Click here to load reader

Dobre knihy katalog leto 2014

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kna

Text of Dobre knihy katalog leto 2014

 • G. K. CHESTERON BY OSLAVIL "I40 !.ETLetos si pipomnme ro narozen anglickho spisovatele G. K' Chestertona, kterby se 29. kvtna doil 140 let. Tento obrncekesanstv vynikal umnm asnout nadzdnliv obyejnmi vcmi. Z jakkolivmalikosti dokzal sm popisem vykesatkrsu. Na umn poil i nkterm

  znevaovan nr detektivek' Iejich hrdinaotec Brown je pralrym znalcem lidskchsrdc stejn jako jeho iiterrn tvrce. A-koliv Chesterton s vtipem kritizoval hlavnpomry sv doby, jeho poselstv zstvpekvapiv aktuln i dnes.

  Pochybnosti otce Browna

  t_rcJr2l bro', 200 s., 219K

  llevinnost otce Browna

  - 101493 1 vz',191 s.,239K

  Moudrost otce Browna

  _l!16!4 l 6ro'' )07 s ' 2I0 Kc

  0hlomn maIikosti

  - 1o149al 215 K

  z lnk je doplnnz pera spisovatele

  frva ;dny po Chestertonov

  {'iByl jako kouzelnk'E klobouku nebo odkud;llineenj vzr,y vysyp-tskaho humoru ... AIe

  nbr jako veselkaparovsk ne-

  I

  z', 125 s', 155K

  ,,Pane, nau ns modlit se" (Lk 11,1) - takzn motto leton konference, kterse uskuten 9.-r3.7'7014 na vstaviti BW v Brn. Zahraninm hostem budeP Ren-Luc, kter asto spolupracoval s P. Danielem Angem a jeho evangeli-zan kolou Jeunesse Lumiere. V souasnosti je kazatelem a vnuje se mldi.V Karmelitnskm nakladate1stv lyla jeho 1ni1i6 Vychoval m gangster.

  Dal informace a pihlky: http://konfere|ce'cho.cz/ net:o777 0B7 73,e-mail: [email protected]

  rml.cz I www.kna.cz I www.iEncyklope

  "$b&oWCHESTERTON

  KAToLlcK CHARIsMATlcK KoNFERENcE 2a1 4

  bro.,150 s.,179K

  11o1??l

 • ftri

  ililr

  ,i

  illrl

  .illiii

  ,iir

  EMlL KAPAUN, VojENsK KAPLAN

  A HRDlNA KoRE.JsK VLKY

  Roy Wenzl, Travis Heying

  ivot Marty RobinovBernard Peyrous

  rIi

  lr.l,iiltlitililll];ltiirlllrltlttirti|,lti itiiriii rl.u

  l, TtapistzTibhirineN0V0D0Bi MUEDN(l Z ALR5KA

  l,' lso Baumer

  ,'Vojtici' kte byli Kapaunovi nablzku...ho naz.foali svtcem, vidIi v nm darod Boha. My tu dnes oceujeme jehoodvahu. Tento amertc vojtik nikdynelystell ze zbran, a pece zacfuizels nejsilnji zbran ze vech. MiIovaI svbratry natolik, e byl ochoten zemt, abyoni mohli t.''

  Barack )bama pi udlen Medale ct otciEmilu I. Kapaunovi, 11. dubna 2013

  Otec Emil Ioseph Kapaun (191 1951),americk vojensk kaplan s eskmjmnem i eskmi koeny, je jednou zesvtlch postav korejskho konfliktu v 50.letech mlnulho stolet. 0d roku 1993probh jeho kanonizan proces. Kapaunbyl ad sch spolubojovnk posilou,mnohm z nich dokonce zachrnil ivot,o em svd i tato knha-

  Marta Robinov je bezpochyby jednouz nejzajmavjcb osobnost 20. stolet.Tato prost venkovanka, ochrnut od osm-ncti iet a do smrti v sedmdesti osmiletech, pljala na svm statku pes sto tisclid! Znala mnoho vznanch osc'bnostsv doby. Zmnila ivot stovek 1id tm,e jim poskytla radu, tchu a dodalaodvahu' Pesto zstala prostou, pvtivou,upmnou du, nepostrda1c zrrozum, smysl pro humor a vhled do vc,je z n inily vjimenou bytost.

  Bernard Peyrous (1947J je knz, doktorfilozofe a len Komunity Emmanuel, postu-ltor procesu blahoeen Marty Robinov.

  Rekviem za vojkaM0NTE CASStN0 1944

  Romn podle skuten ud]osti o neob-l'yklm ptelstv rakouskho l'ojkaa talskho cistercickho mnicha.

  Mistr kung-fu na lopatkchGraziano Marianelli

  Strhujc pbh obrcen mstra bo.jo_vch umn. lak Bh napomh tomu,aby se ze samolibho egoisty stal mila laskaw lovk?

  \ioDLITBA OTCE CHRISTOPI{A

  \r roce 199 islmt extrmistkrutm zpsobem zavradtlsedm nrich trap:t v Libhiriner Alir.ku' Knika ped.tavu;eudlosti v Alrsku a jejich histo-rick pozad.V dokumentrn ploze 1sou takkrtk medtace a modlitby od jednoho z Tibhirinskch mnch -otceChristopha.

  bro.' 103 s.' 129K

  objednvky po fanosti a institu

  ilejsilni zbrateiatj. e.3+/ijsi.

 • Pod othranou kapuleJerzy Iieliski 'WL,iiii1r"*o*t.Jtl*

  Kalllstos ivott tadiii,voslav. Chce nis'naukou hsychstt};ztien, a dohldil] .f:,,z,a duchovn Zk{eno$ti]ixuitek kad' irtio 'se,Sia ]mna se dokatd:a bylo peioeno do adycenno jako skuten per}

  tl knka uvd do marinsk ctva kapu1ove zbonostl. Vysvtluje his-torii a smys} tio zbonosti, ]eim clem]e Krisius. Dle pin praktickrady a lYsvtlen. Text doplu; litaniek Pann Marii Karmelsk. obad eh-nn a oblknut kapu1e a zsvtn

  Modlitba? No problem!

  Joachim Badeni

  Modlitba po zatenky :Peter Kreeft

  Peter Kreeft je v USA uznvan nap celm ,kesanskm spektrem pro irokou klu dl lz oblasti spiritualjty a filozofie. V krtkch' :pmoach a nesentimentlnch kapitolch lknih1 .e cIot1 k t pr h lt]iuorvcr ob'a)ti nUl n}chh psro\ni modlitb1. tohoro drrneho zpsobLrkomunikace se Stvoitelem' ]\iabz jednoduch, lale inn rady i konkrtn kroky k budovn livota mndlirb)' \1r_hazr pf'tom u moudTo:t'svtc i velkch duchor'nch osobnost' :

  PoustevnkDavid Torkington

  ModlitbyJana Pavla ll,Zenon Zilkowski (ed.)

  Knka papeoch modliteb na kadden v roce doplnnch ryvky z jehobsn a ese;.

  Novna k atchandlu MichaeloviMichael Slavk

  Velmi neotel uveden do modlitbyz st otce dominikna, kter- vtinuivota stoui1 lrysokokolkm.

  bra.,

  124 s.,

  i39 K

  Pbh biskupa Pirmina, kte se stalzakladatelem kltera na ostrolr v Bo-damskm jezee'

 • Iak jste se s Anselmem Grnem Stsk se vm po dopisovniseznmil? s A. Grnem?S Anselmem Gninem jsem se setkalbhem prce na televiznm poaduo deseti pikznch. Byl to programpro nzozemskou te]evizi' Anse]mGrn kad pikzn uvedl pbhen'Po tto na prvnr spoIupr' i jsemse: nm znor,'l seLkal na symposiuv Nizozem, kde jsem s nm opt mluvila tam jsem mu navrhl, zda bychom sinemohIi rok psr maiIy' Rehl1 j>me si'e to zkusme ]eden nsc, a kdy senm to bude vzjemn lbit, tak v psanbudeme pokraovat po cel rok. Zaalijsme a po msci mi Anselm Grnekl, e se mu nae korespondence lba e budeme pokraovat. Asi p0 ptinebo esti tdnech se mj otec vnrozstonal, a tak jsem zaal hodn psto svm otci. 0d t doby se pak naemaily soustedily u jen na provnnemoci mho otce a mj Smutek.

  Co jste si od korespondences A. Grnem sliboval?Nic. Neekal jsem vbec nic. Dopisov-n si s nm pro mne bylo lnzvou, stejnjakou pro mne bylo zvou pst o ti-chu, o lodin, o prci' o kadodennmstresu z neustlho rozhodovn. Tiljsem se na psan tch mail a tiljsem se i na jeho odpovdi, z nichjsem se mnoh nauil. A v jednu chvlimi i ekl, e se tak on naul ncoode m a to zvl pot, co mj oteconemocn|. Ll to neb1l rozhotor meziteleviznm modertorem a AnselmemGrnem jako tm, kdo je v rozhovorudieitj, ale najednou jsme bylina stejn rovni' ljsem mu psal, co sedje s mm otcem a 0n na to leagoval'Po plroce jsme si ekli, e se musmevidt' Ze mme celkem 50 e-mail a jeotZka, co s nimi budeme dlat, pokudvbec nco. A on ekl, e by byio dobr1 pro dal 1idi, aby si mohli pest naikorespondenci, na co jsem odpovdl,e v tom ppad mus on Zat Vcpst o sch lodich, co tak udlal.V prvn polovin knihy Anselm Grnreflektuje m proitky smutku, mpror an oicor'ry nemoci i smni. pumu 0 tom' Co budeme d1at s namdomem atd' V ervenci jsem za nmiel do Mnrtet':chu arzauh. ]rde ismesi ce| odpoledne pordaIi' Rexl jsemmu, e plo tene by bylo dobr,kdyby psal o vlastnch zkuenostechq odchodem srho otce a matk)'

  Ano. l.jsem Anselma nazval andlem,kter mi byi posln z nebe. Byla topro mne ta nejlep monost, jak seu/rovnat se smrt svho otce, protoejsem ml nkoho zven, mimo rodinui mimo prc. s km jsem se mohi po-d}it o sv pocty. 0n v mm ivot byii nebyl ptomen, protoe j ho vlastnnikdy nevidl. j jsem vdy napsalnco ze svho ivota a on to reflekto-val. Sv dopisy jsem psal pravideln,vtnou v nedli po veernm l'ysln,kter je v Nizozem naivo od 22:00do 22:30. Vdy ve 23:00 jsem elnahoru nad Studio, kde nrm kancei.Tam v naprost tm .jsem psal mailyo tom, co se dje v mm ivot s mmotcem i bez nj. A tak to belo dla dl' Opravcu to Vnmm tak, e to by]Bohem poslan lovk.

  Kdy jsem knihu etl, pipomnlomi to osobn rozhovory bhem du-chovnch Cvien. Kniha je veliceoteven, pln vaich pocit a my-lenek. Nebl jste se' kolik se tohoo vs teni dozv?Nkdy, protoe ijeme ve velicefiagmentarizovanm svt a lldmaj pocit, e u ani nema1 rodinu.V holandtin na t0 mme raz,kte oznauje, e l ,,nc nesdlme".Nejsme soust n komunity:ali lotbdlovh0 klubu, anj cirkVe, aniodbor, prost jsme sami' A proto kdyld provaj Smrt svho otce, matky,manelky, nebo jinho blzkho lovka, jSou naiednou sami. A povinnostkesana je podlit se o sV Zkuenostia pomoci lidem, kte to potebuj, ktenevd, kudy kam. Kad kesan by setedy ml podlit o sv vnitn pocty.Ale ne ]ako njak sebestedn frajer,kte vechno zvid, ale jako ten, kdose chce s druhmi podlit o bohatstvnaerpan z kesansk vry' A to jetak poselstv knihy: V t nejhlub bo-lesti ze smrti se skr1.v ta nejvzcnjkrsa. Nikdy nezapomenu, jak mnemj otec Volal jmnem tsn ped smrt' Volal na mne, kdy mi by1o deset ajhri fotbal: ,,Leo!" a pak v noci, kdyjsem spal vedle jeho smrteln postele,ml takov bolesti, e zase vola]: ,,Leo!"a to je pro mne oplavdu Velice drahVzpomnka, protoe tsn ped smrtryslovil m jmno' A to mete protpouze tehdy, jestlie mte odvahu bt

  ptomen u umrajcho a bt tam pronj. Nemuste nic kat. A dokoncei v t chvli jsem se od nj uil.iako mal chlapec jsem ministrova],pomhal jsem panu far a v kvtnua v jnu jsem se modlil renec.V dosplosti jsem se vdycky modlil,ale nikdy ne renec. Ani kdy jsemml dti, tak jsem se ho nemodlil, alekdy mi umral otec, tak se mne zeptal,zda bych se s nm nepomodlil renec,a tak jsem se to Zno!'u nauil' To miodkzal bhem poslednch dn svhoivota, a proto kadmu km, e kdylovk umr, tak se nesm nkam spchat. Cekejte, protoe ten, kdo umr,vs v kadm okamiku obdarovv.A v tom spov krsa ukryt v bolestiumrn'

  Rozhovor podil redaktor LuktiIirsa pro TV Noe v beznu 2014

  v Rm.

  LEo FaEIv (- 1955)je holandsktelevizn modertor, u ns znmze serilu TV Noe ,,Putovn po ev_ropskch klterech".

 • Hoet, ale nevyhoetJaro Kivohlav

  )sobn identitu karlho Iovkavnmdme jako ohnisko, jako pramen'z nho l1vr ivotoddmd voda. Rodse z ni intuice, myIenl

 • Kniha, kter vznikla na

Search related