of 25 /25
Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./20. Ukupan broj radova: 175 (a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora) Biomedicina i zdravstvo R. br. Autori Naslov Sastavnica 1. Kevin Kovač Pojedinci s povećanim rizikom za razvoj dijabetesa tipa 2 imaju razgranatije i manje sijalinizirane N-glikane na alfa-1- kiselom glikoproteinu Farmaceutsko-biokemijski fakultet 2. Marko Dužević Sinteza i karakterizacija novih 1,2,3- triazolskih derivata harmina i klorokina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem Farmaceutsko-biokemijski fakultet 3. Lara Zorić Razvoj i validacija HPLC-FD metode za istovremeno određivanje metabolita doksorubicina u urinu štakora Farmaceutsko-biokemijski fakultet 4. Stefanie Bobičanec i Mia Kobaš Mikrosfere s deksametazonom u praškastom inertnom nosaču: karakterizacija farmaceutskog oblika i depozicija u silikonskom modelu nosne šupljine Farmaceutsko-biokemijski fakultet 5. Azra Kugić Kvantitativna 1 H NMR analiza sekoiridoidnih fenolnih spojeva i masnih kiselina u maslinovom ulju autohtonih hrvatskih sorti masline Farmaceutsko-biokemijski fakultet 6. Ivan Džajić Izazovi bioanalitike tiopurina i endogenog folata u eritrocitima, plazmi i urinu - razvoj HPLC-DAD-FLD metode za terapijsko praćenje lijekova Farmaceutsko-biokemijski fakultet 7. Vanessa Vana Rogga, Katarina Sladonja Usporedba plamene atomske apsorpcijske spektrometrije i rendgenske fluorescencijske spektrometrije s totalnom refleksijom za određivanje sadržaja teških metala u realnim uzorcima - kemometrijski pristup Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./20

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./20

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./20. Ukupan broj radova: 175
(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetniki rad (jedan ili dva autora)
Biomedicina i zdravstvo
Autori Naslov Sastavnica
1. Kevin Kova
Pojedinci s poveanim rizikom za razvoj dijabetesa tipa 2 imaju razgranatije i manje sijalinizirane N-glikane na alfa-1- kiselom glikoproteinu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sinteza i karakterizacija novih 1,2,3- triazolskih derivata harmina i klorokina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem  
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
3. Lara Zori Razvoj i validacija HPLC-FD metode za istovremeno odreivanje metabolita doksorubicina u urinu štakora
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Mikrosfere s deksametazonom u praškastom inertnom nosau: karakterizacija farmaceutskog oblika i depozicija u silikonskom modelu nosne šupljine
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
5. Azra Kugi
Kvantitativna 1H NMR analiza sekoiridoidnih fenolnih spojeva i masnih kiselina u maslinovom ulju autohtonih hrvatskih sorti masline
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
6. Ivan Daji
Izazovi bioanalitike tiopurina i endogenog folata u eritrocitima, plazmi i urinu - razvoj HPLC-DAD-FLD metode za terapijsko praenje lijekova
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Usporedba plamene atomske apsorpcijske spektrometrije i rendgenske fluorescencijske spektrometrije s totalnom refleksijom za odreivanje sadraja teških metala u realnim uzorcima - kemometrijski pristup  
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
R. br.
8. Mislav Mokos Stereološka obiljeja sjemenskih kanalia neplodnih muškaraca s kromosomskim i genskim ošteenjima
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
10. Ante Periša, Matea ivko Arahnoidne granulacije kod ljudi: brojnost, veliina i distribucija od roenja do 80. godine ivota
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
14. Davor Virag Promjene cirkadijanog ritma u štakorskom modelu sporadine Alzheimerove bolesti
Medicinski fakultet
Stomatološki fakultet
16. Klara Naka, Ivan Orabovi Uloga opiorfina kod eksperimentalne orofacijalne boli
Stomatološki fakultet
17. Roko Bjelica
Utjecaj debljine sluznice leišta donje pokrovne proteze i sile optereenja na naprezanja mini implantata i okolne kosti
Stomatološki fakultet
Ekspresija imunohistokemijskih biljega Ki67 i CD31 u melanocitnim tumorima pasa  
Veterinarski fakultet
19. Ana Javor Razlike morfometrijskih znaajki eritrocita s inkluzijama Babesiae canis canis
Veterinarski fakultet
20. Josip Miljkovi Spolni dimorfizam u proteinskom sastavu otrova poskoka (Vipera ammodytes ammodytes)
Veterinarski fakultet
R. br.
21. Lana Zovko Morfološka karakterizacija plunih parazita iz dobrih dupina (Tursiops truncatus) Jadranskog mora
Veterinarski fakultet
22. Lucija Hucika Uspješnost identifikacije risa s obzirom na postavke fotozamke  
Veterinarski fakultet
Veterinarski fakultet
Biotehnike znanosti
R. br.
24. Dorotea Garaši Profesija krajobrazni arhitekt – Kua i vrt krajobrazne arhitekture
Agronomski fakultet
Agronomski fakultet
Procjena nekancerogenih i kancerogenih rizika ošteenja zdravlja djece izlaganjem metalima u tlima djejih igrališta Grada Zagreba
Agronomski fakultet
27. Filipa Burul Simulirani biotest za utvrivanje osjetljivosti graška (Pisum sativum L.) na rezidue mezotriona
Agronomski fakultet
Agronomski fakultet
Kemijski sastav nehlapljivih ulja zainskih sjemenki: utjecaj vrste sjemenki i metode ekstrakcije
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Primjena elemenata Industrije 4.0 u biotehnikim znanostima: aditivne tehnike u kreiranju kapsula s biljnim materijalom i jestivih hidrokoloidnih gelova s biljnim ekstraktima
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
31. Lucija Štrbac, Marina Oskomi Utjecaj RNA egzosoma na manozilaciju proteina i vijabilnost stanica kvasca Saccharomyces cerevisiae  
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
32. Marija Kuzmi Optimizacija f/2 hranjive podloge za fototrofni šarni uzgoj s pritokom supstrata dijatomeje Nitzschia sp.
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
R. br.
Šumarski fakultet
Šumarski fakultet
Društvene znanosti
R. br.
Autori Naslov Sastavnica
35. Karla Štimac i Irena Prpi Analiza uinka pandemije COVID-19 na poslovanje otvorenih investicijskih fondova u RH 
Ekonomski fakultet
36. Martina Zadravec Hrvatski iseljenici u Irskoj: zašto odlaze i namjeravaju li se vratiti u domovinu?
Fakultet hrvatskih studija
37. Nicol Brekalo, Tena Gunevi Znanje i mišljenje studenata o politici i politikim strankama u Republici Hrvatskoj
Fakultet hrvatskih studija
Fakultet organizacije i informatike
Fakultet organizacije i informatike
40. Luka Mandi Testiranje utjecaja efekata metode na rezultate anketnih istraivanja
Filozofski fakultet
41. Domagoj Šumati, Marko Bukvi Utjecaj statikog istezanja na dugoroni razvoj eksplozivne jakosti
Kineziološki fakultet
42. Filip Bjelinski, Karla eravi Upueni radnici u Europskoj uniji – na razmei izmeu sukobljenih interesa i ciljeva jedinstvenog trišta
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Nekima profit, drugima gubitak: neusporediva mo generikih lijekova koja dovodi do interakcije prava intelektualnog vlasništva i prava trišnog natjecanja. Kontroverze koje okruuju pay-for-delay sporazume.
Pravni fakultet
Uiteljski fakultet
46. Marta Radoni Stavovi studenata Sveuilišta u Zagrebu o uiteljskoj profesiji  
Uiteljski fakultet
Humanistike znanosti
R. br.
Autori Naslov Sastavnica
47. Maja Herman Duvel Istina i dobro u koronavirus krizi u svjetlu pet Aristotelovih umnih kreposti
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
48. Ante Beli Grad Sunca, Utopija i HRutopija - Mogu li nas utopije nešto nauiti?
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
49. Karlo Foder Admiral Maksimilijan Njegovan u vojnom kontekstu Austro-Ugarske Monarhije i Prvoga svjetskog rata
Fakultet hrvatskih studija
50. Marija Bari urevi O istini i lai u politici pod okriljem suvremenih medija 
Fakultet hrvatskih studija
Filozofski fakultet
53. Marta Damjanovi, Tin Rajkovi Vizualno reprezentiranje pandemije COVID-19
Filozofski fakultet
Senzacionalno otkrie: povijesni udbenici kriju pretpotopne misterije! Kako povijesni udbenici i popularni mediji utjeu na percepciju kronološkog slijeda rane povijesti ovjeanstva  
Filozofski fakultet
Katoliki bogoslovni fakultet
Homo deus in imagine Dei – Transhumanistika antropologija iz biblijsko-kršanske perspektive
Katoliki bogoslovni fakultet
Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
58. Ivana Puek, Donata Jambriško
Sinteza epoksidnih, hidroksilnih i acilnih derivata benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih fotoprodukata kao potencijalnih inhibitora kolinesteraza
Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
R. br.
Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
60. Ivana Kuzman Modelna reakcija N-ferocenoiliranja uracila
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Prirodoslovno-matematiki fakultet
Prirodoslovno-matematiki fakultet
Izolacija i strukturna karakterizacija komponenata reakcijske smjese 9a- i 4”- tetrahidrofurfuril makrozona primjenom sustava LC-SPE/NMR
Prirodoslovno-matematiki fakultet
64. Jana Gašperov Priprava, karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata azitromicina – makrozona
Prirodoslovno-matematiki fakultet
65. Dorian Stipi Analiza scenarija COVID-19 pandemije simulacijama na grafu
Prirodoslovno-matematiki fakultet
66. Marko Bermanec Fosil krokodilomorfa iz Nacionalnog parka Golden Gate u Junoafrikoj Republici
Prirodoslovno-matematiki fakultet
Prirodoslovno-matematiki fakultet
Prirodoslovno-matematiki fakultet
69. Janko ivi Novi triazolni derivati maltola: sinteza i raunalna analiza
Prirodoslovno-matematiki fakultet
Prirodoslovno-matematiki fakultet
71. Lovorka Gajovi Potjee li opaeno sinkrotronsko zraenje iz neutralnih podruja naše galaksije?
Prirodoslovno-matematiki fakultet
R. br.
Prirodoslovno-matematiki fakultet
73. Lea olaki Elastinost kristala kadmijevih(II) polimera s halogenidnim i piridinkarboksimskim ligandima  
Prirodoslovno-matematiki fakultet
74. Marta Niki Strukturiranje parilena C za primjenu u bioelektronici
Prirodoslovno-matematiki fakultet
75. Luka Rogi, Lovro Nui Utjecaj optimizacije staninih oblika na dvoestini model rasta epitelnih tkiva
Prirodoslovno-matematiki fakultet i Fakultet elektrotehnike i raunarstva
76. Ana Anzulovi; Lucia Hergoti Mineraloška studija vodotonih sedimenata planine Motajice, Bosna i Hercegovina
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Tehnike znanosti
R. br.
Arhitektonski fakultet
79. Hrvoje Ditrih PhotoGrade – aplikacija za obradu digitalne fotografije
Fakultet elektrotehnike i raunarstva
Fakultet elektrotehnike i raunarstva
81. Martin Makar Metode estimacije toka i brzine rotora trofaznog asinkronog stroja  
Fakultet elektrotehnike i raunarstva
82. Luka Poega, Sara Baki Sastavljanje genoma uz detekciju tipova oitanja
Fakultet elektrotehnike i raunarstva
Fakultet elektrotehnike i raunarstva
Fakultet elektrotehnike i raunarstva
Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
86. Monika Mihaljevi Priprava i termika stabilnost Ce1-xMnx O2 nanokatalizatora za zaštitu okoliša u autoindustriji
Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
R. br.
Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
88. Matea Bai, Anabela Ljubi Optimizacija integriranog procesa sinteze biodizela i ekstrakcije glicerola eutektikim otapalima
Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
89. Magdalena avka, Bernard Kosovec
Utjecaj dizajna znakova za oznaavanje zavoja na ponašanje vozaa prilikom nailaska na oštar zavoj
Fakultet prometnih znanosti
Fakultet strojarstva i brodogradnje
91. Sven Bokuli Razvoj metode za mjerenje amplitude ultrazvunih vibracija
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Geodetski fakultet
Razvoj odrivih veziva na bazi lokalno dostupnih materijala
Graevinski fakultet
Ovisnost nedrenirane vrstoe o indeksu konzistencije glinenih tala za odabrana klizišta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Graevinski fakultet
Graevinski fakultet
99. David Tenjer Separacija grafit-litij-kobaltnog filma s bakrene i aluminijske folije litij-ionskih baterija primjenom atricije  
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
100. Andrej Kovaevi, Toni Pavlii Praenje i planiranje razvoja rudarskih radova korištenjem modernih modela terena  
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
101. Andrea Valjak Ukupne emisije CO2 u poboljšanom procesu pridobivanja nafte  utiskivanjem CO2
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
R. br.
Tekstilno-tehnološki fakultet
Umjetniko podruje
R. br.
Solistiki koncert uz pratnju Zagrebakih solista - Boris Papandopulo: Koncert za ksilofon i gudae  
Muzika akademija
104. Josipa Bili Sopranistika izvedba arije iz opere  Romeo i Julija Charlesa Gounoda uz pratnju Zagrebake filharmonije
Muzika akademija
105. Ante Soo
Solistiki koncert uz pratnju Zagrebake filharmonije - J. N. Hummel: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru, Wo01, S.49
Muzika akademija
106. Jan Nikovi
Solistiki koncert uz pratnju Zagrebake filharmonije u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog - P. I. ajkovski: 1. koncert za glasovir i orkestar u b-molu, op. 23  
Muzika akademija
Solistiki koncert sa Zagrebakom filharmonijom - Ludwig van Beethoven: 4. koncert za glasovir i orkestar u G- duru, op. 58
Muzika akademija
Muzika akademija
Tekstilno-tehnološki fakultet
Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
111. Marija Trpi Analiza 3D skeniranja pri razvoju dentalne protetike
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Poremeaji prehrane u taekwondoaša: povezanost i doprinos ciljne orijentacije, zadovoljstva tjelesnim izgledom i ponašanja trenera
Kineziološki fakultet
113. Patrik Cipri, Anita Fiket idovska baština u turistikoj ponudi grada Zagreba
Prirodoslovno-matematiki fakultet
Prirodoslovno-matematiki fakultet
--
(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetniki rad (tri do deset autora)
Biomedicina i zdravstvo
Morfološka raznolikost rašeljke ( Prunus mahaleb L.) u Hrvatskoj: Izostanak geografske strukturiranosti populacija
Šumarski fakultet
116. Nikolina Barlovi, Tomislav Gran i Mislav Mikšik
Utjecaj slobodnih kiselina iz ksilema i floema obine jele (Abies alba Mill.) na kinetiku kemijske reakcije otvrdnjavanja urea-formaldehidnog adheziva za ploe iverice
Šumarski fakultet
Društvene znanosti
R. br.
Procjena uinaka pandemije koronavirusa na turistike dolaske i noenja u Republici Hrvatskoj te na vrijednost CROBEXturist indeksa Zagrebake burze
Ekonomski fakultet
Utjecaj promjena nastalih uslijed pandemije Covid-19 na kupovne navike studenata FOI-ja u online okruenju
Fakultet organizacije i informatike
Kratkometrani desetominutni dokumentarni film alit e tko ovo prespava u produkciji Televizije Student
Fakultet politikih znanosti
Sagorijevamo li na studiju?:  Odrednice akademskog sagorijevanja kod studenata Sveuilišta u Zagrebu
Pravni fakultet
Humanistike znanosti
R. br.
121. Filip Šimunjak, Nikola Ostoji, Karlo Rukavina, Marta Jurkovi, Petar Hegedi
Projekt Bulwark of Europe - digitalizacija habsburško-osmanske krajine
Filozofski fakultet
R. br.
Od memova do tweetova - pandemija internetskih oblika bliskih usmenoknjievnoj poetici u kontekstu aktualne virusne pandemije
Filozofski fakultet
Prirodne znanosti
R. br.
Prirodoslovno-matematiki fakultet
Mogunost primjene natrijeva klorida, saharoze i salicilne kiseline za poboljšanje fitokemijskog sastava i antioksidacijskog kapaciteta klica rotkvice (Raphanus sativus L.) te njihove sposobnosti inhibicije enzima α- glukozidaze
Prirodoslovno-matematiki fakultet
Tehnike znanosti
R. br.
Humanoidni robot Pepper kao menader dobrodošlice na FER-u
Fakultet elektrotehnike i raunarstva
Filip Bradari, Marko Cavalli, Ivona Krajai, Matija Kunštek, Andrea Rebec (Arhitektonski fakultet), Jelena Tabak
Radionica za djecu Robofun Fakultet elektrotehnike i raunarstva i Arhitektonski fakultet
127. Zvonimir Dabevi, David Klepo, Ivan Radi, Borna Rašperi, Dominik Semren
SUVREMENI KONCEPTI UPRAVLJANJA HIDRAULIKIH I PNEUMATSKIH SUSTAVA
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Projektiranje laboratorija za edukaciju i istraivanje sustava industrijske automatike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Geotehniki fakultet
RAZVOJ APLIKACIJSKOG PROGRAMSKOG SUELJA ZA ANALIZU TROŠKOVNE ZNAAJNOSTI U BIM OKRUENJU
Graevinski fakultet
R. br.
Istraivanje kljunih smjernica za primjenu koncepta Lean constructiona kod graevinskih izvoakih poduzea u Republici Hrvatskoj
Graevinski fakultet
Razvoj ureaja za podzemnu navigaciju pri spašavanju (SGS)
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Umjetniko podruje
R. br.
Novo lice starog sveca - rekonstrukcija barokne kamene skulpture sv. Mihaela
Akademija likovnih umjetnosti
134. Manuela Slavica Koševi, Anamarija Kvas, Nika Kneevi, Ivo Vodopija
Thelma i Louise i O miševima i ljudima: Kreativni proces i razlike u pristupima pri osmišljavanju scenografije 
Akademija likovnih umjetnosti
135. Sara Grubic, Lucija Jelic, Petar Kosi, Ana Maria Maravic
Land Art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen - kulturna revitalizacija javnog prostora land art izvedbama
Akademija likovnih umjetnosti
136.
Martina Molnar, Zdenko Mikša, Tea Švari, Ana Despot, Helena Bosni, Nikolina abi, Dora Klanac
manifestacija Izloba na cesti povodom 150. obljetnice roenja Mahatme Gandhija
Akademija likovnih umjetnosti
Interdisciplinarna podruja znanosti
Valentina Ani, Ivan Badovinac, Dominik Gudiek, Iva Ivanagi (Fakultet prometnih znanosti), Laura ori, Ivana Matiši, Lucija Oasi, Lorena Terzi (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
Razvoj pametnog rješenja ASCA-8 u svrhu poveanja mobilnosti osoba ošteenog vida u okruenju pametne trgovine
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Fakultet prometnih znanosti
138. Filip Jurec, Mariela Markovinovi, Marta Novak, Vedrana Ragu, Ivana eger
Analiza politikih preferencija studenata metodama strojnog uenja
Fakultet elektrotehnike i raunarstva
Aplikacija "Revizor terapije" Medicinski fakultet
Interdisciplinarna podruja umjetnosti
--
(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetniki rad u podruju translacijskih istraivanja (jedan do deset autora)
Biomedicina i zdravstvo
--
(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetniki rad (više od deset autora)
Biomedicina i zdravstvo
140.
Ivana Abramovi, Ana Breni, Ivana Turkalj, Klara Berdais, Andrea Guša, Petar Kleši, Karmen Levar, Ivona Malbaši, Iva Maruši, Andrej Soldo, Mia Buljan, Kristina Jozi
Televizijski i multimedijski magazin  Hrvatska radi
Fakultet politikih znanosti
Filip Antoljak, Korina Bernt, Snjeana Borojevi, Rina Cota, Jelena ai, Stipe Gašpar, Roko Guberina, Martina Hopfinger, Dora Jelaska, Josipa Patljak, Anamarija Pavlovi, Lucija Pejnovi, Gabriela Donata Rukavina, Fran Stani, Mirna Štimac, Tin Šumberac, Karla Vui
Mogunosti primjene BIM-a u izradi modela postojeih graevina na primjeru istonog krila zgrade AGG-a
Arhitektonski fakultet
R. br.
142.
Domagoj Alaguši, Paolo Berljavac, Matej orak, Bruno Dobri, Zvonimir Ercegovac, Domagoj Groznica, Marta Kubala, Matija Levati, Alan Malnar, Leon Malnar, Mark Marasovi, Luka Milek, Bruno Mraz, Marin Pavlakovi, Ana Ripa, Josip Roban, Borna Savovi, Arian Suša, Katarina Trpi, Davor Vrbos, Marin Jakovev, Ivor Šlibar, Marin Vilovi
Projekt Formula Student - Vulpes Fakultet strojarstva i brodogradnje
Umjetniko podruje
R. br.
143.
Darija Auguštan, Josipa Bili, Josipa Gvozdani, Emilia Rukavina, Jurica Jurasi Kapun, Davor Neak, Lucija Ercegovac, Katarina Tomaš, Nina Franulovi, Maja Sremec, Irma Dragievi, Nikolina Hrka, Tena Lonarevi, Ivana Mileti, Matic Zakonjšek, Marin argo, Erol Ramadanovi, Miha Bole, Stefani Pijetlovi, Patricia udeti, Barbara Pijetlovi, Nela Kataleni, Marija Salei, Lucija Klari, Marija Boban, Petra Buo, Lorena Herman, Kristina Hrenek, Marija Juri, Petra Pia Kartelo, Silvia Klinar, Ema Kopi, Laura Marincel, Kristina Matkovi, Lucija Matkovi, Doris Mihaljevi, Antonija arkovi, Jure erneha, Filip Filipovi, Jurica Goja, Jura Kaurinovi, Dominik Kiseljak, Emanuel Tomljenovi, Boidar Vlaši, Matej Mijali, Bla aga, Jakov Šredl, Jeremija Bundalo, Mengsen Wang, Ana Pavkovi, Ivana Milii, Tomislav Špehar, Urban Jerman, Pavla Grabar, Ivo Martinovi, Joško Stojanov, Jelena Lelas, Ante Sliškovi, Klaudija Cobenzl, Filip Kojundi, Marta Balenovi, Bartul Lakoti, Barbara Vlaini, Dora Šimuni, Filip Nemet-Guvi, Lucija Pejkovi, Martina Vuleti, Josip Boštjani, Tonka Javorovi, Vinko Vujec, Fran Slogar, Mislav Peovi, Iva Primorac, Barbara Tomi, Erin Keleuva, Ivan Vlaini, Višnja Stapi, Dorian Milinkovi, Jan Plevko, Domagoj Pear, Bruno Škrapi, Matej Fridl, Lovre Laska, Bla Košec, Marko Gugi, Ante Soo, Karlo Vlahek, Hrvoje Kurtanjek, Leona Šunjo, Filip Šeremet, Karlo Dijani, Brin Bernatovi, Julija Bratec Veleski, Nives Raki, Davor Marinac, Mario avlek, Štefan urkovi, Suzana Komazin, Franko Klisovi, Mateo Narani, Jurica Petar Petra, Dora Remenar, Ivan Šepanovi, Timna Bjaevi, Bruno Kota, Ana Maria Kos (Muzika akademija), Ana Doljanin, Gita Grah, Mirna Ilijani, Nikša Krizmani, Zrinka Peri, Boica Sršen, Luka Šen, Helena Tomi, Helena Benc, Lana Banek, Tajana eko (Arhitektonski fakultet), Nora Brbi, Tea Dragi, Doriana Dui, Emma Stephanie Gaunt, Judita Jerkovi, Egljentina Kabashaj, Iva Kavelj, Karla Kos, Dora Mašanovi, Melani Meeši, Giorgia Pezzolato, Karmen Polovi, Nives Skelin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanovi, Marija Zrili (Tekstilno- tehnološki fakultet), Jiao Guo, Iva Japec, Luka Kirin, Sara Kneevi, Karlo Kreki, Marta Sever (Akademija likovnih umjetnosti), Laura Ani Kaliger, Stjepan Keleni, Fabijan Komljenovi, Filip Lugari, Melody Martiškovi, Kristina Grubiša, Luka Dobroja, Davor Horvat, Dragan Mici, Kosjenka Vrhovski Cindori, Matija Beni, Marko Biani, Anja Koprivšek, Martina Marasovi, Damir Markovina, Vida Skerk, Ana Šiškov, Mia Cvitkovi, Dora aldarovi, Kala Eror, Ivan Idojti, Matej Jurevi, Filip Kos, Bartul Pejakovi, Helena Kanini Kiiru, Marko Klaji, Dino Ljuban, Adam Miškovi, Ivana Percinlic, Dora Salkoper, Filip Prah, Marta Radoš, Antonio Grozdanoski, Ida Klemeni (Akademija dramske umjetnosti)
Jules Massenet: Pepeljuga (opera u etiri ina)
Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzika akademija, Arhitektonski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet
R. br.
Robert Špani, Fabijan Komljenovi, Rok Jurii, Martin Šatovi, Marta Tutiš (Akademija dramske umjetnosti), Marta Jagei, Nika Papeš, Lana Fuketa, Stela Šmit, Morana Kralj, Gabrijela Markuši, Ana Reizl, Nikolina Petrov, Anamarija Markuši, Katarina Modri, Bernarda Kramari, Anamaria Dominis, Vlatka Peri, Vinka Kovaev, Nikolina Biloni, Dora Borecki, Marita Crljen, Irena erek, Anja Filjar, Nina Franulovi, Helena Galovac, Larisa Horvatinovi Mikloš, Katarina Krnevi, Antonia Mayer, Tijana Mari, Ema Osmanbaši, Laura Sirovina, Mihaela Šarec, Mateja Škaro, Josipa Topi, Monika Ubinac, Katarina Vidovi, Ema Hai, Ema Zadro, Leonardo urla, Magdalena Perovi, Sandi Kundih, Lucija Laci, Gabrijela Markulini, Nikolina Medvedovi, Benjamin Mjerva (Uiteljski fakultet), Franko Klisovi, Iva Šali, Janko Frankovi, Sonja Domitrovi, Elizabeta Marjanovi, Martin Lajtman, Ivan Lui (Muzika akademija), Matija Dijanovi, Dorotea iek-Kovaevi, Tena Pili, Nikolina Boban, Paula ule, Kristina Dolibaši, Kristina Grbavac, Martina Krile, ana Krsti, Irena Paji, Martina Ptiar, Ana Rubi, Anamarija Stani (Tekstilno-tehnološki fakultet), Marko Andriji, Janko Debeljak, Petar Kleši, Luciana Stilinovi (Fakultet politikih znanosti)
Glazbeno-scensko djelo Šuma Striborova
145.
Matea Biškup, Dora rnjevi, Emma Ivankovi, Petra Gulišija, Lara Kovaek, Maria Marki, Marija Milkovi, Lidija Poljak, Ana Rizni, Iva Sopta, Doria Antica Topi, Boica Tunji, Nikolina Vidovi
PROJEKT KINA − tradicionalno kinesko kazalište i pekinška opera kao inspiracija za kazališnu ili  filmsku kostimografiju
Tekstilno-tehnološki fakultet
Biomedicina i zdravstvo
Autori Naslov Sastavnica
146. Lucija Lesjak Iznimna športska postignua u karateu u ak. god. 2019./2020. (meu kojima 1. mjesto na Svjetskom prvenstvu u 2019.)
Medicinski fakultet
Biotehnike znanosti
R. br.
Autori Naslov Sastavnica
147. Karlo Ragu Osvojeno 1. mjesto na Europskom sveuilišnom prvenstvu u borilakim športovima (karate) u Zagrebu 2019. 
Šumarski fakultet
Društvene znanosti
R. br.
Autori Naslov Sastavnica
148. Lovro Mohari, Dora Podrug, Hella Petani, Janica Rakoci i Marijan ivkovi
Izniman uspjeh (meu 5 % najboljih na svijetu) na Willem C. Vis Moot natjecanju iz meunarodne trgovake  arbitrae 
Pravni fakultet
149. Helena Kumpar Zidani, Fran Marko Stojkovi, Lorena Suša i Petar Zubi
Osvojeno 1. mjesto na 25. meunarodnom studentskom moot court natjecanju iz prava Europske unije u Luksemburgu 2019.
Pravni fakultet
Humanistike znanosti
150.
Jure Zubak, Marin Ivankovi, Marta Prevari, Patrik Car, Stanko Krišto, Domagoj ori, Florijan Tua, Matija Salamun
Projekt letjelice HUSZ Jaeger Fakultet strojarstva i brodogradnje
Umjetniko podruje
--
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
Biomedicina i zdravstvo
Lucija Beni, Paula Cerovac, Josipa Delija, Asja Fajtovi, Zvonimir Mlinari, Ivana Mustapi, Petrik Pavlii, Tin Rogina, Sofia Shkunnikova, Tea Sinoi, Rebeka Svati, Borna Tiak
Projekt CinePharm Farmaceutsko-biokemijski fakultet
152.
Costa Shani, Ivana Karla Frani, Ana Giljanovi, Damir Mišura, Tomislav Kottek, Luka Matanovi, Hana Hajsok
Projekt Studentske sekcije za  ortopediju i traumatologiju ORTHOweek
Medicinski fakultet
153.
Josip Stoji, Vana Vuki, Tomislav Smoljo, Lorena Podgorski, Ema Kovaevi, Ema Šulac, Mia Kovaevi, Dorotea Sinjeri, Nika Barbara Pravica, Mirta uzel, Dorotea Kozi
Projekt Studentska linija za rijetke bolesti
Medicinski fakultet
154. Marta Adam, Anamarija Barbari, Ana Crnadak, Petra Gajski, Petra Matijevi
Geronto projekt 2019./2020. Stomatološki fakultet
155. Dalibor Pavi, Nika Supina, Luka Šimunovi, Tina Tomi, Andrea Vranki
Organizacija 8. Virtualnoga svjetskoga kongresa studenata dentalne medicine
Stomatološki fakultet
Magdalena Bogovi, Petra Brati, Robert Dumani, Damjan Dakula, Mihajlo Jakovi, Renata Mati, Lana Mikovi, Elizabeta Pongrac, Anja Rai, Morana Šuric, Tanja Striškovi, Sunana Vukovi
Organizacija 68. IVSA kongresa u Zagrebu
Veterinarski fakultet
157. Ante Vidoševi, Iva Rai, Josip Miljkovi, Luka Špeli, Martina Vuk, Valentina Perkovi
Edukativna manifestacija Upoznajmo pasmine pasa
Veterinarski fakultet
Biotehnike znanosti
R. br.
Katarina Celija, Karla Lui – Kmezi, Rea Mihelko, Fran Mikoli, Marin Ljuban, Simona Gavez, Tomislav Juriši, Marina Nevešanin, Filip Majstorovi, Pave Špori
Projekt 4_KA  Agronomski fakultet
Marija Cavri, Valentina uribaši, Anja Damjanovi, Elvis Djedovi, Nikolina Marti, Sunana Oreši, Anja Privara, Iva Škarica, Zrinka Tabain, Lucija Vrtoduši
Organizacija 2. kongresa studenata biotehnologije Biotehnologija u 21. stoljeu u sklopu projekta udruge PROBION
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Društvene znanosti
R. br.
Ana Krni, Andrijana Poljak, Elena Cvitkovi, Jana Javurek, Lora Krmar, Natalija Ore, Robert Janel, Sara Kurtovi, Sanela Strui, Tihana Mikii
Projekt Studenti u doba korone - ERF pomae
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
161.
Domagoj Leko, Ana Sui, Danijela Sinkovi, Nina Jaganjac, Marin uk, Anamarija Maer, Lovro Ibriks, Lucija Meštrovi, Ante Zvonimir Tustonji, Bartul Jurjevi, Magdalena Vuji, Sara Zrinski, Filip Tomi, Pavle Hukavec
Organizacija projekta Govornika škola 2019.
Ekonomski fakultet
Ines Begevi, Bruno Bencari, Valentina arapina, Greta Gombar, Iva Jerki, Tea Juri, Petar Korunjak, Ana Kraljevi, Sandro Kraši, Alma Krlea, Karla Lonari, Deša Matievi, Luka Mijalkovi, Blanka Orhanovi, Tina Rukavina, Marija Magdalena Šamal, Sara Sigur, Tina Tadi
Online platforma kako si? Filozofski fakultet
163.
Josipa Babi, Josipa Banoi, Mihaela Bekina, Lucija Biljecki, Andi Drandi, Stjepan Gvozdi, Blanka Juri, Ivan Kos, Dino Koul, Jakov Marii, Maritta Mrela, Martin Ore, Tajana Podolski, Lucia Radanovi, David Terlevi, Matija Šabijan
Projekt Financijsko i pravno opismenjavanje
Pravni fakultet
R. br.
164.
Helena Kova, Marijana Bukvi, Mario Prišlin, Anja Filjar, Ana uksi, Viktorija Dardi, Zrinka Zimi i Daria Prnjak
Projekt Online zadau napiši, jedinicu izbriši
Uiteljski fakultet
Humanistike znanosti
Prirodoslovno-matematiki fakultet
166. Ana Brtan, Dunja Šiki, Nikola Pavlovi, Nikolina Vukovi, Paula Stanin
Organizacija i online provedba Susreta s biolozima - HRZZ izdanje
Prirodoslovno-matematiki fakultet
Tehnike znanosti
R. br.
Leonarda Vugrin, Ana Vukovinski, Tina Zubovi, Elizabeta Raji, Magdalena Surko, Lorena Kostelac, Danijela Ivandi, Ema Podravski, Antonija Karakaš, Marija Kovai, Jelena Bara, Lucija Terihaj, Nora obanov, Anamaria Mihaljevi, Antonija Biki, Maja Ratajec, Marija Mari, Barbara Markuli, Monika Mihaljevi, Marijana Marcelja
Kemijsko-inenjerske radionice Boje inenjerstva
Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
168. Irena Janton, Marijana Krii, Mihael Markeši, Matko Ragu, Bartol ic
10. Regionalni susret studenata geodezije
Geodetski fakultet
Umjetniko podruje
R. br.
Autori Naslov Sastavnica
169. Kristina Medenjak i Edi Vugrinec Emisija Jukebox 41 (S tatom kroz glazbu)
Muzika akademija
R. br.
Nora Brbi, Tea Dragi, Doriana Dui, Emma Stephanie Gaunt, Judita Jerkovi, Eglontina Kabashaj, Iva Kavelj, Karla Kos, Dora Mašanovi, Melani Meeši, Giorgia Pezzolato, Karmen Polovi, Nives Skelin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanovi, Marija Zrili
Kostimografska mapa glazbeno- scenskoga projekta Refleksije Bauhausa
Tekstilno-tehnološki fakultet
Tin Cvitanovi (Arhitektonski fakultet), Filip Badovinac, Kristijan Josip Balen, Mihael Hibler, Petra Vrani (Ekonomski fakultet), Nina Forgi, Ivan Heimovi, Klara Pinjuh, Saša Posavec, Marija Rogulji, Ana Stankovi, Senna Šimek, Vid Krešimir Vince (Fakultet politikih znanosti), Matea Alti, Danijel Blazsetin, Luka Borši, Zrinka Burazer, Ana Grbavac, Tomo Jurlina, Mihaela Orlovac, Eva Puljak (Filozofski fakultet), Matea Rokni (Muzika akademija), Domagoj Andrli, Franjo Gali, Marija Petroševi, Klara Vukovi (Pravni fakultet), Leon ganec-Brajša (Pravni i Filozofski fakultet)
asnici za vezu tijekom hrvatskoga predsjedanja Vijeem Europske unije  
Arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet politikih znanosti, Filozofski fakultet, Muzika akademija i Pravni fakultet
172. Katarina Drmi, Ana Dujlovi i Ana Krišti
Feniks HR sekcija Fakultet hrvatskih studija
173. Jakov Bošnjak, Morana Pavii Projekt Lean Six Sigma Green Belt obrazovni program
Fakultet strojarstva i brodogradnje
174. Ivana Car, Sandro Kraši, Goran Posavec, Tina Rukavina, Andrija Vrhovnik
asopis studenata psihologije Psych Filozofski fakultet
R. br.
175.
Petra Galovi, Leopold Rupnik, Jelena Šekrst, Silvia Roberta Zaplati, Hana Katani, Buga Kraneli, Dora Novak, Lora Raji, Ivana Roga, Franka Štrkalj, Mihaela Zajec, Ivana Završki, Marta Buani, Ana- Marija Franceti
Web-portal posveen vizualnoj umjetnosti i kulturi Kulturflux
Filozofski fakultet