»DNEVI ZA ŒITE IN RE EVANJA 2009«

 • View
  42

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

»DNEVI ZAŠČITE IN REŠEVANJA 2009«. POSVET »VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI« NOVO MESTO, 15. do 17. 10. 2009 Miran Bogataj, poveljnik CZ RS. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. Izhodišča: - PowerPoint PPT Presentation

Text of »DNEVI ZA ŒITE IN RE EVANJA 2009«

 • DNEVI ZAITE IN REEVANJA 2009 POSVET VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREAMINOVO MESTO, 15. do 17. 10. 2009

  Miran Bogataj, poveljnik CZ RS

 • Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesreami v letih 2009 do 2015Izhodia:nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesreami 2002;spremembe sistemskih in izvedbenih predpisov 2005 do 2008 (Zakon o varstvu pred poarom 2006, Zakon o gasilstvu 2005, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreami 2006, Zakon o varstvu pred utopitvami 2007);makrofiskalne projekcije v naslednjem srednjeronem obdobju.

 • Stanje varstva pred naravnimi in drugimi nesreami:varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami je uveljavljeno kot celovit podsistem nacionalne varnosti;stanje preventive je neizenaeno in premalo nartno;zgrajena je in deluje kljuna infrastruktura za podporo sistema (ZARE, 112, opazovanje, spremljanje in opozarjanje ter alarmiranje, usposabljanje);uveljavljeno je usklajeno delovanje sil za zaito, reevanje in pomo (gasilci kot splona reevalna sluba, gorski reevalci, jamarji ipd.), zaet proces organizacijskega dopolnjevanja;lanstvo v EU in Nato.

 • Postopek priprave resolucije:Na navedenih osnovah nov nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesreami 2009 do 2015.Zaetek priprave 2008 (menjava vlade). e v izhodiu tudi nacionalni program na podroju varstva pred poari. tevilna usklajevanja dvakratno medresorsko usklajevanje, usklajevanje z nevladnimi organizacijami, skupnostjo obin ipd. Prilagajanje programa vse bolj poglabljajoi gospodarski recesiji in padanju makrofiskalnih kazalcev.Upotevane pokrajine, e bodo ustanovljene.

 • Temeljni cilji:krepitev preventive (podnebne spremembe);razvoj opazovanja, opozarjanja in alarmiranja;reorganizacija sil za zaito, reevanje in pomo;dograjevanje informacijsko komunikacijske infrastrukture;razvoj zmogljivosti za pomo v dravi, v regiji, v EU;

 • Temeljni cilji:posodabljanje usposabljanja;nadaljevanje raziskovalne dejavnosti;spodbujanje zavarovanja in nadaljevanje nacionalnih programov;uveljaviti poarne narte in evakuacijo za poarno bolj ogroene objekte in objekte v katerih se zbira veje tevilo ljudi (okoli 8 do 9.000 subjektov).

 • Razvoj opazovalnih, informacijskih in drugih sistemov:posodobitev sistema za meteoroloko, hidroloko in ekoloko opozarjanje (v teku);sluba za pomorsko meteorologijo in hidrologijo;razvoj dravne mree vodomernih postaj;razvoj enotnega informacijsko komunikacijskega sistema (GIS, UJME, 112);prenova sistema alarmiranja;prenova centrov za obveanje;

 • Razvoj opazovalnih, informacijskih in drugih sistemov:digitalni sistem radijskih zvez TETRA;video nadzor poarno ogroenega obmoja 40.000 ha;logistini centri Roje, Ajdovina, Postojna, Koper, Kranj, Celje, Maribor, Murska Sobota;sprejem mednarodne pomoi Roje, Brnik, Maribor, Cerklje ob Krki.

 • Razvoj preventive:uresnievanje akcijskega narta za zmanjanje tveganja pred naravnimi nesreami Hjoki akcijski nart;alpska konvencija;strategija prilagajanja podnebnim spremembam.

 • Kako to dosei?dopolnjevanje prostorskih sestavin plana RS in drugih prostorskih nartov;strategija in program varstva pred poplavami (evropska direktiva);zakljuek sanacije velikih plazov;krepitev in iritev zavarovanja;informacijski sistem spremljanja podnebnih sprememb na kmetijstvu in gozdarstvu;gradnja protipoarne infrastrukture Kras.ALI JE TO DOVOLJ?

 • Razvoj zmogljivosti:posodobitev dravnih nartov zaite in reevanja (prenova narta za jedrsko nesreo, ivalske bolezni, pandemija);v vseh nartih poseben poudarek na reitvah v zvezi z velikim tevilom ranjenih in mrtvih (sodobni viri ogroanja);ponovno bodo preverjene monosti uporabe policijskih in vojakih zmogljivosti (RKB, ininerija, vojaka veterina, vojako zdravstvo).

 • Poveevanje zalog materialnih sredstev:RKB zaitna sredstva za prebivalstvo cilj 10.000 oseb (imamo 5000), nadomestilo zdravil in tablet kalijevega jodida;stacionarne in mobilne zmogljivosti za nastanitev okoli 10.000 oseb;oblikovanje zalog agregatov zaitne in reevalne opreme za vremenske ujme;

 • Poveevanje zalog materialnih sredstev:vzdrevanje sredstev in opreme za obvladovanje okoli 20 ari ivalske bolezni;oskrba s pitno vodo za najmanj 10.000 oseb (podvojitev);morske barae 4.000 m (4.000 e zagotovljenih);spodbujanje obinskih rezerv.

 • Razvoj sil za zaito, reevanje in pomo - splono: v prvih treh letih izvriti reorganizacijo sil na dravni, regijski in lokalni ravni;prilagoditev organiziranosti pokrajinam, e bodo ustanovljene;pogodbe z gospodarskimi drubami v regijah za tehnino reevanje;prednostno prostovoljne reevalne slube;izboljevanje statusa prostovoljcev.

 • Razvoj sil za zaito, reevanje in pomo Civilna zaita: reorganizacija CZ specializacija, najve okoli 5.000;nova formacija na ravni drave 1.900 pripadnikov;razvoj mobilnega centra za obveanje;stacionarni in mobilni informacijski center;sluba za psiholoko pomo;reorganizacija NUS;pogodbe o slubi v CZ.

 • Razvoj sil za zaito in reevanje gasilci:prvi dve leti prilagoditev kategorizaciji in podaljevanje rokov opremljanja 2014;RKB dekontaminacija MB, LJ, NM, KP;enote irega pomena 44;dve operativni poveljstvi za poare v naravi in regijska poveljstva (velike intervencije);e naprej prednost velikim prometnim nesream.

 • Druge zmogljivosti 1:gorska reevalna sluba enota za tuja gorstva;jamarska reevalna sluba;podvodna reevalna sluba spodnja Sava;reevalni psi;nastanitvene zmogljivosti (taborniki, skavti) po 1000 mest v regiji v stacionarnih objektih;stacionariji, Role 2; MB, LJ, NM, NG (stacionarni objekti).

 • Druge zmogljivosti 2:poizvedovalna sluba RKS;nujna medicinska pomo (dispeerski centri, rezerve v regijah);zmogljivosti Policije (namenski HNMP);zmogljivosti Slovenske vojske (RKB, ininerija, MOD ipd.);sluba za morje (15 ton).

 • Izobraevanje in usposabljanjeposodabljanje programov;nadaljevanje izobraevanja gasilcev na V. in VI. stopnji (gasilec, astnik 2010);Seana, Pekre;avtoola C in E kategorije za reevalce;usposabljanje za letalce Cerklje ob Krki;enoten sistem usposabljanja gasilcev potapljaev;izbirni predmet v osnovnih olah.

 • Razvojno in raziskovalno delo:priprava klimatskih scenarijev;aplikativne raziskave.

 • Financiranje in programi:oblikovanje dravnih rezerv in opremljanje enot 2009 do 2015 do 2017;posodabljanje podcentrov za usposabjlanje 2009 do 2010 in podaljanje 2012;alarmiranje 2006 do 2011 2015, podaljanje 2017 ali 2018;sofinanciranje modernizacije cilj 20 %;sofinanciranje enakih razvojnih monosti cilj 40 %;Kras, morje, poarna taksa 30:70.