Click here to load reader

DiVA portal - folkbildningsrådet utvärderar no 2 2016 ...hj.diva- 943735/FULLTEXT01.pdf Publicerad av Folkbildningsrådet författare: Kenneth Abrahamsson, Cecilia Bjursell, Johan

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DiVA portal - folkbildningsrådet utvärderar no 2 2016 ...hj.diva- 943735/FULLTEXT01.pdf...

 • folkbildningsrådet utvärderar no 2 2016

  Folkbildningens frihet och värde

  Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund

 • Publicerad av Folkbildningsrådet författare: Kenneth Abrahamsson, Cecilia Bjursell, Johan von Essen, Lena Lindgren, Henrik Nordvall, Anna Nørholm Lundin, Rolf Sandahl, Lars Svedberg omslagsillustration: Emma Hanquist tryckeri: Billes Tryckeri, 2016 isbn: 978-91-88692-61-0 www.folkbildningsradet.se

 • 3FOLKBILDNINGENS FRIHET OCH VÄRDE

  Förord

  I Folkbildningens frihet och värde. Metaperspektiv på folkhögskolor och stu-

  dieförbund presenterar Folkbildningsrådet ett antal samhällsanalyser av

  folkbildningen. Analyserna handlar om den betydelse som deltagande i folk-

  bildning har, om styrning och finansiering, om studieförbundens och folk-

  högskolornas arbete i förhållande till statens förväntningar, och om produk-

  tionen av kunskap – genom uppföljning och utvärdering – inom folkbild-

  ningsområdet.

  Rapporten bygger på Folkbildningsrådets nationella utvärderingar 2010–

  2014. Författarna lyfter och vidareutvecklar frågor som väckts i dessa

  och som är centrala för den fria och frivilliga folkbildningen i ett samhälls-

  perspektiv. Därmed utgör rapporten också en värdefull utgångspunkt för

  Folkbildningsrådets framtida utvärderingar och uppföljningar.

  Folkbildningens frihet och värde utgör även en sammanfattning av, och

  slutpunkt för, det arbete som Folkbildningsrådets expertgrupp för natio-

  nella utvärderingar ansvarat för under perioden. Expertgruppens uppgift

  har varit att ge utvärderingsverksamheten riktning och fylla den med ett

  relevant innehåll. Det är expertgruppen som har utarbetat förslag på vilka

  utvärderingar som ska genomföras och på utvärderingsfrågor som behöver

  besvaras. Gruppen har även deltagit i kvalitetssäkringen av utvärderingsrap-

  porterna.

  I expertgruppen har företrädare för Folkbildningsrådets medlemmar och

  forskare från olika universitet och forskningsdiscipliner ingått. Gruppens

  ordförande har varit Anne Marie Brodén, f.d. riksdagsledamot och bland an-

  nat ledamot i riksdagens kulturutskott.

  Stockholm i april 2016

  Britten Månsson-Wallin

  Generalsekreterare

 • 4 FOLKBILDNINGENS FRIHET OCH VÄRDE

  Innehåll

  Förord - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

  Inledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Folkbildningsanslaget och statens syften - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8

  Folkbildningsrådets uppdrag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

  Rapportens disposition - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13

  Folkbildningen i samhället - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

  Folkbildningens frihet och värde - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19

  Litteratur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

  1 Folkbildningen – en medborgaraktivitet bland andra - - - - - - - - - - - - - - - 23 Inledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

  Cirkeldeltagande och medborgerligt engagemang - - - - - - - - - - - - - - - - 26

  En studie av folkhögskoledeltagare och deras engagemang - - - - - - - - - 37

  Vad hände med perspektivförskjutningen? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48

  Litteratur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52

  2 Folkbildningens förutsättningar att verka – de många intressenas arena 55 Inledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55

  Den politiska styrningen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56

  Folkbildningsrådet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61

  Studieförbund och folkhögskolor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71

  Folkbildningen – de många intressenas arena - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78

  Litteratur- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82

 • 5FOLKBILDNINGENS FRIHET OCH VÄRDE

  3 Folkbildningen och statens fyra syften - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85 Inledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85

  Hur behandlas statens syften i Folkbildningsrådets utvärderingar? - - 87

  Uppfyller folkbildningen statens syften? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98

  Vad är det som utvärderingarna inte säger? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111

  Litteratur- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 130

  4 Samtida och framtida uppföljning och utvärdering av folkbildning - - - - - 137 Inledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 137

  Utgångspunkter för beskrivning och analys - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 139

  Utvärderingsuppdraget över tid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143

  Folkbildningsrådets uppföljning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 145

  Folkbildningsrådets utvärdering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150

  Folkbildningsrådets visavi statens uppföljning och utvärdering - - - - 160

  Förslag och funderingar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 169

  Litteratur- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 174

  Bilaga 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177 Underlag för metaanalysen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177

  Bilaga 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 179 Expertgruppens medlemmar 2007–2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 179

  Författare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180

 • 7FOLKBILDNINGENS FRIHET OCH VÄRDE

  Inledning

  I Sverige finns en omfattande folkbildningsverksamhet. En stor andel av lan-

  dets medborgare har någon gång deltagit i en studiecirkel. Detsamma kan sä-

  gas om de kulturprogram i form av föreläsningar, debatter, utställningar eller

  uppträdanden som organiseras av landets studieförbund och folkhögskolor.

  Genom folkhögskolan har många skaffat sig ett yrkeskunnande, högskole-

  behörighet eller fördjupat sig i ett intresse som en del i den personliga ut-

  vecklingen.

  Den svenska staten stödjer denna verksamhet ekonomiskt med syfte att

  folkbildningen ska bidra till stärkt demokrati, mångfald, engagemang i sam-

  hället, minskade utbildningsklyftor, höjd bildningsnivå och deltagande i kul-

  turlivet. I blickfånget för denna rapport står frågan om huruvida folkbild-

  ningen lever upp till de syften som staten har med stödet till folkbildningen.

  I den här rapporten anläggs ett metaperspektiv på de utvärderingar och

  kartläggningar som genomförts enligt Folkbildningsrådets utvärderingsstra-

  tegi för perioden 2010 till 2014. Genom att lyfta analysen till en övergripande

  nivå får vi dels en sammantagen och aktuell bild av folkbildningen, dels ett

  underlag för att kritiskt diskutera hur utvärderingsprocessen har gått till och

  hur den kan utvecklas. Rapporten avser alltså både att synliggöra folkbild-

  ningens roll i samhället och att bidra med insikter av relevans för framtida

  utvärdering av folkbildningen.

  Rapporten utgör därmed också en slutredovisning av det uppdrag som

  Folkbildningsrådet gett till den expertgrupp som under nämnda period varit

  knuten till rådets utvärderingsverksamhet. Detta uppdrag bestod bland annat

  av att genomföra en samlad analys på metanivå av genomförda utvärderingar.

  Det är resultatet från denna analys som presenteras i den här rapporten.

  Rapportens angreppssätt För att på ett strukturerat sätt kunna göra en analys av Folkbildningsrådets

  utvärderingsarbete 2010–2014, har vi anlagt ett metaperspektiv på de ut-

  värderingar och kartläggningar som är relaterade till utvärderingsstrategin.

  Cecilia Bjursell och Henrik Nordvall

 • 8 FOLKBILDNINGENS FRIHET OCH VÄRDE

  Den analys som har genomförts under beteckningen metaperspektiv är en

  form av metautvärdering som sker genom att göra en syntetisering av befint-

  liga utvärderingar. Det här skapar en översiktlig kunskap om folkbildningens

  betydelse i samhället. Det ger också ett underlag för att bedöma i vilken ut-

  sträckning, och på vilket sätt, som statens fyra syften uppfylls.1

  Åren 2014 och 2015 har, i enlighet med utvärderingsstrategin, ägnats åt en

  samlad a

Search related