Click here to load reader

Destination Guide GERMANY_SR

  • View
    60

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Destination Guide GERMANY_SR

VODI KROZ ZEMLJU ODREDITA: NEMAKA1. Osnovne informacijeGlavni grad: Berlin Broj stanovnika: 81.757.600 Povrina: 357.021 km2 Glavni jezici: nemaki Novana jedinica: evro (EUR) Stopa nezaposlenosti: 7.053% (Izvor: Meunarodni monetarni fond Svetski ekonomski pregled 2010.)

2. Opti uslovi ulaska i boravkaDa bi uli i boravili u Nemakoj, stranci moraju imati vizu, (privremenu) boravinu dozvolu ili (stalnu) dozvolu za nastanjenje. U principu, svi stranci i dravljani zemalja koje nisu lanice EU moraju imati vizu za ulazak u Nemaku. Viza nije potrebna za posete u trajanju do 3 meseca tokom perioda od 6 meseci za dravljane onih zemalja za koje je Evropska zajednica ukinula vizni reim. Dravljanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Bive jugoslovenske republike Makedonije, Crne Gore i Srbije koji poseduju biometrijski paso nije potrebna viza za ulazak u Nemaku za boravak u trajanju do 3 meseca u okviru perioda od 6 meseci. Oni ne smeju da nau plaeni posao dok su u poseti, ali smeju da podnesu zahtev za boravinu dozvolu za boravak dui od 3 meseca. Dravljani Kosova (prema Rezoluciji SB UN 1244) moraju imati vizu za ulazak u Nemaku. engenska viza ili izuzimanje od posedovanja iste samo po sebi ne daje pravo za ulazak na engenski prostor. Zakon o engenskim granicama navodi uslove koje dravljani treih zemalja moraju ispuniti da bi im se dozvolio ulazak u engenski prostor. U ovu svrhu, trea zemlja je zemlja koja nije lan niti Evropske unije, niti je drava engena. Uslovi ulaska: o Dravljanin tree zemlje poseduje vaeu putnu ispravu ili dokument koji mu omoguava prelazak granice; prihvatanje putne isprave u ovu svrhu ostaje u domenu zemlje lanice; o Putnik poseduje ili vaeu vizu (ukoliko je potrebna) ili vaeu boravinu dozvolu; o Putnik je u stanju da potvrdi svrhu i uslove planirane posete i poseduje odgovarajua novana sredstva za izdravanje, kako za samo trajanje posete, tako i za povratak u zemlju porekla ili tranzit prema treoj zemlji u koju e putnik sigurno biti primljen ili je u stanju da ta novana sredstva pribavi na zakonit nain; o Da u engenskom informacionom sistemu nema upozorenja za odbijanje ulaska, i o Putnik ne predstavlja opasnost po javni red, unutranju bezbednost, javno zdravlje ili meunarodne odnose bilo koje od drava engena. Ovaj Vodi je auriran u okviru projekta Migracije za razvoj na Zapadnom Balkanu (MIDWEB) a finansira se iz Viekorisnikog IPA 2 programa Evropske komisije za 2009. godinu.

Revidirano aprila 2011.

o Putnik mora posedovati odgovarajua novana sredstva za izdravanje tokom cele planirane posete. Nemake ambasade nadlene za izdavanje viza Albanija Rruga Sknderbeu Nr. 8, Tirana Tel: +355 (0) 4 2274 505 Fax: +355 (0) 4 2232 050 E-mail: [email protected] www.tirana.diplo.de Skenderija 3, 71000 Sarajevo Tel: +387 (0)33 565 300 Fax: +387 (0)33 212 400, +387 (0)33 211 200 (viza odel) E-mail: [email protected] www.sarajewo.diplo.de Lerinska 59, Skoplje Tel.: (+3892) 309 3900 Fax: (00389) 2 309 38 99 E-mail: [email protected] www.skopje.diplo.de Hercegovaka 10, 81000 Podgorica Tel.: +382 20 441 000 Fax: +382 20 441 018 E-mail: [email protected] www.podgorica.diplo.de Konzularno predstavnitvo Biraninova 19a, 11000 Beograd Tel.: +381 11 3064-400 Fax: + 381 11 3064-402 www.belgrad.diplo.de Azem Jashanica 17 Arberia/Dragodan 10000 Priina Tel.: +381 (0)38 2545-00 +381 (0)38 2545-77 +381 (0)38 2545-36 E-mail: [email protected] www.pristina.diplo.de

Bosna i Hercegovina

Biva jugoslovenska republika Makedonija

Republika Crna Gora

Republika Srbija

Kosovo (prema Rezoluciji 1244 SB UN)

Postupak za podnoenje zahteva Po pravilu, kandidati zahtev za izdavanje vize zajedno sa svim potrebnim dokumentima moraju lino podneti u nemakom diplomatskom predstavnitvu nadlenom za njihovo mesto boravka. Da bi se izbeglo nepotrebno gubljenje vremena za pruanje dodatnih informacija ili dokumenata, kandidati treba da posete internet portal odgovarajueg diplomatskog predstavnitva znatno pre datuma putovanja, kako bi se informisali o postupku za izdavanje vize i dokumentaciji koju je potrebno priloiti. Obrasci za podnoenje zahteva mogu se dobiti besplatno (na lokalnom jeziku) u diplomatskom predstavnitvu. Kandidati obrazac takoe mogu preuzeti odavde (vidi desno). Obrasci koji se predaju moraju biti originalne verzije na odgovarajuem jeziku datog diplomatskog predstavnitva. Obrasci za podnoenje zahteva takoe se mogu besplatno preuzeti sa internet portala odgovarajueg diplomatskog predstavnitva. Uslovi za izdavanje (engenske) vize za kratkotrajni boravak2

Diplomatsko predstavnitvo koje izdaje vizu brine da sledei uslovi budu ispunjeni u svakom pojedinanom sluaju: 1. Svrha putovanja u Nemaku mora biti prihvatljiva i razumljiva 2. Kandidat mora biti u stanju da finansira trokove ivota i putovanja iz vlastitih sredstava ili prihoda; 3. Nosilac vize mora biti spreman da napusti engenski prostor pre isteka vize; 4. Mora priloiti dokaze o putnom zdravstvenom osiguranju sa pokriem od najmanje 30.000 EUR koje vai u itavom engenskom prostoru. Ukoliko kandidat nije u stanju da dokae da vlastitim sredstvima moe da finansira putovanje i boravak, tree lice moe preuzeti obavezu pokrivanja svih trokova putovanja, u skladu sa lanovima 66. i 68. Zakona o boravku. Osoba koja se prihvata ove obaveze ini to pred stranim vlastima u mestu svog boravka. Viza se ne moe izdati osobama iji ulazak u engenski prostor moe da ugrozi bezbednost i drutveni poredak u zemljama engena ili koje ne ispunjavaju jedan od gore navedenih uslova. Ukoliko zahtev za vizu bude odbijen, kandidat e biti obaveten o glavnim razlozima za takvu odluku. Svaki kandidat ima pravo da preduzme pravne mere protiv takve odluke diplomatskog predstavnitva, meutim, u sluajevima odbijanja zahteva za izdavanje turistike vize, ovo nee biti mogue do 5. aprila 2011. Vreme potrebno za obraivanje zahteva za vizu Po pravilu, diplomatskim predstavnitvima je potrebno izmeu 2 i 10 radnih dana za donoenje odluke o zahtevu za izdavanje vize za kratki boravak. Obrada zahteva za vizu za dui boravak ili za plaeni rad moe trajati i do nekoliko meseci. Period ekanja za podnoenje zahteva diplomatskom predstavnitvu Nemake mogu je u picu putne sezone. Stoga, osobe kojima je potrebna viza za ulazak u Nemaku blagovremeno treba da podnesu zahtev. Naknada za izdavanje vize 1. Od 14. maja 2008., naknada za izdavanje svih vrsta viza iznosi 60 EUR. Za vie informacija molimo proitajte: http://www.auswaertigesamt.de/cae/servlet/contentblob/480896/publicationFile/150773/Gebuehre nmerkblatt.pdf

3. Imigracija u svrhu zaposlenjaa. Uslovi ulaska i boravka stranih radnika Po pravilu, viza je potrebna svim stranim dravljanima za boravak do 3 meseca ili za boravak u svrhu plaenog rada. Izuzetak predstavljaju dravljani EU i EEA (Evropskog ekonomskog podruja) i dravljani vajcarske. Dravljani svih ostalih zemalja koji planiraju dui boravak u Nemakoj moraju podneti zahtev za vizu nadlenom diplomatskom predstavnitvu pre dolaska u zemlju. Nadlene vlasti za strance u Nemakoj, odnosno vlasti za strance u mestu u kome kandidat namerava da boravi, moraju da odobre zahtev za vizu. Obrasci zahteva za vizu za dugoroni boravak (dui od 3 meseca) mogu se dobiti besplatno u nadlenom diplomatskom predstavnitvu. Takoe se mogu preuzeti odavde:

3

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/Visabestimmungen_node.html (na nemakom, engleskom, francuskom i italijanskom jeziku) Obrasci se moraju predati u originalnoj verziji (barem dva kompleta) i na odgovarajuem jeziku datog diplomatskog predstavnitva. Molimo vas da unapred kontaktirate diplomatsko predstavnitvo, da biste tano saznali koji su vam obrasci potrebni. Postupak odobravanja zahteva obino traje 3 meseca, u nekim sluajevima i due, iz razloga to kancelarije za strance esto proveravaju podatke i sa ostalim vlastima (na primer, Federalni zavod za zapoljavanje). Diplomatska predstavnitva mogu izdati vizu tek po dobijanju odobrenja od kancelarije za strance. Kancelarije za strance su takoe odgovorne za mere i odluke koje se tiu Zakona o boravku za strane dravljane koji ve borave u Nemakoj. Kancelarije za strance nisu slube podreene Saveznoj kancelariji za strance i Savezna kancelarija za strance ne moe uticati na njihove odluke. One su odgovorne prema i deluju pod nadzorom nadlenih ministarstava unutranjih poslova i senatora saveznih drava (Lnder). Vie informacija moete nai na stranici: http://www.auswaertigesamt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/Visabestimmungen_node.html#doc480 844bodyText8 Od uvoenja novog nemakog Zakona o imigraciji 1. januara 2005, strani dravljani treba da dobiju samo nemaku boravinu dozvolu, koja im takoe daje pravo na rad, umesto dobijanja i boravine i radne dozvole, kako je ranije bio sluaj. Morate podneti zahtev i dobiti boravinu i radnu dozvolu u nemakom konzulatu ili ambasadi u svojoj zemlji pre dolaska u Nemaku. Postupak: Korak 1: Nemaka ambasada prima zahtev za boravinu dozvolu (koja ujedno omoguava pristup tritu rada) u zemlji u kojoj kandidat ivi. Korak 2: Ambasada prosleuje zahtev imigracionoj kancelariji (Auslaenderbehoerde) u mestu zaposlenja, koja daje inicijalno odobrenje. Imigraciona kancelarija donosi odluku u saradnji sa lokalnim zavodom za zapoljavanje koji izdaje dozvolu. Korak 3: Ako se kandidatov zahtev odobri, ambasada mu daje ulaznu vizu. Korak 4: Po dolasku u Nemaku, strani dravljanin i, ukoliko ih ima, lanovi njegove porodice moraju zatraiti radnu i boravinu dozvolu u lokalnoj kancelariji za strance. Uslovi: Da bi se kandidat kvalifikovao za nemaku radnu dozvolu, zaposleni i nemako preduzee moraju ispuniti sledee osnovne uslove: o Potencijalni radnik mora biti zaposlen pod istim uslovima kao i nemaki. o Za to radno mesto ne moe se pronai niti nemaki radnik niti radnik iz neke od zemalja lanica Evropske unije. o Radnici obino moraju imati fakultetsku diplomu ili ekvivalentnu kvalifikaciju. Za neka radna mesta postoje