13
Denis TUMURUC ANALIZA COMPARATIVĂ A CADRULUI JURIDIC DE FUNCȚIONARE A SISTEMULUI DE AUDITARE ENERGETICĂ ȘI PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

Denis TUMURUC ANALIZA COMPARATIVĂ A CADRULUI JURIDIC DE FUNCIONARE A SISTEMULUI DE AUDITARE ENERGETICĂ I PERFORMANEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

Embed Size (px)

Citation preview

Denis TUMURUC

ANALIZA COMPARATIVĂ A CADRULUI JURIDIC DE FUNCȚIONARE

A SISTEMULUI DE AUDITARE ENERGETICĂ

ȘI PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

www.aee.m

dSECTORUL ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA

– Republica Moldova este dependentă de importul resurselor energetice, astfel încât 95% din consumul de resurse utilizate este acoperit din import;

– intensitate energetică ridicată (aproximativ de 3 ori peste media europeană);

– ponderea energiei produse prin valorificarea surselor de energie regenerabilă în consumul final brut de energie constituie aprox. 4% (conform balanței energetice pentru anul 2012).

Lipsa propriilor resurse energetice și intensitatea energetică înaltă sunt factorii care definesc

implementarea măsurile de eficiență energetică și proiectele de valorificare a surselor de energie

regenerabilă drept priorități .

www.aee.m

dCADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A EE (1)

• Strategia Energetică până în 2030

• Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”

• Legea cu privire la eficiența energetică

• Programul Național de Eficiență Energetică 2012-2020

• Planul Național de Acțiuni în domeniul EE pentru anii 2013-2015

• Regulamentul privind furnizarea serviciilor energetice

• Cadrul juridic de funcționare a pieței de auditare energetică*

HG Nr. 102 din 05.02.2013

HG Nr. 833 din 10.11.2010

HG Nr. 1093 din 31.12.2013

Legea Nr.142 din 02.07.2010

HG Nr. 113 din 07.02.2013

Legea Nr.166 din 11.07.2012

www.aee.m

d

*CADRUL NORMATIVPRIVIND AUDITAREA ENERGETICĂ

Acte aprobate prin hotărâre de Guvern:

1. Regulamentul privind auditul energetic

2. Regulamentul privind autorizarea auditorilor energetici

3. Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Acte aprobate prin Ordin al Directorului AEE:

1. Ghidul de pregătire și de examinare a specialiștilor în domeniul elaborării auditului energetic

2. Codul de conduită al auditorului energetic

www.aee.m

d CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A EE (2)ELABORAT/ SPRE APROBARE

• Legea cu privire la performanța energetică a clădirilor

• Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor

• Legea privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

• Legea privind etichetarea energetică

• Legea cu privire la energia termică

• Metodologia de calcul a economiilor de energie pe țară

proiectele de acte normative sunt disponibile

www.aee.m

d

Ministerul Economiei – autoritatea publică centrală în domeniul energetic

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor autoritatea publică centrală în domeniul elaborării şi promovării politicii statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, construcţiei şi dezvoltării regionale Agenţia pentru Eficienţă Energetică - organ administrativ în domeniul EE și SER Fondul pentru Eficienţă Energetică – instituție axată pe identificarea, evaluarea și finanțarea proiectelor de EE și SER

Hotărârea Nr. 690 din 13.11.2009

Hotărârea Guvernului Nr. 1173 din 21.12. 2010

Legea Nr. 160 din 12.07.2007HG Nr. 401 din 12.06.2012

CADRUL INSTITUȚIONAL DE PROMOVARE A EFICIENȚEI ENERGETICE

Hotărârea Nr. 662 din 10.11.2009

www.aee.m

dCALITATEA DE AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT PERSOANĂ FIZICĂ

Constatarea calității de auditor energetic (cu specializarea în domeniul electroenergetic, termoenergetic, ori în ambele) se efectuează de către o Comisie de autorizare, instituită în cadrul AEE, cu respectarea de către pretedenți, a următoarelor condiții:

1. studii tehnice corespunzătoare

2. experiență în domeniu

3. absolvirea Cursului de instruire /organizat de AEE/

Cursul de instruire în domeniul efectuării auditului energetic se desfășoară după Ghidul de pregătire și examinare a specialiștilor, aprobat prin Ordinul Directorului AEE Nr. 86 din 31.10.2012.

www.aee.m

dCALITATEA DE AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT PERSOANĂ JURIDICĂ

Condiții de întrunit de persoana juridică în vederea obținerii

autorizației de auditor energetic:

•să prezinte certificatul de înregistrare, eliberat în condiţiile

legii;•să se asigure că angajaţii săi în bază de contract au calitatea de

auditor energetic autorizat;•să deţină minimum 3 auditori energetici autorizaţi, cu statut de

angajat permanent în bază de contract;•să demonstreze că dispune de echipamentele de măsurare

necesare pentru executarea auditului energetic şi/sau că a

încheiat contract cu un alt agent economic care dispune de

asemenea dotări;•să demonstreze capacitatea financiară proprie prin prezentarea

celui mai recent bilanţ contabil, vizat de organele competente.

www.aee.m

d CALITATEA DEEVALUATOR ENERGETIC PERSOANĂ FIZICĂ

Condiții de întrunit :

•să posede studii superioare sau medii speciale

corespunzătoare specializării solicitate;•să aibă o activitate de proiectare de cel puţin 3 ani

pentru studii superioare şi 5 ani pentru studii medii

speciale în domeniul solicitat pentru atestare sau conex,

inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu;•să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor

normative în construcţii în domeniul solicitat;•să susţină examenul de calificare;•să menţină şi să-şi îmbunătăţească periodic nivelul de

cunoştinţe profesionale.

www.aee.m

d CALITATEA DE INSPECTOR AL SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/ CLIMATIZARE PERSOANĂ FIZICĂ

Condiții de întrunit :

•să posede studii superioare sau medii speciale

corespunzătoare specializării solicitate;•să aibă o activitate de proiectare sau de execuţie de cel

puţin 2 ani pentru studii superioare şi 3 ani pentru studii

medii speciale în domeniul solicitat pentru atestare sau

conex, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu;•să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor

normative în construcţii în domeniul solicitat;•să susţină examenul de calificare;•să menţină şi să-şi îmbunătăţească periodic nivelul de

cunoştinţe profesionale.

www.aee.m

d

ÎNTREPRINDERILE DE CERTIFICARE A PEC ȘI/ SAU INSPECTARE A SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE/ CLIMATIZARE

Condiții de întrunit :

•să dispună de cel puţin cîte un evaluator energetic

pentru fiecare domeniu de specializare, autorizaţi și

angajaţi printr-un contract individual de muncă;

să dispună, respectiv, de cel puţin un inspector al

sistemelor de încălzire sau a sistemelor de climatizare,

autorizat şi angajat printr-un contract individual de muncă

•să fie înregistrate în registrul electronic al întreprinderilor

respective.

www.aee.m

d

ANALIZA COMPARATIVĂDIFERENȚELE DE PRINCIPIU

• să aibă experienţă de cel

puţin 4 ani în domeniu,

dobîndită prin activitate

neîntreruptă în învăţămînt,

cercetare, proiectare,

execuţie sau în exploatare;

• domenii de specializare:

−electroenergetică;

−termoenergetică.

• să aibă o activitate de

proiectare de cel puţin 3 ani

pentru studii superioare şi 5

ani pentru studii medii

speciale în domeniul solicitat

pentru atestare sau conex,

inclusiv ultimul an de

activitate în acest domeniu.

• domenii de specializare:

−protecția termică a clădirilor;

−incălzire și prepararea a apei

calde;

−ventilare şi răcire;

−iluminat

Sistemul de auditarea energetică

Performanța energetică a clădirilor

www.aee.m

d