Dediina – nae bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne ... prisotnost ali vkljuenost zvrsti in vsebin nesnovne kulturne dediine v podjetnitvo, ki predstavlja

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Dediina – nae bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne ... prisotnost ali...

 • Dediina nae bogastvo:

  Ohranjanje nesnovne kulturne dediine

  na lokalni in nacionalni ravni

  Zakljuki okrogle mize o nesnovni kulturni dediini v

  Slovenskem etnografskem muzeju, Ljubljana, 10. maja 2012

  Litija, maj 2012

  Projekt je podprt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj

 • 2

  Prof. dr. Janez Bogataj

  Nesnovna kulturna dediina kako v podjetnitvu in

  turizmu?

  Uvod

  O vlogi, pomenu in prisotnosti nesnovne kulturne dediine v podjetnitvu in turizmu se najprej

  postavlja vpraanje, kakna je vloga posameznih zvrsti in podzvrsti v teh okvirih. Poleg tega pa

  imata tako podjetnitvo kot turizem tudi v njunih neposrednih okvirih lastne zvrsti in podzvrsti

  nesnovne kulturne dediine, zlasti e na podroju znanj, vein idr.

  Ko razmiljamo o vlogi, pomenu in prisotnosti nesnovne kulturne dediine v podjetnitvu in

  turizmu, se seveda odpira iroko polje vpraanj, ki so povezana s t. i. pozitivno in negativno

  komercializacijo. To pa e navaja k naslednjim vpraanjem zaite in drugih varovalk, ki so za

  nesnovno dediino nujne in potrebne. Pod pojmom negativna komercializacija nesnovne

  kulturne dediine je treba razumeti najrazlineje vrste njene zlorabe v celoti ali le posameznih

  njenih zvrsti. Za to imamo vrsto primerov, tako v novejem asu kot tudi v bolj oddaljenih asovnih

  obdobjih. Enega takih primerov predstavlja delovanje slikarja Maksima Gasparija, zlasti pred in po

  koncu 1. svetovne vojne. Sluba v takratnem Etnografskem muzeju mu je omogoala irok dostop

  do gradiva s podroja nesnovne kulturne dediine, ki ga je uporabil v komercialne namene (npr.

  od izdajanja razglednic do aplikacij za reklame firm). Seveda lahko posamezne Gasparijeve primere

  zlorabe nesnovne kulturne dediine oznaimo tudi kot politine, v okvirih ideolokih usmeritev

  takratne meanske drube.

  Nesnovna kulturna dediina v podjetnitvu

  Na podjetnitvo se neposredno navezujejo gospodarska znanja in veine, ki jih predstavljajo

  naslednje podzvrsti: rokodelska in obrtnika znanja, trgovina, transport, tudi industrija,

  prehrana, kmetijska znanja idr. Pri tem moramo razlikovati:

  1. Neposredno prisotnost ali vkljuenost zvrsti in vsebin nesnovne kulturne dediine v

  podjetnitvo, kot sestavino podjetnikih identitet, razumevanje kontinuitete posameznih

  dejavnosti, predvsem pa zavedanja osnov, izvirov in bolj ali manj dosledne kontinuitete razvoja. To

  podroje je temeljno za oblikovanje identitete trnih znamk.

  2. Posredno prisotnost ali vkljuenost zvrsti in vsebin nesnovne kulturne dediine v podjetnitvo,

  ki predstavlja e bolj problematino podroje. Zato bo potrebno izdelati z vidika zaite sestavin

  nesnovne kulturne dediine dovolj trdna merila za njihovo uporabo in aplikacije. Ta skupina je

  namre zelo blizu zlorabam, banalizaciji in drugim pojavom, ki se lahko razvijejo ob nestrokovni

  uporabi zvrsti in podzvrsti nesnovne kulturne dediine v podjetnitvu, e posebej na podroju

  oglaevanja, reklame idr.

  V okvirih nesnovne kulturne dediine v podjetnitvu je zelo pomembno tudi izdelano izhodie,

  do katere mere in v kaknih oblikah se posamezne zvrsti in podzvrsti lahko uporabijo, npr. za

  imena podjetij, imena in nazive proizvodov, v reklamnih in oglaevalskih akcijah itn.

 • 3

  Zelo pomembno je nadalje vpraanje preraanja doloenih, npr. rokodelskih znanj in vein v

  podjetnike oblike. To je morda najbolj deficitarno vpraanje v teh okvirih. Temeljno je namre

  vpraanje vsebine in ne oblike (forme), ki jo predstavljajo posamezne sodobne podjetnike oblike.

  e je bila namre v 18. in 19. stoletju oblika dejavnosti rokodelska, je danes podjetnika(!). Temu

  vpraanju bo potrebno posvetiti e veliko strokovne in predvsem tudi drubene pozornosti. Tudi z

  vidika ustvarjanja primernih motivov za mlade. Nanje se navezuje neposredno tudi ustrezen prenos

  znanj, za kar imamo v Sloveniji izdelan sistem Rokodelskih centrov. al pa zadeva e ni zaivela v

  celoti, razen v Vereju, Seani, Ribnici, kofji Loki in Moravah.

  Tradicionalna obrtna znanja predstavljajo prilonost za podjetnitvo. Eden taknih mladih uspenih

  podjetnikov je evljar Mitja Hojak iz Litije, ki ustvarja unikatne evlje, Litija 2012 (foto Matej Pove)

  Nesnovna kulturna dediina v turizmu

  Posamezne zvrsti in podzvrsti nesnovne kulturne dediine so (lahko) zelo mono prisotne tudi v

  turizmu oz. v turistini ponudbi. Neposredno so v turizem vkljuene uprizoritve in predstavitve,

  ege in navade oz. ritualne prakse, nekatera gospodarska znanja (npr. rokodelska in

  obrtnika) ter znanja o naravi in okolju. V zgodovinskem razvoju turizma so postale tudi

  nekatere sestavine turizma zvrsti in podzvrsti nesnovne kulturne dediine. To e posebej velja za

  nekatere folklornike prireditve (imenovane folklorno-turistine prireditve), pri katerih moramo biti

  zelo previdni. Verjetno se bomo v prihodnje prav na podroju turizma in v zvezi z njim sreevali s

 • 4

  tevilnimi vpraanji zaite in zlorabe, komercializacije in stereotipizacije nesnovne kulturne

  dediine. (Eden od takih primerov so prireditve idana marela.)

  V zvezi s turizmom imamo opraviti s tirimi temeljnimi tipolokimi skupinami, ki vkljuujejo

  nesnovno kulturno dediino v turistine programe in proizvode:

  1. Kontinuiteta zvrsti in podzvrsti nesnovne kulturne dediine.

  2. Odigrani prikazi razlinih preteklosti (ivi muzej ali gledalie zgodovine), kamor uvram tudi

  skupine folklornikov.

  3. Parade in drugi prikazi zunaj izvirnih okolij (npr. potovanja in nastopi pustnih skupin zunaj

  njihovega primarnega kulturnega okolja).

  4. Lani prikazi, interpretacije kulturne dediine, stereotipne predstavitve. Na tem podroju, ki je

  najbolj mnoino zastopano, se zasnova prenaa tudi na mladino, zlasti e v okviru festivala

  Turizmu pomaga lastna glava, kar je e z naslovom festivala mono zgreeno(!). K razvoju te

  oblike uspeno prispevajo tudi mediji, zlasti e TV (npr. oddaja Na zdravje, razni resninostni

  ovi).

  SWOT analiza vloge in vkljuenosti nesnovne kulturne dediine v turizmu

  Prednosti:

  Posredovanje in dostopnost zvrsti in podzvrsti nesnovne kulturne dediine najiremu

  krogu ljudi (turistov).

  Slabosti:

  Razmeroma slabo poznavanje zvrsti in podzvrsti nesnovne kulturne dediine ter velika

  prisotnost stereotipov in ljubiteljskih interpretacij. Vse to je povezano z nizko ravnijo znanja

  v turizmu.

  Prilonosti:

  Trajnostni in sonaravni turizem sta dve od tevilnih drugih monosti za aktivno ohranjanje

  in strokovno usmerjen razvoj posameznih zvrsti nesnovne kulturne dediine. Poudarek je

  na razvoju, ne pa ne nekem muzeolokem konserviranju posameznih kulturnih oblik in

  zvrsti.

  Gronje ali nevarnosti:

  Nepravilna (negativna) komercializacija in zloraba zvrsti ter podzvrsti nesnovne kulturne

  dediine.

  Moan dele ljubiteljskih pristopov brez upotevanja strokovnega usmerjanja in vodenja.

  Prof. dr. Janez Bogataj je doktor etnolokih znanosti in profesor zgodovine umetnosti. Temeljno

  podroje njegovega raziskovalnega in pedagokega dela je etnologija Slovenije, raziskuje tudi nain

  ivljenja Slovencev v tujih deelah. Opravil je tevilne raziskave s podroja rokodelstva, prehrane,

  kulinarike in gastronomije, turizma, poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril, eg in navad,

  karakterologije in likovnega obzorja. Je avtor in soavtor 58 knjig, sodeluje pri tevilnih projektih z

  navedenih podroij.

 • 5

  Izr. prof. dr. Vito Hazler

  Veine in znanja za obnovo dediine in razvoj

  Pomen varstva nesnovne dediine najvekrat povezujemo z ohranjevanjem narodnih in

  narodnostnih identitet, vendar pa je njen pomen tudi povsem praktien, gospodarski in

  predvsem razvojni. Nesnovnost doloenega pojava (dediine) je namre zelo relativna, saj

  je v bistvu tudi snovna, ko jo doloena oseba, pevec, instrumentalist, plesalec, foklornik, ali

  ritualnik skozi svoje telo, sposobnosti in vsa razpololjiva utila in kljune organe (glas, mimika,

  spretnost rok in nog idr.) vizualizira oziroma osmisli v snovno. e bolj se nesnovnost izrazi na

  podroju obrtnikega ali umetnikega delovanja, ko nekdo z izjemno spretnimi rokami in lastnim

  ustvarjalnim umom replicira nekaj, kar je v preteklosti e bilo izdelanega oziroma ustvarjenega na

  podroju obrtnike ali umetnike dediine. Danes to znanje in veine le prenaa v sodobno

  oblikovalsko ali umetniko okolje in (si) gradi bodoo razvojno mo.

  Tokrat je na namen z nekaj primeri predstaviti pomen dediine znanj in vein za ohranjanje

  objektov kulturne dediine in monosti njihove uporabe v sodobnem, tehnoloko razvitem

  svetu. V mislih imamo razlina naravna gradiva in tudi naravne elemente, kot so zemlja, zrak, ogenj

  in voda, katere so ljudje znali e v preteklosti umno uporabljati v svojem vsakdanjem, prazninem

  in ritualnem ivljenju. Zadnja leta smo se zaradi pomanjkanja lastnih vrednost prepoznavanja

  okolja odtujili od teh naravnih vrednosti in izgubili ali pozabili marsikatero pomembno kulturno

  sestavino. Vse prevekrat smo postali odvisniki dravnih upraviteljev in industrijsko vodilnih

  tehnologij ter velikih trgovskih centrov in medijskih gigantov, ki zgolj zaradi dobikonosnih koristi

  elijo zadovoljiti vsem naim eljam in potrebam. V bistvu nas ta pot vodi v odvajanje od lastnega

  naravnega okolja, saj postajajo nekaterim (naim) ljudem prave vrednote le tuji tehnoloki,