61
CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE OBIECTUL MĂSURĂTORILOR TOPOGRAFICE Curs de topografie, cadastru și desen tehnic

Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE

OBIECTUL MĂSURĂTORILOR TOPOGRAFICE

Curs de topografie, cadastru și desen tehnic

Page 2: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Măsurarea şi reprezentarea pe plan a formei şi reliefului Pământului a constituit o preocupare pentru om din cele mai vechi timpuri.

Pe măsură ce cunoştintele omului s-au amplificat, iar

societatea a trecut pe trepte superioare de dezvoltare,

Măsurătorile terestre au început să dobândească o importanţă sporită pentru tot mai numeroase domenii ale activităţii umane.

Page 3: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Definiția topografiei

Este știința care se ocupă cu măsurarea și reprezentarea pe plan a suprafețelor mici de tern fără a ține seama de curbura Pământului

Denumirea provine din alăturarea a două cuvinte grecești: topos = loc şi graphein = descriere

Page 4: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Ramuri ale topografiei

Planimetrie

Parte a topografiei care studiază metodele și instrumentele necesare reprezentării pe o hartă sau pe un plan a proiecției orizontale a obiectelor de pe suprafața pământului.

NivelmentulNivelmentul este acea parte a topografiei care se ocupă cu studiul metodelor şi instrumentelor de nivelment folosite la determinarea diferenţelor de nivel, a altitudinilor sau cotelor punctelor terenului şi cu reprezentarea reliefului pe planuri şi hărţi.

Tahimetria

Tahimetria este acea parte a topografiei care se ocupă cu efectuarea ridicărilor tahimetrice. Ele reprezintă ridicări topografice complete, adică planietrice si nivelitice (altimetrice) în acelaşi timp. Ridicările tahimetrice se folosesc în cazul suprafeţelor de teren cu relief variat şi framântat, asigurând un randament ridicat măsurătorilor

Page 5: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Ramurile măsurătorilor terestre

Geodezia – este știința care se studiază forma și dimensiunile Pământului, câmpul gravitațional în sistem tridimensional, în funcție de timp. Cuvântul geodezie provine din greceşte: geo = pământ şi daiein = împart, ceea ce arată că la vechii greci, geodezia însemnă împărțirea suprafeţelor terestre.

Cadastrul – reprezintă sistemul unitar obligatoriu de evidență tehnică și juridică, prin care se realizează identificarea, înregistrarea, descrierea și reprezentarea pe hărți și planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum și a celorlalte bunuri imobile de pe întregul teritoriu al țării, indiferent de destinația lor și de proprietar

Fotogrammetria - Fotogrametria este ştiinţa şi tehnologia de obţinere a informaţiilor precise despre obiectele fizice şi mediul care le înconjoară, prin procedee de înregistrare, măsurare şi interpretare a unor fotografii speciale, denumite fotograme. Particularizând, fotogrametria cuprinde procedeele care permit realizarea planurilor şi hărţilor topografice prin mijloace mecanizate, fotografiind suprafeţele de teren de pe pământ sau din spaţiu, valorificând totodată, în laboratoare adecvate, conţinutul fotogramelor.

Page 6: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

SCURT ISTORIC AL MĂSURĂTORILOR TERESTRE

Thales din Milet şi Pitagora, în secolul VI î.e.n., ajung la concluzia ca Pământul este de formă, sferică, deoarece Pământul era considerat de filozofii vremi ca un element de bază, al naturii, alături de apă şi foc, nu poate avea decât o forma perfectă, iar forma geometrică cea mai perfecta este sfera.

Erastotene din Alexandria, este primul (276— 194 i.e.n) care scoate în evidenţa formă sferică a Pamântului şi care, cu o precizie destul de mare fară de mijloacele de care dispunea, a determinat lungimea meridianului terestru, folosind un arc de meridian. El a observat ca la solstiţiul de vara, atunci când în localitatea Syene (astazi Assuan) soarele se găsește proiectat în fundul puţurilor adânci, adică se află la zenit, în acelaşi timp, la Alexandria face un unghi care este 1/50 din lungimea cercului.

Page 7: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

GEOIDUL

Locul geometric al punctelor de pe Pământ cu acelaşi potenţial de gravitaţie – aproximativ nivelul mărilor

Page 8: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic
Page 9: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Capitolul 2 Elementele topografice ale terenului

ALINIAMENTUL AB – ce reprezintă intersecţia suprafeţei topografice a terenului cu un plan vertical ce trece prin punctele date.

În practică se geometrizează (aproximează) linia sinuoasă obţinută cu o dreaptă – ce reprezintă direcţia materializată pe teren de punctele A şi B.

DISTANŢA ÎNCLINATĂ LAB – reprezintă segmentul de linie delimitat de punctele A şi B pe direcţia amintită mai sus;

DISTANŢA ORIZONTALĂ DAB – reprezintă proiecţia distanţei înclinate pe un plan orizontal, având ca valoare segmentul orizontal cuprins între verticalele punctelor date;

COTELE ZA şi ZB – ale punctelor A şi B – reprezintă valoarea segmentului vertical cuprins între nivelul de referinţă şi punctul respectiv;

DIFERENŢA DE NIVEL ΔZAB – între punctele date – reprezintă distanţa verticală măsurată între planurile orizontale ce trec prin aceste puncte, ΔZAB = ZA – ZB

Page 10: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic
Page 11: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Relații între elementele topografice

Raportul în care se găsesc elementele de mai sus, rezultă din exprimarea funcţiilor trigonometrice ale unghiului – numit unghi de pantă (fiind unghiul format de distanţele LAB şi DAB)

sin = ΔZAB / LAB (1)

cos = DAB / LAB (2)

tg = ΔZAB / DAB (3)

L2AB = D2

AB + ΔZ2AB (4)

Cu aceste formule se pot determina elementele necunoscute în funcţie de cele cunoscute (măsurate).

A măsura elementele liniare enumerate mai sus, constă în a compara mărimea lor, cu un etalon ales (unitatea de măsură).

Page 12: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Unităţi de măsură pentru distanţe

Majoritatea ţărilor folosesc ca unitate de măsură pentru distanţe metrul (m).

Determinat în 1799 de francezul DELAMBRE şi considerat iniţial ca fiind a 40.000.000 parte din lungimea meridianului terestru, după calcule mai recente a 40.000.000, 42 parte, este definit în prezent (din 1960) ca fiind egal cu 1.650.763,73 lungimi de undă ale radiaţiei portocalii emisă de gazul KRYPTON 86.

Multiplii metrului sunt: 1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m, iar submultiplii 1mm = 10 dm = 100 cm = 1000 m.

Page 13: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Unităţi de măsură pentru suprafeţe

Derivată din sistemul metric, unitatea de măsură pentru suprafeţe este metrul pătrat (m2) cu multiplii şi submultiplii:

1 km2 = 100 ha, 1 ha = 100 ari = 10.000 m2

1 m2 = 100 dm2 = 10.000 cm2 = 1.000.000 mm2

Page 14: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

ELEMENTELE TOPOGRAFICE UNGHIULARE

Unghiuri măsurate în topografieÎn topografie se măsoară unghiuri orizontale şi verticale. Unghiurile verticale (z) sunt formate de o direcţie

oarecare, cu proiecţia ei orizontală. Unghiul vertical format de o dreaptă care constituie

suportul unei distanțe înclinate, între două puncte, cu proiecția ei orizontală, este unghiul de pantă

Noţiunea geometrică de unghi – ca figură formată din două semidrepte ce au aceeaşi origine, este incompletă pentru uz topografic – fiind necesară şi cunoaşterea semnului şi sensului de măsurare al unghiului.

În topografie unghiurile sunt orientate, cunoscându-se prima latură a unghiului şi sensul de măsurare. Prin măsurarea unui unghi, se înţelege, compararea sa cu un alt unghi, ales ca unitate.

Page 15: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Cercul topografic

Cercul topografic - cercul având centrul într-un punct notat cu 0, raza egală cu unitatea, având originea de măsurare a arcelor în punctul A şi sensul de măsurare invers acelor de ceas.

În topografie cercul trigonometric este înlocuit cu cel topografic din următoarele motive:

direcţia de referinţă pe teren, deci şi în topografie, este direcţia Nordului topografic – care coincide cu axa ordonatelor (din acest motiv această axă se notează aici, cu OX);

sensul de măsurare al unghiurilor, în topografie, este sensul orar.

Page 16: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Orientări, legătura dintre orientări și coordonate

Orientarea, este unghiul orizontal format de o direcţie oarecare din teren, sau de pe plan (hartă) cu direcţia Nordului topografic, paralel cu axa Ox a sistemului de coordonate şi se notează cu θ.

orientarea reprezintă unghiul măsurat în sensul acelor de ceas, pornind de la direcţia Nordului până se întâlneşte direcţia dată, denumită și direcție de vizare.

Page 17: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Coordonate rectangulare

Coordonatele sunt acele valori care definesc poziţia unui punct în raport de un anumit sistem de referinţă. În topografie se folosesc în principal două sisteme de coordonate, şi anume:

Coordonatele rectangulare

În acest caz sistemul de referinţă este format din două axe perpendiculare cu originea comună în punctul O

Poziţia punctului A în raport cu cele două axe este dată de lungimea perpendicularelor coborâte din punct pe axele OX şi OY

Page 18: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Coordonate polare

De această dată poziţia punctului se raportează la o singură direcţie de referinţă (nordul geografic, nordul magnetic sau o direcţie oarecare de pe teren), numită axă polară. Din originea direcţiei de referinţă (punctul O) se măsoară distanţa până la punctul de pe teren (OA = d), precum şi unghiul format de dreapta respectivă cu direcţia de referinţă (θ). Astfel, rezultă că poziţia punctului A este dată de două valori diferite, una reprezentând distanţa exprimată în metri, iar cealaltă valoarea unghiului exprimat în grade, minute şi secunde.

Page 19: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Scări topografice

Scara topografică sau scara de reducere este raportul constant între valoarea numerică a lungimilor de pe plan şi corespondenţa acestora pe teren, exprimate în acelaşi fel de unităţi de lungime.

Din definiţia scării rezultă că din figurile din plan, în care toate lungimile au fost reduse pentru transpunere de acelaşi număr de ori, sunt asemenea cu corespondenţele lor din teren, având unghiurile congruente şi lungimile laturilor proporţionale.

După modul de exprimare a raportului de reducere se disting două feluri de scări topografice: scară topografică numerică şi scară grafică.

Page 20: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Hărți și planuri topografice

Hărțile și planurile topografice sunt reprezentări grafice a unor suprafețe de teren.

Harta este reprezentarea convenționala, la scara mica, a unei suprafețe mari de teren, care ține seama de curbura Pământului prin utilizarea unei proiecții cartografice și prezintă în mod generalizat detaliile planimetrice și nivelitice ale suprafeței topografice, redate cu ajutorul semnelor convenționale. Hărțile se redactează la scări mai mici de 1:20000. Până la scara 1:200000 hărțile se numesc topografice iar cele la scări mai mici se numesc geografice. Scara harților nu este riguros constanta pe cuprinsul lor; variația ei este în funcție de mărimea suprafeței reprezentate și de sistemul de proiecție cartografic adoptat.

Planul topografic reprezintă proiecția orizontale a suprafeței topografice care, prin detaliile ce le conține, permite cunoașterea cât mai exacta a planimetriei si reliefului terenului. Reprezentând proiecția orizontală a unei suprafețe mici de teren, la scara. La redactarea planului nu se ia in considerare curbura Pământului.

Planul topografic se redactează la scări mari (1:500 … 1:10000), are un conținut bogat de detalii, reprezentate cu multa exactitate.

Page 21: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Harta topografica, scara 1:25000

Page 22: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Plan topografic, scara 1:500

Page 23: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Scări

Scara metrica este raportul constant dintre valoarea numerica a unei distanțe de pe plan, d, și valoarea numerica a distanței orizontale corespondente din teren, D. Mărimea scării este dată de mărimea raportului. După modul de prezentare scara metrică este de două feluri: numerică și grafică.

1/N=d/D N – arată de câte ori sunt micşorate distanţele orizontale

măsurate pe teren pentru a fi transpuse în plan; D – distanţa orizontală măsurată în teren; d – distanţa grafică (pe plan) corespunzătoare distanţei D de

pe teren, micşorată de N ori.

Page 24: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Semne convenționale

Punct geodezic

Punct al retelei de ridicare,bornat

Reper de nivelment

Cale ferata in dubleu

Cale ferata simpla inrambleu

Cale ferata electrica1. simpla2. dubla

Pod de lemn cu douadeschideri

Tunel pe sosea cuindicarea latimii silungimii

Linie electrica aerianape stalpi

Conducta de gazesubterana

Zid de piatra de beton sau decaramida cu ,,h" sub 1 m

Gard de lemn

Autostrada

Sosea

Drum imbunatatit

Baraj de piatra

Page 25: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Semne convenționale

Baraj de lemnIndicarea speciei adiametrului si a inaltimiimedii la paduri1. conifere2.foioase

Livada cu pomifructiferi si pepinarepomicola

Vie

Faneata

Iaz (pasuna)

Tufisuricompacte

Mlastini

Desisuri de stuf sipapuris in mlastina

Page 26: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

CAPITOLUL IIMĂSURAREA UNGHIURILOR

Studiul teodolitului

C v

123 2 0

4 4

5

67

1 91 8

91 0

8

1 1

1 2

1 31 42 1

V s

1 61 5

1 7 1 7

V

O O

V

N N

Page 27: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Teodolitul

Este instrumentul care permite măsurarea direcţiilor la două sau mai multe puncte din teren, precum şi înclinarea acestor direcţii. Determinările se raportează la un plan orizontal care trece prin punctul în care se staţionează cu teodolitul, numit punct de staţie.

Părţile componente 1 - luneta teodolitului; 2 - cercul vertical; 3 - axa de rotatie a lunetei; 4 - furcile lunetei; 5 - cercul alidad; 6 - cercul gradat orizontal (limbul); 7 - axul teodolitului; 8 - coloana tubulara a axului teodolitului; 9 - ambaza teodolitului; 10 - suruburi de calare; 11 - placa de tensiune a ambazei; 12 - placa ambazei; 13 - şurub de prindere (surub pompa); 14 - dispozitiv de prindere a firului cu plumb; 15 - nivela torică a cercului orizontal; 16 - nivela sferică a cercului orizontal; 17 - dispozitiv de citire a cercului orizontal; 18 - şurub de blocare a cercului alidad; 19 - şurub de blocare a limbului; 20 - şurub de blocare a mişcării lunetei; 21 - ambaza trepiedului; VV - axa principală a teodolitului (verticala); OO - axa secundară a lunetei; NN - directricea nivelei torice; VsVs - axa nivelei sferice; Cv - centrul de vizare al teodolitului.

Page 28: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Punerea aparatului în stație

Page 29: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Punerea aparatului în stație

Pentru efectuarea măsurătorilor, teodolitul trebuie așezat in punctul topografic, marcat la sol prin țăruș, bulon sau borna, denumit punct de stație, în poziție corectă de lucru. Prin aceasta se înțelege ca axa principală a teodolitului să coincidă cu verticala punctului de stație. Așezarea în stație a teodolitului se realizează în următoarele etape:

Se slăbesc șuruburile și se scot picioarele telescopice ale trepiedului funcție de înălțimea operatorului, după care se fixează poziția lor prin strângerea șuruburilor și se fixează în sol. După care se prinde teodolitul de masa trepiedului cu ajutorul șurubului pompă, se agață firul cu plumb și se aduce deasupra punctului topografic.

Centrarea teodolitului se face urmărindu-se ca masa trepiedului să fie aproximativ orizontala, după care, prin înfigerea în sol a saboților metalici ai trepiedului, se realizează atât stabilitatea acestuia cât și ducerea firului cu plumb pe punctul topografic, reprezentat de centrul țărușului sau a bulonului, sau de reperul metalic al bornei. O centrare precisa se poate face prin slăbirea șurubului pompa și deplasarea teodolitului pe masa trepiedului pana când, firul cu plumb se proiectează pe reperul la sol; după terminarea centrării, se strânge din nou șurubul pompa.

Page 30: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Centrarea teodolitului in punctul de stație

Page 31: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Calarea teodolitului

Calarea teodolitului este operația de verticalizare a axei principale, folosindu-se nivela torică, fixată de alidadă, și cele trei șuruburi pe calare. Se rotește alidada, aducându-se nivela torică în poziția I, paralelă cu direcția definită de șuruburile de calare 1 și 2 și se acționează simultan și în sens invers la cele 2 șuruburi. Apoi, se rotește alidada cu circa 100g, aducându-se nivela torică în poziția a II-a, perpendicular pe prima poziție, și acționându-se numai cu șurubul de calare 3 până se aduce bula între repere.

Page 32: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Vizarea semnalelor topografice

Vizarea este operația de aducere a intersecției firelor reticulare peste imaginea semnalului topografic al punctului. Aceasta este precedată de punerea la punct a lunetei, prin care se realizează claritatea firelor reticulare în funcție de operator. Se îndreaptă luneta spre un fond deschis și privindu-se spre ocular, se rotește manșonul acestuia până când firele reticulare se văd distincte și clare. Vizarea semnalelor topografice se face în 2 faze. În prima faza se îndreaptă luneta în direcția punctului vizat și cu ajutorul dispozitivului de cătare, fixat pe luneta, se aduce luneta pe direcția semnalului; pe aceasta poziție, se blochează mișcările lunetei pe plan orizontal și în plan vertical. Apoi, privind prin ocularul lunetei și acționându-se de manșonul sau șurubul de focusare, se realizează claritatea imaginii semnalului. În urma vizării aproximative, folosind cătarea, se aduce imaginea semnalului in câmpul lunetei. În faza a 2 a numita depunctare se aduce intersecția firelor reticulare peste imaginea semnalului, folosindu-se șurubul de mișcare fina a lunetei în plan vertical și în plan orizontal.

Page 33: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Vizarea semnalelor topografice

Page 34: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Măsurarea unghiurilor orizontale

Metoda diferenţei citirilor sau simplă - se foloseşte la determinarea unghiului format de direcţiile către două puncte, fără o precizie deosebită. Pentru aceasta se procedează astfel: se eliberează mişcarea înregistratoare a cercului orizontal gradat, se vizează punctul A în pozitia I a lunetei (cerc vertical stânga) şi se efectuează citirea c1; se deblochează mişcările generale ale aparatului şi se vizează punctul B, cu luneta tot în pozitia I; se efectuează citirea c2. Valoarea unghiului format de direcţiile către punctele A si B va fi data de diferenţa citirilor

0

C 1

C 2

A

B

' "

A

B

0 (2 0 0 )

C 1

C 2

C '1

C '2

Page 35: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Măsurarea unghiurilor orizontale

Metoda repetitiei

A

B

A

B

A

B

c 1

c 2

c 1c 2

c 3

c 1 c 2c 3

c 4

Principial, metoda foloseşte de fiecare dată drept origine a citirilor, valoarea direcţiei determinată în măsurătoarea anterioară. Pentru determinarea unghiului între două direcţii concurente în punctul de staţie, cu instrumentul în pozitia I a lunetei se vizează punctul A şi se efectuează citirea c1; se vizează punctul B căruia i-ar corespunde citirea c2

Page 36: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Măsurarea unghiurilor orizontale

Metoda seriilor (sau reiterațiilor) se foloseşte de fiecare dată când se urmăreşte determinarea mărimii unghiurilor dintr-un punct de staţie în care converg mai multe vize. Din totalitatea vizelor, se alege ca direcţie de referinţă (iniţiala) viza cea mai lungă, de la care se vizează toate celelalte puncte,în ordine, în sens orar, încheindu-se turul de orizont tot pe viza iniţială.

A

B

0

C 1

C 2

C '1

C '2

C

C 3

C 4

C " 1C '4

C '3

C " '1

2 0 0

D

Page 37: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Măsurarea unghiurilor orizontale

Pct.Pct

. Unghiuri orizontale Medii Corectie Directiist. viz. Pozitia I Pozitia a II-a compensate 1 0.0050 399.9925 399.9988 0.0000 399.9988 2 155.2050 355.2175 155.2113 -0.0012 155.2100B 3 208.0800 8.0900 208.0850 -0.0025 208.0825 4 333.3300 133.3225 333.3263 -0.0037 333.3225 1 0.0025 200.0050 0.0037 -0.0050 399.9988

Page 38: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Măsurarea unghiurilor verticale

A

B

Z

lin ia de v iza re

i

s

i

Pentru măsurarea unghiurilor verticale se procedeaza în felul următor:•se instaleaza aparatul în punctul de statie, se centreaza şi se calează;•se masoara înaltimea aparatului (notata cu i);•se vizeaza semnalul din punctul B, fie la înalțimea aparatului fie la înalțimea s a semnalului, prin aducerea firului reticular orizontal la unul din cele doua repere mentionate mai sus; •se citeste unghiul vertical la dispozitivul de citire.

Page 39: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Măsurarea unghiurilor verticale

Pentru calculul unghiului de panta prin măsurarea unghiului zenital se folosește relația: a = 100g

din care se poate constată că unghiul de pantă este o mărime algebrică; acesta este pozitiv pentru toate punctele situate deasupra liniei orizontului şi negativ pentru toate punctele situate sub linia orizontului ce trece prin centrul de vizare al unui teodolit instalat într-un punct de staţie. Pornind de la relaţia [5.13], se poate scrie că:

a1 = 100g - Z1 ; a2 = Z2 - 300g

iar controlul citirilor se face cu relaţia : Z1 + Z2 = 400g

Page 40: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

CAPITOLUL III PLANIMETRIE

Reţeaua geodezicăPlanurile şi hărţile topografice reprezintă, la scară, o

figură asemenea cu proiecţia orizontală a figurilor din teren, reprezentare ce trebuie să fie unitară, continuă şi omogenă ca precizie. Pentru îndeplinirea acestor condiţii, este necesar ca pe suprafaţa de ridicat să existe o serie de puncte de coordonate cunoscute, numită osatură, de la care să plece toate determinările, constituind o reţea locală. Dacă se extinde teritoriul de ridicat în plan la suprafata unei ţări, este necesară îndeplinirea aceleeaşi condiţii privind existenţa unei osaturi omogene, care de data acesta se va constitui într-o reţea geodezică de stat.

Page 41: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

REȚEAUA GEODEZICĂ

Reţeaua de triangulaţie de stat se compune din lanţuri de triunghiuri, organizate, funcţie de distanţele dintre ele, pe ordine de mărime şi precizie de determinare. Se consideră că triangulaţia de ordine I-IV constituie reţeaua de triangulaţie de stat, numită triangulaţie superioară, iar reţeaua de ordinul V reprezintă triangulaţia de ordin inferior. Reţeaua de triangulaţie de ordinul I se desfăşoară aproximativ pe direcţia meridianelor şi paralelelor, alcătuind lanţuri de triangulaţie . La intersecţia lanţului desfăşurat pe meridian cu cel de pe paralel, se fixează poziţia unor laturi care se măsoară, numite baze de triangulaţie. în aceleaşi zone se fac şi determinări de coordonate geografice - latitudine şi longitudine - pentru unele puncte, care se vor numi puncte "Laplace". Lungimea laturilor în triangulaţia de acest ordin este de 20-60 km.

Page 42: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

REȚEAUA GEODEZICĂ

Din punctele de triangulaţie de ordinul I se determină puncte de triangulaţie de ordinul II, în condiţii de precizie cu o clasă inferioară, având laturile de 15-20 km; în continuare se obţine triangulaţia de ordinul III, cu laturile de 10-15 km, respectiv ordinul IV cu lungimile laturilor de ordinul a 5-10 km.

Punctele triangulaţiei de ordinul V îndesesc ordinul IV, având laturile de 1-5 km, astfel încât să asigure o densitate de un punct la 50 ha. Pentru lucrări cu caracter special (baraje, metrouri, obiective industriale mari), apar reţele de triangulaţie cu forme speciale, care se lucrează separat de triangulaţia de stat, dar care pot avea puncte de racordare cu aceasta.

Page 43: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

REȚEAUA GEODEZICĂ

Precizia unor astfel de reţele locale este mult mai bună decât precizia reţelei geodezice de stat.

Chiar dacă distanţa dintre punctele de triangulaţie de ordinul V este de 1...1,5 km, aceasta nu poate asigura în toate cazurile distanţe convenabile până la punctele de detaliu. Se impune în astfel de situaţii, ca între punctele de triangulaţie să se realizeze reţele poligonometrice, ale căror puncte trec prin apropierea detaliilor. O astfel de metodă este denumită drumuire.

I

I

I

I

II

II

II

IIII

II

II

I I I

II I II I

I I I

Page 44: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

MARCAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE

Operaţiunea prin care se urmăreşte materializarea în teren a unor puncte, cărora iniţial să li se determine coordonate şi ulterior să servească drept puncte de coordonate cunoscute pentru efectuarea unor lucrări topografice este numită operaţiunea de marcare a punctelor topografice.

După durata în timp, care este necesară să o acopere, se disting: marcare provizorie, care se efectuează cu ţăruşi, cu secţiune

rotundă sau pătrată de 5 cm, confecţionaţi din lemn, de preferinţă de esenţă tare. La partea superioară a ţăruşilor se materializează, printr-o cruce sau prin cherneruire, punctul topografic. Acest tip de marcare se foloseşte la drumuirile planimetrice în extravilan.

marcare definitivă, care urmează să permită utilizarea punctului pe o durată de timp mare şi care se realizează cu ţăruşi metalici sau borne de beton armat, funcţie de natura solului în care se instalează.

Page 45: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

MARCAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE

cazul bornării punctelor în terenuri obişnuite, în extravilan, se recomandă ca sub borna de beton să se instaleze o placă martor cu rolul de a face posibilă replantarea în cazul distrugerii punctului. Borna, odată montată, se acoperă cu pământ, lăsând liberă doar partea superioară circa 5-10 cm. Dacă bornarea se face în terenuri cu mult pietriş, se recomandă montarea a doi martori, iar la suprafaţă borna se fixează într-o zidărie de piatră. În acest ultim caz, zidăria va cuprinde şi un mic şanţ de gardă pentru scurgerea apelor pluviale. În schimb, în terenuri stâncoase nu se mai foloseşte martorul, iar borna se fixează cu ajutorul mortarului de ciment.

În cazul marcării punctelor în intravilan, bornele vor fi prevăzute cu un capac metalic protector. Se mai pot folosi la marcarea punctelor în localităţi fie ţăruşi metalici, fie chiar ţevi încastrate în beton, protejate cu o cutie metalică.

Page 46: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

MARCAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE

Pentru a asigura poziţionarea pe aceeaşi verticală, atât a martorului cât şi a bornei, după săparea gropii în care se vor monta cele două piese, cu ajutorul a patru ţăruşi se construiesc diagonalele gropii; se întind două sfori între ţăruşii de pe diagonală, iar cu un fir cu plumb se centrează atât centrul martorului cât şi centrul bornei la intersecţia celor două diagonale ale gropii. Între martor şi bornă se aşează un strat semnalizator din sticlă spartă sau cărămidă pisată şi apoi pământ. Pentru marcarea punctelor de nivelment se folosesc mărci metalice încastrate în construcţii solide, care în timp să nu se deplaseze pe înalţime.

c m

Page 47: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

.Semnalizarea punctelor

topografice

Semnalizarea punctelor topografice este operaţiunea prin care se urmăreşte punerea în evidenţă a unui punct topografic astfel ca acesta să fie vizibil de la distanţă mare.

40-80

0 .8 - 1 me

provizorie, pentru care se utilizează jaloanele Acestea sunt construite din lemn sau aluminiu, cu vârful ascuţit, colorate alternativ în culori contrastante cu mediul înconjurător (rosu-alb). În secţiune, jalonul poate fi de formă octogonală, hexagonală sau triunghiulară. Jalonul se aşează în poziţie verticală fie "din ochi" fie cu ajutorul unui fir cu plumb şi se menţine în această poziţie cu portjalonul.definitivă sau permanentă, care urmăreşte vizualizarea la distanţă a punctului pentru o perioadă mai lungă de timp.

Page 48: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Semnalizarea punctelor topografice

-balize la sol, centrice sau excentrice - sunt construite din lemn de esenţă moale, preferinţă brad. Piesele componente sunt fie manele cu diametru de 10-15 cm fie rigle cu secţiuni de până la 10x10cm. Pentru a fi vizibil de la distanţă, la partea superioară se montează perpendicular una pe alta, patru scânduri vopsite în negru şi alb. Montajul pe verticală se realizează cu o cutie de circa 0,80m adâncime, ce se îngroapă lângă bornă. Pentru a fi vertical, la montarea semnalului se foloseşte un fir cu plumb pe două direcţii perpendiculare între ele. Un astfel de semnal poate avea înălţime de până la 6 metri. Distanţa la care se amplasează baliza se numeşte excentricitate, iar direcţia şi mărimea ei se măsoară.

e

balize în pom - centrice sau excentrice. Pentru a spori înălţimea semnalului, în locul popului folosit la baliza la sol, se foloseşte înălţimea unui arbore situat în apropierea bornei. Din acest motiv, este posibil că baliza în pom să fie centrică sau excentrică

Page 49: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Semnalizarea punctelor topografice

piramide la sol sau piramide cu poduri. Acest tip de semnal se foloseşte cu precădere pentru semnalizarea punctelor din reţeaua geodezică de stat, iar în cazul în care vizele între puncte străbat trasee ce întâlnesc obstacole, se impune realizarea unor construcţii mai înalte, cu poduri. Piramidele sunt semnalizări centrice, care pot fi, în secţiune triunghiulare (pentru cele la sol) sau pătrate (pentru toate tipurile).

L in ia d e v iz a rea i n a lt im i lo r

Page 50: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Determinarea coordonatelor rețelei de sprijinPrincipiul intersecției

Metoda intersecţiei are ca scop determinarea coordonatelor unor puncte, altele decât cele din rețeaua de triangulaţie, în scopul apropierii de punctele de detaliu care servesc la întocmirea hărţilor sau planurilor; ea constă în utilizarea coordonatelor şi determinărilor unghiulare efectuate cu ajutorul punctelor de coordonate cunoscute aflate în zonă,

(numite "puncte vechi") în vederea determinării poziţiei planimetrice a altor puncte din zonă (numite "puncte noi"). Prin utilizarea acestei metode, distanţa între puncte se micşorează la circa 0,5 - 1,5 km. Deoarece această apropiere nu este suficientă, din punctele determinate prin intersecţii, reţeaua se îndeseşte în continuare prin drumuiri.

Page 51: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Intersecția înainte

x

y

O

N

N

B P

A P

x A x P x B

y P

y B

y C

A

B

P

Page 52: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Intersecția înainte

Relaţii utilizate: calculul orientării între punctele vechi A şi B: 

(1) calculul orientărilor între punctele vechi şi punctul nou

Page 53: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Intersecția înapoi

Principial, problema este de a găsi coordonatele unui punct nou P(X,Y) prin vize date exclusiv din acest punct nou P spre trei puncte vechi A(XA,YA), B(XB,YB) şi C(XC,YC) - date prin coordonatele lor. Soluţia acestei probleme a fost dată de Snellius în 1624 şi perfectată de Pothénot în 1692. Se mai numeşte şi "Problema Pothénot" sau "Problema hărţii".       Spre deosebire de intersecţia înainte, care impunea staţionarea cu aparatul în cel puţin două puncte de coordonate cunoscute, din care sunt vizate puncte vechi şi punctul nou ce urmează a fi determinat, intersecţia înapoi presupune staţionarea exclusiv în punctul de coordonate necunoscute şi măsurarea direcţiilor spre cel puţin trei puncte vechi (de coordonate cunoscute).       Metoda se numeşte intersecţie înapoi deoarece măsurarea direcţiilor se face în sens invers decât la intersecţia înainte.       În teren, culegerea datelor se face mult mai comod şi mai uşor, se staţionează într-un singur punct, nu în două sau mai multe puncte ca la intersecţia înainte.       Această metodă se aplică obligatoriu când în regiune nu există vizibilitate decât spre puncte vechi dar neaccesibile (cruci de biserici, semnale, coşuri de fum), precum şi atunci când efectuăm măsurători de control în drumuiri.       Trebuie menţionat că, aceste coordonate ale punctului nou sunt doar nişte coordonate provizorii. Este recomandat a se executa mai multe măsurători decât strictul necesar

Page 54: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Intersecția înapoi

Staţionând punctul P cu teodolitul, se vizează punctele vechi A(xA, yA), B(xB, yB) şi C(xC, yC). Se pot scrie ecuaţiile asemănătoare cu cele de la intersecţia înainte, în care necunoscutele vor fi coordonatele punctului nou P(xP, yP) şi orientările din punctul nou spre punctele vechi. Se constituie astfel un sistem de trei ecuaţii cu cinci necunoscute.

x

y

O

N

N

A PA

B

P

CN

A P

A P

tgx

y

x x

y y

tgx

y

x x

y y

tgx

y

x x

y y

APAP

AP

P A

P A

BPBP

BP

P B

P B

CPCP

CP

P C

P C

Page 55: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Intersecția înapoi

Page 56: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Drumuirea planimetrică

Din punct de vedere geometric, drumuirea este o linie frântă care începe şi se termină (se sprijină) pe puncte din reţeaua de triangulaţie de ordinele I-V, sau între puncte ale căror coordonate au fost determinate prin intersecţii. Coordonatele care se determină prin aceasta metodă sunt coordonatele punctelor de frângere.

Clasificarea drumuirilor se poate face după: felul punctelor între care se execută drumuirea:- principale, când capetele drumuirii sunt puncte de triangulaţie sau

puncte determinate prin intersecţii; a

b

N

N

N

N

Page 57: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Drumuirea planimetrică

secundare, când capetele drumuirii sunt puncte de triangulaţie şi puncte din drumuiri principale sau ambele capete sunt puncte din drumuiri principale.

forma traseului : sprijinită la capete cu orientare iniţială şi orientare finală sprijinită la capete cu orientare iniţială închisă pe punctul de plecare drumuirea deschisă sau în vânt este forma de drumuirea cel mai

puţin folosită deoarece nu asigura controlul măsurătorilor.a

b

N

N

N

N

Page 58: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Drumuirea planimetrică

După forma pe care o au: unice, când se desfăşoară o singură drumuire sprijinită la capete; cu punct nodal, când două sau mai multe drumuiri se intersectează

în unul sau mai multe puncte după care fiecare continuă traseul său, punctele de întretăiere numindu-se puncte nodale.

N

N

N

Nn od

Page 59: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Drumuirea planimetrică

Operaţii preliminare la drumuirile planimetrice. Traseul drumuirilor se stabileşte pe planuri la scara 1:5000 sau mai mari, pe care sunt

raportate punctele de triangulaţie din zonă. Funcţie de aceste puncte şi de suprafaţa ce trebuie ridicată în plan, se aleg traseele drumuirilor care, dacă lungimile laturilor de drumuire sunt măsurate cu ruleta, trebuie să respecte următoarele condiţii:

traseul să fie cât mai aproape de linia dreaptă; lungimile drumuirilor să nu depăşească 3000 m şi în cazuri excepţionale, când densitatea

punctelor de triangulaţie este mică 4000 m. lungimea maximă a laturilor să nu fie peste 300 m, iar cea minimă sub 50 m. lungimile laturilor să fie aproximativ egale, iar trecerea de la laturi lungi la laturi scurte

sau invers să fie treptată. Definitivarea traseului, deci a punctelor de staţie, se face la teren, în acest scop fiind

necesară recunoaşterea terenului. La recunoaştere se vor verifica: integritatea bornelor care marchează punctele de sprijin din reţeaua de triangulaţie sau

drumuiri principale, poziţionarea definitivă a punctelor de staţie din drumuirile ce se vor efectua, verificarea vizibilităţii efective între punctele consecutive ale drumuirii. La alegerea poziţiei definitive a punctelor de staţie se va avea în vedere ca acestea să

asigure : aliniamente situate în apropierea detaliilor ce se vor ridica; marcarea definitivă cu borne sau ţăruşi martori de dimensiuni mai mari. Punctele astfel

marcate se vor muşuroi.

Page 60: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Operaţii de teren la drumuiri. Măsurarea laturilor drumuirii. Lungimea laturilor drumuirii se poate determina fie prin

măsurare directă fie prin măsurare indirectă. Măsurarea directă se execută cu panglici sau rulete, etalonate în prealabil şi care nu prezintă rupturi reparate sau porţiuni lipsă. Indiferent de modul de măsurare al distanţelor, determinările se vor face atât în sensul dus cât şi în sensul întors. În cazul măsurării directe a distanţelor, la prelucrarea ulterioară se va folosi media celor două determinări.

Măsurarea unghiurilor de pantă. Deoarece unghiul de pantă se măsoară în ambele capete ale laturii de drumuire, pentru calculele ulterioare se va folosi media lor

A

B

C

D101

102

103

C

C -D

f

x

y

xA

xC

yA yD

Page 61: Curs de Topografie, Cadastru _i Desen Tehnic

Drumuire planimetrică

Calcule şi compensări la drumuiricalculul distanţelor orizontale şi a

diferenţelor de nivel între punctele drumuirii planimetrice

calculul orientărilor între punctele de coordonate cunoscute cu relaţiile

iiiiiii tgαdsinαlhδ;cosαld

CD

CD

CD

CDcoordCD

AB

AB

AB

ABcoordAB

x

y

xx

yytg

;Δx

Δy

xx

yytgθ