of 24 /24
CTU 151 PERKEMBANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU NAMA : SHAZLIN IRYANTI BINTI SARUDDIN 2011645962 NURUL SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF 2011204744 BM112 2A DISEDIAKAN UNTUK : NORAJILA BINTI CHE MAN 1

Ctu Assingment 151

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ctu

Text of Ctu Assingment 151

Page 1: Ctu Assingment 151

CTU 151

PERKEMBANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU

NAMA :

SHAZLIN IRYANTI BINTI SARUDDIN

2011645962

NURUL SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF

2011204744

BM112 2A

DISEDIAKAN UNTUK :

NORAJILA BINTI CHE MAN

1

Page 2: Ctu Assingment 151

ISI KANDUNGAN

Bilangan Kandungan Muka Surat

1 Pendahuluan 3

2 Islam di Melayu berdasarkan Kitab Hikayat Al Habib Hussain Al

Qadri

4

3 Teori-teori kedatangan Islam ke Alam Melayu 5-10

4 Faktor-faktor perkembangan Islam di Alam Melayu 11-14

5 Penutup 15-16

6 Rujukan 17

PENDAHULUAN

2

Page 3: Ctu Assingment 151

Agama Islam mula berkembang di alam Melayu dalam abad ke-13 Masihi.Menjelang abad ke-15

Masihi,agama Islam berjaya meluaskan pengaruhnya hampir ke seluruh alam Melayu dan

menamatkan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menguasai daerah tersebut sejak abad ke-

5 Masihi.

Pengembang-pengembang Islam yang menyebarkan agama Islam ke alam Melayu telah

memahami permasalahan budaya yang dihadapi oleh penganut-penganut Islam di daerah

tersebut.Pemikir-pemikir budaya Melayu dengan Islam telah menyesuaikan pelbagai aspek dari

kebudayaan Melayu dengan ciri-ciri keislaman,sehingga dengan itu lahirlah peradaban Melayu

yang memperlihatkan unsur-unsur Islam yang universal.

Dengan keunggulan peradaban Melayu yang bercorak Islam melahirkan suatu masyarakat alam

Melayu yang dinamik sehingga terbentuk kuasa-kuasa siasah yang kuat.Tetapi kekuatan

penjajahan Barat yang dibantu oleh teknologi moden dapat mengatasinya dan menguasai dunia

Islam.Akibatnya umat Islam tertinggal beberapa abad lamanya dari arus perkembangan tamadun

dunia.

Apabila dunia Islam bebas dari belenggu penjajahan,maka umat Islam menghadapi suatu

permasalahan budaya semasa untuk menyesuaikan berbagai-bagai aspek dalam tamadun yang

menguasai kehidupan mereka dengan roh agama.Ini merupakan satu cabaran yang memerlukan

pendekatan yang konkrit bagi memperlihat ciri keunggulan yang boleh menarik sokongan bagi

mengembalikan kekuatan seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam al-Quran.

ISLAM DI PONTIANAK BERDASARKAN KITAB HIKAYAT AL-HABIB HUSSAIN

AL –QADRI

3

Page 4: Ctu Assingment 151

Kitab Hikayat Al-Habib Husain Al-Qadri merupakan sumber primer sejarah ketibaan dan

penyebaran Islam di Kalimantan Barat atau di Kepulauan Borneo umumnya dan sekali gus

menjadi karya penting sebagai pelengkap kepada historiografi Borneo yang sebelum ini belum

pernah ditonjolkan.

Hikayat Al-Habib Husain Al-Qadri boleh dianggap sebagai salah sebuah karya sejarah

berasaskan dua faktor;pertama,cerita sejarah yang disampaikannya adalah berbentuk kronologis

dan berkesinambungan.Kedua,fakta-fakta sejarah yang dipaparkan pula kebanyakannya adalah

bersifat rasional dan lojik.Akan tetapi oleh sebab pengaruh pemikiran tasawuf di kalangan

penulis Melayu pada zaman itu masih kuat,menyebabkan pengarang kitab Hikayat Al-Habib

Husain Al-Qadri tidak dapat lari daripada perkara yang bersangkutan dengan unsur-unsur magis

atau dalam bentuk mitos dan legenda.Hal ini,walaupun tidak sesuai dengan disiplin sejarah dan

historiografi moden,namun itulah keunikan historiografi Melayu tradisional dan juga

historiografi Islam zaman awal yang berlaku di Asia Barat.Lebih dari itu,kita dapat melihat

karya-karya berbentuk sastera sejarah seperti yang dihasilkan oleh Tun Seri Lanang dan Raja Ali

Haji.Cerita-cerita yang berbentuk dongeng itu barangkali juga menjadi penghias karya yang

bertujuan untuk menarik minat para pembaca;samalah halnya dengan cerita-cerita dongeng yang

disampaikan oleh ahli-ahli sejarah terkemuka di Asia Barat,termasuk al-Mas’udi dalam karyanya

Muruj al-Dhahab.

TEORI – TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU

4

Page 5: Ctu Assingment 151

Para sejarawan berselisih pandangan tentang tepatnya tarikh kedatangan Islam ke Alam

Melayu.Ada yang mengatakan pada abad ke 8M,abad ke 9M da ada pula yang mengatakan lebih

awal lagi,iaitu abad ke 7M di zaman Rasulullah SAW Mereka juga berselisih pandangan tentang

dari mana asal usul datangnya Islam ke Alam Melayu.Ada beberapa teori yang telah

dikemukakan,iaitu:

Teori dari Arab

Mengikut teori ini,dakwah Islamiyah datang secara langsung dari negara Arab melalui jalan

laut.Teori ini disandarkan oleh kenyataan-kenyataan seperti berikut:

1-Dr.O.W.Wolters berpendapat bahawa hubungan perniagaan di antara Arab dengan China

melalui kawasan-kawasan Asia Tenggara telah wujud sejak zaman jahiliyah lagi (Abdul Rahman

Hj.Abdullah,1984).Perairan Semenanjung Tanah Melayu dipercayai menjadi laluan kapal-kapal

para peniaga tersebut.Mereka melalui pelabuhan-pelabuhan perniagaan di Selat

Melaka,Kedah,pantai barat Semenanjung Tanah Melayu dan pelabuhan-pelabuhan di

Terengganu,Kelantan serta Pahang di Pantai Timur.

2-Menurut catatan-catatan China,pada tahun 674M,Khalifah Muawiyah (Bani umaiyah) pernah

bercadang hendak menyerang gugusan pulau-pulau Melayu,tetapi beliau membatalkan

rancangan itu setelah mengetahui kawasan tersebut berada dalam keadaan aman tenteram di

bawah pentadbiran seorang ratu bernama Sima.(S.Q.Fatimi,1993)

3-Prof.Thomas Arnold menyatakan bahawa hubungan antara Arab dan Asia Tenggara telah

wujud sejak abad pertama hijrah lagi.Satu rombongan sahabat-sahabat Nabi S.A.W yang diketuai

oleh Wahab bin Abi Qabahah dikatakan telah mengunjungi Riau pada tahun 627M.Mereka

pulang ke Madinah setelah lima tahun berada di sana.

Catatan-catatan ini membuktikan bahawa orang-orang Arab benar-benar mengenali gugusan

pulau-pulau Melayu dan mengambil berat tentangnya sebelum abad ke-7M lagi.Mereka telah

bergerak dengan cergas dan meluas di lapangan perniagaan. (Wan Hussein Azmi,1980)

5-Marshal Broomhall berpendapat bahawa perhubungan orang-orang Arab dengan China berlaku

pada pertengahan abad ke-5M dan mula berpengaruh pada zaman Tang (618-970 M).Pada tahun

878M,telah tercetus pemberontakan kaum petani di Canton di bawah pimpinan Huang Chao

5

Page 6: Ctu Assingment 151

yang mengorbankan antara 120,000 hingga 200,000 orang Islam (Arab dan Parsi).Bagi mereka

yang sempat melarikan diri kemudiannya telah berhijrah ke Nusantara.Pendapat ini

membuktikan bahawa orang-orang Arab dan Parsi telah berperanan menyebarkan Islam di Alam

Melayu.

6-Ferrand dan Schricke menyebutkan bahawa satu armada yang terdiri daripada 35 buah kapal

parsi milik Khalifah umar Abdul Aziz (717-720M) telah berlepas ke Ceylon menuju Palembang

pada tahun 717M.Mereka tinggal di sana selama lima bulan dan kemudiannya menuju ke

China.Angkatan ini banyak mengirim misi dakwah Islam ke serata negara.Di zaman Umar inilah

raja Sriwajaya ‘’Sridavarman” dikatakan telah memeluk Islam.Kerajaannya terkenal dengan

nama ‘’Kerajaan Sri Budha Islam”.Buktinya masih tersimpan dalam koleksi General Abdul

Kadir di muzium Sepanyol di Madrid.(Abdul Rahman Hj.Abdullah,1984)

Prof.Wang Gungwu mengemukakan fakta bahawa mulai abad ke-9M,pedagang-pedagang Arab

telah menguasai Perdagangan Nauhai (Asia Tenggara).Kapal-kapal mereka dikatakan telah

belayar dari Oman ke Kedah,iaitu pelabuhan kerajaan Sriwijaya.Mereka juga telah mendirikan

penempatan-penempatan di kawasan pantai Nusantara.

Berdasarkan teori-teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu di atas,di dapati:

a)Islam telah datang ke Alam Melayu/Nusantara secara langsung dari negara Arab.

b)Faktor perdagangan telah membawa orang-orang Arab ke Nusantara sejak abad ke 7M lagi

(awal Hijrah).

c)Kegiatan-kegiatan dakwah Islamiah pada ketika itu telah dilakukan oleh orang-orang Arab

sendiri.

d)Misi-misi dakwah telah bermula sejak zaman sahabat Nabi lagi dan diperhebatkan oleh

Khalifah Umar Abdul Aziz.

Teori dari India

6

Page 7: Ctu Assingment 151

Snouck Hurgronje merupakan salah seorang ahli sejarah Belanda yang mendukung teori

ini.Menurut beliau,Asia Tenggara sentiasa tertumpu kepada India untuk memperoleh ilmu

pengetahuan dan peluang perniagaan berbanding Arab dan Parsi.Oleh itu penerimaan Islam oleh

gugusan pulau-pulau Melayu adalah lanjutan setelah penerimaan India.(S.Q.Fatimi,1993)

Bagaimanapun,para sarjana tidak sependapat tentang dari daerah manakah di India Islam di bawa

ke Alam Melayu:

1-Van Ronkel menganggap bahawa Islam dibawa dari India Selatan dengan alasan bahawa ciri-

ciri mistik,sastera roman dan sebagainya di Indonesia adalah berasal dari India Selatan.

2-Moquette dan R.A.Kern,memilih Gujerat sebagai tempat asal Islam dengan mengemukakan

bukti-bukti tentang adanya kesamaan batu-batu nisan di Pasai (1428M) dan di Gersik (1414M)

dengan batu nisan di Gujerat.

3-G.E.Morrison menolak teori dari Gujerat kerana ketika Samudera diislamkan,Gujerat dan

daerah-daerah lain di India masih lagi beragama Hindu.Menurutnya,Benggal terlebih dahulu

menerima Islam setelah ditawan oleh orang-orang Islam sejak awal abad ke 13M,kemudian baru

diikuti oleh kawasan-kawasan lain.Tambahan pula,Gujerat bermazhab Hanafi sedangkan

Nusantara dan Benggal adalah menganut mazhab Syafi’i.

4-Pendapat Morrison di atas disokong oleh S.Q.Fatimi.Beliau mengemukakan hujah bahawa

Malikus-Salih bukanlah orang tempatan tetapi orang Benggali.Batu nisan Malikus-Salih,batu

nisan di Pasai dan batu nisan di Gerisik bukan berasal dari Gujerat kerana Islam sampai di sana

menjelang abad ke 13M.Walaupun batu nisan dari Gujerat amat digemari,tetepi ia dikirim ke

Nusantara selepas 200 tahun mangkatnya Malikus-Salih.

5-Ada juga pendapat mengatakan Islam dibawa masuk ke Nusantara dari pantai Malabar kerana

persamaan mazhab (Syafi’i).Teori ini diperkukuhkan dengan peranan Fakir Muhammad yang

berasal dari sana dan mengislamkan Malikus-Salih (Merah Silu) di Pasai.Teori ini ditolak oleh

Hamka kerana Malabar atau Mu’tabar bermakna tempat persinggahan Syeikh Ismail yang telah

diutus oleh Syarif Makkah untuk mengislamkan Merah Silu.Di Malabar inilah Syeikh Ismail

disertai oleh Fakir Muhammad,bekas seorang raja (Sultan Muhammad) keturunan Abu Bakar al-

Siddiq yang bukan merupakan anak jati Malabar.

7

Page 8: Ctu Assingment 151

Pada hakikatnya teori dari India ini timbul berasaskan tiga perkara:

a)Apabila orang India memeluk Islam,mereka telah datang ke gugusan pulau-pulau Melayu

termasuk Malaysia dengan membawa agama Islam ketika mengadakan hubungan perdagangan.

b)Adanya persamaan dari segi bahasa yang diambil dari istilah India Selatan seperti perkataan

lebai,raja,permaisuri dan lain-lain.

c)Adanya penemuan batu nisan yang dipercayai dibawa masuk dari Gujerat,India (makam

Maulana Malik Ibrahim di gerisik tahun 1419M) dan di tebing sungai Kedah,dijumpai

perkuburan muslimin yang tua ukirannya serupa dengan batu nisan di India.

(Wan Hussein

Azmi,1980)

Teori dari China dan Champa

Teori datangnya Islam ke Alam Melayu dari China dan Champa ini telah disokong oleh beberapa

hujah seperti berikut:

1-Emanual Godinho de Eredia seorang saintis dan ahli Matematik Sepanyol menulis tentang

gugusan pulau-pulau Melayu pada tahun 1613M.Beliau menyebut bahawa akidah Muhammad

telah terlebih dahulu diterima di Pattani dan Pam di persisiran pantai timur dan selepas itu

barulah diterima dan disebarkan oleh Parameswara di Melaka tahun 1411M.(S.Q.Fatimi,1993)

2-Dalam sejarah Dinasti Sung (960-1279) tercatat bahawa Islam telah berkembang di sepanjang

pantai laut China pada tahun 977M.Selain itu ada bukti yang menunjukan Islam sampai di China

lebih awal dari tahun 977M dengan ditemukan satu papan lukisan di masjid San Fu

(742M).Bahkan ada riwayat mengatakan Islam telah sampai ke China pada zaman Rasulullah

S.A.W,iaitu pada zaman pemerintahan Thai Sung (627-655M).Muslim pertama yang tiba di sana

ialah Ibn Hamzah (anak Hamzah Ibn Abi Talib) sepupu Rasulullah S.A.W bersama dengan tiga

ribu orang muhajirin dan tinggal di San Gan Fou.Mereka kemudiannya diikuti oleh Muslimin

yang lain yang menggunakan jalan laut dan tinggal di Yunnan (China bahagian

selatan).Hubungan ini terjalin kerana faktor perniagaan dan Canton pada masa itu menjadi

8

Page 9: Ctu Assingment 151

pusat pelabuhan perniagaan (wan Hussein Azmi,1980).Oleh itu dipercayai kedatangan Islam ke

Alam Melayu adalah dari China kerana mereka terlebih dahulu menerima Islam lalu

menyebarkannya.

3-S.Q.Fatimi menyebut tentang kewujudan kerajaan Bani Champa (1000-1471) yang

dianggapnya didirikan oleh pelarian-pelarian Syiah Alawiyah dari Damsyik.Mereka

kemudiannya melarikan diri ke Makkah serta Aceh setelah diserang oleh kerajaan Annam.Hujah

ini diperkukuhkan dengan penemuan batu bersurat di Terengganu yang bertarikh 1303M yang

disamakannya dengan batu nisan di Champa Selatan.

4-Menurut Dr.Abdul Jalil Hj.Hassan dalam catatan sejarah Chau-Ju-Kua (1225M) terdapat

negeri Islam yang disebut Fo-lo-an.Dipercayai Fo-lo-an ini ialah Kuala Berang di Terengganu

dan di sinilah dijumpai batu bersurat (702 H/1303 M) yang membuktikan Islam datang ke

Malaysia melalui pantai timur dari China/Indo China.Baru-baru ini pula ditemui batu bersurat di

Teluk Cik Munah,Pahang yang tarikhnya dikatakan 419H iaitu lebih awal dari batu bersurat di

Terengganu.Sekali lagi penemuan ini menguatkan teori dari China/Indo China.

(Abdul Rahman Hj.Abdullah,1984)

Berdasarkan pembahasan di atas,teori ini telah cuba mengemukakan bahawa:

a)Islam datang ke Alam Melayu/Nusantara dari China berdasarkan dari peristiwa pemberontakan

di Canton.

b)Ada pendapat lain yang mengatakan ia berasal dari Champa Selatan (Indo-China).

c)Teori-teori dari China/Indo China ini telah dikemukakan oleh sebahagian ahli sejarah

berdasarkan penemuan-penemuan sejarah di Pahang,Kedah dan Terengganu.

Teori paling kukuh tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu menurut para pengkaji

sejarah Melayu

9

Page 10: Ctu Assingment 151

Tiga teori tersebut mempunyai hujah-hujah tersendiri bagi membuktikan dari mana sebenarnya

Islam dibawa ke Alam Melayu.Namun dari ketiga-ketiga teori ini,teori dari Arab yang dianggap

paling kukuh berdasarkan beberapa pandangan pengkaji sejarah Melayu,antara lain:

Syed Muhammad Naquib Al-Attas mengemukakan hujah:

a)Dari segi bahasa dan kesusasteraan keagamaan yang merujuk kepada sumber-sumber tulisan

lama Islam yang berkaitan dengan kepulauan ini,tiada suatu pun laporan yang merujuk kepada

penulis atau kitab yang berasal dari India atau digubah oleh orang India.

b)Para mubaligh Islam di daerah ini terdiri daripada orang-orang Arab atau Arab Parsi dari gaya

nama dan gelaran mereka.

c)Kandungan faham keagamaan yang mereka bawa bersifat Timur Tengah,bukan India seperti

cara penghuraian akidah menurut pelbagai mazhab ilmu Tasauf.

d)Pembentukan tulisan jawi dan corak beberapa hurufnya yang serupa dengan huruf-huruf Arab.

e)Nama dan gelaran bagi hari-hari mingguan.

f)Penggunaan istilah-istilah Arab dalam Bahasa Melayu.

g)Cara dan sebutan masyarakat Alam Melayu melafazkan al-Quran.

Hamka pula mengemukakan 14 hujah untuk memperkukuh pendapat bahawa Islam dibawa terus

dari Arab,antara lain:

a)syeikh Ismail diutuskan oleh Syarif Makkah ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu.

b)Pengislaman Parameswara oleh Sayid Abdul Aziz yang datang dari Jeddah.

c)Pengislaman di Aceh dirintis oleh Syeikh Abdullah Arif yang datang dari tanah Arab bersama

muridnya Burhanuddin dan lain-lain.

FAKTOR - FAKTOR PERKEMBANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU

10

Page 11: Ctu Assingment 151

Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah diterima baik oleh masyarakatnya.Bahkan sejarah

mencatatkan,ini berlaku kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

Keistimewaan Ajaran Islam

Sebagai agama yang syumul,keistimewaan agama Islam telah berjaya menarik minat masyarakat

Melayu.Pengislaman mereka berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah.Konsep Tauhid

(Allah yang Esa) begitu mudah diterima dan difahami berbanding agama sebelumnya yang

bertuhankan bermacam-macam dewa dan sebagainya.Kedatangan Islam juga telah

mengutamakan persamaan hak,persaudaraan sesama manusia,saling membantu,berakhlak

mulia.Di samping itu,Islam menganjurkan agar masyarakatnya mengimbangi tuntutan jasmani

dan rohani,demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perdagangan

Pedagang Arab,Cina dan India telah sekian lama melakukan kegiatan perdagangan di Alam

Melayu.Dipercayai sebahagian dari pedagang-pedagang ini adalah golongan para

mubaligh,pendakwah,ulamak dan ahli sufi yang telah membawa bersama kebudayaan,bahasa dan

kepercayaan mereka di rantau ini.Di samping menjalankan perdagangan,mereka melakukan

aktiviti dakwah dan mengadakan perbincangan-perbincangan tentang ajaran Islam di

perkampungan-perkampungan pedagang.

Di antara nama-nama pedagang dan pendakwah Arab yang berjasa mengislamkan masyarakat

Alam Melayu,menurut catatan sejarah ialah Syeikh Abdullah Ariff,Syeikh Maulana Abdul aziz

(Jeddah),Syeikh Malik Ibrahim,Syeikh Ismail (Mekkah),Syarif Ali Mufaqquh Muqaddam,Tuan

Sayid Habib Hussain al-Qadri dan Tuan Syarif Awliya (Hadramaut).

Pedagang dan pendakwah ini turut dilantik oleh kerajaan Melaka sebagai Shahbandar untuk

menjaga kepentingan pedagang-pedagang lain.Ini sebagai petanda bahawa mereka telah

mempunyai hubungan yang begitu baik dengan pemerintah,tidak hairanlah sekiranya Islam

dikatakan tersebar dengan mudah melalui usaha-usaha saudagar dan pendakwah tersebut.

11

Page 12: Ctu Assingment 151

Pengislaman raja-raja

Dari segi budaya serta kesan yang ditinggalkan oleh agama sebelumnya iaitu Hindu-

Buddha,masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang sangat setia kepada raja-raja kerana

takut akan daulat jika mendurhakai mereka.Justeru itu apabila raja-raja memeluk agama

Islam,maka dengan mudah pula jejak langkah mereka diikuti oleh para pembesar dan rakyat

jelata.

Perkahwinan

Kedatangan sesuatu bangsa ke negara-negara lain dalam waktu yang lama,tidak dapat

menghindari kemungkinan berlakunya proses interaksi melalui perkahwinan.Begitu juga apa

yang berlaku di Alam Melayu di peringkat awal penyebaran Islam.

Perkahwinan para pedagang atau pendakwah dengan anak-anak gadis tempatan,puteri-puteri raja

dan pembesar negeri ketika itu,telah memberi laluan terhadap perkembangan Islam kerana ia

telah berjaya menarik minat ahli keluarga yang lain untuk turut menganut agama tersebut.

Syeikh Abu Bakar misalnya,adalah seorang pendakwah yang terkenal berasal dari Mekkah telah

berkahwin dengan puteri Sulu dan membantu kerajaan tersebut melaksanakan pemerintahan

mengikut system Islam.Selain itu,berlaku juga perkahwinan diraja,iaitu raja yang telah memeluk

Islam telah berkahwin dengan puteri-puteri dari negeri-negeri berhampiran atau negeri-negeri

yang ditaklukinya.

Contohnya,Sultan Mansur Shah (Melaka) telah mengahwinkan puteri-puteri baginda dengan

raja-raja di kepulauan Melayu di Sumatera (Inderagiri) dan sebagainya.Parameswara pula telah

memeluk Islam setelah berkahwin dengan puteri raja Pasai pada tahun 1414M.

(Wan Abdullah Wan Mahmood,1997)

Penaklukan

Pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah iaitu sultan Melaka kelima (1446-

1456),keluasan pemerintahan wilayah Islam di bawah pimpinan baginda telah sampai ke

12

Page 13: Ctu Assingment 151

sepanjang pantai barat,pantai timur semenanjung Tanah Melayu dan di sekitar perairan selat

Singapura.Baginda juga berjaya menguasai Kampar dan Indragiri di Sumatera.Kejayaan

menakluki wilayah-wilayah tersebut telah pula membawa kejayaan kepada Islam.

Seterusnya pada zaman Sultan Mansur Shah iaitu sultan keenam,wilayah kekuasaan Islam telah

sampai ke Siak,Aru dan Rokan.Sementara di perairan selat Melaka,baginda telah berjaya

membuka Bengkalis,Pulau Karimun dan Bentan.(Nik Mohd.Rosdi Nik Ahmad,2006)

Para sultan Melayu Melaka juga menghantar ulamak-ulamak ke kawasan-kawasan tersebut untuk

mengajar agama Islam.Setelah kerajaan Melayu Melaka jatuh,peranan ini telah dilanjutkan oleh

kerajaan Islam Aceh sekitar abad 16M dan 17M di bawah pemerintahan sultan Iskandar Muda

Mahkota Alam dan Sultan Iskandar Thani.Pengislaman kepulauan Jawa pula telah dilaksanakan

oleh kerajaan Demak,Pajang dan Mataram.

Kejatuhan Melaka tidak bererti berhentinya dakwah Islamiah di rantau ini kerana pada abad ke

18M-19M,Pattani telah meneruskan usaha-usaha tersebut.Usaha-usaha yang dilakukan oleh raja-

raja Melayu terbukti telah berjaya memperkukuhkan kedudukan Islam di Alam Melayu.

Pendakwah

Kehadiran pendakwah di tengah-tengah masyarakat Melayu telah menarik hati masyarakat

tempatan.Ini terjadi kerana kemuliaan keperibadian yang dimiliki oleh mereka.Dalam pergaulan

mereka dengan masyarakat,mereka telah menunjukkan sifat-sifat terpuji seperti menjaga

amanah,kesucian,kebenaran,keadilan,menepati janji serta menjauhkan diri dari perbuatan-

perbuatan terkutuk.Secara tidak langsung masyarakat setempat tertarik untuk bergaul dan

sekaligus mengenal ajaran Islam.Akhirnya mereka memeluk dan mengamalkan agama tersebut

dalam kehidupan.

Sokongan pemerintah

13

Page 14: Ctu Assingment 151

Para sultan turut menyubang ke arah kejayaan tersebarnya Islam di Alam Melayu.Mereka telah

memberi kepercayaan kepada ulamak-ulamak untuk berperanan sebagai tenaga penggerak

utama,membantu penyebaran dakwah Islam dan menjadi tenaga pengajar di wilayah-wilayah

yang telah dibuka mahupun wilayah-wilayah baru yang belum menerima Islam.Sultan juga

melantik ulamak menjadi penasihat dalam urusan negara dan berbincang bersama mereka hal-hal

keagamaan.

Sultan Alauddin Shah iaitu sultan Melaka ketujuh (1477M-1488M) adalah salah satu contoh

nyata bagi membuktikan peranan dan sokongan pemerintah terhadap penyebaran Islam.Selain

terkenal dengan sifat kepahlawanannya,beliau juga terkenal sebagai ulamak yang warak.Baginda

telah menjemput sultan-sultan yang berada di bawah kekuasaan wilayahnya ke majlis-majlis

ilmu dan bertindak sebagai pengajar.Pada masa yang sama undang-undang Islam telah

dilaksanakan,seperti hokum hudud dan sebagainya.

PENUTUP

14

Page 15: Ctu Assingment 151

Islam mempunyai pengaruh yang amat besar,mendalam dan meluas di Alam Melayu sehingga

berjaya menghakis pengaruh Hindu dan Buddha.Kedatangan Islam menandakan bermulanya

zaman baru dan berakhirnya satu zaman lama/kuno di rantau ini.Prof.syed M.Naquib Al-Attas

berpendapat,kedatangan Islam membawa kemodenan kerana ia berasaskan rasional serta

kebebasan cara berfikir.Ia berjaya melahirkan Melayu Baru dalam mencipta tamadun.Di samping

itu,Prof.Syed M.Naquib Al-Attas juga menolak pendapat Van Leur,bahawa pengaruh tamadun

Islam di Alam Melayu hanya dalam bentuk kulit sahaja atau amat tipis.

Kedatangan Islam telah memperlihatkan peningkatan darjat bahasa Melayu ke peringkat yang

lebih tinggi serta wujudnya sistem tulisan jawi yang mantap.Islam juga telah memberi ruang

kepada bahasa Melayu menjadi lingua franca di rantau ini.Islam juga mempengaruhi lapangan

budaya material dan ekspresif orang-orang Melayu.Masyarakat Melayu telah menghasilkan

kubah dan mihrab (menghala kiblat),ukiran batu nisan,seni muzik dan lagu berbentuk

nasyid,qasidah,berzanji,seni khat dan lain-lain.

Sarjana-sarjana Barat mempunyai alasan tersendiri apabila mereka mengemukakan pendapat di

atas.Mereka cuba memutarbelitkan fakta sejarah seakan-akan kedatangan Islam ke Malaysia ini

tidak sedikitpun mempunyai erti berbanding agama sebelumnya iaitu Hindu dan Buddha.Motif

mereka berbuat demikian,tidak syak lagi kerana ketakutan mereka yang begitu memuncak akan

kebangkitan Islam yang diramalkan mungkin akan tercetus dari Nusantara berdasarkan beberapa

faktor yang cukup kukuh:

a)Nusantara hari ini mempunyai penduduk beragama Islam yang terbanyak dan terpadat.

b)Tempat tinggal di gugusan pulau-pulau yang bertaburan,kaya dengan suku bangsa dan bahasa

yang berbeza tetapi diikat dengan kesatuan tauhid.Ia sekaligus memberi gambaran bahawa

Nusantara juga kaya dengan sumber tenaga manusia.

c)Pada umumnya komitmen masyarakat Nusantara terhadap Islam boleh dikatakan amat

membanggakan.Kesedaran serta penghayatan mereka terhadap Islam terselah dengan wujudnya

pelbagai pembaharuan dalam setiap aktiviti mereka.

15

Page 16: Ctu Assingment 151

d)Kandungan ajaran Islam itu sendiri yang berorientasikan masa hadapan dengan memberikan

penekanan tentang pentingnya budaya ilmu dan budaya kerja yang dinamik,pembinaan generasi

yang berkualiti,bermaruah serta merdeka.

Ini menunjukan bahawa asas kepada pembinaan tamadun Malaysia adalah bersandarkan kepada

tamadun Melayu.Secara tidak langsung agama Islam yang menjadi pegangan masyarakat Melayu

telah menjadi paksi dalam pembentukan nilai dan budaya bangsa sehingga terbentuknya tamadun

Malaysia yang mempunyai identiti yang tersendiri.Kesempurnaan dan kesyumulan Islam juga

telah memandu Malaysia untuk terus maju dan tampil sebagai sebuah tamadun yang unggul dan

boleh dicontohi oleh masyarakat dunia.

16

Page 17: Ctu Assingment 151

RUJUKAN

Dr. Ismail Hamid, Peradaban Melayu Dan Islam, Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd, Petaling Jaya

Selangor, 1985.

M.A Shaban, Sejarah Islam, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1984.

Mahayudin Haji Yahya, Islam di Alam Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,

2001.

Mohd Faizal P. Rameli, Tamadun Islam Pemikiran dan Sejarah Perkembangan, Pusat Pemikiran

dan Kefahaman Islam ( CITU ) Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka, 2011.

17