CONG CP 1flp Tp - Hop nhat 2016 da KT va Giai trinh.pdf CONG TY CP CONTAINER ViET NAM so, 1,7 nrsc CONG

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONG CP 1flp Tp - Hop nhat 2016 da KT va Giai trinh.pdf CONG TY CP CONTAINER ViET NAM so, 1,7 nrsc...

 • CONG TY CP CONTAINER ViET NAM

  so, 1,7 nrsc

  CONG HoA XA HQI cHU NGHIA VIPT NAM EQc 1flp - Tp do - H4nh phirc

  Hdi Phdng, ngdy 2{thdng 02 ndm 2017

  Kfnh gfti: - UY N.q.N CHTNG KHOAN NHA NU6C - s(' GIAO DICH CHTING KHOAN T.p HO CHi MrNH

  Cdn cf vdo cdc quy dinh c6ng b6 rhdng tin cria t6 chrlc ni€m yt5t trCn thi truong chrlng kho6n, Cdng ty C6 phAn Container ViQt Nam (md chrlng kho6n: VSC) xin gidi trinh v€ vi€c Lgi nhu{n sau thu6 thu nh4p doanh nghiQp t4iB6o c6o kdt qui kinh doanh ndm 2016 so vdi ndrn tru6c c6 bi6n dQng tir 10% trd lOn trOn 86o cdo thi chinh hqp nh6t nhu sau:

  Donvi t{nh: din

  Nguy€n nhdn cht y0u:

  . Do chj phi l6i vay ndm20l6 tdng manh so vdi ndm trudc ldm. cho 1oi nhuAn sau thu6 cria cO ddng cria cdng ty me ndm 2016 gi6m 2'7 ,97 6,029,7 50 tl6ng, tuong ring vdi gi6m 10,02% so vdi ndm 20 I 5 .

  Trdn trong.

  TONG GIAMEOC

  Noi nhdn: - Nhr trAn - LruW, TCKT

  stt Chi ti6u Nim 2016 NIm 2015 Ch6nh IQch gram

  Ty lc giim (%)

  1 Lqi nhuan sau thu6 thu nh{p doanh nghiQp

  251,282,298,636 279,258,328,386 27,976,029,750 10,02

  ffis c6'pHAh