of 7 /7
 28 7 4 Conductivitatea materialelor semiconductoare 7 4 1 Expresia conductivitatii pentru un material semiconductor Un material semiconductor pot avea o gama larga de rezistivitati in functie de dopantii adaugati (concentra tie , tip de conductivitate ), defecte de structura cristalina, temperatura, etc. Conductivitatea unui material pur este in stricta relatie cu numarul de purtatori care au ajuns in banda de conductie ~ i de golurile (mobile) ramase in banda de valenta (care se m i ~ c prin captura de electroni). In prezenta unui camp electric extern 1 E) - sau intern - golurile se m i ~ c in sensu campului electric aplicat materialului iar electronii in sens invers. Astfel, printr-o sectiune a unei probe din materialul semiconductor ia n ~ t e r e un curent electric. Acesta se d e f i n e ~ t e ca fiind sarcin a neta ce trece pri n unitatea de sup rafata in unitate a de timp. Neglijand difuzia 2 , viteza de drift a purtatorilor ( viteza medie de deplasare pentru electroni ~ i goluri in prezenta campului) este proportionala cu intensitatea campului electric (pentru valori nu prea mari ale acesteia): (66) Factorii de propoqionalitate din ecuatia (66), intre viteza ~ i camp , .Un ~ uP m  /V.s), definesc mobilitatile purtatorilor de sarcina ~ ,guvemeaza" m i ~ c r e electronilor ~ i a golurilor in material. Aceste mobilitati sunt determinante in ceeace priveste rezistivitatea semiconductorului ~ i comportarea Ia inalta frecventa (posibilitatea de a urmari fenomene foarte rapide). Mobilitatea purtatorilor caracterizeaza ,u~urinta cu care ace~tia se deplaseaza in interiorul materialului.Marimile r . , ( r h } m ; , m: sunt timpii d e relaxare" pentru electroni ~ i goluri, respectiv , masele efective ale acestora. Timpii de relaxare pot fi considerati ca fiind duratele medii ale intervalelor dintre doua ciocniri (impra~tieri) ale purtiUorilor de sarcina. Impra~tierile pot fi produse de impuriUiti ~ i imperfectiuni ale structurii cristaline pe de o parte, ~ i pe vibratii termice ale retelei cristaline (fononi acustici). Dadi timpii de relaxare sunt lungi, electronii ~ i goluriie 1 in regim sta(ionar deplasarea purtatorilor poate avea doua cauze: campul electric extern ~ concentratia neuniforma a purtatorilor. 2 C urent care apare pentru a uniformiza concentra ia de purtatori

Conductivitatea materialelor semiconductoare

Embed Size (px)

Text of Conductivitatea materialelor semiconductoare

28 7.4Conductivitatea materialelor semiconductoare 7.4.1Expresia conductivitatiipentruunmaterialsemiconductor Unmaterialsemiconductorpotaveaogamalargaderezistivitatiinfunctiede dopantiiadaugati( concentratie,tipdeconductivitate ),defectedestructuracristalina, temperatura,etc.Conductivitateaunuimaterialpuresteinstrictarelatiecunumarulde purtatoricareauajunsinbandadeconductie degolurile(mobile)ramaseinbandade valenta (care se prin captura de electroni). Inprezenta unuicampelectric extern 1 (E) - sauintern - golurileseinsensu! campuluielectricaplicatmaterialuluiiarelectroniiinsensinvers.Astfel,printr-o sectiuneauneiprobedinmaterialulsemiconductoriauncurentelectric.Acesta seca fiindsarcina neta ce trece prin unitatea de suprafata in unitatea detimp. Neglijanddifuzia2,viteza dedrifta purtatorilor( viteza mediededeplasarepentru electroni goluriinprezentacampului)esteproportionalacuintensitateacampului electric(pentru valori nu prea mari aleacesteia): (66) Factoriidepropoqionalitatedinecuatia(66),intreviteza camp, .Un ,uP (m2/V.s),definescmobilitatilepurtatorilordesarcina ,guvemeaza"electronilor agolurilorinmaterial.Acestemobilitatisuntdeterminanteinceeace privesterezistivitateasemiconductorului comportareaIainaltafrecventa(posibilitatea dea urmarifenomenefoarterapide).Mobilitatea purtatorilor caracterizeazacu caresedeplaseazaininteriorulmaterialului.Marimile(r. ), ('r h}, m;, m:sunt timpii,derelaxare"pentruelectroni goluri,respectiv,maseleefectivealeacestora. Timpiiderelaxare pot ficonsideraticafiindduratele medii aleintervalelor dintre douaciocnirialepurtiUorilordesarcina.potfiprodusede impuriUiti imperfectiuni alestructuriicristaline pe de o parte, pe vibratii termice ale reteleicristaline (fononiacustici).Dadi timpii de relaxare sunt lungi,electroniigoluriie 1 inregimsta(ionardeplasareapurtatorilorpoateaveadouacauze:campulelectricextern concentratia neuniforma a purtatorilor. 2 Curent care apare pentru a uniformiza concentra!ia depurtatori 29 sepotdeplasapedistanterelativmarifari:iainteractionacureteauacristalinaa materialului dinacestmotiv,mobilitatilesuntmari.Dimpotriva,timpiscuqide relaxareconduclamobilitatireduse.Mobilitateaestedependentademaimultifactori , structuracristaliniidefecteledestructura,prezentaimpuritatilorinmaterial,nivelulde dopare,fiinddominante.Temperaturainfluienteazamobilitatea.Considerand interactiuneacufononiiacustici,mobilitateaconditionatadeacestfenomen,f11 este proportionala cu(mr512 T-31 2 deciscade odata cu temperaturii. Dacaseiainconsideratienumai peioniiprovenitidinatomiide impuritate (a caror concentratie vafinotata cuN) se constata odependentaa mobilitatii detipulJ.L2 N-1 &n * t12 T312.Combinind celedouaefecte,mobilitatearezultantava fiJI,.,= [+r. Pmctic,pentruconcentrattideimpuritati