Click here to load reader

codinaL - Manlleu · PDF file codinaL 2Grup 2 Grup coordinador Laura Almendros Plana (Directora EAP Manlleu), Jesús Calvo Barea (Sots-Inspector Cap Policia Local - Ajuntament de Manlleu),

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of codinaL - Manlleu · PDF file codinaL 2Grup 2 Grup coordinador Laura Almendros Plana...

 • 2 Pàg.Autories

  Grup coordinador Laura Almendros Plana (Directora EAP Manlleu), Jesús Calvo Barea

  (Sots-Inspector Cap Policia Local - Ajuntament de Manlleu), M. Dolors Coll

  Areñas (Cap de Servei de Promoció de la Salut a la Catalunya Central de

  l’Agència de Salut Pública de Catalunya), Dolors Colom Baucells (Tècni-

  ca Medi ambient - Ajuntament de Manlleu), Rafael Cuenca Gámiz (Regidor

  de Promoció Social i Personal, Igualtat i Joventut - Ajuntament de Manlleu),

  Àgata Gelpi Lluch (Coordinadora de l’Àrea de Promoció Social i Personal,

  Salut Pública i Consum - Ajuntament de Manlleu), Mercè Generó Prat (Ge-

  rent d’Osonament), Núria Font Puig (Responsable d’Educació - Ajuntament

  de Manlleu), Roser Martínez Méndez (Responsable d’Oficina Tècnica Regió

  Sanitària Catalunya Central -CatSalut), Helga Masramon Montserè (Tècnica

  d’Igualtat - Ajuntament de Manlleu), Enric Mayo Rodríguez (Tècnic d’Esports

  - Ajuntament de Manlleu), Josep Pou Vilalta (Coordinador de l’Àrea de Ser-

  veis Territorials, Medi ambient i Habitatge - Ajuntament de Manlleu), Àngels

  Romeu Fabré (Directora de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu), Núria Sil-

  vestre Gusí (Directora de la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA), Gemma

  Tobella Verges (Ajuntament de Manlleu), Laia Vergés Gassó (Tècnica de Salut

  pública i Consum - Ajuntament de Manlleu).

  Autoria Marta Vilanova-Vilà

  Directora científica Amb Salut

  Responsables polítics Àlex Garrido i Serra.

  Alcalde

  Maria Josep Palomar Gonzalez.

  Regidora de Govern Obert, Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum

  Carme Trillas i Torrents.

  Regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Gent Gran i Salut Pública i

  Consum

  Grup motor Laura Almendros Plana. Directora EAP Manlleu

  M. Dolors Coll Areñas. Cap de Servei de Promoció de la Salut a la Catalunya

  Central de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

  Àgata Gelpi Lluch. Coordinadora de l’Àrea de Promoció Social i Personal,

  Salut Pública i Consum del’Ajuntament de Manlleu

  Roser Martínez Méndez. Responsable d’Oficina Tècnica Regió Sanitària Ca-

  talunya Central -CatSalut

  Àngels Romeu Fabré. Directora de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu

  Laia Vergés Gassó. Tècnica de Salut Pública i Consum. Àrea de Promoció

  Social i Personal, Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Manlleu

 • 3 Pàg.Abreviatures

  Ârea Bàsica de Salut Incapacitats Laborals

  Agència de Salut Pública de Catalunya Llei Ordenació Sanitària de Catalunya

  Centre d’Atenció Primària Organització Mundial de la Salut

  Centre de Salut Mental d’Adults Pla Local de Salut

  Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Registre Central d’Assegurats

  Diputació de Barcelona Salut a Totes les Polítiques

  Equip d’Atenció Primària Unió Europea

  Institut Estadística de Catalunya Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública

  ABS IT

  ASPCAT LLOSC

  CAP OMS

  CSMA PLS

  CSMIJ RCA

  DIBA STP

  EAP UE

  IDESCAT PINSAP

 • 4 Pàg.Sumari

  1- INTRODUCCIÓ

  2- MARC CONCEPTUAL

  2.1. La salut

  2.2. Els determinants socials de la salut

  2.3. La salutogènesis i el model d’actius de salut

  2.4. Salut en Totes les Polítiques (STP)

  2.5. Participació ciutadana

  2.6. Marc normatiu

  3. METODOLOGIA

  Limitacions

  4. PERFIL DE SALUT

  4.1. Indicadors demogràfics

  4.2. Indicadors socioeconòmics

  4.3. Indicadors de morbiditat

  4.4. Indicadors de mortalitat 4.5. Indicadors sobre estils de vida

  4.6. Indicadors sobre pràctiques preventives

  4.7. Indicadors sobre recursos i ús de serveis

  4.8. Indicadors d’entorn físic

  4.9. Recursos i Agents de Salut

  4.10. Accions i programes de la Regidoria de salut pública

  5. PLA D’ACCIÓ

  Àmbit 1 - Condicions polítiques, socials i mediambientals

  Àmbit 2 - Habitatge

  Àmbit 3 - Agricultura i producció agrícola

  Àmbit 4 - Serveis sanitaris

  Àmbit 5 - Aigua i higiene

  Àmbit 6 - Treball i atur

  Àmbit 7 - Ensenyament

  Àmbit 8 - Xarxes socials i comunitàries

  Àmbit 9 - Estils de Vida

  6. ANNEXOS

  6.1. Àmbits del Pla d’acció: quadre-resum 6.2. Cronograma

  7

  8

  8 8 9

  10 11 11

  14

  16

  17

  17 21 26 31 34 38 38 42

  46 47

  49

  51 54 55 55 57 59 60 60 62

  64

  64 84

 • 5 Pàg.Índex de Taules

  Taula 1 Distribució per nacionalitat segons població assignada a EAP

  Manlleu, 2018.

  Taula 2 Població assegurada per grups d’edat a l’ABS de Manlleu, 2017.

  Taula 3 Índex de sobreenvelliment. ABS Manlleu, 2017.

  Taula 4 Valor afegit brut a Manlleu (base 2010). Per sectors. Milions

  d’euros, 2016.

  Taula 5 Població activa de Manlleu, 2016.

  Taula 6 Persones de Manlleu afiliades a la Seguretat social, 2018.

  Taula 7 Habitatges familiars, per tipus, 2011.

  Taula 8 Llars a Manlleu per tipus de nucli, 2011.

  Taula 9 Població de 16 i més anys, per nivell d’instrucció, 2011.

  Taula 10 Població ABS Manlleu amb nivell d’instrucció insuficient en %,

  2014.

  Taula 11 Població ABS Manlleu exempta de pagament i Índex Socioeconòmic

  Compost, 2016.

  Taula 12 Dones ateses per violència de gènere per Serveis socials.

  Ajuntament Manlleu, 2017.

  Taula 13 Morbiditat atesa en població de 0 a 14 anys a l’ABS Manlleu,

  2016.

  Taula 14 Morbiditat atesa en població de 15 i més anys a l’ABS Manlleu, 2016.

  Taula 15 Prevalença d’excés de pes, sobrepès i obesitat de la població de

  l’ABS de Manlleu entre 6 i 12 anys, 2016.

  Taula 16 Prevalença d’excés de pes, sobrepès i obesitat de la població de

  l’ABS de Manlleu entre 18 i 74 anys, 2016.

  Taula 17 Població de l’ABS de Manlleu, menor de 18 anys, atesa a centres

  ambulatoris de salut mental, 2016.

  Taula 18 Població de l’ABS de Manlleu, de 18 anys i més, atesa a centres

  ambulatoris de salut mental, 2016.

  Taula 19 Incapacitats temporals segons motiu de la baixa, 2017.

  19

  20

  20

  21

  21

  22

  22

  23

  23

  24

  25

  25

  27

  28

  29

  29

  30

  30

  31

 • 6 Pàg.Índex de Taules

  Taula 20 Taxa específica de mortalitat en població general de l’ABS Manlleu,

  grans capítols CIE-10-MC.

  Taula 21 Taxa específica de mortalitat en homes de l’ABS Manlleu, grans

  capítols CIE-10-MC.

  Taula 22 Taxa específica de mortalitat en dones de l’ABS Manlleu, grans

  capítols CIE-10-MC.

  Taula 23 Distribució de les defuncions evitables susceptibles d’intervenció

  per polítiques sanitàries.

  intersectorials. 2013-2016.

  Taula 24 Distribució de les defuncions evitables susceptibles d’interven-

  ció pels serveis d’assistència sanitària. 2013-2016.

  Taula 25 Indicadors sobre els estils de vida a l’ABS Manlleu.2015-2016.

  Taula 26 Prevalença de Consum de substàncies entre joves de 14 a 19

  anys de Manlleu. 2016.

  Taula 27 Indicadors sobre recursos i serveis. Atenció Primària de Salut.2016.

  32

  33

  33

  34

  34

  35

  36

  39

  39

  40

  40

  41

  41

  42

  42

  43

  44

  45

  Taula 28 Atenció Hospitalària de residents a Manlleu a l’Hospital Universitari de

  Vic, 2017.

  Taula 29 Atenció a la salut mental de persones de Manlleu ateses al Servei de

  Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Vic, 2017.

  Taula 30 Persones ateses al Servei de rehabilitació comunitària de Salut Mental,

  2018.

  Taula 31 Utilització de recursos sociosanitaris a Manlleu. 2015-2017.

  Taula 32 Consum de fàrmacs a l’ABS Manlleu en %brut . 2016.

  Taula 33 Índex de Qualitat de l’aire.

  Taula 34 Índex de Qualitat de l’aire (ICQA), Manlleu 2017.

  Taula 35 Contaminants principals de l’aire, 2017.

  Taula 36 Contaminació atmosfèrica, 2017.

  Taula 37 Valors d’O3 assolits en període 2014-2019.

 • 7 Pàg.1 - Introducció

  Des de l’Ajuntament de Manlleu, conjuntament amb altres institucions munici-

  pals i supramunicipals vinculades a la salut i als seus determinants, i amb un

  treball participatiu amb la ciutadania, s’ha portat a terme aquest Pla de Salut de

  Manlleu 2018-2023 com a element estratègic de la planificació de les actua-

  cions en matèria de salut des de la visió municipal.

  Per a Manlleu és important conèixer quina és la situació de salut de les persones

  del municipi i quins són els seus determinants. Per conèixer-la s’ha treballat a

  partir d’indicadors existents i amb la participació ciutadana amb la identificació

  dels actius de salut i de propostes de millora que considera que es poden portar

  a terme amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar de les persones.