CH¦¯¦ NG TR£’NH ¤¯£â‚¬O T„› O ¤¯„› I H„»’C THEO H„»’C Web view CH¦¯¦ NG TR£’NH

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CH¦¯¦ NG TR£’NH ¤¯£â‚¬O...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 4

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 15

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN I 17

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN 2 28

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 42

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 55

TIẾNG ANH 1 70

TIẾNG ANH 2 79

TIẾNG ANH 3 88

TIẾNG ANH 4 97

TIẾNG ANH 5 105

TIẾNG ANH 6 112

TIN HỌC CƠ SỞ 1 120

TIN HỌC CƠ SỞ 3 127

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 133

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 153

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 161

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 171

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 193

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 207

KỸ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT 221

KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN NHÓM NGÀNH 235

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ 237

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 249

TOÁN CAO CẤP 1 259

TOÁN CAO CẤP 2 270

TOÁN KINH TẾ 280

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH VÀ NGÀNH 291

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 293

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 305

KIỂM TOÁN CĂN BẢN 314

KINH TẾ VĨ MÔ 323

KINH TẾ VI MÔ 338

LUẬT KINH DOANH 350

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 358

MARKETING CĂN BẢN 368

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 381

QUẢN TRỊ HỌC 390

THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 400

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 410

THANH TOÁN VÀ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 422

MÔN HỌC LỰA CHỌN (3/7) 429

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 431

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 438

KINH TẾ ICT 447

QUẢN LÝ DỰ ÁN 455

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 463

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 477

LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 486

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 495

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 497

ACCA INTRODUCTION 506

CHARTERED FINANCIAL ANALYST LEVEL 1 (CFA) 515

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 525

KẾ TOÁN MÁY 538

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 548

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 558

PHÂN TÍCH BÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 566

THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ 576

KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 587

MÔN HỌC LỰA CHỌN (3/5) 597

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 599

KẾ TOÁN CÔNG 608

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 617

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 625

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 636

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY

11

2

TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-----------------------

Số: 589/QĐ-HV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------o0o-------

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học theo tín chỉ

ngành Kế toán – trình độ đại học

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/9/1997 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Theo đề nghị của Trưởng Khoa Tài chính Kế toán và Trưởng phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Chương trình khung giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Kế toán - trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Chương trình kèm theo).

Điều 2. Chương trình khung giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Kế toán này được áp dụng thống nhất trong tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Học viện kể từ Khóa đào tạo 2012 trở đi.

Quyết định này thay thế Quyết định số 343/QĐ-HV ngày 18/6/2012 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành tạm thời chương trình khung giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Kế toán - trình độ đại học.

Điều 3. Phó Giám đốc Phụ trách Học viện cơ sở Tp. Hồ Chí Minh, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng Ban chức năng, Trung tâm; Trưởng các Khoa đào tạo 1 và 2; Viện trưởng Viện Kinh tế Bưu điện, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

- Tập đoàn BCVTVN (để b/c);

- Ban Giám đốc HV (để b/c);

- Lưu VT, ĐT&KHCN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS. Lê Hữu Lập

3

TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Kế toán

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kế toán

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-HV ngày 16 /8/2013 của Giám đốc Học viện)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau:

Kiến thức giáo dục đại cương:

Sinh viên được trang bị các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế xã hội.

Kiến thức cơ sở ngành và ngành:

Sinh viên ra trường nắm vững những kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, thông qua các môn học như kinh tế học, xác suất thống kê, marketing, luật kinh doanh.

Kiến thức chuyên ngành:

Sinh viên ra trường được trang bị kiến thức chuyên sâu về ngành kế toán thông qua các môn học như qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; kế toán quản trị, tài chính, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán.

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kế toán có các kỹ năng:

· Nắm vững luận cứ và thực thi quy trình công nghệ kế toán;

· Nắm vững luận cứ và thực thi quy trình công nghệ kiểm toán cơ bản;

· Nắm vững nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp;

· Kỹ năng nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp;

· Nắm vững các chuẩn mực kế toán của Việt Nam;

· Hiểu biết về các nguyên lý kế toán và chuẩn mực kế toán quốc tế, tương đương trình độ ACCA và CFA cấp độ căn bản.

1.3. Kỹ năng mềm

Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

1.4. Về năng lực

· Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí tại các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp; các Bộ, ngành và các cơ quan nhà nước; các đơn vị liên doanh liên kết; các ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế;

· Có khả năng đảm đương hoặc tham gia các hoạt động hoạch định chính sách kế toán/kiểm toán, và tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp;

· Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

· Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kế toán, kiểm toán tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo;

· Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài.

Sinh viên có thểm làm việc tại các vị trí cụ thể:

· Các Tổng cục, Cục, Vụ: Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Tin học và thống kê tài chính; Vụ Tài chính, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Chính sách thuế

· Các nhà máy, Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn trên địa bàn toàn quốc hoạt động trên khắp các lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng; Tập đoàn B