of 24/24
Chémia Charakteristika predmetu chémia Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu je aj systém laboratórnych prác. Vyučovanie na hodinách základného typu a laboratórnych prácach realizovaných metódami problémového vyučovania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. Pri viacerých témach sa využíva medzi predmetový vzťah s Fyzikou, Geografiou a Biológiou. Žiak získa správny postoj k týmto dôležitým súčastiam jeho života, ktoré s ním úzko súvisia. Je veľmi dôležité podieľať sa na prírodovednej gramotnosti žiakov, je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci svojej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie, využívať ich pri tvorbe projektov. Opäť je tu medzi predmetový vzťah, tentoraz s Informatikou. Učivo je v 7. ročníku sústredené do učebných celkov s názvom 1 Objavujeme chémiu, 2 Aké vlastnosti majú látky, 3 Skúmame látky, 4. Roztoky, 5 Premeny látok – 5. 1 Spoznávanie chemických látok v našom okolí a 5. 2 Zmeny pri chemických reakciách, 6 Laboratórne práce. Učivo je vo 8. ročníku sústredené do učebných celkov s názvom 1 Zloženie látok , 2 Chemické prvky, 3 Chemické zlúčeniny, 4 Chemické reakcie, 5 Laboratórne práce. Učivo je v 9. ročníku sústredené do učebných celkov 1 Opakovanie, 2 Chemické výpočty, 3 Vlastnosti jednoduchých organických látok, 4 Uhľovodíky, 5 Deriváty uhľovodíkov, 6 Organické látky v živých organizmoch, 7 Organické látky v bežnom živote, 8 Laboratórne práce. Názov predmetu Chémia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Rozsah výučby ŠVP - - 1 1 2 Rozsah výučby ŠkVP - - 0 1 0 Spolu týždenne - - 1 2 2 Spolu ročne - - 33 66 66

Chémia Názov predmetu Chémiarozpoznať roztoky, čiže rovnorodé zmesi, ich delenie podľa skupenstva ( tuhé, kvapalné a plynné ). Vedieť pripraviť vodné roztoky tuhých

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Chémia Názov predmetu Chémiarozpoznať roztoky, čiže rovnorodé zmesi, ich delenie podľa...

 • Chémia

  Charakteristika predmetu chémia

  Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu je aj systém laboratórnych prác. Vyučovanie na hodinách základného typu a laboratórnych prácach realizovaných metódami problémového vyučovania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. Pri viacerých témach sa využíva medzi predmetový vzťah s Fyzikou, Geografiou a Biológiou. Žiak získa správny postoj k týmto dôležitým súčastiam jeho života, ktoré s ním úzko súvisia. Je veľmi dôležité podieľať sa na prírodovednej gramotnosti žiakov, je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci svojej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie, využívať ich pri tvorbe projektov. Opäť je tu medzi predmetový vzťah, tentoraz s Informatikou.

  Učivo je v 7. ročníku sústredené do učebných celkov s názvom 1 Objavujeme chémiu, 2 Aké vlastnosti majú látky, 3 Skúmame látky, 4. Roztoky, 5

  Premeny látok – 5. 1 Spoznávanie chemických látok v našom okolí a 5. 2 Zmeny pri chemických reakciách, 6 Laboratórne práce. Učivo je vo 8. ročníku sústredené do učebných celkov s názvom 1 Zloženie látok , 2 Chemické prvky, 3 Chemické zlúčeniny, 4 Chemické reakcie, 5

  Laboratórne práce. Učivo je v 9. ročníku sústredené do učebných celkov 1 Opakovanie, 2 Chemické výpočty, 3 Vlastnosti jednoduchých organických látok, 4 Uhľovodíky, 5

  Deriváty uhľovodíkov, 6 Organické látky v živých organizmoch, 7 Organické látky v bežnom živote, 8 Laboratórne práce.

  Názov predmetu Chémia

  Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie

  Názov ŠkVP Škola pre život

  Stupeň vzdelania ISCED 2

  Forma štúdia denná

  Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

  Časový rozsah výučby

  Ročník 5. 6. 7. 8. 9.

  Rozsah výučby ŠVP - - 1 1 2

  Rozsah výučby ŠkVP - - 0 1 0

  Spolu týždenne - - 1 2 2

  Spolu ročne - - 33 66 66

 • Hodnotenie predmetu chémia Hodnotenie predmetu klasifikáciou bude prebiehať priebežne v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Predmet bude na konci I. a II. polroku klasifikovaný známkou. Hodnotenie žiaka bude plniť informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Priebežne bude žiak hodnotený ústne aj písomne.

  - Kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu prípadne kontrolnej práce na konci tématického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 minút vo forme 10 – 20 otázok podľa výkonového štandardu.

  - Kritériá hodnotenia:100 % - 90 % výborný 89 % - 75 % chválitebný 74 % - 50 % dobrý 49 % - 30 % dostatočný 29 % - 0 % nedostatočný

  Ciele predmetu chémia

  a) spoločenské

  - formovať a rozvíjať logické, kritické a tvorivé myslenie žiakov

  - rozvíjať čitateľskú gramotnosť

  b) inštitucionálne

  - osvojiť si dôležité manuálne zručnosti

  - vedieť využiť získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote

  c) špecifické (vzdelávacie a výchovné)

  - vzdelávacie: oboznámiť žiakov s chemickými látkami, ich vlastnosťami, delením, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka, osvojiť si

  zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, rozvíjať praktické zručnosti, naučiť riešiť úlohy zamerané na výpočty, chápať zmeny pri

  chemických reakciách a zapísať ich rovnicou, objasniť systém názvoslovia a ovládať názvoslovie, poznávať vlastnosti látok, pozorovať ich, spoznať

  oddeľovacie metódy, ich využitie, oboznámiť sa s témami Voda a Vzduch, chápať chemické zmeny v organizmoch.

  - výchovné: vyjadriť svoje názory, postoje a skúsenosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, vedieť sa presadiť.

  Výchovné a vzdelávacie stratégie (kľúčové kompetencie) Kompetencia ( spôsobilosť ) k celoživotnému učeniu sa:

  - plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť - hľadať a rozvíjať účinné postupy

 • - kriticky postupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu - uvedomovať si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja

  Sociálne a komunikačné kompetencie ( spôsobilosti ):

  - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach - urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje - vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt

  Kompetencia ( spôsobilosť ) riešiť problémy:

  - analyzovať vybrané problémy - aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh - používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh - využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh - vedieť posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy - zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy - logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh

  Kompetencie ( spôsobilosti ) pracovné:

  - plánovať činnosti pri realizácii experimentov - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  Kompetencie ( spôsobilosti ) sociálne a personálne:

  - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách - vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti - hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení - prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu

 • Stratégia vyučovania chémie v 7. ročníku

  Učebné zdroje v 7. ročníku

  Tematický celok Odborná literatúra

  Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky

  Iné zdroje

  1 Objavujeme chémiu (4) 2 Aké vlastnosti majú látky (2) 3 Skúmame látky (5) 4. Roztoky (7) 5 Premeny látok (15) 5.1 Spoznávanie chemických látok

  v našom okolí (5) 5.2 Zmeny pri chemických reakciách,

  (10)

  6 Laboratórne práce

  Učebnica

  Fixky, tabuľa, laboratórna technika, PC, notebook, dataprojektor

  Laboratórne pomôcky, učebnica

  Internet

  Názov tematického celku Metódy Formy práce

  1 Objavujeme chémiu (4) 2 Aké vlastnosti majú látky (2) 3 Skúmame látky (5) 4. Roztoky (7) 5 Premeny látok (15) 5.1 Spoznávanie chemických látok

  v našom okolí (

  5.2 Zmeny pri chemických reakciách, (10)

  6 Laboratórne práce

  Motivačné a expozičné metódy, fixačné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia, riešenie problémov.

  Frontálna a individuálna práca, práca s knihou, opakovanie a utvrdzovanie učiva, 4 laboratórne práce, 2 projekty.

 • Obsah vzdelávania chémie v 7. ročníku

  Tematický celok, učivo

  Vzdelávacie výstupy Kritéria hodnotenia

  Metódy a prostried

  ky hodnoteni

  a

  Prierezové témy a výchovné

  ciele

  Medzi predmet

  ové vzťahy a pomôck

  y

  1 Objavujeme chémiu v našom okolí (4) Čo skúma chémia Laboratórne pomôcky Laboratórne pomôcky

  Poznať význam chémie a chemických látok pre život. Vymenovať príklady látok. Chápať význam chémie. Pomenovať jednoduché laboratórne pomôcky. Pracovať s nimi.

  Žiak poznal význam chémie a chemických látok pre život. Vymenoval príklady látok. Pochopil význam chémie. Pomenoval jednoduché laboratórne pomôcky. Pracoval s nimi.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  ČIV – rozširovať svoje vedomosti.

  Fyzika Laboratórne pomôcky

  Prírodné suroviny 2 Aké vlastnosti majú látky (2) Skúmanie vlastností látok pozorovaním

  Rozlíšiť chemický výrobok, prírodnú surovinu. Vymenovať základné chemické závody vo svojom okolí a priradiť im výrobok. Poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôležitosť ich hospodárskeho využitia (separácia odpadov, recyklácia ). Zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok.

  Rozlíšiť chemický výrobok, prírodnú surovinu. Vymenoval základné chemické závody vo svojom okolí a priradiť im výrobok. Poznal problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôležitosť ich hospodárskeho využitia (separácia odpadov, recyklácia ) Žiak zistil pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok.

  Klasifikácia Klasifikácia

  ENV – chápať vplyv na životné prostredie. DVA – bezpečnosť prenosu látok. RLK – výskyt prírodných surovín. VĽP – vyjadriť svoj názor.

  Fyzika Laboratórne pomôcky

  Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu

  Poznať a dodržiavať zásady bezpečnej práce v chem. laboratóriu, vedieť používať ochranné pomôcky (okuliare, rukavice, ochranný štít ), poznať

  Žiak poznal a dodržiaval zásady bezpečnej práce v chem. laboratóriu, vedel používať ochranné pomôcky (okuliare, rukavice, ochranný

  Klasifikácia

  BOZ – bezpečnosť práce pri manipulácii s chemickými

  Biológia Laboratórny poriadok

 • 3 Skúmame látky (5) Chemické látky

  základné piktogramy a tel. čísla prvej pomoci. Uviesť príklady chemicky čistých látok, rozpoznať ich, látok rozpustných vo vode, nerozpustných vo vode.

  štít ), poznal základné piktogramy a tel. čísla prvej pomoci. Uviedol príklady chemicky čistých látok, rozpoznal ich, látok rozpustných vo vode, nerozpustných vo vode.

  Klasifikácia

  látkami. VMR – tolerovať sa navzájom.

  Laboratórne pomôcky, tabuľa, fixky

  Zmesi Delenie zmesí

  Poznať zmes. Uviesť príklady aspoň troch rôznorodých zmesí, rovnorodých zmesí.

  Žiak poznal zmes. Uviesť príklady aspoň troch rôznorodých zmesí, rovnorodých zmesí.

  Klasifikácia Klasifikácia

  PDZ – chápať nebezpečenstvo drog. FIG – ceny látok a zmesí.

  Laboratórne pomôcky, tabuľa, fixky

  1. Laboratórna práca – Filtrácia 2. Laboratórna práca – Destilácia

  Vykonať podľa návodu filtráciu, vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu. Vykonať podľa návodu destiláciu, vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu.

  Vykonal podľa návodu filtráciu, pozoroval javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu. Vykonal podľa návodu destiláciu, pozoroval javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu.

  Klasifikácia Klasifikácia

  OŽZ – bezpečne vykonať laboratórnu prácu, manipulovať s chemikáliami. BOZ – bezpečnosť práce. OŽZ – bezpečne vykonať laboratórnu prácu, manipulovať s chemikáliami. BOZ – bezpečnosť práce.

  Laboratórne pomôcky, tabuľa, fixky Laboratórne pomôcky, tabuľa, fixky

  4 Roztoky (7) Roztoky, delenie roztokov Príprava vodných roztokov

  Uviesť príklady vodných roztokov používaných v domácnosti, rozpoznať roztoky, čiže rovnorodé zmesi, ich delenie podľa skupenstva ( tuhé, kvapalné a plynné ). Vedieť pripraviť vodné roztoky tuhých látok.

  Žiak uviedol príklady vodných roztokov používaných v domácnosti, rozpoznal roztoky, čiže rovnorodé zmesi, ich delenie podľa skupenstva ( tuhé, kvapalné a plynné ). Žiak vedel pripraviť vodné roztoky tuhých látok.

  Klasifikácia Klasifikácia

  OČP – chrániť seba aj okolie. ČIV – rozširovať svoje vedomosti v oblasti roztokov. FIG-Úspešnosť a neúspešnosť človeka v živote

  Biológia Laboratórne pomôcky, tabuľa, fixky Matematika

  Zhrnutie učiva Voda, druhy vôd

  Zhrnúť a upevniť učivo. Chápať význam vody pre život

  Žiak si zhrnul a upevnil učivo. Chápal význam vody pre život

  Klasifikácia Klasifikácia

  OŽZ – bezpečne

  Geografi

 • Exkurzia do Čistiarne odpadových vôd

  človeka, zvieratá a rastliny, rozdeliť vodu podľa výskytu a použitia, vysvetliť rozdiely medzi druhmi vôd, poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky znečistenia.

  človeka, zvieratá a rastliny, rozdelil vodu podľa výskytu a použitia, vysvetlil rozdiely medzi druhmi vôd, poznal možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky znečistenia.

  pracovať s chem. l. OSR – vyjadriť svoj názor. ENV – chápať dôsledky znečistenia. MDV – získať informácie. MKV – chápať význam vody .v rôz. krajinách.

  a, Informatika, PC Biológia tabuľa, fixky

  Vzduch, znečisťovanie vzduchu Projekt – Voda, Vzduch

  Vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny ( napr. oxid uhličitý ), hlavné zdroje znečistenia ovzdušia ( spaľovanie odpadov – potreba separovaného zberu ) , poznať význam kyslíka pre živé organizmy, poznať príčiny vzniku ozón. diery a skleník. efektu, ich následky, význam ozón. vrstvy. Vytvoriť projekt na zvolenú tému a prezentovať ho.

  Žiak vymenoval hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny ( napr. oxid uhličitý ), hlavné zdroje znečistenia ( spaľovanie odpadov – potreba separovaného zberu ) , poznal význam kyslíka pre živé organizmy, poznal príčiny vzniku ozón. diery a skleník. efektu, ich následky, význam ozón. vrstvy. Vytvoril projekt na zvolenú tému a prezentoval ho.

  Klasifikácia Klasifikácia

  OSR – vyjadriť svoj názor. ENV – chápať dôsledky znečistenia. MDV – získať informácie. FIG – množstvo znečistenia. TBZ – vypracovať projekt a prezentovať ho.

  Geografia, Tabuľa, fixky Informatika, PC

  5 Premeny látok (15) 5.1 Spoznávanie chemick. látok v našom okolí (5) Chemická reakcia

  Rozlíšiť chemický a fyzikálny dej, uviesť príklady chemických reakcií z bežného života, vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich.

  Žiak rozlíšil chemický a fyzikálny dej, uviedol príklady chemických reakcií z bežného života, vedel pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich.

  Klasifikácia

  ENV – chrániť prírodu.

  Fyzika Laboratórne pomôcky

  Horenie a hasenie Horľaviny

  Poznať horenie ako chemický dej, vysvetliť podstatu hasenia chemických látok, vymenovať niektoré hasiace látky (voda, piesok, oxid uhličitý), opísať spôsoby správneho hasenia pri horení konkrétnych látok, poznať telefónne číslo požiarnikov, vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít. Vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok, poznať označenie horľavín, poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (žieravina, horľavina, ...).

  Žiak poznal horenie ako chemický dej, vysvetlil podstatu hasenia chemických látok, vymenoval niektoré hasiace látky (voda, piesok, oxid uhličitý), opísal spôsoby správneho hasenia pri horení konkrétnych látok, poznal telefónne číslo požiarnikov, vediel používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít. Žiak vymenoval príklady horľavých a nehorľavých látok, poznal označenie horľavín, poznal zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (žieravina, horľavina, ...).

  Klasifikácia Klasifikácia

  ENV – vplyv na životné prostredie. DVA – bezpečnosť prenosu. VĽP – vyjadriť svoj názor. OZO – chrániť sa pri práci. FIG – ceny látok. RLK – výskyt.

  Fyzika, Geografia Laboratórne pomôcky Biológia

 • 3. Laboratórna práca – Hasenie plameňa oxidom uhličitým Reaktant a produkt

  Poznať pomôcky pri vykonávaných laboratórnych prácach, vykonať podľa návodu žiacky pokus, vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu, dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, pri práci s chemickými látkami v praxi. Rozlíšiť reaktanty a produkty.

  Žiak poznal pomôcky pri vykonávaných laboratórnych prácach, vykonal podľa návodu žiacky pokus, vedel pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu, dodržiaval zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, pri práci s chemickými látkami v praxi. Žiak rozlíšil reaktanty a produkty.

  Klasifikácia Klasifikácia

  BOZ – bezpečnosť práce pri manipulácii s chemickými látkami. VMR – tolerovať sa navzájom. PDZ – chápať nebezpečenstvo drog.

  Fyzika Laboratórne pomôcky Biológia

  5.2 Zmeny pri chemických reakciách (10) Chemický rozklad Chemické zlučovanie

  Rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického rozkladu. Rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického zlučovania.

  Žiak rozlíšil na príkladoch reakcie chemického rozkladu. Žiak rozlíšil na príkladoch reakcie chemického zlučovania.

  Klasifikácia Klasifikácia

  ENV – poznať vplyv na životné prostredie. BOZ – bezpečnosť práce.

  Biológia Laboratórne pomôcky Laboratórne pomôcky

  Energetické zmeny pri chemických reakciách

  Poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje s ohľadom na bežný život.

  Žiak poznal reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje s ohľadom na bežný život.

  Klasifikácia OZO – chrániť seba aj okolie.

  Fyzika

  Rýchlosť chemických reakcií Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií

  Rozlišovať pomalé a rýchle reakcie. Jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu reaktantov (v tuhom skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na bežný život.

  Žiak rozlišoval pomalé a rýchle reakcie. Žiak jednoducho zdôvodnil vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu reaktantov (v tuhom skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií

  Klasifikácia Klasifikácia

  DVA - rýchlosť reakcie, vplyv na človeka. ČIV – rozširovať svoje vedomosti. MDV –

  Fyzika Fyzika Laboratórne pomôcky

 • Stratégia

  s dôrazom na bežný život. získať informácie.

  Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 4. Laboratórna práca – Sledovanie rozkladu peroxidu vodíka

  Jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu reaktantov (v tuhom skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na bežný život. Poznať pomôcky pri vykonávaných laboratórnych prácach, vykonať podľa návodu žiacky pokus, vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu, dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, pri práci s chemickými látkami v praxi.

  Žiak jednoducho zdôvodnil vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu reaktantov (v tuhom skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na bežný život. Žiak poznal pomôcky pri vykonávaných laboratórnych prácach, vykonal podľa návodu žiacky pokus, vedel pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu, dodržiaval zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, pri práci s chemickými látkami v praxi.

  Klasifikácia Klasifikácia

  OSR – vyjadriť svoj názor. ENV – chápať dôsledky. BOZ – bezpečne vykonať laboratórnu prácu. FIG-Majetok

  Informatika Fyzika Laboratórne pomôcky

  Projekt – Rýchlosť reakcie

  Prezentovať projekt pred celou triedou. Žiak prezentoval projekt pred celou triedou.

  Klasifikácia

  MUV – získať informácie. TBZ – prezentovať.

  Informatika

  Zhrnutie učiva Záverečné opakovanie

  Zhrnúť a upevniť učivo. Zopakovať prebrané učivo.

  Žiak si zhrnul a upevnil učivo. Žiak si zopakoval prebrané učivo.

  Klasifikácia

  MDV – získavať informácie a upevniť ich.

 • Stratégia vyučovania chémie vo 8. Ročníku

  Učebné zdroje vo 8. Ročníku

  Tematický celok Odborná literatúra

  Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky

  Iné zdroje

  1 Zloženie látok (15) 2 Chemické prvky (18) 3 Chemické zlúčeniny (18) 4 Chemické reakcie (14) 5 Laboratórne práce

  Učebnica

  Fixky, tabuľa, laboratórna technika, PC, notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa.

  Laboratórne pomôcky, učebnica

  Internet

  Názov tematického celku Metódy Formy práce

  1 Zloženie látok (15) 2 Chemické prvky (18) 3 Chemické zlúčeniny (18) 4 Chemické reakcie (14) 5 Laboratórne práce

  Motivačné a expozičné metódy, fixačné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia, riešenie problémov.

  Frontálna a individuálna práca, práca s knihou, opakovanie a utvrdzovanie učiva, 5 laboratórnych prác, 2 projekty.

 • Obsah vzdelávania chémie vo 8. ročníku

  Tematický celok, učivo Vzdelávacie výstupy Kritéria hodnotenia Metódy a prostriedy hodnotenia

  Prierezové témy a výchovné ciele

  Medzi predm. vzťahy a pomôcky

  Opakovanie učiva 1. Zloženie látok ( 15 ) Chemické prvky Zlúčeniny Atómy Chemické prvky Precvičovanie učiva

  Zopakovať učivo 7. ročníka, základné pojmy. Poznať a rozlíšiť chemický prvok a zlúčeninu. Vysvetliť zloženie látok. Opísať stavbu atómu, poznať označenie elektrického náboja protónov, neutrónov a elektrónov, určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla.

  Žiak si zopakoval učivo 7. ročníka (chemicky čisté látky a zmesi, chemické reakcie). Poznal a rozlíšil prvok a zlúčeninu. Vysvetlil zloženie látok. Opísal stavbu atómu, poznal označenie elektrického náboja protónov, neutrónov a elektrónov, určil počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla.

  Motivácia Klasifikácia Klasifikácia

  ČIV – rozšíriť si svoje vedomosti. BOZ–vplyv nebezpečných látok na človeka. RLK – vplyv určitých látok na človeka v rôznych regiónoch.

  Fyzika Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PSP. Fyzika Modely atómov, fixky, tabuľa.

  Názvy a značky chemických prvkov Molekuly Chemické zlúčeniny Ióny Katióny a anióny Chemické vzorce a oxidačné číslo 1. Laboratórna práca – Chemické prvky a zlúčeniny

  Poznať slovenské názvy a značky chemických prvkov. Zapísať a prečítať vzorce dvojatómových a viacatómových molekúl ( H2, O2, Cl2, CO2, H2O ), určiť druh a počet atómov v konkrétnom prípade molekuly. Chápať chemické zlúčeniny. Poznať, vedieť zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov. Vedieť vymenovať koncovky a zapísať oxidačné číslo atómov. Realizovať laboratórnu prácu. Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu.

  Poznal slovenské názvy a značky chemických prvkov. Zapísal a prečítal vzorce dvojatómových a viacatómových molekúl ( H2, O2, Cl2, CO2, H2O ), určil druh a počet atómov v konkrétnom prípade molekuly. Chápal chemické zlúčeniny. Poznal, vedel zapísať a vysvetliť vznik iónov. Vedel vymenovať koncovky a zapísal oxidačné číslo atómov. Realizoval laboratórnu prácu. Vedel pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  ČIV – rozšíriť si svoje vedomosti. VMR – udržovať dobré medziľudské vzťahy. FIG-Úspešnosť a neúspešnosť človeka v živote BOZ – bezpečne vykonať laboratórnu prácu.

  Fyzika Modely atómov, fixky, tabuľa. Modely molekúl, fixky, tabuľa. Biológia Modely molekúl, fixky, tabuľa. Laboratórna technika, foxky,tabuľa.

  Chemická väzba Kovalentná a iónová väzba Zhrnutie učiva 2 Chemické prvky ( 18 )

  Vysvetliť vznik chemickej väzby v látkach H2, NaCl, pochopiť podstatu. Zhrnúť a zopakovať si prebrané učivo. Poznať význam objavu PTP a meno

  Vysvetliť vznik chemickej väzby v látkach H2, NaCl, pochopil podstatu. Zhrnul a zopakoval si prebrané učivo.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  OZO – chrániť sa pri práci. RLK –vplyv chemického priemyslu na

  Fyzika Biológia PTP, Biológia

 • Periodická tabuľka prvkov (PTP) Periodický zákon Skupiny a periódy Precvičovanie učiva

  autora (D. I. Mendelejeva). Určiť počet radov a stĺpcov v PTP (1. – 18.). Vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového čísla.

  Žiak poznal význam objavu PTP a meno autora (D. I. Mendelejeva). Určil počet radov a stĺpcov v PTP (1. – 18.). Vedel určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového čísla.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  životné prostredie v jednotlivých regiónoch. FIG-Majetok OSR – chápať systém.

  Delenie prvkov Kovy, polokovy a nekovy Vodík Vlastnosti vodíka 2. Laboratórna práca – Príprava a dôkaz vodíka Kyslík

  Poznať ich umiestnenie v PTP, vlastnosti, výskyt a vplyv na človeka. Vymenovať základné vlastnosti ( farba, skupenstvo, reaktivita, výskyt, použitie) vodíka. Realizovať laboratórnu prácu. Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu. Vymenovať základné vlastnosti ( farba, skupenstvo, reaktivita, výskyt, použitie) kyslíka.

  Poznal ich umiestnenie v PTP, vlastnosti, výskyt a vplyv na človeka. ymenoval základné vlastnosti ( farba, skupenstvo, reaktivita, výskyt, použitie) vodíka. Realizoval laboratórnu prácu. Vedel pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu. Žiak vymenoval základné vlastnosti ( farba, skupenstvo, reaktivita, výskyt, použitie) kyslíka.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  ČIV – rozšíriť si svoje vedomosti. PDZ – neužívať nebezpečné átky.OZO – chrániť si zdravie. BOZ – bezpečne vykonať laboratórnu prácu. OZO – neznečisťovať ovzdušie. MUV– vplyv na človeka.

  Informatika Biológia PTP, Interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook. Laboratórna technika, fixky, tabuľa. Biológia Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PTP. Informatika, PC.

  Vlastnosti kyslíka Projekt: Chemické prvky Kovy – železo Výroba železa Alkalické kovy Sodík a draslík Precvičovanie učiva

  Vymenovať základné vlastnosti ( farba, skupenstvo, reaktivita, výskyt, použitie) kyslíka. Vypracovať projekt na zvolenú tému. Vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované údaje a informácie. Uviesť vlastnosti, výskyt, význam pre ľudský organizmus, potravinové zdroje, výroba. Uviesť vlastnosti, výskyt, význam pre ľudský organizmus, potravinové zdroje. Precvičiť prebrané učivo.

  Žiak vymenoval základné vlastnosti ( farba, skupenstvo, reaktivita, výskyt, použitie) kyslíka. Vypracoval projekt na zvolenú tému. Vyhľadal, spracoval a prezentoval požadované údaje a informácie. Uviedol vlastnosti, výskyt, význam pre ľudský organizmus, potravinové zdroje výroba. Uviesť vlastnosti, výskyt, význam pre ľudský organizmus, potravinové zdroje. Žiak si precvičil prebrané učivo.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  OZO – neznečisťovať ovzdušie. MUV– vplyv na človeka. TBZ – vytvoriť projekt, prezentovať ho. FIG – ceny kovov. DVA – bezpečný presun. BOZ – práca s kovmi.

  Biológia Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PTP. Informatika, PC. Fyzika Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PTP. Laboratórna technika, fixky, tabuľa.

  Zhrnutie učiva

  Zhrnúť a zopakovať prebrané učivo.

  Žiak si zhrnul a zopakoval prebrané učivo.

  Klasifikácia

  Fyzika

 • 3 Chemické zlúčeniny (18) Voda Oxidy Názvoslovie oxidov Precvičovanie vzorcov Delenie kyselín Vlastnosti kyselín

  Vymenovať základné vlastnosti ( farba, skupenstvo, reaktivita, výskyt, použitie) Určiť oxidačné číslo atómov prvkov v oxidoch, vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, vedieť názvy a vzorce(CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO). Poznať oxidy, ktoré po reakcii s vodou spôsobujú kyslé dažde a príčiny vzniku uvedených oxidov ( oxidy síry a dusíka). Poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku. Vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov kyselín, vedieť názvy a vzorce ( HCl ). Poznať výskyt a funkciu kyseliny HCl v ľudskom organizme. Vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov kyselín, vedieť názvy a vzorce ( HNO3, H2SO4, H2CO3 ).

  Vymenoval základné vlastnosti ( farba, skupenstvo, reaktivita, výskyt, použitie). Určil oxidačné číslo atómov prvkov v oxidoch, vedel aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, vedieť názvy a vzorce(CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO). Poznať oxidy, ktoré po reakcii s vodou spôsobujú kyslé dažde a príčiny vzniku uvedených oxidov ( oxidy síry a dusíka). Poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku. Vedel aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov kyselín, vedel názvy a vzorce ( HCl ). Poznal výskyt a funkciu kyseliny HCl v ľudskom organizme. Vedel aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov kyselín, vedel názvy a vzorce ( HNO3, H2SO4, H2CO3 ).

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  ENV – chrániť prírodné zdroje, chrániť vodné zdroje. ENV – chrániť životné prostredie. RLK – znečistenie ovzdušia v jednotlivých regiónoch. OŽZ – poznať negatívny vplyv na človeka. OSR – rozvíjať vzťahy v kolektíve.

  Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PSP. Fyzika Geografia Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PTP. Fyzika Geografia Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PTP.

  Názvoslovie kyselín Vzorce kyselín Hydroxidy Názvoslovie hydroxidov Precvičovanie vzorcov

  Vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov kyselín, vedieť názvy a vzorce ( HCl ). Poznať výskyt a funkciu kyseliny HCl v ľudskom organizme. Vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov kyselín, vedieť názvy a vzorce ( HNO3, H2SO4, H2CO3 ). Vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov hydroxidov, vedieť názvy a vzorce ( NaOH, KOH, Ca(OH)2).

  Vedel aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov kyselín, vedel názvy a vzorce ( HCl ). Poznal výskyt a funkciu kyseliny HCl v ľudskom organizme. Vedel aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov kyselín, vedel názvy a vzorce ( HNO3, H2SO4, H2CO3 ). Vedel aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov hydroxidov, vedel názvy a vzorce ( NaOH, KOH, Ca(OH)2).

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  OŽZ – poznať negatívny vplyv na človeka. OSR – rozvíjať vzťahy v kolektíve. OŽZ – chrániť sa pri práci. BOZ – pracovať bezpečne s laboratórnou technikou. OZO – chrániť sa pri práci.

  Fyzika Geografia Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PTP. Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PTP. Biológia Laboratórna

 • Stupnica pH Určovanie pH roztokov 3. Laboratórna práca – Meranie pH rôznych látok

  Vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny alebo zásaditý, vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi. Realizovať laboratórnu prácu. Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu.

  Žiak vedel prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny alebo zásaditý, vedel pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi. Realizoval laboratórnu prácu. Vedel pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  OZO – poznať negatívny vplyv na človeka. FIG – cena látok. BOZ – bezpečne vykonať laboratórnu prácu.

  technika, fixky, tabuľa, PTP. Biológia Laboratórna technika, fixky, tabuľa.

  Soli Názvoslovie solí Precvičovanie vzorcov Zhrnutie učiva 4 Chemické reakcie (14) Chemické reakcie a chemické rovnice Neutralizácia Zápis rovníc 4. Laboratórna práca – Neutralizácia

  Poznať, čo sú soli, poznať vlastnosti vybraných solí a vplyv na ľudský organizmus. Vedieť názvy a vzorce ( NaNO3, CuSO4, CaCO3 ). Zopakovať prebrané učivo. Poznať pojmy, chápať rozdiel. Poznať neutralizáciu. Pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl a NaOH s vodou. Uskutočniť neutralizáciu a zapísať chemickou rovnicou. Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu.

  Poznal, čo sú soli, poznal vlastnosti vybraných solí a vplyv na ľudský organizmus. Vedel názvy a vzorce ( NaNO3, CuSO4, CaCO3 ). Žiak si zopakoval prebrané učivo. Poznal pojmy, chápal rozdiel. Poznal neutralizáciu. Pomenoval ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl a NaOH s vodou. Uskutočnil neutralizáciu a zapísal chemickou rovnicou. Vedel pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  ENV – vplyv na žinotné prostredie. BOZ – bezpečne vykonať laboratórnu prácu. BOZ – bezpečne vykonať laboratórnu prácu.

  Laboratórna technika, fixky, tabuľa. Geografia Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PTP. Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PTP. Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PSP.

  Precvičovanie učiva Redoxné reakcie Oxidácia a redukcia Zápis rovníc 5. Laboratórna práca – Reakcia kyseliny s kovom

  Určiť pomocou univerzálneho indikátorového papierika pH rôznych roztokov. Opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísať chemickou rovnicou. Poznať reakcie, oxidáciu a redukciu. Vedieť ju zapísať. Precvičiť zapisovanie rovníc. Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,

  Určil pomocou univerzálneho indikátorového papierika pH rôznych roztokov. Opísal neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísal chemickou rovnicou. Poznal reakcie, oxidáciu a redukciu. Vedel ju zapísať. Precvičil zapisovanie rovníc. Vedel pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotil

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  MUV – využitie a výskyt. MDV – získavať informácie. BOZ – bezpečne vykonať prácu. MUV – využitie a výskyt. BOZ – bezpečne vykonať laboratórnu prácu.

  Laboratórna technika, fixky, tabuľa, PSP. Informatika Laboratórna technika, fixky, tabuľa.

 • Str

  atégia vyučovania chémie v 9. ročníku

  Učebné zdroje v 9. ročníku

  Tematický celok Odborná literatúra

  Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky

  Iné zdroje

  1 Opakovanie (6) 2 Chemické výpočty (8) 3 Vlastnosti jednoduchých organických látok

  (5) 4 Uhľovodíky (11) 5 Deriváty uhľovodíkov (8) 6 Organické látky v živých organizmoch (13) 7 Organické látky v bežnom živote (16)

  8 Laboratórne práce

  Učebnica

  Fixky, tabuľa, laboratórna technika, PC, notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa.

  Laboratórne pomôcky, učebnica

  Internet

  zaznamenať výsledok pokusu.

  a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu.

  Precvičovanie učiva Projekt – pH Opakovanie učiva Záverečné opakovanie učiva Záverečné opakovanie učiva

  Precvičiť si učivo. Vypracovať projekt na zvolenú tému. Vyhľadať a spracovať údaje a informácie. Zopakovať prebrané učivo. Zopakovať prebrané učivo. Zopakovať prebrané učivo.

  Precvičil si učivo. Vedel pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotil a interpretoval ich, zaznamenal výsledok pokusu. Zopakoval prebrané učivo. Zopakoval prebrané učivo. Zopakoval prebrané učivo.

  Klasifikácia

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  TBZ - prezentovať projekt. VĽP – obhájiť si svoj názor.

  Interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook. Informatika

  Názov tematického celku Metódy Formy práce

  1 Opakovanie (6) 2 Chemické výpočty (8) 3 Vlastnosti jednoduchých organických látok (5) 4 Uhľovodíky (11) 5 Deriváty uhľovodíkov (8) 6 Organické látky v živých organizmoch (13) 7 Organické látky v bežnom živote (16) 8 Laboratórne práce

  Motivačné a expozičné metódy, fixačné metódy, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia, riešenie problémov.

  Frontálna a individuálna práca, práca s knihou, opakovanie a utvrdzovanie učiva, 5 laboratórnych prác, 2 projekty.

 • Obsah vzdelávania chémie v 9. ročníku

  Tematický celok, učivo

  Vzdelávacie výstupy

  Kritéria hodnotenia Metódy a prostriedkyhodnotenia

  Prierezové témy

  a výchovné ciele

  Medzi predm. vzťahy a pomôcky

  1 Opakovanie (6) Zloženie látok. Rozdelenie látok Chemické reakcie a chemické rovnice Názvoslovie Periodická tabuľka prvkov Názvoslovie zlúčenín Precvičovanie názvoslovia

  Zopakovať si učivo 8. ročníka, zloženie látok, atómy, molekuly, ióny, delenie látok, chemicky čisté látky a zmesi, roztoky, zlúčeniny – oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli. Upevniť si učivo o chemických reakciách a rovniciach. Precvičiť si názvoslovie jednoduchých anorganických zlúčenín a upevniť ho. Zopakovať si PTP, názvy prvkov, skupiny, periódy, vyplývajúce vlastnosti. Precvičiť si názvoslovie jednoduchých anorganických zlúčenín a upevniť ho. Precvičiť si názvoslovie jednoduchých anorganických zlúčenín a upevniť ho.

  Žiak si zopakoval učivo 8. ročníka, zloženie látok, atómy, molekuly, ióny, delenie látok, chemicky čisté látky a zmesi, roztoky, PTP, názvy prvkov, skupiny, periódy, zlúčeniny – oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli. Upevnil si učivo o chemických reakciách a rovniciach. Precvičil si názvoslovie jednoduchých anorganických zlúčenín a upevnil si ho. Zopakovať si PTP, názvy prvkov, skupiny, periódy, vyplývajúce vlastnosti. Precvičil si názvoslovie jednoduchých anorganických zlúčenín a upevnil si ho. Precvičil si názvoslovie jednoduchých anorganických zlúčenín.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  MDV – získavať nové informácie. ČIV – rozširovať si poznatky.

  Fyzika Fixky, tabuľa, modely Biológia Fyzika Fixky, tabuľa Biológia PTP

  2 Chemické výpočty (8) Látkové množstvo Molárna hmotnosť

  Poznať látkové množstvo ako veličinu, 1 mol, čo udáva látkové množstvo, jeho využitie pri chemických rovniciach. Porovnať molárnu hmotnosť ako veličinu, vedieť porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov, vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín, vypočítať látkové

  Poznal látkové množstvo ako veličinu, 1 mol, čo udáva látkové množstvo, jeho využitie pri chemických rovniciach. Porovnal molárnu hmotnosť ako veličinu, vedel porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov, vypočítal molárnu hmotnosť zlúčenín, vypočítal látkové množstvo z hmotnosti látky

  Klasifikácia Klasifikácia

  FIG-Potreba poistenia,jeho fungovanie

  Fyzika Fixky, tabuľa Fyzika Fixky, tabuľa

 • Riešenie úloh Zloženie roztokov. Hmotnostný zlomok Riešenie úloh Koncentrácia látkového množstva Riešenie úloh

  množstvo z hmotnosti látky a molárnej hmotnosti látky. Riešiť jednoduché úlohy na n, M. Upevniť si učivo. Spoznať a pochopiť hmotnostný zlomok ako veličinu, vedieť čo udáva, vypočítať množstvo látky a vody potrebnej na prípravu roztoku. Vedieť a poznať koncentráciu, vedieť ju vypočítať, vypočítať aj látkové množstvo a hmotnosť látky z koncentrácie a objemu roztoku.

  a molárnej hmotnosti látky. Riešil jednoduché úlohy na n, M. Upevnil si učivo. Spoznal a pochopil hmotnostný zlomok ako veličinu, vediel čo udáva, vypočítal množstvo látky a vody potrebnej na prípravu roztoku. Vedel a poznal koncentráciu, vedel ju vypočítať, vypočítal aj látkové množstvo a hmotnosť látky z koncentrácie a objemu roztoku.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  FIG – cena niektorých látok

  Matematika Fyzika Fixky, tabuľa Matematika

  1. Laboratórna práca – Príprava roztokov 3 Vlastnosti jednoduchých organických látok (5) Uhlík a anorganické zlúčeniny Uhlík a organické zlúčeniny Uhlík a väzby v organických zlúčeninách Zhrnutie učiva

  Realizovať laboratórnu prácu, pracovať s laboratórnymi pomôckami, spracovať záznam, vyvodiť záver, vedieť používať ochranné pomôcky, poznať zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiavať bezpečnosť, poznať chemické pomôcky, vedieť zostaviť jednoduchú aparatúru, postupovať podľa návodu, pozorovať javy, vyhodnotiť ich a interpretovať ich, zaznamenať výsledok a prezentovať ho. Vymenovať anorganické a organické látky, chápať význam uhlíka, jeho vlastnosti, výskyt, použitie v bežnom živote. Poznať niektoré organické zlúčeniny, ich chemické zloženie, väzbovosť uhlíka a vodíka, niektoré vlastnosti, poznať, čím sa zaoberá Organická chémia, typy väzieb v zlúčeninách. Zhrnúť a upevniť prebraté učivo.

  Realizoval laboratórnu prácu, pracoval s laboratórnymi pomôckami, spracoval záznam, vyvodil záver, vedel používať ochranné pomôcky, poznal zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiaval bezpečnosť, poznal chemické pomôcky, vedel zostaviť jednoduchú aparatúru, postupoval podľa návodu, pozoroval javy, vyhodnotil ich a interpretoval ich, zaznamenal výsledok a prezentoval ho. Vymenoval anorganické a organické látky, chápal význam uhlíka, jeho vlastnosti, výskyt, použitie v bežnom živote. Poznal niektoré organické zlúčeniny, ich chemické zloženie, väzbovosť uhlíka a vodíka, niektoré vlastnosti, poznal, čím sa zaoberá Organická chémia, typy väzieb v zlúčeninách. Zhrnul a upevnil si prebraté učivo. Realizoval laboratórnu prácu,

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  BOZ – bezpečne pracovať. VMR – medziľudské vzťahy. FIG-Majetok BOZ – bezpečne pracovať.

  Biológia Fixky, tabuľa, modely Biológia Fixky, tabuľa, modely

 • 2. Laboratórna práca – Anorganické a organické látky 4 Uhľovodíky (11) Uhlie ropa, zemný plyn

  Realizovať laboratórnu prácu, pracovať s laboratórnymi pomôckami, spracovať záznam, vyvodiť záver, vedieť používať ochranné pomôcky, poznať zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiavať bezpečnosť, poznať chemické pomôcky, vedieť zostaviť jednoduchú aparatúru, postupovať podľa návodu, pozorovať javy, vyhodnotiť ich a interpretovať ich, zaznamenať výsledok a prezentovať ho. Vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov, spôsob ich získavania a využitia, alternatívne zdroje energie(bioplyn).

  pracoval s laboratórnymi pomôckami, spracoval záznam, vyvodil záver, vedel používať ochranné pomôcky, poznal zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiaval bezpečnosť, poznal chemické pomôcky, vedel zostaviť jednoduchú aparatúru, postupoval podľa návodu, pozoroval javy, vyhodnotil ich a interpretoval ich, zaznamenal výsledok a prezentoval ho. Vymenoval prírodné zdroje uhľovodíkov, spôsob ich získavania a využitia, alternatívne zdroje energie(bioplyn).

  Klasifikácia

  ENV – znečisťovanie životného prostredia.

  Fyzika Geografia Biológia

  Znečisťovanie životného prostredia Uhľovodíky a ich zloženie Alkány Benzín, oktánové číslo

  Uviesť negatívne vplyvy produktov vznikajúcich pri spaľovaní na životné prostredie, vymenovať plynné látky, ktorými prispieva automobilová doprava k znečisťovaniu ovzdušia. Poznať a definovať uhľovodíky, typy väzieb medzi atómami, ich delenie. Poznať, aké sú to zlúčeniny, typy väzieb medzi atómami, napísať vzorce metánu, etánu, propánu a butánu, opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť), výskyt a použitie metánu, etánu, propánu a butánu. Poznať použitie propán-butánovej zmesi aj jej nebezpečenstvo. Vymenovať základné frakcie spracovania ropy (nafta, benzín, oleje, asfalt), vymenovať druhy benzínu, ktoré sa v súčasnosti

  Uviedol negatívne vplyvy produktov vznikajúcich pri spaľovaní na životné prostredie, vymenoval plynné látky, ktorými prispieva automobilová doprava k znečisťovaniu ovzdušia. Poznal a definoval uhľovodíky, typy väzieb medzi atómami, ich delenie. Poznal, aké sú to zlúčeniny , typy väzieb medzi atómami, napísal vzorce metánu, etánu, propánu a butánu, opísal vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť), výskyt a použitie metánu, etánu, propánu a butánu. Poznal použitie propán-butánovej zmesi aj jej nebezpečenstvo. Vymenoval základné frakcie spracovania ropy (nafta, benzín, oleje, asfalt), vymenoval druhy benzínu, ktoré sa v súčasnosti používajú ako palivo, vysvetlil súvislosť medzi oktánovým číslom

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  ENV – znečisťovanie ovzdušia splodinami. FIG – cena palív

  Geografia, Biológia, Fyzika Geografia

 • Alkény Alkíny

  používajú ako palivo, vysvetliť súvislosť medzi oktánovým číslom a kvalitou benzínu, vymenovať splodiny horenia. Definovať ich, vysvetliť typy väzieb, napísať vzorec eténu, poznať jeho vlastnosti, charakterizovať a zapísať polymerizáciu, jej využitie v praxi. Definovať ich, vysvetliť typy väzieb, napísať vzorec etínu (acetylénu), poznať jeho vlastnosti.

  a kvalitou benzínu, vymenoval splodiny horenia. Definoval ich, vysvetlil typy väzieb, napísal vzorec eténu, poznal jeho vlastnosti, charakterizoval a zapísal polymerizáciu, jej využitie v praxi. Definovať ich, vysvetliť typy väzieb, napísať vzorec etínu (acetylénu), poznal jeho vlastnosti.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  FIG – cena paliva, DVA – bezpečnosť presunu. OZO – bezpečnosť na cestách. BOZ – bezpečnosť pri práci

  Fyzika, Geografia Informatika, PC Biológia Fixky, tabuľa, modely

  Arény Tvorba vzorcov Projekt: Palivá Zhrnutie učiva 5 Deriváty uhľovodíkov (8) Deriváty uhľovodíkov Halogénderiváty

  Definovať ich, vysvetliť typy väzieb, napísať vzorec benzénu, poznať jeho vlastnosti, chápať aromatické jadro. Precvičiť si tvorbu jednoduchých organických zlúčenín. Vypracovať jednoduchý projekt, prezentovať ho pred triedou. Zhrnúť a upevniť prebraté učivo. Chápať vznik derivátov, vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkový zvyšok a charakteristickú skupinu, roztriediť príklady zlúčenín na deriváty a uhľovodíky. Definovať ich, poznať najdôležitejšie vlastnosti trichlórmetánu, napísať vzorce chlórmetánu a trichlórmetánu, vysvetliť, prečo patria halogénderiváty medzi ekologické jedy, zdôvodniť nebezpečenstvo používania freónov.

  Definoval ich, vysvetlil typy väzieb, napísal vzorec benzénu, poznal jeho vlastnosti, chápal aromatické jadro. Precvičil si tvorbu jednoduchých organických zlúčenín. Vypracoval jednoduchý projekt, prezentoval ho pred triedou. Zhrnul a upevnil si prebraté učivo. Chápal vznik derivátov, vyznačil na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkový zvyšok a charakteristickú skupinu, roztriedil príklady zlúčenín na deriváty a uhľovodíky. Definoval ich, poznal najdôležitejšie vlastnosti trichlórmetánu, napísal vzorce chlórmetánu a trichlórmetánu , vysvetlil, prečo patria halogénderiváty medzi ekologické jedy, zdôvodnil nebezpečenstvo používania freónov. Poznal, ktoré sem patria, charakterizoval najdôležitejšie deriváty.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  TBZ –spracovať a prezentovať projekt VĽP – vyjadriť a obhájiť názor ENV – ekologické jedy

  Fyzika, Geografia, Informatika, PC Biológia Fixky, tabuľa, modely

 • Kyslíkaté deriváty

  Poznať, ktoré sem patria, charakterizovať najdôležitejšie deriváty.

  Klasifikácia

  Alkoholy Karbonylové zlúčeniny Karboxylové kyseliny

  Precvičovanie vzorcov Zhrnutie učiva 6 Organické látky v živých organizmoch (13) Prírodné látky Sacharidy

  Definovať ich, poznať názvy, vzorce a najdôležitejšie vlastnosti metanolu a etanolu, alkoholové kvasenie, jeho využitie v praxi, poznať vplyv metanolu a etanolu na ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia etanolu ako návykovej látky. Definovať ich, poznať názov, vzorec a najdôležitejšie vlastnosti acetónu, jeho využitie v praxi, poznať vplyv na ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia acetónu, poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb. Definovať ich, poznať názvy, vzorce a najdôležitejšie vlastnosti kyseliny octovej a mravčej, pôvod jej názvu. Poznať kyseliny, ktoré tvoria tuky. Precvičiť niektoré vzorce organických zlúčenín. Zopakovať a zhrnúť prebraté učivo. Charakterizovať prírodné látky, vymenovať, ktoré tam patria. Definovať ich, vymenovať atómy prvkov, ktoré ich tvoria, uviesť rozdelenie sacharidov podľa

  Definoval ich, poznal názvy, vzorce a najdôležitejšie vlastnosti metanolu a etanolu, alkoholové kvasenie, jeho využitie v praxi, poznal vplyv metanolu a etanolu na ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia etanolu ako návykovej látky. Definoval ich, poznal názov, vzorec a najdôležitejšie vlastnosti acetónu, jeho využitie v praxi, poznal vplyv na ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia acetónu, poznal spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb. Definoval ich, poznal názvy, vzorce a najdôležitejšie vlastnosti kyseliny octovej a mravčej, pôvod jej názvu. Poznal kyseliny, ktoré tvoria tuky. Precvičiť niektoré vzorce organických zlúčenín. Zopakoval a zhrnul prebraté učivo. Charakterizoval prírodné látky, vymenoval, ktoré tam patria. Definoval ich, vymenoval atómy prvkov, ktoré ich tvoria, uviedol rozdelenie sacharidov podľa zloženia (jednoduché, zložité), vymenoval reaktanty , produkty a podmienky priebehu fotosyntézy, vysvetlil jej význam pre život.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  OZO – nebezpečenstvo požívania alkoholu RLK – požívanie alkoholu v jednotlivých regiónoch PDZ – droga BOZ – bezpečnosť pri práci ČIV – poznať nové poznatky

  Biológia Fixky, tabuľa, modely Biológia Fixky, tabuľa, modely Laboratórne pomôcky

 • zloženia (jednoduché, zložité), vymenovať reaktanty , produkty a podmienky priebehu fotosyntézy, vysvetliť jej význam pre život.

  Vlastnosti sacharidov Reakcie sacharidov 3. Laboratórna práca – Sacharidy Tuky Vlastnosti tukov 4. Laboratórna práca – Tuky

  Poznať výskyt, vlastnosti a možnosti využitia sacharidov ( glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob, glykogén a celulóza). Pozorovať, ako sa správajú pri chemických reakciách. Realizovať laboratórnu prácu, pracovať s laboratórnymi pomôckami, spracovať záznam, vyvodiť záver, vedieť používať ochranné pomôcky, poznať zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiavať bezpečnosť, poznať chemické pomôcky, vedieť zostaviť jednoduchú aparatúru, postupovať podľa návodu, pozorovať javy, vyhodnotiť ich a interpretovať ich, zaznamenať výsledok a prezentovať ho. Charakterizovať ich, poznať vlastnosti tukov ( rozpustnosť vo vode a v alkohole, pôsobenie svetla). Roztriediť tuky podľa zloženia ( skupenstva) a pôvodu ( výskytu). Vysvetliť ich funkcie v živých organizmoch, poznať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov na človeka, vysvetliť vplyv cholesterolu. Realizovať laboratórnu prácu,

  Poznal výskyt, vlastnosti a možnosti využitia sacharidov ( glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob, glykogén a celulóza). Pozoroval, ako sa správajú pri chemických reakciách. Realizoval laboratórnu prácu, pracoval s laboratórnymi pomôckami, spracoval záznam, vyvodil záver, vedel používať ochranné pomôcky, poznal zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiaval bezpečnosť, poznal chemické pomôcky, vedel zostaviť jednoduchú aparatúru, postupoval podľa návodu, pozoroval javy, vyhodnotil ich a interpretoval ich, zaznamenal výsledok a prezentoval ho. Charakterizoval ich, poznal vlastnosti tukov ( rozpustnosť vo vode a v alkohole, pôsobenie svetla). Roztriedil tuky podľa zloženia ( skupenstva) a pôvodu ( výskytu). Vysvetlil ich funkcie v živých organizmoch, poznal vplyv rastlinných a živočíšnych tukov na človeka, vysvetlil vplyv cholesterolu. Realizoval laboratórnu prácu, pracoval s laboratórnymi pomôckami, spracoval záznam, vyvodil záver, vedel používať ochranné pomôcky, poznal zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiaval bezpečnosť, poznal chemické pomôcky, vedel zostaviť jednoduchú aparatúru, postupoval podľa návodu, pozoroval javy, vyhodnotil ich a interpretoval

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  BOZ – pracovať bezpečne OZO – nebezpečné tuky MUV – kvalita jedla

  Biológia Fixky, tabuľa, laboratórne pomôcky Biológia Fixky, tabuľa, laboratórne pomôcky

 • Bielkoviny Biokatalyzátory – hormóny, enzýmy, vitamíny

  pracovať s laboratórnymi pomôckami, spracovať záznam, vyvodiť záver, vedieť používať ochranné pomôcky, poznať zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiavať bezpečnosť, poznať chemické pomôcky, vedieť zostaviť jednoduchú aparatúru, postupovať podľa návodu, pozorovať javy, vyhodnotiť ich a interpretovať ich, zaznamenať výsledok a prezentovať ho. Definovať ich, poznať ich zloženie a vlastnosti, funkcie, vymenovať zdroje rastlinných a živočíšnych bielkovín. Definovať katalyzátor, poznať význam enzýmov, vitamínov a hormónov pre človeka.

  ich, zaznamenal výsledok a prezentoval ho. Definoval ich, poznal ich zloženie a vlastnosti, funkcie, vymenoval zdroje rastlinných a živočíšnych bielkovín. Definoval katalyzátor, poznal význam enzýmov, vitamínov a hormónov pre človeka.

  Klasifikácia Klasifikácia

  BOZ – pracovať bezpečne VMR – vzťahy medzi ľuďmi

  Biológia Fixky, tabuľa, laboratórne pomôcky

  Zdravá výživa 5. Laboratórna práca - Bielkoviny Zhrnutie učiva 7 Organické látky v bežnom živote (16) Plasty a syntetické látky

  Poznať dôležité látky pre zdravú výživu, ich energetickú a biologickú hodnotu. Realizovať laboratórnu prácu, pracovať s laboratórnymi pomôckami, spracovať záznam, vyvodiť záver, vedieť používať ochranné pomôcky, poznať zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiavať bezpečnosť, poznať chemické pomôcky, vedieť zostaviť jednoduchú aparatúru, postupovať podľa návodu, pozorovať javy, vyhodnotiť ich a interpretovať ich, zaznamenať výsledok a prezentovať ho. Zopakovať a zhrnúť prebraté učivo. Vymenovať príklady a použitie plastov a syntetických vlákien,

  Poznal dôležité látky pre zdravú výživu, ich energetickú a biologickú hodnotu. Realizoval laboratórnu prácu, pracoval s laboratórnymi pomôckami, spracoval záznam, vyvodil záver, vedel používať ochranné pomôcky, poznal zásady bezpečnej práce a základné piktogramy, dodržiaval bezpečnosť, poznal chemické pomôcky, vedel zostaviť jednoduchú aparatúru, postupoval podľa návodu, pozoroval javy, vyhodnotil ich a interpretoval ich, zaznamenal výsledok a prezentoval ho. Zopakoval a zhrnul učivo. Vymenoval príklady a použitie plastov a syntetických vlákien,

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  OSR – vyberať si zdravú stravu BOZ – pracovať bezpečne

 • Plasty a životné prostredie Čistiace a pracie prostriedky Kozmetické prípravky Zhrnutie učiva

  opísať vlastnosti a možnosti použitia syntetických vlákien. Uviesť výhody a nevýhody používania plastov z environmentálneho hľadiska. Uviesť rozdiely medzi mydlami a saponátmi. Poznať význam a použitie kozmetických prípravkov. Zhrnúť a zopakovať prebrané učivo.

  opísal vlastnosti a možnosti použitia syntetických vlákien. Uviedol výhody a nevýhody používania plastov z environmentálneho hľadiska. Uviedol rozdiely medzi mydlami a saponátmi. Poznal význam a použitie kozmetických prípravkov. Zhrnul a zopakoval si prebrané učivo.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  OZO – nebezpečenstvo vdychovania splodín ENV – znečisťovanie tokov

  Biológia Fixky, tabuľa, laboratórne pomôcky

  Pesticídy Lieky Drogy Drogová závislosť Látky ohrozujúce prostredie a človeka Bojové látky

  Opísať výhody a nevýhody používania pesticídov. Poznať účinky skupín liekov. Uviesť príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných a zakázaných drog. Uviesť látky, spaľovaním ktorých sa výrazne znečisťuje životné prostredie. Poznať niektoré nebezpečné látky zneužité vo vojnách.

  Opísal výhody a nevýhody používania pesticídov. Poznal účinky skupín liekov. Uviedol príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných a zakázaných drog. Uviedol látky, spaľovaním ktorých sa výrazne znečisťuje životné prostredie. Poznal niektoré nebezpečné látky zneužité vo vojnách.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia

  BOZ – pracovať bezpečne. OZO – nesiahnuť po droge. ENV – ochrana živej prírody. ENV – vplyv na životné prostredie

  Biológia Fixky, tabuľa, Informatika, PC Biológia Biológia

  Projekt: Drogy Zhrnutie učiva Opakovanie učiva Záverečné opakovanie učiva Záverečné opakovanie učiva

  Vypracovať projekt na zvolenú

  tému a prezentovať ho.

  Zhrnúť a zopakovať učivo.

  Opakovať učivo.

  Upevniť učivo.

  Upevniť učivo.

  Vypracoval projekt na zvolenú tému

  a prezentoval ho.

  Zhrnul a zopakoval si učivo.

  Opakoval si učivo.

  Upevnil si učivo.

  Upevnil si učivo.

  Klasifikácia Klasifikácia Klasifikácia Motivácia Motivácia

  OZO –

  nebezpečenstvo

  užívania drog