Česká stylistikaby Josef V. Bečka

 • Published on
  23-Jan-2017

 • View
  224

 • Download
  0

Transcript

 • Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academyof Sciences in Prague

  esk stylistika by Josef V. BekaReview by: Petr MareListy filologick / Folia philologica, Vol. 116, No. 2 (1993), pp. 233-236Published by: Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy ofSciences in PragueStable URL: http://www.jstor.org/stable/23466721 .Accessed: 16/06/2014 12:36

  Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  .JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

  .

  Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy of Sciences in Prague iscollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Listy filologick / Folia philologica.

  http://www.jstor.org

  This content downloaded from 185.44.79.62 on Mon, 16 Jun 2014 12:37:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/stable/23466721?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXVI, 1993 RECENZE

  n, e prv legenda svm vnitrnm etic

  km nbojem splovala poadavek pou tavho vypravovn a inspirovala Lom

  nickho dotven zkladn djov linie

  a dal vrstvy jeho fabulace. Uvolnn

  kompozice legendy vytv pedpoklad

  pro etzen dalch detail, pro djovou

  gradaci zaloenou na jejich emocionln

  promnlivosti (Voit hovo o stdn sen

  timentlnch a dramatickch poloh), a

  napluje tak zkladn cl Lomnickho

  tvorby - zbavnou formou tene pou

  it a vychovvat. Z hlediska dalho vzkumu bude

  nutn zamit pozornost analze tvr

  ch postup Lomnickho jak v jeho di

  daktickch skladbch, tak v ostatn tvor

  b, kter vyplynou srovnnm ideov

  kompozinch struktur jeho pedloh a

  pramen s autorovmi postupy. Pjde

  pitom hlavn o vechny druhy modi

  fikac, nim Lomnick pi svm zpra covn pistoupil. Voit, jen si je tto

  skutenosti dobe vdom, svou studi pi

  pravil velmi solidn zklad pro stanoven

  hlavnch atribut Lomnickho poetiky v

  rmci didaktickch prz i ve vztahu

  jeho ostatn tvorb dramatick, bsnick

  i prozaick. Pro takto orientovan dal

  studium Lomnickho literrnch postup si vytvoil Voit ty nejlep podmnky,

  kdy svou prci doplnil pelivm a pe

  hlednm soupisem 437 exempel uitch v didaktickch skladbch Lomnickho.

  Nadto v mnoha ppadech, a to je v sledek velmi zslun prce, uvd pes

  n bibliografick daj pedlohy. Pesto

  e zejm nedojdeme detailnm srov

  nnm vybranch ukzek text pedloh a

  jejich nslednho zpracovn Lomnic

  km pevratnm zvrm, dospjeme pesnj odpovdi na otzku, "jak

  Lomnick s vyuitm star tradice zpra coval ve svm dle domc realitu

  " (pod

  treno M. S.), a dojdeme i tomu, jak obohatil obvykl dobov postupy o jedi

  nen, v mnoha ppadech velmi pro

  mnliv "vlastn autorsk rukopis" a jak tmto zpsobem pomohl pipravit pod

  mnky pro vvoj drobnch i rozshlej ch epickch beletristickch forem od 2.

  poloviny 17. stolet a do doby nrodn

  ho obrozen.

  Marie Sobotkov (Olomouc)

  Josef V. Beka, esk stylistika. Praha, Academia 1992, 468 str.

  Josef Vclav Beka, nedvno ze

  snul, pat mezi nejznmj a nejpro

  duktivnj pedstavitele eskho sty listickho bdn; studiu teoretickch i

  praktickch otzek stylu se s velkou sou

  stavnost a pl vnoval po mnoho dese

  tilet (prvn svou knin prci, Techniku

  slohu, publikoval v roce 1938). esk

  stylistika, vydan za finann pomoci eskho literrnho fondu nakladatel

  stvm Academia (bohuel s nemalm mnostvm tiskovch chyb), znamen

  syntetick zavren jeho stylistickch vzkum a je zatm nejobshlejm zpra covnm stylistick problematiky v e

  tin; z hlediska strnkovho rozsahu a

  e zbru ji meme srovnat s obr

  nmi prukami slovenskho jazyko vdce Jozefa Mistrka (zvlt Stylistika,

  1985), hojn tenmi i v eskm proste d vzhledem chronickmu nedostatku

  domcch uebnic a kompendi stylistiky (ten zan bt odstraovn a v nkoli

  ka poslednch letech - vedle Bekovy

  prce meme poukzat na knihu Jana

  Chloupka a kolektivu Stylistika etiny,

  1991). Je zapoteb podotknout, e esk

  stylistika vychz tiskem adu let pot, co

  byla koncipovna a v zsad napsna. V

  nkterch aspektech je jejm vchodi skem u Bekv vod do esk stylisti

  ky z roku 1948. Vtina textu zejm vznikala v prbhu edestch let (jeho

  233

  This content downloaded from 185.44.79.62 on Mon, 16 Jun 2014 12:37:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXVI, 1993 RECENZE

  sti byly publikovny ve form vyso

  kokolskch skript). V dalch letech byl

  pak rukopis opakovan doplovn a u

  pravovn, posledn prava se uskuteni

  la tsn ped vydnm. Dsledkem toho

  to postupu je fakt, e na nejednom mst

  prce se reflektuje postupn vrstven tex

  tu; prvky vkladu a pedevm uvdn

  pklady signalizuj, kdy asi byla dan

  pas do dla zahrnuta.

  Dal dleit rys esk stylistiky souvis s celkovm postavenm autora

  prce v kontextu eskch stylistickch

  vzkum. Beka stl ponkud stranou

  hlavnho proudu tchto vzkum, jen,

  jsa podstatn determinovn funknmi

  hledisky Prask koly, vyzdvihuje do

  stedn pozice teorii funnch styl a

  zvlt v novj dob se zamuje na

  analzu jazykov i nadjazykov vstav

  by text v komunikanm rmci.

  Beka v esk stylistice koncepci funknch styl pejm a pipojuje

  n adu doplujcch a pozmujcch

  poznmek, pitom z n ale nein celkov zklad svho systmu a na mnoha ms

  tech ji do vkladu takka vbec neprom t. Vchodiskem jeho vah je v prv a

  d pvodce textu (jazykovho projevu)

  vyjadujc podle svho duevnho ustro

  jen a svch znalost a schopnost jazy kov sv mylenky a city (zvlt v sou

  vislosti se slovesnou umleckou tvorbou

  je loha autorskho subjektu vyzdviena

  neobyejn siln - srov. nap. s. 39); to

  mu pak odpovd zjem o monosti, kte

  r jazyk pvodci textu pro jeho vyjde n poskytuje. Soustedn na vyjadova c monosti jazyka vede ke snaze postih nout pedevm spektrum zpsob u

  vn jednotlivch jazykovch prvk a

  mn pozornosti se vnuje jejich fungo vn v obshlejch partich textu a v jeho celku. Na druh stran ovem Beka - ve

  shod s novjmi stylistickmi trendy -

  vnuje soustavnou pozornost nadjazy

  kovm slokm vstavby textu. Jinm

  podstatnm rysem Bekova pstupu je to, e vedle popisu se neustle uplatuje hodnocen jazykovch jev a sil pi

  spt ke kultivaci uivatel jazyka. Bekovo osobit postaven v rmci

  stylistickch vzkum se projevuje tak

  v jeho terminologii, mnohdy individul

  n, odchyln od bnho zu. Pochope n jeho vklad to ovem me nkdy ztovat (nap. termn "vnitn situace"

  oznauje u Beky zkuenostn komplex

  sdlen autorem a adrestem textu, ne

  pracuje se s jinak obvyklm termnem

  "nespisovn jazyk" apod.). esk stylistika se len na pt odd

  l. V oddlu vodnm (s. 7-54) podv autor obecn vklady o stylu (slohu) a

  otzkch s nm spjatch. Podntn jsou

  vahy smujc jemnmu rozlien ob

  ligatornho (zvaznho) a opcionlnho (na vbru zaloenho) uit jazykovch

  prostedk (s. 16-19), kter pipravuj celkov vymezen stylu navazujc na sil

  nou tradici selekn stylistiky (styl je dn

  zpsobem vbru prostedk). Zrove

  Beka prvem poukazuje na stylovou relevantnost kompozice textu: v kompo zici jde o uspodn jazykovho sdlen

  ltky a pro tou ltku lze ut rzn kom

  pozin postupy, take i zde se zvan

  uplatuje princip vbru. Sfru stylu te

  dy konstituuje vbr jazykovch pro stedk (stylizace) a volba kompozinch

  postup (s. 20). Dleit je tak upozor nn na vliv frekvence vyuit rznch

  vbrovch monost (v konkrtnch v kladech pak Beka frekvennm cha

  rakteristikm asto pihl). Omezen

  seleknho pojmn stylu, nmu se

  Beka hls, lze na druh stran spato vat v tom, e je velmi obtn v pln me

  stanovit soubor prostedk, z nho se

  vybr, a e spe v pozad zstv fakt

  restrikce a determinace jako nutnho do

  provodu vbru (volba jistho prvku

  vdy blokuje nkter monosti dalho

  rozvoje textu - tomu srov. nap. Bern

  234

  This content downloaded from 185.44.79.62 on Mon, 16 Jun 2014 12:37:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXVI, 1993 RECENZE

  hard Sowinski, Stilistik, Stuttgart 1991, s.

  36-37). Dal sti vodnho oddlu pojedn

  vaj mj. o strukturnm rozvrstven e

  tiny, o charakteristikch textu (jazyko vho projevu) a o stylov diferenciaci

  text (mluvenost a psanost, veejnost a

  soukromost, rozlien podle funkce atd.). V oddlu Pojmenovn (s. 55-180)

  probr Beka - s uplatnnm velmi d

  kladn klasifikace a neobyejn boha

  tho dokladovho materilu - stylov as

  pekty lexika. Vm si jednak postaven slova jako vznamov jednotky jazyka

  (nap. otzky polysmie, synonymity,

  antonymie), jednak fungovn slova jako

  pojmenovn v rmci konkrtnho sdle

  n (ekvivalentnost pojmenovn, pojme novn urit a neurit atd.). Mnoh z

  otzek zde osvtlovanch jsou bn a

  zeny do kompetence lexikologie, jejich dosah pro stylov utven text ovem

  nelze popt. Obdobn rozshle je pojat oddl

  Stylistick syntax (s. 181-280); ve ty ech pododdlech nachzme vklady o druzch vt, o expresivit vty (ex

  presivitu pitom Beka chpe velmi

  iroce), o vstavb vt a konen o vy venosti vty (tou se rozum takov

  uspodn sloek vty, kter m

  zajistit jej pehlednost a soudrnost). V ptm pododdlu Stylistick synta xe (s. 269-280) jsou analyzovny rz

  n zpsoby vstavby dialogu v um

  leck literatue (mj. pm, polopm,

  nepm e). Navrhovan terminolo

  gick rozlien rozhovoru (reln e

  ov interakce v mluven komunika

  ci) a dialogu (psemn, stylizovan,

  komponovan jedinm autorem) m

  ovem st nadji na prosazen. Dle nsleduje oddl vnovan kom

  pozici (s. 281-419). Beka se zde sna nleit pihlet ke vem stupm tex

  tov vstavby, od mezivtnch vztah

  pes tematick segmenty textu a po jeho

  celkov kompozin pln. Centrln msto v Bekov pojmov

  soustav zaujm tematick (resp. obsa

  hov) sek. Vymezen povahy sek a

  uren jejich hranic je ovem spojeno s

  uritmi problmy. Pouv se tu kri

  trium relativn uzavenosti: jde jednak o

  koncentraci na njak tematick prvek (stanoven takovho rozhodujcho tema

  tickho prvku ale me bt vc disku

  se), jednak o uit nkterho slohovho

  postupu, tedy vyhrannho zpsobu ja

  zykovho sdlen ltky (tyto postupy vy

  tvej styl informativn, vyprvc, po

  pisn, pojednvac nebo vahov). U

  vd se, e tematick seky jsou formo

  vny uitm jednoho slohovho postupu, souasn se vak poukazuje na to, e

  mohou zahrnovat nkolik propojench nebo pevn na sebe vzanch slohovch

  postup. Vznik tak otzka, zda lze na

  tto bzi realizovat pesnou a nepochyb nou segmentaci textu (srov. nap. s. 291

  293, 392-397). Nejvce msta je v danm oddlu v

  novno vkladm o slohovch postu

  pech. Autor za pomoci mnoha citt u

  kazuje, jak podoby mohou tyto postupy

  nabvat v rzn zamench textech

  (nap. vahy publicistick a odborn, o

  sobn kritick vahy, vahy v projevech

  enickch, umleck vahy). Pedm

  tem pozornosti se zde stvaj i vtinou

  opomjen, ale v komunikan praxi d

  leit texty ze sfry edn a hospod sk (vyhlky a smrnice, potvrzen,

  protokoly, smlouvy, objednvky apod.).

  Charakteristiky tchto text vak nkdy

  spe ne o jejich stylovch rysech infor

  muj o faktickch okolnostech jejich u

  vn (srov. nap. s. 384-385).

  Kratik zvren oddl s nzvem In

  dividuln sloh (s. 420-423) obsahuje nkolik vah o duevnch vlastnostech a

  schopnostech subjektu ovlivujcch je ho slovesn projevy. Uitenm dodat

  kem prci jsou Poznmky a pipomn

  235

  This content downloaded from 185.44.79.62 on Mon, 16 Jun 2014 12:37:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXVI, 1993 RECENZE

  ky (s. 427-450), roztdn podle jednot

  livch oddl a kapitol: pinej hlavn

  daje o odborn literatue a o nzorech a

  pstupech rznch badatel.

  Bekova esk stylistika si zasluhuje

  pozornost pro systematick zvldnut ne

  obyejn rozshl problematiky i i za

  hrnutho materilu a je zajmav jako

  protjek a doplnk prac, kter v tsnj nvaznosti na koncepce Prask koly

  rozvjej hlavn linii eskch stylistic

  kch vzkum. Petr Mare (Praha)

  Der erste Teil des vorliegenden Zeit

  schriftenheftes ist der Konferenz Uber

  computergestiitzten Sprachunterricht ge widmet. Es handelt sich um 13 Beitrage. Sie bilden die vierte und letzte Gruppe der Vortrge, die auf der Konferenz

  CALL'89 vorgetragen und fiir die Pub

  likation zur Verfiigung gestellt wurden.

  CALL'89 war die erste Internatio

  nale Konferenz iiber computergestiitzten

  Sprachunterricht, die in der ehemaligen

  DDR veranstaltet wurde. Sie fand vom

  15. bis 17. November 1989 in Rostock

  statt. In friiheren Publikationen sind be

  reits 29 der auf dieser Veranstaltung ge haltenen Vortrge veroffentlicht worden.

  Die Beitrge des vorliegenden Hef

  tes betreffen die kiinstliche Intelligenz, die Einschtzung der CALL-Ware (as sessment of CALLware), computer

  gestiitzten Test beim Horverstndnis

  (iComputer-aided listening comprehen sion testing) und Grammatik.

  Den ausfuhrlichen Beitragen schlie

  Ben sich Mitteilungen liber die Plenar

  sitzungen und die Sektionen der Konfe

  renz in chronologischer Reihenfolge an.

  Der zweite Teil des vorliegenden Zeitschriftenheftes ist der Gesellschaft im

  Alten Rom gewidmet. Von Werner

  Krenkel, der schon seit Jahren die Er

  gebnisse seiner Forschungen auf dem

  Gebiet des Eros im Altertum in dieser

  Zeitschrift veroffentlicht, finden wirhier

  einen Aufsatz liber Transvestismus in

  der Antike, in dem er sich hauptsachlich auf die antike Literatur stiitzt. Eigentlich handelt es sich fast ausschlieBlich um die

  Zusammenstellung des Materials, weil

  sich der Verf. dem schwierigen Problm

  nicht naher widmen will. Aber auch dies

  ist an sich schon eine Leistung, die fiir

  die weitere Forschung der Spezialisten sehr wichtig ist.

  Wissenschaftliche Zeitschrift der Uni

  versitt Rostock. Sektion Angewandte

  Sprachwissenschaft. Computer-Assisted

  Language Learning. G-Reihe 39 (1990), Heft 9, 158 S.

  Jana Kepartov (Praha)

  236

  This content downloaded from 185.44.79.62 on Mon, 16 Jun 2014 12:37:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  Article Contentsp. 233p. 234p. 235p. 236

  Issue Table of ContentsListy filologick / Folia philologica, Vol. 116, No. 2 (1993), pp. 97-239Front MatterSemantic Distribution of the Mycenaean Substantives [pp. 97-108]Remarks on the Mycenaean E-RE-PA a-no-po [pp. 109-111]La fonction du mode psychique dans l'Antigone de Sophocle [pp. 112-119]Zur Frage der Grabsteine der Urbevlkerung Pannoniens [pp. 120-127]Jan Patokas Deutung der Platonischen Bestimmung der Seele als Selbstbewegung [pp. 128-168]CHRONICLE / ZPRVYProf. Dr. Ji Frel sedmdestilet [pp. 169-170]Prof. Bohumila Mouchov (* 5. 11. 1933) jubilejn ohldnut [pp. 171-173]Soupis prac Igora Nmce za lta 1984-1993 [pp. 173-182]Pavel Oliva septuagenarius [pp. 182-183]Bibliografie Jana Perky [pp. 184-189]Univ. Prof. PhDr. Velizar Velkov (192...