of 69 /69
MINISTERUL AGRICULTURII, dEzvoLTăRII REGIoNALE şI MEdIULUI COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE Catalogul SOIURILOR DE PLANTE pentru anul 2020 Каталог СОРТОВ РАСТЕНИЙ НА 2020 ГОД Catalog OF PLANT VARIETIES FOR YEAR 2020 Ediţie oficială ChIşINău, 2020

Catalogul - cstsp.md

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Catalogul - cstsp.md

COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE
Catalogul SOIURILOR DE PLANTE
Responsabil de ediie – Mihail Machidon, preedintele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
a Ministerului Agriculturii, Dezvoltrii Regionale i Mediului
La elaborarea Catalogului Soiurilor de Plante au participat: Mihail MaChidon, dr. în agr. – preedintele CSTSP;
Gheorghe Ploni, dr. în biol. – vicepreedinte CSTSP; Eugenia Partas, dr. în agr. – ef direcie DUS CSTSP;
ruslan taBaCari – ef direcie VCU CSTSP; specialiti principali în testarea soiurilor de plante:
aurica troFiM, Mihail statniC, Mihail Mazur, liudmila Chirilov
CUPRINS
Introducere ................................................................................................................. 6 I. Cereale ....................................................................................................................... 9 II. Leguminoase pentru boabe ........................................................................................ 22 III. Plante oleaginoase ..................................................................................................... 24 IV. Plante tehnice ............................................................................................................. 33 V. Plante furajere ............................................................................................................ 36 VI. Plante aromatice i medicinale ................................................................................... 38 VII. Specii legumicole ........................................................................................................ 41 VIII. Plante ornamentale .................................................................................................... 71 IX. Pomi i arbuti fructiferi .............................................................................................. 73 Portaltoi pomicol ......................................................................................................... 85 X. Vi de vie ................................................................................................................... 87 Portaltoi viticol ............................................................................................................ 90 XI. Lista clonelor soiurilor de vi de vie i de portaltoi înregistrate în Catalogul Soiurilor de Plante .................................................................................. 91 XII. Alte specii de cultur .................................................................................................. 96 XIII. Lista soiurilor de plante admise în scopul producerii seminelor pentru export ............................................................................................................. 96 XIV. Lista soiurilor de plante de perspectiv înscrise pentru anul 2020 ...........................104 XV. Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare în condiii de producie ................................................................................................................105 XVI. Lista soiurilor de plante radiate din Catalogul Soiurilor de Plante ............................. 112 Anexa 1. Codificarea indicilor utilizai la descrierea soiurilor ..................................... 118 Anexa 2. Lista originatorilor i menintorilor soiurilor de plante i adresele lor ........123
Tiraj ex. 1500
ÎS Editura didactic de stat „Lumina”, bd. tefan cel mare i Sfânt, nr. 180, mD 2004, Chiinu
Tel.: 022-29-58-68; e-mail: [email protected] www.edituralumina.md
Tiparul executat la F.E.-P „Tipografia Central”, str. Florilor 1, mD 2068, Chiinu
Comanda nr. 244
Coperta: Veaceslav Popescu
VII. ................................................................................................... 41 VIII. - ........................................................................... 71 IX. - ...................................................................................... 73 ........................................................................................ 85 X. .................................................................................................................... 87 .............................................................................................. 90 XI. , c ........... 91 XII. ............................................................................................... 96 XIII. , ................................................................................................... 96 XIV. , 2020 ................................................................................................................104 XV. , ..................................................................................................................105 XVI. , ................. 112 1. , ............. 118 2. a .......123
CONTENT
III. Oil crops ..................................................................................................................... 24
IV. Industrial crops ........................................................................................................... 33
V. Fodder crops .............................................................................................................. 36
VII. Vegetables .................................................................................................................. 41
X. Grape .......................................................................................................................... 87
Rootstocks of grape .................................................................................................... 90
XI. List of the grape clones included in the Catalog of Plant Varieties ............................. 91
XII. Other crops species .................................................................................................... 96
XIII. List of the registered varieties for seeds production for export ................................... 96
XIV. List of the perspective varieties for year 2020 included in the Catalog
of Plant Varieties .........................................................................................................104
XV. List of varietes temporary admited for production testing ...........................................105
XVI. List of the varietes excluded from the Catalog of Plant Varieties ............................... 112
Annex 1. Codes of the characteristics used for variety description ............................ 118
Annex 2. Name and address list of the variety originators and maintainers ...............123
6 7
, .
39 – VI 29 2008 « », .
c .
2020 c p 3213 , 140. -
: ( 1), (2), (3), (4), (5), (6), - (7–15), 1, , 2.
e (GMo). () , - , 39 – XVI/2008 .
, 10 - , – ◊. 68 05.04.2013 , , , , .
, - , , , , .

2004, . , . , 180, . (37322) 220 300, 211 308,
(37322) 211 537 E-mail [email protected] www. cstsp.md
INTRODUCERE
Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova este o ediie oficial anual i reprezint o baz de date despre soiurile de plante admise pentru cultivare în complexul agroalimentar al Republicii Moldova.
Conform Legii Republicii Moldova nr. 39 – XVI din 29 februarie 2008 privind protecia soiurilor de plante, soiurile pot fi utilizate în procesul de producie numai dup efectuarea testrii oficiale de ctre Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
Includerea i radierea soiurilor din Catalogul Soiurilor de Plante se efectueaz în baza deciziei Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
Catalogul Soiurilor de Plante pentru anul 2020 include 3213 soiuri, dintre care noi 140. Soiurile sunt clasificate pe specii i însoite de urmtoarele informaii cifrate: numrul
de înregistrare (coloana 1), denumirea soiului (2), numrul originatorului (3), numrul menintorului (4), anul înregistrrii (5), anul reînregistrrii (6), caracteristicile morfologice i de producie (7–15), descifrate în anexa 1, adresele originatorilor i menintorilor de soiuri – anexa 2.
În Catalogul Soiurilor de Plante nu sunt incluse soiuri modificate genetic (GMo). Soiurile protejate prin brevet pentru soi de plant sunt indicate cu simbolul (B) i utilizarea acestora fr autorizaia titularului de brevet constituie înclcare a drepturilor ce decurg din brevet conform Legii nr. 39 – XVI/2008 privind protecia soiurilor de plante.
Varietile de plante reprezentate cu mai puin de 10 soiuri în Catalogul soiurilor sunt marcate cu simbolul – ◊. Conform Legii despre semine nr. 68 din 05.04.2013, suplimen- tarea acestor varieti poate fi completat cu importul de soiuri care se regsesc în Cata- logul comun al soiurilor de plante al uniunii Europene, cu avizul Ministerului Agriculturii, Dezvoltrii Regionale i Mediului.
Catalogul Soiurilor de Plante este destinat organelor de resort responsabile de impor- tul, exportul, producerea i comercializarea seminelor i materialului sditor, precum i agenilor economici, persoanelor fizice i juridice care utilizeaz soiurile de plante.
Adresa i telefoanele de contact ale Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
Md 2004, Chiinu, bd. tefan cel Mare i Sfânt, 180, tel. (37322) 220 300, 211 308, fax (37322) 211 537 E-mail [email protected]
www. cstsp.md
8 9
1 2 3 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
GRâU CoMUN (Triticum aestivum L.) – 83 soiuri
0013312 ACORD 1 1 2018 II–III b t mj S
0012738 AkRATOS 117 117 2015 I b t mj S
0013817 AMICUS 75 275 2017 R b t j S
0013975 AMOR (B) 1 1 2020 I–III b t mj S
0014301 ANAPURNA 161 170 2019 R b t mj S
0014061 ANETA 298 298 2020 I–III b t mj S
0011916 ANTONOvkA 29 266 2009 I–II b t mj S
0011534 APAChE 161 170 2009 R b t mj S
0013180 AThLON 25 267 2015 R b t mj S
0011535 AUTAN 161 170 2008 I–II b t mj S
0014302 AvENUE 161 170 2019 R b t mj S
0011536 AzIMUT 161 170 2009 R b t mj S
0012394 BLAGodARCA ODESSkAIA
29 266 2013 III b t mj S
0010886 CPRIANA (B) 1 1 2006 R b t mj S
0013590 CPRIANA PLUS (B) 1 1 2019 II b t mj S
0014056 CENTURION 25 267 2020 I–III b t mj S
0013427 CIORNEAvA 20 266 2018 I–III b t mj S
0010888 CoBRA 162 162 2007 I b t j S
0012834 CREAToR (B) 1 1 2017 I b t mj S
0012739 DROMOS 117 117 2014 I b t mj S
0010017 dUMBRvIA 1 1 1998 2000 R b t mj S
0013101 EPOhA ODESSkAIA 29 266 2016 II–III b t mj S
0012303 EUCLIDE 120 120 2011 R b t mj S
0013507 fACTOR 298 298 2018 III b t mj S
0014041 fDL MIRANDA 144 266 2019 III b t mj S
INTRODUCTION
The Catalog of Plant Varieties of Republic of Moldova is an official edition and repre- sent a database that refers to the plant varieties admitted to use in Republic of Moldova.
According to Plant Varieties Protection Law of Republic of Moldova no. 39 – XVI from 29 th february 2008 the plant varieties, can be use in production process only after the official testing by State Commission for Crops Variety Testing.
The Catalog of Plant Varieties for 2020 year includes 3213 varieties, inclusive new 140. The varieties are classified by species and included the following informations: regis-
tration number (column 1), variety denomination (column 2), originator’s number (column 3), maintainer’s number (column 4), year of registration (column 5), year of second time registration (column 6), some morphological and commercial characteristics (columns 7–15), (annex 1). In annex 2, are indicated the addresses of originator’s and maintainer’s of the varieties included in Catalog.
The Catalog of Plants Varieties doesn’t include genetically modified varieties (GMo). The varieties under the Protection of Plant Breeder Rights are indicated by the sym-
bol (B) and their use without the authorization of holder is a violation of Plant Breeder Rights, deriving from the Law no. 39 – XVI/2008 on the Protection of Plant Varieties in Republic of Moldova.
The varieties of plants presented with fewer than 10 varieties in the Catalogue of varieties are marked with the symbol – ◊. According to the Law on Seeds no. 68 of 05.04.2013, supplementation of these varieties may be completed by imports of varieties, which can be found in the Common Catalogue of Plant Varieties of the European union approved by the Ministry of Agriculture, regional Development and Environment.
The Catalog of Plant Varieties are addressing to competent who are responsible by import, export, production and commercialization of seeds and planting material, economic agents, physical and legal persons who use the plant varieties.
Address and the telephones of the State Commission for Crops Variety Testing of Republic of Moldova
MD 2004, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 180, tel. (37322) 220 300, 211 308, fax (37322) 211 537 E-mail [email protected]
www. cstsp.md
10 11
0013820 fELIx 37 267 2019 III b t mj S
0013139 fENIx (B) 1 1 2017 R b t j S
0013181 gENIUS 24 267 2017 III b t j S
0013211 gLOSA 144 266 2017 II–III b t mj S
0013234 gROM 190 227 2019 II–III b t mj S
0013426 hoRTIA 20 266 2018 I–III b t mj S
0013201 hYfI 25 267 2015 R b t mj F1
0013212 IzvOR 144 266 2017 III b t mj S
0013231 jAIvER 29 266 2018 II–III b t mj S
0013810 jOkER 257 267 2018 III b t mj S
0014058 jULIE 78 185 2020 III b t mj S
0013183 kATARINA 37 267 2017 III b t mj S
0034248 kITRI 78 185 2018 R b p j S
0011549 kRASNODARSkAIA 99 190 227 2008 I–II b t mj S
0010969 kUIALNIk 29 266 2005 R b t mj S
0013230 LASTIvkA ODESkA 29 266 2018 I–III b t mj S
0012007 LUTAR (B) 1 1 2012 R b t mj S
0014294 LENNOx 117 117 2019 R b t mj S
0013886 LIRA ODESkA 29 266 2019 I b t mj S
0013305 MATThUS 117 117 2018 II–III b t mj S
0012238 MELEAg (B) 1 1 2013 II b t mj S
0012395 MISSIA ODESSkAIA 29 266 2014 II-III b t mj S
0010635 MOLDOvA 5 7 7 2003 R b t mj S
0011124 MoLdovA 11 7 7 2008 I–II b t mj S
0013889 MUDRISTI ODESkA 29 266 2018 R b t mj S 0013184 MULAN 24 267 2017 I–III b t mj S
0013888 NASNAgA 29 266 2018 R b t mj S
0013424 NATALkA 20 266 2018 I–III b t mj S
0014062 NEvEN 298 298 2020 III b t mj S
0013591 NUMITOR (B) 1 1 2019 II b t mj S
0013307 ORTEgUS 117 117 2018 III b t mj S
0014042 OTILIA 144 266 2019 I b t mj S
0014516 PIBRAC 116 116 2020 R b t mj S
0013102 PîLîPIvkA 29 266 2018 I b t mj S
0013822 PYThON 25 267 2019 I–III b t mj S
0013140 ROD (B) 1 1 2017 II–III b t mj S
0013306 RUMOR 117 117 2018 II–III b t mj S
0012544 SAMURAI 257 257 2013 R b t j S
0014206 SAvANT 1 1 2020 R b t mj S
0014059 SECESE 78 185 2018 R b t mj S
0013236 SILA 190 227 2019 II–III b t mj S
0012359 SkAgEN 219 219 2013 III b t j S
0012530 SoBBEL 268 269 2013 R b t j S
0013498 SOfRU 268 269 2018 R b t mj S
0012304 SOISSONS 120 120 2011 I–II b t mj S
0012531 SORRIAL 268 269 2013 II–III b t j S
0013425 SoTNIA 20 266 2018 I–III b t mj S
0013891 CEdRISTI odESkA 29 266 2018 R b t mj S
0011615 TALISMAN 1 1 2013 III b t mj S
0014287 TIkA TAkA 37 267 2019 R b t mj S
0013823 TRUBLIoN 25 267 2017 R b t j S
0013232 UjINOk 29 266 2018 II–III b t mj S
0013818 URBANUS 75 275 2019 I b t mj S
0012602 vESTIToR (B) 1 1 2015 R b t mj S
0014063 vYARA 298 298 2020 R b t j S
0012390 zOLOTOCOLOSA 20 266 2014 III b t mj S
0013890 zîSk 29 266 2018 R b t mj S
0013887 zvITEAgA 29 266 2019 R b t mj S
◊ GRâU SPELTA (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L)) – 3 soiuri 2553854 ALkOR 229 248 2017 R al t S
2554081 EBNERS RoTkoRN 57 275 2018 R al t S
2553853 SAMIR 229 248 2018 R al t S gRâU DURUM (Triticum durum Desf.) – 10 soiuri
0041481 ARNAUT 7 7 7 2008 R al p mj S
0020028 AURIU 273 (B) 7 7 2001 R cr, al t mj S
0044329 DUROMAx 75 275 2018 R al p mj S
0020129 hoRdEIfoRME 333 (B) 7,6 7 1998 2000 R cr, al t mj S
0021123 hORDEIfORME 335 7 7 2007 II–III cr, al t mj S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
0023215 hORDEIfORME 340 (B) 7 7 2016 R al t mj S
0021781 LAgUNA 29 266 2010 R cr, al t mj S
0042166 MERIDIANO 258 258 2012 I–II al p mj S
0041551 SALSA 161 170 2008 R al p mj S
0042165 SARAgOLLA 258 258 2012 II al p mj S
◊ SECAR (Secale cereale L.) – 3 soiuri 0053193 INSPECTOR 27 267 2015 R b, fr t în S
0054347 kWS ETERNO (B) 247 122 2020 R b t în F1
0051281 zâMBRENI 70 7 7 2008 R b, fr t în S
◊ TRITICALE (Triticosecale wittmack W.) – 9 soiuri 0061125 INgEN 33 7 7 2006 R b, fr t în S
0061126 INgEN 35 7 7 2007 I b, fr t mj S
0062752 INgEN 40 (B) 7 7 2015 R b, fr t în S
0064070 INgEN 54 (B) 7 7 2020 R b, fr t mj S
0060130 INGEN 93 (B) 7 7 1998 2000 R b, fr t mj S
0063213 NEgOIU 144 266 2017 I b, fr t mj S
0064291 SU AgENDUS 24 267 2019 R b, fr t j S
0063191 TULUS 24 267 2015 R b, fr t în S
0061961 vALENTIN 90 190 227 2010 R b, fr t în S
ORz (Hordeum vulgare L.) – 30 soiuri 0073138 AURIU (B) 1 1 2017 I fr t mj S
0083135 BEATRIX 24 267 2016 I br p j S
0074288 BELISSA 21 267 2019 R fr t mj S
0071170 B 14–02 1 1 2009 R b, fr t mj S
0072387 CAMPAgNE 120 120 2010 R fr t mj S
0073819 CARMINA 75 275 2017 R fr t mj S
0074045 DEvEATâI vAL 29 266 2018 R b t mj S
0071782 DOSTOINîI 29 266 2010 R b, fr t în S
0072239 EXCELENT (B) 1 1 2014 R fr t mj S
0084677 fANDAgA 219 267 2020 R b p mj S
0084247 fRANCIN 78 185 2018 R b p j S
0073186 hENRIETTE 24 267 2017 R fr t mj S
0081873 INEI 29 266 2010 R b, fr p mj S
0080643 IONEL 1 1 2002 I br p în S
0083141 kANgOO 161 170 2015 I-II br p j S
0082264 kOMANDOR 29 266 2012 R br p mj S
0071953 kONDRAT 190 227 2010 R fr t mj S
0073187 LAvERDA 24 267 2017 II–III fr t mj S
0074060 LURAN 78 185 2020 I–III b t mj S
0073592 RADANA (B) 1 1 2019 I–II fr t mj S
0072360 SCARPIA 219 219 2011 R fr t mj S
0072283 SCÎNTEIA (B) 1 1 2012 R fr t în S
0074046 SNIgOvA kOROLEvA 29 266 2019 I b, fr t mj S
0071617 STRLUCIToR 1 1 2010 II–III b, fr t în S
0074057 SU ELLEN 24 267 2019 R fr t mj S
0073214 TAzIO 40 40 2016 R br a j S
0072402 TEzAUR (B) 1 1 2014 I fr t mj S
0083132 ThURINgIA 21 267 2014 R br p mj S
0073190 WENDY 24 267 2015 R fr t mj S
0083133 xANADU 24 267 2016 I br p j S
◊ ovz (Avena sativa L.) – 2 soiuri 0104434 BELoR 1 1 2020 R f p S
0101301 SLTRE 7 7 2008 R br p S
◊ MEI (Panicum miliaceum L.) – 1 soi
0161233 SOIUz 1 1 2007 R b S
PoRUMB (Zea mays L.) – 287 soiuri
0110244 BEMo 172 CRf 5,32 5 2000 R,E b 02 hT
8502633 NEMo 216 CRf 5,18 5 1991 2000 R,E b, sI 02 HD
0113674 ADEvEY 161 170 2016 R b 03 hS
8602085 BEMo 182 CRf 5,32 5 1995 2000 R, E b,sl 03 HD
0113327 BoNfIRE 33 30 2015 R b 03 hS
0113774 DALMA MgT 56 274 2018 R b 03 hS
0113257 ES CONCORD 160 160 2015 R b 03 hS
0112211 ES CUBUS 160 160 2010 R b 03 HD
0114344 GkT3213 56 297 2019 R b 03 hS
0113315 GS 210 56 274 2016 R b 03 hT
0113370 Gw 2122 281 281 2015 R b 03 hS
0122251 hARd 1 181 181 2012 III b,al 03 hSM
0112826 NS 2040 154 154 2014 R b 03 hS
0112827 NS 2060 154 154 2014 R b 03 hS
0112828 NS 2602 154 154 2014 R b 03 hS
14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0112829 NS 2652 154 154 2014 R b 03 hS
0113777 IDA MgT 56 274 2016 R b 03 hS
0113065 kERBERoS 122 122 2014 R b 03 hS
0113063 kLASSIkS 122 122 2016 R b 03 hS
0114086 kWS kAvALIER 122 122 2019 R al 03 hS
0113154 Lg 30325 161 170 2014 R b 03 hS
0113906 MAS 25f 153 153 2017 R b 03 hS
0110563 MoLdAvSChI 215 AMRf 5 5 2003 R, E b,sl 03 HD
8101604 MOLDAvSChI 257 CRf 5 5 1985 2000 R, E b,sl 03 hT
0112142 MTI 202 MRf 181 181 2012 R b 03 hSM
0111912 MTI 241 MRf 181 181 2010 II–III b 03 hSM
0112143 MTI 244 MRf 181 181 2012 R b 03 hS
0114632 P8271 125 126 2020 R b 03 hS
0112429 P8400 125 126 2011 R b 03 hS
0113921 P8451 125 126 2019 III b 03 hT
0113035 P8688 125 126 2015 R b 03 hS
0110562 PoRUMBENI 212 CRf 5 5 2001 I–II b 03 hT
0121008 PoRUMBENI 222 MRf (B) 5 5 2006 R b 03 hT
0113107 PoRUMBENI 264 5 5 2016 R b 03 hT
0113360 PoRUMBENI 265 MRf 5 5 2016 R b 03 hT
0113104 PoRUMBENI 288 MRf 5 5 2016 II–III b 03 hT
0113162 SCANOR 268 269 2014 R b 03 hS
0112210 SPLENDIS 160 160 2010 R b 03 HD
0112113 SUANITO 267 267 2011 R b 03 hS
0114162 SURROUND 36 267 2018 R b 03 hS
0113317 Tk 260 56 274 2016 R b 03 hT
0113356 vIkINg 268 22 2015 R b 03 hS
0114454 ADENORA 268 269 2020 R b 04 HD
0122787 ALIMENTAR 325 (B) 5 5 2015 R b 04 hS
0113238 AxxYS 260 260 2017 III b 04 hS
0114204 ChAMBERI CS 268 269 2018 R b 04 hT
0112768 ChIINU 295 wX1 wX1; yy 6 6 2015 R wx 04 hS
0110204 ChIINIovSChI 297 wX 6 6 2000 R wx 04 hS
0110972 ChIINU 333 wX 6 6 2008 II–III wx 04 hS
0110487 CLARICA 125 126 2000 R b 04 hS
0113756 dANUBIo 57 275 2016 R b 04 hS
0114468 DIOLSEM 420 45 45 2020 R b 04 hS
0113043 DkC3623 150 152 2014 R b 04 hS
0112830 dkC3811 150 152 2015 III b 04 hS
0114087 DkC3939 150 152 2020 II-III b 04 hS
0114346 DkC3972 150 152 2019 R b 04 hS
0113046 dkC4014 150 152 2014 R b 04 hS
0113044 DkC4522 150 152 2016 R b 04 hS
0113045 dkC4717 150 152 2014 R b 04 hS
0113049 DkC4795 150 152 2016 R b 04 hS
0113903 ES ASTEROID 160 160 2018 R b 04 hS
0113053 ES BRILLANT 160 160 2016 R b 04 hT
0114402 ES hATTRICk 160 160 2020 R b 04 hS
0113052 ES METhOD 160 160 2016 R b 04 hS
0113054 ES MOSqUITO 160 160 2014 R b 04 hT
0113007 fUTURIxx 260 260 2014 R b 04 hS
0113848 GkT288 56 297 2019 I–II b 04 hT
0113316 gS 240 56 274 2017 I b 04 hT
0113369 Gw 1282 281 281 2015 R b 04 hS
0113371 Gw 8001 281 281 2016 R b 04 hS
0113372 Gw 8002 281 281 2015 R b 04 hS
0113373 gW 9003 281 281 2016 R b 04 hS
0113079 ISh 303 36 267 2016 II–III b 04 hS
0112150 jODIE 161 170 2010 R b 04 hS
0114084 kARPATIS 122 122 2018 R b 04 hS
0112867 kINEMAS 122 122 2014 R b 04 hS
0114085 kWS SMARAgD 122 122 2019 R b 04 hS
0111051 LG 23.06 161 170 2006 R b 04 hT
0113389 LG 30315 161 170 2017 R b 04 hS
0112621 Lg 30360 161 170 2013 R b 04 hT
0113153 LG 30389 161 170 2016 R b 04 hS
0111725 MAg MRf 181 181 2009 I b,sI 04 hS
0113907 MAS 28A 153 153 2019 II b 04 hS
0113555 MAS 30k 153 153 2016 R b 04 hS
0114105 MAS 34B 153 153 2019 R b 04 hS
0114106 MAS 37C 153 153 2019 R b 04 hS
0111727 MTI 240 181 181 2008 R b 04 hS
16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0111724 MTI 252 181 181 2008 R b 04 hS
0112145 MTI 274 MRf 181 181 2012 I–II b 04 hS
0111726 OLgA MRf 181 181 2009 III b,sl 04 hS
0113078 oS 378 37 267 2016 II–III b 04 hS
0113076 OSSk 396 37 267 2016 II–III b 04 hS
0112804 P8567 125 126 2017 II–III b 04 hS
0114633 P8834 125 126 2020 R b 04 hS
0112019 P9000 125 126 2011 R b 04 hS
0112020 P9025 125 126 2011 R b 04 hS
0113284 P9074 125 126 2015 R b 04 hS
0113031 P9175 125 126 2014 R b 04 hS
0114634 P9300 125 126 2020 R b 04 hS
0113923 P9486 125 126 2017 R b 04 hS
0112428 P9578 125 126 2011 R b 04 hS
0111283 PoRUMBENI 262 MRf 5 5 2008 I b 04 hS 0121010 PoRUMBENI 293 MRf 5 5 2006 R b 04 hSM
0112561 PoRUMBENI 294 MRf (B) 5 5 2014 II b 04 hT 0110019 PoRUMBENI 295 ACRf 5 5 1995 2000 R b 04 hSM 0113361 PoRUMBENI 305 5 5 2017 III b 04 hS 0112562 PoRUMBENI 306 CRf 5 5 2014 R b 04 hT 0112784 PoRUMBENI 310 (B) 5 5 2015 I b 04 hS 0113106 PoRUMBENI 324 MRf 5 5 2016 II–III b 04 hT 0121009 PoRUMBENI 331 MRf 5 5 2007 R b 04 hS 0113844 PoRUMBENI 352 5 5 2019 R b, fr 04 hS 0121007 PoRUMBENI 397 MRf (B) 5 5 2007 R b 04 hS 0111280 PR38A24 125 126 2006 R b 04 hS 0111274 PR38R92 125 126 2007 R b 04 hS 0114313 RgT LIPExx 260 260 2019 R b 04 hS 0113715 RgT PROvExx 260 260 2017 R b 04 hS 0113313 SAROLTA 56 274 2016 R b 04 hT 0114679 SPARTAN 37 267 2020 R b 04 hS 0113733 SUPORTO 36 267 2016 R b 04 hS 0113601 SY ARIOSO 116 130 2016 R b 04 hS 0113083 Sy BATANGA 116 130 2016 R b 04 hT 0114415 SY ChORINTOS 116 130 2019 R b 04 hS 0114414 SY ORPhEUS 116 130 2019 R b 04 hS 0114416 SY PhOTON 116 130 2019 R b 04 hS
0114610 SY SCORPIUS 116 130 2020 R b 04 hS
0114609 SY TORINO 116 130 2020 R b 04 hS
0113582 ALCUDIA 30 30 2018 I–II b 05 hS 0112630 ALExxANDRA 260 260 2013 R b 05 hS 0113326 ATLAS 30 30 2016 R b 05 hS 0112347 BoRA 182 182 2013 III b 05 hS 0112154 BRIXXo 260 260 2011 R b 05 hS 9100091 ChIINIovSChI 307 PL 6,5 6 1995 2000 R bl 05 hS 0113243 ChIINU-335 wX1;y 6 6 2017 R wx 05 hS 0112225 dkC3511 150 152 2011 R b 05 hS 0113051 DkC4025 150 152 2016 III b 05 hS 0113982 dkC4351 150 152 2019 R b 05 hS 0113983 dkC4541 150 152 2017 R b 05 hS 0112831 DkC4590 150 152 2014 R b 05 hS 0113048 dkC4608 150 152 2014 R b 05 hS 0114345 DkC4670 150 152 2019 R b 05 hS 0114088 DkC4943 150 152 2018 R b 05 hS 0113047 DkC5007 150 152 2014 R b 05 hS 0113941 doBRoTo 260 275 2017 R b 05 hS 0113166 DOLTON 268 269 2014 R b 05 HD 0113080 DRAvA 404 37 267 2016 II–III b 05 hS 0112769 ES ANTONETTI 160 160 2014 R b 05 hT 0113904 ES fARADAY 160 160 2018 III b 05 hS 0112386 ES fLATO 160 160 2011 R b 05 hS 0111984 ES gARANT 160 160 2010 R b 05 HD 0113606 ES MYLORD 160 160 2018 II–III b 05 hT 0111364 ES NINfEA 160 160 2007 R b 05 hS 0114005 gS 330 56 274 2019 I b 05 hT 0113775 gS 370 56 274 2018 I–II b 05 hS 0113776 gS 390 56 274 2018 I b 05 hS 0113150 Gw 0185 281 281 2016 R b 05 hS 0113893 Gw 3808 281 281 2019 I–III b, fr 05 hS 0122252 hARD 2 181 181 2012 III b,al 05 hS 0114104 hM 411 23 23 1988 2018 R b,sl 05 hS 0113761 kAMPONI CS 268 269 2016 R b 05 hS 0114631 kERALA 150 160 2020 R b 05 hS 0112163 koLIBRIS 122 122 2010 R b 05 hS 0112548 kRABAS 122 122 2014 I-II b 05 hS
18 19
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0112868 kREBS 122 122 2014 R b 05 hS 0113840 kwS 4484 122 122 2017 R b 05 hS 0114338 kWS kAShMIR 122 122 2019 R b 05 hS 0111427 LATIzANA 161 170 2009 III b 05 hT 0114419 LG31377 161 170 2019 R al 05 hS 0111428 LG 33.30 161 170 2008 R b 05 hS 0111974 LG 33.50 161 170 2011 R b 05 hS 0114177 Lg 30352 161 170 2018 R b 05 hS 0114420 LG 31388 161 170 2020 R b 05 hS 0112871 LoUBAzI CS 268 269 2014 R b 05 hS 0111654 MAS 33A 153 153 2009 2019 R b 05 hS 0112762 MAS 35k 153 153 2014 R b 05 hS 0112381 MAS 36A 153 153 2011 R b 05 hS 0112167 MAS 38d 153 153 2013 III b 05 hS 0112382 MAS 39T 153 153 2011 R b 05 hS 0114107 MAS 45M 153 153 2018 R b 05 hS 0114334 MILANNO 260 275 2018 R b 05 hS 0113404 MTI 350 MRf 181 181 2017 R b 05 hS 0111924 MTI 360 MRf 181 181 2011 R b 05 hS 0113405 MTI 361 MRf 181 181 2017 I b 05 hS 0113772 MTI 362 MRf 181 181 2018 I–II b,sl 05 hS 0114246 MTI 422 CRf 181 181 2020 III b,sl 05 hS 0112591 Nk LUCIUS 116 130 2013 R b 05 hS 0111307 Nk ThERMO 116 130 2007 R b 05 hS 0114463 oS 4014 37 267 2019 R b 05 hS 0112631 OxxYgEN 260 260 2013 R b 05 hS 0113283 P0023 125 126 2015 R b 05 hS 0113679 P0074 125 126 2017 R b 05 hT 0112606 P8745 125 126 2015 I b 05 hS 0113922 P9241 125 126 2017 R b 05 hS 0114128 P9415 125 126 2018 R b 05 hS 0113033 P9528 125 126 2016 R b 05 hS 0113971 P9537 125 126 2017 R b 05 hS 0114635 P9610 125 126 2020 R b 05 hS 0113034 P9721 125 126 2016 R b 05 hS 0114636 P9889 125 126 2020 R b 05 hS 0113285 P9903 125 126 2015 R b 05 hS 0113032 P9915 125 126 2014 R b 05 hS
0114637 P9978 125 126 2020 R b 05 hS 0112410 PARDI CS 268 269 2013 I-II b 05 hS 0110755 PoRUMBENI 346 CRf 5 5 2003 R b 05 hSM 0110564 PoRUMBENI 348 AMRf 5 5 2002 R al 05 hSM 0110566 PoRUMBENI 351 AMRf 5 5 2003 R b 05 hSM 0112563 PoRUMBENI 369 5 5 2014 I-II b 05 hT
0112280 PoRUMBENI 374 MRf 5 5 2013 I b 05 hT
0111135 PoRUMBENI 375 AMRf (B) 5 5 2006 R b 05 hS
0112564 PoRUMBENI 378 MRf 5 5 2014 I-II b 05 hT 0111136 PoRUMBENI 379 AMRf 5 5 2006 R b 05 hS 0112439 PoRUMBENI 383 CRf (B) 5 5 2013 R b 05 hS 0113845 PoRUMBENI 384 5 5 2019 II–III b, fr 05 hS 0113362 PoRUMBENI 390 MRf 5 5 2018 R b 05 hS 0113571 PoRUMBENI 391 5 5 2018 R b 05 hS 0120243 PoRUMBENI 393 MRf 5 5 1998 2000 R al 05 hS 0112281 PoRUMBENI 395 MRf 5 5 2013 III b 05 hT 0120757 PoRUMBENI 396 MRf 5 5 2003 R pc 05 hS 0122440 PoRUMBENI 402 MRf (B) 5 5 2013 III b,al 05 hS 0112786 PoRUMBENI 427 5 5 2015 R b 05 hS 0114195 PoRUMBENI 430 5 5 2020 III b,sl 05 hS 0112348 PRESTIjE 182 182 2013 R b 05 hS 0112042 PR37f73 125 126 2011 R b 05 hS 0112021 PR37k92 125 126 2011 R b 05 hS 0111920 PR38A79 125 126 2010 I b 05 hS 0112411 REALLI CS 268 269 2011 R b 05 hS 0113838 RgT CONExxION 260 260 2017 R b 05 hS 0113714 RgT ExxPLICIT 260 260 2018 R b 05 hS 0113979 SB 3020 16 16 2019 II–III b 05 hS 0111923 SBRUCh MRf 181 181 2011 I b 05 hS 0113732 SUM 305 36 267 2018 II–III b 05 hS 0113081 SUM 405 36 267 2016 II–III b 05 hS 0113602 SY IRIDIUM 116 130 2017 R b 05 hS 0113603 SY ULISES 116 130 2017 R b 05 hS 0111311 UNION 181 181 2007 R b 05 hS 0110489 vASILICA 125 125 126 2000 R b, sl 05 hS 0112576 vIATRIx 153 153 2013 R b 05 hS 0113553 BALASCo 122 122 2016 R b 06 hS
2120
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0110551 ChIINIovSChI 401 L 6 6 2002 R bl 06 hS 0111552 ChIINU 403 wX1 6 6 2011 R wx 06 hS 0112227 dkC4685 150 152 2012 R b,sl 06 hS 0113984 dkC5068 150 152 2017 R b 06 hS 0112228 dkC5143 150 152 2011 R b 06 hS 0113050 DkC5276 150 152 2014 R b 06 hS 0113785 ECOSEMAL 435 303 303 2018 III b 06 hS 0113905 ES DIMENSION 160 160 2019 II–III b 06 hS 0114160 ES hORNET 160 160 2020 R b 06 hT 0113942 gRANDIO 260 275 2017 R b 06 hS 0114335 gS 500 56 274 2020 I-II b,sl 06 hS 0112577 Gw 8008 281 281 2013 I-II b 06 hS 0122253 hARD 3 181 181 2012 III b,al 06 hSM 0112413 LABELI CS 268 269 2011 R b 06 hS 0111973 LG 33.95 161 170 2011 R b 06 hS 0111559 LG 34.75 161 170 2008 R b 06 hS 0112168 MAS 47P 153 153 2012 R b 06 hS 8602352 MOLDAvSChI 450 MRf 5 5 1991 2000 R b, sl 06 hS 0111312 MONICA 181 181 2008 R b 06 hS 0112182 MTI 390 MRf 181 181 2011 III b 06 hS 0112181 MTI 400 MRf 181 181 2011 II b 06 hS 0112604 P0105 125 126 2013 R b 06 hS 0114391 P0412 125 126 2019 R b 06 hS 0114392 P9911 125 126 2019 R b 06 hS 0132255 POP 2 181 181 2012 R pc 06 hS 0111456 PoRUMBENI 394 MRf 5 5 2008 R pc 06 hS 0133847 PoRUMBENI 398 E 5 5 2018 R pc 06 hS 0113846 PoRUMBENI 433 CRf 5 5 2019 I b 06 hS 0111847 PoRUMBENI 443 MRf 5 5 2011 R b 06 hS 0110887 PoRUMBENI 457 AMRf 5 5 2004 II–III b, sl 06 hSM 0110660 PoRUMBENI 458 CRf (B) 5 5 2001 II–III b, sl 06 hS 0110661 PoRUMBENI 459 MRf (B) 5 5 2003 R b 06 hS 0111457 PoRUMBENI 461 MRf (B) 5 5 2008 R b 06 hS 0121608 PoRUMBENI 462 MRf 5 5 2011 R b 06 hS
0114196 PoRUMBENI 465 MRf 5 5 2019 R b 06 hS
0111279 PR36R10 125 126 2008 R b 06 hS
0112427 PR36v52 125 126 2012 R b 06 hS
0113583 SALARDU 30 30 2016 R b 06 hS
0113980 SB 3090 16 16 2020 I-II b 06 hS
0114607 SY OCTEON 116 130 2020 R b 06 hS
0114608 SY PREMEO 116 130 2020 R b 06 hS
0114417 SY zEPhIR 116 130 2019 R b 06 hS
0111167 ES DIADEME 160 160 2008 R b 07 hS
0114405 ES fERIA 160 160 2019 R fr 07 hS
0111467 ES SENSOR 160 160 2008 R b 07 hS
0113972 Lg 3490 161 170 2017 R b 07 hS
0112622 LG 30491 161 170 2012 R b 07 hS
0113973 Lg 30500 161 170 2017 R b 07 hS
0112605 PR35f38 125 126 2012 R b 07 hS
0113974 ShANNON 161 170 2017 R b 07 hS
SORg (Sorghum bicolor L.) – 22 soiuri 0154622 ARABESk 160 160 2020 R b j F1
0153749 ARMORIk 160 160 2017 R b mj F1
0153368 ARSkY 160 160 2017 R b mj F1
0152451 ES ALIzE 160 160 2012 R b mj F1
0154623 ES fOEhN 160 160 2020 R b j F1
0153040 ES TYPhON 160 160 2014 R b mj F1
0153167 fUEgO CS 268 269 2014 R b mj F1
0544340 gIgANT 302 274 2018 R sl,in în F1
0154339 jAMI 302 274 2018 R b mj F1
0154624 kALATUR 160 160 2020 R b j F1
8203989 MCS 8203989 5 5 1983 2000 R mt j F1
8402205 MOLDAvSChI 40 5 5 1987 2000 R b, cr mj F1
8603898 MoLdAvSChI 51 5 5 1989 2000 II, III b mj F1
9003894 PICEvoI 1 5 5 1992 2000 R b, cr mj F1
0540242 PoRUMBENI 4 5 5 1999 2000 R sl, in în F1
0540423 PoRUMBENI 5 5 5 2001 III sl, in în F1
0150544 PoRUMBENI 7 5 5 2002 R b mj F1
0151308 PoRUMBENI 8 5 5 2011 R b mj F1
0153152 PUMA STAR 22 22 2014 R b mj F1
0542691 SAM-1 7 7 2013 R sl, in în F1
0542692 SAM-2 7 7 2013 R sl, in în F1
0152892 SAM 3 7 7 2015 I-II b, cr mj F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2322
r. de
în re
gi st
ra re
Denumirea soiului
N um
r ul
or ig
in at
or ul
1 2 3 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
MAzRE (Pisum sativum L. sensu lato) – 15 soiuri 0183976 ABARTh (B) 161 170 2017 R b p mj S
0182770 ASTRONAUTE 260 192 2014 R b p j S
0181199 ATTIkA 161 170 2006 R b p mj S
0184686 BASTIoN 304 304 2020 R b p în S
2564349 ENDURO 185 185 2020 I-II b t mj S
0184071 ESO 78 185 2017 R b p mj S
0183809 GAMBIT 78 185 2016 R b p mj S
0184413 kINgfIShER (B) 161 170 2020 R b p mj S
0181874 LUMINA 161 170 2010 II–III b p mj S
0181160 MENhIR 78 185 2008 III b p în S
0181790 Mz–7–06 (B) 1 1 2011 II–III b p mj S
0183137 NAdIA (B) 1 1 2016 R b p mj S
0184171 SALAMANCA 192 192 2018 R b p mj S
0194197 TORPEDO 304 304 2019 R fr p în S
0181447 vALEXA (B) 1 1 2008 II b p mj S
◊ fASoLE (Phaseolus vulgaris L.) – 5 soiuri 0210137 CRIzANTEMA (B) 1 1 1998 R b S
0212403 gAROfIA (B) 1 1 2013 R b S
0212833 MARIA (B) 1 1 2015 R b S
0211304 NICoLINA (B) 1 1 2006 R b S
0213594 PETRELA (B) 1 1 2018 R b S
◊ NUT (Cicer arietinum L.) – 3 soiuri 0241033 BoTNA 7 7 2005 R b S
0241034 IChEL 7 7 2005 R b S
0242220 OvIDEL 7 7 2012 R b S
◊ LINTE (Lens culinaris Medik) – 2 soiuri 0251544 AURIE 7 7 2008 I b S
0251545 vERzUIE 7 7 2007 R b S
SOIA (Glycine max (L.) Merrill) – 41 soiuri 0263086 ANASTASIA 238 238 2015 R b 02 S 0261875 ANNUShkA 238 238 2010 R b 02 S 0263366 BILEAvkA 238 238 2016 R b 02 S 0264654 YAkARI 304 304 2020 R b 02 S 0264152 ALIgATOR 160 160 2020 I b 03 S 0264262 ASUkA 300 299 2018 R b 03 S 0264332 BETTINA 301 275 2018 R b 03 S 0264264 kOfU 300 299 2019 R b 03 S 0264265 kYOTO 300 299 2019 R b 03 S 0263087 MAvCA 238 238 2015 R b 03 S 0264267 OPUS 300 299 2019 R b 03 S 0263751 AIRES 133 275 2017 R b 04 S 0273319 AMEdIA (B) 1 1 2017 R b 04 S 0264331 ANgELICA 75 275 2018 R b 04 S 0264263 ARISA 300 299 2019 R b 04 S 0261791 dEIA (B) 1 1 2010 I-II b 04 S 0261488 ELDORADO 29 266 2008 II b 04 S 0261171 ENIGMA (B) 1 1 2008 III b 04 S 0263401 ES-MENTOR 160 160 2015 R b 04 S 0274208 fLAMURA 1 1 2020 R b 04 S 0273595 IgORINA (B) 1 1 2018 III b 04 S 0263735 kORANA 37 267 2018 R b 04 S 0263781 LAdUA 7 7 2018 II–III b 04 S 0263782 TEfANEL 7 7 2018 I b 04 S 0263365 vIDRA 117 117 2015 R b 04 S 0261541 ALBIoARA (B) 7 7 2010 R b 05 S 0261543 AMELINA (B) 7 7 2010 III b 05 S 0260209 AURA (B) 1 1 1999 2000 R b 05 S 0262873 BANjo CS 268 269 2014 R b 05 S 0263023 BISER 117 117 2015 R b 05 S 0261542 CLAvERA (B) 7 7 2010 I–II b 05 S 0263024 DANA 117 117 2015 R b 05 S 0263750 ES-PALLADOR 160 160 2016 R b 05 S 0263757 fUTURA 40 40 2016 R b 05 S 0261770 gALINA 154 154 2010 R b 05 S 0261026 INDRA (B) 1 1 2006 II–III b 05 S 0272404 MAgIA (B) 1 1 2013 II-III fr 05 S 0273320 MoLdovIA (B) 1 1 2016 R fr 05 S 0262688 NADEjDA (B) 7 7 2014 R b 05 S 0263753 Sg EIDER 54 275 2016 R b 05 S 0261769 TIhANA 154 154 2010 I–II b 05 S
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2524
0283993 MARqUESA CL 69 267 2019 I al 03 F1
0284551 MAS 83 SU 153 153 2020 R al 03 F1
0282380 MAS 90CP 153 153 2019 III al 03 F1
0283406 METEOR CL 182 182 2015 R al 03 F1
0283566 NS-h-26749 154 154 2018 III al 03 F1
0282720 OLMEDO 117 117 2013 R al 03 F1
0282796 P63hh79 125 126 2014 I al 03 F1
0282407 P63LE10 125 126 2013 R al 03 F1
0281814 PR64A15 125 126 2010 R al 03 F1
0283017 P64LC108 125 126 2015 R al 03 F1
0282337 PARAISo 102 CL 267 267 2011 II–III al 03 F1
0284311 RgT WOLLf 260 260 2020 R al 03 F1
0284166 SUBELLA CL 69 267 2020 I-II al 03 F1
0284148 SUMATRA 116 130 2020 R al 03 F1
0281715 SREMAC 154 154 2009 II-III al 03 F1
0282549 TALMAz 276 276 2015 I-II al 03 F1
0282689 vALERIA (B) 1 1 2014 R al 03 F1
0283010 zELLkO 260 260 2015 R al 03 F1
0282552 zIMBRU 276 276 2015 II al 03 F1
0281015 ANA 1 1 2004 I–II al 04 F1
0283939 ALvAREz IR 275 275 2019 R al 04 F1
0284376 AS 37131 314 314 2020 R al 04 F1
0284240 CAMELIA 239 8 2020 III al 04 F1
0284212 CELSO ST 117 117 2018 R al 04 F1
0283008 CLLEvER 260 260 2016 I–II al 04 F1
0282551 CODRU 276 276 2014 I al 04 F1
0282765 DOINA 276 276 2014 R al 04 F1
0284164 DRIvER CL 69 267 2018 R al 04 F1
0281234 DROfA 62 62 2007 II–III al 04 F1
0283607 ES ANDROMEDA 160 160 2017 R al 04 F1
0284598 ES ANThEMIS CLP 160 160 2020 R al 04 F1
0284154 ES ARABELLA 160 160 2020 R al 04 F1
0283267 ES ARCADIA SU 160 160 2016 R al 04 F1
0283268 ES BAMBINA 160 160 2016 R al 04 F1
0283901 ES gRAfIC CL 160 160 2019 III al 04 F1
III. plante oleagI noase – 299 soiuri N
r. de
în re
gi st
ra re
Denumirea soiului
N um
r ul
or ig
in at
or ul
1 2 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
fLOAREA-SOARELUI (Helianthus annuus L.) – 231 soiuri
0282371 REzON 270 270 2013 R al 02 F1
0282249 ACORD 270 270 2011 R al 03 F1
0282345 ARMADA CL 182 182 2011 II–III al 03 F1
0284237 BUzULUk 318 315 2020 I al 03 S
0283763 ChARkS 268 269 2018 R al 03 F1
0282346 CONfETA CL 182 182 2011 I cf 03 F1
0282550 DACIA 276 276 2014 II-III al 03 F1
0284145 DINARIS CLP 270 270 2020 R al 03 F1
0282160 EkLLOR 260 260 2011 R al 03 F1
0284599 ES ELECTRIC CLP 160 160 2020 R al 03 F1
0283608 ES gENESIS 160 160 2018 R al 03 F1
0283902 ES jANIS 160 160 2018 R al 03 F1
0284153 ES kAPRIS CLP 160 160 2018 R al 03 F1
0283056 ES NOvAMIS CL 160 160 2015 R al 03 F1
0283057 ES NIAgARA 160 160 2015 R al 03 F1
0282779 fARO 117 117 2014 R al 03 F1
0282767 gRANDIS 270 270 2014 R al 03 F1
0284437 hS-SUPERB 1 1 2020 R al 03 F1
0281714 kAzANOvA 154 154 2010 III al 03 F1
0284199 kWS SINTRA 122 122 2018 R al 03 F1
0283728 Lg 5463CL 161 170 2016 R al 03 F1
0284168 LG 5478 161 170 2018 R al 03 F1
0283292 LG 5485 161 170 2015 R al 03 F1
0282763 MAS 80IR 153 153 2014 R al 03 F1
0283561 MAS 82A 153 153 2017 R al 03 F1
0282379 MAS 84E 153 153 2011 R al 03 F1
0283908 MAS 92CP 153 153 2018 R al 03 F1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
2726
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0283055 ES TERRAMIS CL 160 160 2016 R al 04 F1
0283310 fAUSTO ST 117 117 2016 R al 04 F1
0283013 fORTUNA CL 62 62 2016 R al 04 F1
0282417 fUShIA CL 268 269 2013 III al 04 F1
0281175 hS 9729 (B) 1 1 2007 R al 04 F1
0284149 hYSUN 266 74 22 2018 R al 04 F1
0282416 IMERIA CS 268 269 2012 R al 04 F1
0283722 jAGUAR II (X4367) 73 70 2017 III cf 04 F1
0284457 kALEDONIA CL 268 269 2020 R al 04 F1
0283009 kALLUgA 260 260 2016 R al 04 F1
0284198 kWS ACER CL 122 122 2019 R al 04 F1
0281382 LEILA 160 160 2008 R al 04 F1
0284626 LG 50480 161 170 2020 R al 04 F1
0284409 Lg50545 CLP 161 170 2019 R al 04 F1
0284169 Lg 50635 CLP 161 170 2018 R al 04 F1
0283291 Lg5452hO CL 161 170 2016 R al 04 F1
0283293 Lg5492hO CL 161 170 2015 R al 04 F1
0283025 Lg 5525 161 170 2014 II–III al 04 F1
0282800 Lg 5542 CL 161 170 2014 III al 04 F1
0282158 LG 55.43 CL 161 170 2011 II al 04 F1
0284410 Lg 5555 CLP 161 170 2020 R al 04 F1
0282157 LG 55.80 161 170 2012 III al 04 F1
0283294 LG 5631 CL 161 170 2015 R al 04 F1
0282618 Lg 5633 CL 161 170 2013 II-III al 04 F1
0281972 LG 56.58 CL 161 170 2010 R al 04 F1
0281230 LG 56.65 M 161 170 2006 R al 04 F1
0284411 LG 5671 CLP 161 170 2020 R al 04 F1
0284170 LG 59580 161 170 2018 R al 04 F1
0284241 LINzI 239 8 2018 R al 04 F1
0280014 LUCEAfRUL 1 1 1995 2000 I al 04 F1
0283689 M98CL88 182 182 2018 R al 04 F1
0281656 MAS 97A 153 153 2010 2020 R al 04 F1
0283912 MANDROID CL 153 153 2019 III al 04 F1
0281902 MARIA 239 255 2010 R al 04 F1
0282169 MAS 83R 153 153 2014 I al 04 F1
0283562 MAS 87IR 153 153 2016 R al 04 F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0283909 MAS 88f 153 153 2019 R al 04 F1
0283290 MAS 89M 153 153 2015 R al 04 F1
0282574 MAS 91IR 153 153 2014 III al 04 F1
0283390 MAxTOR 182 182 2016 R al 04 F1
0284165 MIRANDA SU 277 267 2018 R al 04 F1
0282627 MOOgLLI CL 260 260 2013 R al 04 F1
0284231 N5LM307 73 70 2020 II al 04 F1
0282766 NISTRU 276 276 2016 R al 04 F1
0281988 Nk NEOMA 116 130 2009 R al 04 F1
0283012 NOvATOR 62 62 2016 II–III al 04 F1
0282822 NS fANTAzIjA 154 154 2014 I al 04 F1
0282819 NS-h-496 154 154 2014 III al 04 F1
0282821 NS-h-2063 154 154 2014 II-III al 04 F1
0283565 NS-h-6343 154 154 2018 I al 04 F1
0281775 NS-h-90103 154 154 2010 II-III al 04 F1
0282823 NS ORfEj 154 154 2014 II-III al 04 F1
0283563 NS OSkAR 154 154 2018 III al 04 F1
0282824 NS PRIMI 154 154 2016 I–II al 04 F1
0283564 NS ROMEO 154 154 2018 III al 04 F1
0282825 NS SUMo 2017 154 154 2016 I–II al 04 F1
0284213 NS SUMO STAR 154 154 2020 I al 04 F1
0283311 ORfEO ST 117 117 2016 R al 04 F1
0284203 PATRICIA CL 268 269 2018 R al 04 F1
0282792 P63LE75 125 126 2014 I-II al 04 F1
0282794 P63LL06 125 126 2014 R al 04 F1
0282406 P64LE11 125 126 2013 III al 04 F1
0283018 P64LL84 125 126 2015 R al 04 F1
0284125 P64LL129 125 126 2019 R al 04 F1
0280777 PR63A90 125 126 2003 R al 04 F1
0281977 PR64g46 125 126 2010 I–II al 04 F1
0283014 REgINA CL 62 62 2016 R al 04 F1
0282881 REYNA 182 182 2014 I-II al 04 F1
0284079 RgT CLLIf 260 260 2018 R al 04 F1
0282159 SELLOR 260 260 2012 II–III al 04 F1
0282628 SIkLLOS CL 260 260 2014 I al 04 F1
28 29
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0281516 SIRENA 182 182 2008 I al 04 F1
0283085 SUMIkO 116 130 2016 R al 04 F1
0284167 SURfER CL 69 267 2020 I al 04 F1
0284603 SY IvORI CLP 116 130 2020 R al 04 F1
0284147 SY kATANA CLP 116 130 2020 I–II al 04 F1
0283400 TALENTO 116 130 2016 R al 04 F1
0283015 TELLUS 62 62 2016 R al 04 F1
0283987 TGR 21 62 62 2019 II al 04 F1
0283074 ALPIN 239 267 2016 R al 05 F1
0283719 CAMARO 2 73 70 2016 R fr 05 F1
0283148 CEzAR 276 276 2016 I–II al 05 F1
0284155 ES AROMATIC SU 160 160 2019 R al 05 F1
0281453 ES ARTIMIS 160 160 2008 I al 05 F1
0282005 fLoRISAN (B) 1 1 2011 II al 05 F1
0284108 fURIOUS CL 153 153 2020 III al 05 F1
0283596 hS-1014 (B) 1 1 2019 II–III al 05 F1
0281027 hS 9505 (B) 1 1 2005 I–II al 05 F1
0284431 hySUN 180 IT 74 22 2019 R al 05 F1
0283721 IMPACT 73 70 2016 II–III al 05 F1
0282874 kLARIkA CL 268 269 2014 I-II al 05 F1
0281562 LG 56.35 161 170 2010 R al 05 F1
0283920 LG 5638 161 170 2017 R al 05 F1
0281563 LG 56.63 CL 161 170 2009 III al 05 F1
0283764 MARBELIA CL 268 269 2016 R al 05 F1
0283910 MAS 93CP 153 153 2018 R al 05 F1
0281464 Nk fERTI 116 130 2009 III al 05 F1
0281819 Nk kONDI 116 130 2009 I–II al 05 F1
0283579 P64BB01 125 126 2016 R fr 05 F1
0283580 P64hE118 125 126 2016 R al 05 F1
0284127 P64hE133 125 126 2019 R al 05 F1
0282572 P64LE25 125 126 2014 I al 05 F1
0284369 P64LE136 125 126 2019 R al 05 F1
0282573 P64LL05 125 126 2014 III al 05 F1
0282795 P64LL82 125 126 2014 I-II al 05 F1
0284126 P64LP130 125 126 2019 R al 05 F1
0281838 PR64A71 125 126 2010 I–II al 05 F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0281631 PR64A89 125 126 2009 R al 05 F1
0282261 PR64E83 125 126 2010 R al 05 F1
0282206 PR64f50 125 126 2011 R al 05 F1
0282207 PR64j80 125 126 2010 R al 05 F1
0283071 PARAISo 1000CL PLUS EL
69 267 2016 II–III al 05 F1
0283685 qC BRAvo 275 275 2018 R al 05 F1
0283836 RA1018106 260 260 2018 R al 05 F1
0283075 SUNfLORA CL 69 267 2016 I–II al 05 F1
0283068 SUPERSOL 56 267 2016 I–II al 05 F1
0283281 Sy BACARdI CLP 116 130 2016 R al 05 F1
0283282 SY NEOSTAR CLP 116 130 2016 R al 05 F1
0283690 ThOR CL 182 182 2017 III al 05 F1
0283072 vELEkA 239 267 2016 R al 05 F1
0283069 vOkIL 239 267 2016 R al 05 F1
0283678 YANCIA 239 8 2018 R al 05 F1
0283717 BAdGER CL (X4428) 73 70 2016 R cf 06 F1
0282683 BoNd 275 275 2013 II-III al 06 F1
0282879 DUET CL 182 182 2015 I–II al 06 F1
0282202 ES BAyANo 160 160 2012 R al 06 F1
0282426 ES BELLA 160 160 2013 R al 06 F1
0284438 hS-ETERN 1 1 2020 R al 06 F1
0282771 ES fLORIMIS 160 160 2014 I al 06 F1
0281652 ES PRIMIS 160 160 2009 R al 06 F1
0284156 ES gENERALIS CL 160 160 2018 R al 06 F1
0282203 ES ShERPA 160 160 2011 II–III al 06 F1
0283123 gOLDIMI 275 275 2016 II–III al 06 F1
0282880 hORNET 182 182 2015 II–III al 06 F1
0283151 hYSUN 202 CL 74 22 2016 I–II al 06 F1
0283723 jAGUAR XL (X4337) 73 70 2017 R cf 06 F1
0284540 kWS AChILLES CLP 122 122 2020 R al 06 F1
0282302 LA PAMPA 275 275 2012 R al 06 F1
0284627 Lg 50662 161 170 2020 R al 06 F1
0284628 Lg 50797 CLP 161 170 2020 R al 06 F1
30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0283295 LG 5661 CL 161 170 2016 III al 06 F1
0283670 Lg 5697 CLP 161 170 2016 R al 06 F1
0284550 MARgOShA 153 153 2020 R al 06 F1
0284110 MAS 85SU 153 153 2019 R al 06 F1
0282450 MAxIMUS CL 182 182 2013 I-II al 06 F1
0282818 OLLEg 260 260 2014 R al 06 F1
0283020 P64LE20 125 126 2015 R al 06 F1
0282797 P64LC53 125 126 2014 III al 06 F1
0283016 P64LE99 125 126 2015 R al 06 F1
0282260 PR64E71 125 126 2011 II–III al 06 F1
0283900 P64LL125 125 126 2017 R al 06 F1
0283731 PUNTASOL CL 69 267 2016 R al 06 F1
0283686 qC RAMBo 275 275 2016 R al 06 F1
0282684 qC zoRBA 275 275 2013 II-III al 06 F1
0282629 RA1005714 260 260 2013 R al 06 F1
0283994 SUNTEC hO CL 69 267 2017 R al 06 F1
0283995 SURIMI CL 69 267 2019 R al 06 F1
0284146 SY COOPER CLP 116 130 2019 R al 06 F1
0283914 SY EDISON 116 130 2019 II–III al 06 F1
0283600 SY ExPERTO 116 130 2016 R al 06 F1
0283597 SUBARo 116 130 2016 R al 06 F1
0283599 SY DIAMANTIS 116 130 2016 R al 06 F1
0283684 SULfOSOL 275 275 2016 R al 06 F1
0282682 TOLEDO 275 275 2013 III al 06 F1
0283724 TORINO 73 70 2016 R fr 06 F1
0280708 vALENTINO 154 154 2002 I al 06 F1
0284001 x9767 73 70 2017 R fr 06 F1 0283121 zAPOROjSkII kONDI-
TERSkII 34 227 2016 II–III cf 06 S
RAPI (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) – 68 soiuri
0572350 ABAkUS 192 192 2012 R al t F1
0574518 ABSoLUT 161 170 2020 R in,al t F1
0573500 ALBATRoS 161 170 2016 R al t F1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
0574298 ALICANTE 161 170 2019 R al t F1
0574519 ANNISTON 161 170 2020 R in,al t F1
0574299 ARChITECT 161 170 2020 R in,al t F1
0573501 ARSENAL 161 170 2018 R al t F1
0573502 ARTOgA 161 170 2018 I–III al t F1
0574051 ATORA 192 192 2020 I–II in t F1
0574520 CARLTON CL 161 170 2020 R in,al t F1
0564173 CEBRA CL 192 192 2020 I al p F1
0572418 CINDI CS 268 269 2012 R al t S
0574065 CLARUS 257 275 2018 R al t F1
0573116 CORvINUS 150 152 2016 R al t F1
0563383 CULTUS CL 192 192 2015 R al p F1
0574282 dECIBEL CL 150 160 2020 R in t F1
0573813 Dk ExCEPTION 150 152 2019 I al t F1
0573113 Dk ExPLICIT 150 152 2017 I–III al t F1
0572455 Dk ExSTORM 150 152 2014 II-III al t F1
0573112 Dk IMARET CL 150 152 2017 I–III al t F1
0572454 Dk IMIDO CL 150 152 2014 II-III al t F1
0573115 Dk IMIgOLD CL 150 152 2017 I al t F1
0572344 Dk SEDONA 150 152 2012 R al t F1
0571935 Dk SECURE 150 152 2011 I–II al t F1
0572131 Dk SERENADE 150 152 2011 II–III al t F1
0573816 ES CESARIO 160 160 2019 I–II al t F1
0571532 ES hYDROMEL 160 160 2009 R al t F1
0574054 ES IMPERIO 160 160 2018 R al t F1
0572121 ES MERCURE 160 160 2011 I–II al t F1
0574506 ES MOMENTO 160 160 2020 R in t F1
0574281 ES vITO 160 160 2020 R in t F1
0571937 ExAgONE 150 152 2010 I al t F1
0572343 ExCEL 150 152 2012 I al t F1
0571936 ExECUTIvE 150 152 2011 I–II al t F1
0572130 ExOTIC 150 152 2011 I–II al t F1
0574508 gk CSENgE 56 297 2020 R in t F1
32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
0573006 Gk GABRIELLA 56 297 2017 R al t S
0574507 gk REkA 56 297 2020 R in t F1
0572126 hYCOLOR 145 145 2010 R al t F1
0574261 INv1165 191 39 2019 R al t F1
0574486 INv1166 CL 39 39 2020 R in t F1
0564172 LANCIA 192 192 2020 R al p F1
0573795 LExER 191 39 2018 R al t F1
0574509 MEMORI CS 268 269 2020 R in t F1
0573171 MERCEDES 192 192 2017 II al t F1
0574066 MURPhY 75 275 2018 R al t S
0571929 NELSON 116 130 2011 I–II al t F1
0571948 PERLA 265 265 2011 II–III al t S
0572127 PR45D03 125 126 2012 I al t F1
0572128 PR46w14 125 126 2010 R al t F1
0574064 PRESIDENT 257 275 2018 R al t F1
0572534 PT206 125 126 2015 I al t F1
0573178 PT231 125 126 2016 R al t F1
0574049 PT234 125 126 2020 II in t F1
0574279 PT275 125 126 2020 R in t F1
0572535 PX104 125 126 2015 I al t F1
0573503 RAffINESS 257 257 2016 R al t F1
0571926 ROhAN 192 192 2010 I–II al t F1
0573794 SAfER 191 39 2017 R in t F1
0572736 ShERPA 192 192 2015 I–II al t F1
0574052 ShREk 192 192 2020 II in t F1
0574043 SILvER 191 39 2018 R al t F1
0573497 SY hARNAS 116 130 2016 R al t F1
0573173 SY vESUvIO 116 130 2015 R al t F1
0574492 UMBERTo kwS 122 122 2020 R in t F1
0571730 vECTRA 191 39 2011 I–II al t F1
0572487 vERITAS CL 257 257 2014 I al t F1
0571927 vISBy 192 192 2010 II al t F1
IV. plante tehnICe – 93 soiuri
N r.
de în
re gi
st ra
1 2 3 4 5 6 7 8 12 15
SfECL PENTRU zAhR (Beta vulgaris L. ssp vulgaris var altissima Doell) – 83 soiuri
0292597 BAIkAL 282 282 2013 R al F1 20.08-10.11
0292783 BARTok 117 117 2014 R al F1 20.08-10.11
0291504 CANTATA 282 282 2008 R al F1 20.08-10.11
0292556 DAMIAN 117 117 2013 R al F1 20.08-10.11
0291812 DARIA kWS 122 122 2010 R al F1 20.08-10.11
0291331 IMPACT 119 119 2007 R al F1 20.08-10.11
0291236 LIBERo 117 117 2007 R al F1 20.08-10.11
0292231 MAgISTER 119 119 2012 R al F1 20.08-10.11
0293552 PANDA 119 119 2016 R al F1 20.08-10.11
0292680 RISELDA 116 116 2013 R al F1 20.08-10.11
0292600 TAIfUN 282 282 2013 R al F1 20.08-10.11
0292234 TALTOS 119 119 2012 R al F1 20.08-10.11
0292781 TIBoR 117 117 2014 R al F1 20.08-10.11
0294111 TOREADOR 119 119 2018 R al F1 20.08-10.11
0292559 vOk 117 117 2013 R al F1 20.08-10.11
0294365 CONCERTINA kWS 122 122 2019 R al F1 20.09-10.11
0293309 AMALDI 117 117 2016 R al F1 20.09-10.11
0293036 AMBERT 282 282 2016 R al F1 20.09-10.11
0293682 ARIES 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0293926 ARMESA 282 282 2019 R al F1 20.09-10.11
0291798 ASTRAL 119 119 2010 R al F1 20.09-10.11
0291329 BACCARA 119 119 2007 R al F1 20.09-10.11
0294242 BARNA 117 117 2018 R al F1 20.09-10.11
0294122 BATMAN 282 282 2018 R al F1 20.09-10.11
0293681 BELGAdo 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0292774 BISoN 119 119 2014 R al F1 20.09-10.11
3534
0294113 EDUARDA kWS 122 122 2018 R al F1 20.09-10.11
0293297 EUPhORIA kWS 122 122 2016 R al F1 20.09-10.11
0293834 fANTAzjA 273 273 2017 R al F1 20.09-10.11
0294366 fRANCESSA kWS 122 122 2019 R al F1 20.09-10.11
0294243 fREDDIE 117 117 2018 R al F1 20.09-10.11
0292599 gALLANT 282 282 2013 R al F1 20.09-10.11
0293934 gOLDONI 117 117 2017 R al F1 20.09-10.11
0294114 hELENIkA kWS 122 122 2019 R al F1 20.09-10.11
0294178 hESTON 282 282 2018 R al F1 20.09-10.11
0293289 hI 1387 282 282 2016 R al F1 20.09-10.11
0292598 ILIAS 282 282 2013 R al F1 20.09-10.11
0293239 jAMPOL 273 273 2015 R al F1 20.09-10.11
0292806 jANkA 273 273 2014 R al F1 20.09-10.11
0292398 jANOSIk 273 273 2011 R al F1 20.09-10.11
0293066 jANOWA 273 273 2014 R al F1 20.09-10.11
0293067 jASIEk 273 273 2014 R al F1 20.09-10.11
0293028 kLEOPATRA kWS 122 122 2016 R al F1 20.09-10.11
0294123 LIBUSE 282 282 2019 R al F1 20.09-10.11
0294467 LIvIUS 117 117 2019 R al F1 20.09-10.11
0294179 MA2223 282 282 2019 R al F1 20.09-10.11
0294352 MANITOU 119 119 2020 R al F1 20.09-10.11
0294534 MATROS 282 282 2019 R al F1 20.09-10.11
0290896 MERAk 117 117 2006 R al F1 20.09-10.11
0294124 MUSIC 282 282 2018 R al F1 20.09-10.11
0292975 NEUTRINO 282 282 2014 R al F1 20.09-10.11
0292782 PREMIERE 117 117 2014 R al F1 20.09-10.11
0293660 REgESTA 282 282 2016 R al F1 20.09-10.11
0293915 SILANTO 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0293713 SILEzjA 273 273 2016 R al F1 20.09-10.11
0293894 SMART gIOCONDA 122 122 2018 R al F1 20.09-10.11
0294120 SMART gLADIATA kWS 122 122 2020 R al F1 20.09-10.11
0293683 STRATEgO 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0293780 TESLA 117 117 2016 R al F1 20.09-10.11
0292422 TILMAN 117 117 2011 R al F1 20.09-10.11
0292601 TINkER 282 282 2013 R al F1 20.09-10.11
0294115 TOLERANzA kWS 122 122 2018 R al F1 20.09-10.11
0293661 vALzER 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0293935 vANgELIS 117 117 2017 R al F1 20.09-10.11
9005714 vICTORIA 1 1 1994 2000 R al F1 20.09-10.11
0290035 vILIA (B) 1 1 1998 2000 R al F1 20.09-10.11
0293022 vLAD 117 117 2016 R al F1 20.09-10.11
0294466 zEPPELIN 117 117 2019 R al F1 20.09-10.11
0292775 zULU 119 119 2014 R al F1 20.09-10.11
0293061 ARgUMENT 119 119 2014 R al F1 20.10-10.11
0292553 jAgUSIA 273 273 2013 R al F1 20.10-10.11
0292570 SCORPION 119 119 2013 R al F1 20.10-10.11
0293298 vIORICA kWS 122 122 2016 R al F1 20.10-10.11
0292571 WAPITI 119 119 2013 R al F1 20.10-10.11
0292558 WAWILOW 117 117 2013 R al F1 20.10-10.11
TUTUN (Nicotiana tabacum L.) – 10 soiuri
9104518 BURLEy 320 5 5 1993 2000 R in S
8704066 doINA 211 5 5 1991 2000 R in S
0310971 jUBILEU M 5 5 2005 R in S
0311153 MOLDAvSChI 237 5 5 2007 R in S
9005811 MOLDAvSChI 272 5 5 1993 2000 R in S
8503699 MOLDAvSChI 456 5 5 1989 2000 R in S
0312479 MOLDAvSChI 457 283 283 2013 R in S
0310013 TRAPEzOND 209 5 5 1995 2000 R in S
0311237 vIRgINIA 263 5 5 2007 R in S
8605041 vIRGINIA 401 5 5 1991 2000 R in S
1 2 3 4 5 6 7 8 12 151 2 3 4 5 6 7 8 12 15
36 37
r. de
în re
gi st
ra re
Denumirea soiului
N um
r ul
or ig
in at
or ul
1 2 3 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13
◊ SfECL fURAjER (Beta vulgaris L. ssp vulgaris var. alba DC.) – 6 soiuri
0301657 CIUGUR (B) 1 1 2010 R fr S
3850153 EkENDORfSkAIA jOLTAIA 90 1 1971 2000 R fr S
0300837 kASPER 162 162 2004 R fr F1
0300366 MONRO 120 120 1999 R fr F1
3850145 PoLUSAhARNAIA BELAIA 109 1 1973 2000 R fr S
0302446 RUjA (B) 1 1 2013 R fr S
◊ hIBRId SoRG x IARB dE SUdAN (Sorghum saccharatum x S. sudanense) – 2 soiuri
8604029 MSS – 10 5 5 1991 2000 R fr S
0353142 SAM 4 7 7 2015 R fr F1
◊ MzRIChE (Vicia sativa L.) – 2 soiuri
0381173 LoRINA (B) 1 1 2006 R fr p S
0370691 vIOLA 1 1 1998 2000 R fr t S
LUCERN (Medicago sativa L.) – 15 soiuri 0404163 ADORNA 38 267 2019 R fr S
0404548 AgN M72 243 243 2020 R fr S
0401232 ALPhA 183 183 2007 R fr S
0403367 CEzARA 144 266 2015 R fr S
0403978 doBRoGEA 49 49 2019 R fr S
0403558 gALAxIE 306 153 2018 III fr S
0401025 h–28 (B) 1 1 2007 R fr S
0403559 hARPE 306 153 2018 R fr S
0400639 ILAN 1 1 2003 R fr S
0402008 MEDISA 1 1 2011 R fr S
0402241 PRoSEMENTI BoLoGNA 258 258 2012 R fr S
0402262 PR54v09 125 126 2013 R fr S
0402263 PR54v46 125 126 2012 R fr S
0403560 TIMBALE 306 153 2018 R fr S
0403328 vICTORIA 30 30 2015 R fr S
◊ CIUMRIE (Galega orientalis L.) – 2 soiuri 9102914 ANTEI 1 1 1994 2000 R fr S
0470162 SPERANA 10 10 1998 2000 R fr S
◊ hRIC dE SAhALIN (Polygonum sachalinense Fr. Schmidt) – 1 soi 2492625 GIGANT (B) 10 10 2012 R fr S
◊ SILfIE (Silphium perfoliatum L.) – 1 soi 2502626 vITAL (B) 10 10 2012 R fr S
◊ ToPINAMBUR (Helianthus tuberosus L.) – 3 soiuri 0733203 AMICU-1 23 23 2014 R fr S
0733204 AMICU-2 23 23 2014 R fr S
0733131 SoLAR (B) 10 10 2014 R fr S
◊ NALBA dE vIRGINIA (Sida hermaphrodita Rusby L.) – 1 soi 0723130 ENERGo (B) 10 10 2014 R fr S
◊ fACELIA (Phacelia tanacetifolia Benth L.) – 1 soi 0713129 MELIfERA (B) 10 10 2014 R fr S
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
38 39
N r.
de în
re gi
st ra
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
◊ ERLAI (Salvia sclarea L.) – 5 soiuri
0642138 AMBRA PLUS (B) 7 7 2009 R pf, md S
0643226 BALSAM (B) 7 7 2014 R pf, md S
0640740 dACIA 99 (B) 7 7 2004 R pf, md S
0641269 NATALy CLARy (B) 7 7 2006 R pf, md S
0641016 vICToR (B) 7 7 2004 R pf, md S
◊ jALE dE GRdIN (Salvia officinalis L.) – 1 soi
0641418 MIRACoL (B) 7 7 2005 R md S
◊ fENICUL (Foeniculum vulgare Mill.) – 1 soi
0652632 PEREN–1 (B) 10 10 2012 R md S
◊ LEvNIC (Lavandula officinalis Chaix ex villars) – 5 soiuri
0661421 ALBA 7 (B) 7 7 2005 R pf, md S
0664310 ARoMA UNICA (B) 7 7 2019 R pf, md S
0663127 LAvINIE dE GRdIN (B) 10 10 2014 R pf, md S
0661419 MOLDOvEANCA 4 (B) 7 7 2005 R pf, md S
0661420 vIS MAGIC 10 (B) 7 7 2005 R pf, md S
◊ MTCIUNE (Dracocephalum moldavica L.) – 1 soi
8704244 ARoMA 1 7 7 1991 2000 R pf S
◊ ISoP (Hyssopus officinalis L.) – 1 soi
0700545 SAfIR 1 7 7 2001 R al S
◊ ARMURARIU (Silybum marianum L.) – 2 soiuri
0761036 ARgINTIU (B) 7 7 2004 R md S
0761292 fORTIfICATOR 5 5 2004 R md S
◊ GLBENELE (Calendula officinalis L.) – 1 soi
0771038 NATALy (B) 7 7 2004 R md S
◊ MUTAR ALB (Sinapis alba L.) – 1 soi
2131439 ALBUMEL 5 5 2005 R md S
◊ CORIANDRU (Coriandrum sativum L.) – 2 soiuri
0611438 dE PACANI 5 5 2005 R pf, md S
0612137 AROMAT (B) 7 7 2009 R pf, md S
◊ IN dE CULTUR (Linum usitatissimum L.) – 1 soi
2141440 IN ALBASTRU 5 5 2005 R md S
◊ SUSAN (Sesamun indicum L.) – 1 soi
2001446 DELICIU 5 5 2005 R md S
◊ RoINI (Melissa officinalis L.) – 1 soi
2191734 LMÎI (B) 7 7 2006 R md S
◊ IARB MARE (Inula helenium L.) – 1 soi 2361736 vIgUROS 7 7 2006 R md S
◊ MAC GALBEN (Glaucium flavum Cr.) – 1 soi
2471968 AgAT 7 7 2009 R md S
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
40 41
2482373 SAvoARE (B) 10 10 2011 R md S
◊ ChIMEN (Carum Carvi L.) – 1 soi
0622582 MOLDCARvI 7 7 2012 R pf, md, al S
◊ CIMBRU dE MUNTE (Satureja montana) – 1 soi
2512694 ALfA – 14 7 7 2012 R pf, md, al S
◊ MENT MENToLIC (Mentha incana Willd. x Mentha sachalinensis Briq.Kudo) – 4 soiuri
0634341 NISTRU R1 (B) 317 317 2020 R md, al S
0634342 SPERANA 317 317 2020 R md, al S
0632693 USIgEN 7 7 2012 R pf, md, al S
0634343 vICTORIA 317 317 2020 R md, al S
◊ ANASON (Pimpinella anisum) – 1 soi
2003225 ARoMA dALBA (B) 7 7 2014 R pf, md, al S
◊ BUSUIoC CoNdIMENTAR (Ocimum basilicum) – 2 soiuri
0783125 CREIoR (B) 10 10 2014 R al, md S
0783126 oPAL-MINI (B) 10 10 2014 R al, md S
◊ TOMATA vERDE DE MExIC (Physalis ixocarpa Jack. ex. Nees.) – 1 soi
0673128 AGAT-GB (B) 10 10 2014 R al, md S
VII. speCII legumICole – 812 soiuri
N r.
de în
re gi
st ra
1 2 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1. LeGuMe SOLANACee – 271 soiuri ToMATE (Solanum lycopersicum L.) – 192 soiuri
a) pentru consum în stare proaspt
0841691 ABELLUS 164 164 2009 R cp 03 nd,rt F1 tp,cd,psu
0843529 AIDA 121 45 2017 R cp 04 nd, r F1 tp
0843537 AjDAR 186 186 2017 R cp 04 nd, ci F1 tp
0842989 APhEN 186 186 2015 R cp 03 nd, rt, rz F1 tp, psu
0841477 ARENA 3 3 2009 R cp 03 nd, rt F1 tp,cd,psu
0842212 ATOS 3 3 2011 R cp 03 nd, rt F1 tp
0842120 AxIOM 138 138 2011 R cp 03 nd, r F1 tp
0831718 BAGhERA 186 186 2008 R cp 03 dt, rt F1 cd
0843947 BAIkoNUR 188 188 2017 R cp 04 nd, rt F1 tp
0842191 BARoN 3 3 2011 R cp 03 dt, r F1 tp, cd
0841674 BELLE 188 188 2009 R cp 03 nd, r F1 tp
0842864 BELfAST 188 188 2014 R cp 02 nd, r F1 tp
0843482 BIG BEEf 128 118 2017 R cp 05 nd, rt F1 tp
0841678 BURAN 188 188 2009 R cp 03 nd, rt F1 tp
0842637 CABINET 127 127 2014 R cp 03 dt, r F1 tp
0842464 CARMELITA 3 3 2013 R cp 03 nd, r F1 tp, psu
0841845 ChARANDA 174 174 2010 R cp 03 nd, oa F1 tp
0844441 CICIU 127 127 2020 R cp 03 nd, r F1 tp
0843330 CoLIBRI 186 186 2016 R cp 04 nd, ov F1 tp
0842294 CRISTAL 186 186 2010 R cp 03 nd, r F1 tp, cd
0831703 dEBUT 128 118 2008 R cp 02 dt, r F1 cd, tp
0843704 DELfIN 3 3 2018 R cp 05 dt, r F1 tp
0831096 DIkAIA ROzA 3 3 2005 R cp 03 nd, rt, rz S cd, tp
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
42 43
0843422 DIMEROSA 188 188 2015 R cp 05 nd, r, rz F1 tp, psu
0843986 DOUfU 164 164 2017 R cp 04 nd, r F1 tp
0842808 ESMIRA 164 164 2014 R cp 03 nd, r, rz F1 tp
0843433 fANTOM 50 50 2015 R cp 04 nd, r F1 tp,cd,psu
0842853 gRAvITET 127 127 2014 R cp 02 dt, rt F1 tp
0831765 IMPALA 174 174 2010 R cp 03 dt, r F1 cd, tp
0831801 IzABELI 3 3 2010 R cp, ps 03 dt, r F1, cd, tp
0842287 IzMIR 127 127 2010 R cp 03 nd, r F1 tp
0841844 jADELO 174 174 2011 R cp 03 nd, r F1 tp
0832722 jAMPACT 180 180 2013 R cp 03 dt, r F1 cd
0844442 kAPONET 127 127 2019 R cp 05 dt, rt F1 tp, psu
0841476 kARNAvAL 3 3 2009 R cp 03 nd, r F1 tp, cd
0842838 LERAC 174 174 2014 R cp 03 nd, r F1 tp
0832488 LINDA 180 180 2012 R cp 04 dt, rt F1 cd
0842481 MAgNUS 128 118 2016 R cp 05 nd, r F1 tp, psu
0843332 MALIkE 186 186 2017 R cp 03 nd, r F1 tp
0833698 MARIELI 3 3 2018 R cp 05 dt, rt F1 tp
0842465 MARkIzA 3 3 2012 R cp 04 nd, rt, rz F1 tp, cd
0843481 MARTEz 128 118 2017 R cp 05 nd, rt F1 tp
0843480 MATIAS 128 118 2016 R cp 06 nd, rt F1 tp
0844093 MATISSIMO 128 118 2019 R cp 02 nd, rt F1 tp
0844094 MEI ShUAI 128 118 2019 R cp 04 nd, rz F1 tp
0841101 MERCURII 3 3 2005 R cp 03 nd, rt F1 tp, cd
0841484 METELIA 3 3 2009 R cp 05 nd, r F1 tp, cd
0842489 MIChELE 180 180 2013 R cp 03 nd, r F1 tp
0844425 MONA LIzA 3 3 2020 R cp 03 dt, r F1 tp
0832175 OLgA 174 174 2010 R cp 03 dt, r F1 cd, tp
0831478 ORION 3 3 2009 R cp 04 dt, r S cd
0844214 PABLo 180 180 2018 R cp 05 nd, r F1 tp
0843484 PANDAROSA 128 118 2015 R cp 05 nd, rt, rz F1 tp
0844095 PARTOvA 128 118 2019 R cp 03 nd, rt F1 tp
0834139 PINk BoMB 180 180 2018 R cp 03 dt, r, rz F1 cd
0843435 PINk CLAIR 172 172 2015 R cp 03 nd, rt, rz F1 tp, psu
0844140 PINk IMPRESSION 180 180 2019 R cp 04 nd, rz F1 tp
0842674 PINk PARADISE 180 180 2014 R cp 05 nd, rt, rz F1 tp
0841885 PINk UNICUM 128 118 2011 R cp 03 nd, r, rz F1 tp, cd
0841991 PLATUS 128 118 2009 R cp 03 nd, rt F1 tp,cd,psu
0843949 POzzANO 188 188 2017 R cp 04 nd, ci F1 tp
0831479 PRIMULA 3 3 2008 R cp 02 dt, r S cd
0843302 qUALITET 127 127 2015 R cp 03 nd, rt F1 tp, psu
0842675 SOUSSIA 180 180 2014 R cp 03 nd, r F1 tp
0841672 RALLY 188 188 2009 R cp 03 nd, r F1 tp
0842213 RAPSODIA 3 3 2011 R cp 03 nd, rt F1 tp
0833470 ROSALIESA 128 118 2016 R cp 05 dt, rt F1 cd
0844258 ROzOvOE CIUDO 47 47 2019 R cp 04 dt, r, rz F1 tp, psu
0831671 SADEEN 188 188 2011 R cp 03 dt, rt F1 cd
0843118 SALTAN 3 3 2015 R cp 03 nd, r F1 tp
0844220 SANDOLINE 127 127 2018 R cp 03 nd, rt F1 tp
0844268 SoLNE 47 47 2019 R cp 04 dt, rt, ga F1 tp, psu
0833963 SONATA 3 3 2018 R cp 03 dt, rt S cd
0842809 STEfANI (B) 7 7 2015 R cp 04 nd, r, rz S tp
0831493 SURYA 174 174 2008 R cp 04 dt, ov F1 cd, tp
0844215 TITAN 180 180 2019 R cp 03 nd, r F1 tp
0842244 TOLSTOI 146 146 2010 R cp 03 nd, r F1 tp
0844323 TOMIMARU MUChOO
128 118 2019 R cp 04 nd, rz F1 tp
0833414 TOMSk 146 146 2016 R cp 05 dt, r F1 cd
0844259 vANO 47 47 2019 R cp 03 dt, rt F1 tp, psu
0831800 vIUgA 3 3 2010 R cp, ps 03 dt, oa F1 cd
0844234 v440 174 174 2019 R cp 05 nd, crf, rz F1 tp
0842482 vP–1 174 174 2012 R cp 02 nd, r, rz F1 tp, cd
0844233 vP2 174 174 2018 R cp 05 nd, r, rz F1 tp
0844096 WRESTLER 128 118 2019 R cp 02 nd, rt F1 tp
0843483 YIgIDO 128 118 2016 R cp 06 nd, rt F1 tp
0841600 zINAIDA 3 3 2011 R cp 03 dt, r F1 tp, cd
0843706 zoLoToI AR 3 3 2018 R cp 05 dt, r, ga F1 tp
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
44 45
b) pentru consum în stare proaspt i industrializare
0844474 ADMIRAL 316 316 2020 R cp, in 05 nd, ov, r F1 tp
0844575 ALAMINA 164 164 2020 R cp, in 01 nd, r F1 tp
0832812 ALBARoSSA 13 13 2014 R cp, in 02 dt, ro F1
0834471 ILICA 7 7 2020 II cp, in 04 dt, or S cd
0830571 AMULET 3 3 2001 R cp, in 05 dt, ci S
0844577 ATTIYA 164 164 2020 R cp, in 03 nd, r F1 tp
0833110 ANATOLIE (B) 7 7 2015 R cp, in 06 dt, ro S
0844255 AvRORA 47 47 2019 R cp, in, mu 03 dt, rt F1 tp, psu
0833357 BAShTINA 3 3 2017 R cp, in 04 dt, ro F1
0832673 BELLA RoSA 180 180 2014 R cp 04 dt, r F1
0832661 BENITo 146 146 2014 R cp, in 05 dt, oa F1
0844422 BUdULAI 3 3 2020 R cp, in 02 nd, mr F1 tp
0833726 CERIDANI (B) 7 7 2017 R cp, in 03 dt, r S
0833747 CISgEN (B) 7 7 2018 R cp 03 dt, ov S cd
0844251 CONSUL 47 47 2019 R cp, in 04 nd, rt F1 tp
0843707 CORNELIA 3 3 2017 R cp, in 04 nd, rt F1 tp, psu
0833748 dETEPTAREA (B) 7 7 2017 R cp, in 04 dt, r S
0832677 dIABoLIC 180 180 2014 R cp, in 04 dt, oa F1
0834472 DIMETRA 7 7 2020 I cp, in 03 dt, r, r S cd
0833699 DOINA 3 3 2017 R cp, in 04 dt, rt F1
0833495 ELEgRO 128 118 2016 R cp, in 05 dt, rt F1
0833229 ExCLUSIv (B) 7 7 2016 R cp, in 03 dt, ci S
0832229 fENIx 3 3 2013 R cp, in 06 dt, r S
0833472 fIRST 128 118 2015 R cp, in 02 dt, oa F1
0833434 gALILEA 172 172 2015 R cp, in 05 dt, oa F1
0833109 IULIhIRSUTIAN (B) 7 7 2015 R cp, in 04 dt, r S
0833727 jACoT (B) 7 7 2017 R cp, in 04 dt, r S
0831449 jUBILIAR 60/20 7 7 2008 R cp, in 06 dt, ci S
0844249 kARINA PANCEvA 47 47 2019 R cp, in 03 nd, r F1 tp
0834483 kENDRAS 138 138 2019 R cp, in 03 dt, ov F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0830912 LAgUNA 3 3 2005 R cp, in 06 dt, ov S
0833700 LIUBAvA 3 3 2017 R cp, in 04 dt, r F1
0832811 MAkRISTA (B) 7 7 2014 R cp, in 05 dt, r, rz S cd, tp
0844250 MALvA 47 47 2019 R cp, in 03 nd, crf F1 tp
0843788 MARATON 50 50 2016 R cp, in 04 nd, rt F1 tp, psu
0832721 MARY gRATEfULLY (B)
7 7 2014 R cp, in 04 dt, r S
0844424 MARICIkA 3 3 2020 R cp, in 02 dt, r F1 tp
0834232 MATRIoNA (B) 7 7 2019 R cp, in 04 dt, r S
0831285 MIhAELA 7 7 2006 R cp, in 04 dt, r S
0831785 MILENIUM 7 7 2011 R cp, in 03 dt, r S
0832810 MILoRANj (B) 7 7 2014 R cp, in 05 dt, r, or S cd, tp
0834355 MIRSINI 128 118 2020 III cp, in 06 dt, rt, r F1 cd
0844257 NASTIONA 47 47 2019 R cp, in, mu 04 dt, rt F1 tp, psu
0833961 OgONIOC 3 3 2018 R cp, in 04 dt, ov S cd
0833962 ORLIC 3 3 2018 R cp, in 04 dt, ov S cd
0844252 PIOTR 47 47 2019 R cp, in 03 nd, crf F1 tp
0844253 PoBEdA 47 47 2019 R cp, in 03 nd, rt F1 tp
0831804 PoLBIG 146 146 2009 R cp, in 04 dt, r F1
0832882 POLfAST 146 146 2014 R cp, in 03 dt, r F1
0831786 PRESTIj (B) 7 7 2009 R cp, in 04 dt, r S
0844256 PRIMADONNA 47 47 2019 R cp, in 04 dt, rt, crf F1 tp, psu
0833857 RAWAN 186 186 2018 R cp, in 05 dt, ov F1 cd
0832094 RED SkY 138 138 2010 R cp, in 04 dt, ov F1
0844421 REgINA 3 3 2020 R cp, in 03 nd, r F1 tp
0833259 RETANA 174 174 2015 R cp, in 03 dt, ci F1
0833789 ROkER 50 50 2016 R cp, in 04 dt, r S
0833223 ROCCIA 13 13 2014 R cp, in 05 dt, oa F1
0832923 SEjk 280 280 2014 R cp, in 02 dt, ro S
0831187 SOLEROSSO 138 138 2005 R in, cp 02 dt, r F1
0831475 SPARTAC 3 3 2009 R in, cp 05 dt, r S
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
46 47
0844254 STEA 47 47 2019 R cp, in 03 nd, ob F1 tp
0831397 SULTAN 146 146 2008 R cp, in 06 dt, rt F1
0831253 SUNRISE 128 118 2006 R cp, in 03 dt, rt F1
0844322 Sv1491TM 128 118 2020 R cp, in 06 dt, r, ov F1 cd
0834354 Sv8840TM 128 118 2019 R cp, in 05 dt, r F1
0832190 ToMI (B) 7 7 2011 R cp, in 03 dt, r S
0832243 TOPSPORT 146 146 2012 R cp, in 05 dt, r F1
0832883 ToRBAy 146 146 2014 R cp 05 dt, r, rz F1 cd, tp
0844316 TUCANO 186 186 2019 R cp, in 03 nd, ov F1 tp
0833703 RNCUA 3 3 2017 R cp, in 05 dt, ci F1
0844576 UMAgNA 164 164 2020 R cp, in 03 nd, r, r F1 tp
0833265 vIvAT (B) 7 7 2016 R cp, in 03 dt, r S
0831837 YAqUI 128 118 2013 R cp, in 05 dt, ov F1
0831485 zOLOTAIA OSENI 3 3 2007 R cp, in 03 dt, cia, r S
0844578 zULfIA 164 164 2020 R cp, in 06 nd, r F1 tp
c) pentru industrializare 0833471 DOCET 128 118 2015 R in 06 dt, oa F1
0833741 fOkkER 138 138 2016 R in 06 dt, fc F1
0833473 fUzzER 128 118 2015 R in 07 dt, oa F1
0832172 hyPEEL 108 128 118 2012 R in 05 dt, oa F1
0833477 jAG 8810 128 118 2015 R in 04 dt, oa F1
0832499 jEIREx 262 262 2013 R in 04 dt, ov F1
0832641 LAMPO 138 138 2013 R in 03 dt, ov F1
6601049 NOvINkA PRIDNESTROvIA
3 3 1967 2000 R in 05 dt, ci S
0831370 PERfECTPEEL 128 118 2008 R in 03 dt, ov F1
0832991 PIETRAROSSA 186 186 2015 R in 05 dt, ro F1
0831706 PROgRESS 128 118 2009 R in 03 dt, oa F1
0833476 Sv 5215 Td 128 118 2017 R cp, in 04 dt, r F1
0833478 vELOz 128 118 2016 R in 04 dt, ov F1
0831877 vULCAN 138 138 2011 R in 03 dt, oa F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
d) tomate (cherry)
0843966 AMARETTO 3 3 2018 R cp 03 nd, r F1 tp, psu
0843712 CIORNAIA jEMCIUjINCA
3 3 2017 R cp, in 03 nd, r, m F1 tp, psu
0833988 CIREAC 7 7 2018 R cp 03 dt, r S decorativ
0842611 DELICIOS 2 2 2013 R cp, in 03 nd S tp, psu
0834183 DjULIETTA 3 3 2019 R cp 03 dt, r F1 tp, psu
0843710 MALINOvAIA jEMCIUjINCA
3 3 2017 R cp, in 03 nd, r, rz F1 tp, psu
0843709 MARgARITCA 3 3 2017 R cp, in 03 nd, r F1 tp, psu
0834184 MEDOvIE IABLoCIkI
3 3 2019 R cp 03 nd, r, or F1 tp
0833266 PRIChINdEL (B) 7 7 2016 R cp 02 dt, r S decorativ vase
0831883 6 PUNTO 7 128 118 2009 R cp, in 03 dt, ov F1
0831598 ROzOvAIA CAPELICA
3 3 2009 R cp, in 03 nd, ov, rz
S
0834185 ROMEO 3 3 2019 R cp 03 dt, r F1 tp, psu
0843708 ROzOvîE CUPOLA 3 3 2017 R cp, in 03 nd, rz F1 tp, psu
0843965 SINgARELLA 3 3 2018 R cp 03 nd, r, rz F1 tp, psu
0843711 zOLOTAIA jEMCIUjINCA
3 3 2017 R cp, in 03 nd, r, ga F1 tp, psu
ARdEI (Capsicum annuum L.) – 66 soiuri
0851602 AfRODITA 3 3 2008 R cp, in 04 fc S
0853786 AMANDA 50 50 2016 R cp 04 co S cd, tp
0853420 ANETTA 188 188 2016 R cp 03 co F1
0852118 ARISTOTLE 128 118 2010 R cp, in 03 fc F1
0852289 BARBIE 127 127 2010 R cp 03 fc F1
0853432 BELo Uvo 50 50 2015 R cp, in 05 co S cd, tp
0923451 BIhAR 254 254 2016 R cp, in 05 ap F1 cd, tp
0850091 BoGATÎRI 3 3 2000 R cp, in 05 co S
0923391 BUCUR 49 49 2015 R cp, in 03 ap S
0853951 CADIA 188 188 2018 R cp, in 05 fc, ga F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
48 49
0853952 CLAIR 188 188 2018 R cp, in 05 fc F1
0852445 CLAUDIO 138 138 2012 R cp 03 fc F1 cd, tp
0923739 GLoBUS oRANj (B) 2 2 2017 R cp, in 04 ap, ga S
0854384 DACIANA 11 11 2019 R cp, in 04 fc F1
0853787 DELfINA 50 50 2016 R cp, in 04 co S
0852612 CRISTI (B) 2 2 2014 R cp, in 03 co S
0853448 dUMBRAvA 252 19 2016 R cp 05 co F1 cd, tp
0851717 fLAMINgO 186 186 2008 R cp 03 fc F1 cd, tp
0851603 gLADIATOR 3 3 2008 R cp, in 05 ca S cd, tp
0923490 gOgOMAx 128 118 2016 R cp 05 ap F1
0853001 hERCULES 186 186 2015 R cp, in, cg 05 fc F1 cd, tp
0873418 hYffAE 188 188 2016 R cp 05 iu F1 cd, tp
0873334 IMPALA 186 186 2015 R cp, in 03 iu F1 cd, tp
0853446 INovAToR (B) 2 2 2016 R cp, in 05 co S
0921642 kABALA 127 127 2010 R cp, in 04 ap F1
0852982 kAPTUR 128 118 2015 R cp 04 co F1
0853864 kARISMA 186 186 2018 R cp, in 04 fc F1
0853489 kARPEx 128 118 2015 R cp 03 co F1
0852607 LIMPA 3 3 2014 R cp, in 03 co S cd, tp
0853299 LIUBov 127 127 2016 R cp, in 04 co F1
0852590 LOTTA 188 188 2012 R cp, in 02 co F1 tp, cd
8902127 LUMINA 3 3 1993 2000 R cp, in 03 co, a S
0852119 MARADONNA 128 118 2010 R cp 02 fc F1 cd, tp
0854383 NAPOCA 11 11 2019 R cp 04 cal F1
0854260 POLIOT 47 47 2019 R cp, in 05 co S
7002890 PODAROk MOLDOvî
3 3 1973 2000 R cp, in 05 co S
0854318 PORCELAN 128 118 2019 R cp 04 co, ga F1 tp
0853967 POzITRON 3 3 2018 R cp, in 04 co S
0922265 PRITAvIT 128 118 2011 R cp, in 04 ap F1
0852285 PROMONTOR 252 19 2011 R cp 03 co F1 cd, tp
0853861 REDkAN 186 186 2018 R cp, in 04 co F1
0854319 RIESLINg 128 118 2019 R cp 04 co, ga F1 tp
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0872623 RoMANo (B) 2 2 2013 R cp, in 05 iu, cal S
7605994 RUBINovÎI 3 3 1980 2000 R cp, in 05 ap S
0852728 SALANA 180 180 2014 R cp 02 fc F1 cd, tp
0852846 SAMANDER 138 138 2014 R cp, in 03 co F1 cd, tp
0852726 SCRIvIA 180 180 2014 R cp 05 fc F1
0871864 ShAkIRA 188 188 2009 R cp, in 03 iu,lu F1
0852921 SLAvY 280 280 2014 R cp, in 04 co F1
0853431 SLONOvO UvO 50 50 2015 R cp, in, cg 05 co S cd, tp
0854320 SOCRATES 128 118 2019 R cp, in 05 fc F1 tp
0853863 SPRINGBok 186 186 2018 R cp, in 04 fc, ga F1
0853738 SUvEICA (B) 2 2 2017 R cp, in 05 co S
0852978 TABU (B) 2 2 2014 R cp, in 04 co S
0853449 TODIRESTI 252 19 2016 R cp 05 co F1 cd, tp
0924385 TRAIAN 11 11 2019 R in 04 ap F1
0853452 REMUS 13 13 2015 R cp, in 05 fc F1 cd, tp
0922922 TAMINA 280 280 2014 R cp, in 04 ap F1
0853439 TELESTAR 172 172 2015 R cp 05 fc F1 cd, tp
0852614 ToAMNA dE AUR (B) 2 2 2014 R cp, in 05 co,ga S
0854356 TONTON 128 118 2020 R cp, in 05 fc F1 cd
0853419 TESEO 188 188 2015 R cp 05 co F1 cd, tp
0853450 vATRA 252 19 2016 R cp 05 co F1 cd, tp
0851857 vEDRANA 188 188 2009 R cp, in 05 fc F1 cd, tp
0852613 vITAMIN 2 2 2013 R cp, in 04 co S
0852246 WhITNEY 146 146 2011 R cp 03 co, a F1 cd, tp
PTLGELE vINETE (Solanum melongena L.) – 13 soiuri
0881882 BIBo 128 118 2009 R u 03 a F1 cd, tp
0882297 CLASSIC 186 186 2010 R u 03 oa F1
0881881 CLORINDA 128 118 2009 R u 04 F1 cd, tp
0881256 EPIC 128 118 2006 R u 03 F1
0883335 fABINA 186 186 2016 R u 04 F1
0884269 kARATAY 174 174 2018 R u 05 F1
0883969 kOROLEvA MARgO 3 3 2018 R u 05 r S
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
50 51
0883968 MEgATRON 3 3 2018 R u 05 oa F1
0882484 MIRvAL 174 174 2011 R u 03 F1 cd, tp
0882459 ShARAPOvA 164 164 2011 R u 03 F1 cd, tp
0880146 vRATIC 3 3 1998 2000 R u 03 S
0881846 NADIA 174 174 2009 R u 05 F1 cd,tp
0881601 NISTRU 3 3 2009 R u 03 F1
2. LeGuMe DIN GRuPA VeRZeI – 117 soiuri vARz ALB (Brassica oleracea L. convar. capitata var. alba D.C.)
– 85 soiuri
0912485 ARTOST 146 146 2012 R cp 03 F1
0914381 BEvERLy hILLS 11 11 2019 R cp, in 03 F1
0912197 BoURBoN 172 172 2011 R cp 03 F1
0914325 ChAMP 128 118 2020 R cp, in 03 F1
0912912 ChECkMATE 146 146 2014 R cp 03 F1
0911469 ELISA 180 180 2008 R cp 02 F1
0912913 fARAO 146 146 2014 R cp 03 F1
0910921 gLORIA 127 127 2003 R cp, in 03 F1
0913157 gREPALA 127 127 2014 R cp 03 F1
0910789 hERMES 128 118 2003 R cp 03 F1
0911497 jETMA 164 164 2008 R cp 02 F1
0914131 jETODOR 127 127 2019 R cp 03 F1
0911830 kEvIN 127 127 2011 R cp 02 F1
0913743 LEMMA 164 164 2016 R cp 02 F1
0913030 MAgNUS 172 172 2014 R cp 03 F1
0912483 NOzOMI 180 180 2012 R cp 03 F1
0911207 PANDION 128 118 2004 R cp 02 F1
0910783 PAREL 146 146 2003 R cp 02 F1
0910920 PRUkTOR 127 127 2003 R cp 03 F1
0913423 RADAN 188 188 2016 R cp 03 F1
0914326 RAPIDION 128 118 2019 R cp 03 F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0911831 REACTOR 127 127 2010 R cp 03 F1
0913147 SUNTA 17 17 2014 R cp 03 F1
0912662 TIARA 146 146 2014 R cp 02 F1
0912442 YANISOL 138 138 2012 R cp 03 F1
0912266 zAkAz 128 118 2012 R cp 03 F1
b) semitimpurie-mijlocie
0912298 BRAvo 186 186 2011 R cp, in 05 F1
0912957 BRoNCo 146 146 2015 R cp, in 05 F1
0912711 BUChAREST 128 118 2015 R cp 05 F1
1012930 CARAfLEx 146 146 2013 R cp 04 co F1
0912300 CENTURION 186 186 2014 R cp, in, ps 05 F1
0913146 ChEERS 17 17 2015 R cp 05 F1
0911324 CILEMA 164 164 2008 R cp 04 F1
0913156 ESCAzU 127 127 2015 R cp 05 F1
0912491 fIELDgLORY 146 146 2012 R cp, mu, in 04 F1
0912914 fRESCO 146 146 2014 R cp, mu 04 F1
0912723 GREEN Boy 180 180 2013 R cp 04 F1
0911833 gREgORIAN 127 127 2011 R cp 04 F1
0912196 LANDINI 172 172 2011 R cp, in 05 F1
0913866 kAPORAL 186 186 2018 R cp, in 05 F1
0912492 MEgATON 146 146 2012 R cp, in 05 F1
0912493 MULTIMA 164 164 2012 R cp, mu 05 F1
0913392 MUNTENIA 49 49 2015 R cp, in, mu 05 S
0911495 OTORINO 172 172 2008 R cp, in 05 F1
0914382 NEW YORk 11 11 2019 R cp, in 04 F1
0912640 qUISOR 127 127 2013 R cp, in, ps 05 F1
0911208 RINDA 128 118 2006 R cp, in, ps 05 F1
0912942 ROYAL vANTAgE 180 180 2014 R cp 04 F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
52 53
0912634 SARMALIN 127 127 2013 R cp, mu, in, ps 05 F1
0914545 SUPREME vANTAgE 180 180 2019 R cp 05 F1
0914217 SWEETY 180 180 2018 R cp, mu 05 F1
0911698 ToBIA 128 118 2010 R cp, in 05 F1
0910574 vESTRI 128 118 2001 R cp, in 05 F1
c) semitardiv-tardiv
0912384 AgRESSOR 127 127 2011 R cp, in, ps 07 F1
0911209 AMMON 128 118 2008 R cp, in, ps 07 F1
0910908 AMTRAk 146 146 2005 R cp, ps 07 F1
0911323 ANCOMA 164 164 2007 R cp, in 07 F1
0911699 ARRIvIST 128 118 2013 R cp, in, ps 06 F1
0912843 BATAL 3 3 2014 R cp, mu, ps 07 F1
0912466 BLokToR 127 127 2012 R cp, in 07 F1
0912053 BRIGAdIER 186 186 2010 R cp, in 07 F1
0914574 CONgAMA 164 164 2020 R cp, in 07 F1
0912528 CORONET 180 180 2013 R cp, ps 06 F1
0913758 dE BUzU 11 11 2017 R cp, in 06 S
0913487 fERRO 128 118 2015 R cp, in 06 F1
0912712 fUNDAxY 128 118 2013 R cp, ps 07 F1
0912911 ExPECT 146 146 2014 R cp, ps 07 F1
0911696 gALAxY 128 118 2009 R cp, ps 07 F1
0914546 gRANDSLAM 180 180 2019 R cp 06 F1
8702039 IvOLgA 3 3 1991 2000 R cp, in 07 S
0912915 jUBILEE 146 146 2014 R cp, in, mu 07 F1
0913475 kOLIA 128 118 2017 R p, in, p 07 F1
0911336 LION 172 172 2007 R cp, ps 07 F1
0914138 MARLOO 180 180 2018 R cp, in 06 F1
0912647 MENzANIA 128 118 2015 R cp, in 06 F1
7001886 MOLDAvANCA 3 3 1979 2000 R cp, in 07 S
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0914137 MONROO 180 180 2019 R cp 06 F1
0911807 PARADOx 146 146 2009 R cp, ps 07 F1
0913693 PEIzAj 3 3 2017 R p, in, p 06 F1
0911686 SELMA 164 164 2009 R cp, mu 06 F1
0913120 ShEDEvR 3 3 2015 R cp, in, ps 07 F1
0913410 STRUkTA 17 17 2015 R cp, ps 06 F1
0912193 vERNISAj 3 3 2011 R cp, in, ps 07 F1
zAvADOvSkAIA 72 45 1971 2011 R cp, in, mu 07 S
0912854 zENON 127 127 2014 R cp, in, ps 07 F1
◊ vARz RoIE (Brassica oleracea L. convar. capitata var. rubra L.) – 4 soiuri
0942903 RANChERO 146 146 2014 R ps 06 F1
0942070 RED DYNASTY 128 118 2011 R cp 03 F1
0941337 ROYALE 172 172 2005 R cp 04 F1
0941356 ROxY 128 118 2005 R cp 07 F1
◊ vARz CREA (Brassica oleracea L. convar. capitata var. sabauda L.) – 2 soiuri
0952904 MELISSA 146 146 2014 R cp 05 F1
0951689 MORAMA 164 164 2008 R cp, in 06 F1
◊ vARz ChINEzEASC (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr) – 3 soiuri
1092247 BILko 146 146 2010 R cp 04 F1
1092905 MANOkO 146 146 2014 R cp 01 F1 tp, cd
1092671 RIChI 180 180 2012 R cp 03 F1
CoNoPId (Brassica oleracea L. convar. botrytis var. botrytis) – 15 soiuri
0962976 ABENI 128 118 2014 R cp, in 03 F1 tp, cd
0962909 ALTAMIRA 146 146 2014 R cp, in, cg 06 F1
0961019 AMERIgO 127 127 2003 R cp, in 04 F1
0961338 BARCELoNA 172 172 2008 R cp 05 F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
54 55
0962075 CASPER 164 164 2012 R cp, in 05 F1
0964144 CONCEPT 180 180 2018 R cp, in 04 F1
0961808 fARgO 146 146 2009 R cp 05 F1
0963227 fIERO 13 13 2014 R cp 06 F1
0962908 fLAMENCO 146 146 2014 R cp, in 05 F1
0963474 fORTALEzA 128 118 2015 R cp 05 F1
0963488 fREEDOM 128 118 2015 R cp 04 F1
0962943 kASTOR 180 180 2014 R cp, in 06 F1
0963415 NOvARIA 188 188 2016 R cp 05 F1
0962910 SkYWALkER 146 146 2014 R cp, in 06 F1
0962724 WhITE ExCEL 180 180 2013 R cp 03 F1
◊ BRoCCoLI (Brassica oleracea L. convar. botrytis var. cymosa) – 7 soiuri
0972907 BATAvIA 146 146 2014 R cp 03 F1
0972906 fIESTA 146 146 2014 R cp, in 06 F1
0971695 IRONMAN 128 118 2008 R cp, in 03 F1
0973870 kOROS 186 186 2017 R cp, in 04 F1
0972940 MARAThON 180 180 2014 R cp, cg 05 F1
0974136 NAxOS 180 180 2018 R cp, in 05 F1
0974135 PARThENON 180 180 2018 R cp, in 05 F1
◊ gULIE (Brassica oleracea L. convar. acephal avar. gongulodes) – 1 soi
1002918 kORIST 146 146 2013 R cp 03 F1 cd, tp
3. LeGuMe TuBeRCuLIFeRe – 59 soiuri CARTof (Solanum tuberosum L.) – 59 soiuri
a) cu tubercul de culoare galben
0812648 ADORA 129 129 2013 R al 02 ga S
0810927 AgATA 140 140 2003 R al 02 ga S
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0812460 ALEgRIA 261 261 2012 R al 02 ga S
0812476 ARIzONA 140 140 2012 R al 05 ga S
0810928 ARNOvA 140 140 2003 R in, al 04 ga S
0812061 ARTEMIS 140 140 2010 R al, in 04 ga S
0813387 BERNINA 131 131 2015 R al 05 ga S
0813386 CAPTIvA 131 131 2016 R al 04 ga S
0812649 CARLITA 129 129 2013 R al 02 ga S
0814019 CARRERA 129 129 2017 R al 03 ga S
0813382 ChRISTEL 261 261 2016 R al 04 ga S
0812655 CoLoMBA 129 129 2013 R al 02 ga S
0812952 CONCORDIA 131 131 2014 R al 04 ga S
0813841 CONSTANCE 140 140 2016 R al 04 ga S
0813095 DAMARIS 261 261 2014 R al 04 ga S
0812362 ESTRELLA 261 261 2014 R al 04 ga S
0812650 fABULA 129 129 2014 R al 06 ga S
0811662 fINkA 131 131 2010 R al 03 ga S
0814271 fORTUS 129 129 2018 R cp, in 05 S
0810830 IMPALA 140 140 2002 R al 03 ga S
0813209 jULINkA 131 131 2015 R al 03 ga S
0812506 LAPERLA 165 165 2013 R al 02 ga S
0814014 LAUDINE 140 140 2018 R cp, in 04 S
0812685 MAgDA 261 261 2013 R al, in 02 ga S
0811665 MARABEL 131 131 2008 R al 04 ga S
0812049 MIRANDA 132 132 2011 R al, f 03 ga S
0813094 OSIRIS 261 261 2014 R al 02 ga S
0814270 PRADA 165 165 2018 R cp, in 03 S
0814484 PRIMABELLE 129 129 2019 R al 03 ga S
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
56 57
0813842 RANOMI 140 140 2017 R al 03 ga S
0811391 RIvIERA 140 140 2009 R al 02 ga S
SANTE 140 140 2004 R al, in 06 ga S
0812463 SOLIST 261 261 2011 R al 02 ga S
0812654 SYLvANA 129 129 2013 R al 05 ga S
0810515 vELOx 132 132 2001 R al 03 ga S
0812951 vIvIANA 131 131 2014 R al 06 ga S
0814015 vOgUE 140 140 2017 R al 03 ga S
0812656 vOLUMIA 129 129 2013 R al 02 ga S
0814691 WEgA 261 261 2020 R al 05 ga S
b) cu tubercul de culoare roie
0810929 AMOROSA 140 140 2003 R al 04 r S
0810295 ASTERIx 129 129 2001 R al 06 r S
0814690 BALTIC RoSE 261 261 2020 R al, in 06 rz S
0811663 BELLARoSA 131 131 2009 R al 02 r S
0810294 CLEOPATRA 129 129 1999 R al 03 r S
0812038 DELPhINE 261 261 2013 R al, ps 04 r S
0810277 DESIRéE 129 129 1998 R al 05 r S
0813444 ESMEE 140 140 2015 R al 05 r S
0812949 EvOLUTION 140 140 2014 R al 04 r S
0812201 IRgA 253 253 2011 R al 04 rz S
0810722 kONDOR 140 140 2002 R al 04 r S
0811092 kURODA 140 140 2004 R al 06 r S
0812478 MANITOU 140 140 2014 R al 06 r S
0811898 PICASSO 140 140 2009 R al 07 r S
0810733 RED SCARLETT 129 129 2002 R al 03 r S
0812047 RED LADY 132 132 2010 R al 05 r S
0813207 RED SONIA 131 131 2014 R al 02 r S
0811406 RODEO 129 129 2009 R al 07 r S
0811154 ROMANO 140 140 2004 R al, in 05 r S
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
0812477 RUDOLPh 140 140 2012 R al 06 r S
0814485 SUNRED 129 129 2019 R al 05 r S
4. LeGuMe rdCinoaSe – 70 soiuri MoRCov (Daucus carota L.) – 34 soiuri
1181891 ABACo 128 118 2013 R cp, in 03 co F1
7905920 ARTEk 3 3 1983 2000 R cp, in 03 ci S
1184226 AURANTINA 17 17 2018 R u 04 co F1
1182896 BALTIMoRE 146 146 2015 R cp, in 05 ci F1
1182899 BANGoR 146 146 2015 R cp, in 04 ci F1
1184022 BELGRAdo 146 146 2017 R cp, in 04 ci F1
1184023 BERMUdA 146 146 2017 R cp, in 05 ci F1
1181335 BoLERo 174 174 2008 R cp, in, ps 04 ci F1
1183541 BoLIvAR 186 186 2016 R cp 05 co F1
1182295 BoLTEX 186 186 2011 R cp, in, ps 06 co F1
1183269 CANADA 146 146 2015 R u 06 co F1
1184024 CARSON 146 146 2017 R cp, in 05 co F1
1184025 CASCADE 146 146 2017 R cp, in 05 co F1
1182919 ChAMARE 280 280 2014 R cp, in, ps 04 co S
3801080 ChANTENAy 2461 55 45 1950 2011 R cp, in 05 co S
1181827 COMET 172 172 2009 R cp, in, ps 04 co S
1182898 CoRdoBA 146 146 2015 R cp, in 05 co F1
1182663 CUPAR 146 146 2015 R u 05 co F1
1182308 ELEgANCE 138 138 2012 R cp, in, ps 05 ci F1
8902216 kRASAvkA 3 3 1993 2000 R cp, in 04 cia S
1182645 LAgUNA 138 138 2013 R cp, in 03 ci F1
1183543 MIRAfLORES 186 186 2017 R cp, in 05 co F1
1181321 MONANTA 164 164 2007 R cp, in 04 ci S
1180782 NAPOLI 146 146 2004 R cp, in 03 ci F1
1182836 OLIMPO 174 174 2014 R cp, in 03 ci F1
1181848 PRESTO 174 174 2010 R cp, in 03 ci F1
1181358 ROYAL fORTO 128 118 2007 R cp, in 05 ci S
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
58 59
1182089 SANTA CRUz 128 118 2011 R cp, in, ps 04 co F1
1183534 ShANTINO 121 45 2017 R cp, in 05 co S
1182095 SIRkANA 138 138 2010 R cp, in, ps 05 ci F1
1181605 STELLA 3 3 2008 R cp, in 03 co S
1184317 Sv7381dh 128 118 2020 I-II cp, in 05 co F1
1183411 TANgERINA 17 17 2016 R cp, in 04 co F1
1181761 TIM TOM 174 174 2008 R cp, in, ps 04 ci S
SfECL RoIE (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris