3
Euroeod ? * Proiectarea tcgt {h*dagiei pi de ad&nciraea de fuxdar* Br" {prin sarcina g}. studiiie'; {ixclusiv experimentatre} au pus in evident6 $i eltr factori care inf}ui *apacitatea portantE c*m sunt: farnra suprafel*i de contast a fundri terenul" inclinarea acestei suprafe{e, ?nc}inar*a qi exceatricitatea fs lra*smis6 de funda{i* terenului- *ondi}ii}e d* drenare a apei *rfter terenul de funilare, etc. S,3. Capacitatea portentii a funda$iilor directe dup[ standardnt SR EN 199?-L:2$S4o Ea condigfi statiee in anexa D din standarderl SR EN 19$?-1:2004 se propwie i *naliticE pentru ealsulul c*pacitslii partante & terenului ?n funda$i direete. Sunt date dous relalii de caleul, fancgie de drenare din teren. Peatru condilii drenate (teren f*ar6 ap6 subteran#t: necoeriv sub aivelul apei subterane), relgia de calcr.ll este {F = RIA' = c'"}f"&.s"f. + q'}f*&*s*in + *,Sf B'N*friy unde, #P nunt inifiatete de Ia "capacitate portantE" (notafia atrtorului); t' $i c' sunt vatorile de e*lcul ale greutEgii volumice efective $f. lel'ective a terenului ds fundarc; ff's$te valoarea de calcul a greut*gii p6m&rfinlui de pe ad*pci , ffr }fu Sf tr- sunt coeficienti de capacitate pcrtant6 ryi au ex$ **r{tg'{45"+P'fr); rv"'. = {No - I}cot$'; At, = Z{Nq - tttSi rug*as6 (d > 6'l ?1; e = 2,718?& este numfinrl lui Euler; valorite fi#j s*leulate gi sunt date ?n tab*lul 8.1. i& &*, &, sunt coeficiengi care $n seama ds ftI-sli$area *afie-teren Ei *u expresiile: &., = br * {1 - bq} f {NdS@'}; #')zi rre*te unghiul de fnclinare aI iu;rrafepi de coutact fr s, sunt coefieienli c&re +iE searn& de fsrsla fu pl*m a fl

Capacitatea portanta a fundatiilor directe

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Standardul SR EN 1997-1:2004

Citation preview

 • Euroeod ? * Proiectarea tcgt

  {h*dagiei pi de ad&nciraea de fuxdar* Br" {prin sarcina g}. studiiie';{ixclusiv experimentatre} au pus in evident6 $i eltr factori care inf}ui*apacitatea portantE c*m sunt: farnra suprafel*i de contast a fundriterenul" inclinarea acestei suprafe{e, ?nc}inar*a qi exceatricitatea fslra*smis6 de funda{i* terenului- *ondi}ii}e d* drenare a apei *rfterterenul de funilare, etc.

  S,3. Capacitatea portentii a funda$iilor directe dup[standardnt SR EN 199?-L:2$S4o Ea condigfi statiee

  in anexa D din standarderl SR EN 19$?-1:2004 se propwie i*naliticE pentru ealsulul c*pacitslii partante & terenului ?nfunda$i direete. Sunt date dous relalii de caleul, fancgie dedrenare din teren. Peatru condilii drenate (teren f*ar6 ap6 subteran#t:necoeriv sub aivelul apei subterane), relgia de calcr.ll este

  {F = RIA' = c'"}f"&.s"f. + q'}f*&*s*in + *,Sf B'N*friyunde,

  #P nunt inifiatete de Ia "capacitate portantE" (notafia atrtorului);t' $i c' sunt vatorile de e*lcul ale greutEgii volumice efective $f.

  lel'ective a terenului ds fundarc;

  ff's$te valoarea de calcul a greut*gii p6m&rfinlui de pe ad*pci, ffr }fu Sf tr- sunt coeficienti de capacitate pcrtant6 ryi au ex$**r{tg'{45"+P'fr); rv"'. = {No - I}cot$'; At, = Z{Nq - tttSirug*as6 (d > 6'l ?1; e = 2,718?& este numfinrl lui Euler; valorite fi#js*leulate gi sunt date ?n tab*lul 8.1.

  i& &*, &, sunt coeficiengi care $n seama ds ftI-sli$area*afie-teren Ei *u expresiile: &., = br * {1 - bq} f {NdS@'};#')zi rre*te unghiul de fnclinare aI iu;rrafepi de coutact fr

  s, sunt coefieienli c&re +iE searn& de fsrsla fu pl*m a fl

 • Lgz Apli geotehnicE

  n '|iepf*nghiular&: sq= l + iB'/L')sirt$'; st = l -0,3{B'/L-pentru lorTna Gl

  = {s& * ly(Nq* JJ;-pentru farr:na pEtratf, sau sirctllarE: $.t =ty(Ns

  - t );

  -pentru fundafiile continue, lungime a L a fuirda{iei fiind mult maidec6t ffimea:B, coeficientii s sunt egaJi cu 1,S;

  -rcienti care- tin st ea rezultantei in

 • Tabel8.I.

  Tabel 8.1*continu&re

  Tabel 8.l-continuare

  Fentru candigii aedrenate (teren argflos sub nivelutr apeieste urm*toarea:

  CP = R/A' = (t{* Z}cub,s*i* + qffir}* c* este valoarea de c*Icul a coeziunii nedrenate a terenul*,{x * 2}, s* = J + 0,2{B'{L'J pentnr form6 dreptunghiular[ fu:il,t* psryru f-ormE p*rrar6 sau circularEi j* = 0,S{1 + .l[t * fJ J #i$*f* **r*ina dat* de greutatea pBmftitului de pe adsncimea de &ffi

  Capeeitatea portantii ft fumdnfiilar direete

  CPu = ffif::l

  m*fisiefitul de reducere f se calculefl?* cu relagia:

  s 6 7 I * i0 II t4 IJN 1 1,57 I n,! I-8IJ ?-s6 za6 z,qi t.l I .') (}? 3.?6N & il.1S &1s 0J2 0Ja *,40 0.52 *,ffi 0.84 i-0l.l" 0 6.4.9 6,81 7.r6 "7 \a ? G') s,34 8,8{i 9.29 q"*ti