of 320 /320
BİRİLLİK AZƏRBAYCAN KİTABİYYATI 2011 BAKI - 2012

BİRİLLİK AZƏRBAYCAN KİTABİYYATIanl.az/down/birillik-2011.pdf · 2016. 8. 26. · 5 Bölmələr daxilində əvvəlcə Azərbaycan, sоnra isə rus dilində оlan matеriallar

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BİRİLLİK AZƏRBAYCAN KİTABİYYATIanl.az/down/birillik-2011.pdf · 2016. 8. 26. · 5...

 • BİRİLLİK AZƏRBAYCAN

  KİTABİYYATI

  2011

  BAKI - 2012

 • BİRİLLİK AZƏRBAYCAN

  KİTABİYYATI

  2011

  BAKI - 2012

 • Baş redaktor : K.M.Tahirov

  Tərtibçilər: L.Talıbova, N.Rzaquliyeva

  Redaktor: Z.Qulamova, L.Bağırova

  Kompüter dizayn və yığımı: N.Hüseynova, B.Orucova

  Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2011 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2012.- 318 s.

  © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2012

 • 3

  MÜQƏDDİMƏ Milli bibliоqrafiya vəsaitləri ölкə ərazisində dərc оlunan

  ədəbiyyatın rеtrоspекtiv bibliоqrafiyasının tərtibində və кitab nəşri statistiкasının aparılmasında mühüm əhəmiyyət кəsb еdir. Tarixi-xrоnоlоji və nəşriyyat tarixi baxımından özündə çоx qiymətli məlumatları əкs еtdirən bu vəsaitlər ayrı-ayrı еlm sahələri üzrə еlmi tədqiqatların və araşdırmaların aparılmasında əvəzsiz rоl оynayırlar.

  Digər tərəfdən müasir dövrdə оxucuların rəngarəng sоrğularının ödənilməsində milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin əhəmiyyəti çоx böyüкdür. Məhz ölкə ərazisində dərc оlunan bütün çap məhsullarını tоplu şəкildə özündə əкs еtdirən milli bibliоqrafiya vəsaitləri оxucuların, mütəxəssislərin, alimlərin, ziyalıların və nəhayət кitabxanaçıların daha çоx müraciət еtdiкləri məlumat nəşrlərindəndir.

  Əsası 1925-ci ildə qoyulmuş Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası öz fəaliyyəti dövründə bir sıra digər funksiyaları yerinə yetirməklə yanaşı, ölkənin bütün çap məhsulunun rəsmi biblioqrafik uçotunu apararaq toplanan informasiyanı bir sıra retrospektiv və dövlət cari uçot-qeyd biblioqrafik vəsaitləri vasitəsilə tələbatçılara çatdırırdı.

  1960-cı ildən nəşr edilən «Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı» il ərzində dilindən, mövzusundan, janrından asılı olmayaraq respublikada nəşr edilmiş bütün kitablar barəsində tam biblioqrafik məlumat verir. «Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı»nda olan yardımçı göstəricilər və statistik məlumatlar respublikada nəşr edilən kitab məhsulunun tərkibi barədə müxtəlif aspektli informasiya əldə etməyə imkan yaradırdı. Uzun illər ərzində kitabxanaçılar, biblioqraflar və ən müxtəlif tələbatçı qrupları tərəfindən geniş istifadə edilirdi. Həmin vəsaitə nəinki

 • 4

  respublikamızda, həm də onun hüdudlarından kənarda böyük tələbat var idi.

  Lakin vəsaitlər üçün materialların toplanması davam etsə də, müxtəlif təşkilati və maliyyə çətinlikləri üzündən 1986-cı ildən etibarən həmin vəsaitin nəşri dayanmışdır. Belə bir vəziyyət respublikamızın kitabxanaçılarını, informasiya mütəxəssislərini, ziyalıları və həm də geniş tələbatçı kütlələrini ciddi narahat edirdi.

  1980-cı illərin sоnlarından Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının fəaliyyəti xеyli məhdudlaşdığından və 1999-cu ildə Milli Məclis tərəfindən qəbul еdilən «Kitabxana işi haqqında» Azərbaycan Rеspubliкasının Qanunu ilə ölkə ərazisində dərc оlunan çap məhsullarının dövlət uçоtunu aparmaq və arxiv fоndunu yaratmaq Milli Kitabxanaya həvalə оlunduğundan bu iş dayandırılmışdı. Lakin «Milli kitabxana» statusu hələlik hеç bir kitabxanaya vеrilmədiyindən bir nеçə il bu vacib iş aparılmırdı.

  2004-cü ildə M.F.Axundоv adına Dövlət Kitabxanasına «Milli Kitabxana» statusu vеrildikdən sоnra milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin nəşri işi yеnidən gündəmə gəldi və həmin ilin iyununda 1990-cı ilə aid ilk buraxılış uzun fasilədən sоnra işıq üzü gördü - оxuculara təqdim оlundu. Bir qədər sоnra isə 1991-ci ilə aid iкinci buraxılış çap оlundu.

  Kitabiyyatın bu buraxılışında 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəşr edilmiş 2079 kitab və kitabça barəsində biblioqrafik informasiya öz əksini tapmışdır. Bu buraxılış üçün matеrialların tоplanmasında Milli Kitabxananın mütəxəssisləri ilə yanaşı, еlmi kitabxanaların, bir sıra nəşriyyatların və univеrsitеtlərin kitabxanalarının mütəxəssisləri də iştirak еtmişlər. Biblioqrafik təsvirlər QOST 7.1-2003 «Bibliоqrafik yazı. Bibliоqrafik təsvir. Ümumi tələbat və tərtibat qaydaları» əsasında tərtib edilmişdir. Toplanmış material elm və fəaliyyət sahələri üzrə dövlət biblioqrafiyası orqanlarında istifadə edilən təsnifat əsasında qruplaşdırılmışdır.

 • 5

  Bölmələr daxilində əvvəlcə Azərbaycan, sоnra isə rus dilində оlan matеriallar ayrıca vеrilmişdir. Hər bir bölmə və yarımbölmə daxilində əlifba prinsipi gözlənilmişdir. Vəsaitin sоnunda оxucuların оndan istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə köməkçi aparat – Azərbaycan və rus dillərində müəlliflərin əlifba göstəricisi və vəsaitdə sərlövhə üzrə təsvir оlunmuş əsərlərin sərlövhəsinin əlifba göstəricisi vеrilmişdir.

  «Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı»nın 2011-ci il buraxılışı M.F.Axundоv adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən çapa hazırlanmışdır. Bu buraxılışın çapa hazırlanması işində Milli Еlmlər Akadеmiyasının Mərkəzi Еlmi Kitabxanasının, BDU-nun Еlmi Kitabxanasının, İqtisad Univеrsitеtinin, Tibb Univеrsitеtinin Elmi Kitabxanalarının və bir sıra univеrsitеtlərin kitabxanalarının mütəxəssisləri də yaxından iştirak еtmişlər. Fürsətdən istifadə еdərək bu vəsaitin hazırlanmasında bizə yaxından kömək еdən bütün kitabxanalara və nəşriyyatlara, mütəxəssislərə dərin minnətdarlığımı çatdırıram.

  Tərtibçilər bu buraxılış haqqında öz dəyərli məsləhətlərini göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığını bildirir və təklifləri M.F.Axundоv adına Azərbaycan Milli Kitabxanasına (ünvan: AZ-1000, Baкı ş., Xaqani küç. 29; e-mail: [email protected]. göndərmələrini xahiş еdir.

  Baş redaktor

   

   

   

 • 6  

  0 Ümumi şöbə 00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri

  001 Elmşünaslıq 1. Ağayev, T.M. Elm yolunda. Həyat necə davam edir

  [Mətn] /Telman Ağayev; tərt. ed. və red.: A.Q.Qazıyev, G.A.Qurbanova; baş red. Ə.N.Fərəcov; AMEA, A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2011.- 601, [3] s., portr., fotoşək.; 21 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 8 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-453-32-4 (cildli).- [2011-91137]

  2. Akademik Tofiq Məmməd oğlu Əliyev [Mətn] /tərt.: İ.X.Muratov, S.Q.Salehov, Ə.İ.Quliyev; elmi red. R.Ə.Əliyev; ön söz Anar; AMEA.- Bakı: Elm, 2011.- 204 s., fotoşək., portr.; 21 sm.- (AMEA-nın elm və mədəniyyət xadimləri).- Bibl.: s. 159-167.- Mətn Azərb və rus dillərindədir.- Q. yox, nüs. yox.- [2011-90485]

  3. Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri [Mətn] /Fikrət Əliyev, Ş.S.Ağayev; red. C.Məmmədli; rəy.: B.Ağayev, A.Bayramoğlu.- Bakı: Elm, 2011.- 150 s.: şək.; 20 sm.- 7 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-453-41-6.- [2011-89588]

  4. Azərbaycanın elmi elitası-elmlər doktorları [Mətn]: məlumat kitabçası /layihənin rəhb. və ön söz müəl. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 319 s.: cədv.; 24 sm.- 75 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-952-345-86 (cildli).- [2011- 92062]

  5. Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş "Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innova-siyanın rolu" beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 24-25 noyabr 2011-ci il [Mətn].- Bakı: Elm, 2011.- 545 s., cədv.; 29 sm.- Mətn Azərb., ing., rus dillərindədir.- 30 man., 250 nüs.- ISBN 5-8066-1775-6.- [2011-91623]

  6. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri [Mətn]: ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 4-7 may 2011-ci il Bakı-Gəncə /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti, Gəncə Dövlət Un-ti.- Bakı:

 • 7  

  Mütərcim NPM, 2011.- Hissə 1.- 626, [2] s.: şək.; 24 sm.- 12 man., 300 nüs.- [2011-90689]

  7. Xəlilov, S.S. Elm haqqında elm [Mətn] /Səlahəddin Xəlilov; elmi red. və ön söz müəl. R.Mehdiyev; rəy.: M.Kərimov, A.Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2011.- 750, [2] s., sxem., portr.; 25 sm.- Bibl.: s. 713-748.- 15 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-814-70-5 (cildli).- [2011-Azf 262497]

  8. Qurbanov, X. Elmi-tədqiqat işlərinin tərtibi və nəticə-lərinin riyazi işlənməsi [Mətn] /Xalid Qurbanov, K.Fətəliyev.- Bakı: Vektor NE, 2011.- 156, [2] s.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 156.- 8 man., 500 nüs.- [2011- 92246]

  9. Müstəqillik illərində Azərbaycanda innovasiyanın inkişafı [Mətn] /AMEA, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi.- Bakı, 2011.- 225 s., cədv., fotoşək.: şək.; 29 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 25 man., nüs. yox.- [2011-91624]

  10. Professor Əli Məhərrəm oğlu Hüseynov-75 [Mətn]: bioqrafiyası, elmi pedaqoji fəaliyyəti /red. dizayn və çapa məsul A.Ziyad; elmi red. T.Q.Abdullayeva; topl.: Z.Ə.Hüseynov; İ.Ə.Hüseynova.- Bakı: ADPU, 2011.- 107 s., fotoşək.; 21 sm.- 6 man.,100 nüs. (cildli).- [2011-89980]

  11. Professor Fərrux Rüstəmov-50 [Mətn] /tərt.: R.Əliyev [və b.]; elmi red. Ə.Abbasov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 576 s.; 20 sm.- Q. yox., 500 nüs. (cildli).- [2011-91810]

  12. Tağıyev, A. İnnovasiya [Mətn]: 1 saylı broşura /Albert Tağıyev; elmi red. Z.Səmədzadə.- Bakı: Təknur, 2011.- 47 s., cədv.; 20 sm.- 4 man., 350 nüs.- ISBN 9789-952-445-16-9.- [2011- 92093 ]

  13. Алиев, В.Л. Штриховое кодирование в вопросах и ответах: Основные понятия. Практика использования. Техни-ческие средства [Текст] /В.Л.Алиев.- Баку: GS1 Azerbaijan, 2011.- 176 c.: рис., табл.; 20 см.- 15 ман., тир. нет.- [2011-Ар-14212]

  002 Mətbuat. İnformatika

  14. Aslanov, A.Ə. Müasir dünyanın informasiya şəbəkə-

  sində AzərTAC-ın yeri: təşəkkül tarixi və inkişaf mərhələləri

 • 8  

  [Mətn]: monoqrafiya /Aslan Aslanov; elmi red. Y.Mahmudov; ön söz müəl. Ə.Həsənov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 230 s., portr., cədv.; 22 sm.- Bibl.: s. 213-229.- 8 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-952-346-31-2 (cildli).- [2011-90616]

  15. AzərTAc 90 [Mətn] /ideya rəhb. və tərt. müəl. A.Aslanov; red.: D.İsmayılov, T.Nuriyeva, F.Ağazadə; tərc.: O.Məmmədov, N.Xidirov, C.Səfərov [və b.]; Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 357 s., portr., fotoşək.; 22 sm.- Mətn Azərb., ing. və rus dillərindədir.- 12 man.,1000 nüs.- ISBN 9789-952-346-01-5 (cildli).- [2011-90614]

  16. Babayev, F.İ. Azərbaycanda vətəndaş inteqrasiyası və KİV [Mətn]: məqalələr toplusu /Fuad Babayev; red. G.Nəsibov.- Bakı: Apostrof, 2011.- 100, [2] s., portr.; 17 sm.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-444-53-7.- [2011-89737]

  17. Əhmədli, N. Con Milton və onun "Areopagitika" əsəri [Mətn]: dərs vəsaiti /Nəsir Əhmədli; red. H.Vəliyev; rəy.: V.Arzumanlı, S.Məmmədli.- Bakı: Bakı Universiteti, 2011.- 118 s., portr.; 21 sm.- Bibl.: s. 57-58.- 5 man., 200 nüs. (cildli).- [2011- 90198]

  18. Fərzullayev, M. Şərəfli ömür yolu [Mətn] /Mehman Fərzullayev; red. Hacı Q.Piriyev.- Bakı: Vətən, 2011.- 79 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 3 man., 100 nüs.- [2011- 90752]

  19. Seyid, S.N. Naxçıvanda mətbuatın inkişafı tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /Surə Seyid; elmi red. H.Həşimli; rəy.: C.Məmmədli [və b.].- Naxçıvan: Əcəmi, 2011.- 104 s.: şək.; 20 sm.- ("Şərq qapısı" qəzetinin 90 illik yubileyinə həsr olunur).- Bibl.: s. 93-102.- 5 man., 300 nüs.- [2011-90538]

  20. Yaqublu, N.Q. "Kaspi" qəzetinin yaranması və fəaliyyəti [Mətn]: "Kaspi" qəzetinin 130 illliyinə /Nəsiman Yaqublu; red. Ş.Vəliyev.- Bakı: Qanun, 2011.- 211 s.; faksimile, portr., fotoşək.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2011-90686]

  004 İnformasiya texnologiyaları

  21. Abbasov, Q. İnformasiya texnologiyalarının işdə tətbiqi

  [Mətn]: metodik vəsait /Qabil Abbasov; red. H.Ələkbərov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Nağıl evi, 2011.-

 • 9  

  Hissə I: Fərdi komputerlə ümumi tanışlıq.- 43 s., portr., cədv.: şək.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs.- [2011-91953]

  22. Əliquliyev, R.M. Fərdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına struktur yanaşma [Mətn]: ekspress-informasiya /Rasim Əliquliyev, R.Mahmudova; AMEA, İnformasiysa Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: 2011.- 47 s., portr.; 21 sm.- 3 man., 100 nüs.- ISBN 9789-952-434-33-0.- [2011- 92280]

  23. Kərimov, S.Q. İnformatika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Sabit Kərimov; red.: S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə.- Yenidən işl. 2-ci nəşri.- Bakı, 2011.- 435 s.: şək., cədv.; 25 sm.- Bibl.: s. 426-427.- 10 man., nüs. yox.- ISBN 9789-952-440-29-7 (cildli).- [2011-91585]

  24. Mahmudova, S. Proqramlaşdırma və onun inkişaf mərhələləri [Mətn] /Səfaqət Mahmudova, Kamil Məmtiyev; elmi red. T.Kazımov; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı, 2011.- 139 s., portr., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 136-137.- 6 man., 100 nüs.- ISBN 9789-952-434-32-3.- [2011- 90905]

  25. Tağıyeva, Z. İnformatika və İKT [Mətn]: dərs vəsaiti /Zemfira Tağıyeva, G.Həsənov, S.Cəbrayılzadə; red. Ə.Q.Pələn-gov; rəy.: G.M.Gülablı, F.Qırxlarov, S.S.Həmidov, S.Kərimzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı, 2011.- 316 s.: şək., sxem; 20 sm.- Bibl.: s. 31.- 35 man., 200 nüs.- [2011-89141]

  26. Vəliyeva, P.M. İnformatika [Mətn]: magistraturaya hazırlıq testləri /Pərvanə Vəliyeva, P.K.Kərimova, R.Ş.Həsənova; elmi red.: R.Alıquliyev, E.Əhmədova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2011.- 156 s., portr.: şək., cədv.; 20 sm.- 4 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-952-434-30-9.- [2011-89170]

  008 Mədəni inkişaf. Mədəniyyət. Proqress

  27. Abbasov, N. Mədəniyyət siyasəti və mədəni irs [Mətn]:

  kulturoloji təhlil /Namiq Abbasov; elmi red. V.Cəfərov.- Bakı: [n.y.], 2011.- 218 s; 20 sm.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91897]

 • 10  

  28. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi illik hesabatı: 2010 [Mətn] /burax. məsul F.Qurbanov; red.: V.Quliyev, T.Vəliyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Xatun Plyus, 2011.- 82, [2] s.; 24 sm.- 8 man., 200 nüs.- [2011- 91204]

  29. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin beşillik fəaliyyətinə dair hesabat: 2006-2010 [Mətn] /burax. məsul F.Qurbanov; red.: V.Quliyev, T.Vəliyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Xatun Plyus, 2011.- 102, [2] s.; 24 sm.- 8 man., 200 nüs.- [2011- 91205]

  30. Əfəndiyev, T.İ. Mədəniyyətdə tarixlik və müasirlik [Mətn] /Timurçin Əfəndiyev, elmi red. A.Babayev.- Bakı: Təhsil, 2011.- 391 s.: şək., fotoşək; 25 sm.- Bibl.: s. 380-390.- 20 man., 100 nüs. (cildli).- [2011- 90895]

  31. Karroll, C.B. Mədəniyyətlər dialoqu: Gülənin İslam təlimi və humanizm anlayışı [Mətn] /Cill Karroll; elmi red. Z.Qaralov; tərc. İ.Abdulla.- Bakı, 2011.- 156 s.; 23 sm.- Bibl.: s. 155-156.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-463-00-2.- [2011-89927]

  32. Qandi, M. Bütün insanlar qardaşdır [Mətn] /Mahatma Qandi; tərc. ed. G.Gəncalp; Sivilizasiya və Maarifçilik İctimai Birliyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 162, [2] s.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2011-91414]

  33. Qarayev, T.F. Sənətin keçirdiyi yollar [Mətn] /Telman Qarayev; red. R.Zöhrabov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Qoliaf, 2011.- Kitab 2.- 487 s., portr., fotoşək.; 25 sm.- 18 man. 26 qəp., 500 nüs.- ISBN 9789-952-447-06 (cildli).- [2011-92002]

  34. Mustafa, F. Qloballaşma və mədəniyyət [Mətn] /Firuz Mustafa; elmi red. Ə.F.Abbasov; red. Ş.Rövşənqızı.- Bakı: Araz, 2011.- 129 s; 21 sm.- Bibl.: s. 123-128.- 5 man., 1000 nüs. (cildli).- [2011-91804]

  35. Nəsibov, E.M. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] /Elşən Nəsibov; elmi red. H.Cabbarlı.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- Kitab 1.- 156 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 153-154.- 8 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-802-42-9-[2011-91576]

 • 11  

  01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri

  36. Abuzər Xələfov [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /tərt.-müəl. S.Sadıqova; red.: L.A.Məmmədova, K.M.Tahirov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Nağil Evi, 2011.- 340, [2] s.; 21 sm.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 9952-210-61-3 (cildli).- [2011-91518]

  37. Ağabəyli, Sevil Sultan qızı [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. red.: K.Aslan, S.Xansuvarova; red. H.Əkbərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: [s. n.], 2011.- 87 s., portr.; 20 sm.- 3 man., 100 nüs.- ISBN 9789-952-801-77-4.- [2011-89323]

  38. Ağdam - Qafqaz Xirosiması, Ruhlar şəhəri [İzomaterial]: kataloq /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarında Dövlət Dəstəyi Şurası; "İslam" Plüralizm Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2011.- 56 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir.- 4 man., nüs. yox.- [2011-91316]

  39. Akademik Yusif Məmmədəliyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed A.Kazımov; red.: K.Tahirov, A.Kəngərli; AMEA, akad. Y.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-ti, Azərb. Milli Kitabxanası, Mərkəzi Elmi Kitabxana, akad. Y.Məmmədəliyev ad. Fond.- Bakı: [n.y.], 2011.- 275 s., portr., fotoşək; 21 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 12 man., nüs. yox. (cildli).- [2011-91807]

  40. Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. müəl.: A.Əliyeva-Kəngərli, Ə.Həzərxanov; red.: F.Hüseynova, İ.Səfərov; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 239 s., portr.; 20 sm.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-952-342-83-3 (cildli).- [2011-89818]

  41. Arif Şəfaət oğlu Mehdiyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt.-müəl.: A.Əliyeva-Kəngərli, İ.Səfərov; red.: F.Hüseynova, G.Emamyari; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Proqress, 2011.- 213 s.: şək., fotoşək.; 21 sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.- 8 man., 250 nüs. (cildli).- [2011-90697]

  42. Aşıq Ələsgər-190 [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed.: S.Əsədova, G.Mirişova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

 • 12  

  Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 149 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus. dillərindədir.- 6 man., 200 nüs.- [2011-91517]

  43. Bakı kitabxanalarında Şərq ölkələrinə aid Şərq və Qərbi Avropa dillərində daxil olan kitablar [Mətn]: biblioqrafik göstərici /tərt.: S.Əliyeva, G.Qəniyeva; elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; red.: F.Süleymanova, A.Hüseynova; burax. məsul F.Hüseynova; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı, 2011.- 63 s.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2011-90235]

  44. Bəhmən Yusif oğlu Axundov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt.-müəl. X.Ş.Kərimov; elmi red. İ.H.Alıyev; red. Ş.İ.İslamova; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı, 2011.- 84 s.; 20 sm.- (Anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə).- Əlifba göstəricisi: s. 81.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-454-14-7.- [2011-90497]

  45. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 1998 [Mətn] /tərt.: L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.M.Tahirov; red.: Z.Qulamova, L.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 229 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 3 man., 150 nüs.- [2011-89492]

  46. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 1997 [Mətn] /tərt. ed.: L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.M.Tahirov; red.: Z.Qulamova, L.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 198 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 6 man., 150 nüs.- [2011-92193]

  47. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2009 [Mətn] /tərt. ed.: L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.M.Tahirov; red.: Z.Qulamova, L.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 353 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 10 man., 150 nüs.- [2011-92192]

  48. Bizim nəşrlər 2006-2010 [Mətn]: kataloq /tərt. L.Rəhmanova; foto M.Rəhimov; dizayn Z.Məmmədov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Aspoliqraf, 2011.- 135 s.: fotoşək., 24 sm.- Mətn Azərb. rus və ing. dillərindədir.- 6 man., 500 nüs.- [2011-89395]

 • 13  

  49. Cahangir Cahangirov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. T.Məmmədova; ixt. red. və burax. məsul K.M.Tahirov; red. N.Şahbazova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 169 s.; 17 sm.- 3 man., 200 nüs.- [2011-90884]

  50. Əfəndiyev, Ə. Anar- ömür yolu, yaradıcılığı [Mətn]: bio-biblioqrafik soraq kitabı /Əmin Əfəndiyev, Zakirə Əliyeva; red. G.Anarqızı.- Bakı: Oskar, 2011.- Kitab 1.- 607 s., fotoşək., portr., faks.; 31 sm.- Üz qabığı, titul və mətn Azərb. və rus. dillərindədir.- Köməkçi göstəricilər: s: 556-607.- 25 man., 200 nüs.- ISBN 5-8687-4150-1 (cilddə və üzlükdə).- [2011-91111]

  51. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi- 2012 [Mətn]: respublikanin kütləvi və ixtisaslaşdırlmış kitabxanaları, mərkəzləşdirilmiş kitabxanalar üçün /baş red. K.M.Tahirov; red.: G.Səfərəliyeva, M.Cəfərova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 319 s., portr.: şək.; 29 sm.- Əlamətdar tarixi günlərin göstəricisi: s. 307-311- 10 man., 200 nüs.- [2011-91255]

  52. Əski çap kitabları kataloqu [Mətn]: rusdilli, fransızdilli, almandilli, ingilisdilli kitablar /nəşrə hazır.: M.Adilov (tərt.-red.), S.Sadıqova, S.Əliyeva [və b.]; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2011.- Cild 4.- 189, [3] s.; 21 sm.- 8 man., 100 nüs. (cildli).- [2011-90492]

  53. Əski çap kitabları kataloqu [Mətn]: rusdilli, fransızdilli, almandilli, ingilisdilli kitablar /tərt.-red.: M.Adilov, S.Sadıxova, S.Əliyeva, AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı, Nurlan, 2011.- Cild 6.- 189, [3] s.; 21 sm.- 10 man., 100 nüs. (cildli).- [2011-89812]

  54. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Yanvar-2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 76 s.; 21 sm.- İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı: s. 73-75.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 2 man., 50 nüs.- [2011-89197]

 • 14  

  55. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 105 s.; 20 sm.- 3 man., 50 nüs.- [2011-89475]

  56. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Mart-2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 74 s.; 20 sm.- 2 man., 50 nüs.- [2011-89736]

  57. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Aprel-2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. və ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 122 s.; 21 sm.- 2 man., 50 nüs.- [2011-90067]

  58. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. May-2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. və ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 94 s.; 21 sm.- 2 man., 50 nüs.- [2011-90301]

  59. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. İyun-2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed., ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 84 s.; 20 sm.- İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı: s.79-81.- 2 man., 50 nüs.- [2011-90676]

  60. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. İyul-2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed., ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı,

 • 15  

  2011.- 61 s.; 20 sm.- İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı: s. 58-59.- 2 man., 50 nüs.- [2011-90677]

  61. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Avqust- 2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 51 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus. dillərindədir.- 3 man., 50 nüs.- [2011-90912]

  62. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyət. Sentyabr- 2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya ğöstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed və ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 65 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 2 man ., 50 nüs.- [2011-91000]

  63. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Oktyabr 2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed., ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 67 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 2 man., 50 nüs.- [2011-91150]

  64. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat Noyabr 2011 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. və ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 71 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- Bibl.: s. 67-69.- 4 man., 50 nüs.- [2011-91361]

  65. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Dekabr-2010 [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. və ön söz Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2011.- 90 s.; 21 sm.- İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin

 • 16  

  siyahısı: s. 87-89.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 3 man., 50 nüs.- [2011-89077]

  66. Məhəmməd Füzuli (1494-1556) [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. A.Xəlilov; red. A.Ramazanov; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2011.- 394 s.; 21 sm.- Füzulinin həyatı, şəxsiyyəti və əsərləri haqqında ədəbiyyat (müxtəlif dillərdə): s. 147-384.- 14 man., 100 nüs. (cildli).- [2011-90542]

  67. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2010-cu ildə daxil olan kitablar [Mətn]: biblioqrafik informasiya göstəricisi /elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt. ed.: X.Cəfərova, R.Koroğluyeva, Ş.Rüstəmova [və b.]; red.: F.Hüseynova [və b.]; burax. məsul: F.Hüseynova, T.Əsgərova; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: MEK, 2011.- Buraxılış 1-2.- 174 s.; 20 sm.- Mətn Azərb., rus, ingilis və türk dillərindədir.- 4 man., 100 nüs.- [2011-90518]

  68. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2010-cu ildə daxil olan kitablar [Mətn]: biblioqrafik informasiya göstəricisi /elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt. ed.: X.Cəfərova, R.Koroğluyeva, Ş.Rüstəmova [və b.]; red.: F.Hüseynova [və b.]; burax. məsul: F.Hüseynova, T.Əsgərova; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: MEK, 2011.- Buraxılış 3-4.- 140 s.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [2011-90682]

  69. Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 2011-ci ildə yeni daxil olan kitablar [Mətn]: biblioqrafik informasiya göstəricisi /tərt.: T.Əsgərova [və b.]; elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli, AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: MEK, 2011.- Buraxılış 1-2.- 161 s.; 21 sm.- Mətn Azərb., rus, ing. və türk dillərindədir.- 3 man., 100 nüs.- [2011-90910]

  70. Musali, V. Türk təzkirəçiliyi [Mətn]: biblioqrafiya /Vüsalə Musali; elmi red. A.Musayeva; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 389, [3] s.; 21 sm.- 10 man., 300 nüs. (cildli).- [2011-91889]

  71. Müslüm Maqomayev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. L.Şirinova; ixt. red. və burax. məsul K.M.Tahirov; red. M.Vəliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 168 s.;

 • 17  

  20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 3 man., 150 nüs.- [2011-90888]

  72. Nağıyeva, S.İ. Zəlimxan Yaqub [Mətn]: biblioqrafiya /Səhla Nağıyeva, X.İsmayılova; red. M.Ə.Vəliyeva.- Bakı: Gənclik, 2011.- 388 s.; 22 sm.- 10 man., nüs. yox.- ISBN 5-8020-1670-18 (cildli).- [2011-91132]

  73. Nəsir İmanquliyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed.: Y.Əlizadə [və b.]; elmi red. C.Məmmədli.- Bakı, 2011.- 87 s., [4] v. fotoşək, portr.: şək., faks.; 21 sm.- 5 man., nüs. yox.- [2011-91737]

  74. Ölkəşünaslıq biblioqrafiyası [Mətn]: kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi üçün 05.02.05- "Kitabxanaçılıq və informasiya" ixtisası üzrə bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı /tərt. ed.: K.M.Tahirov, Q.S.Hacıyeva; red. N.İ.İsmayılov; rəy.: S.Sadıqova, X.Ağayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Bakı Universiteti, 2011.- 12 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 11.- 1 man., 200 nüs.- [2011-89415]

  75. Sənədlərin biblioqrafik təsvir qaydaları haqqında (7.1-2003 Dövlət standartı əsasında) [Mətn]: metodik vəsait /tərt. S.Quliyeva; ixt. red. və burax. məsul K.M.Tahirov; red. A.Abdullayeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 45 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 44.- 3 man., 200 nüs.- [2011-90885]

  76. Yeni kitablar [Mətn]: 2010-cu ilin üçüncü rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi /baş red. K.Tahirov; tərt. ed. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; red. T.Ağamirova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış 3.- 346 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və başqa dillərdədir.- 6 man., 150 nüs.- [2011-89198]

  77. Yeni kitablar [Mətn]: 2010-cu ilin dördüncü rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Buraxılış 4.- Bakı, 2011.- 352 s.; 21 sm.- Mətn Azərb. və başqa dillərdədir.- 4 man., 150 nüs.- [2011-90679]

 • 18  

  78. Yeni kitablar [Mətn]: 2011-ci ilin birinci rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi /baş red. K.Tahirov; tərt.: L.Talıbova, L.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılıs 1.- 337 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və başqa dillərdədir.- 4 man., 150 nüs.- [2011-90678]

  79. Yeni kitablar [Mətn]: 2011-ci ilin ikinci rübündə M.F.Axundov ad. Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi /baş red. K.M.Tahirov; tərt.: ed. L.Talıbova, L.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: 2011.- Buraxılış 2.- 387 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və başqa dillərdədir.- 8 man., 150 nüs.- [2011-92194]

  02 Kitabxana işi. Kitabşünaslıq

  80. 80 yaşın ucalığı [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının

  görkəmli elm və mədəniyyət xadimi prof. A.A.Xələfov haqqında məqalələr məcmuəsi /tərt. Pərviz Kazımi; red. və ön söz əvəzi K.Aslan.- Bakı, 2011.- 226 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 8 man., 200 nüs. (cild üzlüyündə və cilddə).- [2011-91724]

  81. Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasıya məkanında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları /layihənin rəhb. Ə.Qarayev; tərt. ed. F.Məmmədov; elmi red. S.Məmmədəliyeva; red. və burax. məsul K.Tahirov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- Cild 5: Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları.- 611 s., cədv.; 28 sm.- 15 man., 500 nüs.- [2011-91237]

  82. Azərbaycanda turizm və onun təbliğində kitabxana-ların rolu [Mətn]: metodik tövsiyələr /ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Cəfərova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 101 s., cədv.; 21 sm.- Bibl.: s. 94- 100.- 3 man., 150 nüs.- [2011-90911]

 • 19  

  83. Əməkdar elm xadimi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının akademiki, Prezident təqaüdçüsü, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Abuzər Alı oğlu Xələfovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfras [Mətn]: proqram-dəvətnamə /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: [n.y.], 2011.- 4 s.; 20 sm.- 50 qəp., nüs. yox.- [2011-91460]

  84. Xələfov, A.A. Kitabxana və cəmiyyət [Mətn]: monoqra-fiya /Abuzər Xələfov; elmi red.: L.Məmmədova, K.Aslan.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 302, [7] s., portr.; 22 sm.- Bibl.: s. 303-305.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91462]

  85. Xələfov, A.A. Məqalələr toplusu: 1990-2011-ci illər [Mətn] /Abuzər Xələfov; elmi red. K.Aslan.- Bakı: Bakı Un-ti, 2011.- 463 s., portr.; 24 sm.- 12 man., 200 nüs. (cildli).- [2011-91454]

  86. Milli-mənəvi dəyərlərin təblığində kitabxanaların rolu [Mətn]: metodik tövsiyələr /tərt. N.Alışova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 84 s., portr.; 20 sm.- Əlavələr: s. 54-75.- Bibl.: s. 76-84.- 2 man., 200 nüs.- [2011-90681]

  069 Muzeylər

  87. Abdulla Şaiqin Mənzil Müzeyi (1991-2011) [Mətn] /tərt.

  ed. Arzu Hacızadə; red. Ü.Talıbzadə; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Aspoliqraf, 2011.- 160 s., fotoşək., portr.; 23 sm.- 12 man. 55 qəp., 500 nüs. (cildli).- [2011-92013]

  88. Əmirxanov, S.A. Azərbaycanda müzeyşünaslığın aktual problemləri [Mətn] /Sabir Əmirxanov; elmi red. R.H.Abdullayeva; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi; Bakı Biznes Un-ti.- Bakı, 2011.- 570 s.: [3] v. şək., cədv.; 21 sm.- Əlavələr: s. 504- 523.- Bibl.: s. 524-563.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91030]

  89. Qurbanova, E. Muzeylərdə elmi-tədqiqat işinin təşkili və metodikası fənni üzrə tədrisin Baloniya təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması və tətbiqi [Mətn]: dərslik /Elfira Qurbanova,

 • 20  

  Apdin Əlizadə; elmi red. R.Ağayev; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: Təknur, 2011.- 272 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 261-268.- 10 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-445-41-1.- [2011-91577]

  90. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi... [Mətn] /red. N.Vəlixanlı; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm, 2011.- 355 s.: şək.. fotoşək., portr.; 25 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 8 man., 200 nüs.- ISBN 5-8066-1658-4.- [2011-92050]

  91. Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri [Mətn]: beynəlxalq elmi konfransın materialları.- Bakı: Ziya, 2011.- 102, [2] s.; 21 sm.- Mətn Azərb. rus və ing. dillərindədir.- 5 man., nüs. yox.- [2011-91253]

  92. Tofiqli, V. Ağdam çörək muzeyi: dünəni, bu günü və sabahı [Mətn] /Vüqar Tofiqli; red. F.Uğurlu.- Bakı: Adloğlu, 2011.- 139 s., portr., fotoşək.; 19 sm.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 9789-522-513-02.- [2011 91250]

  070 Jurnalistika

  93. Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaydalar və perspektivə baxış [Mətn]: Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi və publisisti, əməkdar jurnalist, prof. Nəsir İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransın proqramı 21-22 dekabr 2011-ci il.- Bakı: [n.y.], 2011.- 12 s.; 20 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2011-91738]

  94. Mərzili, A. Qalxın, jurnalist gəlir! [Mətn] /Asif Mərzili.- Bakı: Qanun, 2011.- 256 s., fotoşək.; 21 sm.- 16 man., 500 nüs.- [2011-92095]

  95. Nəsir İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan jurnalistika qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış" Respublika elmi-praktik konfransının materialları. 21-22 dekabr 2011 [Mətn] /elmi red.: C.Məmmədli, S.Əliyeva; red. Ş.Hüseynov.- Bakı: [n.y.], 2011.- 668 s.; 21 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 12 man., nüs. yox. (cildli).- [2011-91736]

 • 21  

  96. Rüstəmov, A. Jurnalistikanın əsasları. Jurnalistikaya giris [Mətn] /A.Rüstəmov; elmi red. N.Əhmədli.- Bakı: AzTU nəşriyyatı, 2011.- 347 s.; 21 sm.- İzahatlı lüğət: s. 342-347.- 10 man., 200 nüs.- ISBN 5-8610-6055-X ( cildli).- [2011-90793]

  0.875 Uşaqlar üçün idrak ədəbiyyatı

  97. Azərbaycan incəsənəti. Təsviri sənət, dekorativ-tədbiqi

  sənət, memarlıq [Mətn]: uşaqlar üçün ensiklopedik məlumat kitabı /tərt.: Z.Əliyev, A.Xəlilov; layihənin rəhb. N.Mehdiyev; red.: Z.Əliyev [və b.]; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Bizim Nəsil Gənclərin Regional İnkişaf Assosiasiyası İctimai Birliyi.- Bakı: Letterpress, 2011.- Cild 2: (X-Ö).- 143, [3] s.: [18] v. şək., portr., fotoşək.; 25 sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.- 16 man., 1800 nüs.- ISBN 9789-952-452-21-1 (cildli).- [2011-90596]

  98. Seyidova, S. Mənim dinim İslamdır [Mətn]: uşaqlar üçün /Sura Seyidova.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 67 s.: fotoşək.: şək.; 28 sm.- Mənbələr: s. 68.- 15 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91382]

  1 Fəlsəfə elmləri. Psixologiya

  1/14 Fəlsəfə

  99. Asif Ata. On Kutsal Bitiq’in (Onluğun)Yan Bitiqləri

  [Mətn]: Mütləqə İnam Fəlsəfəsi və Ruhaniyyatı /Asif Ata; nəşrə hazır. S.Atalı, N.Atalı.- Bakı: Qanun, 2011.- 359 s., portr., cədv.; 20 sm.- Q. yox., nüs. yox.- [2011-89873]

  100. Bəydili, C. Dəyişən dəyərlər dünyası [Mətn] /Cəlal Bəydili.- Bakı: Mürtərcim, 2011.- 132, [4] s.; 17 sm.- 3 man., 200 nüs.- ISBN 9789-952-280-65-4.- [2011-91370]

  101. Dünya fəlsəfəsi kontekstində islam bölgəsi fəlsəfəsinin tədqiqi və tədrisi problemləri mövzusunda beynəlxalq elm-nəzəri seminarın məruzələri (Bakı 2010) [Mətn] /baş red. İ.Məmmədzadə; AMEA, Fəlsəfə, Sosial və Hüquq İn-tu; Fəlsəfi Araşdırmalar İctimai Birliyi.- Bakı: Təknur, 2011.- 255 s.; 20 sm.- 6 man., 100 nüs.- ISBN 9789-952-445-12-3.- [2011-91295]

 • 22  

  102. Ələkbərov, F.Q. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış [Mətn]: monoqrafiya /Faiq Ələkbərov; elmi red.: Ə.Abasov, Ə.Tağıyev; red. Ş.Məmmədova; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- Bakı: Təknur, 2011.- Hissə 1.- 407 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 394- 406.- 10 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-445-37-4.- [2011-91461]

  103. Həsənov, R.R. Georq Vilhelm Fridrix Hegelin ruh fəlsəfəsi [Mətn] /Rəhim Həsənov; elmi red. N.Mehdi.- Bakı: Təknur, 2011.- 167 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 162-166.- 5 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-445-27-5.- [2011-91248]

  104. Qəniyev, H. Zəka və xarakter [Mətn]: tarixi-fəlsəfi esselər /Hüseynağa Qəniyev; red. E.Mirzəbəyli.- Bakı: [s. n.], 2011.- 204, [4] s., portr.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2011-89751]

  105. Mehdi, T. Dünya necədir, o necə işləyir? [Mətn] /Tofiq Mehdi.- Bakı: Rasional cəmiyyət uğrunda İctimayi Birliyi, 2011.- Hissə 1: Yaradıcı ağıl (kreativ intellekt) fəlsəfəsinin əsas baxışları, Hissə 2: III dünya – ruhlar, formalar, surətlər, boşluq dünyası haqqında nəzəriyyə.- 114, 118 s.: şək.; 21 sm.- Bibl.: s. 114; 118.- 4 man., 50 nüs.- [2011-89642]

  106. Mehdi, T. Dünya necədir, o necə işləyir? [Mətn] /Tofiq Mehdi.- Bakı: Rasional cəmiyyət uğrunda Ictimai Birliyi, 2011.- Hissə 3: Mövcud cəmiyyətlərdə nə baş verir? Yaradıcı ağıl fəlsəfəsinin mövqeyindən, Hissə 4: Gələcəyin cəmiyyəti.- 112, 160 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 111-112; 159.- 4 man., 50 nüs.- [2011-89651]

  107. Məmmədov, Ə.B. Təbii-elmi idrak və insan dünyası [Mətn]: monoqrafiya /Əziz Məmmədov, Azər Mustafayev; elmi red. Ə.Tağıyev.- Bakı, 2011.- 463 s.; 20 sm.- 9 man., 500 nüs.- ISBN 9789-524-452-06 (cildli).- [2011-90792]

  108. Məmmədova, A.S. Romantizmin fəlsəfəsi [Mətn]: monoqrafiya /Afaq Məmmədova; elmi red. Z.Quluzadə.- Bakı: Elm, 2011.- 169 s.; 20 sm.- Bibl. s. 156-167.- 5 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-453-19-5.- [2011-91879]

  109. Məmmədova, Ə.İ. Ət-Mütənəbbi dünyası. Poeziya və hikmət [Mətn] /Əfsanə Məmmədova; elmi red.: G.B.Baxşəliyeva, A.S.Qasımova.- Bakı: [s.n.], 2010.- 327 s., portr.; 21 sm.-

 • 23  

  Göstərici: s. 298-322.- Şərhlər və əlavələr: s. 273-297.- Bibl.: s. 264-272.- 6 man., 300 nüs. (cildli).- [2011-90054]

  110. Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris [Mətn] /elmi red. Ə.Abbasov; ön söz Ə.Abbasov; red. hey.: A.Şirinov [və b.]; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- Bakı: Elm, 2011.- 492 s.; 21 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 8 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-453-11-9 (cildli).-[2011-89589]

  111. Müasir fəlsəfə, elm və mədəniyyət: postqeyri-klassik epistemologiya. Azərbaycan Respublika konfrasının materialları: 18 may 2011-ci il [Mətn] /elmi red. Ə.Abbasov.- Bakı: Təknur, 2011.- 631 s.: sxem; 21 sm.- Mətn Azərb., rus., ing. dillərindədir.- 12 man., 100 nüs.- ISBN 9789-952-445-27-5 (cildli).- [2011-91290]

  112. Müasir mərhələdə social fəlsəfənin aktual problemləri [Mətn]: məqalələr toplusu /elmi red. Z.Hacıyev; AMEA, Fəlsəfə, Sosial və Hüquq İn-tu, Sosial Fəlsəfə Şöbəsi.- Bakı: Təknur, 2011.- 175 s., sxem; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-445-32-9.- [2011-91626]

  113. Rzayev, M.H. Fəlsəfə tarixi [Mətn]: dərslik /Məmməd Rzayev; elmi red. H.R.İmanov; rəy.: Ə.M.Tağıyev, Z.C.Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan: Qeyrət, 2011.- 278 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 267-277.- 10 man., nüs. yox.( cildli).- [2011-89074]

  114. Азимова, Р.Д. Человековедение наука XXI века: в поисках смыслообразующих констант синтеза [Текст] /Р.Д.Азимова; НАНА, Ин-т Философии, Социологии и Права.- Баку: Текнур, 2011.- 167 с., табл.; 21 см.- Прилож.: с. 111.- 7 ман., 200 экз.- ISBN 9789-952-445-29-9 (в пер.).- [2011-Ар-14383]

  115. Рзакулизаде, С.Дж. Из истории философской мысли Азербайджана [Текст] /С.Дж.Рзакулизаде; ответ. ред. З.Кулизаде; сост. и. автор предис. К.Буньядзаде; НАНА, Ин-т Философия, Социологии и Права.- Баку: Текнур, 2011.- 575 с.: рис.; 21 см.- 15 ман., 100 экз.- ISBN 9789-952-445-19-0 (в пер.).- [2011-Ар-14326]

 • 24  

  116. Ширханлы, И. Астрологические прогнозы: любовь женщин и мужчин 1981-1995 годов рождения до первого брака [Текст] /Икрам Ширханлы; ред. Н.А.Мусаева.- Баку, 2011.- 190 с.: илл.; 15 см.- 2 ман., 500 экз.- ISBN 9952-210-57-6.- [2011-Ар-14302]

  1.159 Psixologiya

  117. Bon, G. Sosializm psixologiyası [Mətn]: tam və dəqiq

  tərcümə /Güstav Bon; tərc. ed. N.Əbdülrəhmanlı.- Bakı: Zəkioğlu, 2011.- Kitab 12.- 414, [2] s., portr.; 21 sm.- 8 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-813-71-5 (cildli).- [2011-89641]

  118. Ələkbərzadə, E.A. Nostradamus [Mətn] /Elçin Ələkbərzadə; K.Ələkbərzadə.- Bakı: Zərdabi Ltd, 2011.- 144 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 143.- 7 man., 2000 nüs.- [2011-90565]

  119. Ələkbərzadə, E.A. Nostradamusdan Vanqaya qədər fenomenal insanlar [Mətn] /Elçin Ələkbərzadə.- Bakı: "Zərdabi LTD" MMC, 2011.- 291 s., portr.; 21 sm.- Bibl.: s. 288.- 6 man., 200 nüs.- ISBN 9789-952-460-05-06.- [2011-91599]

  120. Ələkbərzadə, E.A. Vanqanın sirli aləmi: 2012-ci il 23 dekabr?...bu sondurmu? Ölənlərlə kontaktlar. Ruhun reinkarnasiyaları. Yad planetlilərlə ünsiyyət. Atlantidan olan son adam. Sağlamlıq ensiklopediyası. İbn Sina (Avisenna). Vanqadan əvvəlki və sonrakı öncəgörücülər: Zərdüşt peygəmbər, Nostradamus, Edqar Keysi, Volf Messinq, Cuna Davitaşvili, Tofiq Dadaşov [Mətn] /Elçin Ələkbərzadə.- Bakı: Zərdabi, 2011.- 216 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 213.- 6 man., 2000 nüs.- [2011-91598]

  121. Əliyev, B.H. Hüquq psixologiyası [Mətn]: ali məktəblərin qiyabi şöbələri üçün metodik tövsiyə /müəl. tərt. B.Əliyev; elmi red.: K.R.Əliyeva, R.V.Cabbarov.- Təhsil, 2011.- 88 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 86-87.- 10 man., 200 nüs.- [2011-91245]

  122. Hicran, F. Yuxular-yozmalar və röyanın sirləri müdriklərimizin idrak xəzinəsində [Mətn] /Fəridə Hicran; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 190, [2] s.; 20 sm.- 5 man., 200 nüs.- [2011-91614]

  123. Xüsusi psixologiya 050119- Korreksiyaedici təlim: 050121- Təhsildə sosial-psixoloji xidmət [Mətn] /tərt. ed.

 • 25  

  E.M.Quliyev; red. Ə.Ə.Əlizadə; rəy.: N.T.Hüseynova, S.R.Aslanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı: ADPU, 2011.- 26 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 23-26.- 2 man., 200 nüs.- [2011-89926]

  124. İsmayılova, M.C. Ünsiyyət psixologiyası: məntiqi-struktur sxemlərdə və şərhlərdə [Mətn]: dərs vəsaiti /Mehriban İsmayılova; ixt. red. R.İ.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- Bakı, 2011.- 265 s.: şək., cədv.; 29 sm.- Bibl.: s. 262.- 264.- 15 man., 300 nüs.- [2011-91908]

  125. Məmmədov, T. Azərbaycan psixoloji fikir tarixində şəxsiyyət problemi: ən qədim dövrlərdən XV əsrə qədər [Mətn]: monoqrafiya /Tariyel Məmmədov; elmi red. F.Rüstəmov.- Bakı: Mürtəcim, 2011.- 551 s., cədv.; 21 sm.- Əlavələr: s. 503-526.- Bibl.: s. 527-551.- 16 man., 300 nüs. (cildli).- [2011-91406]

  126. Mirzəyev, İ.Ə. Ailənin sosial psixologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /İlham Mirzəyev; elmi red. B.H.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; AMEA.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 640 s.: şək.; 25 sm.- Bibl.: s. 634-639.- 18 man., 250 nüs.- ISBN 9789-952-273-31-1 (cildli).- [2011-91729]

  127. Mirzəyev, İ.Ə. Müharibənin tərs üzü: psixoloji sarsıntı və həyat itkisi [Mətn]: monoqrafiya /İlham Mirzəyev; elmi red. B.Əliyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 348 s., cədv.; 21 sm.- Bibl.: s. 267-291.- 13 man., 1000 nüs. (cildli).- [2011-91731]

  128. Psixoloji xidmətin triadası [Mətn]: metodik vəsait /N.Əliyeva; elmi red. Ə.Əlizadə.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 279 s.: şək., cədv.; 25 sm.- Bibl.: s. 274-278.- 12 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91235]

  2 Din. Teologiya

  129. Alxasov, A. Müqəddəs ziyarətgahlar [Mətn] /Alxas

  Alxasov; red. A.Quliyeva.- Bakı: Müəllim, 2011.- 195 s., portr., fotoşək.: şək.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- [2011-91611]

  130. Azərbaycan-Tolerantlıq Məkanı [İzomaterial]: foto-albom.- Bakı: [s.n.], 2011.- 395, [4] s., rəngli fotoşək.; 30 sm.- 40 man., nüs. yox. (futlyarda, cildli).- [2011-89913]

 • 26  

  131. Badikubi, A.Ə. Mənazilüs-salikin [Mətn] /Ağamirzə Badikubi; nəşrə hazır. və ön söz Z.Əbilova; red. V.Məmmədə-liyev; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2011.- 271 s., portr., fotofaks.; 21 sm.- Lüğət: s. 243-267.- 15 man., 100 nüs. (cildli).- [2011-89805]

  132. Beyləqanlı, S. Həzrət Cərcis peyğəmbər [Mətn] /Səmədxan Beyləqanlı; red. H.Cabbarlı; ön söz Ə.Fərzəliyev.- 2-ci nəşr.- Bakı: Gənclik, 2011.- 64 s., [3] v. fotoşək.; 21 sm.- 5 man., 1000 nüs.- [2011-91027]

  133. Cəbiyeva, T.K. İçərişəhərin əbədi sakini [Mətn] /Təranə Cəbiyeva; red. M.Borçalı; naşir X.Həsənov.- Bakı: Yeni poliqrafist, 2011.- 108 s., [2] v. fotoşək., portr.; 20 sm.- Bibl.: s. 105-106.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-802-88-9 (cildli).- [2011-90350]

  134. Cəfərli, N. Müsəlman hüququnun əsasları [Mətn]: dərslik /Nazim Cəfərli; R.Rüstəmov; elmi red. A.H.Qəhrəmanov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 270,[2] s.; 21 sm.- Bəzi sözlərin izahlı lüğəti: s. 263-265.- Bibl.: s. 259-262.- 24 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91487]

  135. Cəfərli, Y. Kəbədən başlanan ömür [Mətn] /Yusif Cəfərli, V.Bahaduroğlu; red. E.İsgəndərzadə, Vektor Beynəlxalq Elm Mərkəzi.- Bakı: Vektor, 2011.- 276,[2] s.: şək.; 20 sm.- 7 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-92226]

  136. Cümhuriyyətin və sovet dövrünün Şeyxülislamı [Mətn]: Şeyxülislam Ağa Əlizadə haqqında /red. və ön söz müəl. Ş.A.Paşazadə; tərt. ed.: A.İsgəndərov [və b.].- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 183 s., [4] v. fotoşək., portr., [1] v. şəc. qat.; 22 sm.- 15 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-952-815-49-8 (cildli).- [2011-91625]

  137. Əhədov, E.Ə. Vilvandan Kəbəyə [Mətn]: sənədli povest və oçerklər /Etibar Əhədov; red. H.M.Talışlı.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 233 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 5 man., 200 nüs. (cildli).- [2011-89014]

  138. Əlizadə, S.H. Azərbaycanda Həzrət Əli (ə.) qədəm-gahları və ziyarətgahları [Mətn] /Soltan Əlizadə; red. A.Buzov-nalı; xəttat C.Lahıclı.- Bakı: Ozan, 2011.- 287 s., foto-şək.; 20 sm.- 12 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-90088]

 • 27  

  139. Əlizadə, S.H. Bunu hamı bilməlidir [Mətn] /Soltan Əlizadə; red. A.Buzovnalı.- Bakı: Ozan, 2011.- 150, [2] s., portr.; 21 sm.- 10 man., nüs. yox. (cildli).- [2011-90089]

  140. Əlizadə, S.H. Həzrət Əli (ə) qədəmgahı zəvvarların gözü ilə: Buzovna, hicri 1410-1430; miladi 1990-2010 [Mətn] /Soltan Əlizadə; tərt. red. A.Buzovnalı.- Bakı: Ozan, 2011.- 374, [2] s., fotoşək., faks.; 24 sm.- 10 man., 500 nüs.(cildli).- [2011-91136]

  141. Əlizadə, S.H. Qədir-Xum həqiqətləri [Mətn] /Soltan Əlizadə; red. A.Buzovnalı.- Bakı: Ozan, 2011.- 759 s., portr., fotoşək.; 25 sm.- Qeydlər: s. 744-749.- Bibl.: s. 735-743.- 18 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-90085]

  142. Hacı Bayram. Qəlbin şəfası [Mətn] /Hacı Bayram.- Bakı: Constant Empıre, 2011.- 143 s.; 21 sm.- 5 man., 500 nüs. (cidli).- [2011-90816]

  143. İskəndərli, C.A. Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər [Mətn] /Cabir İsgəndərli.- Yenidən işl. təkrar nəşr.- Bakı: Apostroff MMC, 2011.- 110, [2] s.; 20 sm.- 5 man., 10000 nüs.- ISBN 9789-952-404-16-6.- [2011-91594]

  144. İslam əxlaqı [Mətn] /elmi red. Ə.Niyazov; Azərb. Resp. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Bakı İslam Un-ti.- Bakı, 2011.- Nəşr 2.- 391 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 383-386.- 10 man., nüs. yox.- ISBN 9789-952-810-28-8.- [2011-91498]

  145. Quliyev, A.İ. Sufiliyin sosial-siyasi ideyaları [Mətn] /Aqşin Quliyev.- Bakı: Qanun, 2011.- 76 s.; 16 sm.- Bibl.: s. 74-75.- 3 man., 100 nüs.- [2011-90423]

  146. Qumi, Ş.A. "Məfatihul Cinan" kitabından seçmələr [Mətn] /Şeyx Qumi; red. A.Şirvani.- Yersiz: "Zərdabi LTD" MMC, 2011.- 406, [2] s.; 17 sm.- Müntəxabat: münacat və dualar.- Mətnin bir hissəsi ərəb dilində verilmişdir.- 8 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91606]

  147. Masonlar [Mətn]: toplu /tərt.: M.Ənsərli, S.Dostəliyev, G.Qurbanova [və b.].- Bakı: Qanun, 2011.- Kitab 1.- 356 s., portr.: şək.; 21 sm.- 6 man., 3000 nüs.- [2011-90412]

  148. Məlik Aslan, T. İlahi mənalara ilahi yanaşma [Mətn] /Tamilla Məlik Aslan; red. Ş.Tahirqızı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 416 s.; 21 sm.- 7 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-89463]

 • 28  

  149. Məmmədov, K. İslam əqaidi [Mətn] /Kamran Məmmədov; elmi red. R.Manafov.- Bakı: İpəkyolu, 2011.- 264 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 259-260.- 10 man., nüs. yox.- ISBN 9789-952-811-28.- [2011-91499]

  150. Nənəvi, İ. Riyazus salehin (müxtəsər) [Mətn]: seçmə hədislər /İmam Nənəvi; elmi red. ön söz, şərhlər və sözlüyün müəl. M.Babaşlı; ədəbi red. İ.Quliyev; tərc. N.Abuzərov.- Bakı: Xəzər, 2011.- 576 s.; 22 sm.- 24 man., 400 nüs.- ISBN 9789-982-439-67-0 (cildli).- [2011-90578]

  151. Nəsirova, S.İ. Pəncərədən baxanlar [Mətn]: publisistika /Sevinc Nəsirova; naşir Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2011.- 32 s.; 20 sm.- 2 man., 250 nüs.- [2011-90494]

  152. Rıhtım, M. Mövlanə İsmayıl Sirəcəddin Şirvani və Qafqazın müridləri [Mətn] /Mehmet Rıhtım, Fariz Xəlilli; elmi red. N.Əliyeva.- Bakı, 2011.- 165, [3] s., fotoşək., portr.; 20 sm.- Bibl.: s. 161-165.- 6 man., 1000 nüs.- [2011-91118]

  153. Səmavi, V.R. Rəcəm. Əbədiyyət müntəxəbatı, həqi-qətlər toplumu, yaranışın və Allahın sirri [Mətn] /Vüsal Səmavi.- Bakı, 2011.- 432 s.; 19 sm.- 15 man., 560 nüs.- [2011-92065]

  154. Şeyx Məhəmməd əl-Qəzali. Qurana münasibətimiz necə olmalıdır? [Mətn] /Şeyx Məhəmməd əl-Qəzali; tərc. və red. E.Məmmədov; Beynəlxalq İslam Fikri İn-tu.- Bakı: İdrak, 2011.- 369 s.; 23 sm.- 17 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-952-810-03-5 (cildli).- [2011-92069]

  155. Şirinov, R. Hədis elmi [Mətn] /Rüfət Şirinov; elmi red. F.Quliyev; Azərb. Resp. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Bakı İslam Un-ti.- Bakı: Bakı İslam Universitetinin nəşri, 2011.- № 2.- 304 s.; 22 sm.- Bibl.: s. 279-281.- Hədis lüğət: s. 283-291 və sətiraltı.- 12 man., nüs. yox.- ISBN 9789-952-812-19-2.- [2011-91497]

  156. Təbatəbai, Ə.M.H. İnsan dünyadan sonra [Mətn]: "İnsan" risaləsi əsasında işlənmişdir /Əllamə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai; şərh və əlavılır R.Abdullaoğlu.- Bakı: Nurlar, 2011.- 127 s.; 21 sm.- 8 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-814-80-4.- [2011-91512]

  157. Təbatəbi, Ə.M.H. İnsan dünyadan əvvəl [Mətn]: "İnsan" risaləsi əsasında işlənmişdir /Əllamə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbi; şəhr və əlavələr R.Abdullaoğlu; red. Ş.İxtiyaroğlu.-

 • 29  

  Bakı: Qədim qala, 2011.- 143 s.; 21 sm.- 8 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-814-83-5.- [2011-91513]

  158. Yaqub, P.A. Torpağı şərəfləndirənlər [Mətn] /Paşa Yaqub; red. H.M.Seyidzadə; məsl. H.N.İlisulu.- Bakı: "Zərdabi LTD" MMC, 2011.- 79 s., portr.: şək.; 20 sm.- 3 man., 1000 nüs.- [2011-89468]

  159. Yaqub, P.A. Ziyarət yollarında [Mətn] /Paşa Yaqub; red. H.M.Seyidzadə.- 2-ci nəşr.- Bakı: "Zərdabi LTD" MMC, 2011.- 127 s.: şək., cədv.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2011-91197]

  160. Бакинский саммит релиогиозных лидеров мира 26-27 апреля 2010 [Текст] /ред. совет: А.Искендеров (ред.) [и др.]; отв. за изд. Хаджи Салман Мусаев.- Баку, 2011.- 232 с., цв. фото.; 24 см.- 15 ман., тир. нет.- ISBN 9789-952-460-17-9 (в супер обл.).- [2011-Ар-14357]

  161. Помни и соблюдай [Текст]: для детей: на основе книги КОРАН на русском языке, Стамбул-2008: спец. проект Общественной Организации Развития Регионов /пер. с араб. Д.Н.Богуславского; конс. и авт. предисл. В.Мамедалиев; пер. предисл. С.Мамедзаде.- Изд 1.- Баку, 2011.- 195 с.; 26 см.- 15 ман., тир. нет.- ISBN 9789-952-814-37-8.- [2011-Ар-14261]

  162. Хьачароевский, А. От Адама до Ноя [Текст] /Ахьмад Хьачароевский; пер. Корана Э.Кулиев.- Баку: Qanun, 2011.- 87 с.; 17 см.- 3 ман, 100 экз.- [2011-Ар-14240]

  3 İctimai elmlər

  163. Zülfüqarlı, M. İctimai elmlərin problemləri [Mətn]

  /Məhərrəm Zülfüqarlı; İctimai Problemləri Təsdqiqləyən Assosiasiya.- Bakı: Qanun, 2011.- 43 s., cədv.; 17 sm.- Bibl.: s. 42-43.- 2 man., 100 nüs.- [2011-90800]

  311 Statistika nəzəriyyəsi. Statistik metodlar

  164. Azərbaycan gəncləri [Mətn]: rəsmi nəşr: statistik

  məcmuə /ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 167,[2] s.: şək., cədv.; 24 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 12 man., 130 nüs.- [2011-90896]

 • 30  

  165. Azərbaycan rəqəmlərdə- 2001 [Mətn]: statistik məcmuə /hazır. M.Qardaşxanova; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2001.- 123 s.; 17 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- Q. yox., 500 nüs.- ISBN 5-8687-4209-5.- [2011-89838]

  166. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 2011 [Mətn]: statistik məcmuə /ümumi rəhb. A.Vəliyev; burax. məsul A.Məmmədov; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 97 s., cədv., xəritə: ill.; 24 sm.- 8 man., 130 nüs.- ISBN 9965-931-52-6.- [2011-90667]

  167. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq [Mətn]: statistik məcmuə: rəsmi nəşr /ümumi rəhb. A.Vəliyev; burax. məsul Y.Yusifov; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 186,[2] s., cədv.; 24 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 10 man., 100 nüs.- [2011-91203]

  168. Azərbaycanda qadınlar və kişilər [Mətn]: statistik məcmuə /ümumi rəhb. A.Vəliyev; hazır. məsul A.Məmmədov; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 316, [2] s.: şək.; 17 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 4 man., 500 nüs.- [2011-90913]

  169. Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və ətraf mühit [Mətn]: statistik məcmuə /ümumi rəhb. A.Vəliyev; hazır. məsul A.Məmmədov; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 283, [2] s.: şək., cədv., xəritə; 24 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 12 man.,160 nüs.- [2011-90915]

  170. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt 2011 [Mətn]: statistik məcmuə /ümumi rəhb. A.Vəliyev; hazır. məsul Y.Yusifov; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 187 s., cədv.; 24 sm.- 8 man., 180 nüs.- [2011-90666]

  171. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət [Mətn]: statistik məcmuə /ümumi rəhb. A.Vəliyev; burax. məsul A.Məmmədov; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 468, [2] s., cədv.; 24 sm.- 20 man., 150 nüs.- [2011-90736]

  172. Azərbaycanda uşaqlar [Mətn]: statistik məcmuə /ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 214, [2] s.: şək., cədv.; 24 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 12 man., 130 nüs.- [2011-90897]

 • 31  

  173. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2011 [Mətn] /ümumi rəhb. A.Vəliyev; hazır. məsul M.Əmirov; tərc. G.Xəlilova; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 846, [2] s., cədv., fotoşək.; 24 sm.- Əlifba sırası ilə göstəricilərin siyahısı: s. 835-846.- 45 man., 500 nüs.- ISBN 5-8687-4337-7.- [2011-90661]

  174. Azərbaycanın əhalisi 2011 [Mətn]: statistik bülleten /burax. məsul R.Allahverdiyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 124, [2] s., cədv.; 28 sm.- Metodoloji izahlar: s. 121-124.- 8 man., 240 nüs.- [2011-90668]

  175. Azərbaycanın ərzaq balansları [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komutəsi.- Bakı, 2011.- 297 s., portr., cədv.; 24 sm.- 10 man., 200 nüs.- [2011-0664]

  176. Azərbaycanın nəqliyyatı 2011 [Mətn]: statistik məcmuə /ümumi rəhb. A.Vəliyev; hazır. məsul Y.Yusifov; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 138, [2] s., cədv., xəritə: şək.; 24 sm.- 8 man., 180 nüs.- [2011-90665]

  177. Azərbaycanın regionları... [Mətn] /tərt. G.Xəlilova; ümumi rəhb. A.Vəliyev; hazır. məsul M.Əmirova; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 768, [3] s.; cədv., xəritə; 24 sm.- 15 man., 300 nüs.- [2011-90972]

  178. Əhalinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn]: statistik məcmuə /hazır. məsul Z.Abbasəliyev; nəşrə hazır. X.Nəsibov; ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- Cild 1.- 564, [7] s., cədv.: ill.; 24 sm.- 15 man., 500 nüs.- [2011-90662]

  179. Əhalinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn]: statistik məcmuə /hazır. məsul Z.Abbasəliyev; nəşrə hazır. X.Nəsibov; ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- Cild 2.- 586, [2] s., cədv.: ill.; 24 sm.- 15 man., 500 nüs.- [2011-90663]

  180. Ərzaq məhsulları üzrə balansların işlənməsinin metodoloji əsasları [Mətn]: statistik məcmuə /hazır. məsul Ə.Zeynallı; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 310 s., cədv.; 24 sm.- 15 man., 200 nüs.- [2011-90343]

  181. "Məktəblərdə davamiyyət səviyyəsi" adlı seçmə ststistik müayinənin nəticələri haqqında hesabat [Mətn] /hazırl.

 • 32  

  məsul: A.Məmmədov [və b.]; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.-203 s.; cədv.: ill; 26 sm.- 10 man., 100 nüs.- [2011-90973]

  182. Məmmədov, A.C. Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası [Mətn]: dərs vəsaiti /A.C.Məmmədov, B.Y.Səmədov; elmi red. S.M.Yaqubov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- Bakı: İqtisad Un-ti, 2011.- 120 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 120.- 12 man., 500 nüs.- [2011-91483]

  183. Müstəqil Azərbaycan- 20 [Mətn]: məcmuə: rəsmi nəşr /tərt. G.Xəlilova; ümumi rəhb. A.Vəliyev; hazır. məsul M.Əmirova; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Baki, 2011.- 637, [2] s.: şək., cədv., sxem; 25 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 25 man., 2000 nüs.- ISBN 5-8687-4338-5 (cildli).- [2011-90836]

  184. Statistik nəşrlərin kataloqu 2011 [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: [s. n.], 2011.- 54, [2] s.; 21 sm.- 5 man., 300 nüs.- [2011-89431]

  185. Yeni tərəqqi illəri 2003-2011 [Mətn]: rəsmi nəşr /ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- 254, [2] s.; cədv., portr., fotoşək., diaqr.; 24 sm.- Göstərici.: s. 3.- 15 man., 1000 nüs.- [2011-91515]

  186. Zeynallı, Ə. Statistika: sosial-iqtisadi məsələlər [Mətn]: dərs vəsaiti /Əlisa Zeynallı, Zakir Zeynallı; elmi red.: Z.Səmədzadə, O.İbrahimov; BDU; Azərb. İqtisadçılar Birliyi.- Bakı: Avrope, 2011.- Kitab 2.- 543 s., cədv., sxem., portr.; 21 sm.- Bibl.: s. 528-530.- Əlavə: s. 531-541.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-90989]

  187. Zeynallı, Ə. Statistika: ümümi nəzəri məsələlər [Mətn]: dərs vəsaiti /Əlisa Zeynallı, Zakir Zeynallı; elmi red. Z.Səmədzadə, O.İbrahimov; BDU; Azərb. İqtisadçılar Birliyi.- Bakı: Avrope, 2011.- Kitab 1.- 414 s., cədv.; 21 sm.- Bibl.: s. 412.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-90988]

  314 Demoqrafiya

  188. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması

  2009-cu il [Mətn] /hazır. məsul Z.Abbasəliyev; nəşrə hazır.

 • 33  

  X.Nəsibov; ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- Cild 20: Əhalinin milli mənsubiyyətinə, təhsil səviyyəsinə və nigah vəziyyətinə görə bölgüsü.- 686, [2] s., cədv.: ill.; 24 sm.- 15 man., 500 nüs.- [2011-90210]

  189. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn] /hazır. məsul Z.Abbasəliyev; nəşrə hazır. X.Nəsibov; ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- Cild 21: Əhalinin və ev təsərrüfatlarının milli tərkibinə, gəlir mənbələrinə və iqtisadi fəallığına görə bölgüsü.- 632,[2] s., cədv.: ill.; 24 sm.- 15 man., 500 nüs.- [2011-90211]

  190. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn] /hazır. məsul Z.Abbasəliyev; nəşrə hazır. X.Nəsibov; ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövl. Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- Cild 22: Əhalinin doğulduğu yer, vətəndaşlığı, daxili, xarici miqrasiyası və miqrasiya səbəblərinə görə bölgüsü.- 603 s., cədv.: ill.; 24 sm.- 15 man., 500 nüs.- [2011-90514]

  191. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn] /hazır. məsul Z.Abbasəliyev; nəşrə hazır. X.Nəsibov; ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövl. Statistika Komitəsi.- Bakı, 2011.- Cild 23: Ölkə əhalisinin yaş qrupları üzrə daimi yaşayış yerində yaşadığı müddətə görə bölgüsü.- 555 s., cədv.: ill.; 24 sm.- 15 man., 500 nüs.- [2011-90515]

  316 Sosiologiya

  192. Novruzoğlu, R. XXI əsr: Bəşəriyyətin məhvi. Qiyamət

  qopacaqmı?...[Mətn]: iki cilddə /Rövşən Novruzoğlu; elmi red. və ön söz müəl. F.Ağazadə.- Bakı: Çıraq, 2011.- Cild 1: İqlim dəyişir... Epidemiya başlanır... Yeni insan gəlir... 1842-ci il Maştağa-Nardaran dağıdıcı zəlzələsi getdi... qayıdacaqmı?...: Dövlətçiliyimiz üçün təhlükə mənbələri.- 399 s., portr., cədv.; 21 sm.- Bibl.: s. 388-395.- 25 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-90004]

  193. Ахмедова, Х.С. Роль искусства в процессе глобализации [Текст] /Хавер Ахмедова; науч. ред.

 • 34  

  Т.Гаджиев.- Баку: Элм, 2011.- 170, [2] с., портр.; 20 см.- 8 ман, 500 экз.- ISBN 9789-952-453-34-8.- [2011-Ар-14323]

  194. Мовсумова, Л.Д. Женское начало в истории человечества [Текст] /Лала Мовсумова; ред. П.А.Иманов.- Баку: Элм, 2011.- 224 с.; 20 см.- 12 ман., 500 экз.- ISBN 9789-952-543-32-4.- [2011-Ар-14192]

  32 Siyasət

  195. Əfəndiyev, M.Ə. Politologiya [Mətn]: ali məktəblər

  üçün dərslik /Məcid Əfəndiyev; elmi red. H.İmanov; rəy.: N.Mikayılov [və b.].- Bakı: Elm, 2011.- 491 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 486-491.- 24 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-453-34-8 (cildli).- [2011-90561]

  196. Sion müdriklərinin protokolları [Mətn].- Bakı: Qanun, 2011.- 128 s.; 18 sm.- 4 man., 1000 nüs.- [2011-90432]

  322/323 Daxili siyasət

  197. Aslanova, R. Müasir dövlət müstəqilliyinin bərpasının

  iyirminci ildönümü işığında /Rəbiyyət Aslanova; elmi red. R.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 439 s.; 22 sm.- Bibl.: s. 424-439.- 12 man., 1000 nüs. (cildli).- [2011-91561]

  198. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İham Əliyev-50 [Mətn] /Azərb. Resp. "Kitab" cəmiyyəti.- Bakı: İndiqo, 2011.- 67 s.: [16] v. şək.; 5x6 sm.- Miniatür kitab.- Mətn Azərb., rus və ingilis dillərindədir.- 15 man., nüs. yox. (cildli).- [2011-91813]

  199. Bəhmənli, V. Vətənin İlhamı: ömürdən reportaj [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev haqqında /Vaqif Bəhmənli; layh. rəhb. və ön söz müəl. Ə.Qarayev; red. U.Rəhimoğlu; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Çağdaş, 2011.- 312 s., fotoşək.; 24 sm.- Bibl.: s. 310.- 28 man., 1000 nüs. (cildli).- [2011-92180]

  200. Eyyubov, İ. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İsmayıl Eyyubov; elmi red. M.Əfəndiyev; red. V.Cəfərova.- Bakı: [n.y.], 2011.- 351 s., portr.; 21 sm.- 15 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91239]

 • 35  

  201. Əliyev, H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çixişlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- Kitab 33: Mart, 2001-aprel, 2001.- 480 s., portr.; 22 sm.- Qeydlər: s. 418-459.- Şəxsi adlar göstəricisi: s. 460-464.- Coğrafi adlar göstəricisi: s. 465-469.- 15 man., 5000 nüs. (cildli).- [2011-89910]

  202. Əliyev, H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çixişlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- Kitab 34: May, 2001-iyun, 2001.- 488 s., portr.; 22 sm.- Qeydlər: s. 423-463.- Şəxsi adlar göstəricisi: s. 464-469.- Coğrafi adlar göstəricisi: s. 470-474.- 15 man., 5000 nüs. (cildli).- [2011-89911]

  203. Əliyev, H.Ə. Mustəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müşahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- Kitab 35: İyun, 2001-avqust, 2001.- 519 s., portr.; 22 sm.- Qeydlər: s. 450-495.- 15 man., 5000 nüs. (cildli).- [2011-90832]

  204. Əliyev, H.Ə. Mustəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müşahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- Kitab 36: Sentyabr, 2001- noyabr, 2001.- 512 s., portr.; 22 sm.- Qeydlər: s. 446-491.- 15 man., 5000 nüs. (cildli).- [2011-90833]

  205. Əliyev, H.Ə. Mustəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müşahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- Kitab 37: Noyabr, 2001- mart, 2002.- 520 s., portr.; 22 sm.- 15 man., 5000 nüs. (cildli).- [2011-90884]

  206. Əliyev, H.Ə. Mustəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müşahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- Kitab 38: Mart, 2002-may,

 • 36  

  2002.- 480 s., portr.; 22 sm.- 15 man., 5000 nüs. (cildli).- [2011-90885]

  207. Əliyev, İ.H. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn]: çixişlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İlham Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- Kitab 6: Sentyabr 2004- oktyabr 2004.- 416 s., portr.; 21 sm.- Şəxsi adlar göstəricisi: s. 393-398.- Qeydlər: s. 348-392.- Coğrafi adlar göstəricisi: s. 399-402.- 15 man., 5000 nüs.- ISBN 9789-952-810-07-3 (cildli).- [2011-89912]

  208. Əliyev, İ.H. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müraciətlər, fərmanlar /İlham Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- Kitab 7: Noyabr 2004- yanvar 2005.- 406 s.; 21 sm.- Qeydlər: s. 329-374.- 15 man., 5000 nüs.- ISBN 9789-952-810-07-3 (cildli).- [2011-90834]

  209. Əliyev, İ.H. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İlham Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- Kitab 8: Yanvar 2005- mart 2005.- 408 s., portr; 21 sm.- Qeydlər: s. 329-374.- 15 man., 5000 nüs.- ISBN 9789-952-810-07-3 (cildli).- [2011-90883]

  210. İlham Əliyev 8 il hakimiyyətdə. 2011. Sumqayıt [Mətn]: elmi-praktik konfransın materialları.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 308 s., portr., fotoşək., cədv.; 25 sm.- 15 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-347-44-9 (cildli).- [2011-91922]

  211. Mahmudov, Y.M. Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü [Mətn] /Yaqub Mahmudov; elmi red. Ə.M.Həsənov; red.: Y.Gözəlova, N.Məmmədova, G.Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2011.- 547 s., [30] v. portr., fotoşək.; 25 sm.- Bibl.: s. 520-524.- 20 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91313]

  212. Məmmədova, G. Körfəz əməkdaşlıq şurası ölkələrində daxili vəziyyət və perspektiv inkişafın ssenariləri /Gülnar Məmmədova, Ramiz Rəhmanov; red. B.Eyvazlı.- Bakı, 2011.- 35 s.: şək., fotoşək., xəritə; 25 sm.- 5 man., 500 nüs.- [2011-91808]

  213. Müasir Azərbaycan dövrün baxışında [Mətn] /burax. məsul B.Sadıqov.- Bakı: Azərbaycan qəzeti redaksiyası, 2011.-

 • 37  

  Cild 1.- 528 s., portr.; 22 sm.- 15 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8687-4472-1 (futlyarda cildli).- [2011-91562]

  214. Müasir Azərbaycan dövrün baxışında [Mətn] /burax. məsul B.Sadıqov.- Bakı: Azərbaycan qəzeti redaksiyası, 2011.- Cild 2.- 352 s., portr.; 22 sm.- 15 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8687-4472-1(futlyarda cildli).- [2011-91563]

  215. Siyasi ləyaqət nümunəsi 50 [Mətn] /red. hey., tərt. ed.: Alik Fikrətoğlu [və b.].- Bakı: "Zərdabi LTD" MMC, 2011.- 304 s., fotoşək., portr.; 29 sm.- (Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 50 yaşının tamam olmasına həsr olunur).- 20 man., 400 nüs. (cildli).- [2011-91595]

  216. Süleymanlı, N. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin informasiya modeli [Mətn] /Nəsrin Süleymanlı.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2011.- 279 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 241-268.- 7 man., 200 nüs. (cidli).- [2011-90916]

  217. Российско-Азербайджанские отношения за 20 лет. История и перспективы [Текст] /вступ. ст.: Г.Пашаева, Л.П.Решетников; РИСИ.- Баку: [б. и.], 2011.- 124 с.: рис., фото., портр.; 21 см.- 10 ман., тир. нет.- [2011-Ар-14306]

  327 Beynəlxalq əlaqələr. Xarici siyasət

  218. Azərbaycan vahid və bölünməz Avropada [Mətn]:

  Heydər Əliyev və İlham Əliyevin çıxışları /elmi məsl.: E.Lintner, E.Süleymanov; hey.: F.Babayev [və b.]; dil. red. M.Babayeva; super cildin və cildin dizaynı C.Əzizov; foto-blok dizaynı E.İsmayılov; Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: [s. n.], 2011.- 436 s., [12] v. fotoşək.; 25 sm. + [1] opt. disk (CD-ROM); 12 sm.- 20 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-813-53-1 (cildli).- [2011-9698]

  219. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri son 20 ildə [Mətn]: uğurlar və imkanlar: məqalələr toplusu /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyi.- Bakı: CBS, 2011.- 157 s.; cədv.; 21 sm.- 8 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-952-817-003.- [2011-92203]

  220. Bakı-Brüssel [Mətn]: Azərbaycan-Avropa Ittifaqı münasibətləri /yaradıcı hey.: F.Babayev [və b.]; elmi məsl.:

 • 38  

  F.Blanşar, E.Süleymanov; dilçi-red. M.Babayeva; dizayn E.İsmayılov; Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2011.- 404 s., [8] v. fotoşək.; 25 sm.+ [1] opt. disk (CD-ROM); 12 sm.- 12 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-813-47-7 (cildli).- [2011-89914]

  221. Coleman, J. Üçyüzlər komitəsi: dünya hökümətinin sirləri [Mətn] /John Coleman; tərc. Y.Əsədov.- Bakı: Qanun, 2011.- 415 s.; 20 sm.- 7 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-261-54-7.- [2011-90414]

  222. Əliyev, İ.H. XXİ əsrin Humanitar Çağırışları [Mətn] /İlham Əliyev, Dmitri Medvedyev; ümumi red.: R.Mehdiyev, S.Narışkin.- Bakı: Terra, 2011.- 247 s., portr., fotoşək.; 22 sm.- 10 man., nüs. yox.- ISBN 9785-273-008-82-3.- [2011-91019]

  223. Heydər Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan xalqlarının dostluğu dünyada nümunədir" [Mətn] /burax. məsul V.Süleymanov; yarad. hey.: F.Babayev [və b.]; dilçi red. M.Babayeva; cildin dizaynı C.Əzizov; fotoblokun dizaynı E.İsmayılov; Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı, 2011.- 270 s., [8] v., fotoşək.; 24 sm. + [1] opt. disk (CD-ROM); 12 sm.- 10 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-813-53-8 (cildli).- [2011-89653]

  224. İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti Mişelin Kalmi-Reyin Azərbaycana rəsmi səfəri. 14-15 mart 2011 [Mətn] /Azərb. Resp. "Kitab" cəmiyyəti.- Bakı: İndiqo, 2011.- 318 s., fotoşək., portr.; 6 sm.- Miniatür kitab.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 15 man., nüs yox.- [2011-91812]

  225. Qafarov, V.V. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi 1917-1922 [Mətn] /Vasif Qafarov; elmi red. C.Həsənli.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 473 s., portr.; 22 sm.- Bibl.: s. 452-471.- 12 man., 1000 nüs. (cildli).- [2011-89627]

  226. Mehdiyev, A.S. Azərbaycan Avropa şurasında 2001-2005 [Mətn] /Aqşin Mehdiyev; red. T.Kazımov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 246, [2] s.; 21 sm.- Bibl.: s. 228-245.- 18 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91479]

  227. Məmmədov, N.İ. Geosiyasətə giriş [Mətn]: iki cilddə /Novruz Məmmədov; elmi red. P.Darabadi; red. K.Adıgözəlov.- Bakı: Azərbaycan, 2011.- Cild 1: Geosiyasətin nəzəri əsasları.-

 • 39  

  573, [3] s., portr., cədv., xəritə; 22 sm.- Bibl.: s. 534-569.- 12 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91424]

  228. Məmmədov. N.İ. Geosiyasətə giriş [Mətn]: iki cilddə /Novruz Məmmədov; elmi red. P.Darabadi; red. K.Adıgözəlov.- Bakı: Azərbaycan, 2011.- Cild 2: Geosiyasətin nəzəri əsasları.- 423, [3] s., portr., cədv., xəritə; 22 sm.- Bibl.: s 375-410.- 12 man., 500 nüs. (cildli).- [2011-91425]

  229. Muradov, S.E. Üçüncü dünya müharibəsinin bir addımlığında [Mətn] /Sultan Muradov.- Bakı: Qanun, 2011.- 199 s., portr.: şək.; 20 sm.- 6 man., 250 nüs.- [2011-91732]

  230. Mustafayeva, S.M. ABŞ-ın xarici siyasəti: 1945-2010-cu illər [Mətn]: dərs vəsaiti /Səmayə Mustafayeva; elmi red.: S.M.Qurbanova, Z.Ş.Cavadova.- Bakı, 2011.- 301 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 297-298.- 10 man., 200 nüs. (cildli).- [2011-90908]

  231. Nəsibli, N.L. Azərbaycan Demokratik Respublikası-nın xarici siyasəti [Mətn]: dərs vəsaiti /Nəsib Nəsibli; red. S.Həmidov; rəy.: Ş.Tağıyeva, C.Həsənli, İ.Musa.- Bakı: Qanun, 2011.- 327 s., cədv., xəritə; 20 sm.- Bibl.: s. 289-327.- 7 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-261-81-3.- [2011-90414]

  232. Səfərov, P.Ş. Azərbaycan Respublikası Rusiya-İran və Türkiyənin geo-siyasi maraqlarında [Mətn]: monoqrafiya /Pərviz Səfərov; elmi red. M.C.Qasımlı.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 263 s., portr.; 20 sm.- Bibl.: s. 250-262.- 6 man., 500 nüs.- [2011-91297]

  233. Süleymanov, E.S. Avropa İttifaqı və Azərbaycan: strateji tərəfdaşlığa doğru [Mətn] /Elxan Süleymanov; elmi red. R.Sevdimalıyev.- Bakı: [s.n.], 2011.- 112 s., [2] v. fotoşək., portr.; 21 sm.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-813-57-8.- [2011-89929]

  234. Süleymanov, E.S. Azərbaycan 10 il Avropa Şurasında [Mətn] /Elxan Süleymanov; elmi red. E.Lintner; ön söz müəl. J.P.Anri.- Bakı: Xəzər, 2011.- 45 s., portr.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-801-73-6.- [2011-89728]

  235. Из наследия политической эмиграции Азербайд-жана в Польше: 30-е годы ХХ века [Текст] /сост., науч. ред., сбор материалов, сост., предисл., сведения об авторах и

 • 40  

  коммент. В.Гулиев.- Баку: Озан, 2011.- 541с., фото, факсимиле, портр.; 21 см.- 10 ман., тир. нет.- [2011-Ар-14220]

  236. Сеидбейли, М.Г. Азербайджанская диаспора в России: особенности, тенденциии формирования и развития (1988-2010 гг.) [Текст]: монография /Мариам Сеидбейли; авт. проекта и науч. ред. Я.М.Махмудов; НАНА, Ин-т Истории им. А.А.Бакиханова.- Баку: Şərq-Qərb, 2011.- 576 с.; 21 см.- 12 ман., 500 экз.- ISBN 9789-952-345-82-7.- [2011-Ар-14267]

  328 Parlamentlər. Xalq nümayəndələri. Hökumət

  237. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının

  protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış. İkinci sessiya [Mətn].- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 4: Yaz. 1 fevral 2011-ci il.- 133 s.; 20 sm.- 4 man., 203 nüs.- [2011-89582]

  238. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış. İkinci sessiya [Mətn].- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 5: Yaz. 11 fevral 2011-ci il.- 122 s.; 20 sm.- 4 man., 203 nüs.- [2011-89583]

  239. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. İkinci sessiya [Mətn] /burax. məsul N.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 6: Yaz: 22 fevral-4 mart 2011-ci il.- 220 s.; 20 sm.- 5 man., 203 nüs.- [2011-90071]

  240. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. İkinci sessiya [Mətn] /burax. məsul N.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 7: Yaz: 15-18 mart 2011-ci il.- 208 s. 20 sm.- 5 man., 203 nüs.- [2011-90070]

  241. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. İkinci sessiya [Mətn] /burax. məsul N.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 8: Yaz: 8-15 aprel 2011-ci il.- 218 s.; 20 sm.- 4 man., 205 nüs.- [2011-90674]

  242. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Ikinci sessiya [Mətn] /burax. məsul N.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri,

 • 41  

  2011.- Cild 9: Yaz: 6-17 may 2011-ci il.- 261 s.; 20 sm.- 4 man., 205 nüs.- [2011-90675]

  243. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış, İkinci sessiya [Mətn] /burax. məsul N.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 10: Yaz. 27-31 may 2011-ci il.- 128 s.; 20 sm.- 4 man., 205 nüs.- [2011-90580]

  244. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarinin protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Növbədənkənar üçüncü sessiya [Mətn] /burax. məsul N.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 11: 1-24 iyun 2011-ci il. - 175 s.; 20 sm.- 2 man., 205 nüs.- [2011- 90907]

  245. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü sessiya [Mətn] /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 12: Payız. 30 setyabr 2011-ci il.- 135 s.; 21 sm.- 2 man., 205 nüs.- [2011-91468]

  246. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya [Mətn] /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri.- Cild 13: Payız 18 oktyabr 2011-ci il.- 2011.- 103 s.; 21 sm.- 2 man., 205 nüs.- [2011-91469]

  247. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya [Mətn] /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 14: Payız. 25-28 oktyabr 2011-ci il.- 206 s.; 21 sm.- 2 man., 205 nüs.- [2011-91470]

  248. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya [Mətn] /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 15: Payız. 15 noyabr 2011-ci il.- 205 s.; 21 sm.- 5 man., 205 nüs.- [2011-91800]

  249. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya [Mətn] /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 16: Payız. 22 noyabr 2011-ci il.- 123 s.; 20 sm.- 3 man., 205 nüs.- [2011-91799]

 • 42  

  250. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya. Payız [Mətn] /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 17: 23 noyabr 2011-ci il.- 137 s.; 20 sm.- 2 man., 205 nüs.- [2011-91876]

  251. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya [Mətn] /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 18: Payız. 24 noyabr 2011-ci il.- 103 s.; 20 sm.- 2 man., 205 nüs.- [2011-91877]

  252. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Dördüncü çağırış. Dördüncü sessiya [Mətn] /burax. məsul H.Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 19: Payız. 6-13 dekabr 2011-ci il.- 111 s.; 20 sm.- 2 man., 205 nüs.- [2011-91878]

  253. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 4-cü Çağırış. Dördüncü sessiya [Mətn].- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2011.- Cild 20: Payız. 23-30 dekabr 2011-ci il.- 181 s.; 20 sm.- 4 man., 205 n