BP u malom biznisu

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BP u malom biznisu

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  1/73

  Klasini sistemi i BP

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 1

  FAKULTET ZA PREDUZETNIKI BIZNIS

  Doc.dr Boban M Brankovi

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  2/73

  Klasini sistemi

  Poetak primena raunara za obradu podataka Nisu postojale BP

  Klasini sistemi datoteke i programski jezici Kompleksnije poslovne aplikacije Brojne mane sistema zasnovanih na datotekama i

  programskim jezicima

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 2

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  3/73

  Klasini sistemi

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 3

  Datoteka X1

  Datoteka X2

  Datoteka X3

  Datoteka Y1

  Datoteka Y2

  Datoteka Z1

  Datoteka Z2

  Datoteka Z3Datoteke podaci na disku

  Aplikacija X

  Aplikacija Y

  Aplikacija Z

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  4/73

  Klasini sistemi

  - primer -

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 4

  Program A Program B Program C Program A Program B Program A Program B

  Porudbine Naplate Plate

  Podaci o kupcuPodaci o

  porudbinama Cene proizvodaPodaci o

  zaposlenimaPodaci o kupcu

  Podaci oproizvodima

  Odeljenje prodaje Raunovodstvo Finansije

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  5/73

  Klasini sistemi

  - nedostaci -

  Zavisnost izmeu programa i podataka Svaki program mora da poznaje detaljan opis datoteka

  Redudansa podataka Pojavljivanje istih podataka u razliitim datotekama

  Ogranienost deljenja podataka Zasebni podaci odeljenja, nema integrisanih izvetaja

  Dugo vreme za razvoj Nema nastavka razvoja, najlake je ispoetka Teko odravanje programa

  80% budeta za razvoj se troi na odravanje

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 5

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  6/73

  Pristup BP

  Potencira integraciju i deljenje podataka izmeusvih odeljenja jedne organizacije

  Zahteva potpunu promenu u nainu razmiljanja,na svim nivoima upravljanja

  Podaci koji su prethodno uvani u vie razliitihdatoteka, sada su integrisani u jedinstvenu BP

  Zajedno sa podacima uvaju se i metapodaci Postoji posebna softverska komponenta DBMS

  (SUBP) interfejs izmeu programa i podataka

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 6

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  7/73

  Pristup BP

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 7

  KupciZaposleniProizvodi

  Porudbine...

  MetapodaciMetapodaci

  ODELJENJEPRODAJE

  RAUNOVODSTVO

  FINANSIJE

  APLIKACIJE BAZEPODATAKA

  DBMS

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  8/73

  Pristup BP

  - prednosti -

  1. Nezavisnost izmeu programa i podataka

  Odvajanje metapodataka od aplikacija koje koriste podatke

  Omoguen prenos podataka organizacije na druge

  raunarske sisteme bez potrebe za promenom programa2. Minimalna redudansa podataka

  Podaci su integrisani u jedinstvenu logiku celinu

  Svaki podatak se nalazi samo na jednom mestu u BP

  3. Poboljana konzistentnost podataka

  Ne postoji redudansa podataka, i smanjene su greke

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 8

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  9/73

  4. Poboljana razmena podataka BP je resurs cele organizacije Korisnici imaju razliite poglede na jedinstvenu BP

  5. Poveana produktivnost u razvoju aplikacija Smanjeni su trokovi za razvoj novih aplikacija Programeri razmiljaju o funkcijama, a ne o detaljima opisa

  podataka ili implementaciji

  6. Smanjena potreba za odravanjem programa Mogue je nezavisno promeniti format podataka ili aplikaciju

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 9

  Pristup BP- prednosti -

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  10/73

  Pristup BP

  - rizici -

  1. Novo, obueno osoblje Promene tehnologije, neprekidne obuke

  2. Trokovi i sloenost instaliranja, upravljanja i radasistema sa bazama podataka Dodatni hardver i softver

  3. Trokovi konvertovanja podataka

  4. Potreba za izradom sigurnosnih kopija ioporavkom podataka (backup)

  5. Konflikti u organizaciji

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 10

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  11/73

  Vrste BP

  Line BP

  BP za radne grupe

  BP odeljenja BP organizacija

  Internet, intranet i extranet BP

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 11

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  12/73

  Tipino okruenje BP

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 12

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  13/73

  Istorijat

  Istorija Omoguava da se shvati gde smo danas uinformacionim tehnologijama

  Ako znamo istorijske podatke, lake je shvatiti gdesmo danas i lake je reavati probleme ubudunosti

  Mogue je da prvi poslovi u IT, koji e se obavljati

  posle studiranja, budu prevazieni (zaboravljeni)posle npr. 10 do 20 godina

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 13

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  14/73

  Istorijat

  Nastanak BP se vezuje za Herman-a Holerith-a 1884 patent za AOP

  Svaki stanovnik je predstavljen sa 80 karaktera

  Unos podataka buenim karticama

  Programiranje vrsta prebrojavanja izabranapreklopnikom

  Dotadanja obrada podataka o popisu je sa 10 godinasmanjena na 6 nedelja

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 14

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  15/73

  Istorijat

  60

  Specifini programi za tano odreene podatke

  Obrada podataka na mainframe raunarima

  Sistemi zasnovani na datotekama Pojava sistema za upravljanje bazama podataka, ali

  samo u istraivakim projektima Upravljanje velikom koliinom podataka

  Prvi koraci u standardizaciji DBT Grupa (Data Base Task Group)

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 15

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  16/73

  Istorijat

  60

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 16

  Database

  MAINFRAME Dumb Terminals

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  17/73

  Istorijat

  70

  Komercijalizacija DBMS Relacioni model je prvi put definisan od strane

  E.F.Codd 1970. godine Odvajanje logikog modela od fizikog naina smetanja

  podataka

  Pojava hijerarhijskih i mrenih modela podataka Za pristup i najjednostavnijim podacima bili su potrebni

  izuzetno sloeni programi Ograniena nezavisnost programa i podataka Nije bila prihvaena ni jedna teorijska podloga

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 17

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  18/73

  Istorijat

  80

  iroka primena relacionog modela

  ER (entity relationship) modelovanje

  Relacioni model je 2. generacija DBMS-a Pojava SQL-a

  Pogodan za klijent/server obradu

  Paralelni prenos podataka Primena grafikog korisnikog interfejsa (GUI)

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 18

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  19/73

  Istorijat

  80

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 19

  Database

  Database

  Server Computer:Software

  Smart Clients:GUI Interface and Software

  Kako su personalniraunari (PC) postali bri i

  dostupniji, obradapodataka (procesiranje) sepreselilo sa mainframe-ana PC

  Takvi PC raunari sunazvani smart clients or

  workstations Razvoj aplikacija sa GUI

  (graphical user interface).Word, Excel, PowerPoint,

  ... nastaju u to vreme

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  20/73

  Istorijat

  90

  Razvoj raunarskih mrea i klijent/server obrada

  Pojava multimedijalnih podataka (grafika, zvuk,slika i video zapis)

  Pojava objektno orijentisanih BP trea generacijamodela

  Pojava WWW

  Razvoj aplikacija zasnovanih naWWW/Internet/DB osnovi

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 20

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  21/73

  Istorijat

  90

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 21

  Database Database Database

  RaunovodstvoProizvodnja

  Marketing

  Veliki broj razliitih aplikacijana klijentima

  Razliiti softveri na razliitimsistemima zahtevajuintegraciju

  To je esto teko i veoma

  skupo Ako se izvri poboljanje u

  nekoj softverskoj aplikaciji vrloesto se vri upgradeservera i

  svih klijenata Poznato je da su poslovniprocesi dinamini i da

  zahtevaju este promene

  poslovne politike

  Problemi: Izolovani neintegrisani sistemi

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  22/73

  Istorijat

  90

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 22

  Database

  Na DB serveru je softver

  koji upravlja podacim(skladitenje podataka idobijanje informacija)

  Na aplikacionom serveru jesoftver kojim se reavaju

  poslovne aplikacije(kreiranje dokumenata,poslovna logika,manipulacija podacima itd.)

  Klijent moe da biraaplikacije za rad, ali seposlovnim aplikacijamapristupa preko Internetbrowser-a

  Razvoj aplikacija BP od 90Vieslojna arhitektura

  Database Server:SoftwareApplication Server:

  Software

  Thin Clients:GUI Interface,

  Browser

 • 8/8/2019 BP u malom biznisu

  23/73

  od 2000

  Upravljanje sloenim tipovima podataka Distribuirane baze podataka nasuprot

  centralizovan (zbog snienja cene komunciranja)

  Primena vetake inteligencije e olakati pristuppodacima i neobuenim korisnicima Razvoj novih tehnika i algoritama za analizu

  podataka analiza skladita podataka

  irenje linih baza podataka, zbog novih standardau beinim komunikacijama Zatita podataka

  19.11.2010 INFO SISTEM malog biznisa 2010 23

 • 8/8/2019 BP u malom bizni