BOSNA THERCEGOVINA I: SREDISNJE IZBORNO POVJERENSTVO ("sluzbeni glasnik bih", broj 81/06) upute za popunu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BOSNA THERCEGOVINA I: SREDISNJE IZBORNO POVJERENSTVO ("sluzbeni glasnik bih", broj 81/06)...

 • J>OCHAH XEPUErOBHHA

  I: BOSNA THERCEGOVINA V,"~\1i..

  CENTRALNA IZBORNA KOMlSIJA ..~ SREDISNJE IZBORNO POVJERENSTVO IJ:EHTPAJIHA H3IJOPHA KOMHCHJA

  IZJAVA prema clanku 10. f. Zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 Vijecu ministara Bosne i Hercegovine

  ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 81/06)

  UPUTE ZA POPUNU OBRASCA:

  • OBRAZAC POPUNITI CITKO, NA KOMPJUTORU III VELIKIM SLOVIMA;

  - ODGOVORITI POTPUNO NA SVA PITANJA;

  -AKO NA PREDVIDENOM MJESTU NEMA DOVOLjNO PROSTORA ZA POTPUNI ODGOVOR, DODATI LIST PAPIRA ODNOSNO STRANICU NA KOMPJUTORU I OZNACITI NA KOJE SE PITANJE DODATNO ODGOVARA (na primjer. Pitanje 21., stranica 3).

  -POTPISITE SVAKU STRANICU NA PREDVIDENOM MJESTU

  VAiNA NAPOMENA: Prema zakonu, na sva pitanja iz ovoga Obrasca obvezni ste odgovoriti: istinito, potpuno i tocno. Ukoliko u svezi s kojim pitanjem iz ovoga Obrasca podaci ne postoje, obvezni ste u odgovarajucoj rubrici navesti da »nema podataka«. Nijedna rubrika iti odjeljak ne ostavljaju se nepopunjenima. Nepopunjavanje koje rubrike ili odjeljka moze se smatrati davanjem lazne izjave, sto je kazneno djelo s kaznenom odgovomoscu prema

  ;Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine. Nakon sto popunite ovaj Obrazac, moze Vam se obratiti tijelo nadlezno za provjeru istinitosti upisanih podataka.

  OBRAZAC 5 PODACIMA KANDIDATA

  I. OSOBNt PODACI

  Ime i prezime

  1. (ukljucujuci svaprijasnja imena i ~4'R.) sA tOlAl prezimena):

  EJSPo': D Muski I Zenski o ~ RADNOISKUSTVO

  Navedite kronoloskim redoslijedom, poeevsi od sadasnjega ili posljednjega, sve poslove koje ste obavljali.

  Obvezni ste priloziti dokumentaciju kojom se potvrduje pojedino zaposlenje. Ako takva dokumentacija nije raspoloziva, na posebnome Iistu papira odnosno stranici navedite iz kojih razloga dokumentacija ne postoji ili nije dostupna.

  Sfranica 1 ad 9 - Izjava f Pafpis D

 • 3. Razdoblje (od - do): j{ 01. 2 (lC3. { {ier.Y-e Naziv Hi ime te adresa

  (J 4. poslodavca: 1]OSN!/ / HE f2c fflC I) 1/1' It HI/l/I SiA!?fi V) !!K!jl'Rlu:J!'T! 7Rt) '51/1

  5. Ime i prezime

  neposredno nadredenog: 'file L f/NENT 11e/uA SKc.1PJ/1 filA '8,'/f

  6. Vrsta djelatnosti ilipodrucje rada: ~lAST S (~C)eN7s7/ 7. Duznost Hi posao koji ste H IA·II s7 It- R-obavljali (radno mjesto): 8. Osnovni zadaci odnosno EOl(ovo -IjE!j: E H l/viS7/lRJ7U.Yfodgovornosti:

  9. Razlog prestanka is7EK f/IA'

 • • 17. Razdoblje (od - do): 13·03.2002. - 1305 2002. 18. Naziv Hi ime te adresaposlodavca: 1~£LAH[IJ7 FEDEf?/{CIJE 1j/H - -71t S7uPJl}/C/(/ /J oV 19. Ime i prezime /neposredno nadredenog:

  20. Vrsta djelatnosti ilipodrucje rada: '::14 K(A\,'(14Vlv'~ 67fL-IIT NOST 21. Duznost ili posao koji ste 'Z/I SlU ;)/L'/tobavljali (radno mjesto): 22. Osnovni zadaci odnosno

  H/{/L'() 4T -ztiSl{) PIV iKIfodgovomosti:

  23. Razlog prestanka r)M-4 :zf1 /{ 1/),4- /lJOV[J 6 U]ill().fTzaposlenja:

  24. Razdoblje (od - do): ;)S ('9. .199']. - ~2 .03. 200.2. 25. Naziv iIi ime te adresaposlodavca: ULA6A f:f6frtiCI-:JE 1/# --N//vy~7ftrSi~r~)rpE1l!JE 26. Ime i prezimeneposredno nadredenog: 1'/t CL/f HEAT rE !JE 12AC 1':7t- "6/'!1

  27. Vrsta djelatnosti iIipodrucje rada: ()~}4\i 'PfA V)S'UfJ4 / OP£If-VE•••..• ",J I

  28. Duznost ili posao koji steobavljali: HINi 57'1112 29. Osnovni zadaci odnosno R L 1('" ")~ -A" ;!.jIAi Sill Rs'7VOflodgovomosti: •

 • I

  ')1,1) .119[· - 11· Dt). 193:).31. Razdoblje (od - do): 32. Naziv ili ime te adresa Iposlodavca: Ui40A iUPI1/I/jJ{ 1-11-PA iJ rvo HEJ2C~8,f' V4C IC-F 33. Ime i prezimeneposredno nadredenog: SKU F''$T IN4 "1{jP/t IU rJr;: 7:f1P IhVI,' :..,Ht ;fCGG, (A/tiC K{;

  34. Vrsta djelatnosti ilipodrucje rada: IzVR SI')/} VI-AST ~UP4Ni"1~ litPf1iJN J HEkrEcS v 1/1Ktr: 35. Duznost ili posao koji ste pI2f OS7E(jNIItobavljali (radno mjesto): 36. Osnovni zadaci odnosno ?£fVDlJE/lFE z4K'ull~ I kD(J/20IN4CI-:J4 £464

  odgovornosti:

 • Naslov koji ste stekli te 44. datum i serijski broj

  diplome iIi svjedodibe:

  45. Stupanj strucne spreme: 555 - ~ 4vr!J;EN4 (?, IN!U4::t/-:J4

  46. Razdoblje (od • do):

  47. Naziv i mjesto obrazovneustanove:

  Naslov koji ste stekli te 48. datum i serijski broj

  diplome ili svjedodibe:

  49. Stupanj strucne spreme:

  50. Razdoblje (od - do):

  51. Naziv i mjesto obrazovneustanove:

  Naslov koji ste stekli te 52. datum i serijski broj

  diplome i1isvjedodzbe:

  53. Stupanj strucne spreme:

  54. Razdoblje (od - do):

  55. Naziv i mjesto obrazovneustanove:

  Naslov koji ste stekli te 56. datum i serijski broj

  diplome iIi svjedodzbe:

  57. Stupanj strucne spreme:

  Stranica 5 ad 9 - Izjava f Patpis D__ ffu_/_' I'Z_,/L-/_" ---J15

 • IV. DODATNE INFORMACIJE 0 KANDIDATU

  58. Jeste Ii bili u oruzanim snagama ili kojoj oruzanoj skupini u razdoblju od sijecnja 1992. do pros inca 1995. godine? Navedite NEraspored i duznosti.

  59. Ako jeste, gdje, u kojem razdoblju i u kojoj NE::- Ipostrojbi?

  60. Navedite mjesto(a) boravka u vremenu od sijecnja 1992. do prosinca1995. godine.

  61. Navedite svoje aktivnosti u vremenu od sijecnja 1992. do prosinca 1995. godine, ukljucujuci i informacije 0 zaposlenju, obnasanju politickih duznosti i angazmanu u policiji tijekom toga vremena. Navedite tocno razdoblje za svaku aktivnost te tijelo u kojem ste djelovali u svakom od navedenih razdoblja. Takoder, za svaku aktivnost navedite odgovornosti lime nadredenoga.

  do 31.12. I}093. SVDAC 0 O:;NJUk'JH SUDL' U I-ISIIC/ /?tVlirv' PfJf!..I\/(C IVI I ?1f£J\//CN/ I K1"iNE/\// EElFD1T

  01·01. 109!-t ..- 30. 11. IJ 99(; . VLA!)4 He H'8 - H/IV/D4fs/vc) Pfli V0SU~-4 / UPC4V€ NoS/it 12..

  0734Uj'A/~iF S7l'c'(It'/H PD:;I...DV4. I 1!C'J:D(JO-IJc/}j''E /1/ /l'1 ST1/12 S7v Df-(

  62. Je Ii Vam izrecena kazna /l.!eza kazneno djelo?

  63. Je Ii protiv Vas potvrdena Nt::optuznica?

  Sfranica 6 od 9 - (zjava f Potpis []

 • 64. Jeste Ii ili ste bili clan/claniea koje politicke stranke? Ako jeste, navedite koje/kojih i u kojem razdoblju.

  V. IMOVNO STANJE 65. Posljednja osnovna 2.300; 00 (8 lDVOE7ISlX'E ITf/sToI/NE K..f't)plata: 66. Drugi izvori prihoda: Iznos: I Valuta: Izvor:

  I PL4c'4I '::{DOj 00 I tN flIPe u{) E'

  67. Navedite svu nepokretnu - S7ilN / 6711-RfllA - NosTIf-£imovinu koju posjedujete (u zemlji i izvan nje). - fJB!T~!U~4I{Lt1 J./' IHff!}!jC!~'- SUVMSNISIVO

  (ocev/17u..- v,/Jtl.l1jt' f'tt.ffit> ~UlIC F - SIRO(/ ?£17B; - f),../1 C CCct. ltC(),u

 • VI. INFORMACIJE PREMA CLANKU 43.a. Zakona o Vijecu ministara BiH

  71. Jeste Ii ikada bili smijenjeni odlukom Visokog predstavnika donesenom sukladno Aneksu 10. Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

  /IJ~(bez obzira jesu Ii pravneposljedice takve odluke prestale, ogranicene ili inace promijenjene)?

  72. Je Ii se na Vas odnosila odluka 0 opstrukciji i1i aktivnostima suprotnima Opcem okvirnom sporazumu za mir u Bosni I Hercegovini donesena od IPTF-a temeljem Aneksa 11.

  Ill!;Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (bez obzira jesu Ii pravne posljedice takve odluke prestale, ogranicene ili inace promijenjene)?

  73. Je Ii se na Vas odnosila odluka 0 opstrukciji i1i aktivnostima suprotnima Opcem okvimom sporazumu za mir u Bosni I Hercegovini donesena prema odredbama Glave 14. Upute stranama izdanim Nr;prema Aneksu 1.A Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (bez obzira jesu Ii pravne posljedice takve odluke prestale, ogranicene Hi inace promijenjene)?

  V Stranica 8 ad 9 - Izjava f IJ mckLc-z

 • VII. DODACI

  NAZNACITE SVE DOKUMENTE KOJE KAO DODATKE PRILAZETE TE NAVEDITE SVE OSTALE MOGUCE RELEVANTNE INFORMACIJE

  OVJE£EtVlf i(oPFJ1 R4rJN& KY/lICG

  OVJE12EI1jl1 KDP/"J4 f)/PU)jlIE f) 7;fIJRJ'tllJcry

  fAKUi-TE7U

  UZ OVU, POSLJEDNJU, STRANICU OVOGA OBRASCA PRILOZITE OVJERENE PRESLIKE SVIH DIPLOMA III SVJEDODZABA KOJE STE STEKLI

  S punom materijalnom i moralnom odgovornoseu izjavljujem i svojim potpisom na ovome Obrascu potvrdujem da su podaci u njemu izneseni istiniti, potpuni i tocni te dajem svoj pristanak Driavnoj agenciji za istrage i zastitu (SIPA-i) da provjeri istinitost tih podataka. Shvaeam da iznosenje na ovome Obrascu kakvog neistinitog, nepotpunog i1inetocnog podatka i1i ispustanje traienog podatka, s ciljem obmane kojeg nadleinog tijela, predstavlja kazneno djelo kainjivo prema kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovjni.

  MJESTO I DATUM ISPUNjAVANjA OBRASCA

  St~ieL!o} 1ci'!jf7?. 2c{#.

  Stranica 9 od 9 -Izjava f Potpis [I

  IME I PREZIME VELIKIM SLOVIMA

  '!Jfllc!SIf C DL4j(,

  POTPIS /7 / / f /7[6/'7:/ Z

  7 -

 • IZJAVA prema elanku 10.f. Zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 Vijecu ministara

  Bosne i Hercegovine (

 • Razdoblje (od-do): 18.12.1979. - 28.04.1980. i 27.04.1981. - 20.08.1988.

  Naziv Hi ime te adresa SOUR SOKO RO Izgradnja objekata OOUR Fabrika posiodavea: gradevinske bravarije «Metalae Listiea» Ime i prezime neposredno Ravnatelj nadredenog: Vrsta djelatnosti ili Pravni posiovi podrucje rada: Dufuost ili posao koj i ste Referent za pravne poslove i zastupanje obavljali (radno mjesto): Osnovni zadaei odnosno Pravni posiovi i posiovi zastupanja odgovornosti: RazIng prestanka Odiazak na novu dUZnost zaposlenja:

  Potpis:

  2

 • .,