Borang Maklumat Sekolah Bagi PPKI Tahun 2016.pdf

 • Published on
  29-Jan-2017

 • View
  224

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • JABATAN PENDIDIKAN MELAKA.JALAN ISTANA,PETI SURAT NO. 62.75450 MELAKA.

  Pengarah :06-2323'782Timbalan : 06-2323781Pejabat Am : 06-23237'77

  : 06-2323778: 06-23237"79

  Peperiksaan : O6-2323780Faks ": 06-2320500

  Laman Web : www.moe.gov.my/jpnmelaka

  No. Rujukan : JPM.SPSK.PK.700-2 ( )Tarikh : 22 Seotember 2016

  Pengetua i Guru Besar,Sekolah Menengah / Rendah,Program Pendidikan Khas Integrasi Negeri Melaka(u.p: Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas / Penyelaras)

  Tuan,

  BORANG MAKLUMAT SEKOLAH BAGI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASITAHUN 2016

  Dengan hormatnya surat KPMSP.200-7/1111(71) bertarikh 7 September 2016 berkaitanperkara di atas di rujuk.

  2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Pendidikan Khas, KementerianPendidikan Malaysia bersama Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Melaka sedangmengemaskini maklumat bagi mengenal pasti status keperluan dan penyelenggaraanperalatan khas sedia ada serta bahan sokongan pembelajaran Murid Berkeperluan Khasdi Program Pendidikan Khas Integrasi.

  3. Sehubungan itu, tuan dipohon untuk mengemukakan borang yang telah lengkapdiisi (rujuk lampiran) ke Bahagian Pendidikan Khas melalui e-meliffah.mazlan@moe.qov.mv. pada 30 September - 30 oktober 2016 bagi PPKIBermasalah Penglihatan dan Pendengaran dan 14 November 2016 - 26 Disember 2016bagi PPKI Bermasalah Pembelajaran.

  4. Sebarang pertanyaan mengenai perkara diEncik Yahya Bin Md Tap ditalian 06-232366410132574023.

  Sekian untuk makluman dan tindakan tuan. terima kasih.

  '' BERKHIDMAT U NTUK NEGARA"''MENDIDIK DARIPADA HATI DENGAN PENUH INTEGRITI"

  atas, si la hubungi

  Timbalan Ketua Sektor,Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khasb.p. Pengarah Pendidikan Melaka.

  1 PPD Melaka Tengah,/ Alor Gajah / Jasin2 Fail Penyelaras

  HAJ/MAU/ybj/Bahagian Pendidikan Khas

  (Sila catatkan rujukan Jabatan ini apabila berhubung)

  s.K

 • 09/09 2016 14:45 FAX

  SEPERTI SENARAI

  60388886659

  KEMENTERIAN PENDIDIKAI.T N{ALAYSIABAHAGIAN PENDIDIKA}I KI{ASARAS 2, BLOK E2,KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL EPUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN62604 PUTRAJA

  Ruj KamiTarikh

  la0o02/o017

  Tel. :03 - 8884 9190Faks :03 - 8888 6659

  Laman Web ; www mo e,tov.rrtY

  : KPMSP.200-711111 Qt): 7 September 2016

  YBhg. Dato'/Datinffuan/Puan,

  BORANG MAKLUMAT SEKOLAH BAGITAHUN 20'16

  Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

  Z Untuk makluman YBhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan, Bahagian ini sedang mengemaskini

  maklumat bagi mengenal pasti status peralatan khas sedia ada, penyenggaraan serta

  keperluan peralatan khas dan bahan sokongan pembelajaran murid berkeperluan khas (MBK)

  di sekolah pendidikan khas (SPK), program pendidikan khas integrasi (PPKI) dan program

  pendidikan inklusif (PPl).

  3. pihak sekolah perlu mengemukakan borang yang telah lengkap diisi ke Bahagian ini

  pada minggu kedua bulan Februari setiap tahun. Bagi pengemaskinian tahun 20t6 pihak

  YBhg. Dato'/Datinffuan/Puan pertu menghantar borang tersebut mengikut jadual pada

  Lampiran C. Perkara ini amat penting dalam memastikan maklumat yang diperoleh adalah

  tepat bagi membolehkan pihak karni membuat verifikasi status penyelenggaraan dan bekalan

  supaya menepati jumlah keperluan sebenar.

  4. Sehubungan itu, kerjasama pihak Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas di

  Jabatan Pendidikan Negeri juga amat diharapkan untuk memaklumkan kepada semua PPKI

  dan sekolah yang mempunyai PPI untuk melengkapkan maklumat yang berkaitan melalui

  borang bpkhas/clkbkbOt2 seperti pada lampiran dan menghantar ke alamat e-mel:

  iffah. mazlan@moe.qov.mv.

  5. Sekiranya pihak YBhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan memerlukan maklumat lanjut berkaitan

  perkara di atas, sila hubungi Puan lffah Mazlan ditalian 03-8883 0624. Segala kerjasama yang

  diberikan oleh pihak tuan, didahului dengan ucapan terima kasih.

  Sekian,

  "SEHATI SEJIWA".BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  ;:pffin--*L_l rr Hl gniai',r pEtrtGARAHIl i' rslrl_*-l rspnLl rsps[f rsxzp

  t r " .4; I ;

  I&h

  - [{- '] rspp

  t l f I t -vo. . tn

  l) Aela.iEHl"Yal t . ' .

  - a ; - ._

  I i.,,,1 :idYA HA0tB

  I f_l srin WAKL sAyA

  f]PPO MEI.AKA TENGAHN PPD AI.OR GAJAHflppo lnstru .".:lflarpN

  w

  $I+tU.u.t{uat

  terian Pendidikan MalaYsia

  nz,/im/0709I6/1550

  " KECEMERLA'VGAIV'A'SA'V'STIMEWA KEGEMILANGAN

  A

  "lffialaysia : Rakyat Didahulukan, Pencapaian

 • 09/09 2016 14:50 FAX 60388886659

  TAJUK

  Ruj. Kami : KPMSP.21$-711t11 Ql)

  la0oL2/00L7

  : BORANG wIAKLUMAT SEKOLAH BAGI TAHUN 2016

  LAMPIRAN C

  Taiikh:07 Septembe r 2016

  @rang Data Maklumat 2016

  - Semua SPK14 September - 30 SePtember 2016

  - Sernua PPKI dan PPI Penglihatan dan30 September - 30 Oktober 2016

  - Semua Sekolah PPKI dan PPI Zon Utara30 Oktober -27 November 2106

  - Sekolah PPKI dan PPI Zon Tengah

  - Sekolah PPKI dan PPI ZonTimur

  14 November 2016- 26 Disember2016 - Sekolah PPKI dan PPI Zon Selatan

  Set

 • 09,/09 2016 14:50 FAX 60388886659 ld 0013/0017 .

  bpkhas/clkbkbO12

  BORANG MAKLUMAT SEKOLAHSPK/PPKI lPPr

  Nama Sekolah

  Pengetua/ Guru Besar

  Guru Pen. Kanan /Penyelaras Pendidikan KhasNo. TelNo.Fax

  E-Mel

  Alamat Sekolah

  Kategori Murid BLIBDIAP(Bulatkan oada vanq berkenaan)

  lumlah MBK BL

  Jumlah MBK BD

  Jumlah MBK BP

  Iumlah Bilangan MBK

  Opsyen BL

  Opsyen BD

  Opsyen BP

  Penerangan:

  BL - Kurang UPaYa PenglihatanBD - Kurang UPaYa PendengaranBP - Masalah Pembelajaran

  KEMENIERJAN Bahagian Pendidikan KhasPENDDIKAN Borang Maklumat SekolahMALAYSIA Kemai t

 • 09,/09 2016 l4:51 FAX 60388886659 la00r4/0o17

  bpkhas/clkbkb012

  PRA SEKOIAH 0

  1 02 03 04 05 06 0

  0 0 0 0 0

  PRA SEKOI.AH 0I 02 0J 04 05 06 0

  0 0 0 0 0 0

  Bahagian Pendidikan KhasBorang Maklumat SekolahKemas kini : SePtember 2016Tarikh terima :

  @ffilftr

 • 09/09 2016 14:53 FAX 60388886659 td 0015/0017 |

  bpkhas/clkbkbO12

  BIL,NAMA

  &JENIS

  TAHUN &(KUANrm)

  STATUS &KUANTITI

  JUMLAHUNIT

  KEKERAPANPENYELENGGARAANLOKASI CATATAN

  1

  BAIKROSAKPINJAMLUPUS

  2

  BAIKROSAKPIN]AMLUPUS

  3

  BAIKROSAKPINJAMLUPUS

  4

  BAIK

  ROSAK

  PINJAMLUPUS

  5

  BAIKROSAKPINJAMLUPUS

  BIL. SENAMI KEPERLUAN KUANTITI JUSTIFII(ASI CATATAN

  1

  2

  3

  4

  5

  Bahagian Pendidikan KhasBorang Maklumat SekolahKemas kini : September 2016Tarikh terima :

  @#ffiffifl

 • 09/09 2016 14:54 FAX 60388886659 t4 0016/0017 '

  bpkhas/clkbkbO12

  BTL. NAMA MURID MASALAH SPESIFIK KEPERLUAN CATATAl{I2345

  BIL.NAMA GURU/IGTEGORi

  KEUPAYMN GURU(BUBD)

  TEMPOHPERKHIDMATAN

  SEHINGGASEIGRANG

  OPSYENPENDIDIKAN

  KHAS(BUBD/BP)

  OPSYEN MATAPEIAIARAN

  MATA PEI.{IARANYANG DIA'AR

  BIL, NAMA PPM TEMPOH PERKHIDMATANSEHINGGA SEKARANG

  KELAYAIGN DANEIDANG

  (sPM/DIPLOMA/TJAZAH)

  KEMENTEzuA\ Bahagian Pendidikan KhasIDIIDIDMN BorangMaklumatSekolahMAIAYSIA remai rini : September 2016

  Tarikh terima :

 • 09/og 2016 14:55 FAX 60388886659 la0017 / 0017

  bpkhas/clkbkb012

  BIL. NAMA PJ atau JT TEMPOH PERKHIDMAT.ANSEHINGGA SEKAMNG

  KELAYAKKAN DANBIDANG'

  (sPM/DTPLOMA/TJAZAH)

  Bahagian Pendidikan KhasBorang Maklumat SekolahKemas kini : September 2016Tarikh terima :

  @ffi

Recommended

View more >