of 580 /580
IBLIOGRAFIA ROMANESCA VE CHE 1508-1830 DE s.;;41 TOMUL I. 15081716 ç. EDITIUNEA ACADEMIEI ROMANE -'44191a°- BUCURESCI STABILIMENTUL GRAFIC J. V. SOCEC 1903. Intr-mita lane vriame scriindil tilmileinclii cite am pututrt bird ta ace01 vlacI grey a Viral. Mitrop. DosofteT, prefati la Via fa Sfinfilor. IOAN BIANU NERVA HODO§ BIBLIOTECARUL ACADEMIEI ROMINE BIBLIOTECAR-AJUTOR AL ACADEMIEI PROFESOR UNIVERSITAR ROMINE dacoromanica.ro

Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

  • Upload
    kanites

  • View
    807

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Part I of the main reference work in use about the history of printed books in Romanian territory. Bibliografia românească veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716) by Ioan Bianu, Nerva Hodos, Bucharest, 1903. Digitized by dacoromanica.ro

Text of Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

Page 1: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

IBLIOGRAFIAROMANESCA

VE CHE

1508-1830DE

s.;;41

TOMUL I.

15081716

ç.

EDITIUNEA ACADEMIEI ROMANE

-'44191a°-

BUCURESCI

STABILIMENTUL GRAFIC J. V. SOCEC

1903.

Intr-mita lane vriame scriindiltilmileinclii cite am pututrt bird ta ace01vlacI grey a Viral.

Mitrop. DosofteT, prefati la Via fa Sfinfilor.

IOAN BIANU NERVA HODO§BIBLIOTECARUL ACADEMIEI ROMINE BIBLIOTECAR-AJUTOR AL ACADEMIEI

PROFESOR UNIVERSITAR ROMINE

dacoromanica.ro

Page 2: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PREFATA

In publicatiunea de fata se incérca pentru intaia ()ara a se da oaratare completa despre tot ce se scie ca s'a tiparit in Odie romanescl satde Romanl in alte t6rI pana la 1830.

IncereArile lul Iarcu pe acest teren, Analele bibliogra fice (1865) §iBibliografia chronologicd (1873), carI ati fost multa vreme singurele lu-crarl de acest fel, sunt cu totul insuficiente. §i nu pot sta alaturI nielmacar cu modesta Disertaiie a lui V. Popp dela 1838, care este cumult mal buna ca exactitate §i ca pricepere sciintificO.

Disertatia 1) lui Popp, compusa dupa materiale comunicate de Cipariu,este completata §1 continuatd, pentru perioada pana la 1700, in lu-crarile acestuia : (Jhrestomatia §i Principille. Aceste lucrar!, ca §1 celeurmatóre, nu sunt proprit 4is bibliografii , ele contin insa notite pre-tióse asupra dirtflor romanescl tiparite.

Printre /ladillo r6mase de la Alexandru Papadopol-Calimach, pas-trate in Biblioteca Academiel Romano, se gasesce o lucrare intitulata,:n O pagind din istor la tipografid In terile romdnescr, cu o prefata desprenascerea §i r6spandirea tipografiel In Europa .. ." (lIfss. 927,- 928). Acéstalucrare coprinde o introducere asupra istorieI tipografieI In general, oin§irare a principalelor localitatl din Orne romanescl pe unde at fosttipografiT, §i, in fine, o lista in ordinea chronologica a cartilor tipariteIn aceste .1611, impArtita in dou6 partl : cartl tiparite slavonesce, roma-nesce, latinesce §i arApesce, 0 cOrtl tiparite grecesce §i frantuzesce.Lista cartilor nu este tocmai completo, dar partea intal a lucrttriI armerita sa fie publicata, poate indreptandu-se In note micile scaparldin vedere, ne fiind intru nimio mal pe jos de ceea ce s'a publicatpana acum asupra acestei materil §i putOnd sa ocupe un loe de cinste

1) Credem cit este de prime a mal re- Ele se vor vedé la sfir§itul lle-cárul capitol,peta ad titlurile complete ale acestor cértf. in cursul lucrAril.

dacoromanica.ro

Page 3: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

VI

printre scrierile harniculuI i prea modestulul inv6tat care a fost Ale-xandru Papadopol-Calimach.

D-1 I. G. Sbiera, in cursul s6t de istoria limbil §i literaturil roma-nesd pe care 11 face la Universitatea din Cernauti, da o deosebita aten-tiune bibliografiel romanesd. In fragmentul din acest curs, pe care d-sa1-a publicat sub titlul de Mi§carf culturale i literare la .Romdnit din stdngaDundrii in Mstimpul de la 1504 1714, se descrit §i se analiséza car-tile romAnesd tiparite in acest r6stimp. Pentru peri6da dela 1688 panala 1821 avem bogata lucrare a d-lul N. Iorga : 1storia literatura ro-mane in secolul al XVIll-w. Daca vom mal amintl Introducerea in isto-ria Umbel i literatura romdne de d 1 Alexandru Philippide i Ohrestomatiad-luI Gaster, i vom lasa la o parte cartile de §c61A, in t6ta literaturaromanésca nu mal gasim niel o lucrare care sa imbrati§eze o peri6damal intinsa. Multe notite bibliografice at fost insa réspandite priniliarele i revistele n6stre ; ele trebuiat °data adunate i completatepentru a forma un singur tot 0 a ne da o idee cat mal exacta departea acésta a cultureI romanescl 0 in sfir§it pentru a se evita in viitorrepetirea unor erorl cari ail fost de mult indreptate. Pretióse sunt malales notitele publicate de Episcopul Melchisedec, Hasdet, Odobescu, Pa-padopol-Calimach, C. Erbiceanu, Picot, Cretu, Sulica, etc. De asemenea segases° prin publicatiunile speciale streine indicatiunI pretióse pentru litera-tura romanéscit, r6mase necunoscute de af no§tri sat trecute cu vederea,fara sa mal vorbim de lucrarile streine càrI §i-at luat de subiect insg§Iistoria tiparulul la RomanI, cum sunt lucrarile d-lor NovakovicI 0 Picot.Lucrarea acestuia din urma, de§1 numal un inceput, se cuvine sa o amin-tim eu deosebita lauda pentru munca consciinci6s1 depusa In ea 0 pen-tru bogatia de informatiunI care caracteriséza lucrarile profesorulul delimba romana de la §c6la de limbi orientale din Paris.

O bibliografie romanéscA, in intelesul sciintific al cuvintuluI, nuexista pana acum.

Biblioteca Academiel nóstre s'a imbogatit in anil din urma inmod considerabil 0 continua a se imbogatl cu staruinta, cautand astringe la un loc, maI nainte de tóte, productele tipografiel romanesd.Ast-fel s'a adunat un material bogat, necunoscut pana acum in litera-but, care a§tepth sa fie descris i asupra caruia trebuia, sa se atragacat mal curind atentiunea 6menilor de sciinta.

Scopul Bibliografia vecht romanesa este a resuma t6te cunoscintelede pana acum despre cartea romanésca 0 a descrie cat de pe largmaterialul cunoscut sat de curind aflat.

dacoromanica.ro

Page 4: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

In §edinta AcademieI Romane de la 28 Fevruarie 1895, Bibliote-carul el a presintat un raport §i o propunere relativg, la o lucrare asu-pra bibliografiel generale romanescl, din care se páte vedé §i planullucrariI de fata. Iatl acel raport :

In sesiunea generala din anul trecut 1894, la 21 Martie, Academia a ho-Wit In principit sa dea Bibliotecarula el Insarcinarea sa faca »o bibliograile sci-nintifica asupra Romania din t6te punctele de vedere". Acésta decisiune a fosttrimisa In studiul Comisiunil Bibliotecil.

Comisiunea Bibliotecil, In raportul el presentat In tedinta de la 1 Aprilie,nfericita de decisiunea luata de plenul Academia de a se face o bibliografie de»lucrarile relative la téra nóstra", qice ca ea credo ca cea dintal lucrare in ac6staprivinta va trebul s fie aceea a bibliografiel scrierilor %cute de RomanI i apoIaceea a autorilor streinI, carl at scris despre Romania".

»Comisiunea a propus apa, ca ac6sta lucrare sa fie Incredintata subscrisu-lul i sa se acorde sumele necesare pentru Inceperea

»Academia a aprobat propunerea Comisiunil 0 a recomandato ComisiuniIfinanciare, care insa nu a gait path*, de a inscrie in budgetul anula 1894-95niel o suma pentru acest scop.

»Sperand ca in acest an mijlócele banesa ale Academiel vor permite a seincepe acésta lucrare, a carel trebuinta este atat de simtita, am onóre a supunela judecata\i hotitrirea Onor. Academil principalele elemento ale faceril biblio-grafiel romanescr.

Bibliografia romanésca, din punctul de vedere al desvoltaril istorice a cul-turil i literaturil nóstre, se Imparte in 3 clase de cartl :

I. Cartile vechl de la 1507 pana la 1830,»II. Cartile moderne de la 1831 pana asta-gi,III. Cartile straine privitóre la Romanl.»A) Cartile din clasa I form6za bibliografia romcindscei veche; ele Bunt rela-

tiv putine 0 rare, 0 toeing de aceea ele at o Mite mare Insemnatate pentruistoria culturil, literaturil 0 a artel tipogratice la Roman!.

Este decl de grabnica trebuinta ca acésta parte a bibliograna romane safie mal Intal publicata.

Propun deal ca Onor. Academie sa bine-vaasca, a hotari a se face mal in-tal ac6sta lucrare dupa urmatorul plan :

Mtn° din acésta clasa sa fie descrise In ordinea cronologica dupa anil ti-paririI lor.

La fe-care c,arte 0, se dea :na) titlul i descrierea bibliografica ;nb) dedicaille, prefetele i epilogurile sa se reproduca Iptregf; acesteacand

Bunt In limbl straine (slava, gréca, etc.)In text original 0 traducere romana;cele din limba romana dinainte de 1600 sa se dea In caractere cirilice, cele duph1600 In transcriere exacta Cu litere latine;

c) din fie-care carte, care este tiparita cu caractere deosebite de cele prece-dente 0 este un element not In istoria tipografid la Roman!, sa se dea In fac-simile specirdene de tipar.

dacoromanica.ro

Page 5: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

VIII

nLa sfirttlitul lucrariT sa se faca indice alfabetice de localitatile In cari atfost tipografil romanescl in 1507-1830, cu aratarea cartilor carIIn ordine cro-nologicas'ati tiparit in fie-caro tipografie, indice de autoril, traducatorii, tipo-grafii, corectoriI etc. carl at luat parte la facerea, cartilor.

Fac6ndu-se lucrarea In acest mod, ea va fi cea mar pretiósa colectiune dematerial de documente pentru istoria vechel ntstre literaturT i pentru istoriaarteT tipografice la no!.

B) Cartile din clasa II, tiparite In ultimil 60 anT, 1831-1890 form6za biblio-grafia rorminéscal modern& Ele sa fie grupate dupa cuprinsul lor intr'o clasificaresciintifica, dupa coprinsul cartilor, dandu-se la fe-care titlu complet i descriereabibliografica. Indice alfabetice la sfir§itul publicatiunil vor arb.ta in ordine alfabe-tick autoril, traducatoril, localitatile uncle s'at tiparit, etc.

Din ac6sta clasa sa fie Inlaturate publicatiunile periodice, adica revis-tele i iarele, carI s formeze o lucrare bibliografica deosebita. Acésta lucrareare un bun Inceput facut in serviciul BiblioteciT Academiel de d-1 A. Pop t2i pu-blicat la 1889. 0 noua editiune completata §i corectata. este aprópe gata. Bi-bliografia periodicelor romanescl ca sa Be completa va trebul sa cuprinda @iaratarea sistematica cum s'a aratat mg sus pentru bibliografia moderna aarticolilor literarT §i tiinificT carl s'at publicat in revistele i4iarele romane.

C) Cartile din clasa iII, bibliografia streind privitóre la RomanT, a fie gru-pate dupa cuprins, ca §i cele din clasa II, aratandu-se editiunile principale, §icand nu se vede chTar din titlu aratandu-se la fie-care carte prin scurte note,ce anume cuprinde cu privire la Romani §i la tarile romanesel.

Colectiunile Bibliotecii AcademieT Romano sunt Sol acuma Mae bogatein cartI din ttte aceste trei clase, dar fait. Indoiala multe lipsesc Inca. De aceam6 cred dator a arata din capul loculuT, ca, ori cat de bine §i de consciintios vorfi facute aceste tre lucrarT bibliogrance, ele nu vor put6 fi complete In prima re-dactiune. UneT lucrarl bibliografice seritse i se cere mai presus de tóte exactitate,cea-ce nu se póte avé de cat Inscriind IntrInsa flume cart! pe carf bibliografulle-a avut sub ochI cand a facut descrierea lor. Lipsurile se vor puté Indeplinidupa publicare prin suplimente saü prin noud editiunT.

Subscrisul róga decT pe ()nor. Academie a decida facerea acestor treT lu-crarI bibliografice in ordinea mal sus aratatb. i sh Inscrie Incep6nd chiar dinacest anin budgetele sale anuale sumele necesare pentru intocmirea i tipari-rea

Academia a aprobat acest plan §i a dat incuviintarea sa pen tru ti-parirea lucran!, iar pentru alcatuirea el Bibliotecarul Acadernielasociat pe unul din ajutoril de bibliotecar din serviciul acestel insti-tutiuni.

La cele expuse in raportul de mal sus s'att maI adaugat urmató-rele : Dupa fie-care carte s'ati insemnat depositele In call se gasescexemplare dinteinsa ; s'aa enumerat editiunile posterióre i s'ail flouttrimiterI la principalele chrestomatiI cart cuprind extrase din cartile de-serse §i, In fine, s'at aratat lucrarile mal Insemnate carI s'at ocupat

dacoromanica.ro

Page 6: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

IX

de ele sat de autoriI lor. In afara de specimenele de tipar facsimilate,s'at reprodu §i cateva ornamente din cartile vechl, mal in totdeaunain marimea originalulut Importanta acestor reproducen l pentru istoriatiparulul §i a arteI decorative nu mal are nevoe de a fi aratata actLa sfir§it se da : o lista a paginelor, ornamentelor §1 initialelor repro-duse in facsimile, o tabela chronologica a cartilor, cu indicatia limbelIn care at fost serse §i a localitatil unde at fost tiparite,§i un indicealfabetic de nume propriI, de localitatI §i de carp.

Bibliografia ronicin6sca' veche s'a tiparit §i s'a pus la dispositiunea,invétatilor in fascicule cad at aparut in fie-care an, din 1898 pana in1903, §i at fost primite in mod magulitor pentru autoril el, mal alesIn streinatate.

Ca téte lucrarile de acésta natura ea n'are pretentiunea de a ficompleta. La sfir§itul acestui volum s'at adaus sciintele pe earl le-amprimit din diverse partl In timpul tipariril lut Toll aceI carl at contri-buit intru catva la acésta lucrare, §i a caror nume se vor vedé in ca-pitolele respective, sunt rugatl a priml multumirile néstre cele mal vit

Tinem insa a multumi ad in deosebI Canoniculul I. M. Moldovanudela Blaj §i EpiscopuluI Dimitrie Radu fost al LugojuluI, acum al Ora-Oiel-marl, carI ne-at comunicat cateva tipariturI rare, d-lor Than Bogdan§i C. Erbiceanu cart all binevoit a face sat a revedé traducerile din sla-vonesce §i din grecesce, §i in fine d-lul. Émile Legrand prin mijlocireacaruia am obtinut traducerile din limbile araba §i georgiana.

I. Bianu gi N. Hodog.

dacoromanica.ro

Page 7: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

4

') Mas Latrie, Trésor de Chronoloyie.Paris, 1889.

Hurmuzachi, Documente privit6rela Istoria Itomanilor, II, part. 2, p. 553 §i

1 508,

1. Liturghler slavonesc, tipdrit de Macarie (la Tirgoviste), 7016.

Un volum in-43 mic, de 128 foT, impdrtite in 17 caiete : primul nenume-rotat de 4 fof, urmlitoarele 15 de cate 8 foi si ultimul de 4 foT, avénd fie-carecaiet numerotarea pe prima si pe ultima pagina (1-16, ;I% Tiparit in negrusi rosu, cu cate 15 rindurT in pagina plind, pe hartie groasd, care poartd treTmdrci de fabricd deosebite : o cumpAnd intr'un cero, o ancord inteun cerc cu ostea deasupra, si o Wade de cardinal.

Cuprinde tref frontispicil cu ornamente impletite; unul reprodus de treIaltul de dou6 or); si al treilea cu stema TOrei RomanescI. Initialele aù patruforme deosebite.

Acest liturghier a fost mal tot-deauna citat sub anul 1507. In adev6r,epilogul reprodus maY jos se cetesce : ,,In anul 7016, crugul soarelni 16, al lu-neT 5, indiction 11, luna No vembre 10 OHO, iar pentru Novembre 7016, cores-punde anul 1507, daca inceputul anuluT se socotesce dela Septembre. E pro-babil insa ca Macarie a pus inceputul anului la Ianuarie si nu la Septembre, de.oare-ce cele-lalte indicatiuni, ca ciclul lunar si indictionul, corespund cu anul 1508.NumaT pentru ciclul solar Macarie urm6zd un alt sistem decat cel occidental. 1)ApoI tot in acest epilog se mal spune cä liturghierul s'a tipdrit in primul an aldomnieI lul Mihnea. In Novembre 1507, domnià incd in Tara Romanéscd Radu_cel-mare, de oare ce la 3 Decembre acelasT an incheie o conventiune cu cetateniTdin Sibiiü 2); in anul urmAtor Vladislau, regele UngarieT, II ddrueste o mosie inTransilvania, iar la 12 Marte iea mësurT pentru casul cand ar murl Radu 3). TocmaTIn 21 Iulie 1508 Vladislau anuntd pe Sigismund, regele PolonieT, cd VoivodulTriI RomanescI a murit i ca Turcil ad pus in locul WI pe Mihnea, fiul luTDracula 4) Mihnea s'a suit decT pe tron dupd 12 Martie si inainte de 21 Iulie, inanul 1508 si prin urmare liturghierul s'a tipdrit in Novembre 1508.

Engel, Geschichte der Moldau und Walcuhey,I, 187.

Hurmuzachi, ibid., p. 572.Hurmuzachi, Ibid., p. 574,

48967 1

dacoromanica.ro

Page 8: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

.',orectt

.4-k)1 7 J "1-Y 4-11

iT[I )1M IJro5.8.px"iii1VdriAKÉClifSYENAEI

ri4AOKIAHCKIAM EMCI-lAY/k KEM4

Klro riociyNYEE O'llt` g Crifti/iCTii !Ud ti CA04

3igt 6n ViYÉTEl'ati.:,

1. Liturghier slavonese 1508.

A intru Sfinp" Parintelui nostru archiepiscop al Cesarle' §i al Ca-padociel Vasilie cel mare, povnuire cAtre preot despre Dumnepiascaslujba §i despre grijire."

Acésta introducere ocup6. cele 4 pagine urmat6re.Pe fbia 3 V. si pe cele dou6 urmateire se afla:

GKA3,111IE 1'441163U/14k akIX Cuprinsul capetelor sfinteI cartifKNA P111 rï. PZEMTE 470111041.. acesteia numitg, liturghie.

2 LITURGHIER SLAVONESC 150S

Volumul incepe cu pagina reprodusA aci, tipArita cu rosu, coprinlênd titlulurmUor :

-.01

2

dacoromanica.ro

Page 9: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

LITURIR BLAVONESO, 1508 8

Pagina Intaia a caietulul Insemnat cu Incepe cu frontispiciul ornat demal jos, iar sub el titlul

Socectt

2. Liturghier, 1608.: 3

Rinduiala dumnepeseei slujbe qi in ea a diaconilor."

C/104ZUfii NbI2NEiiU,çONcyuÓTE H G4J4INHIVIC/Th

ENOE ChEphllISTI1 Te11411

CtKO pviimeitij/n(Iiide°Vs() Wpm!, E1311THOLIKG

CrliNkti 1417-1fikA'Ff TY6

dacoromanica.ro

Page 10: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

4 LITURGHIER SLAVONESO, 1508

La fdia 8 a cafetulul 7, pe 'verso: Frontispiclul urmator cu sterna ToreRomanesol k3i titlul de mal jos, care se continua pe pagina nrmat6re :

-

fb II

-1` ,1

ei. 0140;ft. 2.1.4741XLMMAitig40p1

LiturglOer, 15.

BASTOSireTa4r0 . MXTHA HÁ,3,11 KAArit0Alk

nDumneleiasca slujbl dupg sfintul pArintele nostru Than GurA-deaur.RugAciunea de-asupra cAdelnitei."

t

f,

L

A '"

dacoromanica.ro

Page 11: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

mr.

RIKTglifig OngHtE.11lbNE Rrk 6171 05441 HiWEITO ((dal

iffil BEAliKAPO . niu 111Cik UK itt)at1HONrk AitrITSpriti nopemar,

AO 41711THk1 1712KE 05 13PACIWÉHN111

HXk . l941 CTSH11 Ai-ATM, tr.0 CAAS

nóri et-fro gachnia . ti5 6rnawiHHk114)(k riTErrk iÉPÉN Till :

ALÁTHA, ZONE l'71ETk tipX.iii/E11,

AAA AgÓRIIIIKk Bd rprkxki IrlICA

114,11.1kIlik el HEIVSANklA . MAIMKAiTHJR el BilKANNIHTE . 11 BA B'll

C`kKk rriXk....

t Klaiimi4g8 A rirketroita siloy

C4111A 11 HE,1114TE . Al2MPOMS rim--

H91;WHTH ErkriK0 AA* Ciro?HE lb HÉMII HANIIHdiMS . TÓ4.18

MILO 11 APHitilid 131% Wilikl AIM :

LITURGHIER SLAVONESO, 1608 5

Textul incepe pe pagina urmatóre ca initiala K mare ornata (No. 11).La f. 5 v. a caietuluI 7, sub frontispiciul ornat dela No. 1, tiparit cu

rop, se afil :

Dumneqeiasca slujba dupg. Orin-tele nostru intre sfintl Vasilie celmare, se cantl, tag, rinduiala li-turghieI s-tulul loan, inaintea ru-gaciunil care pana la ectenie (seface) §i a ecteniel dupg, s-tul Va-silie. Ectenia zisá de iereI ala :

Textul Incepe Cu initiala r mare ornata, ro§ie (No. 10).Liturghia sf. Vasilie se termina pe f. 2 v. a caietuluI 11.Pe fila 3 r. a aceluiasI caiet, se afla ornamental dela No. 2, tiparit Cu rolu,

lar sub el titlul:

EilTKInifl Gngliillfl Slujba dumnelileiascanrhcm CfrIEFINklik. inaintea sfintirel.Textul In continuare, Para initiala, tine pana la f. 6 v. a caietuluf 13.Pe f. 7 v. a aceluias1 caiet, ornamentul dela No. 1, tiparit cu negru, apoI

urmatorul titlu tiparit cu ro§u:

AIATRILI 1711116 FAG AlititOilh Ruggciunea pe care o glee dia-HA AliTHT HEAliKkIX HENÉPHA ". conul la pogorirea vecerniel marl.

Textul incepe ca initiala 0 °man. rosie (No. 13) si tine pana la f. 6 r. acaietuluT 15.

Pe verso aceleiasl foI:

Rugg,ciunea pe care o (lice archie-reul sau duhovnicul pentru tétepgcatele vrute §i nevrute, tétejurgmintele §i afurisirile §i pentruori-ce pleat.

Textul Incepe cu initiala r ornata neagra (No. 10), si se tèrmirl pe rectoa ultimeI fol.

Tot pe acésta pagina, §i pe cea urmat6re, epilogul:

A tot véptoriulul §i pré bunululDumneçIeu glorie §i mgrirei col cedg, a se savir§1 orl ce faptl bung,cea intru dinsul inceputd, aceluiaglorie §i domnie In vecil vecilor.

dacoromanica.ro

Page 12: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

6 LITURGHIER SLAVONESO, 1508

CZA15!:111HC .R çïl K_NI4cjf ret no ticAirircivvit

s;ir. o hs?6If5AlkitiNIAP HrivEctys

TAr.fortiohipti , Ky." ,)1Atirriiiii'

AtiKiro KOEß44M15, CE/iS 3ElkfiAt-'i

eqtrp6MANYI-iCKOHfinoAo.1.1141010

.C.-1:ili..KEAI4KAPO'OOSNÁA4110iE6'-

mit EVIpiK0EATOrOCti.pArTS.4

.ro.ftElliti 1014?-7 C IT1 11.N.ti K. 69.AK etp1'[E,AiToS§-ifsit

7,i7

QC-114. NO EM g.p'ÍA Ir Arl""1,

KHgPtil rIMkI Arr

ro9P14.00HEAHTE1110,0H4 fa/ pc111,

ROEHÓKk iAitINCE

GAMg kuda 1141ATh:.

6. LiturgIsier, 1606.

S'a Inceput acéstl sfintl,carte numita liturghiedupa porunca Domnito-rulul 1w Radu Voevod,sti-I fie luI ecInica po-menire,

,

Socic.u. . 1 ,

CTIAA

Ad

ii.rhpntro

Aof

dacoromanica.ro

Page 13: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

LITURGHIER SLAVONESC 1508 7

§1 s'a savir§it acésta carte din porunca intru Christos Dumne4eubinecredinciosului §i de Dumneleu pAzituluI §i prea luminatulul Domnitor,Iw Mihnea marele Voevod a taa Tara Romanesca §i partilor pe Du-flare, filul marelul Iw Vlad Voevod, in anul d'intai al DomnieT sale ;

ostenindu-se §i smeritul monah §i preot Macarie. In anul 7016, crugulsoarelul 16, al luneI 5, indiction 11, luna Novembre 10 de."

Reproducem aid tOte initialele, cart nu aa fost cuprinse in reproducerileprecedente. Despre aceste initiate d-1 B. P. Hasdea scrie (Un tesaur de tipo.xilo-grafia romdna de pe la 1650 in Traian 1869, Nr. 10, pag. 92 sqq.) :

nOriginea lor (a initialelor proprie perioduluT macarian) sa fie ea oare dinVenetia, precum presupune d. Odobescu ?

NoT nu credem, gasindu-le intocmaT ast-fel inainte de tipariturile Jul MihneaNeagoe, in cele dou6 evangeliare manuscripte, esecutate in Moldova, unul anume

la monastirea NémtuluT, din ordinea luT Stefan cel Mare, In 1492 §i 1502, aft.toare astazT, cel d'intal la Biblioteca reg. din Munich i cel-lalt la acea imperialadin Viena. . . .

Prin urmare, chiar presupunéndu-se cä aceste Mere s'ar fi turnat pentrutrebuinta tiparuluT roman, §i tot Inca rèma.ne constatat, c desemnul primitiv eracurat romanesc, luat de prin manuscriptele muntene i moldovene din secolulprecedent".

G. 7. 8. 9.1

10. 11, 12. IS.

dacoromanica.ro

Page 14: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

li

8 LITURGITIER7SLAVONESC 1508

14. Uo. 17.

18. ID. 20. 21.

Exemplar° se gdsesc In: Biblioteca Acadomiel RomAne, Biblioteca Centralit Bucuresel.Vedl: Al. Odobesco, Despre unele manuscripts fi call tipdrite allate in mdmistirea Bistrifa,

in Revista Romcinci. I, 1861, pag. 703 si urm. Emile Picot, Coup d'ceil sur l'histoire de la typo-graphie dans les pays rotonaiss au XVie .siècle. Paris, 1895, pag. 10. Dr. V. Jagié, Der sr. steCetinjer Kirchendmck room Jahre 1494. Wien, 1894. (Denkschriften der Kaiserlichen Akademieder Wissenschaften in Wien, vol. %Lill).

dacoromanica.ro

Page 15: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIAR SLAVONBSC, 1512 9

15-10.

Oetoih slavonesc, tiparit de Macarie (la Tirgoviqte).

Necunoscand exemplare din acésta carte, reproducem descrierea el dupaKarataev, Ornicailre czamm-pyetiants rows, I (1491-1652), Petersburg J 883, p. 29.

Octoih, tiparit din porunca lul Iw Vlad Voevod i stapanitor Intregef Tar!a Ungro-Vlahiel 0 a celor de langa Dunare In anul 7018 (1510), ostenindu-se intruacésta ieromonachul Macarie. In-folio.

Se afla la muntele Ates, In biblioteca manastire Hilindar.Archimandritul Leonida, In articolul : Cxammo-Cp6cHiH HHHroxpainiainga Ha es.

AencRoi ropt..." (Desbaterile Societ. Imp. de Istorie i AntichitatY rusescl, an.1875, vol. 1).

ApaHmaigprr Jeonnx, CaoHno-cplicHa Emnzurga Ha cH. rOpH krOHCICOi y MaHacTRPYKmunqapy H CB. Rawly, in Emu= cpuctcor rieHor Apyarraa, vol. XLIV, Belgrad1877, p 232.Picot, Coup d'oeil, p. 14. (Octoihul din Biblioteca Academiel Romano semnalat deD. Picot sub acésta rubrica, este din antzl 1574 sail 1576, dupii cum se area mal jos).

12.

Evanghellar slavonesc, tiparit de Macarie (la Tirgovi§te).

volum in-40 de 290 fol, impartite in 37 de caiete, fara paginatura,signatura cirilica 2-87 (Z-L) pe prima 0 pe ultima pagina a tie-caruY caiet, afar&de primul care n'are signatura. Caietele sunt compuse din cate 8 foi (quaterniunT),afara de primul compus din 4 fol 0 una adausa la inceput, al 30-lea din 9 fol0 al 37-lea din 4 foY, dintre earl ultima e alba. Tiparit ca negru qi Cu rop, Cucate 20 de rindurI pe pagina, pe hartie grasa ca diferite marcl de fabrica ; larinitialele ornate sunt de acelakil tip ea 0 cele din Liturghiarul dela 1508, earl decateva de un model not.

Primul caiet cuprinde indicele capitulelor Evangheliel lul Mateit i introdu-cerea luI Teoillact la acea evanghelie, avind ambele acelaqI ornament frontis-piciu (No. 23) ttrminat In cruce 0 cu inscriptia 17-)(1, ckultaarrg-

Evanghelia lui Mateia incepe la f. 1 r. a caietulul 2, 0 se termina cu f. 8 r. acaietuluf 11. La inceput de-asupra are ornamentul gravat in lemn No. 24 ca sternaTare Romanescl i terminat sus cu cruce 0 cu inscriptia care ocupa jum6-tatea paginel.

1 5

48167 2

dacoromanica.ro

Page 16: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

10 EVANGHELIAR SLAVONESO, 1612

Socecu.

............

i. ,v"r iv*Pr-sT, ow. .. ,...9,. , - .. II'

a . ...1 l't t.' 1-:'..1. '... -,,,1' ' -/ri".., . ', . 'ur,.... ..,. . .

,", r ; I I' -, r ... '.. I-.,a "-- I!, i'' iv. "

t " I. , I. ill..... t

'-,[. ' .- .. 1,- - k : 0..

_ 7 ; : , .

----.., RiC 1101pAtfifirs,fieiN,i. -

14

19vrY'''kJ .'T71,41 tl rwrp KA.- A A

ii 41i.70,0 117)44-CirkAiilllii-rti5i

dfriAlilliNkti ETVO'ffh AA tw:,,...,

... Ad+7...1:0?ilfi0K4.1KEtitilkiii%.Tr" ..., R. i r,..,,, . - TIT i.s A oy M.,tA CA diaft-CliiituZ F., * AA n .t . .

r TIT .-- i It / r" g,a,1 ; Huimpii coyxA fi?,.4KA,I, M NA ,,:eliire'g:, t ,-... , : 1 .e...4 i 1 '

e 3 g 0 4 ti .1a Aflitirkp' M A -0,.. AOilliikSi .., ..

-

JO rrr t".., 'NK.! :"*.1A01; ri V,,),74 CO. Arlin tit TA pti ir 1 A 0 ie

ti21

23. EvntOtellar sinvonec, 1612.

(

c

dacoromanica.ro

Page 17: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELTAR SLAVONESO, 1512

7 ev

I C

24. Evanglieliar slavonesc, 1512.

Pe fbia urmatelre, sub un frontispiciu ca cel dela No. 23, se afla indicelecapitulelor EvanghelieT luT Marcu ; apoT la f. 5 r. a aceluiaV caiet, predoslovia pentruaaésta Evarghelie, cuprinynd cele 3 pagine urmat6re ; urméza o pagina alba.

Evanghelia lul Marcu incepe la f. 63 a caietulul 11 §i tine pana la f. 5 v. a c. 17.Are la inceput un frontispiciu ornat, ocupand o jumètate de pagina, cu vulturulmare (No. 25).

Pe cele patru pagine urmatóre, dupa un ornament mic (No. 28), se aflalista capitulelor Evangheliel lul Luca; apof pe f. 8 r. precuvintarea pentru aceia§Tevanghelie ; pagina urmat6re este alba.

Evanghelia luI Luca Incepe la f. 1 r. a c. 18, cu acela§1 frontispiciu ca laMateit (No. 23) kii tine pan la f. 6 r. a c. 27.

Pe pagina urmat6re, dupa un ornament mic (No. 28), capitolele Evanghelieflul loan; apof sub acela§1 ornament precuvintarea, pana la f. 1 r. a c. 28; fòia ur-mat6re alba.

11

dacoromanica.ro

Page 18: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

' s

rAr.

1! 1 IVAtj._ At °

'1,,?54.!t .":

' qv, tor

.

n -414.011 limn lc' Muhl..AYAA0

i-monts.g/m-icel tio Elqpròiffr-x-'11..

CE oci4A4x. FAmulóiA ro .'

3)1:41±41-iLlEkpl TO fixi-oltr,p!ro.

12 EVANGHELIAR BLAVONESC, 1512

Socec.

CMA

Evanghellar slavonesc, 1512.

dacoromanica.ro

Page 19: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

;SOCOCU

EvANGHELIAR SLAVONESO, 1512

28. 101gralu1 Serbia; 1552.

nrit/lArTithiCT5QM1 IfiWirt 156,ayoTt4 :itE4 jefict

EA 64 Át3i)45iViAr4. 21Eri4Mti f6H

iO14114 ica ilV2f6E (16 f4111C.)6E4

JANC6E711C ()(5 "Mt' , iqc,ittoy

Tï1OEO 1o4agnic p(5,11.,H.(Ipiff

(Ecdi '1113,1 6iTITAMAV-i 1.1)(ipccmc

tomi 6cpm4 r/11',1,:q4M4

:3

.

dacoromanica.ro

Page 20: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

14 EVAMGHELIAR SLAVONESC, 1512

eHTORi. 6-AyitmAil CEUf Elylf,CETCA

laal.nptiti6wasimmKshiAiS 4skTR4

ifirkAAMOIC iliffitidiliqaizrq4--4 Joey ii,MiriXL KÓCHE

TCA. fili,iftEdIJEACOill'Emt-ititi, 34

[0TIM RIli Oh. ÍCE Elp/13fai

g6 Xh ptVE. ÒCTILEH TE ,A,±Tti

HXVH'H mouttii iimespAmi

T4KOSAC'061LIT).TKiE gRiePXA 13,6i011. 41K6 tiEflpiftWETIN lfiCTE:1.4

GAYA iAKOÓTe6YA, tiE T7JHFTH

PtiCT TAO fisznr5cti éro.WE KH 3L rAArdA A iffMAge

utivairmo. Yin trtigiinfiown stRoy rivoinwisfro

ditx, OiYi4TEA10 EXFL1HY TO CI

Tfi6ph ituis6nAcTsovev ,o,YEMEitua rj YTO

UAW rri(11.111 glXrei milli TOM SAdi

FL. TLKki40 EAC it-

Socecii;

dacoromanica.ro

Page 21: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIAR BLAVONES01512

¡TrA.(44 4 . 4 4*Atf4ì CF1A4 K1 liEll)10111H CZ

ReiWdel'OA. KoziCell NO gi iisipoyektL. 7,14

tootptixe ticrfAectiOV60 1(CA&d h fit flifiA

p wcTil met;ist3L'ark A bKALI1E

iiCi at Wkittlthrtaxt, oitsw 1Mb%Xk.

nivEme úT;iiittE BE/11-i KWILAII UFO CAC5&t

piTt Hiyik)16

go,p4 &Apt ix:41416i. T1E xt:urp

GTE, T6V3Cliit HETifiAliEttemifyimb.HriiORI1C Karo f-i- AH tic1V0N4KÁ34M14,tlXCECIcUFíMEN it 1MO ii6OXLC Mil

dacoromanica.ro

Page 22: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

fileirrni*TAYficii.o0Aalief. heiAticill_Li et VW t tiO i I

firEfit Ties(uKtfitipOt4gYtiliANITIA4ortIACTA

--f-; ,k,iir,outo,k,i,g1 AKO YrrETCA Nth*1 / 17' , '-", --... , '-p: e't, i_

UAW CTFO Evp'1'4 9 g 'itlifIVEI 'q Tr

h CEAMM. C7i YEIT,4 COLI XI (.4) KE, " ,

411 il fq M.& li Eft fit UM C,; ZI. i AZ, Ki tit61111 -3'

'X 4KO ti T4A E V; ANN, $1611414441r---4

A Iv",/, pe,

C TOE EV Y ATE TO/MO[1M oet. r t'-f

eTro14,0, AOrizIkriOK'AAEH/

29. E,alighellar tslavonesc, 1512.

SOC CCU,.

16 EVANGHELlAR SLAVONESO, 1512

-

E

dacoromanica.ro

Page 23: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

G'116ópHHKk Hfiiik MCUEWh. n onsolfra

[Wm KelmovicAo rinTioCFKÍMh,. 11 npásAnnimmk HAA4H1t1/14k.

Pe f. 1v. a c. 37:GItiadHTE KS Povestire cum trebue sa se afle

KO °harm isprkTATH no nciAiienna 7Ta evangheliile pe fie-carePe 1. 2v:

OqKdSli r110all ?MALI% BlaCK7Hil an5si. Aratarea capitolelor evangheliilorpe Dumineci §i a apostolulul evan-ghelief.

Pe ultima f6ie existentfi, epilogul reprodus In facsimile la pag. 18-19:

A-tot-vélilétorulul §i pré bunulut Dumne(ileu glorie §i marire, celce da a se savir§l oil ce fapta buna cea intru dinsul inceputa, aceluiaglorie §i domnie In vecii vecilor. Amin.

Pentru ca col In Treime inchinat a binevoit a umple biserica saCu sfinte carp pentru glorificarea §i folosul cetitorilor ; drept aceia §i euintru Christos Domnul bine credinciosul §1 de Dumneleu pAzitul §i insuiftiitor Domn 1w Basarab m arele Voevod §i stApAnitor a téta Tara Ro-rnanésca §1 pArtilor despre DunAre, fiul prea bunulul marelul Domn

Basarab Voevod, am rivnit ou ajutorul Sfantului Duh §i cu dragosteacea earl dumnepescile sfinte biseridf, am scris acésta de suflet mantui-t6re carte, Impatrita Buna-vestire (Tetraevangheliu), pe care Duhul &ant

Sbornic de lunile dumneyesci ; searata capitolele fie-carei evanghe-lil dupa alegerea sfintilor (orig. sfin-tilor ale§I) §i dupa sérbatorile im-paratesci.

48267 8

EVANGHELIAR SLAVONESO, 1512 17

Evanghelia luI loan, incepe cu stela* ornament ca a luI Marcu (No. 25) la f.2r. a c. 28 0 tine pana la f. 2v. a c. 35.

Titlul curent este format dintr'o monogramn, dand In prescurtare numeleevanghelistuluT, tiparita cu ro§u de ate oil este vre-un cuvint tiparit cu ropIn text, iar in casul contrariu cu negru.

La f. 3v. a c. 35, sub frontispiciul dela Inceput (No. 29) 0 ocupan 2 pagine:

GIC43dliTE npnwupu Povestire ce - ouprinde numérulBrix ciro ArkTa 411CAO irf aloe . iitAncrtú evangheliilor pe anul intreg i sue-nrkkrie KAAS HatIliHdATkñ Ao r CPI cesiunea evangheli§tilor de unde

¡Yak Incep §i pana unde se opreso.Pe f6ia urmat6re, sub ornamentul mic (No. 28):

GIC434HTE '610E HQ H'ItCáKk Povestire despre evangheliile ceArm ,A,Ark7KNOE Kuril c ÇiT HtirkAik ir trebue sa se cetésca in fie-care qitire Ara. dupa séptémanile anuluI intreg.

La f. 1v. a c. 36 sub acela§I ornament :

dacoromanica.ro

Page 24: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

18 EVANGHELIAR SLAVONESC, 1612

prin gura Apostolilor au revèrsat-o pentru sell* §i indeplinirea glorifi-careI DumnepireI ce t una in trei fete inchinata. Rog pe eel mal tinerI §ipe eel in virsta §i pe ceI baranI, carl vor ceti §i vor serie, pentru iubi-rea 1111 Christos, sa, indreptatI; §i pe noI care cu osirdie ne-am nevoit,sa ne bine-cuvintatl pentru ca impreuna laudand pe Tatal dintru caretóte (s'au facut), pe Fiul, prin care t6te (s'au facut), pe Sfintul Duh, incare t6te (s'au facut), aicI sa aflana pace, lini§te, iar dincolo, cu luminasa dobindim bunatatile. Amin. Cu porunca DornnuluI Iw Basarab mareleVoevod, eù intru Christos rob calugarul Macarie am ostenit pentru acésta§i am savir§it acésta carte in anul 7020, crugul sóreluI 20, al lunel9, indictionul 14, luna lui Iunie 25 Fe".

g CKHfl R7CrokiiX 'km( C/a&A

K(Alille.,10)M110kiNGItip7,1111-iTtiglaKO,A,1

AO' CAiro i-imE(7)tikuriAyt-itiackii.N TiY40X

cAisa pKÁs 1kflÏtIf'AtE ii/KE FATISOliqUinotcAl

KiWI,1g1lArOHOAH EfI; KO

EL CF.OX%HCUAAU11THCTM11

KtiFireitulti 0,CAAROCAÓKÍE

n6ftsA.npoyi-iiraimptiku, cfrogA eXPO iisFouG

iiCAAfro ,a,famimiti roen

gi) RAC AiVA CA it EA K LI /I ÓMIrAïHF EMÉH EitliìÌ o1rpoA4ïI4cKofl

nomírtiemlio GN[lprOi1EAF1KAAPOPTIAgiticliaj geIC4pAgAKOÉS,6,tivi KZ

3p E 13110 KAXL no c cirro gct80. Epllogul Evanghelierolul dela 1612.

dacoromanica.ro

Page 25: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIAR SLAVONESO, 1512

fillIONC51SYA E ìtT7KHtijI ;lei:HuttilTiKg6110k. tieinFiCAXIN CIA c Fie ii/1\

Khil-irA, YE TISó po sTkrotytcrie. ehntE,,qx

OCTH 'CZ rHA KZ no

tioritiïe. 1CflAt1MïE3CAOCAdK1IoTOO7tt1iYHAPO k!1,6-4 CM+ 110KAdiNte

wro SITU' IVIXAM HEIM, holi3pieTtiLIAiiCT/ipHE Y1TXIjJEi-iAH 1114WATE.

meicxeoticriAtio noTztpimnuixcA fink6XFATH. ,11,4660H cniKeip E WL fi ;m4rom 13.7, Ci CiiAli-ik)MEKZCi oNa e9ro,

bidvatE szci. 3,1,i 0130/iYHTH czopeNY 6 hkiXTIN. TitiOXEC /irCfSiTOltAlt -6541

tio haroAtTifit Ált,AliNfl110/SEAttifE

IW SAC ApAgel BEA14KA4r0

1itsX;IsX0-ì( 061C 4141110 Jui4Ki

cbciuk. iiCII3p7a1.1F4X0iulICYE

1HrM.ATO3Fz. tiptin CAritloyFi ti A11111 T xi' .0.6.(14

RE' hria31. .Epilogul Evanglieliarulul dela 1612.

E

3

AbiggE

CA

19

dacoromanica.ro

Page 26: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

20 EVANGHELIAR SLAVONESO, 1512

Materialul tipografic Intrebuintat la tiparirea acestuI Evangheliar este acelaslcare a servit la tiparirea Liturghierulul dela 1508. Initialele din Liturghier, re-produse de no! mal sus la N-ri! 5, 8, 11, 13, 16 i 18, se afla si In Evangheliar ;celelalte, sunt reproduse sat in paginile facsimilate In Intregime sat In facsimileleurma,t6re :

33

In Museul national de antichitag din Bucurescl se gasesce, pre MO unexemplar ordinar tiparit pe hartie, un exemplar de lux din acésta carte, cu aceia§Tdispositiune a foilor i a caietelor, tiparit In acelas! mod, Ins& pe pergament i cupagina putin mal mare. Frontispiciile decorative §i initialele mar! sunt coloratecu mana cu aur, carmin, albastru §i verde peste cerneala tipografica sat Ininterstitiile lasate In alb In desemnurile Impletite; cuvintele tiparite cu rolusunt retugate cu mana, asa incat in multe par/ evangheliarul are aspectul unulmanuscris. Am6ndoul3 aceste exemplar° at fost gasite de A. Odobescu la ma-nastirea Bistrita.

Evangheliarul dela 1512, cunoscut qi sub numele de evangheliarul lul NeagoeVocla, s'a bucurat de mare vaza in trecut, de-Ore-ce, dupa cum observa. Safaiík 1)

Karataev 2), a servit de model pentrti Tetravanghelul tiparit In Belgradul Sdrbiella 1552. Caracterele tipografice acestuia sunt taiate dupa modelul celor din

afaific, Geschichte del strbischen Schrift- Barataev, °Maine, p. 118.thums, Prag 1865, p. 256, 269 §i 270.

3733 39 111 41

ale

34

dacoromanica.ro

Page 27: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

CATECHISM ROMANESC, 1544 21

Evangeliarul luf Neagoe (arara de p care este de un alt tip). Ornamentele delainceputul evangheliilor sunt desemnate aprepe intocmaY dtpa editiunea romanescli.Pana, i stema l'ere Ro na,nesci ca vulturul cu cipul intors, ca crucen In eioc cuce f dof arborf In dreapta i stanga, se ved reproduse la Inceputul evanghelief 111Mateitt. La evanghelia lul loan, acéste, Eterna lipseqte, remanend locul gol. Orto-graila este modificate., dar s'al pastrat Intoemal unele grelelf de tipar gi epi-logul, in care s'al Inlocuit numaf numele proprif i anul

Exemplare : Bucuresci, liasen' de antichitat1.Petersburg, Biblioteca publica. Moscva,Biblioteca publica, Museul Rumeantov, Biblioteca Tipografiel Sinodale, a Societatil Istorice.La Manastirea Opovo.

Odobescu, .R0v ida Romana, 1, p. 815 gi urm. Hasdeu, Opovo (Din calitoria mea prinSerbia, Ungaria, Austria, Boemia, Bavaria gi Francia in Iuniu-August 1868), in Traian an. I,n° 14, p. 56. Picot, Coup de d'ceil p. 14.Karataev, Ounanie, p. 26 (Vet11 la acesta litera-tura speciala rusésca).Paul Jos. Aafarfk, Geschichte der siidslawischen Literatur, Prag,1864-65, vol. III p. 255. Novakoviò, Asikeinn Tpromncora jeBamt.e.sa salk 1512 ropute,npnaor u ntrlinarby amkerryaguje, upasormcart jeana mamainax KuRra Byarapcm-py-NDICICHX, In raaCHHE cpacicor yanor ApyinTaa, Belgrad 1879, vol. 47.Jagié, Der ersta Ce-tinjer Rirchendruck.

-1536.

Oetoih slavonesc.

P. S. Sa Archiereul Dr. Athanasie Mironescu Craiovenu, profesor la facultateade Teologie din Bucuresd, a vegut In Biblioteca menestirel Lavra dela MunteleAtos In 1889, un exemplar din acéstä carte, despre care face urmn6re,a, scurte,mentirme:

Un octoih slavon ea data 7043 (1535) tiparit In Ungro-Ylahia.

Dr. Alex. Mironescu, O ccildtorie in Orient, In Biserica Orthodoxd Romana, an. XIIIXIV, retiparit in volum: O caldtorie in Orient de Dr. Athanase Mironescu Oraiovénu Bu-curesci, 1896, p. 130 In nota.

[1 6 44].

Cateehism romanesc, tiphrit la Sibil&

Nu se cunósce pan'acum nicf un exemplar din cartea acésta. Existenta.contestatl de unif bibliograff 1), este mal presus de orl ce IndoialA gi este do-vedit4 prin probe documentale i merturif contimporane vrednice de credin0.

1) E. Picot, Coup d'ceil , p. 22 in nota.D. Picot, probabil, nu cun6sce töte documen-tele de mal jos. D-sa négh existen ta cate-chismulul basandu-se pe o informatiune careapune ca tipografia s'a introdus la Sibiiu in-1575. Imprejurarea di o tipografie func¡io-nézrt la Sibiifi in anul 1575, nu e dovada

existat altele rnal nainte.

Seivert amintesce o carte a lul Th. Gem-marius, tiparita la 'Sibila in anul 1529 kfi oalta a lul Sebastian Pauschner tiparitit la1550 tot acolo, iar -bibliografi modem! caKertbény i Szabó, iaü aceste indicatiunldrept bune.Seiverts Nachrichten von Sieben-bdrgischen Gelehrten und Aren Schriften, Presa-burg 1785, p. VIII §i 325.

dacoromanica.ro

Page 28: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

22 CATECHISM ROMINESO, 1544

116posatul Canonic Cipariu a v6tlut, cam pe la 1838, In biblioteca manastireYdin Blaj, un catechism mic de formatul 12°, fara Inceput i fara sflr§it. A.cestcatechism Irma s'a ratacit, i peste slece anl Cipariu nu-§1 mal aducea aminte de-cal a era tiparit Cu altfel de caractere decat cele intrebuintate in cartile roma-nescT, a era cu 1ntrebr i r6spunsurI, In formatul aratat mar sus, §i cä cuvinteleromanescl scrise de OM fara vocale la sfar§it, ad eraa pretutindenl scrise cu 81).Cipariu s'a intrebat, fara a da un r6spuns hotarit, daca nu fusese cum-va acestacatechismul romanesc de la Sibiit.

lata acum i dove4i1e de care vorbim mal sus :In socotelile orapluI Sibiil, conservate In archiva de acolo, se afla urmat6rea

notita, sub data de 13 Iulie 1544:Ex voluntate dominorum dati sunt M. Philippo Pictori pro impresione ca-

techismi valachici bibale fi. 2".A cest Philippus Pictor apare In socotelile de pe acea vreme ca traducator

scriitor de scrisorI romanesci pe langa sfatul. ora§anesc din Sibilli 3).In anul 1546, Preotul Adalbertus Wurmloch din Bistrita, in Transilvania'

!rite° epistola care amicul sai Job. Hessus, preot in Breslau, acre:». Est hic quaedam gens, non solum moribus et lingua, sed et religion° a nobis

diversa, quam Walachos nominamus. Qui tamet,si Christuin fateantur, nunquamtamen Romanae Ecclesiae subjecti fuerunt. In oeremoniis prorsus dissentiunt aNostris. Baptisant e flumine. Conficiunt Coenam Domini pane fermentato et vinoimposito. Legunt Euangelia et Epistolas Paulinas non sua, sed peregrina lingua,quam nos nominamus : Die Raczisohe Sprach. Quam nec Idiotae illorum intelli-gunt, nisi sacerdote illorum interpretante. Ex Nostratibus multi quidem sunt eo-rum linguae peritissimi. Translatus est Catechismus in linguam Walachicam atqueimpressus Cibinii (quae urbs* nobis Saxonibus in Transylvania est metropolis) ca-racteribus, ut vocant Racianicis, qui quasi referunt formam Graecarum litterarum.Et multi ex Sacerdotibus amplectuntur eum libellum, tamquam sacrosanctum ;multi autem prorsus contemnunt 4)."

A césta scris6re a fost tradusa In nemtesce i publicata, In acelW an, lm-preuna cu altele Inteo broqura intitulata :

earb. Tetne 3eitung aug bem bngerianbt bnb Ziirfeb, ing beutg fanbt geprieben au8bem latein ju beubge fpract berbalme¡cbt. 1546 (fara loc) in 40, de 4 foI nepag.,ultima alba. 5)

Pasagiul relativ la catechism suna In traducerea nemt6sca astfel : Der Ca-techismus ist gebracht in walachische Sprach und zu Cabin I welchs in den Sech-

') Cipariu, Care e cartea esa mai vecheromilnésca? in Organui /umindrif, N-ril -54 Eli65 din 7 §i 14 Ian. 1848.

2) Dr. Fr, Teutsh, Der &late Hermann-stddter Druck, in Sorrespondenzblatt des Ve-reins fiir siebenbargische Landeskunde, III, No.2 din 16 Februarie 1880, p. 15. Telegraful.Romdn, Sibiiii, 1880, Nr. 21.

$) Korrespondenzblatt, IV, No. 1 din 16Tan. 1881 p. 1.

Heinrich Wittstock, Beitrlige surReformations-Geschichte des Niisnergaues, Wien1858, p. 60, reprodus in Teiegraful .Romtin,

1880, Nr. 23.K. M. Kertbeny, Ungarn betreffende

deutsche Ersaings-Drucke. 1454-1600. Budapest1880, p. 150.

dacoromanica.ro

Page 29: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

zischen Stedten die heuptstadt ist in Siebenbilrgen gedruckt mit Retzischen buch-staben die do gestalt sein J wie die griechischen...").

Probabil tot la aparitiunea acestuI catechism se refera §i urmat6rele rIndurldintr'o scrisóre a luI J. Reyerth catre H. Bullinger, din anul 1551, daca sub cu-Vintul Thrace8 Intelege pe Romanf :

Sunt in Transylvania Viri pii, doctique, et linguarum periti, qui Cate-chismos ad Graecos, Thraces et Lithuanos sua lingua excusos miserunt ..."

Philippide banuesce ca textul publicat de Hasdeu In Cuvente den bd-trcYnä, II, 120, este un fragment din catechismul de la 1544, pastrat Intr'o copiemanuscrisa din 1619.

B. P. Hasdeu, Cuvente den beitreini, Ir, p. 79 1i Psaitirea publicatti románesce ict 1577de Diaconui Coresi, Tom. I, in prefatit. Dr. M. Gastar, Ud caree romeiniscd in 1546, In .Romd-nul din 6 Nov. 1881. B. P. Hasdeu, Ceva pentru d. dr. M. Gaster, in Románui din 15 Nov.1681. Szab6 Xdroly, .Régi magyar le5nyvtcir,17, Budapest 1885.Ar. Densullianu, Catechismt4romtinese din a. 1544, in Revista Critied-literarit, II, ((aO 1894), p. 260. Stefan Orlieanu, EmilePicot, Coup d'oeil, (recensiune) In Tinerimea .Románd, XII, No. 5 §i 6 din Sept. Oct. 1896.Xdnopol, Histoire des .R,oumains de In Dacie Trajane, Paris 1896.

1545.

5. Nolitvenie slavonesc, tiparit la Tirgovi§te.

Un volum In-40 mic de 298 foI, una alba de protectiune §i alta cuprinOndtitlul-prefata, locul i anul tipariril iar celelalte Intrunite In 37 caiete de cate8 fo/, fara castos i paginatura, cu signatura cirilicá, pe prima §i pe ultima pa-gina a fie-caral caiet. Caietul 29 e insemnat AK, iar caietul 30 nu are signatura.Este tiparit cu negru §i rop, cu cate 22 de rIndurI pe pagina, pe hartie gr6sa, cu osingura marca de fabrica. Cuprinde douti frontispicil ornate, unul simplu, laInceputul prIsfeteI reprodus i la Inceputul pravilel sfintilor Apostoll, §i altul la In-ceputul textuluT; acesta din urma, cu stema preI-Rome,nescf i cu inscriptia :

KIL i1 Ell E.11.r0-RePilll.11 EFOfilli X.P1111111111H.gfiln0APLIKUHR.3611111HITPORMI-XIGKIG ICT) IISTPOIr KOGROAS PO GII0A11111i

In Christos Domnul binecredinciosul §i de Dumnehu pAzitulinsu§istApanitor al prel Romanescl Iw Petru Voevod §i Domn."

Are o singura initialá ornamentata mare, reprodusa de mal multe orf, altelemal mieI§i cate-va rnonograme.

Daturi curidse despre Romdni da 1596,In Mies pentru minte, intuid fri, /itera/un; No.52, din 29 Decemvrie 1817. Cipariu, in articolulcitat mal sus din Organui Lumindrei, rectificlidata de 1596, o eriire, In loe de 1546.

1) Fr. Ad. Lampe, Historia ecciesiae re-

MOLITVENIO SLAVONESC, 1545 23

formatae, in Hungaria et Transylvania, Tra-jecti ad Rhenum 1728, p. 102.

Alexan dr u Philippide, Introducere inIstoria limbei fi literaturei romdne, Iat3I 1888,p. 68.

dacoromanica.ro

Page 30: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

SOCe.C,L,

Titlul capitulelor este adesea format dintr'un c1ieu In care literele, de di.ferite marimT, sunt legate intre ele prin Ore-carT ornamente.

rr Ebt:Rmitiaroa 0:0144-frOvo,pt- VOMO *gim-rfooti,r.Tet

y ,9ouNdarrce supption.wEAEI; OTp09£ ,1141-

cnpiific TiE6PE 0.14'6 ell-14114MM

tblifirliAhC:3sLinalorio.A4,7ivaQy,41140o

jtiki fvfl rrT*6

42. Molitvenie slavonesc, 1546.

Prefata care ocupa dou6 paginT, reproduse in facsimile la pag. 25-26, are

urmat6rea cuprindere:

24 MOLITVENIO SLAVONESC, 1545

dacoromanica.ro

Page 31: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

42.67

. -

liOMA

4... APPIttirlittiaketi-

»Ge*Ktfitbi..

.

Et.4 slirò-si,

Ac4mo-4pii1a. 7 0.43

RHLIFI t3 if' Fir H

X, (2.0 ; hnoA....HaEito

C _h. nrtAuspart...)4iaimiKair.6.:..,4 At ta z 3.0iStioaaxa,nocniwi

C HAI:OEGRIE0 'E2KE-1ZE7076'

rim M.íCUifiiKaX16.:11::in tie dX1,

Killgroy rlihilA116AHT6L-1-MAIM% .*:M6A1021SE OHIE HCLE 311.40,Trbi ; °

9iirorpe.iimirn.putiçoyfotpf,A6:Oat.

41.7:itò £Aß H'(q.. , _. ,

.Sciceet: S__ ,

4& MOlitTenIC 81.0.e., 1565.

»Din pricina acésta eü Intru Christos bine-credinciosul §i de Dumne-(lea p.zitu1 i Insu§f-stApanitorul Domn Io Petru marele Voevod §iDomn al intregel t6r1 a Ungro-Vlachiel i al prmurilor dunarene, fiul prea

4

MOLITVENIO SLAVONESO, 1645 25

cel intru Treimé prea-marit DumnepA a binevoit sapie biserica sa cu sfiintele carp spre lauda i folosul color ce citesc,

;2,

EZCOI)

Fiind-cl

dacoromanica.ro

Page 32: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

26 MOLITVENIO SLAVONESO, 1545

bunuluI §i mareluI Radul Voevod, aprinsu-m'am de dragostea sfintuluIDuh qi de iubirea slintelor §i dumnepescilor bisericl §i am tipArit

:.:.. . - ,., ,.

1,..,N * ... .; . 47 ..,'1

, .isays01-1,CA4EitillE 4./ to Hotta HeTr.o.A2.,74 i,..3)-;'t PtiAt;4-41iTiic.baitsaiif

i-limXTh IT.,i.n;t0 1. -.. , . .,,, _., .. ri

*1 CiliT,C..1C...1-34-piiiME, H 511-1i 07,Ti10114MH1-1.1;F. _--- ;;7-."Z f

.....ri oEiAItii?Mll lin,o-A4p4 -j .1 L.) 110101f -..B41{'

.... ir daf.',i) ßoiso,t3 .. ;(3 1 r-pigitiLitH. iiAilti4tirti, - -.1, )

B..C41E0_,H1,401(A...)XE3'MyYcH--_. l'pay,a;111 f.

d ..,.. -''.

XCE-LICEMTITIHCIg110 A'ci: A4-,A,p4-Mti....i.l. ...

t. .., . ... ,- .; . ,

A,twiftp J. Atptasimi .-1-itu1E. . i:. .

-,_ - Ilp H-13( E.w e yctitiomji mfriTp074; ':,.A) .;::,-

, ......,,, - ---,- rionwrEsAliuk9A41 mob, ., , ..,4'

'. it.4p.i,kalmi ci.chgprwiti.

ooskef'..,,,,:i.,'.'-.i ...

...

- i) n ..C..íolg -- -. - -

. . .......Av,

- tilioM.1) MHTp0.. -:,-..4 ,I-t, . .... : - 1

f' .. a .110AHTEBA4' .. ,

,

. _4 - ,. ',1-..si.

1.1.1K Ö MI ,!:,::.. ..,

... I . A, ..

;.,.

.4;II4HIE SbITIA13.1AiTp 5471.11

t TS [psi ; RçsorbAoy , A ,,Q,CME/,(1f.:, 31e 3Awry

-.- .r 7r s-f- 1

gi-H(Ao,3.iffilAHKTly,...1"--Mqd,rE:, -a,ilto

i4cT)AfiLTH rp-SAL Tpf,r-LJEHyE.111:, '%

-'

- ----i

ISocec..jr, ',

44. Molitvenic slavonese,

acèst5. carte de suflet folosit6re numita molitvenic. i rog pe eel ti-ned §1 pe cei crescup §i pe eel b6trInl, ca cetind-o sati copiind-o pentrudragostea lui Christos s'o Indreptap, lar pe noT, carl Cu osirdie de acest

3 ` ,

I

0

dacoromanica.ro

Page 33: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

GICA31HTE PitiEHHHAAHL VAIE ICHA no-

di P7IEMH ACIHTHHHKk

ii, Al7ITEKI Kilt imf HHAMEHáTH

AkT6r{, Hillik HkilLiEMH HA CuHpOrliHTE

17, HilHil ficnorkASHilo

,i,.., HM& EHE41A1H HA paSAOrliNTE

Allill HfAU,S,

r. HOCA,A,OEIHTE SHBAiA10 ti) Oirekfis

Mil HEAH,`ki '

1-, HOCAAOHANTE SHE41M0 t frmh

Korlit'o OirtglIWHMK

g, '11111kHHHAIMH HA lbill`kiiHTE

9ICH

17, nocirkorenlaNie manáro OH plaa

.07, (llifik HHH41MH KfilliKAITO Vi'AC.-

K3F0 0Hplaa

r, HAHls. RHHAiAiH HA pasnorieHTE

ACLI" iiH0a:11, HOCA.k4OBAHTE gliHaidHO O Oirtko

nula fmoicri-6, 4111111 HHH41MH CilliTH MiCAO

T'r, tHiHk HHHALHH CATHTH MACAO

OirMfpWIlhik

I) SHAM(HrITH --= signare, obsignare; ate odata: adesotinta.

Cuprinsul capitolelor din acéstásf. carte numitti. Molitvenic:

Rugáciunile Cu care se In-s6mná1) (?) copilul.

Slujba ce se face la logodná.Slujba spovedaniel.Slujba ce se face la despárti-

rea sufietulul unul mirean.RInduiala ce se face la mór-

tea mirenilor.Rinduiala ce se face dea-

supra coliveI celor mortl.Slujba ce se face la Imbrit-

carea rasa.Rinduiala la un obraz mic.Slujba ce se face la un

obraz mare Ingeresc.Slujba ce se face la des-

pártirea sufletulul cllugárilor.Rinduiala ce se face la

mórtea calugarilor.Slujba Oe se face la sfinti-

rea untulul de lemn.Slujba ce se face la sflinti-

rea untulul de lemn pentru cel mortl.

MOLITVENIO SLAVONESO, 1645 27

lucru ne-am Ingrijit, sa ne blagoslovitI, ca amOndoI, silvind pe Tata]. 0pe Fiul §i pe sfintul Duh, aci (pe plmint) sa ca§tiglm pace §i iubire,iar dincolo O, fim cu luminl, §i binecuvintare luminatl. Amin.

Din porunca Domnulul Io Petru marele Voevod, e11 plcátosul §i.mal micul dintre sfiintii cálugarl Moisi m'am trudit la acéstá scriere, Cu

matricele lul Dimitrie LiubavicI, §i am inceput pe vremea prea-osfin-titulul Mitropolit al Valachig chir Ananie, de la zidirea lumel In anul7053, iar de la nascerea luI Christos 1545, crugul scírelul 25, al luneI 4,temelia 17, num6rul de aur 7, indictionul 3, luna lul Ianuarie In 10lile. In cetatea de scaun TIrgovi§te."

Capitolele sunt numerotate prin cifre cirineo miel afara din text.Molitvenicul se termin4 cu urmAt6rea aratare a cuprinsuluI:

dacoromanica.ro

Page 34: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

CHgaiMH HACTOE

id'IlAitITE

71, CAOí1HC6a CA4JEHTIO fICAE Ha

Hól1H ;QV

IT, LitiHk allicIEMHI HOMLITH MOlpH

CT

'3'7 THU KRO agairk noma.&ITN CE 11FMIKTHAik AiiipóMk

tHitik Ha 118341111HCiHTE LICT0

HaVO kiTTa

VI; tHilik RHIlaiMTH Ha OHHOHAEHTE

CvaTiaimaro xpama

41111k EHHeliMH HdAk HOKOA`kga

EIH101;:. CE Ci;010 Tpanisoto

ApOirrH 1111111& gligaiMH WIN&

DOKOAEHM3WOló CE C'7010 Tpankom

C'TOMk

1.7JCIili9kHWHM CE Cti ip.ETHKk

6HRaiMH, 110A0Rai=

Tk IICX0AIITH C'll CiIHMH IZpCTH

ALITIlkl CT'ar0 TpH4S4Ha

Mil W igilfa, 1111 1111H6P94,4,EXk II Ha Bk,-

rkKoy norpisoy

Gnoíratna, miPtimiq gLaiv"rAaW hill°

AitiKOHCTHA 61HCE 174ETk

KOHk Ha AHTIH HEAKIIIE HEtlipHig

i3, lllulTKd, HaAk Ck COír,4,041k

OCKOKHk WHM CE

H, INk 6HIlaiMH, }alit) 110,40.

HaiTk HpliMaTH, HpHX0Ail4nip WAa-,THIHICKIME Brkfikl KI1 HSWEH 119aHOCAMI.,

HEN ArktHITHItl

4E7

napannAck AnaimkHp`kCIAT`kH HAMIIIIHRA HaWfil Crópo.-

TitHuTH

npanAno, cn'kTAxk. "Am. A cerk.

Ttixk nrknomisunxk iU4II HÁWHKk,

Slujba ce se face la sfantaaratare a DomnuluI (nascerea).

Slujba pentru sfintireaapeI la luna noud.

Slujba ce se face de-asupram6§te1or sfintilor.

Cum trebue sa se ungacineva Cu marele mir.

Slujba la inaltarea sfinteIeruct

Slujba ce se face la rein-noirea unuI hram sfintit.

Sujba ce se face de-asupramesel sfinte care s'a ciatinat.

Alta slujba ce se face de-asupra meseI sfinte care s'a clatinat.

Rugaciunea pentru sfintuljertfelnic, spurcat de ereticl.

Slujba ce se face (sic) cumtrebue sa se iasa cu sfintele eruct

Rugaciunile sfintulul Tri-fon, spuse de preot, In vil §i laorl ce Intimplare (trebuinta).

Slujba antifonulul de sra.Diaconiile (?) care le spune

diaconul la rugaciunea marei ve-cerniI.

Rugaciunea pentru vasulspurcat.

Slujba ce se face (sic) cumtrebue sa primim pe ceI ce vindela credinta (legea) latinésca la le-gea nóstra pravoslavnica.

Cinstitul paraclis ce secanta prea sfinteI n6stre stapaneNascatórel de Dumnept.

Pravila sfintilor apostoll §ia sfint. or eirnItttorraTtntfal no§-

28 MOLITVENIO SLAVONESOI 1545

dacoromanica.ro

Page 35: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

ro, cilsopa ilowxk fi ""o ¡mink@

it1+1),4,EXIk.;

rEik, Bal-lEA0 fficoNiurk TimorGASH& fi Apk7Kígd, k EkKiki, AlCoMik,

APOSTOL SLAVONEsc, 1547 29

Biblioteca_Academiel Romano.Odobescu, Revista Remind, I, 820.Picot, Coup d'es7, p. 19. Karataev, Omani°, No.

25, p. 77.

4'7.

7. Apostol slavonesc, tiparit de Dimitrie Logofòtul, nepotul lul Bojidar, la Tirgovigte.

Neavdnd la indemana. niel un exemplar din acest Apostol, dam descrierealul dupa notitele ce i-aa consacrat Safaìík, Karataev gi Picot in publicatiunile lor.El 140 n'aA cunoscut exemplare complete.

Un volum in-4° mic de 268 (?) foI, grupate in 34 caiete, primele 33 de cate8 fol (quaterniuni) i ultimul de 4 foT (duerniune), filra paginatie, cu signaturachina pe prima gi pe ultima pagina a fiecard caiet. Ultimul caiet are pe pag.intal gi pe cea 'din urma cuvintul noA adicä jumatate (de quaterniune). Signa-tura primelor 19 caiete este tiparita ou caracterele obicTnuite ale textulul, iar acolor urmat6re Cu nilte caractere mal marl gi mal grosolane. Apostolul este ti-p5rit in dou6 culorY, cu aceleagl caractere ca i Molitvenicul din 1545, cu 22§i une orl Cu 23 rindurl pe pagina.

La inceputul Apostolulul se afla un ornament patrat, ocupand o jumatatede pagina i avdnd la mijloc stema prof RomanescI intr'o cununii, iar pe marginicuvintele: KIL Xfl 1iI HirllOgePHH H lit011111 XPflH111Ifl .

61Hi1if POMIfIXHG1a6 iliTIPIHT KOGRONli TOGHO,A,HHh. (In ChristosDomnul bine credindosul §i de Dumneqet pazitul insutl-stapanitor al pre Rd-manescl Io Mircea, Voevod i Dornn).

Faptele Apostolilor ocupa primele 9 caiete, iar Epistolele Apostolilor caieteleurmatóre pana la 31, dupa earl urm6za Indreptarul pentru cetirea Apostolulul,antif6nele, etc. gi in sfirktit Epilogul :

,,IIQHK fbIE HikTpoAH,H 110KAMAEAW 117,11 CIP0A3E4AH _cut° AC1lAko

HHTH CPbJMH KNAPAMH, Elk CA4E0cAoETE H nonaS lipotiHrrafolpHAM, TOMS CAM% H

Apkacana Hik irkEll &Min.irIcnAcaulEce efe ale A EiSTEHTE KHApH, nu npálCcH, Bk AHH ClroapHaro

GT'oMmixdHAMdro (sic) A C4A10 MMOKAHILir 0 rtilipktia, [COMAE H roCHOmph

MICA SWAN óifrposnaxilicsori A noAoriddio, 616 HEAHICaro A nrkmgparo pam

110EHOAH . T'UOISE ONTO 136 PAWHH A M6HwE Eck tiii-Eik4Exk AHMTpliTE i1or04sETK,

EckH8K% E0?KilmpoRlk, HIM+BWE RE OyMAAINTE alkirk. A EigThRHHXk KHH17111,

HUEAFArkxk TpS4omonSHo f4HKO EAKEMHoroxik, oirMoArk norriirop, nocniwk.

morapoy MH, ChnHCANK H chlipkwkixk ALTJErioAksmiE KHAPIki efE npaKcif, EKíolfE0

tri din al 7-lea sobor ; despre ierei§i despre dmenii miren!.

Christos [este] inceputul §i sfir-§itul, lui [se cuvine] mArirea §i pu-terea in vecil vecilor, amin.

dacoromanica.ro

Page 36: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

30 APOSTOL 8L.A.VONESO, 1547

AOMk Cri;HAlk ArlAtd HAOrIHWE í flflOK'Iy,dW i npociawe MICE/MAN KOHRE

BEMAkHIE, T9011-3HXcE o CM% í Ch OrIEHHKkill AJOHAikl 010 H HETO TrkAUKE MINCE

fi AiHAHAEMCE HkrkAik kTOrpHAVI1 HAN nrkmicoropmrh atilE BOVAETh ipo

norwkwetio MOUE Xii'k 94H ACIVOKAAHTE 171 HAM OCEAM Tp0(,A,HRWHCE CIPOCAO

MITE, a HE KAkHETE, HOHENtE HE MICA Mk erkl, HH árrilk, HA flOyKA rrkwHa H

OHM A ,Agh OVHHAH, oKaaHHkIH f rrkwilkuil) ivick[cOguiwEce cii C'T.kli KHArkl

kb' HOTTA Exkrro (5WE: 03 WO,AALCTIIA, XEA, Tliatpd . Flaig . KpSrI C3HU,8 rCg . A01(H6,

. 3A4TO I1HCA0, Z. AH,AirIKTIt16 .0.+MEATE, intrx.o.à, î . H011iWECE ch cr7,611

. Agra man* I . Arrk . a ChtlpICWHWECE . IlliHriCTOAHE

rptA

Tphrati. HIISAAHSLISdHIVRAHHSLISAECSOLISM2);

Fiind-ca ce! intru Treime inchinat Dumneqet a bine-voit sa umplebiserica sa cu sfintele carp spre lauda gi folosul celor ce citesc, Luislava gi putero In vecil vecilor, amin 1

Scrisu-s'au aceste sfinte gi dumneqeesci carp numite Praxe inilele credinciosuluf gi de Dumnellet pAzitulul i insugi-stapanitorului

domn Io Mircea Voevod gi Domn al Intregel TorI Ungro-vlachiane gi atarmurilor dunarene, fiul marelul i prea bunului Radu Voevod. Aga gieu pacatosul gi mal micul dintre dsmeni Dimitrie logof6t, nepotul luiBojidar, vNend imputinarea sfintelor i dumneqeescilor carp, am muncitpe cat am putut, cu ajutorul lui Dumnelileu, am scris gi am sfirgitaceste de suflet folositóre carp, pe call Sfintii ApostolI prin sfintul Duhle invatase, le propovkluise gi luminase taa lumea. Am muncit cuucenicii mei Oprea i Petre. Rugam pe top cari o vor citi saü copia,daca va fi ceva gregit, in numele iubireq catre Christos sa indrepteze,iar pe nol eel ce am muncit sa ne bine-cuvinteze i sa nu ne blesteme ;pentru ca n'a scris Sfintul Dub, niel inger, ci mana pacatòsa gi mu-ritóre, spirit desperat (?), nefericit gi pacatos. S'au sfirgit aceste sfintecarp de la facerea lumil in anul 7055, iar dela Christos o mie 547,crugul sdrelul 27, al lunei 6, num6rul de aur 9, indiction 6, temelia19, epacta 5. S'au inceput a se serie aceste sfinte carp in luna August18 Ole, gi s'au ispravit In luna Martie 18 Oile in capitala Tirgovigte

Petersburg, Biblioteca publicA.Muntele Atoe, la manistirile Hilandar i St Pavel.1sfinitstirea Opovo.

afaifk, Geschichte der sitcblawischen Literatur, IH, I, 267.Karataev, °meanie, 1, 111.Picot, Coup d'oeä, 20. Bulcopiry a starotisky Chilandarski. Popisuje Saya Chilandarec. V Praze1896. (Extras din 'Mtn& krái. eake spoleenosti nduk).

Karataev observii, a ortografla origi-nalulul trebue sb. fi fost modificati in ma-nuscrisul dup6 care a copiat acest epilog.

Aceste litere constitue un criptogramcare n'a putut fi descifrat cu nicl una din

(toile de criptograme slavone cunoscute. V.Prof. E. Kalfiniacki, Beitrifge our Cateren Ge-heimschrift der Slawen, Wien 1883, 1 br. 8°.(Extras din Sitzungsberichte der phil.-hist. Clamder kais. Akademie der Wissenschaften, vol. Cl I).

dacoromanica.ro

Page 37: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

TRIOD-PENTICIOSTAR SLAVONESO, 31

Apostol slavonesc, tiparit de Dimitrie Logof6tul (la TIrgovilte).

In lista manuscriselor i tipariturilor vechf din manastirea Hilandar, des-crise de Saya dela Hilandar, se citéza, pe langa Apostolul descris la num6rulprece'dent, un alt Apostol, de acelaif format, tiparit in acela§I an, §i cu urmatóreanotita pe ultima fbie:

IN:was:ten rocnoAapa io. LIDIRRIRO BOeBOAR H maTepran SPO rocrwavo main.aai oy6o rpennnaR II menum BID 11.7IOBSIKE Aminpie zorocben, mops, 31Ce 6omaponTpoymuce o Den CMIRCRIAR... BL ATO 1547".

AdicaDin porunca DomnuluY Iw Darn Voevod §i a mame! sale D6mna Elena,

ell pacatosul §i cel mal mic dintra ómenY Dimitrie logofót, nepotul luY Bojidaram %cut acósta scriere In anul 1547".

Din acósta ar resulta cä Apostolul s'a tiparit din non In acela§I an, de ace-laI pentru Marti Voda, sau ea, In cateva exemplare, s'a Inlocuit numalfóia care purta numele Domnulul muntenesc, cu alta pomenind pe Domnuldovel §i pe mama sa Elena.

Saya Chilandarec, .Rukopisy a starotisky Chilandarské, p. 84.

Triod-Penticostar slavonesc.

Din acósta carte se cunosc douó exemplare: unul pastrat in Biblioteca Aca-demiel Romane §i altul In Biblioteca publica din Petersburg. Amfindou6 exemplarelesunt necomplecte i n'at indicatiunf asupra loculuf §"1 anula! tipariril. D. Hasdeuadmite data de 1550, lar Sarataev cea de 1570, §i ambil cred ca s'a tiparit int6rile romanescl.

Triodul, de formatul in-folio, trebue sa fi continut peste 360 foI, de óre ceIn exemplarul din Petersburg s'a pastrat caietul cu signatura 46, iar fiecarecaiet contine 8 fof. In exemplarul din Bucurese,Y, la inceput, lipsesc caietele 1-8;din caietul 9 s'at pastrat 6 fof, din cele urmatóre lipsesc multe fof intermediare,iar din ultimul caiet existent, insemnat 39, n'a ma! r6mas decat prima fóle.Caietele Intregf se compun din ca,te 8 fof §i at signatura cirilica pe prima §i peultimo, lor pagina. Caietul 31 nu are signatura. Volumul este tiparit cu negru

ro§u, cu cate 30 rIndurY pe pagina.Cuprinde patru felurY de initial° : unele amintind pe ale QctoihuluY (1494)

§i ale Psaltiref (1495) luf Macarie 1), Insa mal ordinare (sapate In lemn); altelemal miel, de acela§f tip 2) ; cate-va semanand cu ale Evangheliaruluf dela 1512(v. 30 §1 36), insa mal usate; i in fine cate-va initial° simple. Mal cu-prinde frontispiciile §i ornamentele urmatóre :

La Inceputul slujbel de sóra din Sambitta mare este un frontispiciu, ocupand

2) Comp. ea cele reproduse in facsimilede Jagie, in Der erste Cetinjer Kirehendruckde Picot, In Coup d'ceil, p. 8 gi 9.

2) Reproducem mal jos la pag. 42-43t6te initialele din esemplarul din Bucurescl.

dacoromanica.ro

Page 38: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

32

tor0.14401. efklitill Region Catinias me6,461(104%ti NOR Rivals rió it I ;1111041 !TO¿RAO red HNC' 114g110/00A6116.ngif t 4E4111

/4114'if eMS4WII 11* 1, CTOCIIlCicpislJrAdicy. X

(KA TiipeRtIp0hAt TROÉMI NikrlimptcTitimo youtitlyiusiXiMintionicKitijapfta¢Hmi4TliSAL 60 CJEHOBIlAfaCH , geTAi

RWIVIXIECKof 1470 g (gaff

;IIITNEJ RIXIT GN0411141 .104 H4 MI

;KO ?Atilt& eiru 9700, AgArtit

419taanXwAH1a54npt(pilfif pa3';'t tidbui

tit W4hoirtilliTiftwEóREA nisHrRd*L(A.

¡AL (swim, CrM1 e1mirua4;13u MKO114(74445. Triod-Penticoetar elavonesc, (1W).

dacoromanica.ro

Page 39: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

48. Triod-Penticostar davoneso, (IMO).

jumlitate de pagina, care se termina sus cu o cruce, lar la mijloc are un vultur micspre stanga, cu capul tutors spre dr6pta, tinénd in cioc o cruce (Quat. 13 f. 8 170),

semanand cu al Octoihulut dela 1575, reprodus mat jos.Inaintea slujbel din Dumineca Pascelor, &ilea la Inceputul Penticostarulut, gi la

vecernia de Miercurl sera dinaintea Joiel Inaltaret, este un frontispiciu mijlocia (No.65), terminat sus cu o cruce, avdnd imprejur inscriptia fa - X; gX - Ili -1141 -11fi .(Q. 15 f. 8 v° kli Q. 34 f. 7 v°).

La Inceputul slujbet Duminicet a treia, a Mironositelor, §1 la al Duminicel a cincea,a Samarinencet, este un frontispiciu mare (No. 45), ocupand junAtate de pagina,terminat sus In cruce Cu inscriptia fa- X@; di1 -114- 1111 - Pfi, iar la mijloc avdndstema pre!: un vultur mat mare tutors pe jum8tate la stanga, tindnd eu cioculintors spre dr6pta o cruce mare verticall rezemata jos; la drdpta gi la stanga cateun arbore. (Q. 211 vo qii Q. 29 f. 4 v°).

Un frontispiciu mijlociu (No. 46), diferit de cal dela tuceputul Penticosta.rulut, darde acela§1 fe!, terminat sus in cruce cu inscriptia fd- /To ; Ili- Hi, se afla la slujbade Miercurt la Injumatatirea cincl-zecimeT (a patra s6ptamana dupa Pan!) Qi laslujba vecerniet mar! din Joia Inaltaret (Q. 26 f. 7 v° ie Q. 84 f. 8 v°).

La Inceputul slujbeY Duminicel a kiéptea este un ornament mic simplu.Volumul acesta cuprinde t§i 8 gravurl In lemn, ocupand cate o pagina lintréga

§i avénd subiectele reproduse In paginele urmat6re :

33

48267 5

dacoromanica.ro

Page 40: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

34 TRIOD-PENTIOOSTAR SLAVONESO, (1550)

47. Patina Mantuitoralut

dacoromanica.ro

Page 41: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

48. InmormAntarea.

TRIODPENTIOOSTAB SLAVONESO, (1550) 35

dacoromanica.ro

Page 42: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

4. Invierea Damn('Int.

86 TRIOD-PENTICOSTAR SLAVONESO, (1550)

dacoromanica.ro

Page 43: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

50.:Ariltares lid Christos tnaintea Marla.

TRIOD-PENTIOOSTAR sLivangsa, (1550) 37

dacoromanica.ro

Page 44: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

38 TRIODPENTICOSTAR SLAVONESO, (1550)

51. Vindecarea paraliticultd.

dacoromanica.ro

Page 45: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

2. Christos In tempht, intro invNtlitorft

TRIOD-PENTIOOSTAlt SLAVONESO, (1550) 39

leer.

dacoromanica.ro

Page 46: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

68. Quietus en Bamarineana la- pus.

40 TRIOD-PENTIOOSTAII SLIVONE80, (1550)

dacoromanica.ro

Page 47: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

54. Waimea Dommulnl.

6

TRTOD-PENTICOSTAW SLAVONESC7 (1650) 41

dacoromanica.ro

Page 48: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

42 TRIODTENTICOSTAR SLAVONESC, (1550)

Patima Mantuitorulul (Q. 9 f. 7 v°).Inmormintarea, Cu inscriAiunea norptsme-xpncrogo, (Q. 1 l f. 7 v°).Invierea, cu inscriptia : H6CKpfCEHif VICTOR° (Q. 13 f. 8 v°).Aratarea luI Christos lnaintea Marie, cu inscriptia xpurroc iaBlIC nrkmm

Alapw (Q. 20 f. 8 v°).Vindecarea paraliticuluT, cu inscriptia XpliCTOC UCEkdHpacgiagnina WT

AH AT. (Q. 24 f. 7 v°).Christos In templu 1ntre invAtAtoril legiY, Cu inscriptia xpurroc SLIFIT

CATHAMIJE i011",4,EHCKOE (Q. 26 f. 7 r°).Christos Cu Samarinéna la put, cu inscriptia : xpncToc npocwr BOA.% WT

KEIIHcamarkwuni (Q. 29 f. 4 0).Inaltarea DomnuluY, cu inscriptia Bk3HECEllif rocnomi. (Q. 34 f. 7 r°).

Karataev citéza inca o gravura representand vindecarea orbuluT. (Q. 32 f. 5).In foile r6mase dela Inceput se termina slujba din Joia mare. Penticostarul

incepe la f. 8 y° a quat. 15.Reproducem ad l cate un specimen din tóte initialele cad se mal gAsesc in

exemplarul bucurescean. Ele amintesc literile patrate (alb pe fund negru) din in-cunabulele venetiane (Ferd. Ongania, L' Arte della Stampa nel rinascimento italiano,Venezia 1895, I, 17), si sémana cu cele din tipariturile dela Cetinje. Ele at fostcompuse dup6 litere venetiane, de Ore-ce caracterul lor e Cu .totul latin.

ONE=

Gil

55

58

57

.11

dacoromanica.ro

Page 49: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIAR ROMINERC, 1561 43

61 112 63

BucurescI, Biblioteca Academiel Romano. Petersburg, Biblioteca publicA.

Hasdeu, Un tesaur de typo-xilografie rondinei de pe la 1550, in Traian, I, No. 18 gi urm.,reprodus cu miel moditicArl in Columna lid Traian, VII, 1876, p. 193, sub titlul: O pagina dinIstoria Tiparului la Románi in secolul .XVI. Karataev, Oimcame, No. 86, p. 188.

1 5 6 0 -6 1 .

10. Evanghellar romanesc, tiparit de Diaconul Coresi, la Brasov, in 1561.

Exemplarul cel mal complet cunoscut din acest Evangheliar, este cel des-coperit de P. S. S. Episcopul de Arges Gherasim Timus si de d. C. Erbicßnu lalanastirea Ciolanul in 1888, si care se g5sesce acum in Biblioteca AcademieiRomano; dar chiar si acest exemplar este defectuos: a fost restaurat de mal multe

completándu-se lipsurile prin foY manuscrise intercalate si av6nd unele foiratacite dintr'un caiet intr'altul. Din acésta causa descriptiunea de mal jos, inceia ce privesce num6rul si gruparea foilor, nu trebue consideratä ca definitiva.

Un vol. in-folio de 246 foY, grupate in 32 caiete de cate 8 foi, afara decaietele 1, 14 si 23, compuse din cate 7 foY, 29 din 4 si 31 din 5 foT, cusignatura cirilica - la) pe prima si pe ultima fata a flecaruI caiet, jos la

Caietele 4 i 9 sunt t'ara signatura; caietul 11, din eróre pòrta insem-narea TE (12). In c. 14 Ida a 2-a trebue pusa inaintea precedente1 care are sig-natura. Este tiparit cu negru i rou, cu cate 24 i uneorl 25 rindurl pe pagina.Initialele sunt simple. La inceputul celar patru evanghelii se gasesce cate un orna-ment-frontispiciu (No. 65), amintind pe cel din Evangheliarul Jul Neagoe Voda(p. 16), Cu inscripvin - Ma - HH- - Pli. Titlul curent dA num- ele evanghe-listuluI in prescurtare.

Evanghelia lui Mateia ocupa caietele 1 pana la 9, f. 3 v.; a luY Marcu 9,f. 5 r.-14 f. 6 r.; a 1111 Luca, 14, f. 7 r.-23 f. 6 r. loan, c. 23 f. 7 r. (ultimaa caietulup 29, f. ultima r,

orf,

dacoromanica.ro

Page 50: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

&Opt TeITAilni a KZ 73341'60-0

4):i11-01011 WHISCif 0441 LIM VS 44415a AZ)

th3futErti MlpYkki

ItptH '6X zi4flAtiT6If EirEtEpi,

itZpiWOBlis amt., az/nJÏE FIEkTpciet

eciATC/IE IXLH NEtpilmittal TETIo&iri

Akint COEirrE

ttliZOT8pti% cl*iie n6rniA0cAihyEAtrth oikviLie pMÏH fitiecititpciptiiiii rpthIStpii

lidgEnh afoul laTpet RopfiwrItiti K4ll6

TE cdplilTd SECif MI) IMAIr! EfillEE

agflin-E 1 EAU KVi i_fg11641,(1$41011TE IEhqCAiC cypiii

HiTt 44n-ii ATM% sIgrit.ML86LIE Oci,1

nHtiq1 6ive EIVW1111 bips6ipe rich-6 mapcpa it HA En( 4%vt

CTt ILH xpegitifiÉtpi XXML Aldan( CriE

ri,C11/6 tlElETalA,L cZEi; *Xta,e-.6 tig CZC1

AViKitA WIA 3fled x,41P;

ibutruep ClipfjCaNir) Aii-4,cta E.0

*if (71tplroztigie Lai TZ1116

Liiiicativien8TL 441s awl atairf3flileWh,,,,,A48.1)(1)pluitITL &lava AZI-1FM.',;i1,17,Ye

AZIATO tÏ74:41WIMIV it.Ep4L,IQNS.45

K.ZML

dacoromanica.ro

Page 51: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIAR ROMINRSO, 1561 45

74,1"85.Evangheliar romAnen,'1561.

Dupa acésta urnulza, In slavonesce,-obidnuitele indicatiunT pentru citireaevanghehilor; tot In slavonesce sunt §i tipicul zacelelor or/ a pericopelor §i evan-ghelistarul.

Evangheliarul se termita cu urmatorul epilog, reprodus in facsimile la pag.precedentil:

,Cu vreré taldlui gi Cu ajutorfula fieului Ø Cu sfrdgitula d-hului sf-nta, in zilelemdriei lu Iandga Crai, eu jupdnul Hanclga Be'gnera de in Bragova ama avuta je-lanie peintru 8f-ntele cdrii creglinegti tetroevgl, gi ama scrisa aciste sfente cdrii deinvdpurd, sd fie pqpilor rumdne?ti ad intele-gd, si invek Bwncinii cine-821cuma grdragte gi sf-ntula Pavela ap-ala cdtrd Corinténi 14 capete: in sfdnta bese'recdmai bine e a g red cinci cuvinte Cu inklesa decdta 10 mie de cuvinte neinklése inlimbd striind. Dupd aula vd rugdmil top sfenli pdrinti oare vlddici, oare epscpi,oare pope, in cdrora mdnd va vera adsté cdrii cregtinegti, cuma mainte sd cetéscd,necetinda ad nu judece, neJ sd sddulascd. gi cu zisa jupdnului Hanegd Bégneril,scris-ama eu diracona Coresi ot Trdgovigte gi Tudor ditaca. i s'au incepula in lunalu Mai 3 zile gi s'au sfrcegitii in luna tu Ghenuarie 30 zile. g-k A*TO (in anul)7 mie 69 in cetate in Bragova".

Bucurescl, Biblioteca Academiel Roméne.Tetravanghelal_diaconului- Coseei, veimprimal aupg editia prima din 1560-61 de Arhiereul Dr.

Gerasim Titing Pite§teanu ... Cu o prefati de Constantin Erbicénu Bucuresci, TipografiaCArtilor Bisericesci. 1889. In-80 de XII + 232 pp.

Tim. Cipariu, Crestomatia eeau Analecte literarie dein cartile mai vechi fi noue romateesci, ti-pdrite si manuscrise, incepundu deja seclulu XVI pamela ala XIX, ca notitia literaria... Blasiu 1858, p.1-16. A. Lambrior, Carte de citire, Iajl 1832, p. 21.S1. Gaster, Chrestomatie romcind Textetiparite fi mantiscrise (sec. XVI-XII), dialectale gi popularc, Leipzig-Bucurescl 1891, vol. 1, p. 17.

I

creftini..

dacoromanica.ro

Page 52: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

46 EVANOHELIAR SLAVONESC, 1562

Tim. Cipariu, Principia de Limba si de Scriptura, ed, II Blasiu 1866, p. 103. George Seu-lescu, Glosarul Evangeliei de Koresi, Diaconui Mitropoliei din Orgovestea, tipciritcl in Bragov la1561 (7069) lanuarii 30, de Ioane Begneru, judek din Bravo, in Buciumul Bomanu, I, IasT 1875,p. 1.Bizerica orthoclovi Romcincl, XII, (1888-89), p. 380. Picot, Coup d'cet7,p. 23.Dr. I. G. Sbiera,Mifceiri culturak ¡iterare la Romcinii din stcinga Dundrii in réstimpul dela 1504-1714, Cornautf1897, p. 34.

1562.

11. Eva.ngheliar slavonesc, tiparit de Diaconul Coresi la Bra§ov In 7070.

Cum5scem doua exemplare din ac6sta carte ; unul in Biblioteca AcademieIRomano, defectuos, §i altul la Biserica Sf. Nicolae din Bra§ov, mal complet,singurul din bate exemplarele cunoscute In care s'a pastrat sfIr§itul epiloguluf cudata §i locul tipariril.

Un volum in-folio de 240 foY Impartite In 30 caiete de cate 8 foI, avand sig-natura cirilica. jos pe pagina Intal §i pe cea din urma a fie-earuT caiet ; primasignatura ac. 15 i ultima a c. 9 lipsesc, paginele fiind albe. Este tiparit cu negru

ro§u, Cu cate 24 rindurf pe pagina. qi cu acelea§I caractere ca §i EvanIgheliaruromanesc dela 1561. Titlurile evangheliilor §i ale predosloviilor sunt in monogrametiparite cu ro§u §i semana IntocmaY ca Evangheliarul dela 1512.

Initialele ornate sunt de dou6 marimI, cele mal multe identice i altele se-manand fòrte mult cu cele din Liturghierul dela 1508 i din Evangheliarul dela1512, reproduse mal sus la e 7-9, 13, 16, 17 (28), 18, 23, 26, 27 (29), 30,33-37 §i 41.

Ornamentatiunile sunt de 4 felurl: Un frontispiciu mic simplu, asemeneacu col reprodus la p. 15 §i care se gasesce la Inceputul liste capitolelor ovan.ghelieI luY Luca §i Ioan, la precuvintarea evanghelieI luI Ioan, la Impartirea evan-gheliilor dupa ileIe septamanel §i la sbornicul lunilor.

Un al doilea frontispiciu mijlociu, cu ornamente impletite i terminat Incruce ca inscriptie, identic cu cel din Evangheliarul romanesc (1561), la inceputullisteT capitolelor din Evanghelia lul Marcu §i la succesiunea evangheli§tilor.

Doua frontispiciI marI, ocupand cate o jumaate de pagina, sapate In lemn,ca stema Tarel Romanescl terminate in cruce: unul cu vulturul mare, la In-ceputul evangheliilor luf Marcu §i a lul Luca, amintind frontispiciul Evanghelia-ruin! dela 1512 (p. 12) i identic cu cel din Octoihul dela 1574, reprodus maljoa, altul, cu vulturul mic la inceputul evangheliilor lul Mateit §i Luca, identic cual Octoihulul dela 1575.

EvInghelia lui Mateih lncepe pe ultima fòie a caietuluT 1 §i tine pana la f.4 v a c. 9, dupa care urméza o pagina alba. In foile dela inceput, pierdute in arnbeleexemplare, se gasea, probabil lista capitolelor §i precuvintarea la acßsta evanghelie.

Lista capit0lelor evanghelieI luf Marcu se afta pe f. 5 v. a c. 9, predosloviala acésta evanghelie pe f. 6 v. a aceluia§1 eaiet, la jumatatea paginel ; iar ovan-ghelia luI Marcu tine dela f. 1 r. a c. 10 pana la f. 6 v, a c: 14.

Pe aceia§I pagina lista capitolelor evangheliel lul Luca ; pe ultima pagina aaceluia§I caiet precuvintarea, iar evanghelia Insa§I la f. 2 r. a c. 15 (f. 1 fiindalba) pana la f. 1 v. a c. 23.

dacoromanica.ro

Page 53: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIAR SLAVONESC, 1562 47

Pe cele 2 paginT urmat6re lista capitolelor i precuvintarea evanghelieT luT loan,care evanghelie tine dela f. 5 r. a c. 23 (C. precedenta fiind alb11) pana la f. 3 v.a c. 29.

Dup'aceia urméza obicInuitele indicatiunT pentru cetirea evangheliilor In aceiaqfordine ca cele din Evangheliarul dela 1512.

Cartea se termina Cu urmatorul epilog, a earn! parte .finala se reproduce Infacsimile la pag. 48

tErhcisAAu,8 A ncrim7trom8 R C1S134 H K,%H1E. ALRLIJOMS C1.1195i1HHTII

[MATO 44G10 64'0 'AM Hagritiaimoy Tómti cniKa A piíg IVk AKIO

frkKlUitik SmAt16.

11[0HiaCE HOKII4H+fMH Ií . CAr0C1311SAH 171,i/KWHI1 CBOiAcnrk

HHTH C7k1HAill *KHiirCIMH Hrk CASHOCAÓRTE H Ho45N 1190114TAAIIIHA4k . ciro pIAH A

S3k ,H81141H6 XiHkWk H firHfpk (13 HCkILUfHk Hr1139EHHOHÁXk HOCAWiHTEAlk cf'ro Afa

A Al0Cdnilf bgi Irk R2TCT1iHHhItilk A rilkinmh uiFicaamh . H iMfliítiÇh CIIO AlLECIMNA

KHI711 tIfTHÓPOR71I'OrkCTIE TAXE Afk CTI11 giAkCKKIMEI 01.CTH trVitICHA 11% 1103.*

HAKE A CICFlilitlf CAÁHOCAORTIO TPHC7Ifift1Hdr0 Hrb. noKnairLimaro a{CTEd.

ACIAOHE ronTE A cilrhapácTiee A rrápii . qTx1pEH (1,1H IrkCIAHMAIIIEH, AAA nAinxipt

AFOIBJ)(irk fICH9dHATH . HAWKE OirCtikAHO HOTrk11121HWHXC4 Ha CT NkAO.

RAHTH Act ÓHOH CAIHAIllf OITA 113141'03HE Hrl%Cl .11MXCE rkrk, j:Ka cFro WHiAINCE

Coir,WirThAlk CrbaHlipiaff HMÁTk . TiMOME Cif CIATO 83,1(31i4iCA silro,AATTio

HtSfliiHk XHkWk wkrtiipk 136 IS fhigk ATIKW116 HOOCH A

TOVAOPIt ATÁKk Tp$,A,AXCA1 ArlifIliC40CIE Hall'H ErhATO g, TIZIorapk,11011iWECA Ci KNArIII map AT. "Tc4 Auk . HrurkunituicA Aau,a ZTONIff 71 Airk.in& qa spauliRk.,

A-tot-v61toruluI §i prea bunulul Dumnepa glorie §i mArire! Celce da a se savir§1 ori ce fapta buna intru dinsul inceputa, aceluia glorie§i domnie in vecil vecilor, amin

Fiind-ca Dumnepü cel intru Treime inchinat a binevoit umplebiserica sa cu cartl sflnte spre lauda §i spre folosul celor ce cites°, dinpricina acésta §i ed jupanul Han g§ Bégner (Johannes Benkner) din Bra-§ov, m'am aprins de dragostea sfIntulul Duh i de iubirea sfintelor §idumneqeescilor biserici §i am tipArit ac6sta carte de suflet mantditóreTetraevangheliul, pe care sfintul Duh prin gura Apostolilor ne-au destai-nuit-o spre cun6scerea §1 aducerea de laude Dumnelleirel celeI prea-mariteintru unitatea prea stralucitel TreimI. i rog pe cel tinerT §i pe cel cres-cuti §1 pe baranI, totl catt o vor cetì sau copia, pentru dragostea catraIsus Ohristos, sa indreptatI, §i pe nol cari cu oeirdie de acest luau ne-amingrijit, sa ne binecuvintap, ca amindoi preamarind pe Dumnelefi, din caretóte (s'au facut), pe Fiul, prin care tóte (s'au facut), §i pe Sfantul Dub,

dacoromanica.ro

Page 54: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

48 EVANGHELIAR SLAVONESC, 1562

In care t6te (s'au facut), sa cgpatam aci.(pe pamint) pace gi iubire, iardincolo sa fim lurninati de lumina i binecuvintare, amin.

Din porunca Jupanului liana§ Bégner, eu robul lui Christos, Dia-

ixol; iimas Blei; Aro c'fro aft4MPAE EXc't 3,a,E oxmlipintE

fiNIATL T6iN10AiECiE Cli1T0.1* (5340:1100/11

Cli1'Ori10 '4MHI411.:

floMHïEML ?Nnam, x4N4ull, sirnEpt,a3L% pd-Ei, AieNcian_Kopicii

irroffsappi) 41,4113 TpX1a,fiXeftIII;iMI CialliCel Pal cit

:lisiro T15cAtpL +5

Argunem Cï, Enfirmmdtia A _RA, xi-v.

HclgiliwhwEciA mewl LtITOIICE I Ahli

66. Evangbellar elavonen, 1562.

conul Coresi gi Tudor Diac ne-am trudit de am scris acesta carte. Inanul 7070 (1562). S'a inceput acéstg, carte in luna lui Martie 24 Oile

s'a ispravit in luna MI Octobre 13 i1e, in °rapt Bragov".

Bucuresci, Biblioteca Academiel Romtme.Bra§ov, Biserica St. Nicolae. Petersburg,Biblioteca publicA. Moscva, Biblioteca public/ tg Museul RumTantov. Munkács, Biblioteca epie-copali (acum in Ungvár).

.946 .., . _*4 1.0

acl

.6....

....7...?."--- .i).'--

,-

,...

3 1 .:.:-..:,:-.:-

.

_

§i

-

--.. s

.. .

dacoromanica.ro

Page 55: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

APOSTOL ROMINESO, (1563) 49

Vasilie Popp, Disertatie despre Tipograftile romdnesci in Transilvania i invecinatele I, delainceputul lor pawl la vremile nóstre... Sibiiu, 1838, p. 12.Josephi Dobrowsky, Institutiones ¡in.guae slavicae Editio secunda, Vindobonae 1852, p XXXVIII. Annales gymnasii gr. catholicimaioris Blasiensis pro anno scholastic° MDCCCL VIlI edidit T. Cipariu... Blasii 1868, p. 11.B. P. Hasdeu, Cuvente den kltnini, II, 93 i 725.Aafahlr, Geschichte der sii,d,slaw. Litteratur, III,I, 55.Karataev, Onficaue, 1, 24.Picot, Coup d'em7, p. 23.

[1563],

12. Apostol romanesc (tiparit de diaconul Coresi la Bragov).

Singurul exemplar cunoscut din acest Apostol numit gi Praxiul conservatIn Iluseul national de antichitAtl din Bucuresd, a fost descris Cu de-amenuntulde d. Gr. Cretu. D-sa ajunge la conclusiunea a trebue sA 11 fost tiparit cam pela 1570. Noi propunem data de 1663 pentru motivele aratate la p. 52. Volumuleste defectuos gi se afla In urmaterea stare :

Un vol. in-folio de 124 fd, fartl, Inceput i far& sfirgit. Foile al fost gru-pate In caiete de cate 8 fol, cu signatura &ilia, pe prima tgi pe ultima pagina afie-carul ca.iet. Din primul caiet existent, lnsemnat 10 (T), at mal remas numaIultimele 4 fol, iar din ultimul insemnat 29 (R47,) numaI primele 6 fol. Totrestul, precum i 36 de fol din launtrul caietelor, pierdut. Dupe numerulsforilor remase la calcaiul artiY se pare ch lipsesc 11 caiete dela sfirgit ; prinurmare volumul complet se compunea din 40 de caiete adicb. 220 foY, daca tetecaietele erati quaterniunl. E tiparit cu negru i rogu: negru pentru text gi au-mare, rogu pentru titlurile romanesd i slavonescl, notele tipiconale slavone, etc.cu cate 21, uneorl 20 sat 22 rinduri pe pagina i cu aceleagl caractere caEvangheliarul romanesc dela 1661, pe Maio galbuie gresa cu stema BragovululIn filigrana. Cuprinde doue felurl de initiale, unele simple gi altele ornate. Acestedin urma semana cu cele reproduse mal sus la WI 7, 18, 30, 32 gi 34. Titlulcurent este slavonesc gi de cele mal multe orY lipsesce. Zacealele sunt Insemnatecu litere rogiI In earl de text.

In foile pierdute dela inceput volumul acesta cuprindea faptele Apostolilor,In cele remase se cuprind epistolele lul Iacov, Petru, loan, Inda §i Pavel, cu 6re-carTlipsurI;la sfirgit lipsesc cate-va din epistolele acestuia din urm5, çi probabil obid-nuiteie Indice ale lectiunilor, etc.

Bucurescl, Museul national de AntichitAtl.

M. Gaster, Chrestomatie remind, vol. I p. 9.Gr. Cretu, AntdiulPraxiu sail Apostol romdnesc tipilrit pe la 1570 in Revista pentru Istorie,

Archeologie fi Filologie sub directiunea lul Gregoriu G. Tocilescu, an. III vol. V (Bucurescl 1885) p.29.Dr. I. G. Sbiera, Mifcärl culturale, p. 36.

4826? 7

dacoromanica.ro

Page 56: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

TdiwaiviS alF:AJWL. IA:XL a l7z4(Dri Wit pvrliff 111,È ehEllE13 /a412,11

KlTpOffirlAS CEEd CKOVIA mdpififiamz;

nocrTpE3ii CISS ilF)E116 11E 11Cfrrp311

O@ 1X aikcimtiYA3ii Arouvtiv) kEIErt41,&1\ cErtat23/11 AS X0 ilifipliCEEci IJA

milurxibace it.8 gfillTE tri,@

RIME* CEptICE Wit CAOVAEE 1E6

EX TVA 0(13M1F 1hELLVTi wil awa ccppL

Trfievi;TEpt .:^10 TtiLL '7117) elta

task siri.Aistreom acfahru4

01$1111 Tastri Mk,11E/111HEIVIeITI, f,/,.%

F.Off Eó/iN 1katMuTE3Eg4 Ujil

COOTENTA)pcliE tEetpitficiia,)3DANE3a EcfoA citerLds

tiTgKOpilHOL LIEAti ECLC (TIM

HTEXE41-6-i(C HEIVIA11:43fILIFIW11liST(541-11EAN

IldNIV,4/VIEACtil,(41.8A3H tuicTgA8i76)-(-c

AHTp8ToaTEA0118pEAE atinbm,Eptliddca * 001TO VidUi trii fl41E41e

ffel #44i 1118 Acicseet atimettiette

.

_

`:

dacoromanica.ro

Page 57: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

TILCUL EVANGHELIILOR kit MOLITVENIO ROMINESC, (1564) 51

p.564].

13. Taleul evanghelillor i Molitvenie romineso (tiparite de diaconul Coresi laBra§ov).

Cunóscem acésta carte numaT din descriptiunea, si extrasele pe carl le-a pu-blicat Cipariu. Cartea insagf s'a pierdut. Cercetarile Mente In biblioteca SeminariuluTgreco-catolic din Blaj i In cea r6masa dela r6posatul canonic, at fost zadarnice.De aceia ne marginim a resuma ad notele pe carl i le-a consacrat Cipariu In pu-blicatiunile sale.

Cartea forméza un volum in-folio, nepaginat, In quaterniunT, §i tiparit cuaceleag caractere ca i Evangheliarul diaconulur Coresi din 1560 61. Se compunedin 2 parg :

1) Tcilcul evangheliilor, care ocupa Impreuna cu scara lor i epilogul primele238 foT i cuprinde cuvIntarT pentru tot anul Incep6nd cu Duminica Pascelor, es-plicand textul evangheliilor c,are este aprópe identicl) cu cel din Evangheliarul po-menit mg sus.

Acésta cazanie se termina cu un epilog, din care se cun6sce numaY urma-torul fragment :

(14`kA ah% CKOCk -(AE- AA% 141114911)9111 TpETEIMIHrEA01(A W H

npa(filoyna) phex)n.ktpe #8I1AC atI`kik Alca atlik (r13STk ase)ntneTea a AISAH,11

npeSum. Tete Trivilloyn lÏHu1Wp Koym C'It MATA WH EH HIJOHOHEASN, WH a CISNE

WaMEHNAWp +ritLI,ACTSOAS ASIIX 4ETHTOVA EIFATEH, awa ahlk a2ISAATk (14`kCITE

KS9E LIAE 1%rifitti1u9 npe 4SAINHE411 NOCIVO aHk CKOACE 4E 4t C14111f1TS9A Hp0p0411d

litup WH afT7IHAW9 WH nenwp C4S7110_11%9HHI4Il WH KkKMIh 4ETNTII, SIIHE ahlk

HCIMITHTlx WH COKOTIITk WH ahlk alhAaTk 1111 TUPE TrIsAKSECKk MEHErk3A WN

4111919fCKk KS CKPIMTSIla C4SRT2k WH MTE Tape nirkKolfp,A, WH ah% CKpliCh KS

TIM91-0A H0aW 4S9aU,HAW9 zispagin difif olfHAE qapTX MkICTAC ecapme npe

EA'h4114/1 EHHCK01111 neme inviSrlicpee W II npf AOMHH HS 441TAS npe 4EN 6SHF

LIE ripe rki denle C91 HS npe CHHE WH napin stup *re la RIMA nerragnEN CE HOK'llACKA W H &ICE rkSTAT`k WH C11 .ltAiRAE KS AFfIEHTaTE aMNHk...

KEA4Srlt aiM KaliTH npe atIECTk ASKpli +HASpamSrkS a M HariN,Ho(nk ellopo Alti%

KAXSW k. 8)11

Cipariu, Analecte, p. 16, Principia, 104Annales Gymnasii Blasiensis, (1858) P. 11.

Fclia pe care era tiparit acest epilogera rupta, calad 1-a copiat Cipariu. Cuviutelein parentesa sunt o completare. Dupa lite-rele np, Cipariu completase n'ama. Mal tarçliainsa a revenit asupra acestel cetirT, admitandversiunea npaNfoys. (Principia, p. 104 §i Archivpentru falologie etc. p. 89).:Apostolul sail Pra-

xiul, de care se amintesce acl, a fost desco-perit in 1884 §I descris Cu de-amanuntul ded. Gr. Cretu, in Revista pentru Istorie, Archeo-logia i Filologie sub directiunea lul Gr. G.Tocilescu, V, (Bucurescl 1885) p. 29. Declgre§it persista unil a mal vorbi de o Pravilldin secolul XVI, care ar fi fost editiuneaintaia a Praviled miel dela Govora.

3) Cipariu, Anaiecte, p. 29-80 in nota.

dacoromanica.ro

Page 58: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

52 TXLCUL EVANGHELIILOR SI MOLITVENIC ROMINESO, (1564)

2) Molitvenicul romcinesc, care ocupa restul volumulul §i care nu s'a pastratintreg. Titlul set este :

tillOAHTERNHK (301rMACHECK GOAOHUHiE MOAHTRME sorisoynk. KoynoriTAHOlfAMHEICIIT01(94 THI1HKOlfi1 AETOIrpriEH ElpuptilE enoritga AE mmaufklya IIXFP

TELIGH m 4 titAtIOAAN WH AE 4a('ATE. nnveivwroypa mopyinwpk.»

Partea dela capitolul cuminecaturel pana la sfir§it, lipsesce 1).

Exista controversa asupra autoruluÌ traduceriI Evangheliarulul, a Aposto-luluf i a acestd CazaniI, precum i asupra anuluT tipariril acestor doue din urma.Nu este locul ad de a intra In amenuntele acestel contruverse. Observam to-tu§l ca, daca se admite ca Coresi a tiparit Apostolul §.1 Cazania, dupe cum tipa-rise Evangheliarul dela 1560-61, anil tipariril ApostoluluI (1570 dupe Cretu) k3ia CazanieI (1575 dupe Cipariu), trebuesc pu§I lnainte de 1570 (sat p6te de 1568),cand s'a Imprimat prima Psaltire romanésca, de óre-ce In epilogul Cazaniel nu sepomenesce nimic de acésta psaltire, cu Vote a a fost tiparita de acelatg Coresi.Sbiera2) aduce argumente fórte plausibile pentru anul 1564, argumente trasedin biografia luI Forró Miklos, care a fost prins i condamnat la mórte in 1564,lar din 1568 i se pierde urma. Pe de alta parte diaconul Cereal, care tiparise panaatuncl cartile sale cand cu sprijinul Ungurilor cand cu al Sa§ilor, pare a fi remascu ace§tI din urma, in momentul °and confesiunea protestanta se desparte in lu-terana a Sa§ilor, calvina a Maghiarilor i unitara a Secuilor, (de óre-ce In 1581publica Evanghelia cu inveldtura dupt Indemnul gi cu cheltuiala 1111 Lucas Hir-scher), iar despartirea reformatilor se face dupe hotafirea dietei din Turda, In anul1564. Am admis acésta data pentru Cazanie, iar pentru Apostol propunem datade 1563, ca fiind tiparit lnainte de Cazanie i probabil dupa Evangheliarul slavonescdin 1562.

Tim. Cipariu, Orestomatia sau Analecte diterarie, p. 16-29.Lambrior, Carte de citire, p.27.Gaster, Chrestomatie romand, I, 22.

Picot, Coup d'ceil, 36.Sbiera, Migcari culturale, 67.

[15 68].

14. Psaltire romanésca de diaconul Coresi.

T. Codrescu a publicat in revista sa Buciumul .Romanu (Iail 1875), malmulte glosare pentru texto vechT romanesd, lucrate de rtposatul G. Stulescu.Printre acestea se afla un glosar pentru o Psaltire romanésct a diaconuluT Coresi,tiparita In anul 1568, diferita, dupe cum asigura editorul BuciumuluI, de t6te ce-lelalte psaltirl cunoscute.2) Din nenorocire d-sa nu da nid uit alt am6nunt, larcartea Insa§T nu se mal gasesce nicäirl. Comparatiunea extraselor pe earl le daRulescu In glosarul set, cu textele psaltirelor cunoscute nu póte servi la nimic

') Cipariu, Principia, 116. 3 Buciumul Romanu, I, 260.2) Sbiera, Mifccird culturale, p. 58-59.

dacoromanica.ro

Page 59: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

SBORNIC SLAVONESC, 1568 58

pentru stabilirea inrudirel futre ele §i pentru controlarea asertiunilor sale, in pri-vinta vechimel textulul §i a autorulul traduceril, de Ore-ce lucrarile acestul scriitorsunt Cu drept cuvint banuite.')

E sigur ca aceasta psaltire a existat, e posibil iara§I ca data de 1568 safie exacta, dar textul publicat de T. Codrescu duna manuscriptele lul G. Séulescueste evident latinisat §i ded falsificat.2)

Glosarial Psaltirei lid Koresi din 7076 (1568) elaboratu de George Skilescu, fn Buciumul_Romana, I, Ia§1 1875, p. 289-304, 16, 49-64, 97-112, 145-160, 193-208, 241-160. Sbiera, Mireiriculturale, 45-46.

1 5 6 8.

15. Sbornle slavonesc, partea II, tiparit de diaconul Coresi la 7077, Decembre.

Acest Sbornic, numit §i Mineiu de praznice, era compus din doué volume.Nu se cun6sce pan'acum decat acest al doilea volum, cuprinynd serviciul divinal sérbatorilor nemi§catére ale DomnuluT Christos, ale Sf. Feciére §i ale cator-vasfintl din lunile dela Fevruarie pa,ná, la August inclusiv, El forméza un vol. in-foliode 222 fol, grupate in 28 caiete (27 de cate 8 fol §i unul de 6 fol), purtand sem-natura cirilica 1 TeiT pe prima §i pe ultima NO a fie-caruY caiet, jos la mijloc.In exemplarele vNlute de nol, lipsesc prima §i ultima feble, acésta din urma pro-babil alba. E tiparit in doué culorY : textul ca negru, iar titlurile, indicatiunile limal téte initialele cu ro§u, cu 31 rinduri pe pagina. Initialele ornate sunt de douémarimf §i sémana cu cele reproduse mal sus la N'ir 5, 7-9, 13 (28), 16-18, 27(29), 30, 32, 34-37, lima sunt putin mal usate,

La inceput sé &esa) un frontispiciu ornat terminat in cruce, amintind pecel din Evangbeliarul romanesc dela 1561 reprodus mal sus la pag. 45.

Fòia intal lipsesce. Pe a doua incepe viata sf. mucenic Trifon.Pe fdlia 5 r. a ultimulul caiet, despartit de text printr'un spatiu gol de vre-o

7 centimetri, se afla urmatorul epilog :Cu voea Tatahl §i cu silinta Fiului §i cu ajutorul sfintuluI Duh,

s'an scris acésta carte in Ililele bine-cinstitorulul .1i de Christos iubi-torului Io Alexandru voevod, mitropolit fiind preaosfintitul chir Evtimie.

nEn pAcatosul diacon Coresi am scris acésta carte, ImpreunA cu5 ucenid.

1) Glosarul Evangheliarulul lul Coresieste o indrkstuSta falsificare. Ala in zaceala79 a evangbeliel luT Luca, cuvinte ca nclem-tija; grefit, destoinic, rail, hrdnit, etc. stuitfnlocuite cu cuvintele mercenati. piicatif, demn,lerbif, saginat, etc.

2) Comp. extrasul din psalmul 108 pu-blicat la p. 16 sub rubrica Treidiea, ca textuldin Psaltirea slavo-romanl a diaconulul Co-resi. Cuvintele speise§te-md, mita, blagosloveftr,isponedescu-met, ad in Glosarul luT Sbulescuformele salvd-ma, mesererea, binefefti, confe-ciunesumt.

dacoromanica.ro

Page 60: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

vtoAttilEmt, aid raocnituttiTchtt,5cispunniemi aro Aga ..

FICAHC4CE cii ICHriril aZAtillIfiir09iCTIIIIA CO l'ITC0 illÓSH134r0

10 iAq41446 ao?au,A,d

HnPHC npot:mlieuturo MHTIO110A1-1111 hih3L dap,timic

Ci i'311 rptwilLIN ALIKE') KOVCH ticinticap.uNtiru iczci i oilittifitcm

no`liw.;rt Chi 100111.1 miciTH ram I jOVAifh. tIcteltuniuncE.mil4 , mtitapi4 I -t 014-11.1

2A-1To :taus .88. Epilogul sbornIculul slavonesc, 1368.

I570.

16. Psaltirea romanései a diaconulul Coresi. Brasov.

Singurul exemplar cunoscut din adsta carte, afiator In Biblioteca AcademielRomano, este defectuos. El forméza un volum in-4° al card Incoput

pierdut. Dinteo fericita intimplare 113s . s'a pastrat ultima f6ie cu epilogulreprodus mal jos. In josul acesteI fol se afia signatura ii Z (51). Din faptulfoile sunt grupate in caiete de ate 4 fol (duerniunT), se póte deduce ca ackstacarte a avut 204 fol. Psaltirea e tiparita in dout3 eulorT, paginatie, cu sig-natura cirilica pe pagina intal i ultima a fie caruI caiet cu cate 18 rindurY pepagina, cu caractere marl, aceleasl ea ale Evangheliarulul dela 1561, cu catevainitiale ornate, aceleasl ca cele din Liturghierul dela 1508, reproduse la et 5, 7si 13, si altele mal miel ordinare.

54 SBORNIO SLAVONESC, 1568

S'atl inceput a se scrie aceast6. carte in luna luI Iulie 1 i1e i

ispravit in luna luI Dechemvrie 6 pe, in anul 7077."

BucurescT, Biblioteca A.cademieT Rom4ne.Bra§ov, Biserica SE Niculae.

:.

,

,

dacoromanica.ro

Page 61: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PSALTIRE ROMINÉSOX, 1570 55

Exemplarul acesta incepe Cu duerniunea Insemnata F (3) Cu Catizma 2, psal-mul 9. Caietele sunt complete pana la al 22-lea (U) care cuprinde mal mult dejum6tate din Psalmul 71. Mara de ac6sta s'aa mal pastrat Inca cate-va fol malmint sari maI putin deteriorate : una dela Inceput cu signaturaT's (2) 'cu sfirqitul

Nxiviiiiii,ali

xoifinE3E41,6,14KuJilh tiCkifi Ecii Ki1ialf:L3I1-0

ti Will TC:ci TE hfINIEHAE -ii- 11;

E(1[11181113 118 ,A,011.M1,13EZ ihAIIME4

ii[XJ H8Ni4iitidi 11Ztadiiti IletEXML

Lull )-(0 36cE NI4.9.Eli "(4, - %hie

1 erill' e aruiiittrifi to neiE cm,fiAh ¡Ma cKpfiE Aagopfiti,94, prie

EX etaapS EEctpEKA MetH EplackieL

lffiliut isZEilitiTE ES rbilEAcoogAL hliczypiacia K4 wnailciAtIVICidtEl

tit, ,A, - Ian Oil'FIT-8titpEELAilatfill

TE FiEeht¡EncE ¡MATO ATE MINIEFF.-

Ai en8T8o'i8 iyfeCeltoilE -AlfOTE VT)

HT yfATHpH :" thzsoi¡tia iii8 cipicEpX

api E , i . 3HAE WH Ca WWIIThit\1100,1d AS Mail 4 t"--- 3(-4AE A

liTaTE AupdwdEL.t.CZATTo 'ailFr41

psaltIrel rorn(InescI, 1570.

psalm. 4 i mal Intreg psalmul 5, §i alte 12 dela sfIrqit. Pe una din acestea seMIA signatura WIT. (38), lar pe alta epilogul reprodus aicI In facsimile.

dacoromanica.ro

Page 62: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

56 OCTOIH SLAVONESCi 1574

Cu mila lu Dumnezeu eu diacontl Coresi, déca vetzufd cd mai toate limbile aucuvcintulti lu Dumnezeu in limba lor, numai noi .Runzdnii n'aviimit, 0 Hs. zise,Mathd 109, cine cete0e sd intelégel , çi Paveld incd serie la Corinthd , 155, cdintru besérecd mai vreitosu cinci cuvinte Cu intelesuld mieu scl grdescd casà invdtil, de ccltd untune'recd de cuvinte neinielése intr'alte limbi. Inceputuséu a seserie acéste sf-nte Psdltiri in luna lu Fevruarie, 6 zile, i séu sfgrigit in luna luMai, 27 zile, in cetate in Bragovd. E1i ATo anul) 7078.

In numerotarea psalmilor se observa, un fapt curios : Ne gasindu-se probabilprintre caracterele imprimeriei semnul A corespunOtor pentru 60, acest semn aramas afara la psalmif 60-69, punandu-se numai cifra care represinta unimile.

Biblioteca Academiel RomAne (daruit de V. htlangra).

V. Mangra, Psaltirea romeineascd a diaconului Coresi, publicatd /a 1570 in Bram, In Tri-buna, no 268 din 24 Nov, 1890, republicat in bro§ura: Cercetdri literare-istorice. I. Psaltirea Dia-conuluf Coresi tipAritii, la 1570 in Brapv. II. Rolul Difacilor din Moldova fa cultura RomAnilordin Transilvania in secolul al XVII-lea, de Vasile Mangra, Profesor seminarial in Arad. Bucu-rescf (Carol 06b1) 1896. 1 br. 80 de 29 pag.Dr. I. G. Sbiera, 31*(171 culturale f i literare la lio-nuinii din stdnga Dundrii in rgstimpul dela 1504-1714, Cernitutl 1897, p. 46-46.

1574.

17. Moth slavonesc, partea I (glas 1-5), tiparit de diaconul Coresi.

Un vol. in-folio de 216 fol, grupate in 27 caiete de cate 8 foI, nepaginateavand signatura cirilica pe prima si pe ultima pagina a fie-caruT caiet, jos la

mijloc. E tiparit cu negrit i rogu, cu cate 30 rindurl pe pagina. Volumul acestacuprinde o singura initiala ornata, la inceput, gi doua felurl de frontispicil ornateocupand cate o jum6tate de pagina cu stema T6rei Romanesci : unul ca vulturulmic la inceputul glasului 1, (v. mal jos p. 62) altul cu vulturul mare, tinénd incioc o cruce verticala Intro doi arbori, la inceputul glas. 2 gi 3 (No. 71). Lasfirgitul glasulul 2 i la sfirgitul ciroi se afla un ornament mic representa,ndun vultur intrio cununa, identic cu cel reprodus mal jos la pag. 61.

Octoihul incepe cu pagina pe care o dam ad in facsimile (No. 70).Glasul 1 incepe cu f. 2; Glasul 2 la f. 6 r. a c. 7. Glasul 3 la f. 1 r. a c. 14,

cu ornamentele de care vorbiram. Glasul 4 incepe la f. 4 r. a c. 20, in continuarea textului, fall ornament, ci numai cu cligeul de titulatura gi se termina pe ul-tima pag. a caietului 26.

Pe ultima pagina existenta (c. 17 f. 6 v.) se afla epilogul reprodus in facsi-mile la pag. 59, care in traducere este urmnorul :

A tot v6c,16toruluI §i prea 'fericituluI Dumnepil slavl §i mArire! LuIcelul ce face 0, se implinéscl off-ce lucru bun care dela dinsul Incepe,slavl%§i putere In v6cii vecilor amin. §i dup6 acestea, acel oamenI dum-necsleescI : Damaschin §i Iosif i Cozma §i Teofan, prin scoborirea sfintuluI

dacoromanica.ro

Page 63: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

OCTOIH SLAVONESO, 1674 57

11 0 aTKO' KI[140itgtTEOpÉNYE rTptno,3,6sudro uìja laWEr0 forYiNliet MMÁCKHim 12ZegEoTA ainfpL Ha mártH BElipNN Waal3gd)CE CT.f.ITEpie ea CKpiana ÎAAß ,

tiffiE/h WILLIE MATSU :* 0. mein AkATE data C4

n thAtTE AIZAie nofmr. Cam H Ruta ati MIípN,1ce CA4EY INACTLIENO RICKiHS 114.6 I aCrjorie nob& 2c` n ISHECE-,A,ATC4+ q1if0 ABM la diIi ETAintio pcimmium Ea TAiiik noTptEnhinaroTAiffif hoTo-niEniaro HETAiHNclei iiHEITOpdsiN44 TiME MdAtATAN E1A4M11TA1A11141-0M81 MXTEcIMEItil11'44 EZ3461.11TH AillipOCAiEAUTE MOZAlbEdELli, HZ

za(Arilth.Tat , 4;0ÓAL 1141W EZ3REitH11igwagt .70

C e Ag1WH AfIl4111 ii rnt EITEHACO ì escnOrtneiTaa , 1114E6114 A Hma .riptIgl TiMMTHCE MIA% arHtmE ii3E4131) Tt;f1A0A MXTECA Mitt hili9N111at MXKLI

fi3E4EAtrISTHME IZMN6r0 Cispd3nLi aserolifin noRpd.

TBoimX oral-war° n omtna ÇjMETHOÉHZEZCiOVEKI Mtit sfrii.645,4 , °Vim, HAÍiL3Ç iiviA o acialfailnptilftwinmn ITÓ CZT8dpf , JUNO OVE0 ii3Veriirn

MENE HETIOCTOkilicITO NEpitlINMO :ir;36 NA EZ

_CZ HEIRVÓIN614 Iltia;41,E Ke4/144 rAXA CildrÓ 110A4 VA Mill

aCTAIMENiE (11444 iftitit .C Tigt rip.RXÖMMS."11iOW -FiEznix carptulan tIEWEpiTi) 114Eci coal?)

nocp4mAinamet VELipitioRnirm iiMALIINEÒ ?ME M641Ff

¡HO ¡ATM Ebututro ciqrn 1-67rE MO/di A4t0/147

H4WUM! ßíMiY aviOCTI1 'Mal4* * s:s

.

70. Octoila alavonosc, 1574.

48.67

.(111

:

".

dacoromanica.ro

Page 64: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

tNPIHTRY11.11filRERICK-11in! rAio4 a- 4

n fin Ilf1110M0y11:3*Öri et pc.:0,a,m1rovra ratite 6AC1goy BZfl4Jhwo(ce 34BEi mApiA nifitiAtTI1101CAUHHMCR altriffiTiE Eò riptTpoiss norp6Hit° nptAcienot Excx6Tt imacK-pc1

rii3mpinibixs , CiicEMR% EAtixAffilp 41711fd

A Ëxf Ndtil pruonficaNic norg6a:AsxTrrt pcic bScl immiiTE t4Rr oinp43NHA;klt

0110111 BiaV011eBC 1674.

e...7

58 OCTOIH SLAVONESO, 1574

,CiMb

0111b,

dacoromanica.ro

Page 65: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

OCTOIH SLAVONESO, 1574 59

I317,S,1 1% ilip.gsTkromX sfoir CAÁRA IilithaliICA E Aci4

tpomtczepinum RACiK0 A-60 eiro ít JHif 1.1414H4 3. '.6mgctieiget 40A AviEd 11-gni EiK6,71 eo

1.1 nocriA C7TiTgRiiis Mknif A4MukKitME fliakfmimi314 I 4,0,Et:443406. 1141-1. THCMh CTro 4.5i'd 1-140171dEMHI

['MORK HiP46 DTMENLIÈ 1-XAM.1.1-1 C.IXT0(16

di nfaio cAolitirli Ri rpicAzurim'i ETKTBE THCTHMI

rAdCH .cireAlICKLIAAH CAA() CAOBliMdr0 EX6611.111H)th EA ".

Ciro' pcimii43L (iisò xtiy pAll a'AEptimior110S6Act nicril Oirrp0 EAcipa<0 ti CiiL EcitriKdro ilnpthikap

spáro AZ), ROERLIIM oiecAixL ilfia3gmixL romó

.Ht:j.(Kg,A,ÉNYE El 3EM./Iil rocAcTsamu

CR.BrullE riit4.11 Emir( atom CLA-T6HAI Tpo.f?,A,o mod

3H0 BZMAiAEXE: ileZEnplymo Ca64.4 wiwero

UCIpEHro miqollOAHTt. K ijpt , elaii BA4M

011- 3Em A A. ilisiallici)cm0 CÏ ALTIE 1.1043HH EtigrE 6X Ant

Arrh flOpaild C7F/IML

pripoyiriie rptxt np1p0,5,(rnartiwHmtailpo,A,.liTcAZ.i.iticitA6

rptualmh C iro piAti 4-3fi eimIciti,a,pX EoCE63A

MOtiML MOEriMiS , miipit 110iti0j1, 1 MOAFIMCE

can'IINEK6AEHÓ titi% ?3114(45 crip..ff:t1tiKot:41Bx3pictiHmL ANOEfidiTi4M6.t;HOTÁML aK09E,11:6

'TEfJ Ai1 nalpH)(1 171M6AELIJHCE AfZE11( pip! XàH nowt

rioitne llicL rptwnt1A-L EzjigxLipfulp()MINA' rocnO,Vph i iiity14,/kpg RomtAkie.

brerk.ilitipH iSKI.11% ict:JpE(H HdfliicA2CL dip! MINA

reia 11. 4 ;flail-1KM a tiT14 tgAiTL1r ,flÖ'TLWICUl i<titirtt rtric4TH -Mild 7 MAI if 7 AHL

ti;t2fipaimu c Mr14 6)("11:a111È Ai%

72. Ocloth tdavOne8e, 1574

CTRAMH

1.1phg4.ML

,

MOAIITUA-L'ilTdrir

dacoromanica.ro

Page 66: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

1) Coltul din stAnga al f6iel dupá carereproducem acest epilog a fost rupt In exem-plaral dela Bra§ov vklut de nol, §i completatcu mana mal tárqiu, dupl cum"se p6te ob-serva In facsimilele dela p. 59. Citlugarul

Saya dela Hilandar, copiind acest epilog dupg,un alt exemplar, scrie am scris acéstäcarte cu fan ucenicl", pontru partea I aOctoihulul.

2) V. nota precedentA.

60 OCTOIH SLAVONESC, 1574

Duh invatati, ne-ad lasat noue cartile dumnepesci ce se numesc Octoih,4 glasuri, pentru a canta in cantece pe Dumnelileul cel de sus §i laudat,Cu glasurile de ingeri cele de trei oil sfinte in Dumneleirea prea stralucita.

»Din pricina acésta §i et deci, robul 1111 Christos Jo Alexandru, Voe-vodul intregei tari a Ungrovlahiei, fiul marelul i prea bunuluI Io MirceaVoevod, am cunoscut 0 am inteles domnia mea imputinarea 0 raritateaIn tara Domniei mele a carp mal sus numite Octoih §i din dragostecatre lucru am dorit §i m'am sfatuit cu parintele nostru prea-osfintitulmitropolit chir Evtimie al intregil Ten i Romanesci §i am tiparit acéstacarte de suflet folositóre Octoih, ca sa fie In dar 0 in cinste §i sprelauda sfintelor biserici §i intru pornenirea 0 iertarea pacatelor strabu-nilor no§tri §i parintilor §i noue pacato§ilor.

,,Din pricina acesta et Io Alexandru Voevod, Cu fiul meu iubit IoMihnea Voevod, ve ru. gam 0 In genunchi Wen], iar de nu in genuncb1,Cu cuvintul, catre cei batrani ca catre parinti, catre cei crescuti cacatre frati, catre cei tineri ca catre copii, catre totl cei ce vor cetl sadvor canta sad se vor ruga, pentru dragostea luI Christos, pomeniti-nepe noi pacato§ii in sfintele vóstre rugaciuni §i taine.

Din porunca DannuluI Io Alexandru voevod, ed pacatosul diaconCoresi am tiparit acésta carte cu opt t) ucenici, dela facerea lumei in anul7082; s'ail Inceput acesta carte a se tiparl in luna lui Mal in 12 (pie§i s'at sfir§it in luna lui Octobre in 20 qile."

Bra§ov, Biserica Sf. Nicolas. Mánástirea Hilandar.Saya Chilandarec, Rukopisy a starotisky Chilandarské,-86.

1575.

18. Octoih slavonesc, partea II (glas 5-8), tipexit de diaconul Coresi.

Cunescem done exemplare din aceste, carte, amendoue necomplete : unul inBiblioteca Academiel Romano §i altul in Biblioteca bisericil Sf. Nicolae din Brapv.In acesta din urme, s'a conservat prima fbie, pe a cArei verso se pelt() vede orna-mentul din Octoihul dela 1574, vulturul intr'o cunune., Inconjurat de cuvintelexpticogoynk-gitatimoH afmnt-iti amaampS goisoAS (v. p. 61). Karataev a cunoscutun alt exemplar in care s'a conservat ultima (die cu epilogul. Acest epilog este ace-la08) ca cel dela partea I, afara de data: Cu" EliTia HI% Arm. i 57, . llOtlitifiCf

dacoromanica.ro

Page 67: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

**cam%

tics.) ZAqiumg cagoa

73, Octoila b1aa umec, 105.

gAililIKOH 3EMA1

OCTO1H SLAVONESC, 175 61

Ptoicit\ ripopdisti riv-kiTH EVO aliELIML 4riAin qdriout

Au iii7tifimumh iinptnomigmbimh (14,5,o(TH

Ed cA6so EAHItI nopt.,..rirAbwid ChIKE OAR ApiENEE EZCIlpa

MUlE ETtro p6Ai ApAtictchin\U9i 1-14(AkrmiuluA 17di

pAclIqHVY1 T041114\ CRITAÓ(THIllialhMH noitiTdonHMOAfiThEHHLON 610 nota+THA tiptcrrad t,JEOT4/1.1hILIE

CA nplictio cidpivA 01(AX11-1Mb H3W cri-a .TEdr0 nu

Atit'h14.14ro COrci.THO flEA14\1411 CpAu e

ÉCH HE17130C1iHNO Ed i41E ripvt-A? Bin

EZ614611141.0 ifazrtocA,A,Ii.td GpiMENci , WCTH(1

9fre134 TRoFro Ei ociciEwaro CBiTE BZWIVRifilE

3iIKUMII IlefiCiNft Egetro miipd 12Inpo3pit1imE CAt

11131ML 1710TrTtWit-lif IAME irgOOMe 110eR14114MTM e Cal.J

CO MOA-1 (1000BerrliTHM11 enTOML 1143Xm4 171

no,virti mamX oimuhitfit Ailiatot ANOmpki

IlfliCtiLMH i4tl1B6TA mar° Erghtith fift411,A

e e. ,,: :,;!. cv74:,

414E

to

dacoromanica.ro

Page 68: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

71. °doll' sInvonesc, 1676.

o

s.

I .11 ' .AI rt r,.e ...Zill Li4;7t411, RAU -C I. tinofmt, eTpkT igICKpH1,1 r44 H

fiiHrfit fitCHH , CACIRECtiriNti1 CAOli'MEA VETXi flpHHOCHML MKO EXCOBOAH Ah ¡CH 110MRAO

gATH LEICKriiitil.4 paml -:. riirii , tijZspz3H1-14 wnwEro /144 H&EAr0113AH nOMHAOR1

._

TH HA amptrii4 1561A4 : Pcia("(iCin (hint (Till

.MTH ypinidim EififF Mr1)444.1E 4. TLIE0 fltHiTt

7113 fIrMISAE CJCTARAillif rptxÓtits HICKepiHici 04,11,4 0._litiht EaCTCr1ti4l?Hxj.zik-a6ii-4ukolionlymmastitspi50,Los

62 OCT0111 SLAVONESO, 1575

dacoromanica.ro

Page 69: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PSALTIRE SLAVOROMINÉSEÁ, 1577 63

CTH KHAPIII nticamu. 4160, PHISiipTE, .-111- ,4,11, CrIWKWHCf (sic) Miga, ar01(CTk. T.0 F, AHH.:

Del facerea lumel in anul 7083 (1575) ; s'at inceput acésta carte a s6 tipari inluna lul Ianuarie in 26 dile si. s'at sfirsit in luna hl August in 23 die".

Volumul complet, de formatul in-folio, trebue sit contina vre-o 198 foi, gru-pato in 25 caiete, 24 de cate 8 foi, si unul (13) de 6 foT, cu signatura cirilica,obicInuita (â ic-11). Caietul 15 pérta din er6re numérul II, iar caietul 14 n'aresignatura. E Upara cu negra §i rosu, cu cate 30 rindurI pe pagina, pe o hartiegrésa, galbuie, cu stema orasulul Bralov in filigrana. Cuprinde o singura initialaornan, la inceputul glasulul 8, si doué felurI de ornamente : un frontispiciucu stema prel Romanesd, vulturul mic (No. 74), la inceputul glasuld 5, 7 si 8,si un ornament mic, represintand un vultur inteo cununa de snopY, pe f. 1 v.

Glasul 5 tino pana la f. 4 r. a c. 7. Mal jos de jum6tatea acestei pagine,incepe glasul 6 prin clipul de titulatura obiclnuit si tine pana la f. 6 r. a c. 13.Glasul 7 incepe la f. 1 r. a c. 14 si tine pana la f. 5 r. a c. 19; lar glasul 8incepe la f. 6 r. a aceluiasl caiet.

Bucuresd, Biblioteca Acaderniel Romäne. Brasov, Biserica Sf. Nicolae.MnfistireaHilandar.

Karataev, OIIECRHIEI, No. 85,p. 187.Picot, Coup cr mil, p. 14. (D.Picot, necunosc6nd de-cat exemplarul defectuos din Biblioteca AcademieT Române, il atribue lul Mustie si 11 asig-neazii data de 1510). Saya Chilandarec, Rukopisy a starotisky G'hilandarské, 80.

1577.

19. Psaltire slavo-romanésca, tiparita de diaconul Coresi.

Acésta psaltire a fost considerata multa vreme ea prima tiparitura roma-nésca. Multa vreme nu s'a stiut anul exact al tipariril, lar cat despre locul undes'a tiparit, lucrul nu este inca limpedit pana astadl. Un exemplar, in care s'aconservat ultima fbie cu epilogul si cu data tipariril, a fost descoperit de OdobescuIn manastirea Bistrita s'i se afla in Museul national de antichitatl din BucurescT.Un alt exemplar se gasesce in Biblioteca Academiel Romane.

Volumul in-40 mic trebue sa fi continut 316 fol, cae at fost grupate in 79caiete de cate 4 foi, cu signatura cirilica pe pagina intaI i pe cea din urma afie-carui caiet, jos la mijloc. -In exemplarul dela Museu lipsesce f. 1, caietul 34intreg si maI multe fol din corpul volumuluT; In cel din Biblioteca Academiellipsesce caietul 1, téte foile dela f. 4 a c. 68 pana la f. 1 a c. 70 si ultimulcaiet intreg. Volumul e tiparit numaï in negru, cu 18 rindurT pe pagina, cunisce caractere marY, semanand cu cele din partea I a Psaltirel slavone, li cu-prinde cate-va initiale amintind pe cele reproduse mal sus la Nril 33 si 36.

Textul slavon qi traducerea romanésca sunt tiparite cu aceleall caractere maff,de-a rindul, fara a fi deosebite prin initiale marl sat alt-ceva ; cate-o data chiarsemnele de interpunctuatie lipsesc. La pag. 65 se reproduce un specimen.

Cartea se termina cu urmatorul epilog, reprodus in facsimile la pag. 64:Cu mita lu Dumnezeu eu diaconfi Coresi, dé= vazuiil ca mai toate limbile aii

cuvantulii lu Dumnezeu in timba, numai noi Rumanii n'avam, fi Hs. zise, Mathei

dacoromanica.ro

Page 70: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

64 PSALTIRE SLAVO-ROMINÉSCI, 1377

109, cine cetefte stt intelegd, fi Pavera Apslil incd, serie la CorintO, 165, cd intrubesdrecd maf vrdtos cinci cuvinte cu îneleuiù mieu s grdescii, ca i alalpi sd invdtil,de ditit uintundrecO de cztvinte neintelése intr'alte limbi. Dereptu acdia Trata miei

scrisu-v'am acdste Psaltiri Cu otvétO, Ami& scosii de in psdltiré srdbdscdpre limbd rumdniscd, ad vet fie de intelegdturd, Ø grdmâticilorú, §ivd rooil ca Tratamiei sd cetiti §i bine stt socotiti cd yeti ve[dd iJnØvá cd e cu adevärfi. NatTo(la anuD 7085.

isV

milso itgAtiMil%-d iiiruoiiiiiitiChi Atioi rz5VIo 1.121%14i IrbiTE AtlEti

M ;i U kiVIrrd,A k AV Aq.driCha AAris54 amiH iii i gititAtiiii HAWZMIls PtiffiXt

;He( pAivit c:i ltitlE ltiiitil OMACAira 'Rin nimm ;Tm, &lit& MIME A; II

ric1vT6 ii-HE lilAtiT06.dpiSete MiH if%

rf 5 ltitiltill131-iitiTE IsV 4tuiMCV/ib Alid eZ

rfikitisk , IS Á !lit 2AAAITi OSA/571p Ai IST

rilifiA.rrtiffacts Ai f6attriTE nett upiccAH rfiATE t4SH :-, Acpcivri, Alti% tfiifiti lAiiii Ilpiortniltofb c1 Árk

t'II i/Vaition ts8 WES'ETh AfhAbCtlichtki

AVIATrAt t ct'legittii& nti AriS/F, 06/AAIga Crigtfi4)-14 Ai ALVAIrettefL t Wii rifa

pAS rtemmph . tlit;EX. fin 1cgi141pitH titiai

61tirr1itivi Wm G4 lit CloMoTriiurirAULVIECe

A WIAHEA laCia2,1,074i9, liare. Vi75. Epilogul psaltIrel olavo-tomanescl, 1577.

Bucuresel, Biblioteca Academiel Romano, Museul national de antichitAtl.Psaltirea publicatii romdnesce la 1577 de diaconal Coresi, reprodusa cu un studiubibliografic

un glosar comparativ de B. Petriceicu-Hasdeu. EdiYunea Academia Romilne. Tomul L Textul. Bu-curesci, Tipografia Academiel Romana 1881. In 40, cu 66 pp. facsimilate.

preutilorfl,

dacoromanica.ro

Page 71: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PSALTIRE SLAVO-ROMINÉSCÀ, 1577 65

Cipariu, Analecte, p. X1X.Hasdeu, Psalmul 77 din Coresi, in Faa Societayi Romanismul,I, 1870, p. 62.A. Odobescu, Psaltirea traclusit romiinesce de Diaconul Coresi i tipdritcl in Mu-r° la 1577, in articolul: Despre unele manuscripte cgrtl aflate in Monistirea Bistrita, inRevista .Ronidni, II, 107, si retipt, t in Serien, literare i istoriee (Bucurescl 1887) vol. I, p. 349.-

43167

if:iA.13 44,70,1, u. irriTaani aiimi. r.7 .

t.iTE st5VmaibracifyitEsint1sitfirrhifIA 51414/Zfai tott'ittereArmtif iititM i o eit tigii Ajimulyiv 0 tili:51rAr1.

liti: ti ',y itIL5litil43htA 676/141fAt1Al t filailli.ifilettlfit: aNbite 43,4 ra ¡I lifttg*lii0IPS

t - ____L,

Ab AO. h ilItTh rtGifsikft E7irtatriliftlA oi

Wi: Otp:r. frie, Cali(' rb C'Ztii II ritHlitrif

irtillilltiiitlill'A ACNttlilibAitriliptilAt

KM: OH? 1 4)iHH 32Nlifli1Abt6 BiliArkTil a

ji: i:4Th fei54tirkiS AA ti Mi 4251: I i 42111i Al.

C riSi5,1% 0'6 ACTE ;itt4i/illyteV 2Irrp, AS

iA113-iki . 82til of(liitifintiatAk Ein4171; ti

litAttilivilig:itta 1H4HrACEAC111144.:r i 1 f. tilti HE 1VrEg1llill1 cidra Ti -U trairtisi;t-Trrno.74-fmi,t4tiort .1-i t (t'lliiiratiO611: Mil tlilf nvx All titlOttikh iliAti

76. Psaltire Mayo-reman643* 1577.

B. P. H(asdeu), Hale s'a tipdrit Psaltirea lui Coresi? in Traian, No. 10, din 14 Mal 1869.Dr.M. Gaster, Ud carte romcinésccl in 1546, in .Romélnul din 6 Nov. 1881.B. P. Hasdeu, Cesa pentrud. dr. M. Gaster, fa Ronuinul din 15 Nov. 1881.Dr. M. Gaster, Rectificare pentru cl. Hasdeu, inRomeinul din 15 Dec. 1881.Karataev, Offficanfe, No. 92, p. 198.Picot, Coup d'ceil, p. 38.Sbiera, Mifceiri culturale, p. 45.

9

dacoromanica.ro

Page 72: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

=3'

A mn-

= 3

a1

Ir

3;m

124

..A-z

3112

E3.

"=

-*W

.:1

;4

74a-

041

=of

t>

47.2

33.

_*.

fn

Cri"

I01

1;%

¡:r

0+4>

1=

43:

6.0

,=

a=

4

;it a

licri.

zar

t

is4

mn

f,a"

;{al

.cr

;4.

11-

ga).

s.Z

-,12

.co

,

=;a

44z.

=9

to=

34.

Now

amm

ol

Fq A

1:7

:¡"1

41:

4 12

. W. C

7+13

="j

b; a

1=

frm

os."

=.

<=

>=

dacoromanica.ro

Page 73: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

' . ' . ,,,,.. . ,,.... ,.:, i ,, ;..., IT,' *7 '

(' : .4.1 Ai- i Vilf*Ai° ';*i.js, i'lNS 61;4IiiiT ti pi ii41.,. 01.";.:LI' :;,-.171,9Fz..03.q4 ktit1-11111t444,f If3Giati.cf Clgtit:..,. - E.. , .., . , ' _, - .-' ...:,,,tyEFA.4.1 it tifIRCYATII 114MOT.11.0H Sti Hi Kptlipl(41;;

.,iii

AriA EfilOti,M1/41'if,fl,,.i'LRIliK1.114,1EGlinAL:Ci4Oili ' 01,456EAT: ' ' . '

ttíltiunit:rp,.1.1(1,1iiii:CTIlii I?' k.;:illifEtii:f 111,H5-.01,40 tiili

,

,...,, r , , =

'-'" . ..... :. - ' ' . ,. . -01.._,M TO yjKiLtiA ii,tro, .notituti-i &$_ATail ttitilt_ Ilitip&ciE itiiS- :._,.._ ,- . - - ....CI.C4MX "IIEX ti011rfMg. ...me. rid fl,-T¡ra p 4 At4 Auff tawi ..,,

-I.? ..x-i o¡nos",iviT 11/4% Oi;K T iC LRi3A.-/14.t -M-ili f";;h.f..4,,- ' :' ..E ItIcI0e:h.464 flOhrdat '...* E. ilf ,15.0.1::fripT.3pistil.f rptwlnp, ... .-

_

, .....rf opy,ipii4xL .T;Ci".i./F, (16.'44641(i , turSo E 1-0 5.:CTrilii:Ailif4,2 Hi:. ..,-;

1q-E0 OrMiLit/If Atilt re wr.ono,,,ao if t1.1 ! 0 .t?cc,Fdriffm.H

_ ,

-, ' fi.iAtt.,v"AtI-4, 1.-6 .. 1101<pi6li rEA;:tit 1E,ICTI:A.")(11 ,'...-T1.1.,..7.4,

- __I:n10114E.C.7',I.I.:,Ciichid,T. iit '-'0 A, c.;(1'01ti-01; OK0.84i:1CTIf4- : ,

.....

-,..i- 'Pit fillIt'S Xipiii,fAs6-":". F. H tip'A1711!i*, T (:iri " t .LA---il..}10 ..4,. 1:;i-ig s;. ' . *.:

.--. .. .....so,,.;i4 1 ii. ' t-eAftu..i ,i'Lli 'M Tb.,R6A WTI. * a .11....i..V.T04.tiiH rA4--kpa,b.-1 rt,

ii'l 134'rpitffoo .0 A'6.,:ifiu..:,...4"A T pg f * 1:1 Ajitz1-ttio rynimipili,..

A. : . , ' ' , ,.. ,-64r100v4Et.1111 111. i Iliki e. :

e ;zia,Hicmt, LEI.: iln6cnfwn11i. C11.1 liC%BpralEili-E. CTC0'-4)-(;1...

. H p4mcounttiri rkz,dpi,ici ci'A q.14 g 60;68 ..1.10FIL grò,.i6::,....;

"mix. ti t ao .s-5-'.. iiiptillfitiAro &Ali iono,iiirrd , ciogt.itv.sa -

61:3'h rpt'aliiiii el,if'. OM, KOpECH. 4. .11.1f11-ic4p, cii C 1' i 1 E K I i ri r 61'.,:11 i ,..;

. M''.(.1 rbe i A "riip ''ii(lX;KE iipHAcitit,fli qJpH.B% C.:1E163;AF.,.,

WE At I:I/OF T ifl,itti , i'lkó:Ku.c.--ri.ii-im. ,cit(om 70"pliii' , ,

.,.' ":,(,1-111.1/4 . 3. il1i(oCA0gE1II) , ZimiA No.pta" il,kisie -

ut!,T,A( iican,.(mE USI.IT..1 , 1.. ..) .11 ' .1 .117A0'0 l11

;.

18. Paging eu epllugul 1,8nItIrei slavoneecT, 1577.

N. A )1":4,*

4'.4 F.1-;

./'

A .- -

.'

.:`,riii

dacoromanica.ro

Page 74: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

68 PSALTIRE sLAvONÉSCA, 1577

Psalt1re slavonésca, tiparita de Diaconul Coresi la 7085.

Un volum in-folio de 170 foT: 2 liminare, lar cele-lalte grupate In 22 caietede cate 8 foT, d'ara de caietele 4 si 12 carT sunt de cate 4 foT, Cu signaturacirilica obidnuita Psaltirea e tiptirita. in dotA calor:1, cu dou6 felurT decaractere: unele mal marT si mal gròse, cu cal-1 s'aa tiparit psalmiT, i altele se-manand cu cele din Sbornicul dela 1568, pentru primele 2 foi, pentru tropare,etc. Pagina tiparita cu aceste caractere din urma are 31 rindurT, si 26 cu celedintaT. Volumul cuprinde mal multe initiale ornate semanand cu cele reprodusela Nrif 2, 5, 7-10, 12, 13, 15-18, 23, 30, 34-37 si altele mal simple, i treT feluride ornamente: un frontispiciu ca stema T6Tei RomatiescT, la inceputul psaltireT(v. p. 66); apoT un vultur intr'o cununa de snopi, la f. lim. 2 v., la sfirsitul psal-milor si la sfIrsitul volumuluT, si In fine un ornament impletit.

Psaltirea ocupä prim ele 12 caiete. Dupa aceia urmezä tropare, condace, etc.La sfirsit s gasesce urmatorul epilog, al caruT text slavonesc se reproduce

in facsimile la pag. 67:Cu voia TatAluI §i cu ajutorul Fiului §i Cu implinirea sfintului

§1 Cu porunca domnuluI Io Alexandru Voevod a fiului sat Io AlihneaVoevod §i a prea-osantitului mitropolit Seraflm, eil pacAtosul diacon Co-resi am scris acésta sfinta carte ce se numesce Psaltire, pe linga, caream adaugat sinaxarul dupl cursul anuluY, troparele §1 condacele pentrusfintI, am mal adlogat §i sinaxarul postului §1 ceaslovul avOnd slujba del'Apto §i de qi.

S'at scris acestea dela facerea lumei In anul 7085".

Bra§ov, Biserica Sf. Nicolae.Praga, Museul national.Manastirele KrOedol (Simia) §iHilandar (Athos).

Undollski, Xpolluoripiecicifi yKaaare.m, Mosk va 1871, no 80, p.14 afaj-ik, Geschtder stidslaw. Literatur, III, I, 279. Karataev, Oncame, No. 91 p. 97,Apxnataupla Jleoitu,Caosen-cpnexa mbnacHuga, In Emulo; vol. 44, p. 255.B. P. B(asdeu), Unde s'a tipiirit Psal-tirea lui Coresi, in Traian din 14 Mal 1869.Dr. M. Gaster, Uá carie ronuinésed in 1546 In Ro-m'ami din 6 Nov. 1881. B. P. Hasdeu, Ceca pentru d. dr. .21f. Gaster in .Romcinui din 15 Nov.1881. Picot, Coup d'oca, p. 38.Rukopisy a starotisky Chilandaraké popisuje Saya Chilandarec,Praga 1896, (extras din Vgstnik kral. eeské spolecnosti nduk, 1890, p.85.

1 5 7 8.

Triod slavonesc, tiparit de diaconul Coresi.

Notele de mal jos asupra acestui Triod sunt estrase din publicatiunileJul afaifk si ale lul Karataev.

Un volum in-folio de 291 foT nepaginate, grupate In caiete de cate 8 foY,In numar de 36 si Inca treT fol la sfir§it. Caietele at signatura pe prima si peultima lor pagina jos, afara de caietele 3, 14 si 25 carT n'at signatura. Pagina

dacoromanica.ro

Page 75: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

TRIOD SLAVONESC, 1578 69

cuprinde 28 rinduel i e tiparita Cu ni§te caractere amintind pe cele marl dinPsaltirea slavonésca dela 1577.

Triodul se termina Cu urmatorul epilog:

Krhcfmi,i,u,S finirkgnromoy 6-roy CASRd CHIGHillif ALY.IHOMS RIL-

CrkKO 11*10 01r0 ii»Cf C6FIE41h natninamt8. Tómoy CASRA flAirk7RdRA IMAKkl 13+.

KtUrlik, DOCAXII OirRO GiiT111111TH rtir(ff AdilitICKTH>RE fi10C14S1t

fi.404StIlik cfro Afa. Nacirtmenm nrk,inu HiAik VciVrkRiiik KHIírf ritEAITHTfliSAH IrliCHOCAORHTH IrlATOCirialiqtrkMk R'ITErk TpTc1HMI1, rilaCHCric1ROCAóRIMAr0, R'Ix111;1Wili1It. Gip° pa H ti3K XI (kink . 1t( dtIS ROER.Chi 3(E)Mtlf orpo%itIcKou. A CHI MOH MóRHAitt; ZIA ROKO.oírirkA.kxk

rOCHÓCTI14401. C`FklA Rrk3iiHAA róC-

HOAKCTRQA1H firrpoirii3OMOMNO RIOKAEirkXk ri Acmicaxmo cTi AlTIEHOAi31111 KHArE

TOSAH AALIkAETIt. lák 1R'61-1-Th. 11013ENkl1hilik róC

HOMpd, itf.) 111AcIHMIS ROiROM. Ci CHk gro ÎI M(1)(H`k 114110A. 43k r(YklillikiliAISKOHk KopEcn. H.IfiliCap rhsk, E. . .nrkTO7311F) 1104WECA HtiCcITH AICU,c1 aRrOirCTA . CI CrkgrMBH

márrh.

A. tot v6ptorului §i prea fericitului Dumneljet slava §i marire,celul ce face sa se savir§asca ori-ce lucru bun care incepe dela dinsul,aceluia slava §i putere in vecil vecilor amin. Dupa acestea dar, dum-neqeescll barbati Damaschin §1 Iosif §i Cozma §i Teofan, inspirati desosirea sfintului Duh, ne-at predat nouti dumneqeescile carti numiteTrickle, ca sa le cantam intru Dumneqeirea prea stralucitóre a gla-surilor prea sfinte ingere§ti ale prea laudatului intru eel' de sus Dum-neçlet.

Din pricina acésta §i et robul lui Dumnelet Io Alexandru Voexo-dul intregil Ungrovlahiei iubitul met fit Io Mihnea Voevod,am vNut §i am inteles Domnia mea saracia §i imputinarea sfintelorcart1 in tara domniei mele §i, iubitor de munca, am dorit sa se scrieaceste cartl folosit6re de suflet numite Tri6de, ca sa fie in dar §i incinste sflntelor biserici. Din porunca domnulul Io Alexandru Voevod§1 a flulul s6u Iró,Mihnea. Voevod, eü pacatosul diacon Coresi am scrisaceste cartI Cu 5 ucenici, dela facerea lumei in anul 7086 §i s'au ince-put aceste carti a se serie in-Tuna ha' August 24 qile §i s'at sfir§it inluna lui Martie 26 (pie."

Petersburg, Biblioteca d-lul Sircu.MAnAstirea Remeta.

Geschichte der siidslaw. Literatur, III, I, p. 280.Karataev, 0101callie, 1, p, 204

§i 553.

dacoromanica.ro

Page 76: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

79. 01.1911t TniC ,la'. (mesc, 1578.

T--,TAQQ1 um,(111-7m

CHH118 TKopEliiE nptno,AuJEwiro VUi1 Willier0 ÏJiNL,a,d MICK iNd laCAEChiTiN EviipLo

114NicilitH KElfiH WITH 1113E4XL CTAXEpH

IZON(liONLI r1401. a .4.. .4. . .cii(si,4\ wiwA NCATEii npiiiMH

Ci7h1 fil iinoimAL t11MIirsorrel

mill if rotas iiK0 T

icH iìtH EXmfipt R7,0141kliE

4L ELÌIMTE do,if Ciimh HiazL

ir0 ii,10,a,f1TE

BitiZ EXCKtItlIONIS '143M-0111i liK0

EL RAWL ii3Eaubi H1 L34KOUIFL /461-WrI

ElPAtikkif noim iinoKaufiNic,t

501 CAMR141 VOias ii3mpLTEA raci*NiefUO L tau. ii-tisE Evimith

ii3E4Fami

E

dacoromanica.ro

Page 77: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

?3til

lla g

°=

m,

Is+

PaIn

t"r9

17.

`;&

l'itr

i =pt

.oi

li

en=

IP

aE ',3

*M

k a

lz.1

at ta

.to

st,,

...__

_,pc

tow

,g.

Piv7

ii I

aP

ig.

O,3

nu=

= g

3en

=;I

I;N

ia.

sP

rain

iS.

.=

i%ep

Cnm

il. a

trm

-c,

Et i

cz=

,o

6-3.

.2,

,,...

10-

,I.

04pr

.%-r

iiS.

, 0 n

" N

= m

c, l

'"Ç

)tr

,rc

xr..I

le°

t'-.

1 1

Ez

7141

11%

r"

al*-

, mD

4trl

/r"

%. ,

V4

.* =

%3-

4

dacoromanica.ro

Page 78: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

XL CTIIKÉpi sleNtcHa rAda. ;t,"Topimpom8Ioimg Ki TS IlEnptoTglim0

EAdidAtpEcC4 Tpill,REENOETH Itiol?pitliEEli TiN1I0 ejSCHOEliiii, ¡CH iie TiEWEE

*HOE ¡O ROE 01:1AHE 'Axe ficilirOdEZ0X6,A,S.

tilENOViiii EH HAW, iitee#111, Ertr*Liiirtito Ara

rco gifg61 flpTCAYWAlici 3d1iptilink pa3Artuill/iLicH CfiEthwirt

110e/KOG iiaati,t,t 1WZ Ofi;MIE*01MiTiallh i115171

mo i pacTpzsAAL CH ciro pdAtt

13MAII IOÉMS EXCHtlitlit0 pdA,OCTiat EZ

nitstpe acfciiiue 711 CUBA TE' prrai11,00 'ECH iHsliCFOEè CIMpliriA CZ

MpITHOE 100 pAYPSWfiAb ¡CH prgtd,bie 1X11,

C CEONhillit MHO Tit ETA*SI. Ovloill ink slavonc,c, 17.7S.

fin

dacoromanica.ro

Page 79: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

42267 10

EVANGHELIAR SLAVONESO, 1579 73

Octolh mie slavonesc, tiOrit la 7086.

Un volum in-folio de 201 foi, grupate in 26 caiete. Primele 25 sunt de cate8 fol si ultimul de 4 foT, ca signatura cirilica (71 17-.4) pe prima si ultima fa ta afie-caruT caiet. S'a tiparit ca negra i ro§u, cu cate 24 rindurT pe pagina si cu-prinde mal multe ornamente carl se v6d reproduse in paginile facsimilate de malsus (70-72) si cate-va initiale ornate.

Glasul I incepe la c. 1 f. 3r.; II la c. 11 f. 6v. ; lEI la c. 12 f. 8r.; IV inc. 15 f. Sr.; V in c. 16 f. 8v.; ITI in c. 18 f. 2r.; VII in C. 20 f. 1r.; VIII inc. 21f. 7 v. Dupa aceia urméza lista de capitolele EvanghelieT, etc.

La sfirsit, Para altceva nimic, data :

Krhavirrw. ÍÎ . .

Brasov, Biserica Sf. Nicolae.

1. 5 7 9.

Evangheliar slavon9sc, tiparit de diaconul Coresi si Manaila la 7087.

Acest evangheliar se p6te considera ca o editiune noua a celuT din 1562,fiind tiparit tot de diaconul Coresi eu aceleasT caractere i cu aceleasT elementedecorative, av6nd numal colóna mal mare si frontispiciile decorative dinainteaevangheliilor de un alt model.

Un volum in-folio de 208 fol, grupate in 25 caiete de cate 8 foT (quaterni-unT, tetrade) i 2, primal §.1 ultimul, de cate 4 foT, fara paginatie, cu signaturachifla pe prima si pe ultima pagina a fie-caruT caiet, jos la mijloc. Caietul 1are numal prima signatura si caietele 16, 18 §i 27 n'el niel una. Ultima fedeeste alba. Evangheliarul e tiparit ca negru §i rosu, ca cate 24 si cate-odata, 23rindurf pe pagina, Cu caractere marY. Initialele ornate s6mana cu cele reprodusemal sus la N'II 5, 7-9, 13, 16-18, 23, 27(29), 30, 33-37. Inaintea evangheliilorse gasesce cate un ornament-frontispiciu mijlociu terminat in cruce, semanandcu cel reprodus la pag. 33, irisa fara inscriptie, i cateva frontispicil miel amin-tind pe cel dela pag. 15. Titlul curent este format dintr'o monograma, dandnumele evanghelistului in prescurtare.

In foile de la inceput se gasesce lista capitolelor i precuvintarea la evan-ghelia luT MateT, care evanghelie incepe la f. 1 v. a c. 2 i tine pana la f. 6 v.a c. 7. Pe aceias1 pagina se afla capitolele evanghelieT luT Marcu; la f. 7 v. a c.8 precuvintarea la acésta evanghelie, iar evanghelia insasf incepe cu ultima pa-gina a acestuT caiet si tina pana la ultima pagina a c. 12. Pe aceias1 pagina sipe cele treT urmat6re se afla lista capitolelor evanghelieT lul Luca; pe a patra pro-cuvintarea, iar evanghelia luT Luc,a incepe cu f. 3 v. a c. 13 si tina pana laf. 1 v. a c. 20. Pe cele 4 paginT urmAt6re capitolele i precuvintarea la evan-ghelia luT loan, iar evanghelia insasT, dela f. 4 v. a c. 22 pana la f. 4 v. a c. 25,dupa care urméza obicInuitele indicatiunT pentru cetirea evangheliilor, etc.

Pe f6ia a treia a ultimulul caiet se afla urmatorul epilog :

dacoromanica.ro

Page 80: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

Xoi afitala hriptaromov CAtigd kge

AFIliE AciAlliONIS OXBAUIIITH gIctiokt

AO Elko Ni¡WiLtialfiliJE MI Tioti&

CA4Bd iftapaielEgi [MUM

natal jilt ElTpoRLIH 110104'1E1\44ft%

Erilloii3gdAH Li-Q1S6EL 0 BoE iiCIIA%NtITH CithMLI UHF'

raw.' gICAABO iindAsA ripolfiireaqinC ()apt Ii3tajdKoHL Kopicn h Nail/Milk/A

EX3piatioaas ncontwitiii arro ,B,Kci ilia-ma le

iiCTLIHML ciAAttie OFINMY iNfICZ IETEÓQO air° EtcTie AiKe

41,3c-1 cTinaliALCIMMHOOTHrupfirnai Elno3N4

tÏEishorinHie cmiaito pilonxiismaro111:6,1,}incTET rioKAtiftEMaro aiECTEd **.

II drifionecti c MAUI 7 Carrill tniViTO 3E382. Epilogul evangbeliaruluT slavonese, 1679.

A tot v6ptorulul §i prea fericitulul Dumneptl slava §i marire,celuT ce face sa se implineasca orl-ce fapta buna, care incepe dela dinsul,slava §1 putere in vecif vecilor, amin. Fiind-ca cel intru Treime cinstitDumnesilea a bine-voit sa umple biserica sa cu cartl sflnte spre lauda §ifolosul celor ce le citesc, din pricina acésta §i en diaconul Coresi §iManai15 ne-am aprins de dragostea sfintulul Duh §i de iubire pentrudumneftescile §i sfintele biserid §i am scris acésta carte de suflet man-tuit6re tetraevanghelie, pe care sflntul Duh prin gura Apostolilor ne-atldescoperit-o, spre cunòscerea §i implinirea laudei prea stralucitului intru

74 EVANGIIELIAR SLAVONESC, 1579

dacoromanica.ro

Page 81: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

Acest& trebue :A fie intelesuld cu-vintelorii: AA HI CAttfTl. HA vim:ilk, verbal: 0,nu indrAziAscli la tipar.

Jireeek a veclut acest evangheliar

in orA§elul Braeigovo in Rumelia orientalà,in timpul une! cAlatoril. Copiind epilogul demat sus in grabli i campe intuneric a citit7080 in loo de 7087.

EVANGRELIAR SLAVONESC, 1579 10

Treime singuruluI cinstit Dumneqet. i s'at scris acéstl carte dela facerealumei in anul 7087."

Bucuresci, Biblioteca d-lui Gr. G. Tocilescu.Petersburg; Biblioteca publicA.MiinAstireaRemeta.

Aafailk, Geschichte der siidslato. Literatur, III, I, 279.Karataev, Oulicauie, No. 93, p. 200.

24. Evangheliar slavonesc, tiparit de Lorint diac in B61grad (Alba-lulia) la 7087.

Un volum in-folio de 227 foY, nepaginate : 3 fol la 1nceput i cele-lalte gru-pate in 27 caiete de cate 8 fof, i dou6 (13 0 ultimul) de 4 foi cu signatura ciri-Bea pe prima 0 pe ultima pagina. Foile 2 4 din fie-care caiet sunt numerotateCu cifre romane. Signatura cirilica, incepe iara§f dela inceput la evanghelia lufLuca. E tiparit cu negru i ro§u en cate 23 rindurf pe pagina, cu caractere mad

Cu initiale ornate marl' i mijlocif, §1 cu cate-va frontispicif ornate (ve4I reprodu-cerile facsimilate la pag. 76-78) iar la sal-sit armele familief Bdthory.

Cartea se termina cu urmatorul epilog reprodus In facsimile la pag. 79:

,,1110HEANTEM6 HEAKSPO BOiROM raTIpti (sic) Kp111110H6 2136 AW1111H111,

rrpoimixcA art% A Acruicax 10111FH r;ifit1TH TET110qATE. MATO, g,

notinnim di Mirk!, M7U,4 4SEgpoirapTE, RI, Arm, Achapitnewiceh Aan,a

sT, Aiik. IvKrpÇtk.Rir1114c1..C'll KdtíCTTIOREAIIKAPO HOiHOM EciThflk 19111110E111. 3c1. í. AI% AIM

CrWkET6 lid TrAnaph.0

Din porunca marelul Voevod BatOr Cri§tov, et Lorint diac mi-amdat ostenélg §i am tiparit acést5 carte ce sè chémA tetraevanghelie,In anul 7087 (1579); inceputu-s'at acéstO, carte in luna lul Februarie,25 qile, §i s'at sAvir§it in luna WI Matti, 16 qile, in cetatea Bel-gradului.

cu puterea marelul. Voevod Batar Cri§tov In timp de 30 deanT nimenea sa nu indrasneasca a o tipArl din not. 1)"

Bucuresci, Biblioteca Academiel Române.Braeigovo (Rumelia orientalA).

Dr. Const. Jireaek, Ein Kirchenslaeischer Druck aus Karlsburg vom .T.1572, in Archivstaelsche Philologie,- VIII, p. 1322). Picot, Coup d'ceil, p. 35.

dacoromanica.ro

Page 82: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

3s-- ..... :,,

., i

S:3ii,- .s.

dt 131,4.:,..40... 7, , V rfl -..i,i

! ,., .. . A.. t i

,..., Y13,I .z, O % ¡ t 4

;+---.,,,,. ".., '.5.t.I 41.;.. ; 4. 41'' 3

. tv,".!: -. .1.

; ..' :---. j ___. ....... -,,, .- 4 .- .,

- .14Nk '" .. .... ..o .1.

. ,

..- ; -:. L'....- , , ..,....'. e s.> y yv

.--1..:i I. ,,,.....,..-.4.,..e.a.i...

1 i tia,031x.T - r.A1..s..42.,.:_il, ,,,.... ,.L..,,,_.,.,,?,.._.,.;,,.., , ,..7.4..

, «., -4.- .., . .. ...... -. ...r.,,,,,0...11.4.: 'e*

. 4 ... , x. . --, -5,-i, -, .,, . è -_ssitEiat qrroKtimittize- .":-'1--,---,1-,-;:? '.-: .

:4 .4.i. .

, . .7.s. ..1. .0 ,..."W -.e ,... ' - ...tt- ilt .

-, tr-.2:*,4i C./ 41 I V

: .''''' T-1-p re tiÉ 1)la 7,11:711.1~:_ilriZii. P..-14

..

-:. _.-.iiii, . r h.,.

-. ...

i...' 1111. , 4... . .1,,I. -e c

' <t` ' "" ni/11414111 en 40.0.8t4:,31,0"*. '-'. '- '..P' r., *** ,* - -- N,-

. ,..1.....1-1 .-A ....,

.., . , ...,r' 7'.'.. '' ' . X ......._2, _.--- .j.¿....7v. . . ,I, a . ,. ......

' 1'6: rii-A,.)er,u,,ii ..,,z1 4 .7::::,,,. y ..,.. ..-: , .11.:..,-..,\,..,,,i ......-k.: :.,-.,.. ........

,. , ,,,,,,, , ............, .. ,. f.....,

,.,.... c. , 6 - ''',. ' -'. ,., ' -;- t

-'-.' . ..,i' rigefFaffriitt\W-Till.v.' r-----.

x,...,._ o .

i i i ... .. .. :s .." 'I

...1t..tf '''; f'...;:t ' i 7'i.,; -,. . o - -........ ..- e

-.., 4 fi

111 . 7 1P."' .1 ' , _.;..r.": '..,C4,.11.4,,,..:,.,,:;: '::.f.,:. -..-51s:-'1-.:.', r 6.r Nilut - - 1,:.kl 1 t4

' a .:4 j r Ì ': -7Y-7N,r-g:Ir t ;, o . ' . . .... 4- t. ,........ , r

, 'r . - -,-4 --- - er ..),-..14 - ,_- ,,,, ..

k:,;'-` , -r,-.-rr Z Lli 111 E Tpnut '..r.

k1114 , 't'Oil , o s, '-'...'?"-'!':.:1i

. . - A - %sr - 11- .4,1;-.. - .;:i ltviz.B.111,1:141.p

- . r ,. .... .,

. . ,A3 Ai litiA .ti E kIrL t4.ryillig.. . . ...

-,n, ilErto3ENtitMLB.,ZolietA:Lid.:.,',:dXtd. .': '' vag:,";;'it- --;'...., -. - -P ' P , ' - F:.. ....4, - :. ,.,-. ni(

. o i ilie9 . - i - N,i( v. f ..17cr:s.r." '. ;:s -': .2 u/v.'. .. .:7'14'

0&.;` '2 7,iatrt-Lp-Eire.t.oAamL .1m- I_ /so- 4 -Evi.-.:---,;..,.-..,.:;/..-.N.,:-ii;. .., .. .. ...... _ _ _ .

'. tial)r..r"./.4/41.11110,P.IM al *- K45 - - -;'.3. ,---4.-P- , ...--,,-,,-

ei¡-, Q......... ls.:5,.. - .......

, -1' '\-, . 71.. x,. ., ,.. ., -,,, v. . ... ~:-. .-2.i..4077: 1 ....".

ow.. Tze- n 41,, . 4:4). LtE 11=11- vá 1 E '. : Acyjc, L"-- ,v1111%.-34.,,

kit -.

....... _ ..., .... ra 4. -- I, _ :. .2.3.5 - a

o c _., -. it -

.1 -. -t 7°16- M ii, E 11In ' 1---mggc,l, 2.1 4,..?. ,,,- -- - ,. ..:A,:-...,«..;- i.,,,-.7:.-.; .. .. v - , ....... 4., i .4 fi, . . 9,'. 4 1. !, - .0 ' J., .?

..; .1.)

i -'-' - T. 'g. L ii E51-1,4f yi /trao

,ziattIvEiZza.Kiwz: -,--.

-... .

.6 r-7 . .. , 4 r $-,- -*Ir"a.

Ar

er,

ex»t..; ;31. !

" t -. "Ill . z,..... ' 4 ... P . - e , e

Itarrovrz,-,,Irs-Filtud..14.;31 :..... .., ._.., ......i. ._ 7,,,.,

, IN. , - . l't ' ' - 7.'" '- , - -- . -.4 - ' . : 7 p- .3e.1:,,..-.:

. -. 4

.Koi0Ori - .6 A TA-Vn' TC, - 111-litt 4,4t01).,k... 0, . . -,_ st ?',-. . -

o ;4.- "....

"s: :PI'T li.A...-* ' ' - .' Ar'.' : .. - - '. L .1.' ' \' ' , , 1 le

_ ,4- 'f.. ni,: -,i-- .74, -...,.. -. _ _4,...,,,,4,-.1,......, . r'l. ' --- -. - `7. k--"Ik

lb ;S'o gi'eti 1,:ol,-4 :':. IA,:a.... ..' , ' - :»;;;.'s ._,- -11

,fre.'--,i'--- , --74,-,; - i-,- z..,, .:::..1.4i.Wit..,

:, ,. ,-,* ' Z=:.4:p:7,,,, , NF:41/4"F'-tP;;-o : _t.t. e ' --

r.,4--.i....-:--,..,04.. "..

S ---.-1C,777.-

8. Evanglieliar slnvotteme, Alba-1911a 1579.

-

dacoromanica.ro

Page 83: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

Cisd:NIIMMOA 141 iq* /04Ô TitRI n6'potzt gip 7"ii:

6 kept/It-Isamu 1041-3/10146 HEV6rE.ai 4; A &It r apoKamentml §1161( Er

6 fit GAdEnEmitml g4 iIa 1,01i1let fit all +

et AEI& &1IF4H M406111 a A0Ifila 73.:1

3 6 iguiphc cExiTAPJ MAOEH Ref 61/3/4 -414

flô i3sp dwi a E iiAL, MeliEt1r7b §i"

timE Nu flHT11, M4EH kA0IfiK4 RE34npitFEHH gdmlivit 311

-ZIT QItErEiCtillt MairEll Et AO1ff1TO:6 LJJHpHapx,}10FicirOf0Et 14 *7

ff O spisoirdYliEthi a M4EHSIO1rKZdlj 6 RoEErvizin armomt II Q1 AJrc.3 *

400-1 KG

e ilAg010 piiE3 a fil1il1H ra5ocecu

illm-Itilia 1579.

dacoromanica.ro

Page 84: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

ieq

atUrn. er,Vi.

T, :f1

'''r4k;'\ El dilt ELIZIIIEMIgjtcft1LraitOkcit,;--'i; ° .rttti xLit3iNsie

frf_ 6 TiiiidAtimt

6. 111-043tuEllit 6 11-146411

ctiqf,st.tiiii36.111Komimikiiii . .

gitin tinalai a

O fl4T1 X r1EL ivijOEit rcs- 115ii tla

o vpcr -xt4Aiet1tt.

M dfcH i aI!tint /03.441.1 y

ts_rt o 3 4 at1 I I'd -1Viii14.1 rg

AcilKa RA lifocaie fEleioilioOfÇVllM4hli\-716 J._ 4-4g

IÔ iltqW1c Niv,m1 litaxi.

`90 0-ti'f?jt-LI;t1.111

r.,anglu IIii Amon 1179.

6

;

a,

. AK

".

0 tI :`..c11-1M-IT . t , :ftdr io,a _

.6PA M M A E ii fig

1

'hiSOCtCu

F

i

H

dacoromanica.ro

Page 85: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

.., .

e, -, , .4.^ ': -4

p'i... ..,''--1v '

.' i - .5r:p0ItA,HX 0.::.

41. .111 %IC', Ca

Di. E ri'l,I9c,

- 1./.., *

41,-0;. .7 , i

-.. .',.,.. E.0.044 4P E. , . . '. :-.1: .- ....t: ' , -...,...., -

. ' I .:. . . '.,-.- . . .M4111 's, . 5,,,t-'4.: - . -

t 4,r. r., '-: ...., ---. ,,,- . ....- -',.... ,:, Ia. .'" , ..',, 7 , ..../. ".'..:: ;...: ., .,4 : A. .. ,, *;,'14f.;k6

... , 4 t : , ,. - L. -. ,Cts: 'i..4. -;::: '.'"... ', . 1, . .. , .4. _ -...... :.. .W.*,- :. ...?' ---,

L. 4.....:.....i. ..., .., ;, .... .t ,.., ,, ,, .. ..,:,_ e.:'.. ._ - ., . , . 41'2: :'"' . ..f...lev-..,,Z4:1 -' 4.. -:' f.i.' - , - . ... . . -.7,7:-..k-7,v,,,,,-,, ,v:W.,,,, .. . - . .01. -; --e, ,t-T--"P4177"94.1.;:,... s -..; ',-,,. AiN,., 4A. 1,11 ....11:4f**-4. '164, .:. '. ',....?"4\,:rtaia 5,i4 t : ..14 '...:0'4, 4163143'_. Ifi;.....;,.._.,.- .r. - , - - '' ........ ,

1120air-

,t' 4,,,.,- , '-.A.i.;-', ,e - . r., i .. ' .- .r.,'.' _.

.4. ...:. '-q ..-t.. ..... ;.

Alf ',.; , .. I ..

V -Ir.: -

1, :A - n

t

$. ....ir . ie f ' -. . .,.: ,...., .: t ; . f . lit,..........-7.. . . , --_-_-_,_. ..t. c . _ rt

' .4.'",. ..... ,...,

.7. ....--7:- 7,........,. .

' '''4',.,',,:#0!--. ./.% 4,_

" - 1.. 0 fff'.- , , .., ; .- c.,,,....

'''.."---;--r.r..---7-=:-."7,-;.:**.).7"--_,,Itz-7S .11,

... . ' t.,,z-4,-:-...a____.:1-... .,..,4`--&A.---7-Z,-. ...- .v..,......4._v

........- .; -.. ,. ,-,..... ,.-.

, -

.-*.'` . '- f!' -- ? :' A.s.. -4Notc...

, , ".1, . ". ..--4 '.¡It ft.

1.

r..".*N;.% t4 '.. -_.,e?1.,tty

r

;:.' ., . ,

1-111 011110 di-X L .101-Irti.-. .4 1

-.. , 4,,

; ' ..' -:, - .:,,. ..;

'.. T.CJ e A 1.---:.,,

I <,.: 1 -..... - - ; 1, .. .

..1.1,oiatit 0 ii..t. _41_ E. :.F. 11 ii 'CU. ;),'' MO IA 441)E - 11;:

*.

HOT'S fi XIII fi E: G.47,., ..,,Z.,4,4 it ..,_.:,.-flv . ._.

. ,..:.. _ Ai .. .

NI.' *,.. ti. IA P j. ili,l, .:.".t e

: A . - ' .;'*.Al

i 71.

el. . 1

SO, Evangheltar alavoneoc, 1570.

.

t140,14 CIK

-

J,

...S.,"

f:

s

..

'- .i.tNr". - ., :Is. .,...,,...,..;-.0,4, , , , ..; - ..,- ....it: ,5.

. ...,..- 2-,....e., - -

4......,.. --' '\--,::" - ' ' -'.',....''. , -r ..5 4 ...-- . - - - ,-. ,... = - . , i, -,

- ,-..-Y -..3; ..,,- . - -,-*; .-.; ,...;4 p

4 .. et ,. -

- gAdo i o ladar ro (il9goll, -rm rift --....,,... , :........., ..... .

..g..'--le x . ,

''_1 dtie?': lifir#T1', 1,1A :. '.,,,,,...., ,L.,... .4,,,..,, . ......

1.

4, :10.41,,,,..- k. ..: z. -7 ,_ -... . ,..; - -..4.7.1"._ 4:I.'''. *t.::.,.... f.,.. '

..

..

.- . .... - I..., .°.', , ;;.:,?..j. ,L1. - .- ; ..1...

I . r ',4,..-,;. .":... :*;:. . , . ....: ,. , :: '.' '-74-

- .`,..,- 111,...f. ' ......

. 4..:..,....

.. t.- 4.,

- -, '.'44.-...? .,V, -',' :... . sr. - -

,,-,.. , 1 ...:."1

,,, -,i A. r ...-., '!"...;;'.. i-s, Ass,'t

. . - -4... ... ---1,... , ,-., - - - -,......- ::. , ,0 , -' v.' - '

- .-' ''.- .-:' ;'---!..:;" .-,--. ?' /

- . f - ' 14:f.;;;;4,414.-. ,,,..,-_,..0,,,,, ',....... .. 4 -...;;

6 e e t,--.3 .;,..-.$, ,:-,

nt - Js.t., ' '-''''. ''' --' 11.*.{.-ir:r ` '''. - ..'12'. .: .i.::. I).:.t...i....---*0- - .. '' ' i-- . - " .

dacoromanica.ro

Page 86: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

- 80 EVANGIIELTAR SLAVO-ROTsiNESG, (1580)

[-1 5 8 0].

25. Evangheliar slavo-romanesc.

In Biblioteca publica din Petersburg st5 gasesce un fragment dinteun Evan-gheliar slavo-romanesc tiparit, dup6 cum spun Karataev Qi I. Bogdan, cu ace-leasI caractere ca si Evangheliarul slavonesc dela 1579 al diaconultil Coresi.

Din acest Evangheliar, de formatul in-folio, fara paginatie, pastratmal caietele 2-16, cu signatura cirilica pe fbia intal si pe cea din urma, cuprin-Ond un fragment din evanghelia lui Mateia. E tiparit pe dou6 colóne, in stangatextul slavonesc, iar in drépta traducerea romani3sca, pe hartie cenu§ie, in dou6colori 1 cu 22, 23 sail 24 rindurl pe pagina. Evangheliile sunt impartite In zacelecu insemnarea qilelor cand se citesc.

Karataev reproduce urmatorul specimen (Mateiti, zac. 62. C. 8 f. 6 v.):

Krkep.kmA ,514

Krionim Î Kr6C

Tpcili

KKIA FICHNSH

CKK1, U ci

HA XillidHiHelíd unirk

A.knk TrkxkRr1131111H IMHEMS . rw

inn, no/n-71811mA Ft'

ciî AgAoek. Ainpn moA Sirk BikCHSÉTCA't

()ME IIEWEALIJA 211

CAOHÉCE iinpumannkwi oItHEHH1H gro,

Ai:1+XX 171PA1MIIE .

S CTIAS ÍKO 4{1141TET11

HI.CA . ZHNiE C1:1

piqi. wkcmk110 CAAH k TrkKAA; K1%

gIJáMk norkwwgi

na tan. ótlii}KE H

ÉAW H HOKA511 'f

MS CIALPH. FH [wine.

SHAM . ÓHNif

Ilk (ME . ACTIt AOXIARk

IHTP(111 EA% HAMA

HINE IC 4n4pu,Tne

,r4SASH WrIl CH HÓ

HSASH 47111d MSAWE Ai

1111 XAHIIH EH AE1111 14E

HSTSpE LIME 11TH E Wrt.

crpnrr 1491Tr111106 roe

MHASAIlli ME

Aa1fif IISH1TOAKASH AEAk.

1411 4SITIIME (V11SAE

K811101STE alp% Lk HSp A F1SHCE 7H HEHE 01Hk

KS119111Th 211190f1Tril

pr oirqinwfin an,PSMIHASAk

pI11811Ch Krhcrpn

ri1 ASno tión. rTirifekp 11SHCE Ill% Skinon; ChMT6 TPEMECII

HSM4H 141% TPE 1%1E41 E

pHTE KAU% ASH .

1ík. PrIvi% BIIIEW114H

KHHI1C1 ASH ri/ETHIA6

a1AWHE 'JOT% Mi.

íuip'h 'm9111SHCE Wrh,

SICE IISÉ RTHE LISHA

dacoromanica.ro

Page 87: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

SBORNIC SLAVONESC, 1580 81

vaAkr.)mk iinoorkipvi

ZílikKE pfq. POCF16AH.

figò noi 61Aiurk tin9S

111110 naAcmitnixi% túTpá

IlEakl rocnoAEH CHO

riKk. TóPAd

ii Pitu ;"Hti11°'MATA H`kpil 1%0cl 6/iC

AH TEG`k rd110}KE

L1111 i fICUAA ArktiniLláCii Toro.

Petersburg, Biblioteca publica.Karataev, 011ocallie, No. 98, p. 205.Picot, Coup d'ceil, p. 39.Sircu, Recensiune despre

Psaltirea lul Coresi ed. Hasdeu, In }KypHaarr, mumacTepcna Hapolknaro opocoligeom, tom.CCXXVII, Petersburg, 1883. p. 391. loan Bodgan, O Evanghelie slavond cu traducere romcinddin secolul XVI-lea, In Convorbiri ¿iterare, XXV, 1891, p. 33. Dr. I. G. Sbiera, Miycdri cultu-raie, p. 35.

Psaltire slavonOsca.Karataev a cunoscut un exemplar defectuos dintr'o Psaltire slavonésca, ale

carel caractere sOmana cu ale evangheliarelor din Belgrad din 1552 a lui Coresidin 1579 qi care, dup5, pArerea so, a fost tiparita in Ungro-Vlahia pe la 1580. Psal-tirea acOsta forméza: Un volum in-40 de vre-o 144 foI, impartite In 36 caiete decate 4 DA, cu signatura cirilica obicinuitt. Pagina, tiparith cu negru i ro§u, are16 rindurY.

Petersburg, Biblioteca publica..Karataev, 011ocaoie, No. 96, p. 204.

Octoih mie slavonesc.

Aafailk vorbesce de un estras din Octoih de peste 192 fol, cu 26 rindurI pepagina, tiparit, dupa parerea sa, In Tara Romanésca sat in Ardeal, intre 1540

1580.Adaffk, Gesch. der eddslaw. Lit. III, I, 263.

1 5 8 O.

Sbornic slavonesc, tiparit de diaconul Coresi, la Sas-Sebeg in 1580.Un volum in-folio de 458 foY, nepaginate, grupate In 56 caiete, unul (43) de

10, Vote cele-lalte de cate 8 foi §i 2 foi la sfir§it. Signatura cirilica a primelor10 caiete presinta o curiosa anomalie : In caietul al doilea, primele 4 foi siintinsemnate ast-fel : iar ultima, pe verso, ff; In caietul al

treilea, primele 4 foi porta signaturele : Ï, iii, Aiii iar ultima pe verso,î. etc. Dela caietul 11 signatura este cea obicinuitt, ca deosebirea ca ea s6repeta pe foile 2-4, insotita de cifrele romano iar de la caietul 13pe pagina intal se pune cifra cirilica i cea romana dela prima pagina :

IlWra MAd 4SitIONL w91

CE719SHKK Ki11111A6lIk.

fYlviSICE

1V101111 MrKHrKHKrK M

ilsopme (IE KIAk Mita

MSCA Aftkini8. ITSHLIE

(1411ONCE IC. 1111% S'ICE

Th.6/148Apf . Alif9E11

KIIEA'kHLIA Ta. *Te

li$4111 norregik Illrherk

HrlaTóCa 4SS 4SITAAh.

AIHTNILIFAii Lid.

48267 11

dacoromanica.ro

Page 88: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

.q.Xtinj,tfi,nu ;.1.1lioy,,in %alp srtioissi,i4v3i,,bi.3 4W0V11,1,31,d11 39Ciyinwmivtiv0,1 msky,T,

mti.1.1m 48Xtinid hOW0911119 h01110,11109,1,39hy.9 3)E31XMlid,HE vt.,N mXtinidasti ij 1211F11

(.1%0V1IVXHW Ild.1151 `3»gidYkinVavy IAN mdki .110X0yLdivii .110W093113y3r19 .1101113)1{

-,1tVen9q1, nvipi.31.611 `howyd N1WOHOH `.1to'F'ydi 81111,1,11911051 94U Ii4ridLITU HIVINI)13

.1.13-11,13.19 IIWTHHVM12 3)191WHIM,L3 411.1,1,19 11WV19,1,3110111 MW3d11,14h

mHutvr 91vmmliii immlircHu, onuciu ij rmll iINP-111FV1101.1 1J 913,1h

P111,9t,,IISY 11 vHyvo mwcAXY mwN ,3m.3 q.u.11ooLa iteno 39{1y1111L3 '1"FX 0J3H1F11

1111,3-1119011/0)131Vhlt 0.11.1,V0J119 `11J,11010V011 NIWFH mw4.1,N nz)(ll Jtotivw

vin3óvm.,3 mwyli uotiunHoi..TJ.ko !,LuAolel.v3vuu c;i2ow nth» iquogs 19).15ll 1,wuptip,L3 01A0113#C0 1,9 9.1,310 3)11,4, 9311,1 0)103 04,141,W311111131 1,1 0,11:11

-rnyt113 tuvi11i;w3.110 TiuvY wilyinniq `31119X9 11W3A) 331(11.1.M9HVAO&I,

(pree,id3Jr 113yri u 3,1,11WV9F(31131J !HY uYvd 31INVV 3111010H `011M20J011 iJi mi.# ,.1TH MT mwomTgii 913 0:ioN.hocini nil cfriv3pi mwom.vpi 199 (VW

'1133tit)1}1 MN& NIX3111hVh HIMWH, H11111aHrP)h),11J HHmÓJ 9S1 3111F31111 9Wp9) 133(11Y

UOÓJ jvioji 4c1,pi oinHayl,Yffy, ointiimtnem.titi mwp13ivnoll, numwe Ij.l IIII1hP13031339 'CB vavridY 15 varv3 31-K.how! vX

A1,111115,11 0113 lj PJ9 Vi rn 4111111A0VOU 9,11.Voivu mwrirlipgs slW1,39,8 i9C0111 5.1,313,11,9311

'3.Lutuvlipitnu 39!Ilvlrhv 3A,1111i9 Wend im 3111191-17

it011104±031,1111,1/13 SW0111$,L9h H1F15 `SW01110JOU SIV0)139,9 `33C,IVOW 111/2tyci

itovq,Y 311-1ifT1/9%3P13 11341.1311áll 39C31410V 11X31/2713f11011311 rin?wu 11W oivnunItois ,cn H

nuivwviY sitvuow mwvYwl,11 NH '3)1( 31-13,99) 12,109011 39p IXFY311 374(09V)11,113 1131,8

!ll 1.90151/Y11)H09 3Y011E1l'1H 11X0,1,209A1 1212)11111, va,3.kom1V, vin3w TY 310a3i,Hp

nlowi1 woomYsytiu mIVINIIIMSBC!! NWHIN1,1,3 `1991)01,01/3 N1W3-1H9,11 9WOXIMCOV9,915

MR 11111-111h914,3 `Jt0,1111-19 010111h0JVHOJM31111) 01)101199,1,3,c131{9 03.1.3 %1N)]

1,131,311 11X1,31;11.11.0 '.110W20W 01).1111VMM9 `11111 A01110/811.1,3,1MM3011 1%011 "IX1119119dir1

413(HP1,1,3 H130V11,113 H 1.1.11p1101/114.9 1111,19 339,11 11,LAOHJ1113013 MW0Wil0 11X0J?WS1,9

0940 1311)111q `91V(51131,311 vvili3YóXI,tiu vviikowl.dsovniv Is `t,P111,3.103 0Jp V01.1,11)1C

1,399 0111L1 9841,9110 '1.1,71)F131 MX111[1114,1,3,19CH 5vi3-íTwilo `13911)1611 NIXHIN1,1,3 31113011

g011 II 3pinnAodYund

310)1111F1 !,111TVn 93(11111113IM111,1 M `1114F14139,d9 11W1,111Y1,1,3011

1111111.10)TA 11)131:1,YOF 3.1.Yymid im15p1130 muv vY 0J13 ItOtirY

I) vXit 0,13MFF1 1,1,13 1) 1,9 vi OJIM)1111,39913,11113-1V09E1J

Mly12

Ininomaoqs insupdna °Asap vz9lvaq p vapo1s1 Onou o io!u apupdno nu Legsaou rimed lapouz op lIA.19S 13 0.1130 aup¡fog 11M mom

vdnp vguldoo Top& Ingsan rpm13e.rj Ege aonpoidai as vieuu egagd maw v `41§Igs 13[0 oj g aiao puvdnoo 2opda un no vuppia4 9s InunmoA

loILU spun tnalvo p Xioluvg int ()lawn `q!§iljs !nun i as9!2!iai (maws no

`plw 'um uf iintivA aqueurenao wiaqvo apupdno inamiocis Itnpup og -94vp

am 1§ Ts on VUIld lo; g aTalupd ad mil °Tamp Tetuan p `vomilo vinivals an,u Ioj 01 trip sndwoo gt imam .1i umin ad avl `1!!! J `11! IJ 'II I J

08UT `DSHMOAWIS OINZIOEIS

dacoromanica.ro

Page 89: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

7 órA A lit ,liTti 1 if Ail ti(oRtTECIAAt EMI CIVIIMIfif:( ABiAngl Mil &flu.

...axiicx.rsimitn,irpiiicH . k 1 xocii"&mid rpiAlay ,Hogomial"4"r 9 flii 5

ALICAL Atimiipor aim AidiCKomoir tuTplailoy I Kite, iipintiE

ß I chipAApiimE liciip3 miipliAcy Indilii inaTpliiplalicistiTitc..1)(1160

eitiscTEPyfotpoy EfAHKINKOr 1114Tfiiig 9 Rip iL5c444 iiiAllAh

inio:titt lipeT6A0M/aciiivocvni.00 . Ecammitgitniiiipxx .:.

0 .4 9 trlitArt e *

Efott(E6 nit ia4Cogit litnqiiitumOulti Cisoírptadimm Laiii.iiirri

niiiiTH EltitHerátmie arooVTgqitto CAMLisiirokirdo00/0 AO

erfiroxomi ilia icTi 34'tiAo Acvapiwtertmt eacisomoi A'Ciov,

'Warm Wad slain' , ;Min% o

no94cl nieden cid eidd siraiiciumai Mgr4 , hilild ,MIL" i ii mitt

;icagfiunicf. A&Ziji , haBpii ¿f,Ali azr ties, E C3/1 CifitUil 4

negiAMOMOy p atilt xpipou aolsomsiimiActcomor o

Copillmet al C7idafaiisicTIBItia Ktifird. rIfiNtit C161,:ipillin

o o o o.

lii.tg. ''.-t40,.>`.S-a- A: -%.-' 44¡;"" 0 .

t:e

9 4 0KJ Tia GI sain 0 , iqs63:007.44

Wiley srZxsi. 8born1cultil altivom.c., 1590,

ciri oJomEptiogul

dacoromanica.ro

Page 90: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

84 SBORNIC SLAVONESO, 1580

t Iflicómesò naágafotpe irk noírimii altúlicivkii OsOirpfKdahall, »IlAdi'vTli npYfrrti

Irk IltiliCTSHIIIIIE 6711'061.71-1111H0 . Gi il Mk! R711'0,A`kT4l0 Xiao AocTifiroxomk. TKsò

iCTk Bati14i0 ri CitH9g11111TEAK IrktáKOMOIr. oiLoy iirliOipliE CASBA II% RI;Khl, 71,111411h.:-

illogice nticam cYa cfaa A R5-KIICTItIlHad KIRII'd, ATM" AISTel, -K' . AF-11% . 21frIx.

Hpg111HCE . AlFiltd, tafgpYa . IT, Aiik inovám CASQ CiGE1116 . 11111I RiAHKOM0y, RáTgilk

KO-11110Hk KOÉROAE, 710ArknocoAloy .:-

( GligpiauricE CLI 61dd 11 aigrIligHtlit1 Kutira. r-d-IMII C91611:/11111K11.

e ex/ BI;ITYd . ElsdATO, g 511 I CO pki/NtAlICTIld itid, 34sii.: Kpoirrk cniiikoy, 5-,.

4 g, -4 : »

A§a dar cu voia marelui Domn Dumnoileulul §i mantuitoruluInostru Isus Christos §i cu binecuvintarea darulul Sf. Duh, eil osfintitulmitropolit Kir Ghenadie al ArdealuluI, veOnd in timpurile din urma dinpartea popirelor de alta credinta mare stricaciune 0 cadere a sfintelorbisericl, precum 0 imputinarea dumnepescilor cartI; §tiind ca telte lu-crurile vietil acesteia sunt de§arte §i in scurta vreme trecetdre, amadunat cate am putut sa cuprind cu mintea mea ca sa fie spre lumi-narea 0 stralucirea sfintelor bisericI; ajutandu-me Dumnepl in dorintamea, am compus §i am scris acesta dumnepeasca §i prea insemnatacarte numita Sbornic, in care am pus §i slujbele sfintelor sarbittorl alese,din luna lui Septemvrie pana in luna lul August, cate le-am aflat ineditia lui Bojidar. Dumnepa §tie ca nu mi-am dat niel o odihna, nielgenelor mele somn, §i niel averea data mie de Dumnelilet n'am crulato,pana ce am ajuns se, sfir§esc acest lucru. De aceea me rog de toti ceIce vor canta saA vor cet1 saa vor copia, pentru dragostea lui Christos,sa me blagoslovitI ; lar de se va afla ceva gre§it, indreptatl lar nublestemati, clef top' catl vor blagoslovl vor capéta bine-cuvintare delaDomnul Dumneleul 0 mantuitorul nostru Isus Christos, cael lui i secuvine slava §i puterea in vecil nesfir§itl, amin.

Din porunca prea-osfintituluI mitropolit al Ardealului Kir Ghe-nadie, m'am ostenit cu acésta scriere etil pacatosul §i ticalosul ce menumesc Intro limenl Coresi diaconul. Ve rog pe voI, parintI, fratl, 0 vecad in genunchi, daca nu cu mana, Cu euvIntul, cit daca va fi ceva gre§it,cautand sa indreptatI, pentru dragostea lul Christos, §1 sa ne blagoslo-vitl pe noi eel ce cu osirdie ne-am ostenit intru acésta, iar sit nu neblestematl, ci §i vol sa ajungqf a auql glasul judecO,torului stra§nic §ineprefacut, care qice catre ceI ce §ed la dr6pta : veniV, bine-euvintatiiTatalul mell §i prim*" imparatia pregatita voue dela zidirea lumel, pecare de-am primi-o nol top', prin bine-euvintarea 0 iubirea de 6menl aDomnuluI nostru Isus Christos ; §i cu el impreuna TataluI §i sfintuluI

dacoromanica.ro

Page 91: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

KVANOHELIE OU INVATATURA, 1581 85

Duh marire §i putere, cinste §i inchinaciune, acum §i tot-d'auna in veciivecilor, amin.

§i atuncl erad cele patru simturl (sic) sftrip §i marii patriarchi atota lumea : in Constantinopol, in Noua Roma, tinea scaunul patriarchulecumenic Kir Ieremie ; in Alexandria Kir Mihail, papa §i patriarch ; inAntiochia domnia marele patnarch Kir Iosaf, iar in scaunul din Ieru-salim, §edea Kir Ioanichie patriarch.

fl§i precum ceI ce plutesc in ratacire pe intinderea marif doresc saajtInga in portul lini§tit, tot ay. §i noi, cu bine-cuvintarea lui Christos,am ajuns ; caci el este inceputul §i sfir§itul fie-carui lucru §i WI secuvine marire in vecl, amin.

S'a Inceput a se serie acéstai sfinta, §i dumnepeasca carte in lunaMai 20 (pie, §i s'a sfir§it in luna lui Noemvrié 11 ile, in cetatea Saz-Sebe, in vremea marelui Cri§tova BatarA, voevodul Ardealului.

S'a sfir§it acésta sfinta §i dumnepeasca carte, numita Sbornic, delafacerea lumei, in anul 7088, iar dela nascerea lul Christos 1580, cerculsórelui 4, al lunei 1".

Bratlov, Biserica 5f. Nicolae.Petersburg, Biblioteca publicA.

§afarilt, Geseldehte der eddslaw. Literatur, III, I, 280.Karataev, OnucaMe, No. 99, p. 206.

1580-81.

29. Evanghelie en Invätituri de diaconul Coresi, tiparita. in Brasov.Un volum in-folio de 317 foT nepaginate, sat 39 caiete de cate 8 foï, cu-

prinynd textul, tabla de materil si apendicele, un caiet de 4 fo/ cu titlul §i pre-fata, si o fbie in fata titlulur. Cele 39 caiete aa signatura cirilica pe pagina intaTsi pe cea din urma, jos la mijloc. E tiparit cu negru i rosu cu caractere mic/cu cate 32 rindurY pe pagina i cu initiale de 4 felurI, dintre car/ unele amin-tesc pe cele reprocluse la N 13, 18, 32 si 36. In fata titluld se gasesce unornament mare represintand armele luT Lucas Hirscber, incadrate cu legenda:Harldlik X913K14/16 3C8,1rEllySilk KpaunúgkInSH wh 1 TOM UTIIHSTSith BilgCEEI4

KS mina AS AoirtusfsES (No. 88). La inceputul textulul se afla un alt ornament-f rontispiciu mijlociu, sapat In lemn (No. 89), iar la sfir§it un flew-on represintandstema orasuluT Brasov (No. 92). In fine la inceputul cator-va capitole se afla unornament mic In genul celuY reprodus la pag. 15.

Cazania acésta cuprinde cuvintarY pentra Vito Duminicile i s6rbatorileanuluT, Incepand dela Duminica FariseuluT, cu textul din Evangheliarul romanescal lul Coresi.

dacoromanica.ro

Page 92: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

is E HAW\

'sIi.ci.. 1g. v.i. %..4,Vki,g.40:10::.:..1.11 `s.S. 10/VI 1...i...**F...412.................... .. .3. ...................................S%% i...0.0.10..1...:.4........i.. 1,............,d,,...........br. 4.1,0"....".

88. Evunglielle Cu 1nv6111tur1, 1681.

iA '-4k54faii,VAMINESt.t%

ZINK )100C49i-XpiltHlit XX),ftigAISifidgill.:JgXEiti WilderCiTit tiFilaTgAt

spimm %I AX ,4,010inE3EX

s "...lima 1,w,vtr............. ero11.101,16 . 11.11,111**.11.1

s

Its.% %A. '%.411.1.A.N.VNYV:Vra,,.

dacoromanica.ro

Page 93: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

s 1 vi '4"---V 4 t

110?nTili tliErtill119TfroYME tiCinAticírto. &MHO liHamill 1liEM44 eli frtiiFtet 171360iCTL BLELliKX10 HEAfAIO HATIOOliMitifE AiTo II

MiHHTHML AIOAEML Aiiii n p011iTitgM4 1 ThOzf illtif gliith: ^i7 yr. .,_

9343Muitot 6mi-11'4134, 114)41HcmI EVAIr Ega/tOKKH 4HdAliTOypaH rAglei:Ii;:71 5A

3rite mimHXAL nriA,1,4 49licT4 8,61-1 CA main AoYCePA,

CE Asectisim CA CE poiye 01111XAL (13413HCill hip*. 4

AT6 MtiTelpri 4 iciMpHcoom. MI ical , titHTIS iAofrunice parra 404 MHE 14011-,1" liiE't3A KZHOr CI

HTE, fa:I AdAilli CJ:i MEHH 4 pifIliT6P1I HEAEpEntiti

KI'llecipli C4X ii,i'lieTra MHIrdfill HOCTiCK2CMA ,E,EACMU

C:spu ii,CtifiTAMZubi% WI) :13VIT Ac4 4ATóT11 RE 1I1 iatiniu iiifel% MHTapion C T1 omifiTE HA ra Eft 49E CAN

czfAAllm ai '1u mi 01?-14,53 niirvan laH irpfiHrA 404

MHE MKTIIEL (13114 /OE HZ KTOcXA6 rpiatn ROJU KzAe

lpfitice4licT4 ,A,EllifiTtiTE /haul A0101 Mali ETZTOM AC 4

AlAn laT69H -iiiHECE fitHAMIX IlliiKihtf ihillif(tE4 Iliki

KA Ai che Ira mocEsd . K6NE116 HEAfAt 4

11,

AgzipiTXpx AittmciCTA C$1-1Ti rerATE K01;BIHTI ;*1 )

iE AE MiiT4pH MI iv (pipet() nriA,R,4 tuA Ang/tt eyEZIEWIINNTIfir% 4 ticaolin (1qx. 3oy TcroKMHTA ,S,E

CITitfiijil Caitpi wil cpaKXTA CZCE MUTE LAi

89. Evangliolle ea InvAptura, 1891.

.

dacoromanica.ro

Page 94: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

3h VV3h NISI? LIA0V %IV? RILLI1311 911,1W11,1 FV 3111g 1,131.h I vOlt 11011E3Y

Wl.ht wilt, Hhopdodu U vd.trAth Tv .1 ritnikicimm mdAvgwWW 'vdovm 114111,131

--1/A0Wt Tr] 313

I litth WIVAOW RH

31)(1513 MAFIA) WfiLLNIA HV 1121,6105LN R.L$11

.3h* ?V 9V38F11 sIVOLL3OLIE Hm WRN W6Rd:WilWa4 W I

313V,1 W31,4613 311/1m 3AAJFN

WIJFhl 1413,Lal 11.6111*, Wii IS,LVII%Ilt Wti3J+VF V311WILL47Y 91111Fin RV I1M

itrAni

.-.110V I kiM 051t1FW RV 113'0LFW v 111311V3,111F8!

s'dd.nuE grand.vY 3111, v11-1S173 3d1».3311

W009 ?Jr Rtii914 9VOUJOIHRIII I,X111 AolVM191[113(151 CAV911 WÓI1 RV,LFY

1111.11 1.61.v viothi iprAw s V Wilt q973 CpVIM3W sviev` Mi$1501--;L9t W

11111 1141.11tHiN 31/27 Mi$111,01 LLvsw t 'MVO-169101 '9101 S3S31-1WJIOY IIVINW9Y

0123 HJVH5I 3gov3IY4,41

vp§afru steje.Tda rivpul °doom, ',Tropp vu12-ed viluoo ad

'11IIIIE `41§Jus op vIvj pooh, Ul eivultioui `oisup ïOS?J!J 1 qinpv2uI Pe-1 Jo T d9ouT Sqvp nai3outu

-n) :9111WF `19511.11 WI11h311013391,11 3.M3NOVHOII11 I

Nitth VBFV3 9W3M8111/08g1j OJKH

HIFIMMAJ89,315 'HI I 'nhvu ss 35K swnnHyle 41-11" `11.11 .31101 SV PHSV t '0:11,F:

CAt VA? 311V en !if 9V9ISNA0V 9,LHITPIA91.3 R+3 kIM '411 Y 1.y. vsliwnlyvi RV

ptisv t '122E) `WHIH911 LP I

.1! sir 31.W CA ?V 'SWIM .110Y RV 9V9IHWHAO1 Hm HSVCASIZ

I (JVII9dlt WOW ' MiWUH,L 33E 1.0F51 `,V,L3FhF 118113ht RV IpTI sIBOMFd9 t ivl.w uv.uw9V usvslsunti 1.1.019h t %LI Ht3 IIRVRre ryn `1RVOI.I.S12 im `Hilvwxyl

t `1111/ WUN.L 3VW MIRME 'H33 y39 sIVRIRMAI 9.19.LE 11111 I `118V9HOM

,Fda mv9'n3Y.hou 9hP11.110V vLviimotAX mvsurcuipm< 92 I Aulivm..vnFIni '93IW II9V9IF423

ipn `Apisi.Aoa. it.L33hV I WON SN I1M 93U3NWAOY 9V 9VCfrItIOLLAOWE9I

9VRLIR51141 I13(

.t/F NWusfergh3 ;Wry nifirlinim toleqv oido.ui1V,d31 iisv wp-iivóie 'siv9.hou39Y !din `wVomioll 4.11Xvw 3hviriti' I

tyn mmutipm sivsnAos

°idol ism I W Lid?, itinAolp wwvoutusim HFthWloitloamw;atim I slumivAcY SV

VVIW 91 `119V 11310W 9V93A01133Y 9.1)3q1, 0113 I ',1,1,3042 RZI,h `31YVII3J lisvsuomunYtin

93g311IV ..hov ?iv usmirw 3v3VF4is t qM ilti9H.9,3

010.L tum Nvq.Y I tyn `wm3visdriko vtinin wi.vod,

wYoH2oN smniwAoY SV ?VIJAY pi `9801111,11/31 961.11:9 SV

WW imps NM HiH t Wii9d.seivt11+ .kOM 3tVJ3 3,01,31

%WISP WIJVhr WINd I WW,-1i4 93g3HWAOY 9V

sIVOILSOTLA0}1{17 93I

NM IIRVRLIAOttL NM I 1l9V9I3VSIZA03 1,tiV1113d3Y Wii14,51 'MOW

.EcA cpvinatrimim wd9.vki1'mi4, titi3 1141143 I TIVF WE 1:11

11111 `31;r1HEF1i1l 3V1l11123£31lW I 9? FV 1,1M

3d3YNt1,1111E 1JJh 33}

MAIIVIVRY J 3LLVO,Lt `9IE31-1WAOY 119V H3h14(14,4339 WLI FY 1:1111

Hd$1111,4513 1111123g3FIWAOY UVRW I +1Y l'JI.VF Hy1,31)V

9tilvii3814# I wO9IVIPLI14: ;ivy, WW1.11

33p lAtin

T8gT no ar1HHONVAH

:oso I04.1V0

88

'IV

dacoromanica.ro

Page 95: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

gT L9L80

-3.1101.1 ?1, RW sedtpiiI,H `3Y 31 8ILL3OH 9VOld0.1.1134.1J31.1 11.11_12tilY 11W

I ilOM 3.1.11112

VIH4/3 9(1.1.H4 V,L3yhiF 11111 31.318' NIA Vt11011 tr8 I 33311.110VYF 31F01 141,V1,47 1U1

`11-8v

ivihw.LupiN HmsiuI 3Hwitótt RV wenwd9,ut 9LLH117W IIIINUAOND1 .Rd13011 IVOR/

sOLLH311,113 3Y NETI Otitig 4w.11om H9ws,ovskAo3 linDIC I 1,11JJ 11M IIWNLIIr

43C,A,1,11Aill uirw 111,3/1.19,3 HCIOLLPY Si33 FOH VVIII/SHijOILL ;IT 3f H911 9W11)IC

01,16J 3H vHIY 'Rd!!! 11111 I 1247 r '13 31/A033112 3h 3tipi Hgaotiwy ;3 y

3h I

rm 3viiliv4k 112111V$V WHIJSVPH SH 148941 I 33F 3hHH w3yv 811

HM 'risk 41311181Hi 8Ltuni VHHHIV I OH* HSV IVHdRLI,V119,11+ 851 um31,31111111

4051 9M Fld.1, Ht Hmiy,L FIVW 3Y NM W24, ;till '9,10101 sy Htivima,Tni Ini Hm Hi111ENLI1 PLI,143112Y7 11M va,HIAIN wq.n 1411111Y I 3f551 VILLHt ienAH

wciy, wHsYy ;3 NIA V11111283YF Wq,h 1,V)1 I IN NM PL1,113d2Y 4,1811 NH 33 W(31:01/4

110411,71 q,hphy Hill I 3h NB 112 WtiF1, WE1,1111M/13 ;3 H2 ;0,1 112311111,1V

.'3" I 3', kit" HIHil" 1."8,Lws123 +1Y kun 41Hd9dt " NLY"LISH I'LI' yrl! 3h 112

.Jsrim,WHJH P idruipidtpl sh,H4# um 3t/13 I

3hWLLT9V1,3 9MS(ii)1V 3VH1131/NLII

St/,L+ I1M '33'111)11.RJ CAP01.1 1141,V119,8+ 2Y NM 31DH1Y2d31 3171 Hd$1111)1 3J,VAW 811,LH:1

Mil I 31111111313}1 HH3Wygl H'IlVSW NIA 3h112Ci3V 4WSSIF 311,A0V

3 91; I 83 d.,1 NILL33hFlid.

130,1.11)11 HVW W3t `W915,1, 3Ne 31* 3V NO 'Id I 0418LI, Wy11211 NVHdOLLW,1311

V51111V311 W IA H14111 VLISPYr s13 Hht1H Ve)131,6%I.1 m 113 W3FOLLW11NL3 11111

VeJlptiLLHt I Vain ty1 113 4,1iii081.13Y W51361,339 mi3v9,kigy Hm H8Vtiti939..3y wd3V 1,1vr 33( Ni.dm 3h VIV211 H$VRYONLH 011,3d811.110fid.

'pm sAmliw4kir3 Hiva,uniW u'rn valsa.ve'n'supl, 3dyw Hyw I WilL0L51 `WdS&LVIPLIPP 311,./12, LIAJF/I 913VS1283

31,' 3401 H3OVOSI? W,L3Fhp NM IYIINLH.103tiLl4 3H8 ?K3109 1,11,11473

$51 I %instil 4..ho

8OLI.H4^ 0191 3d11 NITI slYNN81.13 4,,L30JI7dY I1M IfilHH1/27'361 Wdp'11.11+ 1,,LHWIV

.9,119ÓU W tIpPido&118519,V usv I 0-11/3h enyo vm9H um vaiti9Y3Houotlu

V,1,11113 1,W

I RV vt,Lyo,li idumiu ii WEI liti143%11 I1M HdOJAVI1NLYIt H2 I HW.10-V

HP lifiYHTW1.1511 um wmt HVt117 WL1AOY NM Hrtly I

11913 HentisP3 mv9H 331,114,311,L

3h `11hyd'i13 4V3NLV SH HOH Ohl Hh j

NH Old2h VV 118VIAJEJ83 wu.holt vidyj wnivi,H

HV,131 1113 Hlh I HI1211.110 313113 slINt3 9V8NY 9VW1yd,4Y Nwo1io,L1Jwd4-Tw um

ww,Lya, gasniwirie 8V va,tiq,d3Y y sum um 331493 I O1d2h IN 118(iNLY H$V011i3h

W11lWd1.111t 1111,0H 9111 111E1 33 1,,IBt1E IVOLIA r hLtiyow +#1 EiLymaYm,iH 19,11 0191 HOH HSV 3vINró i Tm 'Rh 3tid.3.FOH 31/311,12319,11 4,1,113133Y Yid I

POW `13 11111

WN3ThtiOW 33 113 'W Y91,13 36,1,3r0H 3V3VVOH NET/ 3V3V.1).OILL 91V,13,1 VLI,32hp wuywsv 9)13d1,118111 I +#` wHdroa,t 311 `1.1311133WU3 4,vym afnuwerill, W11

I Aoll

HOH 3ISU envi,Ht W313W$1113111 MOB IALNLWWU 3dU um 'twit, 9112 4113

'11.1A0h, 3Y `1111;01 um W5134,L1 I .1)064 03 913

.1101/11 HOL1F3Y 81/1F14'

3111231,113 WILL3FOH I 91H31:13Y wicipw wd,ystr suod.hoi P,LHHOV30,1FV901 IhY um %IMO 9v8rle hodH Hiww,Lya, 1,(14AH WH.Ol1 9l Hsvlakipriti,u HpapV3

VITIVA0V 9)1 1U324, 91, fist I 3 3sivscisunierum ving,hv.hoY wt1E, *Aosir wd.rY u3.1.1.(pw 9V 1114.v 1,51 `NIYHtiwiiJ arfiviidglifsim INHyv,J 9,1,3HVJ12,

V132hr 3Y 918)19,SIZ 9V WA01, 11111 VV3h

I r, 9h,F1211 111011, 3d11331/11 3IMOWt 93A011 fWV sv2

68 1891 (v1na,v1vANT no ariaHoxvna

dacoromanica.ro

Page 96: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

old olw.rAsuct `3.(51%,r, tm rivirmi3 CIWOH 3 g3s3uw9"? 'WHY Iv gupriodu um ;rhw

oad pm!! NIAm ocil.h $3g3H1'140'e vv# old 0LAO3Kr um `ir14.1;h V111114103103 $31

um 313111,1h 9I HVW I AOH 3h vloniFY 361,r, 11B1h 3111,1h tm 003j33V4,15111113Y 111j0V I NCI

.o,m;va,9,s 9ticimvslrn VLACislA Iltit)111' H30,51 3h 4.15313 I 1101131,Y 3dIA.11011 3 .OH

3h $3g31IVIyee $1/ 3V1141iFit litiFW 3Lvilow LLVE 11M WM+ qM "A1)718 9150VHh111?

H3C/11.114 I 4YNCINILH 16 OVH111113d# WtiF1 `2V)14%1)0W 1101VHh411 Ç' 11M 401 WIi0511

4V8.LVMONÇIES42+ mi,ww4JA AdIVHMOL5p11 WEI H$V íY.ovv k1111 FogniwsY

$1,111LW 3131,11 1111,1h1Z sl,?; 113--1 OVOSI? t3H HSV$,L3VS11.1103 Wpipm,u3 W 11111 $353HW

-A97` v 3V i 311111B$01 W 11611DVSEIF 3,0pi `111317hr $6..LH4- NM Hh411 t vat's!?

s;13uw.k,Y sV 111/$,LHWILk031 HVIVAOH 1111113hIALL ;JAMMU 5V33H5FLH+ 11113913

3h 3.1401, 11111 3310911 Id I 11'116%14 1113-11r, rim gst 911413W314 9V$JAIITWILLI 11M

ILL Mislat $1), NIVPICS3h 3V3(iV11 $11 $353HWAY v 9V8.1,30 +1Y 33E1 ;h

Sl 11101. W 3h 9 MVO HSI? FH Sip HVIVIM I

W14111 W $H 14.51 931,11iN3 311.3R1 11,51

WJV$13y, smonvgY sV JIIVRLHWH$31 W)11H11LO)103 SH 141,11V 91113153Y Admgv wriNrilt

vlurTY3(3); wIritow ;,r,3nr, suSsrmY,r, ;du wl,hy sti,Liqu . 3H I $9 MiStinV $1,1Hi

renva,u3d3Y;u trn ;Hy f./H HOH IIYHÇISH I 11,j1, `Hgval0h trenwrIsLink mmusóY0u3

311 NW$31 H014 w6nY .wduhwdoLd 33 urn writpinha HAM `WdHBOY0113 33 t3H

%IAN&I WO4 H$V$.1HWW%11 11M '303$11 $1/1H+ Wt111$111131 13 AOL 9,31 111VVVE1111

WLIL1 `CH 11$1,010h W.1'11%tir14" Sti1111+ HUH + Via 128 011Hh `WIV.1001V

..011311 F1E11 mdt,H;Yy, wu.119Y j 3111w.ko93&L 1LN w.Lug.ri;Y wis urn wditovYt 03

3111\V$9 3d1 3h '310113%113 Wd.1,%31 WIFIFIÇIY3(h1 31"111)10?Ht" 3H $H HTYHILM 3h1,1

9W1,1011311 3H IL) 12V1hE IIV$3t)1V11`,Vdt gWV111t NO 11W 110H3H 3/1 6111/24111?111S

3111111W}KOY 11M 91,311FH 11M 31111,%131 j 41,11, 0111111 11.31 WINSPI 11111 w,LulAY OTIS 11111 311,01$11 lb, 3h vdmsv V

mmw. ;Y NIVS133Y3Y 3 $11 %nit 3h *113%113

3L I E011 33 gu 1.wuu w ;V Wtl'L4 tim enturY;du ;dyw I 3,1,3E1, WiLlipOW

$thisv ;V Wm,* vluu,tY;thr um Fmn vr,r.dów J ;LuvskAoa wrivt,siz Ivsug&L 3J3141

9W.1101 '1111\YNAIJ FM!' 3.1,tipl V3 H$V00911.3 $dLHt 11111151n %WU H$V

1111VOY I 04.v ;du mmysk 3h W/h 3h 113sL113 11V1.11 3H $F3 9W%11 9..11

HVWAOH klEjtOi IWNLH 311LN $14 VIFS12 $3E j 3HWAOY $V 9V$IHWIIA0/1 WLV.11.0)1

H3dri 1111V)103SIZ '3111WILdJ VnIt nuiw um wisk IlY01/ 511V$W 11H$9

r-'1111 Oh $EILli 3h 6'$V311 W1i1L1 W138)1%113 $H slYind tm unutoyftw J ws,hvn

wt,,Lniu ;du vinf.Tw4,3 sgim tiaV wuwwp lh ITV 3h 3Y 91ÇIWJJ V tr3i,v1n INv9u

Rdd.u4- aN um IIHV1 3hr11/ H11/11 IlY1116 IIV.kOW 011111111dH HOH $051Ht

$IJLL j 914 usvsuwoV 3X gv IIV$11-1WHAON 3114pR1I3 3`? v'ntlyw4,3 J 'a `36,Lnori uNtv

.-rttru 91,8LHTWNL11 renwsw `usvgrotTY J 111/8LHWILIÇOSI HtIVIV.105131.7 H3011 VIti3YNCÇ1MI:

WIV.IOW wYriwu9Y unvsizn La ;nu 3VLL111111110)1 3V mci.hom.hp ww vur I ;thwwrid

:Own urn mlurduin aY tim 9t1sn 3Y rug IY 43011. j %OH NM 8%1 H$V$.13C5Iti 1.11101,V

`Wd17) 11111 s211V H$V$13 I 1115 166'1W 3V %301%d11 IIPW 01/Fi. 3V3LHH118011 snw usvss vwsh 3hv.1)oY 39.1.9,51 '11.141WdJ r lylee NIV$H0(101511 tyll I siw4ou s;unaviloY sv

Tv;Jmuli.hom 4,Lnad I aY 4mwe1gsn urn 3V333,11 F3LV 91119101 wurn2 31.1.

T891 ivuna,vIvANI ansuoNvna 06

dacoromanica.ro

Page 97: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

gH im wHgulut -1,H3Tuww.lod P8W1,1V I 3du W3131.961,3 1.143,31 40' 33%7083 Al

evg

$61.110V 1,1.3?hVAL I t Ilvirrtst sufntw 03 3h gIV$H0311# H33608 $1, !mile I 4.Y

cp H911 9WH5121,03 HSVOOW H$V$IHVOU0d11,1W W011 I

pi HM Pd0133h11 9d0d$1.110.1,

'6108 $31 NM HilW IiihHH I ILT421 H'nol 8)1 Hill W311k udym WI3FhP WH$83&11

311 pi J 1,111SPLI ;417' suodtivm AoH Hm H3J.Evrtio qm

I H$V$VVI5D IV$1 .8111)111 9,1,01 111Y 31YPI1?,1 3V3dFW 1V$1,

I HVO11013,141W Ill$,LPHHWA0V $31 11118,01.5123

WW 310CA41 Hfil I klhV$Y:k 33 4,14' PWHH1J WIi V 414 Hsvguirh,

Hm H$V$13V42.1103 93MVO4? i im W311WiC3HWilOY wdI $1,erruit, 3h 01$E11.8

12314,Y R? W41, '931)WOLL SPOHW I I1M '140V %5'111H423 PV?Y 111VP$A,9Md3h

. 3H01hWJJ)01) %UV I .1t9w $31 qm 9iLvdsmir1 'WM 3i.dp,042 WfilLI 1,LHhHVB

I .0 IWPO 3h WL1.110Y W4.-1, 31-111180,11,INIAL t 3,LP,13h + 9W

I HSI2Pfi?3 1V$LLHV

.otunlm-swAriE DV W831,11WWird vtiv1ri k Ilyvsky, IwE WHIM.] 9,1,PLL$N1,8

9WFM 9,LP831J14 9W1,7, Hirld I 1.11 3LLVAOW t Wjh uft3W 31(iym WiLPHHW

410V Wd.3 I yI PV wHgvnic 1,Lvirw W w3Hr1d'utz 3VVIC $31 QM 3,LHHH I rhisp

WWHH1J $31 314,0S12 ' H339,139 1111,L$H01 %LOLL tim0 H$VA080MF158

.3h Y 90101[13Yi)031C Hh1/31)10V IVH301.0( 9V$HWIli103K $?, w+hE 1,Lupeir,

311D AlljOHWd$31 H.110V PIVHHIj +34171 Ildi0s1AS 3h Hh4.11 t I MAU. .33t 33 E WyPH `9,1,31,42.1)03 W 1,1211d)101,4011,81)* WM: w,L3yhE 1.9 PH 3111,1h

9.31 W811t114J1.1JWIL13 3d,h31:08 NMI.) 61583H W 11M Ht1HV,338 Wa Y

tenput 11111 I 31ip,CALLH31.113 HM 3Y31.11V1,1V WL1D, WiL3Fht VV ILLPM0,143t I H1ly8 H314131

1411,1H311 wy 930313 'CM 31H33.113 Vd. V W k1H j W 0140H NM 142 NM Pd$11,4313

W1V403131: 3,1,111;1W11 W rim 31413h Pt1111,10113H W1110,1 $31 3h 130BHH3V 111$12 H '13

I HP1V.ipH NW? Hill 1833901 Hadpi gmHw.11oY 9,1.11,11sLJ $4,h I ILLydamt, gyH Hgv

Iwo vwtmu nv im 9,141SAOD, $FH 95111,40 I Hill 9,140SILli $FH IWO 3Y 0131O 3h

Hp ilviemish3 y (da I )1,08 ThILVM1WSSW s d ni suivii9w kisk isld311 itÓLL mold

qh I Wfmrdn,ut gd.LHt, 01/031p, WCiEl 3111;18 H$301.V H113H3Y 4.111,1111,7, VMck1V9t, 1.3 HSV

31111,31 t HPW$H Hifi WLVJOH3' 11,i)OLL I$3E3HWA9Y $V 11,8,1,Nly8851 14.1+ht $diLH311

VA'JtI.W sIV I 40V? IIVOltiO.LWJtsLV11 11M 3141V1,1011 ntrest,H 33 ah I

PV3h

;du Hm NVOICiaLL1401133Y H111114M1 W caloLLHHoi qm I 313W 981LLXW 1111 HHYTW

31 40H 9301Ly311.11 NM Hall '13 I131 I `3VF1I, avurou 9.Lupiee ramp!' Hrn ;am

.W31011 ILL W W3 I

FLI Wh 9.L1103Y 3111WW31011 03 ?h 130A1,r1W11 siw0 44 J W

Wm Ft/ IMF)* 30$31$8 kIM vedysitt 91D,MN3 0108 V4OH I 3Ht1W W11,LINL51 HHall

illph WEI 11111 3V3/V3IWU friLV ILLH I rP1.11 3110 I3133113WO IV01142 36D 31/1A

.$11 '131 108 31111 1108F3 JOlriLd $?, HM PII.111WO3JJHtim 1101/,1113,L3A0 HtIOLL IHt1W

VAL I '18 Ht11)H38 WEI NM H$V0Iti3h W.Ornydwut quócluE 33 1131 WH J118111rN31011

WEI 11H1 OVH8P1W99 3h Hhyd8 CJIVHM0.1,WHNL3 I 3ft1W.110941 .110H NM Wt1H1,1,W3101.1

VV 11IMOLLW3IN1L1 3h m.in I HOW EIGH HIHH H 4.w.kov 983?39L113 '13 Oh

11.W.110V

983 I 3Y11'130 HIHF1 11 3.1.V11,a, 121,11$123 ShAlt 33( $141,' 3h1E HInytrtH3 VIlpt

me6,0LH HmirtiON Hip im wq.hE sum03Y I17,1, W911 9Hysiz %3 www'nym+ 411F313

3Nt11 wtiLLI151 nimloY J.4YHY;d1WLrld WEI WM+ Fyn 3910313 WV5I2D, 3113h WU. Ht

16 1891 arlaHONVAH

dacoromanica.ro

Page 98: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

n'VH OdillHNVIrLII W9,61.11 33h WN3q,HHIII3d9 VAIHHY3611"

n . ?Hit Ohljg tenvJgd

WFI SIVH951 331,1g NM H93 HIHHH3h.ItO Innycni Fpn 1w-hot `17.110 3H I: OHW'fint

311WFOie `Wti3311Stim i weid,;151 Ktvgy 31111£ pWdIVILIOdilt 3 H (Jr IIIT1 Itr `OhljE

9wirm `11!13 HIM11134 43)( 31 tltid,30H 9VSHWOY SI,h `1.1-101hWJA0d"

qns `2o1epop plumen injoqw!s vrenjunnop vennlo tnp sndaToo en!puede

un vun es xelivo °Is ItOtd g eiewpin ed `mieTer.0 ep leiqeq ini!knis HIWV1+11 WIhpi 9.1.HSP3

WAXY HM 91/011312 1:11T1 I 9VW.14'.L 9YHH81.1,3 H,111 i 9W1190VOU3 OH 1.3 Wd131:09

I.HO1hWJA0d SJJAH?Ll HÓN m renmystfr HMI: NM 8NuA I nsvsnwóY *Tipp t

w3nn `m3ohnnYON Hm Nund InvitoY I wciv qrn OtHWC19.1.14- CAVT9 W,141.1.WJ 1,L3111.

3h H11111H3ft1ÓW 3171 I

SW OV3.1.HH6LIJ W He14110V30,119/9 3111111139 'HIVE V1 IVOLN

Vi) P LUÓW iisvcd4,livemeetpm v,Lul,daY Fern1soYp3 I W8 '13 qm 83minvirY

mvsnw;NY VVYV H1I13M 13 3.1.H311X9 Hp I

HM VM 11193dH1l3V510(JH H HilHHOV30JFV9 11M

0111W3I1V9W 91.ht 9J.1.11d3V LLOL W 3tip.LWLJ3h3tiII3H 34142 99 tiM I Hp LIM 1/9

WHWCi91111 3Y WW1H1U 99 HH3WP,Ip Hil3d,WiL3 W8HM4 I Hp] 1IM 'CM 3h113034e H.LONÓ3

n'nugn HÓH 3d11 tim WtiFOY j 9W.11439 ' W,1.013H.1014: FHB 1'11133'6H 3,LHHW HOH HM

MI I 911 9wym 9d.MiHWOY 3LF01 Afr 81.3)10H wdizoit 1,th)* rim

I yetI,LnoN

wtiv 9114'01 9WFM 9.141083H IWItH NIAN I HIWW3,L3WV9 9H 9,3 HMV,L113d3f 1,3

11911 wÓii IIHM3dJ 9F3 I 11-M9 91118Wfill3H3H 1783h IWSPy, Hula 13 aYnJv rIni 1,93h

W, 9ti.LH4-# 31493 11119 9F3 1760.LVIZ H9Y383110(311 1111p1 9y3 I 44.hliht HIM HIT]

¡mini vdotim,m 3142 4WH9HVLIW 3H 1.1M I 9WV1,10 3H HON 4.hlihy., 9,1.HY96,1, mwqm

111.49 HIMOVW50;11 I HM H1hHH110133Y3H Hifi HIIIHMICL1 H011 um Wh 9,1d1P3Y"

WI3Fhti 14111WHOIJ

WH I J109 WW1M1,1 951 tim 1.1,3oJythit gm 'psalm& 917 nintututiH j 9CJOVH11H901 H08

9111303Y rVSky, 11.3, `0,L9ym I %) jda AM 3h WIMH.L05193 $31 im yntapJ

1.113h Ap] 3h Vc1 I AW3h 930,1,9AN HVW Wd$1WHWMI" 99 11M suirvosiz MM 9.1,11d.

g3h WiiLLN

NM `13pIll4 3d113 3113p HVW 4S12 '4.3 3h I 'wamtiatiomy aisk RA HRH

9W3H `91H9INI43 9WVW.k011 j W51364'Htil 33 N.3 F51 V13FhE 3V odyw

utiv,osit j ma,Aont, WPM HittlOCIU W3h H1.H3WV,A1 inbmpi 3111Vel1 I t HM 11,1,3h

9d0M01 HVW tim ;top HVW 3I4k `V,L3 j

yh um 9.1.V.L3111.1031 11304? 9W I pi mmihniN etwillimvp Hpitlp 121i9IV1CHt 31JU3 HM

I 3E3HWAGY 9H.1t0 W11140h.

[111.H423 P'40V,V umq1,31-11h I Odin INA+ vedgaAw'nics+ udym W.1,3Fhy,

W5134.tiWW;id, %3 3V 'Hp NIdOVHhHH3h.10 um H.lip 9Y# 3h $61 I 9V 9,L33hy, VV

17'17` V 83E3HWAGY 31V 911418t/NLY HIV1h id j zpit pien.kom HVW .OH 9 ve ci

Nnivsmw.hoY Om 811 3 NLM Hsssui vNIN Hh# wm31,m1Fi3t1m vtigd,win

31/L13 yeJsyYy, 03 '13 NM 83E3F1W40Y

9V NWRINWHAOM I HAOLIHN tm Feruiri

31v.how 11,^ WN31.invitówt. 33 NA I 9W40611 9.9 ihuadaY tivX9w PU911 kim 3Mp., 911011

3W.h0HIZ I H9V.kOHOMPCJ9 1,,LI113h WANLV ;Y sidenviipm notiv j 39 vvre qnsOu

T89I `vunIvIvAtii no aignoxvna g6

dacoromanica.ro

Page 99: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PALITA, 1682 93

,,11"`krrk Clairk'K('I'EHHTE 4rkT416 AT411iFif36 AikilttCH 11PWPdIKE"

ErItX8rik /148HTE4811 M CiiHcLA.

Dupa care urinéza un ornament represintand stema orasuluI Brasov (n° 92).

BucurescY, Biblioteca Academic:A Románe. Bra§ov, Biserica Sf. Nicolae.

Tim. Cipariu, Orestomatia seau Analecte literarie, Blasiu 1858, p. 30. A. Lambrior, Cartede citire, Ia§T 1882, P. 32.M. Gaster, Chrestomatie romcincl, I, Leipzig-Bucurescl 1891, P. 28.

Petru Major, Istoria Bisérecel .Rom dnilor, Buda 1813, p.144. Vasilie Popp, Disertafie despreTipografiile romeinegi in Transilvania fi invecinatele dela inceputullor pd nd la vremile nóstre,Sibiu, 1838, p. 13. T. Cipariu, Principia de limba, ed. IL.Blasiu 1866, p. 104.

1582.

30. Pallia tiparita de diaconul erban si Manen diacul, In Orastie.

Un volum in folio de 161 foI: 6 foI nenumerotate si 158 grupate in 19 caietede cate 8 fol (quaterniunI) i unul, la sfirsit, de 6 foI (terniune). Cele 19 caieteat signatura cirilica obicInuita, care insa se repeta pe f. 2-4 si este Insotita decifrele romane i-iiii, (Ai, aii, aiii, 4111 si a). E tiparit Inteo singura colóre, cu 21-27rindurI pe pagina, cu nisce caractere gr6se, amintind pe cele mail din Psaltirea sla-vonésca dela 1577.

Pe f. 1 verso se afla titlul urmator, sub un ornament cu sterna familielBathory, identic cu cel reprodus mai sus la pag. 83:

68HKO fflI AECTOÑA MIi,I4 AS 4WHiSE8311`11TTi Kr1411,11 KflEIHHHEWH CKCúpIxHAFIT6

MEIN% lloA /113 AiinuseS KS Ltillirk

HáT9911 2KtirtlidHik EVAEIWArkilk ApAG10/1811 WH

3 HTrkpiiH w1 KS iptirk Rai K8 II0AT!LHAibt111/10pli iviSpH wìi C4diTHI14H t1H ap,0Ant;H: ni.ituiTp8 4HTFIvliATOINA 6ErkpitlEiH

CZTSHTN, 3(StrotHACHHAOpl& notisTAN,A,h TW RiiHEAf

pWMId1H : Kápf rldiCEHTÉ

HSMAH AEA TIME MIMHE tykptAik npiiiir(18

ci'murSpk CTIMTk 2111IOAll xc

uSii w ficiichr[op]ioak tiócTp8

Illh rkS 4unSr 214ÉCTf intpum, AV, 1107[10E. "AT

tlli1 ehrhp11111Th 4ASH[A I]lOHYÉ, SILIE

KIIA`fiTO, 15 4, 03KAFCT{Ild x101 Y4S-iTH :

Dupa acésta urrnéza urmatorul prolog al carui inceput nu se cunósce, deOre ce f. 2 hm. e pierduta in tóte exemplarele cunoscute:

, .

SLACTE37 eta Alwirch HI.hII 4S[0A008/16] U40iI n1300411 404LITH

dacoromanica.ro

Page 100: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

4111,9.3 mitovrddruHrt,our avrenapr 1.9 khL3h1)Ill wink 4,11Y %wen* ATM

R3S3HTY HAY 3?1IN FRI Sr IY119.51 .9W$51 OALHNWP y Oh WEIHS123 931)19

9,Lyp SV RAH ¡UPHILL! !RH %IN Rd, HhNS RH '4,3 VIIWSH NIT1 VHAO WLLV$H,

319.51 HVW HO,SW shisHrili RP 9W$51 HYWRIV Own r!rn Hipxyl `IINP31, 9Wlyliaf

FeIMS,23 HILIEHI&LLLI NJ.3h H39 !IWRM l'44111 3131,9 yVOn ad.3y WHSPV99.3 Oh H.1111 4.3

Hill3HSILV9,3 Pli),109 3,L$H L3 WHH.L3h 40,31 Hdif 3111,11$93CLL Oh : 1.Y3H H39 NM

Alan, .AVI R!S!HAvlY HMI vsyv3 WHHVI1 OVOMP OVepif IiiYHNJAHhIH Hrti H3HRH

R3S3MV110Y HP): 5P/IfV3M Hhpl Ord, NI7W Th : 9,Lvsw q. dv NM 314,1qh g %MAW

.0(511 !Iva SV !VWHEH+ Wd$S12 H1IVI1ULL3 rm HSHWWINSI? terwsw W lip,VW 1Y

'VW VV 3X!FINS .11,0,51 HFh 1111011 RH HiLlh HIH'L Hm CAVO1Ir W 493r1A1 MI WM+

HIVLJ Hmaivia 3112q111 RH Sp3KAY H$V 3V3RFV3 WHHW3H H41110513

WVh JJh PH RH 3111h 'CM 3H3PX NM 4 11(1930Virk 3LLV8W Rd,liNtiu :4,myri WV NM

11.1.3h 3Vf 1111W$93ti,L 3h RCJIHM sitiOVHht)160till 3vk11d9,m r!rn 3513/1 MIA, woe :vdovm, alouri [3X] ! 3101 w P HtIPLI3V [!]3

RH HOH Wh sdamau 3X [313y] HIHrtav iptivm vds,LLIIP313 3hHS 9W851 9,L$VLIW

[+ SV3] v H4 Hlh34339 3V395K$V3 aLLyo.r. sly?, ILLPHWp SV H5V PHETIVVII WOVHHOLI

3V3,LH3WW}M.d9H+ `IILLPHWp $f WHP.OtiJ vv# 1113311/44- ' 11 N3h ftIU HilhHHIIH.L3OVNW

liVAOH5PM3 HO?' H4211tiNI.3 HOY Hh ILLPH,3v3 5V 3X HSI, PLIfOljJ OLI `3V3,1,HhH$13011

nYvv 3V3,1.0111.11 i 3V3451 53S3He RV itovtiw !Pi1,33h 3hHS

3X !di' sH yevidF irvadoLmsaLLPH enu amp lood ir!Y VaillSOBAIV3

yrn? Hsvgiww wrinumw .np.H ssir ymy %WIWI .01 :4dovirulAvtindull is OH0113 (14H'1LJAH?f HVW 3! 811 scum Hsvslully V 9VAOLLHH3H 9V.kONW,3 HIT1

PC$9101,0 913T47 .11012 3L11,0,L 3Vq.hr 13 ynten ¡VD, 3V2 wd,LIAH t!inyJav j3514 HOH W[M]

3V3h17 sHiSÒVHIFIAOHill Hm HRVRIVIti 3va,LH9www4dsi Ild0VM:(3JH6H1 ild0VMJ

.83dy `413V3HiLdN9C 993pICAPIHNZ H811,0101 IVHdRYHILd CLIVNLO itigiavy aasivu wada,v

:ymy !Isi? $11 N011 HUH+ 3h PINT ildAlidre FIN(11 !?11.VH4. 11693 `3/31rL9 HIMM

HMS 3X 11.31 ;VT: WHO V.H y 3MILI$93&L RH W31114^ HOH 3V3hrh avirde,1 kun J9

99 ni 031.1 VV W,LSVH vd5luptim3 sH mas1aYGH1 sp. 33 .10,1P501,11

Hm PHHH Woir0J.

WLIRYoi WISP5121:W TVHIJRURtil 1VMJIL513Yedl OVHfl3V 3.1,318' H!rdiavy udyti n.loYir 3M:11 w tly$93CILL ;LORI ri.hy -5dLLN311 R3SHA1W HAPV WINLW+ 3131' 31.1ph

$163Hetwif HSV3MMIC5V3 3HHh HM911$9 p 3VW1IPH3Y HM Sd 12W MLISH3Y(11111

" ImiLl V8V 9411 wriym m[dovima]wven WINSIZ3 VE11:-,19 "3S311e H$V 3V3W5H 3[111+8

-11.1130dU Hm OIHNIA,H+ 3rh[turfsin p wvq.hviraY '1 `31,h $363HTY HSV WHINY?' (I

=Oil ad.,)y, 0111FLIH# pa Hq.fiNIALI

ely+41 avotlym :avy gm HON. TIHRHr OLL3131

Htl6NLH (pot' wdy : aHardd 'adyw sM THHIr n r 3MyR936.14 1240 3v4.hvir3Y

reriti9Au 113ÓL 3d 11tiOVHh9CiOdil yell.V '31,2 1d1m1- vvq.spko 3 3h HIM9,3

.H311 `Ved$11.33Vr HIV wcIsluspilo 'advw nóti JAIN 0,ILH4 `HHIAJAV19 lifiCAVHh

.indodut HtIIIILM 3/11.hrti&H+ J)0 4?11.V9+H+ 11.3 HIll '113 3111y$93fiLL !h. SI VWEHIVM `m,v41 31Y3da.3 1,1,%51 !Y

J0.11,3A1CiHi tisp moo)] 'my& fIVW 111/113h (a) th 3prri3 AJ5U RH HilVVVV

389T `v-grIVa 176

dacoromanica.ro

Page 101: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

pm mrtwst1 IVEll1}'d42 MON Li8dWY 3V HM utrui HhOddll ulwy, VIILLP1

W1VON 13 Oh HVICi%11 8dAL4'U HM .110)111111/9 113.1.1CAly H$V ;VV. 11111iNLN O `snol,uwwod

www adu wum.sd,L3 im 'w)ovh;du tm `wm3Tuoleput wsikw up'23no513 svm4-8w ;dyw

8N 6'i.h11 8d111011 ta V 811 `119HV idll 11111%Wilild 11911 HVW811 `ips;neny Huy OLLHNNLV3

OV3ILNWH8)1 8d,1,11t, 1)130158VS1/11+ 11111 81,/ OVH9L1V OILFOLL ,42)1 11W8S%8 %N `3111423

111341111,1613 OAFIVVOW 8C/LINO11 VN815111+ .1,10,11H111 113,00V3113X H2OHNIM$V8 .11,10L10110h,

011 !AM?, 851 Hm usvss,cuov Jtomydó N+ IllIVI.11111a ItOdOLL.H8YOHOLIall `1131.t.CAW

Imurtuu gp; im `utwsm;som r wwwsce W irvnima na,CiSka 911VNVS miwsm

;apn M'AMA hOMV4 N+ X v HAVJ'a `IVOIC/0/1;18Y3110110fill 1111)123111 OhOX

811 HM : vVedn N+ 160VMIWIVid .10U0N31111 113M,' OIVYHW 4M0Y150I 80 .11/1.11423

H8V8XY 81HM(19.9%3 smpm usváisp 9vepdou,swy sukuu sasoutry u.S.ov 121/1)W 831

89,J, -3V3W8H 1111E123 shL1183 r042 851 11111 ,(,)d 854 14 %LIMO 118V8XV

Ini$,LHYOHNHY W)1118W ymbsu vt.wyh vvvsupw ONWLIV8513V nyu, OVH118V3 uwdp.0

pm ilseprf uhpuslALLoup; C HMOIWNIA1 HM ulnum;du 11,3,IMHW H011 '&151H 3V3,1,

9JVtiV 121)1 3111,11 IIIVNIAJA0f/ 83S3NTY 1411(18L1 1l,h3H W HM 8111,1,1,30VHW

: INHWIF 89,L1,11) 9,1,143 hoXY 8)1 3FVLS3NHW8V11+ 8%.1,

11VOIA4Z %1JOY slVp 0114,1,11 83S9FIL:vilY 8L11 3h HOVVW 11WHOLIA gr, !h HVIV814

Wd%ol? WLVP H8V WLNHPH VIAWC1.11,0 3 9..31 19 NINOSIVS odtwo PV OhNS 118V

Hh011 pile!' !Fati NILLOYILV 81! 0451 831 V1hV 8H HVW8H tvILL311ph HON

g9s9F941" iisv you lrhEougm I Al PV ?X 0hps vdiompd313 vwpup WLLE0J, 851 ILH1131,1, 1.331b 913V4/8311+ HM 1119J,L11+ 3VAL14.9 H011 HM ,k1,191,11 811%3

31118W LLVV im yv+hy Ostinv 3S9M0111411211+ ON 13 y11V111-ffill 8313p10Y11)«

8F1V9 11J),Ci:W IIVN oY V

HM 3LIWS/N3 3I4 Chi OLIO ot't V g

HM 110,81V

elt ILL1,11 HM "1)13p1054)51C TINF911+ HMOVH)I Y ' Loui 9,68Youi

9.hV 3dU WfiH3C113 .,231 Hti NW 3.1,3(11 8N 8Vd111.1 TVfir1 Ofil'OY y '1111V W

0,A,VITIVHH+ HHIld Wd84? W :psYy sIsmil.hoY Hm tdu yuly gtiOV vinupY;timu

8)1 H1T1 OLLIIYIPLJ311 ,HM 3d09%dX mdóv 3VHb11 8)1 Hp:105711)1( %)1 83S11411,571 8V num,w Hitir$V 811 %3 1419111i311? W9 `13 3v4Ipt; uW wdr,9 01189 OVVIIII Ferwirma+

ini0V111183 wWvAn 40,31 HIT 8)1 yl.hE sdunu :;dr; Oh

PV3I1 PM IIVA011WillY w ft42 %3 Od,O8W 1111,1h ;hpil s1V3uE 1V0HVU Hm ,LH9,3 11111123

Nui utipsiz u1Hstl3 `11V11%)1HS g utilasfrou `4,litisisizy um shoidgm WHHIF 4v# -9111%u pm 173 vu3d1.33u 3Y ;dym nInytdsm ativw 4- 411.8)13%11 SP 91111N 9LLVF(id.

.11+ 3h 2131W W)13)711 %3 3V11 pswiy P mvdsm mipw V.1..110,%)1 142 untipw vl1uww%3 HP' 3111V11 179 1111/831 3X :31)3w !Chi 111158Y`LXISIZ 11.1.3t)142 8TV

idy.how MOOW 11,1.1111H111 8Z W)111+ 19,111711Hdll 11W8)1 314,1S

11.1A1 19 odu 913.1100LLVV6 (111, 1913 8V 31,11VHONV%111+ %N u?m.hovlY 31,14 3a,;:m1L ;Vvpu w+hE a 9d11,V 3VH11i318 851 HM 3VIld28W 8)1 111110Y11)1( $V slIV851 015V11

W5111+ %Ll1P311 H O HOLLVW `1,7M,11 851? RN oitriiiánY !h !quin p3pnlw !IRISO Wri,L3,17,011

1.1113VNI,IX W118Y OhlIS slYNILN 3111+V y311 3elfiy113 3Y : wultoY OVHS

husw 8N WJ,.0V)1 `3LL3111,31 M 10X311 N+ W.LFY 11311,1 wihqv dii 3Id,H9+ 33IfiN3

96 68 VXVIVCT

dacoromanica.ro

Page 102: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

, . , ,%. or

A if At. ,

..

ip, ; it3

90. PaginA din prefJla lau.

fter't

`A-rf,'1? 4.

ziterommi.awaik,... ' .; - ...re. . .` .,,, ; .., -;,.: tei,

3, .: tiftirraiiili ffil,, ttri e wit I A.

.. ., .., ,

nik A tt- ,Je, °

. .'... . :3449.',..-,-_.... - ., ., 4 i .;44.'' ' '" % 'ffill 404fOti 7iiii ItSrs, mi

; ., ,, , .,, 7 ........ -..,0i, o - -, .., -,..'

..

Hitii4-AltiS trAt: - , A .ii: ,lati. 4;11 .1.

i - ,...,,s -7 -- -: :-- - < - 't -

b ,

.,, .. 't - , - '-'r 'vf:3": '. ., 7. s. o ,

Attf *tiVrica Ili lit T. it -/

L

r,- - , -. r .:-.---.--.10.

f - 1 IV "I" ' ' A fig(' o iC af 4,),Etii ,11.

rx ...-tAii A' -..trox 4111 S' _ 41., '41L1

r -,-- ,''....i 44.'. li, _

I ''S ',F, :

orr ter rill tug] kvAltt, up rt! - , A /,,.. ,- 311.1 i.', ,,.

A , i ,.'

.11/54 [SVCDITOt ; 4 ht A`laS, iiifils '

. ,, A A --, - i 4.. -.1. , ' 411' gt , ' ' zi .,

f"-: qiii:Vir A -M.. Irt .: 'itilla AV m414106( -i-ti,-- .. -c.,....,:i.:1 : < A : '. '. r 4.: ' ',..; ' , l'. - z i - ' ' '.' .. - . ' , . .., .

NA AlrAlirivt iii 6 tuirktisi ArAlotilr lis4tiolutAlit:.,r'- .. :::-..- b ,

-, - e l , ' ,17- PS' .' _. '.., °1h

dlopl ntairrti lvik It' liv4 P. - tv -,..::,---. -:,..f . '7 -Aar " " 4 *., .0 .. .-, -

_. - .;,

, 4

,3.' 7:. ....-,..1;ittiktilrfai ?ASH 14011 , , '' -.- ', p, ;.1 ' , ..y , we ,

Ail Ao. 24 sti till te.ailitilik`i ..kil , q.

.. ,,tt7" f ....

.. _

1,, ,i,A c Aiir It if.X II- tilti-ir iv(tifr:-Isi.:, , . 11'

7' -I.A2(iii ?Ii.A if ' N u -ki .4;11 .7 'I' 'I'e - t..

ii.,Ais {unit; il TrigitAlti l' "A*81 -.6g N. t1r.- ! ,..

:with Iiii: .:4 tritt-vt :41-4,n intq fi.

. .,: ::::,44:':.,. t I , 1,1% .

kt ,' " ` ''' !-" 4 NI

41:,',rt -.,i Ilik V. 'ILI fri frii; tiliMn, I.Wili Otrr- ^ i -..' 'I

..1 ' 3 .... .

....0 - i &I '. V.

,:

,,42,..¡TNT& 4 3/161.! ti CZ I qii ,4)144 _O 1 4V -.".

.. .. .-,41.°1 II

- ,e,i., ,.. i ' . '

41-1.44- :- It 'in rritit A. (17 i4,-- - -,

- - . . , ..S. o -. .,. r . , 1,, - t...,

,0-41'0'.il.:41 V-Xe.4 A :1* - t'iri .z., I 'A_

,,,4,ii: , , ,

- --1-.,- --. _.,... ,,,

- Iret.:"» . : ' rr r'ip4i444,4LJ.I'''' '1';-.:ES'.- 'I, 11. ti :...-.ri.:;°v , _ .., ..-...,... ,. _ t 1 t - 7r.

'''' ,IX-13 11E4 ti*i liiii 4:Pl.:. 0 1119ri : -A iii if ; - ri( r '`.)/- J

w" Az, 5rSA :11!¡:!..74! it. 't:af''P:i?..:50'.-i:- .i.-1''..7..

.. 9 r., r ' a ' IL o ie- 1 , I .

- --. . ., . ,.. . r Elk. i ' I . A .. -

.,.

dacoromanica.ro

Page 103: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

81

:ran'? NidOVIAIHNIAUW+ 1dri II 8

4;HI,J4lY 1/f/Ill 4 46ovio1I1vrisLuw4, IdAym IV g

OWSH

?MY?, JoidÓu vpwvo gv

.cHIPLIL

113Y : IIVS8())611U 9V101VVO Sy 1.a.dym

g : H33L1,81i 4,k1.63/8 H

,n3CA :51doveri+Ysil +LOIN S

0111'11,11VV

L9est

: 91111,18VH 31 SV s .91opivsmdcpe o

vvmh Y

' VAT J mvóbg

If0/,L11ll

: flAV ;V3IVSH yd,31.hv g.L111,3 WJAH4P3 17804,3

z39 H4 HIA! 03 Hill 51,1.139,ISJ Hm 121,S HSVSHCAY 40,1,306 Slid,HlY WIHS123WIL - 41HC/83 ('H738 33;h Tfirg 3141Ó/41 -

W831,111,1VSÒ W9WHV ÓH ;3(1183 V,V14 11#

odwycidmi. HM 011111,8k,3 Hh36J 17V;Y ;1111,h3dJ 36U W5131,80Y118{ PHU', 113Y

33M343 kIM 33dMJAHIP 11,LW1,3 3v3dvm :4,o3onitidu 113.1.1mTir Hgv nu terodsui wit% RIFF VV II9IVF11 aLcIVII

:aosavo es vrealturt 019,1 uagun

- 11,d1W6C11, HIF 0,LV,L0h 11' 1Y ?yip, rtm

52 St) :08Y VH.1,33Y8C9d011 4h S' NHL: :3,1.43 HgEld1,8 1,L34,h ST3m46m0 s : 1111161.31

5,1,31.11 86J,H+ SISiHiAslY VV,04? 960170,1.011L11 V,I47)711 urn :160VH114,1489 .14030VOSI2 11411;113111

1011$8 11,LHIMiNL4Z33H 0-031,L3H8 13M SLIWS83 OltiVIFICSWAI,W wwS&L+ ?viz?, 0138

Nim HflHlJh W Hm 411119,WIld A11714117d42 t1,108 930513 WV turn gWk11,V11 IH 11M

1Y1M,L;h ;,1,3h MCCSJ,317011 VirLW 11+ SYHIPNLY 98111,11g 9H3ItiVIV 1 Hfil %SOY

IÓVUL17 3firW AOC/3[113Wg3W $11111,1Y 9HVIId3111 89 sgsgHTY HSV 1717111VH+ !iv

11817 31,tiNLW S3sn1alY ;du HiívJggi yq.hy, $6111311 9dOVHHWWC,A13

Hannisiz CA08 1,141,1$64,Y SIX pi ;H113 WJFPHLV `A'8H+ HHS9 H1131V1::,0 g51

"21.141,0W WVPJSIV38 ti4 titho gq.V kirn VOldOLGlhtCA01, l sp H,1,33j sv yAfilLW Hilt `3,1,Fou3 im Hdultu, LLVFVV, HM 178 S;S;Halge WH1,11

W.,1d1.1.1 RS 1,3 1111(31.8 CAOY 0,1,31,hV 40,8 FH3YHIk OldO,LIJSM1,V Th;d8JH.TIO topvdAlro im "¡swift:

01111091X VV 1111H14642 HJ,33LI 15Ltia 11,1,3311 kIM 9J1,13 W 1FICAvY ;QM 9V0(31:1 HM

31,1411 011INL,L+ W CAOY 3.1,34,h Oti,L3011 r I-3083 111161,8 1.1.3hV H;Y wEigh.Y : HSVSV

wYosticns mrislAyll sV 0V;VH1 10+ S3S3HTY SV VVIIW

.91111Wif 1,3011 315LI W83)8,1718 1,3 SiSinlY HM oi 11`11118X9 %DM, 178 WH1,W Hik miya 11110,1, IYHI1,L3h 7811,h1Z $6,1,11p1 IVVVIII3fiJ 4,hr, WC,,L3V0H 308 SM SH

1.8 IldSJAVCi1,83Y1,7, 31,42 9V3 1,8 ..)1231 SHevAY HSVOithh?, 01.1 171/3h 17V1217,

0138 NW 1/317.,0JADINLU 1.fiJ WHNLW 3h IRWIN+ 3,Y W149,11/ 13dMJAH+ WI5Ill VH g1J,HHLL3Jl0 11171: S;S;HMY HP. 3,1,30Jy1iY Sd,LH;11 13011 183;111483 0161,'HJ.31111 ;OW

fl/S1/y, $3.1 Hl12 NILH (1,HtIVW IIYHINJ,3h;H H1ll3dVM;YMIC SH HM 0111,140h

gg.gt `vgriva

dacoromanica.ro

Page 104: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

98 PALIfit., 1582

d'AMI HáTpS tf KfAid t'196`klilf uTriza,

HdpdAHHOMEHI . T. Krkpum ,

estui .

1 HEEAtTi

CTipk

Kaprk AS W5111& 1111TpHt4pX0ir .

ÍTILITHpE ASH 4k.A6 niiptimkKaprk AirmiApTeH ASH tWAOAMH 4f ti

KEMN. 1104TE AEHT90110 .

aAoa KipTE AE ArknApti Cap& SASH

GOAOMOH

KipTE anS t0A0A4W , AE npono.

HEMHTE

Ai 2niwk ci 44E11 KVH,HAE 1191304HAL

mapH

îi Káprrk AS iltaiLi; n¡i'póKoy

KApTir :IAS pEdiiii npptilKoi?

KX, "da i31K111 npptincoy .

Re" :ids nopoKar .

Aqinopk , T. npopWint Atan A11-14H .

dacYcì npVIWKik

KB afink npopoKHir .KH 21Air npoptímk .

K;Tk npoptilKk

Una npopwKSAk711 Alexie npopwKk .

IrllaMk npopóKoir71.1 a KBaK3 npopóKk

npopóKk

ál" agria npopwKk .

71:1 34x4pii npopoKk .

rIB AidAdfi Hp090KIL .

Pe fòia 1 a c. 1 se afla titlul:Indata sub el, cu litere mal marf si intru cat-va monogramatisate

,a,e IIP11111i:LP 1110fiGH IIPONK :le G6 111111.Y. &Alti :

Ae(c)npi pwAwrovpa AoirAtiiti

Titlul curent este urmatorul: pe fata din stanga :KAYrk AS A40..litH, sau IIíTl, sau KapT.1A uoHci , iar pe ata din dréptaKdfltrk AS A401101, SaU KATii sau EITiM, sau KHTHA.

Cartea I a luY Moisi, Genesis, se termina la f. 4v. a c. 11 prin vorbele :NPfflIÌTiIh IMPlutiall 111.011011 01411131111111 HIGT6

Cu caietul 12 Incepe Exodul, sub titlul

ii AGati: KAPTè: A Ag A1C911Gli116KIITIlh 171GX0A,

Titlul curent este: Fi-. KapTA A. HCXWAK

La sfirsitul cartel a doua:GcDPIIIHTOrill fi ,A,Off KtiPT6 M.Wi4[11]

Bucurescl, Biblioteca Academiel Romane.Alb-Julia, Biblioteca Batthyániana (la Epis-copie).Blaj, Biblioteca Capitulul Metropolitan (biblioteca Cipariu).

Cipariu, Analecte, p. 46-82. Lambrior, Carte de cetire, p. 36. Gastar, Chrestomatie, I,33. Radu Tempé, Grammatica romaniscd, Sibil, 1797, in Prefatl. Cipariu, Analecte, p.XIX i XX, vi Principia, p. 101 vi 104. Pic3t, Coup p, 41. Sbiera, ilfifceirt calturale,p. 51 vi 52.

dacoromanica.ro

Page 105: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

LITUROHIER SLAVONESC, 1588 99

1583.

31. Evangheliar slavonesc tiparit de diaconul Coresi O n'Ana la 7091.In manastirea Hilandar se afla un exemplar defectuos dintr'un evangheliar

slavonesc, pe a caruY ultima feie se mal ved urmaterele :Hose:difieras 1) ... n nplentuaro rocuoAapa io ... Boeso,Era incex serm oyrpo...

noAoynaniro CHW5 Bunitaro io. neTpa .. . noesopr. Bb upinoe atro rocnoAcTna ... ;Recm o cm emtpenin Araxonr) 2) .... llItITALMIZ, In) atro 7091.

Din porunca ... O prea luminatuluI domn Io ... Voevod al intregeT tariUngro . .. de langa Dunáre, fiul mareluI Io Petra.... Voevod, in primul an aldomniel ... pentru acésta, smeritul diacon ... O Manaila in anul 7091".

Karataev a vegut la Petersburg pe la particularï un exemplar defectuos din-tr'un evangheliar slavonesc a caruI tipar, qice -él, semana cu al evangheliaruluIdin 1579 (Coresi). Din descrierea amenuntité, pe care o da bibliograful rusesc,resulta cA, acel exemplar este chiar acesta editie a treia a Evangheliarulul slavo-nesc al luT Coresi. Resumam aci notita lul:

Un volum in-folio, de vre-o 205 foT, in caiete de 8 fol, afara de primul careare numaï 4, cu signatura cirilica obiclnuita. Pagina, tiparita ca negru O ro§u,are 22-25 rinduri. La inceputul evangheliilor sé afla o vinieta, probabil de formacelei reproduse mal sus la p. 33 O °are se afla O in evangheliarul slavonesc din1579 (Coresi). In caietul 1 se afla aratarea cuprinsuluY pentru evanghelia lul Ma-tela O precuvintarea luf Teofilact.

Evanghelia lul Mateiti incepe cu caietul 2 O se sfirge§te in c. 8 f. 5. Evan-ghelia lui liaren se termina in c. 12 f. 8 V.; a luI Luca in c. 20 f. 1 O in fine,evanghelia lul loan in c. 25 f. 3. Restul foilor e pierdut.

Manhstirea Hilandar.Karataev, °l'acure, No 46, p. 125. Saya Chilandarec, Bukopisy a starotisky C'hilatt-

daraké, V. Praze 1896, p. 84.

1.588.

32. Liturghler slavonesc, tiparit de erban, fiul diaconulul Coresi, la Bra§ovIn 7096.

Un volum In-40 de 105 fol, grupate in 26 caiete de cate 4 foT O o l'Ole lasfillit, cu signatura cirilich obidnuita. Prima feie din caietul 1 O prima din c. 26,lipsesc in exemplarul vilqut de noI, singurul cunoscut pana acum. Textul e tiparitcu negru O mor, cu initiale simple. Pagina are 12 rindurI. Inaintea capitulelorprincipale se afla frontispiciul reprodus mal jos (N° 92) O un altul care semanaCu col din Liturghierul dela 1508, reprodus maï sus la N° I. Capitulele sunt dispuseIn acela§T fel ca O In acel Liturghier :

Cuprinsul carta (c. 1 f. 3), Rinduiala slujbeY (c. 1 f. 4 v.), Slujba dupa Sf.loan Gura-de-aur (c. 3 f. 3), Slujba dup. Sf. Vasilie cel mare (c. 13 f. 1 v.),

1) F6ia e deteriorati. Lipsurile se In- 2) Calugitrul Saya, dupb, care luamsemn6zA Cu puncte. ac6stlt notitk completéza ad : Coresi.

dacoromanica.ro

Page 106: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

100 LITUROMER SLAVONES07 1588

Slujba lnaintea sfintireI (c. 19 f. 1), Rugaciunea la pogorirea vecernieI marT (c. 22f. 4), Rugaciunea pentru pAcatele vrute i nevrute (c. 25 f. 4 v.).

Pe ultima fa ta se afla urmUorul epilog":

OtIWEGffi Cii CÏMY Hufirm r71JAMA Aitirovpria eIt/11171-H Cara)

vindrodioplui BO

¡WAT . glcal 3ENIAE 011110 ZA4

KiROK010 hillissiti IIFTB,E/ifIKCAI

MOV EH* Eta gWit1011,1411,44110M8

Art. a Arlfs DOZEpl

mota 111604 cEtrrisp ie ti E.11240ENIdi EpdfflÖEL

a3L Vp1u3HÎI uieficduL CNkAJAR 111

Hopea' iionpanniu fOAL mfixa

LITOffitiM rifa gpaIWEECISLI: e' 1Vigri dfox.i Kpricao laAxHt ri 4emArE a inditti ee

91.

Inceputu-s'au aceste sfinte cart1 numite Liturghia In 4ile1e bine-credinciosuluIDomn Io Mihnea Voevod a tan, tara Ungro-VlahieI i In 4ilele prea-marelulprea-inaltatulul Bat5rtt Jigmon Voevodul Ardealulli, luna lul August 1 4i, i sfir-§itu-s'au In luna luY Septemyrie 25 vile, In minunata cetate a BrapvuluI. Eu paca-tosul §erban, fiul diaconuld Coresi, isprAvitoriul Pop Miha[l) din aceiasT cetatebra§ovelAscA, la anul 7096, crugul s6reluf 11, al luneI 8, temelia 1, epacta 6.

Blaj, Biblioteca archidiecesanl (Cipariu), comunicat de I. M. bfoldovanu.Cipariu, Analecte, p. XVIII.

.

04

:.

dacoromanica.ro

Page 107: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

U2.

33. Liturghier (SltAebnik) slavonesc (tiparit la Brasov).

In Biblioteca AcademieT Romane se afla un Liturghier slavonesc necomplet,in-43 cu 17 rindurT pe pagina, pe care Picot il pune printre tipariturile roma-nesd dandu-T data de 152025. Caracterele sale insa semana cu caracterele marTdin cartile din a doua jumatate a secoluluT XVI, si anume cu ale Evanghelia-relor luT Coresi 1 cu ale LiturghieruluT descris la numerul precedent, si nu cucele din tipariturile lui Macarie.

Intre elementele decorative ale volumuluT se afla un frontispiciu (No. 93),care are la mijloc un scut Impartit in done, avend sus o cruce simpla, iar josliterile i. Acest cuvint este prescurtarea numeluT Bojidar, numele de botez al luTVukovia 1), din ordinal cartlia se tiparisera mal multe cartl bisericesci in Venetia,in prima jumetate a 59coluluT XVI, si in carT se ved adesea aceste litere printrefrontispiciile ornate. Se- pete insa ca acesta decoratiune din cartea care ne ocupasa nu fie o dovada pentru originea sa venetiana, ci sa fie pur i simplu imita-tiunea unul ornament dintr'o carte vestita, cum se intimpla adesea. Asa inEvangheliarul slavonesc din Belgradul Serbiel dela 1552, se vede un ornam ent custema Terel RomanescT, imitat dupa Evangheliarul luT Neagoe 1512 2); in Slujebni-cul slavonesc, citat de Xarataev 3), se vede reprodus de mai multe ori, un orna-ment cu literile gó, Cu tke cä acest Slujebnic a fost tiparit, nu la Venetia, cila Vilna, ca binecuvintarea luT Onisifor, Mitropolitul KievuluT.

Mara de acesta volumul mal cuprinde un ornament-frontispiciu, reprodusde mal multe orT, care e identic cu cel din Liturghierul lui erban, reprodusmaT sus la No. 92.

Prin urmare credem ca acest Liturghier slavonesc este tiparit la Brasovin a doua jumetate a secoluluT XVI, cam pe la anul 1588.

Exemplarul AcademieT este :

') §afar'ik, Geschichte der sadslawischen Li- 1) Veçll mat sus, p. 13 si 21.teratur, III, I, 125. 1) Karataev, p. 221.

101

dacoromanica.ro

Page 108: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

102 PSALTIRE SLAVONÉSOI (1588)

93.

Un vol. In-40 de 277 foT, sat 3 caiete (1, 2 §i 35) de cate 7 fol si 32(3-34) de ate 8 foT, avénd fie-care signatura cirilica pe prima §1 pe ultima fòiea fie-caruT caiet. Cate foT s'at pierdut dinaintea caietuluT Insemnat A sau dupacaietul insemnat a I, nu se p6te sci. Textul e tiparit in dout3 colorT, lar paginaplina are 17 rindurT. Initialele, tiparite cu ro§u, au un desemn simplu. Frontis-piciul reprodus la No. 92 se afla de 3 orT, iar col de la No. 93 de 2 orT. CarteaIncepe Cu: A. Intru sfintl parinteluT nostru Vasile col mare povatuire c5.tre iereT."

Bucurescl, Biblioteca AcademieT RomAne.Picot, Coup d'oeil, p. 15-16.

34. PsaltIre slavom4sca.Karataev estrago dintr'o dare de s6ma a BiblioteceT Museulul public si

RumTantov din Moscva pe anil 1876-78, o notitA despre o Psaltire slavonésca pas-trata In acea biblioteca.

Bibliograful rusesc o pune printre tipariturile de origine romanésca si IT dadata aproximativa. de 1580.

Volumul in-40, incomplet, are 288 for, sat 41 caiete de cate 8 for. Din ul-timul caiet nu s'a pastrat decal o fdie. Pagina are 18 rIndurl §i e tiparita cu niscecaractere semanand ea cele din Evangheliarul luT Benkner dela 1562 si cu celedin Evangheliarul de la 1579 (Coresi). Pe pagina IntaT se afla un ornament cucrucea si cu literile sii. Psalmil se termina In caietul 38 f. 1 r.

Karataev, °imam, No. 97, p. 205.Moscva, Biblioteca Museulul public.

94.

dacoromanica.ro

Page 109: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

.1635.

35. Molitvenle slavonesc, tiparit de Timoteu Alexandrovief, din porunea luT MateittVoda Basarab, la Campu-lung.

afaffk a consacrat acestel cartI notita urmatóre :Molitvenic sau Euchologiu, acum numit Trebnic (Agenda bisericésca sau

Ritualul), din porunea DomnuluI loan Mateitt Basarab, de Timoteu AlexandrovicY,Drgopolje, In tipografia domnésca (Campu-lung In Muntenia), la 30 lull° 1635.In-40, 226 fol In duerniunl (caiete de ate 4 fol); eu titlul curent are 22 rIndurIpe pagina, Para acesta 21; paginatia cu cifre eirilice, cu signatura cirilica.

Cu acest Euchologiu, din care se gasesce un exemplar In Manast. Beocinun altul In Manast. Bodian, bleep tipariturile rusescI In Muntenia. Caractereletipografice ale editiunilor de pana acum, dupa, cat sciu eu, au fost s6rbeseY, ori-ginare din Venetia; ortografia era sau bulgart5sca sau st5rb6sca ; acum ambele seschimba i sunt rusesd. Cati-va al cautat, Para niel o basa, oraktul Dl'gopolje InSérbia, ba chiar In Macedonia."

Petru Munteanu, fost student al Academiel de teologie din Kiev, a comunie,atd-lul A. D. Xenopol ea ar fi descoperit In biblio ca P wersit6, if de acolo un Trebnicslavon n I I I ul 30. Anul 1636 pare a fi o er re inIce de 1635, cad, de§1 .n'ar fi imposibil ca acésta carte sa se fi tiparit de

dacoromanica.ro

Page 110: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

96.

1637.

36. Psaltire slavomisca, tiparita din porunca lui Mateih Voda Basarab (la Govora).

Karataev face despre acéstA carte urmAt6rea descriere :,Psaltire, tipArita In Ungrovlahia (?) in anul 1636, In 4°. Exemplar necomplet:

fbia cu titlu i sfirsitul cartiT sunt perdute ; anul publicariT se afla la sfir§itulprefeteT. Foile in num6r de 3 qi 220 sunt numerotate sus, la drépta ; signaturacaietelor (tetradelor) e jos ; ate 4 foT in fie-care ; cu precuvinarT; cu Ole 17 rin-durl pe pagina. Chipul regeluT David este sapat In lemn (an. 1628). Cartea seincepe In modul urmator

nI ilIATAIri 6dCapdEd ROIK0,3,d, &IMO 6TTIO H.111dAll7ì Kldi MAMA 6;1110K/1.1VAC-

KL,itpiNce H 3411/1dHiFICell cloarallmirk, XiiLik, 171 11(1c;d. iipAKOC-

AdKHOMOIr fiEXP.OHICT11110MOIr p0A01r HARIEPO, Çí fiWkArlt (10.1,01a HAWK K'11 It'kfrk

CildISH6M'K ATAÉKTk GAAKilICKOM% COriLIC01(10141HMCAaiiik. I1uitqi ROAI'd(HVM

Grk-swm oirtirpognAKonvh,llionAognAKivi,i1 roL. Eu11"TH MANI, SMAK1141 Û cacttiTat

trkcesZtraro Rrì FA ..¡To lE XpTd, oirco-t;Atto HCEAd10. 1131s 0'0;0 IIiK tifiettlimirtRiAKH Moro IF X7 TaiKke Watt ii minutitogiNumi, KTïI il Itomòttrito FIFA, HALIdACTKOV

A ,GI' Mil SEMAil0 CliO, . . . AK% oi-cfriqvikhwh. TlIldlITES1 KAM . . . HOAKOCAAKTIO 11111CTA-

1311TH Cy' Mali% TyllOrpd4V1ll RF0A,01rXHOIIIHHOVIO KHFiroy rXemovto 4rdATH11, IZSHE . . .

CTIHH eirCTIO 4AKItIWp111110. TIsM7HE OI60 T . . . Too 11101.:Ki OVCOlt,d,CTKIL'ATI WCEM

HMA/101r OH* FlpHKHOCAllle, XF:11 6ÁrOKÓHHk1 Ark FICT(10111ÉHY1 KOT/X1110V

Mil IldKH HOCHX &Mid 6A10HÉCTil0 HAIHEMOlr 1114CTAKIITH. llMIIúTKI, ùkO 11-kKOr10KfLJk

nr,

CTROKAETI TirkHHOTIO, 110 HEIMIXIt Û 11*HHTI;1' ,A,ApOKAFITH Chlif101{1114111. T-kmactdie

MOKi3H0 C TC111,-A,Y1hVb. al'OAApItHEM% C110 KHHINAr IlfigiMtTIí KovAorrit al-4aHUME 011iHHOE HAM% iiHOVHCEZI1J HEirkHOCTHO Irr-k rkttothittrittotpt covitooptctmg-k m6taHmA MHW Rh Chip& Kall1Hrk MÁT1tdi IIAMACTROKATH 11Ellpf3p*TH. 11,111fHtl SATOKOAHTE

CIMOr, MHO 11 11,11100HARt 110AIIIIHOrkrILLIHrk HAM Kit clip, pantityktt6moy OVMHOHlEIHIO

KHHrlt C'KTIV0pHTE. MOMÓNSI RACK CI,HCHTEAH CTIHM HAMA, HAIldHlHll K111 60.111f 60V-1104 61.CYHM11 1713KOMHW KOTMLIHH HAHdACTHOHATH HEMAHO Ci10,

011ACHO Amtottattho cemotr, TirriorpAiMio cito riTto, Ark F1p9HECT1111, 011dC110 6'110-

,11,010111, 10- . . . CHOM1t C11,11,p1sHldlI1H IldHlfArk Illl'HEMMOV10 . . CliK(16-

104 PSALTIRE SLAVON 'ESC:i, 1637

dou6 orT In doT anT consecutivY, totu§i coincidenta luneT §i a qilel ne face sab4nuim o er6re de cetire din partea d-luT Munteanu.

MenAstirile Beocin i Bodian (Serbia).P. J. §afalik, Geschichte der sadslawischen Literatur, III, i, 281. A. D. Xenopol, Istoria

Rominilor, IV, 656 §i Archiva societd¡if ftiinyfice fi literare din kW, 11 (1890-91), 407.

:

-

dacoromanica.ro

Page 111: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PSALTIRE SLAVONÉSCX, 1637 105

IMP E 6 ICTit MUM IA HIE HAW Ritrkrit SEAU1111K1s, C10.:1101{E4. :MATO 6 A C111140

KAMEEETE , . . OE rkKPOKIEEVA, TEAECA TOKM0 KIliAtEHH* OVNIA . . .lt C'KKOOKHEVEME CH-

11,EK0E A011111 4ÁLIKVA PkAmE CTE HACit ii1w AMIOKAHTI, kFoy 6A1'0-MItHï KK T61.1111F, HpHAEMAHYH IMBAARAATE, Û Et'Et HCAKOAVK WRHATH Û HOITHCH Ili KitPEA

ChliAlOAATH 110 W ECTRTH HÁLHEArk HEHER(HHATE. 11(164EE K MAKCTROyATE CV'

HOREAÉHTEArk. 11(11CR*TAVO MaTAFA Eacapitsa RoFg6iva, Û6ArKi-HUM% 110Ewcilimaro flpprina Of04SHAA MÁ.THO iìïi ïTp0noMiT RCA 3EMAA oru-rpoimaKIAcitia, 6170APORAIKAPO irHaTict Grinn PAgimi,Karo Ûethiim auht hoysimaro,HallE4AT0HÁTH Cli10 KIIHrOy rXimovio tiffilisTAfi'k MEE* xoyil-kulimoy ink ciruHoAtogr

'rho1111AKIAOHCK0MOV A rOVAIEHOV 06111EHCATEAHVO AIOHACTHOA FOKONI, KOALA OirCHEHTA

41I,A HOHÉME MEAAIITEMIt ll'hai,A,EAErk HA di f KOVA6M110 KkA0 TvuorpAziscKoF irAn

noLirk AwAingcni t'impaA K91 c9;o4 roo* flp,oucKes, Kit KEAHKOA GÓAr micKori AAKAHACTHOA 30vrpA4s-k BOKEMAr0. TEAME MOACó ato Kinirov. 111E 4TO ROVAET%norirkinguo, AOVIOArlt KOTOCTH fiCHILAHAAHTE, A HA' Int Cat TPOlf,A,HK1114C/A RE'llt*TE

HE KAHH*TE, HOHÉME HE Xr-rn' micA, HpOIrKA rrkunia Û ROEHHA. K91avk,3 OA . a

: Xitt 04113 . F,A I.IHHOrrip,

Ion Mateit Basarab Voevod, cu bine-cuvintarea dumnedeeasca Domn al intregiTen T Ungrovlahe si al partilor de peste muntI, Herlieg de AmIa i Fagaras si cele-lalte. Drept-credinciosului i evlaviosului neam al patrieI noastre si altor neamurTinrudite cu noi dupa credinta i av6nd acelasi vestit dialect slovenesc ca limba,

Cu deosebire Bulgarilor, Sdrbilor,Ungrovlahilor, Moldovlahilor si bine-cuvintare lumésc5, sanatate i mantuire dela a-tot-fericitul Domnul Dumnedeulnostru Isus Christos cu osardie le doresc. Ea robul prea darnicului stapan al meaIsus Christos, acelmi mal sus numit, cu bine-cuvintarea I cu ajutorul luT

Dumnedea domnind peste acésta tara, am dorit cu mult silinta sa vò daruescDumnea-voastra drept-credinciosilor, din tipografia mea, o carte de Dumnedea in-suflata, numitl psaltire, pe care (Dumnedeil) sfintul din gura luT David o scoase.De aceea primi1 ca aceiasT iubire acest dar, dei de nu prea mare pret, dar caun inceput, cad dupa aceasta am de gand (voesc) sa presint cuviosiilor voastre qialte cartT. i nu credeti ca umblatT. dupa vre-un lucru peritor, ci dupa comoricerestT i vecinice. De men primitT ca dragoste i cu osardie i cu multamireacésta carte 0 numele mal sus dis al micimer n6stre, adaog6nd pe langa el farade lene §i pe al sotieT mele Elena, nu-1 despretuitT a-1 pomeni in sfintele vóstrerugaciuni ; avetI chiar mal multa buna-vointa pentru acésta, ca sa ne faceti penoi si maT sirguitorT intru inmultirea feluritelor carV. rog dar pe voT conlo-cuitoriI t6rff nóstre §i maT ales pe voi fratl ce yeti fi dupa, nof i ca voea luiDumnedet yeti stapani acésta tara, sa pastrati cu ingrijire acest dar, vreatzic acésta tipografie, (textul necomplet in Karataev, p. 460), cAcf estecomóra maY scumpa de cat tóte cornorile pamintesd; cad aurul i argintulpietrele sunt comorT trupescI, ele infrumuseteaza pumal vremelnic trupul, iar co-móra acésta in frumuseteaza sufletul omenesc. Ded, primind de la noT acest dar,aducetT lui Dumnedet multumire ca male silinta si pastrati-I in tóta bogatiaca tóte trebuinciósele si nu-1 necinstitT dupa mórtea nóstra. Dupa acestea fltI sa-natosT in Domnul.

,,Din porunca prea luminatului Domn Ion Mateia Basaraba voevod icu bine-

57 0 28 14

dacoromanica.ro

Page 112: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

106 PSALTIRE SLAVONÉSOX, 1638-41

cuvintarea proa sfintituluT archiepiscop TeoIll, cu mila lui Dumnelet mitropolit alIntregel terT a UngrovlahieT, si a iubitului de Dumne4efi Ignatie episcopulnicului si a luT Efrem episcopul BuzauluT, am tiparit acésta carte ce se chémapsaltire, eu col maT mic intre calugarT Meletie Machedoneanul, igumenul mamas-tire! (cenobitice) Govora, cu hramul Adormirea Prea-curateT Nascat6re de Dumne-get, de Ore-C(3 m'am aprins de dragoste pentru acest me§tesug al tipografiei candam primit haina calugaresca in st munte al AtonuluT, in marea lavra bulgaréscanumita manastirea Zugraf. De aceea ye rog pe vol cel ce yeti cetì acésta carte,daca va 11 ceva gresit, sa indreptatf cu duhul blandetiT i sa ne blagosloviti pe noTeel ce ne-am trudit intru acésta i sa nu ne blastamatY, cad n'a scris inger, cimana pacatòsa. si de lut. In anul 7145, iar de la nascerea lui Christos 1637, lunaIanuarie 30 4ile."

Petersburg, Biblioteca Academiel.Karataev, ()Hamill% No. 458, p. 459.

97.

1638-4-1.

37. Psaltire slavon6sca cu Ceasoslov, tiparita de Ieromonachul Stefan din Ohrida,(la Govora).

BibliografiT slay! Undol!ski, Karataev si Archim. Leonid vorbesc despre oPsaltire in 4°, tiparita din porunca lui Mateiti Basarab la 1638. Col din urma da

cate-va estracte, din earl reproducem aci pe cele relative la insasT cartea :

110REA'61TEArk A HNS,A,FIKiH'ifArlt HOECK*TAAr0 snarourriburo rOCIIOAHHA kV IVIA-Nat EacapitS111 FOCHOAHHA H KGEROAKI irrpoKnaprHCIaat, HAHNATAHA 6KICTIt CIA KHHrArAArGAEWARi IICAATHA KTOOE Flom Amororp-kuniaro KO IE(10A1OHAC*Xli GTUISAHA Opm-

cicaro, HOW CE HHCATH Kit 11-kTO 7146 (1638) Wit 11/11/*A*, A COKEPHIHC/A Kit AiTO7146 (1638) Kit LOH*.

Din porunca Cu cheltuiala proa luminatului i piosului Domn Ion MateitBasarab, Domn si Voevod al Ungro-vlahieT, s'a tiparit acesta carte numita Psal-tire, a doua ()ark prin proa pacatosul Intro ieromonahT Stefan din Ohrida. Au In-ceput a se tipari in anul 7146 in Aprilie i s'ag ispravit in anul 7146 in Iunie."

La sfirsitul Sinaxarulul se al% notita urmatere :

atai GHHAKCAIIK HMIA HHCATH H AOKOMH HfAOCTOHHIOH OHAkKfCTIllt TAXA 6pmo-Hark Hrymitik Oglpf;KHTEA6H111/A 11ANIKI TOKOOKI Kit A*TO 7149 (1641).

dacoromanica.ro

Page 113: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

CATECHISMI: OALVINESO, 1640 107

Acest Sinaxar Incept a-I Upad si-1 sfIrs) nedestoinicul Silivestru Taha ero-monah i egumen al lavreI chinoviene Govora In anul 7149 (1611).

Moscva, Biblioteca publicA. Hilandar.

OgepHs caamito-nyccEoft 6a6morpalmT, Moscva 1871, No.UndolIski, 960. Xarataev,Nn. 459, p. 461. Archim. Leonid, enano-colon ICHLIIIEHHAa, In naCIIIIK,

XLIV, 257.

Adusu-me-au (Arista NAsturel)o cArtAlue mica In limba nÓstr. romAnescAtipAritA, i dad, o am cetit, am vAtlut sean-nul el serie Catihismus creatinesca

1.640.

38. Catechismu calvinesc, tiphrit la Belgrad (Alba-Iulia) in Ardeal.

Mitropolitul Moldovei Varlaam (1632-1653), In prefata N,Spunsurilor salela accst catechism, lice cA, el avea titlul de Catihismus cre§tinese). Vasile Pop11 numesce: Catehis prefacut despre cel calvinesc (Catechisis palatina) despreTaIna BotezuluI si a Cuminecaturil 1612," §i Il pune printre artile tiparite laAlba-lulia, spuand insá ca dinsul nu 1-a v6lut nid-odata. Data de 1642, desprecare nu se Indoesce, o deduce In modal urmAtor : Cazania de la Albadulia sa-vIrsindu-se de tip6xit In anul 1611, iar catechismul acesta pomenindu-se intr'o di-plomä a l'II Gheorghe Rakoczy din 10 Octobre 16132), el trebue sa se fi tipArit1ntre aceste doue date si anume la 1612. Cipariu Insa afirmA, In tréat, a s'atiparit In 1610 si nu In 1612, cum credea mai nainte, fara flag, a explica acéstarectificare.

Chronica, IasI 1853-51, tom. lit, p. 39; Ed. BucurescI 1886, tom. III, p. 61.Petra Maior, Istoria bisericif .Romd nilor, Buda 1813, p. 71-72. Pop, Disertafie, p. 21.

Cipariu, Analecte p. XXI. Principia, p. 106. Archivz . pentru filologie qi istorie, p. 637Documente istorice despre. starea politicd i ieraticd a Romano)* din Transilvania, Viena 1850,p. 111 si 115. Georgiu Baritiu, CAtechismul Calvinesc, Sibiiu 1879, p. 101. Sbiera, Mi'.ciirf culturale, p. 103.

Apud incai, Chronica Romdnilor, la anul1645.

') V. diploma In traducere In peal,la a. 1643.

Ornicaue,

99.

dacoromanica.ro

Page 114: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

108

-J640.

89. PrayIla, tipArit5. de la Govora.

IECTA UCTEAHO 11T'KTÓVFO ArE

TOKM111"k C-61114tVII itriAH,

10,111R.

11ACTA 11111 HAKSK/HirillHAWIIAtt. -

11'14111 11,11. 4K*1.11,1T6OHAWII

Tti1149riTSvk8-4, THrlapH HVASMINiTSASH

IGIAl2117,0,g11g0f60471% atOi

TA HAM 0yrroognavial441rKIVItCT119. rOROPfl.

grluATO iSpA

Aa HíLIVk1iS C,M.Un volum in 4° mic (0,10X0,153), compus din 4 fol nepaginate Qi 170 numerotate, Irma.

gre§it (1-4, 9-12, 7, 18-20, 20-23, 17-33, 38-41, 41, 43-75, 75, 77-79, 76.90, 81, 92-123, 123-130, 151,132-154, 157, 156, 155, 153 161). Cele 42 de coale i jum6tate din text poartA signatura fl,ar ; E, MI, gr ; etc. Titlul curent este: flpaIuMa: (sau apStumA) - Cildp (sau c-71,71

TipArit inteo singur& culoare, Cu caractere de trot m&rimi deosebite (7, 6 gi 4 milim.).Pagina plin4 are 18 rindurI, cu caractere mijlocil, gi 2526 cu cele micY. Caracterele mart sean la Mimi 15i ca initiate la Inceputul paragrafelor.

Initiate ornate sunt numal doub: una la inceputul prefetel Eli alta la incoputul textu-ltd. Titlul costa incadrat.

Pe verso titlulut se aft& stema pre! Romftnesd avOnd deasupra inscriptia: /14

seiminit grk 411ÁTIAluw EfIGI1Piiii(0111. (La proa luminata stemA a mllostivilor Domn1 Basa-rab1), iar in jnrul stemol literile: M. E. AA. E. K. I'. 3. V. (Atii'llo Kitieto MSTSH EdC4pagd KOIR0,1.4

NkyE,

TOK-

M

:

dacoromanica.ro

Page 115: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PRAVILA, 1640 109

rocnopnwr 31mati Itrrpmuoici:of.Cu mila Dumneqed Matheiti Basaraba Voevod gi Domn preRomdnescO.

Pe foaia a doua, in fata acesteI steme se gasesc versurile :

GTpAlia daft liSHAMEHTE, HT1111,8 KIIAHA HóCHT'h.

Ilà iróxte niik KOH, ri 01^rHACAO KfiCHT1t.

MK* 16A18 rifigCR*TildrO, ii nocTarkrituarw.11,6i1AS fl4SAd 6.1C1pAg'h, AOGAECTKEHirkilllitire.

113.Klt ,K62/16Arli, IUTI1 CA Ha lioTtrk KHAHT1t.GP KO AògAECT* 1306*A.1, milortf CiKH AiKHT.

llTinírI 01,11W KItICOTS, A6M8 cif IIKAAET1t.IIAAHH,a fiCHO rptisporrk HIACTAKAhtET`.

110A HEIOME TO3iMelkk MAPHOE ;KATEACTKO.

HEAM1 ficnpotplipticia, mice it rSKHTE'ACTKO.

oyilkcns Apt CEMS, HE fiCKHAATH Cia.Eili1H4 KK K*KH HCIA HE f1311,1rATH CA.

691.11/195, NACTNIE

Fata acesta drept sterna pasere corb porta, Pe &supra al caruia sbor,coróna acum atarna ; El arata pe al und case prea luminate i proa anticePe al easel neamului Basarab, prea-viteazul Barbat Cu sceptru, ce nu Para sporpe tron se vede. Ale lui vitejil biruitóre, al multor au4 minunéza DecT

tronul, inaltimea acestei case invedereza, Si sceptrul a luT vitejie curat infa-V§Eiza. Sub dansul or carui pamintoan e pacinica vietuirea. Nu lash sa serasipésca, Dómne, in perire A lor corona, ci ea sa nu alba curmare, laral corbulul piept sa fie purarea ferit. Uriil Nasturel dela Fieresci".

Apol urmeazà:

PREDOSLOVIE anti TOTI nastavnici sfintei bisereci.Prd laminapor archiepiscopi, mitropoliplortl, i iubitorilora de Dumnezeu, episcopi-

lora, i preotilor, i tuturor duhovnicilor, carii cu putero preotesca delaDumnezea anal sfintiti.

Truomil, cu rnila 1'11 Dumnezeu archiepiscopt, i mitropolit, a toata tara ru-manesca, pace 0 spasenie, priimiti duhil sfantt ; carora yeti lasa pacatele,lasa-se-vora lor ; i cal le yeti tine, tine-se-vora

Socotit am ca mai toate limbile au carte pro limba lor ; cu acei (sic) cu-getaill i eu robul domnului mieu lui Is. Hs. sa scota cesta carte, anume pra-vila pro limba rumanesca, sfintilor voastre frati duhovnici rumane§ti carii santetipastori oilor celor cuvantatoare a turmei lui Hs. Care are intru sine multe fe-Hurl de vindecari sufietelor cre§tine§ti, celcra ce santa ranite cu pacate, insa maivratos i cale la inparatila ceriului.

Insa mg, roga sfiintillor voastre cu mare mila, la caro mana va Ode acestasfanta carte, acela sa aiba a o tine in mare cinste, i sa se invete dentru la in

MEd marginalcl: Ioan gl. 20 zac. 65.

dacoromanica.ro

Page 116: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

tiA RUAAAftili 11Ç1f.

MATrfil rAnwfirt EAC AP ANDOA (I

101.Stemn Basarabilor, din Prartia de In Gowns.

Cela ce priimélte gandurile omenesti datorTa iaste intru scriptura Invatatta fi, sa se oprésca de pohte, smerittl, i cu lucrure bune, pre tot ceasula sa, seroage lui Dumnezeu, ca säi dea cuvanta de intelepciune, ca sa Indireptéze precela ce scapa, catra dinsul. Iara Intealta chipti insu§T datorit iaste a posti mier-

110 PRAVILA, 1640

taina, cum va vindeca sufletele oamenilor de pacate. Iara Intru mana, de mirénsa na se dé, nice la mascaricT, sa nu fie tocmélele sfintilor apostoli si a sfintilorparinti batjocurite, ca apoT milostva ta verT da sama frate duhovnice, eu nuvoia avé treba.

dacoromanica.ro

Page 117: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PRAVILA, 1640 111

cure i vineré prespre tot anula, cum poruncesc sfintele i dumnezee0i1e pravile1).Cuma de carele va ave, Insu§t sa o dé i altora a face. Iara, de va fi insu0 ne-Itiutoria i ne postnicti, cumti va invAta pre altii a face lucrure bune, i cine e

PtIVZ firitemAA gmti..°T ZS rrig tut7 Aratortlregt141 Cry.,

A MilliABut tiOttE IC ICJ% Airif1N, ,,, op

IK tti Ar iterri 31-4 +whs. niikovroutti

Jr,tttIet,t,,t1,11St-E.E-i,T44--rtkfiÌl.Efjr-c9ggp-g-F- m,nItrifAqffilti wffAt no ITL,UZI At flAIK:iiri filftiiKstA416 Ilan ArA;f4114111 tanAt 4, VCCSIT/Spi,VF AtAA AIMT.Offit% . Ti HearrOHMF7 trif4m4711 ro;

rpartt arri 14040) AatlirptiRif A fifitiAf KAMIT.%Itt infiCArbirEMA (17Hf e4ifTKI-iik ft

rtufN fdAIMMLSfrisitliA TOKAAÁAA. +11A Af Iriff nu mien atillifklif II IdaIN TOK44 eth, Unia.sittuAt uni mm114110LI7H nAtts4 tionitetA. eft, an name% warrterTv. imrife aft MI AZKI,INAML IV; anvil!! Ha f+Fi

tIffACI6 AnorroAm01, 4V6 otel? dry?". W11 nmsE Afi'LILVL flIEW AM'

e 31-1Af piAgyksi Arr. Car&

qv&WitA4Mit11itiA MI AtiVErtiva,ea*

102. -Pagina din Praviia de la Glovers.

neIntelepta, va asculta pro elt, de carel va gill vhzhnd pro ell fitra tocmala,betivd, i invAtAndh pro altii sa nu se Imbete, sau alth vre un h lucru bunt a

petrece, carele singurh nu ah facut. Ochii de urechi grAia§te scriptura2), cu aceia so-

Pravil apl-sca 63 §i maY nainte 255. ) Ezech. 34 s(t0h 10,

dacoromanica.ro

Page 118: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

112 PRAVILA, 1640

cotéste-te, o duhovnice, pentru ce ca') de va peri numaI o oae pentru negrija ta,dentru manile tale se va cauta. Deprinde ce zice sfanta Ioant Zlataustt la déa-nie in a treia iipaKo (adasta graiaste: De se va delungaa) numal unulti detaine necuminecatt, au nu au oboratil toata spasenia sa, episcopulti sail popa,cä suflotult iaste de o perire, atata desertaciune are, Mt nice un cuvanttipoate pune Innainte, ce cu socotinta i cu iubire de truda, slujiré i lucrulft luiDumnezeu iaste a face, a graiaste scriptura : procliatil cela ce face lucrul dom-nuluI cu negrija; iara marele Vasilie graiaste : socotéste sa nu te teme de offalIntru cadéré lui, ca sa nu dai pre fiTult lui Dumnezeu, Intru maTnile celornedostoinicT, ca sa nu te rusinezi de cineva de marii plimantuluI, nice de insus1cela ce poarta stem& sa nu cumineci, cä pravilele dumnezeesti nu lasa pie cei ne-dostoinici sl se cuminece, carii se socotescA ca pAganii, iara sa nu se vorb. In-toarce amaril acelora, si cebra ce cumineca pre ei. Socotéste, zice: eu trébatu veri vedé, acésté de veri pnzi insa cu socotintft, i cu tocmala; ce maI nainteInvataturile biséréciI neclatite sa le pazesti; mantui-veri si pre tine si pre ceiace te volt asculta.

ntStiutti set fie

Cine va IndrAzni a priimi cugetele i ispovedaniile, Para InvAtatUra episco-pulul aceluI loct, acela pedepsa pravilelor va priimi ca unti calcatoriil a dumne-zeestilor pravile, ca nu numai pre sine se-au pierdutU, ce si cAti se-au ispovedit laelt, ne ispovediti santu, i caul au legat i dezlega0, neindereptati säntú, dupaa 6 pravila a saboruluI de Carthaghint, si dupa 43 aceluiasT sabor."

La sfirsitul acestei prof*:

110REAWENVIt Ilocit-kTnaro aimA 163 llinTeeil fiaCtÁIa,KOEK6Att, H STAKEHTEM1%.

nowciif EHHAPO fifIXTE&OHil OfW4SH1d, MACTtio Ealeio 111.11T00110/14 RKCI SfMiliit 01;1110-

IlAttIMCKI42 H HE'LLITCHItiTH MO Ionics riCIMSIO llaKÚM MHÌ K5 KHJS Itt cip-INHai-HOU,Erk, IIIEMTHO 1lLIKEA6HCKOMS lirSmEnS tív' mpf ,fltiTfAHAPO MOHACTHIld FÓKONI, XptiAL1

01^rCHinitl HTITIJA tiI. PkA1HCE MOMO RAT, liTSLHE CitO KHFmII, IIJ LITC, M3Arri1 norp-k-

wino, A8X1 KOTOCTH fiCHPAKAMTE, Û HACit J CÉTPSAH111111a CR1 RAFHHTI HI KAHH*TI,

HOHÉHCE HI dri HZ) OKA rirkiniht if 61IiHHA.

Din ordinul prea-luminatuluI Domn Ion Mateit Basarab Voevod, i cu bine-cuvintarea prea-santitului Archiepisop Teofil, din mila luI Dumne4et mitropolita WO, Tara Ungro-Vlachiel, s'a tiparit acésta carte numita Pravila, de minecel mai umiiit dintre preotI, Meletie Macedonénul, Egumenul comunitate vietui-torilor din manastirea Govora, hramul AdormireI précurateI NascAteore de Dumne-qeti. De aceia vé rog, cititorilor acestel cArtY, de va fi ceva gresit, cu a spirituluIblandete sa IndreptatT, si pe noi totY ostenitoriY acestia, sa binecuvintatY, iar nusa blestematI ; cad nu a scris Inger, ci mana supusa greseleY si de lut."

Pe prima paginit a cólel intal a textulul se affli, al doilea titlu:

1) Erem. 48 sh. 10. 2) D6an. bes6d. 44 eh. 31.

dacoromanica.ro

Page 119: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

57028 15

,PRAviLA, 1640 113

IIPARHIVI GT1171 illrlik, clisAHLI,HAOplk M "en WAHTEM Vital h, nrk 014H-(1111 11111 M AM-HEMS IlSpT10'60'114 IrkpHih1011 IIÓLIJPH, M M IlpElím,11, Wri

M IMASrkpli, nui M OAMEHH MHAHH, wil M TOATE 4K1011TSpHAE.:

Textul cuprins in cele 131 de file de la inceput este impArtit in 149 de capitole, nu-merotate prin cifre marginale. Urm6z5 apol Inca cáteva capitole, scara ocupand filele160-164, §i in fine, epilogul:

113KOAEH1EA1k 011,-A flHOCHEWiHIEMIt C114

GIR. KHANS npuivica CAOKEHKH HA KArKkl f53k1Kk MHKAllilk MONAD. fiHOT; noto-

MHIEMK ii 17KKAHKÉHYEMK, HfIE CICkTALWO KH1k3A, IO BACApAGA KOEKOÀ61, ít KrAKE-

HYEAVk flE OCHtfamaro Spx1fE1EicKen1a, 1*-06411Ait, MHT110110AHTA IntC114 SEMAH Oirrrp0-

KAA(HCKKIAN, TpSMIXCAN CV. a 33k i'EMOH'S GTE$A1111 ív'xplAcKlEH fillatlftlaTAX CY10 KHANS.

1LC'IÁC, DHC4THRitirkTo, spAA, 'kV pONSAKCTKA X-KA,i4AM. KK HOHENLIOK 4 MAU.

rr-ro HOCTA, A C'kRp'KUHICM Kit HOHEA-kAr Hed1H H6CTA TórO)Kokl irkTA . T-kAUKE MO-4

AHMCia LITSIVEA &in norbieHo Cv41.11ETE iiI1pA0A*HTE, 2111HCAKIllarO Cid HMO Hp0411-

11110 cnomsn-ktiTE, Ii Ht'hTuIIii CYE HE HpOKAHHAIITE.

»Cu vrerea TataluT cu ajutorul Fiulul si cu indeplinirea SantuluY Spirit,acésta carte a prescris-o de pe slavona in limba romanésca Michail Moxalie,dupt aceia, din ordinul I cu cheltuiala prea-luminatulul Domn lo Mateit BasarabVoevod, i cu binecuvIntarea prea-sintituluT Archiepiscop Kyr Teofil, Mitropolita t6ta tara Ungro-VlachieT, ostenindu-mò intru acésta et iermonachul Stefan dinOchrida qi am tiparit acésta carte. S'a Inceput a se scrie cand a fost anul 7149,iar de la nascerea lul Christos 16401), lunT, In Intaia Duminecä a santuluf post;apoT s'a terminat lunT, In a saptea s6ptamana a postuldi din acelasT an. Dreptaceia rog pe cititorT, dact ceva gre§it veg afla, sa IndreptatT, iar pe col ce a scrisacest isvod cu iertare sa-1 invrednicitY, CO pe noT ceT ce am tiptrit acésta, sa nune blestemati".

. , ,,kinA A,MtliS08 CANTL CTotiLiti91-1 .

ofeti,A1.1A: K8MtiA4/ AW4AMI-If il?

....., A ."

AfxrienritionG, utri mwrponoAti 7 A ore/ A y v ,

AT& Liar+ Af,IsTAdkASti, rm 14 LIU 11 Cfl ti I f .., / , / :".%

810111hitityl AV, tttiTil e WirritiELIM It%

103.Din prefign Prarliet

La-sfIr§itul acestui epilog:ra.

apm HORS KApTe Hk COKOTIT KS TOATA KIATSAAA, K AE KOCTA AE, M

Spwi Tk.

1) Asupra nepotrivirel celor clout, date, de la facere §i de la Christos, v. Sbiera, loc. cit.

11111

cartil",

dacoromanica.ro

Page 120: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

114 ANUL 1640

Din acestk carte s'a publicat o editiune specialA pentru Ardeal, identia cu acésta, dupicum se vede din compararea el cu extrasele publicate de Cipariu. Singura deosebire este cit,In prefatA, numele i titlul Jul Theofilfi cu mila luI dumnezeu archiepiscopii, i mitropolit atea tara rumeznisce, este inlocuit cu al lul Ghenadia, cu mila luY dumnezeu archiepiscopiimitropolit a &AA ¡era Arcklulu(' (V. No. 103, la pag. precedentA). Cipariu n'a cunoscut cleatexemplare necomplete din acta din urmi editinne.

Pravila de la Govora este traducerea unel compilatiunI slavone manuscrise de candne,hotArirl penitential°, liturgice, rituale, simbolurI de credintA, legiuir1 civile, rinduell ealuglireseletc. si presintA multe analogil cu un nomocanon grecesc publicat de Cotelerius dupl un ma-nuscris din Biblioteca din Paris 9.

D. I. Bogdan crede a fi descoperit originalnl slavon dui:4 care s'a tradus acAstAIntfun codice manuscris din mArastirea Némtu

Bucuresd, Biblioteca Academiel Romano. Biblioteca centrallt. Museul de antichitatT.Blaj, Bibl. Seminariulul.

I revile biseriedscci, mania' cea micá, tiptiritii mal inidid la 1640, in nuindstirea Govora ; pu-blicatd acum4 in transcripyune cu Mere [atine de Academia Boindnci. Bucurescl, Tip. AcademielRomAne, 1884. 1 vol. 8°.

Previte bisericeascci (numitd cea mica) tipdritcl in Monestirea de la Govora la anal 1640 f iPrevite lui Matea2 Bassarab cu canocincle sás4ilor Apostoli intitulatd (Indrepturea legel) tipdritcila Tirgovigte in anal 1652. Editor: loan M. Bujoreanu. Bucure;ci, Tip. Academiei Romine,1884. 1 vol. 8°. Extras din:

loan M. Bujoreanu, Colectiune de Legittirile BomilnieI vechi gi cele noui, Vol. 11F, Bucu-reset 1886, p. 85.

Tim. Cipariu, Crestomatía searc Analecte literarie, Blasiu, 1858. p. 141 150. M. Gaster,Chrestomatie romd rid, Leipzig, 1891, J, 87 91.

Popp, Disertafie, p. 53. Cipariu, Anakcte, p. XXVI, Principia, p. 109. Densusianu,Istoria Umbel i literature( romcine, ed. II, Iasi 1894, P. 196-197. Analek Soc. Academice rom.,tom. X, 1, Bill. 1877, p. 22.Const. PopovicI, jun., Fòntdiscle gi Codicil dreptuluf bisericesct2 orto-

CernAut1 1886 (republicat din Candela ion. V). p. 95. Dr. I. G. Sbiera, Migcoiri cul-turale, 113.

Const. PopovicI jun., Femtdnek giCodicif dreptului bisericesca ortodox, CernAutl1836, p. 67, 95 si urm.

2) L Bogdan, Cronice inedite, Bucu-rescI 1895, p. 90.

Altileahluiliiiifdip

01.1-717Thif.e

111411.

104.

i

pra-vita,

doxii,

1)

dacoromanica.ro

Page 121: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

L106

1641.40. Evanghelia7ca Invitituri (tiparita la B61grad Alba-Iulia, in Ardeal).

In-folio de vre-o 330 fol, agezate in caiete, primele doné de cate 8 fol, lar urmatórelede cate 6. Signatura primelor trel caiete e neregulata ; iar de la al 4-lea fnainte, ele ad casignatura alfabetul cirilic capital gi apol literile miel indoite, in ordinea urmat6re : E, r r,A, 6, S, S, I, fi, II, A, AA, H, O, Il, P, O. T, X, (I), )c, 6, ll, 11, 111, 111, li, A, 16, 2&, aa,

rr, AA... Signatura se reptâ pe foile 2 gi 3, insokita, fiind de literile §iTextul e tiparit in general cu negru. Pagina are 27E3 rindurI. Pentru forma caracte-

relor, ver,11 facsimilele de la pag. urmat6re.Acésta Cazanie este retiparita, aprApe pagina Cu pagina dupa un exemplar, probabil de-

fectuos, al Evangheliei cu inixliclturcl de la 1580-81 (mal sus N-ru 29, pag. 85).Nu scim daca cartea a avut vre-un titlu. Caietul insemnat 1 Incepe ast-fel :

4111L4hTXPh : ff ,A,011U1Xlin

AOMHSAlt FaCT98 IC KC Mit4rAT01110Ak Af CSZISAETE A14 TdrkA11 AKSAk CISHTIL

CON Oir11111-14TH C15.11...

urméza intocmal ca in Evanghelia cu invatatura de la f. 2 a prefetei (v. mal sus, p. 89)pana la cuvintele .11 p-ktipri Al 4 HHHAld ASH lapla0p6aiu Bill, dupa care urméza ast-fel:

Cu mila lu dumnezeu Eu, arhi mitropolitula Ghenadie, vazanda hin lucru dum-nezeesca, aceste sfinte cartY, Evanghelie rumanésca cu invatatura, ce se cherna mar-garita imputinandu-se, i foarte Aida toti preoti de ac6sta carte, si maCu preoti miei : cuma voia face sa adao(g)emtl acesta lucru dumnezeesca sa saadauga,, In multe pArti sA fle de invatatura cre§tinilort ; i forte mi era jalanie lainima sä aducti Uparé sa o tiparesca aici in césta tara a mariei salé crai.Derepta aceTa s'au aflata acesta daschla popa Dobre de au venitti (Hin tara ruma-n6sca de au facuta tipare alce In ardela i vazinda acesta lucru foarte mi seindulci inima m6 de acele tipar6 §i ma jaluei mariei sale lu crai Racolti Gheorghiede acestti lucra sA, tipar6sca cartile aice In tara mariei sale i mariTa sa mi eudata voe sa tipar6sca. Derepta aceia eu nu crutai din ce mi daruise dumnezeude aver6 ce &da dascalului ajutoria sa le tipar6sca In tipar6 ce facu. Dupa acela

115

?,CR,

§i

dacoromanica.ro

Page 122: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

116 EVANGEELIA CU iNVITITURÄ, 1641

IYMfiTIISAY AYtatuvir '62? cip)77 mF4TpOn0AHT.gAL tict tidArt

g636NAL OVIAgiCpg AgAANEVECK6 asiECTE COMTE ICipips

, Pg&IANkCICX 1C24/14111,Tepis sliCE NEMZ FAbfirSpH7E,

IngyaiLOCEIJH 004prf riSAeA Topi rtp01;tilf italitCTI., ¡Gip

TE tu. WT. COKOTH; icenpia; pi M414 1CeM15 110/4) IvItif CS;144

EMb %CT& aetcpe AgNitif3fiCK6 CIC6411,411.4rA 3 :TIMIATÉ

II7iPEIH C41( Aillgstivr!or, KpoiniNfolop6 wisoopTi fp4

Au&A 'Hy( A4 H'Kukuk. cE,.4AgiczynflAgt CZ4;THWISAICICI

MrvitOTA 1-14P1+ 4i.174(E1 C4At rtpdti amcnTL 44fA trig

.0A4T6 49ECT6 A4CICIAb n04 A0EpfAE AS SEHHTIAHLielpi

pgmloitClo& Ape cP7ICY1% THn4g.4tilf fflippm, mil rapt44ECTL Aelfpg 004pTE &DICE itHAYA4H HHHM4 #.4t /1,E441

fit THn4pt UJtfh4R. hz4gEtt MlpHiriCsIAE AgICI4H ()ARMIN rEi7/1

rlE AE4.16Cfri Aglipg el,wintpiCICA bpilH ftE 41191 1114p4 1.41

plum Cali( LU1I 1411pHACd m7te 11,41'VA0( cwrhnLptclit, AfUrrrb

ng1cpYq411 ALAYEW4 rEfiNCE PAMpg ;Li impt4(Atm, socKzAgmeHisaxg,ropic; Cr At TH11 &AM& Arittio

OZKg AgfIS picik rip& Kogag fil.ffngt acurfinspIt dyff

GTE Ktpyli HoelilfuHrICE TTAAnAZ-ITETptlfpf AfriptirEcTz

LIJH AUK AICAITE, 1141404pTE Honrrpz npv111toK4 Agulinjivigko

CTHKgAI Agutif5EY, ripECIC4SNYA6 LiHTFOnoihm gZALrfrciid

AgH C'ENg inpiCtCKET, 4-9(C1'LAYiCpY SY101,4ECIITLACIC&O.

jlEpEnTh 440; IONHA4 Atkitif301 ,itYlpHCfrts 4pix7H

wiTpOnoAtirE, ICI3k)Ç44, 414ECT6 AgNI14E3E7C1f1 sit

cag (pot% AtfECISTE, 1,114101, a ..flAPHHTE KIIPE I CHHAATE

Orr( MHCE IAIH Hf1l1m4- hAzsY1uip4145 A:pttrn Cs

CE TS9tC1Cx lityt icpctihVECK/,Wil REAMNI14 VAIN/;14CKh

jitEpErIT6 :14EA xi" M4 ifltPT ivA niptiNTE ;FR, AEA

41( arEg (15otthAzptierto Aipholgetiduts Inm litort LJJ 4FAS

CUPOLIHTL 414CTE CONTE impipi IC4CECE AFANAivicico, lass100, Pretata Et ang he! ter cu into/Nun; 1301Krad 1641.

TC

-

dacoromanica.ro

Page 123: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIA CU ÌNVITITURX, 1641 117

'yob a phoEsigum npvitTorn giccotwt chA(1)7E /Ire

6:apirlop& p; nponoRqouie iimemeAt imrAidti wildi Rimincitfforh MREtiiiA gtKerigli d'inHHI) :. :* I

.ft -'Atom. 411E4 WH11011 rfEWHIOH ..tIM ifEtkoCfrolltifigrIE 111W

Ttiff/1,AOLliiiM miipIntitm, votAtivh dIffitt IICÑME pgrAkAls

IIM NE MHMENtimb 07E lapCp4 ¡vim gall' %/EWE AVIV* -

Cod Witt TiaermitEANH chnipei Cid sop! ctcpmf 45,4)14T# A .. i ..was , WM OVUM qautiti 4044 VER4 RE mnpxstra EwaCC rpituHn tips. So._ CIAEFERVILIM cillifff EAZOvEMetym

lamtklb HE sot; rb WitME, TOOTED rip x, MIDI rt tiOiCTpA

um Vips. Aoapx W.I.OLZ( AE704/1 Agmtspturt KAMh ',ROY

?13 Wit HOF( &MUTE HE 4EtirgAA LLItt mTINEK4fX, ( KgMb

AticiFSS UM Hp( EON n8Tom CO1COrif - mpErviE Kb Ilitt RCH

:WHIM CiNTNEE i'AjMEHm Kg ;MHM A 11,(MIA14,1, Kd Lull HON

Lining (Pipe ME npeyinvrodpf Af TOATE 3 AFFERTE, (NU

mgALIEMHtm Wil Kildro CAORML01 H8f1pOKAftliipi4H 0 K4 Um

KOH Enorocnommie ctuitiN 4tA4 AOMHZOIL AgMltE3Eg WH

MIA CnoAosfopE Atikiptn74 ANikocs,TORAM Acparry, Apr4 imp, p43IPIE j Romps EAtnocitomitifin p,EnspnriTEAi

Oft AimoioNnytogi jiCTE rprtfT% SO46; filmIspaafif 1. go .. s

um rapi, pigVIE FoRb Uni KpEAHIPIOCI. j 114CA l'ilaKli117A Aomfolidif Tzti .. um' el"`IEHH Wil RH nett

Tro? pervikiNt 1304CTpil% Castle cnoAosti

ML ',dam' 4 CAZEHH/1,6 TATUM. ,,,, .....ujH 9V0A6 WH 0(246 Cipin!rtgvagl BtKgAgH 0411t46 .:'

IRLAuriiiiCZ3A41174 Aii,13/1 3sM$

"dn, lioatmcroa 8344 awl.Preflo Et angheliei eu intafaturd, Btqgrnd 1641.107.

dacoromanica.ro

Page 124: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

1 18 EVANGHELIA CU hivXIXTuaX 1641

iara cAnd au inceputa a se tipAri acéste carti, noao ni se tampla petrecere depre c6stl% lume si ama lasata la moarte noastra pro cine va lumina milostivuladumnezeu, pro scaunula mitropoliei Baligradului, sa nu parasésca acesta lucrubunt, ce sa intArésca.

Derepta ace% cu mila lu dumnezeu Iorista archiimitropolita, vazanda acestalucru dumnezeesca ce s'au fosta inceputa de acela, parinte kira Ghinadie, fortemi se indulci Mima si ma bucuraia derepta sa se Intarésca legó crestinésc6,credinta dumnezeiasca Derepta ace/a cat n'au inpluta acela parinte, hut. cu deince mieu fostil daruita de dumnezeu amt inplutt si amt savrasita aceste sfntecarti, ca sa se fnmultasca cuvhntula lu dumnezeu si pre in toate beserécilé sale fie preotilort de propovedanie, in numele tatalui i fiTului, a duhului sfinta InveciTa vécului ambit."

ApoT 'artist urmizi din Evanghelia cu AotilTIL 14-kthw twit rpounghi tell IOW-TOAHH4711 pin& la sfirsit, unde e insemnati data:

Ris.AkTk Cy' CIOMina, ACfpe . somA :

(107KAICTIKa . flu .

Evangheliile Cu tnvititurile lor aunt retiptirite In acelasT fel, aprópe pagini cuca in Evanghelia cu tnvitituri, din 1580- 81, Cu mat multe erori 1 cu citeva schimbiride ortografie (8 in loo de ar gi f6rte des k in loc de %). De multe orT, in a doua jumitate acirtil, stint Barite chiar pagine tntregT, fir& a se tine sima de lipsa de sens a fraselor Rat-fel trunchiate. Asa In caietele 0, X, CO, s'au lisat afar& cite 8 paginl din textul original ;In caietele ea si RR, 6 paginl; in C. m, 5 pagint; In C. T. .3, to §1 RR Ole 4 pag.; in C. 1,1 i lt,cite 2 pag.; in caietul rr, o mini, gi in fine in caietul to lipsesc 10 paginl din textul reprodus.

In caietul T (caiet complet de 6 fol), f. 4 verso se termini cu cuvintele ; irk Fat* AmcStifin-03 OH, lar pagina urmitire K'd /ACT( 411VA111,11011111 WA ; Kifiiu AtirIX A$A111131$ 4IANAL ;

pe cand in Evanghelia cu invatatura, a tut Coresi, textul (c. 14 f. 2 v. si f. 3 r.) este: Kk Rio)4inp8 Al WA E1010 4RAI. Kit 'IOWA 4411+6111-116 Ai Bill lar urmarea din Ca-

zafia dela 1641 o gitsim tocmaT peste patru pagine: noymatixTopt; wilmL *Mk ACT. ; 41.1,filf11,110111H

WA ; iifIAT;H Aknx j1.011'411Ht303 /FAHAls

Evangheliile sarbitorilor nemiscitóre explicares lar au fost Mate cu totul afarkdela Septembre pint' la 25 Decembre. Sfirsltul cartil lipsesce in exemplarul vipt de no!. Else termini cu fila signatti M, dupi care se pare cá maT urmaii 6 fol.

Blaj, Biblioteca archiedecesani (Cipariu). Sibiiü, Biblioteca archiepiscopali.Cipariu, Analecte, p. XXI si Principia 105. Sbiera, /ifirdrt culturale, p. 61.

invitituri:.

pagini,

108.

dacoromanica.ro

Page 125: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

109.

-I 6 4 2.

41. Decretul Patriarchulul Partente, tiparit la Ia§1.In anul 1643 a aphrut la Paris o bropra cu titlul urmator :

PARTHENII PATRIARCH/E CONSTANTINOPOLITANI DECRETVM SYNO-DALE super Caluinianis dogmatibus, Quae in Epistola Cyrilli nomine anteannos aliquot edita, falsb Graecorum & Orientalium consensu recepta fere.bantur. Quae omnia damnantur ab iisdem, & anathemate notantur. Nuncprimim ex Oriente allatum, und cum. .Arsenij Hieromonachi Epistola Ve-netias missa, quae Praefationis loco praefixa est. PARISIIS, Apud SEBAS-

TIANUM CRAMOISY, Architypographum Regium, via Iacobea, sub Ciconiis.DC. XLIII. CYM PRIVILEGIO REGIS (In.8° de 72 pag. Text grecesc Cutraducere latina).

La sfir§itul acestel dill se citesce notita urmat6re'ETurc6071 iv Tcaaív ç MoMopkaxfac, iv I aepaapig Iced aòeentxt p.m/ T6n &lion

'craw clePIPX61V XCadt CfXVir gtOq rbasizttov, v lap/ SexelippEtp (S-a tiparit InMoldovlahiei, in cinstita i domnésca manastire a celor trel Ierarhl la anul man-tuirei 1642, In luna Decembrie 20).

Din ac6sta resulta cä decretul sinodal al PatriarhuluY Partenie a fost tiparitmal IntaI la IasI In 1642. Bibliografil modernI nu cunosc exemplare din acßstaprima editiune. Leon Allatius spune ca ea s'a tiparit in folio expanso.

trnile Legrand, Bibliographie hellénique ou Description raisonnée des ouvrages publia pardes Great au dix-septième siècle, Paris, Picard, 1894, 1, 450. Allatius, De Ecclesiae occidentalisperpetua consensione Wrri tres, Colonia 1648, col. 1082.

119

.:Nw---."

M.

:

x'. Iasii

dacoromanica.ro

Page 126: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

120

42. Evanghelie inviitátoare,tiparita la Govora in 1612.

egrilie I 4arku,neroSpt, ciS K43ít1i UCT MAIIIHNHAE 7,118ASH LtJ Act

1113S3HHilf PIIACK111 WII Act dt1111,11 C/ISTIUM MSI311. I GKociGIC WA npiimErniTA ,A,e !we

¿um i 11) pSciiciu, riff AFIMEN. pSAIKH`kCKA I KS RÓA tat MATS/M(1 41(11111E18A 1

AWAMI. AlfiT9610 ildCdpc16a Ii0EHW4 I ¡IVA KS ONTTEHiAL1 Wii fl3ROAHA I ASH

CHAHRÉCT98 Zpmonárit. 1 THIllipliTA .¡Tp8 Maine I 3EACKti ASRpd I6110(1/1.1

IKi W C'IL3AtAtfia Anipa,pi fiCT E xvimSek 1 olTneni KU,t E 3f7Hd. I W El%Ibirl,-.

['Mad PrIA, TiViriE. I /Hap G1111'1E11010 ATIII rCH. I

In-folio de 4 foT nenum. si peste 600 pagine, Cu miel erorl de paginatie. Titlul e Inca-drat si cu frontispiciu (No. 111) Textul e tiparit cu negra si rosu, Cu caractere de 2 mariml(v. No. 114) aceleasT ca in Pravila dela Govora (1640). Pagina, incadrata intr'un chenar sim-plu, are 19 sau 28 rindurt Volumul cuprinde numer6se initiale ornamentate si frontispiciurT,dintre carl se reproduc cate-va in acésta lucrare, si dou& gravurI (v. No. 112 §1 113). Caietelecompuse din eke 4 fol au ca signatura literele alfabetuluI cirilic, frisotite de cifrele cirilice pepag. 2 si 3 (II, 41, 1 -

Pe verso titluluT se gasesce aceias1 stem& a T6rel RomanescI ca In Pravila dela Go-vora (No. 101) cu aceiasl inscriptie deasupra, iar sub stem& se afla rfndurile urmatóre:

rid) AnTe6ìf EacapAsa sofitòm iîiio 611,VOTI10 11,1,1AAHIIK-K KCif 5iM/11 e;Opo--

RAAKIHCKYRt, NUM Û 3dilA41RERCKHK CTVH, &MAW û(Darwin powÛ iutwq. Pr6blagocestivului néma alti arTei noastre i altort tuturor carii santa in-

prejurula nostru crestini. Bun dar, pace, sanatate, i spasenie dela domnula nostruIs. Hs. Cu toata inima pohtesca."

Pe cele treT foi urmatóre se afla prefata de mal jos si tabla de materii.

PREDOSLOVIE CETITORIULUI

Adeca tot omul îne1eptü, datorifi Taste cu bun cuget, si cu semuire viefleto-caro lucru de folos, o iubitI cetitorT, a socotl, si ce folos trage cu elti i panala care margine masura; dara carula altuTa mal vratos de cat voao, iubitI de Hs.

I

dacoromanica.ro

Page 127: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIE iNVÀIXTOARE, 1642 121

crestinii, intaiu spre cautar6 cartief acestiTa, int5Tu a cunoaste pre adeveritii lu-cratorii ai viei lui Hs., Intru carii i eu mai ticalosul i gresitul venitam la un-sprazéce16 cTas la lucrul Domnului, intocma ca aceTa ce au purtat zaduhul zilei,purtanda grije pentru izbavir6 sufletelor omenesti, cu luare de multe boaleustenéle, s't sudori, i asupree, de la diavolul in multe cbipure cu sane si inlegatura aproape i de moarte atta cat Dumnezeu stie insusT, carele ispitéstetainele inimiei.

nemica numai mila rudei méle crestinilor m'au indemnata spre acTasta,ca vazuTu in némul nostru multi unii ca aceTa oameni de amandoao cetele, prosti

sufletesti, Carii itcuvi]inta se departara ca invataturi striine Cu

112. Flul risipitor, din Etangludia invaratoare, Govora, 1812.

proasta si scurta minté lor r6z1usindu-se den credinta adevarata protivnica besé-recii lul Duronezeu cu ereticii inpreunandu-se; i ca musca la dulcIata mieriei asaei inselatori de spaseniTa prostilor, i intru amaraciund veninului col purtatoritde moarte necanda i uciganda sufletele lor si ale oamenilor. Derepta acTasta eucu ravne pohtiTu pentru fratii miei si cugetai S. scot acTasta sfinta carte ce sechiama Evanghelie invatatoare talcuita, sa fie propovédanie crestinatatiai noastre,a sflntei besdreci apostolesca a rasaritului, de o am primenit de in limba rusascape limba rumanésca, si ca un izvor ascunsa in pamantul inimii noastre cel se-cotos i uscat de invatatura, cu ajutoriul lui Dumnezeu si indemnarea DuhuluT ace-luTa scurmaam Cu tamp& minté mTa s't am scos acesta izvor de alp& dulce sipurur6 curatorTu, adapatoare de suflete omenesti.

Ai nu indrazniTu insumi asa prosta la acest lucru cu truda mai multa de

57038 16

dacoromanica.ro

Page 128: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

122 EVANGHELIE iNVXViTOARE, 1642

putéré rub.. Ci intatu cuvAntul domnului mieu Is. Hs. ma indemna §i talantulcarelem fu dat mie nedestoinicul nu-1 ingrupaTu in pamantul cel intunecat alnestiinteT Para, dobanda §i fara folos vecinilor miei, §i mat vartost aprinse intrumine focul iubireT.

§i dupa adasta cu porunca si cu vora luminatului domnt M(ateitt) B(asa-rab) V(oevod), si cu blagoslovenia pr6 sfintituluT mitropolit Kyr TheofilU Inpreunacu sfintii si iubitorii de Ha. arbiepiscoptt Kyr Ignatie Ravniceskii, Kyr Stefan Bu-zevski, 1 cu sfatultt cinstitilor boYari ai tartei rumanestT, dentru cavil mal vartos-purtatorfu de grije,

ntrrlil Nasturel predoslov. Lilt 7147.

17.7

»14,

.4 preit° ,11

",/

Q.

81/3. Flul rIelpItor, din Eranghelia inratttoars, Govora, 1642.

Pentru adasta va rog Cu de-adinsu, TubitiT miel crestini, priimitT adastafloare pré Inframsetata §i dulce mirositoare adusa den raTul vedereT ceriuluT cumuM pacatcasa mana mé grabnica imblatoare §i de tampa si intunecata mintTamirositl intru Ya mirezma ceriuluT, si cu acéTa indulcitY sufletele voastre cu dill-data rara satiu, si cu vederIa framsetiel, veselitl ochil ceT IntelegatorT, i cunoas-teti radacina bunatatieI lul, ca iaste multa roditoare de inteléger6 suflet6scaplina de prémaindriTa c6 minunata, §i intru Ta ascunsa vistierila a toate bunata-

Derepttt acTasta rog pre dumnévoastra pentru 1Tubovul priimitT acTasta cartespasitoare de suflet, §i cetitT Cu d6dinsa cu socotinp, §i cu semuirTa suflet6sca, §icunoastetl ca acTasta iaste plina de intelesul ce! blagoslovit Intru la cunoaster6 pr6-

t) Nota marginalci : Math 25.

tile.

dacoromanica.ro

Page 129: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIE iNVITITOARE, 1642 123

maindrieT ceriuluY, descoperir6 tainelor luT Dumnezeu, izvor Intelesu/uT sufletescti,oglinda Ozatoare pre Dumnezeu lumina nestinsa a stralucireT de minte.

Ca acTasta carte Taste straja trézva celor ce stau spre na1tim6 bunatatilorintar6§te mana lor, §i nu lasa sa caza jos Intru Intun6recu1 pacatelortl, cheza.§i povetitoare pacato§ilor catra Dumnezeu, ca-T petréce pro ace§t6 dela Intun6-recul pacatelor, intru lumina InpArAtiel luT Hs. §i intru poruncile luT I %vat& safumble. AcTasta carte iaste, ca un bucin glasitorTu de Dumnezeu, de spune véste deo§tire catra tiitorlul de lume, §i puterile c6le Intunecate, Infrico§ind placurele Sa-taneT, §i spata de amandoao partite ascutita de tae toata far& 16g6 §i necuratiTa§i hulele ereticilor, §i cu stralucir6 sa Infrico§aza nu numal pro mutncitori §i proInparatiT pamente§tT, ce tocma §i dracilor Intru adasta iaste lu-mina §i stralucir6 DuhuluT sfintt ca lumin6za pre earn' santt intru Intun6recul ne-Intelégeriel, qi Intelept6§te tineriT §i intaréste Intru Inteles pre batrani, §i arde cufocul lucrarief sale tog maracinil iubirel de argintti. §i tot f61Tul de hrésturi (?)ale pkatuluT, §i cu vapaYa caldurii sale fncalz6§te sufletele §i inimile c6le dege-rate catra Dumnezeu.

Ai ce numar vetT pune Intru masura lucrariTeT, ca pro adevar cumu e adan-cul marieT nezleit a§a, §i lucrurile céle f6,catóre de bine ace§til cartl negraitesantt, cum In§i-va §titT, sa yeti 1ntra cu Intelesul In launtrul vistiarTulul eT, §tiuca vet1 vedé Intru Ya lumina c6 minunata a pré maindrie luT Dumnezeu. Tara eude aclasta nu indraznescti a ma lauda ca Dumnzeu iaste carele lucréaza cu acTastakii darul luT nu fu de§ertti Intru mine, ci numal Intru slabichm6 mYa §i Intru os-tenélele méle sa ma voTu lauda nu volu fi nebula, cu fericitul Pavel voiti zice : Caeu Inuit nevola§ul cu destula truda m-am nevoit, nu numaT cu trupul ci §i spresuflet nevoe ci eu am ustenit, iara Intru ustenéla m6 va odihnitT sufletele voas-tre, o blagoslovitT cre§tinY, §i nu pregetareg nice de mine mult p6catosu1 aruga pro Domnul Dumnezeu, pentru ante rugaciunile voastre, doara a§1 do-bandl §i eu mila dela Dumnezeu, la zua InfricopteT Intrebari. Ian, eumultemesch DomnuluT mien Is. lis. celuT ce ma Intarl intru rabdare, §i-mi induldIntru sufletul mieu acestti lucru, §i insumT multe ustenéle adao§Y, §i izvodindti§i tiparind Intru dumnezeiasca lavra snnul Pr6cesteT Govora, §i ca ajutorTul luTDumnezeu."

Dupé acésta urméza tabla cuprinsulut la sfirgitul careia se citesce:

Dupa acéla §i eu Preda vtoro cartil, ma ustenil cat putuT cu minté mla aajunge zuoa §i noapt6 de tiparil acéste svinte carti, ma rog ce volu fi gre§itasa nu ma blastematT."

La pag. 1 se aflä al dollea titlu, sub un frontispiciu:

411.1142KTXP2K. fillSGZ. A6.4. Gclafl evritte[ilk A4 MSATE ASMHESIdWif CKVIAT411, CAS KO

poma Ag.¡ iya.friniffim ASmiitietilinwpa npfrreTVIrrk ZW3A, WA AA 1103AHlitlE reflIOACKTE.

Cazania delaGovora n'ajosttezminata. Tiparirea el sé continua la Mantistirea Délu-lul, unde se pare ca s'a transportat materialul tipografic dela Govora. (V. epilogul Cazanieldela Dél, mal jos, la No. 46).

dacoromanica.ro

Page 130: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

124

ingeg'14glipmelpc 411,444fitKA : nitgtj %

mifi /411 INAfftfai ASTI Arbb IA7 AFINC AttOQ

/itvf. KYrrykr;t: A 06 Ill lig AiY A41 ctiirr ;Kb%

AfirEilf1 IVElti AO/' 5

AMtiti

a Ar4 0 /A\ SIIIIITNPxli mitleKli MIATPA

;t451:1-9-1;Avii flÓtriv bñif 7

Amit0't4Cnflnif,gprL 14' tir-'0 +ifillii '4'

e# A / 4 tr- ,K Ili fr ritil i ii 7 HE A nri,o AT 1151:10M MArriV i4ii

di, .--...c, ) i I f1 y i ...

N l'IN A A AH "11 AO ArMT01-111141 / 'ilillli 11

AO tifpCrrOiltiH 7 tun li40Vtils Bp Al op%'I /l i ., i 7 el f

A 1,EtiffiT rip-V/1-414.1E TOATAS Af'E'IVR AVIr W A'PsI /

Ak E ti ii 7 ItA0 9611 ANAAHHA `iftfliil ANAill At et4A II7 A /

WA/S4571r*, 7 i;t X Aftirri)16 A AA Aliti IA OV ligi:iiiiirit q 4

'tiff foriiik, 1041 UM Afiiri7V 'Mg! +rat' ,A,f tor

At Mrliregttitrhilf Amlia 6(11-1A At AA Me;1 ./ ..,

341A AO M

6 primirk illiA 7 11(NH4TrAi

Apf Miff Affirrf)i RV Oj4 i 4/

ICri rrfiT% (1 , W H 5H if 0 *firMiSITiorIAE ;ApVIA A cfirtopg mil

icrirrfixs, Tutu AIS WV) »?XL411179/ e / 5

tiff KritirOti :traKA i Simixf riff

III. Pagina din Evanghclia ínveibitoare, Govorn, 1612. U17K

4

e

dacoromanica.ro

Page 131: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

115.

43. Invitituri, Campulung, 1642.

lipeoTe TOfiTe I Litre uvular!, 4EH AiSATE

4AINE3111q1H ICI;91411 j ,d,E 4S0A0C6HU,c1 T5T8909 KfUtillitiHAOrk j 119fIltief m riff ¡MAMA

rpfildCKA npf AMMER% pSAilACKX Kipa rkHT TOKAAE CS/ISAITilpH I 4T811

[UNTO; Apirocre KSA4 Ch IUM Alan ripe 4AT$A. j 2t g, nurrpS prKWTITf,CI% AE rhKArkm KS Minim j nuipt KkTE HE HHH "dCSIIVK. 2t F, F1EHT9V eh HS IISHiN

I IÓRTTÓ9H AE apy,inl. a -A-, niKrpS MITÉHTf. I g, ninTpS naarionvit, K541 Clt

HS 41531tHH9HA4 j npE Krimnirk. g, narrpS 110KAANTE. a, 11EHT98 HCHOHEAtitaf

trJlif H4lT1 (Total nostru) KS TASKrk. AA 4,Ktithi91 K9Sidii I Ad AiOddpTi CuSari.

!UNTO; noiwu,K. j.iiirmyhTspd HEAOrk nopSHini.-011TrINAHlkliti TLIISH'IrfAi A COKAH-,

HiHTEM ItpmoKixa M1iX.1 CEAkd irSmena 61HHTEAH 0171107 111:17T6la 61.11fd. Iiiromnón HA`kT saxME (cu multa ingrijire §i Cu cheltuiala eromonachuluiNelchisedec, egumenul sfinter mandstirf a Adormirei prea sfintel Nascatdrede Dumnqlea, in Campulung, in anul 1642).

In4° de 3 I'd( nepag. gi 55 fof numerotate gi probabil una alba la sfirgit. Foile aunt gru-pate In caiete de ate patru fol, cu signatura pe cele d'intal trel. Titlul este incadrat in florlde compositiune tipograflca. Pagina are 21 rIndurT, far& titlul curent. Acesta resumaza titlulcapitulelor. La fnceputul textulul se afla un frontispiciu ornat. Tiparul e negru, earl de titlulprimulul capitol care e tiparit cu rogu.

In dosul titluluT se afla o gravura fncadrata representand Adormirea Maid( Domnului(No. 116), avand jos, stema Tare Romanegti, Intr. un cartu§fnconjurat de literile M. fi. M. E. R.1'. 3. VE. DAasupra gravureT se ail& inscriptia: °firma /Elm& 1111114 6147 (Adormirea proaglutei stipane Nascat6rel de Dumne0f) lar dedesupt: 3A1 RI Ospeati CAR coma( nvirrig An.rirmAki, nopaolow SH,MiNif HMIHCAHHO MATAItt 1101E6ALI (aci se infatiséza Adormirea proa curatel Feciórestapane, lar sub ea e desemnata marca luf Mateifi voevod).

Precuvintarea catra cetitor:

HpEACAÓKTI KOiliTaTfA10.

Juturort blagocestivilora crqtini, pace, mila i blagoslovenie dela DomnulaDumnezeu a tot Vitoria' pohtesca i priesca.

acestor mici invataturi, adevarata putine santt iara aa jale santbune. Cad ea cu Invatnurile ne invatam cum vom sa no infrumsetam sufletelenoastre, i noT cre§tinil cum sa De tinem, de vom vré sa placem la Dumnezeu

NVX'EXTURY, 1642 125

Bucurescl, Biblioteca Academiel Romano.Cipariu, Analecte, 150. Lambrior, Carte de citire, 99. Gaster, Chrestomatie, I, 97.Cipariu, Analecte, XXV, XXVI, Principia, 10'J. Sbiera, Mir4rl cultural., 61.

KSM

Folosul

dacoromanica.ro

Page 132: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

126 itivXIXTuRf, 1642

carele iubéste si cauta acésté ce graesz,a eu. Cad ca vedem inlauntru intruinvataturi cum s'au tocmit mal nainte vrernT bunatatile, cum casniciT biruitoriulul§'au intemeiat casele, cum multi oameni s'au tocmit bineluT adinsa ei-sï. Ce ade-varat iaste, Ca flesce om dupa mint() luf i dupa prived6ré luT care are, obrasenieca acéYa-1 da si Dumnezeu. Pentru acea multe singuratati den mici au crescuta

s

tOttAltdtktiftt****11_40_19MAAIkz4?-'4695gWWW *****WW9e

-41 :.....+E113( #7,7!"--7 .. V/T-"."""It

X*iarr

,7=74..,4.', , -.),...--,,fV/f' .1 - ' ", ' ' 0*,, ;;;,,,, ..", -,V,---,---...3=-0111VIi 0*.

lst-, ,,.. .,.. -...\t, 0*

idK7*s *re

...,0". v to. A rk 100.7 t.44 ft -

re, "4 'NI, ktk Ore

IV s. v.,. ,...1 At tti,..

44;0 ick.1,-,- '\ Pilii 3*Nui-

,.,,,,,,,, ,,.. go.

-'t.,,t VA 11t1*N,0 ke iot:

Ort

% /2- .. 410.A.

it 3h e 9A.VICA yr1EttfF ntrnA frmi.14 *PP/ 1111.

VØ'" ttAni(WIE fiAllHatiO mA0 gotiohu.

1/444****4frOffiltinr2181i116. Adormirea Make Domnulur In InvelAiturr, Campulung 1612.

Intru mb.rire, i iarasT alte multe den mari ce era se-au pogorat intru micsorare,si Inca au perit si de tot. Asa-s tocmélele, asa Anta i oamenii eel farapricdpere caril se-au pogorat intru mari patime, dupa judecaré DomnuluT cé drépta.Dece acést6 toate vazandu-le inteleptii serse in cartile céle de invatItura

e

AM

dacoromanica.ro

Page 133: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

irivITXTuRI, 1642 127

bag& minte in capetele lor si o inteleptéza si fug de raotati, fiindu-le frica sanu pata i el cate au patit acela carfl rau se-au tocmit. i iaras aduct amintede bunatati, vrand sa afle si el dart, aproape langa Dumnezeu, ca si cela ce s'autocmit de au aflat bine. Aclasta fasto folosinta care iau inteleptil dela cartile cdlede invatatura. Pentru ac61a multi si marl dascali s'au apucat de au scris In-vataturi de tréba catra toti crestinil. Iara invataturile ac6st6 !ale sa afla scrispre limba gredasca, carel nu le pot Intelége toti oameniI OW noastre al vremiI deacum. Iara nol iermonah Melchisedec, igumen sfintel manastiri unde iaste hramultuspenieI prdcistil Bogoroditi (Maicet Domnuluf) pohtit-amt si am nevoit de le-amscos pre limba rumandsca, ca sa fie de tréba si de folos, nu numaT celorti ce stiu, cesi colora prostif ce nu stiu, carele sant 7 invataturi sufletesti tocma ca si c61e7 darure de folosinta suflet6sca, carele eu v5zandu-le asa, nu am vrut sa le lasacoperite, ca sa nu ma arat adinst mine-s iubitorlh, cum nu iubesct sa se Infolo-sasca si altil si le tiu numal pentru mine, ce am vrut sa le tiparesct cu cheltuialasfintel manastiri, si le-am scos afara la lumina, ca sa le inteléga si mici:si mari, ca.ti-VIiubesct bunatatea sufletuluI lort. Ce aciasta mica carte de invatatura are putinainvatatura si buna, cum am zis si mal sus cinstitilort si blagoslovitilort de Dum-nezeu crestinilort, carile ati le yeti citi si le yeti asculta,* vol vetY lua mare bu-curie si folos sufletele voastre. Dec!, desi putm pret ce vet da, ca un bun dartdumnezeesc beséricil dand, spre cheltuiala s'altort carti care iara vort fi de trébadumnilort voastre, nu va para a vre un lucru pamantesct trecatorIu dobandit,ce adevarat ceresct dart si vistllar. Cad ca cum art il un negotatorTu care artfi dobandit o piatra de mult pret, car6 sa platésca o mie de galbeni, si apoT sa sevanza numal drept 10 galbenT, (led apoI de n'art fi cumparand piatra acéa fies-

care Intelept, ar fi insalandu-se negotatoriul acela, si. luT singur foarte i-art paréran mal pre urma. Asijder6 va sa pata si cela ce déca va afla carté aclasta si

nu o va cumpAra, carila cinst,64 iaste mica, jara dastoinicia-I iaste foarte multasi mare. CacY ca da ved6re oamenilort color Intelepti Inca si color pro§ti. Ce varog pre toti sa o priimig cu dragoste si sa avetl a ceti in toata vrémé, ca sl vaputeti deschide ochiI inimilor voastre sa Intelégeti si c6le mai nalte, ca de lutesi mica, iara iaste povat9. Mina, cad ca arata noao calla la Ierusalimul cel de sus laInparatfia ceriuluT, undo lacuesct toti aletil al lul Dumnezeu, ac6Ya sa o si doban-

dim cu bun& daré DomnuluI nostru WI Is. Hs. in vecie nesfrAsit, amint.

nPohtitoriul de bine, voao tuturort crestinilort, smeritul Melchisedec iermo-nah igument a sfinteI lavr6 Dlacopolcsala.

iTiparitu-s'au In typarn6 cd dental, vlét. dela nasterea lui Is. He., 1642_msta(luna) Sept. 17 dnla (Oile)."

La sfir§it:

iii CI1TROph1Rt CAW, A*1"It f301111. a WCIIHTEAHAPO 0.101AlttiliH1A, OdKMIL. KOrk

ciums M.tcp8r6 ntlimwri 3, ifIttICTA S. (dela facerea lumel, anl 7151, Tar dela intru-parea mautuitoruluI 1642, cercul soarelul 11, cercul lunel 7, epacta 6).

Galat1, Biblioteca publici Urechia.Blaj, Biblioteca archiedecesanii (Cipariu).Cipariu, Analecte. 169.Lambrior, Carte de citire, 94. Gaster, Chreetomatie, I, 94.

Cipariu, Analecte, XXVI §i Principia, 109. Sbiera, Mi§cdri culturale, 62.

dacoromanica.ro

Page 134: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

128

117.

4643.

44. Antologhion slavonesc, Upara la Campu-lung.

f1110AOPIOWK, Clip`kM, V`kTOCilirk, nyzisonoF, flocirkAminia1111kIX 111:1134HkIKWi HiCkINKIX, a0p04114H111K, OZI.pkIX

npaAsnovunkix, Ha KO)KO,A, 4176. ClICTMAJIHkIii (13 MHÓPHX CìkIX CrU,1%. RILCECHH.

Rd unrATTio Ci neunotiffio. grh RFíPMhI IkalEFILN 11/11/t1 6F0MiTE, KTICTO(1,'

CTIIA npicirkTnarw KHASd, 1w ALITa Et1Cdpagt1 11061164kl. RiTHÉNTEM%

Furo KVK Ag4s14/14, m'Agio siiiEto MHT(30110/11-1T41 3Ettita Oirr(1013/1AXACKLA

grK 4A'Krwh FI Ó A H. El> 1YkT,,Bp 1711. rk1 90,1{ X. arpu r.

A.uthologhion, care va sa 4ica Civetoslov sau Trifologiu, urmarile dumne-geescilor s6rbatorl domnesdi (imp6ratescI), ale nasceril MaiceT DomnuluT, ale sfin-tilor s6rbatori1 §i celor comunT nes6rbatorit1, pe fie-ce qi, compus din multl sfinyiparintT, cu binecuvintarea i ajutorul prea puterniculuf Dumnaleu, in hramul ador.mini predi sfinteT IsTascatóref de Dumnelleu, ctitor fiind prea luminatul principeIo Mateiti Basarab Voevoll, cu bine-cuvintarea preosfintituluT Edr Teofil, din milaluT Dumneçleu Mitropolitul lutregeT OrT a Ungro-VlahieT. In Campul-lung, Inanul 7152, de la nascerea luT Christos 1643."

Titlul acesta este extras din Karataev. In exemplarul vklut de no! In Museul de anti-chitatl din Bucuresci lipsesce feda cu titlu.

In folio de 10 fol nenumerotate, 494 numerotate sus la drapta si 1 filie la srirsit. Nu-merotatid irisa este gregita : Numarul 301 se 'neta de 2 oil; f. 157 p6rta numérul 158; f. 166,n. 165; f. 300, n. 299; f. 387, n. 388 gi f. 439, n. 437. Tiparit cu negru i rogu, cu 34 rindurlpe pagina gi cu cate-va frontispicil i alte ornamente, dintre cari cate-va s'au reprodus inacésta, lucrare. Caietele, de cate 6 foL au ca signatura literile alfabetulul cirilic, repetate peurmatérele 3 foI, Insotite ilind de cifrele s, r i A.

Titlul este incadrat Intr'o gravura pe lemn represintand pe Mántuitor, pe Maica Dom-nulul si 27 8641.

Pe verso &del cu titlu se afla stema Basarabilor i cate-va versuri, sub acelagi titlu cacele din Pravila bisericasca dela Govora.

r o

dacoromanica.ro

Page 135: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

57028 17

ANTOLOGHION SLAVONESC, 1643 129

Pe cele trel pagine urn:1616re se afll acéstit scris6re de dedicatie:

Ilmocn6aTE, frit.snarAnnpe A allptininowIF KH A PS, reimipS, MOHACTH $CHORATIA10.

11PECK1kTAOMS, CHAWkA WOWS, A fiXrotic;Fmrkfiwoms THSrais KHAss,ruATAiio &leapAs*, Eibno RAPATHO ilailAAHHKS Cf KOIKÓKk KCIA1 SEMAA 01;TPOKAAVH

SAHAAHiCK0A,ii np6na1a. IleiumtS npfiplApemS, rims, GAAwk, iiEAFOA*TEA10.

HAFOAATH, M APA, fini-osApitnYa, 6A17.01.10ASLIHAPW AmirontTlfa, CI DAFOAACTKRHHAPW

11PERIt1K4HIA, KK HPEKIIICÓKOM% ii tcp*114/1111111EMS rÓCHACTKOKAHTH, û CAAplarilllarW acinTa

IleicópnvkAwni KAMA EIPECIATAOCTH, HPA CH [NH] M-A.TaHHYH (Mal, HASS OHCAHM.

MEAAIOT%, HPHK*TCTKSIOTIN, û OirCP1tAHO MOAATIKSIOTit.

H3M111H1i1MH HPEMSAPItU,g1 PE HO KlilCilt, 11PECEATM11 A KHA,KE, ÍIKO KKAAHMA

,A,ORPOA*TEAK paCTT1. M1i1 OVRO TOAAKHM% KAMA HpECIATAOCTH pASAA,Mh1Mit A Ain-

A06110AATMEA1t, CAMOKAARH CS1111, T*)C11 AlÓRKI HICIíITHAA, (AKOHCE

KAMEN k MArH AT% MEA*90, CA RE HAM HA firk XKAAhl HPHHOIlliHTE flpHRAEKAIT1t. Hai

HAUGKE TKOArlt ante CVHACit A CV HAMA !IKE KTATOOCTKA pECK*TAOCTH

mnornr û KOrATItIrk arOAVIIITA HACAAAAKW ECM, kite HA HER4TrOAAP-

Har0 ()Aga, CTpAlT1H1l1 HAAKH 3KkT1, HAHNE HEMOMÉHYE, HA al'OAAPÉFITE 41t968AA,

Kit MHOPWT*CHtM>KE ORCTOMH111A, ¡ME OCÉM% HEAOCTSTLIECTKA, CEO Cv'ssirkftwi, fi Kit

HEA0kMialrH HA M1163* HPERlí1KWE, KAKO 61i1 HAM% MokilHW bK1 HEKAAVOAAPHItlX% PAK%

nop6n4 OirrOA SHTH7 sfio AAPHItIrh>KE CATOAATH CHOAORATHCA : liAlYHMit

(1019 HPEACTATEACTKO TEHMAIHERt H ¡HIM SACTSHHHRH HIPIrTklia Alikl &AA, RA11A HAM%

CIOATit AAH% : A'AritHCE A HA CTAKAill H 1414WMit, ¡ME HE 61101E, H 'bite all*MitCO6PASOM, pAsa-k Thorpbdsitno KitaMOHCHW 61i1TH HM AOKAETKOpATH AA119CHOE. 1)KE

nomòipTio, û T6taxi1 HAMA RAMA BACTSHHH RA PSKOKOKA,ÉHiEMit, ûace &Iwo° nptork-TAOCTI10 HELPAAHWAAHHIIIMH COKATEAH, fliOTOIIJ CTAMAKWE <>rid ces-k, û Kit srixpanAmill

monAcTAp-k nAin% HPHHÉCWE, ÎÓK8OVRO HplIKOE KAw Eat HPECIATAOCTH HOKEAHYIMit,

118/KAIAAH1810 Kit HOTPÉRS RifittiltH810 ûAArom-k KnArS, MHHIO ASKPAHH810,

11H0A6110Hlt fink RIATOCAOKit, H4PHRAEM1:110, Kit Alrkrd HAWErW AOKAITKOPÉHTI âCV.

AAHTE, KAMA HPECIATAOCTH (41(8 HAWFMS û KAAAIil 111,* HPEMHAOCTAKOMS, HHHCAAWHM%

HOKAOHilITIAA% PASOA*FIH*, Kit KitC*11,-kMit oircp-kAin, npunowbavh, IMBAdrAIM-Is. A

Ocifiagm, SKA AffkHCHIII PARA. HIPITÓ>K1 fiHW, ail* CAM% TKOPAIIIE, TIOLITIO [WV' 1PpiHil

Kit HAPALpi00 KAMA HPICK*TAOCTH AORPOA*TE[AllA, û HOAKHHffial Kit HPHAOHCiHTIO

liiRgILIHItlX11 CA, tFWHWÇKL. CORHItlXit RAFOKkAtHiA. KTO KO np-kmm KglIKWHX%

CTPAHK1 HALIAAHHK% (Kp6M1 E1AKH iron KOAHA A 110APEKAA HpECAOKSTfrW, HAW AA

HtpGHT1WM HpECK*TAOCTit HACA AOKATÉMA KAPIÉTCA, BACApA6k1 AHOrAil KAAr0C-

TKIHW1r.AWArW 11-krora), Toanco AospoxkTuurk KAAr0A-krink KorAA SEMAA 15KHC1t7

CIKOHCE KAArOCTIANIfkliWAIA BAHIA ApliIKAKA, Cíafl TOAAKHMHTi; 06AAPOAATA KÁrHMH,

HHK6AHHCE KitACTHHHS KitH np-kacm KitCHOMMHSTKIMH .Ch ICTit Kit HPKKItIrlt OVKO,

bKE HAPASSMHOMÉHTE latifit ClidIKOCA6Fali1, MHOMECTKa MKFTRHItIrk U,FKKEA MOH8CTCIPCKH-

â mocKHK-K, CltrpAHCAÉHTEArk.

TiAE TillOPPA4STE10, û KapToTaépnoio ao,a,inAumo : HOCArlt PABAAtIHItIMH PSAkl,

tWkAkIK ûHifA*3A,û HpÓLIYHAAH HpEA'KPAUJIEHHKIMH AkThJ.CV. HSASSKE TOMIKAJAA -C A RE-

KARt CTHItI 11AliA*Rdiel CliKpÓKHIIIA, KAMA HpECK*TAOCTH AOCTOKKAAHOIO AORPOA*-

TEMPO HPHHOCAMAA : KRAAAMH FIEFINK0,011.11t1M11, ii HIIKÓAHNIE OITACAIOLIAIMH. K*KWAV6HCE

HAW CitHPOTA9A101111.1MHCA, Kit pRicnoT8 noAniA HOrKAMàTH CSAHXWM. CHAIM Ty-

dacoromanica.ro

Page 136: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

I.

130 ANTOLOGHION SLAVONEGC, 1643

110Ark HHAAHHIJMH iTi, MOHACTHA HirIfrO KTIrTOliCTIKA ktinierw KirAMH. lkiiimii ei-Ko

dio, npitilmH Nri-k EliFOCTiiiHirk, CV HAAAKO Hriils. All'haitigHla, ii icryTopo IlPfiCHW

HAM% WE MA4111141: al HArk HiAOCTOrill-kiiIIIHrk, KAMM IVECH*TAOCTH HPesA10XHHItIr1t

Nis-k.EATOAATHONCI cilio iiiilffiwk, illt nii6ti1ia kso [big 110Clirk glirATTIO HiRTE10, ri nò-

moipTio it-kcgoinimia HAilliat atillifiTHHII,H, KOTAWYACA fliAATH HHArii arotonii galiAK

11f1HPAWili1ISA CFSOFir (Hcimi O9r60 11.11 IIHEAOCTóriii-k), it'kCtAAHHCf ftkiHS nOKRAA6EMItIK

AospoAtrmeri, CI iii citoiro X'ApTOTK6PHArW MAKIHA HAM% nomartiTH 11AHawit TKOILWk

1116 HIA0K6ACTRArk HAIIIHr. KKAAk1 pAAH arOfiMiliCTKA iLiulfrw Kis,vk C1/A10111M, fi

flAAH IrkBAAiSAY13 FrkilHkirk NHCHkIrk sdr-h. {rippli] IJOBAilliWkArk ô("HO EirrOilOAS4WkArk

HÉCTOtICKHrit Al"k ,KHHOA. AA HAWS ilflECK*TAOCT Vb. CSHOSNCHHIVIO rklairk CROW

11(110EATA010, HAM% 11116414(3010 KA11111,610 fi HÁr0A*ATFAHH1f10, fi rh IMAM CK0HN416-

AOM, KlaICHAHHhi kiSit0AlógiU,lt 61. CHOAOSATH 63.1'0 HaROAHT, CI% U,Fki witiztin* ii KHA31.1

Wite.kAAH 6711'0 Oirr0 AHIIIIIHMH TOMS VT, lAK,A, MAI% Thillirkillilf, KÓAK iliiliAVICII*Hilif, la'A

AvirkAHtllie, 11611PICTAHHW AlifoHHH CSWE MOAHTCTHSEM. BiArATWHE FOCIIOA4CK1A HNC-

E*TAOCTH HAWEiik CAMH Ceb,1.1 rk 116A0CT0rill-krillIHMil 0'0,HAIHill, II ritCEPAAIIIHMAW

AIGAATKAMH HAWHMII, PAH0At11HW IVIOS,IAEAVh.

KA1111,11 111111Citt-TA0CTH, wittier° Iticiprw ram [MAHN ii glirAnua, illillICHE Mil-

AORATIAHAPW KTírTOPA.

11liéTati K% ES Mill'REHHHU,H A noicopirkrntiiii paltii,

1116nxiicemii, iii IliA0116HHCS, rfilmfil H.Atildat OJIRATEltid AA'kr011OACHIA

XpAAAA KCICAABHAVW 0"Ci1ill1ti 11,55TkIA KRA, KTIrTNICTRA 11116CFATA0CTH

KAWII/A, fi rk 11-11610 CV' it spkrigio.

11136AocnkIi oVsociti, ti) iritCICIVkTAkiri fi 6A-r0ZTHiiiiiiiiiri HAUAAHHIII rhA0IE11110

HitICT A rkIIHCAHHO MI1610 AA6H-WHA1 FM 11AHtX FlpiCIMTAOCTH KAMA, 6511ECT0M INCTSP-

A0M, ItTdpitlAit AOIVAITOM, irl% OA tiiiiisTRA ihitnerw iishirkip.

PrecuVintare, arbtand cuprinsul 0 Inchinand cartea DomnitoruluT intemeie-tor al mftnAstirel.

Prea luminatului, prea puterniculul 0 prea cuviosuluI gospodar, DomnuluIDomnuluI Princip Io. Mateia Basarab, Cu bine-envintarea lul Dumneljea stApan siVoevod al IntregeI tad Ungrovlahe Transalpine, etc., prea milostivului nostruDomn, stapanitor 0 bine-t1c6tor;

Gratie, pace, s.l.ntate, lungA si fericitA viat, 0 noroc6sA petrecere in preamalta 0 prea puternica domnie, 0 mAntuire prea dulce;

Prea supusiI luminAtief v6stre, deapururea rugAtoril robT, mal jos scri0,doresc, uréz1 0 din inimA se r6gA.

S'a spus de Inteleptl marl, prez luminate Principe, a bine-facerea laudatAcresce. De aceea 0 noi, martorl hind atator bine-facerl felurite, si vrednice de laudNale luminatieI vóstre, mbirea nesaturatA a acestora (bine-facerl), ca piatra magnet pefier, aqa pe nol aducerea lor ne atrage spre lauda lor ; sau %its/ multele 0 boga-tele bine-facerl, de care ne-am indulcit noI si vestitul lacas pus sub Ingrijirea (cti-toratul) prea luminatieT v6stre, Intocmg ca stratpicul raspuns al stapanuluI ctrAnemultAmitorul rob, a de§teptat neputinta n6stra spre multmire. §i v64(Indu-ne,in Imprejurarile nóstre prea restrinse, nelndestulirea (insuficienta) n6strA, i

dacoromanica.ro

Page 137: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

stand malt vreme In nedumerire, cum near fi Cu putinta s indepartAm delano! ponosul (rukfinea) nemultAmitorilor slug i s. ne Invrednicim de gratia colormultilmitorT (recunoscAtorT), din insuflarea dumnopeascA i prin mijlocireaprea ctildur6sel apAratóre a n6strl, prea curatef fecióre Nan6tóre de Dumnecjeil,ne-a fost dat un sfat bun, prin care am fost convin§1, a nu altfel, nicT prin alt

ANTOLOGHION EILAVONESO, 1643 131

118..Adormirea Ndscettdrer, din Antologhion, 1643.

chip, ci numaT prin tipografie no va fi cu putintb. s. implinim cele de datoria nóstrA.Pe care (tipografie) ca ajutorul luT Dumneet i cu conducerea aceleiasY apArAtórefericite a nóstre (NAscAtórea de Dumne(ilet) i cu cheltuiala adunatit de no! delalacaqul darnic al proa luminatieT vóstre, aduand'o (tipogratia) In ma,nastirea nóstrlcea de DumneçIett 'JURA, mal Taal de tóte, din porunca proa luminatiel v6stre,am dat o carte prea trebuinciós5, pentru slujba bisericéscA, Mineiul ales, adecitAntologhion sau 6vetosiov numita, spre marea n6str5. recunoscin i resplatA,

dacoromanica.ro

Page 138: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

132 ANTOLOGHION -SLAVONESC, 1643

prea luminatiel v6stre Domnului nostru si stapanuluI prea milostiv, cu cea mal&lama InchinacTune i plecacTune, cu tótä osirdia, o aducem, presentam i inchinam,ca niste rob/ datornici, ne-facénd nimic alt-ceva prin ac6sta (este vadit), decatcontribuind I) la crescerea bine-facerilor prea luminatiei vòstre si inmultindobicinuitele si obstescile bine-facerl osebite. Caci, care din Domnil de mal inaintea/ taxi/ (afara de cel din al carui neam gi famiiie prea vestita, prea luminatiav6stra prea nobila prin urmas1 se trage, adeca prea bunul Basaraba Neagoe deodinioara), s'a aratat asa de spre binefackor al tarir, ca prea buna domnie av6stra, care a revarsat aci atat de marT binefaceri, cum inteadevar nu s'aa pa.menit nicl odata maf inainte? Acésta este una din cele dintAT (trebuinte) pentruInmultirea laudei luI Dumnedet, prin zidirea a o multime de biserici dumneileesci.manastiresci si mirenesci. Deasemenea prin tipografie i prin m6ra facatóre dehartie, ape)/ prin felurite metale, araml i fer, i prin alte prea frumòse lucrue,de unde pe atatea i atat de mar/ comorT de binefacere pentru tara aduse prinbinefacerea vrednica de lauda. a proa luminatiel vdstre, prin laude netreatére

nici odata perit6re (ce nu se sting), si car/ se intind mal departe decat veacul(viata), intru adevar i dupa datorie (cum suntem datorI) a le lauda am socotit,adeca prin cart/ scòse din tipar din manastirea n6stra de sub protectia (ctitoratul)vostru. Primesce-o dar pe acésta, primesce-o acum ca bunatate, o stapane alnostru puternic i ctitor al nostru tot deauna prea darnic, dela no/ prea nedestoi-nicii robl rugatorT a/ luminatieT vòstre.

Primind ac6sta (carte) cu gratie, ail)/ bunatate i mi1 i cu celelalte cart/care dupa acésta, cu buna-vointa luI Dumnedet. i Cu ajutorul proa puternicei -aparatòre a nbstra, se vor sc6te, crescénd (astfel), chiar i prin no/ nedestoinicii,binefacerile laudate de totT si in totdeauna. i ajuta-ne pe noT, robiT tal, In ne-ajunsurile nóstre, din móra ta facatóre de hartie, pentru lauda peste tot stra-lucit6re a numeluT vostru blagoslovit i pentru castigul fericirilor ceresci colorde vea, cu care, dupa o viata fericita i Indelungata (ca ani/ luI Nestor) pe pa-mint, luminatia v6stra impreuna cu sotia sa prea luminata, stapana néstra preamilós i binefacatòre, i cu tot neamul sau, a-tot-puternicul si de ()men/ iubi-torul Dumnec.leu sa binevoiasca a te impedohl, impreuna ca imparatif i printi/tog coi ce au slujit lui de veci; cat mal cu silinta si cat maT ca osardie fg catma/ cu ravna datorf Bind sa ne rugam fárä incetare, plecatl (cu plecaciune) neincredintam buna-vointei Domnesci a luminatieT v6stre, no/ pe no/ Insine Impreuna,cu cele mai nedestoinice servicil i cu rugaciunile n6stre neintrerupte.

Ai luminatiei v6stre, Domnului i stapanulul i bine-facatoruluT nostru preamilostiv i pururea induratorului ctitor deapururea rugatorT catra Dumne4eaprea supusi rob/

Melchisedec din Pelopones, egumen al mare/ manastir/ din Campulung,cu hramul prea slavitel adormiri a prea sfintei Nascat6re de DumneçIeti,ctitor fiind proa luminatia vòstra, i cu top fratif Intru Christos.

Ac6stä precuvintare, o prea luminate i proa cuvidse stapane, a fost in-tocmita i scrisa de mine ma/ micul intre robiT prea luminatief tale, Orest Nas-turel, al doilea, logof6t, in satul meu parintesc Fierasti."

1) Orig. ascutind.

dacoromanica.ro

Page 139: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

ANTOLOGHION SLAVONESC, 1643 133

Pe f. 3 v. se Mi& Proa cinstita stemli a sfintei i marel manastiri Campulung, Ador-mirea proa sf. NA,scbtárel de Dumneded pururea feci6rel Mana", 11901T1101 314A1old. CrislA A ISIA(1-

OGATIAM maroil4AcKTA, OyCDIHrf npeerkith riponv ARIA mp1A (NO. 118, pag. 131). Sub acésta gra-vurli sunt nito versurT slavonesci, lar pe pagina urmat6re se aflii prefata acésta, care, inunele exemplare, este pus& la sfir§it.

llcoici KK 4HTATMAVIL, TKOpiFIVE (ZOpÉCT HKCTSIM, KT611,11'0 A0r0TA.

11(14Cflif4likIM. SFOAIOEAKILIM,CIilHHKIM. IlpiloAcHklArli. A ivickArk nokcio,48 BIJA-KOCAAKHitlArk )61TIANWAVh, efklía K4/111,1iCK1at 11 STIAKiA lil+CT6LIHKIA IIKK AgOKHIslAUfte

fi mipckim.GArkfliiIHWA hoomounx ilytiMfH KMHK1 061iTfAlil

AMLr0116ACKIRi Milpa sél,pAKTA, â CrICillIa.

KANSAW iiKW:fif ripnaTk AdpOKAIIIE, Mi*AS C01;610 CAM11 CASMAlpf, Ìiw A66011CT1eATM p41HHw1c RAPOAATH sita: EMCCTKHKII1 Hin% XL% CTh. Ttmati

KIWI* WiCif10, 67(rOptlaC8MAIHIGVels Iliwarkwarw H4thiAHHK.1 A goeK6AKI SiMARCHKAAKIFICKHrh, liaCAPASkl, iuì ì RÁKH Moirw imcapiAperw, nortm% 6:iro-vvim â CfHi k A6M8 ÑCWk, !VIL CfiOli 11dKrk AAKronòncicoil, ("km A NtAocT6Airk,

cgui pAs%), IVICAKA ce. (ripk3 rXiogit9 IlpAKAA HAWA riw p8s.k no-1{118)Killit notA, RPONIlt. 110MhICAlt ii Tiptilli %&i Kk KfiKRH Hit CrICA

K1id .. 1 o

791(pi tAKIVRVF ni/mil AAposAtuf , morrszi fOgOff 'Hm% ed, . .".., ,- f

5KApf, tAtm ot,oiefi'i

ll CriatiTtAf folAtir16104\g/tr064TH Liiri7A*2". ir i. 1 - 4 a". '' 4 4/ . w / r"!

ESETIStifdli firrri Aniii rAiTT. T ¡M'ICE II A{% mnin, 110AIN' A nrk. .

E iiii to , it ' E;11';'01:40Pti oti'lrhil nytiliTAAr kvHAllittliKA 4 gif1504,41

3fmAl CITA AfeafiKfl1,tA loSmtiTeelf GAIAIAEM , [HAfifittiff

itotfrur 611(11,46fArtc, I niit mi C:-1'40,11),ÁTL, 4 cAilK;iiiI i 61 ACIMe// ., .

1i

Tii/1/11 , 6 difott Amiri A,AI mronoxor;,(4f a tfuovrorom 4/ Fa. /

AKM fifflOTfICHlt fift1 VIO), bled4K4 cii (nlitdr4Toyi)ntÁgbAI . I , i

HAIIII1 IXKV.I fiel no6pvicfnl ni7.6romic . nfOULliAl iirli".41;4114

119. DIn n dona prefatit din Antologhion islavonesc, 1643.

XX, A ki&c-km.k CASHCATH. MOK,3,8 SiirtiN111 NMAHMH, 1014-

rmH âcopaRaiHHbJ%u, U,jiKOrk kftS âCIIMH04TH, CIII;KAHHOla MH6I0 TyriorpA41tto.KAkiotcf oi-co KHArl cho cilio, MHIli10 AsspAmitho, s*Avl, HSNCAH8I0 EgiTH, micw 138-HA(10,1HTUITA il AscpainrkAmira AAH flp43AHHKWR1k 11/1A4HkIrk, sPopoA,A4-

Hkirk, APPAKHrk, II AHT4ÎKWr1, eildrh 1111p3A,H811Mlark, il'6611111)CkATHArW CICTAKAiHd t1K0 SATAKtkidrk CK8A6CT)1111

NitiòrHAVIL, MAAMIF A lifKIANtls, TAKW TOSiM11Ark3 1:1KWHCI â fill0 stmgem-k,ihic% S*AHt npocAtinwi, CAUfduo 11/15/1{0E KIA*A0 TynorpAziski 110TW4KCJA KIMONCIITH.

n6moipito Eiffito. lì nocinrkintrritom-k CMIOTp8AáKIUIIKCaQ MI* CIRpRWArli. û OcimitKiMF RPS KSCii KSI1HW AKKAAS I1píTk Ii 111311CA4IH*11

KICEral

dacoromanica.ro

Page 140: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

131 ANTOLOGIIION SLAVONESC, ]643

TIIld*F1 IDA NAHA SACTSHHHU,11. lipYrIM*TE 01'60 /1106613HW MO C'TSIO KnAr8, muòrtim.t.Tpti,s,om-k A xSA6acwk As AAHASio, A 6;11'0A/1(16H 6KIKAIIT1, A RAeliliTE, litAA1111 aimHad SKAHH 61;1CTE, Ad 6alliHY1 HdCAAHTE. 11110.1i1MI 1i*A81111 A it-kilt:4nm HAWK, 6Kome6roio 11,*6610 KHAN; efio AB 1)1,6pdSHXWM, KM npFKO[C]AÓKTA EArOKOAATI, HETS6i, Wit

AOCT011/1010 11,*60[10] dio CTA1 MATH CER'k !MAI'S, IA03101411 A ktiECIAILLIECIA, 'AKA TSHE

nma, gp*TA101111. 34111 me6r1il TpsAl. A MN0r01*HHItIrl, Kpom-k TpsAa roTÓK1s. 11/11/M-AUTO. 1110AATEMICat r,1,-$ fifs CSHAddH, A21 A ift111111A1 KHAPH cno,Nostimcia grIKKAMIL HM-110AATH, aNIE ÁllIE Ph KIC)C61111T% A MACH 6SAIM11, HiC1C0(1t 110 CiA r011liMli HMIATH.HACTABAÉFITIM% 14TItliii 611,d, il ACATIKAMH C'fkIrl, TAME 111,*/1$10 RAM C'11 6MeTt11161dVk

STIA0M1k !Impost, rnaroAA: PACTHTE frli 6ArGAATH A paBSd1*, ta HAMM A Cried lefa. Tomt) CAARA A Hirk, A 6-11 OK [AKA, SMIllik, .... ....

GA1*(16166111 Ifp0MOHA)C1+, TOrn6f iTste A K11111E 0.111166111,

C'h HICÉ10 11KE 1X1 xfiTt sNiTTFuo.

PrecuvIntare catra cetitorT, facuta de Orest Nasturel, al doilea 1ogof6t.

Prea osfintitilor, de Dumnedea iubitilor, sfintitilor, prea cuviosilor si tuturorpravoslavnicilor crestinl de pretutindenf al sfintel bisericl apostolice si catolice der6sarit, duhovnicl s'i mirenT.

Smeritul ieromonah Melchisedec din Pelopones, egumenul marel lavre dinCampulung, pace, sanatate si mantuire.

Fie-care, dupa cum a primit darul, asaslujesce prin el semenilor, ca un bun Ingri-jitor (administrator), prin felurite bine-facerIdumnedeesd, asa dice dumnedeescul apostolPetru. Deaceea si et mal micul, cu voia lulDumnedet si Cu drépta judecata a proa lu-minatulul stapan si voevod al acestor tarTdacice, Io Mateiti Basarab, Domnul si sta-panul met prea milostiv, primind bine-cu-vintarea si slujba in casa luf Dumnedeti, Insfinta lava din Campulung (dei nedestoinicfiind ca un rob netrebuinclos), cad tòta

dreptatea n6stra (dupa vorba proroculuI) e ca o sdrEInta aruncata Inaintea luf Dum-nedeti, pronie si Ingrijire am, In biserica DomnuluI Dumnedeuluf si mantuitorululnostru Is. Chr., tuturor color de apr6pe spre mantuire a le slujl, si intro alte fe-ricite dorinte, (doresc) a umpl6 biserica luI Christos Cu AM Indreptate (corectate),din tipografia Intlintata (procurata) de mine. 1r6d6nd dar a acésta sfinta carte,Mineifi ales, este f6rte trebuincl6sa, ca una ce este compusa pe Intreg cursul anilor,(cuprindénd) dilele cele maT alese si lnsemnate ale praznicelor dumnedeesel, dom-nescl, ale Illscat6rel de Dumnedeti, ale Ingerilor, ale premerg6toruluf, ale sfintilorce se serbéza, si cele comune ce nu se serbéza; si din pricina putinatatif si lipseIastor fel de cartY, multY, ba chiar maT totl, atat din tara cat si din alto WI, ru-

120.

dacoromanica.ro

Page 141: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

ANTOLOGHION SLAVONESO, 1643 135

gindu-ne fórte, de aceea m'am silit ca maT Intll de t6te sO pun in lucrul tipograileiacésth. (carte), pe care cu ajutorul lul Dumneçleti si cu ailna celor ce mi-ah ajutatam ispravit-o. Pentru acésta dm cu totii mare multumire lui Dumnelet silaude prea curatel si prea slOvitei Maid a Domnului, caldel nóstre protectóre.Primiti dar cu dragoste acéstO sfintO carte, scrisO ca multA osten615, si mestesug,si fit1 recunoscAtorl si blagosloviti, sciind ch. pentru ac6sta AT fost chemati, casO mostentl bine-cuvintare. Mal departe sO, sciti si sh, ne credetT, ch. cu multh, chel-tuialO am fAcut acésta carte, WA impotrivire sh, blagosloviti, nu WO cheltuialh(in dar) ci ca pret destoinic sO v6 cump6rat1 acéstO carte, li inveselindu-v6 sh.v6 para 0, AT cOpOtat-o in dar, cad vol primiti de-a-gata multh, munchsi scumph, Para nicT o osten61. Rugati-v6 dar Domnului Dumneçleti impreunh.cu noi, ca sa ne invrednicim a da bisericilor si alte art', pe care, de va vreaDumnecjet si de vom trhl, In curind duph acésta vrem a le incepem, cu In-demnul prea sfintei NOschtóre de Dumnegeil si cu rughciunile sfintilor. §i ast-felv6 sarut pe voT, impreunO cu dumnegeescul apostol Petru 4ic6nd: Crescetl In bine-facerea si intelepciunea Domnului nostru si mantuitorului Is. Chr., chruia se cuvineslava si acum si in vecii vecilor, amin.

Smeritul ieromonah, acelasi ca col mal sus clis0 cu tog cel intru Christos frati."

La srulitul cartil, dupA paschalie, pe f. 494, se Milt urmlitorul epilog:

XCII*AHltIA1 ihiliIHTEAllt, ii HICI3tITEHHIthWb. AMAIIIIillYEM1%, IlpnAoorkii waro Ou,d,K( amp-lc/Aka igpomotiaxa, npiKaro Irlimma timpoKHTiglilltIA Abgp*, MOHACTHP21, &CI-K'h AMirCoM 1116AH, 'Ram OirCIliHIG 7'1111111A 1111AtIU,A HAWERt 65,A. fi KICErAl Aghl AM.

HALIATCA ApSKOILiTH, MfaTliHail KHEird CIA, rAIMAA SH0A011011, Clip-b111, MH11111

f13611AHNIklivi, ATA iti CISBAMIYA AM, gajilia. A ll; pONC fit, gargiitt. MU,d1 AEk Pl. HA CfitIrk

KMAKIilr fi 11/ATOSApHIslr Mihilig, 3 CSIIIIIWIICA A*T A LT csssAAHTa mipa osfimg, rga mi

poacmcTRA ,Armr. MeU,A 0g, I. HA Mill, Cif arit1,1 4SHAHEllla, fAIHOP CO 5 AYAK05.

lrinfCE 0 CirCiflOAHHIZI 11HTATIAICo, ZWE LITC$ 11011AISH0KEHEI0 tkErklpEWHElt KH112*

Cill, Cit 140T6CTY10 fiC11(14HMA, h Hari,. Tp8AHRWIErCA 11p0111ÉN1I0 CII0A06164, 6K0 AA

A Tal T6MSNIAI 010A0611111HCA ti, It% CE ApINCATEM3 5d. iMSME CAtilla fi A(18,Ktilia, Irk

RESK0Hit1H111/A IttICH, SMANK.

GTi2ISAIrk IE110M0Har, Tynorpailvb.. cpfi.

IWAH-11, KSHOTOKIP111, Apsiark. pse.

Cu marea silintO si cu nenum6rata cheltuialO a prea cuviosulul parinte KirDielchisedec ieromonahul, inthiul egumen al lavrei cenobitice mhnOstirel din Cam-pulung, cu hramul adormirei proa sfintei Nasc6tóreT nóstre de Dumneçleh §i dea-pururea feciórei litiaria,

Inceputu-s'au a se tipAri ac6sta dumneçle6sca carte numith. Antologhion, adecAMineiii ales, in anil dela facerea lumei 7151, lar dela naescrea luT Christos 1642

dacoromanica.ro

Page 142: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

136 ANTOLOGHION SLAVONESC, 1643

una luT Decembrie 13, In diva marilor §i cu cincT raze mucenicY, i s'ah sfar§itin anul dela facerea lumel 7152, iar dela nascerea luT Chistos 1643, luna Octom-vrie 11, in diva sfintuluf apostol Filip, unul din ceT §apte diaconT.

Iar tu, nobile cetitor, de ve/ gAs1 ceva lunecat In acésta carte, cu blindeteIndreptézA, §i pe nol ceT ce ne-am ostenit, de Tertare invrednicescene, ca i tusa te invrednicescI de Tertare fAcand asemenea grepll, dela a-tot-puternicul Dum-nedet, alma i se cuvine slava i mArirel in nesfir§itele veacurT, amin.

tefan ieromonach, tipograf, Sirb.loan CunotovicT, tipograf, Rus."

Bucurescl, Museul de Antichitatt. Petersburg, Biblioteca publica. Moscva, Bibl. pu-blica i Museul RuniTantov.

Karataev, °mame, No. 555, p. 601.

Ȥ

121. Talorea cardul S-ttilul loan, din Cal lea de ifiráfdlur45, Iat4, 1643.

dacoromanica.ro

Page 143: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

Bibliografia românéscei veche, pag. 137.

Diett:

rcz An 11 i0AZ, ncrew.-

(1ififf.4 111),f10_,,"1

Te K.0 MG))4.ECHTPX.

Etigr P()1111"01%, i, Etfiriiirlirrael A3Nif HEW

44 A

avert A (lifi AAMA tfirifif ifrrbil% Tf-1 Q.- f 7 i

ififf o fiffi AA MA T( MT .Iyi ,./rI3SEICA UM Ka TOAT'l Km-Art-AAA/AaEcIMA' I E.011E0,14

nrnG mintw namc

LOH ataAil WA/0; 14 ; . Ati/iP/MiTE./,

1191HTBIll Tr6A/V&YffT% . ,i,f1 tAti..AA6 A

C A 0 IWO li% ITICAIKA FOMEHLIKX e

I egifA4M11 MilTP0110JKTXft49.ít A MOA-AÓZ(tf r 1rEgiSZENVKARSKAR Wagg2120.2i)

14. Tvn.ip HAL A014411U. t AhtfifT4, idl'irtittl O'CiAti liiitLIM. 0,144 X1AX*ir

AfTrOAZ. 11 ACE/1W-

- Titin la cartea -de invalatur4, Lug 1643.

/

de

dacoromanica.ro

Page 144: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

Bibliografia romdnésca veche, pag. 137.

aTallaelreaVII1) dor:V'T

,..IffrIFIlililin111111111111111111111111111! .11111111rila MO lit

CM1-14< f60i77.

411631'4 cf*,

I It'=. Y./AWAIT/AY -.\,0,;r-

II I .11111111

gifT6f0p1111:;VI-Afit. fi %TA irVim% priitf

.00 441

41 hffiriAtic WHAA119M11-1Y1

41. LIMAifI/ oi,MA IIH,& (C6 5H A Wil tcair A

gleblIAA bA (Hi/ A

60HA06% ilifili°*Ong L.(4()Ft

143/1015-few,,41.1t-MSTf

11firm ,

ifr AHKA CAOfiftirtiCifi (WANE/

,41fiApAA7mt1

TIC 1(10 MT 5 eV IiApA Mo

11111. 1017111A Apiii It;./IWM11/4Artvirtjortjf4 ":17,1/1

15AA dAjxmr. 1

121 Titlu la Cartea de írto6fltitird, Ilia 1643.

.1

Q

.

/

dacoromanica.ro

Page 145: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

rmv-,--77-1, -

4.-12.4rA

ff:2

64,t,tpP60,4 P11 ,11. Tloy Nr-c. - ,

Q-- . .

124.

45. Carte de Invataturil, Ia§Y, 1643.

RAPT6 POMIHICKAM JFIIALkAT4r1x ASmiNemertHPECTE WH HpASHHHE .jaispwri-

tilli. HM Ad CRIHU,HKS sAcia WH KS TÓ4T11 KIATOV6Att

¡LA m'aflige KOHRÓAX/11111H AOMHSAK MSATE

CKPHEITSpH AH.1 MIAMI

CAOKEHMCK1s. HpE AHMKil POMEHMCKM.

iliFITP011011fiTglihAE u,Apa MonmSaiu

4 Tyniipponk AOMHECKK. 4 inskusenip-kriTpill G4'61111 W H AMA XC Al l

In-folio, de S foT nenumerotate la inceput, 384+116 numerotate gi 3 foT la sfirsit.Titlul e incadrat Tuteo gravurit representAnd, sus la mijloc pe Isus Christos, in patru

colturl pe ce! patru EvangheligtT, in drépta pe Apostolul Pavel gi pe S-ta Paraschiva, in stángape Apostolul Petru gi pe Sf. Ioan-cel-nou, lar jos pe Stil TreHerarchl Vasilie eel Mare, GrigorieBogoslovul i loan Gurii-de-aur; acéstâ gravuré pártit data de 1642. Inteunele exemplare tit-lul are alta dispositie a rindurilor gi altá incadrare: titlul e intre dol stalpf, deasupra citrorase véd Sf. Gheorghe intr'o parte gi Sf. loan-col-non intr'alta; lar sus la thijloc Trellerar-chl Vasilie, Grigorie gi loan, la un loc. (Vedl facsimilele aci alfiturate).

Tiparul e in doué culorT, cu doué feluri de caractere. In partea 1-a (f. 1-218) se in-trebuintézé numal caracterele marT ; in a 2-a de amèndoué felurile, iar in partea a 3-a, nu-mal cele miel. Pagina are 19, repective 28 rindurl. Capitulele sunt numerotate cu cifre cirilicetipérite cu rogu, in daré de text, inteun fel de cartugurT.

137

$70 28 18

4

dacoromanica.ro

Page 146: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

res

rm.

De§l veçli cAnd-va samnil groznict,sA nu te miri camIÙ sa arata putérnia.

Ca puLérniculil put6r1a-la InchipuTate,slavitulti podoaba-lri schizmé§te.

1`) Nedescifrabil (Punerea until mort sträin in mormtntul Santa"? Ve01: Melchisedec,op. cit. pag. 18).

138 CARTE DE iNVXTXTURÀ, 1643

Elementul decorativ este f(irte bogat. Miele frontispiciI formäzä adevärate ilustratiunt,cusubiecte relighise. Cele mal multe au semnätura gravorulul lilla. La gravura care represintä peSI. loan-cel-nou dela Suceava (no. 129) semnätura se vede pe Oro, cetätii, in planul din fund.La portretul Stlui Dimitrie se anti semnAtura I. A., iar la scena care infatisézä intrarea lut Isusin Ierusalim (no. 127), pe längä semnätura /Ufa A., se Rill §i anul Axma (1641). Pe ultima pa-ginä a textului este o gravurä mare, semnatä iaräsT Bites, representänd pe S-ta Paraschiva(no. 128): portretul sfintet Cu confinli, pe un tron, inconjuratä de representarea a atorva scenedin viata el, cu nun litärele inscriptiunt slavone : _AMA% WAnKAhl CKO/A pasm (Säracilor impärtl hainelesale), /10 11.,CTLIHI MANUA (In pustie se asezä), MA HCXOA tH HOKinpAfT(Ingerulti veste§te esirea), nOKAO.

HIHA 11,KAAM E IliHrpAAA (Inchinarea la biserict in Tarigrad) COsiATINHt 41101111H (Aflarea moas-telor), fi HpuuciHHs ii [MEAT KO l'IpHOK% WW1 SICAHOM (Intäta strimutare din Epivat la Ttrnovaprin Ioan Asan), li IIPHICIHHS CfAHM COATAHOM tkapinvk TSpcKhwt, (A doua strämutare prin sultanul Se-lim, tarul Turcilor), TpITII HOMINY( H3 ILIrpo,a KO ACIJ I KACiAitA1 Rooms, (A. treia strämutare dinTarigrad la Iasi prin Io Vasilie Voevod).

Pe verso titlulut se aft:

STIHURI iN STEMA DOMNIEI MOLDOVEI :

-

dacoromanica.ro

Page 147: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

CARTE DE iNVA 'EXTURX, 1643 139

Cap de buara i la domnii Moldovene§ti,ca putérTa aceii hieri sa o socote0i,

De unde mari domni spre lauda s-au facut cale,de-acolo §i Vasilie vod, au ceput lucrurile sale.

Cu invataturi ce in tara sa temelluiaste,nemuritodu nume pre lume §ie zida§te.

Pe pagina urnab,t6re se

CUV.iNTV INPREUNA

OXTRI. TOATA. SEMENTIYA ROMENASCI..

Pra luminata intru pravoslavie, i credinciosti intru parintele nenascuta,intru filul dela parintele nascuta mainte de toti vécii, i intru duhula svantadela parintele purcellatorTu, i pre fiTul odihnitoriu, svAnta troita unul adevarataDumnegau ziditoriu i facatoriu tuturor vaptelor i nevalutelor

VASILIE VORVOD cu darula lui Dumnegau tiitoriu i biruitoriu i domnaa toata tara Moldovei, dar §i Dana §i pace §i spasenie a toata sementia romanéscapretutindera ce sa afla pravoslavnici inteaciasta Iiininba cu toatA mima caremdela domnul Dumnegu i izbavitorTul nostru Is. Hs.

Diintru cat s'au indurata DumnetlAu ditntru mila sa de ne-au daruita daruimil i noi acestt dara limbii romane§ti, carte pre limba romanasca, intalu delauda lui Dumneçlau, dupa acé de invatatura §i de folos sufletelorti pravoslav-nici. SA iaste i de putinfi pretil, iara voi sa o priimiti nu ca unti lucru pemen-tesca ce ca unt odor ceresca, i priinsa cetinda pro noi pomeniti i intru rugavoastra pro noi nu uitareti i hiti sanato§i."

Pe verso al ace1eia§1 fol §i pe fóia =Attire se afla precuvintarea :

SMERITULt ARHIEPISOOPTI VARLAAM I MITROPOLITUL DE TARA MOLDOVEI,

"CUVXNTII OXTRX CETITORIU.

De mare pie i de mare minune lucru iaste, o Yubite cetitoriu, candil toatefaptele cerTulul §i a pamantului inbla i marga toate caraql la sorocul i la mar-gin% sa, la cara intelepciuna ola vacinicA, le-au facut, §i nice putin nu smentescanice gre§esca samnul eau. Numai sangurfi amaratult °ma, ce-i facut pro obrazul

pro chipul tvoretului (feicatoruluD sau, cu mente i cu graTu dela dansul cin-stita domn i biruitorlu pamantului i marei, paserilor i dobitoacelora, peki-Wort i tuturora fierilora, cuma graiaqte i prorocult ca cu putinela till mic-.§ura pri lust mai mica de catti adeca pro oma, numai caci-i Cu trup,iarA cu sufletul iaste Para de moarte ca §i ingerii; la care margine k3"1 la caresoroct iaste facutti de Dumnegau BA marga in loct cérehl (ce-are fi) sa grijascA kti sanevoiasca nice lac sa nu smentascA nice sa sä scape de acela samnti ; iara eladeparte ramane i ticaita§te sa scapa, ca i diin fire de va socoti omulti §iscriptura nu va afla altt savar§ita chemarei sale sau alta margine, Para numaiviiata ad) vestita i cu naroct i blagoslovita, carTa savai cä o i doresca §i opohtesca toti oamenii. M.O. in care lucru sta i BA tine acéTa viiatA, unii cu totultinu-1@tiu nice vora sa §tie ; altii are put% sä i tie, jara ei de bung, voia lortcaotanda nu vada i au4inda nu intelega antreil (sic), savai cà i §tiu §i \Tacit

dacoromanica.ro

Page 148: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

126. Din Car e de vafatura, 1613.

Cu draga o pohtesct; iara lucrurile céle de tréba ce clued la acela viTata inuvolt sa le faca. Penteace diintru intalu, cl-au fost birbati purtatori de ,duhulasvanta, unii dupa alti i pana acrnu, toti au ustenita scriinda i talcuinda sven-tole scripturi de-au Invatatu s-au aratatt ornului In toate chipurile calla care duceacolo, cumt ea sa nu gresasca hiel-te-cine marginé si savrasitula acela, sprecarele-i facuta. Cateace usteniinta s-au adaos acelora tarbati purtatori deduhult svanta, caci ca marganda de susa in gios i Imputinaindu-se chin oameniintelesul sventelora scripturi, le-au caotata a pogora i svanta scriptura tot maipro intelesul oamenilort pan'au inceputt a scoate asésT cinesI pre limba sa,pentru ca sa Inteléga hie-cine sa sa Invéte i sa marturisase.a minunate lucrurilelui Dumneçlau. Cu :mitt mai vratos limba noastra xomanésca, ce n'are carte prolimba sa, cu nevoe iaste a int,elége carte altii limbi, si i pentru lipsa dascalilors-a Invb.taturei; cut au fosta Invatanda mai de multa vréme, acmu nice atatanime nu invata. Penteace de nevoe mi-au fosta, ca unt datornica ce sinta luidumneqau cutalantula ce miau data sa-mi pod platl datorila macart de can,pima nu ma due In casa ce de lutt a mosilora miei. Adunat-amt diin toti tal-covnicii sventei evanghelii dascali beséricii noastre; i déc'ama ser, aratat-amtimariei sale pravoslavnicului Domna Io Vasilie Vuivodul ca mila lui dumneçlauDomnula tarai Moldovei. Mari% sa, ca una domnu crestin i blagocestiva si Yu-bitorfu de besérica, grijinda ca un stapana bung de folosul ()flora lul Hs.,nu numai pentru cele trupesti ce si pentru céle sufletesti, de unde sangura Dam-neçlau cu mana sa cé puternica au aratata mariei sale spre acesta lucru in-derept0,torlu, préosventitult parinte Petra Moghila fedora de domnu de Muldova,Arhiepiscopa i Mitropolitt Kievului Haliclului si a toata Rosiia, carele pro poftamariei sale au trimist tiparfula cu toate mestersugurile ate trebuesct; sprecare lucru mariTa sa domnult1 ce serie mai susa Io Vasilie Voevodul cu darulalui Dumne4au domnula tarai Moldovei, cheltuiala nesocotita spre tota lucrul ti-p5riei au data. i ase cu darult lui Dumnedau dupa Inceputa ama valutasvrasitult."

140 CARTE DE NV 'AIXTURX7 1643

dacoromanica.ro

Page 149: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

127. Intraren 1u1 hue in Ierusal1m, din Carte de intdratura, 1643.

La sfirqitul partri a doua a cArtif, adica la f. 384 r. s citesc urnAt6re1e:

Lauda tie Doamne cu 1ngerii dau,canda svarsitult acesta Dumenecilor amu.

Trei parti ce santa inteacIasta carte,unü Dumnegau in trei fe svanta troita poarta.

Dumenecile cu a triodului Sarbatorilunile ca a praznicelort lnvataturi.

Priiméste Doamne ca dela un pacatostsa slujesc tie in cIasta lume pan'voYu hi sanatos.

S. hie depururIa cinstit i laudatt numele tau,iara eu dela inima te marturisesc cu condelul mieu.

lar la sfirqitul partel a treia, f. 116 r.:

Valuri multe radica furtuna pro mare,mai vratos gandula omului 1ntru lucru ce are.

Nu atata grijIa si frica 1nceputului,cat grijIa i primejdé svarsitului.

Hie ce inceputa de folosa nevointa-la arata,jara svarsitulti a tail lucrul la plata.

Laudata sa hie a lui Dumnedau putére,card dupa Inceputa au dat i svarsire.

Pe fila 1 r. din folio dela sflrit se an urnAtorul epilog:

II3KHuEi ÍId, ÛCZnCCflkLlIÉHi6i iit, iiC1tR1tIIJH1t cro ASA. 110KfirktI1EAlltHIPOLIT'IlKdr0 uÁIIlEre. IEnGfinra Koea6md. Bii.1110 AIACTII0 Pimp.% BMAitiOMAKCK011. ILIFIELIZITAHA 61tICT CTA KH Ara rtiEMAA dIrNITE 0.0HTfilHOE liSMSEH rhAdp-CKOH Tirnorpti4sini. It% Kr-o CLEAVkA NACTÓAWkSi CROEM roA-k RICKOEM

illoHACTI101 Tpux G-IIITEAEH. a11-kT COSAAHM MAN. 3 ji lid. a KY.11-

A0.1.¡Nia Fi EX liCh"CA NAIIIEPO iC

CARTE DE iNviitATuRX, 1643 141

dacoromanica.ro

Page 150: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

1-4

MM

VA

AN

NV

,,,,Ill,NA

3

dacoromanica.ro

Page 151: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

129. Sf. loan-eel-non dela Snedva din Carte de II. afatura, 1643.

,Cu invoirea tatMuY i ca ajutorul fiului i cu implinirea sfintuluT duh, dinporunca piosuluI nostru domn Io Vasilie Voevod, din mila luY Dumneçlet domnultAriI Moldovel, s'a tiparit acéstn, carte numitl Evanghelie cu invWturil, in ti-pografia sa domnésca In cetatea sa de scaun de DumnOet mantuita IaQT, in mg-nastirea sa domn6scA a Trei-Ierarchilor, in anul de la facerea lumei 7151, iar delaintruparea Domnului Dumne4eu1uI i mantuitoruluT nostru Isus Christos 1643."

UrmeazA cuprinsul citrtel:

»CApetele ce santt inteaciasta carte".Bucurescl, Biblioteca Academia Rornane.Petersburg, Bibl. Academia de saute.Cipariu, Analecte, 204.Cipariu, Principia, 106.Blelchisedec, Chronica Huilor, Bucuresc11869, Apendice, p. 61. Ka-

rataev, Onmanie, 504. Dinulescu, Vi* i activitaten IMO." Venecia, Cernituti 1886, p. 72.Melchisedec, 'Rap i minunile cuvioasef mica noastre Paraskevei eel noue is lstoricul sfintelormoafte, Bucuresci 1889.Sbiera, Micar cultura je, 63.

CARTE DE irivïiViTuRA, 1643 143

dacoromanica.ro

Page 152: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

144

131.

1644.46. Evanghelie Inviititoare, tipArita la ManAstirea Del.

gyAl E .itIMLI,ZTOApe,AsMAHNEAWP HpICTE TOT 'SIMA Mil M HfIA3HHLIE

AOMHÉLHH, Hai AA C4Si1U,H MA1311 SAHH.

KS 1109SHKA WA KS KEATStilitd,ASMI1H4TSAi KilEWAH mari EdCdp:16d110E11304 AOMA W A siipSrirópro

TN. u,Spa OmkacK,E.hifi KS HEROHHH,A c4sfilorrsAsii KIrrit ellíASHA

Minvon0AHT%, AT6t1TM Hoi(JA p1SA1KH*CKA.

THnssfifiT8ci8 41,01 ASMHE3EtiCKdhícKp 1,4E CE KUMN. monarriirk ,vkitKdpE riICTE X(114M5A Cl'HTSA HAKOoldE.KlirkTk. o 3 ji H P.

%TI flONS Kg° ; S X M A. CHI; k, AA H.

In-folio de 4 f. nomina. la inceput, 788 pagina si yre-e 109 foI numera. Numerotatiapaginelor i a foilor are numer6se greseli. Titlul e incadrat inteun chenar simplu si are unfrontispiciu ornat (No. 131). Tiparul e rosu §1 negra, caracterele de dou6 mariml. Pagina, inchenar, are 19 resp. 28 rindurI. Initiale si frontispiciI ornate. C6leleaü ca signatura alfabetulcirilic pe prima pagink repetat& pe f. 2 si 3 insotite de cifrele cirilice,

Pentru primele 385 pagine s'a& utilisat cólele di Cazania tiparit& la Govora in 1642,retiparindu-se, in afar& de titlu, prefat& si tabla de materil, numaI jumatate din c6la signatáIII (p. 209, 210, 215 si 216', precum si c6lele urmatóre pan& la cea signat& 10 inclusiv, adec&pan& la pag. 261. S'a mal pastrat din Cazania dela Govora §i jumAtatea din mijloc a cólelsignate )1bis (p. 388-391). Dela pag. 401 inainte, chiar textul e diferit, iar titlurilo si initialelecele mal multe sunt tipirite cu rosu. Paginele retiparite presintaii Ore-carl gresell da tipar.Se pare fas& ca retiparirile n'ad fost mal fericite, de óre-ce, in cateva exemplare, foile reti-parite sunt rupte si inlocuite cu cele dintal.

Pe verso titluld s allá, stema Oral din pravila dela Govora si urmatórele:

CITÓ4

dacoromanica.ro

Page 153: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGEIELIE tNVITXTOARE, 1644 145

STIHURT IN &TEMA. DOMNIEf RITMÁNEUI NEM CASEI BISIRIBESCX.

CIasta téra corbull poarta, intru pecétla el,fericitt acum se-au dat adaos pecetii

Scutt la pieptul corbuluT cu un semn ca acela,om den jetiu sezandu-s toYag lauda acela,

Mare ném basarabesc cu aclasté semnaza,ca maré acelor ispravi a tot sari invaza.

Pe cele 3 fot urmAt6re se afla tabla cuprinsulut, precedat6, de urmfitérea prefatA:

Cu voYa parinteluY, cu demnaré fliului, 1 cu savarsitult duhuluY damn,pré luminat intru derepta slavitorti, i credindfos intru parintele nenascutt,intru filul dela parintele nascutil, nainte de toti véci, i intru duhul sfanta delaparintele purcezatorti, sfanta troita, unul adeverit Dumnezeu ziditor i facatortuturora vazuteloril i nevazutelor,

CREFINUL MATEIÚ BASARAB VOEVODil,

Cu mila i Cu darul lul Dumnezeu biruitora a toata tara rumunésca,Impreuna, cu blagoslovenie i cu nevointa pré sfintituluI, Mitropolit Kyra

Theofil, i iubitori de Hs. Episcop Kyr Ignatie Ravnitki, 0 Stefan Episcopa Bo-zovski, Cu tot svatul ciustiti bolari mare si miel, dela Dumnezeu i izbavitoriul nostruIs. Hs. care ni 1) se indurat dentru mila lui de ne-au daruit dar ca acesta, cartepre limba rumunésca, si pre dinsa cetitI, pro noi pomenitl intru ruga voastra,nu ne uitati pururé i intru véci de véci

C'adé-se-ara, cum zice marele Zlatousta in predosloviele talcovanie EvanghelieIluI Matei, cum se nu ramane némul omenesca, ave ajutorkil scripturilor, ce sepoata petréce cu minte i inteleptéste fara de ajutoriula i fara, invataturascripturilora, cadé-s'ara sa facem i fara de scripturá acéle ce zict scripturile silegile, si se aratam intru mima noastra légYa scrisa, 0 se avem légé feri i in-telepcIuné feri, caré ne o au dat Dumnezeu de Intru inceput, ca au zidit Dum-nezeu pro om, i 1-au podobit cu tott Mill de intelepdfune, 0 1-au facutt foarteinteleptt, cum grafaste prorocul Davidt, de zice: putin oarece Taste mal mic omulde ingert, cad moare Iara Para dascalila scripturilor i fara de invatatura lor 2). Iaradéca vréme ce acel dar de intalu i acel bine 1-am pierdut ca calcaré intru atatanenaroc, ca sa avemil ajutori den scriptura, cu curé scriptura no nvatam i neajutorim ca sa putem ajunge infra acé destoInicie dentafu caré o au avut omulacel dentaiu in rah' pana nu cazuse, i pentru acéfa au socotit Dumnezeu acestaal doelé ajutorlul al scripturilor insa, aflat, i sea dat noao. Iarä noi, stricandu-ni-sechipzulalele i cugetele si find datf rélelor den tinerétele noastre, nici acest binenu 1-am primit nice-1 priimim spre binele nostru, ace unii dein noI n'au nice deléc mestersugul scripturilor, i Mutt. ca o corabie Para de carma in mijloculmariT, i trage incoad i incolo ca pro neste orbi i cla de apoI se afunda. Alti

2) Tiparit: tzu. 2) Not& marginalit: Dal. 8.

57098 19

dacoromanica.ro

Page 154: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

146 EVANGHELIE frtvXIXTO.A RE, 1644

au mestersugul scripturilor, Tara, nu fact c616 ce zict scripturile, i asa au nevoea se afunda i aceIa, avanda lamina in mana. Alti lara cetesc scripturile Taranu Intelegii ce zic, si se potrivescii, Cu c6la ce tine muaré In mana, Tara duldatamierii nu-1 précepa, sau ca unul ce tine lumina aprinsa In mana i ochi n'are WIvaza sa Imble nepoticnind-se, si de acesta félú Iaste acum n6mu1 nostru mal tot.

inca ce e mai rau, ca numai insisi nu intelega, ce de 'se i afla cineva a inte-lége nu le place lor, mai vartosa aceIa ce le-ara trebul sa fie lumina, se lumin6zapre altT, si se povetésca la locul odihnii, cum ama zice sa-i inv6te In tote zilele,ei pregeta si n'au grija de spaseniTa omenilor, carora le santa sufletele in manile lor.AcIasta vazanda noi In vrém6 ac6st6 ama facuta c6ste clizanie préste tot anul cese zici dumenécele a tot anului, catra car6 indemna pré fe-cene, BA o primesca,macar potin, cace si putinul bine Taste de folos, lara, i putinelul räu Taste va-tamatura sufletésca, Tara putinelul bine Iaste de lauda si de spasenie sufletesca.Dece pentru acéia c vol totI cati yeti nemeri aceste cazanie, schimbata-va mint6ac6 r6 car6 tineti, si sa iubiti Invatatura, si pro aciasta carte, cetinda Intru rugavoastra 1) pro Domnul pomeniti 10 nu uitareg §i 11T sanatosi

Ispravnica depre izvodulul scripturi ci cuvintele tocmitori ac,estui domne-zeiasca carte multt gresitul ermonah Meletii MAchedonul proegumen al Govorii."

La sfklitul cartel, pe ultima pagina, s aflik urmfttorul epilog:

KOH 111:6 C16 6P0M16 KKCi6 C1)1044111 HAM A CIKpKW10111HM11. dvenum-k HMAAHHA1

Rk cero Up3AHHKWWh, KAAtIHHrk A dOpe.,21,H4H61X1t, Û CbJMk Hpa3A,HSMAKIM%.

l itith4NC2CA ApSKOKATH KHArd CHA rAAPOitiMAR1 Oaf ktIHTMHOI Kit AMH4CTApHr06601, SCSKIp KMOHACTAPH irk ,VkAS npit xpiwk rfro ãÇa HHIOAKI npA firSauneKApnIng SpAni.

dA,AHOMS HETAtH HMS HiK*AAMOMS RÌS, MAU A Afp)ittilla tlECT% A H OKAOHIHIf

616 6236KOHNHIA KiKH KtKOAM aMA Wk.

MAOKI MOMO KAM, WSW 2 CD* KHArS, dillf a8A11"k norpkiiiuo, ,A,S)C0111

KOTOCTH ACHPAKAAATE, Û litie 1116 CA TpSAAKIHHXCA SAIATE big KAHHtTi,XrPgn MICA, HÓ OKA rp-knind 6p HI HA.

HOH bKI

iWAHlt, KSHOT6KH TynorpAils-k. Ti8: Cit OirigH H K .

,,lipaIKA CTalltIOKALIK KPAKEU, p kAUIHK% KM WIGht.

"TSA,Jp ASMATPOKW1 CP66 it; p KMH HK AMA (..V. AT.

SISHHH ,21,SMATPOKH4 11011141 LT A SKAHAU,.2)

Sfirsitul, cu Dumnecjau cel ce face si savirseste tóte, al evangheliilor peDuminecile anultil Intreg, pe sarbatorile ImparatescI si ale MaIcel Domnuluf si alesflntilor sarbatoritl.

Si s'a Inceput a se tiparl acésta carte numita Evanghelie cu invatatura Inmanastirea GovoriT §i s'a sfirsit in manastirea din Dél cu hramul sfintulul IerarhNicolae, egumen flind Varlam Arapul.

Lul Dumnegeu singurul c neperitorul ci nevb;lutul, marire c puterea, cinsteaci Inchinarea in vecil vecilor nesfirsiti, amin.

1) Tiparit gresit: introrugavosurcl. cart mal urmaii, e ruptii In exemplarele cu-Partea de jos a Niel cu rindurile noscute de not.

dacoromanica.ro

Page 155: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGHELIE iNVXTITOartE, 1644 147

De aceea ve rog pe voT eel ce yeti ceti acésta carte, daca se va afla cevagresit, indreptatT cu duhul blandetiT i ne blagoslovitY pe noT ceT ce ne-amostenit intru acésta, si nu ne ble.stametT, cad n'a scris inger, ci mana pacatésasi din lut facutl.

loan Cunotovid, tipograf, Rus, cu uceniciT.Proca StancIovicT, croitor, din Rimnicul dela OcneleTudor DumitrovicT, Sirb, din Rimnicul dela Olt.Lupin DumitrovicT Popestl (?) din Lucavet."

BucurescI, Biblioteca Academia Roman°.Gaster, Crestomatie, 1, 108.Cipariu, Analecte, 110.Sbiera, Afifccirf culturale, 65.

IV.

47. §épte taine, Ia11 7153 Noem.

11411TE TIM e I fi EfripELliM. TiinpiI TI KS .inu,aripa WM I KS TOdignt

KEATS171/14 I AllifitH Cidif haill% I KACAATE KOfE4c1. I 4,THI1ifilOi1 1114 AOMHECK

:11Tplr aw. I KAI'W 030Hr, HOER, H.

In4° de 4 foI i peste 339 pagine, paginatia Cu erorI. Titlul e incadrat, lar tiparul indoue culorl, Cu 17 rindurl pe pagini; sint cateva initial° ornate §i cateva frontispicil.

Pe verso titlulul eat° sterna Moldova (n° 134) fare urmati5rele rinduri :

PECtra DOMNII MoLnovENErtVlehva, acestiTa Her sa o socotestI.

Cap de buar fiincla tare,Arata putérla celui mai mare.

Acesta chip de buarMultT au biruit frä numar.

Pe cele trel fol unnitáre se Oa prefata Mitropolitulul Varlaam:

Cu MILA LDI DUMNEZ:iII IOAN VASILIE VOEVODA. DOMNIIL tARAI Tifor.novEr.

De Taste lumina care Tase si purcede de la soare, de luminqa i arata lti-crurile pre lume, mai vretos pretul mNrgaritarTului, si a pietrilor color scumpe,Pré luminate i cinstite i milostive Doamne, cu multa mai vratos lumina sisoarele cel direpta domnula nostru Is. Hs. au luminat besereca sa, inainte ochilor

XXV1,Principia,

dacoromanica.ro

Page 156: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

co-zt

'OA

WA

D,

707--'.1111111E'

forr,-

-,re W

eb' MX

,

4aPP

v-",1%!

a

dacoromanica.ro

Page 157: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

§EPTE TAINE, 1644 149

a tot rodult omenesca, cum ca sa poata vedia i sa cunoasca flecine pretulodoaralor el, nu de margaritarTu si de pietri scumpe, ce-s lucrure moarte, ce delucrure vii, ce-s mai scumpe decal margaritarTula i pietrile cele scumpe, carilenu numai ochii trupesti ce i ochii sufletesti veselesca cu veselie védnicanetrecuta, i destTapta pro om intru viata Para de moarte I). Pro Opte stalpi Taste!unfit& casa intilepdunii, ca s6pte c6te samta a besérecii, cum le numara PavelApostola 2): Intait apostoliT, ai doiT prorocil, a treia Invatatorii, a patra facatorii decTudese (minunf), a cinc 6 vende-

t4catorii de boale, a sésTa Indirep- 13.4tatoii, a qTaptTa talmacii linnbilor.Dup'ac6 de §Tapte ori Inteo o salauda Dumneqau, cum spune Da- ittek."vidil proroct, Cu sTapte bucine InsTapte ole caçlura zidTurile Eriho-nului 3), sépte cuconi, nascu Annac6 st6rpa, maica lui Samoil pro-roca 4). AsTa Inteacela chipa Optecéte facu beséreca, sTapte roaderodéste duhult svanta, cum licePavela Apostolti 5): llubovul, bu-curila, pada, Indelungt rabdarTa,credinta, blandétele, oprirTa voei.§6pte daruri samta a duhuluisvanta, cum apune IsaiTa pro-roca 8): dar de intelepcTune, deintelégere, de stiinta, de credinta,de tarie, de svat, de frica lui Dum-neçlau. i sv6§tnicul bes6recii legii vechl sTapte fuféde. i§Tapte faclii av6 da ardia.Intreacela chipa si beséreca lui Ha. §Tapte taine are, cu carile ca cu niste lumini lu-miné i arata. toate lucrurile si toate trébele bes6ricei noastre, fall de careletot omul Taste Intunecat si nu sti pro ce cale inbla,. Ca ac6ste §Tapte taine Mantas6pte daruri i épte Thai, de ardl i lumin64 in beséreca luT Hs. pro tot crestinulcatra cunostinta credintei ceii dir6pte, carile nu samta de la alt cineva, ce-s deladomnul nostru Is. Ha. aratate si dela svintii Apostolf date in svanta beséreca. Cuadevarat lucru Taste ca rasare soarele zarTa si lumina lui, mainte lov6§te in muntiicoi mari; turnurile §i copacii coi inalti luminélt, de-acii sesurile §i vane. Alfa lute-acela chip Domnila Marii tale cu acéste Opte taine, carile le-ai S'30S i le-ai datin tiparTul Marii tale, Intai agTunge Intru data da Malta suflet6sca, Intru archiereisi In preoti, de lumin6A, si In diregatorila c6 lumasca In domni i in boiari ;de-acii i Intru cei mai miel agiunge lumina si caldura, de lumin641 §i incalq6§tepre toti catra voTa lui c6 svanta, pentru carile cinstYa i narocul celtí de sus sinetrecut agTungt inpreuna cu gloatele tuturor sviutilor intru slava ceriului inpa-

134.

') Noti marginalà: Prtá gl. 9. 4) I, gl. 2.2) I Cornth. zae. 153. Galat. tat. 201.

Isus Na,. glav. 6. Isaia, glav. 35.

dacoromanica.ro

Page 158: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

jTPS0 HIPAK KS äIl%1H, IIASCT610H I 01H TATA ASM/A, .iKKII,KT61101.

Cele si5pte taine ocupA primele 300 pagine. Pe cele treY pagine urmAt6re BIS allá o lis-tA de sArbAtorile anulul; iar la pag. 304: Toconala Posturilorii" pAml la p. 317, in josul areiasO citesce:

HFKASilli401H pan. I ErcrpáTlit ChJI ilOrOdSfT. I TOM /110KiAH Of .

Apol, pe paginele urmat6re, se afla tabla cuprinsului.

BucurescI, Biblioteca Academiel Romano

Cipariu, Analecte, 212. Lambrior, Carte de citire, 122. Gestor, Crestomatie, I, 114.Cipariu, Analecte, xxxvr, si Principia 107 si 113. Dinulescu, Viafa f i acticitatea mitr.

Varlaam, Cerneitiff 1886, p. 86. Sbiera, Mi¡ceiri culturale, 103.

135.

1645.

48. Réspunsurile Mitropolitului Varlaam la Catechismul calvinesc.

Nu se cundsce nicI un exemplar din acésta carte. §incai, reproducénd unfragment din prefata el, citéza ast-fel: Barlaam Metropolita Moldaviae in Prae-fatione Anticatechismi Calviniani editi Suciaviae anno 1645" §i la sfirqitul re-produceriI adauga : Ala cuvinta mitropolitul Varlaam in predoslovia cartel, ces'atl typarit in Suceava la anul 1645..." V. Popp o mentionéza astfel : It6spun-surI ale luI Varlaam, Mitropolitul MoldoveI, inpotriva Catehismului rumanesc,care in anul 1642 s'au tiparit in Balgrad, dupa dogmele Calvinilor, IaT, 1645."

Cipariu n'a vègut acésta carte. 0 copie dup6 dinsa sa afla intr'un pretiosvolum manuscript scris de Gheorghe §tefan Domnul Moldovel, precand traia

150 PETE TAINE, 1644

Mtn cé vestita §i bogata, ce nice danaoara schimbata, acolo unde inpara-tesca toti inpreuna, cu domnul nos tru Is. Hs., a carula-i slava, cinstla marl-rIa, intru véci de véci. Amint.

G1WkpiN1H, EmintiaA, finiiiciaik HT110110AHT I GSNAKCKIH " (Mnilit01 Var-laanr\Archiepiscop i Mitropolit al Sucevel).

La pag. 1 se aflá un al doilea titlu:

1111AKHAA{ 11(1fCK6INT6 AH CKHATfAf Ch:(11111T61,11H CK6t1C.V. I iipt inciim 111H

KPKTOC I IlfhTfIS . IIIlhlT TtHHI A01111 I ii KfdphIqIH. 1:441i111

pskoril I Tit KS T6t1Tf Triacit ifi, 111104 Kt4111A1 I 111H 1111AKHAt1 CKfi A11,11'1011 âhIM, AA

TÓT I AkPSAk XkliCTKSJA1111. 1101 T6t1TI. OSH I 'AIM liaS /MCAT 1101,11TITÒ1H IAA-snip§ I 111H .

TOKMATAL

dacoromanica.ro

Page 159: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

In strainatate, pre la Stettin si alte locurT, dupa alungarea lul din scaun; acestmanuscript se afla acum In posesiunea I. P. S. S. MitropolituluT V. Mihalyi, in Blaj

Reproducem aci fragmentul din prefata, asa cum il gasim In incai ').mieT flY! tamplandu 'mi-se est timp a fi in pain() TeriT Romanesti

cu trébe domnesti si a norodului in Trigoviste, cu col maT de frunte i mal de-afirea vorbind, mal vartos cu oare-care boiarin cinstit §i slovésnic §i a toata des-toinicia i Intélegerea harnic, dreptpravoslavnic crestin al doilea logothet i fratedoamneT a bunuluT credincios si a luminatuluT domn Ioann Matheiil voevod cumila luT Dumnedeu domnul Toril Romanesti, dumnélui U.driktte Nasturel, =eleca un iubitorit de Invataiura i socotitoritt credintel eel/ drépte, in mijloculaltor carti noao, ce mi-au aratat, adusu-me-au si o cartalue mica in limba noastraromanésca typarita, i déca o am cetit, am vedut semnul elf scris Catihismuscrestinesc, carea o am afiat plina de otrava de moarte suflefAck de care lucru,iubitii mieT fil I marturisesc inaintea luT Dumnedeu cu firea mea, ca maregrije §i multa scarba au cuprins snfletul i inima mea, pentru care lucru amchemat si am strans sabor dinteamafadoao 41 din Téra Romanéscadin Teta Moldovei, .nu atata, cä doara sa poata eT clati inima voastra, ce-Y intarita

radacinata pro temelia cea /mina si tare a beséricel noastre pravoslavnice, eatcuget i socotesc, caudal cu acéste minciuni i amogituri, cu care cérca i ispitescIn tot chipul, sa poata afla pe nestine prostan i nestiutoriii, sa-1 sparie cu marturiaante! scripturT, care tara de cale le-au pus i rea talcuesc sore a lor perire.Pentru acéia am socotit, ca am o detone mare, sa fac respuns i sa arat stram-batura §i talcul cel reu al lor, ce talcuesc reu i strambéza scriptura sfanta. §iacTasta nu ca doara prepuitt ceva Intru fapturile Gee pravoslavnice ale crestina-tatil voastre ; ca stiu foarte bine si sant adeverit, cum credinta voastra, ceapucat de IntaT si din inceput, niel unul de voT cartile céle ereticesti si invata-tura lar In numar nu le socotitl, ci numai psntru sà arat intunérecul i neInte-légerea lor, ce au Intru scriptura sfanta, carea o talcuesc pro voia si pro vol-nicia lor s. c."

V. Popp, Disertafie, 77. Cipariu, Analecte, XXXVI. Acte fi fragmente, 202. Archivupentru Filologia fi 'Work, p. 637.Stefan Dinulescu, Ifotite ciespre vie* fi activitatea MitropolituluiMoldovei Varlaam (1632-1653), Cern4utl 1886, p. 20-22.Sbiera, Mifcciri cu/turak, 105.

9 Chronica .Romcinilor, Ia§T 1853-54,tom. Irr, p. 45 gi In ed. Bucurescl 1888,tom. III, p. 70-71. Ambele aceste editiunl,comparate cu manuscriptul autograf al lul

plistrat In biblioteca MuseuluT tran-silvan din Cluj, presinth chte-va variante

ldSPURRuRILE LUT VARLAAM, 1645 151

sau chiar erorT. Textul pe care fi publichmad este reprodus duph un exemplar din edi-tiunea a doua care a fost colationat de ra-posatul Prof. Gr. Sila§i cu manuscriptul auto-graf.

in.

Iubitil

dacoromanica.ro

Page 160: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

162

137.

1..6 46.

49. Liturghler (Slujebnic) slavonesc, tipArit de A rchim. loan in MAnAstirea Dél.

AVTgPFIAPIOlth I "ieT'it I GAS7EiRIIIIK11. infTpali ÏVW Kachnia

EfilliKH, IWÁHIt 31ATOI(CT 11111,K,AE ciíJIIkIx. g8111113{f 11(1HANK /LIMA IC iirrniti,

GfitlX CIVIICT(H. &CM. ii yrnie lipásilliKom HA AqH111X EFWIMA4IIKIX,

GTILIX 1111A3H8filkIX. HOCH'iniONIS 11;iroI

9iirriillom8 ralApti Itù IJ11apíisRacapási goigo# I ERATO W0834áHfd [AiTpa]

I ,3 P " A.

Liturghier, adicä Slujebnic cu liturghia sf. Vasilie cel Mare, a luT loanGur5.-de-aur si a sfiintilor inainte de el*, pe 15.110 care adAogat cele 12 evan-gheliT ale sfintelor patimT, apostolul i evangheliile la sarbatorile impriratescI, aleMaicel DomnuluT si ale sfintilor sArbatoritY. Prea luminatuluT si drept credin-ciosuluT Domn Io Matel Basarab Voevod. In anul dela zidirea lumeT 7154".

In-40 de 6 fof nenumerotate si 284 numerotate sus In dreapta, grupate in caiete de cate4 fol cu signatura cirilica, obicinuita, acije& literele alfabetuluT cirilic, carl se repeta pe folie2 si 3 insotite de cifrele cirilice. Exemplarul vaOut de nol are numal 4 foi liminare Qi 115foI numerotate. Textul e tipárit cu negru si rosu i cu caractere de dona mariml.Pagina plinaare 18 rinduri. Titlul este Incadrat in acelasl ornament xilografic ca si Pravtla dela Govora,Pogribania o Mistirio.

Pe verso titluluI se afla o gravura representand pe Taus Christos si pe Maica Domnu-10, sus ; pe Sf. Nicolae, la mijloc; pe Mateid Basarab si pe sotia sa Delmna Elena, avandfutre el stema Tare! Romanescl, jos; si in fine, sub el, la picioarele DomnuluT, pe Archiman-dritul loan dela Manastirea Dalulul (no. 138). La f. 14 v. e representat Sf. loan Guráde-aur,la 55 v. sf. Vasile col Mara (no. 139), iar la f. 78 v. sf. Grigore Dialogul (no. 140).

Pe una din foile liminare se afla urmateirea prefata:

Ea lteICHlIHM'W CAPOCTTIO, ii niaiimoinim HiliCKtTAGMOV û MreoicTliKomoyrcui-Mpoir ALTAiio LICaPag*, 1Lal1a/1H HKS E.OfK6A% srpoimoi 3d11A,1111H

TOMNCI H BACKillIEM Illiowcífitimarw iliHT110116AHT/1, FC11,011A 911411i1,1

TOAHIAI 5ft1;141 HOMATII, faC CAM KIDIPAAA CASiVii;1111KWN1 iÌ,i ihrrévorirem

113 1114t1TH111 CHOGI, Ilfif AliACKOM MOHACTAPH CKiTOV BAATHCA s'iíro il3KOMICA, CV.

s'at

dacoromanica.ro

Page 161: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

,ttetttitdsttesesttestztettesv5 _ di o c -7 g o

li 47 z A4 4i 1 E44 i: i D1 f

Ds I EF C

t ?,

.4CTIT1 ° fttiOAP E4

E.intirointi. E-4.n

Eh ATO cluAboa/AKA19.

US.

"Cu bine-cuvintarea si poruuca prea puterniculuT Dumnedeu, a prea luminatuluidrept credinciosulul Domn Io Mateia Basarab, Voevodul §i Domnul Ungro-

Vlachief transalpine, cu sfatul i bine-cuvintarea prea osfintitulul Mitropolit Dom-

57034 20

LITURGHIER SLAVONEEC) 1640 153

HHrSKf HACTOAFIlfM flOn'1iIlY1t%?fl l 1OHACTFillCKI41 IKKANKfHlfM, 110T110V,I,HACA /CM,K IipomoiriAcixIwáiiAppimmiApwr, ToA:Km KgiIllf MO/MIA

AtACKYR1

IIAKOKI

iiilipa,

dacoromanica.ro

Page 162: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

154 LITURGIIIER SLAVONESC, 1648

nuluT Teof11, archiepiscopul aceleia§f tfirT, au poruncit sA se sc6tA aceste sfIntecart'', Slujebnicul si Liturghia, din tipografla sa din MAntistirea DéluluT, §i pentrua lor indeplinire s'au Ingrijit cu cheltuiala lanstirel proa cuviosul_ intru iero-

139. Sf. Vasfle-ce1-31are.

monahT loan, archimandritul aceleia§T mar sus numite lavre din Dé l in anul delazidirea lumeT 7151, dela mantuirea lumel 1616".

dacoromanica.ro

Page 163: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

LITITRGH1ER SLAVONESC, 1648 155

Data acésta sè repetb, §i la sfirsitul introduce] if luT sf. Vasilie celMare, dinfoile liminare.

140. Sf. Grigorie.

Bucui escl, Museul de autichititt Petersburg, Biblioteca publica. Moscva,public& i Museul Romlantov.

Karataev, (Mamie, No. 601, P. 520.

dacoromanica.ro

Page 164: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

156

141.

50. Pravile 1nprtese1, 14 1646.

KAPTG POAVIATfiGKI. I AE Afild HNIEHAEAE 4Jhp'lI

TEIIM

WH 4Eiltt LITE yS,iviu,e. I 118 SAO, WH Ki '14(1TX KEATSILla I int KilGlidie R011-RÒAX/I. I WH MMFISAk AIOAAOHEH, I 44 MgATE CKpHI1TSÇJH TA/141%,11iTX I

44 MittiBa finewicKx., npE/111/6.1 I POMN.HriCKAL .3 TrItiplOAK AOMIliCKk. GS8

THIIS I fnirrk AissilASCTlip`k. Orl'HAE -ft MWH Id XE. ,01X MS. SE. Cz.

In-folio de 3 fol nenum., 186 numerotate, qi 14 nenum. la sfirgit. Titlul e inconjmat deo gravur6, Cu doI stálpl, deasupra arora se Wid Sf. Gheorghe i Sf. loan din Suceava, iar susla mijloc S-til Trel-IerarchI Vasilie, Grigorie si loan (No. 112). In josul titluhil si!) vtid literelelatine SE.Cz. Tiparul e negru ro§u. Pagina are 27 rIndurl. Initialele, frontispiciile i finalelesunt aceleal carI au servit la tipArirea Cazaniel dela In! din 1644.

In dosul titlulul este stema Moldovel (n° 143) si acelea§T Stihuri in stema Domniei Mol-dovii" ca cele din Cazania dela 1614.

Pe cele 3 paginl urmAteire se MI& prefata:

Torti CETA CE SLIT111 CRESTINI PRAVOSLAVNICICINE VA CETI CA SI iNTELÉGI

CWIlt izvorasca i esa toate apele den mare si impartindu-sa sa raschiraprena toate vinele pama,ntului, de adopa, tota parnantula, as% intr'acesta chipa

svintele scripturi izvoräscì i esa dentru intelepciunia dumnedairei i altotoate invataturile cele bune. Drept acéia Tarasi, cuma vedema pre totl inteleptii

putérnicii lumii, cu mare osradie i nevointa si cu multa cheltuiala ciarasi salpa pamantula i mestersuguesca de Osase de acéle vine de izvor de apa,si daca le gasasca, bucurandu-sa, foarte iscusita cu mare mestersuga silesctide scota acela izvora pana in fata parnantului pentru binele i rapoosula amulti, ce lacuescu pre acel locü. Asia Taste i izvorula svintelora scripturi.MuIl intelepti i putérnici imparati, cu multa ruga si nevointa i cu mareosradie s-au cumpatatil de-au cercan pana s-au spodobita de-au gasitt izvorultvie,tii cela nescadutti, ce sa dice svanta scriptura, i cu multa dragoste si bu-curie lumii 1-au Binan, pentru binele si folosul a multi. Dup'acia pre urmalora, cu buna invatatura, ca o mosie tuturortl impreuna 1-au lasatil, si mai

dacoromanica.ro

Page 165: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

m r,

, pri1,4aiiixTgpA etE4AripAISHAElif flirt:, 'I

i ey,t.. 1frfgot LLIH AGIAAVVFygri,rk/tv.,, , iK41;cA 3 LIJH fairPOATA Iff4T91A4A

Ag Mitt" le E.011a6gilz.r i 77 riiWH 41044.112rti& LISIAN 1 tOAA05(11

"

V*., ..1"*.kitsIt/ t

easminsammizismasgazinon gal 47,

.Hostui

Bibliografia romeircesca veche, pag. 156.

142. TIUtt la Prat7414 totpdadqtr, 1614.

dacoromanica.ro

Page 166: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

II&

cand5 nevoYa ce va yens' si scad6rTa asupra oamenilort ce vor fi lacuitori intara Moldovei, flind5 fa.ra Invatatura vor fi de pururIa insatati i lipsitT, cacum5 are fi intr'un loct secetost Para de 6.0 ; 0 mai vratos5 vaqand5 nedrepta-tile si asuprélele mi§eilort, care le facti cei neinvatati i nelntelegatori, direga-torii i gi udétele de pro la toate scaunele Moldovei; drept aceTa cu multa osradies-au nevoit MariTa sa de-au cercatil pro multe tarT, pana lndreptat Dumne-Ou de-au gasitt oameni ca aceTa, dascali i filosofi, de-au scost den carti elinesti

latinestl toate tocmélele c6le bane i giud6t,ele color bune crestini i svintiImparatf, carile ca o lumina lumin646, i arata tot lucrul celor IntunecatT i prostlsi neInvatatT ca sa cunosca strambatatIa toturor5 i sa gludee,e pro direptate ;carele ea °Varna acmu Pravilele ImparateVA. Ac6stIa intelepciuni i acé,stIa lava-

PRAVILE IMPÄRATESCT, 1646 157

vratost celort lipsitl i Instag de invatatura. Pentru ca, cumt nu poatenime a lacul In cTasta lume WI de apa, asia nu poate 11 nice fará Inva-tatura, cum (pee IsaiTa prorocul : ZavistiTa cuprinde pro omenii ceT neinvatatT.Drept acéTa si al nostru pré luminatt Intru crestinatate i dirept5 Taracredinta, loan Vasilie Voevoda Domnul i biruitorTul Oral MoldoveT, urmandurma celor buni i InteleptiT Domni, socotincid neputinta si slabicTunTa acestuiloot i ImputinarTa izvoaralor svintelor scripturi si altor Invataturi, i cunos-

1-au

dacoromanica.ro

Page 167: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

158 PRAVILE. imPÄraTEKY, 1646

taturi ne-au datt i ne-au lhsat noo tuturor rodului Romhnesch, ca sh ne. fie noodepururla izvor de viiata in vIacI neschquth si nesvrhsith.

Duph, tocmala i nevointa Mari sale Domnului datu-s-au invatatura i mieunuY mai mich §i nice de o trebá a MArii sale rob, Evstratie biv Logofeth de amscos adaste Pravile si le-am thlmacitt den scrisoare grecTasca pre_ limba Ro-mAndsch ca sa poata intelége tor.

La sfdr§itul textulul se citesce:@AMU CINISWHTiA10 Es, AihtwFmS finoskania fir:0mo. K'a, 03134, Ma. A.

BucurescI, Biblioteca Academia Romano.Carte ronainiscd de invdfdturd de la Prarilek Impardtqt1 fi de la alte giude(e. Editor Gheorghe

I. Sion, Botogani 1876, 1 br. 8° de 179 pp. Ion M. Bujoreanu, Colkcyune de Legiuirile RD-maid, III, 3.

144,

Slujebnic slavonesc, tiOrit de Procop StandovicI i Rada StoTcovid la 'fir-goviste in 1646.

Exemplarul vèqut de Karataev este un vol. in-40 necomplet, tip5rit cu rosunegru, cu viniete. Pe verso Mid 78 se aflA chipul St-1u1 Giigorie Dialogul.

Petersburg, Biblioteca publickKarataev, Onscaste, No. 602, p. 521.

145.

1647.

Imitatta ltd Christos, slavonesce, MAnhstirea Dél.

KHAra ki)Xk nomitiNiiHTH 1cîio, I10410010, HOBIA`kHidiaSE A BAHAS1

AHCAHRfHifrii, 111UCIAT1iIsliNa HArOLITHIILOA HHArHHH eAEHILI, 1101AAHHU,k1

arrpORAAXTH Baflu1aHíHCK0, c8ii9boirium IlfaCIATAAPW 11144pAA ROfH0,4,61 It%)

ALATAIA HaCaflACkl. Tp$,Aomosifm9 CROfPli) ACTQPW Cl(10HHK4 dapiera RAC"TSCHAA, ETOparW 11101.0.0.1T4 W AATAHACKArW HA GA4HEFICKiii 11311IK lurk nptsf-MHH441. A34 r0110ANICKOA Apt mynorpa4sTH, !TIME k AAACKOAVII 1110H4CTHpH,AiTO H34tiCA. Kb AiTO, 6g1Ti9t ANA H f, Giimiame mi¡ia. olt At 3. AICU,A.flfillliAith Arm,í, rsuníc.

dacoromanica.ro

Page 168: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

IMITA 1647 159

Cartea despre imitatia lul Chi- jutorul luI Dumnedeu l cu poruncaCu tôtä cheltuiala prea luminatei §i drept-credinciésel printese D6mnei Elena,

stapana Ungrovlahiei transalpine, sotia prea luminatului Domn i Voevod IoMateia Basarab, cu ostenéla adevératef sale rude Orest Nasturel al doilea logofat,tradusa acurn din limba latina in limba slavonti ; fu sc6sa la lumina din tipogra-fia lor domnésca, care sé afla In manastirea Délulut In anul dela zidirea lumel7155, iar dela mantuirea lumei 1617, luna Aprilie 15 4i1e, s'a sfir0t".

Titlul acesta i notitele de mal jos stint extras° din Karataev.In-8 de 7+216+10 fol numorotate. Pe verso titlului só ail& stema Tarei Romanese

un num5r de 12 versurl (probabil acelea§T ca cele din Pravila mica dela Govora).Urméza apol prefata traducatorulul adrasata catre Mitropolitul SuceveI Varlaam. Vo-

lumul se termina cu un epilog §i o stem& futre literele y. H.C.7.1. (1). gi cu inscriptiunea :3aameaie nnilpeHaro npeHomonta, Stema smeritulul traducator.

Archimandritul Leonid, descriind manuscriptele i tiparitorile aflate In Ma-nastirea Hilandar dela Muntele Athos, citéza §i o Iniitatiune a lunsus Christos"in-80, tiparita la Manastirea Dé! in 1634. Fragmentul din titlu pre care-1 da, parea fi acela0 ca cel de maf sus, afara de cate-va schimbari ortografice1); dar datade 1634 este evident o &tire, precum resulta din urmatérele fapte.

In lista calugarului Saya dela Hilandar 2) despre aceleag cart! despre cadvorbesce §i Archimandritul Leonid, figuréza o carte intitulata : O jcpacTos-k no-

defectu6sa, 0 se trimite la un articol al Archimandritului din 1875, incare nu se vorbesce nimio despre data cartel. Insa la numérul precedent calugarulSaya citéza, o lioara o xpacroa* nomaamia, avénd tidal pe care 1-am dat noimaI sus, din care s'aa suprimat numal cate- va din titlurile lul Mateit Voda,ale Delmnei Elena, §i avénd §i data de 1617, pe care o da i Karataev.

Pe de alta parte, prima ca,rte tiparita in Tara Romandsca In secolul XVII,despre care se pa° vorbl cu Ore-care siguranta, este Molitvenicul slavonesc delaCampulung 3) din 1635. Dela acest an §i pana la 1612 functionéza douò tipografil :una la Campulung 0 alta la Govora. Dap& 1642 in tipografia dela Govora nu semai tiparesce nimio, 0 se pare a materialul tipografic a fost transportat laManastirea Mule, unde apare In 1614, completarea Cazaniel Incepute la GovoraIn 1642 4). Nu cun6scom pana acum nicf o carte care sa se fi tiparit la Délinainte de acésta, Cazanie.

1) ApaimanApirr .11e0HEIJI, Caoaeao-awl= ElbIDICHIIIIB Ha CB. row' AT0HCK0jy maHaemp y Ximaukapy U CB Timmy, inraacHnr cpcitor yseHor Apyarraa, vol. 44,y Beorpa/ly, 1877, p. 2.16:

23. O nommatim XpHCTIr y 8-5HnetiaTaHa y negaTibrt lels A4:..ACKOAWIn PIdIld-

cThiptRh 1634 roA. H HRIHIEAIk HOEClitTAGH RAd-

MIICTHIIGH KHRWHHH rOCIIMAH GAM, H494AKHH101

,,Vr110844XTH 341M4NHHCK0117 cyl1priCHH11,61EIOICIATAtWO

"roCIIOAHHel H 110fROPM IW 11/14TfiA RaCdpaghl, TpyAtIMH

EA HCT4r0 Cp0AHHIC4 Optcra HaCTIrpfAd 2r-A0r0AfT4 ;

Cit 44THHCK4r0 54 CA4RAIICK'ili Fild4W6

n H H31n rocnompocoH 5X1 THIlOrpiliKiH HIKE !Pk A*A-

CKC.M% M4H4CTlirk dipl( HS/OA(C/it."

2) Rukopisy a starotirky chilandarské,p. 89.

2) V. mal sus No. 35.4) V. mal sus No. 46.

dacoromanica.ro

Page 169: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

160 CATECHISM(' CALVINESC, 1648

Manlistirea Hilandar.Petersburg, Biblioteca publica ;Biblioteca Academiel de sciinte.-Moscova, Bibl. publica §i Museul Rumiantov. Bibl- TipografieT Sinodale. Arhanghelsk,Bit]. seminarulul.

Karataev, Onlicanie, No 633, p. 529,Gaster in Romdnul, 1881 Nov. 6.

FA.

1648.

53. CatechIsmu calvinese, Cu litere latine, Belgrad (Alba-Iulia), In Ardeal, 1648.

CATECHISMUSAz az ,

A' keresztyéni Valldsnak és HiltnekRbvid kérdésekben és feleletekben foglaltatot,

szentirdsbeli bizonysdgokval meg er0-sittetet summaja avagy veleje.

MellyetDedk és magyar nyelvb0I Olah-

nyelvre forditot.FOGARASI ISTVAN

Lugosi mdr az igassdgot rész szerintmeg-ismet Olah Magyar Eccle-

sidnak lelki Pdsztora.2. Timoth. z. v. 15.

Es hogy gyermekségedt0I fogvatudgyad d Szent irdsokat, mel-

lyek tégedet bOltsé tehetnekaz tidvOsségre &-c.

Feiervarat Nyomtattatott.Brassai Major MArton Altai

1648. esztendOben.

dacoromanica.ro

Page 170: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

57(-23 21

CATECHISMU CALVINESC, 1648 161

Catechismus adeca ; a crestinescii rough i credinte in scurte intrebarfréspunsurI cuprinse cu fapte din sfanta scriptura intarita coprindere sat ma-duva. Care din latinésca si ungurésea limba in valahica limba a tradus §tefanFogarasi. A Lugosuluï, acum dupa dreptate parte recunoscut al valaho-maghiarelecclesil sufletesc pastor. 2. Timoth. z.. v. 15. §i ca din virsta ta copilareasca sacunoscI slintele scripturI, cad te pot face Intelept spre mantuire &c. In Alba-Julia s'at tiparit. De catre Martin Maior de la Brasov in anul 1648".

In 40 de 48 pagine, tipArit ca cloud felurI de caractere, cu 23-24 rindurl pe pagina. Peverso titlulul Incepe fndata pr efata lul Fogarasi pe care o reproducem In textul originalunguresc Eli In traducere romanésca

Eli:Ajar° Beszéd A' Tekentetess Joszagos Tselekedetekvel Fenl6, Nemes Nem-zetes. BARTSAI .A.KOSNAK Lugos és Karansebes fö Bannyanak; Szörény Varme-gyének ft Ispannyanak kegyelmet, és békességet kévan.

Igen hellyesen mondgya nékem kivalt-képpen valo fo Fantorom a' Szent Pal1. Timot. 4. v. 1. &c. imez mondast: Az utolso iidtben némellyek el szakadnakaz igaz htitt61, kik hitett lelkekhez, és 6rd6gi-tudomanykhoz figyelmeznek; A' ki-ket Szent Péter és Judas Apostol v. 18. Tsuffolloknak, Os az 6 fajtalan gonosz-kévansagokban valo jdroknak mond lenni; Immar ha meg-gondollyuk a' Sz: Pal-nak mondasat, hol lehet nagyob 6rdtgi-tudomany, mint az ernber lelkének iidv6s-ségére tartozando eszktzlit meg vetni, s'annak olvasasatol is sokakat Isten ellenmeg-tiltani ?

Hol lehet nagyob ördtgi tudomany, mint Istentöl ki-adattatot a' Profetak,és Apostolok anal meg-irattatot, s e' szélyes vilagon kipraHlikaltattatot, Istenes tu-domant meg-vetni? es az 6nnön magok mar sokaknak porra let, s' leénd6 agyokbolki-koholtattatot emberi talalmanyokat sokval fellyeb a' Szent irdsnalIgaz keresztyéni hiitnek agazatt hellyett, mely meg-ertsitettet volna szent-irdsbéli bizonysagokval, élnek tsak a' sok Rosariumval avagy inkab spinetum-val mely embernek lelket inkab sértegeti hogy sem gerjeszti; a sok Breviariumvalhogy mar bravis via az az: Rtvid ut, de mire kérded! nem az égre, hanem a' kénra,a' sok legendakval avagy inkdb ablegandakval.

De hol a' Catechismus? nints1 hanem a' sok Breviariumok, a' melleyekbé a'Szentekr61 val6 imattsagok vagynak, a' Szentek penig nem utunk néktink az égre,hanem egyedill a' Ch[r]istus Joh. 10. v. 9 En vagyok az ut &c Igy azért el-hagyvana' kut f6t, oly vermet asnak melyben nintsen viz. Jere. 2. v. 13. Semmire kelltnektartyák tehat a' Sz: irast, holot a' Sz: irás Istentól illetetet, és hasznos a tanitasra a'meg-jobbitdsra, dorgalasra, egyszoval az ildvössegre. Meg-teczik tehat innen hogy va-lakik a' Sz : irdst, némellyekt61 meg-tiltyak, azok nem kévannyak azoknak tdvös-ségeket, még-penig a szt mondvan: A' Papoké az arany alma, az az: a' Sz: has6k vetekedgyenek az arany-alma felet; Nem Ittl6mb ez, mint ha aszt mondand va-laki : Tsak a' Papoknak kel az tidvösség masnak senkinek sem ; Edes Idv6zittnkmiért intene minket az irdsoknak tudakozasara ? mondvan : Joh. 5. v. 39.

Tudakozzatok az irdsokat, mert azokban vagyon 6r6k &et: Még ugyan gyer-mek korában kévantatnék az embert a' Sz : irasra tanitani, a' mint a' Sz: Pal 2.Tim. 3. v. 15. Igen Commenddllya a' Timotheust, hogy gyermekségét61 fogva tudtalégyen a' Sz : irast; Bizonyara mondom hogy a vak Sidok meg-haladnak minket,

dacoromanica.ro

Page 171: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

162 CATECIIISMU CALVINESC, 1648

mere 6k els6ben.is a' tanulo gyermeket, a' Sz : ird,sra fogjdk, ugy hogy : 5. s', 6.esztendas gyermek, mdr sz6pen olvassa a' szent-irdst ; de16,ss nagy gorombasdgota' mi Magyarink k6z6t, 20. a vagy 25 n6mely esztendas szakdllos légyens aligforgatot kezében életében Bib1iá. Mivel azért a Biblia, nem minden bokorba heverés nagyob ka1ts6gve1 is jar, (kivdlt-k6ppen a' mi Orszdgunkban) s' annak felatteaz htitnek dgazati is nintsenek ra videden aszve foglalva kérd6sekben Os feleletek-ben ; Igy t3,1d,ltak fel osztdn az hatnek dgazatira valo kérdéseket, és feleletekettudni-illik a' Catéchismust; mely Catechismust, amaz nagy boldog emlekezeta Fejér-Vdri Professor ALSTEDIUS Uram, kis Biblianak mond vaya lenni. Igy azOrt itil-vén, sat ugyan ldtvdn e' kis Bibliat az az : Catechismust m6ltonak 6s illencl6neklenni a' gyermeki elméhez mely még igen gyenge, 1m6 tehetségem szerint Ma-gyar nyelvb61 Oldra, nem kitsiny munkdval meg-forditottam ; Mellyet kigyel-mednek-is B. Ban Uram midan meg-jelentettem volna, ott a' mindjdr ast fogadd,a' ki-botsatd,sban valo Patrociniumat, e' két helyekben, ki-v6,1t-képpen ugymint Lu-gos 6s Kdrdnsebesben,16v6 kereszty6n validsu S3holdinknak s'azokban tanulo iffia-inknak hataben valo meg-er6sittetésekre, melyet az Ur talentomozzon-meg ke-gyelmednek mind e' mostani életben s'mind penig a' más életben Adgya O Fel-s6ge hogy e mostan Ecclesiankhoz hatb61 mutatot s' szdrmazat gyamaltse fogana-tos legyen, hogy az ifflusag ugy epalhessen, hogy az 6 igaz hatben valo épiiletekels6ben-is az Urnak tisztessegére, s' az ifflusdgnak lelk6nek advességére szolgdllyonVegezetre adgya az Ur hogy e mostani Keresztény vallasu Scholainkhoz mutatot,s' mutatando Atyai Dajkalkodd,sdnak sengéje, inditson fel engemet is én Altalam 0161nyelven mar elkezdet s' mostan penig egyéb foglalatossagim rniat tsa,k fiszeg6benmarat David Soltdrinak meg-forditdsdra, s' annak utdnna Isten s' a Kegyelmed se-gitsége Alta! azoknak Javend6ben 0161 nyelven nap fényre valo ki-botsatdsdra,mely ez ideig nem volt. Hogy igy megtanulvd,n az iffiusag az htitnek fundamento-mat, maga sajd,t nyelvén Aldhassa, dits6rhesse az 6 Teremt6jét ; mellyet minda' két r6szr61 engetigyen-meg az Ur Fid6rt a' J6sus Christus6rt Amen.

nFOGARASI ISTVAN.a

Inainte-cuvintare Cinstitului, de bune fapte stralucitor, Domniel Sale Dom-nuliff Acatiu Bartsai, al Lugoplui qi Caransebeplui marelui Ban ; al Comita.tuluTSeverinulul Comite suprem ; mila §i pace poftesce.

F6rte potrivit imi çlice mal ales marele met' Inv6thtor Sfantul Pavel 1. Ti-mot. 4 v. 1 etc. prin aceste cuvinte : In vremea de apol unit se vor lepada dela adev6rata credinta, indreptand luarea aminte la spirite amagitóre §i invètatur1de demon)" ; pe earl Sfantul Petru qi Juda Apostolul v. 18. Ii numesce hulitorT,carI umbld dupd pofte rele i deqarte. Cad daca cumpanim cuvintele Sf. Pavel,unde póte fi invdtatura dracésca decat faptul de a nesocotì mijlocul menit pentrumantuirea sufletului, §i a oprì pre multi impotriva lul Dumneçiet de a cetl aceea ?

Uncle póte fi mal mare inv6tatura drac6sca, decal faptul de a nesocon in-vatatura dumneçleiasca, cea de Dumneya data ig de Profet1 i Apostolf scrisa,cea In tae marginile lumeT predicata ? qi prin el inqi§1 deja multi s'aa prefacutIn trina i altii se vor preface, earl inv61aturile omenesd, nascocite din capullor, le in mal pre sus decat sfanta Scriptura. In locul adev6ratel inv6taturi creq-tinesci a credintel, care i-ar fi intarit prin pildele din sfanta scriptura, tiles°

dacoromanica.ro

Page 172: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

CATECHISMTJ CALVINESC7 1648 163

numal Cu cele multe Rosarium-url sat mal bine gis spinetum-ue, c,are mal multstria, decat sa Insufletésca suftetul omuluT; cu multe Breviarium-urT, a deja ebrevis via adeca: Drumul e scurt, dar Intrebr, la ce I nu spre ceriü, ci spre iadCu multele legende sat mal bine 4is ea ablegende.

Dar unde este Catechismul? nu e ci Bunt multe Breviarium-urT, In callsunt rugaciunile sfintilor, sfintiT Insa nu sunt cala nóstra spre cerit, ci singurChristos, loan 10. v. 9 Ea sunt calea &c. Asa de aceea parasi nd fantana, vorsap& grópa In care nu va fi apa. Jerem. 2. v. 13. La nimio folositóre dar soco-teso sf. Scriptura, In timp ce sf. Scriptura e de la Dumneçiet, si e folositóre pen-tru Invatare, pentru Indreptare, pentru mustrare, cu un cuvInt pentru mantuire.So vede din acestea c tog acel ce opreso pe cineva dela sf. Scriptura, nu do-resc mantuirea acelora, pentru a sfantul qice: Al preotilor e m6rul de aur, adeca :Sf. Scriptura ; el sa discute asupra m6rulul de aur. Acésta e ca i cand ar 4icecineva : NumaY preotilor le trebue mantuire, la altul nimenea. Dulcele Mantuitordo ce ne-ar indemna spre cercetarea scripturilor ? 4ic6nd : loan. 5. v. 39

Cercetatl scripturile cacl Intr'énsele este viatli, de vecT. Inca din copilarie s'arcuveni ca pe om Invete sr. Scriptura, precum Sf. Pavel, 2 Tim. 3 v. 15 laudaförte pe Timoteu, ca Inca, din copilarie ar fi sciut sfanta Scriptura. In adev6r mar-turisesc a Judeil orbT ne Intrec, pentru ca el pe eleviI lor mal Intaiti IT invatasfanta Scriptura, asa ca copilul de 5 si 6 anY deja citesce frumos sfanta Scriptura.Dar ve41 cata badaranie e Intre UnguriI nostri, uniI In virsta de 20 sat 25 de anT,6menT cu barba, i abia daca In viata lor at avut In mana Biblia. Dar fiindca Bi-blia nu se gasesce In orl-ce tufa, si e scumpa (mal ales In tara nóstra), i fiind-ca nuse afla resumata pe scurt In IntrebarI i r6spunsurT. A§a at gasit apol Intrebariler6spunsuri1e cu privire la tainele credintif adeca Catechismul ; care Catechism r6po-satul Intru pomenire Domnul Alstedius, profesor In Alba-Julia, il numesce Bibliamica. Asa apoT judecand, dar mai ales v6dand ac6sta Biblie mica adeca Cate-chismul, ca fiind demn i potrivit cu mintea copiluluT care Inca e fraged, asadupa putint,ele mele cu nu putina munca am tradus'o din limba maghiara In va-lachica, pe c,are i Maria Ta cinstite domnule Ban, and ti l'am aratat, Indata alprimit a se edita (tipari) sub protectia d-tale, In aceste dou6 locurl cu deosebire,In Lugo s si In Caransebes pentru scólele de religia crestinésca i pentru intarireaIn credinta a tinerilor elevl de acolo, pentru care fapt Domnul sa te r6splat6scapre Maria Ta, atat In acésta viata cat o In cea dupa, acésta viata. Sa dea Inal-timea Sa ca s6mIntda acésta r6sarita din credinila sa prinda in Ecclesia nóstra, catinerimea sh, se tamaduiasca, iar ce! tamaduitT In adev6rata lor credinta sa ser-vésca, mal Intait spre cinstea Domnulul i spre ma,ntuirea sufletuluT tinerimel.In sfirsit sa dea Domnul ca interesul educativ i parintesc, care l'al aratatvel arata fata de scólele n6stre de religie crestinésca, sa m6 Indemne i mal de-parte, ca s. traduc In limba valacha PsalmiT lul David, a carora traducere am In-ceput'o deja dar din causa altor ocupatiunT ale mele am Intrerupt'o, i dupa aceeacu a luT Dumneijet si al Mild Tale ajutor sa-1 pot da In viitor la lumina (AleIn limba valacha, ceea ce pana astaig nu s'a facut.

Ca asa Inv6tand tinerimea fundamentul credintiT, ea In propria eT limba sabine-cuvinteze i sä laude pro Creatorul eY ; ceia ce din amandifma partileIngadue Domnul pentru Fiul su Iisus Christos. Amin. §TEFAN FOGARAqIu.

dacoromanica.ro

Page 173: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

16t CATECHISMU CALVINESO, 1698

Pe pagina 7 se af1.1 urmatorul titlul in limbile romanésca i latina.Titlul romanesc precum §i intreg textul cartel sunt scrise Cu litere latine §i cu o cu-

riási ortografie ungurésca.

CATECHISMUS I Atsaja ej atsaj a ; I Summa szau Meduua a uluitej sia kre- I dinciej Christinaszka3, kuprinsze en En- I treberj, si Reszpunszurj szkurtm;si ku I adeveretury den szkiptura szven- I ta3 eliterite. I Catechismus Latino, Un-garico, Walachicus I Translatus apera. ac Studio Stephani Foga- I rasi Symmist aaOppidi Lugas, Anno 1647. I die 18. Decembri."

In fine pe pag. 9 un alt titlu:

Catechismus I Atsaja ej Atsaja I Celul si l'ercile Christinestà Eveceturaejszkurte si a Kredinc ej."

Catechismul, in IntrebarI §i réspunsuri, cu citate din sf. Scriptura, cuprinde trel partl:

Parte de prima De pra3 nevoja szvadoszada A omula"Adova3 parte De pr szlobozitura omuluj."A tre a parte De pra3 dedeturm de har ketre Dumnedzeu d omuluj szlobo-

dzit den nevoja.La sfir§it:

nSoli Gratias Tibi, 6 Gratiose Deus".

Oprheid, Biblioteca colegiului evangelic.Gaster, Chrestomatie, I, 124.B. P. Hasdeu, Cuvente den beitriini, II, 725. Ni c. Densu§ianu in Analele Academia lio-

twine 1881, T. II, 1. p. 116. Sbiera, Mifcciri culturale, 106.

147.

dacoromanica.ro

Page 174: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

I 43,

54. Noul Testament, Belgrad (Alba-Iulia), 1648.

1,106AhITGT/I/VIgliTh.

4niatiiPs, 11-h1,1% HOACD.

SA8ii I A6mHsAsii 11ÓCT1S.

fi3KOMITIL Kg mApe CGKOT1HIT, AalfISKÓKK rpíc.s, tJIH CAOKM icK8, npi

P8msuicKx, K8 4%,..4,WHAVA 111

nop8im4, AfFinCligH2R Kg TÓATA KfATSI At1;

fi p1* Cti"recbprie PtIKOItH,

lipA.kAsnsri, ñ upoira.ThizmiTscas 4,Tpti .3 mapa!' clat

miorpAiisk, A,FITit0 H ÓWS,Sil,vkilk 4 IleTAT'k,

RearPhAgilXH.Ama .14138114pt AOInfigAgri 11111 MIHTSKTÓ

Nota norro8 Ic kc. fAx:...118ea ASti rogiA0118,

In folio de 6 foT nepaginate i 330 foT numerotate (1-fn), grupate In caiete de cate 6foT, avenid ca signatura literele alfabetuluT cirilic IIA-1111), carl se repeta pe f. 2, 3, cáteodata i pe f. 4, Insotite de cifrele cirilice.

Titlul, tiparit cu negro] i ro§u, este Incadrat In florT de compositiune tipografía.Tiparul e In general negru, iar ro§u numal in titlurile principale i In dedicatie. Pa-

gina, Incadratit de liniT, In launtru t;ii jos simple, sus fndoite §i in afará introito, are 34 l'In-durt Se vad cate-va frontispiciT §i initiale ornate.

Pe verso titlulul se afla stema luT Gheorghe Rákoczy §i sub ea cate-va estracte din sfintaScriptura (No. 147).

165

c

fi.

(fi-V,

dacoromanica.ro

Page 175: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

1-le.

lar sub el:

GAAKA il,KHKOTKOPAIVIAÍIH pa3,kAi1wki Tpónithi, coo gcg8 û ciw8 AkS, It% cirAA iiii ii upticuw Û EMAKH EAKO1W11,

»PREDOSLOVIE CÄTRA. MARA SA CRAIULÜ ARDELULUY.

Cinstitului i uminatului, i Inframsgatului cu destoinicie tfi Cu cre§tina-tate, Milostivului GHEORGRIE RAxolt, col mal mare, din mila lui DumnezauCraIului .Ardélului, Domnulul pArtilorù Oraei ungureqti, qi PANULUI Sacuilortl,

npoq.

Dela tatAlil DumnezAti, pentru Domnulti nostru Is. Hs: min., Pace §i dom.nie fericita, cu biruinta Inframsata.ta, pohtescu Marii tale, ca domnului mieu mi-lostivti.

166 NOUL TESTAMENT, 1648

Pe toile liminare urmAtdre se aflA cele dou6 prefete carl se reproduc mal jos, lar Introele, ocupAnd o paginA Intrégi (No. 149):

Pré luminatul Semnu al SfinteI qi ne despartiteI TroitT, Hramula Mitro-polieT BelgraduluY, din Ardéltl."

dacoromanica.ro

Page 176: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

NOVI, TESTAMENT, 1648 167

7/Pre domnii ui pre craii pamantuluT, milostive doamne, carii-s aleul de Dum-nezau In chipult sfintiel sale pro pamantt cu carii numele Inca u-au Impreunatt,(Psalom 81), zicand Dumnezef santetY, alesu-i-au Dumnezau pro oamenii sal pas-tori ca sa-T socotésca i sa-1 pazésca, pro eY, c n'au facutt Dumnezau oameniipentru cralu, ce au ales Dumnezau ui au randuit craii j domnii pentru oameni,ca sa-1 socotsc çi sa-T plzësc, pro carii i-au dat Dumnezau supt biruintalort, cumt pazescu i socotescu ui pastorii turmele sale, a acTasta Taste derega-toriTa lor, nu numaT s ptz6sca i sa apere oile sale de fieri ui de lupi rapitori,cum pAzila Davidt feciorul Jul Iesel de 'el ui de urui omorandt pro ei, i sco-tandt oile dinti gura-le, cumu-i scris in carté de IntaT a luf Samoil, 17, stih 35.;nece numal sa le strajuTasca i sa le ptzésca zua i noapt6, cumt paziYa Iacovtpatriarchult oile luT Lavan, stirni (Faeere), 31 stih 40 ; nece sale tie Inchise in stault;CE mal vartost trebue sa le duca la loct cu pauune Mina, i la izvoara, cu apa sa-natoasa i sa le ferésca de galbéza. Ala i crailor i Domnilort candu le poran-c6ute Dumnezau sa socotésca, i sa paz6sca pro oamenii sai, carii skin suptbiruinta lort, nu numal adasta le da Inainte sa le faca 16g6 i dereptate i sa-fapere de pizmauii lort, i sa socot6sca i sa railuiasca, stracii i vaduole, si procoi rai i nemilostivi sa-1 cérte. Co mal vartos acTasta e deregatoriTa lort: sa poartegrije de aclasta cum sa alba oamenii de suptt biruinta luT mancare si bauturasufletésca, cull& zice la KT6po &boa doua lege), ra (cap) 8, stih. 3, i Hs. la Math.4, stih 4, ca nu numaT cu pnie vilaza omult, ce cu tott cuvantult ce Tase din gura 1111Dumnezau, ca omult creutint din cuvantulti luf Dumnezau neputrezatorTu sa nautede nou, 1. Patru, glav. 1, stih 23. Ca fan, cuvantult luT Dumnezau, neci pro Dum-nezau nu-lti cunoastem, nece despre ispasenia noastra nu utimti, i Para de adastTatoate bunatatile lumiei sant indeuart. Bine au intelest acést6 cei Crai sfinti dedemultt, ca nu-i numaT adasta deregatoriTa lort, sa poarte grije de oamenii cesantt suptti biruinta lort numai trup6§te, ce mal vartost sa alb& i sa sa ves..tésca ca cuvantult luT Dumnezau Intru ei, din carele sa tie voTa luf Dumnezau

sa inteléga lucrult spaseniei lort.Bine au utiutt acfasta Davidt craTu, penteacéla zice, Psalom 118, stih 103:

Cuvintele tale mal dulci-st rostuluT mieu de catt miTar6, ui Tara In stih. 72: maTbuna-mi-e mie 16g6 rostulul tau de catt mif de aurt i de argintt. Ca fara, cu-vantulh lul Dumnezau santem fárâ luminä sufletésca, i Imblamt Intru-ntu-n6rect; penteacéTa zice Davidt, Inteacelauf Psalm, stih 105: luminar6 picToruluTmieu Taste cuvantult tau, ui lumina, cararief m6le. Cu faptele Inca au aratatcumu f de lipsa ui de tr6b5. In tara !litre oameni cuvantul luT Dumnezauslujba, dumnezabsca, cumu-1 de tréba lumina In casa In vréme de noapte. CaDavidt, dupa moart6 luT Saul numaf de catt fiind alest craiu Izrailténilort,dupa co pleca suptti biruinta 'sa céle limbi pagane, pro Filisténi, pre Amoniténi,pre IdumeT, Incä i pro alte limbi; numaT catt gandl sa radice In tara sa,vestIasca cuvantult luT Dumnezau. PenteacéTa sa duse Cu Israilténii sa aduca ladaDomnuluT din casa luT Ovededomti, i o dusa cu lauda mare, ui cu jartve multecu toti mal marii Izrailténilort, i de bucurie mare Mile& §i sariTA din toata var.tuté luT, care lucru nu 1-au facutt nece danaoara In viata luT, vazandti ca slujbaui lauda luT Dumnezau va av6 salauf In cetatTa luT In SionO, i sa va vestl cu.vantul luI Dumnezau In tara la cum sa arata la 2 carte a lul Samoilt 7. Si

dacoromanica.ro

Page 177: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

168 NOUL TESTAMENT, 1648

Cu cat& ravna mare au poftit s s vestéscft j sa sa, sporésca, lauda i cuvan-tula lul Dumnezau in tara lui, cum sa arata din cuvantula lul, Psalom 131,stih 3, zichnd : sa voTu mérge In casa mé, sa von' sul In agternutula mieu, savoTu da somnu ochilora mieT, au durmitare génelort méle, pana and nu voTuafla, locul Domnulul, macara sa pieTu. Agijdere ca ravna ca acTasta au fostaaltI CraT sfinti de de multa aT IudeeT, cuma aa fostil As Iosafatt, EzechieIosie, caril mal vartosa de tott au purtat grije sa curatésca Wale lort de idoli

sa sa vestésca, cuvantult lu/ Dumnezau pretutindirile. As aga Mau numaldecat la incepeniTa craireT MY, cum II scristi 2, paralipomentl, 14, stih 34, 35npoq(çi cele-lalte). Aga 0 Ioasafatt, 2, paralipomen, 19, stih 4, 11. Ezichiil la incepe-niTa crairel lui numal de cata degchise ugla besérecii i ahem& popii i Levytii safaca slujba dumnezaTasca oamenilort, cum sa arata, la 2, paralipom. 29, stih 15, 16,17 0 in glav. 30, stih 26. Iosie CraTu, Inca din porobocie (ca, de 8 ani eracandu-I alésara craTu) incept a cauta 0 a slujl Dumnezaulul luT David a stra-moplul sau si curatl Iudela çi Ierusalimula de toata spurcacTuné, i zdrobl toateoltarele din locurile inalte, i tab paduré luT Vela §i arse gi zdrobichypurile lort, i indemna. pre toti pre ceia ce sa afla, in Iudela i in Ierusalimasa slnjasca luT Dumnezau, cumu4 scrisa, 2, paralipomen. glav. stih 32, 33.

Marila ta Inca in urma acestora Crai sfinti, Cu de-adinsu aT imblata 0 te alpurtatt, In crair4 maril tale, a n'aT silitt numaT pre-acéTa cum sa tii tara marieTtale aparandu-o de pizmagi i gTudecanda, gi bogatii i sarumanii In dereptate, ceInca, mal vartost pro acIastTa al grijitt, ca sa sa maraca slava luT Dumnezau,

sa, sa vestésca cuvantula luT Dumnezau In tara mariei tale Intru toate limbile,cuma sa arata alave, ca mariTa ta cu multb chelguga in toti anii trimiti cartulariIn tarT streine sa invéte cu de-adinsul cuvantul luY Dumnezau din scriptura jido-vasca i grecIasca, i venindu acasa sa sa vestésca cu de-adinsu cuvantulti lul Dum-nezau. i cuma faca Davidü aorta laziei DomnuluT i Solomont beséreca Intru caréau slujita luT Dumnezau; agla i marila ta in tara mariel tale, aT zidita beséreci cumulta cheltufala intru carele in toate zilele sa, lauda numele luY Dumnezau. §i sa-va ca au fosta i lucrul mariei tale, une ori cuma era gi in zilele luT Nehimie,carele zidinda Ierusalimula, cu o mana sa aprà ca arma de pizmagi, Cu alta manazidiTa zidult IerusalimuluI, ala i mariTa ta, avttnda multi pizmagi, au o manat-al aparatt tara de pizmagi, lara cu alta mana aT zidit Ierusalimul cerescu ne-incetandu, cumt1 sa cunoagte. Ca vazanda i inteleganda mariTa ta, ca noi Rumaniicarii santern in tara mariei tale, nu avema neci Testamentula celti nou, necicel vechTu de piing intru limba noastra, mariYa ta te-al milostivita ca una Cralumilostiva, gi mi-aT poruncita sa cautt in ppii miel preuti cartulari i oameniIntelepti, carii sa gtie izvodl TestamentuM cela nou, a domnuluf nostru a lul Is-Hs. din limba, greclasca, i slovenésca, i latinésda, ; caré vazandt porunca ma-riei tale am gi facut, i mariTa ta inca te-al milostivitt, de ne-al adust megteristreini de neau facut Typografie, i le-aT data plata din vistifarTult marieT tale.pentru ca acesta lucru bunt i sfantil Taste inceputa din sfatulti i din demna-tura i ca cheldugult marieT tale, pent.' acéTa sa cuvine sa lasa supta numelesuptu socotinta gi supt destoTniciTa mariel tale, pentru carele sa alba numelemarieT tale pomana neuitata in véci. Derepta acéTa noiinca pentru ca ne-al data Tes-tamentult cestil non, typaritt in limba noastra, nu voma inceta a ruga pre Dum-

dacoromanica.ro

Page 178: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

NOUL TESTAMENT, 1648 169

nezau, pro Tatala DomnuluT nostru Is. Ha, sa daruTasca pro mariTa ta cu de toatebunatatile, i trupesti si suiletesti, i sa-ti inmultasca andi marii tale, cuma multi

lul Ezechiila Cralu, i sati intar6sca Dumnezau biruinta in dereptate,in gYudecata, i in destoTnicie, i In biruire, spre toti pizmasii mariel tale, aminti.

Sluga mal mica §i plecata, a marii tale.Simion STEFANt, archiepiscopa i mitropolita scaunuluT BelgraduluT, si a

Vadulul, si a MaramurasuluT, si a toata tara ArdéluluT".

PREDOSLOVIE OÄTRÂ CETITORI.

Cetitorilorti, Inteaclasta sfanta carte, mila, pace si sanatate, de la Tatalt,Domnult nostru Is. Ha.

Incepenila cestii ante carti, trebulaste sa, stiti i sa intelégeti despre c6stolucruri carele sant scrise pre randu.

. Acest testament lau inceput a-1 izvodl ermonah Selivestru, din po-runca i chelsugula mariel sale, si ela s'au ustentt eat s'au putut i curandil s'au tamplat lul moarte. Iarä noT, socotind i luInd aminte, gasitam multalipsa i gresTale in scriptura 'al pentru neIntelesulti limbieT i cartii grecesti.Penteacéfa noi ama Inceputa dintalu a-la posledul i uncle n'au fosta bine amtispravita i amt.' Implutt, i ama toemita diin can amti pututti.

,,Co numal adasta sa stiti, cIt noi n'ama socotita numaT pre un izvod, cotoate cate am putut atIN, grecesti, i Arbesti, i latine ti, carile au fosta izvo-dite de carturari mari i intelegatori la carte grecTasca, le-am cetita i le-amt so-cotita, ce mal vartosa ne-ama tinut de izvodula grecescu i ama socotita sl proizvodul lul Eronima, carele au izvolitri dintalu, din limba grecésca, latinéste,atna socotita si izvodula slovenescu carele-T izvodita sloven6ste din greclasca,§1 e typarita In tara MosculuT; si socotinda ac6stla toate, vare caaau ImblatkmaTaproape de cart§ grecTasca, de pro acera amt socotitt, ins& de c6 grecTasca nune-amnlepartatt, stiinda ca Duhula sfanta au Indemnata evanghelistii i aposto-lii a acre in limba grecYasca testamentula cola nou, i carté grecTasca Taste iz-

vorulti celora-lalte.AcTasta Inca vom sa stiti ea noi In cesta Testamanta intltlu writ past

suma la toate capetele, si in suma santu stihuri, carele arata mal pro scurtu lu-crurile ce santa scrise Inteacela cap, pentru sa sa afle trial in-degraba ce va vrésa caute si in toate capetele toate soroacele pusa cu numara carele sa chia-ma slovenéste cr, verset), pentru ca mal in toate limbile vedema ca auacesta izvoda de scriu cu stihuri, pentru cä foarte-T lesne a gasi in-de-graba ce verivré sa cauti in numarul soroacelor.

De acIasta Inca vomt sa titi, cä vEdema ca unele cuvinte unii leau iz-vodit intfun chip, altii Intealt. Iara nor le-amt lasatil cum au fostil in izvo-dult grecescu, vazanda ca alte limbi Inca le Val aslk cumu-I synnoga, i po-blicana, si gangrena, si pietri scumpe, carel nu satiu rumané§te ce santa; namede oameni, si de lémne, si de vesmente, i altele multe carele nu sa stiu ru-manéste ce santa, noT Inca le-ama lasata grecTaste, pentru ea alte limbi Inca le-aulasatt asia.

57028 22

dacoromanica.ro

Page 179: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

170 NOUL TESTAMENT, 1648

»4. AcTasta Inca v rugamt sa luati aminte ea Rumanii nu graescu in toatetarale Inteun chip, Inca neci late° tará toti Inteun chipt ; penteacéla cu ne-voe poate sa serie cineva sa, !riteléga toti graindt unt lucru unii inteunt chipt,Intealtt chipt : au vesmant, au vase, au altele multe nu le numescu Inteunchipt. Bine timt C cuvintele trebue sa fie ca banii, ca banii aceTa sant bunicarii Imbla In toate tarn), asTa I;3i cuvintele acé16 santa bune carele le Intelegttoti. Noi dereptt acéTa ne-amt silit, de in cat am putut, sa izvodim asia cum

Inteléga totT, Tara, sa, nu vort Intelége toti nu-Y de vina noastra, ce-1 de vinacelufa ce-au rasflrat rurnanii priintealte tarT, de s'au mestecat cuvintele cu altelimbi de nu graescu toti Inteunt chipt.

5. Mai apol de toate rugam pre cetitorii cestii carti FA nu ne &done nu maTde ato, pana, nu volt socotl izvoadele, i yeti Oa pre ce cale amt imblatt.

»Adevart, §i noi oameni santera si am putut §i gresl, sa va ca, am Finnde In catt am putut sa nu gresim.

Mal vartost de toate pré acTasta ne-amti silitt sa tinem Intelesul DuhuluTsfantli, ca scriptura fan, intelest Taste ca i trupult fara suflett.

nAcTasta poftimt dela tatalt Dumnezau si dela Domnult nostru Is. Hs., cumtsa va Inteleptésa Duhult sfantli, ca sa Intelégeti \To% sfintieY sale si sa faceticarele santa scrise InteacTasta carte spre slava. luT Dumnezau i spre ispaseniTavoastrá. .A mint."

La f. 329 v. si3 aflA un fel de errata, precedatà de urmiitárele

Socotéste cetitorTule In dasta, carte, pentru ca n'au scrisa IngerT din cerTuce au scrist maná pacatoasa den Walla facuta. Iara ce am putut pricépe, casa va smint i sa va inpiedica, cu minba acTasta carte, in vr'o soroaca, sat Inveund cuvantt, sau in vr'o slová gresita, socotTaste la prédosloviTa luT I acovapostolt. C'amt scrista de orb§ Esthirief ca nu-f scrist 'Mtn' Ya numele luT Dum-nezau Savvaotht, caci la bibliTa sloven6sc,a, o au Invaluit unii cu neste adausa.-turi, Tara, la biblia jidovasca nu Taste, si de randul Psalmilor lima socotéste sanu ver gasi intr'acel numax, cauta §i maT sus si mai gIos ca cu un 'minar verea; Tara, uncle am preceput, v'ro slova au vr'un cuvant gresit, asa sa le inderepti."

Bacuresc1, Biblioteca Academie romAne.Cipariu, Analecte, 83.Lambrior, Carte de Citire, 59.Gaster, Chreetomatie romind 1, 124.Cipanu, Amalecte, XXI; Principia, 105 Sbiera, M4c5r1 culturale, 42.

altii

rindurT

dacoromanica.ro

Page 180: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

171

41)grr.,...4....:.....

.D,, i LAPs.'. l!' s'17. Aitk7,11e4W:ai/i r- ,p771,1,----41 Ir J!gt,

55. Penticostar slavonese, tiparit in Tirgovi§te in 1649.

TPI63,d,I011cli ECT%

p H114 C 11/11/,1&,

Cl'OH KAÚKOIJ IIIETAICIÉNH161.

EIENTHKOCTA010112

¡ME ICT% HIETAECIETHHU,dAK610 HHCMEHS CEk, aRt.111(V.61ilLIA10.

A Eh.* Ról1HOMS paviaito criRcicaro Hap,a atnacuw A3.111-

11161711.111. KOHIA4HIEM I HNIAHKEHIEM KCECK4TAWIE KHiErHHhl

fl HAAU,Isl SEMME

HAAWK0112 CSE1p8MHHU,KlilliecirkTitarrociimm Itv Miu Nacapish, Irk 1'OC1101pCK04 Hic

TynorpidsTH Dime 17 CTOA171111141 rpd,s, TEpriounini.1lkAirre, KI;ITY1 napa. 3f3pit3. ii; pósK oapAR.

Triodion7 va se dicli Tripésnett al sfintel marT Pentecoste. Penticostarion,care se numesce PIatidesiatnita, cu binevoitórea silinta a poporului sirbesc curl-titä ca ingrijire de aceste dona litere, 2R, ab, ea de obiceit ; din p °ruma i cu chel-tuiala principesei Elena, cu mila tul Dumneqed st4p0,na i dómna Töril RornAnescY,soVa prea luminatului domn Io Mateiti Basaraba, in tipograla lor domnéscä dincetatea de scaun Tirgov4te. In anul dela facerea lumei 7157, dela nascereaChristos 1619".

In-folio de 4 fol numerotate jos, 404 fol numerotate sus la dr6pta, gi o fdie la sfirgit.Textul e tipArit cu negru i rogu, cu cate 31 rindan pe paginá. Titlul e incadrat bite() gra-vura, cu compartimente representand sus la mijloc pe Isus Christos, In stanga pe Melca Dom.nulul gi in drépta pe Sf. loan, apoT pe Sf. Andreitl, Sf. Iosif, etc. Volumul cuprinde cáte-va fron.tispicil reproduse in acéstá publicatiune.

151.

dacoromanica.ro

Page 181: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

172 PENTICOSTAR SLAVONESC, 1649

Pe verso titlulul se Milk stoma pre! RominescI cu inscriptiunea 611014 Róxiiito

Hel4A11/1111 grp0114 (v. No. 152), iar de desupt, Epigrama de mal jos:

/yak) ,-41

4.1.1

,

41villi 11,111111111 ,s1"

4'Mr

152.

enurpammaBumemiTii ilTWX0111iTis, 'AMA dAilla

FiMilli M0iil KISKICKtirk, A Sii1CTIL 11/ RATIFIA,

film ivroiich 6111WC, CKIISAIMA

,A,0611* Pia iTHOrAti, 11A/ITÓHCKARt XATPOCT11,

flMilili 110/10)KiH1110, HE 110 KÓAH 61 1TH

HO CKASAHke HOCATH

KAMA% KAKW CIPAACHWCR KO Clt LIETAKtifTlt,

6M Ha Cit at1f WC, ii0NCI 6111KAfTk,

TfhiltillCKHArk, HAM% 111,11KKAM T0(1111L1,

1111MATII 613CMOTHA, CV- /Opt A MAIO.IIIIITHKOCTO HAT AICAT11, WRAC> CISK(11111iN HO,

fIHOCAÓKHt 131.1iHHO,

EPOCA011041% 1101111111H0Arlt. Tg1h160

ii110 Riiro tirsp,i3uw, A kro-rogAciit.

k I.

KELP

:

dacoromanica.ro

Page 182: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PENTICOSTAR SLAVONESO, 1649 173

Epigrama. Ce vrea sa insemne acest nume Elena? In sufletul met amcautat si am aflat ca la Gred (este) Eleos, ce insamna mill. Bine a ois °dataintelepcTunea luT Platon, a punerea numelui nu se face dupa voe, ci dupaflrea lucrurilor se p6rta numb ea. ,Veçll cat de potrivit sa unesce Elena cuEleos; cad milostivirea el mare se revarsa acum asupra tuturor bisericilor tra-cice, $i pomenirea el (este) nemurittre si mare dela ele. Penticostar (este)cind-zed, numar desavirsit, Iis cu alte cuvinte i prea frumos De prea in-naltui teolog. De-aceea s'a si tipDrit De dinsa cu cuviinta si s'a pregatit".

Restul foilor liminare e ocupat de o prefati de cuprins religios, care fncepe Cu cuvin-tele urmitt6re:

eiteim BKIH 11P01111111111eHIelli H CAZIrOAATY10. RAAA1141111,A KUM SEMARSIVOKAAKTH SAHAAHHHCKORt, ii npoq; liCTIEVEHIOMS lì HOEHOASHVIIHOMS K-k ifpOMO-HACEK 1:0 rprrk AAMACKAHS, KKCEM C10 AMEHHILIA r61161 21,0,OHCK1Rt, norisiminiimSiicnoKA-kinitc8 CI CiArk CSIIIHM CITJÉHHAPW CIKEKSIIMHYA CIII6CKAr, AltiatHILIN HO-KAÓtrk AAKAET.

Elena, Cu voia i binecuvintarea luT Dumneçlet sttipana intregiI ttri ungro-vlahe transalpine si celor lalte, prea' cinstituluT si prea cuviosulul intre ieromonahl,1ntru Christos parintelig Damaschin, al intregultil stint munte al Atosultfi preaales duhovnic si tuturor celor ce sunt din sfinta chinovie sirb6sca, cuviinciósainchinaclune le da".

Pe verso ultimel fol liminare se aflA o gravurli pe lemn, representAnd crucea pe care afost ri3stignit Mantuitorul pe Golgota.

Pe fdia adaugatl la sfIr§it este tiparit:

Rit 411TATEMO

RPA nirks'ArArw sarerTio, Tp01H n*Káianarw. ORA Elp-kEISHALIÉAHA, il chaA CAÓKA CIEE3HA4EAHA iifAIE 1100ÓAHA HAK*411*, A Aft1 RICE rfrw foKHROTHO-piwaro oirrkilifiTIAA% 61i,A IlEpOACTiltHt WK ACK,A,OWk 1104HKA10111ArW,

RICA REBA* ficnusidaiowaro, floKf,1cH1IaK A Kactiwkiwb. fEKAHKÉHYEM11, HACIATAkIA.A EXr04CTH11111/a KHMPHHH rCHANCIII AIHM HA4AAHEIU,k1 krpOKAAKIII SAIMAHEFICKORt CS-

IlptiJKHHIE,k1 HACKtTAArW rba il KOIKOAKI iw aÉa EACANICKI. s.cÉa EMAA oirrpo-RANCYH CIMOMEKHCII,A. ÛEACKIHYEM nork octligmnaro SpKYEEICHA GTE4SAH4 MITp0HOMITA

KiCIA1 SEMAA 0^VIVOKAAKICK1Ri. RA4ATARCE HUM IINATHTHCA sFo H011iNHAR KHANI

Tpitv,s, II,KiTHAA. Kit EPOCAOKSIIIIA% rpti,k-k TIEKrOKHIpH. KS A*TO ChIPÏt MVA, oarEFIS.Gr1Cill1ANCE MYPA. 14kmil mcio nipTTA, Irk gS. Afik HAHAMAT'k CKIi M4HIJI,k1 MATp6Hkl.

.15)KI KICOAthrk. GEKIIIHIiHAME KUM, K`k AiTO EkITYA avipa. iBHB. CiiCHTaK Mipa, iAkMA

g, MCKA 4011YA, K11 g, AHk. HAHAMAT cTro 411HHO M4HKA Aeopirra ¡HOLE

auKtivacaro. Kpirk ciHI, I. h. K11104 HACKIE, F. tr4T8, g. ic gl TOfATO, Eill'04CTHIMIRt ApINSAKKI rc,a,apa Û KEAAKAr0 KHASA ItlilWE AMEHATArO, Anp-kc-

KiTAKIA A ar04CTAKklat irò CSEIWICHH1k1 Kg11111 floMHÚMtth ICHArHHU. Wkg AiTOapritarrga np-k OCITJEHHAPO MHTp000AATA nrkaski nomuhmaro. Tp8Atiricocat 6CÉM%

ZS% rp-kumkni A MiHWLYA Irk 111164*Kl1 ¡WHIM iepontoNar, CV.

EÓCHkl, MiCTA KAMEHrpAAlt. MOH4CTI44 rOMHOHHLE,H, Irk HÉM)K1 HpYirlt AHOLIECKYA

SAIOSAIÉNYFI ti/g,H Û lEpATY/it rocndAh. MOAAMILM EPA CIAAH,

AKOAHOMA KACAHOCIA. 4ITINIYH CYIÓ KHArS, Lpf 4TÓ KSAiT% norAtuinio, AtiVm-kKflOTOCTH ACIIIIAKAAHTE. AHArls rpiunikirlt 6CIM A41Vk 4ACpEtAHO

EACKAT1 HIKASHATI. HOHIbICE [tu n]lica arPA'k, Alt OKA FlAWHA ARpiHHA, â Atk itHAirk.

dacoromanica.ro

Page 183: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

174 PENTICOSTAR SLAVONESC, 1649

CPO 0I1EW Irk TPOIVI iMitiCtilltS AA ssAim, CAAKII tICT'h, ii NOKAOHANYE ANO TK6PU,8

TRA1H, MIMEO HiqHKIA KiKH, &MINK :fa NOME RAISHg10111THC/A Wit 118,111Wh AVSNIIVkll MEAMOT Ilptill'il RIflpfiCTANNIIITE 6TAIIIHOE.

TilKeKA,1 ii 'XS% NCEAitrit noirni ,a,,i, C8E01011141 Cill'Itlia KNAPH c:

sagkc

ii KOHIIVI

XpCTOAkEYENCi RAUH EÁrOAATHOE A6HAWK Kal. TPSAAKIIIIC/A 6CiiWit AAA*, BONA

TynApiliK-K.

OSS IISAMH 111164HMH CROWN TOAO 1110EU,11.

AWE knit Retirls, 15K0 giiikii A*AAIIIIIE norIrklutixom hail AONfrk HET101411CAKOM.NpOtiliNTIO Hila NAM rAtiimirit COOÀ0EldTE. i5K0 AgICAMH Ci CV' kit OVASWITE. 11111111A*TE

RACRitINYN (131i,i1 Moro tiaca*ASATe tkrOTOKANHOE KAM% 111CTKO a', CASNaliTil itTYpS, iimrink.

Catre cetitor, Cu prea marea bunatate a WI Dumnegea celul Intru treimeeantat, a tataluf celuT Para de Inceput si a Mill slit si a cuvintulul de asemeneafara de Inceput si singur nascut din dinsul de vecT, si a dahuluT prea stint si deviata (la tator si raantuitor, din tatal na nascut ci purees si care in flul se odih-nesce si t6te peste tot le implinesce, cat si cu porunca si tóta cheltuiala prealuminateT si prea cuviósel principese dóinneT Elena, stapana Ungrovlahiel transal-pine, sotia prea luminatuluT Domnitor si voevod Io Mateia Basaraba, de sinestapanitorul intregeT terT a Ungrovlahiei, s'i cu bine cuvintarea prea sfintitulularchiepiscop tefan Mitropolitul Intregel tell a Ungrovlahief, a Inceput sa se ti-parésca ac6sta de Dumneçleti inspirata carte, Triodul inflorit, in de DumneçIet slavitaceta.te Tirgoviste, In anul de la fac,erea lumeT 7156, iar dela mantuirea lumel 1648luna lul Martie In 27, in c;liva pomenireT sfinteT mucenite Matrona cea din Salo-nic, si s'a stirsit in anul de la facerea lumef 7157, iar de la ma,ntuirea lumel1649, indietionul 2, luna luf Iunie In 7, qiva pomenirei sfintuluf naucenic Teodot,episcopul din Anchira, cercul soareluT 17, al luneT 13, cheia pastilor 3, epactaanuluT 7, In al 17-lea an al fericitel domniT a Domnitorulul s'i mareluT principe maTsus numit si a prea luminatel si proa cuvióseT luT sotil, mal sus numiteT prin-cipese, in al 2-lea an al archiepiscopieT prea sfintituluf mitropolit mal sus pomenit.

m'am silit intru acésta scriere (tiparire) eu pacatosul si col mal mic Intro ca.-lugarT loan ieromonahul dela muntele Atoe, din Bosnia, din locul Kamengrad (Ceta-tea-de-piatra), din manastirea Gomionita, in care am si primit fata calugarésca.Proa iubitT intru Christos paring si frag si cinstig domnY, va rugam pe vol pen-tru Dumnecjet, si In genunchT cad, catra cef ce veg ceti acésta carte, daca va 11 cevagresit, cu duhul blandetil sa Indreptag si pe noT pacb.tosil, earl ca osirdie ne-amsilit pentru acest lucru, sa ne bine-cuvintag si sa nu no blestemag, fiind ea nua scris inger, ci ma.nä pacatósit si greóle si duh fai a curaj. Fericit sa fie cel cointru treime unul este, slava si marire si inchinacTune facatoruluT din partea fap-turel, In vecif nesfirsig amin.

IntocmaT cum col manat de valurT In adancimele marg doresce sa ajunga Inportal liniltit, tot ma si ea am dorit sa ajung la sfirsitul acestei sfinte cart/.

ChristosIn cepu tul si sfirsi-

tul.

dacoromanica.ro

Page 184: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

153.

Triodul postului slavonesc, tiparit la Tirgovi§te in 1649.

BibliografiT ru0 vorbesc despre un Triod al postuluT, In-folio, tiparit la Tingovikite, Para a da alte amSnunte asupra

Undollsk), Oviepn, No. 642. Karataev, Xpolioxor pouf. No. 592 §i Omani%No 659.

1650.

Pogribania preotilor, Tirgovi§te.Miff% ne It% I AL% norm-m:411ra 1104:A4Wp I A1Hp*Hk, IIIil 4 ALIKOHH nwp ;

KS Rò/A Mk KS I EACKilIVA 1154111 : I fin; liltiTpo;-11,1p111H pSnunimpk.%Lunt mnua I AS 11141,0,EH RAC : RSAA. I KS KfATSAAA. tip° Nakotanal

mil c18 THHK(1117"lt I 4 TOR r6gutpf. I KKA*T, jiíI.. I AL% AMA niittup* AS fc/MIA AS H0fAAKOF, I 4 Kt Al 311/11.

Un volum fn-40 mic, compus din 52 de fol (ultima lips.) gi tot liminare (prima lips.)nu-merotate, Irma gregit (141, gi, gs, gf, gA, 1134111) Aie, AB, Mr-MA, lar la urmat. 3foI nu se mal cuntjsce numerotatia) sau 13 cOle, Cu signatura, iara$1 gregita: II, AR, ar,;E, FR, nr, - ; R, BB, Er -; etc... 6; II!, am, gr,S, A, sr ; 3 3g, af, ffi H, Hi, ; K,KB, Er -; A, Ag,

Tiparit In douti color!, cu initiale marl simple gi ornate (ca cele din Právila dela Go-vora), cu 19 rindurl in pagina Villa.

Prima Me liminara alba s'a pierdut; a doua cuprinde titlul de mal sus, incadrat (No.155). Pe verso acesteia se Mid prefata:

nTuturortl direptil slavitorilort creqtinilort, sionSnilort a svinteY Impreunatoa

POGRIBANIA PREOTILOR, 1650 175

Pe vol, fericitl iubitorI de Christos, vt5 rugam ca totiI catl ne am trudit caacest lucru, Proca tipograful 1 cu tog cel-laltl al saI tovara0 de munca, dacacum-va, ca oamenY, am gre§it ceva in acest lucru, sat n'am tiparit bine, In-vredniciti ne pe noT pacato§il de iertare, ca i vol tea v6 impartn§itT deChristos. VeniI ceI bine-cuvintatl tathl metí, vol vetl mosteni impSratia ga-tita vous din slujirea (cultul) lumeT, amin".

Bucurescl, Biblioteca Academiel Romano. Museul de Antichitatl.Petersburg, Bibliote-ca publica.Moscva, Biblioteca publica gi Museul Rumlantov.Kiew, Bibl. societatil archeo-logice bisericescl.

Karataev, Ofmcanie, No. 658.-1Tndollski, OgepK% No. 632.Palauzow, PymbiacaisfrOcKoppcnia, 1859.

de.:

luT.

164.

4

r, ïr;

dacoromanica.ro

Page 185: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

176 POGRIBANIA PREOTILOR, 1660

apostolestiT bisérecT flilora sAnatat6 trupésa, i sOisenie suflet6scti, nedostoi-nicul6, multa paatosula, si mal micula Ierodiaconula Mihail poftéste. Aduc5ndu-ml aminte puruté de culAntula pré fericituluT proroculuT i inp&ratuluT lu Davidti,

1

, -

7.41:

nerricaniA npoimui. .

AufrEta PLI AM-Alit:1111 rAti; 1466A (1.71-1

GAMMA netE:0117:An( ..CTI+A Aitte0

ffirn fir4461,11 le 44311A1 AI 417,4:

AVMA.4,iti GA: 50AX.

" 1 _jr ..... --WA ,41,1AA HALpfirk AS V ;...,, ..

.. ,...-- e l , v fr, i. 7A4X H .. ..HA Astor:Tv, ----q----.--sa.--

el e-°V.,0 -,411, 0, 0 e u+ in A/

E

K APTTk 'feel Kt

fiettivAmVAAA Tef. 1 VAKOMYAVII,

MPfx.1.1Ari tAiN (AV mr,illrirrnrgmpreanyl

Y rarri Air E II 3 N 4,

sorrtl_

41L_111111ill

iliIllIMultlUIjJflJIL

16. TItla la Pogrtbaala, 1860.

ce zice: ce volt da domnuluT pentru toate célé ce ml-au dat, cugetaiu de in cAs-tigult mieu cela tialosa ca prorocult, ea-4 aduce dara domnuluf i facAtoriululmieu lu Is. Hs? Nimica altti nu chibzuila sa fie acmu mal depripa svintel Base-

ref,

11/14/11

dacoromanica.ro

Page 186: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

166.

58. Psaltire slavona, Campulung, 1650.

Notele de mal jos sunt estrase din Karatev.In-40 de 172 foI numerotate. Caietele au signatura cirilica, repetatA pe f. 2i 3, Insotita

de cifrele ciriliee. Pagina are 21 rindurI. Psalmil incep Cu litere marl tiparite cu ro§u, iar Inain-tea catismelor se afia 6re-carI ornamente. Foile de la Inceput, cu titlu §i prefete, lipsesc.Psalmil se termini pe f6ia 119. Pe f. 120: Al---11WCOMliAOCTHEM whatnot al% 1103ANIIKH rXKia.. (Multmilostivul, cantat la sarbatorile Imparatesel). F.152: x1:43% K4KW fiLTH 4S4ATH91. cforro StAliK0100 'fi-TuptAlcATionw. (A.ratare cum BA se ante psaltirea in sfintele marl paresiml). F. 153-159: ilic-H1411 nepaKmici, llptcVU FG,H (Oinstitul paraclis. Proa sfintel nascatóre de D eu). F.163-171:Ilicx4ATA 41360r1Nd4. 39/MIAA A HiAgomaA o KOH1101 Blom (Pashalia in §ir alfabetic, care prevede §inu se sfir§esee pana la sfir§itul lumel). La f. 172 r. se afla Qum.) oe. 411T4TIAIM (Cuvint catrecititorl), iar pe verso, urmatórele:

$7.8 28

PSALTIRE SLAVONÄ, 1650 177

red §i maT de treaba, numaT ingrupar6 preot6sca ; ca macar ca se §i afla in WV,nu se afla safie tutindin6 tocma, ce intr'une cartl inteun chipa, Intealtele intealtachipa, ca intamplandu-mi-se In multe locurl la ingropar6 preotésd, tot galcévaauzi §i neascultare. Pentru ac6ia, cu blagoslovenia pré sfintitulul parinteld nos-tru ArhiepiscopuluT Stefana, MitropolituluT, a ton, Tora Romanésn, §i cu voiaCre§tinuluT qi de Hs. iubitoruldi Io MattheT voda, Domnult ace§tilasT m'amnevoit de-amt alaturat izvodult slovenesca langa cela grecesca, §i ca oameni car-turarT buni §i intelepti amt tocmit §i cu cheltuiala m6 11-am tiparit, §.1 11-am datpro lume pentru sufletele parintilort miel, §i pentru ale noastre, pentru al mieu§i a sotieT m6le. Derepta aceia la care preot sa va afla carte ca acTasta, a Ingru-pariT preote§tI, pentru Dumnezeu pro ca acesta roga sa nu o vanz,, nice unde sava Intampla vre-unt preot pristb.vit, sa o t5gaduiasca, ce sa o arate §i sa o pli-'Asea denteansa tr6ba ce va fi; Tara pro robil luT Dumnezeu, pro Gherghina,pro Elena, pro Ierodiaconula Mihail §i pro Despina sa pomenésca ca sa fie §i el po-menit intru Imparatia domnulal nostru lu Is. Hs. inprauna ca Tata! §i ca Duhulasfanta amin.

Pe fata 1-a a textuluT, un mic ornament, aped al doilea titlu:

XPAItIPS IIIXPW110H111 fIGI: I ripe 1106WEI,HA01. 46A0p 46 móp-k. 14A III 31146,

AA .¡.rponAirk Awp. CA t; nrrpoia I TM npitiiTSASII 4fASti 4f AS MSTAT.

Textul rugaciunelor este slavonesc, insa esplicatia slujbel este facuta romfinesce, §iIn genere tiparita Cu litere 1'41.

Ultima MA lipsesce.Bra§ov, Biblioteca BisericeI Sf. Nicolae.

tarT,

dacoromanica.ro

Page 187: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

59. Mystirio, TIrgoviste, 1651...

AlyGTIIP10citS,

GfIKPflill6HT,caS,

Tana g, Al 4,1tAl g,BOT63X11-k wa C: iliyvh,aKsAus At 4T111, THIMpliTi.KS flOp8HKA, KS OireEpATA HERO-r1H110 WH KS TÓLITZ& KIÁTSAAA

il 414FICTATSASII Al xl:II-KwitiTF G T 6 441H it.

Ks AulAa AS ,A,MH3i8, 111HTpo-flOAHT 3 TÓATX Oir'rpoaAtixiat4 SHAME Ity ilifITO6f1 BACdpag

4 TPRFORT-1416.@ITO LIHHCTATA Kg a .lain6u;kpliri

,Nomitintiri ticícTp8 Tric v.Bwk.ro:,3-1.11,,..,,, miivt boll: p, ,71.,H.

178 MYSTIRIO, 1651

11,11101ATAHA KILICT CIA 'NAPA, l'i1EM,Iiit IVAATliplx, 1111H API,Kciek KidHtr raApit IV-5

111.5041 RACtIptiga 171 ¡HU KI 'tk ilpfa/COFHHar0 KIIIIK GTi/PHA, ITIACT1I0 MIMIC.; fin-1Am,lI1HTp0flOMITA TplrOltigKar0, ri /Matt BEMAia 017TpOKAAKTACKYA. KS TynorpAilsia Illinmarkil-

waro iiDa,à, twin, illgAXICIAiK4 ifflOMOHAXA, ITOKKAr0 irOyMf HA lifAIWA ti,EATEir61 AMS1'0-A vHÓCKLA, xpima OiiICHEHLi Ilmeight KAMM Haifa had, H HOHO Aghl illiiIH. KS il'kTO

Cy' csaAAHLA mipa ,raii.HH 11 iii KIHASOHLI &PA CA6111, %rtIgH. AURA MAIIT,I, A, Aaia.

GAvkpiaindi if110M0HarCATOHIrCTE dKilliCIAOKS, ROOKTOOS. libAtillial KS Tyno-rpkisia Ilpim GTAHiliKHLI, ili AAIr0H6/1/a.

S'a tipArit acésta carte numitA, psaltire,',. in timpul domnieT mareluT domnIo. intern Basaraba si a intru Christos prea osfintituluT Kyr tefan, cu mila luTDumnegeu archiepiscop si mitropolit al TirgovisteT si al intregiT OH a UnglovlahieT,In tipografia prea cuviosului pArinte Kyr Melchisedec ieromonahul, intaTul egumenal marel m4nAstirT Campulungului, hramul AdormireT Prea sfinteT stApane nAscè-tóreT de Dumnecjea si pgrurea feciórel Maria, in anul dela zidirea lumeT 7158,lar dela intruparea Dumneqeuluf cuvint 1650, luna Martie 9 ile.

Smeritul ieromonach Dionisie Eclisiarhul corector. Cel maï mic In TipograflePreda Stancevici din Cimpulung".

Petersburg, Biblioteca publica.UndolIski, Own, No. 652. Karataev, Omuta, No. 667:

dacoromanica.ro

Page 188: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

lar sub el versurile:ilallffPiWArk ATAAAMS Atlig"It :

ralis HM0110 ark BAATS liZallarAfT11.

HP6GTOilis SAOHINAAH4r0 SAIVel 110E'bKAATH.Erreptigoto nioAii RiP* CliKAIOAATH.

TIEt GT64:141H6 KCA &51 GIVATATM10 :

10 3MIi1tHíHCKí31.vin-k irkpki fiAlOCTATIMIO.

Christos da diadema archiereilor ki pe gatul lor le pune grivna (colier) deanr, ca prin cruce sa biruiasca pe diavolul (§arpele) incepator al Mulul si prinpateritá sa tina pe bmeni in credinta; tie, parinte tefane, Dumne4eu pe telte tile-a dat, pazitoriule al credinteI in tara Transalpina."

Prefata are urmiktórea cuprindere:

STEFANO, Cu mila lu Dumnezdu, Arhiepiscopil, Mitropolitù al Tragovigtii,Plaruluf gi a toald Ungrovlahita, Exarhula Sfintuluf Scaunù Apostolescù' Costan-dinopol : Pré cinstiplora i iubitoriloril de Hristos Parinp f i frap du pre

Episcopilorù , pravoslaunicilorg al Be,se'ricif Muntenegti, Cuviogilorù Arhi-cinstilitor Egumeni, Ieromonahilora , pré cinstililoril Protopopi, cinstiplora

Preoli gi a tot &Zona ù clirosuluf sau alegilorù Besericif Pravoslaviel. Blagosloveniaa lu Dumnezeiu, ~tate, rapaosù i de toate buncltaiile aste trecelloare gi cele deveci statatoare, cu priind pritagte Ø pohtegte.

hiYSTIRIO, 1651 179

In-40 de 8 fol nenumerotate§i 63 foi numerotate apol paginate. Caietele de cate 4 folsunt signate A. Tiparul e In doné color, iar pagina incadralit are 22 rindurt

Pe verso titlulull

Semnultt carele laste dat dela Dummnezau, pr6 Sfintilor MitropolitI al Tara(UgrovlahieL"

intre literile G. EH: fl. M. 3. 0y7. G. K.,

168.

mandrifi,

Ola:

dacoromanica.ro

Page 189: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

1S0 MYSTIRIO, 1651

Omuffi cace Taste zidittasi facutt pre chipult lul Dumnezau, i cace Tastecinstit Cu deregatoria, a cuvantulul, dreptt acéTa nu se cade luf sa fie ca vita farade graiu, ce catu-I Taste putéré sa se apropie catra Dumnezeu, ca Sfintia sa In-va ta pre dinsult ca pe o faptura a sa, sa fie pre podoaba chipuluT caruTa l'aufacutt. Cumt gral'aste marele intru bogoslovi fericitult Grigoril : facut-au ziceDumnezeu pre omult fara Mutate, dreptt, inbunatatitt, plint de toate bunatatile,al doilea ingert, InchinatorTu luT Dumnezau, sa inparatésca pre pamantt inteacestalume ce sa véde, ca cu mintea sa vaza sa privésca i sa caute cereVle, pentruca sufletult luf insufletit Taste de la Dumnezeu, i au fostt aproape de dinsulti, nuCu locult, ce cu voTa. Iara pentru päcatu1i i gresala, elt au cazutt de acolo, ca,omult pentru suflett Taste naltu, Tara pentru trupt Taste smeritt, Tara pentrupacatt Taste mortti, de-acia pentru ziditult de 'Mai stramosult nostru Adamt, intalnasterea noastra in pacate si intal sa dé de moarte tuturort oamenilor, dece, cace au gresitt el maT nainte, dreptt acéTa acuma pana in zioa de asta-zi toti nenastemt in pacate. ca se trage de atunce pacatult, pentfacéTa se-au si osanditt cumoarte s moara. Dreptt acéfa al doile Adamt unuit fara de pacate, unult nas-eutt Fila a luT Dumnezau Domnult de in CerTu, slobozindt pre noi de pacatede moarte, venit-au cu trupult in chipula pacatuluI, i pentru pacate cu trupultau osanditt pacatult 1).

Ai au pusti si au inlegluitta sfantult Botezti, carele Taste curatie, a doa na§-tere zicandt : Cine nu se va paste Cu apa i cu duhult, acela nu va putea saintre la Inparatiia lul Dumnezeu 2). Dreptt aces. Sfantul Botezt, carele Taste a doana§tere, Taste usa deschisa la Inparatia CeffuluT, pusa i tocmita intro cale 7taine ale Besérecii.

Acesta Taste spalarea i peirea a pacatelor nasteriT de intaT, a paeatelor stra-mosuluf Adamt. Sfantult Botezt, Taste inpreunare si apropiare catra Dumnezau,ace cl intinerindu-ne cu dinsult, ne facemt fii luf Dumnezau. Sfa.ntult Botezt, Tastechezast i solitorlu buna invierii a doa oarä tuturort Pravoslavnieilort. SfantultBotezt Taste nastere desavarsita a treTa oara, la a doa venire a luT Hs. in zioa dejudett. Cine se naste pre in botezt si se inpreuna lul Hristos, aceTa vort fi luTmostnéni, si s vor scula in viata netrecuta a imparatieT luT Dumnezau. SfantultBotezt, sa chiama, harazire, caci ca noT oan:enii ne dandt nemica lul Dumnezau, ni-1da. Sfantult Botezt se chiama Dart, ca in dart ni se da o bunatate asa de mareca acIasta. Botezt se chiama, cad ca afunda i Ingroapa pacatult stramosuluT, cacica toti copiii candt se nasct, au de acel pacatt, Tara, déca se botéza, 1-afunda si-lingroapa

piarde pre in Sfantult Botezt. Chiama-se unsoare, caci eh mai nainte vréme Gandavré sa faca Inparati au Arhierel atunce le ungé frunté Cu unsoare, asa i noTcre§tinil déca vréme ce ne fac inparati patimelor, penteacéla ne botéza cu Sfan-tult Botez §1 ne ungt cu Sfantult Myr, si la frunte, si la mani, 0 la pieptt, ca sanu alba draculti lor sa incape niel la un madular al nostru, la frunte ne ungtca sa, nu ne poata birul diavolult, la ochi ca sa, nu vedemt nicf sa cautam bunata-tile céste desarte, sau petrecaniile céle bune ale altora, Tara la maxi ca sa nupoata dracult sa ne biruTasca cu apucarile i cu jehuirile i intru ate pacate factmanile, Tara la pieptt, ca sa nu ne aducemil aminte de ganduri réle, cacf ca, adu-

1) I Cor. 15, 162. Rim. 50, 99. 2) loan, glav. 3.

dacoromanica.ro

Page 190: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MYSTIRIO, 1651 181

cer6 aminte a omulul Taste la piepta. Botezulti se chiama lumina, ca luminezalucilaste sufletula omuld si I izbavéste de munca de véci. Chiama-se haTna nepu-treda, cad c cu Sfantula Boteza se acoper pacatele omuluT, si se inbraca omultcu neputreziré, adeca, nu-T mal Taste frica omuluT aceluTa ca se va muncl In Tad,ce mérge neputred la Inparatia CerTuluT. Chiama-se Bae, cace ca spala pre omde pacate. Botezula acesta Taste, tii ca i cuma te-al naste a doa oara fara depacate. Botezulii se chiama si pecéte, cace ca. Taste ca o pecéte i ca unt semnaCrestinatatil, §i cum Vail unsa Ovréii pragurile usilor la Eghipet cu sange de mTelasi nu le-au stricat moarté nemica ; asa si pe crestini nu-I birulaste dracula, cacica santa semnatT cu Sfantult Botez, i pecetluiti cu Sfantulti Myra. Dreptil acélaSmereniTa noastra, cu voia lu Dumnezeu, si cu lucraré a DuhuluT &Ann, aflandu-ne la Besérica Sfanta Pravoslavno-CatholicTasca a TAW Muntene§ti, Intru randu-

169.

Tala Arhierésca, a Arhiepiscopii, Metropolii a Targovistii si a toata tara, Intru toatezilele doriamtl cu inema unde vedémt atata nestiinta, a bogati Preoti ai taraT,apol Tara vazanda pro MantuitorTult nostru Is. Hs. cum va sa caute si va sacéra sangele oilor sale cestor cuvantatoare, carele mY santa date In séma Tara delamalnile méle, §i vazandti Tara cum au cre§tinii tareT Inputare, si Preotii mal vra-tosa de catra hulnicil da lége, cumti pentru grosimea i grubia nu stima sluji tal-nele SfinteT Beséreci, §1 striga toti tott-de-una ca deYstvuesca ram si nesebuitt, i zicaca amt ultata cinurile, socotélele, obrasirile, chipurile, nemeririle §i toate ran-duYalele i tipicurile Sfintelor taini, penteacéia de intaria ce m'au intari t DumnezeuInpotriva puteriT =He, gandilu sa Tau Inputarea batjocoririlor de asupra ace§tii

dacoromanica.ro

Page 191: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

182 MYSTIRIO, 1651

tarisáre intarita cu mana drépta a lu Dumnezeu, i cu mila lu Dumnezeu deIn céle 7 taini ale Beséricil scos-am 2 la lumina. Botezul zic j Myrult, cutoate Invataturile, randuTalele i teremoniile lor, cumt va rog Tubitorilor cetitorT,mal vartos de Hristos Tubitori, sa cititi sa vedeti cum sant rasfirate, puse totpro randt Inaintea acestii cartuiii cu acéste 2 Sfinte Taine de In céle 7, cale arata vremile, obicéTurile, facerile amandurora pre tooméla si pe randul Besé-ricii Sfinte, Maim noastra a rasaritului, carea cumt au luatt obiciaiu de la DomnultHg. de la Sfintii Apostoli, de la sfintele saboara, nu cum au fostt pang., acmuslovenéste tipicurile, carele nu le pot $ti cinstitil si cuceritil Preoti pentru nese-buiala lor, ce tot rumanéste toate tot pro randt, carel lesne intealte Molitvenicenu le yeti foarte afla, cad c socotinta, si usardie cand au scris atta a pune n'auvrutt Intru Sfintele Taini. Ce multe au fostt lasate no serse $i ce n'au trebuit amanjit, cumt singuri veti vedé cinstitilor cititori cu proasta nevointa i ostenélaa Smereniei noastre adunate Inteacésta Cartulie, da pro molitvenicult GrecesctSlovenesct amandoaa Infatisate. Dreptt acéia acuma o Mute Clirosule sa nu vasfiiti sau sa va leneviti a nu cauta si a nu citi si a nu Invata acéste 2 Tainiale Sfintei Besérici, scoase de In céle 7 cad a Banta tocmite pentru spaseniasufletului tau si a tuturor Crestinilor, atta de scumpe ct n'aT cu (Cu) ce lepretul, dupa cuvantult Mantultoriului. Ca ce schimbt zice va da omult pentru suf-letult lui macart de-ara dobandi si lumea toata; dreptt acéTa déca vréme ce se rasi-péste ti se gonéste da se sparge Intunérecult, cu Innoraré cetii si a paclei nestiinteTméle, de amt maI dres randuialele i le-amt prepust rumanéste zic, pentfacéia nuse cade voaa dreptilort miel fil al Pravoslaviei sa va Inponcisati i s va scrabitiIn potriva pastorTulul vostru. Ce va aduceti aminte a Invittatura ArhieréscaTaste in locult lui Hs. Dupa cuvintele SfintieT sale. Cine priTmé$te pro volacela pre mine prilméste 1), $i Intealtt loot. Cine asculta pre vol acela pre mine as-culta, Tara cine se lépada de voT acela de mine se lépada 2). 0 Iubitorilor ci(ti)tori,mal vartos de Hristos lubitori, nu ra.mnireti hitlénilor, nici va asemanati cebrace sa inponcisaza in taina i stau In potriva puterii Arhieriei noastre, ca unii caaceTa se inchipuesct obiciaTului pasarii carea se chiama, Corbt, carele Intru nemicanu baga In séma Tnvatatura stapanu-sau Patriarhului sau Noe, ce déca lasa cora-bia cazù pe stravd, si'sY lua partea cu dinsult, asa i Inponcisatorii de cuvant alvremii de acmù, ca ni$te aspide surde a stupa urechile, ca sä n'auza cuvantultde Invatatura, buna, fara limba ascultt spre cuvinte réle i spurcate, ce prodinsii va judeca Dumnezeu. Tara voi, o Tubitorilor cititori, aduceti-va aminte deSfanta Scriptural ca oameniT Israilténii ceTa ce huliTa asupra lu Aaron, déca-I scoasede la Eghypet, carora el le facé atata bine, atunce putérnicult Dumnezeu curan-du-i schimba, scraba, ca lor ramasera trupurile In pustie da perira ; fait el Aaronzict, se sul In muntele Ort, cu porunc,a Domnului, qi se pristavi acolò Intru multaruga 3). De-acia Tara CoreT, Dathant si Aviront, se sculara asupra lu Moysi si Aaron,Tara pré putérnecult Dumnezau foarte facu izbanda curand, ca se prapadi pamantulsuptt piciérele lor, si se desfacu inghitl, i casele lor si pro toti oamenilati era cu Corel, i toate dobitoacele lor i toata avutia lor, i mérsera de vii InTad, si-i acoperl pamantul, i perira de In mijlocult oamenilor 4). Tara eu nu pohte set

1) Mat. 10. 3) Cis. gl. 20. 33.Luc.'10. 4) Cis. gl. 16.

dacoromanica.ro

Page 192: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MYSTIRIO, 1651 183

asa Inponcisetorilor de acuma, ce cu dragoste aduch aminte, ca Oil vie In fireIn minté ct buna i adevarata, drepth acéTa vol, o Tubitorilor cliricf cititori,

mal vartos de Hs. Yubitori, prilmiti cu multemire acesta patina ostenela a smire-niel noastre, isedeti de cititi i va invqati da pre dinsa cu dédinsulti, sä va fie defolosulh izbavirii :sufletelor ; fan pentru Smerenia noastra rog, rugati pro DomnulhDumnezeu, casa ne:vrednicesca cu mila ce bogata a Sfintiei Sale, cu sannatecu pace inteacésta arepa de tarIsoara umbrita supth puternica drepta a luDumnezau, cu izbavire de tvrajma§1 vazuti i ne nevazuti, ca sa putem scoate lalumina si cele-lalte TaIni ca si ceste 2, sa nu ramae inchise, si sa fim indem-natori si nevoitori si mai la multe si mari lucrure.

3APARCTRSIITI, A ClICHTECRt rKSAIOSAillHefit LIAM GWF1I1íHia 11111rW IMBIBE)10/1Arr1, 11,i41-1T lì RpHiAcTRSiTit. (Fig sanatov intru Christos si man-

prea-iubit1 copital smereniel nestre me sus serse, care v6 doresce (binele)si vö saluta.)

Pe ultimile 2 NY liminare se allá tabla de materil §i o gravua representAnd MoralMaid( Domnuita sub Mil:

ifiwspaNtniti KIL3H6GeHM 1'ia fiPa ñ Gfica Hair° IC Ka.

160.

iar ca legendS

CO Ice, KRAWiAkIll HA MICA H8fC Ii rkwidyk, MiIHMTHCA1 Mtn 6CTAKHIIIH HArk

CHPhJK: Hi owed.' TKÓFIAth fiKOHCE 6Ettikaffk ;CA CrigiliKWArk, ripoorkii(AA HACK.

BucurescY, Biblioteca AcadenaisT Romano.C. Erbiceanu, In Biserica Ortodoxii Roman& XXIII, 671.

§i

:

tuiti-v6,

dacoromanica.ro

Page 193: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

184

161.

60. Psaltirea, Belgrad (AlbaIulia), 1651.

"TV IlriltITHP1 I Ili rk I fii06PHIIITXlIXHIIPOPOK IIII114111PtIT AFLAh I 'TUT ASIITtwcil. I DUI KS CSALWIII111101-

IASIdAd, aà T61H grLt6MlF1. I fiSKMOiTA KS MAN COKOT6H41', Ai" fis"A )KHAOKECKK,

nrIEuiiv IISAMH*CKAR. I KS flIPOTNIIOAK AS11 A,Atif3la, Mil KS utpa Ill El 1-100SHKA,

A1111111dAhlii KS TOM% KEATS6Ail il ArKOTEll CAAE I r660P1iG PilKOItH, I 1111AIGAIt

AS ASA, û 11116,1d. I TINNIATSCAS .¡TpS 0 MIOTO CAM AEHTAIO 116AW, 4

flvkAk 4 tIETATA, KelIrPiiAVIXH. j KS ATO, p iiA. fi LL (KACTKA VEA, 0 a H

AEKEAI :

In-40 de 18 fol nepag. si 200 fol numerotate. Titlul e fncadrat friteun chenar inflorit.Tiparul e negru i putin ro§u, fntrebuintánd trel mariml de caractore. Pagina fncadrata are16 rfndurl cu caracterele marl si 21 cu cele mijlocie. Cole mid se Intrebuinteza, In notele mar-ginale i In sub-titlurl. C6lele de cate 4 fol au ca signatura alfabetul cirilic, fie care Mora re-petandu-se pe p. 2 si 3 insotita de cifra cirilica. respectiva.

Pe verso titlulul se citesce:

Cinstitul i luminatul semnu, al Marie sale CraTuluT ArdéluluY, qi a dom-fluid( partilort taraI unguresti, si a QpanuluY Sacuilor, npcium.

Sub care se ved armele lul Inkoczy reproduse mal sus la ri° 147, fnconjurate de lite-rile P. P. K. fi. A. n. A. g. G. llI. H. II., iar de desupt:

I. Corinth: Glav. 14, sh. 19.In saborul Cre§tinilorh 1), maT voesc a gill cu Intelest, 5 cuvinte, Inva-

tanih pre altii, decat zéce min de cuvinte in limba striina.In cele 5 fol urmatóre se afla urmat6réa

PREDOSLOVIE CXTRA. M.X.RIÏA SA CRATULtT" ARDÉLITLIII77

Cinstitulu1 i luminatuluI i inframsatatuluT cu destoThicie si cu crestinatatemilostivului GHEORGHIE RACOTI din mila luY Dunmezau Cralul ArdéluluT, Domnu-lui täräl ungureqti iQpanuluY Sacuilortl, ¡ijnt û [loom.

Dela Total Dumnezau pentru Domnul nostru Is. Hs. : Mila, Pace §i dom-nie fericita, cu biruinta Inframsatata, pohtesch Mari/ Tale ca DomnuluT mieumilostivh

1) Not& marginala: In besérica.

I

partilor

dacoromanica.ro

Page 194: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PSALTIRE, 1651 185

Bunu-T Domnult tuturora §i mila luT Taste spre toate. faptele luT. 41a cant/Inparatul gi prorocula Davin, milostive Doamne Crain, psalom 144, stih 9, tu-turora ce sa zice, Inca tgi pizmagilort luT, diavolilort, carii lupta nelncetat Inpro-tiva SlaveT sfintieT sale, a pre dingii Inca-T rabda §i-T tine spre bataTa celor pa-ctogY §i face sa rasae Soarele sfintil sale spre ral §i spre buni, §i ploae spre di-repti gi spre nedirepti. Agra zice Hs. la Matheia 5, stih 45, a raotatla pa-catogilort, Inca nu poate opri ea sa nu fie mila gi bunatatla stintiel sale gi spreaceTa, Tara mila Ontiel sale Taste asupra a toate lucrurile sfintiel sale, a n'aresfinteiTa sa lucru ca acela dintru carele sa nu stralucIasca mila gi bunatatla sfin-tieT sale; a den bicTul gi din bataTa luf inc.b sa arata si stralucégte mila §ibunatatTa MT, ca sloboade Inteun loe spre oameni, in loe de bici (dk), §iWm, Intealt loo el Intoarce den bunatatTa luT spre blagoslovenie §i sprebine. Ca dupa potopul apel cand facia oamenii ora § gi turnu, den sfatultJolt cel orba §.1 nebunt, vru sa-T batjoconfisca §i sa-1 bata, §i limba IntrucarTa gran tog mainte li o despartl Intru multe limbi, pentru calla le fua parasi lucrul lort cel nebunesc gi sil, rasflrara In pribegie In toate partilepamantuluT; Tara In Testamentul nou le intoarse §i le déde blagoslovenie Apos-tolilor, de igtiura In toate limbile de propoveduira EvangheliTa a toate fapturile,Marcu 16, stih 15, 17. i sosira gi paganii Intru uniclunla credinteT, cum proro-cise IsaiTa proroca, 19, stih 18, zicand ca vor gill oragele EghypetuluT In lim-bo, Hanandlora, ce sa zice ca vor tin% o credinta dirépta gi o lége, si tot1 In-tr'o limba volt cherna pre Dumnezaul cel dirept inteagTutorTu, Intru Impar-tia lui Ha., pentru gtiinta limbieT. Acmu Inca chTama Dumnezau In toate zilepre toate limbile, dentre toate rataciturile g'i den toate nebuntile, spre credinta sispre gtiinta luT Hs. cYa dirépta si adevarata gi cu o Mima. PenteacéTa foar-te-f de tréba si In vrémTa de acmu a gti in liniibi ca sa propovedulasca Evanghe-liTa In toate limbile, Intru limba lor ca 0, Inteléga,. Pentr'acTasta au .daruit gi preApostoli, In zua de Rusalii, A-kna E, (Faptele Apostolilor 2), ca sa @tie In toate lim-bile, carTa acmu cu mare ostenéla, o Invata oamenii a sti In toate limbiler gi si pro-poveduTasca EvangheliTa luT Hs., gi sa aduca oamenii la unicTunTa credinteT, ce sazice la o credinta derépta. Iara cine graTagte Intru adunare, In lirnba streina, presine Intrarnaga nu pre adunare; numal aga-1 cine graTaste In limba streina, Inva-tand, an cantand, In adunare, carTa nu o intelegt ascultatoril, ca cimpoile gilautele, carele nu fac osibitura In sunet, gi nime nu le Intelége. tim a cre-dinta Taste dentru auzit, Tara auzitul Taste den cuvantul lul Dumnezau, cuvan-tuluT den propoveduitura, Tara propovedanila trebuTaste sa fie In limba, sa o poataIntelége gi sa o §tie ascultatorii. Frumos dart a lul Dumnezau Taste a §ti Inlimbi, numaf sa viTaze cu dinsele, ca sa Inteléga, rgi altii ce zice, ch aTmintrla ni-me nu va putTa lila Intramare den cuvantul sfant.

27Pavelt Apostola, I Corinth. 14, cu multe lucruri frumoase arata §i aduceInainte a nu-1 nici un folos a gral In limb& streina in saboral).-IntaIu zice aga:a cine grAla§te in 1imb9. streina nu grala§te oamenilor ce luT Dumnezau, nu spreIntelesul oamenilor §i spre intramaria lor, unde nime nu le intelége gi nime nusa Intramaqa, den cuvintele la A doa oara zice: ca cine graTatte In limbi stre-

1) In beséria.

57028 24

dacoromanica.ro

Page 195: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

186 PSALTIRE, 1651

me, numal pre sine sit intramaga, nu pro adunare, unde pre el nime nu-1 lute_lége !ara noao ni sa cade toate sa le facem spre IntramarYa adunarit. A treIa,asamana cuvintele In limba streina cinghiilorü, bucinilor, trambitelor i alautelor;acélla de suna numaI i nu dau osebitura, de nimica-st lntru sotlla oamenilor Cu

*****!If. #.ttlff#*1-?**Itif4, 7 é,-.4.11--ii At. 44. -N6-p--4,- 4-au. 4-ne.... 4tg.-11,9z*ev 4.4 *,,, te.*k7, ,v 4!,,y.=t,1,;;,,..

-174,^)r

u 'inn iDo

,,+4(N)e.,,4* il A AT II CI 44415eI46it VP.-.t.t.4 *

Ilet'Aevt,',-4. lE"33, K I N T A r * ,

,*¡;,--4, A co effiliT6A6A fltni wit/tall filT-Itt .4*w.-4,-, * JAk.tv1,`,:5, x if(rIst--yi*T4OHA. E Arail MC...11(CH.114?.* , y y. . 7

44. 1101 K. G ..."AMA 11.1n r P111, a rja A w AA TOLy1 *AA 0 Mr/1 tee424,., *

-e. -4 /S iii 4.604ITA KAA:14 COKOTttiqX7 46t`i ftost --,-,** 41-1),OCC:CKL, life ANMLX-FNMVACKX.,,v .efrP' 4:?fl

14'K2 Ayro-roro,:t .074' 4hiNf5rEg, 11.1l:NY4Aerillaps, ;WI iare6.e* .

4-'; * i1Dp.11KA, miNnrs't-fx KV'TQATX 11EATY01AA -C.i.s111r1t1 CAM, ier.4"1+1,/,',It* rcebrrie f tt K o II it

.4,%<,,,

1,* I f .fii hM IN ;1- p ,71. i4A, t7rifólii* . +141 4./.

e*V.44, T VrIfCFMTV(AV ,i'l-fY AM,5 ?TM' CAAE TVT1Gf.44)4,la ,

A5- i

'ATAf4NT:cr. 1/0,10), f Aikb 40t. 4e t "5-

I* 49?.rw4t.1 lkgv

CEArriii, 6LISN. i&k...it_,rri. gANTO1 5trf,4- AUTriTfiApAg AXMA . AKe: 'E, p. ity

i-ers?;*+1-klt *+*******t*****4V , ",re n VZ;i:i.:t .i4:V14-'7: VWe --4%1= 4:41 '111:tiC-1

162. 'Mu la Peattire, 1651.

trambita, de nu va sufla de gatit au de incalecat ig de gatit spre razboIu, nimenu sa va §ti gata, nici va §ti de ce sa tinta, ca. §i Dumnezaul atot putérnicul, Cisla10, porancise oamenilor sat in pustie sa se tie de glasul bucinulift §i in sluj-ba dumnezeIasca i la purcédere, ca de bucina cu 2 bucine trebilla sa se adunetoga rnultimIa ; Tara de bum cu unul, numat batranii sa aduna, cand bucina de

dacoromanica.ro

Page 196: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PSALTIRE, l651 187

purcesti, toata tab5ra purc,edla. Ala cuvintele in limba streina, de nu sa va 01-cul sa se Inteléga, de nimica-st sunetele lor intru adunare, ca si glasulfara osibituri, ca nime nu sa, intrama dentru Tale. A patra: cine graTa§te inlimb& streina, numaT cel prostI inaintTa cebra ce graTalte, ca el nu-T inteleg luTnemica cum n'ara vrla sa inpreune cu el ce §tie el si inte16ge si Taste la inima

qb 1 40$'agNG-aae OaS -Q

K ii 0 I GM A, diir-('-iiAoA. ,k kg : mi.or,17" 1 ..a , 1 I 1 0 I,VI Pr& if 4 AOAAI7 j HATT NH' Ki441,1111110111K7 *TAti

r' 'f . I,7el i ATAMI A rip AA Aoteil Ala iflAZIKli ) 141194 +44iTIM idt; t7 niitirtliKÁVAI flat; tiiI / % o

4,14,AmmmA, rwrrr,A, Di ffrr,;TA AV);,,, ,7 qr ,IP I.1114137 Al C, Atriti, IrldiA, dt2K..

v. r.,OfIA ;li/A fóar-A, jrA;rilati rift 41,A4g1X2 It1 a a , %. ,ar

VI gbifITATA /tan t TATA. ISII'MA (nit et,'fir v..

C2 K2 KA. .

t IA0 MI, Agfl CT If; A °MI X MI 14 Al/1 T V?yr VA g EL1HI11,7,4:17 11

roi6;r AAII(nvii 0;14;40 A IS- ;k m 1,, -

sYlfgf414,1/3X ¡ryaAM-.14 o i KittiW ACIFLE AL

fXtlyI Aop

lia106EAHLIIIISX A741Ig Agri JAN.n

TA., 7 11, yglArrilPf IC57 I,

la A 5: cine Invata au sa roaga luT Dumnezau In limb& streina, intru adunare%opr4te ascultatoriT ca sa nu poata zice amin5 pro rugacTunTa lui cumu-I obicIna,c..t pro ce nu Intelége nu poate zice amint,",ca sa int5résca cu act% i ob. pecet-

1) SA bor.

a.

; .

C:

A.

Pngind din P.M.', /651.urti

cinghillor

1(3. --

,

A

dacoromanica.ro

Page 197: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

188 PSALTIRE, 1651

lulasca rugacTunYa luT. Mai apoi intaréste singura cu pilda sa, c sava c'au vrutputTa gral, mal mult de cat altii, Pavel in limbi streine i Inca zice ala, camal voiaste inteadunare sa graTasca 5 cuvinte cu intelest ca sa invéte i altii,de cat zéce mil de cuvinte in limbi streine, I Corinth. 14, stih 19.Preste acés-ta presto toate Duhul Domnulul luminat ne da. inainte ce trebulaste sa facem in-tru adunare. David in psalom 101 aea zice : Vestésca-se in Sint numele DomnuluTsi in Ierusalima lauda luT. Ce cum poate fi acea, ca s. intehJga, d6ca sa va vestlIn limba streina ? SfAnta Pavela la Colas 3, stih 16 asla zice : st lacuTascaintru no l den destul cuvintele luY Hs., Tara sa le vor vestl In limba streina Intruadunare 1), carele nime nu le poata Intelége, aeon ne tocma FA fie den destult,ce nice un folost nu faste euvantult lui Dumnezau intru adunari, Sfintele taine,curnu-1 Botequl i Cina DomnuluT finpótiam (§i celaalte) trebuiaste sa le slujima,

isprava lor i folosul lora trebuTaste sa le spunema i alte cranguri a cre-dintel dirépte trebuTaste sa le raspundem cu intelest ; iara sa le vom faceacélia In limba streina, In carTa nu intelega ascultatorii, el de acolTa ce folostivora lua ? Despre Cina Domnuluf zice Domnul Hs. sa o facem spre pomkaluT, Tara a o va face invatatorTul in limba streina i ascultatorii nu-I voltintelége, atunce necuma sa fie spre pomka luT Hs., ce mal vartosa va fi

uitata ponina Sfintiel sale in véci, pomka mora luT Hs. si alte bunatati asfintid sale, cu de totult sa vora ingropa i uita, ca aseultatorii auda sunetula

urletult cuvantuluI streint, ce niel un folost nu-i pott lua.PenteacéTaarata luminatti i afave dinteadstYa din toate, cl rugadunile dinteadunari, Inca

dintealte locuri, leiturghiile, rugadunele i cantarile i alte slujbe dumnezeesti,numal ce-sa indesart In limba streina cebra ce nu o intelegt, i inaintla lufDumnezau Inca nu-sa voite, carele-st in limba streina §i nu le intelegt, i cuyin& WI, volt pagubl cela ce slujosc slujba Dumnezelasca in limba streina nein.telegandu-o, cum fac Papii de Ram i ceT bOrati lóni1 i Patari ce saparinti i dévestavniei i calugarite, carii nemica nu stiu carte, si Inca cantaTeal Nostru tzgii Ave MariTa i psalomi in limba streina fara de toata stiinta, ceacela-sa ca gaitele i ca pasarile carele-s farO, de toata tiinta, i Inca vora sagraTascO, ca i omult ; asTa i aceTa ce graesca in limbi streine neintelegandu-o.

AcéstIa toate vazandu-le i luindu-le aminte Mari% ta, milostive DoamneCralu, foarte dumnezeIaste si pre mare lauda lul Dumnezau, al porancit Noaoslugilor Mariel tale, impreuna cu Semeon Stefana Mitropolitula din scaunulaBelgraduluT, ¡pa e fi apioiaat, sa izvodim PsaltirTa luf Davida den limba jidov6scapre limba ruman6sca, ca slt o poata ceti intelegandu-o i mic si mare. Pentru ca vedemaTave ca tot cinula Beséricilora rumanesti i grecesti Iaste den Psaltire, ca tnateslujbele dumnezaesti sant inframsatate cu psalomi den Psaltire penteacéia foartelaudama obiclaYulti Lott, a au slujba i rugadunT den scriptura sfanta, nu dinafiaturi omenesti, ca adevart in deOrtu-la cinstesca pre Dumnezau cu aflaturiomene§ti, cuma zice Hs. la Math. 15, stih. 9 si la Isaila, 29, stih 13. Ce numafacésta au fosta smintéla, ca n'au fostú cetinda in limba lor, ce in limba streina,calla multi n'au fostii inteleganda neci popii, netocma ascultatorii, pentru carla multiau morsü cu mare dorti la bes6rica, ca sa inteléga rugaclunile i cantarile si man-gaerile, carile santa in psaltire, lara neinteleganda au merst acasa mahniti. Jara

I) In bestSricl.

dacoromanica.ro

Page 198: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

PSALTIRE, 1651 189

penteacéfa, ne-amt silitt, din porunea Mariel tale, si amt izvoditt i le- Email ispravittcu cheltufala Marief tale, carele pohtimt i nof de la Tatalt Domnult nostru Is.Hs. sh. Be spre lauda numeluf Sfintiei sale si pro IntramarTa sufletelorti tuturorticrestinilort.

1,Dupa acéstfa rugamt acela§l Dumnezau, sa te caste pro Mari% ta, cu toatacinstita casa 0 tara Karief tale intru ani multi i fericiti, inflorindt cu pace qiCu de toate bunatatile luf Dumnezau i sa te Ya suptt Scutul i suptt arepileSflntiersale, i sa-ti fie stinca tare, ca i laf Davidt inprotiva a tuturort pizma-snort, ca sa putemti i nof vifa suptt arepile Marief tale In pace, laudandt name-le Tataluf i alt. Fifuluf i alt Duhulul Sfintt. Amint."

In foile liminare se mal ail& o prefat4 despre folosul Psaltirel i aceia§I stemii a Mitro-poliel Belgradulul ca cea din Noul Testament din 1648.

La f. 1 a textuluT se aflA titlul:

II ¿IHAfIKHA IIPOPOKII 11.111 4111PAT WhIITI1P 1)ch4silik TiliAtIlliNk I ill

SHLIE, I Kiirritt 48,4,Fnoph, I cAS, 1:1 ("NH AWL.

La sfillit la f. 299 v. se an Inc& o

nPREDOSLOVIE CITRI CETITORI.

Mila., Pace, si intramare In credinta dirépta, pohtimil cetitorilort Crettini,dela Tatalt Dumnezau pentru filult su Is. H.

Stiindt aciasta a apa totu-f mal curata i mal limbede (sic) in izvort de catIn parae, ea de co sa depart& apa de izvort, totu-f maI inmestecata qi mal turbure;asia-f i izvoditul scriptural sfinte: Inca tau-I mal curata In limba ce-au gait Du-hul sfant, in légfa v6che, prin proroci car6-1 Limba Jidovasca, fara in Testa-mental nou Grecfasca ; ea de ce sa departa de limba Intru calla au graft Duhulsfant, totu-I mal Inmestecata i mal stramutata, cum sa v6de den multe izvoade

limbi. Penteacga i noi, izvodindt Psaltirfa luf Davidil proroct, mal vartostne-am silit a socotl izvodul Limbii Jidovesti, intru carfa laste scrisa ; i dupaacefa am socotit izvoadele a multi Dascali marl, i carii am vliqut a se malapropie de izvodul luf Izrail, nof inca am tinut inpreuna cu ei. Dupa acéstfaam socotit i izvodul celor 72 de Darnall, carii au izvodit den limba JidovaseaIn Greelasca (din Greelasca dup'acéfa in multe limbi); i unde am vaqut a nus'au foarte departat de izvodul Jidovesc, noi am lasat in loc, numai ca amsamnat cum ca sa osib6§te de eel jidovesc, i unele cuvente le-amt pus prorand, ce le am inchis In parintijis, cumu-s céstia ( . ) fara altele le-am pus promargene, cu céste sldve : jid. nag, ce sa zice, ca In izvodul jidovesc nu-st. qila tot psalomul, intafu am pus Summa, i partile psalomilor, aratand care psalomcate parti are, 0 care parte, pana In ce stih au soroaca cuprinde, i desprece graiaste prorocul. Dupa ac6stfa, am pus si Titulusul, uncle 1-am gaglit i ji-dov6§te 0 am tocmitti psalomii tog oi stihurl, ca sa poata afi mal in de grabce va vria sa caute. Dup' acéstfa, stiind ca niel un lucru ce-1 flout de mana deom nu poate fi far' gresala, penteacéfa va rugam sa ertatf cl-am gresit, au

NoLA tnarginalii: Jidove§te.

dacoromanica.ro

Page 199: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

190 INDREPTAR EA L EGIY, 1652

cuvAnt, au in tipar. DYa Dumnezet cu ce dragoste am scris noi, cu acea s6. cetiVvol, spre intrAmarla sufletelor voastre '). Domnul nostru Is. Hs. fie cu sufletulvostru, mila fie cu vol, amin".

Bucurescl, Biblioteca A cademiel RomAne.Cipariu, Analecte, XXI §i 100. Lambrior, Carte de citire, 66.Gaster, Chrestomatie, I, 152.-

Sbiera, Mifcciri culturak, 48.

IC

1652.

61. Indreptarea Legii, Tirgovi§te, 1652.

4AGPellTii1i del;IIH I Ks OHMS. KM)* ape TOATX. NtSAIKATA fiPrIflPiCKX11111 .in-kp-toricKmM TO4T1 11/11/1111 I ilptwittifi 111H Mipeniqui. IIJPilF1H1fl G*Iigiinwp

airiAt 5 0.6g I WH TOg (1C1 iiaArkeTH H4. ilidi airkeTii 111H .:1411 e : I AAe,

118Miti. RACIi1 neâ. THMO,4111. ilH g. ilHKOAA1. eiwitívrTa Ad1H31111,nwp RPocnwiE GKIAC1 I

MAU H411fiTE WH TOgAiHT1, KS 11013Sii 111H 41C11111;6TSP El1rAKSASH Kyp : iwafiKOMHHHSA. Al [Mil& AlAK. AA MAO Berkp. AS Otis. 111H ifit3HTOP At 1441104: Kypfiniate fipfiTini8. lap Slaw Al.tTitH !long TOA Aenpe npf &MS% PSM, KS

H1KOHHU,A WH OirCIPATA WH K TOdi. Kib'Sli1i1 21 11111 E: Mxe Kip GT6014111 KS I 4111171

AS Milig IIIHTpofi Tkprok 6aao HAA10.41 11111 TOT Oltr : 4 ThrPOgHIjJ. I4 Tynorp,i4sta np-kaaa MuS AOMH : 1w iiitiA1H E. I Eg: Ktie illalt4 AomiltrAHoe IC" X I Aqi: g. OA. â Ag 7U /wig K io RCA: I

In-folio de 25 fol nenumerot. i 794( pagine. Titlul ineaclat trite° gravurA care represintA,fare allele, si stema Viral Rominescl (no 165). Tiparul este' .negru §i row. Pagina incadratiare 36 rIndurL Volumul cuprinde cAteva gravurl in lemn representAnd pe Sf.cele 7 sAbdre (n° 167-169) ei numerdse initiale ornate mini qi cateva frontispicil

Pe verso titlulul incepe prima prefatA a monachuluI Daniil, care se reproduce mal jos.Intre acésta i prefata Mitropolitulul Stefan, pe f. 2 v., se aflA

1) II Timth, IV, ah, 12.

:

Vasilie-cel-mare,§i

dacoromanica.ro

Page 200: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

Bibliografia ronzeinéscä veche, pag. 190.

RW-11

EnratiNlf

4

' Uri-)

rwrI/A

A.e2Thi

C Kirk

tit!,EAri Afq T0,1TA TilEKATA

Afx.iff4(KAWnigyIrrillEKA111(W96 WEI MY1f8tpri.

lifA A4C4nylAtt; A ffA 11"(if TOA n HAM4T . A 41 AAY'TrittlIHAM,C:1LA"AiAnYi'legAftl-/ST. PH. HfiKOAAE.

etwAcSrYA jiA-114:7AtZ' 1jrocAu3 . Cupd-cfisiA ¡if A fiTt /pH To- hiFfrri lax noa WH4Ev1gvir,Liro-Atiesfie 44-ITT icirigotultli a r /06V1

:I' M: Dr; A441:61174/1T0,A,Iria57.: Ef'ssr, E

AA ii.441kfriffiS MAN% AE 4_1,m-qua 70A trapwid'e:)11Hrii not A;;Cii f tu'air.1474

T*ittIlfla ;Mt 67:16-1C1; crPit tis.qr

MnASIMriNine0 I &pro tg A II AM-1111 ATD Ov:

TLrfjF1IJJ.Evnorffl I-1 tAw AA VI; g

ML.+? A N.:1 ti oit? la xc.-zgA-r,siq;;AI ve/Artis. r fro

165. - Tillu la Zartreptarda legA 1662.

.

Arrm

A

. t. r ..--

;

dacoromanica.ro

Page 201: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

IC&

Invghtur(ile) Athinei aa nu etrAluceset,Cum céste qase numArure aicé izbandescil.

INDREPTAREA LEGIT, 1652 191

SEIMUI Carele Taste dat de Dumnezeu pré Sfintilor MITROPOLITI11111Ungrovlahiet

dacoromanica.ro

Page 202: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

192 INDREPTAREA LEGIT, 1652

Dela rasarit pan' la apus tuturor groaz(a),§i pro nicl unul nu va lasa fara de paz..

Cruc(ea) i car.* In duhovnicescul razbolu tareArhiereilor Hs. datu-le.au putér(e) mar(e).

Cu dinsele Cre§tinii la cer s.-1 duca se-au dat,§arpele sa sfarame putér(e) mare au luat.

Capasul, Pletistur(a), Gherdanul podobe§t(e) capulCu umbrir6 DuhuluT nevola§ de la vacul,

Mitra Semnul TiareT vechilor ArhiereT,curat purtandu-a. multi de munca izbavireY.

O STEFANE, Pastor Pravoslavie(1) daruit,De Hristos noaa paz(a) tuturor harazit,

Doamne Isuse pazé§t(e) In sInta Mitropoliepro al nostru Parinte 0 In vécl ce va sa fie.

Cele dad) prefete au cuprinderea urmlitóre:

Pr6 SfintituluT i pré InteleptuluT mien i cu toate felTurile de flon ale da-ruluT Duhuld Sfa,ntti Inpodobitt, tocma Apostolilor, S: S: Stefana Mitropolit alaTargovistiT, Exarhult PlaTulul 0 a toata. Ungro-Vlahia, cel ce e maI jos scris caun filu sufletesca 0 de nemica robt, cu tot sufletulti cére, roaga §i pria§te toatasanatat6 i buna petrecanie dela unult In Troita Dumnezeu.

Multi oameni socotesca pentru omul cela ce canda se na§te far's) cetate Cumulti oameni si vestita deln paring de buna ruda 0 vestiti, el zic ca Taste vrad-nic i dastolnica unult ca acela sa fie laudat i sa se cIudésca i sa se mirepentru mola luf i pentru innaltar6 rudeniel lul. Ce unii ca acela gresesca faraséma i fara de socotéla chibzuesca, pentru cä bunata,t6 nu vine nicT se trage da-pre mo§n6ni i dapre stramo§Y; a§ijder6 i raotat6 i viata c6 r6 nu mérge savie sa se pogoare pe strenepoti, ce fiegcine deIn lucrurile sale (dupa cuvantult1stapanulul nostru) sau se ru§inéza sau se slav6§te. Pentru ca omul, cat de-ara fisi se traga de parinti §i de ruda de °amen' mari vestiti §i InbuntitatitY, Tarä lu-crurile lu/ si fie proaste i WA de isprava, da nemica §i grozave, aceluTa atata demult i se cuvine batjocorire i urgisire. §i Iarä1 (inpotriva), canda rasare o odras-la de buna ruda §i cr6§te Intr'un sat prostil i ,da nemica deintru ni§te oamenioarecum, §i sa se faca, cu nevointa lul i cu multa socotinta i luar6 aminte, mi-nunatt Intru lucruri i Intru Indreptari i sa procopsésca, intru bunatati, atuncemal vartos se cade unul ca acela sa fie laudat dastoinic6§te cumü se cade detoti, i luminata sa fie laudat, cuma se arata chiart 0 se véde la blagorodia ta,alesula mieu de Dumnezeu, Cinstite Parinte pre') Intelépte, Kyrie Kyrie Stefane,Mitropolitula al scaunulul cetatii Targovi§til, Exarhul PlaTulul 0 a toata Ungro-Vlahia, mirandu-se de tine toti, vazandu-te deinteunt locti ca acela i salt dejosa alti Ungro-VlahieT, carele au crescuta odrasla i stalrare ca acTasta, Inpo-dobita cu atata bunatati §i darure.

AcIasta auzincla í eu mal micult, prostula i plecatul prah desuptt pi-cloarele cinstite ale SfintieI tale (0 Sfinte Cr6§tete) de multi lachedemon6ni, voiTucu toata, ¡nema, cu blagoslovenia Indemnar6 Sfintiei tale, a prepune aclasta In-dreptare de lége da pro limba ellin6sca pre limba proasta ruman6sca. Nu doara

dacoromanica.ro

Page 203: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

57oa825

INDREPTAREA LEGIY, 1652 193

(Mint nevrednicia prostimel ra61e, sau d5, veintr'o invatatura Invatata, far& numaicat m'am ispititt a linge pro din afara putinelt. Grammatica i Syntaxisul, ceCu toata mint6, inteleptia, aratar6, spuner6 i Indreptar6, a cuviosulul intru ie-romonahI kyr Ignatie Petriti §i a lui Panteleimont Ligaridi, dascali desavar0ttamandoI de la lijo, yestitI i foarte iscusiti intra toata dumnezeIasca scriptura.Drept acéla (o sfinte varhovnicule), pentru multul hart de cucerie a nedastoIni-ciel méle, carele amt aka Sfintia ta (macart de nu-m santa copti strugurii vitilméle) priime§te truda i osten61a ca anal nedastoInict; priiméste acestt dartmict, Cu multa proasta a m6 minte necuprinsa ; priiméte gradina cu florile Ra-Iului inpodobita i sadite cu buna mirisma a darulul DuhuluI Sfantt ; priim6§te Cacel pumnt de apa ce duse celt sarac la celt inparatt; priim4te 0 pro mine bla-gos1ov4te, ca eu ticalosul pespe blagoslovenia i ertar6 Sfintiel tale sa doban-desct ertare multelor méle fumedenil (sic) de pacate. Iara pro Sfintia ta aic6Domnult Dumnezeu sa te pazésca in multi ani sa petreci, pentru folosult Tur-meI a lul Hristos, car6 ti-e data in sém5., Iara noaa de bucurie 0 de veselie tu-turor voimt binele ca tott sufletult ; Tara acolo sa te dastoinidasca sa do-bande§ti: Clata arhierésca, hora dreptilord, hrana RaiuluY, bucuria nespusa, car6oclifult n'au vazutt, la inema n'au intratt, dupa cumt zice fericitult Pavelt, sa fie.

,IIp-kOciptirrga g: FunoTpisimil Os% (Al Présfintid tale netrebnic rob)"DANIIIXT M. PANONIANtu

"STEFANt Cu mila lu Dumnezeu Mitropolit alt Targovi§til, Exarhul Plahr-lul 0 a toata Ungro-Vlahlia.

"Pré Sfintilort Arhiepiscopi, Mitropolii, Iubitorilor(i) de Dumnezeu Episcopi,Egumenilor i tuturort P5.rinti1or Duhovnici i Protopopi, hirotoniti de Dumnezeupespe mana arhier6sca, a0jderé 0 a toate randulalele céle de afara.

"tate i spasenie, roaga i pria§te.

"Toata Scriptura car6 Taste lnsufletita de Dumnezeu (0 pravoslavnicilor citi-tor(i) foarte laste de folos, de Invatatura, de infruntare, de indreptare, da pedepsirepe dreptate, cum grala§te dumnezeescul Apostol, ca sa poata 11 omul lu Dum- Tim. S.

nezeu desavarOtt, 0 bine gatitt spre tott lucrult bunt; pentru a mal vartos zac. 297

indreptéza naravurile noastre céle suflete§ti i dein léne le radica catra bunatatine pornesct catra invat5.turile c616 ce pint lui Dumnezeu, i ne invata sa

alégem binele dein rau i rault dein bine. Dein car6 i adasta dumnezaTasca In-dreptare de 16ge, canoanele zic a sfintei i dumnezae§til Pravile, carele au incol-tit 0 au rasarit 0 se-au ijderatt (mull amt zice) dela intrupar6 i Inomenir6 Cu-vantuluï pro lume, de candt au strigat trambita c6 cu multt glas apostol6sca,cu bunataté daruluI, 0 se-au auzit In toata lumea, cinstitu-se-au, adaosu-se au, cres-cut-au 0 se-au Nit, intarindt tocmélele Beséricii, care se fad) pe vremi, pana lasfantult 0 a toata Jumé §aptel6 Snort, caril in tott chipult i in tott felIul auadunat pietri scumpe de au tocmit 0 au facutt zidult Bes6ricii, earn au zisMantuitoxTul nostru, ca u0le el %dui nu le va birul nice o data. Pentru ca dupaluminaré poruncii M5,ntuitorIuluT lar tnelatorlul carele scornise inchinar6 idolilor gl.

dracegi, elt se ve§tezila, i cumu-f era fir6 intru nefiinta elt se strica i fugiaca i intunérecu de lumina; lara elt hitlénul nu se suferi sa fie biruitt, nice vrusa §aza in pace, ce aducandu-0 aminte de va§mAntul sal], imbrach-se In pagAni

dacoromanica.ro

Page 204: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

194 INDREPTAREA LEGIL 1652

In pierzatori de oameni, i TarasT se nevoia s. invhnga (.¡Ki%Hr.%) i sa biruYascaadeverinta intealtt chipA cu invh.thturi striine i inselatoare a doa oarâs faca ca

mai nainte ; ce nu putu Lupul, c ramase ca unü spurcatt rulinat ranjindtpre Cuvantul in zadar; pentru a, cum mal de graba se adunara Wpm& a toata

Carele sant lumé, delnpreuna s't naméstnice de dumnezttesti i sfinti Parinti, da lepadara i stri

testa lumes.

-sAboale a cara raotaté nebunieT luY. Unele asa se facura: ca cu porunca cebra ce inparatia

pre acéTa vréme (Tara mal ales, cum am zice, Cu a sfantulul Dun) se adunh da sefacé Snort intr'o cetate turma arhierésca caré era suptt Loath, obastia greciasca;Tara cine nu puté sa mérga el si trimeté soli exarsi al lor i ispravnici in lo-cult lor ; i asa Cu tot saborul tocmiTa indreptaré a blagocestivei si pravoslavni-cief credinte. §i asa ingradindu-se cu armele adeverintii, raotaté lor goniTa. Tara

Carele sautu altele se chemara naméstnice, ace a se aduna Episcopii numai deinteo eparhieNamest. la mal marele lor ; Tara nu era chemati toti dein toata 1um6 si nu se fad) cautare

de toate tocrnélele; ce, sau intarila tocmélele Saboaralor c616 ce sh, Meuse mainainte, sau surpa pre ereticii carii incoltiTa sa samene zizanii, sau cauta canoanelecl é ce era de buna tocméla si de folosult tuturor beséricilor Pravoslaviel. De-aciaacesté toti nu se nevoira sa dezradacinéze i sa rumph, numal semintele ale In-vataturii celor striine; ce inca si Pravile, canoane i legi au Watt, ca sa fie defolosul traTuluT oamenilor, indreptandt sfanta a noastra viata i invatAndu-ne cu-tare paza sà pazim petrecania noastra cum place lui Dumnezeu i Canoanele, canol carii santemil Sfanta Turma a lui Hristos ca o cetate tare sh, ranim pre mun-citorIul indoit i ca o pasare proasth, cu mestersugurile luY sa fie prinsü i legat

sa se cunoasca rusinat.Deci inteacesta chip apuca inainte da se tocml foarte ales dumnezeiasca pro-

poveduire i cu multe MIA se intarl si se intemeè beséricil. De-acia pastoril sfinteTTurme oblicindt me§ter§ugurile hitleniel luT, cu invatatura c6 adevarata s't cu bu-natatile vitejiel lor, inclaratnicia i nevointa luptei luT nu o bagara in séma, casagétele copilaresti. Asa userdie aratara pentru cununi ce luara, atata petreca-nie buna i minunata aratara, cat le era toata nevointa pentru buna i adeveritacinste, eke ca Tubia sa se lupte i sa se bata pentru adeverinth, pan'la sang).Paula atata userdie i vitejie venira, cat multi-sT urara trupurile i rabdara in-tunérece de munci i morti pentru adeverinta. i mncä, ace§té sfinti Tubitori decinsté lui Dumnezeu zabréla blagocestieT, atata biruira inselacTunile cat nu bagaIn séma nice in dos nice in fa ta frica loll. Dreptil acéTa adunandu-se toti im-preuna acu acésté vitejii, sfintels i dumnezeestile Pravile, cum le.au fosta su-flandt i amenintandil de sus porunca lul Dumnezeu, pan'in zioa de astazi asale tine 0 le cuprinde i le cinstéste dumnezeTasca Besérica a Provoslaviel multedein dumnezelasca evanghelie, pentru ca i acélé santil adevarate radacini deinizvorula el. §i nu numaT acést6, ce inca i cate poslanii osebi de saboara, intre-bari i raspunsuri se-au facut de bogati barbati sfinti, carii se afla pre ac6la vré-me, carora nu li se putuse ascunde bunatatile. Dreptil acéYa i acél6 le marturi-sira si le intarira i Beséricii le dédera, ca sa luminéze intru taria PravoslavieT,ca stélele pre taria CerTului.

Aic6 se-au pus si niste invataturi i lége den afara, da demulttt facutaAlcé gralalte tOCMital gandescil ch, i acéla Taste tocmita cu indreptaré c/umnezeTasca, cumtpentru légé art fi o aflare si un daril a luT Dumnezeu, §i o alcatuire de obste a Beséricii, toc-inparat8sc4.

dacoromanica.ro

Page 205: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

mita Cu porunca nastavnicilora i indreptatori a vitéjilor si purtatorii de Dum-nezeu barbati, pentru Indreptar6 a gresalelora celorti de voe i celor da nevoe,si de tralula blagocestivil, carele duce pe pravoslavnici ii Indreptéza catra viqacé nesfar§ita.

Dreptil acéTa Smerenia noastra adunat-amil si am stransa (cum amazis) toate canoanele, Inpodobite cu toata framsété si Invatatura si hotarale céletari, carele santt de spNsenia si de tréba tuturora oamenilort, carele seaufacutti si seau tAlcuit cu bunt narav cum place lu Dumnezeu, i, de cumtne-au fosta putéré, toate la un loca le-amt cusutt, nevoindune nemica a 'Asa safie lipsa de ceva. i nu numai acésté, ce Inca $i cat au ramasa de acel dascalinepuse, i noi aducandu.ne aminte, le-amil inplut i leama adunat. Pare-ne cli vorfi de tréba si de dragoste sufletelora celort Tubitoare de Dumnezeu i carii vorciti nu li se va ura, a ama pusü toate lécurile de fie-ce vina, inpartite toatepre glave pre lesne a le afla. De-acia am gandita si am socotit si pentru pravilaInpb,ratésca a va fi si acéla de taba acestii oblastii i micsoare Tad, de toatevinile, cu catastihult el deosebi, ca s plat& fi le. s clé ate ceva ajutorTucanoanelort sfintilor barbati, marturisindti i danda raspunsil mai tare si maivArtos.

Parintil au pus numele RAspunsuriloril i Invataturilora lor Canon sau Pra-vila, adeca numele de la lemnult1 cela co lucréza mesterii, carele se chiama indrep-tarlu. Canda lucréza lemne sau pietri fiinda nodoroase, strambe i coltoroase i ne-nétede, puinda acela dreptarlu, le tocmescti i le netezesca i a§a le alcatuesca unacu alta. Pravila sa chiama i alte mestersugure multe ale metterilor dascali, adeca

cariT au me§te§ngit Grammatichia, Filosofia i Vracluiré, i carii au mestesugitCantar; si nu numal acélé, ce Inca si ceTa ce au tocmit Légé Inparatésca, pusu-le-au numele Pravile. Mai santa s'alte inpartiri, tocm6le i hotara, de carele bineau socotit Ypocrat sa le fie numele asa, adeca despartinda §i aleganda i Indrep-tanda ce e stricata de altii i aducandu-le Tara la a lor buna Inpreunare. Ce insascripturile altora, carora li se-au pus numele Pravile, acélé totü trebue altora sase dé sa le caute. Iara Raspunsurile céle blagocestive parintesti pusu-li-se-au nu-mele mal adevarat, mal tocmit, mal alcatuit de cat toate, atat cat si pro cela cese pléca lor el Indreptéza, catra drépta credinta, si-T trage catra viata aa ceplace luT Dumnezeu in toate zilele Para ratacire.

De acuma trebue Tara a arata si a spune pre randa, de can ne va fi putéré :candtl, de cine si cuma se-au izvodit si au esit la lamina fiel-ce Pravila, luminapicIoarelort noastre si lumina car6 Taste callort noastre in traTul lumii acestiTa.Ce insa ale sfintelor Saboara sapte a toata lum6 si ale celora Namésnicia bogati PArinti sfinti ce au scris, lesne le veY afia pre la inceputul Saboaralor:Papii, Patriarsii, Mitropoliti, Imparatii, Ispravnicii kli asupra cuT. Iara aicé numaTce ni se cade a spune pentru ale Sfintilora Apostoli pe mutt; asijderépentru Pravila Inparatésca : de unde au esit si cine si pentru ce IntaT se-auizvodit spre buna parte Pravilele, adeca Canoanele, pro numele Sfintilor Apos-toli 85 scrims fiinda (cum zisera unii) de marele mucenic Climenta, cad caera urmatorTu MareluT Petra asijder6 i dumnezeesculuT Pavelt, cum sin-gura povestéste oare unde de dansula, carele au fosta Episcopt la Roma, altreil6 dupa invatatorlult Petit, cad ca Lina au luatti Scaunul si se Incununa

Pentru pravilast. A postolt.

INDREPTAREA. LEGIT, 1652 195

dacoromanica.ro

Page 206: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

196 INDREPTAREA. LEGIT, 1662

'CZ M4 RKOVIII Wit TIA'fiA 6016E504-020kfir rp fraAA till IC AC Yfl tti A gi( Hitti

_..A'14 ,Atelt,47.11),i0 `110

41t.te- /it-0;s4IiAply4iik04Ti0 ,

e No. w/4I1141`4:4041'401:4' -01 /4/1 SI 1684 I I I b401,-41,20, 401114.41101111timatlik

roz>.-

167. 1111610 siibor deln Ricen, din Indreptnrea legii, 1632

cu cununa lincenicilort In vrémé inparAtieT a luI Traian inpArat. §i aa socotiraunii c5. le-au scris Climenth, ace '§I pomené§te numele pro urma Pravilelorh,cum arata §i dumnezeesculh Luca la Déanie. CA nu serie nedire sA se fie adunattitoti sfintil Apostoli la un loe sa le fie scrish o4te. Ce O. §titi eä multa vréme,lacuindh i Indulcindu-se Inpreuna zisu-i-seau de vArhovnicii Apostoli sa le izvo-déscA si sa le sale, c i Poslania care Taste cAtra Ovrél Tara lur au zis de o auprepus pre limba ellinésca. Pare-mi cä unii mal de nainte vréme au fostti soco-tun 0 se-au fosth sfiindh de Pravilele loth, pan' ce se-au adunattl Sfantulha toata lumé Snort a asé, de au Math séma tuturorh Pravilelort, care le MeuseSaboarale a toata Lumé §i Naméstnicile, afiderd 0 ale upon Parinti carii auprocopsit intru bunAtAti 0 au fAcut §i el bogate Pravile. Ce mai IntAl 0 mainainté tuturor au luatil séma ale acestora, adecA ale Apostolilort, ca zice acelsfant Snort: Canoanele 85, carele sAnth Wilt() pro numele Sfintilor i SIA-

vitiloat Apostoli, carele sAnth priImite i intArite i adevarate 0 date noaa. deSiIntiT Parinti, por uncim i noT O. se tie intArite i adevarate (Ina fara de Pos-

dacoromanica.ro

Page 207: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

INDREPTAREA. LEGIY, 1652 197

- C eo- AdKo EAri fpfli NA, AC 11 prtit'ais aid, A 44 ffirrij.- n77f,3:7ApiC u Lff re% Argtir,A A ti b'rreA .Acittn

ita AfF1 KOkte nzpu rt m-5 : 6% Ark flit)

TaitnorMIA

va :1-WommillWargrAvimpollionioniummomit$611/2111/411111r4111 111011111111011111171 MI.

1.11/11114111411AMMIIIIII /Ivliwasweiw- Nutaimb,.Am.... Aioor.:-.--g------..-_. 2.\---.

168. Al edptelea adbor deja /Cm, din IndreVarea legiÇ 1652.

laniile i Raspunsurile 1u Climent), ca inteacéh5 multe taini, zizanii i gunoae"de smintéla au bagat zlocestivil. Cade-se a sti si de Pravilele inparatesti, de unde PeleenintrulTvii-i

se-au ijderata si Yale, pentru cäqi Tale le-amt socotit a fi ca una ajutorTu cebra lalte, de unPder selu

penteacéTa lipit langa dinsele. Intru Olimbiada de intal, canda era cursula a-mceput lit cumse.au tocmit.

nilor lumii 4808, atunce inparatia la Roma Romilt, Yara dap, dinsul altii vreosase, Lima dupa OWN' lua Scaunult pana ce trecura ani 244, de canda se fa-cuse Inparatia Cetatii:Jara righii carii tocmià cetaténii, avanda putér6 a doa dupainparatul, el cumt.,socotiTa_ asa tocmia i indrepta pre cetaténi, ca Inca nu era160 scrisa. Jara Ganda fu intea 68 de Olimbiade, atunce cazura asupra inparatieTput6r8 oamenilor celor de afara, si asa gonira pro Righli dein mijloc i puseraobladuir6 a ypatilor. §i atunce narodula Rimuld se indrepta cu o lége sau malvartos, cuma ama zice, cu unti obidarti ram fara de tocmea. Jara asa 'Ana nu seinpluse 20 de ani, Tara narodul al6se 10 barbati, si pro dinsii obladuTa Appie Clay-die; si asa poruncira lora sa faca legi. lax& of adunara obicTalurile die ce era pre

. ,

dacoromanica.ro

Page 208: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

198 INDREPTAREA LEGIY, 1652

16ge ale Rim16nilor, carele era rAsipite i mal alcatuira multe si dein 16g6 Ellini-lor de la Athina, cAti se lauda a tint si au pre Solon si pre marele §arpepre lAnga, acest6 i GAO zic6 cA au si tint tata pre Licurgt si Mini i altii Inpotriva acestora. §i asa alcAtuira 12 cArti de la acest6, pentru cA Solout si Li-curga povestesct c el au scris legile mal alése Ellinilort, insA unult Athin6ni-lort, lar. Licurgt Lakedemon6nilor1i ; ce Irma Licurga fusése d demultt, tocmaintealt 65 de ani de la sparger6 TroadeI; Tara Solont au fAcutt legi Athinénilortinteald 46 de olimbiade, scotAndu-le de la arpe fara de ucideri. §i asa se indreptanarodul cu ac616 cArti pAnA ce se -0116 cu put6r6 ypatilort si a nAroduluY, pentrua in toti anii aleg6 nArodult 2 bArbati de buna ruda, sA fie de-a tocmir6 lucrurilec,etAtestl i voinicestI, si le pun6 numele ypati. Si asa acesta chipt allí cetAtii se-autinutt 361 de ani. Jara Gaie larAsi schimbA ypatia i put6r6 NaroduluT, de o facuinpArAtie, i crescAndt vrém6 petrecanieT, tampla-se de cret i vinile i judeca-tile, cAtt trebuYa si se cAd6 sA fie si sA se facA Legi cetAt6nilort in tot felTultpro vinile lort. Dreptü acéla dupa Gaie lua inpArAtia Sevastt Avgustt, acelace era si chesart ; nu lasA sA nu pue i sA facA lége, ca i cela ce era cu intelep-tia mal buni de at multi, ce Inca de la toti intreba i iscodia i de Narodtde voInici, i ori cine ce zic6, de la totI lamuria i ce-i pAr6 i socotia cA e detr6ba indatA scrila in c61e cArti ce scrie mal sus. Deacia dupa multa vréme prourma lui Avgustt, apuca inpArAtia Andriant, si ac616 toate !ara le aduna la unloct si ale altora a tuturor, le serse deosebi, i le facu in 60 de cArti, adecA Gra-

Dighestasimt, ce 135, zice, le puse numele SAbornict, mint art fi adunate deinmulte; Tara cate Meuse inpAratii, elt le scrise deosebi si le Pacu 12 Grane, si lepuse numele Codicure, ce sA zice tocmire inpArAt6sca. Deacia nice asa nu era lesnesa ajunga 16g6, neputAndu-le cuprinde cu mint6, de multe si lungi ce era ; i malvartos inpAratii carii se pus6se dupa vremi, lort ce li se pAruse, adAosése incodicurile lort de niste lucrure de c616 ce Inca mai nainte n'avus6se 16ge. Nu nu-maI ac616, ce Inca si pre limba LAtinésca serse, ascunzAndd legile pAnA acumaintarite vartos, lipsindu-se de folosult lor cela ce nu puté sa le inteléga. Jara Ius-tiniant, inteleptul inpärat, multime de glavizne alése, canelo era numaT maT detréba de lucrurile vremil si nu alése numaT, ce si incA lAtim6 cat putu o scurtasi de doaa, ori scoase dinteacéle doa cArti, adecA dein CodicA si dein Dighestt dAprepuse pro limba Ellin6sca ; si asa tocml. 16g6, ca niste tocméle de intAT, si pusenumele cArtii: Istintunda.

Jar& tocmir6 DighestuluT, cace se alcAtuise pe scurta, cumt amt zis, pAruseunora a zice, cä pentru grAbir6 scurtArii au lAsatt multe nescrise dein céle ce-stmaI de tréba. Dreptil acéla TarAsT porunci de scrisera i pusera ac616 suptt c616ce se chiamA Grane la sfArsitul tuturort Granelort, lipindt lucrurile céle de tréba,ce rAmAsése. Multi dascali cinstitult inpAratt la acést6, cAndt le-aa prepus, austrAnst. IntAT unt Stefant au tAlcuitt Dighesta, Tara Kirilt pe scurtt ; DorotheIo au facut pro tocméla mijlocie. Thalilel Chensort prepuse Codicil% pre lungt;Tara Theodora Ermopolit mal pe scurticelt; Anatolie si mal scurtt, Tara Isidormal pe scurt de cAt Thalilel; numaY ce! 2 ce au izvodit maT pre lungt. Manvru(?)inpAratul ind de mal fAcu niste tocmiri cu multa truda dein tocmélele céle vechi,170 dA Nearale (sic), §i le puse deosebi, cA schimba, pentru nunte, i 16g6 pentrudiataxe si pentru niste taini i altele asémene acestora, care le poruncise mai

dacoromanica.ro

Page 209: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

7-4filliiK

i*0.0419Z4111"."

11111&'s

11.uaniopi'

iair

.:pro,..s,

ili, hoh0, ri .

4,

1 tr IJIIINA

llC

. .;;/;0'"

JígI! ilk)

0111\V

'41

P/

dillilk,

"1.17,1. ifir

111A111

.'(441001,'"

dam.

OnN

1101118."'quo,

-eviliefa Ak..-)""M

1

.,(.4

4111111111 vihro*.%torl:'..etim

otha.,arodmilunt

-701...N1Ipperganntrarom

puwiiirirm

..10,...41r:vviitat

+N

O.,.

r110,3,

6,90.1

IL

;-C;1;

A

E

dacoromanica.ro

Page 210: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

206 INDREPTAREA LEGIY, 1652

nainte Marele Costandint, Tara ella pentr'ac616 mal cu mil& le tocml. Acéle Nea-rele le-au prepus unt dascal Trivuniant foarte dascalt mare ; Tara nu stiu cumu-isupara duhula necurat, eel era mint6 indoita. Dreptti ac61a, canda le scrisése, elaintors6se unele spre folos, Tara altele le scris6se neacleverite i indoite cudult i cu socotinta. Drepta ac6Ta, oamenii carii av6 para i merg6 sa se judece,Cu ac6 prinzare i indoire r6 pre multi pierd6.

Tara maf pre urma de toti de purur6 pomenitul intru 1nparati Leu pr6 in-teleptul, el facù toate alcatuirile una, i cate era puse rasipite toate le inpreu-na inteuna dein Dighestra si dein Codicure, multe si de la Istintunda i dein-Wale luf Iustiniantí al6se, da le Pam 60 de &ITV, inpreuna cu una Savatie MareleSpatarTu, si le alcatul in sase tocmiri i scoase de lepada toate vrAjmasiilec6le Para, de tréba, c616 ce nu era nice de un folos ; pentru ca oamenii cal malda pre urma se indreptara mal spre bine de cata ceT de mal nainte vr6me cariiMeuse multe legi. De-acia alcatuir6 cuvintelor dein c616 ce le alesése, foarte binele aseza i cuvintele c616 ce da raspunsa de fie-ce cuvanta, lucru i vina, ela leaduna da le tocmi si le puse toate la o Grana. i au facut i ela 120 da Nea-rate, ce pana acum ac616 nu se tin toate.

Drepta acéTa i Smerenia Noastra, vazanda o comoara ca acTasta ascunsaca o gradina incuTata, plina fiinda de toate florile darului DuhuluT Sfanta, ale Pur-tatorilor i insufletitilor de Dumnezeu Parinti Sfinti i ai Lumil dascali i lumi-natori, carii au inplut toata lum6 de dulc6 blagovonie a DuhuluT, gandilu zi-canda : ce folos Taste de amandoaa sa st6 incuTate ? cuma zice Scriptura. Mal vantos, aduclindu-mi aminte de cuvantul stapanuluf mieu Hristos pentru sluga c6 vi-

Matthel gl. 25. c16na ce ascunse talantulti in pamanta, zis : sa dau si eu ceva DomnuluT mieu deincate mi-au dat, ca sa nu ma arat sa zic ca voesca numal folosula bineluT mieu.Ce voiTu cu toata inema ca cerbula la izvoarale apelor sa-m puTu toata nadéjd6

P8. 115. pro MaTca Cuvantului FiTuluT lu Dumnezeu, préslb,vita Doamna a noastra SfantaNascatoare de Dumnezeu, i pentru ruga sfantuluT slavituluT Apostola si intaTulMucenic Arhidiacont Stefant, si marele Antonie i Sfantul Grigorie DecapolitNicodim Mirotocenul, ca sa nu las comoara ascunsa nicT gradina incuiata, cesa zic capetele dumnezaestilor Pravile, sa le aduna si sa le prefac da pe ellin6§-te pro cuvinte proaste rumanéste. i am facut alégere deln multe si bogate Pra-vile, trimetanda pan' si la inparatésca Cetate, la Pr6sfantula nostru i a toatalum6 Patriarhfi (ca n-am vrut s. scriu da pro céle tiparnice, fiindu-mi téma ;de ann. au indtputt cartile Pravoslaviei la mana ereticilort, el n'au lipsitt a nubaga cate ceva zizaniT), pan' ce ama aflat la cinstitul nostru fiTu sufletesca KyrGheor. Candi de la Trichis, carele au fosta II Vis., scrisa cu mina, judecata toataarhierésca i langa dinsa _si inparat6sca, cu toate canoanele ale SfinteloraSaboara i Apostoli i a Mareluf Vasilie §i a altora dumnezeesti §i 0141 Parintiinpreuna cu Theolog dumnezaestilort Bogoslovi, scoasa sj tocmita Cu poruncainvatatura blagocestivuluf inparat Kyr Ioanna Comninult, cu mare si multa so-cotinta, de pravoslavnicult intru dascali Diacon i pazitorTult de toata Pravilacanoanele marii Besérici Kyr Alexie Rodniu. i a§a cu multa userdie si indem-nare o am scos de intun6reca la lumina i cu buna voe a luminatuluT i blago-cestivului mieu Domna Io Matthei Voevod Basarab l cu tot sfatul MarieT sale, cublagoslovenia ParinteluT mieu Paisie Patriarhul IerusalimuluT, si ca Indemnar6 a

dacoromanica.ro

Page 211: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

INDREPTAREA LEGIY, 1652 201

doT frati Tubitori de Dumnezeu i tocma slujitori al oblastieT Smereniel noastre.Tiparitu-se-au, ca sA fie de folosula tuturor de obste, ca o gradin& plina de florimirositoare ale raluluT, sau ca un vistiariu deobste Besericil.

Drepta acele, se cade A le caute i A le tie vartos tot-de-una cela ce santaindreptatoril PravoslavieT, ca A poarte grij(h) pentru sufletele Turmelorti, A nucumva A se alunece spre Invataturile striinilort; asa de vartos se cade A se tie decela ce au randulalele Lumii acestila de indreptare ; ca cu acest6 Invhtaturi veipute alege adeverinta dein ratacire striina, i dreptate dein strambatate, mal a-devaratt mal alest de ata Piatra Lydief.

Acest6 puna lége i legatura i hotara imparatilora i domnilora, Patriarsi-lort i Mitropolitilort, Egumenilorti i calugarilorti, Popilor i Diaconilort, Bola-rilortt i Bogatilorti, stapanilort §i slueilor, celort ce obladuesc i cebra ce seobladuesca, parintilora i feclorilorti, Barbatilora i muerilora, insuratilora i ce-lora neinsurati, celor postnici i colort ce nu se postesca, inteleptilor i celortnedomiriti. Acest6 invata 0 pro inparatul si pro domnula A le tie i A le cin-stésca cu toata puteré. Acest6 nu-1 lasa A se piece invataturilor dobitoce§ti.Mal vartos se cede A le aTba, acest6 ypar§ii sau voivozii, Mitropoliiii i Episco-pii, pentru ca lor mal multa socotinta, li se cade s ab i grij(a) sa poarte de in-pitratestile i sfintele Besérici, ca A nu cumva sa se arate nedastoinicT la Dum-nezeu, cAci n'au lacuit pre yob. luY ; ce A vie la acesté bunatati sa-sf inpodo-bésca bunatatea sufletului, ca §i Puterile ingere§ti inpregimula lui Dumnezeu.AcestiTa indreptari de lego cine-Y va zice vraduitoere de ob§te nu va gresi, pentruca amésteca erbile i lecurile, O. le da bolnavilora, de_ tamaduTa§te pe fie-carelede fie-ce boala; si nu numai pro aceia, ce Inca §1 pre cela ce se lenevesca de nupoarta grija de tamaduiala; insa pro unil dandu-le i tinzandu-le erbi tari ei ra-dica, Tara altora aducandu-le aminte de Pegaduinta ce va A fle, aduce-I §i-i radi-ca cu mai blande 16cure. 'Tara unii Anta carii nu Tau nice erbi nice lecure, niceinvataturile acestora, ce-sT ingradesca pristanist6 Poclanief cu neplecaré, §i asafacandu-se mai tari de cat inpAratul, ei-§T Inchid mosia de veci.

Penteacela (o lubitii SmereniT noastre III) la cine se va tiimpla, au de ran-duiele noestra, au de ce de afara, priimiti-o ca o hazna inparatesca, plina detoate lucrurile scumpe, ca veti afla inteansa de toate bunatatile carel indreptézasufletul, ca intaré§te pro eel ce stau si pre eel azuti nu-i lasa in ociaanie. DulceTaste Blagocestivilora, Tara Zlocestivilora infruntatoare, groaznica pacatosilorti, cer-tatoare de toata varsta §i de toata, deregatoria i rAnduiala, inparatilort, Dom-

Boiarilorti i celort ce santa pro mane maimarilorti, Voinicilorti, prostilort,bogatilort, saracilort, calugarilort, mirénilort, barbatilort, muerilorti, Tinerilora

Batranilora. Cä inteleptia a lul Dumnezeu Taste multa in tot feriula, ca mace-ra si cine nu Taste indreptata, de aicé, citinda cu socotinta i cu luare aminte,lesne se va indrepta si se va intari. Curvarii se invata a's1 tine curatia, celt rause invata binelul, cela fara de minte se intelepteza, cela semeta smerita. AcTas-ta invata pro cela nemilosirda milostiva, §i pro eel ce jehuesca ale altora sa ledé ale cul santa, i, cuma amti zice maT pe scurt, tot fellula de bunatati. Cineva vre acela, de alcé va pute sä zleTasca ca de inteuna izvora.

Dreptti ace.% rog smerenia neastra, pro vol pro toti fii Tubiti intru Duhult,cautatl si ispititi scripture, ca asa socotesca ca pare-ca inteansa yeti afla viata,

57038 2(i

dacoromanica.ro

Page 212: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

nar*

!Vap

our,

dao-

or.-

ab)

lifeZ

PV C

a11,

670/

61.,W

ILW

AW

AT

IVIL

VO

W&

MV

AL

1171

".,1

111.

7eW

WIL

WA

74V

ani.W

.WA

NA

IWIL

VA

VW

regl

iu.

10;

.---

474,

1-40

4'1

1-11

0.4)

,,) r

a)

,--

,e-

,

Alt

...',

VI st

go/

P,,

ir...

.,-

-'

(lk, 1.

j,.,

_4,

'"'

a.7

c1,

1-

' ,A

-G

f..

5),

s.

Gi'

.'

"k,..

v t

..,

I ..-4_

.._

,,, .-

,1

L\5

1,,,,

\%.

.\...

:.

Ar'r

2."'

A -

'r"...

..37:

-.",

37X

MA

ngY

Y.I

AN

ICA

TIr

JAZ

VX

VO

NSZ

NA

TA

M.V

NA

MM

XiN

nOiM

TN

ME

MN

ASO

/MPI

NIV

AN

IMIM

PPR

OM

EM

R24

,

1111

11

.,111

0,e

r,te

ro.1

1.11

.111

1111

11,

I1,

1111

,.

1111

10U

. ,I"

I01

11,I

ll

1,3

.

dacoromanica.ro

Page 213: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

INDREPTAREA LEGIT, 1652 203

dupa, cuvantulA DomnuluI; i priimii ca dragoste si cu userdie, i citinda, indrep-tati viata voastra, Yara pre smerenia noastra intru rugile voastre Para, de lénenu uitariti. Si Domnult OA fie cu vol. Amint.

Ca unh Tata tuturor intru Pravoslavie de obste i voitorTula de tot binele.Acelas carele Taste mat susA scrist."

Pe fila 8 hm. verso incepe tabla de materiT, la sfirsitul areia se ailä o gravurä (n° 169)in lemn Intitulatä IIPARGAirbIll, GgAlif: (JudecAtorul cel drept), semnatä Petru Theodor 7159"

Cu legenda:

Déca vrém ce va, e drag si Yubit a fi inparatY Domni Arhierel i aid Scaune,Stégure, PastorI i randigale, vol cautatT de cinstitl Dreptatd, ca sa nu muriV, cesa traitl in cda Lume in VCY."

La pag. 424 se terminä prima parte a Nomocanonulul cu cuvintele:

inGAÉHYEArk û KCAKHArk TWAHTEM G91215,111,1 inHTOOHOMITA, HIIIKEMHA 113 GMHH-

CK,WW, HA nf1ÓCT614 KAACKIal 153KIKI, Tft8A0AkElEA1 MHOPOTAHIHArW: AAHVILLI flHApEAHA

11%0114,1 IIMIÓHCKKIRt: 3. Kit iirATKAK KAWHI : HE 3AKIAKRITE. (Cu rugacIunea ì cu teal,silinta lui tefan Mitropolitul, s'a tradus din elinesce pe limba pr6sta romanésca,ca ostenéla mult pacatosuluT Daniil Andrean monachul din tara PanonieT. In ru-gaciunile vóstre nu-1 uitati.)

Partea a (Ina are titlul urn-W.0r:

HOIROKM1011 KX ANIIIH636X SASHATE nog TÓATE KAHtirdHEAE, SAE

G*Ii11,11AMYKf1ìIH, WH SAE GtATEAWOlt &HITE G-1,66,111.% LEagAlyil, WH SAE IliAW11,1

MATE GltSÓcIflE, KdOEM C*8 *lat8T1t HOE 4 KOVATE AÓK801, KiiftEAE CK IZlíWK llaM*CT-

HIM. Mirk äqt WH suiligAsA ELACIIATE, WH LE SATwp% G2P1ltH EINIKAH,H 11%-

miHRH nSprKTÚ/Ni M Amii3E8, SAK1,111iTd% K8 Ora UM 4MMHAA RAPOLIECTIIK8A811

411-611AM: Kyp IwAHK ROMEHIH8Ali. MK8KKIIT1s.TÓ(310A ATAKOHI, SA RifITH REC*1111.1

ASA POSES LUll 111,3HTÓIHOA Ai 11(IÁKHAX Kvp !Lip flpucTimS.111;1tuum 171 KCAKHA1 dirSbilMHTEAVK: GT644111f1 AlwroonomiTa.

II6KW HOEKEMH1.1. eMIFICKArW ut HOOCTil KACKil 1531iliNt. TfigA0AIOSTEAM r8,4*11111,1rW

K PacoAipivkrk: MH111A4 AH,A,1)1AHA ILIFIÓHCKhha: 3. (Iar acum prin ostenéla i prinrugaciunea i prin tun, convingerea mitropolitulul §tefan, din not traduse dinlimba elin6sca pe limba présta romanésca, prin ostenéla pi-ea miculuT intro mo-nahl Daniil Andrian din tara PanonieL)

La sfirsit (p. 795), dupä o invocatiune cAtre Dumnepire, se af15, iaräsI subscrierea:

AiHïIi1rk:ITAWCIIHICTKA Kam: NitioTpfii ILHOHR111%.

BucurescI, Biblioteca AcadsmieI Rornäne. Museul de antichitätt M-rea NämtuluT.Indreptarea Legia cu Dumnezeu (ed. de N. Blaramberg si G. Missal]) f. i. i a. (Bucu-

rescl 1871).loan M. Bujoreanu, Collecfiune de Legiuirile Romania vechi 0 cele nout, vol. III, BucurescI

1885, p. 135.Cipariu, Analecte, XXV si XXVI. Principia 110. Analele Academia Ronnine, Ser. II,

t. II, p. 109.

171.

UM

â

dacoromanica.ro

Page 214: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

004

4- .47/

62. Tärnosanle, Tirgov;ste, 1652.

UHF61I1fleillOGGAS]

Gbp110KiWHIGGAS

ThPHOGIIIIIeHonk% Alk 11(1f 61111 H H 111 1 111 11

GAGREHIIPt, HOE HMS% 11 Pótt CT%

P$M6H*111 E. KS TÓT% Tynksivh111K 4.1{101:6T t1 4s6frri 4mun -TAT.% 111 H TOKAUITA MI 11 HE pkuA.

KS TOt1TA OiT10,A,1141 hUH KIATSAAt1

[Irk G*HTSASIIul1FITfløMìThKyp: GT64'PIH: II TÓ /1

Ill,Ap,t ILI SIITIACK-k.

ThETOKH1116..¡Tps H H riliTti 111K G4iiT4t KAMti 411 100(1 H larrpt3 IC Xi

TvuorpA4VA liSmuialf ,A,om IwIllaTAi E lit: MI ctn. Í Ki:

In-4" de 35 foi nepaginate. Tipirit cu negru i rop, cu 22-21 rinduri pe pagin5. Titlul esteincadrat cu acelael ornament ca Pravila dela Govora, iar textul cu un chenar de linil. Cuprindecáteva frontispicil i initalele ornate ca i Pravila. DupA prefatA se gAsesce o gravurA pelemn, representAnd Saborul Maicil DornimluT (n° 158), iar pe verso titlului Rtema MitropolietUngro-VlahieT aceiael ca cea din Mystirio, 1651, cu inscriptia i versurile acestea :

172.

Semnuld Carele Iaste dat dela Dumnezeu pr6-Sfintilor MitropolitT al prATUgro vla hid

wirr;

hi,

Sjia11.

dacoromanica.ro

Page 215: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

RNOSANIE, 1652 205

STEFAN intru arhierei se cinstéste,Cu tolagula pre toti obladulaste,

Numelei arata i lucrurile,Iara nevointa, folosurile

N6mu1uI Rumenescd, cIasta Tarnosanie,Iar5, dascoperl buna folosire.

Pe urmatérele 5 pagine se aflé, prefata acésta

STEF ANC Cu darulu i mila lu Dumnezeu Arhiepiscopti i Mitropolit apazitel de Dumnezeu Cetate Tergovistii si a toata Ungrgylahia

Tuturor tocma Slujitori frati, Iubitorilor de Dumnezeu, Arhimandritilor,Protopopilor, i altora carii se afla in randuIala Smireniei Noastre : Tott binele,si de Spasenie dela Dumnezau inpreuna cu blagoslovenie sa va se d6 Roaga.

Nice odata nu mi-ara fi voYa sa lipsesca cu toata inema si sufletul (osfintilor i cinstitilora mid frati i tocma slujitori) sa privaza catu mi-e putéréCu lucruld, la toate la c616 ce santa de tréba si de folos, cinstituluI i sfintuluinostru néma Crestinesca (de In carele ma traga i ea), ca sa se cunoasca ade-varat de toti userdia i caldura car6 amt catra sfinta a noastr5, maIca Besérica,cuma dupa altele arat facutt i cu ada,sta Tarnosanie, de o atilt tiparit can de-graba, car6 e foarte de tr6ba NémuluT nostru thraI rumanesti, ndindu-le prelimba sa poat5, intelége. Drepracélainpodobindu-a cu toate Teremoniile pe

Cu fiorile typiculul romanéste, n'am lasat a nu va scrie sa stiti ce e lucrult elcuma se cadEri-Ffá-e--,c sY cine, de carele voIu incepa de aic6, i Iaste asa:

TreT lucrure santa carele nu poate nimen6 sa le faca, fara numaI ArhIereula:adeca, Hirotonia, sfintia Myrulul, i Tarnosania sfinteY Bisérici.

Acest obicIaTu tine sfinta Besérica a rasarituluI de la tocméla a sfintiloraApostolI (oarele au luat de la puitodul de lége singurt Domnult Nostru Is. Hs.,curna marturiséste Dumnezeescula Apostolescula ucenica Dionisie Areopaghita incarté lul car6 scrie pentru sfinta randuiaia a Bes6ricii i) zicanda : cd. i Preotii, macardde vor fi si facanda niscare randuIale de In cinstitele taIni, iara asa nice °dataO. nu fie volnici sn, indraznésca popii a face sfantula Botezt fara de DumnezaescultMyrd, nice sa obarsasca Dumnezalasca taln5, a pricistinieT, de nu va aril duce chi-purile Pridastenief la Dumnezeescula jertavnica, adeca a nu sti deistvul sfinta Li-turghie. Asijder6 nice Preot poate fi, déca nu va )1 harnica sa se sue la toaterandulalele spitelor Preotestf. Drept acéla DumnezeIasca tocmire, sfintir6 randula-lelora Arhierestl i facer6 DumnezaesculuI Myra, si d6istvuiala sfintuiul Jertavnicaadeca Tarnosania, put6r6 acIasta se-au dat sä fie sa deistvulasca acést6 rd,ndulalenumal Arhierell, carora lis date si au toate randulalele desavarsita.

Maxima sfintula ispovadnica, talcuitorIula alt lu sveti Dionisie, pentr'acést6cuvinte zice : sa tij a nu e data sa sfintésca i sa facia PreotiI Myra, inca niceJertavnict sa sfintésca (adeca sa tarnosésca) i sa faca Liturghie pro dinsul, nicesa hiroton6sc5,, pentru cd, ac6st6 numd Arhiereula le face, si fara de acést6 ran-duTale popa nice poate sa botéze, nice Liturghie sa faca, déca nu vor fi sfintitemal nainte de Arhiereu.

dacoromanica.ro

Page 216: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

173.

[1 6 5 3 - 5 9]

63. Diplome date de Principil TransilvanieT preotilor romanesci, tiparite din po-runca luT Gheorghe Rakoczy, In Belgrad (Arde).Despre aceste diplome gasim in Cipariu urmatórea Insemnare:Le avusem, ci perira In a. 1819, latinesce se aflau la D. Protopop Gr.

Mibali. Ele erau date de mal multI principI Transilvani In fav6rea preotilor ro-manescl, din carele unele se afla si la incai In Chronica Romanilor; vOT Acte§i, Fragmente p. 192, 194, 206. incai serie ca s'au tiparit la a. 1653, si esempla-riul mieu nu avea an, §i apol cuprindea si diploma lui Acatiu Borcia din a. 1659.De unde anul editiunel cel putin e dubiu."

Sincal, Chronica, la a. 1596 i 1609.Cipariu, Analeete, XXI §i XXII, Acte gi fragmente,192, 194, 206,

206 TXRNOSANIE, 1652

Asijder6 Tara Inteacesta chip si Gheorghie Pachimera talcuitorTula lu CTH

(sfintul) Dionisie, Tara de ac616 cuvinte graiaste: acésté (zice) mai dein toate ran-duTalele se cuvint Archiereului : sfintia MyruluT, Tarnosania i Hirotonia.

Drept c6Ta nice cuma nu poate sa sfintésca sau sa tarnosésca Besérica de-savarsita ; Tara de va indrazni sa faca acIasta cineva, acela nu e numaT cace nuface nemica, ce Inc. cace indraznéste da se atinge de put6r6 car6 n'are si nu-i edata, el gresaste pacat de moarte, i apof va cäd i supt vina luarii Daruluisau a afurisanieT.

Irisa (Idea vréme, ce de multe ori se tampla, de nu poate sa. mérga Arhie-reula tot de-una petutindiné sa sfint6sca Bes6ricile céle noaa, carele-s desarte deslava lu Dumnezeu in multa vréme; atunce Cu voe i blagoslovenie sa trimétape Protopopa, sa, pue Antimisult blagoslovita de Arhiereu, carele are blagoslo-venie i put6re ca acéTa, carele fasto In locul Prést(opului, pana ce se sflntéstedesavarsit, ca sa se poata face Liturghie in Besérica, pana, ce va ved' Arhiereu-luT prileja sa m6rga, sa o sfintésca.

AcIasta (iubitilor miel frati i tocma slujitori ca_pentru sa se indreptézenémul Oral noastre) ama tiparita, i am cusuta langa dinsa si cum trebue sasfaramésca Arhiereula Moastele sflutilor mucenici, si mutaré Bes6ricii, sau clatir6Préstolului In doaa chipure, tott cu tipicula Rumanéste, asijder6 i blagosloveniaAntimisuluT Cu tipicul luT, de toate pe randa cum trebue a-1 sfintl. Drept acélapriimiti, rog, buna m6 userdie, cum, de va vré Dumnezeu, o yeti cunoaste tocmaicalda In toate zilele, adaogandu-se spre dragost6 dascoperirel invatAturi de folo-sula taraT si a sufletelor voastre tuturort. r R RKC4rK M noARTIL fipaTo-ItIORM KAIlliMS, fi 111H* ¡ME 11% CIA* 11110111ili1iii.

e?IiHHt IIIIITIK6CTTi 171,* (?), û MHOIVATHii nwrw RArkR1111111 IlpHE*CTILSiT. (Netraductibil).

Bucurescl, Museul de Antichit4.;

dacoromanica.ro

Page 217: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

174.

1.656.

64. Catechism calvinese, tiparit la Be!grad (Alba-Iulia) in Ardél.

ScutulA catichizrauplui Cu rAspunsu den scraptura sv-ta. Inpotrivaraspunsului adoao tali, fAra scriptura sv-ta. (La sfir§itul pcirtif a lia:)i s'au tiparitù in citate in belgrad. Valet 5170 (?) christova 1656 ni ta

Tunie 25 dna".Din cele dou6 exemplare din ac6sta carte, cunoscute in timpurile din arma,

nu se maT gases° nicI unul. Cipariu a perdut pe al su in 1849; lar cel dupa careGheorghe Baritiu a tiparit editiunea sa la 1879, dupa insarcinarea AcademieY Ro-mane, cu telta intentiunea editoruluT de a-1 depune in Biblioteca AeademieY, nu sescie unde se va fl afland. Titlul de mal sus si amènuntele urmat6re sunt scbsedin acésta retiparire, in care de alt-fel nu se indica nic/ formatul, nicI num6rulfoilor, ea un cuvInt niel o sciinta despre forma externa a carta.

Cipariu spune ca acest catechism erá de formatul in 12°. Na scim insa dece iI da data de 1657 in Ice de 1656.

Cartea cuprinde tref partl:Partea I are titlul de mal sus si cuprinde Inca un capitol: Despre icoane".Partea II-a are titlul: Cuprinsatura si partile invataturiai de spre credinta

crestinlasca, cu intrebari, si cu raspunsurf, den scriptnra sfnta".Partea III-a : Cinula si invatatura pro scurta de sfntel (sic) taine, cu care

traesca crestiinii in besérecI, sa sa §tie cumil voril trAl cu ele bine dupa scrip-tura sfnta, cuma de spre botezu, de spre cina domnului, si de spre sfnta casato-rie, si de spre desparteniile cu oca dirépta si de alte lucruri carele-sa de lipsacrestinilora".

La sfirsit: Via, 1656. Cor. Geor, mor. (?)"Catechismulu calvinescu inpusu clerulul Qi poporuluT romanescu sub domnia Principiloru

Georgiu Rákoczy I. si II. Transcrisu cu Nero latine dupti editiunea II tiplirità In anulu 1656,insocitu de una escursiune istorica si de unu Glossariu de Georgiu Bariyu, Sibiiii 1879.

Cipariu, Analecte, XXI §i XXII. Principia 101 0 106.Sbiera, Mifceiri culturale, 106.

CATECHISM CALVINESC, 1656 207

175.

dacoromanica.ro

Page 218: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

1.72.,t 4

,t4( Ker6 ME kiiii5vt;0 615tiNe if

176. Frontispiolu din Dosofteiu, Vie tile Stinflior

1673-1746.

1673.

65. Dosofteiu, Psaltirea In versurl, Uniev 1673.

liATIIP6fi TSASí l[popóKk PIMA

II9I AIIMKX PSIVIN,NCKN. KSBiWA IIIA KS TWATM KfATIASAA

4nTp8GTE* 4H IIET1191 KOE

InbAtiAAuAk,11,% pia Al tun A 6 K

Aim CATEM cKininTSinl a clignnwilk 11-hpinikk AA

CKAAHAWIIII CATIA Ric/holm-1, KS AStirm OCTEWk

AM $11 MSAII,k SA CWKOTATM Hai IlEilKATX, DONN

CATGIE KionSol TOKMA

TAG 4H tIA101113.Çi *WAIVII KS wmpATE AE

GMEIIATSAk A000.0,0 AIHT110110AATSAk Al

ivo,1

K AIONACTIiIpS 01CMCKOM Tynomk

flakwspaelicAl. 11.-kTA(17, COTRNIEN : CK*T :

(In Mcindstirea Unievului s'a format prin tipar, la anul dela facerea lumef 7181).

5976! 27

XF,

11111

dacoromanica.ro

Page 219: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

210 DOSOFTEIU7 PSALTIREA IN VERSURY, 1673

In-40 de 6 foi farà paginatie si 258 foi numerotate insl gresit (1-16, 20, 18-20, 22,21, 24, 23, 25-27, 26, 29-84, 81, 86-119, 130, 132, 133-153, 146, 158, 156, 160, 153, 162,160-179, 182, 181, 180, 183-186, 188, 188-265), si o ibie la sfirsit. Titlul e incadrat In florlde compositinne tipograficA. Tiparul e negru, iar rosu numaI in titlu, dedicatie i inceputulPsaltirel. Caracterele aunt de 3 miriml (v. facsimilele n° 178). Pagina, incadrat& in linilsimple in trel parT, i indoite in partea exteri6rA, are 18 rindan. C6lele de ciao 4 foi au casignaturA alfabetul cirilic

Pe verso titlulul s aflA stema Moldovel intre initialele Domnulul loan Stefan PetraVoevod: IO. G. II. B. E. M. I'. M. i urmittnirele:

Stihurl la luminatula Gherbt pcipsk) a Oral MOLDOVEY.

177.

Capulti celt de buort de flara vestita,samnéga putYare Oral nesmintita.

Pro cau-I de mare ffara i bulaca,coarnele-m pasune la paminttl as1 pléca.

De pre chipti sa viade buorulA ce-1 place,c'ar vrIa-n toata vriamIa sa stia tara-m pace."

Cele-lalte fol liminare sint ocupate de cele doub prefete care se reproducPRÉLUMINATULUI I PREcinstUulu, i Milostivulut nostru Domnit, Maria

sa loan Stefan Petra Voevoda, din mila Jul Dumnesidil Dommi a toatd TaraMoldovel, dela a tot putiarnicula Dumnellad, poftim21 mdrii sale &Imitate fipace cu viald ndrocitd set petrel nuiria ta de pururia adevdril.Toate lucrurile acIalla, Milostive i pr61uminate Doamne, earile fac ruga

smintéla, ne-nvata sfinta Scriptura s ne ferim de dame; de care lucru &Hsi-Tastul asè serie : nernica sa nu vá smintésea a vA rugarTa pururia." i singuit

(11(, H-11,11).

acl:

dacoromanica.ro

Page 220: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DOSOPTEIU, PSALTIREA IN VERSURY, 1673 211

Domnult Dumnedat si mantuitorTul nostru Is. lis., de multe oil aducò aminteuciniciloril, i singur, cu sine le anta chi pt s s roage pururTa; maT vratos casi IntracTaTa noapte intru caria patina da de buna voae au Isuferitil pentru spa-

3 Inf101iC M.4, 151( A Cb M gs, /)

nE Al&c369.6, 42?tiè# ti'ryfi AAivfit; Tat WrfANifTi., j'A AV f Al chti14191

Agt1 Iii6A.Y1IrktiA

G7triiiii% Mana, 141111,11 ;silIAtugrZff1 VII' 441)Ch1:5iof1 cAóticrtifir414

ltCpnve tv448 MAHE

/y14AfTg VE AUlf +111111, AFAAy,f,

Hit tdiAcrrA HKrItt'ff,

IfLilliovi+ fyiCKAT riiti 540.17114 Aliti 11A(Pfl To K3,A,MN4 ,

.,7 .- Y1

AA.0 "A ti flErrfAVE toM .. .

AC MISA

178. raginit din Pealarea n reranrr de Dosoftein.

seniTa noastr6, de le-aA (jis priveghTati i va rugatT ca sa nu cadetT In napaste."In ce chipt i 14 sfintii Patriarsii din IlagTa vIache Impliratii i Prorocii, callagIa noaa sflntii Aposta, si urmatorii sfil tiilorfi sale, precum aflam In sfintele cartIca nepArasat sa ruga sfintiile sale ua i noaptTa, toate greutatale i nevoile

ia71.11...

N.

Af

J

si-n

dacoromanica.ro

Page 221: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

212 DOSOFTEIU, PSALTIREA ÎN VERSURY, 1673

sale cu ruga sa mangaIa, i cu dinsa toate razboaele a pizmasilora trupestesufleteste le-mfringia si le biruia; precum cjace i sfintula loan Zlatousta : cinecind-va din credinciosT rugIndusa n'au biruit? si cine rugIndu-sa pre pizmasiTn-au Imfrinta? c aciaTa Taste priimita lui Dumne4ati, i aclaia place lui Dumnecjat."Cum si sfintula Apostol Pavela oce: Neparasatv rugati, de toate multamiti, eaaciaTa Taste voia lui Dumneqaa de Hs. Is. Tntru voi". i iarAsT cace asia : luatisabiTa cia suflet6sca, caria 'Taste cuvIntula luT Dumnelaa, cu de toata fagadarugAcTunia ruglndu-va preste tot ciasul cu duhula". Asia 45.ce sfintula Kipriïanü, camal tare platose de cat ruga nemica alta n'avem, ca ea dinsa toate razboaeledale tare putem sa le fringema, ca Ta Taste putiare cIa suflet6sca i pava luiDumneçlaa, ca car% putem sa ne sprejinim, si sa ne aparam de toate grauta-tale. Penteaciara ni s-au 'Arun smerenii noastre a hi lucru de tréba si de folosde spasenie, tlacovaniia-i aciastii sfinte carti a sfintului Proroca David, caria Tasteplina de ruga i plina de tainele dale mare a lui Dumneçlau, penteacIala cu multatruda, si vriarne -ndelungata, precum am pututa maT frumos, ama talmacitt s'amscris precuma au vrutti Dumnegaii, sa poate trage hiria omuluT catra cetitul el,

supta cinstitul si de mare cuviintia, si blagoslovita numele MArii tale o amaratata pre lume, ca sa poata hi maT mare -ndemnare catra ruga si catra nevo-inta sfinW besTarici, ca acesta obicTaI Taste din batrani, scotInda v-una izvod densfinta carte, a-I serie supt numele a de mare cinste scaunt. Ca si cuma au facuttisfintula Apostola evanghelista Luca, scriindu-s1 sfinta evanghelie i Ddaniile sfin-tilora Apostoli, la mare si cinstita Domna Theofil le-au scris, as% i smerenilanoastra sfinta cart% aciasta slavituluf i pré cinstitului si blagoslovitului nume-lui mart tale supta aparatura o am scris, ruglndu-ne marii tale ca DomnuluTnostru milostiva, sa o primesti maria ta ca snopul cela dental de graa, si prenol rugatorii marii tale a hi milostiva. Intr-acTaia daruiasca Domnula Dumnegaaindelungata si narocite, DomniTa marii tale; Intru mila sfintii sale catra cinstrasi lauda santa numelui säu adevara.

RugAtorIul mariii tale smeritulDosoftei Mitropolit Sue'avskii,

Symeon Typarnica." 77cu toata inema."

La f. 4 hm. v.:GlI0E0

,Irritopinundri ECT (1,13SMIt Kk FIHCAIIYH eV'ómh. 2)llHCi%LTMIIKIi1. OETIK6C. proistorie. Osaugnikiti. 1,4),FilitZn. pro obiciaT. 1111OCKA3AEMKIA, diuropmc. Pre alta plAzui-turIa. ITAIIOCATEM16111, larr4opciac. pre mutare. Patru Intalesuri are sfinta Scrip-tura IbunifirEnaknti Taste cuvintula cela ce nu te lasa sa-la lad intr-alttil chipa decum Taste scris, ca i unde çlace domnult Ilristos : flak nocnio RAM otrk(Itírrtnia

ITCT 11 H hl (Cy (WO icjçó,wr. Ea vol trimite-va mingaetorTula dela parintele, Duhula cela adevarata care de la parintele purcrade. Acesta cuvintacine-la va socoti intr-alta chipt, acela-I strein Cu totula de sfinta besiarica.

CasirqUilikai Taste narava In sfinta carte, ca si cInda Qace lIgnormox pa-30011TH BAKONk, LIM N'am venit sa rAsapasca llagia, ce sa o amplu. III-

iuipit Wit EtYkliiii iu ai IIA MEIL N'am venita pace sa arunca pre pa-

Cutrint cittrci cetitorifi. 2) Patru intelesuri are Sfinta Scriptures.

dacoromanica.ro

Page 222: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DOSOFTEIU, PSALTIREA ¡N VERSURY, 1673 213

rninta, ce sable. Cu cuvintula cela dintal Domnula Hristos face indemnost preJidovl clitra ascultarTa sfintel Evangheliet, Tara cu eel al doile le da, groaza pen-tru cet inderepnicT.

flnocicasAmTri Taste ca i clumiliturile, cindil alta graestt si alta sa-ntaltage,ca i : Mcw HinnómipoAkim, Kvkqh,Air 113116AONCE. Ca st6rpa nascu stapte

c6 Cu cucenit multi au slabitt. Va a 1;laca ca. bestarica c6 din limbY, carTa erastérpa de darula lui DumneOat, au nascutt cuconT de la Hristos mirele sail : cTale7 tate i tapte darurl a sfintulut duht ; Tara cé ca cuconit mitt, adeca beata-rica legit vechT (carta sa ()ace umbra legit adevarate), aa slabita s-aa sterpita detott darult lut Dumnedat, pentru néscultarta cuconilor el, calla mainte era plinade darul luI Dumnedat cu Proroct si Apostoll.

lipaióciihni taste ca nestine ce va sa-1 sa-ntal6ga cuvintul dintr-alta samna-tura, de povtaste. Inteacesta chipa : KAMM& iP6NCE iosp-krowa CIA RIIICTK

El& WKS irAS. Piatra ce nu o socotira ziditoriT, ac6 fu in capult unghluluT. Acestacuvintt sa muta la Domnula Hristos, ca. nu-1 bagara 'n sama Jidovil calcatoritlegit, ce sfintia sa stata capa unghtuluT legit vechT si legit noaa, de le impreunaambe, c Sfintia sa Taste capt sfintet bestarici, miresiT sale. Aclaste patru intale-surt scris pentru cetitoriul Tubit, ce va ay% osardie a cerca s.-ntalégaintr-adincula acestit sfinte cartt. De-a,ctasta m-am rugata sfintiii sale parintelut

pré fericitulut Patritarhula de mt-aa scris adaste patru intalesurt Inca atuncecanal venisa Sfintia sa de era arhidiacont la Parintele Nectarie Patriarhula de

Atunce ml-aa scris sfintia sa tizuift miet, carele acma taste in locultparintelut Nectarie Kyr Dosoftet, si de pro isvodula Sfintii sale am seria pre-cumt sa viade."

La sfirgitul acesteI prefete sS afl. urmit6rea notiti, tipäritä eu caractere miel

A. lui David Mail Proroca si imparatt Psaltire, tlacuita rumentaste prestihuri ca numart tocma in slovenitu : paRHOCII6NSH4 fi noA6suo OKoutinEtiima, adeca

In coadele stihurilora pre o giasnic3, intr-un chipti tocmite.Acésta satin. carte au facutu-o sfintul Proroca David, de ne arata inteinsa,

Dumnecjairta i omenirTa DomnuluT Hristos, si muncile si de moartia si de in-vierta, i suirta Math sale in cerl si de toate ce au socotita a face Sfintia sapentru spasenita noastra si de sfanta Précesta si de SfintiT Apostolt si de toataSfinta Besiarica, de razbotula i izbanda el', si de gtudetul ce vine, de muncilepacatosilora si de binele direptilort, si de bunatatale lut Dumneqat ; si de lau-dele lul are in sine psalomt 150.«

Pe ultima fati a foilor liminare sÖ afle o gravure In lemn represintind pe David ingenunehT, rugindu-se, ca inscriptia de-asupra capuluI: Adirk AAA,

Top eel 150 de psalmi sunt versificatl in versurl rimate de diferite miriml (dela 6 pinela 16 silabe) k4i in strofe putin variate. Psalmil 28 §i 86 au §i un comentariu Intreg, pe linetextul versificat; iar la ps. 50 §i 121 comentariul este ficut numaY asupra cite unul singurverset. La f. 26t v. se afli Psalomuld laY Davidil ce s-ad bitut ca Golilad" In prosi.

Pe f. 265r. si aflá versurile lui Miron Costin asupra originel italice a Rominilor :

TKOPellie IIPWIGGTthirw )1,RWOHHICil REMIKarw,

HIININtH

1) Compunerea lui Miren preacinstitui Vornie mare de Ora de jos.

dacoromanica.ro

Page 223: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

214 DOSOFTEIU, PSALTIREA iN VERSURT, 1673

Niamult Oral Moldovel de unde dtraçla?Din tara Italief tott omult 86, créçla,

Flfah intM apof Traiant aü adus pre-acicePre strAmo§if cestort 0[1 de némt cu ferice.

Ittsadit-at tArAlorti ghotarele toate,Pro siamne ce stau In viacl a sA. Tedia poate.

Elt cu vita cestui n6mt tara rumAmJscaImplut-au, Ardauln tat i Moldoven6sca.

Siamnele stat de s -Ad de dInsul facute,Turnult Severinului s custe-n vremil multe.

Stremo§if lioldoveel adus-at In tara,Pro Ghetai Cu sabila scotind din hotara.

Stau siamnele poduluf Cu praguri c54ute,TarimIt Severinult de Sevirt facute,

Podult prestl Dunare-n tara Rumanßsca,De-at trecutull o§tile-n tara UnguréscA.

Pre-acela pod au trecutt Moldoavef stremoqii,BAttnd rAzboi cu Dachil a Sasilort mo§il."

Pe verso aceleiagl foT st) an 12 versuri de cuprins religios sub titlul Apostrof", pro-babil tot de Miron Costin.

In fine, pe ultima kiie s aflA expunerea credintel ortodoxe de S-ti1 Ambrosiu si Au-gustin In slavonesce.

Manuscrisul original al Psaltirf in versurf, cu subscrierea gi cu note autografe ale auto-rulul, a fost dAruit in 1877 Academia Rom hue de D. A. Sturdza. A.cest manuscris este dedicatlul Duca Voda si are semnatura autograf4 a la Dosofteiii ca Episcop de Roman.

Bucuresci, Biblioteca A.cademieT Romano. Biblioteca Contralá. Bibl. D. A. Sturdza.

Dosofteiu, Mitropolitul Moldova (1671-1686), Psaltirea in versurf publicatä de pe manus-crisul original si de pe editiunea dela 1673 de Prof. I. Bianu. Editiunea Academia Romano:),Bucuresct 1887, 1 vol. 80 de LY1+520 pp.

Cipariu, Analecte, 249. Lambrior, Carte de citire, ed. II, 280. Gaster, Chrestomatieromancl, I, 208.

Popp, Disertaye, 89. Cipariu, Analecte XXXVII si Principia, 107. B. P. Hasdeu,Psaltirea versificatei a mitropolituluf Dositens din 1673, in Columna luf Traian, I (1870), 44 giurm. D. A. Sturdza, Un manuscript al Psaltiref in versurf a Mitropolituluf Dosoteiii, in Con-vorbirf ¿iterare, VI (1872-73), 157. Melchisedek, Chronica .Romanuluf, I (Bucurescl 1874),283. G. Seulescu, Glosariu din psaltirea mitropolituiuf Dositeiii, in Buciumul .Ronain, II (lagl1877), p. 1 j urm. Analele Soc. Academice Romdne, X, 77. Ortodoxul, foae eclesiastica,Bucurescl 1884, p. 103. St. Dinulescu, Matta f i scrierile laf Dositeiit Mitropolitul Moldovef,Cerniutt 1885. Miron Costin, Opere complete, et-l. V. A. Urechia, Bucurescl 1888, 11, 487 siurm. Sbiera, M4càri culturale, 48.

dacoromanica.ro

Page 224: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

179.

66. Dosofteiu, Acatistul Näseit6rel de Dumneget, Uniev 1673.

HP EIT 11k IIIAK .40T OT

171 /11. 0 d e e IrkHp cl"kri -Ram.

Kf1110111. 1OGIIPG6111.,11npógiA GrITEMiklitt 2116116k12

ICK rxs H alMS

HOE MIME% CAOHEH6CK'k, HE

PSAmmient,Tp8AomógYEArk

IlpftiVCITIEHHVW Kyp rfia 4t AocoAlia,

Tp0110/16Thl GS4AFICKArW, Û Rea aomAkeKlIa

BF/ma.K IHOHACTHO OrifEICKOM11,

Tynomk liswspasficiaPok: (Igor.

(Preacinstitul Acatist i Paraclis al prea sfintel IsTlIscatòre de Dumnecjeu ; ca-nonul Invieril, i cele-lalte mftntuit6re rugAciunl cult Domnul nostru Isus ChristostalmOcit de pre limbd slovenfasa pe limbd rumOnfasal cu osteneala i sirguintapreasfintitului domn Orinte Dosofteia, Mitropolit Sucevil 0 a teltA taraIn manastirea Unievulul s'a tiparit. Anal 1673).

In-40 de 48 fol numerotate. Tipärth cu acelea§1 caractere ig pe aceia§1 'Artie ca Peal-Urea in versuri.

Pe verso titluluT se an o gravuri pe lemn representAnd pe Maica Domnului cuin brate. La inceputul textului un frontispiciu, cu Maica Domnului, Isus Christos gi St. loanIn medalidne.

FLA prefata, niel dedicatie, acéstA carte este mal tot-cleauna legat& impreunii cu Pea/-tire& Tot textul, afar& de cAte-va titluri gi indicatiunile tipiculuT, este in romanesce. F6ia dinurma este ocupat5, de clout' rugaciunl, una a St-lui loan Gurft.de-aur gi alta a St-lui Simeon.

Bucuresci, Biblioteca Academiel Romano.

Gaster, Chrestotnatie, I, 214.

Cipariu, Principia, 107. A.. Pumnul, Lepturaritl ruminesc, III (Vieanna, 1862), 42.B. P. Hasdeu, Acatistul moldovean al mitropolitului Dositeu, in Columna lui Traian, I (1870),n° 10 gi urm. Melchisedek, Chronica Romanului, I, 302. Ortodoxul, f6ie eclesiastici, Bucu-resci 1884, 103 gi 107. Dinulescu, Dositeiu, 128. Dosofteiu, Psaltirea in versuri, ed. Bianu,X. Sbiera, Micäri culturale, 72.

215

MoldoviT,

dacoromanica.ro

Page 225: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

216 PILUTIO, CATECHISM, 1677

-1677.

67. Pllutio, CatechIsmul ereqtinese, Roma 1677.

DOTTR1N A

CHRISTIANATRADOTTA IN LING VA

1711.L.A.Orld

DAL PADREVITO PILVTIO

Da Vignanello Minore Con-uentuale di S. Francesco.

IN ROMA, Nella Stamperia dellaSac. Congr. de Propag. Fide. 1677.

In.12 de 2 foi nenumerotate si 32 pagine. Tipkit Cu caractere latino si cu o curiosaortografie. Pagina plinl are 25 rinduri. Pe titlu se afl& semnul Propagandel cu inscriptiunea:Euntes in universum inunda?» praeclicate evang. omni creat.

Titlul la pagina 1 §i titlul curent este urmatorul:

KATEKISMO KRIISTINESKO.

Pe f. 2 hm.:

Imprimatur. Si videbitur Reuerendissimo Patri Magistro Sacri Palatij Apos-tolici. I. de Angelis Archiep. Vrb. Vicesg.

jmprirnatur. Fr. Raimundus Capisuccus Ord. Praedicatorum Sacri PalatijA postolici Magister."

Bucuresci, Biblioteca Academiei Romana (dkuit de E. Picot). Paris, Biblioteca Natio-nala. Berlin, Biblioteca rega14.

Buciumul .Roman, I (In! 1875), 271 si urm. (retipkit in intregime).Cipariu, Analecte, xxxvnI si 254. Papiu, Tesaur, I, 105. Gaster, Chrestomatie, I, 226.Concordia, II (Pesta 1862), p. 352. Amicul c6let, III (Sibiu 1862), no 51. Hasdeu,

Archiva istoricii, I, I, 176. I. Bianu, Vito Piluzio, Documente inedite din Archivul Propaganda,in Columna lid Traian, 1883, p. 142. V. A. UrechiA, Schife de lstoria literatura roma' ne, Bu-curesci 1885, p. 203. Sbiera, Mifccirl culturale, 106 si 141.

dacoromanica.ro

Page 226: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

181.

68. Chela Intelesului, BucureseT 1678.

MIA 4A6AeGgAgfi JGitóant nfIE MUM% iltSM(%)Wlicic% KS WO I ALA

Ifrk Grisii RçjIKe¡i. MHT: Yx0, KnaK I .3 BHA llrk,lSM, 4041: 11U 11.10 Rof.BOA. uni ca8 TyfiripHT 41-100 MHTpoli GSKS(Ifiji 71H1111 4041 odkoli.

In-folio de 4 foT nepag. qi 108 fol numerotate. Tiparnl negru, cu ornamente. PaginaincadratA are 32 rindurT. Cdlele an cAte 4 fol f}i signatura cirilicA. Titlul de maT sus esteincadrat lute° gravurA mare pe lemn, represintAnd o cheie, un semAnitor, o sable etc. cuinscriptiunile urmAt6re gravate deasupra Tie cArut luau represintat (v. n° 183):

A g Matt Meta InttlesuluT, et. nici stinguri al intratt, nici pre céTa ce auvrutt st Intro n'atT ltsatt. Luca 11.

Cuvintele Domnului, cuvint(e) curate, argintii ltmuritt. Psal. 11.nEsi seinuineltorulù ca se samene. Math. 13.Spatd sufletésct, car6 Taste graTult lui DamneçIeu. Efes. 6.Ca unt canon 12 va da glast. IsaiTa, 16.,Ca o trcimbila va da glasult stir. IsaiTa, 58.Au dore nu stat cuvintele Inge arzAndti ca focult, zise Domnult, i ca

anti docanii zdrobindt pietri. Ieremifa, 23.Ca SH astépte ca plota laminar() mé, si se pogoare ca roao graTurile méle.

Ca tunetu de pie troscott, si ca c(a)i despre ant. Devter. 31"In partea do jos a acestei grave( se citesce numele gravorulul : Mtn. KK-1678.Pe verso titlulul stoma Mitrupolitilor Ungro-VlachieT (facsimilble n° 182) cu inscriptia

stihurile urmAtóre:

De In patru styhii, pre milt Dumnezet ratpatru sémne, Archiereilort Hs. ail &run:

Crucé, ctrja, mitra siç_a_pa.st_milt are,ea acéste patru arme st. batt rtzboTu tare :

Cu crucé vrtjmasult ne vtzuttl sa birulasct,ea carja oile céle sufletesti st pAzésct :

Mitra podoabt arhierésca insemnézt,_Qapasultrumbrire DuhuluT sfinta lucrézt.:

Fiinda si Kyrt Varlaanat Oral rumanesti pastorTust, afla limbii sale de cuvtntult lui Dumnezeu dtruitor.

217

59761

1.678.

I

zidittl,

28

dacoromanica.ro

Page 227: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

218 CHE1A iNTELESULUT7 1678

Semnulii, carele Taste dat dela Dumnezeu, pr6 sfintilort Mitropolitl TaraiUgro-Vlahiei."

182.

Pe cele 2 fol urnifit6re se afla prefata ac6sta :

,VARLAAllt Cu mila lui Dumnezeu Arhiepiscopii i Mitropolit alû Targoviftiiala scaunului Bucureftaora, Exarhit PlaIuld 0 a toata' Ugro-Vlahila,

Tuturorti pravoslavnicilora cre§tini, carii santt nascuti intru limba noastrarumanésca sanatate, spasenie, roaga i priiWe cu toata mema.

Zis-au inteleptula Sirahti, precuma Taste scrist in cart6 lui, in 33 de ca-pete, grainda : a toate rautatile invata pre mil leneviria.

Puinda i smerenila noastra Innainte cuvb,ntult stapanului nostru lui IsusHristos pentru sluga c6 16ner, carele luindü ta1antulü dentru mana DomnuluTsau, n-au vrutil s lucréze cu dansula, ce 1-au ingropatA in pamanta, o! Iubitecititoriule, socotit-amt ca sa nu caza qi asupra noastra judecata ado, strapica,car6 s-au zist slugil aceila, precumt rnarturis4te Matthei bunulA vestitoriu, in25 de capoto, grainda : luati pro aciasta sluga lénege, car6 nu Yaste nici de o tr6ba,

aruncati In tun6reculti celü inpartitt. Sfintula Ieronimt i sfintulti Rant

dacoromanica.ro

Page 228: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

A"HgClqfntMKtHHHM.Olf q At,

zatipsulloWl.Az, Trict 2k omtiv 1)7

TI

()KAM,'TApo6i114At filEt.!trim, Kt-

t-nirammer,

,

211111"**114` 1-511.4/11 1"1/1411iiituiltilliivail4iiitikNr.

514101

011

,71111.11L[.N - _

iiiiiitb,61% iiiili'llilli»)IfilNetit40

/..;-

(»ICA VI fl,EMPg'fAK1-!ßAAUdyi v Mh :ctr DNA A

3;1 [0 AirI a: ko liiifioe;W rrvivon ,i,friti;r'mwroo swat fIr

AO "A XOH

188. Clicks 1nfet6ertati6, Bummed 1678. Till%

Trinitia cvfAtnito,p-fr mcmc rpmAliniNStv Ett- S

1

tifia 1111.Jt flrnKArtilOAN AVI.IVIrlptri't.uhi«nor.

OAF( Kflp OALJt4 print NIVIE Ki.

mi maul A Ginf rnPo<KoMIIlikiKAKn A (cop VIAWS,MERIff

,,$%_.

E

dacoromanica.ro

Page 229: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

220 CHEIA INTELEsuLuY, 1678

Zlatoustt, dascalii Bes6recii noastre, cei pravoslavnici, talcuindt aceste cuvinte,zict : c talantii aceTa santt darurile care sa dau dela Dumnezet oamenilort,adeda stapanirile lumii i stapanirile BeséreciT narodului crestinesct : invataturile,me:ftersugurele. Direptt ac61a, dandu-ni-se si noaa dela putérnicult si a-tott-tiito-ffult Dumnezeu talantult adeca darult diregatorieT arhieresti a tarai noastrerumanesti, cu pastorila si cu stapanirIa oilord celon cuvantatoare i facute dupachipulti Sfintiei sale, spaima si grija ajungandu-ma pentru cuvantult datatorTuluide talanti, arna socotitt intra inema naTa : a a multe rautati 1nvata lénTa. Di-reptt acéla chibzuiTu ca sa, nu ma aflu intru léne pentru negrijir6 talantuluT, caremi s-au datt mie de la stapanult si Dumnezeult miet Isus Hristos, ce cu daftmi-ar fi putérIa pricéperii m6le sa-lt inmultesct intru n6mult mieü rumanescb.

acIasta socot6la i chibzulala viindt intru inma mTa, cu ajutorTul aceluTa cepetréce mai pe d6supra cerlurilort Intru marir6 védnica, Parintele, facatoefultvécilort si a tuturort faptelorO, apucatu-m-amt, i ca multa usradie amt ne-voln, i ,dascali de typografie amtik adust in sfinta i de Dumnezet pazita Mitro-polie a ScaunuluT Bucurestilort, asezatt si de iznoava typografie adecatypal-Yu de tiparitul cartilort amt radicatt, cu toate mestersugurile cate at tre-buitt ; si TarasT mal de iznoava cu ton denadinsult socotéla i cercetare muttMoat, ce carte ar fi de-oca(m)data mai de folost n6mu1t nostru rumanesct a

tipari si a sa da Besérecii noastre cei pravoslavnici, i amt aflan adfastacarte ce sa &lama slovenéste Kr114.J41% paasm-knvia adeca ce sa zice rumanéste Chéia

fácut i culésa dintru multe scripturi sfinte, cu buna socot6la scoasapre limb& rusésca de pré invatatult kyr Ioanikie Galetovski, arhimandritultCernigovultif, car6 fiindt tiparita intru vestita cetate a Livovului; de adfasta carteamul pust smereniTa rnIa in socotéla, cuma va fi de folos mare BesdreciT tarainoastre rumanesti, si de indreptare a multi spre folosult sufletului némuluinostru, scotandu-se dentru acoperir6 litnbii striine, i cu multa osradie amt ne-voitt i u-arnt crutatt dentru dirépta agonisita a m6, ce cu multa cheltuTala amtocmitt dascall invatatT i le-amt dan adasta carte de o at scost di pre limnrusésca pre limba noastra direptt rumanéste. §i pentru ca sa se inmultéscaacestt dart bun si scumpt, spre inteléger6 némului nostru o amt pust in ty-parTu cu ajutorlult bunului mieu stapant i Dumnezeu Isus Hristos, carele mi-audatt mie acTasta indemnare; si s-au inceputt a sb. typari cu toata nevointa, cubuna socotire. Direptt ac6ia roe' SmereniTa mia pre voi pre toti, fii TubiVf intruDuhult sfintt, cautatT i ispititi scriptura adfasta c. vetT afla viata i indireptarecatra inparatiTa cerluluT, dupa cuvantult Domnului; c intadfasta carte santtinvataturi cu buna tocmire alcatuite i cu adevarate marturii dentru sfinta Scrip-tura a legii cei vechi si a legii cei noaa. Dint 16g6 c6 véche adevarari lurninate dencartile lui Moysei, din cartile inparatilort si din cartile tuturort prorocilort ;asijder6 i dentru 16g6 c6 noaa a Domnului nostru luT Isus Hristos, dentru Evan-

dentru poslaniile sfintului Pavelt apostolt si din cartile altort apostoli,si dint cartile sfintilort carii ca multa nevointa at indireptatt si au intaritt cuinvataturile ion sfinta pravoslavnica Beséreca, nevoindu-se §i eT pentru adao-ger6 talantului carele li s-au toga datt de la Hristos, si nu sa aflara lénesTstapanu/ui sari. Deci cu acestu dart scumpt ca cu o scula de multt prett, sauca cu o comoara plina de avutie, va daruescil. i voi, Tubitii miei, priimiti dela

dacoromanica.ro

Page 230: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

CHEIA inELESULUI, 1678 221

SmereniTa noastra cu buna multamire i ca pro o gradina sufletOsca, plina deflori cu buna mirezma a Duhului sfinta, care flori santa de tamaduire suflete-lora voastre, o cinstiti. i priiminda cu dragoste si cu osradie cetiti si va, Indi-reptati viata voastra, si pro SmereniTa noastra intru rugile voastre pomeniti, Taranu uitareti. i dupa acTasta ca totii inpreuna sa proslavima pro Dumnezeu, Pa-rintele cela fara de inceputa, si pre Filula Isus Hristos, careto dela Parintele s-auinnascuta, si pro Duhula santa in véci. Amina.

Ca una tata, tuturort intru Pravoslavie de obste, si voitorTu de tat binele,acelasa carele Taste mai susa scrisa".

Pe ultima filie liminar & 86 afl& cateva estracte din sf. scriptura, lar pe verso o gravurftpe lema ca inscriptia 11ck GITh1Xb, Cu numsle gravorulul I anui 111:4101) Kg.

K01; 1678. (a, 184); iar de desubt versurile :

184. Graviul din Chi a inteleauluf, Bucuresci, 1678.

Judeeata luT Hristos tuturora Taste adeverita.,lar mila luT Dumnezeil oamenilor buni fagaduita.

Omula cela ce va petréce In lume lucranda rautate,unula ea acela va avO de muncile Tadului parte.

:

dacoromanica.ro

Page 231: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

222 CHEIA INTELESULUY, 1678

Direpta ac6Ia trebuTaste s sa roage sfintilort,ca s.-la izbavésca de suparari, ca rugacTunile lor.

Insa pana laste viu acésté sa ispravésca,calla ce santa serse in cart6 aciasta sa pazésca,

Pentru Varlaamt Mitropolitul pururé sa sa roage,apci si eltl a lacul In sanula luí Avraam va ajunge."

Cartea cuprinde 18 cuvfntarf pentru duminecl i skbAtorl alese i anume la Duminecatuturor sfintilor, la a 2., 3., 8., 10., 13., 26. i a 27. DuminecA dupA pogorirea Duhulul sfInt,la a 3., 4. §i 6. Dumined, dupli Inviere, la Na§terea, la Botezul §i la IntImpinarea Domnulul,la Dumineca Floriilor §i la Vinerea Pascilor.

Bucuresci, Biblioteca A.cademiei Romano. Museul de antichiatI. Ia0, Biblioteca centran.Cipariu, Analecte, ;181. Lambrior, Cart de citire, 103. Gaster, Chrestomatie, I, 236.Popp, Disertafie, 65. -- Cipariu, Principia, 111. Sbiera, Ill cär culturale, 64.

SAtAttitttAkItt*ttt.AtttAA,4,,. A idik 01 (e - o O 11,b iNt tto pri. , kE'

..,,or___... Nterc i -,-luss4r----

1 --, (-4.\ A 0 (,,,,d9 1 -kv.. z...

*0A

.0o t-.)*iiii tlf)c- lik (..,:-1_,4,0* Pi *03-41_ C), --- (44-(es 71"0 *4* ..d... ....,1,,...kk,., vr ,,____4- _..,3 1/4, .7,,

*VV',Fq'',MVA-z V'4-;Az**, -3*4**Vi 01'185.

1679.

69. Dosoftelu, Dumneartiasca Liturghie, las! 1679.

ASIIMCKA AHTSVIE. I SKAIS 4HTX11 THIMpH ITiit, fISMINHAlpf, KS AlgATA

WrIlprAiif, CIA! 11,91AMPX T011,6 crgeuTA I au Asqa Kg tapir 4 I LI,'11Afe. TH1111,-

(1(11)TSC4S Aa alma AIHT130110ilif I AM tHelyk AMI 411 AFISAh 3 (111 3 .

In-40 de 101 foI: 16 fol nenum. §i 36+49 numerotate cu lipsuri i greflell. Tiparul enegru i hatean singar titlu cu ro§u. Pagina are 17 rfnduri. Titlul e incadrat intr'o gravurApe lemn representand diferite scene din viata lul Christos, lar in drépta §i ganga S-tuf Vasi-lie-cel-Mare §i loan Gurà-de-aur (n° 186).

Colatiunea foilor :F. 1 hm.: Titlu.F. 2-5 hm.: Prefetele.F. 9-16, nenumerotate : Proscomidila.F. 1-36: Liturghia loan Gur6.-de-aur.F. 1-25 (numerotatie nouq: Liturghia Vasilie.F. 26-40 (numerotat4 30): Liturghia St-lul Grigorie Dialogul.F. 40 v.-46 (48): Molitva colivelor (cea mare).F. 46-49: Molitva de furisanie.Pe verso titluluI se afn stema Moldovel i acelea§I Stihurl la luminatul gherb a tArb.i

Moldovei" ca cele din Psaltirea In versuri. Stema e inconjurata de initialele domnesci ale lulloan Duca Voevod : lwA, BM.

si

I

S-luIStlul

dacoromanica.ro

Page 232: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

?. ,,, . _At:

iVfLini1C4 Anglir 8 C a

ZCM V t TAM; FrNfrlifill

TA , 11?Ailiff,f71414 Ki.

Arit'Arrx u.;$%t A Ti ". van' ....

47,Ain At 'r&IncelITÀ

Agti 41,5711? 10? trrtir t4 Vitt rrtfri Alfrgott?

s.

.. ... -I AA OPT 4 MKT, °MOAT(

'. m41: JVIANN. ) 14_4W

ffiAfliA :80t* Ht Ali gks 45 P n 3':- -67,----7-- ..-'b.liarlfirrIRIIIIIMIPTITIR PrOu.".9vITTR.91*.

7*L'i&Utri-'''

P Ifit:, o , ) . c:4-,VY At*

Riet;Af t 1. .1,4454&rt.:Jill uzi 10,

'' ..,'-1111* -.'.'fl'ij.JY

Z V -' AkSelti. .....,.

Lc.., -..,..--.. '' Li C.,. .:',AN. ,Il Ito MK r SAxodcar

0C4,

188. Dosoftelu Liturghier, Litt 1679. Tillu.

raf''

Cuvinta depreuna ctra tota semintiTa rumanTasca,

Luminatula intru pravoslavie i credincTos in pkintele i fiTula qi sfintulaDuha, troitA intro hintft i nedespktall, unula Damnegu tott putlarnica, flea-tora vkjutelora tuturort §i nev4ute1orti, loan Duca voevoda, cu mila lui Dum-

DOSOFTEIU, LITURGUIE 1679 223

Pe cele 7 pagine urmatóre se afla PrecuvIntarea, dedicatia catre loan Duca Voevodo notita polemica asupra limbs! In care trebue s se citéscri sf. liturghie, Cu cItatiunl sla-

vone, grecescl §i latinescl, bite tipArite cu caractere cirilice:

,?f,e/

11421EIM

gi

dacoromanica.ro

Page 233: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

') Eúpov co'A tbv i3otik6v p.00. iv aitp ierEtp p.ou txrca cdrcóy. Am aflat pre David pre servumeu ; in sfcinta mea mild tam uns pre el.

224 DOSOFTEIU, LITURCIIIIE 1679

nedau Domna i obladuitorlu a WO. tara Moldovei, dar, mila, pace, sangtate atag, sementiia_xomaniasca_tutinderIa_c,e sa afla -ntr-aciasta ijinba pravoslavnicY,Cu tota inema clarem, dela Domnula Dumnedgu i izbavitodula nostru Is. Hs.Din cat s-au indurat Dumnedau de ni-au daruita mila sa daruim si noi acmu deo data acest dara limbii rumanesti, sfinta liturghie, scosa pre limba rumaniascade pro elinésca de lauda lui Dumnedau sa-ntallaga toti, carii nu-ntalega sarblastesau ellinTaste. caria priimind ca un odora cela maT scump ceresca, pro Dumne-dau sa laudat. si pre noi la svinta ruga nu uitareti i fiti sanatosi.

eirpon IONIA TON 01011 Ms EN EMW SrYw AAS ipica avToe.")

Pré ln,ninalului intru Is. Hs. loan Duca Voevoda Domnului i obleiduitorfului atoata Afoldovlahita, dela milostivulti DumnIdu mdrii, tale poftim pace Ø set-?dilate intr-ai mulp.

Pre Domni qi-mparatai de pre pamant, milostive si pi luminate Doarrme,carii Dumnedau 1-au ales in locula salt pro parnanta, asia qftce prorocula impa-rata David, eu dasu DumnOrti sinteti, Psalom 81, alesu-i-au Dumnedau sa domnéscapreste turma svintii sale, sa o socotésca ca pastorii cei buni. Asia dace DomnulaHs.: pastoriula celii bun pune sufletula su pentru 01, aparandu-le ca David sipreveghindu-le ca Ilacov, i pornindu-le la pasuni bune si ape sang toase, nu nu-mai cu dereptatia gIudiatelora si Cu aparatura de catra stricatorii cei la trap,ce mai vartost sa aiba a griji de mancaria i bautura cia sufletésca. Asia daceDomnula Hs. la loan in 6, de n-itl manca trupulti fiiului omenesca i sa biatTde-a lui sange, viata n-aveti in voi. Aciastia pricepand bine imparatii cei santi dedemulta, si domnii, ca nu numai trupiaste ce mal vartos sufletiaste santa datoria griji de turma lui Dumnedau, sa nevoira, precum st viade si la Psalomult 131, casa obricila David de odihnéla pana cAnd ara afla loc Domnului si salasa Dumne-daului lui Iacov. Intr-acela chip si India ta. milostive Doamne te nevoesti pentrutara Midi tale, sg, o aducT la bine si trupTaste i sufletiaste si pentru intelesulasfintelor carti sä inteléga pre limba sfanta i dumnedaTasca liturghie, intru cariaTaste hrana cia de viata vIacTnica sufletéscA,, ai nevoit mariTa ta necrutand chel-tuTala, asTa au ales Dumnedau pre Mari% ta, ca si pro acei sfint1 si nevoitori proturma sfintii sale David, si marele Costantint, i Theodosii i alalti dumno-ilaesti,si rugam pre milostivul Dumnedau sa sporésca Marii tale intru toate bunatatale,cum au agintat s'au sporit acelora sfihti ca pace si sanatate intru cinstitü i

slavit scaunula Marii tale, pentru Domnula nostru Is. Hs. amint.RugatorTul Marii tale smeritula Dosoftei Mitropolitula inchinam Cu fata

pana la pamant ca Domnului nostru milostiv.

E:Knpocu HIJAKHAIIKlai CRMT*11111APO ITATOTAIIKA SMAAIIMITIICKAPO POCI10,A,INIA

II . . 'kTN utHHKk CHAT-k11111APO IIATPIANCA [Tioxe]uro rocnoAnna ,o,F6Aolia Kancn-M0114, HKE1POCk. .

nfitanAynon ECTIN Yipa(r)Eyeiu op,4o1,63oyc, ClpSC, II EA SPMEMON. dAiLl MEIN NM[F]a ETEPON KOOWN TINAC IfiCTSC, KATÀ TIM OIKEIAN ATAMKT011, II HA IITOIOC AllArKANONTAT

META 11111H HT,21,0C TEPATEIrall riht*Hc.

dacoromanica.ro

Page 234: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DC/SOFTER'', LITURGHIE 1679 225

Fail grije Taste a cipiioArkucTK8u pravoslavnicii Syrii si din ArmTanT savaidintr-alte tad nescare credinciosT pre a loll limb& : au cu totulA ai silesc cu

elinTaseft a sluji liturghie limbA.Rdspunst.Mamie apostola Pavelti RimiTanilort trimitInd qace-n glava 3, verst 29:

fit111 YSTA,EWAA Cf.% T'ItKAAO, tiFIE HM 3HK0M. Eri HM 3FIKOAA dara Jidovilora numaiDumnegau? au nu si limbilor? adevAratti si limbilort AHK EISAI]optim Attic TA[HT] klAH HON IT ring[ISm], ipirre renn,18m.

$pp,o,e,opwrn H nacI, KAN WCI THC iN1HHIA0C zhWHHC HAAAHAN ì METOKOI,

AIETI THC INAc ATangicTS IipSprnacIfu, de ce ceIa ce-sa pravoslavnici Intru tab, side vor ft de elinésca limba cu totulti nepartnicT, pre limba sa slujascft s-nta liturghie.

Awrirpadsa iKOHTEC6 TWN CINNAWH :OWN EKXCINI AnaapAnaKTA tire METAPIJA$ENTA

iKk KONTAKIWH IMAM 1)1411,011TM' Aià rpaALIAATWH izvode avindA aobicIn(u)ite s-nte molitve nestrOmutate, izvodite din scurtarl direptil scrisa prinscripturi elline§tT."

Dui:4 Molitva de furisanieu, cu care se ispravesce volumul, at) all& urmtitórba notit5.:

Pentru carii ar vrla sä opréseft Intelesula svintelorti taine a lui Dumne0u,glava 12, versula 7.

"illyCTIIPTOH RACYAEWC !WON Korirai . Tam iora T8 Af8 AHAKAAVFITE111, EN,A,65WC,

Taina Imparatului binei a o ascunde Tara lucrurile luT Dumneçlau a le descoperislavit Taste. GAKPAMEHTSAA IIÉPHC AKCIaNIAElif KOH t3M ECT. &HIM ASTEM AElf pi [Map

K01411Tfp 11 rKOHNIN*IKSM ECT. Citlaste i poslanlia s-ntului Apostolil Payola ce salela CorinthTani poslan 1, glava 14.

Card au trudita, Stanculti faurulft au lucratA pecetele.Vasilii Stavnitkii tipograf."

Multl confundA acéstit liturghie cu alta lipAritA tot de Mitropolitul Dosofteiu la 1683.Mal jos n° 77.

Bucurescl, Biblioteca Academiel Romans.Cipariu, Analecte, 223. Lambrior, Carte de citire, 130. Gaster, Chrestomatie, I, 239.

Cipariu, Principia, 107. Dinulescu, Dositeiu, 129. Dosofteiu, Psaltirea in versuri ed.Bianu, XI. Sbiera, Mi¢cdri culturale, 88.

187.

597E1 29

T

Toviasa,

T

dacoromanica.ro

Page 235: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

226

188.

1 68 0.

70. Dosofteiu, Psaltirea slavo-rominit, Ia4f 1680.1

,,k6HRTii1eG Ifi CATASA 411104T HP6PKI. AAKHA I THWKPATM @PSEgKATI I SAAIFAI Ampitoi CAM BA As NunaTsAsti .¡Tps u la I EVAN Aka ROIRA1AA.KS MA I AA ASA A§103 AAH11 144.1iral MOA I MIMI KS KfATSMA M'ItPTHA CAM I MA KS HOC-

ASWAHVA CMffliHHA I HOACTpf A0CO34fil MHTPOHOI

AATSAK Gswaktii, THHAp I WHO

&roil 111HTponomil I 4, ;X1116. HAT CIA MHP tSjiHil I mco,a lopilio,

In-40 mic, 3 fol nepag. si peste 212 fol numerotate, grupate In caiete de cate 4 foIavend ea signatura alfabetul cirilic E P) pe prima pagina, iar pe f6ia a doua aceiaslliter& insotita de cifra E. Textul e tiparit In doug) colóne separate printeun spatiu alb : Instanga textul slavon al PsaltireI, iar In drepta traducerea romanesca (V. facs. 191). Pagina,tiparita numal cu negru, are 26 rindurl. Volumul cuprinde initial° ornate si frontispicil dintrecarl unele represinta scene din istoria sfanta.

Titlul este incadrat de o gravura pe lemn (reprod. n° 189). Pe verso 86 afla represen-tat& stoma Moldovel (v. n° 190) Intro aceleasi liter° si cu aceleasl Stihuri la luminatul Gherbila tAral Moldovei" ca i Psaltirea In versurI i ca Liturghia luI Dosoftel (reprod. mal suspag. 210).

Pe urmatórele dou6 foI st1 afla scris6rea de Inchiniciune catre loan Duca Voevod, unCuvIntii catra cititorl, cart se reproduc mal jos, si o gram& pe lema represintand pre David,Cu legenda: A. proroculul tau Dne a lul David pomenire priznuindd, pentr-acela rugamu-te,Mantulaste sufletele noastre".

Pré luminatulut intru pravoslavie, Blagocestivulu îi pré cinstitulut, i milosti-vulga nostru Domn4 Mdria sa loan Du,ca Voevoda, din mila Jul DumnepuDomnd prat Moldova, dela véanica sfinta Troile putfare potting ') Mdrii tale,scindtate gi pace cu ?gap ndrocitd sà petrea Maria ta pururia aclevdr.Gradina 1ncuTat i fantAna pecetluita, de dansele de-amandoaa ce folosu-T ?

precum scrie acela marele i vestitult PotolomeT, milostive i luminate Doamne. CarlanoT, cetindti erminiile si talcovaniile s-ntei Scripturi, aflamt ca o (lace pentru inchisultiIntalesuluT, car% o vedemti In vremile noastre, c i acTa putana sarbie ce o Invatade-ntalegfa, inca s-au parasat tara. Deci vom (lace cu Apostolul Pavel, 1 KopHHAO,14 rAge : AlergatT dupa liubovü, ravniti dale sufletegtY, i maT vartos ca sA pro-rocestvuitl, adeca sa spunetl de-ntales. Ca dala ce gralagte limba, nu omenilorgraTagte, ce lul Dumnegau, ca Dime n-asculta, ce cu sufletula grATagte taina. Iara celace prorocragte, adeca spune de-ntales omenilor, grafagte zidire i mingaiare, Indem-natura gi dojana. Cela ce graTagte in limba, pro sine zidlagte ; Tara cela ce spunede-ntales, besTareca zidlagte. CA maT mare-1 cela ce apune de-ntales de cat cela cegralaste In limba, farA numal de va gi talmacl, pentru ca besTareca zidinta sa-gT

1) In textul cirilic acest cuvint este scris Cu grupul ft, si de acoja AocoAili trebue tran-noaam. Prin urmare semnul A este echivalent scris Dosoftet, ca Timoftel, Filo/le!, etc.

11-fli1THPAN

Alik.

(11-111,

in

dacoromanica.ro

Page 236: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DOSOFTEM, PSALTIRE SLAVO-ROMINX, 1680 227

la : Dara acmù, fra.tilor, de-61 venl la vol in limhi grAind ce vol folosa-va? la 13versurT. Pentr-acea cine grMaste in limbi, roage-sA sA poata spnne si de Inteles.CA de mA vena ruga in limba duhulti mTeu sa roaga, !ara mintla mIa st6. Para

77%.*1A9Mh\lcc:-/-101Ael(riMAYA 4. nripA -riF p 6. 1.4 5 ti

rZ)rn ti n 1-6 rn tu,* 4, MI fh( .A F,IIITIf, , ..

2'A ItAt MrlpftirirAA, rj.ilffrA

(111rITiA 4i 11 l rrlfg-,1 r Ac, ,

tui,tyliAC0f6W6A 10b;ill.0 ea , y --. / .1"4AA1jSf1 0,mr-I6 utz,c7, mo

,.,;:' .i 'Çri, ,t,óisfil ft X 1-i f r n ,1 ut Ntrz p.c ti+ :' A' A f

tilti-14 rT/C-fAgLU 4' ti .f A\ (mi f i 1-1 t-r,.., , ,

FlocrIlpf 400O34,i fi Nittnifon0f

ni-tirIKA C14,61;1, +riltinn,

A ti 9 , A C. 1-101f ti in '4 roo re 41 tlr, , 'I .- II-, A 0. ,;i,iLL, . sAii, U 176 mn pr-ii-f ,

i ,r, , , r. i .-1,1 4 nnprin ,4, 6114. .j,t,.....1111iiikNitt

MAITXKZ72 -.-----(........~.fr...s.,r

189. Dosofteiti, l'Emitiera de'litIles, In91 1880. Titlu.

de roada. Ce laste dara? mA volt' ruga cu duhultl, ma voIu ruga si Cu mintfa,volu canta cu duhul, si voIu canta si cu mintTa. Cace ca de veri blagoslovi cu duhul(adecA Intr-alta limba), dara cela ce Taste In loculti prostaculuI ce nu-ntelége limbacArtiI, cum va gice amin la a ta multAmita, de vrIame ca el ce 4icT tu el nu

dacoromanica.ro

Page 237: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

228 DOSOFTEIU, PSALTIRE SLAVO-ROMANA 1680

sti? Ca tu bine multamestï, dara altul nu sa zidlaste. Ce im besTarica mal volami-i cinci cuvinte cu mintTa mTa sa graesca, ca si pro altif sa Invat, decat çllacemil de cuvinte Intr-alta limba. i Tan! 4ice la stih 23, ca de sa va aduna be-sTarica toata Impreuna, i totT vora gral In limbi, si vor intrà, i prostaciT, saunecredincTosiT, au nu vor glee ca, al nebunit? 'ail de vor totT prorocesvul, adecavor spune de-ntales, si va Intrà vr-unt necredinclos, sau prostaca, sa infruntéqa dela top`, sa gTudeca dela totT. i as% ascunsele inemil sale sa vedesca, i asia ciiganda

190. Sterna Moldovel din Pepin/no. slavo-romfinit, 1690.

cu fata, sa va Inchina luT Dumne4au, spuindil ca Dumneq5u adevaratt cu vol Taste.Pentr-aclaTa i noT sarbif Mull tale, Milostive Doamne, Cu cata ne-au fosta putTarTa1ntalesuluT, am silita i ama scos pro intales rumanesca, acTasta svanta cartePsaltirfa Svantulul Proroca Imparat David, colt Taste ca o gradina sufletésca rasa-dita de Dumneqau, ce o au rasadit cu de totT pomil sufletesti, la rasarita In Edemulcela cugetat, In sinta besrarica; calla cetind lubitula crestin sa satura de toatadulcéta i sa adapa de viata vIacTnica. AcIasta s-nta carte dIaca o amt talmacit

amt scos rumanTaste, am cautat si am socotit precum vedem cä s-ntul Lucaevanghelistul scriindusl s-nta Evanghelie, o serie la Theofil, singlitict i KnIajt mare,pentru sprejinéla i acoperemInt evangheliT sale. Asia si noT, Milostive Domne,poslusaniTa noastra Inchinam Marii tale, rugand pro milostivul Dumnelau sa tespodobasca pro Maria ta cu s-ntii In gradina CerluluT, sa te-ndulcest,T din Pantana

dacoromanica.ro

Page 238: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

Rau 1,1V

- faZ.11LX 9 0 C

."."-t.." )1-Uri M561titt %TxI ) /Cr AfIlittnifp.

,

If Amn rZfl A. ti

r6:rn,f ri-Vrx:;/IV rom pAhornitt

piñ rnr..U'rgITIE : notialf

, 5

tio re77. á6 561WHIg empcur.fin* 97jr; sisal Bo slug 3E.MAN

'no Ito p A46 fl

nO-HUSrit tlAW4 .

tiAm bourio;ni:f, - 4

- ,bo6p0mX

,AKC,46Aft. AMC 4,4

' Atogri

ric.1:146, grrt SIZ act(tfAHISHO

bf rekc fir6TA,Icr6. rp?,I,-grid? .

/v11 AlliflAV 9 nori-

Lif nwfm. ,.lioriMi /WSW ¡orb 6tfu 3EMAti Fra

not(

9. 94A4 rt tt tAibt

neuvanth cAtra cititori.

K10101A1.AM(

Iubite cititorTu, sa nu divest! de gresala, ca aoarTa lI samana cuvanta Cucuvantt. Ca si unde çlice soA iimpAAa, acel COA* nu (ice mal mare," ce

AH MG HA E

CmpnrApi 6MtigA trAA 6ftANmpxgHrila

68.0-is4VAV, tióerTrW..%

: frIA +nrif:afgAilokm-4

tirrip a amo namxNITI11 6 dm ti

,Paglact din Pealtlrea slavo-romaniL 1a,71 1690.

mponorritlei

mirlYnf.sAiJ/1

afdp.if16r6 6mti3A1 E

, ,i1,(C (nip AU11111, 401rUp A MA pC

'rt. ,1npremfmo-nramxrimg,i

al,CYsnArii.i'mAYtiqp1:546cAE no'

A 2 LLI.A. "nrsukt

164ri1pE .ofAcOf Nc4MoWïR wit ,fpx(4,4ii nVii bili066, 0WAX koGrl

C YrimirAi 6rhe tsIt4iTrn4

DOSOFTEIIT, PSALTIRE SLA.v0-RomINA 1680 229

vigil ceT vfacInice si de hrana cd fara moarte i plina bucurie. Carla Mari% tapriimindu-o ca un odor ceresch, noa serbilort tl milostiv sa fiT.

RugatorTult MArii tale smeritulDosofteT Mitropolitul.

1

H

,

K

dacoromanica.ro

Page 239: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

192.

71. LIturghle, BucurescI 1680.

GgilTil Bill AM11631ifilGK1ldirrsprit.

it ASA Cf11111 iWAH 3AATO1i.CTII : S AllfAtiri

Rachine : ink A ASA alai" rpnr.ipire AK&CAOK,npome G1110HHA Cit SINE :

KA .¡TpA4ICTA mink (rknAmm) KKSKSArlicaS AATk 4 ASA111/19% : .¡TPS 4OaÓCSYK

TSTSpop% Ilpewionop, wii ALMON HAWfl:KS rK nokrk HE llfC111 KSHOAWI : A0 I CASHO

K1L11 Cit KAM HE irup-knASAne f: Arinpi fisn6-ASA% rmqÉcKh. THFIHKSAlk nfn AllA16/1 pSArk-

wkom CKOC W H TOKA1HT1t. AEH nolnin KA, viiiCorkpA1a. lam ink KfATS1iAA ACTE : I Hot

CEli 11,ATSA811.

230 DOSOFTEIU7 PSALTIRE SLA VO-ROMIN A'. 1680

dice: Tata ca boll nedireptate." Deci pentr-acTastIa cuvinte i gresTale sa mugla sfarsitul Psaltiril, si pro numarula psalmilor si a listurilortl, si a randuriloril,le vel afla acolb."

Dupa ce! 150 de psalmT, adea dela f. 188 v. urmézé psalmul despre uciderea luT Goliat,precum i canaille luT Moise i cate-va rug&ciunT.

nIndreptarla cuvintelor" sau errata e precedatA de urméldrea notitA :

nIubite cititorTu, sa socotesti acTasta tabla, ca-ntr-ánsa am indireptatt bogatecuvinte ce sa afla schimbate intr-acTasta carte, carile rumaniTa nu sa potrivlasteCu sirbila, pentru cad ca s-au talmacit de pro izvodult luT S-tui Ieronim, carile-Telinlaste, i latinTaste, si evrelaste. Deci noT de pre-acel izvod foarte am silit de-ampus cuvintele pro cum sa afla acolo. Iara pentru dale schimbate, i pentru gre-suri Tata c-amt indireptat cu acestÙ mestersug precum sa vIade Deci soco-tTaste ca numarul dintaTu Taste a psalomilor, al doll% a listurilor, al treilla a fe-tilor, al patrul a randurilor. §i asTa veT afla indireptarTa cuvintelor chIar pro sirbie."

Dupli acésta urméz& nisce instructiunl §i tabele pentru aflarea Pascelor, a ciclulul solar§i al Tuned, etc. intitulate: Pâscàlif a.

Pe ultima faté (f. 212 verso), la sfir§itul acestor instructiunT, fárá nicl o transitie, se ci-tesce:

Tp8mAiosum MAT M1411104SAH4t ipM0Fitipt WT CKAT611 MOHACTI1PH 61C01111KA1111.

BucurescT, Biblioteca Academiel Romane. Ménastirea Némtulul.Cipariu, Analecte, 229. Lambrior, Carte de citire, 133. Gaster, Chrestomatie, 1, 246.Cipariu, Analecte, xxxvIr §i Principia 108. Melchisedec, Chronica Hufilor, Apendice 77.

Bueiumul .Roman, U (1a0 1877), 97 §i urm. Dinulescu, Dositeiu, 131. Dosofteiu, Psaltireain versurf, ed. Bianu, XII. Sbiera, Mifceirf culturale, 50.

dacoromanica.ro

Page 240: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

193. Enema Domnala loan aerban Cantactisinb.

Sterna adasta vrédnic s-alcatuTasteAcestuTa Stapin ce pe dansa domnéste,

Ct, despre tata trage d-inparatie,despre muma asijder6 de domnie.

Tu dart, Doamne, carac6ste-a1 rAnduittl,Tine, pAzéste, Indelungt neclatitt,

Ca tu sangur numaT, ce esti 1mparatt,Intru toT v6ci1, tare si nemutatt.

Urrnézä apol cele douiS prefete earl se reproduc mal jos, una a MitropolituluI Teodosie,care are de-asupra paginelor titlul Epistola dedicatoria", gi a doua a Ieromonahulul Inochentie.

LITIMIGHIE, 1680 231

Kyp, 06GD,NOGIG intiTponomiT8A%PkproempTH, WA lisKspiiptinwp:

linkinHCK0118AIL â TOATik 017rpOHMITia,Wit AATSPHAWO û 100'1,

THIMPATSCA8 4 ckAStan latiTpononliiEsKspoyninwp

alibi ASAH : WH Ar.A14 SAM

In-40 de 11 foi nenumerotate gi 127 numerotate. TipArit cu negru i rogu, Cu 21 rindurlpe paginA. Pe verso:titlulul se all& stems prel RonAnegt1 gi urnAtórele :

Versuri Politice 8, Asupra Stemel LuminatuluTsi InaltatuluI Domnt loan erbant C. B. Voevod;

:

oafn:

si

dacoromanica.ro

Page 241: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

232 LIT IIRGHIE, 1680

Pr6 LuminatuluT i inaltatului din mila lul Dumnezau Domn i obladuitorit,a toata, Tara Rumanésca,, loan §erbant B. Voevod, Stapan milostivadrepta : sanatate, fericire i spasenie, rugamt, i art rugamt.

Dumnezau cela necuprinsti i necunoscuta intru fir6 sa, Luminate si in-naltate Doamne, vedem a den noTanula bunatatil sale, si din pr6 adanca si as-cunsa TaTna sa, mal nainte de véci hotarata au avut lum6 a aduce si a face, sipre °mil a zidl, ca putipt oare-ce mal micsora,ndu-la de catt ingeril. Prorocultanta psalom, 8, stih. 5 : i 1-au pusa stapan i mal mare preste toate alalte zi-did care sa afla inteansa : a atta pro oma desavarsit 1-au ziditt, si 1-au Meat,cata si macpoKocmoc ) s chiarna. Pentru care lame intelége-s. cä asa Dumnezauzice, loan cap. 3, stih 15 : Au iubita lum6, cat si pro fiTul stu unult nascuta 1-audata ; carele pentru dragost6 roduluf omenesca, i pentru spa.senila lui, cu nespusa,

nepriceputa de nice o zidire, nice de A(rchanghe)M sal, s'au intrupata dint fe-cioara Ivlarila, i au train pro pamanta ca nol oameniT, si au patimita, i s-aurastignita, si au murita moart6 di pe Cruce, pentru mantuir6 noastra. Carele'falls den nenumrat i nesocotita milosardiTa sa, i pré adanca-I tathii, urcan-du-se la cerfu de a §ad6 de a dr6pta ParinteluT, n-au vruta Yaras, pe cest6 catiintru dinsult adevaratula Dumnezau i °ma atilt crezuta, singuri i nemanga-Iati sa ne lase ; ce incasi la cina luY, mainte de-a sa urea, fagadulaste-ne c. cunol purur6 va fi, si va lacul. §i pen mar 6 DumnezaTasca Taina ne-au data sine da trupula säu a-la manch, i sangele luT a-1 b6, zicandti, pren Luca, cap. SS,stih 19: §i luinda pain6, i danda haft franse i déde lor zica,nda Acesta Tastetrupula mieu carele pentru vol sa a, adasta faceti intru a m6 pomenire; aij-der i paharult dupa cina, ziandti: acesta pahar Taste Testamentula nou, sangelemieu, carele sa varsa pentru voi.

Adasta dara ascunsa si mal adanca decata toate alalte talni, svintii Apos-toli luindu-o, dandu-o, i invatindu-o icarwampia 9, toti credinclosil crestini in-bratesindu-o, ca una lucru mal de folost, mal dulce si mal de bucurie de Otttoate lucrurile in dasta lume ce santa, i dupa clasta lume. CA ce lucru TastemaT fericita, mal cu bucurie i mal dulce, de catt cu Domnult, spasitorfula Hs.unita, si inpreuna nestine a fi ? Pentru care marele Vasilie zic6 : Doamne, de YasteCu putinta, fama in tota clasula a fi cu tine. Unde dara Dumnezaestil parinti,aclasta nu numal ce o au cinstita si o au marit, ce Inca o au si infrumusetat si laiKAAKITIK 9 tocméla o au pus, cuma a sa purta aciasta Tana a Lyturghief trebue.

Lasanda dara pro altil, si in vr6m6 Apostolilor, Inca i Iacovü, i apoTmai pro urma in coace multi altil cariI au tocmitt, si au scris oranduiala el ;

carla dupa ac6la, pentru lungim6 ei cumil o Meuse, si o scrisése, sau pentru altopricini ce svintif Parinti au socotit, acéle teremonil i tocméle, dapre atunc6 la-sandu-le, a lui Uranofantos Vasilie, si a KIT Hrysostorn loan, si a luY GrigorieDialogu, call o au randuita i tocmita mal pro urma Lyturghia, Bes6reca noastraPravoslavnia a rasaritulul au apucata i pr6 acéTa. umbla

Deci dara bine ar si de mare folos, candu fiest carele in osebita limbaa sa o ara auzl, si o ara intelége, (macart i alta slujba a bes6reciI). Dail de

') Note marginale : luma mica (Mpo- 2) Unul dupa ;altul (liaticIScuaoxily).x6ctios). 3) Cu umilinta (Elact6etuxt).

dacoromanica.ro

Page 242: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

ETITE" 11111 Mi'W3p1Fl fiTXF174 1 rark a(rn L11.ki ;1\*GFc4pEN4 MA'rE 4

U.INAA CTA COILA .

f (C-3TWA4 1:A.(71 RE A Cr:ißE.1 -11:tCriiiC

ME <I It.A AVIrgirff iCTE AiA.T691-0

MAH i'f9-1,114 .if.441IZKA a

/EH.' cp4 Á'fIGA illiM(11tA fikrA (ript

MIME,

c: timrriw mifpf H MA E I 1,4,WpH + UNA

nE lihtirtunirriks . WH CI.A1r0s9tie f/ilifittd- LA ...WM AllTi7E6H AAEr-mrk AVT6 -,

rA f,y,,vwfiA COCrkiliE 67N1rf< (MIA TO

194. Pagina din Liturghla tIparIta In Bucurescl la 1680.

numaI ce razmati santa Intru T'IN/Matara, i ostenesca lnoptanda, §i manecandu,pe cetanila carOlor, scurmandu §i cercandu ca sa afle viTata de véci, precuma§i loan marturis6§te, cap. 5, stih 39: ispititi scripturile, zice, cä voao va sa pareIntr-ansele a av6 vilata de véci, i ac616 santa care marturisescii de mine. Lisa,si cela ce mal desavar§ita inteleg, dentru Invatatura Cartilora, i cela ce catapota Intelége cu credinta cea curata, i cu fapta Mina urmanda, MICT011 1), 11 spa.senila sufletelor au.

') Plata (Mt00614).

59761 30

LITURGHIE, 1680 233

vréme ce poate fi, ca precum harula tuturor nu Taste unul, nice fu-6 a tuturorauna acéra Taste, asa clara nice acé Intelégere tuturor asémene de-a fi data Taste;ca sayal ca a auzl tuturor den fire i deoble data Taste, macara In streina,macart intr-a lor Irisa§ Timba, Tara a Intelége unil numaT M'AL], i mal vartos cel

**1-*Vq.f31,t-**-*Dicr*-1AAM4,4,tAA*ACWi"

ii

I

A1f(i6C...

dacoromanica.ro

Page 243: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

234 LITURGHIE, 1680

Aclasta dart vazandt s't noT, a necum 1ips6ste In limbU noastra de-a fica sa, inteléga Narodulfi, ce ilia s't multi, de nu mal multi Preoti, si alaltt cintbeserecesct de a cunoaste orandulala, si teremoniile el cum a sa sluji trebue, sifieste care la vre.m6 el, de a sa zice si de a sa glasul, putinclosl nu santt. i

mal vartos aclasta si den neinvatatura, si den neinte16ger8 limbil pogoara, carenoao jalnic si planguros lucru laste Inteatata micsorare si calcare roduluf nostrucestul rumanesc, carele odata, si elt numarat intro put6rnicile n6murT, si intretuff oameni sa numara, Tara acumt atta de supust, si de ocaratt Taste, catnice invatatura, nice stiinta, nice arma, nice legi niel nice un obiciaIu intru tottrodult, ca sa pomen4te astazi ruman I), nu Taste, ce [ca] neste nem&nici si orbiinteun obor invartindu-se si infasurandu-se, dela streini si dela varvari, doarasi de la vrajmasil roduluI nostru, cer s't sa inprumut6za, si de carte si de limba,si de Invatatura. 0 greási duroasa intampiare 1

Lisa dart, ca de tot in praft si in cenusa lucrurile noastre sa nu sa duca,dirept a cat nestine va puté pentru ca sa ajute rodult si féllult lul datoriuIaste; si macart o scantée catra ataté mil ale altora la focuri mari ce sa vadtzgandarandt, de a lumina denteun tacTunasT can de mict, Inca nestine a o lasas't a sa lenevi de a nu o misca nu trebue. Precum si no l acuma pentru folosulcunoscandt al mimulul nostru, mal vartos alt call Beserecesti, Devoit-amt decfasta data de an& datt in lumina LyturghiTa, si nu mal multa alta am Mutt(saval ca gandimt a alta data ca aciasta nu s-au Mitt), fara cat tipicult eI totdi pe izvod grecesct pre oranduiala lul, pro limba noasträ amt intorst, pentruca preotil si diiaconil, macart cat de putin ar sti, lesne sa-s povatuiasca, de aput6 cunoaste, ce Iaste a face, s't a slujI. Tara LyturghiTa toata a o prepune prolimba noastra si a o muta, nice am vrutt, nice am cutezat ; dreptt marturi-sesct pentru multe alte pricini ce m-au inpinst, salmi ca si pentru scurta limbanoastra ce laste; o amt facut si pentru lipsa dascalillort (cumü amt zist) ce nusantt intru ticalos rodult nostru, si pentru neintelégeré Naroadelor, tabile cesantt, si ce insemn&a, si si pentru neobiclaYul bes6recil noastre ce pana astazi n-autinut. Ce dart acTasta de cIasta data si mal intai tipariuluI a sa da am socotit.

i dupa aciasta Tara nadajduindt intru tatal Parintele védnic ksi intru unul nascutfilult sail, carele in lume jertva s-au trimest pentru lume, ca sa o spasésca, CuagIutorlult dart alt lul, si intru a marieI tale buna si fericita viTata inca raz-mandt, gandesct si alte carti a mal da in lumina, cat voTu put6 lar zict pentrufolosul si adaosul lipsituluT némuluT nostru.

Deci dara si aclasta ostenélk ell cat& Iaste, inainté cui a o pune, si cuT ao aduce, si a o inchinA,, in toate partile intorcandu-ma s't invartejindu-ma, nu cu-nosct, nice 'Az mal luminata rIOKTMIHOHIL 2), kli. mal cu evlavie catra Dumnezat s'tcatra, svinte, decat pro Mari% ta. Unde dar lata alergandt cu cuviosinta cat sacade, si precum sa cade, MarieI tale o aduct, MarieI tale, zic, adevaratuluY si prolegi alesuluT nostru Stapan si obladuitorlu, carele nastere si cré§tere al Oman-tulul nostru esti, si astazi adevarat pamantént mangaltorlu, si pazitorlu (dupacata putinta Taste) supus, tristt, sa.rac, si ticalos pamantuluY si roduluY nostru,

I) Intro RumanT ce zicem, cuprindem 0 2) Supus (Tnolcap.evoy, pers6nA).pro Moldovéni, c5, tot dintr'o f4ntan4 cult.

dacoromanica.ro

Page 244: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

LITURGHIE, 1680 235

care[le] maT calcat i mal zmultd cleat toate pUmanturile ca. Taste vedemt ;simtimt, tiranica putere paganesca inteansuld hranindu-se, gi rasflrandu-se ; careleastazi, de nu dent Dumnezalasca npoHolio 1), Intru a Mariel tale direptate, milosardie,adevard gi blande, care santd, dupa curnd zic Dascalil, appinafrAnwn SpfTWH, nus-ar mangMa, 0 nu s-ard bucura, ce s-ard face ? i intru atta zmacinare,cinare, ce paganegtile porunci fac, in ce s-ar tine? gi pentr-ató ani

hlapille lord, rasapindu-lii i sAracindu-lti, ce aar alege ? i unde de-a1 plecaa-gd aclua capul ar fi ? unde SCIMOHIL 2) ca ace/a g-ar afla? unde KaTadsTrYwu 2) adevaratv-ar gsì ? ce intru a Mario tale dar, cumd mild zis, milosardie, dreptate, adevar

bldndete, nadajduindil, alergandd i razimandd, suÍ1 i rasufla, ca cele dobitoaceblande, cari de manioasele, spargatoarele i crudele fiar a sa gonescd, gi fug,

scapa.Dupl acest6 dar toate, Tatd, adasta Lyturghie care invat,d,i oranduTagte In

ce chipd svantul trupd aid Domnulul nostru I. Hs. jertvindu-sa su su slujasca,Mariel tale aducandu.o i inchinandu-o dintru toata inima, rogd priimeste-o,de nu mal multa, macar ca Artaxerxd celd pumnd de apa, carele un Perst va-zindu-ld ca trece pro MO dinsuld, gi atunce inchina dupa obidalu-le neavandtce, alergandd cut au pututt la apa KyruluT, care pe aproape curd., i cu pumnilintinzindu-se i luindd apa l-au dusd, carele bucurandu-sa i-o au priimit,hadamilor in pahar da aur a o sprijen1 au poruncit ; savaT cu eu nu apa de aKyruluf Mariel tale aducti, niel de a PactolosuluT aducatoare de aurt, dupa careMudd lar su insetogaza, ce apa vietil aduc. Precum Insu0 marturiseste Domnuldla loan, cap. IV, stih. 14, graindd : Carele va be din apa ce-T voTu da eu luT, nuva Insatoga in \Teo, ce apa ce-i voTu da eu lui, [fi-va Intru old izvort de apa vieIn viTata vecilort.

Deci dar acIasta Cu smerenie i cu plecacTune aducandd eu Maria tale,Tara rogt ca lamina Lumil, Spd,sitorTuld nostru Hs., pro Mari% ta su luminezespre caile i dreptatile sale, gi su te adaoga in lungi ani, intarindu-te, fericindu-te,

pazindu-te noao gi PatrieT 3) noastre, ca sa poi, intru toate acesie grele gi Tugvremi, umerl gi ocarac i caznitt roduld i narodul nostru, cu a Marie/tale Milosardie, adevar i bland*, cumt i Inteleptuld Solomon : MilosardiIaadevarult, zice, pazescd pro impUratuld, i blandetele 'Titans° Scaunuld luT.Aceste dar nol tog Oku ceresculd i veciniculd Imparatt cu o inema i ca ogura strigandd, i ruganda, aceste lar ceremd i zicemd.

Ald liarieT tale Smerit L adevarat rugatorlu de fericire, vilata i Buffo-tuld, M(?),

Theodosie Archiepiscopult UgrovlahieT.

Predoslovie card. cetitorTu.

Na Taste putind lucru, lubite cetitorTule, ca su gtie oare-cine numal numeleacegtil càri, pentru ce sa chiTama Lyturghie 0 de unde au trast acestd nume ;cd. Liturghie dupa cuvantuld grecescd slujba sa intelége, pro limba rumanesca.DecT cele lalte slujbe Dumnezaegti Inca su chffama slujbe, Tara Lyturghie nu su

T) MaT nainte cuno§tintä (11p6votx). 8) Motlief.2) Scäpare ('AcroXoy, -.V.C4TOCTISTC0V).

dacoromanica.ro

Page 245: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

236 LITITEIGHIE, 1680

pota numi acélsEi nici intru una chipa. Pentru acéia Taste sa fie o osebire intro c616-lalte slujbe ale bes6recii i intre Liturghie, de vréme ce acélé nu sa pota numiCu acesta nume osebita, Tara ac6sta s numéste Cu numele acelora, care lucruprostii socotesca ca sa chaama Lyturghie, pentru cad sa chiTarna jertva, i jert-vele legil ,vechi, Inca sa numiia Lyturghie, precum zice Luca evanghelistul deZahariTa Popa cel mare, gl. 1, stih. 23 : Tara cand sa svarsira zilele LyturghieIluT. Ce aciasta nu Tasta adevarat, caci Lyturghiia sa cade sa alba nume maTnainte decatt jertvele legii vechi, de vreme ce Taste mal nainte decatt jertvelelegii vechi, act jertvele legiI vechi era umbra legii noao, dupa cumti ziceApostola la EvreT, glav. 10, stih 1 : légé avanda umbra bunatatilor, Tara umbranu sa poate insasi de sine a sa face, ce tot de-auna pentru alta oare-cesi sa face;precum si de aciasta Pavela Apostola, la Evrei glav. 8, stih. 5, aduce aminte inva-tandu-ne despie popil legil vechi, zicanda: slujesca semnului i umbrel a ceresti-lora, cuma s'au raspunst lui Moysii, canda face) cortula : vezi, zice, toate sa lefaci dupa chipula ce ti s-au aratatt la munte. intr-alta chipa poate oare cine sasocotésca, cuma pentru aciala sa numéste Lyturghie, cad toate ate face sluji-toriulti celti maI de jos, acé16 poate sa le faca slujitorTul colt mal de sust, dupacumt invata Dionisie in cart6 de incepatorila svintirei ceresti : deci intr-acestachipt aciasta slujba s-arti cuveni ingerilorti a o sluji, i ingeril st numesca deDavid, psalmt 103, stih. 5, Lyturghi, pentru acTaia sa numéste Lythurghie. Ceaclasta Inca nu Taste adevarata, caci ingerilor nu sa cuvine a sluji aclasta taina,nice nu slujesca ingeriT talna acésta sau sa faca jertve in cerTu, dupa cuma zicePavela Apostolt, la Eyre, glav. 5, stih 1 : tota popa dina oameni luata pentru oa-meni s randuTaste intru ace() ce santa catra Dumnezau, ca sa aduca darurijertve pentru pacate. Iata lima c vedema luminosa cuma Lyturgila n-au trustnume nice din jertvele legil vechi, nici dela ingeri, care lucru cu totula sa cadea-I sti, si a-1 sti nu Taste cu nevoe, cacT Domnul Hs. sa chiarna Lyturgos, adecaSlujitoriu, dupa cuma zice Payola Apostola la Evrei, glav. 8, stih 2: slujitoriu Svin-telort i cortuluf celui adevaratti, carele Dumnezau I-au infipta Tara nu omulti,

pentru acdTa sa chirama Lyturgos. act ela aciasta slujba in lume au venial asluji luT Dumnezau tatalt, sa-sa faca jertva pentru nol pacatosil, (la Ioana Evglistaglav. 18, stih. 37, zice: spre aciasta m-ama nascutt). Care slujba o au si slujittio data pro Cruce, alta data cu Apostolil, candil i noao ne-au dat acésta taIna sa oslujima. Deci pentru acéTa caci Ha. Domnula sa chilama Lyturgos intru atatacata au slujita slujba acIasta mantuitoare, i taina acésta sa chilama Lyturghie,luand nume dela dansul. Deci aclasta taina Taste i mal mare dealt"' alte taini,caci in c616 taini nu Taste Domnula Ha. dupa fiinta, Tara intru aciasta taIna TasteinsusT Domnulti Hs. dap& fiinta, ce fiindti mast mare, sa cade i cu mal mare grijea se sluji i socotéla. Care grije fiindil de ton pusa jos intru ruf)multi nostru Ru-manescti i Moldovenescti pentru doao pricine : una, pentru nestiinta i pentrune-intelesula limbii streine; a doaoa, pentru multe izvodituri carele santt gait,de tréba, caci nu urtnéza izvodului grecesca. Pentru acéia acuma s-au data inlumina aciasta carte ce sa chiYama Lyturghie, intru car6 sa cuprinde aciasta talnamare, avanda tipicula i alte randulale pre limba ruman6sca curatita numaT pre-cata Taste in izvodula grecescti, spre folosula Preotilor si DiTaconilor, carii, de-s1

vorti birul léné lora i sa-1 pazasca slujitorila sa ne-intinata, Domnula Hs., la

dacoromanica.ro

Page 246: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DOSOFTEIU, MOLITVXNIC, 1681 237

Apocalipsis glav. 3, stih. 21, le fagadifiaste, zicanda : celula ce va birul II voluda sa sazn ca mine In scaunult mien.

MaI adaosu-s-au langa aciasta Lyturghie i randuIala Bdeniei, cu a vecerniel,si ca a utrineI, dela zile mari, i cu alte Invataturi i randuTale ate santa ara-tate mat jost, In Catastihula Cartiï, carele santa toate de tréba besérecil luIDumnezau,

'Yarn caruia dara ma roga sa fie ca tine, 'White cetitorIule, i fil sanatostl.Inochientie ermonah, Corector.Chyriact ermonah, Typografa.

In unele exemplare se aflA numaT numele celui precum urméza :

Cu ostenela i Indireptarea plecatului Inochientie ieromonahal."Tipicul Intreg si unele rugaciunt dela sfirsit sant In romanesce, cele-lalte In slavonesce.Bucurescl, Biblioteca AcademieT Romano. Blaj, Biblioteca archiedecesanA (Cipariu). Bi

blioteca I. M. Moldovanu.Cipariu, Analecte, XXVII si Principia, 111. Sbiera, Mifcdri maturate, 89. Paraschiv

Popescu, Teodosie Mitropolitui Ungro-V Wad (1669 1708). Tea Bucurescl 1898.

195.

1681.

72. Dosofteiu, Molitvinie de 'ntilles, 14 1681.

MATE/INK' 11111,1%AfF

flKMS TH1111pliT 41TOSACK('TI SAAGIE M1101-111 CAM Hp*ASinitHATSASti 4HTpS U

TWIN MICA KOEIVSAd.

KS ANIMA AS AA'Itg MINK 11,%11.1%11

1ROAA6Ko Ks KEATS6litt

CAM, MA Ks flOCASWAHLA cimpi

our, HóCTpE AOCOAEllGIPIARYA, 4 TH11411HH-

11,A GHTEH IRHTII0110ATH 4 AM.RAT CIA milpet pnA

liUga Nail kit Arm.

d'intal,

MHT(10-

nomiTSA

dacoromanica.ro

Page 247: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

238 DOSOFTEM, MOLITVÄNI07 1681

In-4, de 4 fol nenumerotate §i 155 numerotate, cu erort Tipkit cu negru §i ro§u, cudou6 felurI de caractere. In primele 30 de fol ale textuluI s'au intrebuintat nisce caracteremarl (facs. 196), iar restul e tiparit cu caracterele miel aduse de la Moseva. Paginelerite cu primele au 18 rIndurl, iar celelalte ate 26 rindurl.

Pe verso titlulul se aft& stems Moldovel (No. 190).Stihurile ia luminatul °herb a raráf Moldova ca cele din Psaltirea In versuri (v. p. 210).Pe cele 3 fol urmat6re se af15, prefata :

tt t 11(1H1, tt 4:-,foHtify, acnriArfitififix, , c141,1.

AfGfi'LTArrf 1 OillprhAW Him%6 e

b/ICISA 1 TOT nlirrAptitocx , TOATE firlafiHrrOdPf 1 tittin.0(rr 4

,A , , i .,

MA Otifx, 1 +`LIVAITOApf jO1Errbritif/101)4 /

+ifieitif 1 um tcqeix,firr;-/p-bifnop cloifn / Kai o

PHU/ FA 614-173TArrF 1 AbMiifill YA,lifArlfOrilitA' 6N N

1196. Ineeputul and pagine din Molitvdnieni Uplift la Taft In 1681.

Préluminatulul intru pravoslavie, Blagocestivului, §i précinstitulur, i milostivulurnostru Domnt Maria sa Ioant Duca Voevoda. Dint mila luT DumneqauDomnil taraT Moldova Dela vécrnica svinter troite putrare poftimt mariltale sanatate i pace cu vrata narocita sa pared Maria ta pururia adevart.-Qace Proorocult Inparatt David, milostive §i pré lumina te Doamne, Kyphvck

,o,túr ignOriT6Ck, ignOrHT6c KypiwC ìtÉtiKaAtimiph, Domnul Dumneqat blagos-lovitt blagoslovitu-T Domnult, ga din 4a, sporine-va Dumnelpult ma,ntuintelortnostre Dumneqault nostru Dumnedat dé mantuirla. Slav& sa fie lur DumneqauIn vIacr si preste vracr, si preste vremi nefar§ite, c-au sporit svintia sa si at agIu-tat §-at blagoslovitt in 4alele marir tale de sat facutt §i adasta Svanta Cartepro limbs, romanésca, tainele svinter besTaricr cu carile sa face spasenira nostra acre§tinilort, adeca molftavnicult. Pentr-acTaTa Milostive doamne, la acrasta Po.mana Dumne4arasca am socotitt de-amt scrist pre totr Préluminatir §i svantil po-menitir Domnii WAY, ca sa sa pomenésca pen tru nevoite cr-at nevoitt cu cresti-nataté §i cu pravoslavira. Pentr-aclaTa le-amt scrist §i ver§urr, precumt mr-atagrunst §tiinta, intr-acesta chipt."

Dupa aasta urméz5, poemul cronologic despre Domnil Toril Moldovel. Acest poem estereprodus §i in fruntea Parimiilor preste anil, Tali 1683, cu miel variante. Se reproduce o sin-gull data mal jos, la descrierea acesteI art!.

Pe ultima fiiie liminpr4 se an aratarea cuprinsuluI:

Catalog sau catastiht de tot ce raste in crasta st. carte :Osvekstenila Iordanulur. Osve§tenira cé micâ. Logodna. Cununia.

tipa-

tb

dacoromanica.ro

Page 248: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DOSOFTEM, mouTvkiic, 1681 239

Molitva femeif la nAscare. Molitva cuconulul de nume. Molitva femeiT dupA40 de gile i prunculuT de besericat. Molitva femeil cAnda piTarde. 3/Iolitvade ogla§enicil i slujba la botezti. Maslele. Mol. colivelor cOrnil la paqtT.Molitva d'a mare a duhovniculul de ucenicT. §i molitvele de (de)zlegata afurisaniT.Molitva de tunete, §i de litiT. Cazanie la giol mare cuminecAtorilorti. Molitvade spurcAcTune, §i de alalte. Svnta priceqtenie, cu multe rugi. Molitva a bol-nava infricoptti spre moarte. Slujba priclonenil la rusaliT pTatdesTatnitil.Molitva de ploe. Ispovédanila. Cazanie la pogrébanie. BogosloviTa pe treT limbia svintulul Grigorie. Molitva casi de fapturi drAcqtl. Provodnicul mire-nesca. Blagoslovenila tAmaiT. Gre§iturile."

La sfir§itul Molitvel pentru plOie, la f. 119 v., se all& tiparita urmat6rea Insemnare:

Irk MT, f3jilift. 1811 ir.orri lc kg dig i5íii1 iAHHOIIWAHE iAHHOC/WHE ((AS CritCTItl TROAM APA ACATRAMH

HOITKIA ii I1iHOAFlH MAMA HETA*HHOTA (10KAIHEA iii'tii, ii KACKUIHKI/a, HOMFIASHMat

rAilinaro AocoAiia Toro pb6d.

(Scris la CetAtuia, In anul 7182, Mule 23.D6mne Isuse Christóse, fliule al luT DumneçIeu, ununAscute, cel de o fiintA

cu TatAl i cu Sfantul tu Duh, cu rugAciunile prea curatel pururea feciórefMarieï, miluesce-mò pre mine pOcOtosul Dosotheit robul Mu. Amin.)

La p. 132 se all& urrafitérea notita:

TipAritu-s'au In casa s-nteT MitropoliT in Ia§I Rt AT (la anul) 7189, Mai In 20.Me§terul Tiparelor SmereniT Ermonah Mitrofan. De svnta MAnAstire de

Besericani. Tiparnicif Ursula i NiculaT.

AdeltHTE npociliTg HAC rpitutivt %WW1 ACIIIATTE. T1u1KOKAHHIHK6 H

HHCAKIIIHK11 filltigOTAKWHX11 [Mal iFTOE nocntitmitai. Aa figitck f% fit HpOCTATkHACK CHOMEATk npowifiTio figtiperiato citoimS aHomt; nark PH HAMA

MXTRAMH Uh eiltua 64,4,d h 4110 Ad fl H'it.C*K ChI CHOFIKk SIMHHIt."

(Binecuvintatl §i iertatI pe noT pAcAto§il, sfintilor pArintl i frag, carT amexplicat, scris §i am lucrat in ac6stA sf. ascultare, ca §i pe vol sa v6 ierte Dom-nul Dumneçleu, §i impreuna sA ne ierte §i sA ne prim6scA Intru impArAtie pen-tru Domnul nostru Isus Christos i pentru rugAciunile sfintel nAsc6toare de Dum-negeti i prea curateT fecióre Maria i a tuturor sfiutilor s61. Amin.)

Dap& incheiarea cartel cu acasta notita, s'au mal adaugat 27 fol, carl cuprind:

Cazanie la pogrebaniTa provoduluT crestinesctl."Provodnicula rumania§te : cre§tinesca, pentru midani."BlagoslovenTa tAmiel,"Gre§iturile ce sa alla intr-acIast1 svntA carte."La sfir§itul acestor Gre§ittirl, Ja 1. 155, este tiparit:

Ionwo BilevicT cl-au pust nevointa,De-au adust tipare de Mosca cu priinta,DTa-I Dumne4Au s-aTba intr-a vietiT carteSA sO, scrie-n randa! cu S-ntil In parte.

Amint."

dacoromanica.ro

Page 249: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

240 DOSOFTEIII, VIATA SVINTILOR, 1682

Bucurescl, Biblioteca Academic)! Romdne. Museul de antichitAtl. Bibl. D. A. Sturdza.

Cipariu, Analecte, 226.- Gaster, Chrestomatie, 1, 241.Cipariu; Principia, 102 i 108. - Kogilniceanu, Croniecle Romania, TIT, p. III si 526. -

Melchisedec, O visitä la cate-va mcineistiri §i biserici din Bucovina, in Analele Academia Romcine,VII, II, 245 si 246 si in Revista pentru Istorie, Archeologie f i Filologie, I, 274 si '276. - Dinulescu,Dositeiu, 132. - DosofteT, Psaltirea in versuri, ed. Bianu, p. XII. - Sbiera, Migceirl culturale, 86.

114.

1682.

73. Dosoftelu, Viata svintilorit, Iasi 1682-86.

&Hp Un) nrrpitlf(LA cailyinwph I fiKmi THnIquiTE. I 4Tp8 lidemiTilirkamHHATSASII 4Tp8 I XC I 'Wink AgKd KS Nii,ht ASH ,MillS103 Minh

It-kpAri AlenAORFA wu0\KpAkitil IKS nopSnita /11%0 cAnf Illii Ks nocnSminTA A

HOACTPI A ASA MCO,Oviri iibiTpOnOMIT8Ak GIINAKili. I 4 Tifiiiiiimitta CatirirtAtua, AA tape THilaptiHu" I irks an,i0TepuTh AMA MOCK). Guliikla

IIVAHTEM iieCTO IlivrpTigtink Twaaii&m. I HAI'W AGia .iqin8TSA6 Aimiri, I ,30q:mcu,a ÚJIITÓEpH, i3, 411H. I AfArl WA I MAHTSHTÓMASA HOCTO

JE X AT #dXf1H:

4 volume in-folio, dintre carT numal col d'intAT pértil titlul de mal sus (reprod. la no 198).Vol. I, cuprinçlénd Vietile entilor din lunile SeptembreDecembre, e de 4 fol nenum.

si 248 fol numerotate, cu micl gresell.Vol. II (Lunile Ianuarie-Fevruarie) de 88 fol numerotate jos la drépta astfel: 1-20, 30,

22, 23, 34-41, 43, 35, 36, 47, 38-52, 43, 54-58, 69, 60-78, si apoT sus la drépta 73-84.Vol. III (Lunile Martie-Iunie) de pesto 152 fol, prirnele 12 foI paginate astfel: -, 2-7,

9-24, lar celelalte numerotate astfel : 23, 26, 27, 26-31, 22, 33-42, 42, 44, 45, 45-53, 56,55-89, 91-142, 133-152. Pe 152 se !neap vigilo stintilor din 10 Iunie. Exemplarul nostrunu e complet.

Vol. IV. (Lunile Iulie-August). Exemplarul col mal complet vòijut de nol se terrain& Cuziva de 10 Iulie.

Aceste 4 volume, legate de obiceiu inteunul sau in doué tomurl, s'au tiparit in malmulti anl de-a rindul, incepénd cu 1682 si urmánd pfin& in anul 1686, de care ce in vol. IIIg&sim o notit& referindu-se la un eveniment din acest an (v. mal jos p. 246, si nu mal tdrziu,flind-c5, Dosofteiu In Octobre 1686 a plecat in Polonia, de unde nu s'a mal tutors. Tiparul enumal negro, lar caracterele stint de treT mdrimI (v. titlul facsimilat la n° 198. Pagina inca-drati are 35 sau 36 rinduri. Cartea cuprintle cateva litere ornate si frontispicil (v. n° 176).

Pe verso titlulul se ail& aceiasT sterna ca cea din Psaltirea denViles i acelea§1 stihurlpro Gberghira (rxepr7A) MoldoveI ca cele din Psaltiria pe versuri, cu micT schimbArT ortograficesi Cu patru versurT no!, de aceea le reproducem ad l in intregime :

Capulti cel de buara a Mara vestita,samnéda putlare tarai nesmintita.

I

4

dacoromanica.ro

Page 250: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

... . VA

A t1.111 MT! AY914. Clitilti.AW lbAlAi< m X Thrl% Or( .c imfle c nip /6XAEAE ne4AVMHtb6VAir5e: +mot le x6,0

*3 +GUAM ASli A CO fiSOXA 1 , e413 X1S'mx+AA a 1 1. /4-isri le AMU ilf;fs PI tt,%o,t,y;sitiallt7 OiKi;Áfta.43 Ki nopitiu 14r&f.i.i4:4; iitFTIOrrielAWLU;#11,4%

EEL-cf,,,,,;ni, ..0;,,,,,,',1, v, 10,04.;;; ,-#,mfon0A4myA, cv:f".;64 a

B

TrminTrup CB/41in' tAittgrrnoo4r1/ 4;luit , AA «4Çilftlf;DPIM9*I* atiriV :AvyKfTloeliiTle 6t AA 1,Uor014 olGatiii(A(A-6. iliTfliitialfAt /111101 4,..Au-

3 . a4.3 - 1141- fili/fxamh,

-

tw Aicilm& ... a

43/Pub Afir'..141 A, c A A 4.4frOCrIr4A ti 11/01/1114 11 . -

, ,.. A / e. eb..Q P`f : my ivItTOlifH 4 K3 4 Ann"cyr P 1

13.Dc,,C4A It up( pit 4 Ar 1 Pr Alit, (pH

e 1 ... 7 It ....

C m Uri'hIFITóf if A YH frico#C..ir ?It r'iC Xe4C

f73**3

MC.; 4 ¡fits :JO

C)90Oa

aztes1-&-III5976.

dacoromanica.ro

Page 251: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

242 DOSOFTERT7 VIATA SVINTILOR, 1682

Pre catu-T de mare hTara si buTaca,coarnele-m pAsune la pAmant a§ pléca.

De pre chipa sA \lade buarula ce-1 place,c-ar vrra-n toata, vrIanaTa sg, stIa tara-m pace.

Domnult Duca voda dela Hs. areagiutorTu pre stemma si ferinta tare,

Cinstita cruce, 0-11 cleast de nAvala,a luT Hs. maTca il de sprijinela.

Pe paginele urmittóre se aflA scrisdrea de dedicatie a Mitropolitulul Dosofteiu ctitre loanDuca Vona ig un cuvint catre cititorl. Le reproducem ad:

Pré luminatului Intru pravoslavie, blagocestivuluT s'i précinstitulul si milostivu-luT nostru Domna Maria sa Ioant Duca Voevoda, cu mila luT DumnAgAuDomna TAW Moldovei si UcraInel, dela védinica svinteT Troite putlare pof-tima Marii tale, sAnAtate si pace, cu vlata ngrocita, sA petrecT Mgria ta Intrucinstita si préluminata Scaunula Mari tale. Adevara.

Pentru cinstYa Svintilort si a rAmAsitelort 1) lora, milostive si pré lumi-nate Deamne, serie sva,ntula Ioanfi Damaschina In glav. 92 sau 16 : SA cinstimapre sviintii ca priTatiniT iubitiT luT Hs, ca cuconil si mostiani luT Durnnegau,cuma cjace Theologula Evanghelista : Iar& catT ai priimira pre insula, datu-le-auputTare cuconi luT Dumnegau a fi ; drept acéla, nu mal santa de-acmti verbi,ce santa fii; si. déca santa fiT, santa si mosniani, moviTani santa luT Dumnegg.u,si-mpreuna mo§nlani luf Hs. i Domnula, In svintele Evanghelil Apostolilorqace: voT priiatini TubitiT miei sintetl ; nu ca maT pro voi vol numi-va verbi, cAserbult nu §tii ce face Domnu sAu. Dara, de vrlame a si inpArata InpAratilort,§i Domna Domnitorilora, si DumnggOu DumnAgAilora, TvoretT tuturora si DomnilsA gace totusl si svintil, DumnAgAT si Domni si mpAratl, acestora li-T DurnnAgAu,DumnAgAu si Domnil si-mpAratil le Taste, si ce: eu dara santti, qftce luT Moysl,Dumnagau luT Avraamti, si Dumnaglu lul Isaacti, si DumnagAu luT Iacova, siDumnAgau luT Faraont. Pro MoyseT DumnAgau al flace. DumnAgAT dara qacu si-mpAratI si Domni, nu din fire 2), ce c-acTaTa ce preste patimi InpArAtAra si domniras-a dumnagaTasca icoana chipa dupl care sg. si nascura, nestrAmutata din sarui-tura o ferira (cA inpAratt sa gace si icoana InpAratulup si c-acTaIa ce sA uniracu DumnAgAu de pre proizvolenie, si pro dansa ce-la priim ira casnica 5) si ca aluT cumenecare de sA flacera din dart, adala ce sangurt Taste ghiris. Deci dar&cuma sA nu cinstima pro ogodniciT si prilatinil TubitT, si fil luf Dumnilgau ce saflacera4); a acia Otra Cu buna a depreuna serbi cinste, arAtAtura are cAtraobstnicul StApant do buna minte. AcestIa secrie 5) luT DumnggAu s'i curate sAflacera cAmAri; c: voTu lacul cu casa Intru dansil si volu Inbla printr-Insil, gaceDumnegau, si le voT fi lora Dumnegau. Dara cAce-s sufletele direptilora In manatiff DumnegAu si nu sA va atinge de dal* moartIa, oace DumnegATasca scriptura :CA moartl'a Svintilora maT vArtostl somna Taste decat moarte, cg. sA trudira

Note marginale: Mostiilor. 4) Sti, numira.Hiri§1. 4) Vistlare.

2) Licuitoriu in sine.

dacoromanica.ro

Page 252: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DOSOFTEIU, VIATA SVINTILOR, 1682 243

intr-acest de-acmit véct i vor vil in farsitt ; i : cinstitA-1 naintfa DomnuluTmoartra cuviosilort luT. Deci dara,, ce Taste maT de cinste de catt a fi in manaluT Dumne4Au? a viata `Taste Dumne4Au si lamina, si aceia ce-s In mana lulDumneopu, In vTata §i-nt lumina santt. 'art. cumt in mint% trupurile lort satInsAlAsluitt Dumneçlau, gam Apostolult : DATA nu stitl cA trupurile voastre BesTa-rica lAcuitorluluT In vol SvantuluT Duht Taste, si Duhult Taste Domnult ? §i sAnestine Beslarica luT Dumne4Au o strica, strica-lva pre inst Dumnegau. Cum darasa. nu cinstimt Insufletatele BesTaricT a Jul Dumneçlau? Insufletatele Jul Dum-ne4Au corturP) acestla vietuindt, cu-ndraznire la Dumnegau dvoresct, fantaninoaa. de spasenie domnitorTult Hs. a svintilort ne-au dAruitt mosti12); in multechipuri bunAt5t1 de bunt faptt izvorandu-ne, mirt de buna mirézma izvorandtdintr-ansele. i nime sa. nu fie necredincTos. CA de-au izvoratt din platra cla tAioasa

vartoasa apa In pustie, vrandt DumnegAu, si din falca asinuluT lul Sampsonla sTate, (Tara din a macenicilort mostil mirt de bunt mirost a izvora cumtsA nu sa el-64a ? Ce acTasta uice intr-un chipt nu pote fi sA nu sa cré40., cAtrb.

cela ce stiu a luT Dumneçlau putTare i ada dela Svintia sa a svintilort cinste.§ i In Hag% vIache, fie cine sA vela atinge de moat necuratt s5. fAcIa 3),

dar5. nu acestia mortY. CA de candt hirisa viata si a vietil prilejt 4) Intru mortIs'au socotitt 5) pre ceT de pre nAdIajdla InvieriT i Cu credinta intru Svintia saadormitT, nu le 4acemt mortl. CA trupulti mortt cum s5, poata face minuni? Cumdara pentru dansiT dimonil s5 izgonesct, boalele fugt, langegif s5, tam5cluesct,orbiT dobandescti vedlare, pricNitiT sa curAtAscti, i iscuseniile i scarbele sa rAsa-pesct, tott datult celt bunt dela parintele luminelort printr-arisiT celorti ce farAIndoita credinta 10 cert, lisA pugoara. Dara catt ti-al trudi ca sA-t1 dobandestlun folositorTu la muritorTult ImpAratt 8a te bage, i pentru tine la dansult sagrATasca, deci dara pre folosatorif a tott rodult nostru, pre cela ce luT Dumne-(Au pentru nof s roaga sA nu-I cinstimt? 0113A s5.-1 cinstimt, besTarid rAdicandtluT DumnegAu Intr-a Svintii sale nume, si prinoase de toata roada aducandt,pamenitile praznicilort tort cinstindt, si-ntr-ansele veselindu-ne sufletTaste, casA ne fie Insotata cu chem5.toriT bucuriTa, ca nu slujindu-le In potriva sA-I ma-niemt. CA Cu dalIa ce DumneOu sA slujTaste i sA cinstlaste, si a svintiil saleslujitori sA veselesct. IarA de dal% ce IT gréta lul DumnegAu, i slugilor SvintiiI sale

gréta. Cu psalomi i cantAri i cantece sufletestI, i umileniT, i cu mila la sA-racl, pre Svintii noT credinciosiT sa-1 cinstinati, ca dalla ce mal vartost i Dumne-Ou sä cinstTaste. Stalpuri sa le rAdicAmt, i icoane caçlute, i noT Insufle-tatI stalpuri lora i icoane, cu Inchipuirfa bunAt5,talort sA ne facemt. Pro DumneOuNAscAtoarTa, ca dala ce-I chTart i adevAratt luT Dumne4Au maTca, sä cinstimt ;pro proroculti Ioant, ca unt Inainte curAtorTu i botegatorTu apostolt i mucenict ;cä nicell tnnAscutil din femeT mal mare de Ioant nu s-au sculatti, cum Domnultau gast, si-mpArAtaeT ceriulul acesta intaTu strigAtorlu sA Mee; -- si pro Apostolilca fratiT Domnulul si vAgAtorTu i slujitorIt patimilort lul, pro caril demainte Y-au cunoscutt si de mainte I-au oranduitt intr-o-mpreuna forma a icoa-nel filulul sau DumneOu i pArintele : Inta,1 Apostolil, a doa ProrociT, a treia

') SAla§e. 4) CavzA.2) RAmkite. 5) Menial.s) SA spurcA.

dacoromanica.ro

Page 253: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

244 DOSOFTEIU, VIATA SVINTILOR, 1682

p4storff si didascaliT ; si pro a domnuluY mucinid din toata data alesT ca vitlajiTluI Hs. si ace c bura paharula Svintlif sale, si-ntr-a vlata fackoar6 a luImoarte ce sa botetlara botegt, ca partniciI i) patimilort luI si a slaviY, ckora lelaste cinonacTalnica sau hetman : Parvo diaconult luT Hs. si apostola i parvomucinic Stefant ; si prepodobnicil parintil nostri, bogonosniciI sahastriT AschitaciY,caril ada mal zabavnica 2) si mal trudnica macenicie a stiintil luptara, caril petre-cura in bobola 3) si-n piel de capra, lipsitI, scarbitT, p4tatI rAti, prin pustil ratAcin-du-sa si print m.untl i vartoape si gaurile pamantuluY, cArora lumla nu le eravrIadnica; acell de mainte de dart, Prorocil, PatriarsiI, direptiT, caril de mainteau dat vIaste de venirIa DomnuluI. Acestora tuturora oglindinda petriacere,rAvnima credinta, dragostTa, nadIajdIa, ravna4), vlata, r4bdarIa, a patimilora sufe-rinta, pana In sange, pentru ca si a sl4vi1 cununilora cu dansi s fima partnid.

A.sTa. scrie Svantula Ioant Damaschint pentru SvintiI i alaltI Svingdascali a svintel beslaricl, inplanda SvAnta BesIarica de cinstIa Svintilora cu sti-hire si canoane, cu tropare i condace cu in tott chipula de cantki. malvartosa le-au scrisa i proloage s li sa citésca in Svanta BesTarica, sa le auçlacrestiniT, sa sa folosasca si sas. polzulasca din vIata i petrTacerTa lora aclasvanta, cum sa nevoira, cum tanura credinta, cum vksara sangele lora col svantapentru Svantul Svintilort, pentru Hs., i nu crutara vIata lora pana la moarte.Dintr-adalIa din toate cu dansiI s proslavima pro Dumne4Au, luanda chipti de-nvatatura de pro dansiI, citindu-li-sa vlata in proloage.

Pentr-adala, milostive Doamne, i noT smeritiT rug4toril mkiI tale, cu catne-au fostO tiinta limbiI rumAnesti, am nevoita de le-am scosa de pro gredastesi de pre sarbTaste pro limba ruman6sca, ca sä Int.416ga tog, sl dla lauda luiDumne44,u, si sa multAmasca mAril tale de bine sufletesca ca acesta ce nevoestiMAria ta pentru crestinatate.

rugamt pro milostivula Dumneipu, Milostive Doamne, pentru ruga Svin-tiilora sale ada priimita ca tamaTa innaintla SvintiiT sale, ca s4 daruIasca, Mariiltale pace si sanatate, i bisugt de tom binele cerescti, i pemintesct s4 dom-nesti Maria ta pana la adand batranlatele Mariil tale, depreuna cu cinstita i bla-goslovita Doamna Mariil tale Gospojda Anastasila, i cu cinstitl si blagoslovitIfill Mariil tale, loan Costantint Voevoda, Ioanil MateI Voevoda, loan Stefana Voe-voda, i cu blagoslovite fficele MAriiT voastre, sa v4 erute Milostivulü Dumne4At

sä vA blagoslovasca, asla cuma au blagoslovita pro Avraamt si pre IsaactiIacovil. i sa blagoslovasca milostivult Dumne4Ail si pro Maria sa Ioan StefantVoevoda cu cinstita sa Doamna Ecatelina, Yalta n4scuta ffica MAriI tale,carff ti-I-au dkuita milostivula Dumnetlau acma tineri in mint& de bucurie, as%sä ti-I blagoslovasca milostivult Dumne0t, cumti au blagoslovitti pro IosifaAsinetha cu ada Intalépta i Dumneçlkésca, i s4 vä darulasca blagoslovenie sibucurie in slava vi-n linite v6cInica cu biruire asupra de vrajmasl v444 i ne-vAlutl, pentru Domnulil nostru Is. Hs. Amin.

RugAtoriulti MarieI tale smeritultiDosofteI Mitropolitulti "

') OcinAtoriT. 3) Cojoce.Delungat'a. 4)

dacoromanica.ro

Page 254: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DOSOFTEIU, VIA TA SVINTILOR, 1682 245

Catra Tubitult Cetitoriti Sanatate.

A sinaxarfuluI dumnegaiasca §i svanta carte scoasa de pre grecia§te qi elli-nIa§te din 12 Minfae a svintef Besfarid, §i din cartale vistIarTulul Besfaricil prelimba rumanésca cu lunga nevointa, §i cu Lexicone de-agIunsa talmacita, cu pohtablagocestivilora §i luf Dumna4au iubiï Domnif 'farm moidovel roan GheorghiGhica Voevoda, §i Stefanil Vasilie Voevoda, si Evstratie DabijTa Voevoda,loan Duca Voevoda §i I1i1a§1 Alexandru Voevoda, i loan Stefant Petra Voe-voda, §i Ioana Dimitrie Catacuzinb Voevoda, §i Maria sa Ioana Antonie RusettVoevoda ; qi cu pofta Dumilor sale cinstitilort Bofarif Oral ; Inteatata lungavrTame scriinda §i talmacinda cate am pututt birul in ace§tf \lad gref a taraf,abiYa cu mu1t greu am scrist i adasta. Svanta carte, de o amti talmacita ruma-nfa§te pre limb& prosta; carla, Tubitif luf Dumneljau qi cinstig cetitori, cu draga sao primitT §i sa o cetitl Para uratt ; c nu apune Intr-ansa de petrecaniile §i pute-rile Inpaxatalorti §i a chesarilon, §-a crailorti §-a domnilort, nice de vitejiile §iizbandile hatmanilort, nice de nevointele vitlajilort §i gharatalort lumetiti, ce denevointele §i biruintele i izbandile a vitIajilort InparatuluT §i DomnuluI cerescti,de-acarora nevointe Ingerif sa minunéqa, cum el putura de sa nevoira §i biruiraa bate razbol a§Ta de minunatt preste toata minunfa §i cinstita preste toatacinsaa. Carile Dumn6-voastra cetindu-le in toate vale vetT indulcl sufletfate caIn rafult adevaratt a Svintiil sale, §i Intaf sa pomenitl §i sa multamitl blago-cestivilort Domni, §i pro noT Inca nu ufta0 dela svanta ruga Dumilor voastre."

Titlul pentru intraren, in materie este urmAtorul

KS Anitint; JF9AlleMk,1190/1641,1E4E Thipóph GlIfig,140pk.

Din causa acestul titlu cartea actista este cunoscuta si sub numele' de Proloagele lulDosoftel.

La sfirsitul volumulul II, la f. 84 se citesce

sosandil pana acida, rugamt pro milostivula Dumneçlau sa ne spodo-base& §i innainte alte lase luni sa le putema face, %at ce om hi gre§itt s-avemaertare dela lubitil luT Hs. §i svintif cititori, ca noT ca neste prostacT, pre cat ambiruitfi a gal In limba ruman6sca, am nevoita de-am scrisa cumti ne-au inderep-tata milostivult Duinnegau, de pro izvoade grece§tt

Smeritulti Dosoftel Mitropolitulti Sucfavef.tiparnicif, Ermonaht Mitrofant facatorful tiparelort

cu ucenicil sal Pavelti i Ursula, AndreL"

in tomul al doilea (cuprimAnd vol. III si IV) nu cundscem exemplare complete. Singu-rele pe care le-am vut sunt Mr& fdia cu titlu i fil.ré. prefatA, n'au mal mult de 162 fol,avénd pe ultima fat& inceputul zilel de 10 lulie. Episcopul Melchisedec a véçlut un alt exem.plar in ManAstirea Putna din Bucovina, care merge de-asemenea pan& la 10 Iulie.

La sfirsitul fund April, la f. 105 r. se aflA urnAtifirea notita

eu smeritult Dosoftef ma roga Cu umilenie nu ma uitareg la svantaruga pro un miela §.1 netrIabnicil §erbt luT Dumnegau §i Dumilor vostre, svintlcre§tini, ce ma pomenitl §i ma ertatl."

dacoromanica.ro

Page 255: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

246 DOSOFTEIII, VIATA SVINVLOR, 1682

La sfirgitul lunel Mal, la f. 137

tutu ,A,OptV4S1,10KHA 11*TAKOKA IFINIULLIKOKA @Tape, Assoacia, dat-au agiutorfula tipare i s-au rpäosatü in tara le§asca in 7191 Ilul : DumnedAu sa o Tare.«

Bucuresci, Biblioteca Academiei Romano. Biblioteca °antra16..

Lambrior, Carte de citire, 145. Gaster, Chrestomatie, I, 250.Cipariu, Principia, 102 gi 108. (V. A. Urechia) Cary rare. Proloagele tuturor svinylor,

in Ateneulu Romanu, Iagi 1861, 119. G. Séulescu, Glosariu, in Buciumul _Roman III (Iagl 1879),urm. Dinulescu, Dositelu, 125. B. P. Hasdeu, in Columna lui Traian, 1883, 202.

C. Erbicénu, Not* istorice estrase din Vieyle Sd nylor a Jul Dosoteid Mitropolitul Moldavia', inBiserica Ortodoxd Romeincl, XI (Bucuresci 1887), 813. Melchisedec, O visitcl etc., In Analele Ac..Romcine, VII, II, 248 gi in Tocilescu, Revista, I, 277. Dosoftei0, Psaltirea in versurf, ed. Bianu,XIII. Sbiera, Migarl culturale, 75.

74. Evanghelia, Bucuresd 1682.

GRIITfl MEE Affill.31.1AGliff

gYAHrgAlgKAirk .¡TpaqicTa KHfl TOKMHTAS AHII pf 41111ASIW AKSAvi, 4TI cAS

Tynsp líTk.,ti WA KS TOATAC KEATS6i1A, Hp*

ASA11-1HAT8AS, [BA up* .PIKAU,ATSA AOMFIKmuWgilZASHT6p10 ATOATA Opa 138msnickxIw fflPIifIfl' K: KotaoA, AAIKKphinsmnoT. np-kESHSASA RITp114 Inspsan fiscspAss

Komori,.4TpS iS 0A6CSAK, flpAKOCAAK

!IWO!' PSHispi ll.IC-kpf H.

fIcrip,innincs *TAW np-k GRfin,ATISAIS Kvii.066,NOGIG AluTponontiTan uip.zil, ink

kapxss ilATSII HAM).CKASHSAK 11111T00110/111H11 fiSkSpigninwps,

TvrnspimASce.ill HSAS MAAciiciiïfIgmYel gafrin.

In-folio mic de 4 fol paginate jos gi 175 fol numerotate. Titlul, tipArit cu negru i rogu,e incadrat intr'o gravura mare. Textul cu negro i row e tiparit pe doué colifine. Pagina eincadraté intr'un chenar simplu gi are 35 rindurI in coking. Volumul cuprinde initiale albe pefund negru sail rogu, cateva frontispicil i patru gravurl marl cat pagina, representAnd pe ce!4 evangheligti; se reproduce S-tul loan mal jos la n° 201, pag. 249.

109.

iymurf,

dacoromanica.ro

Page 256: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

EVANGEIBLIE, 1882 247

Pe verso titlulu1 se aft& sterna Jul *erban Cantacuzino si unniitórele :

Versuri Politice 10, asupra Stemelor LuminatuluI qi Innaltatulul Domntl Toerbanil C(antacozino) B(asarabil) Voevod,

200.

Gripsorii i0 Stemele s6mne-s Inparatie,Precum qi corbulù véde-se a fi semnult Domniel,

Cu car6 cestA luminat Domnil vrédnic sa inpodolAste.Amandurora Stemelor mo§tén sa pomen6§te.

dacoromanica.ro

Page 257: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

248 EVANGFIELIE, 1682

Ca despre némula parintesca pro gripsor stapanéste,Iara despre muma pro deplin pro corba bine domnéste.

,,Tu clan, Doamne, care esti marele inparata,Care pre-acesta Domna luminat insuti 1-al coronatt,

Cu lina pace sa-1 pazesti cu viiata fericita,In scaunula stramosilor, domnie slavita."

Pe f6ia 2-a incepe prefata urniat6re :

Io ERBA/Nfri CantacozIno Basaraba Voevod. Din mila luT Dumnezat Domntl siobladuitoeu Taral Rumanesti. Tuturor celora ce sa vor Intampla a cell,intru Domnula sa sa bucure.Mare Taste dragosté Pré bunului Dumnezau, care de-nceputt au aratatt si

arata la oma fiinda lucru al su si zidiri a maInilora sale, si vilata luT dintrua sa suflare, pre cum zice svanta scriptura : si sufla intru dansult duha de viTata.Derepta acél'a multe si bogate mijloce au facuta pentru a luT spasenie, si intaTuau data luT Mg cé firésca, ca pre-n mijlocul zidirilor sa vie pie cunostinta luTDumnezau, precum zice Apostolult : Ziditorlult Dumnezau sa véde dintru marirési frumosété zidirilora. Pren care zidiri si lubitodula de Dumnezau Avraamts-au dust spre cunostinta dumnezalasca. Iara, de vréme ce nici pre-ntr-acéste zidiriau cunoscutt °multi pro Dumnezau, farrisI de a doao oara au data luT légé céscrisa pren Moysi la muntele Synael, lar nu deplina, pentru nedeplina cunostintaa Iudeilort.

ni larasT nicT pentru acIasta au luata omula folosinta. Derepta acéTa malpre urma de toate, au trimist pro cela Unula nascuta FiTula sa.u, care lust*"zic6 : atta au iubita Dumnezau lum6, ata pro FiTula su unula nascutt 1-au data,si luinda trupa si sufleta nevazuta din Précurata Fecloara,, dat-au luT noulatestamentil, lég6 cé deplina, zic svanta si Dumnezaiasca evanghelie. Pentru car6purtatorll de duht Proroci au prorocitt, zicandri : din Syonti va es1 légé, si cu-vantula DomnuluT din Ierusalinat, Tara nu mal multa din muntele SynaeT. Careevanghelie Taste lumina oamenilort si viTata, credincIosilora; eu Banta, zice, ViTatasi invilaré. Intru care evanghelie 4 lucruri sa. cuprinda ; infricosari, porunci, cre-dinta si Pagaduinta. Qi. ca Infricoseri sä castiga frica lui Dumne4au, pentru carezice : a cel direpti sa, vora duce la viTata de véc, Tara cel pacatosi, la muncade v6c, acolb va fi plansula si scarsniré dintilort. Pren porunci Tara.sY castiga-sebunele fapte, pentru car6 zice : acésté poruncesca voao, ca O. Tubiti unula prealtulta, si precumt yeti sa faca voao oamenii, faceti si vol lora asémene. Prencredinta Tarasi castiga-se lumina credintiT, si viTata de véci, pentru care zice : celace va créde In mine, de va si murl fi-va viu. Pren fagaduinta TarasT Taste, caunde zice : Veniti blagoslovitil ParinteluT mieu, de mosteniti cé gatita voao inpa-ratii mat nainte de zidir6 lumiT. Pentru ace% cu adevarata acTasta svanta siDumnezaTasca. evanghelie, Taste cale si adevart pren care ne povatuima sprelumina vietiT care Taste ela 1nsusT : Eu santtl, zice, calé si adevarula si viTata. Aiciintr-acrasta svanta evanghelie, fericescu-se milostivil : ferice, zic,e, de milostivi, caef sa vortt milul. Aici intr-aciasta sa lauda mucenicii : cine va vré sufletula lesalt spasésca, zice sa-lti pilarza, pentru mine si pentru evanghelie.

dacoromanica.ro

Page 258: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

/

.401

001

rogi

o

cm,0

001,

0,1,

1,\

/tO

jr,f

.

..,,,"

117

i. ,

--,i;

/I_

II

)

'--

----

-,/ i

-, .

/1///

7//7

/111

/1;',

i 4 f

'1

CP

firru

'i,e

'//i

frfi

l;;ir

:,1

f

I",i

i--

-1

--fr

4/1,

/,Id

110

A.1

4,,

i_a_

Aem

milv

\'°'

eman

issm

inlig

i

dacoromanica.ro

Page 259: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

250 EVANGHELIE, 1682

Aid sa lauda pustniciT : cine va vre sa vie dupa mine, sa sa lepede presine, zice, i sa la Cruce sa i s5, vie dup. mine.

»Aici sa fericesca Archiereil : i pastorii ce l ce au luminata in lume, cubunele lort fapte i cu ale lort Invataturi, ca o lumina, vol santeti, zice, luminalumiT. Aici toate savarsirile st afla filosofila ce cunoscatoare i lucratoare. Aicitoate cele Domnesti sarbatori si ale Precistii sa afla. Aici si ce l derepti Imparati

Domni s fericesca, cati pentru adevarula i spre facere de bine s-au nevoitasi sa nevoesca, pentru ca facere de bine Taste plinire evanghelestii porunci.

,Aceste cunoscandt i noI, avanda Invatatura dela stramosi pentru Dumne-zalasca credinta, i cuma ca credinta, care Taste noao data de Proroci si de Apos-toli, far de fapte Iaste moarta, i sufletula credintif santa faptele, nevoitu-ne-amno1 s ne aratama credintii ou fapte, de vreme ce den mila lui Dumnezau, ne-aminvrednicita CinstituluT acestuia Scauna ala mosilora stramosilora nostri, a fistapan i obladuitoriu. Ama socotitti ca sa indereptama alla ce laste folositoaresufletelor, i avanda nadejde pentru cele viitoare bunatati, ne-am nevoita de amsavarsita acesta lucru Dumnezaesctl, svanta acIasta evanghelie, care nefiinda maldenainte tocmita la slovenie sa-sa cetesca dupa randuIala zilelort si a sarbato-rilora celora domnesti si ale svintilort, poruncit-ama fratelul nostru IordachieCantacozino, vel stolnica, de o au indereptata si o au asazatt precuma umbla ceellinesca, i Intru toate asemene, dupa oranduIala Beserecii RasarituluT, alcatuin-du-se si svintele cuvinte, spre mal ales Intelegere a limbiT Rumanesti. i asacu a noastra porunc i cheltulala, indereptandu-sa i puind u-se si in Typografilace s-au lucrata la svanta Mitropolie, fiinda Archiereu i !Astor crestinesculufacestufa norodt, Parintele nostru Kyr Theodosie Mitropolitul, o punema acIastainnaint6 tuturora celora ce vora ceti, i dentru mica ostenela noastra, o clinttacIasta dara pre la toate beserecile taraT noastre, Intru folosula crestinesculuTnoroda, i Intru pomenire noastra si a parintilord. §i fiti cu bucurie tog ceT ce\Teti cetl, i pomeniti celuf ce au castigata voao acesta bine, si rugati pentruspaseniTa noastra de purure pro Dumnezau."

Pe pag. 6 §i 7 din foile liminare se ail& cele dotia vieti cunoscute ale St-lul Ioan Evan-ghelistul, iar pe ultima pagina o gravura representand pe acest evanghelist (n° 201, pag. 249).

La f. 174 se citesc urmat6rele

Lul Dumnezau Unufa In Troita., earele pentru nespusa lui mila pre Fifultisau unula nascut 1-au trimes din cerIu pre Pamanta i s-au Intrupatt dintruPre svanta Stapana noastra purure fecloara Maria ; i pentru ca sa putem aflaviTata de veci, au dat noao svanta i facatórea de viTata Invatatura aciasta aEvangheliiI, precuma elú insui zice : intrebati scripturile, cri. Intru dansele vetiafla vileta de veci, Slava i lauda IT damil, cace, precumil ama inceputa cu aju-torTula luf, ama si savarsittt cu Typarfula svantult acesta lucru. Iara pre tine,Pravoslavnice Cetitorfule, ca umilinta te rugam, ca, de vef aflà niscare lunecaturiIn lucrula acesta al nostru, sá nu blestemi, ce ca unti fifu al svintel besereci cubland* indirepteza si nu ne pune intru ponos, ce Iarta, ca si noT santern oameniasemene patimasT tinuti de slaba fire care nu lasa pre nice una omti a ramanefan. gresala. Tara pro catt amü pututa cu nevointa ama lucratti, i precumil

dacoromanica.ro

Page 260: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

NEKTAPIOT, ANTIPPBEIE, 1682 251

amt Oath In izvodti asa amt data si in typarlu. Co WI te rugamil, Pravos-lavnice Cetitorlule, YartA, Iarta, ca si tu sa dobAnde§ti ertacIune dela Domnulhnostru Is. Els. alti cArtga dar si liana si no/ ne rugamt lui, sa fie cu tine purur6.

xSmeritult Intru ermona§1Chyriact, Typarnicult."

Precumt doresch sa sosesca la vadulh colt cu adapostire, °aril santa batutide valuri intru luciult mriT, asa ama dorith i eu s. sosesch la svar§itulhsvinteI CArtii ace§tiIa.

Fiw c-kmAina ipa fslig" (La anul dela facerea lumfi 7190).

La f. 175 se afla aratarea cuprinsula Evangheliile aunt rInduite pe Oilele anulul.

Bucurescl, Biblioteca Academiel Romano. ?Anson' de antichitat1.Iagl, Biblioteca Contrala.

Cipariu, Analecte, XXVII, Ee. Ciparin, Principia, 111. Xenopol-Erbiceanu, Serbareafcolarcl de la Iagf, IagI 1885, p. 331. Sbiera, .7314ccIrt culturale, 37.

202.

75. Patrlarehul Nectarle, Intimpinare in contra primutului Pape; lao 1682.

TOT I MAKAPIQTATOr I KAI E005"/ I TATO r IIATPIAPXOr I THE MEPAAMIKxt aTE.; róXswç lapo XìilJ.xopf.ou i

Newrapiou 7c* Tecç npoaxo ItuseeEençOgoics napec T6'w I 'EN clEPOEOAT j MOIE 43PATOPQN iALA HETPOT j TOVATTQN MA1ETOPOE =pl. rilç apzi-N TO5 7T6ITCC I ANTIPPHEIE. TurcwOitact I

v5v itpCdrov iv i 6aapia Ilarptapxtx-71 vat alieiv I TottEcov iva6ecovcd npurroxopurawv I 'Aro5racov, r xxXoup.irg TCezazCofica I mcree Tô: gzoç

Tò I cnorlptov. iv /apt louXEy. I 'Ev n.up T-71; MoXax6Eccc.

(Intimpinarea Proa fericituluI §i proa inteleptuluI Patriarch al mareluTsfintulul ora. Ierusalim, Kyr Nectarie, in contra argumentelor aduse de FratiTdin Ierusalim, prin magistrul lor Petru, despre primatul Pape!. Tip6rit4 acumpentru Intaia Ora in respectabila patriarchicescl §i domn6sa manastire a sfintilorsi glorio§ilor Intal corifel Apostoll, numit6. Cetatuia, in anul mantuiril 1682, lunaluI Iulie, in Ia§il Moldova)

Infolio de 12 fol nenumerotate, 255 pagine gi 7 pagine nenumerotate, dintre carl ulti-mole trel albe. Caietele se compun din 4 fol fie care gi au ca signaturk afar& de cele 12 folliminare, literele alfabetulul grecesc (AQ, aO), afara de ultimul, care n'are signatura. Duptipag. 230, in josul careia se citesce cuvintul Tawq, urméza o fdie alba. Dupa acésta s'au maladaogat 4 caiete de cate 4 foI, reIncepOndu-se paginatia dela 231 Nina, la 255, chip& care ur-méza errata cartil. Tiparit cu negru. Pagina are 41 rindurI, Cu custoff din 5 In 6.

Pe verso titlulul se aflA epigramele urmatdre:

'EzEypop.[La etc Tbv Tkrov

bcpp5s a OVA cock 'Ay' iv RXrat Tcptitvro Túrcy GeßMuiv, avtoXtv.e5v Tcpopipscv

Etp.poTiptuv S'avinOs Tits; xeipt4 avOas ntaToiç,takcc %Xis; ItsEvwv, ecv,coXtubv Si 0e6g.

dacoromanica.ro

Page 261: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

252 NEKTAPIOT, ANTIPPHEIE, 1682

(Epigramá la tipografle. IngInfarea apusani se leudà eft intreceh mal inainte cu multpe Reseriten1 in §tiinta greedsa §i in tiperirea cartilor ; luminarea ambelor acestor lucrurIa reserit de curend aid pentru credincio§T : lucrurile acestea sunt lauda lor, iar DumneOeu aReseritenilor.)

El; rilv f3q3Xov.

Nextapko clock; nóp.a Valexce leacepir4,fisiripov 6E0LoyEls, 1'60oativy15 YecILMTCA.

(La carte. Sorbitl bentura sciintel archiereuluI Nectarie, curs de teologie §i isviire dedrépte credinte.)

"ETspov eig Tdv cdyrev 1).

Myixirt TotoríptuY PaEGC t.)100p:'fl;

ebOoTvo'v.oiv exi) Visa 6sto).6-1-coy.

6tt x Nextcipto; vtiv zetS,;ato Taizea, Tc.cnofq,

E6crePilç 7r6pyou;, x' rrxerh

(Alta la aceea§1. Niel iodate de aci inainte segetile du§manilor nu vor atinge hotarelendstre, nici practicele teologilor rationall, fiind-ce Nectarie a ridicat Interiturl pentru credin-ciosT, turnurl de pietate, §i lincil de intelepciune.)

Pe fidia 3 verso se aflh dedicatia

Tcji lx1a,uneoi-dry, 814Elleal-th-y, yabivoz-cive TE xcel 3,cYoorciz-q? a00.ivra xcel hyEtt,dvt

xveht) xveiv 1ocivv77 ziozírcçe, tioalldrcke nciang tayaXonqsaEa'rciugckpirti xcei ToadextincioN 6113xece'vqg xast 'co3v mt airv, rarriav =tea

NexCe- 'Pre (1.-1eXE:r7cep Tti) MaxsS6wev p/GLXst: ix tsECovce oouthvq ìv xca' ar6v der.-x.ulviatnzipltvey 6 'Akiaavapr,-ç rivsx pokOsrat, plalv, 6 rcTrilp, illot Si ov xxxce-Xs4st i'Frov &weSsieaseat. '"AzIepo; a' giv cpeXorepix, :rapt yap /Laudon v, arum itr)?)TO5 Spcoeilvcet cps()Tst xst: 7cpb to ao azsOilvx: etreoExerat. Zoi) Si tesyscX6vota p.6vov

rip Tor) irec r6 si) sivcet Osbv rcerp6; coo p.xxxpErooixt aoeSELLoo BacitXsEou pos66vSxixnX1pWie) VO4LW, xsívtp ravrinceatv intcp0ovilcag, e(XX' sincyysXtxtv ivTo-

Xt% ecironX-qpci)v, xÀth vxt rcpoeúlmeg iiumwirricaç, d tiew ixeivou vat& 4,t)xiiv xcepta-piton, Tro)kx7rXiaca Ti titLiTepa. (Ti Itvsty.canca rcepsx6p.evcc icX7106vvrcet, xcel. itXsovelt-

Totítisvce C'ef Oovx T(vezat met incspexrcspecias6srca) Jv rsont %at Ilóvov apse sic eúriviccvatStov ixervog Tap OsoFXtg iu'v ouSII %at repoeopiq 'corm-0 16voSov covaepoícaçreacgy, Tee iv Tt p2x,4 Tonf.q. Ters xcctt rfjç inornoXtc rECITEWÇ iincpuivrce axiv8aXxxarsaEyeoe, %at Tiç Teav KiXootvow Sti T(i.W kayo/Lbw KopEkkot) xrfccXxiow auxocpcorEscçTuopetcx; Scsoxiactle, 06 Si cety.; 6 'Ektasaís StrXo6; rap& Osof) 1-74; Osoos6sEcx; Tobc Tpó-

zoo; Xce6euv v.11 xxXXov6p.svo; si)rcottl C xxi csonopo16v7,1 oovonspilaxtmeç xcel ma& Tr5vXov ro5 'HXtof) i,,ctX0V11.460.1 etç rìv TO5 6XV/IVE:405 T6700 xcerccaxsoip, o?) ii6vov 136100

Tok 6p0oSoiofíç ()DOILECow, 06aè aoxol.mot; ilspoulç etirseXXecrrom rijv Xav, daXec'rapt: SpOoSoWvvre oi6v TE CF(.0-; sinerAncilç 7CECJTEEOÇ, td Tet.)10 dercoaroXotow icd rcapt-x6o TrapceS6ceow ziev ayEeev Tet coiTp414excse eivreOillsvoç %at zari ra.vròç azEcs/Lcezo;

aipioswg arcXov CiArrircov xprwATECeev. Totis6 ace T.-71c 6p0oSoUctç eiXexpevi; Textvilptov, to5z6

cot TCOv depszoív 'a) xeliXatov, leott gvSscatç Tr!) 6vre rf)bc a TO5 v.upEou stivoíseq, 7tcci

iv vi) 7escp6vre Stocppoupo6p.svoc alrò rcavTòç ivavrEoo, go4 ilpo4 %xi irpeo6sEoo, met. ivILSXkovre re.64 Tfiç oivavEoo p.xxx.ptrjrriToç.

AoaEOsog iXicp ()sot) rcarpteepxr¡ç byíte;rc6X3o4 clapocacatt, xcet ei)xirqç ri7g eitevripaç

ixXceprperrirrog.1) Corect: sis v'tiv atrritY.

dacoromanica.ro

Page 262: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

T OVA

MA KA PIOTAT OV Kikr E 0 S2

T .CT OV

nATPIA:PX0VT H-E NI E r 01'6 H Z

Kc4 076C irigwAs 60= A46 heir,NfxCLe;if EWA feic z3e_90149-

c 40Zt C eiVIC 24;7

ENI4EPOIOAV"-N40/5 4)PATIO'PSZN

I A U E° T POV`TOV°AllITO-N MAtETOROS

TA: WS WIC AZ"

A'N eieti E.' E,

r1.1716.15(40-4- VIZ 7It ;MY C41 arReild nalcia/pvp7 ,c9", cujrif

rzati; (h.coto G413&AI 7TfufrAgglalcey

Airo4Awv 7;5 nadovp9,Zil Ti'aTCís.a.ct.

:X ZT : ;14

01411400V vwty; i'dA;c9

ev roct;@ 2-4.'110X)0,641e*

203. intimpinarea Patriarchutut Nectarle, IaI, 1082

253

6

4

dacoromanica.ro

Page 263: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

254 NEKTAPIOT, ANTIPPHEIE, 1682

Prea stralucitulut, prea piosului, prea seninulu i prea groriosulut domnitor Ø prin-cipe, Domnulia 7)omn _roan Duca Yoevodul intreget Moldovlachif i prea mag-nificuluf conducator Ø oceirmuitor al intregd Ueranit a locurilor de prinprejur, de la Dumnesleu mdntuire.Alexandru era nemultumit de Filip regele Macedonenilor, fiind-ca era vic-

torios marea stapanirea; si çlice : tatal mea va realish tóte i nu-mIva lash nicl o fapta cu care sa m6 laud. Fail rost erh iubirea lui de glorie,flind-ca era, despre desertaciuni, cad fug mal Inainte de a se savarsi, S8 prapa-desc inainte de a se inchegh. Marea ta intelepciune nu numal ca, al sprijinit inDunmeljeu ca lealitate domnia fericituluI i neuitatul tü tata Vasile Voevod, casa fie bine, dar Inca implinind o evangelica porunca al servit bine si bucuros,

calitatile tale sufletesci au covirsit pe ale lift (cAcI cele spirituale transmitan-du-se ze inmultesc, i inmultindu-se devin abundente i prisosesc). Acestea sin-gure sunt de ajuns ca sa-ti asigure o lauda neperit6re. Cad Tan.' teu iubitor deDumneljet fiind, Cu zel si buna vointa, convocand la Iasi un sinod local, a po-tolit neintelegerile ivite atunci In contra credintil apostolice din mica Rosie, si arisipit intrigile Calvinilor prin asa isele capitole ale WI Ciril. Tu insa ca un altEliseu, primind de la Dumneget cararea respectulul de Dumneget, infrumusetandu-teprin facerea de bine si lupta,nd ca intelepciune dupa norma zeluluI lui llie, te-aiincarcat de on6re prin infiintarea tipografiel grecesci, fiind-ca nu numal cà al adusla adevarata cale pe ortodoxii dintre Rusi, nu numai ca al scapat biserica de Ore-cad intrigi, ci ai pus la indemana ori carui ortodox, ca o lumina de evangelicacredinta, scrierile sfintilor si ale traditiunilor apostolice i stramosescl si al dato arma neinvinsa In contra ori carel schisme i eresil. Acésta-ti este principiulvirtutilor i dovada reala despre fav6rea Domnului catre tine, si acum estl ap6ratde orl care dusman pana In adind batranete, si in viitor ye! avé parte de feri-cirea cerésca.

Dositeil prin mila lui DumneljeuPatriarch al sfintului oras Ierusalim si rugator

pentru Luminatia voistra.

Pe f. 4 se aflà:

Tv xaree zòv doiattloV 7seoaoltuov nareccióxlv xlíptov Nixrciótov (.4 iv crypt-14,mi)

dtialatg.

Newrciptoç, 6 eicatv.oç 7CMTptipng 'IspoaoX6p.cov, T-7; itspvirlIp.ou KrtiFti; y6vv-qt.La

xcd avcapor). "Opp.vro è Curb %W/11); TCYbg &07'11.1.00, ILE1.116Yrig Imp& Tbv XivSocxx, nazpbq

rsogrEou toûnbalv IleXonESou. Curb y&p IleXorovv-ipou xatay6/Levoy Et) thiivoç.'E6eua è tet norrirmee rap& Tei) ispop.oviztp MiXsTEcp tio Maxpi,) xat StaxoxiXy TO5'MT& T6V Xivacoo: icovi p.sToxEou riw Etvcatciiv tcp.m.1.6vou rì Eag Ahcars-pEv71ç. 'Ev vsavEaxotg è TeXCov aursz4scro xn.t àrskOWv sZg T6 Ei.vatov 6pog rìv ii0X7ITI.Xt-s1tatas601 Corim xpricrròç %at Evra06g yevelisvoç o6 116vov iatneo &XXZ xat Tot; ixstas ro-

Ta asapixovvx Si val irávvs riTEX&Vrìç i¡Xodaç cdrcolì, Osofpay 4 KopoSaXXsE,cptXors6p.) ireptraripmq), Guys-rive:6, er& XoTotec vat cptkoannx& eixpoWp.svoç iXe-71p.oa6v7Ig gvnta To5 6pouç T6Ta ixstas xal iv 11eXonovv-4ay Sta.tpEecov. 11sv9xovrae-'HI; a' V, napsyévszo Si; xxi rpic rcp6; TbV BccaEXELov pos66vax MoXSo6XaxEcxg, 7cpbc

dacoromanica.ro

Page 264: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

57nAnoLdoods3 Soo92o0c39 ch». .5coso4..vcrclrat, on,s34 5y. 541, 4.04.aux1 %(,10

Totori coyqlivXd-v, (2o2, Da A? 5709v mr)));)Xopy. lot `.tiopniorig 9o,(b..11 OOzle Ascoeptriq

`vrIcrpoodsT, z2., 5islz c.froxx 5770.702. 4.11 5T 'zimgeszx va, 51906032 iv% osmoLO. 59xurao

zo9 AO1VALI 57.3 zdgpcz 5zotiZorfJoLir SonciszTicoo (4)43.slg 54)07?71610119 4.4 50,7

`A1.3.0X)1G 5oncrx 50A57190X1327)11?. 501dT/I1C3N &pc9 cA0A13% 13d40 AtOX'LA011 Atq0200

d? M91. 5V611 AO)C101Zdth 13%3. 60)3, 60)1AreA13.2.1CO30? 1MG AldX 50)3DV6Gxvoclzao.ton.DP.Indsz

NI31/9.0/aV AtOrRd m91 Stos9o9dar, Goa, vricAotocIsi, 57.3 ,g 501h00`(31LV, 634,7x1J., Acs-.)

9d mol 929 5 oArr19ftqoch32 givz3szxrdizchz. AZCOOdZ2 64.1 1.kIt 3.12 `GO,(0.1.VXdkr, G01 liAcyri

rA.1 50A31190CLOdIOCRLL 377X.90. izoosatorina 91 a,s-ri pox `iwicyaxodwuq d('(oorJaJ5.1s

Etitapq Ar13q0D)? 11)% SZC/11../ 50A349k11VJZIG 1'47. `Al`(0290A116Z1CAOTN 513 StLDLF(LO

mcslovitricl aort9cD". o9g iz,31 .5(i.432olvvm 54.1, 1.1-x9x. x.s.rbpd, tcqogoodo. tap.,

/Lam oo Acoo, 57opoolzx int 5ze,o7A3 modovd wit `dr(14.r4 r 9, 3c GO]bp GOI 5Zr.1

cpoy 56.3, 6411020%10 es(9-,633. mo9Atf.Acrri 54,1 AO.Q.3.XS) 5 ti.DVat AlVIKWAVA)? 513 7,:mt

`507?..07?19706V, Ornitst G030 GOI 002.01dX 5r3L.V, Ski, o ow A cLO3, (-10AZCkp GO1TiGX02. GO1 510d0dM12

51cerio2orvzx zIortFri 5oAsirinoxoZor9 `vrioNorpodsi, 57? itswel.Az 02334°1 59 t.LA Fig As °plc

-)231 Ao3x mtc1971x Atte4.N017 513 630X,LID? 603(OlLGOPC(ZIC A020X2. 513 5z 974 g

A01)(901 A91 noo96 5Lci, b.oXzsatutz 5z3c19licrn kxoz tia (-q2 AO&S133% 51,tikx ooXog

-00* Sta vrIox73,17? 51.3 AT03at79 F.7x V9/12 Al)(011.9041/AXJ1DMON 513 63.023%.% .13%3 549y1Lq

001 3101 501A2 `Alyoi.E9omold2 y, 57,3 As oxlituz 5cospoz-ig 5 touvolt qx 9 57se0.37.poo izx `Aog or%

(59u cp., 519 el01(19119%.S2 691 5zo7pcpS mdzX Soon?: 5o6sTI2Xds7d3it,..,13y9ito1kox itó2cg2 Idsx

5z1i m99ov A91 5x,o7pris2z72 `5z3s8kod oorqs74 54.1 5oAsTITA0731 Agdwal es 2k1/1..

`rgeto9lod Goy/ oikci laq 'im)Y..z.,,(9ocILL90 519 Ks oxf1..x7? AonclFri Acp, min olAo9sityris

Ipt sc9datschypeoLsli 50,,A)009:e.071914. .sgrax 60C.131E.2 co1, 'coZ%V A021.0XCIR GO)r.hDlaL3d

GON0».7.-.T1 3101 GOI dt54.7.o2c7odu izx 5r3.s.xsilpq ASXG1R 5/L1o:1k:A isosAzatoic5co2,69ox

-dz 51304.oN0 pox `5zol,usoo972 ood77,2 oo)).7? GO1 Zlel!).1DVA011i 3D23..%3 1Z% .zge,o9sod

z why oollz choccla o ortitzcoi, 'Aso/LI-11/.23n? Az37.z.x.9 ogxow. 5is g VIXIC 'V113

o2vrkcLU,too ettp101D12/ oz9v edicitrdodsch ivpioy,o711% 1).AT/013)( (q90040, !L 3A4.2 lzx

912 .h1XOUGOAllAZIOMON. 57,9 olsx31z 57)39)0n2y, 514a, 7212 `54.3,sri79 izx 7r OD3Y.31AZ i(ZJL

59o1 5wKor.hodraL Att/CZ190A101l. AO1VAGE1 At!. 5T '/M1.301/.6GD (MA1519

00201 GOI A4.1. TkIt 5Zd9IZ1t, .1 5901 A13 (furl lzx Also. A0fikr.9,(0 A91G'0163. A3A1St 6A0d0

(1)633% roa&ot si.i 601X)I0CiZE1 503dX Acpcko .Aord 9y oc o cl 51/147d1WIL 17)1236.010d

-13X /MR 1,X)14. '500(12 tA13 5011.01CLpf. lloesti.olmoIochsX la+1.30t,LMID Att.ItlhOtaa ASOMR

7227ox vrloyó-Dochi,57.3 5o&sT197..cl,. 5oi ax.sN ckax A9: (Liz ,1Z% P' AOlt(4:011 CIG% A91

Xi7% Z.5T27.3 (pi 4.2 po-N o3.679TM Acp.va Aortsrk,tol.4. 1757t. 601CO.XE.123. 57,3 lloa3z477:< 7o

Inc 400s 0 Inc:lei% 'Acmod 0 mol-19)( 000d al, Ann 69x.17.dzldazu rtqa, 57,3 cio3.91 Ar.1A010d1SX 513

50/410% 5o16304vrisit ool3xo1codzkli 5o731(22(101127X74) X4.742,Za 002,17V OILIG GOI GOVIk1

-%3N 003dGIC GOI 502A90X3X% MO1A11. 9119 42 int `mo719roocIsi, ooXciFidazat oo713o/i.d7.

ids2E 507317pco kATrioA31. pox %alit:F.0011 dyc GOIo Xdrjax.t Anue,oZdz

Aco3Lo.x pox A(01.3d1d4 A(Or.2 Mirr(02. 1p4 `001(91b9A91 5r3svc,pd No9 Aterl (lox:0.rd 9oz,

1Fx, `zgrtogsod ocipTiorg izx esoul 3101 A(01690%02 MO], MOA;s71 onr, d 13,(02G06

11A)D19MON A flo)y.loyszorm roc modox 471-hav, AooTenomp 7697rhy 1611 dZ1I. Solopil d(-.67s

molic,troodsi, wx, 63cloxv rilo74 *(11IILGLIV 501A401L7J1Z% 13.0Zd WO. A3. 4,7ordFol,

Sood2 ??,71 (1029X.01/q gOI .7-14sg Azay cio til?.X.dx? 5o2.4z,DCAZ/ZIC Alptlgkr..17?

Attu oos, 5co3, '51033,0r/4 mopxoLly 5 Ti o2k2,9zoYfi ldiL carlizcl 4690 'itolveva 5is

Aos)oxsAzaq As opxzx 'sox kin? `6147. 57:)111,Q 61,c3LTA1x 57.3 izx Al3L9LIV 63. A0X13 g cind

Icaxcee Alaidoods3 57.)2,;1.77ell 5901 501609V014 `G03AAZO)1, 5M3d2e,zpxv, oo2, meri.omodicoo

ggg g89I `31311fldhLN V `1,01d VITAN

dacoromanica.ro

Page 265: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

256 NEKTAPTOT, ANTIPPHE1E, 1682

ávaEliaxtov Ouitxv ilst tot) xqptaxo5 Kat list& Ova; tvt trapaxXy'ia:k4Coopewrilaag, oúSavòç iyeúero, 7cX-?Iv aptou 6XtyEazot) LIST' ovou xsxpatilvou gtoc iaLepeo-v

7CSVTIIXOYTW 7txt, c xirg ziporril Tot) toAtou, XaXilesa; /LET& Tar) iraT6pon Tat rcp6Tfopa,

xat itapayietkaç irtOvztv isvvaito; TOE; Setvoiç to6tot), xat 6rcepaytovECea0a.t TO5 orxou xat

tc is6Xsto; To5 Oo i6v, xat p.txpbv irtpptythaa, ixraOstc a7ct tiric xXbrti; a6roi5 xat7rpocsstrz6p.svog et); 6 ratptipmg '1axeo6, è!iXtre, Xfnnlv o Tip Toxo-tiaav &Talq cOt /Las'

ctycoil Tevog.vot;, pLiXXov etTCEN prip.61Dvav altúvtov, St' (Lv eIns xat St' túl, girpa!E

7.ccookovil To5 Xptaro5 ixxX-IrEq, xataXtrrdw.

Scurtel povestire clespre ilustrul Patriarch al lerusalimului Kyr Nectarie.

Nectarie, ilustrul Patriarch al Ierusalimuldl, a fost nascut i crescut in faimeisaCreta; stS trageh dintr'un sat mic situat langa Handaca. Tatal ga se numea Gheorghesupranumit Pelopida, cad îT trageh némul din Pelopones. A studiat poesia pelanga Ieromonachul Meletie Macri, profesor la metochul de odiniora al Sinaitilor,care era pe langa, Handaca, cu bramul Sfinta Ecaterina. Ajuns In virsta tineretlis'a calugant si s'a dus in muntele Sinai, unde a practicat viata ascetica, fac6ndu-sebun si folositor nu numai pentru dinsul, dar si pentru parinta de acolo. In varstade patru4ecI i cincI de anY, s'a intalnit cu Teofil Condales filosof peripatetic si aascultat logica i filosofia la Atena, unde petrecea atuncI, trimis fiind din munteleSinai la Atena si Pelopones pentru milostenie. Fiind de cincI4ecI de anY, a venitde doutS si de treI orI la Vasile Voevodul Moldo-ValachieI spre potolirea luf Ioa-nichie din Alexandria, care impiedica pe SinaitI de a slujl In frumosul edificiupe care-1 aveau In Egipt. Ne isbandind, s'a dus la Sinope, si de ad reintorcdndu-se la Sinai, a scris despre antichitatea regatului Egiptenilor pana la Sultan Selim,cel care a sdrobit domnia araba. In timpul acesta episcopul munteluf Sinai Ioasafa parasit viata in adanc! batranete in Egipt; a murit in Domnul i Kyr Paisieal Ierusalimulul la un port intro Mire si Castelorize. La Constantinopol adunan-du-se delegatiI dela S-tul MormInt i ai lui Vasile Voevod i marele interpret alimparatiel Panaiot i multi alt1 Insemnatí i Invatatl fruntasY, sub PatriarchatulluI Kyr Paisie fostul mitropolit al Brusel, i luandu-se in desbatere alegereauntl patriarch pentru Ierusalim, Kyr Nectarie a fost ales cu invoirea tuturor ;iar Gavril din Lindor mitropolitul din Filipopol a fost trimes cu voia luT Dum-neçIeu sa-1 chirotonésca In scaunul Patriarchal. Sinaitil de alta parte l'au ales siel Episcop i Egumen al lor. Kyr Nectarie, ne av6nd cunoscinta de mártea lulPaisie, nicI de alegerea sa, se duce la lerusalim, dupa obiceiul canonic de mal Ina-inte, ca sa fie chirotonit Episcop al munteluY Sinai ; dar este chirotonit Para voialu! ca Patriarch al IerusalimuluI. Gasind f6rte grelo sarcinile aceluI scaun apos-tolic, a remas un an intreg ca sa vada i sa cunósca si pe parintY i obiceiurileloculuI aceluia. Dupa ce a invatat, cat era cu putinta, orinduiala monachalaa Indemnat pe tinerl sa se dea la studiul literelor si la practica virtutilor, s'adus prin Attalia la Constantinopol. Atund s'a scris i scrierea ce avem de ladinsul asupra Marturisiril ortodoxe. Pe la anul 1664 s'a dus in Moldo-Valachiasub domnia lui loan Eustratie Dabija Voevod. A orInduit manastirile Sfintu-luY Mormlnt de acolo, a fost primit cu cinste in de ajuns de totl, si a fostobiectul uneI deosebite ingrijirI i atentiunI din partea marelul vistier de atuncl

dacoromanica.ro

Page 266: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

boerul Duca, care maI tarl:Pu a ajuns domn si care acum domnesce cu marire.ApoT In luna Marti° s'a dus In Ungro-Valachia sub domnia luT GrigorieVoevod.Ne °I:100nd de la dinsul niel un ajutor sau mal bine unul neinsemnat, a trecutDun5rea si a strabatut, pentru milostenie, satele de prin prejur, i In luna luTDecembre a ajuns la Tirnova. Aci Imbolnavindu-se a plecat la Adrianopol toc-maI in epoca cand Imparatul se aflà, acolo. Plecand si de aci merse la Constanti -nopol la apa sfintita a isvoruldi de tamaduire, care se afla in afara de portileSilibriel, si s'a tamaduit de b614. In Iulie, imbarcandu-se pe o corabie, a trecut laMitilene, la Smirna i la Chios ; iar de acolo cu o corabie de comert se reint6rseIn Ierusalim, unde s'a ocupat cu diferite InfrumusetarI la luminata bolta a tem-pluluI sfinteY InvierT a lul Christos Dumnegeul nostru i cu repararea aprópe radi-cal& a templulul i cu construire de noue ziduri la Lavra S-tului Saya din desert.A ridicat din temelie hanurile j locuintele Inchinatorilor ortodoxY in orasul Ra-mel din Palestina. lar dupa dol anT, reIntorcéndu-se in Constantinopol, a demi-sionat din causa de batranete si slabiciune, s'a Inapoiat In calitate de suprave-ghetor i dupa acésta slujba s'a linistit fiind nutrit In asilul de batranf In bisericaArchanghelulaT, uncle a scris presenta opera, Indemnat fiind de catre Fratl. Venind laIerusalim ambasadorul FrancieT Denointel, pentru plimbare, nu pentru Inchinare,

Fratii de acolo, fiind-ca se bizuiau pe dinsul, uciYnd c41-va monachT orto-doxT, Kyr Nectarie amenintat ca va pgl r6u ea nu s'a impotrivit cu corpuls6u, se Infricosa i fugl la Sinai. Aci devenind ecstatic si fiind amenintat cu celemal marT rele ca n'a fault bine de a parasit Ierusalimul, se Innapoia In grabasi linistinduse In biserica Archanghelulul nu a fost sprijinit de rugaciunile la carese supuneh. CM a vNut pe ortodoxI jertfind jertfa nesangerata pe mormIntulDomnulul. lar dupa cincT lunl de la rugaciune, pieryndu-s1 pofta de mancare, numaT gust& deal prea putina pane cu vin amestecat Cu apa, timp de cincl-cjeclde qile si In qiva de 15 Iulie vorbind cu parintil despre lucrurf folosit6re i reco-mandftndu-le sa sufere cu bravura necazurile i sa lupte Incordat pentru casa siorasul DumnepuluT nostru, se Infiora putin, se Intinse pe pat, si rugandu-seIntocmal ca patriarchul Iacob, murl lasand nu jale comuna la cel cart au traitcu dinsul, ci mal bine 4is o vednica amintire pentru cate a 4is si a Mont pen-tru catolica biserica a lui Crist.

In celelalte 8 fol liminare se afla aratarea cuprinsulul.La pag. 255 se spune :

'Eturre601 grapac To5 v lepop.ovecxop; Mryrporpávonç (S'a tiparit de IeromonachulMitrofan).

Legrand reproduce din Istoria patriarchilor Ierusalimului de Patriarchul Dositeiu (CarteaXII, cap. XII, § 1, P. 1236) un pasagiu relativ la tipografia grecésca din Moldova, pe care11 dm aci ta traducere romanésca:

;far in anul 1680 fiind la Ia§1 i veçlénd pe Moldovenl a au tipografie, iar GreciI nu,murearn de necaz. Iar DumneçIeu, conducatorul §*1 sviritorul celor bune, ne aduce pe unRoman ieromonach anume Mitrofan si i-am dat §ese-çlecl de lel §i ne-a construit o tipografienoula ; §*1 den! 11 dam cheltuelile §i hartie, tramitem §i cartea lul Nectarie in contra Primatu-lul Papel, §i, contra a§teptaril n6stre, se tiparesce. De aceea am §i distribuit-o tuturor gra-tis. Ni s'a parut luerul plaza ; §i aflándu-no in anul 1683 la Adrianopol, am trimis, hartie laIa§l §i am dat spre imprimare §i cartea luI Simeon din Tesalonic. Am scris i scrisorl luiDuca-Voevod."

NEKTAPIOT, ANTIPPHEIZ, 1682 257

59761 33

dacoromanica.ro

Page 267: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

204.

-1683.

76. Apostol, BucurescI, 1683.

TIOGT0i16/1RX MAUI 6311X GRIIIITXA

Rio 4Tps 14irrd KIIfl TOKWiT% Amo tbrhAASmna 1'9egics84234 1111TWA, Slattil%

CS$

ATEN (10138HKA, WìI KS TOST% KGITSHItla, nrkASMIHeiTSiti, Wil nrk .3WhillAST$A$ AOMITh WH

lbg4rh4SHT6p10 S 'POST% U,Spa P$M1ACKXEU RIGPEf11111 R: KofsoA, 1Affiik9S4 HEHOTnrk stINSAii EchTIVIH 11114601 Erhe'l+9,1K KOIKOA.

4.T9$ 4S0A6C8r16 W14U,EiVillpp`k 11(1dHOCAallmita P8mloiwiri Efek.p4H.

IICHORHHKh 4011HAk flfrk G4SAU,IiT$A6 ityp,wiieecmooie-AIHrponontiTSA

'6aa9xrh AIT8pu1Iwp.4H CKd8tI MirrpotionIii RSKSpilpii109 Tyll19HHA21

da atism, AfAci cficfnIA lSMîi0dXfir.

In-folio de 5 fol nenumerotate §i 200 numerotate, dintre carl ultima probabil alba. Ti-parul e negra §i ro§u, lar pagina incadrati are 32 rindurI. Cu frontispicil §i initiale, i cu trelgravurl, ocupánd cate o pagina intréga (n° 205). Titlul este incadrat de o gravura, si:InnataA. r., iar una din gravur1, pe tanga semnatura Jeromonah Damaschin Gherbest," are §i anal

258 APOSTOL, 1683

Traducerile de mal sus din limba gréca sint fficute de d-1 profesor St. Mihaileanu.Bucurese, Biblioteca Academia! Romano. Paris, Biblioteca Nationala.

Top atuvo xty Nectarii Patriarchae Hierosolym;tani confutatio imperii Papae in Ecclesiam,Londini, 1702. Stephani de Altimura, Ponticensis, Panoplia contra schisma Graecorum, quaromana et occidentalis ecclesia defenditur, adversas criminationes Nectarii nttperi Patrarclute Hiero-solymitani, guas congessit in Libro flap,. ecextsoU llana, de Primatu Papae, Parisiis 1718.Emilio Legrand, Bibliographie hellenigue oa Description raisonnée des ouvrages palies par desGrecs au dix-septieme sacie, Paris, Alphonse Picard, 1894, II, 401.

dacoromanica.ro

Page 268: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

C)

%st

.)

-141

.1,0

,

d/b,

..

IHM

1111

1111

1114

0111

,01lirm

orod

ieff

ir(_

' -t*

-P

.1

I.1:

:II

I'

111;

1110

11:

///,/_

for

'

//

- [1(1

1111

11/1

114:

41r

I

Jr,

NO

N.

-e-

dacoromanica.ro

Page 269: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

260 APOSTOL, 1683

1683 fn cifre arabe. Pe verso titluluT se aflii. sterna pril RománescY, ces. din Evalighelia dela1682 (n° 200), fare ace1ea0 litere i cu urinAtdrele:

Versuri 8 asupra Stemelor LuminatuluT si InnaltatuluT DomnaIo Serbant C. B. Voevod.

Filosofil totl numesca pre Gripsort inparata,Iara corbula zica a fi lIranitoriu de Proroci.

A.cesté amandoI cununa pro Domnula §erbana Voevoda,Aratanda i némurile, despre ce vita sa trage,

Despre tata Gripsorulti, Némula cela inparatescil,Iara corbula despre mama, Odrasliré cé Domnéscri.

Rugam clara pro Dumnezau ca pre-acest Donna luminatS1-1 pazésca tat ca pace, cu Domnie ferioit0.".

Pe cele 4 pagine ormAtdre se aflá, actA prefatA:Io. erbant Catacozino Basarab Voevod, fificito MaTTIO. rnApti Bowe °vomit-

XYHCKOH (din mila luf. Dumnqlefi Domnul T.éret Romdnqti).nTog col ce sa vor intampla a citi, intru Domnula sa si bucure.Din patru acésté stihil se-au Ícutü vazuta acTasta lume : den foc, den aer, den apa

den pamanta ; den patru larasI materii asémene stihiilor sa face si lumé cd mica,omula : den sange, den flegma, den hilare plavita i négra ; den patru i cuvan-tatorula suflet al omulul sa véde a fi : den minte, den chipzuiala, den cuvantadin fantasie. Patru carti sä vada a fi si intru testamentula veclifu : legile, istoriile,filosofia i prorociile ; i ale legilor sa numescu céle cinci cartf ale lui MoysiI : Bitia,Ischod, Levytul, Cislele, Pr6piti sbKosk (a doua lege), care maT pe intelesil santaacésté : nasteré, eiré, randuiala preotésca, a doao MO; céle istoricesti cartélul Isust Navii si a judecatorilor inpreuna cu a RutheT, i cartile inparatilor si acelor Mate Esdra i Neemia, care sa zicu Paralipomena, i altele cate cuprinduistorii ale Macaveilor; i céle ascunse ce sa zica Apocrifa filosofesti laräi zicu-sa, :pildele lur Solomona, care sa zice Eclisilastisa, i langa acésté cantaré cantarilor;lara céle mal dupa urma, ce sa zica Prorocesti, numescu-se cartile celor 12 Pro-roci, i patra a color mal mari, Isaia, Ieremaa, Iezechiila i Daniilú. Asémeneacestora sa inpartu si cartile nould testamenta ; si in locul legilor, care santain testamentul vechi, santa cartile calor patru Evanghelisti, MattheT, Marco, Luca,Ioanna ; in locul istoriilor averna Défaniile adeca Faptele Apostolilora, in locullarasT filosoililor ale scriptura vechT, punernA epistoliile adeca cartile fericituluiPavela si a celoralalti Apostoli, a luI Petra, nacova, Ioanna, care sa numescilSabornice ; i me pe urma in locul Prorociilorti Taste carté ce sa chilama Apo-calipsist a TubituluT Ioanna Evanghelistult, prorocitoare fiinda i aratatoare celorace vora sa vie, precuma Insusi la savarsatul a zécé capa din Apocalipsis zice :Cade-se tie Tarasi sa mal prorocesti naroadelor i limbilor i multora inparati.AcIasta clan despartire in patru parti a noului testamenta, fieste care parte n-auavuta osebiré capetelort dupa randuIala grecesculul typic, ce era rasipit si ames-tecatt i cu nevoe a gasi a fieste cariTa zi capa ce era sa-1 citésca. Frinda foarteca nevoe cititorilora, de vréme ce ceY ce intal au talcuita DumnezeIasca scripturacé noao dupa ellinie spre a noastra intelégere n au socotit inpreuna cu talcuirésa pazésca i oranduIala elinesculuT typica. AcIasta vazandt noY, caril din milaluT Dumnezaa si dela Dumnezau clandu-nisa in ma na DomniTa i stapaniré TaraI

dacoromanica.ro

Page 270: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

APOST0L, 1683 261

Rumanesti, i urmandu stremosalora nostri despre Tata, marilor Cantacuzinilti,earn cu mare facere de bine s-au aratat némuluI crestinescil, despre Muma celorce mari i vechi sa pomenescu Basarabesti, cariI i aceIa Intru ale lort vremimulta nevointa au aratatti spre céle beserecesti i spre alalte cate sa aductspre Dumnezelasca credint i spre folosula lacuitorilora crestinI aï loculuI, ma-cara ca nu asémene puteriI acelora fiincla noY, iara cu pohta de bune faptenu no departarnü. Derept acéla poruncit-ama a stiutilora i Invatatilort earn' s-auintamplata dascali, de au talcuita sfinta scriptura cé noao, spre buna intelégirélimbil noastre, si o au asazatti dupli, oranduIala i urmaré grecesculul§i intaI s-au talcuita evangheliile, care santa in randuTala legilort, precuma s-auzist mal susa. §i acuma arL i célélalte doao parti, adeca cé istoricéscafilosofésck care santa acésté faptele Apostolilor, care sa inchipuescu istoriilort,aratanda vremile i locurile Apostolicestilora calatorii. i dup5, acésté epistoliilesfintilora Apostoli, care sa aduca intru iuchipuiré filosofiil, precumb. fericitulul Pe-tru, la svArsatula a doao epistolie a lul, zice: precumil Iubitula fratele nostruPavela dupa intelepcIuné ce i se-au data 14 au scrisa; i pentru sine Pavela, la cédin'tal catra Corinthéni, zice : Ca una intelepta protomestert terneIului ama pus;

Iarasi totti intru ac6 epistolie, graim ziceintelepcTuné luI Dumnezau In talnkcard nu o au cunosoutt mal mull lumii, pentru c de o ar fi cunoscutt pre Dom-nult Slavita nu ar fi rastignitt. Acéste treI parti ale Noulu/ Testamenta, care sainchipuesca, pro cuma s-au zisa, legiloiü, istoriilora i filosofiiI, cu cale si cuma sacade, prin porunca si cheltuiala noastra se-au talcuita pana In savarsitü si se-aupusa in Typograffla, fiinda Archiereu i PastorIu crestinesculuI acestuTa norodilPré sfintitul Parintele nostru Kyr Theodosie Mitropolitul. Si se-au data dintru micaostenéla noastra dar besérecilora Taral noastre, Ugro-Vlachiei, lntru folosuth. preo-Wort si tuturort credincIosalort, cariI sä roaga pentru a noastra spasenie, kd atad crestinesculuT noroda, i intru pomenire vécInica a noastra si a parintitort."

Pe f. 199 se citesce:

Svarsitult cu Dumnezau ApostoluluT, care s-au asazata de pe Apostolgrecesca."

Pe verso ace1eia§1 foI:

,,LuI Dumnezau unula in Troita, de a cam% marire plin e cerTula si pa-mantula, innainté aceluTa cazanda si eu, dau cinste i lauda, ca m-au indestoInicitacIasta sfanta carte Apostolt, dupa adavaratt izvoda grecesca, Intru pravila be-sérecii, pre amaruntula iscodite, a ispravl. §i precuma cu neindolala o amt Ince-putt, si Incata amü pututa nevol, far-da zmintéla la istova amt adust, si depre izvoda chiTara precuma era cu typarIu ama aratat. Iara stiindu-ma cuma inobsté neputinclosilor santa partas, pre tine, Yubite cititorIule, cu smerenie rog, cade ve! aflà niscare lunecaturi intru acest lucru al nostru, sa nu no bléstemi, ceca unul cu darult maI mare, nepuindu-no In ponost, cu dragoste Indreptezt, qipro nol sa ne erti, ca si tu sa te indestoInicestI intr-acestas chipa dela Prémi-lostivul Domnult nostru Is. Hs. al carura mila sa fie Cu tine pururé.

Smeritula tarn Iermonasi Damaschint Gherbesta, Typarnicul.lirvfw (la anul) dela zidiré lumieY, 7192, fail dela intruparé DomnuluT nostru

Is. Hs. 1683 mita (luna) 110iMitp1at 13."

dacoromanica.ro

Page 271: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

262 DOSOFTEIU, LITURGH1E, 1683

Bucurescl, Biblioteca Academia Romkie. Museul de Antichitigt.Gaster, Chrestomatie, I, 260.Cipariu, Analecte XXV §i XXVII §i Principia, 111. Sbiera, Migeiri cuiturale, 41.

77. Dosofteiu, Liturghie §1 Rugiduni, IasI 1683.

R6posatu1 Episcop de Roman Melchisedec vorbesce In dou6 rIndurI de unliturghier romanesc publicat de Mitropolitul Dosoftelu, deosebit de editiunea din1679. Din nefericire nid exemplarele v6gute de Melchisedec, niel col afl6,tor inBiblioteca Academiel Romane, nu sunt complete. Exemplarul din MAnastireaPutna din Bucovina este legat la un loc cu alte cartY, tot de ale MitropolituluTDosofteiu 0 este precedat de titlul si introducerea MOlitvelnicului de'nytles descrismal sus (p. 237), ceea ce a facut pe d. Sbiera sa. aseze acest volum printre Mo-litvenice. Episcopul Melchisedec 11 numesce °data Liturghiarul MitropolituluI Do-softd", f¡li alta data Molitvenic.

Din examinarea fragmentelor call ne-au r6mas si a notitelor cuprinse latr'in-sele resulta c6 Mitropolitul Dosoftel a tiparit o echtiune noull, a Liturghiel cu ca-racterele raid aduse de la Moscva, adaogand la sfirsit cate-va rugaciunI.

Cartea de peste 72 file cuprinde :Tocmala svintei si Dumneçlaestii liturghii, car6 Taste asa In besérica c6

mare si la sta gora". Pros comidia, liturghia St-lul loan Chrisostom, a st-luT Va-silie, liturghia nposm caquiliunop (celor inainte sfintite). Randult la svintitul anti-miselor." Molitva colora cot aduc dart la snta beslarica den fruntla pomelor."Monty& la arIa cla cu paine." Molitva la culesul viilor." Molitva la bla-goslovenfla vinuluI In crama." Slujba vecerniei." Diaconiile utranii."nOtpusturile praznicilor." Otpusturile preste saptamana." RanduYala bd6-niei, scoasa din izvoadele dale vechi grecestl." RanduIala polunosnitii Dumi-nica 0 de preste tote 0161" Vazglaseniile la PastT." Molitva la svantapriclastanie a svantului liarele Vasilie." Cazania la gToT mad a dintru svintIpArintele nostru loan archiepiscopul de TarYgrad Rostul de aur." neuvant deinvatatura." Molitva colivelor." Molitva la blagoslovitul m6.tasorelor laDuminica florilor."

La f. 25 v. dupa liturghia St-luI loan Chrisostom se afla urmatórea notita :

Cu blagoslovenila Sntiil sale Parthenie [préfericitul] si svantul Parintelenostru obladuitor[ru 0] stapant. Papa si Patriarhult de ceta[tea] c6 mare A.le-xandrila s-a tot Eghipetul, Liviel, Pentaoplefuld (sic), Ethiopia Parinte [parin]ti-ion, pastoriu pastorilort, al trespre-41ace den' Apostoli, si gludecatorlt prestelume, luandt dela Svintia sa voe, tamplandu-sa in Iasl svintia sa, am tiparittacIasta svanta, carte, sä-nä1éga CresteniI svintele taIne.

,,A. sntii sale mal mict slug, fil sufletesct, smeritulti Mitropolitult de Mol-daviIa Dosoftel."

In josul f. 72 v. se citesce:

Tiparitu-s-at in casa SnteI Mitropolil de '41, IA 7191, lun. 16. Tiparnicul,NiculaI."

Tot din acéstä carte, din Introducere sau dela sfirsit, credem ca face partesi fragmentul gAsit de Episcopul Melchisedec Intr'un exemplar din Parimil si in-

dacoromanica.ro

Page 272: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DOSOFTEIU, PAR1MIILE, 1683 263

titulat Marturie a nu fasto oprit a sa canta liturghie rumanIaqteu. In lipsa pa-sagiului Intreg, dam ad resumatul Episcopului Itelchisedec :

Marturia se aduce In limba gróca, scrisa cu drilica, din autorl greci. Anu-me intrebarea adresata de Marca patriarchul AlexandrieT lui Theodor BaisamonPatriarchul Antiochiei: Cuvine-se Ore, ca preotii orthodoxl din Siria, din Armeniasi din alte rT orthodoxe, sa ierurgisósca In limbile lor proprii? Balsamon r6s-punde afirmativ, amintind, cuvintele Apostolului Pavel cb.tre Evrel, unde ice caDumneleu nu este numal al Iudeilor, ci i al tuturor natiunilor". Cf. prefata Li-turghiel din 1679 (p. 224).

Bucuresd, Biblioteca Academiel Romano. ManAstirea Putna (Bucovina).Melchisedec, Chronica Husilor, Apendice p. 89. Melchisidec, O visita la cdteva Mala stiri

Biseria din Bucovina in Analele Academiri .Romd ne. VII, II, 245 gi 246, gi in Revista pentruIstorie, Areheologie gi Filologie* I, 274 gi 275. .Afticifri culturale, 86 gi 88.

Dosofteiu, Octolh, Ia§i (1683?)

Inteun volum din Manastirea Putna, in care se afla legate la un loe malmulte lucrarl ale Mitropolitulul Dosofteiu, Episcopul Melchisedec a gasit catevafile formand inceputul unui Octoih, pe care 11 atribue Mitropolitulul moldovenesc.

Cartea se incepe Cu titlul urmator:fIgH CHH ,o,Ew ariw THC WKTWHXS. KTSirk KS ,.SISA CriNTk M ocmwrnac-

HUKSA.

In cele 39 file urmAtóre se afla slujba Duminicelor pe trei glasuri. Cartean'a fost terminata.

Melchisedec, O visita, in Analele Academia Romdne, VII, II, 246 gi In Tocilescu, Revista, I, 275.

Dosoftelu, Parimiile, Img 1683.

Il4p1M1Hilf J1uc'r 1IHI THErkpliTI KS nop8mca ArkpYHrl CANJ sp-k ASAAHH4TS1184

.0'0 U XEI ilWaH MK4K0E114,441J

KS mina Athi Agios Arik iNJ MOA I AOKErlWÙ

SKpatillfg. KS HOCASWAHTilt GiviepilTSati ,A,000011 MHTp040A11 TSA, 411 THHapHHH,A

Rita. 41 WkS ,A;k f pSHT cíiu,Ta Ca HilpHHTOM NOCTOS 2ISEpr J 44T. 'MUCHA" narplapxfM CirkKATA HaTpTipWiat a M6CKSA filaTIIKSAk AgliS CkLtk KaKACKM. J KluitT 3-64d.

WK g Agk.

In.4° de 4+3 fol nenumerotate, 38+139+56 numerotate Cu miel gregell gi peste 4 folnenumerotate, la sfirgit. Tiparit fntr'o singurA col6nA, Cu 24-26 dudad pe pagina. Titlul esteIncadrat (v. No. 260), Pe verso titlulul Stema Moldovel intre literile fwmA, Efi, 111lr,3M, ilg, i aceleagl: Stihurl la luminatul gherb a tarta Moldovef," ca In Psaltirea Inversurl, Cu singura deosebire ch cuvittul sgwpk este scris aci EgAPL.

Pe urmatoirele trel fol se allá, cronologia Domnilor Moldovel precedata de urmatarelerIndurI :

Préluminatulul intru pravoslavie, blagocestivului, i nrócinstitului qi milosti-vului nostru DomnA Ioant Duca Voevoda, din mila lui Dumnelau Domnt taralMoldovel i Ucrainei. Dela védnica SvinteY Troite putlare poftimó Marii tale,sanatate §i pace ca viata narocita sa petred Alada ta pururia adevara."

dacoromanica.ro

Page 273: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

26t DOSOFTEIU7 PARIMIT, 1683

Poemul chronologic al Domnilor Moldovel este tipArit si In prefata Molitvelnicului, cumiel adause i modificArl. ti reproducem ad cu litere cirilice, ca si se vadit bite deosebirile,chiar si cele numal de ortografie, dintre o editie si alta. Aceste deosebirl se insemnézii In noteca MI. pentru Molitvenic §i ell Par. pentru Parimiar.

._, , Al

liAINMPIAI firm" Atli, , ,e , ,

rivoustiimi Ss stiffserAMISfitin (AA(

Ni4,4'himaridAla ,i,m# IG XC. ...

.4 pr...P.. w

i WA vigli1( A 1r10(160,1,Ait.

KIT AirithA AV.; 6Y1r-a 6,4 y'jx;', mo, _ _ , .. _ ,

hoe. Li,* viffARN, es notAWinArai,

064.0;myAyli,i,e(0,4:,;', mongen04;

mv , , 1nimAftsio g rit A ifit lips. i

prig en.44

91MA naponfAf IlerantY07

ciWAIiH FlArrflAX2"Ii114 I re- -

be erlarriA nAmplfi'ias l'Ai ;AR/maid, , , ., IN ,

IA Aff1116VA 6S riX MA fitAiAtitXr-- so '5' ,re, ... .-

Ca Art 1,11A VArtz c4 4 AMss

,P ,

206. Parimitle, Iag 1683.

,(1MHÏ XS A1oA4SKiu 1113C-,d8_

ii,MH9x11,4TS.W11 miArrriA 'II IC pf,t1,1111U,N.,

2 .Par. Ml. AHAIFIT'k.

c

e(

dacoromanica.ro

Page 274: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

11pc1HOCAill/iliKA goilf 4SECHIH4k HEKOrIIITA,11111 'Ilk 4410 Xpnrroc AE FifIgH,A 'MIRA 4SEt31LHITA.

5AECK KíTdS u,ápa AOMFISAk ,docirWWk 116AA,4SEptiqiirrik HSIAKX, KS Tó'Pk IISAAk AE fld/AX.

KAHAk as 34tick 4nirrp'inici& Om/mu-avid AffAIGAAE 641k HidAi6 wii ZISEpliTA 4A11 KIAA ,CTiditHHA.

TpAie AE 11pE CAHI,IE pipic 'AlfrkirkT`liCKA.10 ASAIHESiS MOOTS-Mk HAHTE rk KACK7k.

fflj 4sTio,rh5 GACK HalAA WI) KS EOPAIHk HOAXKS 4OdMH%C AI9T1, AlxCHAlt Hgux oiwic

110 cioiAwpb. ROP4aH011144k .41ALI,KW Crk 118A1A111E,

KS 40t1MHIvCil KS .111111.1 AE Cr6 110,14E1141TC

15 Iliirp8 ROAN. ripe ;mix nSpnácAc KSKapemA SiKk arm npitinuA.

Grrwrtirrfa8 ASn' :141CTA iISMHHÍrpoim,rrhninik px AIWAA6HEil AOMHSAk PtimicItik EhAA.

&lens 4E Crk CKIITE RipAul 4H4E20 Alápf C4MOA3'11}KSHEll,k WH'H HgHA zisepke.

R'itn; rrilrumuiTS.wil 1.1tWA MUM fldí fl1yHrK 'H MátlE.

nrhc,ITS.w'a$ 411 CK48lik nt;ritpunich Ma TipE,irdS Irk,CKtiTS--,Wil 41111k 40c1MHA 4111111 ilHACTACTA,

flE 11A041-149S 4EAk HSI& .3wrp'Sri KS 4sepn44,25 K'd8 ":010406AT gipet KS HECti911411 ASTE,

KS Ailalrhrnig HECTATE 'H zispruiciRri ASA41111iTE :

RACT131111,11 ACTE ,ATON,--.4 Alonmgriura

111714TE CECti9H4k AigATE KSHIAHLI,d.

flAiCzASWI npe CH.tHTSAk30 Ae w'd$ HECTATS.Wri 41111CTAWI IlpECTE PXOTiCIA.

111111Hrk4S Miií 4SOCT.4$ GrriziSeltik Wit KS lOrd,wii ASAMESitS KS RIIHE rk tiCKSATáTk Ora.

ASnri finOlnAp$ 4sTro.c918 1141eWìl GT145dflk S AS 21Spkrf, HECKgpTA dapiE.

33 ANIHRlior4Iuk ROA;& AOMFIA Auk% Rpionun) w'd$ dVISTirrk rhAáLlISAk gliAE 11g CA TAME.

ArKaHAk npe iipint& any& IA OAK HglikAE H C91 HLIIIA BACTA W1 nperre rxwripx

Ilefirp8 P4aHk 711114k 6811k H'IlTgTh prIs316E,40 ZIVI&KtiTSWA AC TOSTE rtuediri npe góE.

IlpHHk WittliT8(11 flI4Hk TOSTE ASii

AV111111CTAIIT WA SECApililk 4SSI1Th 4Srk9rk Agolf.

isw4a.

g

H`l

r 111.

2T1Stiq.

RI. AtTW.

ostkAE.

4 _M. 1412111,X. 5 1111. Apir8wk. 6 .11n. poiA* 7. .1111. pommtriuKa. 9 Ml. pS,vb. 11 Hof SpntA

GICk EóA,M .4,41.11A h. h. 12 lips. Ml. 13 ASni. AANck 11-b-rp8 Eó.s". 14

Ups. Mi. 15-16 Sinitk AkSulaTims, 141071:HAL E8H1. BAO. 17-18 in HOE P4Al4HA ROHICIA,4

'H Hp1IITN. KillEA1IHH,71.. 19 1111. II elk ocpie ANN nnáll whirs 'HA M.pE. 20 GT'Isfalik CdAlOAPIOHARHHICh

AOMH11T6 21-22 Ups. Mi. 23-24 .2111. AHHTP'elieTd CIL HS1111 fiAE,PHAIIS )1,0A1H6Ak, -- 0k KSHAlif

W'SliCT4 Cl-11 tpie Tiers OMISAls. 39 Par. rh3R041. 40 311. TóTe. 41 .2111. 1411116 11,NOHSTSPI HpfH T6TI.

59761 34

DOSOFTEIU, PARIMIT, 1683 265

dacoromanica.ro

Page 275: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

266 DOSOFTEIU, PARIMIT, 1683

Krk tiS Withah HPHHk CITE W171 npi Ad OpSWE,41 wh noon% wh'hk K,iÇtH XplicToc CrkASCOE.

45 Ing ZIVI&KgTk 381'910111TE ¡NE Ttlofg CTprkASKOSpE,

Crlai TprlitdCW11 HOMSHd 'ti 6SHk 14,14E anTh COSPE.

llpE zishor--crk8 ripe Rorierán ArkCSTk Crlal WSSJik 31T.

tH CKSSHK, A0A411rdCK LIAM, C% CI& 'HKASA.w'à AS HEHAHLIA H'SS IlSóCTk KS HEAlliKX,

50 Ark Agri an Cr1t8 firkpiiHTE C11 fE AAA AltiKR..GILItHTd AIHTp0110Aff qj HO 'Hit GSLISH2i,

ilAhc8,1841 ZISrhKgTAC KS iLirx 31%Gt1112ik.

KARA AECTgAX AnTr& wh Togsx, ,41,1 OCTE,

Ki,HAS.Wri grkTA HH3MSWiri AOHAH,d,b.riAHIIK KÓCTE.55 Ark aSti AECTOAHH4 FE CKpif WH'Hk Kpomige,

Krk w'a8 IfirkPáTk RSV& KS KgHR. 21S1p114E.llpE 4íirJ HpE 111i4SdHk TA%Hrhpl& 74,8111& CIIHE

W'dg ArKCSTS.Wri 4H CKSSIlk T4,0MHIL dint KSAik Crk13X3.Art3n'd4iCTd CTrKTgT.dg Pápf Wh

CO ,dyf TOSTE ESHrkTrkL1,11 nntihk 4fpFkam1141 Ihrnpara crivtáwSnk grime CuAhxhAwe,

KS A0dA4H1v:Ca edithi TAE 110MEN4ll1f.

zisánTk AigATE 61CitpH4 AHHk 'Tpirk WH 'HHOliTE,aa LITSpA mil M AISHTE Mápi Arkhrkrilipi CHHHTE.

65 ilpi tipAid A0p11 AOAMHT-dS 21 Aiph alit& PiY,X.Bali w1 41A k Hilpk ITE4kHIiEx116,dA.

IIEMAKAS CTpliKÁTSA BpruHAVIIWSCKd AlóPTE,

Krk AVM 'Hit 44110 KS CHHHH,Tii MilpfgHAC'Hk apT1.IIIh cOpS.cd Pwahma Ck H CTHrril H'kA01k,

70 at% ripe fuE6aimps gal S'iKk ArkfISWAHSAlt.ATOMHil W 'dkliCTa MIHE WH'Hk (APHUX'W 4sÁti fi CAE 76 nermA.

ArkFirkCTtipE 4sp8m4cx. npe TOSTE AE

IIE tipAid agecTópa 4sho4k IIiXHi Ettiw&, ROA, 3Ak.

4HHk 1Spd AISHTHH'kCKX CS/ISAETACKX pómr,

75 IlrkTpS.Ak KIAMN% opi HgME wii H'SpE flpHXSHAS, CAH.

InICSTS.11.11a 41.1 UTSpJA CAIMITA DOAN116nou isfim

AirltHrkCTEINN 41 ACTE tH rpiAll Ad PLASTA, AXR486.

K11 tCTi HEHTpS OCHEUik KS máca TóTh PSTd.C104118 gTi4SdHk TiiHrlqk CPKDXHlAOMHtt,

80 ASHrk ApóHk 0,041147.dS 40AIHSAk epenuiA.Ae npe Ova Hbif A101111Ad,

Krh ASAMESrla W'd8 HpECTE itAhck mina.Mrirk Aihaith AOMMiTr-dg wh Gimetfmk 03j5l niTpt AIHTp0.

ArhCSThlii Wit DpkLIÍCTa ASAW'hSrkS Ki Pó,e1A

45. Mi. cTrisnikópe. 46 Mi. cópe. 60 Mi. T6TC. 66 Par. 'pulsating'', 68 .1111. MilpeiH'IL 'Hk.

69 Ml. cópti-ca p$441HAd CP6 Hi CTASHrA. 71 M/. GAiTHHAG-A14. 72 .1111. TóTf. 73 npe. 74 M/. MiHTfHteK*. 75 Par. Hipx. 1111. riplivx. 82 All. ribmiSturl. 83 Ml. CHAITHk. 84 Ml. ASnetrenksti.Par. poli.

dacoromanica.ro

Page 276: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

DoSOFTEIU, PARIMIT, 1683 267

85 R% A cri lilfS KSKÓHIrl CSZISM'ACK)A 111411A, At11)CRAAIWI,

Af (21' S 21SrkKSTk KS ATOMHSAI1 '.4tH Ilipt0 11811011111HLIA. KOCTATIIHk.

AY8rirk AA [Mal Wil GlitILAHh TOMIllth tedS zisinTk GÓAKA, ilifIK.

,0,11HIt 4ECTÓ111111Kk WIWI& SiKAE.Wh SS HOTOMITh rxontca

3,14, .

R'll'HI% Si;AEAE 21-1/iAih 1191111h ,LIACE 91.364.1E

90 ArkdliTó¡firl Lk% p ,E ri TprhA KS HELIÓE.MiLliAt PAASAh K6,4A :ig AO 41116Th KS Ildtlf, rilundp.

KS HgHrlt 'HL1yEl1tHOHE TSTSpalph KgAik flAdtlf.111A fine ányeA liniitunl ecAnAik 68 IIEHATI1 CIAHASAls, ni144.

dg AWAMIITh WI) Lk u,Spd Hg KSAik (4g 2ISóCT6 riuMnk.95 EdrilÚRCKH Al tiponk Om& ape .4nAprk3mi9t,

Aa Asmiusi,s KS CHHHLI,TVI 4SNY11 ATE 'n,i,opipe.

Al whir! 11WHIÓTA,A 'Hit 4000 A10111LIA, ,i, A

KS zispeiLlArl rial TpallIE inirpa Agrf XplICTOC AillAIR.Illii &WWI HOAR, IlpfligMk Cdg ZISOCTII PiHASAK, 0311mit.

100 6I'S AdTh XpHCTOC ll)A11XHN. KS CHHHLIA 4H 97HASAlt.RN 4641119k---,Ca TO,OCKA LUAE KS A 8 AthiU,A.

KS LIE zri 60,A,9dCAE no X9HCTOC 411 2ISILI,X.

FEW9PIIIV. WillSdHlt 14,t1A 4HKAC rk Ng...al 111-ilp3A, 11304H.

HEAkKAA AMA ,VAHISAh tlf TÓTh rh Crk 'HliflASX.105 1111 flEHTOS TÓTK rpearrtink M1inss9,8 rpnnatne,

LIIIHE KS ,A,EpifiTh Kg1,16Th 'la AitiCk WhSSALIIE.IRA IlfliTpS "'AKA HÓ,AN. ASS,AA Cr6 Sklf, 1311As.

Kr11 NkiJiHASlik KS CHHHLITTII TrhALIIE 'Ilk ziseptin E.

As ii lilerls;PIHAU,N, 116,A,Jh ASAIHESrkg C9k.11 ZESSKAC,

110 tbitknxurknx, Kg CHHHIATIIÀE BMW& Clal IlASKAS. 0311AH.

M :Ica dim márficia Kg,eK,ATEpliHil,¡Id ywAiu,h. ,iliEHh ,A,Hp,knpa crisA tisie tbmixtia

6HCT9ÁTTE AdEll/KA% CKpliCh .ACTE AA IIMLI,A,

CI% TVIINICKA KS CIIHHUP 4H pAnAk zinkprh PALIA. 140.

115 Iii loaTa ca xrrnvi Kg AfShithi AttlfgAtCrk Hg ¡IN Ch Mal CTiHr2h siii HALM CSKSprA.

MI 40,1A4Hrh.Ca ArIX111.141 4HK1n Crk C'11 VISAS,

Aa Asmiii.s-ks 4H lidCAC KS AeRHWk rh crk 'nKpiisA.RN AgICA 130E116,4,A ASAllrhSrkS CrivAh Krkcim,

120 Ork.wil Aomwkam 4H CKISIlk Wii Crh '16T9XIACKAk.RS (IHHCTIITA Ca 40c1MHN, KS lithICTildAt,

KS LIHUICTATE kl,(hitilf 'Hit TÓTAk 21S9114A.AHHh L1i(114.) C h. AI T9HMAU,N. ASMHESla KSI4F1X,

C91.-111r1 [LIPARI& 4tH 'MIRA KS filifAlta ggH2h.125 InTAwk AneacinApS KAnTerk crhnArain 'lik u,Ipx,

fl9H1111 MORA LIE 4a MINK Ilea ran ck cnpe nipto CKS(IX.

88 4I'HIL SAM-UlA :IS ASAINFiTk KS I'X' AIC4. 90 Par. .rptA. 95 Ml. GdpHOISCK11/. 97 Ml. !Mot?98 Ml. nrquivi. 100 Ml. M ASTk 101-102 Numal in Par. 103 Ml. riwpniu,x. 106 Ml. Aupiwrk.

110 Mi. 3HStill1,*. 112 Ml. Alin. 124 Ml.

dacoromanica.ro

Page 277: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

268 DOSOFTEIU, PARIMII, 1683

Ithi IIETplitIAAKO RÓAN%tHKrK4IJ SpE nárrt,:Pi 44110 Kg AOADITA 1.1,19NA Wli 'HTp'd ßÎÍI1 KápTE.

ASMHNSTIt UHCTI1TX AWAIlict CA Al apEA,130 t4010 Ch. Af FrKT/NSF xoncToc cSiapbh.

ASA ASmnTpiwko 14,4,X CANE C-11 C91

KK LIEOTN. not WIKAAHIA m AE AAAE itSpriKA:.AOMHIITg ASF111 A.KFICSAlt fItiTóFITE

C'SASN. KS AOJA4Hiri FlápTE W'S ASA LIFIFICTATK Cg4SAf1'11,

135 nrkctiTS.wk nománx, ark SS IISTgTh

AAA AShitil%ThS KS CHARM Tpári tlipl0 KS 11411F.

IIIA COC/611,3,11 KS IlipWSpHAE rrhn' qíï, ITIVELW A pSrKM6 AEAd MHAOCTAKSAk

AS411.1E3118 Ails 1 T-AE, lirkASMIlliáTSASA wi MHAOCT(113S1SA nócTpS A0Ain TWS116

AgKd KOER6Acl, 111111CTIITA WIl'HTpt; TóTk R4drOCA01111Td AlbMild MIIpTA TSAE

PWCFRíltAd fIllaCTACAA, ffli a411HCTAU,kwii isAE TOST1a 1) EAtIrOCAOHEHLA Al48141,k

*FHA Ai12.011A 1101CTpE, 1WSlik ROCTMIT(NK 2) BWEHOAd, Nan iliaTi63)TB01116401, M:41k 130EliúJAd, Arbp71111...:* TSAE

(TiliSciti 110E14Ad, WII illitiCTATd IOBJ1PL UJ1 :ittiTAA HIICKgTd

4SiiK WKpI TAAE. IRA 'AASALI,k llirliAl1,11 ASA ASIHSI&S KKl1Ï aAV1411A KOCTVE.131% Kpg11,E AWAOCTAKSAk ASAillES1x.g, Wh C11 1111 R,kU'OCdOBíCKN III KgMh 4) Al

KAdrOCA0116Th IlpE ilgpaámk, ISKOLth. WII KgAik a6AdrOCAOBATkFlpE TWCA/ISK, KS ACHIlip,d, WA KSKóHiA Alúpk, dWA rK TE RAAPOCAOBSCKN.MHdOCTI

KSdk ASAFIES11g KS BAdrOCAORiFITE H4L11111KN. 4111,98 Aomank nórro$ ictk XoncrocKg ASXSAk CH4HTK ;IM(IM& 5).

PSrkTópionk Autoin TSAE MfOTSAK Ar°"Airi AIIITp0110AliTSAIIKS TOkPX íI1E4UY untoirx, pSrhmk TSAI.

130 MI. Cif Ng AH C.Y. M4 crAtirx 41.1 K4011, KSKgpiA. 136 Ml. KgcThi. ') Ml. T.STA. 2) Mi.

KONCTAHTHH. 2) MI. IlVaN MaTiA K., L GT. K. 1114 KS KA`-aiNTIAI íIAIArlspifti K6cTpe, CI& Rk itOu,t. 4) Ml.lubi, semi. 3)Ml. Kg AKals Cc-FiTk liA,EKInpk : Cele ce mal unnéza 8C ajld nuntal in Par.

Dupi prefatli, pe cele trel fol nenumerotate, s6 afl6.:

Profitologhionii adeca parinalile i prorocestviile preste an ce s5. citesct insnta besiaricft."

La f. 1: ,Parimiile de postul mere."Ll f. 38, tipitrirea a fost intreruptA, cAci urmarea porta o numerotatie nou5, atAt pentru

fol cât i pentru cdle.F. 65 v.: Canonul pastilorti imvieril DomnuluI nostril Is. Hs."F. 69 v.: Ha npulonoRninIe nATAtcAtTiffuja."F. 71 v.: La vaznesenie de cu sarA "F. 76: Canund (sic) la vaznesenila domnuluI nostru Is. lis."F. 102: La platidesetnitA."

La f. 129 v. se citesce :

rnANS imudimS HaTpiapx8 HApciiaro KCEAPcïitREAAKWH H MAAWH fhlpòqdid. GTAXII KMOCKH* (Prea sfintilvlvl Donn Ioachint Pa-tr iarehul bnpardtesen CetaTi Moscva gi al intregel Rusii, al celet marl i al celeimid §i cele-lalte versad romdmesef).

Laudata s-aiba direptult pomanain ceriu si pre lunne fara de prighana,

dacoromanica.ro

Page 278: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

SICRIIIIL DE AIM, 1683 269

CA si dela Moscva lucIaste lucoare,. Intindandt lungI rade i (0) bun nume supt soare:Ioachimt Svintultl, a svinta cetate

acIa 'mptratasca, de crestinatate.La clang' pentru mila cine ntzufaste

Cu ovilitt suflett, bine-lt daruIaste.Cam ntzuit i noI la svInta? luY fa,

priimitu-neau bine ruga cu dulcIata:Din patriersie datu-ne-au tipare,

sufletésca tréba, si bine ne pare.Ufa I Dumntdan parte, sin cerit sa ludasca,

dearandult cu svintiI sa sa proslavasca. Amin.GTOCTH TKOiRt GMENFIklii AWCG,ÉI 11/11T1110110itHTh

(Ftul Sfinpei tale smeritul Dosoftef Mitropolitul Sueevef).

F. 130: Sivila Eritrea."F. 134: Canonul la svnta blagovéstenie."Apol cu o paginatie noua :

Prorociile i parimiI preste ant la sarbttori si la praznice ce lmbla CumineYul."

La f. 56 v.: Cu Dmnijau conetult1 Parimillorii."Intr'un alt exemplar am vblut Inca patru fol, cuprindènd inceputul unor errata prece-

date de urmateirea notita :

GresTale tiparnitiT, i schimbaclunile nepriceputele poftorindtPatru fol sântü fara numart. Miercuri. Din prorocila luI bull. ver s 21.Jratva i paost DomnuluI DumnedauluT vostru.

nu voT nevinovAta."

Bucuresci, Biblioteca Academiel Romane.Cipariu, Analecte, XXXVI si 233. Gaster, Chrestomatie, I, 263.Cipariu, Principia, 102 si 108. Melchisedec, O visita in Analele Academia Romanc,

II, 243 si In Tocilescu, Revista pentru Istorie, archeologie §i filologie, I, 274. Uricariul, III,103. Buciumul .Roma n, 11,253. Veniamin Costachi, D-zeeftele Liturghif, Iasi 1831, Prefata.Vizanti, Mitrop. Veniamin Costache, 138. Kogalniceanu, Cronicele Romania, I, p. IV in nota.Dinulescu, Dositeiu, 135. Dosoftel, Psaltirea in versurF, ed. Bianu p. XII. Sbiera, Migcariculturale, 92.

80. Sieriiul de aur, Sas-Sebes 1683.

ilgP I Kárre ; n--90110HEMHTE, AS A1wp.Gliót1CXGKR111Tgplii1f COTE. Ic E[opSetta, wi'4AertiHáirk

I.111%phri alf, I

iillii1311 11111X410, Iitgionk fliwinSau. TuI

nspiiwic TliflOPOZISTA

HaW, IfTATE GAch j Wf6EW. 1111 aXI1P, Cfii, 51.

In 40 de 4+168 foi numerotate. Tiparit numal cu negru, cu 20 rindurl pe pagina. Pentruforma caracterelor v. faxsimilele n° 261 ai 262. Titlul este incadrat (n0 261). Pe verso titluluIse afla stoma lut Mihai Apafi intre literile M(ichaiu), fl(pafl), K(raiul), 11(rdealu1ul), ,A,(omn),El(artilor), IVAN)), g(ngurestY), III(pan), 0(acuilor), H 11(poti), iar dedesupt cate-va estracte dinSf. scriptura (facs. n9 262).

dacoromanica.ro

Page 279: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

270 SICRITUL DE AUR, 1683

Pe cele-lalte fol liminare se afla cele clout!) prof* cad se reproduc aci:

Pr6doslovie catra Manila sa cralula Ard6luluY, DomnuluT Domnului Apafi Mihalu,din mila lu/ Dumnezau Cralula Ardélului, DomnuluI &Volt u1 Ungu-resti i panulul Sacuilor A owl (2i cele-lalte).

De la Tan,' Dumnezau, prin Domnula nostru Isus Hristos, buna sanatate, pacetrupasca i sufletésca, Domnie fericita i in toate partile inlargita, poftesca(noAlciai) Mariel tale ca Domnului milostiv.llatilostive Doamne? Sapta a caT Domnie, Craire, i supta ale cuT aripT, In

pace lina si in biusug mare ama traita 23 de anY, pana acumt, nu numaY noIce inca i tara Ungurésca, toata, i bes6recile céle amarate au dobanditt scapare

scutéla ? Silit.amt cu acesta néma slabitt si Intunecata al nostru a multemiMariel tale, ce de slabicTune mare n-ama avutt put6re cu alta fara, numaI curugacIune pentru sanatate IMO tale si a ScaunuluI slavita, i pentru fericitacasa a MarieI tale. lara acumt, dupa ce Dumnezau, In minunatt chipt, ne-au agiu-tata dupa sururnaniTa noastra, cum tipografiTa rumanésca sa o radicamt din po-runca Mariei tale, dap& nistota preutilor rumanesti, Inceput-amt a tiparl catevapropovedaniI pentru ingrupaciunfa mortilor i pentru cä adasta laste parga din-talu a Tipografiel noastre, cu alta acuma nu puterna, ce cu aclasta ne inchinamMariel tale cu mare smerenie, i ne legato pre acea ca, pana candil ne va custamilostivul Dumnezau, papa atuncY tota voma sill sa slujim Mariel tale. Ian,amnia nu ce ama voita, ce numaT ce amt pututt ama inchinatt Mariel tale.De acuma, de ne va agluta Dumnezau, tiindt milostivula Dumnezau pre Marilata In pace si In sanatate, suptt aripile MarieI tale, de alte prilejuil Inca vomtda roda Tipogràfiel noastre. tara acesta lucru putint priiméste Manila ta cu milacraIasca, i Domnula Dumnezau sa tie pre Marila ta intru anT multl i bunT, prelauda numelul sat si pre Intrarnaré BiséreciI si a tariI, si pre bucuriTa noastra.Amint.

Slue mal mid si plecag al Mariel tale:Popa Ioant din Vint!, cu tot protopopil i cu tat saborulii

Rumanilor din Ardéla."

Cuvanta catra cetitori.

De la Domnult Isus Hristos mila, pace si sanatate tuturor Cetitorilor pof-tesct.

Toata scriptura de la Dumne4eu e rasuflata i e de folost spre Invatatura,spre certare, spre dojana. AsTa zice Pavel Apostolt in a 2 carte la Tirnoth.cap. 3 stih. 16. DecT din scripturi trebuiaste sä ne invatama vreriI lul Dumnezauce poruncéste sa facema si ce cuntenéste sa nu facema, cuma zice Hristos laIoant, cap 5 stih. 39: ispititl scripturile, cä va sa pare voao a avia Sutra Taleviata de vécl. In a 2 carté la Timoth., cap 3 stih 15, zice : si tu din poro-bocie al stiuta scripturile ente, carele te pota face pre tine intelepta spre spa-senie. Davidtl, in psaloma 118, stih 105: lumina piclorulul mieu cuvantul tau.Lipsa Taste derepta insa de cuvantul luT Dumnezau ca si de lumina In casa Invrémla de noapte, cä prorocil i apostoliI s-au luminat de la Duhula sfanta, nule-au fostt lipsa de cartl multe; Yara noi cu scripturile sa ne Indereptama, sa lu-

dacoromanica.ro

Page 280: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

)AV ,',' k rIra

1.....s ' mfr (' 15A INe- 4! -,..

Z44Wyre,lat 1/

If N ',/,.......,,..,...;,,,,,,,,,I,-,,,,...,,, -.1..;&\,..litk.s. ...

--r). KWIC

'' '.1'1

i,_ 11 I Illi111111111110

NCBITION

OffliVii0Ah AgirKirmA; . oa,tors mitY,

0pw,g7FHAE orrre 146

flOpgtG4 Lrnit ACMH-Aerk

CAAE

AnA4)1A iXA10KOK/lb ?,A;g6 TR."

ZIpl'reY% irrvirlOrM)

MAW CRATE. A\GACII-

LacisFE AKnr,c1,t1.Igiliiiiirinuilimm11111111111M11

207. Sierisul do our, Sao-Sebe o 1683.

Dumnezau Tau mantuinta, c mu1t1 auzinda propovedaniTa InvatatorTuluT in Inminte In toate zilele vietieT, Inca si la &Leal mortil dintr-ac6lIa vor avia chielcTuga.

AcTasta lipsa i slabicTune vazanda intra n6mul nostru, care pana

SICRITUL DE A UR, 1683 271

oma invatatura cercare, cuma zice Davida, psalom 2 stih 12: luat certare casa nu sa manie Domnula si sa perit din calla dirTapta. NenevitkiY, de n-auvruta fi auzitû i sa Inteléga propovedaniTa lui Ioana, nu s'ara fi pocaita, ce peste40 de zile ara fi perita, Ioana cap 3. i In zua de astazT din cuvantul

MAA

.

dacoromanica.ro

Page 281: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

272 minim, DE AIM, 1683

teatAta au sosit pentru neintelesul Scipturilor, ctú céle poruncite de Damne-zäu toate au venit intru uitare ; pentru care lucru amti nevoitt de mullavr6me s. radian TipogrAfie pentru luminaré némuluI nostru. Agfutatu-nauDumnezAu in minunat chip, si am tiparit acéste propovedanii (pArga tipogràfieD,de petrecanie mortilor, maT la toata vArsta de oameni de osebi. Temelifa Taste

/H-;-

rTrp>.

Y 41

CITHh 1/JH now- A7kiih Allqi C3 As MA Naga,

CIME KI3414/11, flpevrAnAni:

I iN "xnoKAAtri KA 5 4CDEFHItititt, MU)

, rN vIÇJH Ktirili MU) ,4,WKKM 1\ AA tam,

oometrir`i , 3 ,C)% ft Xi E Shift

TrpWrrtiqie apf:isEIV: 17?Tx A,E IL UMOX,

,107 cinvitg friAWAVi griisEv

208. Stems ltd Michail Apati, Principele Arddlidu; din Sieriful de cur, 1683.

tottí din scriptura sfanta, cum sa i véde ca toate cuvintele scripturii sAnttt in-samnate cu cap. si stih. Afla-vef neste cuvinte, cumt e in carté Jul Iov, Cap 1,

de pe prdAtoriI lui by, de 1-am scris anume : (Sabeusémi Haldefanii) si Piatrascumpa (Carbunculus) in pritce 31, incd ii mat multe vet alla I), care in Biblifa

') Aceste cuvinte sunt tiparite ca nota marginala.

mal

/

dacoromanica.ro

Page 282: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

SIMEON, ill CONTRA ERESIILOR, 1683 273

slovenlasca nu Banta ; Intr-alte cartY, cercand cu (Wins. Afla-vel §i cu-vinte, pentru ca Rumanii nu graim totT intr-un chip, cum Taste : oca - pricina auadeverinta, in allan - Inprotiva, hasna fologul, alduTala - blagoslovèniTa, i altele,care IT-am pus dupa obicIaTul cum graescti pro acraste locurT. Dupa acea rugampro cetitori, unde vetT afla gre0t, ca Duhul blandételor indreptatT, a noT Inca amsilit In cAt am putut sa nu gresim. Mila luT Dumnezau cu vof cu totl. Amint."

Pe f. 168 se afla oratiunea dominicala, far pe verso urmatórele rinduri:

Sfar0tult acestort 15 PropovedaniT, care s-au Inceputt a sa tiparl In lunaluT Marti° in 15 zile, i s-au savark4itt in luna luT Septevrie In 17 zile."

Bucuresd, Biblioteca Academia Romane.

Cipariu, Analecte, 114. Transilvania, fóia asociatiund transilvane pentru Literatura ro-mana §i cultura poporulul roman, XX 1889), p. 22. G-aster, Chrestomatie, I, 268.

Dr. Darion Puqcariu, Documente pentru istorie gi 1889-97, 2 vol. 8°), II, 362.Sbiera, Micàr culturale, 65.

81. Simeon, Archiepiscopul Tesalonicului, in contra Eresiilor, I4 1683. Gre-cesce.

ITMEQN I Tor MAKAPIOr j APXIEMEKOTIOT eal'AAONIKIIE Katetatpersem. Kat rept tic; pAvric bpeils 'ray Xptastavciw LÑV ntorsto;. Ttird re. is I pciw TeXeTciw xat

Moorotto 'ExxX-flataç At4ko7oc. 11EPI TE TOT omor NAOT KAI TQN ENATM. A PXIEPEQN TE HEN I IEPESZN KAI AIAKONS1N. K Al MN aN EKAITOE Itofyrtov aroXtird Evan r ept6iXXstat. Kat rept rç Mac; p.tnrctiorita;. jErç TS TÒ TiriC 'OpOo-dgoo Taw Xptortavciw rEITECOÇ E6p.eoXov &pm I veía. Kai T6-.p) to6tou kaeow gxes.stç, Fieevte auveXi-pl ow), x at xcer& TiloWY oupteip.evat Jaw. Y.Ev. Sit lisp,. I Emma riN bpeoS6aou rta-min x-37:ilata, Itot &pepl. Wexa. Kai 6zt Ta5ra 7reptixet j tò tepbv Xbp.6okov. Kai. reptsibv reptexrrard ciperdw. 'AroxpEastg re rp6c TtYac aparrOstç'Ap-xtepeto;, I .1¡pcoript6coç ainbv.Kat teks.yra:ov repi I leptoo5v/q. Mee' itiv I TOT ZOCITATOT KAI AOFIOTATOT I MAP-KOT ErrENIK or MITTPOTIOAITOT &HUTT I 'EE-1771ct; 11; ilak7latacrodic I 'Axokoo-0t1;. I EV 01Y, [MAXEY, ANAIKAIOI xxtrXonouilVIX0.1. no. I Toreleivta St& Sotristrs,vo5 Ek1S635TirOU aVa0i0TiT01) ixXap.rpotitot) re %Mt TCCXY) YOTiTOU '17E116voc xopEot) xuptou

'Ituivvou Ao5xa Boa36a% riolc MoX8o6Xaxtetc. I Tot) p.syczkorpereaTáTou A6eivroo %at ap-riTo5 'Oxpatv-flç. 'Ertp.eXeEcf,Ext5topecbast To5 XOTUOTiTOD NoTaptou vçiLeyaktIc j'Era-fit:Au xt)ptou 'Ituivvot) MoXteSou Toe clipaxXek;. 'Ev r ae6aap.Ecf. Horptapxottxat aOsvrLv. ILOIT(.0 I r ponoxoputpataw 'AroaTauw, r %T.)-,00p.f.yyj J TC5TorCo6Ca. J 'EvItet morripttp 4X111'. Kati( Mipa 'Orzt;Aptrn. I EN FIAELQ TI12: MOAAOBIAE.

A fericituluT Archiepiscop al TesaaniculuT Simeon Dialog. In contra Eresiilordespre singura credinta drópta a n6stra a Cre§tinilor, despre sfintele ceremo-

nil mistere le BisericeT, i despre dumnetleescul laca, i despre Archiereil din-teinsul, i despre preotf i diaconT, i despre odajdiile cu care fie-care Aintr'in-OT se Impodobesc, i despre dumnetleiasca initiare. Explicarea simbolulul credin-te ortodoxe a cre§tinilor, expunerea versetelor luT, de unde s'atk cules i dupacare isvóre compus; apoi despre principiile cardinal° ale credinta Ortodoxo,adecit 12 articole; u 0, sfintul Simbol le convine. §i despre virtutile cardinale.RbspunsurT la Ore cad IntrebarT ale unuT Archiereu care l'a Intrebat. §i In fine

$976Z 35

dacoromanica.ro

Page 283: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

274 SIMEON, IN CONTRA ERESIILOR, 1683

despre sfintenie. Impreuna cu acestea explicarea orindueliI bisericesd a prea in-te/eptului i prea invatatulul Mitropolit al EfesuluT, Marcu Eugeniu, prevNuteCu doue tabele necesare §i fcirte bogate. Au fost tipgrite cu cheltuiala prea pio-

prea stralucituluY, prea seninului domnitor Domnul loan Duca Voevod alintregeI Moldovlachii, prea magnificulul sthan i conduator a intregeI Ucraine.Cu ingrijirea i indreptarea a prea invtitatulul Notar al =e/ Bisericl Kyr loanMolivd din Heraclea. In respectabila biserica patriarchicésc i domnésca a prim-corifeilor Apostoli numita CetAtuia. In anul mantuireI 1683, luna Octobre. InIasii MoldoveY.

In-folio de 14 fol nenumerotate (dintre cari 2 alba), 391 pagine si 16 fol nepaginate lasfirsit (dintre carl ultima alba). Tiparit eu aceleasl caractere ca i cartea partriarchulul Nec-tarie (v. mal sus n° 203, p. 253) co 43 rindurl in pagina incadratá, cu Mili. Pe verso titlulul seafla stema Moldovel, ca ceo. din Psaltirea slavo-romiinc1 (facs. n° 190), co inscriptia:

loh.vvric Lloúxa; Bos66aag 'EX6cp Osos MOivrtI; ;cal 117eplv 1t4s1i; Alo2o6)Ex;x7.1 'Oxpatv-tiç.

Sub acéstri sterna so aflA rindurile urmateire:

17,Qòç iòv ao'819iararo, ZaaturelkaZ032, yabivo'lcrzov uct irc70:drarov teelVivriiv xcei¡madva mdoç Moldornaziag xt;etov xt'etoy'hoch,,,,,v zloi;xav floEfiuda, v pqa-lcureenicrratov titallph, 2T Cali; 'Oxect'vw.

Aoínca. MoXaor,:g últs.Epo-zs xoEpa.ve ^raí-%

apzard 0+o.potivré; xpivcop arcoupkriv.otívolla abv niVT11 7ceptaiSpolLs irsEpaTa. x6aliou,

sTr,(6..; s;Saseiaw xat xXio;TXX-ipow .r47rstac,j rópsç apst

sirias pE6Xov Sarivatç caí; Toroypaq.Alsvoç,aoí atictlog ax, Xteizcov rpoaiyet iptritmov

caen, plOoalmoç aòy xp4roq sificoylv71.Ti-7g 61.t.st6paq axXxlmrp6rtiro.; iXiztaroç So0X0.1;

Catre prea piosul, prea strAlucitul, prea seninul i prea gloriosul stapanDomnitora tétá, Moldo-Vlachia domnul domn Ion Duca voevod maretul

conducetora teitaTcraina.Duca, stapanitor prea inalt al pamintuluI Moldovel i domnitor al UcraineI

Cu M'u] de Crantor (?). Numele ten strbatii pretutindenI marginile lumil, tu, falapiosilor i faima principilor. Mult se bucurli neamul Elenic carui i-aT oferit decurind :acésta carte, tiparind-o ca cheltuiala ta. Tie IV aduce corlina de pietrepretielserl rapita de bucurie inalta puterea ta prin prea onoradre laude.

Al prealstraluciril voastre prea neinsemnat servitor, loan.

F6ia a doua liminará, cuprinde o scrisáre de dedicatie a Patriarchulul Dositel catre Duca'Yak datata din Adrianopole, Martie 1683; iar f. 3 o insciintare a aceluia§1 Patriareb.

In restul foilor liminare se aflá, aratarea cuprinsului, iar in cele 16 fol dela ispravit unindice alfabetic.

Acest vers e fals, chef are un picior cat si in col consultat de Legrand textul emal putin; dar ata in exemplarele Academia'', asa, cum s'a publicat mal sus. (C. Litzica).

dacoromanica.ro

Page 284: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

. . a multi sfinti, dupa moarte le-au agonisit poména de vecie, ea lui Enoh.Bit. 5 sh. 22. 24. Noe, Bit. 6 sh. 9. Davidti, 1, Tar. 9 sh. 4. Zahariia, i Elisafta,Luc. 1, sh. 6 H npoq: oare carif ara vria sa imble cu Dumnezau : aciaste lucruretrebue sa socotiasca : 1 Gandinda ca suptt soare nemica as% tare nu urfateDumnezau ca pacatul, sh, nu silica dara pacatele cu sine pro cale, ce sa le pa-rasasca, asteptandt ertare acelora prin credinta priimitoare a destoinicief Dom-nultil Is. Hs. Evrei 11. sh. 25.

2. Viata i toate faptele vietil, sa nu le croYasca dupa voia acestil lumi in-salatoare, nice dupa par6ria oamenilor in rautate batraniti, ce dupa voia lui Dum-nezau cfa sfanta care imbla cu el intr-o cale.

CÁRARE PE SCURT, 1685 275

La stlqitul textulul, adicA la p. 391, se OM notita urmatóre:

ET1I12OH EN FIAEIS/ THE M0AA0131AE, ANAMBIAEI MEN Tor ravE-v.Xaprpoz4tou, iúcsiesatiro9, xat p.sycaorperiaTiT09 TEp.óvo, KupEou KupEou luivvouAo6xx Boi66vSa. rcci71.; MoXSo6Xaxíag, A6Ogyzo9 xx't cipz-go5 'Oxpaing. 'Encils-XeEce, Si v.at StopOtbsec Toti Xoycorrectou Kupíou ihoivvot) MoX[SSou roS Ileptveíao, Imp&

Tor) Oso?t,Xecnet:ou 'Ertaz6nou XoucsEat) xopiop *Ev grit carry'.

S'a tiptrit in 141 Moldovei, Cu cheltuelile a proa intru Vote stralucituluT,a proa piosului si a proa maretului Domnitor domnul domn Ion Duca Voevod aota Moldovlachia, stapan i conducator a tan, Ucraina. ,Cu ingrijirea i indrep-tarea a prea inv6tatulu1 loan Molivd Perintianul, de preaTiubitorul de Dumne-çleu Episcop al Husilor Kyr Mitrofan. In anul 1683.

Buouresd, Biblioteca Academiel Române. Museul de antichitatl. Paris, BibliotecaNationalg.

Emile Picot, Notice biographique et bibliographique sur Nicolas Spatar Milescu (Paris, Le-roux, 1883), p. 58. Legrand, Balliographie hellénique du XVII° siècle, If, 414.

1.685.

82. Cirare pe seurt, Begrad 1685.

111.1141111 116 CICSOT cnpi ZISilf1T6 C8116 4ApinTIITOttpf. R'ItArpdA 1685.

Cipariu a cunoscut dou6 exemplare necomplete din acésta carte. Un al trei-lea mal complet 11 poseda pe la 1838 parintele B. Pits in Brasov, la care l'a vt-çlut V. Popp. Titlul de mal sus si inceputul scrisorei de dedicatie redrodus maijos sunt luate din Disertapa lui Popp, iar descrierea i fragmentele din introdu-cere dupa unul din exemplare necomplete ale luf Cipariu.

In 80 de 8 fol nenum. (primele 4 lipsesc), cuprinOnd titlul, scris6rea de dedicatiepredoslovia cätr cetitorl, 109 fol numerotate cu gregell, cuprintldnd textul, §i 3 fol nenum. cutabla de materiI. Còlele au In genere 8 fol. Paginele sunt tiparite numal Cu negru §i all 16rindurl.

Scriscirea de dedicatiune:

Predoslovie catra Marta sa CraTul (Tara din Craft) a Taril Ardéluliff, Domn.Domn. Apafi MihaT Tinaruluf din mila luf Dumnezet Craft ales a Tarif Ardélului.DomnuluT Partilor Tarn ungurest1 i§panului Sacuilor. H npoq cele-lalte).

dacoromanica.ro

Page 285: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

276 OXEARE PE SOURT, 1685

Nu In voYa trupulul, ce sufletéste sa Imble, Galat. 5 sh. 16.Toate gtndurile, voroavele i taptele, dupa yob, i porunca lul Dumneztu

st rAnduIasct, In petrecaniTa vredniciel fart de frie.Tara ca st poatt imbla cu Dumneztu Intr-o cale, totl carel lubtsct a ctit-

torl dupa slinti(a) sa, pro totI Ii Invata, povAt6ste, acIasta mkt, ctrare CartulieNumita, ce o aint Intorst pre limba rumanesca, pre folosul i intrAmar6 'Amu-lul nostru rumAnesct. Care poftesct i doresct a rA man% suptt ar(e)pile SlAvitea Mariei tale, ce pentru tictlosiTa noastra ne avAnd pub ere cu alta, mt. Inchin,

st inchina tot SAborult nostru cu aclasta Cartida cAtra Mtrila ta.,Poftindt cum Dumneztu cel de toate Put6rnic1, pe Mari% ta sA te prif-

masca langt sine, si st, ptzasca pro Marila ta de tat rtult truptscti i sufle-tesct, i sl lungésca viata MArieI tale, Intru anl mult1 si burg, si Tart put6r6crtlasca a Mariel tale st o InlArgésca pre toate pArtile, as% cum suptt arepileMarieI tale Inca (ca i 'Ana acum supt arepile preveghetoare a Parintelui Blagos-lovitt a MArieI tale, si alt CraiuluI milostivt alri nostru, am ramast pre bastulpizmasilor nostri) lara sh putemt trAl suptt CrAila MArieI tale, In pace bunt.Dumneztu noao Inca, sà ne dIa put6re, cumt cu smerenie i cu mare plect.ciunest putem sluji Mariel tale pAna In sfarsitult vietil noastre, Amint.

,Sluga mal mica si plecata, a mArieI tale»Popa Ioant din Vintl."

Predoslovie cat% cetitorl.

»Iubite cetitorble, randult acestil CArArI miel povatuitoare pre fapte bunela Myatt, pro tot rAndul de oamenI In toatt vArsta lacru bun si de folos sufle-tuld: ce de-ti Taste draga Carte cet6ste, asculta, i Invata, ca pro cale dirdptaca acéra te va povAtl pro caro de vef imbla do/Audi-ye nume bunt si pom6naneuItata pre pAmAntt, si In cerlu odihna de vede, i fericadune sufletulul. CAavutila, bogttat6, cinsté, destoInicila, ce-ti vor folosl, canal veI sosl pAna la pra-gult mortiT, atuncl ce va face sufletult tAu, d6ca In cIastt lume n'aI Imblatt cuDumneztul Mu? Fericitu-i acela care nu st da robt acestiT lumI, odihnéstesufletult In Dumnezault stu, acela va afla odihna i hrAborie sufletuluI stu ladasult mortAI.

Adasta fericAdune poftesct tuturor cetitorilort acelora cariI s-au alest preDumneztu paste lort, si in dasta viatt, si in cla viitoare. Amint."

Pe f. 1 a textulul se an titlul:

1ILP4P6 IIPaGIMPTh

Bpi *Aim Ei;HE 4ANEIT11T6Apf.

La f. 50 se citesce:

»Pant aida sAntt invttaturile céle de preuna, Indreptatoare spre bunatAtI;sä vedem de-acumt i acélla care st tin spre IndreptAtura fételort usebite."

La sfirtjit se gAsesce:

»Scara pro scurtt a lucruriloril cesa afla Intr-aclasta cArticia.

dacoromanica.ro

Page 286: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

SLUJBA S-LOR SERGIU I BAOHU, 1685 277

1. Totl Gant datorl a sa preveghTa. 2. Pentru ce trebue a preveghTa. - 3.Ce vom face sa preveghem. - 4. Prilejult bunt dela cine sa-lt cumparamt. - 5.Randul gandurilor bune. - 6. Randult voroavelort curate. - 7. Randult fapteloriubite luT Dumnezau. - 8. Folosul faptelor bune. - 9. Faptele bune sa folosasca

altora - 10. Pro denafara cumt sä ne purtamt. - 11. Randul Imbracaminte-lor. 12. - Randult uspatuluT. - 13. Petrecanila °Dania - 14. A strange bogatiedirTapta. - 15. Cheltulala cu folos. - 16. Indurard cé buna,. - 17. Cu ostenTala satraiasca toti. - 18. In ce chip sa ostenlasea. - 19. Smintélele faptelor bune. -20. Sarbaré DurnineciT.

De feiele osibite. 21. Cali! vor sa sa casatorTasea. - 22. CariT sant casato-- 23. Dojana muerilor. - 24. Dojana parintilor. - 25. Dojana fecTorilor. - 26.

Dojana parintilor vitregl. - 27. Dojana feeTorilor ilTastri. - 28. Stapanil cum satae slugile. - 29. Randult slugilor. - 30. i a slujnicilor. - 31. RanduTala dere-gatorilort. - 32. RanduTala oamenilor. - 33. RanduTala preotilor. - 34. RanduTalapoporénilort. - 35. Cu co harnicie sa asculte inva(ta)tura. - 36. Cum sa ma &-Gesell. - 37. In beséreca ce sa fac. - 38. Dupa slujba ce sa fae. - 39. SémneleinvataturiT dirIapte. - 40. Multi durmit6za In bes6reca. - 41. Dan inpotriva som-nuluf In bes6reca. - 42. La slujba In beséreca sa marga totT. - 43. tiutoriTne0iutoril tog sa marga in bes6reca. - 44. Nu-I slobod a pomenl NumeleDumnezau In de§ertt.

Blaj, Biblioteca archiedecesana.

Gaster, Chrestomatie, I, 274.Popp, Disertaye, p. 24.- Cipariu, Analeete, 127 §i Principia, 106.-Sbiera, /ififcari cut-

turak, 69.

83. Slujba sfintilor martiri:Sergiu i Bachu, Ia§T 1685. - Grecesce.

Para titlu-frontispiciu. Titlul pentru intrarea in materie este urmatorill:

MHNI OKTOBPIS1 ZTON /ILION (sic) MAPTrPON

Espliou xat INxxou.

lar la sfir§it, se citesce:

ETTIINH EN rums/ THEMOAAOBIAE.

cap& To5 esocpckeaTazoo 'Ertax67cooXoudop xopEou Mlzpovivotn.

'Ev in are.In-40 de 2 fol nenumerotate, 22 pagine §i 1 fede alba.Prefata este datata din Ia§1, Martie 1685. Dam acl un fragment din ea:

. . . 'ants 'HI%) Sta?opecv Ç TE %0011.001Ç XATCCOTeCCIEWÇ xcci si)ayTeXtxii; Cekt¡Oeíae;

ixpt6iataza ywoptaa; 6 aXicp 0E05 paicaorpsitgaTcccog, iStp1X6zcerog met esoas66arcaoç cc6-04vrtic xixt 7C4a7N 06Typo6kaxEa;, x6ptoç x6ptoç Icoávvqc Espprdivoç (307166YTaqKayraxonClvbc, (Lc azóyoyog TUT1V v4X OSOCITi7TTCOY PMICXCOY, 'CO Ecycietv p.epEal p.aXXov

ieaXiiato, xat (iv eall impact-40/i1th aoXopAinnetoy a6vsatv met Tor) 7rEpt6olzoo 7ivouç

dacoromanica.ro

Page 287: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

209.

278 SLUJBA S-LOR SERGIU I BAUM, 1685

cx6ro5 ax6Xoueov r-?Iv iteTaXorpentav etko5, Xecp.npàv, xexoanievrIv xxt gvonXov !Li =USKxxi aka; &perk, zdag 67roEaç 6 xsupbc 66Xst cpavapdmi &xp çIrpoxpEvouoavi t1j. ç77ettovEctç ixeírqc St& rìv 67toExv irpoolrtxt poà kaLc cip.ot SiX irtv.-4011aocv oE soíkot aou, â Oak, May ixparaulArixv etpxcei ec6sciiv», zalrccv5v vvizapplatocas navraxo5 Scat v oixoSoilv ro5 súxrqp(ou obtou, firm ro5 ovAiv-rtxo) xxi clopatorirou liovocarlpEou 67co5 ex estislEcuy 4)xoS6plasv ixXxprp6riN zoo sict.vOsoOdi ouiro5 rCcipay, xocrà vìv romeeatav KorparCávt, p.eràitvtwv CÚ ItEptaratt-xciw aüzo5 ritiv re auvrecvdvraw et; xaXXaurtalibv ro5 vao5, x ritiv xp-tiCóvron npbc xueep-wow rcbv p.ovax&v, el; rcp.t ri,jc Kottlason esor6xou, sic rò ratov p.ovaarliptov 16:6-ptasv ixXxprp6rric ot) và ioprgwvrext oi clytot Eeproc xcd 134xxoc XaTae viip.ipavotkci)v list& Xxlinpic 1any6pson, rptkoesvEac, mitt brcoSozils ritiv auvrpszdvrow sic rtv rokow

cLadtv 67to5 eic =rib eiveqz-qc dips xarapytv, rp(urov ply aúrbv rbv Sovip.svovawriÌpx Oebv, drat rip 7Ccoeczpanov xaci ecrotpaErrirov 7Cpea6s6ouoxv esor6xov, xc pEroyro k p.sr.X0v,itycopu EipTCOV %a: BiN.X0V, arEtat iit.1.6pCX (pull CCÚTOE1 TOY

xxi r(iiv àyío.w, 6wceop.6p[ou C'.

Ac6stb. deosebire dintre starea luméscb. qi adevbrul evangelic cunosc6nd'o cuprecisiune prea maritul, prea inaltul §i de Durnneqeu prea iubitorul stapan i domna WM, Ungrovlachia, domnul domn Io. erban Voevod Cantacuzin, ca urma§ alvechilor regl incununatl de Dumnezeu, a preferit partea cea Nina i daca va re-present:1 cu intelepciunea lul Solomon, consecinte vestituluI su neam, marirealuI luminata, impodobita §i fnarmata cu multe virtutI, pe care le va arata tim-pul pana la marginele pamintula Intru cat a preferit sa aiba cinstea aceleIdomniT, pentru care vorba profetica striga : neu am cinstit foarte pe prieteniI t6T,Dumneleule, i domniile lar s'au imputernicit", nu-I maT putin adeverat cäsi acuma aratat acésta marire preste tot prin zidirea laca§uluI de rugaciune, adica adomnescel i prea frumelsel manastiri, pro care a claclit'o din temelff luminatiasa in iubita-I tarb., la locul Cotroceni cu tfte accesoriile el; 0 cele care contri-buesc la impodobirea biserice, 0 cele pentru chiverniseala calugarilor, in cinsteaAdormireI MaiceI Domnulut Tot la acea manastire a hotarit luminatia sa sa seserbeze s-tii Sergiu §i Bacchu, la ziva lor, cu mare pompa, ospitalitate i hunapriimire a color cad se adnna la serbatórea lor, dupa cum §i el la vreme denevoie a gasit refugiu ; si mal intal pe puternicul i mantuitorul Dumnegeu, apoIpe neprihb,nita Maim DomnuluY, care vednic mijloce§te, 0 al treilea pe rnaril mu-cenicI Sergiu §i Bacchu, fiind-ca 4iva cand a fugit el era 0 qiva Sfintilor, in 7Octobre. (Traducere de C. Litzica).

Bucuresd, Museul de antichitatl.

Legrand, Bibliographie hellénique, II, 425.

dacoromanica.ro

Page 288: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

1 6 8 7.

84. Claslovett, B61grad (1687).

V 71

1111G AOfigghKfICIE tifIE 41,03 CANE

GAXIIIThed6, AGIlóAnTt, wii Are 3 il

GIVS4CE ripe PSAirkliTE m

upe GiligEffif 11111THEIVHT

41 d1fITP0110diiiiBeArpiAsari 4 311AME

Bp* ASMIMITSrli ATOM.

411f14311 11111X11..11 p SIO Alt fl 9 4 .k....ilHili

In8 mic de 4 fol nenum. cuprintland titlul TA prefata, §i 204 fol numerotate, afara, deultima, cu textul §i tabla de materil. Paginele aunt tiparite cu negra §i aft cate 16 rindurf-Titlul e incadrat In florl de cornpositiune tipografica. Coltul de jos, In exemplarul vitlut de no!,e rupt, a§a, fncat nu se p6te cum:Imo anul tipaririT. Dar fn prefata adresata, mitropolitululVarlaam al Belgradulul §i al Vadului §i al MaramurepluT, §i al Silva§ulul" (1687.1693), se¡Tune ca ea s'a fnceput a se tipari, cu blagoslovenia sa, atuncl dad a fost ales Mitropolit. Deaci resulta ca s'a.tiparit cam In 1687, data aproximativa a suiref sale pe scaunul metropolitan.

Din acésta prefata estragem urmat6rele:

SfiintiT Parinti Inca kitiind folosult k3i lipsa rugaciuniT, tocmit-au Laudele Be-sérecil pre crasuri de noapte §i de zi, cu psalmi den psaltirla luf Davidt datenoao pro mangaTarla sufletésca, cu care foarte ne Taste lipsa sa ne rugam neIn-cetatt pro limba noastra,. Ca de-au fost lipsa, cand-va cuTva de rugaciunT, lipsane Taste kli. noao acum, ca savaT ca nu ne simtim, Tar foarte santern bolnavi, ane vedem a fi intre foct 0 intre apa.

Ce, o putiarnice Dumnezau, cat ne rugamti, cu léne mare §i Cu nestiinta.Algandt (?) némulti nostru Rumanesct pentru neIntele(su)lt scripturiT. Pentru caremulti ca dor merga la Beséreca, ca sa auza §i sa, la ceva mangaiare sufletésca,iar neInteleganda, mahnitY sa intoarna acasa. Pentru care lucru, vazand noTlipsa beséreciT, slobozit-am ac6sta Cartulie ce sa chéma Cfaslovelil pro limbarumanésca. i pentru a intru acéTa vrIame s-au Inceputil a sa tipari, cand prosfintiTa ta, din mila luT Dumnezau, ca voTa, kii cu poranca Pré milostivuluTDomnului nostru Apafi Mihaia Craiulii ArdéluluT, i cu sfatul a tot saborul prosfintiTa ta, Mitropolit Belgraduluf ti-al ales, §i pentru ca, =Est lucru &au ¡nee-put cu Blagoslovenila sfintieT tale kii cu cheltuiala, pentr-acTa o Inchinam sa a-me supt numele sfintiel tale, kii Domnul Dumnezau sa, zilésca pro sfintiTa tain narocita viTata pro lauda numelul sau. Amin.

Alg sfintieT tale In Domnul Hs. pururla slujitorPopa Ioant din Vintl."

279

dacoromanica.ro

Page 289: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

280 OIASLOvET, 1687

La sfir§itul arataril cuprinsulur:

Ispravnicil si nevoitori1 acestuf lucru Dumnezaesct.

Popa Ioant din yn j Protopop Gheorghe din Dala.

enuipsGynori I4P0i110H1rli Tynorptizisk

Blaj, Biblioteca Archiedecesana (Cipariu).Cipariu, Analecte, XXII §i Principia, 116. Sbiera, Micdri culturale, 93.

85. Rindulala diaeonstvelorrt, Migrad 1687.

MAKOliGTRed0Ph mÎl KXíÏ 1rli3

KápE Crk SHK iirrprTiPrhHASnine ELIJHÎE, 1HI KS

GKOSCE IBA TOKMATE 4H npe

GAOREHhICKII, npe AHMEd PS411HkICK'h.

KS EIBEHTA cv Gatorsari,Ky9, iIPÁIfI1ILllh:ilpxTincHnk Wii

.111HT90HOMiT6 B.Erth rpS.

Mari, finpiltaA.fiKtiMit :fHTiriCS TynxInimk.

41138 zisoitocsAk , wù imvio.fiyE9AHpJgocltguTqïì PS"Hilpi CErkpfq

Tó4H

Ka cri% noáwr, id:111041TE ne AiCHE : At

caacil KSH rk tcám, ne tiwittASmn nwp.

G148118:1 AIHT90110dri BErth

Asail TyntAptin4t3cx.LITA ,A,AinSni, aXI13. A8n: ti.

In 40 de 21 fol numerotate. Titlul, tiparit cu negru i ro§u, e incadrat In flori de com.posiiune tipografica. Cellele de cate 4 fol au signatura pe primele clima. Pagina, Upara& cunegru i ro§u, are 21 rindarl. La sfir§it :

Kypitmck : l'Acto û TynorpAdsk. 11.717w, sois. (Chiriac, scriitor i tipograf laanul 7196).

Blaj, Biblioteca Seminariulul.Popp, Visertalie, 25. Cipariu, Analecte, XXI §i XXII, Principia, 106. Pu§cariu, Do-

cumente, II, 363. Sbiera, Migad culturale, 93.

dacoromanica.ro

Page 290: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

-:11(1"ifirPift*"7.107"

,*:(ije

86. Biblia, Bucurescl 1688.

BlEATAXAiKtIC

AgillHd3attlGKflKÉKH H64W /Alp

KApf CAS ,x,Sripi mimeo iMiHiCKX CI1p..invnivop*miAsef pSm-huitini KS nopShea Hp* ESH8nSi1 Kpfl

lUll ASMHHATSASH AÓAH k16311Hli 1111.1)66116, Kf1TI1K03HHO K6061'461 RO6KÓK6

IHH KS 4AtmeAp* At3mwknSiiKocTofitih 6PIHKOgtHgAl. milP616 /101'001,Th

Hfriòrk At c6lik Sith AMPIirl CAM, }LOWASirk npeerlatlip* ailiCTSH MANCSek 110AMIHTIL AÓAHS, E[ST'kpHHKSAix AMI.139,S MHKIrkipp*umk 1S%HÉIj1H, Ho. ASmirknsa &AS KOPOHAT KS A01%1111/71 Wil

11(111* TÓ4T11 IApt oirrpoimix-Yen. liii 3IiMM iwKpiIH CAM cAS

rheAptiniTk MiliWkiCKk SKS. Képing tIIH TOrrkKfliTSIdAd irk AlrkliApilliTk 1.4.1 AS pliAHKATk.

THIMPATSCAS ClaStiSiik mirrponoMEA eSeSpiiptinopk,

KIrkiwa nicroi. H OsiiU,STS11811 IMPAHTl Mph O,f0MSCIE

MHTP0110MITS/Ikukp1, WA ¡Nov; AATsplinopk,

fflu FIFHTOS 'i1 06141f npitinvh, CS xupStin, HiooS(tSii pSoucHicek.AA AMA ASMIrri,0`3f1143

aim AIMGMCiHIRt ASAVA taX11H

ASA HOOAKIIH 4 1, SAM.

In folio, de 5 foI nenum., 932 pag. numerotate i 1 fele la sfirgit. Caietele de cate 4fol au ca signatura alfabetul cirilic repetat de 3 orI. Titlul, tiparit In negru gi rogu, e incadratde un chenar format din florl de compositiune tipografIce. Textul e tiperit pe clout) coloane,iar prefetele pe una singure, cu 59 rindurI pe pagina.

Pe verso titlulul se MIA stoma WI *erban Cantacuzino Intre literele KE, K A,AG), 4P. 0 urmaterele stihurl:

1688.

5976. 36

210.

WA

â

¡SIM

dacoromanica.ro

Page 291: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

tillUilllim

a1114 II Art II

I Ili

dacoromanica.ro

Page 292: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

BIBLIA, 1688 283

Stihurl 8 asupra stemeI pi-6 luminatuluT si InnAltatuluI Domnt Ioant §Ar-ban C. B. Voevodt.

Soarele luna gripsorult si corbult inpreunA,ind si spata Cu buzduganult spre laudA sA aduna

§i acést6 Doamnetl Inpletesct steml infrumusetatA,In loot de pArinti soarele si luna ti O. aratA.

LuminAtorYu nAscandu-te, némuluT si mosieT,pré vrédnict stApanitoriu tarai si polite.

Iar5. corbult, care au hrAnitt pre celt flAmandt lije,aduce-ti Doamne Cu crucé putére si tArie.

Intindete ca gripsoruluT, spre toate stApan6ste,si Cu spata si cu buzduganult spre vrAjmasi izbandéste

Spre cei vAzuti si nevAzuti, cu mare biruintA;precum rugAm pre DumnezAu cu multA umilintA

SA te intAréscA minunat, in domnie slAvitACu pace si Cu liniste, Cu viatA norocita,

73§i intru al su DumnezAescu lAcast si fericiresA-tü dé cerescult InpAratt, parte de mostenire.

Plecat robult MArieT taleRadult logofAt."

Cele lalte 4 fol nenumerotate Bunt ocupate Cu scrisdrea DomnuluT, scriseirea Writ Domnpentru inchinarea dale, carT se reproduc maT jos, §l Cu aratarea cuprinsulul intitulat A car-tiloril D-mnzile§til Scripturi deslu§ire."

loan §Arbant Cantacozinò BasarabA Voevodt, den mila luI DumnezAu Domnusi biruitorTu a toatA Ugro Vlahila.

Celort ce sA OA lAcuitori suptt stApaniré noastrA, pi-6 sfintitulul Mitropolitkirt Theodosie, Iubitorilor de DumnezAu Episcopi, pré cuviosilor egumeni,smeritilort preoti, blagorodnicilor boiari si tuturort cebra laltl pravoslav-nicilor crestini, cel dela DurnnezAu ajutoriu poftimA.

Vrandt sA sA ducA den lutné adasta pi-6 bunult si unult putérnict Dum-nezAu, Domnul nostru Isus Hristos, si numArandt in manile credinciosilor slu-gilor sale talantul cel de trebuintA, cu mare arAtare le-au poruncitt, zicandt :negutitoriti pAnA volu venI. Pentru ce acYasta? Poate-sä mira cine-va, darA nuera cu putintA, sA lase la Tubitil luT mar trebuincToasA si mar folositoare invAtA-turA si vrédnicA ca sl o povest6scA la fiiI lor, si candt vort sA.clé in casa sicandt vor tibia in cale, si standt si culcandu-se, si tocma A zicu, dupa cumau zist Moysi, vrédnicA sA o poarte semnt pre ma,nile lor ,tli neclAtitA innaint6ochilort lort, scrisa pre pragurile usilor caselort lort. §i macarA de art fi fosttcu putintA o invAtAturA pb,rint6scA ca adasta, ca unt sunet uniI ceresti tram-bite sA rAsune la urechile tuturor celor ce credit in Isus, ca sA poatA la ceigrijnici sA atate pofta si dragosté, larA dela coi lénesI sA scuture trandAviTa sirAutaté. De vréme ce vedenni némul omenescil cel ce Taste de DumnklAu cuoare-ce maI putin de cat ingeril ziditti, la mare negriji aflandu-se, ne conos-candu-sl blagortKinila si cinst6 lui, ce inpletecindu-se In mil de mincenoase si ne-folositoare invAluTale, atata cat a indemna si pro inteleptul Solomon sh strige

dacoromanica.ro

Page 293: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

284 BIBLIA, 1638

Cu mahnire mare : Vazut-amt toate céle ce-s %cute supth scare si Tata toate-sdesertare si voe de Duha. Vazut-aulinteleptul acela si noi in toate zilele cumare paguba ispitim, pre cum ama zis, cä némul omenesca urméza numallucrurile céle desarte, si pana Intratatt a sa lenevl si a hull si a batjocorl, aude savarsitt, au spre c6 mal multa parte pre c6 de tota folositoare si scumpanegutitorie, care Y-au poruncit Dumnezau, neputanda Ya sa traga pre om ladansa, nici darurile care-I pune Innainte Intelepc1un6 canda sa apuca de dansa,nici muncile cu care II Infricosaza canda se Intoarce de catra (Musa, zicanda :Pana candil, pruncilor, Tubiti desartar6? Pentru adfasta cludata negutitorie trimiteDomnult pro slugile sale, chemanda pre toti, si toti sa cura cu pricini : unulaoa m'am Insurat de am luat muTare, altul pariech(e) de boj amt cumparatt,si c616-lalte pricini Cu pacat, ne avanda nici o grije de cina c6 dulce a dumne-zestil mése. Cu adevarat mate nesimtire Taste a socotl pro Insi-ne Intru o foa-mete desavarsita a fi satuT si Intru nenorociri a fi fericiti, si la saraciTa c6de cerestile comori a fi foarte bogati. Nu voma puté Intr-alta chip sa ne destep-tamt sufletele den somnul cel greu al trupuluT acestuT destirtil, care pana lacé de apoi sa strica, Ara de can cu cé folositoare aducere aminte de po-runca luT Hristos, la care ne Indémna cu credinta sa negutitorim talantula ce

ni s-au dat. i car6 Taste negutitoriTa ? Care Taste talandul ce ne-au Increzutt sicu dobanda va sa ni-lia c6ra Domnul pentru negutitorie? N'avem sa trimitemtcorabiile la Tarson cu corkbiYaril paganulul Ohoziel si cu negutatoril TiruluT, casa le Incarcam de aura curata, cu Omni pestriti de tota félTul si cu alte striinesi scumpe negutitoriT, cad nepotrivit mai bune si maT scumpe ne pune dumne-gYasca porunca Innainte, sa dobandima cu talandul, adeca sufletele pentruHristos, pentru care toata lum6 nu Taste vrédnica, si pentru suflete sa doban-dima faptele céle bune, care santa céle adevarate bunatati, si Inte1epciun6 acéTacar6 Solomon cu multe f61Turi de PAgaduTale Invata pro fiTula sau, s'A negutito-résca cu dansa mai bine de catt cu aurult si de catt fie-ce alta avére, zicandti :fericit Taste omul care au aflata IntelepcTun6 si pamanténula care stie 1rite-

léger6, mai bine cu Ta sa negutitorésca de cat cu avutiT de aura si de arginta.Adevarat, cu adanca bogatie santil avutiile si bungtatile care ne dobandéstetalandulti. fara care Ed fie si talandul acesta? Duph talcuir6 dumnez5esculuTDavida, care zice : Cuvintele DomnuluT santa cuvinte curate, arginta lanaurit side sapte ori curb.tit, si alta nu e fara cat cuvantul lui Dumnezau cu careare a negutatorl omul, spaseniTa lui si a frateluT sau. Acesta dumnezaescil cu-vanta macara ca cu multe félluri de nume laudandu-se sa arata noao la dumne-zaTasca scriptur5, IntaTu ca cum sa zice apa vie care stinge atatar6 poftiT ceispurcate, sau pain6 vietiT car6 ma.ncandu-o sufletul lépada stricacTun6 mortiT,au vin dulce care pica In inimile celor ce-1 136u bucuriile raTuluT, au lumina-torTu care ne luminéza sa nu ne poticnima Inblanda in noapt6 desarthriT coilumesti, au sabia care junghe mima balaurulul celuT viclén, au pavaza de foctlcu care ne aparama de sagetile céle aprinse cu focti ale Satanil, au piatra inta-rita preste care stau neclintite duhovnicestile zidiri, au chlae care ne deschidevisterila dumnezaestil fericiri, au canont care ne stampara necazurile lumiTacestila, au Tarba care ne vindeca toate vatamaturile c616 sufletesti, sau carulacredintel asupra caruTa ca niste biruitori vom sil. Intram In raTu, sau mal

dacoromanica.ro

Page 294: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

It 1{1TP-I C0011tHH KATETPlimp:cm 1.14-6,11.14

BIBLIA, 1688 285

desavarsit piatra c4 de multa preta ce sa zice carbune care ne-au pusa dragost6lui Dumnezau, ca unit soma ca sa ne cunoastema ea 'Antenna ai lui. Cu acést6si Cu altele as6mene, de sa si talcuTaste, cuma ama zist, cuvantul lui Dunne-zau, Tara in cat mal cu cuviinta de cata toate sa arata canda sa numéstetalanda, cad cu acesta ne aducem aminte, ca darul ce am luat nu 1-ama luatnumaT pentru noi, ce si pentru altiT, care singur sa arata a fi legatura fra-

tiel cei crestinesti.inca Cu talandulne malInvatama : ca, macaraca Inns Dumnezau lelucr6za toate fntru toa-te, Tara si noi, ca deladansult iiinda in tariti,trebue sa lucram, In-preuna cu a noastra

L A' n", e . spasenie, si spaseniTafratelulnostru. Cat pre-

.--..../

1 ..A41b (A t. 11.1H CH AV.1%4 6, ILIF1

cum Dumnezau In

cerTuirrimmo,p.;0 suit-ram" co are duhuri poslusitoare

I

41 . spre slujba trimitandu-. ,,t47 k Aoc4.09. trnpV ,A,',4-He

, . 1 4 se, asa si aic6 pro pa-

' I I, ....' -, , ,

,s,-;V ni.orinMilia, Lto, Lom

14S A6 f C 1, f AcIpt, CS 0 Ac..)manta au asazat pro

A ,., oare-cariT duhovnioestiup+ncilf ei,frin J.AAHE rix slujitori, inpartitori de)

2 TI,If 14 HrTlfaf HOUT7IIN 11.1H cerestile taine, si ca sa.., , ....

..t .1,A.:Hyri:. I f Xe l0 ,Z d6 la frati cer6sca filo---...--- ,,.. rAAHM iafl ,a. mui% 6 rix sofie cu a sa dragoste,

4 1.,pV14 nfmropY me no+m isi e s; , nemfmHp 616 Gm (pm care elt pogorandu-se

1ç *H Hey, A4 fVymni moAcmp Hi iimam ne4(tb 3' dent cell(' au invatatti., o ,

13 i y % A De aic6 poate socotl fieF4MH6b nv 81117 ta,C AVOrtAG Kif 6HPI91 PI 7 UM ciur I Icine cum, precuma avu-

le f A i t1.0 A ro4m74 u.,:,' .7....1-Meii%1 I1.1.1 PtrE 6 PK.6.1.Pr 4.04., ' I tifa cé inchisa nu Taste

NV AIM 040CITIble 1'7 iff , im.,..:m,1: i m "u45 44 A siefi, tipi-. , , r , " avutie, si dupa cuma

A nmiwNrniAVH morMele s 41 i.ity, +fay.' mirPitim , ZiCtl $1080fii elinilorb,

212. Din Balks de la 1688. asa Inca la besérica ta-landurile céle duhovni-

cestT, canda nu se dau dela uniT la altiT, nu se zic talanduri ; si o marturis6ste inte-lepciun6, unde zice : gradina Inchisa si fantail/ pecetluita ce folosa Taste dela amandoan ?Iaste vrédnica de socotéla si numarula talantilor, cad zice ca au data unuTa 6, altuladoi, altula unula. Aclasta nu pentru alta zice, rara cat ca sa stim, ca den c6le ce-st cunutnar nu se cade sa ascunza cineva, ce sa, le pazasca deplina. i aclasta pentruce? Pentru ca are a ne lua sama si pentru ac6st6 si pentru dobanda lor. Cana ?Paul volu vein, zice, adeca la a doa venire la c6 infricosata si pié dir6pta judecata.Pr6 dir6pta II zica, pentru ca la acTasta judecatorTul ca una Dumnezau nu poatesa gresascA, gresitil nu pota sa-s1 ascunza gresalele lorti, si raspunsul ce Tastesa fie nu se mal preface. Precum sa véde dara, putina Taste vr6m6 Intru care

dacoromanica.ro

Page 295: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

286 BIBLIA, 1688

avema a negutitori talantul dumnezaescului dara. i auzanda adasta eu smeri-tul Dolma den gura DomnuluT mieu adase a zice : priveghéti ca nu stiti In cecasa Domnul nostru vine, cunoscutu-mi-ama datorie ne parasita, mai nainte dea sosì sfarsitul nemernicieT male dupa darula ce mi s-au dat den mila luiDumnezau sa negutitorescd duhovnic6sca negutitorie, i sa dau celor ce santilsupta ascu1tar6 noastra talandula care m-au increzut Domnula. i aclasta amfacut la tahnaciré ace§til sfinte scripturi, fa.canda multa nevointa si destulacheltuala. Despre o parte puinda dascali §tiuti foarte den limba elinésca, pepr6 inteleptul cola dentru dascali alest si arhiereu Gherrnanonisisa, §i, dupg,petrécere lui, pro altiT care s-au Intamplata ; i despre alta parte ai no§tri oameniaT loculul nu numaT pedepsiti intru a noastra limbg, ce 0 de limba elin6scaavanda §tiinta ca sa o ta1mac6sca ; earl! luAnda lumina 0 dentr-alte izvoade vechi

alaturandu-le cu cel elinesca alt celort 70 de dascali, cu vr6r6 lui Dumnezauo au savar§it pre cum sa védK"§TIglatark ca la unele cuvinte sa fie fosta foarteCu nevoe talmacitorilor pentru strimtara limbil romane§ti, Tara Inca avandapilda, pretalmacitoril latinilor si slovanilord, pre cumt ace% a§a, i ai no§trile-au lasatt -pr6 cuma sa citesca la of) elinésca. i dup. ispravir6 talmacituluTacestiT folositoare i sfinte ostenale, luandü, dupg, cuma sa cade, i voe delasfanta i muma noastra beséreca cé mare, s-au dat In tipografie de s-au tipa-ritt in sfanta Mitropolie dent Bucure§ti, fiinda arhiereu i pastoral crestinesculuiacestula noroda Pra Sfintitult Parintele nostru kira Theodosie... Mitropolitula. §ispre aclasta m-am indemnata ca s sa dé la toti dumnezaescul cuvantt, stiindtbine ca Dumnezau au poruncit sfintilor si ucenici f0. apostoli s propovedu-iasca. pre facatorTul de viata cuvantul sau la toata zidiré, ca sa nu ramaecineva ne luminat de straluciré darulul sau, care vedem pana In zioa de astazia n'au ramasa nici un n6ma, nici o limba (macara i varvara si cariT la calede apoi hotara ale lumiT departata ca s. im citésca intru a lor limbg, dumne-zaTasca scriptural care nu Tase dentr-alt Mt cat den darul DuhuluT sfanta,care In zioa de petdesetnitaail de§chisil gura sfintilor Apostoli, i propoveduTacu toate félTurile de limbi cuvantula lui Dumnezau, pentru ca nu santa tainelecredintil noastre ca ale Elefsinénilort sa &tea ascunse i Inchise, ce toti s cadeA, la darurile céle bogate ale lui Dumnezau pentru spaseniTa lora, care fgra decitiré sfinteT scripturi, ce ne talmacé§te sa cunoa§tema §i pre in§ine 0 pre Dum-nezau, Taste fail de putinta a le dobandl. Cercetati scripturile, zice Domnul, caIntru acasté Inchée toata cuno§tinta c,elor dumnezae§ti i omenesti lucruri.Acésté cuprinda poruncile i 16g6 lui Dumnezau, care porunci Taste intelepcTuna,céla care face pre omt adevaratt oma, pre curna cu mare intelégere §i pré Into-leptul Solomont au alesa acIasta, unde zice : de Dumnezau te t6me i porun-cile lui pazé§te, c acIasta e tota omul, i cé mg de apoi scriptura Taste careafla raTula omuluT sau raTu face pre 'oma. Rog" dara sa priimiti cu bucurie c6buna Indurare cu care ne-am nevoitt pentru folosula ob$esc i sa rugati preDumnezau i pentru a noastra spasenie."

Pré luminatulul, pra cre§tinuluT, pré slavitului, TubitorTului de Hristos, Domnusi obladuitorlu a toata Ugro-Vlabia, loan erban Cantacuzint Basaraba

dacoromanica.ro

Page 296: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

BIBLIA, 1688 287

Voevod, dragosté cé Tntru Hristos i apostolésca blagoslovenie aducemMarieT tale.Omult celt ce Taste desavarsit dentru acIasta sa cunoaste ca Taste desa-

varsit, caci pururé socotéla i gandult WI are la savarsitult acela, pentru careTaste dela Dumnezau facutt i ziditt, care savar§itt nu Taste altt, fara catt In-s* Dumnezau. Direptt acéla la Apocalipsist zice: Eu santt celt dentaTu i celtde:apoi. i ce va sa insemnéze cu acTasta ? fara can : Eu Mutt celt dentaTu,adeca dentru care santt toate, de unde i omult mai vartost au luatt incepa-tura, si la acéia sa uita ; fu santt celt de apoi, adeca precum incepatura sa-varsirei lucrurilort si a omului Taste, asa Taste savar§iré cé desavarsitt, la minesa aiba savarsitult, la mine sa nazuTasca, ca de volt nazul aiuré volt perl.Eu santt cel dentalu i celti de apoi, si vei vedé i cu socotéla de Taste adeva-ratt acesta. Firéste pohta omului ca la unt semnt sa uita la Dumnezau, si nunuma nol bunif credincTosi i direptiT i crestinil, caril avemt légé vietiT, ce tocma

paganiT, cei ce tott félTul de Para de lége in toate zilele facu, isT aduct amintede Dumnezau roaga, pentru si ei dela Dumnezau au finta i firéstecauta savarsitult lorü, mascara ca lipsesct departe dela Dumnezau catt e Tadultde raTu. Tara Incasi ajunge aclasta ca s cunoastem c firésca pohta trage preoameni la Dumnezau ca spre celt de apoi savarsitt, spre carel ori cine sa vauita pre cum sa cade acela Taste desavarsitt, i décai Taste gandult luT acolosa =caste ca Taste desavarsitt. Direptt acéia toti cei buni i direpti, carebine aulvietuitt In lume, zicemt ca-st desavarsitt, si mai vartost de catt totisfintiT _Apostoli, i cati voescu i lucréza lucruri apostolesti ; pentru ca acestémai pre, de-asupra cunosc pro Dumnezau a Taste binele celt desavarsitt, i sa-varsituld cat dupa. urma. Direpta acéla sa zice la cantaré cantarilort : Spune-mT,pre carel au lubitt sufletult mieu, unde pasti, unde sazi, unde tu l slava, si in-paratiTa ta Dumnezaul mieu? i pentru care lucru Ia,ste Dumnezau pricina de-savarsitt i sa pohtéste ? Zicu dentru dragoste, caré In troj chipuri sa Inparte :intaIu pentru ném, a dooa pentru vrednicie, a treTa pentru fapte. Sä. zicemdara pentru cé dentaIu, macara ca vointa buna. Taste mai pe de-asupra, candt né-mult sa lipséste de bunatati, ca in vrémé luT Avraamt, care s-au alest pentrubuna vointa, avandt tata inchinatorTu de idoli, Tara candil cura amandoao, i vo-inta bunä i némult, fara de asamanare Taste blagorbdniTa. Direptt acéla lau-dam pro marele Costantint, caci au fostt dentru inparati, i fiTu i nepott,altiT multi pro cari-I lasamt, indestulandu-ne, ca celt peste tott desavarsitt Isus,ca o lauda mare la de catra Duhult cell sfantt, caci Taste de inparatesct

patriesasot némt, numindu-sa Multi luT Davidt, i fiTult luT Avraam; si laApocalipsis zice: Tata au biruitt leult celt ce Taste dent félTult Iudii radacina

lul Davidt. A dooa pentru vredniciTa, ca multi santt mari despre buna credinta,Tali nu sa cunosct de vreme ce cebra ce au mare cuviinta le da Dumnezau sivrednicie, i cunoscuti li face, ca ei pohtesct pro Dumnezau ca pro unt desa-var§itt.: facatorlu pe bine, precum i Davidt déca-i zise Dumnezau precum saarata la altí sap tele capa la a dooa Inparatie: luatu-te-amt den staulult oilora

te-amt facutt numitt, dupa numele celort mari carif santt pro pamantt, si

elt raspunse: nu Taste altult ca tine si nu Taste Dumnezau afara dent tine.A treta pentru fapte, de care sa lauda Moysi de catra Dumnezau, ca s-au aflat

dacoromanica.ro

Page 297: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

288 BIBLIA, 1688

credindost in toata ca,sa lui Dumnezau, ca dandu-I sa fi t mare voivodt §i pui-torTu de lage lui IsraiIü, canda gresiTa norodul la Dumnezau, MA, omorala, certa,Tara canal cartila spre dansul vi-1 suduIh, elt sa ruga pentru el, nu pentrualta ceva, pentru cad de mare lucruri sa Invrednicise a fi poslu§itorIu, de sa-var§it Iubila, pre Dumnezau si pre dansul ava savarsitult cel de apoi, precum §i ApostoliY, pentru caci fac6 lucrurile céle ne asamanate, pofiti s moaraca ni§te savarkliti §i a fi cu Hristos cold de savarsit. Unil savar§iri ca ace§tilate-ai Invrednicitt a fi Maria ta. Direptt acéTa §i gandul de savarsit ilt tinzicatra Dumnezau ca spre savar§itul cel de apoi. Intaiu pentru Dam, pentruc. celt parintesct sä trage despre diregatorie de patrichiI t¡i'l de sfatniciInparatiil grece§ti, precum au fostt pre vram6 lul loan Vatati, cel ce erapaharnict §i domnu Trachiel, loan Cantacozinb, carele au o§titt asupra Ghinovezi-lort celor de la Rodos, pro la latult 1225 de la Hristos, carula nepott atfostt cela ce si Inparat Tarigradulul au ajunsu, Ioant Cantacozinò, nu numaTslujat la céle politicesti §i iscusit de multa bunatate ce avé spre cei de supttstapanire, ce §i alest bogoslovt ; IntaIu a au hulitt céle pamantesti si au ajunstpre pamant ingert, ca un alta apostol nou, pre Hristos numal si lubindu-1 §i

ca§tigandu-1; kli a doa a au t almacitt den dumnezaescul Duht Cantara can-tarilort, care talmacir6 acga asemanare nici au priimitt nici va priiml In vaci ;a treIa a au acoperit hulele si blestemele proroculul celul mincinost mal multdecatt altt fieste-care, §i dupa acéia le-au mustrat si basne le-au aratatt cu silacuvantului i cu putar6 scripturilor ; deci, de au scrist dupa acelia unil dascalial rasarituluY si ai apusulul lnpotriva mincluniI pangaritulul aceluYa, dela acestaau luatt pricimle §"i a scrie §i a lasa scrisori bune §i cu tali°. Deci dentru acelaau fostt si laste némult Marie tale BMA §i la politic,e§tile stapaniri laudatsi la dumnezaTasca credinta vestitil si la duhovnicTasca Intelepclune minunat.Dereptt acea §i pre vrama lul Sultant Sulimant, fericitult stramosul Marieitale Dimitrie Cantacozinb, cu multa luI Intelepclune at oprit i n-au surpattpaga.nil bisaricile TarigraduluT, pre cum ilt luoase cu sabiTa, si ava direptatedupa legile lort sa nu lase acolo bisérica de crestin. i dupa acela papa In zi-lele Main tale vradnict de minune laste celt laudatt namt al Marii tale, precum marturise§te c6 lubitoare de Dumnezau viata a fericituluT parintelul Marii-tale raposatului Costantin Cantacozinb, cara cinsta bunata.til luI era mal pestetoata lumea. iara §i despre parté maiciI Marie tale Intr-acesta§t chipt au fostt.§i Taste, pentru ca Basaraba, dupa cumt zice istoricult care sa chiama Halcocondil,la a §apta carte a istoriel luT, fost-au pe vréma lul Sultana Murat tatal luIMehmet, celuI ce-au luatt Tarigradult, al doila namt de domnie, de vrame ceacesta au adust pre Dant fecIorul lul Basaraba Domnii taral rumane§ti, cä i

Basaraba adeca Domnt era dupa a acestuTa§ istorie, care serie la al noaolacarte, candt domniYa taraI rumane§ti biruia pana la Mara IsTagra, de vréme ce sicetaté Chiliel au fostt parte de tara rumanésca, ca §i Vlant \Tula dentr-acela§ném au domnitt pre la latult 1455 dela Hristos. Iara, dent vram6 lui BasarabaVoda §i a luT Dant Voda de nu avemt elinasca istorie ca,ti nepoti de ai lora audomnit, 'WA svemt mil de alte istoriT, caci cand nepotiI lort domnin, si sa,numila Basarabe§ti, candt era Mari, macara ca pentru zavistila stapanitorilorcelor tirani sa chem si ei fecYorl de Domnt cu altt nume, §i acesta s-au facutu

dacoromanica.ro

Page 298: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

59761 87

BIBLIA, 1688 289

de multe ori, pnna la Arbanti voevodt, pArintele naaicel MAriei tale DoamnilElinit, care si cu lucrult i cu cuvantult era pi-6 luminata, i pAnA la Matelvoivodt cel vestit §i pAnA la Tostantin voivodt celt despre mumA unchtulMAriei tale, si pn n zilele MArii tale pr6 luminate. Direptt acaa i vrednicitaMali tale ne asAmAnatA taste, caci ca némult §i despre tata §i despre mumA sAtrage de multe hapArAtil si domnit, mAcarA cA slAvit au fostt, tarA in cif) deapoi Intru boerie slujila. farA MArila ta pro acesta la putére domnésca 1-al radi-cat, 'MA domnindt Tara inpArAté§te si stApanindt Ìar cu mare cuviintA, norodululpovAtuitorTu fiindt, tarA de noroade a purta grija, §i spre limbi tlindt facAtorTude bine, pentru ca pré milostivd esti §i dulce facAtortu de bine, chivernisesti §ibine oblAdue§ti, larA n-ai pre altult asémené, pline§ti chipul pArintesct celt inpA-rAtesct, Tara mai vartost cinste strAmo§ilort facandte, au de strAmos, cinstin-dute. Direptt acaa daruitu-ti-s-au §i céle peste fire lucruri, nu numal cAci dentineréte te-at arAtat luminat spre politicestile stApAniri si spre toate te-at arAtatt§tiiutti (sic), §i la primejdiile vremil alest otcarmuitorlu §i curAtitortu de tiranilpatriet, si de obsté sfintelort mAnAstiri §.1 biskeci dent temelie bunt chitItort §iInnoitortu DumnezAesculut mormantt §i sfantulut muntelut Athonulut de multeori intru multe ajutorlu, i c6 de cat toate mal mare, sfintel si catholicestil§i apostolicestil biskeci in multe pArti te-aT aratat ajutortu cu multe f6lturi,care lucrult acesta Taste colt dentatu alt bunAtAtilor. Direptt ac6la Fotiepatriarhul Tarigradulta, scriindti cAtra Mihailti, biruitorTul Bulgaria, zice :adecA c6161alte lucruri mici aduct folosintele, Tara nevointa care Taste pentruBeskicA nemoarte cA§tigari nemortulul suflet lucr6zA. §i ajuti Besérecit : intalu,ca Scriptura c noo rasipitA fiindt, dupA izvodul celt vechiu i cu nevoe aflataa sA citi de preotit cei de tara, la randutala tipiculut elinesct, spre lesne cetireo al tocmitt ; a doa cA o al talmAcitt In limba rumanéscA §i o ai tipArit §idintr-a MArit tale cheltutalA atat6 cArti facandt, le-at datt maicil Biskicil a sAcitl ; a treta a véchta scripturA talmAcindu-o pre limba ruman6scA atave a sA cit1 oal facutt ; ca de vréme ce, dupA politice§tile legi, nu sA cade omulut greet anu §ti legile Grecilor, cu cal era mal direptt crestinit Rumani sl kitie legileDumnezau, care taste sfanta ScripturA, si adevAratt la &maul s-au plinitü cu-vantult apostolulut Filipt, care at zis t ata hadamuld InpArAtésil Ethiopilord :oare cuno§ti c6le ce cite§ti? precumt zict bogoslovil : cel ce nu cunoaste sA nusa cunoascA. Direptil acaa spre mustrare zicta DumnezAu Jidovilort prentt Than,precumt zice Apostolul cAtrA Corinth6ni : cu alte limbi §i cu alte buzo votugrAl cAtrA dAnsit, §i niel asa nu mA vor asculta. Aclasta si la Rumani s-aunitt, cA cu glast striin grandt lort Dumnezau, nu asculta ; lara acumt sfantaScriptura prin nevointa MAriei tale sA cit6ste §i cunoscutA sA face §i la marila mici. §I de vréme ce cel atocma apostold Costantint inpAratt, cAci au scristsfanta ScripturA la o sama de cArti, ca s s citéscA pre la beséricile céle denTarigradù, sA laudA §i sA cinst6ste, Cu catü ma vartost vrédnict de mil de laudee§ti Mari% ta, caro la unt norod 1ntreg dai cuvantult lut Dumnenu, ca oare-ce,luminA flindt pAna acum suptt acoperemant §i o pui In sfé§nict, ca sA lumi-n6ze color den casa ai Beséricit noroade: Rumanilor, Moldovénilor §i Ugra-Vla-hilor. Cre§tinat-au sfantul Dataustt pro Rumani, pro carit i lAcuitorit Nis-trulul Il numesct lkopisetile c6le beserece§ti, InvAtanda pro unit dentr-an§il carte

dacoromanica.ro

Page 299: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

290 BIBLIA, 1688

limba e1in6scA, i cu acéTa au Invatata pre ceTa-lalti. fara Mari% ta lipsa. deatat6 ani o ai adusa la savarsire desavarsitt, Invatanda atat6 noroade sa cugetezioa i noapt6 1605 luT Dumnezau si sara si dimenóta i amiaza-zi sa povest6scaminunile lui i sa bine-cuvint6ze in toata vrém6 pre Domnul, i candt sa voracula i canda sa vor sculA, i candil vora calatorl i canda vora ad6, dupadumnezafasca porunca, care gralaste la alt 6 capa la a doa lége. i de vr6mece Ulfila Episcopul Gotthilor Taste landat ca pre vr6m6 lui Valendiant autalmacitt unele parti ale sfintei Scripturi spre limba lora ca sa sa Intarésca. oamengnémului sau dent pain6 c6 vie a Invataturil Duhului, cu cat mai vartost estiMarifa ta vr6dnicti de cinste, talmacinda si danda nu oare care parti, ce toataScriptura, i nici la putina partic6 de limbi, ce la Intregi si de multe félluri denoroade, si Mai vartosa impreunate fiinda intru toate cu catholiciasca Bes6rica,

sa facura precum poruncéste Domnula la al 6 capa alt lui Iona Evan-ghelistult toti Invatati de Dumnezau. Stravonti scriitorTul de phmanta

marir6 Rumanilor scriinda, numai pro ostasiT vremiT aceila care era,

asupra vrajmasilora tarai Ii numara. Iara In zilele Marie! tale si barbati mueritineri avanda arma biruitoare sfanta Scriptura, ostesct Inpotriva, nu spre

oameni i trup i sange, ce spre Inparatif v6cului acestuTa catrA céle duhovni-cesti ala viclenieT i dandt razboTu i biruindt ; pro cum si Domnula postinda,dupa cum zice Scriptura, au biruit pro diavolult. i de are Ptolomeu Inpara-tul Eghypetului mai mare lauda, care au talmacita sfanta Scriptura den limbaovreiasca spre c6 elinésca, de cat au zidit céle dela Memfesa piramide, si autocmit céle patru carti de astronomie, ca cat mai var tost Mari% ta esti vréd-nict de multe i mari laude, caro o ai talmacit spre limba c6 de mosie a lo-cului, nu spre trufa precum acela, ce pentru mantuir6 noroadelort i duhov-nicIasca hrana a credinclosilort. Marele Costandina ospatanda pro oare carilden Episcopi, precum Evsevie scrie la viata luY, n-au vruta sa se laude desterna si de diadima si de innaltar6 cé Inparatésca si de c6le lumesti biruinte sipompe i ispraviri, ce sa bucurA caci sa afla Inpreuna lucratorTu la Evanghelialul Hristos, pentru acéTa i zic6 Voi santeti Episcopi crestinilor pro denlauntrulucranda tainele, Tara i eu Insumi Episcop santa, lucran do inpreuna la céle deearl zidiri de dumnezaesti beséreci, Innoiri, aducen i de lumini i aprinzari de lu-mini, si mai multt aciasta ca cuvantul luT Dumnezau Sa sa adaoga i sa saInmultésca spre noroade. Ca ac6ste santt si ale Mara tale indireptari, care lute-lepcIun6 lui Dumnezau teau nascuta; i apleeandu-te bine cu bunatatile i cres-candu-te i Inplandu-te de Duhula sfanta ochTu te-au aratatt luminanda cu luminapre cei ce santt supta ascultar6 Mari tale, cu o nevointa preste fire ca adasta ascripturilor, ca sa pazésca dumnezaestile porunci, sa sa Intarésca Intru viatavécInica. Direpta ace% rugam ca i de-acumt Innainte sa fii a toata bunatatébuna credinta pilda, nu numal celora dent zilele kWh tale, ce si in urma Mariitale a tott némula omenescu, buna i maté Invatatura bune i mari lucranda.Pentru care mal vartosa i c6 nespusa si v6cInica InparatiTa CerTurilort, va d-rul tale mostenire neclatita i lacasa nemutatt, si peste fire Intru casti-gar6 dumnezaestif desfatacTuni cei nestricate In véciT vécilor. Amint.

Dositheu dent mila luT Dumnezau Patriaht sfinteT Cetati IerusalimuluT sia toata Palistina, rugatorTu de sanataté Mari tale."

dacoromanica.ro

Page 300: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

BIBLIA, 1688 291

La pag. 932 813 aflA urmlitórele:

Tiparitu-s-au aciasta sfanta carte in ()rasa in Bucurestf, insa cu cheltuiala PrOLuminatulul, Prea Crestinulul i Prof) CuviosuluY DomnuluI §i StapanuluT nostruloan arbana C. B. Voevoda, BiruitorTaluI i ObladuitorTului a toata, UgrovlahiTa.Thal cu nevointa si Indireptar6 celoril ce s-au intamplatt Dascali i mal multadeslusindu-se pro limba ruman6sca de ceT mici i plecati dentru slugile MariIsale Strban1i biv. 2, Logofet i paT iro (§i fratele luï) Radula Log."

Iar pe ultima fede nepag.:

A tota mestersugul TipogràfieT i 1ndireptariI cuvintelort rumanestI osteni-torTu, de Dumnezau iubitorlula Mitrofana EpiscopuTh ife Rust i s-au Inceputacesta Dumnezaescu lucru in luna lui Noemvrie, anul dela 1nceputul lumil 7196

s-au savarsita In Septevrie anul 7197.Pro tine pravoslavnice cititoriu, cu umilinta te rugarn, citindti pro acYasta

sfanta i dumnezeTasca carte, unde ye! aflà niscare lunecaturI in lucrul acesta alnostru sa nu bléstemi, ce ca una bunt' Si Cu buna inema Indireptéza si nune pune Intru ponos, ce larta, cà i noT santem oameni, asémene patimasl tinutide slaba fire, caré nu lasa nici pro una omil a rftman6 fara greeala, ca pro cattama putut ca nevointa anat lucratü, i pre cuma amt. aflat In izvoda asa amt.%data si In tiparTu. Ce te raglan lartk ca si tu sa dobandesti ertacIune dela préPuternicula Dumnezak al alma (lard i milä, i noI 11 rugam sa fie cu tinepurur6.

Acelas carele e scrisa ma! suetCu toti al saf ucenici te roaga.

Precurad doresca sà sosésca la vadula cola cu adapostire, cariI Mutt" batutide valuri Intru lucIula maril, asa amil doritü i eu sa sosesca la sfarsitulacartiT acestila.

Slav& luY Duninezb.a celul ce ne-au ajutatt dupa Inceputt, de amt ajunsasavarsitula,"

Bucurese, Biblioteca Academia! Romano. Biblioteca Centrall. Museul de antichitAtY.IaV, Biblioteca Centralit. Mangstirea Neamtulul. Viena, Biblioteca Imperialà.

Cipariu, Anakcte, 185. Lambrior, Carte de citire, 107. G-aster, Chrestomatie, I, 279.Del Chiaro, letona delle moderne rivoluzioni della Valachia, Venezia 1718, 43. Cipariu

Principia, 111. Sulzer, Geschichte, III, 636. Hasdeu, -rap, faptele i ideile 124 Nicolau Spd-tarti din Milesci, in Traian, 1870, n° 7 g urm. p. 32. Stefan D. G-recianu, Scrierile lui RaduLogofétul Chronicarul in Revista Romcind, I, 575. Emile Picot, Notice blographique et biNiogra-phique sur Nicolas Spatar Milescu, Paris, Leroux, 1883, p. 43. Cfr. Convorbiri ¿iterare, XVII, 478.Sbiera, Migceiri culturale, 53.

1689.

87. Molitvenic, Mead (Alba-Iulia) 1689.

11101111T1.11.11171Kh113110AHT ANN GAOKEI1TEnp AHA164 PSAUKHlaCK'k.

CtifiTk Krmipiauiù supSAHU,A IIvk Asminhi-TSASII Hai Ahlk

dacoromanica.ro

Page 301: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

292 MOLITVENIO, 1689

Allf1(1)H, tliAlk mail ItAnti ILIXA ,A,MHSIIS uAiApAAASAS,,LI,Au8ng nimunwp OtrNrSilill1H,

11111ANSAS GyKligAW(3, í 1904.KS fiÁrOCAOKINTIA no* VIICZISiiI4HTSASII

11%111-1HTf,Kyp, liluTpone-MITSAK BEAkrliAASAS11, mil ToSATAC 11,i1(1A

.1413XkaSMOI, itinace

TyrrhpilTScaS 4 Ill H T P 0 II 0 it fit:fienroilASASA.

Atari AiiinSng, ak-nA. AllpHA,g11.AISHA.

In 4° mic 6 fot nenum. si 199 numerot. Titlul, incadrat cu flor( de compositiune tipo-graficA, e tiparit, ca i textul, cu negru si rosu. Pagina are 21 rindurl.

Pe verso titlulul incepe indatit:

CuvAnta Innainte

Catra pr osfintitul si in Hs. luminatul VARLA.AMO" Archiepiscopa siMitropolitul sfinteT Mitropolil a BelgraduluT, ala VaduluY, alü SilvasuluT, alü Fa-gb,ra§uluM i ala Maramorasulul, i zit episcopilor din tara Unguriasca, iprod.

Pré osfintite Parinte, Pentru c aclasta carte sa incépe cu mare taIna asfntuliff botez, pentr-acéTa i eu despre talnele sfinte voMu gral, care au data'Dumneqau mal nainte de cadére si dupa cadére. Mal nainte de c)dére doao taTneau data DumneVau lul Adam si Eye, RaMula i Pomult Ralula au fostachipul inparAtief cerIuluT, ca scriptura inpa.rAtiTa Cerlulul o num4te RaYu. Luca23 stih. 43: Asta-Vi vel fi cu mine in rah. Pavela Apsla au fost rapita panala ala trellé cerlu in rani (MI, Corinth. 12 sh. 3, 4). Iara pomula vigil au inchi.puitt pre MUM. luT Dumneçlau. Apoc. 2 sh. 7: Invangatorluluf da-voIu mancaredin pomul viei1 carele Taste In mijlocul RaMului. Zica uniT ca pomul stiuturiTbinelut i rauluT, Inca au fost Mina au sacramPnta, Mara altiT tagaduesca. IntaMzic ca tainele au poruncit Dumnezaa sa traTasca oamenil cu Tale, Tara acesta aufost oprita (Bit. 2 sh. 17). A dooa zic, ca sacramenturile santa spre viTata date,numaI acelora le Ann spre moarte carit traesca rau cu Tale. I. Corinth. 11 sh.27, 29. ¡ara acela n-au fost nice sacramentul vietiT nice ala mortiT, cm-au fostsamnul plecaril s-al ingaduintel omuliff, supta putérla ii porunca lul Dumnezau

materiMa ispitirei.Tara sacramenturile, care au dat Dumnezau dupa cadérIa omuluT, fost-au In

treM randuri.Intal, care au fosta in vrémIa Pagaduintelort.A dooa, cele de supta lége.A treTa, in testamentult nou.

Intal despre sacramenturile din vrémTa fagaduintelor volt aduce.,1) Intal jartvele sfintilor a luM Avela (Bit. 4 sh. 4) a luI Noe (Bit. 8 sh.

20). Sival cä sacramenturile i jArtvele sa usebesca Intr-acIasta. Caci ca sacra-menturile dela Dumnetlau s-au dat oamenilor, Tara jartvele de la oameni sa dauluT Dumnezau; Tara pentru c-au pogorat foc din cena si au arsa jartva, Insam-nat-au trupul luI Hs. care tot de una prin duha s-au jartvita din dragosté cl-aa

dacoromanica.ro

Page 302: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MOLITVENIC, 1689 293

avutt catra casa lul Dumnezau (Psalorn 68 sh. 10), care au inchipuitt focult acela,pentr-acdia jartvele sa socotescd catra taIne, a luT Adam, a lul Avraam, a lulMelhisedec.

A dooa fost-au sacramentil corabiTa luf Noe in potopt, ca o pecdte auzalog sfatuluf celuT de mila a MY Dumnezau despre némult omenesct (EvreT 11,eh. 7), care au inchipuit moarté gi Invilard lul Hs. (Rim. 4 sh. 25).

A treia fost-au samnt mare legatura luT Dumnezau curcubeult sprecerlu (Bit. 9. sh. 12, 13), care adeverz c sporindu-sa samanta 1u Noe prendmul omenesct mal de multe ori cu potop de apa nu-I va piarde.

A. doua.Jar& taInele care at fostt suptt lége santt doao.1.) IntaT, taTard inpregTur, taTna mare, care au cuprinst doao vremi : una

dela Avraam pana la MoyiseT (Bitie 17), in care vréme Ward impregfur au fostbesérecil nurnai ca un ldgan, foarte lucru mic, c moartd au domnit pana laMoylseT (Rim. 5, sh. 14). Alta Tara dela MoyIseT pana la Hs. (loan. 7 sh. 22). In-tr-acia vréme Ward inpregTur au fost mal pre sus, fost-au varvul besérecil, careadasta au arAtatt ca celt taTatt lnpregiur iaste jidov dirept i izrailtran adevarat(loan, 1, sh. 48. Rini. 2, sh. 28, 29), care acum In testamentul nou s-au pus gTost,macar ca zic jidovil ca nu-1 pust gios cä Durnnezau au poruncit lui Avraam ta-1ar6 inpregTur g-au zis ca va fi semnul legaturil in vdcf (Bit. 17 stih 7).

,Raspuns Inprotiva.IntaT, Ward InpregTur au dot Dumnezau semintieT luT Avraam pana la

o vrdme, cadesa a 0i, pana atunci pana candti vor birul jidovil i pamantulCananuluT, care 1-au fagaduit Dumnezau semintieT lul Avraam atunci candi 1-audat i Ward InpregTur. Ishod. 17.

A dooa Lada DomnuluT, chivotul, Inca au zis Dumnezau ca va fi in contult adevaraturiT rAnduTala In véci. Ishod. 27 ah. 21.

A trela, In besdreca luY Solomon Inca au zis Dumnezau alcé voTu tocinlnumele mieu In véci. 3 Trstva. 9. stih. 3.

Inplandu-sa vremile, nicf pamantult Cananulul Jidovil nu-1 biruesct, nici cor-tult nu Taste, nicl chivotult, besdreca luT Solonion Inca s-au pustiit. TaTaré InpregTur Inca n-are loc, cäci ca Map; inpregTur au Insamnat: 1) InmultirTa semin-tiT luf Avraam, 2) SarnAnta cla sfnta din care sa vor blagoslovi toate ndmurile.Pentr-acla mal nainte de Hs., macar c-au fost de lipsa tafard InpregTur, Tart tatau fost trecatoare, ca dupa venird luT Hs. au inceput a sa vestezl, Tart dupamoartd luT Hs. de tott s'au gterst, numaT taTard Inpreglur Taste ast5zI samnultnecredintef Jidovilor. Filip, 3 ah. 2, 3, 4.

2) A doua fost-au mielul pagtilor, despre care nu voTu gral, pentru ca Inlocul aceluTa Taste acumt cina Domnuluf Hs., dandu-ne Dumnezau agTutor satyIparinati i acéla taIna gral-vom pe randt.

Iara acum numal numarul sacramenturilor legiT vechi le voTu samna pescurtt. Langa acdste 2 taTne marl, mal fost-au 5 mari, i minunate :

MOT, Negura care au Inblatt Inaint8 taberil Izrailtdnilor (Ishod, 13),care au inchipuit ingerult cel strajuitor (Isaie, 63 sh. 9), scutéla gi luminard be-sdreciT (Isaie 4 stih. 5) gi Intrupard luT Hs. (loan 1, stih 14).

A dooa, trécerfa peste mare (Ishod 14), care au Inchipuitt slobozirla

dacoromanica.ro

Page 303: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

294 MELITVENIC, 1689

besérecif din nevoia ola gré (Isaie 51 sh. 9, 11) si botezul Israilténilor (1. Cor.10 sh 2).

A treia, au fost mana (Ishod, 16 cisla 11, Apoc. 2 sh. 17), care talnascriptura o talculaste (I Cor. 10 Ljn. 6, 31, 32, 33).

A patra apa dint piar, care intales dezlIaga Pavel apslt (1 Cor. 10sk. 4) si piatra era Hristos.

A cincla, sarpele de arame, care taIna arata loan Evglistt (3 sh. 14).Tablele legiI vechi santt pana aicé.274cumt volt samna pe scurtt talnele testamentuluf nou, ca santt in carté

acfasta.7)1) IntlIT mare taIna a sfantulul botez, care au sterst pe tafaré InpregIur ;

ca toate taInele legil vechi au fost arataffa venire luI Hs, si umbra taInelorcestor adevarate (EvreI 10) si legaturil de viaci, care au fagaduit Durnnezau cuEremila. proroct (81 sh. 31): lata volt venl zilele, zice Domnult, si volu lega le-gatura noao luf Israilt nu dupa legatura ceam legat cu parintiT lor. Acfasta le-gatura au legat Cu noI Dumnezau, si In locul taeril InpregTurt samnulul celuiincruntatt de vrajba intre Dumnezau si Intre oameni, %it Domnult Hs. vrandtsa ne inpace Cu Tatal Dumnezau, ne-au dat taiare inpregIur sufietésca (Colos. 2sh. 13), s-au luatt dela noi inima de piatra si ne-au dat inima de trupt (Ezechiil,11, sh. 19), si au scris légia pe inimile noastre cu Duhult stantt, si ne-au dat samntalbt de pace : spalare cu apa, sfantult botez, de care ce tafna poate fi mg mare?CL cu aclasta ne curatimt de pacatul cel vechlu si ne nastem din nou spre viTatade véci si Mama putére sa fim fiii luf Dumnazau (loan 1, sh. 13), carula botezslujitorTul intaI at fost Ioannt, Tara randultoeful au fost Domnul Hs., care delaIoannt s-au botezatt (Math. 3 Mart), far-de care botez nime intru inparatiia ce-riuluI nu va intra (Ioannt 3, sh, 5).

A doua ungeré cu myrt, care inchipulaste darul DuhuluT sfantt, Cu cares-au insamnatt maT de demultti inpargiT si PregiT, cu acesta ne pecetluïaste sipre noI sa fim s'Amanta sfanta, Inparat6sca si preotasca (1 Patru, 2, stih 9. Apoc.5 sh. 9).

A treia casatorifa, care, pentru gresala lul Adam si EveY, s-au paruttunora ca Dumnezau au lepadat destofniciYa casatorieT, cuma au stricat si ralultdin Edemt cu potopul aper, pentru c6, s-au inceput Intr-anst pacatul, Yart Dom-nul Hs. Cu minuné ce-au facut MOT vint din apa, In Cana Galileii, au aratat inloot cinsté casatorief. loan. 2, Efes. 5 sh. 32. TaIna aclasta mare laste.

,,4) A patra, intoarcerIa din pacate, IspovedaniYa si innoirfa vigil. Math. 3sh. 6. Iacov. 5. sh. 16. De unde sa, véde mila luI Dumnglau cla mare, canalprilméste pre pacatos si-1 radica pre chisté dintaI. Luc. 15.

5) A cincé sfintirra masluluT (Mar. 6 ah. 13. Iacov, 5 ah. 14), care Hs. auporuncit Apostolilor, si Apostolif dupa Hs. au tinut acesta obicIalu. Despre acéstianu volt' mal sporl, ce numai destoIniciTa CAW cu trel cuvinte volu arata :

Satin intr-ansa randdiale sfinte si slujbe tocmite si rugacIuni de multe trebi.Toata-I intarita cu scriptura s Fanta si inframsetata cu psalmi din Psal-

tiria luf Davidt, si dint cartile Evanghelistilor s-ale Apostolilor.Cuprinde intru fa toata viTata omuluT crestin, din dasult nasteriT pana

la cfasul mortil s'i pana la ingropaclune.

dacoromanica.ro

Page 304: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MOLITVENIC, 1689 295

Din toate sa véde lucratorTul ef dinceput au fost Dhult sfantt, prin bar-bata' slinti rasuflata. Numaï adasta sa véde lipsa O, multi dintre Preoti neinta-legandil tipicurile, randufalele foarte cu nedestoInicie s-au ispravitt toate slujbele.

,,Ciare lucru vazandt sflntia ta din ne-agTunsult cheltufalel, flindt §i tara lip-sita, u-al' crutatt cheltufala pre-acestti lucru bunt §i dumnezaesct, co cu blagoslove-nila sflntief tale af scos pro intalesul §i celor neintalegatori. Pentru care DomnultDumnezau sa zilfasca pro Mutila, ta, pro lauda numeluT Sfintief sale, §i pe malmari lucruri sa poi ispravl spre intramarla besérecif §-a crestinatatit Amint.

Alti Sfintiel tale In Domnult Ha. pururfa slujitorluPopa Ioannt din Vinti.

5M: N:"

Pe pagina I a textuld se aflà urmittorul titlu, sub care fncepe fndatA cltAndulala Bo-tezulur.

avxoa 0111011IIE Cli SINE

(1101111TIKIIfIK1

4 KAN rk NSIIIMIN,A,f TóATX TABA RECipitlikKf C'll KAAE ilpiou,umvp. AtiTm 41-Kri M AACriNUA 116CTOAFf, ASNA Strkia MAti ertFRIA

IIVIIHU,N, Ad T6ATI TpiCHM.

La f. 198 siá af16, tabla de materiT, lar pe cea din urmA (199), doub insciintArY:

Arataré trebilort co sa afla Intr-acIasta Carte.

Molitva muerii la dasult na§teriT, list. 1. - Randufala botehluf, list. 4. -Molitva boteçluluf pro scurtt, list. 22. - Molitva muerif dupa 40 de zile, list. 22. -Molitva mueril candil pilarde, list. 25. - Randufala logodneY, list. 26. - Randulalacununiel, list. 28. - Randulala la a dooa nunta, list. 39. - RanduTala ispovedanieT,list. 44. - Randufala la sfintiré masluluf, list. 53. - RanduTala a price§tul boina-vult, list. 88. - Randulala la e§ire suflehiluf, list. 90. - RanduIala ingroparif, list.97. - Ingroparea cuconilor mici, list. 122. - Ingroparea la Pa§ti, list. 126. - Slujbaparastasului, listt 131. - Mcilifiilm (sfeftanie) la wo auilire (ArcItarea Domnului),list. 142. -RanduTala WCITIEH1E11 la Avgust. list. 154. - Blagoslovenifa casel noao, list.166. -Molitvele la pogorar(ea) duhuluT sfantt, list. 167.- Randufala Panaghiel, listt180. -Molitva la cracfun flflor de duhovuicie, list. 182. - Molitva in dumineca flori-lor pe salci i la Invifar6 luT Ha. listt, 184. - Molitva spre carne §i pe brançla laPa§tf, list. 185. - Molitva coliveT, listt 186. - Molitva la quoa sfntuluf Petrt,list. 186. - Molitva la zidirea caseT, list. 187. - Molitva la fantana noao,list. 188. - Molitva cana cade ceva spurcat In fantana, list. 189. - Molitvacandil cado ceva spurcatt in vasult cu vinult sat Intr-altt ceva, listt 189. -Intrebarea sfantuluf Anastasie, list. 190. - Molitva color co gfura pro sine in§i§Y,list. 191.- Molitva a deslega tot blastamul, list. 191. -Molitva de toate spurca-cfunile, list. 192. -Molitva eslora ce filtra. In post, list. 193. - Molitva nevlisteldupa nunta, list. 195. - Molitva la unlirea bisériciT, list. 196. - Molitva la cura-tiré bis6riciT, list. 196.- Molitva pro scurtt a 0110 apa, list. 197."

dacoromanica.ro

Page 305: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

296 MOLITVENIC, 1689

Cuvanta catra icetitorT.

Attu, Yubite cetitorTule, on. vel aflà, lipsa In slove, In cuvinte, Inca mal tareIntru luteles. Salmi oa !Ilona ama pututt am silitt, Tara de n-ama i agiunsa laintkles desavar§itt ce de amt pust pe frams6tla easel lul Dumnelau plumbaarame Inca cu toata osardila ama nevoitt. Iara cul au data Dumneçlau aurapietri scumpe s pue i s. faca, noI Inca vom cetì§i vomt multaml.

De la Domnula Hs. Tie ton bine poftitorluPopa Ioannt dina

M: D:"

Slava §i lauda lul Dumnegau Unula in TroIta 11 drunt, care bine au vrutade vaqumt dupa Inceputa i svar§itul cartil aceqtila ce sa (Ace Molitvnict. Iara,pro tine, pravoslavnice CetitorIule, cu umilinta te rugam, ca de vol afla nescaregre§uri In lucrula acesta ala nostru ala TypogràfiI, sa nu blastami, ce cu b1and6teIndreptéla i plinqte, cace cä i noI sinterna oameni as6mene cu neputintetinuti de slaba fire, caré nu lasa pro nice una oma a ramané fara grepla. CeTara te rugam, pravoslavnice CetitorIule, larta, !arta, ca §i tu sa dobande§ti erta-clune dela Domnula nostril Is. Hs. ala caruIa dara §i mila i nol ne rugam luIsa fie cu tine purur6.

Chyriac, G: i Typografa.»Mol:"

Bucurescl, Biblioteca Academiel Romane.Cipariu, Analecte, 134. Lambrior, Carte de citire, 80. Gaster, Chrestomatie, I, 184.Popp, Di,sertatie, 25. Cipariu, Analecte XXI §i XXII, Principia, 106 §1 120, Archivu,

80.Pu§cariu, Documente, 363. Sbiera, Mifcari culturale, 87.

88. Poveste la 40 de muceniel, Balgrad (Alba-Iulia) 1689.

Vasilie Popp (Dim-tape, Sibiia 1838, p. 26) citéza printre cartile tiparite InAlba-Iulia, o bropra aflattre In Biblioteca Seminariuluf din Blaj, cu titlul :

Mum Ad A. M ¿llSqflIH'l 4,0,. MApTil. B.-knrpaA. fAXnA

In exemplarul defectuos, v6lut de noI la Parintele I. M. Moldovan, fdia cutitlu lipsesce. Restul forméza o bro§ura in-40 de 8 fol, numerotate jos la raijloc,tiparita cu negru, cu 22 rIndurl pe pagina. Pe fata IntaI se afla titlul urmator :

11g1111 11X1-1 d/IIPTIG 4 110saa, A rarg; Slit 4 ri AI Mg

41111141-1 AHH GEKACTYI m8utilipia AW[l.

Titlul curent este:

Hogicre M4HH411.

La sfir§it :Anil DomnuluI 1689, in Luna luI iulie 15 zile s'au Typarit.

dacoromanica.ro

Page 306: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

SCHISMA PAPISTASILOR, 1690 297

6 90.

89. Manual In contra schismel papistaallor, Bucurescf 1690. Grecesce.

EFXEIPIA1ONKATA TOT EXIEMATOE

T6)9 lIcentazciiv.

EuvTeOiv [Lis) flap& tor) /00)Tit00 ch1J01.1.01461013

MaVp.ou To5 IleXonovnatou.My Si Tunweiv, Ate( IlpocniTimaoq

To5 dyn6saritoo 'ExXatinpozárot) cd l'aktivosiTooAliOivzon Itat `117916voc 7CiTqg Oirrypo6Xx-xtx; Kuptou Kuptou 'Icuivvou Komtavztvoo

11inctactpip.nct Bos66vSa to5Mnpx.rxo6ivou.

'Ev t AOevrtn Tonoypot?E4 ivMnowtoupearty.

'Ey kit cuoroty cay'. xlvret pgiva 'Icevvouiptov.'En Ttf) ataSESoakt riptcp.%

Tot.c 'OpeoS6iotc.

Manual in contra Schismei Papista§ilor, compus de prea inv6tatul Ieromo-nach Maxim Peloponesianul, acum tip6,rit din ordinul prea piosuluT, prea str6.-lucitulni i proa seninului Domnitor i principe al intregel Ungro-Vlahil domnuldomn Ion Constantin Basaraba Voevod Brancoveanu. In Tipografia domn6sca dinBucuresci. In anal mantuirei 1690, luna Ianuarie. Pentru a se imparti gratuitOrtodoxilor.

In-40 de 6 fol, dintre cari ultima e alba, §i 200 pagini. Pe verso titlulul se sin. stemaT6rel Romanesci §i urmatdrele versurI:

/Tccupo6 x6paa tp6natov vWqmpet pipa,6p7c1x,' iXatac iç neptcsup& niXat.&XX' /Lb inev dcp.nXamiliTow laticstv,tcbv SocsaiStilv, o&no è Opcc6atv soyitánov.xstvl xtpono5, arilmia S' (Ato; BXxxfy,m'in; pooç p.iv iCpt.CeEVOW

dontvoatotç SpOoSoetag xXiSotg,petkXwv tanta/Lb S' iv xoptírtilcd

Corbul duce in cioc trofeul cruce, ca porumbita de odini616, ramura demAslin. Aceea aducea curatirea gre§alelor, cest-lalt nimicirea dogmelor impii; aceeaera a corabiei, acesta este coróna ValachieT, asezat6, filtre lunä i sóre pe radi6seleramuri ale Ortodoxiei, r6sbind papismul eu baston i sabie.

Pe cele 4 fol liminare, cari in unele exemplare se afla la sfir§it, se afla aratarea cu-prinsului §i o prefata, datata Ianuarie 1690, in care se vorbesce despre obiceiul Catolicilor dea insulta pe Ortodoxi §i de incercarile lor de a-I discredita prin toste mijloacele, pe canddin contra, cand un Ortodox serie despre atolle!, multi fi indeamna sa nu fie violent; apolcontinua:

39761 88

dacoromanica.ro

Page 307: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

298 SCHISMA PAPISTASILOR, 1690

e'oesv xxi TO5TO cbfit6Xtaipt0V TO6 [ILCCX.7.(JETOU MgEt1.0ll, 7COXX0i. 116001011CW vet Tò

ip.roa/couv v p turtoet, 8t6tt Xiyat yupv rat xabapav-Oscar Yoxuasv iluocOki¡Oeta, xat 7m6x-iicisv 6 x6ptoç oat TO7TO6TCC: etç eivey.matv 1thv 6JV CIOT6V, tacthicav nxcdortiptip.bv recYTtOV TCilV ópOoSgwv.

Din acésta causa multi au vroit s impiedice tiparirea acestel cartulif araposatuldi Maxim fiind-ca spune adevèrul, Domnul a gasit cu cale, §i se tipa-rete intru amintirea inteleptilor pentru invatarea tuturor pravoslavnicilor. 1)

Al doilea

ErXEIPIAION oovre.Oàv E1E 4)PAEIN IIEZIIN, 1IAPA TOT EOMTATOT elepo-p.ovixoo, Maii.11.00 TO6 7CEXOZOWYpEou, p,a071ro6 t TO6 Ecotaltiou rira 'AX4avapiag, Ma-Xettou co6 7Tiad, 7Capt rijç vsorreptaOsícqg dtpc co6 tara, rept cìçixrcopeúaecog .ro6&-p:oo Tcvs5varo;, rEpt aCC6p0V, 7Tapi ILSTC(COX*4C, 24TOL tIST003t6530); TCO-V FLUCITYlpflOV, rapt 'rob

xa6apTrIptoo ropb;, rspt EtroXafnsca; .ortiv Smatow, TOOTiortvC'tv gXcteov Tip inai TEXtav.

Manual compus in prosa de catre prea inteleptul eromonach Maxim din Pe-lopones, elevul renumitului papa al Alexandriei Meletie Pega, despre innovatasuprematie a Pape, despre purcedarea sfintului duh, despre azime, despre pre-schimbare adica transsubstantiare a tainelor, despre focul purgatoriu, despre des-fatarea dreptilor, adica daca au obtinut fericirea.

Atena, Biblioteca Parlamentului.Legrand, Bibliographic hellénique, II, 475.

90. Meletie Sirigul, Intimpinarea la principtite catolice fi la chestiunile lul CirilLucaris §i Dositeiu, Patriarchul Ierusalimulul, Manual in contra relleiciriicalvine, Bucuresci 1690. Grecesce.

TOT MAKAPITOTMEAETIOT ETPIFOT

ALIA/KAAOT TE KAI 111311TOETFITAO1THE EN KS1NETANT1NOTIIOAEE MEFAAHE EKKAHEIAE,

Kara toiv xxX6tvouin xvpaXalow, xat iptorloscov xopEXXoo To6 XoultZpson,'AvrEPtplatg.

KatLIoneEor

HATPIAPXOT IEPOEOATMEINEFXEIPIAION KATA THE

xxX6tvodiç rppevo6Xa6stag.

TortoOivra, ati Sa7rivric TS, %Ii inttpon, 'rob ravexXapirpo:itoo, eiv3a-ßsaraToo xat yaktivosizoo, cd)66v.rot) xxt 7Wsp.6vos rim); oòyxpopXaxlag,

xoploo, xoptoo, icoivvou Ktonrantvoo Fraaapip.ra f3o7.6c2a. 'Ent-p.sXsEl. U, rat atopfAsec, TO6 XoTtonciton voroploo,

pAyiX-rlç ixxXylcslaç xoploo luxatX ilaxpf)cob U twavvEvow.

'Ev T-1) irsptcptup 'mast prowtoupgarq Tfic 067xpo6kaxEag.'Ey gTEL ocorrIply: : Kati MilYM Es7n6gptoy.

') Prefata intrég5, in Legrand, Bibliographie hellénique, II, 475, dupit care s'a luat acéstanotita.

dacoromanica.ro

Page 308: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MELETIE SIRIGUL, 1690 299

A fericituluT Meletie Sirigu, profesorul i protosinghelul Marel BisericT dinConstantinopol, Intampinare la principiile catolice si la chestiunile lui Ciril Lu-caris. manualul lul Kyr DositeT Patriarchul IerusalimuluT In contra ratAciriTcalvine. TipArite cu cheltuelile i privegherea proa strAlucituluT i proa piosuluTprea seninulul domnitor si princine al Intregel Ungro-Valachil domnul domn loanConstantin Basaraba Voevod, cu Ingrijirea i corectarea prea invatatuluT notar almareT biserid domnul Michail Macri din Ianina. In ilustrul oras Bucurescil Un-gro-ValachieT. In anul mantuiril 1690, luna Septembrie.

In-folio de 9 fol nenumerotate, 162 numerotate, 1 felie albl §1 93 pagine (ultima poartildin grelalb, numkul 92). Partea a doua, care cuprinde aceste 93 pagine, are titlul urmAtor:

ErXEIPIAION EAEUXON DIN KAABINIKHN 4)PENOBAABEIAN ET110-43ANTOrEAN THN ANATOAIKEIN jtyEstv, It7.0oXtxiiv, tcd aroaroXnefiv ixxXlc:Ectv,

Tpovetv V mi"; rept Oeo5t rOv OsEaw 6.); eirot ornot, ot xxXootvot alXoyózt xcao;opo-vo6st, irpo6iX),ovrsc sic, rEartv Osv "rGiv XsTop.ivow etitotk, t Xey6p.svct xurakou To6Xooxipeen xvpiXxca, aovreeey rapi 8oceeou ExTptipxou, rriç aylaç rOkswç ispouocalip.,xati TI) xtkcocreiv iexxoicoarbv i6Sopixo:srbY as6repov koq rfjc Tor., xptaro5 xoti. Osoti

tuilv ivaipsoo irtcpavetag.

Manual Invederand rAtacirea calvinA care insa15, pe santa r6s6,ritétA cato-licä i apostolicä biserica spre a crede In cele despre Dumneçleu i despre celesfinte ca i dinsiT. Este invederat c calvinil rAtacesc punind inainte spre Incre-dintarea ore-cum de cele ce le spun, principiele rostite de Ciril Lucaris. Compusde Dositert Patriarchul santuluf oras Ierusalim, In anul o mie sase sute sapte-çlecT i doT de la intruparea luT Christos Dumneçleul nostru.

Pe verso titlulul se afl& stema prei Romanescl (facs. 213) avind imprejur inscriptia:

'IwZyng Kewurcent-vog Mrxactpittra; Boe666ag iXey 8eo5 oMivrqg xat )Wepiavreccrrig OiyospoßXaxtaç

§1 urm4t6rele epigrame carl se continua gi pe f. 2 r.:

Ileóç lx2,a,unedravov, segiofikravov xcei inpnAdzazov aeh9ivi-nv xat iystidva n-doig00yxeolglaxiag xi5ecov ho vvip Iliovaravavov Miradaedyrra 15'0615'dja.

'Ee 0úTxpoßkaxEri; Kawcrrcontvo; pAvoç orrroc°romas 6ç Tcdrretis viív &era v.mcipcog

(1)6TX-IN ix nat6poç Mraaapecivrccov iv lsycosúScov,

KawrcexouCT6n 1izp66sv -rs/.1.6vcov,

xaXxoTorst. T68' 6vetap isX8ovhvotatv Eponot

7CVS(*Tr0q, ta teXst a61J.6oXov eine6f.ricia0koti esto?Rou O' clepooaxXúimov (sic) rcaptipzoo,

Eveeov o arouSII TO5VOIJA AopoEesog.

Ncti pAy irtatctabw 7r6V0q ilekqatsov

TOE1 TeTOY' iapexion, 'Mili ptXotpoxion

') Versul e necomplet, cAcl lipsesce piciorul al patru/ea.

dacoromanica.ro

Page 309: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

300 MELETIE SIRIGIIL, 1690

MovaTavziVoc gaconv roc r6pov 6 Mrpavxo6avoc,aykattiç aveog xapErcov TpóFp.oc.

T0(00 yap vo6q xapòç torvyov Sier'XpLato5 Ccieurt¡ç axtavap.ivlç arvov.

Xp6cvOoç ispop.6vazoçapxtpav8pEriN co6 ayEou Ta?ot) 6 Notapaq.

Catre proa stralucitul, proa piosul, prea inaltul Domnitor 0 Principe al In-tregeT UngrovlachiT Domnul loan Constantin Basaraba Voevod.

Al UngrovlachieT Constantin, care singur conduce cu fericire destinele ace-steT rase, fiind despre tata din neamul proa glorio0lor BasarabT, lar despre mamadin acela al principilor CantacuzinT, gravéza. In amnia pentru eel ce aspira la iu-birea spiritulul acest odor care este un sitnbol de pietate a distinsulul i iubito-rulul de Dumnedeu patriarch al Ierusalimultg. Dositet IT este numele inspirat prinzelul luY. Negre0t munca i viersul ingrijiril lul s'au Implinit; iar tóta cheltuialaa dat-o cu marinimie singur Constantin Brancoveanu, fldre de lumina, ospatato-rul gratiilor. Cad spiritul 0 opera avea nevoie de un ast-fel de barbat, de o dis-tinsa mana, avutie din impra§tiata iubire a luT Christ.

Chrisant Notara ieromonach §i Archimandrit al SantuluY mormint.

El; zòv ceeram Zoptdrarov cceiNvz-nv xcet 4yEttdva.

Ilavsmasilg mipavo.; Oimyop?Xxxi.lc (sir),pac tX*.av 6,3s6ciiv yivva Xapirpa

rporo6vcov, lionatavrEvoq 6 Mmacapip.raç,iv 18(atc Sarcivat; xplacp.onárrivriXoucsav rrival turaypapt v (3E6kov.

Eravuovtg 6 antato?6Xae 'cijg p.syikvhockirsEac v.at acSacncaXog TC0-10 iwort¡tubv

rijc &%) lionatavttvoureiXst axoXilg.

Catre prea Tnaltul Domnitor 0 Principe.Prea ilustru rege al UngrovlachieT, odrasla stralucitg, din stramo0 pio0

regY, Constantin Brancoveanu, tiparesce ea spesele sale ac6sta carte prea folosit6reSpantotes pazitorul dreptatil a marel bisericT §i profesor de §tiinte

In §c6{a din Constantinopole.

El; ròv .Eveiyov dtddaxaXov, dtalwag; Ifeticravavg.

N6v rXiov th ripocesv avq)xen 86yp.aTa Osia7cve6p.a 0605 Eupfirou irpós arfílta xprp.o8iov

6p6aXp.ok 8' avipwv cp:XxXliecoç orto ç avoíiaç,e60,38(71q Sikrov V4v8e XL/caw 6aEwg.

Catre profesorul Sirigos, discipolul Chrisantos.Acum mai mult ca mal 1nainte sö explica divinele dogme, spiritul lul Dum-

nedeu, de gura inspirata a luT Sirigos. Acesta deschiynd, cu iubire de adev6r,ochiT émenilor, a lasat, ca sfintenie, acest monument de pietate.

dacoromanica.ro

Page 310: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MELETIE SIRIGUL, 1690 301

Pe celelalte fol liminare se OA clout, prefete, tabla de materil i viata luI MelAtiArigul de Dositell. Patriarclaul Ierusalimulul.

Reproducem aci prima prefat& intréga, partea tlnall a celeI de a doua i vista luI Me-letie Sirigul.

zloaiasog, Wet) 9.Eoii narptcieng c uEycilng xat ecylag mascog WeomaaXii,a, Tql 80-fistruch-ce, 3,1.a,u7reozá1;(0,1vdo:orciTy xal 1;11)0,oz-dry ai33hrun xat. IrrEttdvi.ir a' clijç

Nyxeofilaxiag xveiv xveiy !hoávvfl Kowcri-arrivco Mnacragátvrg flosigdckr, bÉtyiy nvEiísaari dyan-Triji xal ir6fliro.hto ví ç¡goiv pereantrog, diroiio)i-xv ev,loyiav xai wen, b Xeccri-cji daaaasudv.

Tec f3t6kEa xat Tit oup.66kata 'Ca iv eivOpt6not; &rep isept6xount oottsoonta;, vou0s0EacinaTTsVa;, o?)x Ea) exvxTxxla, iàv aiv flOsXs xpatacs01 xxxía rtbv atvOptinctov.

'Orav -06paosv 6 'ASpaatp. rb ompatov Tò StrXo5v, cob itrov xsi 6p.oXoTía; Kxt grayinor.pcbvilasv 6 zarptetpric gaxcl)6 itepi etplivri; 1,1 rbv ravOsp6v CO') A66av, f3ouvbc ixMeow lv.srat p.ipzog. 60sv X6Tet Fpwp-ii, Feviasto; v.s99. X,xat ixXksoev akbv AiSayf3 ouvbv tLapto p ;. 'Iaxt66 ixiXensv a6rbv pouvòç p. ipto ;. Hob vc5p.ot ; nobxatxs;; rob veapal; nor) xpoa6600kksc; ,16v flax%) Tal3TCt T6TS, Eckka.- nEartc inoXtre6sto,

xakoo6v71 xtt CorX6r-tiv Ficitspa 3p.o4 iTtvlxxot Tit ivavsla, 80sv El; rb 6poc Taaaapa-%On/ lliépa; Tql Al(053t cioXXaktica; 6 Osb; rparco; Tac rXixa; gypcupv, o6 XdTy Isap6-Som. irpo6k6nono Tàp sic rEva 6ki.GOOV gv.sXXsv 6 CEveptozo; và xar/St, ilavOávet rbv Mo)b-aia, Zva xat alirbv °tiro) 7TOLTI el; St6pOwity rubv tiverximov. xat 6 111cobailq, p.a0-qrsobet;rabra wmpà, °sob, auv6ipwpsv an' &NO-I; Osiy Icvs6p.ast rtv I'Svsotv, V TeoSov xatkotrà, Xa06Tt sIxsv 6 'crtv0ponto; Tit vop.oest106vra kalon irtXxvOivecOat, ijTOV Cylp.ía

etc v cmort¡plav TOO. Kat instat TCtúrip cìv TeCaLY gaGAS %at icpbkaasv 6 Oebc, Tcv6st ró

ratv4Ttov irvebt.i.x rb xarskObv iv &Cast ituplwov TX(ono@v et; rip Stivotav rmveuTtioneiroardkcov, xxl i1p44xot. rò stixiT6ktov cçacorripEaq, St& vi g-zwp.ev gTxatp-qv Cevetp.notv

rdw fili06vrtov xat ivspplOivstov tirò rob oturfipoq, min& sIvat 16taCdvro); erta iretolcCalOsiaq, eiv-flxo6a-ti; el; Tvci)ntv reXsEccv 8p0o6600 irEarecoc fi; xktipov6p.ot Ttv6p.s0a

Ccoii; alowiou. xifipic -fey rlic rota69; 1tlorso4, 6apeartiaat àS6varov.'AXX' &retail olix aroX6o0at xxxa Sovatbv, tirsvavrlov Tap rt tt? ec7a0q) &el stvat

dtviTx11, iy6vovro iv p.iv riXxt Xscq opo'c v Tifi ixxX710E4 sloipploavtp3o6o6t6inxxXot, °TVA'S; 1TIpsiaaeav aip6ast; atro.aela;, rbv eiToplaavra aúto6; Ssor6rtivEtpvo6p.svot, roXXot ie-tixoXotAlioxv a6rcliv rat; LOCCOXetatc. xat Te St' aino6; 666; v./I;eiktiOsia; rap& rokXciív i6kaoTrqp.1101. 6 E%atIt0.; 3/M0; rob Stxmloo dtkilOsEac Oebc.

Svcs& óraa Stxaton6n9; Etvgartinev ezc xaToaDICV r; alprrodi; Spp6o;, ro6; ply StSanxi-XotnvçixxX-ipla; 6-11Xov6rt và anoompaxíCont rb tinb6o;tth rat; ItiExt; cOvoSat; xal

Ta ooTypip.pri TM T06; 66 ópOo6diou;aP7°Ò; Titvà f3s6an6vouv 60sv oí súcs-X11

64-iOTaTOL aútoxpitops; ati raíyrilv Thy alrfav ilOpotoxv Tag &TN; auv6Sou;, 'Cm atopEocoot;rapt Ttin aVOI?Oint011 Ccp.?to674nstov, iSs6cdcolav 66 Tit Stopto06vra 1.1.6 a4xpatq, 1Lè el'Stxra,

p.intatoX&;, ¡Li StaraTà; xat p.i &XXoin ciT6)-va;. 'Ev 66 TOE; xaO' xatpoi-q, rb

viív alp6asow, rìv (logstav k6Tto rob KaXoutvou iOsecrptas xcd Itartaxovsv 6 p.axa-pEril; BstalXsto; 3os666ac, csOvo6ov EcOpoloa; et; rtilLOY, xal irtrp4a; rbv Itaxapírtiv Ms-kittov EopíToo '(vcc noTTpith rb rapbv f3t6klov sic gravrekil iouSivority a6ril;. 'Entail 66izpstia01 et; rip ixxX7rEav v5v i'xaoní; TOO Stà Stvailtala; alrEac, giletvev gpTov

ixXxprp6rrizo; xxi vat rb cp6pv; etc cpcb; fietwovri; co el; rúrov, xat và ró &wpm,-rs6o7, capixow ovisb Swps&v xotOóXou

dacoromanica.ro

Page 311: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

01721) 0037111 (201 311 5V13%1XZTIV,5901 :201/.4(02.31.Z% 3102 skovicow. 9 (him%) sodopriose

ze,oxis A11.3, moY.,9 Ao7.7rerI90 9619019i.vx szsmoo93zrho Azs,Dpoo AttLl. Zdkat

i9om 5r09x,x 5c,loi, it% 7?.x.x. A.94942.093,rx Scod9ci7-,2 5-61.moiL Szi,(71,(zzi, ivx 500(1%120

Soodr4x Tx, 4.2 izx '5Gosid911 AttlX01ZAZ 4.2 5,13 5001 5aort971 (-,10 'szotatirix,o9 sóAkaioN

9 92 Stiavocnii, Aottsylomr.htiosi 4n.97, A93, sp. 1exoy./98 p(oxo92 )92slochoYsoi,11 lzx)929chor/3,

o6)94A2 ''o)(.1i MOA.q wco, moo23319 Atretni int etio49z

539 ttOKZth z torlool Ak3,7?Xo9 Aoc/o9 Aocreurx. r4 539 vApiki,s,(971)pi, kgx3 roorx9,01.1.,

692 'AZ13X911AV, 51,3 5100.0AGD 003?r(V, GO1 )01311 130.290/7 AlDZVO. q2 10%11

02 30 /02 1Z% .590Ak%7dVN SC.101, 5v1)9xLaD "rilp(rtinorIBL twos:, rtz3Lp 4.2,(2x) Al.091

01W(ZII 'Atl.%36104) 'IL334GX 300019,(3212 A01.7.T1 02 d31C9 5002 mairlIpIX p. szo99Dich000 skoopczo l

P.J.;, v12 1Z% Zr(Z 'AVVA A00200d0 93, soodó aork,mj, smeLog

911x2 rusocodpooret. KoAorrl 90 `A(0%1A03 A(01 )p1Z% 52oLli.X4. 510%1202 5301 1Z%(43/11)120,"

SZOVLdselafr .MW.C9rh, 57)3323003 541 (1329 1.)1, 1V% Z10.1b.%1A ZI 3113 '&4.000(12 All-1

MOAF(01O3W. A02.0%0723 A01 pi 51307.3)(Z1O 001, 5o971 592v pox /IQ pix .so)Sa,o32 A0)(09 7190 01 513 5//.%1.000C/2 5tif./SOrr11010A1Z% Sttl1 Z1Z% A4Z(1).3600 1Z% 9olchb gooymq, ?9 Acp.,

Ak239x eooll,moN pox, 'GOA/Op,' COI Aoe..9719o14 kArloo qa, Akmtp)i, : 9 .moloky.mc9 A14_1

513 lr639 ?ell Q029 AOr(21E) 601702011Orkp 91, '4Z3)(20/X2 4/.10270T1).02 Atu A oyao9r.hv A(02. MOCZ2.

Z1Z% 344:113AGD AgAk2rio1 A01 A0111909a AnZ200r.12.3 : .94).9.r.lio93,zy, Ati2dp, GOI A103d2Z

Alttl. 171 A01110dO0223 519 A300ZY;3110% AorgriOLOa A(01 5(neo9ripo 5tia A0L5.Xcl72 A01 A013's(

-30)011 : .AZ1393093. 0.1 Sp 5f/.2,q2 Aoisr,sxic 123 so? A70.41371 45)9pilogAkivot orii,kri 691 `Ao11Fhz9a `z9,d91X.d7,? 5(03,(0200221)(143 A91, 59oLdsAGD MOX,3 113. 1Z% '001 53q30p12

51Z2i15o6971 Sco,nv choil?dxo3.9y 9 61xoit9oitz,1,04) 513 Ascraqurx wx, Arpsoaresz

Atis.2 027? A343131371 Stp,c4r11/.. j, 9 skAetrol, oole9 `sootkplaxmoll s9o3, 122 : J ..spupihoweo?

oo29AnD e '500.1(01) 001 ZTITIlrepd2 k91.9303 13091 122 A33.3)(2 G029 '00XZAOTIO2G34) A01.

AOVN 112 : .5)33okTioq sklaxoolox ski, (1929 5ox.191z12 kocloone 501.3.XV, A311 1199Z% .00A

11AZ1C1MON GOT01003/V01 GO1 1C/32 13r(yI) 030!/:`(%%3 4020r.11 AO .010% 513d917.,172 pm? '513Noord tto6oil53clonprixoixpi lomp si,632 3o 92 Aron, (d)22/.2 (bacons dypoNoolsx `ool,

,tcoldoi,o3 Atoi, Aopold nozapi, cp. 5gAlLGOZZ1A10).1 9 5/LAA(oi, 593,9)o isdoi,o3 ST) 5qA/L007.

-vi,r,rm 9 solzoixN dmi.F.h,o19x) pox 5Q3a w 001001 .5tVAZO/", Sq19v Th%scyttQaoxDi,

-m ch-ovphcoispi 9 o3,3A9L9 ao6woi, oo3,aoo. oA01,9ity1 oolvemoVAGL GO1 5Z13'(10Zd

5t.l..1 323 502%(01002Z% Z1ZTIV0.1Z,310 vc0.31-1 1Z% FC(02 9 'Ow, GO%1A0C/X 001 Ao-rloi Kosy.13,

A93, sp Alokl ski., 19A(OX 9 5cp) SkmFoi, SgAIQGOXV1AZN 9 AOLG90 9123 /4 Al/.42% PO%

`,(4.00AZIAT mlocIxo3,9ri K93. A030 3X.33 52 AkAttFoi, Kg/Am-log 693, sokAtt9,4 lzx 'Z230 goi.oldx

93.D? 131 A3CO3X30Z23 51102 culAkevrlog A01 A013,(V, :5900 500A9LOC/2 COW:3rJ03 5Z(101F.1%

001CI1, C/Ipi 31A.32, .5393CO3() 1Z% 93, Aoxpoord 'sort9,1. Goo sódikri 9317? 9i, int pay, ska9y149 4,9 AsottrI9Kodkyx9 ane2p(99 et990 5c1Cht 141 170% AZd2

-MO% Al1,1 1Z% 90 `Soo2t9i, 5aor02 nr3Xzxa si, 5,13 5-aipplrpoq SlVr(02 5Z1)31(dZ23

1d13X dATOO1D0OVL 1Z% "(1/1", (133).Z 432 5z0.01,tod ve/..371 mt. moil, 9 sx)292sod sk93,7oN

slow:193.6909r sTArcbldsic AgmodX moi.3x9 9dic 9 Fix 4.2 trx, '10=20321OXG3A/Plt A0A13%3jST

1Z1A300Z 10)U12 1,Z% 'AlDGOATdsAvd) ixdo r zsTorx, 9oKir, 5lopc lug] 52o3, A3 1Z% 30(1.,(1C/C3 G019Z 1datj3i 5.2 A3 1Z% 5ors34r?DriJ44 vrirolc2 pox 7,?9)9/.)?

s0i,3/9)(93132, (1),Lq mc 9 Slo9930d2..,zirripchiDD21,. Sorhoox? 9 moT19 Soo1,9die

`Ao:IrY.dz2 1V% 31 /10%114300Z. GOD 50A91 50/J2k2 ginp. chpl AO 9j, .50.3.1.411 -fox 5942.zz

AQ7.-401.0310dIG 1z% A0%1A0/0C12 513X,3 (1029 ZT13Z A013s(30Zd 1Z% A0102A390/2 01 TO% FM?. 'MOZrilp29 A013LZT1%3 1Z% A(9.62 MO1 11 Zrixr,112 sf,too sk1Fliao? ramoK9s)

A/tuxçq. Arlo2ood? ArchcR Aki. ),?12 AOKOT1 20 'A00 AO11 A0114 A0100101 93, 92 uoi.,

0691 rrnOflhIg arsalax gog

dacoromanica.ro

Page 312: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

GOD 6,1:1d31t).T1 A1.1.1 513 5!1.27)X03h7)11, 1X)1C 502X11193D93 1X)It 5929X) SosatiFool) Arlo 132ca,

inki,9dirrirxxit.DAlu, 5p 51d),oX ylsot. 01GOI 1V23V.10d1013q pox `57o222sod SortNorldva

Scoso LZ 97).1iro3?lo moodzyst qa, TO2.13)(1)1tVAV, 31iVC32312 Ati.K31-41019.0 AZLp_IL

513 Agg3X0 5osx% clo .som,(93,Dolt srApri 9 5(;)A!Q(10%)9MN Sortpdtxo.DA(nm 5o71123o)? 502

SoG 0 Kfl. 5(n `loroyfiGG ACO2A39977 1101t 1702/%30973 1Z1C 10.111.1ZdIO 1V1G 101X/22 /MO./. 10`(.2

.53doo. otodit, 5002610 ?BA 30 mod93,rdzoi,9r, S10192) AC0101ri9 60:02 7p2311 5/010200d0 5t/.I KG%

120AGD GI 513 1rrAo)3drxril 91A32 10 irx A302 .519ds.ad7 sisorrd p:)% nantulls 5(rnA2)

¡Y.00 6531916.10231L rlipoloo lortokodu lods3,p712 lo22o 59doo.pdxoo9o 69.o sifqx Aortódo Ac¡rmx1Drd Acp, 5p rdxm mrrioyx Agl Ko)(2 sis rtrisx9im AX/C)3209D1d32 raG02

Pr1 5V1M0A

4r)c(o3L rivp, 53s irx `Soamorioyox GOI AV1d)OZ A4.I 513 11D1G AnnFric)k, A t93,

go, 53 ArrixxR 0029 9LrkJItucrrinzo 1r/t3s r1olt9 sis xiosrhpive .Goo. 59uso/,(.97.1 pox 3dr 54o, z2siriko DDrJ 3x().17.? Altoodzrx rt/toxv2.t2 7?12 `5x2pAodl gm? 50,32093X A0202

V A2 S1,3 5los4Y.Gc4 `p pox .29'X GoKno ,o,xot A/J.34)72x? ,orx rtwrignsvil X)2AlL 77. A1311921(1

io)Xad)ovo,trd /1xxolt AGG `ro,k2219,0o,(94 Alpodonodocom2x, A4_1 G210 5190.'(214 G010y01V(7011

GOI GOA6F01, F./Mt 4,2 .G01 Al1..1,3r.h? A4..1 7?12 ttóxq KOX2 5p vda Sodozdp, As,pLR `Goo,To

52do.rot ço. ivic on,q23.12 5r3s,orrE) 5ti.a, zdoztrxso 7?o, pox, 90 ,ci»? .G02 59odoX 5Goo,p, 0nd920d) ix5GoaxAG2 5isdo, GO2

50A0T1 30(13604 AGC11WW, M1G19.10 Ago, lzx zA2 513 Az3sdvo? pox

A1010A1X11) Alvooksli ì1 gm029202rda,D mxpTimq MOI 52LImodom izx SoAsii2Asi, sE ,E1 .m9Ddall

M92 277% Z2D1)(0111 1ZY, 'AFC(02 rtorap, irx rzrx Soo,f).22-,dsx 54.o.tociA kitov-cir 'scrh

X12 902 5/413X1DIGEI 5t1.1 11C. 6002 5771%1'4 5T/.1 61.0%)? 6.2(pd3t eat1.1 513 12012 .SXIS ALL.0.2m3t3.

por Aoldmasv. sop% 533 (1029 AV1321=1 A11.2

1Z1C M111136? eit1-1, 1Z1C Int1.20177AA3/

AOD0 50h3L 02 010? AOD92 511.67:)111q MA23 A32 51=2 .5r/.2sclr G019V 3XtLip. 7261:473,(

xrp, sgelt)noxraArm 9 solroarqk :;01VAKSI pD% 5G1L7/TIG700

9r.xxv, .maLc/s4 x.,1390

I. X lopo lb 5o2Guxp, u2 mnd 92Z ACO34 MO1 V12 313,231q 1Z1G 50093ODG2 GOI GOrk9ZOrill 101771(12413Z 34/3d230? 411 pc.gotmoa, GOI opoxx 5orq dpus A9ekdi9m-d)

6,d skti.Xdplchrat 5(09x92(lo(matrammvx Acp, 6kA?(OI 1Y `AzdoilLd To% 60AG2A1V,V, 1X)It ripvt dra ottG 9iL A13/.31( pOlt, 4.dX p, GOALQGOXVIAX/M

GO2 GOAK0(01, 32 idsll .skrtitoDocht (Iroolia j t 5tto, v,7ox 9rimd46GG pox sekdo,pq 51p AoldzitGod2 Azirl Ago, `AoxiA2d2Kv, `). .G02910 A0Al21LC/C/11AV, GOXidtWOX rlrx Ann

61.1.7.dr Afiez 513 hOltOiCO/2.3 5ti.MpOSW es02 AO ry9IC1 A0201:1/0172 X/dOldyri 02(102 5p AsTioX.R

1X)N'A0111060,33203V gz ACO229dla, 3X1/...3o23af, 511ocni, 5G3pord 9 royr3Lw `57isolve2 e,o1.9x ,.cp, Al32loacr rossrpitr 5acetyxcr,212 Ard()X Arvat. rarr irm .5oAsirlódsd) codu 9irx mod?lood2t 9 Aialq sq2D)dx scnc,ir 9 (indluvrri durzonir (in A3 120 An1.3231LX)

5(9%120AGD 110% 'solzpilsoloAr G020AG9 )?12 5V1291d/DZ93 5.0d93 florgaval KolracpiLr qa, 519 AZD OTP,Iti:DV(9 goon) 57pAll .sxuezx 5C104d,DX/Xd 5902 1% `02ZO1d(012 51.1.29r) 1,332 LIq9200

6510D3od(m. Ao2oAGG 5(/..6col12.D nori nco33-1-1 nor! 0.3,rat 9 5/1.2, idsz rox 52 :6(9,0/1

Iszx AoRsxlx mpaorronh `tundx/.90 `Am243 7po,xx mroL9da, el.Goroohl SocloldocoaGx

GOI 1V21A92 Aisitis 42 501011 *A23(.101X (01:1p1.2 7)2 5p 5tLA3TIGOT1120,(16 ACO3LANI", (,(91 5/,(:)(92,

`t/.93AGO3 goo, 5114)2 Swamp() 9 ito122274 013(.34 A32 (%)2 ryriaoricht Ist 5ox3o, 5p (..p, irm 'A041 001dG% Aolip, rap, lziotvaxDocht lzx ILA03 7?3. 1X43d2CZ2Z1C 4231(9093 5X/Dr.J.ILZ12

At1.2/7)69a AG2 AQ29V 1101G 'A7J]dGX 1Z% 6771X1)(131 0.1 1V1C 3aL103/3 1Wllux9dov noo,(Do 51011) -rrioro 5202 123 4130 412 5orweGoioxvdoot, `toon321x 5b.a, e,own4 oluZdnuzx (212xv)

/Iry NI? 'Açavidx Wrill.2(00 etcp, mnATIGA70 `AgdGra,o AO1T132 AG2 ACOTh2 hl-0^021:1Zd cASODOriltt

5G331. 01393d02LOCht3 scgsr 45skram/..3il 30 5407? 5b.1 MI/222 ACOI )?2, 32 AGOI pchq ."(9:09Ix AILta,

s.1,021. (OM) 17)v 9 sn2 tvrri-1)2 rAyxis nloachlrrioso AlLo.

3Xis Annx2x mno, AVDG093,(1DZE! 9mo9spirld0 A/1.%7A 142 X21371 A302 .A0203, Ago, God

SOS 0691 gnomis aunaw

dacoromanica.ro

Page 313: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

304 MELETIE SIRIGUL, 1 690

tip ixxX7pEav, jra zat 'cò obv yivo iipzotbv xxi aAisvrcxbv xat pAXtasce Coax:my xatc60evabv Totoktuv kV) iSi¡Xwoev 6 X6yog, ncov a6v Itat 6 tfnro To!) rap6vToç (3t6Moo,

6rc05 iX6Txic TdEC tot5 nap6vzoç cciti)voç aipiastv 60ev StImEon auptativsuacq v.cti sig

inrip Xpcaroti %at ro5 ady.aso; x6ro5 (iirsp .atv ixxXvilf,a) psa6siccv. 'Nu iv Tip

nap6vv catiwt auvaptOrijaccr. ri,) %.206Xou gzow r6 xx,f)xv.a. iv ctyrirl tista Tui)vsúls66)v %%I incept.axwv xx6oXtxlç nEarew; ayroxpar6pcov %at cc60avuiw, iv Sè Tfp ILEX-Xont au yxops6otg ixsEvotc iv rjj ixxX-ricii4 'V&A' apturoróxto vi)v alroysypaNgvcov iv oiva-vot;, rifl xeyva. to pot fiv '171a)6 Xptato5, tr) 86,ix Cato:: el; eil:SEoug dubvag.

'Ev grst rep acorripEcp xxvi tapixpïov, tinb 'A3ptavovreXeco;.

Dositeu prin mila luI Dumne4eu Patriarchul marelui i santulu'l ora g Ieru-salim, prea piosaluT, i prea stralucitului, gi prea gloriosulul gi prea fnaltuluiDoma i stapanitor al Intregei Ungro-Vlachil, DomnuluY Do um loan ConstantinBasaraba voevod, iubitul i prea doritul fiu In santul Duh al smerenieI nöstre,apostolica bine-cuvintare si imbratigare in Christos.

Cartile i conventiunile cele dintre 6meni, earl cuprind intelegerile, Ingtiinta-rile, recomandarile, n'ar fi fost necesare, daca nu le-ar fi facut neaparate r6u-tatea dmenilor. Cand Abraam a cumparat Indoita petera, unde era contract? gicand s'a inteles patriarchul Iacob ca socrul sea Laban pentru pace, muntele depiatra a fost martor. De aceea S3riptura çlice (Geuesa, cap. 31) : i l'a numit pe elLaban muntele meirturid, lar Iacob l'a numit niun'e martor. Unde sunt legile ? undecodicile ? unde novelele ? uncle chrisövele ? Nu (alma asemenea lucrar pe atunci.Buna credinta guverna, bunatatea i simplitatea. Mai tarcliu ins s'au ivit i relele.De acea Dumneleu, dupa ce a vorbit ca Moise patre-4ecl de ile, El cel dintaiaIi serse tablele, nu i le-a transmis cu vorba ; cad, prev64önd la cata perçlanieare sa se coböre omul, Inv6ta pe Moiso sa faca gi el tot aga spre indreptarea6menilor. §i Moise, Inv6tand acestea de la Dumneçleu, a scris dintru 1nceput, prininspiratiunea dumnegeiasca, Geneses, Exodul i cele-lalte, intru cat omul putealesne sa uite cele legiuite, gi era paguba pentru mantuirea lui. i fiind-ca ast-felde rinduiala a dat Eli a pastrat DumneçIeu, sa.ntul Spirit, scoborIndu-se In chip delimbi do foc, inspira priceperea prea laudatilor Apostoll gi au scris Evangheliamantuirii, ca sa avem amintire la timp de cele spuse i savargite de Mantuitor ;ca acestea sunt In deosebf causa orf carul adev6r referitor la desavargita cun6s-core a credintil ortodoxo, prin care ne facem mogtenitorl ai vecinicei vieti; cadfárä acösta credinta este cu neputinta de a fi bine.

Dar flind-ca nu se 'Ate sa se nimicésca relele i pururea este necesar casa, fie ceva potrivnic binelui, au fost in vechime profet1 mincinogl, iar In bisericas'atl strecurat profesorl mincinogl, car! au Introdus eresuri de peire, tagaduindpe stapanul care i-a rescumpörat; gi multi au urmat pieranii1e lor ; ba Incadrumul adevt4rului, din causa lor, de multi a fost blestemat. Dar Dumnegetr6sbuna.torul dreptulul gi al adev6rulul a stabilit indoite arme spre distrugereatrufe! eretice : pe inv6tatoril bisericel adeca ea sa risipösca, minciuna cu cura-tele lor cuvIntarf i cu scrierile lor ; iar pe principiI ortodoxi, ca sa le Inta-résca. De aci resulta ea cel mal piogl imparati, tocmai pentru acest motiv austrins santele shied° ca sa hotarasca pentru neintelegerile ce se ivesc, au In-

dacoromanica.ro

Page 314: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

60717 39

MELETIE SIRIGTIL, 1690 305

tarit cele hotarite cu decisiuni, edicte, scrisori, decrete si cu alte mij16ce delupta. lar in vremea nelstra. repausatul Vasile-Voevod a dat in vileag si a ru§dnatamestecul de eresuri, Impietate a luT Calvin, stringénd la Iasi un sinod, i in-demná, pe repausatul Meletie Sirigos ca sa acre presenta carte spre desavarsitael nimicire. Flind-ca a trebuit bisericel acum tiparirea acestef scrieri din motiveseri6se, a remas lucrul la stralucirea ta ca sa o aduci la lumina, dandu-o la tipar,sa, o publici oferindu-o gratis bisericef de pretutindenea.

C o ast-fel de opera ti se cuvine ca o statua de virtuti i ca o imagine pen-tru supusi, se invedereza nu numal din desavarsita ta ortodoxie si din virtutea tacu care al fost crescut si cu care traesci, ci si pentru nobilul i regescul sangostramosesc pe care 1-aT, atit din spre tata, cat si din spre mama. MT neamultëu despre tata este nobil si vechit, Intru cat stramotml vostru ilustrul Basa-raba voevod, considerat i prin vorba si prin fapta, a facut multe bunatatl silucrurl folosit6re i bisericel mama 14 i supusilor din principatul luï, dupa. cumInvederéza istoriile de la vol, i alti multi nobili Mate piosi dupa dinsul, !litrecar/ si Mateiü Voevod, cel ce a domnit cu cati-va; ani inainte cu glorie, caro aajutat förte mult Sfintul MormInt, si a sprijinit cu mana avuta. multe bisericTdin Valachia si din alte tinuturT, pe al drill i tron i pietate catre Dumne4euo mosten1 Inaltimea ta.

Dar si neamul tèü despre mama este regesc i cu respect catre Dumnelleu,cad eu aflu cinci Imparati ca stramosi af tai: pe Alexie Comnen, caro a domnit laanul dupa Christos 1081 si a nascut pe loan Comnen, care avea ca fiu pe 1m-paratu1 Emanuil i flica, pe sotia luf loan Cantacuzen (dupa cum spune ChoniatesIn al treilea tom al Cronicei lui), cel ce a facut multe si marl fapte militare subdomnia cumnatuluf sëu. Urmas al acestui Cantacuzen a fost Imparatul Cantacu-zen i dinsul tot loan numit. Fiul acestuia iarasi a fost imparatul Mateit Can-tacuzino (dupa cum povestesce acelasi loan Cantacuzino in a patra carte a istorieiluT, cap doua-Oeci si opt). Acesti cinel imparati erail nu numai Imparati dar §iarchiereT, dupa cum spune biserica despre Constantin deopotriva cu un apostol ;de aceea Alexie s'a luptat I clifeiite moduri pentru catolica biserica 1) a aanatematisat prin mijlocirea unuT sinod pe falsul monach Nilos, care 4icea ca con-ceptiunea mantuitorului s'a divinizat Inteun mod firesc; 2) ca pe Pavlicheni, pecall loan Tzemiskes i-a stramutat din orient si i-a colonisat la Filipopole, singurImparatul Alexia cu convorbirile luT, avend i coloboratori pe archiereul Filipo-polei si pe Eustratie mitropolitul Niceii, i-a adus de la eresie la pietate; 3) peVasilie capetenia Bogomililor 11 arse la ipodrom i repede resturna eresia luT; 4) po-runci lui Eftimie Zygaven si a scris Dogmatica Panoplie In contra tuturor eresiilor,cartea cea ma! frum6sa, ca sa fie peste tot in biserica. 5) Lui loan Furni egumenulGanului, si luT Niceta Scite, cel de la Iconium, le poruncl si au scris In contraadaosului vinovat la simbolul credintif; ba chiar el singur discutand cu episcopulMilanului, relativ la adaos, castiga, victoria si trofeele pentru pietate. 6) Conlu-crand cu Godefred i cu generalii apuseni In contra paganilor, nu numal ca aliberat de la Bitilia si pana la muntele Taur semintia ortodoxa, dar Inca pornindcu ostire si pe uscat si pe mare, dand i bani peste masura, a scapat Siria,Fenicia, Palestina si chiar santul oras Ierusalim, Invingend pe SaracinT ; i dacaapusanii nu ar fi zadarnicit In Antiochia alianta cu Alexie, Intreprinderile n'ar fi

dacoromanica.ro

Page 315: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

306 MELETIE SIRIGUL, 1690

ajuns cam au ajuns maf tartliu la ultima peire, ci ajungeh la desvoltare si la omare marire. Cate iarasT a flint pentru ospatariT i pentru scolT, i pentru asilede copil orfanT, i pentru asile de saracT, grea !Ate gas) cine-va pe vre-unul caresa se compare ca dinsul. lar loan Coinnen, dui% ce s'a facut imparat, nu numalpe Persil de la r6sarit, dar si pe Serbi si pe UngurT si pe ItalienT i-a a sdrobitin diferite chipuff, dar si pe ScitT i-a doborit, carI se ridicasera ca nisipul de pemarginea mlri1, avénd cä aliat iccina NascatóreT de Dumnetleu, IntocmaT cum odi-nióra Moise combata pe Amalie* cu imaginea santel cruel. De aceia, cand, dupavictorie, trimfa, in Cetatea Regina, aveti icenia NascatóreT de DumneVeu inteo tra-sura noua, intocmal ca David arca ; lar haturile cailor trasurii le tineat inaltiidemnitorT, iar el insu-s1 pe jos, purtand cinstita cruce si slavind pe Mantuito-rul Cristos, intocmai cum David danta inaintea arceT multumind luT DumneVeupentru miuunile luT. A cucerit i Cilicia i Siria, i trecénd Eufratul voia sa r6-stòrne neamurile si se adóre santul mormint al Donmulul. §i dorinta luT ar fiajuns la tinta, de nu l'ar fi impiedecat mòrtea care i se intimpla ca sa dea in-darat sdrta glori6sa a Romeilor. Cine ar pute& sa spun& despre trofeele impa-ratuluT Rtanuil in contra Serbilor, Ungurilor, Italienilor, Sicilienilor si Agarenilor ?Acesta stringénd un sinod pentru expresiunea : tateil meu este mai mare ca mine,s'a pronuntat In mod ortodox, si suprima blasfemele ; 2) a anatematisat prinsinod pe c1-va cari blasfemaa misterul cel mal sacra al sfintel grijanil, si a in-vederat in mod sinodal ca In prea santul mister insusT Cristos este acela careden, si se ofera. A trimes prin orase i prin sate invatatorf carT sa predice cu-vintul adevaruluT, dupa cum in vechime a facut Iosias predicand Deuteronomul.Avem pentru acésta, martor demn de credinta pe Nicolae episcopul din Metona,la inceputul intimpinarilor lul in contra luI Soterich. 3) Poruncl lul Andronicmarele Drungariu (?) al gardeI, i scrise in contra adaosuluT din Simbol. lar despreloan Cantacuzen ce trebue sa mal qicem ? Fiind-ca in mod sinodal i dinsul re-sturna cele Vise in contra lul Varlaam si Acindin, i Gregora i loan patriarchulConstantinopoleT; 2) a seria maT mult de cat orT care altul in contra PaganismuluTsi 3) a resturnat principiile impiulul Prochor si a demonstrat prin santil ParintTca nu sunt create niel gratia divina niel energia divina. Dar si minunatul i nobi-lul Mateia Cantacuzino a lasat demne ramasite de virtutea luT. Acesta nu este re-nurnit atata dupa neam, cat dupa bravura si virtutea i stiinta ce avea In fie-care arta i tiinta liberala ; cad in apogeul varsteT 14 sub domnia tataluT seu,s'a aratat invingator celebra In contra znultor altl, dar mal ales incontra Persilor ;2) ajunend general al taberilor Romeilor, cu multa patrundere i activitate inteunul

acelasT timp ucise singur pe treT puternicT i ceT mal InfricosatT dusmanT allui; 3) iar dupa ce a mostenit sceptrul de la tatal sail, a fost in tot poporul obucurie nernasurata din causa virtutii la 4) Fiind gonit din marirea impara-tésca de catre loan Paleologul, cu multa marinimie suferi to5te relele meditate incontra lul in fie-care 4i ; si 5) linistindu-se intfun loe, liber de grije, supunan-du-se tataluT sèrz, lasa cu prisos semne de virtutea i invatatura lul ; introacestea este minunata traducere ce a facut a Ca'ntcZrei aintetrilor §i a Infelepciunglul Solomon, si a altor multe, fac8nd cu acestea mal mare servicia lumiT intregTdecat tronuluT regesc. Acestf cind imparatl dud, i stramosi aï te!, savarsindast-fel de lucrurT nu Para rost au fost numitT i reg.( i Archierei. De aceea ce!

dacoromanica.ro

Page 316: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MELETIE SIRIGUL, 1690 807

cincl se fericesc In sinodica ortodoxiel impreuna cu imperatorii asemenea lor. larstrAmosii töT, urmasii lor, au fost toti consull i generali i principi i consilierial principilor, cum erà, mosul t6i1 ilustrul Constantin Cantacuzinò marele postelnic,al citrui renume a strabatut aprelpe Intregul univers. Demnitatea parintésca orechéma unchiul t6u Serban Cantacuzen, iar gratia divina o sanctionéza (pece-luesce) in stralucirea ta.

Fiind-ca deci tu insu-ti etI iubitor de virtute i prea pios i cu frica de Dum-neçIeu catre mama ta biserica, i neamul tèa este vechiti si princiar, i mal alesnum6rand astfel de imperatori i principi precum a aratat disertatiunea, tie ti seeuvine imprimarea presentei carti, care critica eresiile secolului present ; de aceeacu drept cuvint al consimtit la propunerile soliei mele pentru Christos i corpullui (care este biserica), pentru ca safiT prenumèrat in catolica biserica In secolulacesta, av6nd fala inteinsa impreuna cu piosii i scutitoril Imparati i principial credintel catolice, iar In viitor, sa fii in corul lor In adunp.rea primilor nascutl

inserisi in ceruri prin gratia Domnulul nostru Iisus Christos, a carul glorie esteneperit6re In nemarginitele secole. Anul mAntuirii 1690, luna Mal, din Arianopole.

In a doua prefatADositeiú, Patriarchul Ierusalimulul, incepe prin a spune cate relepricinuit de erezil, face istoricul pe scurt al reforme! lul Luther, gi apol urméza astfel:

Eic Tb grof; avspin zat CiXXoç Tic lwavv-rit; 6v6itotzt, v60oç u[bc Ttvbc

),arivou ispewc, toúrixX-tiv KaX6tvos xat, repvcovrag ra 86yp.ata to Aourepoo, iabartioeva;:pestv, -7¡tic 1,.typ.a tt racubv r(5v arb Tor) aidivoc aipiG-swv. Aocrbv ixip.acr. 'rat 2aXou;p.a0-rirac xai gascpav ataT6pouc xat p.eyiXouc T67TODC eibaewc xat T(70-1, popeEcov p.epcbv

etc 7Y(41,-/r) tukv. 'AXXa v roòç EICOCSEV cdn6. ileopkii0laav va fAcpoov tb cpapp.ixt

TOW OE p.a0-qral TOW xxi el; ri-sv avaroXixilv ixxX7piav.Kai VI xxi 7Catptccp-xs6ovro; KupEXXou ro5 Aobxap-q etc licovatavrivobroXtv, Tat-

verat gva pt6Xtaiptoy gaTva etc KcovaravrivobroXiv, rozoip.evov etc tip rape( tac NAXzeicl'avvobav, reptizov exxvonta anta.0%.6.) xsifeactux xat Tit:sot:Tag ipoymlastc, etc 6011a TO5 ratpt-arizou Koplaou, 7E64 'rap va -11TOV a6v13eltc to KupEXXou, xxi. vet X611j1 &LC tobril elvat 7Cíl'CCq

; avaroXtx-iig xaXa xat airrb iirov 67ro5 reptexs rilv xxXeivv aZpeatv. Ilept-size ai xat etc tip &FL-0 plav intoroXtv XtLvLxìv, 6ro5 itpavepcove mi.); va iiTOY Tocceírril

Exaoitç ro6 KupEXXou. 1'ot rò f3Xov gauw.ev ç rò totvew T-Tiç KCOVCSTaVTLYOU7C6Xecoç roXXiiv

abizucitvì roXX-kiv Xbrylv tò rpcbrov, Frct 6 Kbp:XXoc gnap.e ri¡ xp6vouc narptappl; etc Kwv-aravrtvobroXtv xxi aXXouc r6Gouc xpóvouc rirac etc 'AXeeivapetav, ta t note rapexXtvcov

rìçs3r3s6slag iivcopío01, Ewa 1.1.i.xteyca. xat áp.ewvoc isEscomv 6p068oa2, xat etc vic

114-zaq, 62roù sIzev Oso,firrig lep000X6p.uov p.e Toù; autmoòc 6ro6 iClzolínav vat ii7COS-

vt;) ouv rob; aytoug trjnouc arb tobc ?ip0oa6eouc, iitov covtopo; axpo; %at poy¡Obc ro5lepoaoXbp.o)v, xat Etta va tbv ile-a6pouGtv oi 6p06Soeot TOCO6TOV 'tat va axo6couv va Sus-

Typiltai rb tcepirlp.6v rou tivop.a, itapatrovto riXtv pXinowrac 6 libpiXXos va Cfl iteta

ruyTav6pomv Tor) pt6X:8xpEou xp6vo9ç va tthl ipagqi tErcoza ivarclov Cuv xepaXaí-

to, %at !Le Tin) atunrilv robs-qv va aEayd brocptav siq rb xotvbv, iXuro5vro. T6Xoç 7c4vrow

rcap6vTono Eîç ruv Ko)V6TaVTC11067C0XtY trj CE XEiallapeEOCC %at TOÙ clepocsoX6p.tov ilri,

TO5 Beppoiac KopiXXou, rarpia.pxou Kowaravrtvour6Xecuc, 7COCIriaVTEC a6voSov arex-6pu-

av 2)rciv. 'A XX2c 'a) x/ixbv Sev gr auf3ev i'coc za6r tstì tv; bro5 irayy6XXovrat vaata,)0evrebonv th rijv aoTiav roo; sty xa0oXix-sriv rftLv, xat eIvar. 3p.coc tb gpyov roo; Tb

a).10:V6V Va aTcovE:o.)vratv. va orpate6covrat p.e xatapyoup.ev-tiv aoTtav TO5 aiciivoc

dacoromanica.ro

Page 317: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

8O8 MELETIE SIRIGUL, 1690

O6TOD %/TEE %IN xx0oXt%11; iriatecoq, 7tEtpecCovreg xai p. tbv X6yov zc 11 6ovaatsictv

'rob; apOoa6ouc T6)aoug sr; t rìv Aeziav xat Attcpaviav %at Iloacatav xat 06%patycovek xXivopv el; vecorspiap.obc, eiíptaxov altiav tixa 6rt 6 Iratptipxri; TWY trov

xaX6No;. At& toiíro 7rapoeuvótievov tò 7cveia to5 Sob= MoXao6Xazia; 13a.gtXeiou

1oe66acc to5 Aobrotikou (xatayoltivou ircò tb 'AX6avtroz6)ptov 6ro5 ISEIT/L El; tv Maaiav,

trot Et; Ti reptro5va61, %at gzovro; Tò apxatótepov aúto5 yivoq, àrró vìç Maxsaovia;)67cò C Osiac rpovotaq, gyps*" el; Aeziav, El; Tò Kiataov, %at el; rip, lieyiktivabvoSov Eig KawatavrivabrcoXiv- SEv iXuri¡Ol geoaa, &Xk& atsa%óprcias ta zp-41.1.aza ()nip Xpc-azo5 rcitucoXXa, xat auvexpórrias torrtwilv abvoaov el; Ftdtat, irt IlapOeviou yipovtoq, na-tptipxot), KwvaravrtvourróXmc, Itapóvtow XEyitcov Gt7C6 TE KawatavtivGurraeo:; xat Ktaipou,(t airro5 to6 117itporoXirou Twaia; Ilirpou Moyila TO5 TiXozpiatou %at Tep 6vst 7CMVLE-

ponectoty xat avaOsp.ittcsav 're( xsTaXata 'cobra %at tbv auyypaTia airci,v. Kai, efiel6tv

iataX5071 a5vobso; xat elpiivoicot-4071 %as& tb icapbv Twaía, 6 Elp-rip.évo; Bacastoq

663ac, etv xak& %t ixaiLs roXkaiq iXew.oaúvat; eig th rarptapzeiov Kcovasavrtvowc6XEw;

%at el; Tá itovaartjpm 67co5 eic tbv YAOwva, d eIze a6)ast xat empivta 8(4 xtXtà-Sec cpXcopia orrotptxx xat Easxpeitoas Tbv aytov TiTov %at 2iXXcx 7roXX& tota5ra gxatiev,Elto4 to5 ipZwq xat toyro ate( roX6 xat irrapaxiv7lae p.aCi ¡Li tbv irlvaiccinctrou xat rav-euXa6iltatov rarptipmv rifI; PaaiXiao; Kowatavrivotnt6XEU4 IlapOiviov TbY 76povra, tvatakriffeivta ata41xaXov MeXirtov và azeatiall rapo5aav 3i6Xov. -ricaxoblat; ai axe-

voç xt anyyp4aq ävitpEIR [Lb Tet xvfikata xat thçtiaaapa; ipwrilaet; to5KuptXXou. atapas Si itekaav xxX6tvotip xxxotrimavtay, xat iabirtiss Tp6Try iixeiptaiou rdw

Eijxat 6p06aoiov a6Tp.x. tb ptaXiov sciymarov %al o6aevt pavap6v. Cum-

eXTIOEvro; yàp t iovtag TO5 Baackatou poi668a, ILSTiTCEGOV %t rà CO5 XupEiou El;eivoliaXiac xat it4Xtara el; nvozetav rÌV a6votxov TOE; cpoCoulLivot; tbv 7túpiov.

latiov a& 3rt, irepircou tò 4x6 gto; aturylpiaç, 6 iv Kwvaravtivouna rá,-vì FaXXtaç iCtit Curb apxtepsic Ma; xat acr' a6zo5g roòç narptecpzaç

avaroXtg ixxX-tiataç et; Ti rapt rEaracog gwpatpov, xxt iatiAaat ItoXXotxat ail %al t iv KwvaravtivouróXst ispi a6voaoq. 3te xat j.etç 'EyzEtpiatóv TE gXS1XOV

xxX6tvExiig cppsvo6Xx6staç ioxiMaap.iv,rò 6ro:ov xat rò vtuz6vre; eraasOs tip)airiav 6no5 iy6p3'ov Ti TOLa5TM atrupiv.:Lara oi KiX:ot. Et XOóvva vgret 'cc? mow,-

pty %vs' sic; BxazoluroysavE/v, ia-2-4071aav itv oi el; rip 'Epaskiav 6p06aoeot 'rob;

aWawiLsv Tíroza a6vowrat vec aroxptvontat tcbv KalfAvaw, 6roti tots);

iVOXXOTY3CCV XMTi TroXX&, %at s6piax6lievot el; Xoytailby và 'rob; porifkamiev, xipirt Xpia-

rot), e3pollev ttv napoiíaav (3E6Xov ro) ILaxapitou Eupiyoo 6rofi Errap.sv àvcotipto, It at

atsX06VTEÇ woXXixt;, stIpop.sv btavtv et; 7CiCMY i7C6v.ptatv taw totobrow aipettx@v.

vp&cov, órt etvai .6p068*; v v cdtat abtivovo; r-4/.60),Lxt axxX1GET Sebrepov, ircL el;róXa Tex Ccvayxata àzoxpivErai, xat p.i tbv ixxXlataartxbv X6yov iràaav ctipertxtv repóraatv

iivatpet xat ataXbet it); apizvls Eat 6v. tpitov, ÓTE 6 tia%apirg; ixeivoq aurp4a;xpeo-tov akrivi%6., 3arepov elq %otvilv yX(balav, %at abvetat xaOiva; xptatia.vb;va gz.g Cur' akilv paXv oyleamy. %%;. ilearirCa roXXot tcbv iv BXxxopioyaavi eiiyevcbv

aktiviCovtEc Tex roXX& el; rip yX6yasav, 06kouat ti¡v iistania.g eiíxoXa el; yX(i)aaav pxec--kx-riv, 6ro5 và yevt xotvil 6)'fiXecx el; rdoavrìvixxX-riotav. iauvii)ap.ev Xour6v%It tb littézspov 'Eyzetpiatov El; i'va t6itov, V./E OiXOVTE; vi Tee piXolisv el; tbv rpoyeyo-v6ta rap' viov tbrov, viapv11811:iev xli cirb Ti; dmarAltaaia; TO5 poü xatCtrò rrwxstav !tag.

'AXX' iv tokotç 6 vurfíoç rfjixxXlata;, 6 tiovoisviiç co5 05of uEòç,%-tia6tievoq

dacoromanica.ro

Page 318: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MELETIE SIRIGUL, 1690 309

Tor) Xn.o6 ayroii, iiAcix-rirss xat mûeivteniev 6ixXmitscpenasoc, ?6áto wdiksphsasocn.606v7; 7CiC114; Oirotpo6XxxEac zòptoç 'lioavvylc Kwvasavri-voc Mraoapatucaç f3os66aaç. (tot.a xal y6vow zgosofi 'tat avcaporig ie6o6c xat iroXtsgag ivttpirou, xat !LammC-fiXontvç ópeoNou Iríosew, e605c 6ror) imvúarztLev a?)sq), npea6s6csaysic nrp Xptc-soti, iSi!azo Lata zapic sty arriimv, c7.)ptas va surcwet f3E6Xoç Roam siiç ixXaci-Isp6s7Hc sou, xal va p.otpao0t alç Tok (3p6oagoug Scopeav ix tapouc sfiç ivIrriX6rgsocairrOb. 'AroSezdtievot cAv shy f3E6Xov erwaes, Seóp.svot TO5 xupEou '1o5 Xfxaso5;)7rip 0rsin4 x ippotiig zara.or4sscuç xat Icos7&fa; so5 axXaprposasou aiiesvsbc xatxotvor) ispyirou. 'Avaitvtimsse <Si atirìiv iLè inttiaitav xat aotpEav nveutLastxily, Tv;gzovre; sty ópO6aoiov 1v6r3tv rçzal3oXEYSN nEarawg arapitporcov t'yt tç aicovEou COYFIC

ziptrt to6 cantpog Lthy Oao6. (!) aga at; sobs alciivag.YEy grat 'rep ocorripET )(ma. piya. 114:Coy, iv 'Mpt.l.youzaEt.

lar in anul 1538 s'a mal aratat i alt cine-va numit Ioan, fiu natural alunui preot latin, supranumit Calvin, vi luand dogmele lui Luter, a stabilit oeresie, care este un amestec de WO eresiile v6cului. Al facut i alfi vcolarT i attirit la credinta lor diferite i marT tinuturi ale apusului vi ale t6ri1or de nord.Dar nu multumit acésta ; ci discipolii lor au voit sa arunce otrava lor vi inbiserica rèsarit6na.

inteadevar in anul 1633, sub patriarchatul lui Ciril Lucari in Constan-tinopole, apare fart veste o cartulie in Constantinopole, tiparita la Geneva delanga muntii Alpi, contin6nd opt-spre-çlece capitole grecesci i patru cestiuni subnumele Patriarchului Girl], ca vi cum adeca compunerea ar fi fost a luT Ciril

sa ica ca aceea este credinta bisericei resaritene i daca contine& eresiacalvina, cuprindea la inceput vi o scrise)re latin6sca, care invedera cum ca o ast-fel de lucrare este a lui Ciril. Acésta carte a pricinuit comunitatii din Con-stantinopole multa nelinivte vi multa intristare, mai intal Ciril a fost 18 aniPatriarch la Constantinopole i alti atatia papa in Alexandria vi nici-o-data nus'a invederat ca se abate de la pietate, dar Inca de pe amvon predica ortodoxiavi in luptele pe cari Teofanes din Ierusalim le sustinea cu apusenii, carl cautatsa curete locurile sfinte de ortodoxi, era de aceeavi Were cu dinsul vi un stravnicajutor al patriarchului din Ierusalim ; i ava sa-1 cun6sca ortodoxiT, ca atare, viapol sä auda cä ilustrul luT nume se pangaresce, s'au turburat ; apoi iaravise intristat v646nd cä Ciril traesce vaso an! duptt aparitiunea cartuliei vi n'ascris nimio in contra capitolelor i cu tacerea luT da de banuit comunatatil. Infine, fiind de fata patriarchil Alexandriel i Ierusalimului, i Ciril din VerjaPatriarchul Constantinopolei, i facdnd sinod, 1-au desmintit. Dar rtl,u1 nu se oprlaci ; fiind-ca catl-va, earl se pretind cä sprijinesc cu Inv6tatura lor biserica cato-

iar adevtirata lor munca este sa se lupte i sa se alieze cu lepadata Inv&tatura a acestui secol in contra credintei catolice, ispitind vi cu vorba i cu auto-ritatea exteriòra, pe ortodoxii ruvi, vi in Polonia, vi in Lituania, vi In Podolia, viIn Ucraina, ca Ed adopte innovatiunile, au gasit vi o causa bine-cuvintata ca &Ilea

patriarchul lor era calvin. Pentru acésta spiritul ducelui Moldo-Valachiel VasileVoevod Lupul (care descinde din Albanitochorii, call se aflati in Misia, adeca in ti-nuturile de pe lana Danare, i av6nd neamul luT mal vechit din Macedonia) ati-tat fiind de divina provedinta, a scris In Polonia vi In Chiev vi la marele sinod din

dacoromanica.ro

Page 319: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

310 MELETIE SIRIGUL, 1690

Constantinopole; nu a crutat cheltueli, ci a risipit Mite multi bani pentru Christos,si a intrunit un sinod local la Iasi sub patriarchatul lui Partenie din Constanti-nopole, fiind de fat4 delegatl dela Constantinopole i de la Chiev, i insuslMitropolitul Rusid Petru _Moghila, hibitnral de Christos si in adev6r prea skit ;at anatematisat aceste capitole si pe scriitorul lor. i Matti, ce se disolv6, sinodulsi se pacific4 de o c,am data Rusia, numitul Vasile Voevod, desj a Wilt bun6,-tag prin multe milostenil la patriarchia din Constantinopole si la mAnastirile carisunt la Atos, dedese i patru qed i doue de mil' de galbed unguresci si a scapatde datorlI Santul Mormint si a fAcut multe altele de felul acesta ; totu-si i separt a i ac6sta face mult, i indemn4 impreunti cu prea santul 1 prea piosulpatriarch al capitalei Constantinopole, b4trinul Partenie, pe profesorul de peatuncI Meletie ca s6, Intocm6sca acést4 carte. lar acela, supun6ndu-se, o serse,resturn4 cele 18 capitole si pe cele patru cestiunl ale lui Ciril ; si a nimicitori ce rea uneltire a Calvinilor si a COUSfilltit dogma ortodox6, In chip pios Inteunmanual. Cartea ac6sta Insä erà, necunoscut i nimenI nu a v6dut-o, cad, fiindgonit din domnie Vasilie Voevod, at cAdut si ale lui Sirigos in anom.aliI i ma/ales In saracia care este convietuittrea odor de Dumneget tem4torT.

sa se stie inc4, cä apr6pe de anul mAntuiril 1670, ambasadorul regelul Fran-cid cerek de la 6re-earl archierd i chiar de la patriarchT insid parerea bisericeir6sAritene relativ la cele ce scriat despre credint4. Multi i-at dat i deci Fesi

tul Sinod de la Constantinopole, cand am proiectat i nol un manual critic al ne-buniei Calvine, rat gAsit si rat luat. Sciti causa pentru care Celtii cautat ase-menea scrieri. ApoI, ajungénd la anul mantuiril 1680 In Vlachobogdania, ne-atrugat pe noi Ortodoxii din Ardeal, ca sä le dam 6re-care scrierI, ca s6, pót4 r6s-punde Calvinilor, carl TT sup6rat peste m6sura, i afiandu-se fu alegere, s4-1 ajut6m.Am gAsit, din gratia divina, acéstA carte a repausatuluI Sirigos despre care amvorbit mal sus i, dup4 ce am cetit-o de mai multe orT, o g4sir4m capabil6, dea respunde unor ast-fel de eresil : ma/ intal este ortodox4 i 1ntru tóte conformAcu biserica catolic6, ; al doilea respunde la Wt.° necesitatile i cu vorba bisericéscasuprima ori-ce propositiune erotica si o distruge ca pe o panz4 de pAianjen ; altreilea cä repausatul acela scriindu-o mal intal in elinésca vechie,_a, tradus'o apolinlirAa de tóte ilele, i fe-care crestin pa° avea de la dinsa un mare ajutor ;

mal ales a multl dintre nobilii din Vlachobogdania, cunosc6nd bine limba gréca,voesc sl o traducl in limba romandsc6,, ca sä devie de obstesc folos intregeybiserid. Am estras-o deci intr'un singur volum impreuna cu manualul nostru sidorind s4 o d4rn la tipar, nu am putut din causa nestatornicid vremurilor si as4r4ciei nóstre.

Intre acestea mirele bisericei, unicul fiu a lui Dumnedeu, milostivindu-sepoporul su, a bine-voit si a indeplinit-o. Prea str4lucitul, prea piosul, prea Inaltuldomnitor al intregii Ungro-Vlachii domnul Ion Constantin Basaraba Yoevod, caunul care este si de neam bun si de crescere pióst, ocarmuire virtu6s4 o malales zelos de credinta ortodoxa, Indat4 ce i-am atras bAgarea de séma, trimitén-du-1 soli, pentru Christos, a priimit cererea n6stra cu bucurie s't porunci sa setiparésca cartea cu spesele strAluciril sale i s4 se impart% la ortodoxi gratis dinpartea Inaltimil sale. Priimind decT cartea, rugati-v6, cer6nd de la Domnul nostruIsus Christos sttnAtate, stare paclnia i mAntuire pentru stalucitul domnitor

dacoromanica.ro

Page 320: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MELETIE BIRIGUL, 1690 311

binefOcAtor ob§tesc. Cetiti-o cu atentiune §i Cu spiritualO intelepciune, pentru-ca,avdnd cunoscinta ortodox4 a catolicei credinte neclintitA, FA, obtineti viata ved-nic4 prin gratia Mantuitorului Dumneqeul nostru, a cOrui glorie este in veacuri.

In anul mantuiril 1690 luna Mal, in Adrianopole.Pe f. 7:

Bioç .111616riot, 'roí) Eveiyov avyyeaplç maeec zIondiov naretoiexovWeoc1o2.1,uov.

MeXitto; ispop.6vaxo; EopEToo TO5 iv Kpilr7,1 Xiv8axo; 7ivv-ritia xatilra.L8a601 Si Te( Xotva ypip.p ara xat T'O WYAkonataeíav rey& MeXerEcp ispop.ovaxy Tq)13Xaarq). Eira *a7reX0(.$)v eig 'IraX;.av j.Os v liV XoTotilv rape( o'fDq rj KopuSaXXEZ.

roptzv ii.a.Orip.artxtv xat tp001.Xà sig Ilivrweav. 'Eravspz6v.svo; si; rtv 7C(X-TpEal 7Evsza.t ispág si; Ko0-tipsEav, aretat iv r Kp1t oòx v ktoxorog 6p06-Soeog, iimparotivrop TtbV Beverímov. A:Siaxcov Si a7c' axxkrisEag si; TbV XivSaxa TòvX61ov ro& Osar) acyfe.); TE xat 6p0oSege4, inseouXe0sro 'rape( TLVOC ápZ0VTO.;, jog Siiesv TixxXotiafrztov a+.)ro0 aeatptov V rai; 7rpig ixstvov zpoopipsot. fiyove ai %al iiiobi.o.svo;si; L.I.ovaartiptov xsEttsvov El; TO5; v rat; azolrokuta.:; flp4esat TepotLivou; KaXo6g At-p.ivag, av gi aneX0euv eig irpoax6v75r.v 6 isvep&X/; Ti); Kvirrrjg, inirpstk rol; iStotg cppá-roplt Xstroupistv av Ti) ixxX-tiaEa; ro0 ii.ovagrqr,Eou. &XX&, co0 apz-vo5 &arokrillavrogI.Lovilg, 6 111eXitto; oins ärpixsv Espoopyllastv roò; e'pOoSegoug 7cptv 2t) rovidaat aymt.o.bv

`61rsp coti i7tt600ksúovrog airrip 7Cpopprieirrog'crtpxovrog KowaravrEvoo TO5V01.1.ACiV1.7TEEX7.VT0q T(1) TEVEpiX1A, alC00.0804 Tsvop.ins 6M'atta-11V= TbV avOponrov TO5 Oso,s6tv Xa6drd ixdvo; iizo3t8p4axst sis 'AXseetvapstav. ecf,' ILTiv6actvrog aiïtcp co6 Kcov-

GTCOTEYOU7C6XECOg KupEXXou TO5 Aoolvipscog, aveclerat sis Koresravrtvo6roXtv, xardc aczk'grog, xat gyjev rhv orx-,,v 3icor av r Xpoaorciajj iStSaaxsv iv t ixxk7aía. ilOntor".); xat

OsoXo7txo5; X61oug, xat yex zoXiiv airoxaraortiaag iSíSaaxe Tpa.p.i.i.artxtv xatva; to5; pouXoliiivoog gtog co() XO' g7.0t.K. l'Art co6 Kftworavrtvour6Xecog IlapOevtouco6 yiponor;., bcitilf61 est.ç l't itov vas& 'mil NotaEa; floploupEou xat aovsgripa.vroEV.I.E3E l'Eta T(i)V 13610)V TOTC:XlIV a0voSov, tp.s.Xsfq. co) aot8f.[Loo BacstXstou pose6Sa. 'Era-vsX0csev è Elq Konsravrtvo6roXtv iv ira: azp.S', %al vil XiToo apiaxovra T(i) T6TE Kwv-

aravrtvo67toXso); IlapOsvEy rip 8stycipy, &XX& t 807.05VTI Ti) &X.riOsEac, T0yaSs6srat si;

niatov. 'Avayxata, S' a.1TEI, EtVIZOEig si; Kwvara.vrtvo6roXtv, p.aXtora irpe; TVIlavarArqv, éppivia co5 Kalaapo; TbV xx1 rStov aûro0 p.abirtv, iXrcES0., xat xxvivollascç6.1.LsEXtxrov roi) narr,t4pzou riv Otv.bv, dor oS-sitist el; Ktòv (sic) xat rà; ixstasxxi, luz&cìv .xívOt) 7.a.01Epestv ii tìv azi TO5 7rxrptap7LXoi) 6p6vou Ce7to6oXtv, avayezata.TiOt; irt loavymEou si; KopitavrtvobnoXtv, xarotx*sa.; si; CÌV rporipav aiyrofi xarontiavsi; rtv Xpoaorviv. fliXtv 7Catptapzetíacarco..; tc6 Ila.pOsvíou, a.roaylp.si sig Tp6yXta.v,

13cOuvtaxiig 'Arap.síag, gO)C TO5 CI.XV gTOO;. TEXsoniaavro; Si ro5 flapOevEoo,

rpoazaXsizat úrcò to6 'lieavvotEou, xat xiO/rat irXLv sig rtv Xporsoirraiiv. Era. 1.1.ET& 860

ILET(i)X.7i0EV Si; cuy 'EkrE8a si; rel Kovro(3xaktov, gcos q.x 'AXX' irstat auvi61 T6TE

ropxae&, Vsi; Ti ivaixarov f3:6Mov T6)V av elspoaoX0p.otg ra.rptapxsuoivrcov

p.sri6ii si; rbv rakarav si; TbV Xptativ r(i)v Mrroaravtow, gv0a StarpEecov veréarn reívacertipty, &7rpt.Xf.00 te', filLgn xoptazti, itciw eu'v i6SOIldiXOVTa. Urc.4. Tò

oci)p,x cdno6 ix.61.m.csav uvi; eig Tp61Xtxv sic Tò ilovaarilptov Tcin ItTEcov Ucrpwv, xact gOlt,boty

Ma0vrat Si e:6TV) gst no: 'Apaivtog EspotLóvazo; xat rveutLasocbg T6)-Y &V Kowatav-

dacoromanica.ro

Page 321: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

312 MELETIE SIRIGTJL, 1690

TC.10007Caet einev6v, xar' vrç r(T) 16Ey ScSaaxiXy V ty) xarec Xptatbv C(C-0 ropeu6p.svos.

xat lwavvins HorpopErqs, 6 xpw.a.tEaas TcpGyros ópayouv.divos tç Caaliavtx-ris pa.aEXE:ac

els Tip iyhkozirriv órttavtxtv 06pav, xat víiv eloi:t iv Tel) pEy repteuv xat Ccbv errcepEiXXos cpporipet xat eiy3e634. 8tarpirec yexpV roXtrocars clpeTais Irpocefucbs, xat CliXorriis

iattv axpos o5 compEou xatgrpoaxtrrtroti Triovt.a.zos xa.boXtx-i7s exxXEas.

Eaveypain Se Tò rcapbv Pc6XEov xaTac T6)v xeTaXaícov Tor) KupiXXou xat Tciw eporril-

avow xat el; T&C xoptaxas aou to6 zp6voo 61).0Eas. xat T6/./.0,3; TpSiq els aLiTopa (Alt&

eiTExq rpa?-71s. xat [Lap6pLa roXX6w p.arr0p7ia4vrow els To6; axstvov xa.tpo6s.

xat xat 'Op06a(*)v Xeyoliertiv `Op.oXoyEav, auveypaq,a.v p.ev 'Moot xat 6 KtaE6ou

11r° okos iSt6p0coas irpozpon tilç iv ftaahp auv6Sou. AleteTpaas Se xatvefav to5 'Optyivous t cpbs irtaroViis ârc6 Ttic XartvE8os el; tilv eXXiivlaa.

xt Toti 'lioavvou KavtaxotAlvoii, `Pov.a6v aútoxpatopos tò xaree TO5 TOvtxoí"), xat

/vas=6ra TOti loucravtavo5, xat 1-tv Nop.txtv inctop.i¡v Moms xat Kcovara.vtEvou T6ivpx3cX6coy einb ti alvtx-Ils yXdrcrt¡s p.erilveyxev el; rcCtiv Tpiatv, rpoTporrij rocli BacAsEoo

Erpoe66Sa.

Ttq è f3o6XsTat xat ttv Cwilv aûto5 yv6va.t 67roía Tic ,jv, GuyxpEvas aûrì¡v tis0'

&rot) V [3o6Xocro ayEcov ispapzeiw, lcrtiv aiyri(v) xat oûaev i!karcov yeyentiev-tiv

e6p)aet.

-Raja lut Meletie Sirigul scrisd de Dositeig , patriarchul

Meletie ieromonachul Sirigul s'a nascut si a crescut in Handachi din Creta,a Invatat carte la Ieromonachul Meletie. De aci, plecand In Italial a studiat logicala Teofil Coridaleu, iar retorica, metematicele i iisicele in Padova. Inapoindu-seIn patria sa, devine preot In Citeria, fiind-ca In Creta nu era episcbp, de Ore-ceera sub dominatiunea Venetianilor. Predicand cuvintul luT Dumneçlea pe la bise-ricl la Handachi In mod Intelept si ortodox, era persecutat de un nobil sub pre-text ca nusT scéte potcapiul cand vorbesce cu dinsul. A ajuns i Egumen lamanastirea de la Calus Limenas cu hramul Faptele Santilor Apostoll. Venind acigeneralul Cretei ca sa se inchine, a permis fratilor si propriI sa celebreze servi-ciul in biserica manastird, lar cand generalul a plecat de la biserica, Meletie nua lasat pe ortodoxI a slujl pana sa nu faca sfintirea ape in biserica. Nobilul careIl persecuta numit Constantin, despre cure am vorbit mg sus, anunta acéstagenerauluI si se iea intelegere ca sa ucida pe omul lul Dumne4et. Acesta infor-mandu-se, fuge in Alexandria, de unde fiind chemat de patriarchul Constantino-polel Ciril Lucaris, vine In Constantinopole la anul 1680; isT iea locuinta laCrisopege i predica in bisericI cuvintarT morale si teologice; ba Inca a deschis

scòla unde prod& gramatica i sciintele la cel ce doreat, pana la anul 1639.Sub batranul Partenie, Patriarchul ConstantinopoleY, a los trimes la lasT impreunacu mitropolitul NiceeT Porfiriu si a constituit dimpreuna cu RusiT sinodul localde acolo, prin ingrijirea ilustruld Vasilie Voevod. Reintorcdndu-se In Constantino-pole In anul 1614 qi nevorbind pe placul PatriarchuluT de atund din Constantino-pole, Parteniu al doirea, ci dupa parerea adevaruluY, este is_gonit la IasI. Silit denevoie ca sa se reint6rca in Constantinopole in speranta sprijinulul luI Panaiotdragomanul CesaruluT, fostul luT scolar, a Inteles ca mania PatriarchuluI catre din-sul este neinblançlita, pribegesce la Chios si in satele dinteacolo, iar dupa cateri-sirea i depunerea Patriarchulul se reintarce din not, sub patriarchatul luT Ioani-

dacoromanica.ro

Page 322: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MELETIE SIRIGUL, 1690 313

chie, la Constantinopole, si a locuit In casa-I de mal Inainte la Crisopege. Dupace s'a facut patriarch din not Partenie, fugl la Triglia, sat din Apamia Bitinief,pana la anul 1651. Murind Partenie este rechemat de Ioanichie si se as8z6, ia-rb.sl la Hrisopigi. Apol dupa dol ani s'a stramutat in Elpida la Contoscale panala 1660. Dar fiind-ca aturici se intimpla incendiul, pe care l'am notat in cartea aun-sprepcea a patriarchilor din Ierusalim, descinse la Galata la Christos al Bosta-nienilor, unde locuind murl In anul mantuiril 1661, aprilie 17, in ;liva de du-mineca, in varsta de sapte-yci si opt ae ant Corpul lul I at dus cal-va In Tri-glia, la manastirea santilor Orb*, i l'au inmormIntat acolo. DoY at fost scolarifluY : ieromonachul Arsenie duhovnicul nobililor din Constantinopole, care calca peurmele profesorului lul in traiul in Christos, i Ioanakes Porfirites, care a func-tionat Intal ca dragoman al Imparatiei germane la Malta P6rta otomana i acumInca In viata petrece i traesce mal mult cleat ori care altul in cuminteniepietate, cad se distinge prin devotament in virtutile cetAtenesci si este Mitezelos pentru mantuitòrea Inchinare la catolica biserica.

A scris cartea acésta In contra capitolelor luf Ciril, i in contra cestiuni-lor i Omeliile dominicale de peste tot anul, i trel tomurl asupra diferitelorversete din Santa scriptura, i marturiile multor martiri din timpurile lul ;marturisirea Ilisa ortodoxa, pe care o scrisera Rusil i Petru al Chievulul, el acorectat-o prin Insarcinarea sinodului de la Iasi. A tradus i esplicarea scrisoreiluf Origene catre Romani, din latinesce In grecesce; a tradus Inca dih limha elenaIn frasa pedestra scrierea imparatulul loan Cantacuzen In contra paganatatif,institutele lul Iustinian, i prescurtarea de lege a Imparatilor Leon zi Constantin,

inclemrml, lui Yaaile Voevoci.Dad, cine-va voesce sa cun6sca ee fel era viata luI, comparandu-o cu acea a ori-

carui voesce dintre santiI ierarchi, o va gasi egala i in niel o privinta inferi6ra.

In part,ea a doua a cArtil, adic In Manualul Patriarehului Dositeiu, la p. 28-29, se afli%urnAt6rea scrisóre adresat& lul Vasil° Lupu de eAtre Sinodul din Ia§1:

'En-tarai xi-1g Iv riaolc,9 avvddov iij la,ap,n-eortirco xcei itlEy alorreErrEar dug ctovxl, 480crEi9E1vdry oes30-ivr1l xcei iyEsudvi rrthrç Mo2dofh2aziag, xveiy xvehe 'hoávvid Ea-at2EIT fios.fidckr, awrwiav n-ctea

1,4

/6v V 64 C01064, 8oòi ileya.Xonperiora.Ts, vínotg ix8otivat xai tee oovoSExat Tafnt

Triatmlata. 'Enet8-11 rip Got otívOltLa 868ontsv xtíptog to0 elm ixxXriotag aim&rp6p.azov xat tciw d.pioeow Tawov xaraXtirtiv. oi 1.1.6yov rivrcov inevAvow

siixporov min(T axXe46.tievog, TEvt 6.XXcp ingxetto Tag xaxoSoi,ta.g orriXursimat,

&pa rific Osoosezotary,1 v.s.TaXovota 8g laciliv TO5 Xptaroti ixxkrisEag Ta.pasTolliva.g intTOiq vewari iiva? avetaL xaXou'evixorg xvf aXxiocg, Statsivotilvoig littergpotg elm T4) intIpa-poem áva..ro)Exii 6p.oXoyEa 'egg xptortavtrijg ntormg, oúaoTto0v xaTEvaprgoag aXXI, ram(x4Xow xtripaq, o6lt Cuacrryig gco; or), tLeTarev.44.svog 7.onorrip-trag Tor) aytorritouCinooToktxob Op6vou To0 oixoollevoto0 rio-tr; T-71; rapt akòv Eepds atnaou, %at anòTontag Xeyiroug ixstOsv ixxX-tiotag, cs6v a6Totg nivra rec vevo0Euti.ba. zazg-4a.¡ag

S61i.aza, arip. osiot..; p[6Xotg iTxptvag v.o0. Itt)pcbCaq Tec avaroXg botkirfaq, 7v-ilotaStaaTtiaza %at vEiv naot Totg xptottavciw 7tOWSLY 8p0oSgotg ixxCXX67CTOW TbV iptexpeti.p.ivov

tòv 'rag xsTaXaioig axeivotg, xotv64 irpoxstoOat iOiontaag vgzec 8gav zEpt airràXptato0 ti.ayakri ixxXrioEa, (ji gzet 7CaVTOCA rl rot) xupEou np66ata atayi-

60717 40

dacoromanica.ro

Page 323: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

314 MELETIE SIRIGUL, 1690

wbaxstv 67toítov f3pay.iscov ei7tizsa0ext xpt xxt 7CoEcaç Ttatvotcç avatiqt66Xcoç irpocmalcgetv.Atò xiptTxq TCp 6E4) 6t7roat66vm; OE; &et 006 'zap' a6T66 oixovolicaest-,3cv 3X7ig

tpuxijg ExsTsbop.ev cr.nbv v irapoficav Ctutv p.axpstEtuvi Ts xxi. sipylvtxiiv cot Scoploaa0a.t,Tbv ilystiovEaç bp6vov JXÇLTOour,- maiLorivra iv rc6To0 ziptst, iv r XXo6crril izTCO.V i7r: IC 'Ca 6pivta p.sTotOicsOcet as ßmoRstx.

0: â7CÒ K WV5TCOTLVOUTC6X20.4 XEIECTO: %II ECCCpXrA iraTptcyzotot,

7CpÚrliV Ntxn.Estg flopT6pcog,

MSX6TLOq Yupiyoç ispott6vctzoq %at Mpui To?) s)6:77s)Au.Kai 6.7Tò `Pco5iag XsTiTot,

'Iloatag Tp6Ttlioq, lio6/Levoq Tofi etiErio NntoXiou.liviTLog 6 Eevo6Extoq, 6 To6 sùrrasXf.ot) mpue.'lioairp Kotwovo6Extog, ilio6p.evw T6v jr(Eaw Osop.vEov.

Scris6rea sinodului din Iagi catre prea stralucitul, prea maretul duce, prea piosuldomnitor §i principele intregei Moldo-Valachii domnul domn loan Vasilie voe-vod, de la Dumnedet mantuire.

Al tki era, o prea maret duce, de a da la tipar f¡ti incheerile aceste sinodale.Mind ca Domnul ti a dat acésta menire ca sa fli anteluptator al bisericil lul k3ibray distrugator al eresiilor; aleg6ndu-te pe tine, dintre totl principil de pe pa-mint, ca cel mai folositor lui, caruia altul if era dat sa infiereze judecatile rele,daca nu de DumnedeA prea respectu6sel tale mar! chibzuinte ? Tu, v646nd bise-ricele lui Christos turburate de principiile calvine de curind resarite i cand ait61 nazuiat ca sa se serie o m§rturisire rasariténa, nu teal dat inapoT de la

ci miqcand tot ce este frumos, nu te-al lasat pana sa nu chemi represen-tanti aT prea santuluT i apostolicului scaun ecumenic §i al santului sant sinod depe langa dinsul, i delegati din Rusia ai bisericeT de acolo ; §i pe tóte dogmeledenaturate leal sfa,§iat, aleend intro cartile publice qi consfintind adevèrateledogme ale bisericei rasaritului. §i acum, descoperind tuturor fiilor ortodoxY al cre-stinilor veninul ascuns In acele principii, poruncind ca sa se pun& In fata ob§teI,parerea ce o are despre dinsele marea mIstra biserica a lui Christos, prin careall a se deosebi pretutindenea oile Domnului, de care nutret trebue sa se feréscasi de care pa§uni sa se apropie fan frica. De aceea, aducend multumiri luT Dum-nedeil pentru darurile lui %cute prin tine, din tot sufietul il rugam sa-tT daru6scaviata acésta fericita fji pacinicA, impodobind pana in sfar§it tronul domniei tale ingratia lui, iar in cea viitóre sa-ti schimbe domnia pamantésca cu cea cerOsca.

Delegati i exarchT patriarchall din Constantinopole:Porfirie fost al NiceeT,Meletie Sirigos ieromonach predicator al Evangeliel.

din Rusia delegati :Isaia Trofim egumen al Santului Niculae,Ignatie Nenovici predicator al Evangeliei,Iosif ConstantinovicT egumenul santel Boboteze.

La sfir§itul carti1 se citesce

'ETtma-q, iv MIrouxoupsaTijcp riç Oiypo61-,(Ei.,; (sic), &vj.c Fthv,To0 na.VeXXCLIL-zpositoy, súst52,3riToo Ts, xxi p.sycaozparscssiTo Oávto' xdliTsv.6vo; itetc-is Oiroo-

dacoromanica.ro

Page 324: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MA.RG.X.RITARE, 1691 315

6XcxxImg, xopEou, WipEot), 'hoivvou Kawatavtívou 1117rocriapip.ra po6.666x. Ha1 o5 Oso-cpcXeaTettoa ittox6rou irpúrtiv xoucíoo, v.upEot) Mvpv.pivouq. 'Ertp.EXE1q, ai, %xi 8topOúynt,to5 Xcep.orriToo voTa.pEou, tlayikylg xupiou 1V,Itzai¡X Matxp-i7 To5 aa loavvívow.'Ev MOrtIpET: : %IT& /AVM asicTiv.6ptov.

S'a tiOrit in Bucurescil Ungro-VlacbieI Cu spesele prea strAlucituluT, preapiosuluI i prea mAretulul domnitor si principe al IntregeI Ungro-Vlachil domnuldomn loan Constantin Basaraba Voevod, de atre prea iubitorul de Dumnedetiepiscop fost al Husilor Kyr Mitrofan, prin 1ngrijirea i corectarea prea invgatu-10 notar al mareI bisericl, domnul Michail Macri cel din Ianina. In anul mantui-riI 1690, luna Septembrie.

Traducerile din limba grecasca sunt facute de Prof. St. Michaileanu.Bucuresci, Biblioteca Acadehdel Romano. Museul de antichitatT. Paris, Biblioteca

Mazarin.

Legrand, Bibliographic hellénique, II, 458. C. Erbiceanu, Scrierea led Meletie Sirigul contraCalvinilar fi a Jai Ciril Lucaris, compusd prin ordinul Sinodului tinut la Iafi la 1642, in BisericaOrtodoord, XVIII (1894-95), p. 6.

169i.

91. St loan Gurit-de-aur, Mitrgäritare, trad, de erban i Radu (Grecénu), Bu-curesci 1691.

1.1)1-1.PHTliP6,11811HHTE At Ntt;ATE $'611*1111,

iSuí .¡TpS C4JiIH 1194(eHTEMill titi/CTQS,

1614 II ìPXIGllhGKOIUI1 ItflPHI'PAAgAglifi rtsri 3AATOCT11.

Ilth SAE SATOph 04s114ee Thp(mun, m AISALpi AACKAAH T1nAM10111TI AO& AAA

Kin dAINiCK% npi rperliCKIn, OHO A,E OKite 2KA4r0,1ICTABHAOp 1114

11P4ROC4ditHIPIFIA0p RpflpHHH CS2IS4IT4iCK% 410AOCAHUTk. hip% dKSM 4TACIO KS nopSH

Kt1 Kt1; TÓdT% KEATStilA4 , 2 lip* ASMHHATSASII iiuii K4ill'041CTIIHSASI1

A6MIIS IIJH WKA9ASHT600 2 T64TIL ltipa PSAVIstriiCK%

tödtp KOHOTIIHAAHh RIG1Pdfi% BOGROAflGnS cKpHc M Heel A11111Kd rpHricrk, ripe migina P8nrioricKls, tuii cntS

nAT THnipro, newrpti ,Ifolk Ai a'nlilf 45,CrolOC CS4SAITECKS, 2 TÓTk WiiMSA

PSAMNICKS, Kdpf CSKTk ÓKIliCTYA ilkenpTeti C2l AIIKS41111, ASMHHAHAk

npaKocnige.

1114 cat; reurespien KICTATSA thiuns LUS nrkpTH cine ESKSpiipti,

4 4AI-a iiuii ASaiut.'uthca 1111HTpononit, KSPTXHAk AKSA1 KASpA14 HildROCAMIYA.

Birk G*IiU,IITSAlt KV/1111 OEW,Oc( fi FiIiCIUSIt LIM NIHTOOnOMITSAIl TUT% 14:1114 PS/WkWliCKIN.

flHuii A,EAd tisiwirk ASA§

,13114R

In-40 de 8 fol nenumerotate gi 178 numerotate. Tiparit cu negru, afara de titlul cartitcol pentru intrarea in materie, Cu caracterele Bibliel din 1688. Pagina are 41 rindurl.

Pe foile liminare, dintre cart una poarta num6rul 177, se afla titlul, stema Orel (facs.n° 213), intre initialele domnescl ale lut Constantin Brâncovanu (6-3, RE, A,4, A-6,

versurile asupra stemeT i doui3 prefete, una adresata catre'Domn gi alta catre cititort.Thte acestea se reproduc mal jos. Tot in aceste fol se mal afla i scara

dacoromanica.ro

Page 325: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

213.

Semnul DomnieY Corbul Taste cu Cruce,Prena can§ de sus tarie Doamne IV aduce,

In scaunul stramosilor In care acum domnesti,Al celor ce-s in lauda vechilora Basarabesti.

Putéré dara cé de sus, care te-au coronat,Cu DomniTa acIasta si vrédnica teau aratatil,

Intarésca si te adaoga cu Domnie slavita,Cu pace si cu lineste cu viata norocita.

Mica §i plecata sluga MarieY tale

Radul Logoratt."

Pré LuminatuluY, Inna4atu1ul i SlavituluI lo. Costandina Basaraba Voevod, denmila luT Dumnezeu Domnu i obladuitoriu a toata Tara Rumanésca, Dom-nuluT DomnuluT mien milostivil.

Ce lucru mal bun si mal dumnezeescu supta soare Yaste, Pré laminate siInnaltate Doamne, cleat binele i folosul de opte? Ce lucru mal slavit si mal

816 MÄRGXRITARE; 1691

Versuri Politice 8 asupra Stemelor Luminatulul i innaltatuluT Domnu Jo.Costandin Basaraba Voevoda.

dacoromanica.ro

Page 326: Bibliografia romaneasca veche 1508-1830 - Tomul I (1508-1716)

MIRGXRITARE, 1691 317

laudat in lume Taste decat den nestiut a face stiut, si a castiga pre ceT ce naucu cé ce le lipséste ? i ce lucru mal sfintt si maT placut luT Dumnezau, zicu,Taste, decat a povatul nestine la lumina, pre eel ce traescu intru Intun6recul ne-cunostintef si nestiintel ? Cad cel ce Taste lipsit de cunostinta si stiinta lucruluT,umbla intru Intunérecul gresaliT, asémeml ca unul ce noapt6 inca vra,nda samérga la vre-o tréba-sT, nestiinda drum ul ratac6ste, 0 asa in bezna ac6Ta Ida-surandu-se, nu numaT ca. ce umbla nu stie, ce si cade mal de multe ori In marivatamari si nespuse ale luT pagube.

Ierocliu filosoful, In talcuiré ce face asupra stihurilor Pithagore/, celor cele zicu de aur, zice : Moart6 cuvantatoriuluT suflet Taste nedumnezeiré si necu-nostinta, &rib. Inprejural vietiT urm6za, si rascoala da fara-de-masura, a netoc-11mitelor si necuvioaselor pofte ; cad aflandu-se, zice, in necunostinta celor malbune ce sant, de nevoe laste-1 a sluji celor ce maT réle sant".

Cu nemica omul mal as6men6 luT Dumnezau (ales InparatiT, CraiT, Domnilsi alti stapanitori) nu Taste, fara cu flicutul bine si folos de opte cat pren ome-nésca, zicem, putinta Taste; caci precum Dumnezau facatorTu 0 ziditorTu tuturorsi pricina pricinilor Taste, asa si pronatis §i otcarmuitorTu si pazitorlu de opte,si toatel fiinte de bine facatorlu Taste.

Direpta acéTa dara si tuturor biruitorilor si stapanitorilor pamantuluT, aurma ac6Ta le Taste. Cum s'i Agapitos Diaconul, la Invgaturile ce face catra ma-rele Iustiniant inparat, zice : Cinst6ste (adecate Inparate) mal multa de toti preDumnezau cel ce cleat pre toti te-au einstit. Caci ca. dupre asamanar6 cerestilinparatil, tau dat tie schiptrul pamintestiT puteri, i prod".

Insa nu numal sa asama,na MT Dumnezau cu acéla, ales biruitoril cu buna-faceré, zice, de opte, ce Inca pren acéTa 0 monarhul (a0ecate Domnul sangur sta-panitorTu) sa osebéste den tirani. Zice, si dovedescu toti politicil si sfintil dascali.Caci Domnul Monarhu, binele de opte cauta, si la savarsitul carele Tast6 folostuturor a-I aduce sa ulta ; Tara tiranul la al sail numaT bine priv6ste, si lui-s1nurnal adaos siléste a castiga, 0 ca sail lmple voTa, singur IsT pune t¡d-§1 facelegi si direptati poftele luT. Direpta ads% dara Taste si ticaloasa si plina de tur-burari si de lacrami ada politie si tara, caré supta tiran, nu supta domnu, zace0 sa. Oa.

Dionisie Siracusénul tiranul, (care O. vaznesila, ca Taste judecatorTu direptt,cum si Iuliant Paravat o facia, si toti asémen6 lor tiraniT, a sant direpti salauda s't sa arata, ea pre prostul narod sa prilast6sca), istoréste Ghiorghie Ke-drinos In cart6 istoriilor lul, ca chemanda pre Platona filosoful, Intro altele 1-auIntrebat si acéTa : Ce lucru politic Taste mal de folos ?" (Parandu-1 aceluT Dionisieca-T va zice ceva dupa pofta,-I, cum si nadejduTa). Iara dumnezeescul Platona 1-auraspuns : Nimica alta fara cat a face pro toti buni si vrédnici." Cu ce dara? CuInvataturi, cu cuvioase pilde, cu obic6e bune, 0 cu toate 0616 care mal stiuti,mal invatati 0 mal buni T-ar puté face, de nu pre toti, macart pro mal multi.

Cad acéla Taste tot greul, toata gresala si toata nevoTa tuturor, a nu avIastiinta si. eunostinta lucruluT. Acea Taste ma! mart; data 0 Intunecare mintil sisufletuluT, 0 decat toate caderile fiinteT omenesti maT rla Taste ne a avéré (sic)stiinta si cunostinta adevaruluT, ca dela acéla pogoara si spanzurA toata gresalasi vina tuturor lucrurilor si lucrarilor.

dacoromanica.ro