of 383 /383
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3 http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 1/383 M AG A V IN TI ISTO RICU iPtN TRU D A CIA Stip= BED A CTIA . m U i A . TREI3. LA U RIA N U Professor de Filosofie in C o lleg iu l N ational, si N ICO L. BA LCESCU . o in u 1 BUCURESCL C u tipariul C o lleg iu lu i N ational. 3 4 C o , III. www d corom nic ro

Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3

Embed Size (px)

Text of Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3

http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 1/383
I S T O R I C U
i P t N T R U
D A C I A
S t i p = B E D A C T I A .
m U i
A . T R E I 3 . L A U R I A N U
P r o f e s s o r d e F i l o s o f i e i n C o l l e g i u l N a t i o n a l ,
s i
N I C O L . B A L C E S C U .
o i n u 1
B U C U R E S C L
C u t i p a r i u l C o l l e g i u l u i N a t i o n a l .
3 4 C o
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 2/383
M O L D O B E I
d e l a 1 6 6 2 - 1 7 3 0 ' ) .
K A L I 1 .
D o m n i a 1 i c
E s s t r a t i e D a b i a c a B o d s .
I n a n s l 7 1 7 0 .
D s n s m o a r t e a
S t e f s n i t s B o d s f e g o r s 1 1 1 k b &
B a s i l i e B o d s , t i l d e s a i i t r i m i s b o F a r i T n r e K i r i t s D r a -
k o n t a , l a n o a r t a i n m s r s t i e t k t r t r s m i n t e s s l e d e a
D o m n i t d e t a r s , n r e m i n e ' m r t o r a l e g e e T d i n t r e s i n e .
l i i i e m i n d i t r s s r r s n s i i d e l a B i z i r 1 , k a S 7 3
t i e t o t t
b o F a r i T t s r s
l a n o a r t s , m i n r e
o r a l e g e
a k o l o D o m n i , n r e B o i e s s l e f i e .
I I I i m e r m n d t t o t l t
b o F a r i T l a L i a r i r r a d i t d s n s n o r s n k a B i z i r h c T ,
i n t r e
k a r e e r a m i D a b i m a B o r n i k t l , z i k k s t r s g e a n s d e a c -
d e a l t s l d e D o m n i e a t s n m e a k t c m e r s s l b o F a r i l o r l a
n o a r t s ,
* )
A c e a s t s k r o n i k s s e p r e s u m e d e D . R o r b l n i c e a n s k b e s t e d e l a a n a l
a s l a n t B r e s t e a D i a k i d e a i s t i e r i e .
E l a s k r i s i a w a s h . k r o n i k s , d a n s
k a m r m s r t a r i s e m t e a n s a m T a n N o t e ' , d e l a E s s t r a t i e D a b i n c a B B . n e m . l a
M a u i B B . R a k o s i t s , 5 6 6 2 . 1 7 0 4 , d a n s n o n e t i l e m a r m a l t o r i & I l e a
a l m o i , t a r d e a k o l o I n n s l a 1 7 3 0 , a s k r i s r d e l a s i n e a n s t a f f . N u n e l e
k r o n i k a r u h l s e a l b a n d o s e l o k r r i s r b s k r i s i s a n t N o t e , d a r b O a t d e
a n k y r k a t i - , a n k t t i i n r e k r w i n o . d e a ' l d e s q i f r a . M a l t u z i i a o t n i t u b l i k e
r n i :
l i t o r r a f i t i d e & g e s t n a m e .
I .
u
1 1 1 . 1 1 I I
www d corom nic ro
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 3/383
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 4/383
X 5 X
n t a r l s a ) b a t % g e t a t e a L e n a s
o d o l m n d e a s k l , F a r
s i n r s r B i z i r F s 1
a l t e o m t T ,
m e r s i l a
a l t . i , n e t a t e
m a T i n l o n t r s ,
o b a t l , s n d e i n t l x n r e B i z i r F s l
b a t t s t N e a m t , i T d e a k o l o d e l a a g e a m e t a t e , u i d I n d s s e
B i z i r n c l s n t e o n a r t e
o t n t i l e
s a l e , a i t r i m i s i l a
S a r a s k e r F s l
g e ' l l a t s a s e l a L e n a ,
T i t a r v , u l i
k s M o l d o n e a n i T u n l o s M I n t e a n i T , s ' s ' T n i e i n t r s a g H s -
h a t . " , n r e N e a m v , g i m i a k o l o l a L e n a
I n t s t N e a m 0 n r e T s r g 1 ,
L u i
r b s ' b n i t i i
m a r a r n c k a t s
d e a a p i t o p t * B i z i m s l s T .
K i D n i g e m
B r e a s % m a T m e a r r % a k o l o s n d e ' T k e r n a B i z i r t d , f i i n d i
n r e a m e a p r e l a S i r n e d m ,
t o t t r I g e a n I d e i n d e d e i n -
t o r s i " ;
s n r e l o k s r i l e s a l e ,
k a r i l m i n e s t e n o F a
B i z i r F s h l
S i D i n t o r k i d e n m u t n e a g e e a n r e a m e , m i
m a r a l e s * . F r i r o r i e B o d a t D o m n s l M s n t e n e s l t * ,
D a b i -
m e a B o t h ) , s f s t s i n d s s e
f i r m t n . t a r a L e m e a s k t , k s m
l o n i t N e a m 0 a k o l o l a L e n a ,
f s g i t ,
t r e k s t D s n l r e a , h r t m t i r e a B i z i r E s l s i k
m u t i l e s a l e .
B l i n d * D a b i n i e a B o d a ) k s . F r i r o r i e B o t h n r i n t i a r a
M s n t e n e a s k l , r a t a d e f i n : "
t a r S t a m a t i e g e e r a I t o -
s t e l n i k * m a r e l a D a b n n e a B o d l , a
s f i t s i t n r e D a b b n e a
B o t h ' , z i k I n d s T , s a t n s f s g T M I r i a t a , t e T i o t r i n i s f a -
t s h l h T F r i r o r i e B o d i D o m n s h i M s n t e n e s k i i ,
i i n -
s a ) n e i n t o a r g e m * ? n a n o / l a B i z i r a l * , u i s i l a m
n r e F r i r o r i e
f a k a t e l g e a r m t i , k i t n e t n t o r -
,
n o a t e s a ) t r i m i t % d e n I r m a , B i z i -
n o r s n k % l a
t e n r i n z i , m e t B e n s n e k a -
i r s i . M a s k s l t a t D a h h i s e a B o d i s f a t s l
g e l s u r s t o s *
a 1 1 1 S t a m a t i e
i n t o r s i , u i m e r r i n d i
l a B i z i r r s l * ,
t o k m i t h c k r i I , u i i m b r u l d s 1 k s k a f -
t a n , m ' a i h a t z i o a b i n i d e l a B i z i r E s l , u i a
u n i t i n
I a n ) ,
a *
s i
n z i
I c a
f a d
s e
f l o s t e l n i k a l , s ' a d
www d corom nic ro
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 5/383
X 6 X
F r i r o r i e B o c h , , m e n - m i d i l a s k a s n i l
t n M a c s -
r e m t i , n e u i t i i n d i d e i n t p r s i d D a b i a d i B o t h ) , m ' a * n o r -
n i t D o a m n a k s W e i k a s a h i , m ' a t t r e k - s t
i n t a m
U n r s r e a s k l .
A t s n q e a F r i r o r i e B o t h , a k o m o r l t n r e
K o s t a n t i n K a n t a l m i n o I l o s t e l n i k s l i n m l n i s t i r e a S n e a -
r o B .
B e n i t ' a i F r i r o r i e B o c h , n r e a i m n r i n t a r l , 1 1 1 1 n e -
a f h n d i n r e D a b h i c e a B o t h ) , s e c - d s s i n n s l a S i c t i a i m ,
m i d e a k o l o r e s h t i n d s s e d e n o a s t e a s a , n s m a l h r B r o
8 0 d e o a m e n i a i h a t s n r e B o t i m e a n T , t e n r E n d s s e s i
n s s a r i , d s r m
t a r a n r i n d l ,
F a r d e l a B o -
U n m a n , a i i
l o B i t l a I l r s t
l a D o r d l n e m t i , m i d e l a
I I r s t a
l o B i t l a N i s t r s , m i a i c t r e k s t n r e l a
J a r b k I n d i c a i e m i t d i n B o m m e a n T , i n n % t n z i o %
f i i n d
n e r s r l ,
s n l o m y b r a m a h r k g o
i r t r e k e d e d e s a g i k s r a l b e n i , m i
n r e m l n a
M o n ) B o r n i k s l i n B o t I m e a n l , a l l h a t b a n i i t i n F a *
t r i m i s i l a D a b i m e a B o t h , .
n u m
t r i m i t e , e l a i k
d e s n e g e t h i t * b a n i i , m i a i h a t k I t t i a r a l b e n i ,
d a t s a t i n , k g , a m a d e s n e g e t h i t i i i a k r m i t .
F r i r o r i e B o d l , n ' a * z l b o B i t s m s l t i l I n t a r a L e m a -
s k i p ,
c i i a k t r e k s t I n t a r a N e m t e a s k l , s n d e a k u n z s t
n a t r s a n T t u i m a r b i n e .
E m - a r i T M s n t e n e m t T d a k i , n r i b e g i t F r i r o r i e B o d i ,
e T a k n s s D o m n i i n r e s n n r o s t * , a n t m e A n t o n i e , m i ' l
d a n a f a k a n e z i
k o s t a n d e , m i e r a D o m n *
n s m a T k s n s m e l e .
M e r s ' a * K o s t a n t i n , f e t i o r s i h i K o -
s t a n t i n
I t a n t a k s z i n o I l o s t e l n i k s l ,
l a t m n I r a t s 1 N e m -
t e s k i , d e a i R l h i t n r e F r i r o r i e B o t h ' , n e n t r s
o m o r i t n r e
q i n e n i i k
s t r i k a t 1 s T F r i r o -
r i e B o d i ,
d a m n )
t I i a ' T
m i
k s
s o i
W I
s a i r r o t o n i t i i
k o n n e l i
s a n e
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 6/383
7 Y .
r i r o r i e B o c h s i t s 1 d e h i n e l e N e a n I i l o r ,
1 1 -
W n a g e d e l a B i z i r i - s l P a r g e s k i , u i i a i c m e r s i k a r b I i i
U a r i r r a d , n i i n r i i m i n d s l k s b i n e B i z i r o s l ,
d a t D o m -
D i a F a r t n a r a M s n t e n e a s k % ,
i i n I n g , a l i m b r i k a k s
k a f t a n d e D o m n i e , B r b n d i
n r e b c w a r i i M s n t e -
n e i n t i l a r n l i n , a - i i m a s t r p i r o p i e B o t h a s k s n s i i i n L l a r i -
r r a d , m i
m t a m M w n t e n e a s k g , d e a i s ' k e -
m a t n r e b o i - a r i y M s n t e n e m t i , s g , D i e k s a g e l D o m n i i a l o r
l a H o a r t l , a n s m e
I n c : o f - a s k % D o m n i a .
D e t a
M s n t e n e m t i , n e u i t i i n d i n i m i k d e u e n i r e a l s i r r i r o r i e
B o d g , l a I l a r i r r a d , a
i u i n w r g e s
a i s " m e r s i u o i o m i
I t s D o m n s l l o r l a L t a r i r r a d , m i l o t r n
i n t r a t i n a i n -
t e a B i z i r o d s i ,
m i a d s s n r e r r i r o r i e B o t h d e s n d e
e r a a s k s n s i i , m i n r e 1 o k
m b r b k g , n d s ' l I t s k a f t a n d e
D o m n i e , a
n r i n s t n r e
M w n t e n e m t i t u i ' i
d e -
d e r % n r e ' u l n a h i r r i r o r i e B o c h , n r e M i x a l m m i i K o -
s t a n t i n m i n r e I o r d a k e K a n t a k x z i n e n i t i i , f e g o r i l l s t K o -
s t a n t i n I l o s t e l n i k s l , n s m a l I I h r b a n L o r o h t s 1 a i r s k i , -
n a t a m e a m d e n r l o a t g ,
d e n n a i n t e a
i m r s t n i m e g e
I l l i r i n e z i n d i m a i n t e o a m e -
n i l H I T r r i r o r i e B o t h ,
a
n r i n s i
t u i n r e g o r r r i m e a s a
h i I l h r b a n L o r o h t s l , m i t n e r r g , n d i F r i r o r i e B o t h
i n s k a s n s l D o m n i e l i n E s l i s r e w t i ,
k a i s i n k i s n r e t o t i
l a n o a r t a k r i i d o m n e u l t i
t n t s r n i ,
l a N e a m q ,
g e a
h a t a g e i b o t a r T , a m h s a t
s g , s k r i e M s n -
t e a n i T , k a r n o T n e I n t o a r g e m l a r I n t h l
n o s t r w .
D a b h H e a B o d l , d o m n i n d i k s
n a g e , k D o m n i e
z a t l , m i I t s t a m t n t e r n e f a t l ,
e r a o m b s n m i
m i i i t n k g , n e n l i n i n d i 4
a n T t n D o m n i e , f i i n d m i o m
I m -
t r n , a 1 n h t i t d a t o r i a
I l e a d e o b i n t e ,
t n r r o n a t
t n m u r t s t i r e a B I r n o u a , m e e s t e d e c h n s s l z i d i t , m a n a l
t e m e l i a o a
) (
s ' b ' T
n s
a u m -
t a t
s ,
a d t r i m i s t B i z i r a a l
m i
a d
a d
B i z i m s b a ,
r a t
s ' a t
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 7/383
X 8 X
D o m n i a D s k i t B o d i .
D s k a B o d i e r a d e m o t n i e d e l a R s m e l e d e n
t a r a
T r e g e a s k l , t u i d e k o n i l
a i g e a i n t , a r b i n
z i l e l e 1 s t B a s i l i e B o t h ' ,
a f o s t i i l a d s r t - a n i l a a b i g e -
a n o l B a s i l i e B o d i f a i t l s a t i i n k a s i , m i s I s a d n d i
m i i n z i l e l e a l t a D o m n t l a k s r t e ,
1 - a r t
t n z i l e l e D a b i m i t B o d i s ' a j i i n s s r a t ,
m i a
l s a t n r e 0
f a n , a D o a m n i t D a b i a i o a e , x i a s t r i D a b i i h i t B o d l ,
n s s B i s t e r n i k m a r e .
D a k % a m i n a D a b i n t e a B o t h ) , a i
m e r s i D o a m n a D a b i m o a e k
g i n e n i s
D s k a B i s t e r n i -
k s 1 i n i t a r i r r a d , a s i n d i t n r e k s n a r m 1 g e l b i t r i n i n
U a r i r r a d n s r t i t o r t i d e t r e b i l e D o m n i e t , l a B i z i m l , w i
l a a l t e k i n e t e n i t a H o r t i t t m n i r m e u t t t , a l ; t m l . m t k a t
n r e D s k a B i s t e r n i k s 1 k s k a f t a n d e D o m n i e t i ' b r i l i n
1 o k s 1 s o k r s s i i i D a b i a c i t B o t h .
D s k a B o d i D o m n i t w i t , t - s t s r o r i i e r a b l i n ,
m i f t r i n r e n s s s r l ,
m i e l d o m n i t i i d e n b o u a r k i i
d e t a r t ) , k i t n i m e n i q T o s t r i m b i t a t e n ' a i t m i t d e
n s m a t g F - s m i i a t e d e a n a
d o m n i t , l i i i F a i t
B e f i t m a Z i l i e , n s m a t n e n t r s n o B e a s t e a s n i t k i r t t g e
f o s t i t r i m i s i e l l a X a n s l .
S l a n t k i a g e l . X a n i i s e g e r k a s i s e I n k i n e l a 1 m -
M o s k s 1 i Y , m i s i s e l i n s e a s k i d e l a T w r k t , k a -
r e n o s e a s t e a s z i n d s s e
i n I l a r i r r a d l a t m n i r i t i e ,
k r e z s t , g e B I ' i n d
s i a d e s e r e z e ,
s k r i s l a . M i k a B o -
d i
f i t t a r t ) , n i r n a s i k a s t e , s i a t l e k s i n a r f i
k r s l m a Y a d e s i r a t , s i f a k i m t i r e l a I m n i r i t f i e .
D s -
k a B o t h
i s n i t e a k % n r e X a n i l , S i n o a t i
t i e ,
l ' a i i b o e r i t i i ,
n f l r a g
f i i n d i s "
d i n s s l . .
I i i
a i r
m i L t c i i n d t
B e n i t ' a i
n a t
www d corom nic ro
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 8/383
9 X
L t n o a m t e a d e B s I b l , a
s k r i s l a X a n s l , k s m k i m i e n
e s t e r o b n l e k a t s s n t i i n s t e r e a
h i , m i a l t e l e g e a r I I
s k r i s .
I a r s X a n s l
k a r t e a o a i ; t r i m i s
l a t i n -
n s r s t i e , m i I n d a t s a
m a z i l i t n r e D s k a B o t h , .
E m i s e
D s k a 1 3 o d s l a n r i m b l a r e k
t o g s k a s a k s b o -
E m i t l a s a t s l h i , l a B e r e x o e t u t i , n r e a C i e a i n s s s ,
1 1 c -
s n d s m i s a m a O i l o r g e a B e a d e n b o e r i a s a , s n d e f s r s
d e B e a s t e
s o s i t m a z i l i e a ,
t u i I s i n d s 1 s n A r s i m -
- n s r t t e s k i i
d s s i n i t a r i r r a d , m i i n l o k s l h r
B e n i t D o m n i I t i l t s / t h a w B o d s , f e g o r s 1 h r A l e k s a n d r s -
D o d s i l i a w r .
H M I 3 .
D o m n i a n s i M a i n I 3 o d s .
D a k s a
m a z d i t t m n s r s t i a n r e D s k a B o d s ,
c a
D i a n a f e g o r d e D o m n i i i n i I l r i r r a d ,
l s a t D o n m i a
f s r s u r s l t s k e l t s f a h , m i B i i n d i i n s k a s n l a D o m -
D i e i n I a m i , n a n s l 7 1 7 5 , k s t o g s k a s a h i , o a m e n i
s t r e i n i F r e g r .
N
a B e a n i g i o m s n d r i e n i g i e l n i g t
o a m e n i i h i n r e b o w l i n m a r e g i n s t e
a B e a , l a n r i m -
b h r i , i n o s n e a t e n r e l a b o f a r i d e m l i l t e o i l , b o t e z a ,
m i k s r n m a n r e r n 1 t Y ,
m i ' l & m i n a , n s m a l l i m b a 1 , 1 1 1 4
s s r r m - a s k s m c n s t e a , g i t o t l o r t s l m a g u - g r r m - a ,
u m i
l a o s a m s d e b o t - a r i a k s r o r a n w i n t i a i r " f o s t i i k s b o -
k a r i l k m d i i s a
r s d i k a t O r a d e a
s k o s d e n D o m n i e
n r e t a t s s
A l e k s a n d r s B o d s ,
l e a i s f s k s t i n a l g i o s s l ,
m i t i a r a
,
d e l a
B i s t i e r i e .
f l r e a g e l e B r e m l e r a n a g e ,
t u i t , a r a i n t e m e h a t s ;
e r a b u r b r i e i n g e t a t e a S s n e a i i ,
k a r e a e r a d e l a D a b i m e a B o d s , m i f s g e a m a l l d e
a r a m s ,
X
l s t
l a d
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 9/383
) ( 1 0 ) (
k a r i l n s m a Y a i m e a
i n I t a r l i m b l a , 4 m a 1
l a s n b a n
b s n .
L a a m e s t - i i D o m n i i m i n e t u l m e r g e a
m e n a u F n o -
k l o n
i n k i n e ,
t s t s r o r d a b a n / . L i i a
d o m n i t d e
a l t r e i l e a a n , m i
m a z i l i t , m i F a r a
B e n i t D o m n i
D s k a B o t h ) , k s a d o a d o m n i e .
R A U 4 .
A d o a D o m n i e a D s k i l B o d . B .
I n a n s l 7 1 7 7 ,
a i s "
B e n i t D o m n i t t r i a D s k a B o d i .
a l d o i l e a r I n d t .
t n t r ' a m e s t i a n a
i n m e n s t a z i d i n m -
m s t i r e a m e t 1 t s 1 - a m e e s t e i n d e a l l a h a i l , m i d o m n i a
D s k a B o d ' b k s n a g e , F a r i n a l t r e i l e a a n a D o m n i d 1 s t
& x i s ' r l d i k a t O r x e i a n i i m i L m r s m n e a n i i k s o a s t e n r e
D s k a B o d l n e n t r s s r i g t i m e a F r e m i l o r ,
, m a l a l e s n e n -
t r s K s n l r e w t Y .
O u l t i n d s s e k i n e t e n i i l e a m e l o r t i n s t s r Y , M A - 1 W m i
D s r a n S l r d a r F t s m i k s a l t i T , a i l B e f i t k s o a s t e i n I a m Y ,
s t r i r i n d i i n r e F r e m i s a A n r i n z i
o m o a r e .
t o t ? b o F a r i l i n t a r a M s n t e n e a s k l ,
D s k a B o t h ,
r m l i k a t a t i t a t a n , a s s n r a , a
e m i t
t o a t l k a s a h a d e n k s r t e w i a i n s r g e s i n g i o s , F a r
X l n k s 1 m i k g a l t i T d e a i s l y a
i n t r a t i n k s r t e a D o m -
n e a s k a ) , m i n r i n k a s e l e b o e r e t u t l , u i i l a p i n t b r r i n r i n
d s r e n e l e n e r s t i p t o r e m t l
m i s t r i k l n d i t o t m e
n e a t r i s i t .
D s k a B o d l , a
t r e k s t d e o d a m ,
n e s t e D s n i r e ,
d l n d ' i k a l e a g e a d s n i t s r Y n e b s n e , w i d e a k o l o d l n d i c
w t i r e l a t m a l r i t i e , f a g B e n i t n o r s n k i d e a
l s a t
t a r k l t Y F a * t r e b s i t , m i t r i m e t l n d i i D s k a B o t h ) l a
A l e k s a n d r s B m s t u S i r d a r t - l l d e a
B e n i t d e n t a r a M s n -
k s
t ' a
k i
t u s k s i n d i s "
T s -
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 10/383
X 1 1 X
t e n e a s k s d e - s n d e e r a f s g i t k x a l t y b o k a r Y , m l t r i m e -
t i n d e l k
T s t a r s T ,
a
l o B i t n e o a s t e a X s n n e m t i l o r ,
l a E n s r e a n r , m i F a i s " b i h t , m i f a g r i s i n i t ,
n r i d a t ' a i
T s t a r s r
i n s t s r i l e a n e a l e ,
L u i n r e m s l v
r o b i t ,
F a r s n r e k s t , r
n r i n s d e n k a n e t e n r e t o t 1 t a t ' s n s n -
z s r a t ,
i n t e n a t D s k a B o d s , d a k s s a i i i n t o r s i i
d e n e s t e D s n s r e ; F a r m , m a r e e r a k i a m a i n l a m a
f i k s t a n e a z a r s s .
d e D o m n i i
n s t s t a n r o -
n i e a f a k s B r e s n r i . I a r s n r e l i n r s ' E t a 1 3 1 1 1 0 -
B a q a i r n e r i t m s l t i n o r o d n e s i n o s a t , m i a m a s a i n o -
a n e a z a r s s , n s m a l d e n o s e a s t e a k r i m a s d e a h n -
n e a i n t r s n o m e n i r e a o a m e n i l o r , n s m e l e X s n n e m t i l o r
a i n e a i n - t a r s , w L n l a s h a r .
' t r i t e a n e s t a m a n 7 1 8 0 , d a k s s ' a i c d e s s s r a t ,
t m n i -
r i l i a T s r k s h r r s t i t
o u i t Y s i B i e a s s n r a V b r l I
L e n t e u i t T , s s d o b i n d e a s k s s e s t i t a n e t a t e l i a m e n i t i a , m i
t r i m i s n o r s n k s l a D s k a B o d s , s i r t r i m i t s
k i n s l m l s t a r e a n e t s i t i / K a m e n i 0 r , s s B a y s n e l o k , m i
t s r i r a r a s e a .
D s k a B o d s , d e n n o r s n k a f m n s r M i e T , a k t r i m i s n r e
n e a m e i n d e n O a s t s ' X o t i n t h r , a n s m e F r i r o r i e K o r -
n e s k s l ,
k a r e e r a f o a r t e m e m t e r d e s k r i s o a r e , m i d e
s s n s h r t l a
n i a t r i d e z i d i t m l l a a l t e h k r i r l , d e
f a s t k i n s l n e t s 0 K a m e n i t i r d e l i a r s , n i l s t a r e a 1 o k s -
1 1 T d e n a f a r s m i d e n l o n t r s ,
k s t o a t e t o k m e l e l e e r ,
,
m i o a k t r i m i s l a I n u r s r i t i e ,
k a r e a
d a k s o a
B l z s t f n m i r a t s 1 S s l t a n M e x m e t ,
m i r a t , d e t w i e = l e a r e d e n s i n r s r s s t a r e a l o k s I I I k s
a n a S m o t r i n R i l a u
k s s t i n n i i n a l t e d e n i a t r i i m n r e -
u n . m a t m s l l i i a g a s t a a i i k h t i t n r e T s r k s l a B e n i
h n e t a t e a K a m e n i t a .
m i
k
p a r ,
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 11/383
) ( 1 2 ) (
K A T I 5 .
D e B e n i r e a 1 s t S z l t a n M e x m e t i a
K a m e n i t s .
T s r k s l r i t i n d s s e d e a t r e a s t i k a l e , n ' a i i d a t B e a s t e
L e a m i l o r , d s n i i s m a
o b i g e c i s K r a i t
d e d a i s ' B e a s t e k i n d * " s e r i d i k i k z m u t t z n s l a s s n r a
a l t s u a ,
S I s e r i t e a s k i k s n s t e a r e d e m u t t ,
d e B e a s t e
n s r g e s d e n L l a r i r r a d , n i l s o s i n d i i l a O b h -
g i t i e p a n o d s l r a t a n e s t e D s n i r e , m i n e f i k i n d z i -
b a B i a i r t r e k s t n e n o d m e r e * " n e s t e D z n i r e . L e a m i t
n e a B i n d i i ' w a s t e d e B e n i r e a T s r k s l s t , n i q l o r i t i r e t i e
m u t t
f i k s t , m i l t a r n e t a t e a K a m e n 4 i l k - s n i -
s k a t n e d e s t r i m e s i s e a n e r e d e n i B a l a T s r k s h Y ,
i n t e m e l a t .
D s k a B o t h r i t i n d ' i k o n a g e n e n t r s f m n i r i c i e , m i
n o d s r t n e s t e t o a t e B i d e k i t e t r e b s i t k s m a r e r n -
o r i n c h i n d i ; n r e l a k o n a q e o a m e n t d e i s n r a n i , m i
k z i z B o d d e k i t e a r t r e b z i s i n s l i n s e a s k i .
I l s r g e s ' a i t m n i r i t t i a m i a
B e n i t i n s s s n e l i n r s
f i r s t k s o m t t m i k z a r m a t i ,
u m i s o s i n d i s ' l a t l o t i o r a
f i k s t o t s r a l t ( ) z i l e . t i a r a e r a b e a i e n i t i n s m a l d e n
k a l e a ( m a i ,
n h n e n t d e T s r l i T
a n t n e B o e ,
p i n t l a m e r s s l i n s s s , n i q I k i n d i r i n t o r s i i ,
I l i t o t
k w b a n g a i r ' k s t u r r i r a t b s k a t e , n o a r n e , u i i o r z i s " d e k a t .
E r a i n t e a t r e s t i i a n b i h m s r i n t o a t i r o a d a , i n n i t n e , i n
m i e r e m i i n n o a r n e , n i n e a
f i 1 s t n e r s t i t o r i e ,
i m n l s t d e b a n t , d s k i n d S o r z s , f i i n i ,
m i e r e t n i
n o a m e i n t a b i r a t s r r e a s k i , B i n d e a t o t k
n r e t , S , n i l
d e n i m e n i t a z n n a l n - s a B e a .
l u l t m n i r a t i t ,
a i r
n a d
n a d
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 12/383
) ( 1 3 ) (
D e l a L l o t o r a a i i B e n i t i h n n i r a t s 1 k s k s r t e a s a i n
n r i n i b l a r e n i n i i n I a t u r , n e h n r i m i n i s t i r e a l s I N i -
k o r 4 i n o r b r i n d s s e i n
m a l e a K i k a l n a , m i
s s i t
n p i n t i r r s l b o i l o r , u i i
a i r " e m i t i n k i m n i i m i a d e s k i -
l i k a t
& E n t * " s a e s a n t i s
d e l a d e a l
d e l a t i r r s l b o i l o r -
D s k a B o d i k
b o t - a r l n e
g i o s k i t n s t e a m a t a r e
m e r g e a , m i k i t e n a b s k i p d e a t l a z i n t i n z i n d i r n r e
b e n i r 0 d e d r s m n r e s n d e t r e u e a I m n i r a t s l .
D a k i a i r d e s k i l i k a t I m n i r a t s 1 s s n t i r s a e B a n t , z a i r
i n k i n a t d a r s r 1 d e l a D s k a B o d i , k a I t s r g e m t k s
n o d o a b e s k s m n e , l i r e a n k s i b r i k d e a r g i n t i i , m i a l t e
d a r s r i s k s m n e , a r m / s ' a i s i n t o r s i r i m n i r a t s l F a r l a o r d i e
l a 1 _ , L o o r a , m i a t r e t - a z i F a r a i r m a t B e n i t I m n i r a t t l m i a g
m e r s i i n d e a l l a g e t l A t e , n r i u i n d
l o k l , m i F a r s ' a i r
i n t o r s . i i l a i f i c o r a .
D e g y n r e k s m
b i r n i g e d e a m i r s r e a s i n t
r n -
B r f c b i t o a r e , a m e a m i b o l a r a D s k i l B o d i a t I n g e a a i r
r b s i t B r e a m e d e m a l o b i l a i t n i n i r O e a s s n r a D s k i l
B o d i , m i e r a n s m a t s i ' l m a z i l e a s k i l a t r i o o r a , n s m a t
B i z i r F s 1
n s s m i a i r r r i i t n e n t r s d i n s s l l a I m n i -
r a t s l s i
m a z i l e a s k i d e n r e k a l e , k i a l i o S i B a
f a g e s m i n t e a l i n e n t r i r k o n a g e m i n o d s r 1 , m i d e a l t e -
l e l i e s i n t o r i n d s i t e s i l e r r i m e a s k i n e n t r s . t r e a b a
/ r n n i n A i e r n i n i l a N i s t r s ,
l u
a m e a i n r i d s i n d i r
m a z i l i t d e a i t i l d e n g o t o r a .
l I s m e s ' a i r i h n n i r a t i l d e l a g o t o r a n r e I I r s t i n s s s ,
i a r i n r e l a k o n a g e e r a r r i n r i t t o t m e t r e b n a , n i T n e ,
o r z i r , i a l o i m i i , , b e r b e q l ,
m i e r e , 1 n t , l e a m n e ,
t i r s m t
m i t o t q e t r e b n a , s i n s f i e l i n s i n i g t d e
s n e l e .
A I e s t i c f m n i r a t e r a k i l i r e t i i i b s n
s ' a t
s ' a *
m i
n r o n i t o r s - S ,
www d corom nic ro
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 13/383
X 1 4 X
m e r g e a t o t E r r e k i m n g k s m i t i n t e T d e k s r t e a 1 s T n i n i
w i d e e r a k o n a k s l d e d e s k i l i k a t .
I n t i a g e s t i a n , n e n o B e s t i t i m i n s n e
a r i t a t , i n
m i n i s t i o a r a d e n g i o s t d e g e t a t e a X o t i n t h i , a l i k r i -
m a t i k o a n a m a T q i I l r e a k s r a t e , k i t s i r i s t s r n a
l a k r i -
m i l e n r e i k o a n i , m i n i k a i n t r ' o t i n s i e n e e r a m i t t
i k o a n i , t s t s r o r k m m a r e m i r a r e e r a a n r i B i l s k r s n e -
s t e f i r e k a a n e l a , k a r e a d e B i r a t
f o s t i i s e m n i m i
a r i t a r e d e n e r i r e a n a s l t l k r e m t i n t i n t i a r a L e m a s k i
m i d e i n c e n i t s r i t h r e r i l o r n o a s t r e , k i d e a t s n t i r d e n
a n i n a n t o t r i g , m i a m a r m i n t s t i i r t l o k s r i l o r d e
n r e a k o l o , m i n i i n z i o a d e a s t i z r .
H i n d i a
s o s i t t m n i r i t i a l a N i s t r s , e r a n o d s l
r a t a n e s t e N i s t r s , l a D i r i b a n l d e n g i o s d e X o t i n , m i
t r e k i n d '
F m r i i r i t i a n r e n o d , s t a D s k a B o d i l a k a -
m c i
i n q e e a n a r t e d e N i s t r s , n e m t i i n d t d e m a -
z i l i e , a m t e n t a s i ' l i m b r a g e k s k a f t a n n e n t r s
k a n r e s n D o m n , t a r I m n i r a t s l k s m a
t r e k s t u p e
n o d ,
n i l f i k s t
s e m n i d e l h a r t m i
r a g d s s
l a
,
m i l ' a t n s s I n m e a n ) , n i l i n d a t i a t e m i t
r i s t r t m s t
n r e n i n e t n Y B o r a l e g e d e n t r e d i n -
m i l , s i m e a r r i
i m b r a g e k s k a f t a n d e D o m n i e i n
l o k s l D o k i B o d i .
L a a g e a s t i m a z i l i e a D s k i r B o -
d i , z i k s i f i e f o s t i n i r t u i U r s a k i e B i s t e r n i k s l , n e n t r s k a -
r e f a n t i a l i o / D s k a B o d i B i i n d t D o r n n t I i n i i a l t r e i l e a
a s n r s d e s n r e 1 3 r s a k i e ,
i n k i s
i n t e m n 4 k m t i l x a r i i , l e r a t l a n s t u t t i , b i t s t l a t a l -
m e , n i n i a
d a t m a n r i r s 1 g e l d e a n o i ,
d a t q e
a B s t t o t n i n i
r i s i t
m a l l s a d e l a
d i n s s l , d e n a s s i , i a g e a m s l t i ; a m a f a g e n i z m a w i z a -
B i s t i a .
n o d s l s t
b o r - a r i l o r ,
i u ' a
a
a d
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 14/383
) ( 1 5 ) (
s a i i a n s k a t d e S t e f a n l I e t r i R e l k o R e e r a
I t l s g e r a c m a r e , f l i n c h ' l y b t r b n w i b o t - a r i i i d e t a r s n s -
w a l
r i d i R e D o m i n i , e l a r r b r I n d s s e S ' b u s f i e , m i
w i s n d i f s r b n o a n t e a , e Y
n s z i t s i n s f s r s , m i
a d o a z i i m b r i k s n a l k s s n k o n t s m a i l s ?
l s a t
i n t r e t h i n u i r m i m e r r I n d * l a B i z i r u s l a
s t r i r a t
k s t o i T , a t t e s t a s
n e f i e D o m n i , u n
i m b r i k a t
k s k a f t a n d e D o m n i e .
I a r
n r e D s k a B o d s , R e l a R e
n s r t a t r r i w b b l i n d * t m n a r a t i a S ' b r i f Y d i e B i n s n i -
x i e d e s n a , m i
d a , r s i t m s l t e d a r s r l s k s w n e i n l o k ,
d e m i n s t e w i d e m i l s ,
l ' a i s l y b r a t i n x e a r s ,
n h
F a * "
t r i m i s m a z i l
l a I l a r i r r a d .
I a r s i n t I l e t r e R e l k o B o d s ,
R e P a * a l e s b o i r a r i l t s r b Y D o r n n i i , w e d e a s e t t a n o t l a
k s t s s t i n g e r e m i n e r i r e
a d s s t a r a k s f a n t e l e 1 1 Y ,
k s m s e w a s k r i e n r e r i n d * , i - a r b s s f i e h s a t n r e D i -
k a B o d s s s d o m n e a s k s , n i g / s n e l e d e a R e l e u s s ' a r
f i f a s t a s s n r a a R e w t i l
, k s e r a D o w n . * a m s z a t
m i i n t e m e i - a t , u i i x a r n i k d e D o m n i e , n r e a R e a l e B r e m r .
I I r e D s k a B o d s
n o r n i t d e a k o l o k s s n a r s
i m r n r s t e s k i , m i B i i n d c n p i n h i n t s ' a * r s d i k a t k s t o t
R e a t a w s t m i s ' a * . d s s l a k a s e l e 1 s Y i n I l a r i r r a d .
L e a m i l n e a w s n d * r r i n v b d e B e n i r e a T s r k s l s l l a K a -
m e n i t a , n i q l o r b t i r e d e o w l n ' a * a w s t , k s m s ' a * z i s
m a s s s , k i W R Y s a t e l e
d e n r e m a r g i n e
a n s k a t
s i s e b e m s n e a s k s s i i n t r e
n a l s n R y ,
s t a s a t e -
l e n l i n e d e o a m e n Y , m i l e s n s n e a = L e n i n d i n k o a R e , m i
s t r i r a ,
f s g i t Y , f s g i t Y , k s B i n T s m i l s i t r e a k s i n t a r a
B o a s t r b ,
e l s t a n r e l o k .
T s r R i t k s m a
t r e k s t N i s t r s l , a i n g e n s t a n r b d a
u n a d a f o k , k t a * n s t s t a i w s n g e n r i n t a r a L e m a s k s ,
n e a w b r i d i n i g
o m i n i s d e L e a r n ,
i n K a r n e n i t s e r a
m i n a o a m e n i l R e y d e l o k m i B r ' o 7 0 0 0 d e D r b r a n l
B o r - a r i r
n i l
a
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 15/383
X 1 6 X
l a n o r t Y , m i k s r n a
t i l r b r i t P a r t i r l I n v b q e t a t e a
I a -
m e n i i , n ' a . g z i b o n i t z e a q e z i l e i n t I n d i r " d e n m a n i a ,
m i i n k i n a t , w i n e e r a i n q e t a t e g u t r u s i n d l d e s l o b o -
z e n i e t s t s r o r , i n k i t a n d s s e d e b t u r b m o i e , m i a m e a d e -
n o r t i l e a
i n t r a t T s r g i r , m i a e m i t t o t , T o a m e -
n i / t t e I d e l o k a f a r b l i t t o t q e
' t e l t d e n q e t a -
t e , F a r b B o l o d i o n s k i e s t a r o s t e l e d e K a m e n i t b I n z I n d i s
k b s e i n k i n b t o y l i d d e n g e t a t e , e l
a i r ' i n t r a t i n e r -
l n r i e ,
t u i a
d a t f o k d e s ' a i ' s a n r i n s i e r b i r i a , d e
a r s * " m i e l k s b a r b a q e a d e r r s t u l t b , n e n t r s S ' b n s
i n -
k a m
i n n r b n e l e T s r q i l o r , m ' a i ' s f a s t m o a r t e a s i n -
r x r n n n s l e s a l e .
q e t a t e a l i a m e n i t a k s n s u p a k s
z a x a r e a , m i k s o a s t e
a u n z a t n a m e , m i n r u l l n d g -
m i r o b i n d i i k t a i s n s t s t a g i i m g e o a s t e a t s r q e a s k b n e n
t a r a L e m a s k l , s a - g i n t o r s i i t r n r r b r I t i a i n a n o V d e l a K a -
m e n i v b , m i a t r e k s t D s n i r e a l a O b l s q i t l , k s
n l e a n d e r o b l , b a r b f i e t r e q e i k o & n i b
a * . r b m a s i n X o t i n .
F r i r o r i e B o t h , D o m n s l M s n t e n e s k ,
i n t o r s i i k s
o a s t e a s a q e a
a n s t R d s ' a g d s s n r e l a K o t n a n i , i n
t a r a s a .
A q e a s t e a s a i f a s t i n a n s l 7 1 8 0 , A e r w s t 1 7 ,
d o b b n d i t T s r q i l K a m e n i t a .
I t A l l 6 .
D o m n i a 1 s / H e t r e q e l k o B o d l .
I l e t r e q e i k o B o d b r i n r b i n d i d e n n o r s n k a I n u r t r i -
t i e l
l a X o t i n ,
z b b o n i t n b i r b i n F a r m , t o t n e n t r x
r t h u e a K a m e n i t 4 m i a n o d s l s r d e n e s t e N i s t r s , S ' b n s
s e s t r i q e , s i ,
n o a t b t r e q e z a x a r e a d e n t a r t ' ,
w i d e n
a
l i t m o l d (
a
i n t k r i n d k
a d
d a , ,
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 16/383
t i a r a M s n t e n e a s k l l a l i a i n e n i v b , F a r s i n n o s t s l k r i m - s n l h i
I l e t r e t t e t k o l o c h , i n l a w
l a s k a s n 3 1 d o i n n e s l o ' s .
I a n , d e n r i m s s a r l , a k m e r s i . f l e t r e g e t k o 1 3 o d s F a r l a
X o t i n .
B e n i t ' a i i m i l ' m w s r s t i a l a O b h t t i t l , m i a
t r i -
m i s n r e k s s e i n f l a m e a k 3 0 0 0 0 d e T w r q / l a X o t i n ,
n i e r s ' a
m i F r i r o r i e B o t h , d e n t a m M s n t e n e a s k s k s
o a s t e a s a l a X o t i n ,
F a r l a i t o t o r a
a
s t m s t l i a n l a n
n a i n e a 1 ( 3 o s a m % d e o a s t e t s r i t e a s k l . L e a w i t
d u e k g o u i l l ,
B e f i t a s s n r a T a r g i l o r l a X o t i n , S o -
,
m i S i n e a s s k i t X a t m a n n o l l c s t
k s t e m e T n i k i , o a s t e ;
K r a n l L e w e s k i i M i x a i l e r a l a
L i o s k c a l t i , o a s t e .
T w r g i l f b k I n d i m a n t i s / 1 n r e g E s r s X o t i n s l
a i n -
t r a t i n m a n t , x r r , M o l d o s e a n i l m l M s n t e a n i T . o s e b Y , i n -
k i n g H r a t r f a r k s m a n t s a .
A t t n i t e a f l e t r e g e l k o B o d a ,
,
s f b t s i t
s i , s e i n k i n e l a
L e a n t , s i s t e a k t o V Y , s a , b a r b n r e T s r g r , s i
n s s e
a t n e a z e n a m e i n e e t a t e a X o t i n s i s i ,
n h
a g u s n r I n d s s e
k s L e a m i l F a * " k e m a t s 1
B i e m a t k s r i n d i r .
X s s e i n F l a m e a
S a r a s k e r R d . I n t a , l e r b n d i
k a , B i n e
o a s t e L e m e a s k a , , a k k e m a t n r e F r i r o r i e B o d a , l a s f a t ,
k s m a r s h t s i n e n t r x o a s t e ,
k 3 t t e t o k
s t e a
m a n t s r I ; F a n , T r i r o t i e B o d i
a
s f b t x i t , k i , o a s t e a
n s t e r n i g i l i m n I r l A i r , e s t e t a r e m i n e i n f r I n t l l a l o k
k s n e d e a m d e d e i z l Y s n d l ,
t a r % d e n m a n t s r t e s t e k s
' t i m e a s e h m t a k x n e n r i e a t e n a l e e l d e n a f a r ' s , n r e k s m
d e m s l t e o n s
n r i l e s t a m t e . t e l o r d e n a f a r b
u i i k n g i x -
r i n d s n r e e e l d e n l o n t r x ,
i t t i n i n k i w t n u m c e f l a , n r b n -
m i a n o l d e n e s o i e
s e i n k i n i C a d e n l o n t r x
m i k a d i n m I n s l e n e n r i e a t e n d o r s i T , f b r a , d e n i v i
o
h u l a ) s a g r i z b o i 4 ;
d e e e i s f i t s e s k
s i m i n i d e
a c B e f i t
r s t i n -
a i r '
I l L
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 17/383
X 1 8 X
a i g e a k g o a s t e a , s i h s s m X o t i n s l , i j i i s i n e n o r o r i r n
l a l i r a s n d e B o n i s o k o t i n l o k d e b s t s l i e , m l d e
B o r n B e d e a k s n s B o m n t t e a s t a i m n r o t i n a L e a t u i l o r ,
t r i m i t e
l a R a r i 1 a n
I l a m e a n e e s t e l a l l o t o r a d e
B a B e n i k
o a s t e a t i e a r e , u i i l B o r n b a t e n r e L e a n t .
l l a m a d a k s a
a z i t a u e l s f a t a l s i r r i r o r i e B o d s ,
s ' a t m s n i a t k s t r s n e z i t k s a n g e a m d s s g i t n r e
n r e r r i r o r i e B o d s , z i k I , n d , k i m a r e l e i u i n s t e r n i -
k t l T r n n s r a t , n e a t t r i r n i s l a a g e a s t s g e t a t e , k t o a s t e a
w s t e r i T s a l e m e l n e b i r s i t e ,
s i n e m l o k l m i q e t a t e a
a q a s t a , d e z n d e s s n s r t s m r r i w m i s i f i m d e s n r i -
m i n e d ' s , w i g e t s t i T R a m e n i t i t d e k s r s n d i h a t s d e
n o r o q i t a n r i m b l a r e a f m n s r a t s h l n o s t r s t i e
f a t t
n i n s a i g e a , k m m i i r i i M o l d o B e y
t e m , s s f i r n a r e t d e s n r e n e n r i e a t e n i t ' I n u r t r s t i e l d e n -
t e a g a s t s n a r t e , k a r s t s z i q l s i l i s s m l o k s l .
E t ' I A
B O I 4 d a l o k s 1 a g e s t a n i g T o d a t s .
F r i r o r i e B o d s d e l a l l a m a ,
u t i i n d a t s
t r i m i s i n a i n t e a o i n t i l L e u t e t u t l n s r n a l
s i , B i e m a k x -
r s n d i , B e n i t ' a i o a s t e L e w a s k s , a d s ' a t t s b s r s t a n r o a -
n e d e X o t i n ,
t o k m i t d s n s r s n d s f a l a g e a t
d e r s z b o t i ,
k s h r i r n e a T t r g i l o r d e n w a n -
M o l d o B e a n i l , w i M s n t e a n i ? , w i i n g e n i n d t
r s z b o l i d , m e r g e a T s r g i t k s U L B a I 1 , a s s n r a n o l k s r i l o r
L e m e i n t ? , F a r s L e a t n i t i n g e t n s w i n d t , i n a i n t e s n r e m i -
n i e a n s B a l a T s r g i l o r , i n n s i n w a n t s r i l e T s r g i l o r , a d
s t i n d i L e a n n / t a r e , a d n e i n f r i p t i a
n l e k a t M s n t e a n i
,
F a r s k s l b r i m e a T s r g i l o r
n e a n s n d i i s s m a i d e a n s B a l s
i n t r a t t o t t i n i n a n t s r l ,
w i s e a n s r a k s t m i t e a .
l a r L s t e a r s r i l e X v s s r e t u t l t i e
e r a i n a i n t e
r s z b i t
i n n r a n t o i r i l e T w r g i l o r , w i t o g s
a t t L o a s t e L e t u a s k s , m l a m e a a n r i n s t a t s i - a u n a
s ' a i i
m l s ' a t .
e X
w i
& M e a t
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 18/383
) ( 1 9 ) (
s n o n i n r e T s r q r , m a r n s t s t i n d r e n t a
q i r q i a
n l e k a t i n r i s i r m ,
n r e h n r i , v e t a t e n r e
n o d s 1 q e e r a n e s t e N i s t r s d e s s n t i i q e t a t e , k
w i n g
i n k i n e a n e n o d , q i a t ' d a t m i n e n N i s t r s ,
a 1 i i 1 n r e
d i n a i n t e a q e t i O a
k i z s t d i n s t i n k s d e s ' a i z d r o -
b i t k s k a l k i t t o t , r s n t s s ' a i i
t u i n o d s 1 n r e N i s t r w d e
k i 0 a
a n s k a t i n c e l a k a n i t d e n o d a q e m
f s g i n d i l a F i a m e n i v b , i - a r m a m s b i l s a i r
i n e k a t i n N i s t r s ,
s i r i t d e n s t i n k i .
1 8 0 0 0 d e T s r g Y , i m n I s t s s ' a i L e a m i l d e b a n m i d e ' c a -
n e , m i d e k a Y , w a i d e a r m e .
T r i r o r i e B o d i , n i n i a t r w r q e a d e i n t r ' a g e a s t i o a s t e ,
e l n i ' a i t r i m i s D o a m n a m i t o a t i k a s a h r i n L t a r i r r a d ,
t u i m e r r i n d i w e a s t e l a I m n i r b O e
x a i n i t
r o r i e B o d i , m i
b i t s t n r e T s r q l l a X o t i n ,
l w a t n r e D o a m n a I s r F r i r o r i e B o t h , k w t o a t i k a s a m l
a w e r e a i n s a r a e l e
s 1 3 1 t w r i t e a s k l .
L e a m i t & u m i z b i n d i , k s n o r o k ,
s f i t s i t s i s e
n o r o a r e k s o t u t i l e i n g i o s ,
s i t r e a k i n e s t e D u r b r e
i n t i a r a
T s r q e a s k i .
R e m a t ' a i i
n r e T r i r o r i e B o d i l a
s f a t , s i s f i t s e a s k i , n r e g i n e w o r o r i n d s i s i t r i m 4 s
i n a i n t e d e s t r e a m : ,
k w k i t i w a s a m i d e o a s t e , s o k o -
k i d e a k s m e s t e i z b i n d a l a d i n w i r , k s m
b u s t n r e o a s t e a T s r q e a s k i l a X o t i n , a l m a B o r i n f r i n -
g e m i n r e w a t t , w s t e r e a T s r k i l s ,
w i i n d i i i n s r m i m l
B r a n d l o r .
F r i r o r i e B o d i f i i n d i i n r r i m i n e n t r i k a s a
I s i q e e r a i n m i n a T x r q i l o r , k s m
z i s m a s s , s i -
l e a s i m a r r b m a k s r I n d i i l a O b l s q i t i s i ' w t o k -
m a s k i l s k r s l d e l a B i z i r i l d ,
a
h a t a s s u r a s a
d e l a
L e a r n k i e l B a m e r g e s t r e a m i i n a i n t e k s o a s t e a s a ,
w i w a n s r t a d e ' T i a n , n e n t r i x r a n a
k i t n s s a
r w h d z i t
m i
F r i -
a i r
i m n I r l t e u i t Y ,
f i n d * ,
a i i
a t m i
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 19/383
s , ( 2 0 ) (
M e r s ' a i i F r i r o r i e P o c h w i a
t r e k s t I I r s t s l n r e l a
L a l s q l , p a i n k s n u t s 4 t r e a q e f I r s t s 1
r o t m i s t r s , I s k s r t t d e l a X a a p a n i t L e m m a ' ' , s k r i i n d s t k s
I r s ' t k a l e a . n r e a k o l o , q i n r e h n r s D r s t n g i o s k s m
s f a s i t k s W O , k a r t , F r i r o r i e ' l o c h
d a t v b s t r s n s i i ,
k i
I c h t a
n s t s t a k s a l t , d e a f s k s t s l a i n X a t m a n i -
l o r L e t n e t o , s s n r i i m a s k s ,
f a r m a f I r i s h * " d e a t s t a
n s n o a t e ,
s i ' 1 e r t e ,
' p a r r s s n d e ' t u t B a r s s i k a s a
l i d L o n a ' .
1 1 1 1 k s a g e s t S ' r u n U s i i
' a c i n t o r s i a t t e l
r o t r n i s t r s , n r F r i r o r i e B o d s a
u s r q e s i , B i i n d i i
m i t r e k i a i d i D s n s r e a n r i n P r l a t i y , a k t r i m i s d e a i l
d a t m t i r e B i z i r k s l s t , k s e l n s s ' a S x a i n i t , n s
i n k i -
h a t l a L e a t n Y ,
I l e t r i g i i k o B o t h , . D o m r a l M o l d o B i y
f l u ' e l a i s e n a l a m i l a T n u n r s t i e r k s k a q
p l e k a t .
B i z i m d , d a k s a i a s z i t d e B e n i r e a
F r i r o r i e B o -
t h , n s s e i n k r e d e a
d e n s r e a r e b u r s , q i I n t l d i m s
a l t s l o a m e n t d e a t 1 s t t r i r n i t e a i n t r s i n t u n n i n a r e a I s
T r i r o r i e B o t h , s i B i e u l a l d e s i r r i .
S o s i n d i i f r i r o r i e
i n O b l i m i t s a
n i e r s * " l a B i z i r F 4 I n d e d a l l a
} m i s t
m i r a t , u t i i n t r e l m n d i
n o B e a s t e a m i l s k r s r i l e l s i X s s e i n f l a t u e a , d e a
m u s s
o a s t e a a k o l o l a X o t i n , t - a r s F r i r o r i e B o d s a f h n d i k a -
l e k s a i n t e l o r s a l e i n a i n t e a B i z i n s I s t ,
a i s u s s l y s m
s f l t s i t e l n r e M s e i p I l a t u e a ,
s t e a k s o a s t e a
i n a n t s r T ,
i s H i s s l a , B s f a k s
L e a t u i t , l t s o a s t e a n s t e r n i l o d s t I m n s r a t , l a l o k l a r r i
e s t e k s r r m l e i s t l e d e i z l i s n d s
a s s n r a n e n r i e t e n i d s t ,
e l s ' a S m s n i a t n r e m i n e m i a
s s r i t s
m s o m o a r e
a n g e a r E s l , m i n e a S f a s t n r e n o d e a m i n t r a t i n
m a n t
w i B a n d i i o a s t e a L e w e a s h , n e a
k s n r i n s i s
a S
a i l
1 s t
t u i
k m a
s a ) 1 1 5
i n
t a m n i l r t 4 o 1 3 / 4 "
k c
r i ,
T a S a g e s o s i
t o
q i
B s ,
s ' a S
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 20/383
X ) (
d e t o a t e r a r t i l e , i u i
b i e a a
s k l u a t I l a m e a n e s t e N i -
s t r
l i l y
a n s k a t n e n o d .
I a r i , e
m i a m a d s s
k a r t s l l a t a l n e l e n b r i e l t a l e . I I I i a m e a t o k m i n d s t u T
F r i r c r i e B o d . b d e l a B i z i r t s l , i n n % a r B e n i F r i ,
r o r i e
l 3 o c 1 a , l a B i z i r t s l ,
f o s t * i n a h r b k a t n r e D s k a
B o d i k s k a f t a n d e D o m n i a f i l m M s n t e n e m t i , i n l o -
k s 1 h r F r i r m i e B o t h ' , a s I n d * B e a s t e k i , r r i r o r i e B o -
i n k i n a t l a L e a m l .
L J j B i z i r E s 1 d a k b a
I n t
n r e F r i r o r i e B o t h , d e m r e a r e b s n i , ,
e r a l a m a s a , ' 1
i m b r a m e k s k a f t a n d e D o m n i e i n t a r a M s n t e n e a s k b ,
i n t o a r k a , n r e D s k a B o d a , d e n r e k a l e .
n r i i m i t F r i r o r i e B o d l , p r I n d s s e B i z i r t z d s i ,
s z i ' l l a s e
m a r r a , a k a m u t i n U a r i r r a d s a , s e o d i x n e a s k b , d e n
m i l a I m n a , r t f i e T , n i i s i , s e k s r a , f a s k % d e a m e l n s m e d e
x a i n m e e m i s e , m i i n d a t a ,
t r i m i s B i z i r t s l d e t a i i
s k o s D o a m n a k s t o a t i , k a s a j r , k s t o t % s e h a s e d e n
n r a R c r i l e i t n n I r l t e m t , m i a m e m * " m i F r i r o r i e B o .
( 1 1 i n L I a r i r r a d , m i d s n a , a u e s t e a n ' a l m a e m i t D o m n i
F r i r o r i e B o d a , , r n i i l e m i n d s i s e s k i m b a r e B i e f i l d e n l s m e a
a m e a s t a .
J a r s I l e t r i m i t k o B o t h ) , a
r a , m a s
i n k i n a t l a
L e a r n t k s F r i r o r i e k b f r b m e s k s l X a t m a n s l m i k c a l t i r
t i o F a r l m a r d e g i o s m e e r a d e k a s a l s l .
S i n a , w s k i e X a t m a n s l a t i n m e a d e l a X o t i n , k s o s a -
p r b d e c a s t e L e m a s k l ,
s ' a i i n o r o r b t i n g i o s , m i
m e r s i l a r b r o , d e n g i o s d e X s u a , a n s m e k i , B a p i a B e ,
n i o a s t e d e n I r m a ' , s i , t r e a k a , i n t i a r a T s r m e a s k l , t a r
i l e t r i m i i k o B o t h ' , a i r m e r s i l a S t q a g a , , k i a k o l o i X e r a
D o a m n a .
T s r q i m i n v b n d i i B e a s t e d e B e n i r e a . o n i t i l o r L e -
u m u t r , a
o r t n d s i t n r e K a n l a n j I a m e a k
o a s t e T s r -
m i s n S s l t a n k - s 2 0 0 0 0 d e T v a r i ; L e a m i l d a k a
s i m i i i t d e T a i t a r r , s ' a i i i n t o r s i n e a s a i n d * o a s t e a m e a *
1 1 -
p u s s
V I
a t
a d
a d
a t
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 21/383
a m t e n t a t s i
D i e d e n s r m l ) , l i i i f i i n d i l a m a ,
m a Y
a m t e n t a t , s l A u l
k o m o a g e d e l a I N t a r Y ,
i n t o r s i i
m a d e s i r r * , n r e f i r s t i n a n o Y . A t - s n t l e a f l e t r e g e t k o B o -
r l d i k a t d e n S i o n
m i
d I s s i n t a r a L e -
k - s X l I m m e s k s 1 X a t m a n s l d e b o t - a r l .
I a n , i n
l o k s l l s r 1 1 e t r e g e t k o B o t h ) , a i B e f i t D o m e ; t l y a , D i -
m i t r a u t k o K a n t a k s z i n o ,
f o s t K a n i k i x a e 1 1 1
H e -
t r e e i k o B o t h , l a B o n n ' ,
1 .
7 1 8 2 , a n s k I n d s s e e l s b
s t r i g e t i e t i i 1 e t ( B r 1 1 , S ' b n s i n t r e L e a m i l i n t r I n s e l e .
r a n 7 .
D o m n i a A s Y D i m i t r a m k o B o d %
K a n t a k i z i n o .
A q e s t i D i m i t r a m k o K a n t a k s z i n o
f o s t i B i s t e r n i k
i n t a m M s n t e n e a s k l l a f r i r o r i e B o d l , t a m n e s r m s
e l a * f o s t i K a n i k i x a e I s T l l e t r e t t e i k o B o d l , n e f i i n d *
B r e s n D o m n * m a z i l l a I l o a r t a
k a t n r e d i n g s l k s k a f t a n d e D o m n i a
t - b r - B
i n l o k s l
1 s 1 B e t r e t t e l k o B o t h , f i i n d I m r a r I t i a l a O b I s t l i t % ,
m i d a t n o r i n k b s s t r i n e t o a t e m e t I t i l e d e a i t a
d e n t a m , s % n i l e a n s g e L e a m i l k s o w t l . A w i a a l e -
r e a a o r I n d s i t l u b t e B a m i l d e T v a r Y , s
e r n e a z e i n
t a m d e n N i s t r s n i , n 1 i n I l r i c t , n e n t r
s i n s i n t r e
o a s t e L e m a s k i , s i , s t r i g e t a r a .
S t u s e a * D s m i t r a w k o B o d b , k s b o t - a r i l f i i n d i t o t
a k o l o i n O b l s g i t l , s i a n e r e t a r a , s i n i i n t r e T U a r l Y
s i e r n e a z e ,
x i e r m s t z a n i s d e l a D i m i -
t r a m k o B o t h ) , k u n k i , d e a r f a g e B r ' o s t r i k v n i r n e L e a -
m i T i n t i a r b , e l s i d e a s a n n l a t m r r h r t t i e , r i s
w a r n , n t a r b l s i e r n e a z e i n t a r b .
I a n
D s m i t r a m k o
k a
q i
n i l
i - a r ) B i z i r k w l
a
a e
T m n e m A i i , f a t i m b r e -
a w l
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 22/383
) ( 2 3 ) (
B o d s , a
g e r i n s t z a n i s l a m i n a 1 1 Z d e l a b m - a r t , s s
b o i - a r i t a s s n r a k a n e t e l o r s a l e a g a s t s r r i w I , , k s m L e a -
n n i n
a r i . n s B o r m a t i n t r a , m i e l m a f a g e z a n i s l a
r a s n a B i z i r a i l s t , m i a m e a B o r t o k m i h k r 1 1 m n s i n -
t r e T i t a r s t i n o r s .
I a n ] , b o F a r i l , m i m a t a l e s M i r o n
L o r o f s t s l ,
E n t s i d e a z a n i s k a a t l i l a l a m i n s l e
h i D i m i t r a m k o B o d s , z i s k i o r a e s t e n l i r m
d e o a m e n t , m i d e o r e r n a k i t e 5 , 7 T i t a r t i n t r ' s n
s a t , n i g e S i B a k s n o a m t e n r e s r m a l o r s t r i k i g m e ,
k i m i i n o r a L e m e a s k s e r n e a z i H i o l n i r t m i n s a t e ,
m i n i g e I n r i
n s n e t r e k o a m e n i l d e n r i n s a t e . D e
n r e a g e l s f a t n e s o k o t i t , a m i n a s d e a B e n i t T i t a n i a
i n o r s , s o k o t i t k s A i o l n i r i t i n o r a L e m a s k s , g e
i n s n i n k s r o s n o d a m l k a s i t m i n i n k i n i l e l
u i i a g
s t r i n s o a r e d e m a t m a r i t l o r , ,
F a r T i t a n s ? s i n t l i h n l
a n s k i t o r t , n r a d s , r o b e s k i i , b a t m i k i z n e s k i n r e k r e -
m t i n t m i n r e
n e d e n s e u a t e D m n e z e
d e k a d i n
m s n a l o r .
I n t r a t ' a i i T i t a r b l i n o r s , k a h a i r i n h i r m a d e 0 1 ,
n r e t o q n r e a k a s s , d e n N i s t r s i n n s i n
f I r s t , m i w i n s i n / t i b i a , n i m i r s t n i g e o m i i i f i i n d i i
d e b i a t a o r s .
D o m n s l e r a s n F r e k s t r e i n , b o i - a r i t
r o m a g i n e m t n e n t r s s i n e r r i a d a , F a r n e n t r s b i n e l e
g e l d e o b i n t e n i m e n i c k i s t a , k s m B r e a f i w i t f i r s
d e D o m n i i , n e m i r s t t r e b s i n d i i , k s m B r e a f i s s r a g i t
s i f i e s f i t s i t
e l n r e L e a r n S i n i e
i n t a m ?
N i n r b r s i a m i n t e
f o s t i c s i l e d e a u n i r e ,
e r n a t ' a i i T i t a n s R i n i i n n o s t s l m a r e , n s t n I s t e a s s -
t s r a k g x r a n s d e k a t ,
s a k i l d e o r z i I I
t i a - a i n d o a s
n Y k a l i n t e o z i , m i k i t n s m a t b i r n a s i m i n i n g e ,
s t r i n g e a d e o s e b t , m i d a k s s f i r m i a o r z s l d e n r r o a -
,
k s n r i n s ' a i
n r i g i r r b r m s t m t i l ,
n ' a *
I I
t a
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 23/383
"
d e n W a i s t e l e k a i l o r ,
F a r d a k i " m u m
o r z i i , s a t
b a n t , s a k d o b i t o k , i i l e r a h g e r ; m i ' l I d a k s
a n i , n r e
a l i t b i r a I n n r i c h x
s k o t e a n r e a 1 t
n r i d s t ,
i t b i t e a , I t k i z n i e a k i t i t l i s a m o r V ; m i n k a t ' a * m i
a i
a s i k s i t t o t m i n P e m l I t t
r o b i t , k o n i t , f e a t e n r e
f s r i t u t .
R i m a s ' a i b i e t i t o a m e n i n s m a k
s o f l e t s l , b i -
t a t t , s t r i m m s n a t t , k i t n s s e n o a t e n i g e k g s k r i s o a r e a ,
n i t t e k s l i m b a a n o B e s t i k a z n e l e ,
i i i i
s t t i s i t o r i l e l o r
d e T i t a r t .
D I M % b i t a i - a T s m i l o r d e l a X o t i n ,
i n t r a t o s a -
m i d e N e a m t t i n i t e t a t e a S o t t e n i t , m i I f l n e t a t e a N e a m -
t s h r , F a n , X o t i n s l
r i m a s n s s t i F * .
t l e t a t e a S o g e B i t
e r a ' d i n s d e a B e a r e , a r g i n t i r i t , x a t n e , o d o a r i , b s k a t e
b o e r e m t t m i n e n i V b t o r e t u t t , i u i a l t o P o a m e n T d e t a r i ,
m i s t s i t e i n B r e a m e d e b e a s e n i t .
M e r s ' a * o a s t e d e t a r i
k * & s i s a l X a t m a n s l
u i i K a n l a n I l a u f e a k s o a s t e T - s r -
t t e a s k i , d e a t ' i n k s n g H s r a t y e t a t e a S o g e B i t , m i i n d o t
a n T n s s a
n s t s t s k o a t e n r e N e a m t , t n i n i n ' a * s f i r -
m i t b s k a t e l e , F a r b d a k i a
f l i n y t n z i t e t s ' a t i n k i n a t .
I a n ] , x i e t d e n g e t a t e a N e a m t s l s t
z i b o B i t m s l t t -
a k o l o i n g e t a t e , I l i a * e m i t , m i a i r m e r s
u i i a g e F a i n
n e t a t e a S a g e B i t l a q e F a l a l t t N e a m t t k s t a b i r a l e r a t i ,
n r e k a r i t k a t
l o n i t & n u n X a t m a n s l l c s o a s t e a s a l a
H o d i m o a r i a n r o a n e d e S o g a t i , m i & r i d * " " m a l l , l a t a -
b i r a N e a r n t i l o r l a b o k
s t l i s k a l s l d e s s n t i
X a t m a n s l , m i k i z i n d
X a t m a n s l i n t r ' s n r i z o r k s f a t a
i n s s s , a m e a a
n i B i l i t N e a m t i t T a m a
} a m D e -
k s s a r t K i n i t a n s l , s a
s l o b o z i t a s s n r a X a t m a m s l s t , m i
s ' a * ' a n s k a t X a t t u a n s l d e k o a d a k a l s h t l s t D e k s s a r , m i
d e n i r t a t
d e l a n i B a l a N e a m t i l o r , m i
n r e a 1 t
k a l
a
m a t d a t n i B a l i ,
n i l a t r u s t * t a b i r a
N e a m t d o r i n d o i n i l a i
n e r i t k i t t - B a N e a m t t , n d B i t
r i s i e a
m i l
s i ' l
F a t
i n k a l e k a n d i t
www d corom nic ro
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 24/383
) ( 2 5 ) (
n r e m i t l y a
h a t , m i f a g . t r i m i s l a D i m i t r a w k o B o t t a ,
n e n t r s k a r e i z I r a n d i i n m a r e q i n s t e e r a X a t m a n a l l a
D i m i t r a m k o B o t h . , t u i s e s t a r i s m e a a e a l a T s r g t . I a r
k l t / a m m a s a
i n t r a t i n g e t a t e S o g e s i t .
I a n , d a k s
s f l r u t i t b s k a t e l e d e n q e t a t e , e t
s ' a i s ' i n k i n a t .
D e
m s l t e o r l e t n i a N e a n A i l d e n g e t a t e
u i i d a r b z b o t i i
M o l d o a e a n i l o r , t a x i n f r i n g e a t r i m % i n t t r r i i , 1 - a r b a n o t
s e i m b l r b I t a n e d e s t r i m e a n o a s t r a , K l m n s I s n g e a n i ,
X i i i -
r a i d y e e r a k s s i n e 4 e m i k s t o r m a r l I s n g t i n k o a c h ,
n r e N e a m i j m i s t d s g e a u l t r a l a g e t a t e , n r e r n s l t j
N e a n i t Y n r i n d e a B i t ,
l i i i n r e a l ç i i n r t z b o t i i o m o r e a ,
m i t a r l u d s e i t t u r t k a m i d a n a r o l a ,
r i d i n e r g e a i n i Y
l a a h i t , n i , n i k I n d i i s e t i n e a d e t i a r o h , m i t a r e m i a
l a r l a b o t i i a t r a i n z i , a n a t r a z i , t a r t d a k %
s l b r -
m i t x r a n a e T i n k i n a t
u i i a
e m i t ,
- m i l a B e f i t
l a D s m i t r a i n k o
a l t i f
d s s i n t i a r a l o r s l o b o z y .
D a k s a i k e m i t N e a m 0 d e n g e t a t e ,
a r i m a s t o t
f o s t i i n g e t a t e i s k r s r l b o e r e m t l r i d n e r s t t t o -
r e r u n ' , 1 i z T , s i n e t e , r i d m a x l e , W i a
i n t r a t x n A r t . a
B i z i r n d s t k s I l a n a i o t a k e N t n e a r a d , m l a d e s k s f a t s i -
k r i i l e , s i n e t e l e , l i i i
a i i h a t m s l t e a r g i n t l r i t , m i o d o a -
r t , g e a r t s i t , m i n r e h n r i ,
s m n l s t t u i
I l a n a i o t a k i d e a r g i n t s r m i d e I s k r i r T b s n e , t a r g e
m a r i m a s , m i l e a l h a t a k i r a i f o s t , g e a f t . r I s i t n e -
h a t , t a r m i s I t t a i r ' m i n a s r r t r s b a m t d e t o t g e a
m i s t
a k o l o i n m e t a t e .
I a r i
B i i n d
E s x l m X a t m a n s l a t s n -
g e a d e l a S o g a t m i n l a n d l a D i m i t r a m k o B o t h ' , f a i t s -
e a t
k s t o t y s l m i t o r i r k g r O , k s t r I m b i ; e , k s
d o b e , k a
X a t m a n n e s t i t d e i z l Y i n d e , s I i i i d n d
D o m n i l o r m i
i r i 1 n r e a t w n g e a .
I V .
T x r k i i
a n a l
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 25/383
) ( 2 6 ) (
A y e s t i D s m i t r a w k o B o c h a k s k o s x 1 r t i n r e f e a -
t i l e o a m e n i l o r , k a r e a m s r i e i n n a t s n y i n ' a i m a i f o s t i
h i t a r s n i y i l a o D o m n i e , f i i n d
a r a a m e s t e k a t s , o a m e -
n i T s t r i m s t a t i d e l a l o k s r i l e l o r d i m % e r n a t s l T s t a r i l o r ,
a m e a m d e a t s m i l a i r E m a s t a m n i s t i e d e n f i r s t
N i s t r s i n n s a s t u z Y ,
a i r d a t x u r t i f n r e f e a t e W i
a k s t i s n s i i b a n s l a E i s t i e r i e . 4 n a n s l 7 1 8 3 , a i f o s t i
o m o r d e Y i l s n . r E i n t a n , n r e r n s l t e b o k r m j m a i m a -
r e i n t s r r i i n I a i n i ,
d e n l s n a h i h n i e i n n % l a O k -
t o r n E r i e , m l i i o a r n e r a a i m s r i t k
f e y o r i k s t o t , m i
r s m a s k a s e l e r r s t i T ,
D o m n i a a i S e m i t a r m n m -
n s s t i r e a T a A a t a ,
m i a k o l o n r E v E n d i s n t
k o r t s r i d e r r i n s e a o r n o r s h i .
E r a K a p l a n I l a w e a l a
i L o t o r a k c o a s t e , d e n e t r e y e a x a z n a l e i m u u r u t e w t 1 y e
l e & y e a l a l i a m e n i h , a y e l a a
m a z i l i t T i r e D s m i t r a m -
k o B o c h , E i i n d s i f e r m a n d e m a z i l i t n r e D s m i t r a m k o
B o d i , m u k e n - a n d - 8 1 , a
r n e r s i i d e l a F i l a t a I a H o t o r a
m a z i l i t , m i
m a t h s a t s ' b E i e i n l a m Y , k i
d o a m m n s a s e a , y i d e l a i l o t o r a
a t r i m i s d e i n ' a i
r s d i k a t a r i r l I k i d , i u i s ' a i d s s l a L l a r i r r a d . A y e s t i D s -
m i t r a m k o B o c h , n e n t n c s ' b i n t r e i n B o e a T s r y d o r , f i e
i n y e z i d e n o s t i m I n k a k a r n e k g T i r y i t y e E e n i a o a s -
n e t t l a c h n s t l ,
m i d e h i m a l e g e a k r e u r t i n e a s k s W i
n o s t s r i l e , m u n m i m e s u i n t r e i n s o f a T w r i n l o r f ' s -
e a n e n t r s k u ' r e r a k s s r i t a n o s t i , n r e k s m
t o t t F r e g i t a
a g e a s t u e r e s e , d e o k s m s k i n r e g e l y e
a i t o k m i t m i a i a m i z a t s f i n t e n o s t a r T s u l e - t i e k r e a r t i -
n i t . ( Z i t t e D o m n s l X s . y i n e s e l e a r n d s d e m i n e i n a i n -
t e a o a m e n i l o r W i e
m u B O l e r a d a d e a g e l a i n a i n -
t e a t a t l A s i m e i Y e l s i d e n Y e r i s r i , ) d e y i n i m e , n e n t r s .
y i n s t e a d e n h m e a a m e a s t s t r e k s t o a r e , s s n s .
I n d r z -
u e a s k u a I s a l k a l e a g e a m i s f i n t e l e n o s t S r l r t e s u n t d a t e
I c h
i n n %
a y a s t a ,
k a
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 26/383
) ( 2 7 ) (
d e s f i n k i x a n o s t o l l i n i d e s f i n t e l e a W a n , l s m e a n b o a -
r b ,
w i a l e s D s m i t r a m k o B o d i , ,
f i i n d i s o m I n t r I n m i
a n r o a n e d e s i s r m i t .
A i g r i n e a y b n r e D o m n Y , m i o a m e n D g e r
m a r I , I t l i l t i m b 1 t r i n e s k i i d e a n Y , k i
a t i t a m a l m t l t i i d e r I t t l , t , T s i , s e l a s e .
T n t r s n r a a i l e l e s a i l l e g i l e k a r e
a i t d a t L a k e d e m o -
n e a n i l o r , a i i a a r t z a t L i k t r r i , g e l M A I - L n i t r e k I n d i c s i ,
s e g i n s t e a s k i , k t m a r e g i n s t e d e g e T l i n e r o n t n d e
a r s o r a a i g e l M A I - 1 , w , a k o l o s l , t a k s g e l l i n e r .
D e
s ' a r n r i l e m i d e n n e n o r o g i r e , s i , r l i m b e g e l M A r s n l a
l i n s a g e a d e n r e t r m i , , s l , a l b s x r a n l , d e n k e l t s t a -
l a 0 , 1 1 Y , m i n s . w s m a l x r a r r b g e l e a r
f i d e t r a c t s s
l i s e d e a , g e m i d e d e s f l e b r l i n k s s l , l e a g a r n m .
I n t r s a n o f t e r m a t e l e s a l e s n t n e I l l s t a r r i i , l o , K a t o
l i f i n s o r i n s l , h k I n d i k l i t a r e s a t e l o r i t i n r s h l , d e n a f a -
r a s n i t k a s e , a i s l i m n r e I n M A r s n s s s n i n i n d g a d
i r b r s I n d i m s l t e l a k i - L i n i d e n o k r , r u i i n t r e l y a n d t i K a t o ,
g e r v i s '
i s a r f i t u n n l a t d e n l i n g e a m a k w a m a r , s i , f i e
z i s l m t r i n s l :
D s m n e z e i t e b i k t r e K a t o ,
i n t r s t o a t e
g e l e k s r r i a i e , k a r e l e l a B r e a m e d e i n t r i s t v n i m e ' n 1 I - a f
f o s t i m s n r s e r e .
R s n r b n r i e r i l e k a r e l e l e k t n o a m t e ,
a m e a s i n t i i n i m i , k a l e a k t r i l e t r i m s l s t , k a r e l e f l k g , n -
d s s e d e s i , r r i ,
s l a r b t a t e a d s k , F a n , g e l e t s r z i l b o a -
1 1 a d a o r .
K I n d i i i m l B e a m I n s l e m e l e z n , r 3 , f a t e k a
k i k e n t e n i l e , n i g o a r e l e i n f l a t e ,
r t r a f i n , d i n t ,
f a t a
,
k a n i l l o , r s n t i i , m i l o , m i t t
b i r b a t i r A e l e n t i i ,
n e n t r s k i a l m a t t S I m i i n t r e b Y ,
n e n t r s g e a n d n l I n g e , d a m m i n e s i a f l i , i n t e a g e a s t s m i x -
s t s i n k a r e n o s a f l t c e i , I r a l i a r d e n ' a r n l i n g e n e n t r s
www d corom nic ro
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 27/383
) ( 2 8 ) (
n s t i n g e a r a s e a , r a n i n e n t r s i n d e l s n r a t s l t r a r i s l l o r ,
i i s ' a r k i d e a s i n h n r i , m i s
g e a r n i d e n s r s r e a .
R I g i n e e s t e i n r r e s i - a t d e a n t , a g e l a e s t e d e b o a l e
m i n g i t , d e n e n r i e t e n T I n t i m a t , d e n r i e t e n T d a t 1 1 1 3 , -
l i r , d e n e n o r o g i r e a s s n r i t , d e s r i m i d e s i r i g i e i m -
n r e s s r a t , k a r e e s t e a g e l a n e n o f t e m t e c i e a t i
s o k o t e a m t e k i , n i g e k g s n h k r g m a m a r e g e r t a r e ,
D i m n e z e i c a s s n r a n i k a t e l o r n o a s t r e k a r e l e a r n f i k s t ,
n i t n o a t e a a r b t a , d e k i t , k i n d i n e s l t i i n m s l t i m e
w i i n h n g i m e d e z i l e , k a r e n e d i n o m ) ,
i n t r s k a r e
z i l e i n i a t h s e i c a m s k i d e a m f i a w e a t u n r , w i
a m f i s s n i r a t d e n e i n t i , i m r , i r s m o a r t e I s I , g i t h a t %
h u r l d e l a D s m n e z e i r - a m / g e a r e , k
i e 1 s g e s i e t s i - a r n t e
= t h i s , k s s r i t e s t e a a s k s l t a g e l e t r e k s t e .
= 4 K a t o , k i s i n t k s n i r s t a d e 7 6 d e a Y ,
m i i n t e a g e n i t i a n t n r e t a t i , m i e
l i i i n r e m i m a m e a , l i i i
n r e o m o u r n , n u d o n , m u t a t / m i g i n g / i n k , a r n i m -
d e r e a 9 s i r o r i , 1 1 f r a t i , r u i 3 I n s i e r / k s n r a a i h h a t e ,
w i 5 s h a m i g e , k a r e l e m i a
f o s t i i n t r s d e s f i t a r e , m i
1 4 f e v o r i n o n i g / a m i n r r o n a t , m i g e e s t e m a t r i s t i d e
a g e a s t e a ,
d o / n r i e t e n T a m a s t r s k a t , d e n k a l i / I n s i l a
K a n s a t r i m , a l t s l
a i g e a i n R i m a c e a k a s i , a k i r o r
m o a r t e d e k i t a t o a t e n u : L e n a m e a l e m l a g e l o r d e
a n r o a n e a / m i e t , m a i a m a r m i a t f o s a t , k i n i g / o
s k i -
d e r e i n h m e
r r e a n s e s t e , d e k i t a n i e r d e n r e
n e l a L i r e k a r e l e d e l a i n i m i
1 1 s i s b e r u n , m i k a r e l e d e -
z i l i n t e m s b e m t e .
k i D s m n e z e
k s a t i t a a s e i n d e s t s l a a i r ' s o -
k o t i t , k i v a n f i k s c i t i m a r e , k i a t i t e a n e d e n s e a i r
r r i n m d i t a s s n r a k a s e t m e a l e , m i i i a g e a s t a m a / m a r e r r i -
m a d i d e k i t a l t e l e
a t a d a o s , k i w i i n n e n o t b l i -
s t i r n a t s i
f i e m i e , k a r e l e a n f i m o w t e n i t o r t i c b s n e l o r
h u r l , i r s
b s t r s n ,
1 1 1 1 s s
I a n )
m a t
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 28/383
) ( 2 9 ) (
m e a l e , m i n r e m i n e s i n r s r k a r e S i n l i n d B e a t a m e m
e a n e n o r o g i t i m ' a t l i s a t , l i i i a m e a k r e d i n t i r t a l e m i r -
t s r i s e s k i i K a t o , m i n e n t r s D s m n e z e l l
n e m s r i t o r y g
t e r o r i i , d e B r e a m e k i m i o r i m a n e m i r k s i n d e s t s l a t i
b m i t a t e , m i a n o r o d t h r t l e n s o r , k a d e n t r ' a g e s t e d o a i
i n h k r s s i ' m r a r i A t
a g e s t i i n e n o t s u n i i a s k i l -
t e n r e m i n e , s a i s
k i t d e k s r i n d i s i r F a r B e a t a , s i
f a q r n e s o i n t u , k i n i m i k r n e r m a r a m a r d e k i t s i f t *
s u m r o a n e l o r g e l o r B i r ,
k a r e l e
a n i s 7 6 d e
a n r n u m n e n t r i s s i n 1 i n r n r e g e r m o r V a / m i e r .
K a t o a s z i n d i i m a l o b a b i t r i n t h r d s n i a f l a t
k i a i S s u s s d i r e n t i s ,
k e n r i n d i i n r e ' i d
t i n i r , a m e a
F a t z i s : d e a l f a m e t s f i t i s l e s l s u c b a t a m i n r e m i n e
d e d s r e a r e m i n r e t i n e s i n r s r d e n s r i l m s n e t e a r
r i -
d i k a ; F a r i d e s r e a m e
a m e a e s t e l s k r s l , k i r i b d a -
r e o r r
s o / n o r i n q i s e t n r i i m i , n e m i k i n i B O A n o -
r s n q i l s k r s s t r e i n d e l a d i r e n t a t e , a d e s u p a t
i e z i k ,
q e l o r t i n e r t r u t n r e k s m m u t t s , m a r m a r e r s t n i n e n e n -
i r s
a l i v e , d e k i t n e n t r s I t e r t a r e a i n s i m -
n a t i , d a t o r t i e s t e s i F a d s r e a r e , m i a m e a n o r o n i t i I n -
t l l a h a l l s i f i e b i t s t k s b e a t e ,
k i t i l
i n r i n o a e
m i i n m s t o a r e a t n r e m o m i t u t , a n o t d e n a r t e d e x o -
t a r i l e R i m i l E t n o r s n g e s k i s i f i r i z r o n i t ,
d e B r e a m e
q e e m t r t i n i r r u g , n r e I r m i d e t o a t e b i n e l e k i t e a
h a t s i f i r s t r e i n , d e B r e a m e t i e n s a s k s l t t n r e m o m s -
a k i t ' s ' a n i r e r e a m e a d e t a r e s o k o t e a l i e s t e , a m e a
n e n t r i g e r
f i n e r , s i n i i n d r i z n e a s k i a f i i m n o t r i B a
m e l o r b i t r i n r n e g i n s t e m r m i n e a s k s l t i t o r T , k i m m i
q u a
t i e l e B i n e m o m t e n i r e d e a g l i m s i i , s u n i s o k o t e a s k s ,
k i l i s e k a d e a f i d e k i t A O m a t r u t .
F i l a r i n s k r i i n d i k l a o a r e k a r e n r i e t e n b u t r u n , z i g e
k s m - k i m a r r n s I t i i s k r i s o a r e a B r e d n i k i e s t e d e f i l o s o f d e
g e l
a r t n d i t
m e a
t i e
r r e m e a l e l e
t i t ,
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 29/383
) ( 3 0 ) (
k s t d e t i r a n ; k g
a r f i
s k r i s i k s a c e a s t e k s B i n t e .
L I E m s m i r m i m i B a t s m n r i e t i n e ' ,
k B s z s n d s t e d e
a n t i n r r e s i a t , k
f a n t e l e m i n x , k i t e a r s t , t ,
m i
t a i n m k o a l e m i k m o r g a n c h c s e ,
r b i k i m l n a r e , m i
m a t m s l t s d s r e r e a m , k s n d i i k g e t e z ' c c t i s e B a
l e n d l o s B i n a t T , k a r e a r s t s n d i i m i n t e a t a , o n i e r d s e e l
k a r e d e n r i n d i a s e t i n e a r n
a r a F r e g e a s k s ,
a d e k s t o p t i l x a r i t , f s r i t , g H i r s t o r i l s t r i m b , s e i r a m i t
d e o a m e t a , m a t f b r s ' T i a n e r a k I n d i i a l e r r a l a m e /
k s r s n t t , s e a n s k a d e & L i m i t , k a k I n d i a r f i s k s n a t
l a a l t a r F s 1 b i s e a r i c i l o r . A x , l i s t s b u r s t a t e , d e n l i n i r e ,
i n t e l e n m m e n u i n e a i n o B s t i e , b s t r s n i l o r n e l o r B e l a a r
t r e b s i s s f i e , k I n d i i v i n s t i n d s s s k i c D s m n e z e i l l o r l a
R o m a n , m i e e l k i r s n t t i n t a m T r e q e a s k s , k a b i s e r i -
u u i l e n e a t i n u i l s s s o k o t e a .
f l h i n i e F a b a t , s k r i i n d i z i g e : n r e k s m f s i n t r e b a t
o a r e k a r e f i l o s o f d e D i r s . , K r a m i l E n i r o t i l o r ,
i n t r s a
k s r s t t a r s s e a f l a a c e l
f i l o s o f , k a r e o r a m a r f i m a l
b s n n r e n s m s n t i l ?
S s f i e z i s f i l o s o f s l , k s a r f i M o -
l e r d a m a T b n o r a n i n r e n s m s n t i i , k a r e t s r r m o r a l A x a i t
a r e 1 0 0 k a s e k s f o k s a , m i z i d s r i l e 1 s t s s n t d e n i e t r e
n e a r r e z i d i t e , F a r s s f a t s 1 i n t r s d u i s s l t o t d e o a m e n l
l i s r s n t i t , k s k a u e t e l e a l b e ; n r e h n r s a c e a s t e a s s f i e
a d a o s B a t R o m a , s a l K a r t a r e n i l , s a l N s m a n t i e l , s a l
A t e n e l , B a T E r i n e t z l s t , k a r e c i n c i o r a m e i n t o a t l 1 s -
m e a r a n n n t s 1 s T s i s o k o t e s k i i a f i ,
F a r c i s o k o t i n d i
i n t e a l t i k i n d e s r e a m e c e l e n l a k l o r z i d i r i l e a l b e ,
i n d b i a n s f e t n i c i t f i n e r , n s
r s u r i n e . F o a r t e b i n e
r r s i t f i l o s o f s l , m i s o k o t e s k i i k s D i m e n s s e B a
d e -
n l r t a d e s o k o t e a l a m e a , k i R o m s l e e l h i t ' s i n u n r a t
R I m l i l s T , a i r a l e s 1 0 0 d e b s t r s u l , n e n t r s k s r n i a r e n s -
g i n -
l i T
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 30/383
) ( 3 1 ) (
b l i g i r ,
a r i g e e a l a l t i t i n e r i m e
t o t i l a h k r 1 1 o u i t i r i T
" a i r ' r u t s .
T h u r b g e a m a r i t a t g e g i n s t e d a i n s a k s 1 g e l n e -
k i
a r a t i
l s k r z l
k a s a , n e
d e n k a r e a n a B i e t , i / ,
s l s e O e E r b t r I n n e n t r s s r b s e
g i n s t e a s k l d e b i t r b n ,
a m i x b t o r i l l e g i l o r n r e k s m
a n r b z a t g i n s t e a
g e l o r a u t e a d e n k a r e z i
i u i a n a g e a g i n s t e s ' a r
f i i n g e n s t ,
x o t I r l t .
M s A T d e n f i l o s o f i l g e l B e l a , s o k o t i a d e n a n s l g e l
d e n a m t e r e a
f i e k s r , r r b n - b
l a m o a r t e 6 u l r s t e ,
a u r b z a t . I l r z n g i a m a t i n 6 a n T , k o m h r i a n u m l a a l
1 6 - l e a n , t i n e r e a e O e m i n i ) i n 3 0 a T , s t a b i l b l r b I t e s k i i
n u t % i n 5 5 d e a l , b l t r b n e v b l e t r i m i n 8 0 a T , m i
s t a i m b l t r b n i t i n a A r b l a m o a r t e . I L l i a l m a d e n 5 5 a n T
i n a i n t e s e n s m i a l y b t r a m ,
l i i i a m s m t i m d e n g e t r b r -
s t %
d r e n t i i l y b t r b n Y ,
g i n s t i m .
I a r t
n i i b i t r b n i l t r e b l e s i , m t i e s n r e g e g i n s t e n i i b s n s -
t a t e s l n t s s u s m l , k a k s d i r e a n t l , n s s k o r n i t l g i n -
s t e s i
s e g i n s t e a s k l . R i d e B o r n n r m r t s r i s i a d e u e r s l ,
d e s e n o r n o t r i s i a g e l e g e a
d a t o r i e i n t r e s i n e , m a
s n r e b s r y b t a t e
I m t r I n d e I c a s n r e
s l s u s -
,
n i t n e n s s e B a u l t I t n a .
I t . b g l d e n t o a t e o r I n c l s e l e l e , m i d e n t o a t e n e a m s r i l e
m a T & W s , i n t l l
i m t r b t i T t u i g e l t i n e r T
s n r e n e s o i n -
t a
s I n t l e r a V ,
F a r b n ' a m a T g e l o r b l t r I n T
i n t e a g a s t a m a l m a r e u i n a B a t i ,
k i , m a l d e m s l t e o r T
d e r r e m e a t u t e r u m r s l , d e n n e m t i i m b s a i i d e n n e i s n i -
t l .
I a n , d e r r e t u e a m t e b i t r i n s l , d e n n r s I t i m e a
h a B i n e * ) .
) B a s s , f i e f n m o s i W I S b f i e m i l a b t r i n ' S a g e s t e d o a o n o f t e n s s e t o k m e s k ' i ,
d e a d f i b i t r b n , n s B e l f i f n m o s .
A s r s s t i n . 2 2 .
g e l o r
i n B i t b m
b a , t r b n i ,
u a , r -
l i i i s a , ' T
m i l l i . ;
g e T
g e l
r b i -
k a
a d
a d
a d
www d corom nic ro
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 31/383
) ( 3 2 ) (
S e n e k a i n o a r e k a r e k a r t e z i q e ,
S I i n t i r M k l e ,
k I r a m s l t i l i n l y n n s e s k g m i n r s H c e l s e s k i i , n s d e n r i e -
t e n t s a i i d e n e n r i e t e n T ,
t i i
d e m i n e s i n r s r n e n t r s
n r i z t i n s k a a g e a s t a , k s i n s r y s z t i n t r s a n t l y s t r I n m i
i n t r s r i o s t s t r t i n s r m s s i m t i i , a m e a k s t l s k r s n s t i n
a r f i ,
R e a m a s k s n s i d e s n r e D i m n e z e T , m i d e n a r t e
m a t n s t i n k s k a r e a r f l f o s t i d e f o l o s o a m e n i l o r , m i
a m e a z i g e , n i n e s e l a s d s a f i b s t r s n , n i i g i n s t e d e b s t r s n
n o f t e m t e , i n t r s m s n k a r e k s n i s s s r s , i n t r s i m b r a s m i n -
t e R i n s t e m , i n t r s I n s t s l t r i a z , i n t r s B o r o a n s a d o r n , -
r a t , i n t r t s f a t s r l i n t e l e n t i i ,
i n t r s ( I v r e a i t e a r n e t r e -
t t e r s b d s t o r , m i d e
r i s t s t i l e g e l i s n i t e s k i , n r e a
k s r a t a f i
i t t r e b s e .
A d e n s r a t m a r e l a s d s a r o n i s e a -
m t e m i e S e n e k a z i k s n d i a g e a s t e k n i n t e :
l a m m a i
m a r e B o r a r o n i s i b s t r s n i t d e ' i n l B o r i n d i r e n t a l s k r s r i -
l e s a l e s n r e a g e l e a .
I t s d e l a m B e d e a n r e i n t u i t s t r e i n T
d e t t e l e t t e n s l i s e k a d e , m i i m n o t r i s s m i i m n o d o -
b i t t i n t r t b s n s t s t t :
a r f i a g a s t a , k s n i r s s i n d s n e a l e
s b n i d l o r , a m i n g e n e a n e i n k i n a l o r .
I i s B s r s t a a n i l o r , t r e b s e s s f i e m i n o r t s l x a t n e l o r , d e
n r e a m e
I l e a l t e f e l o n . / d e i m b r s k s m i n t e f e a t e l e ,
a l t a
n e l e
m s r i t a t e , u d a l t a i n d s s e l e n o a r t b ,
i n t e a t i e s t i
k i n z i k k s s ' a r k s d e a a f i , i m b r a s m i n t e a k o n i i l o r ,
a l t a a v e l o r t i n e d , a l t a a q e l o r l y s t r I n t , k a r e a m a t
k t q i n s t e a t t e a b s t r i n e a s k s s e k a d e a f i .
K s o a m e -
,
n s i n x a t n e
s k t m n , n e i n f a n t e n i n s t e n d s s ' i n t s o k o t e a s k s n i n s t e a
s a , B r e d n i s i a s a .
S a i s e i m i n 0 i , s ' a i k a r y s i n o t n - - i i ,
k s a t m n e B o -
i n t s d e m a r t s k a r e a o f a k = l e t b s t r i n t , k a s s m e a r -
I ' s n e a t e a ,
i s t e t t i m n o d o b i t t ,
,
n s
n e n t r s a l t s a m , R e k a s s 1 1 s e n a r s k s n s s b s t r s n r
www d corom nic ro
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 32/383
g e t i n e r e ) .
t i e I s k r s e s t e
m a t n e B r e d n i k ,
d e k i t a
n r i B i
n r e b i t r i n T , I u k i n l s m o k i n e l o r d e n s m o k i n
k i z i n d * d e k o a n t e ,
m e m a l d e m i r a t d e k i t a n r i B i
n r e g e l a g e s i f a g e k s E i r s t a t i n i r , m i e l e s t e b i -
t r i n , a m e a d a r i m a t d e m I l t e
i m l s i n e i n k s g e t
a l n o f t i r i s t i t i l e
i n k a r e s i a f l i , ,
s i l e l e a n e d e , m r
d e a n i l k a r i t i t a * ,
a n e r e * * ) .
J a n , e
n r e D o m n i
n r e g e l m a r t , k i r o r a d e n b s n i B o i n t a h T D a m -
n e z e i t s o s e s k i i l a b i t r i n e a t i i t r o r * ,
l e a d s k a m i n t e ,
k a n i g T s i s e r s m i n e a z i , n i g e s i l e n a e r i g k i ' s b i -
m i r t s r i s i r n a d e i r i n d , a g e l a n
B a s i s e
n a z i b i t r i n k a r e l e l a t i n e r e a t i i n t r s d e m e r t i a t r l -
t a m t e .
K A l l 8 .
D o m n i a A l t A n t o n i e R s s e t .
D a k i a * m a z i l i t
I t i a n l a n H a m e a n r e D i m i t r a m k o
B o t h , l a I t o t o r a ,
B e f i t D o m n i t i r i T A n t o n i e
s e t , k a r i F r e k t a r i r r a d e a n i .
A g e s t a e r a b s n i t i i m i l o -
s t i B , d a k i
B e n i t i n s k a s n s l d o m n i e t , & a i r a n s k a t a
z i d i m i a I s k r a l a d o m n e z e e m t i l e b i s e a r i g t k a
n o m e n i r e w i m i m e b s n i n t a r i , a t d i n e s M o n o -
n i t a l a b i s e a r i k a S t . N i k o l a e , m u
o a * m i n d n i l i t n e s t e t o t
m i a * z s r r i B i t n r i d B o r s l , m i z i d i m n r e p s r
a
)
A m a e s t e d e a r e d n i k s , l m t r i . n e e a d e m i n s , k a b r s m a d e s e g e r e .
1 1 1 s t a r x .
8 .
n i A r b n e a c e l e t o r i l e n o f t e s k i - m a n , a n s B e n i , t a r d a k b s o s l k , t o l , t
k i r t e s k i .
A s r s s t i n .
V .
a i r '
m i i e
8/19/2019 Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 3
http://slidepdf.com/reader/full/magazinu-istoricu-pentru-dacia-tomul-3 33/383
) ( 3 4 ) (
n r e k t m
s e g e a d e , a d g s ' a * m i a i m r n e o a l e T a n i i n
z i d s 1 a g e w t i l b i s e a r i g l .
m i i m n r e g i - g r w l m u m -
s t i r i l I s l S t . S a g a z i d d e n i a t r l , g e n ' a * a n s k a t
i s n r I g e a s k l .
I a n i n a l d o i l e a a n a D o m n i e T 1 s Y ,
B e f i t n o r g n k l d e a i m e r s i s ' k g o a s t e l a n e t a t e a I l e -
i r i n s l i n t a r a K l m g e a s k l , F a r t d e n t a r a M s n t e n e a s k %
m e r s t D s k a B o d i D o m n s l M s n t e n e s k * k s o a s t e
m i i m n r e g n i n d x s e B i z i n g l k g o a s t e a T s r g a s k l , m i
h i -
t i n d
g e t a t e a g e x r i n s l , a g e n i t o a s t e M o s k i g a s k i , ,
s n N i z a n s m e R a m a d a n o g s k i l m i b i t s t . n r e T s r g Y
,
T i c r q i
s ' a * i n n e k a t i n
T i s m e n .
L a a n s l a r m a g a s t a ,
m e r s * T w r g i t
o m t l
l a M e x r i n
t i n D o n m i a a g e s t o r t g r Y , m i n u m a g e n i t
o a s t e a M o s k i g a s k i , a d o b i n d i t T s r g i l t I e x r i n s l I t s
g i k l e m s r , z i k k i s i f i e k i z s t i n r o b i e l a T s r g r , s n
f e g o r a 1 3 1 R a m a d a n o g s k i e K n e a z s l d e n t r g n
d e
m a / n a i n t e d e g e a
r n e r s i T s r g i r l a t l e x r i n , m i
f o s t i t s r g i t , k a n , i n t l l e r i n d * e l k i e s t e t a t i - s i * R a -
m a d a n o B s k i k
o m t i l e M o s k i g e m t t l a t l e x r i n , a
n s s
T s r g i l o r d s k i m i n r e d i n s s l l a g e g r i n , k i d a k i
B a n s t i n o a t e
r i s k s m n e r e , d e a r m e r -
r i n d * T s r g i l a d o a o r a l a t l e x r i n ,
a
d s s n e a g e l t e -
n o r a 1 s 1 R a m a d a n o g s k i l k s n i l s i f