of 90 /90

Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të...

Page 1: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 1

Page 2: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates2 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

Page 3: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 3

Oda e Avokatëve të Kosovës, si organizatë e pavarur e avokatëve në Republikën e Kos-ovës, është përcaktuar në mënyrë të veçantë për respektimin dhe realizimin e kërkesave të ligjvënësit në sistemin juridik të Repub-likës së Kosovës. Kështu, Oda e Avokatëve të Kosovës, është duke punuar vazhdimisht në arritjen e rezultateve konkrete. Veçmas ka intensifikuar bashkëpunimin me institu-cionet e sistemit të drejtësisë në vend dhe jashtë vendit. Duke pasur qëllim kryesor avancimin e sundimit të ligjit në Kosovë, duke mbështetur procesin e reformave lig-jore OAK-ja, vazhdimisht do të jetë në mision të përmirësimit të drejtësisë. Avokatet janë dhe do të mbeten në qendër të vemendjes dhe bartës të aktivitetit të Odës. OAK si organizatë profesionale e avokatëve është e themeluar që të jetë e përkushtuar në ndihmën dhe përkrahjen e anëtarëve të vet. Oda i mbron interesat jetike të anëtarëve, zhvillon kushtet për ushtrimin e pavarur të veprimtarisë, përkujdeset për trajtimin e drejtë të tyre në procedurat lig-jore duke u angazhuar për një ambient i cili do t’u mundësojë anëtarëve një komoditet të denjë të profesionit të tyre. Përfundim-isht edhe aktivitetet e tjera të Odës të cilat kanë të bëjnë me segmentet e tjera, kanë pasur ndër të tjera edhe qëllimin e përfor

cimit të benificioneve për anëtarët. Takimet me përfaqësues të institucione relevante të drejtësisë, Avokatët, profesionistët ligjor në përgjithësi dhe publiku i gjerë janë duke përfituar nga organizimi i mirëfilltë dhe një rreshtim i mirë i Avokatisë. OAK është duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të ndiko-jë fuqishëm në pavarësinë, paanshmërinë dhe drejtësinë e gjykatave dhe prokurorive. Takimet, tryezat, punëtorit, debatet dhe seminaret e përbashkëta të zhvilluar me përfaqësues të institucioneve, gjykatave, prokurorive dhe aktereve tjerë relevant, po japin rezultate pozitive në paraqitjen e shqetësimeve rreth problematikave dhe sfi-dat që po i hasin avokatet dhe krijimi i lehtë-sirave në ushtrimin e profesionit të tyre pra-në këtyre organeve. Ndihmë të fuqishme në këtë drejtim ka dhënë partneri ynë strategjik USAID përmes Projektit për Juristëve të Kosovës implemen-tuar nga NCSC-ja (National Center for State Court), në organizimin dhe ndihmën lidhur me punëtorit Bech-Bar. Kjo mbështetje në vitin e parë nga NCSC-ja, në planin organi-zativ, financiar tregojë se kjo formë e punë-torisë është shumë e dobishme për sistemin e drejtësisë në Kosovë në përgjithësi, e veç-mas për avokatinë.

Av. Ibrahim Z. DobrunaKryetar i OAK-së

Bashkëpunimi i OAK me partnerët strategjik është çelës i suksesit

Page 4: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates4 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

Kështu tani kjo formë e puntorisë, organ-izohet, financohet, mbikqyret me sukses nga administrata e Odës. Dhe tani, është një projekt shumë i dobishëm e që ka tregua qëndrueshmeri. Kjo për faktin se kemi një gjithëpërfshirje, është rritur numrin i avokatëve në de-bate, duke u dhënë mundësi të adresojnë shqetësimet në takime të drejtpërdrejta me gjyqtar, prokuror, polici, noter etj. Oda e Avokatëve të Kosovës në organi-zime të tilla ka siguruar përfitime, pro-grame dhe shërbime të cilat ndihmojnë ngritjen profesionale të anëtarëve të vet. Janë shmangur një varg pengesash që vështirësonin bashkëpunimin më të mirë të Avokatëve me pjesët tjera të sisite-mit të drejtësisë. Në këtë drejtim, janë ndihmuar avokatët në komunikimin me gjykatat dhe organet e administratës si dhe autoritetet e tjera të zbatimit të ligjit në Kosovë. Fushë e veçant e trajtimit në këto punë-tori, kanë qenë aprovimi dhe zbatimi i ligjeve, në kuadër të reformave të siste-mit gjyqësor në vitet e fundit në Kosovë, që lidhet edhe me riorganizimin e gjykat-ave dhe prokurorive.Unë shpreh respektin, për të gjithë pjesëmarrësit për angazhimet e tyre në këto punëtori, duke përfshirë e pa për-jashtuar Gjyqatrët, Prokurorët, policët, e veçmas avokatët dhe Kryetarët e Degëve Regjionale, duke mos harruar asnjëherë admnistratën e Odës. Këtu, padyshim vend të veçantë, që ka fitua respektin dhe simpatin tonë, për rezultatet e ar-ritura, zënë zotëri Harold Dampier me administratën e tij.

Duke u bazuar mbi këtë fakt, dhe kli-men pozitive të krijuar për bashkëpunim ndërinstitucional, OAK i konsideron se këto arritje ndihmojnë synimet tona të përhershme në angazhimet për ruajtjen e pavarësisë së profesionit ligjor dhe pushtetit gjyqësor si themele të sho-qërisë së lirë e demokratike. Oda e Avokatëve të Kosovës vlerëson se procesi reformues i ndërtimit dhe konso-lidimit të profesionit të avokatisë në Re-publikën e Kosovës, nuk do të kishte këtë dinamikë, pa angazhimin e avokatëve dhe mbështetjen e vazhdueshme nga partneret ndërkombëtar dhe vendor, siç janë; USAID, ABA ROLI, UNDP, OSBE, Twinning Procejt nga BE, UNDP, UNICEF dhe NCSC, të cilëve u jemi mirënjohës.

Page 5: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 5

Programi i USAID-it për juristet në Kosovë,

i implementuar nga Qendra Kombëtare për Gjykatat Shtetërore (NCSC), ka iniciuar punë-toritë Bench-Bar në vitin 2012 si një forum për zgjidhjen e problemeve për avokatët, gjyqtarët, prokurorët dhe policinë. Në janar të vitit 2013, iniciativa për Bench-Bar është marrë përsipër nga Oda e Avokateve te Kosovës, e cila tani e ka përgjegjësinë e plotë për organizimin, pub-licitetin dhe monitorimin e implementimit të rekomandimeve. Ndërmjet vitit 2012 dhe 2013, janë mbajtur 48 punëtori në 7 regjione (Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar më se 270 rekomandime që kanë rezultuar nga këto takime. Më shumë se 325 persona kanë marrë pjesë të paktën në një Bench-Bar në vitin 2013 nëpër 7 regjione, duke përfshirë një mesatare prej 50 akterëve të sek-torit të drejtësisë për regjion.Për nga numri, asnjë iniciativë tjetër nuk ka arritur të përfshijë kaq shumë aktorë të sektorit të drejtësisë, në një shkallë të tillë - në shpërndarjen e infor-macioneve, në zgjidhjen e problemeve dhe në vendimmarrje. Ky është njëlidership për të cilin OAK mund të jetë veçanërisht krenare. Edhe pse iniciativa ishte prezantuar përmes asistencës së Programit për Juristët e Kos-ovës, administrimi i iniciativës Bench-Bar ishte transferuar suksesshëm Odës së Avokatëve të Kosovës në dhjetor të vitit 2012. OAK dhe Pro-grami për juristët e Kosovës kanë bashkëpunu-ar për tu siguruar se agjenda e takimeve adre-son çështjet më sfiduese me të cilat përballet profesioni i juristit, duke përfshirë sfidat e ris-trukturimit te gjykatave, shqetësimet rreth të drejtave dhe gjykimit të drejtë, zbatimi i kërke-save të arsimimit të detyrueshëm ligjor, dhe lufta kundër kuaziavokatisë ligjit, në mesin e çështjeve tjera kritike. Qëllimi i këtyre taki-

meve ishte për të diskutuar çështjet praktike që pengojnë bashkëpunimin dhe komunikimin e avokatëve, gjyqësorit dhe policisë, dhe më e rëndësishmja, për të gjetur zgjidhje për këto pengesa. Qëllimi i përbashkët i Bench-Bar ishte që të arrihet një avancim i komunikimit në mes të akterëve të sektorit të drejtësisë, për të shër-byer si një forum për zgjidhjen e problemeve dhe adresimit të sfidave të përbashkëta në një mënyrë që do të ishte efikase dhe transpar-ente. Sigurisht, takimet kanë pasur ndikim të madh në zgjidhjen e problemeve, dhe në një nivel bazik, si njëforum për shkëmbimin e in-formacioneve. Për shembull, në janar të vitit 2013, takimet Bench-Bar në të gjitha regjionet janë përdorur si një forum për të planifikuar dhe zgjidhur problemet rreth kalimit në struk-turën e re të gjykatave. Po, iniciativa ishte e dizajnuar si një forum i orientuar drejt çështje-ve praktike, që do të adresonte sfidat e për-bashkëta të sektorit të profesionistëve juridik, dhe si një mjet përmes të cilit OAK mund te komunikoje informacione që lidhen me profe-sionin anëtarëve të saj- një shërbim qenësor për çdo anëtar të organizatës. OAK tani pub-likon rezultatet e sesioneve të Bench -Bar në buletinin dhe faqen e internetit të saj, dhe ka nxjerrë qarkore ku ka urdhëruar anëtaret e saj të zbatojnë rekomandimet. Dialogu i qën-drueshëm dhe i vazhdueshëm mbetet të jetë sfida kryesore, së bashku me përcjelljen e ndry-shimeve dhe sfidave në tërë vendin, qoftë ne nivelin qendror apo atë regjional.Ne e dimë që Bench-Bar po siguron shërbime të dobishme për anëtarët e OAK. Forumi ështëveçanërishti-dobishëm kur vjen deri te ndryshimet në ligj, dhe posa risitë e shërbimeve juridike marrin formë, kjo do të ketë një ndikim të thellë në profesionin ligjor.

Harold D. Dampier, Jr. Shef i Programit për Juristet në Kosovë

USAID krijon partneritet me avokatët Kosovarë për ndryshime pozitive në Kosovë

Page 6: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates6 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

Në organizim të OA të Republikës së Kosovës, brenda vitit 2013 u mbajten disa takime sho-qërimi të njohura si “Bench Bar” në mes të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avoketëve të Republikës së Kosovës. Ishin këto takime të shkurtra në kohë, por me përmbajtje shumë domethënëse dhe me vlerë për aktivitetet me të cilat merren në punën e përditshme gjyqtarët, prokurorët dhe avokatet. Në këto takime u diskutuan tema të rëndë-sishme nga puna e përditshme në funksion të së drejtës në Republikën e Kosovës. U shtruan çështje për diskutim ku pjesëmarrësit kishin vërejtë apo kishin hasur në probleme, përkatë-sisht paqartësi në aplikimin e dispozitave ligjore. Nga këto takime dolën shumë konkluzione të qarta, e që ishin me shumë vlerë dhe në interes të drejtësisë ashtu që u shtruan kërkesa ndaj bartësve të detyrave në realizimin e misionit

të zbatimit të ligjit në Republikën e Kosovës. U dhanë sqarime dhe udhëzime të qarta dhe me interes për drejtësi.E veçanta e këtyre shoqërimeve ishte mundë-sia që sipas radhes bartësit e funksioneve në drejtësi të jenë edhe bartës të caktimit të temave për të cilat u diskutua dhe për të cilat u morën konkluzione. Të gjithë ishin të barabartë në parashtrimin dhe trajtimin e temave për të cilat vlerësonin se janë me interes. Gjithsesi se kjo formë e shoqërimit të akterëve në drejtësi do të duhej të vazhdohej edhe në vitet në vijim. Me shumë respekt për Odën e Avokatëve të Ko-sovës, kryetarin e OAK, z. Ibrahim Dobruna dhe kryetarin e OAK për Regjionin e Prishtinës, z. Os-man Havolli për angazhimin e tyre personal që këto takime shoqërimi të mbahen dhe të kurorë-zohen me sukses.

Hamdi IbrahimiKryetar i Gjykatës Themelore në Prishtinë

Takime përmbajtjësore dhe të dobishme për bashkëpunim

Jetish Maloku Kryeprokuror Prokuroria Themelore Gjilan

Takimet e përbashkëta Bench Bar të mbajtur në Regjionin e Gjilanit të organi-zuar nga Oda e Avokatëve, Dega në Gjilan, me të gjitha temat e caktuara dhe të diskutuara ka zgjuar interesim dhe pjesmarrje të të gjithë akterëve nga

sistemi gjyqësor, prokurorial, avokatë, polici dhe të tjerë të përfshirë në këtë segment. Institucioni i prokurorisë, me të gjithë prokurorët e vet, gjithnjë ka marr pjesë në këto tryeza pune të organizuara dhe në të gjitha rastet janë dhënë dhe janë fituar përvoja praktika nga ushtrimi i veprimtarive tona. Dihet se gjykimi i drejtë, si për rastet penale ashtu edhe për ato civile, kërkojnë edhe kërkesën për mbrojtje efektive e cila varet shumë edhe nga qasja, gjatë gjithë kohës së gjykimit, e bërë kjo nga një gjykatë kompetente e pavarur dhe e paanshme.

Takimet Bench Bar mundësi për forcimin e bashkëpunimit

Page 7: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 7

Takime përmbajtjësore dhe të dobishme për bashkëpunim

Profesioni i prokurorit dhe avokatit, secili në fushën e vet të kompetencës, janë pa mëdyshje dy institucione për ta bërë realitet të drejtën për një gjykim të drejtë e të ndershëm me rrespektim të rendit dhe ligjit. Roli i prokurorisë dhe avokatisë, e edhe i gjyqësorit është shumë i rëndësishëm në realizimin e mbrojtjes efektive, zbatimin e të drejtave procedurale, të drejtat konkrete minimale të drejtësisë, pa të cilat nuk ka barazi dhe sundim të ligjit në një shoqëri demokratike. Në takimet e mbajtura, janë debatuar tema nga më të ndryshme të cilat kanë qenë në interes jo vetëm të proku-roris dhe avokatisë, por edhe në interes të profesionistëve nga lëmia juridike. Të gjitha këto tema dhe praktikat e sjellura në këtë prokurori kanë sjellë avantazhe në sistemin e drejtësisë duke e ngritur bashkëpunimin në mes të të gjitha institucioneve në zbatimin e ligjit sidomos aktivitetet e ndryshme që kanë të bëjnë me ndërmjtësimin si institut i ri në sistemin gjyqësor, marrëveshja mbi pranimin e fajsësisë dhe shumë tema tjera të diskutuara në këto tryeza. Andaj, këto takime janë të mirëseard-hura dhe si pjesëmarrës i këtyre takimeve propozojë që të mbahen sa më shumë takime të këtyre natyrave, pasi është në interes te të gjitha institucioneve të drejtësisë.

Takimet Bench Bar mundësi për forcimin e bashkëpunimit

Oda Avokateve të Kos-ovës me qellim të dhënies së kontributit të vet në sistemin e drejtësisë në

Republikën e Kosovës, ka vazhduar me organi-zimin dhe mbajtjen e takimeve të përbashkëta të organizuara me organet dhe institucionet e sistemit të drejtësisë respektivisht me Gjykata Themelore, Prokurorit Themelore, Policinë e Kosovës, Avokatë dhe me Shërbimin Sprovues të Kosovës, dhe atë në regjionin e Prizrenit. Nga fillimi i vitit 2013, OAK duke vlerësuar do-bishmërinë e këtyre takimeve, ka financuar nga buxheti i vet këto takime e që në vazhdimësi do të i organizoj e financoj dhe në të ardhmen, përkundër mundësive të kufizuara financiare për projekte të tilla. Duke pasur parasysh hyr-jen në fuqi me 01.01.2013 të Kodit të Proce-durës penale dhe të Kodit penal të Republikës së Kosovës, risive të cilat i kanë këto dy kode është vlerësuar që për shumë institute juridike duhet të diskutohet, me qellim të interpretimit dhe aplikimit të drejtë të tyre gjatë praktikes e

punës së Gjykatave, Prokurorive, Policisë se Ko-sovës Shërbimin Sprovues të Kosovës dhe gjith-sesi dhe të rolit mbrojtës të avokatit, është arsy-etuar projekti për organizimin e Bench Bar dhe në periudhën në vazhdim. Dega Regjionale e Odës së avokateve në Prizren, gjatë vitit 2013 ka organizuar katër takime Bench Bar, ashtu që me datën 26.2.2013 është mbajtur takimi me temat e paracaktuara për diskutim respektivisht është diskutuar për risit e Kodit të Procedurës penale dhe të Kodit Penal të Republikës së Kosovës me theks të veçantë për Aktakuzën, shqyrtimin fillestar dhe të dytë, marrëveshja eventuale për pranimin e fajësisë, shqyrtimi gjyqësore dhe ush-trimi i mjeteve të rregullta dhe të jashtëzakon-shme juridike. Është për tu falënderuar se në të gjitha takimet e organizuara dhe në ketë takim kanë prezantuar kryetari i Gjykatës Themelore z. Ymer Hoxha bashkë me gjyqtar, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore, z. Sylë Hoxha me Proku-ror, përfaqësuesit e Policisë së Kosovës, për-faqësues nga Qendra Rajonale e Shërbimit Spro-vues në Prizren dhe kryetari i Degës regjionale

Av. Hajrip KrasniqiZv/kryetar i OAK-së dhe njëherit kryetar i DR Prizren

Takimet Bench Bar të dobishme për sistemin e drejtësisë në Kosovë

Page 8: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates8 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

të avokateve në Prizren bashkë me avokat.Gjithashtu, është për të vlerësuar se në keto takime, secili pjesëmarrës i takimeve ka kon-tribuar duke identifikuar dhe problemet përkitazi me interpretimet e dispozitave të Kodit të Proce-durës Penale dhe të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe njeherit duke shprehur mendime e komente për të i tejkaluar këto në zbatimin prak-tik e për të pasur një qendrim unik. Pjesëmarrësit e takimeve Bench Bar, duke i ndier këto pengesa si të përbashkta, bashkarisht dhe si të tilla do të

duhet zgjidhur, me qellim të mos shkeljes së dis-pozitave ligjore e që në të kundertën kishte me ndikuar në punën e përgjithëshme, në ngritjën e nivelit profesional në këto organe, institucione e shërbime profesionale. Nga gjithë kjo që u tha vi-jmë në përfundim, se dobishmëria e organizimit të Bench Bar është shumë e dobishme dhe në interes të përgjithshëm shoqëror, dhe gjithsesi edhe me këto takime Oda e Avokatëve të Repub-likës së Kosovës, përmbush misionin e vet për të cilin është e thirrur.

Takimet e përbashkëta të ashtuquajtura Bench Bar për vitin 2013 me akterët kryesor të sistemit të drejtë-

sisë në regjionin e Gjakovës kanë qenë produkt i shumë çështjeve të diskutuara dhe elimini-meve të probleme të hasura gjatë punëve të përbashkëta me gjyqtar, prokuror, avokatë dhe policinë. Sfida kryesore me të cilën është balla-faquar Policia e Kosovës, Stacioni Policor Gjako-vës gjatë viteve 2010, 2011, 2012 ka qenë bal-lafaqimi me mungesën e avokatëve mbrojtës të thirrur për intervista gjatë detyrës zyrtare (Ex-officio). Më në fund viti 2013 ka treguar se me angazhimin me të lartë profesional të për-faqësuesve të Odës së Avokatëve të Kosovës dhe të Odës së Avokatëve, Dega në Gjakovë është rregulluar ky fenomen duke ofruar avokat të mjaftueshëm sa herë që ketë e kërkojnë nevojat në Polici sipas angazhimeve të detyrës zyrtare. Ky fakt ka lehtësuar punën e policisë së Kosovës gjegjësisht të stacioni policor në Gjakovë në re-alizimin e detyrave zyrtare dhe në respektimin me rigoroz pozitiv të të drejtave të njeriut duke angazhuar avokat në çdo lëndë penale të thirrur sipas detyrës zyrtare.

Bashkëpunimi me Oden e Avokatëve të Kosovës dhe me Degën në Gjakovë është e shkëlqyeshme duke u bazuar në faktin se me tepër se katër herë kemi mbajtur takime të përbashkëta me pjesëmarrjen edhe të prokurorisë, gjykatës dhe stafi komandues policor në Regjionin e Gjakovës i përfaqësuar nga Kap. Kristë Gjokaj, komandant stacioni policor dhe Kap. Avdi Berisha dhe në të cilën takim janë nxjerr rekomandime të cilat janë rishqyrtuar në takimet vijuese. Me theks të veçantë duhet të përmendet angazhimi në nivel qendror të Odës së Avokatëve të Kosovës për angazhime sipas detyrës zyrtare, pasi për dallim nga sistemi kaluar i angazhimeve, tanimë Policia në çdo kohë brenda 24 orëve e ka më të lehtë an-gazhimin e avokatëve dhe përgjigjet ndaj këtyre thirrjeve është në kohë të kënaqshme. Andaj, me plot përgjegjësi morale dhe profesionale falënderojë Oden e Avokatëve tëKosovës si dhe Degën në Gjakovë për bashkëpunimin e ngushtë me Policinë e Kosovës, stacioni policor në Gja-kovë si dhe në angazhimet e tyre bashkë me po-licinë e Kosovës në mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të njeriut.

Kapiten Avdi Berisha Shef i Hetimeve - Stacioni Policor në Gjakovë

Bashkëpunimi rezultat i tejkalimit të sfidave

Page 9: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 9

1. Temat e fazës së parë të takimeve Bench Bar - Janar – Mars 2013

Regjioni Tema Data

Prishtinë“Provat e pranueshme dhe të pa pranueshme në procedurë- Prishtinë)” 18.01.2013

Ferizaj“Risit e Kodeve Penale-Komunikimi Gjykatë-Prokurori-Polici dhe avokatë”; “Problemet me Kuaziavokati (n. 419 i KP)”

15.02.2013

Pejë “Aplikimi i dënimeve Alternative” 19.02.2013

Prizren

“Risitë në KPPR Kosovës; Hetimet, Aktakuza dhe shqyr-timi fillestar dhe i dytë, Marrëveshja për pranimin e fajësisë dhe alternativat e tjera të gjykimit, Shqyrtimi gjyqësor, Mjetet juridike”

26.02.2013

Gjilan “Rëndësia e Cilësimit Juridik të Veprës Penale në Pro-cedurat e rregullta Gjyqësore” 19.03.2013

Gjakovë“Shqyrtimi i riorganizimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë dhe bashkëpunimi i OAK-se me Gjykatë, Prokurori dhe Polici”

20.03.2013

Mitrovicë“Çështja e lëndëve të pa proceduara deri më tani si rezultat i mos funksionimit të organeve të judikaturës”

22.03.2013

Page 10: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates10 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

2. Faza e dytë e takimeve Bench Bar është mbajtur gjatë muajve Prill – Qershor 2013

Regjioni Tema Data

Prishtinë “Shqyrtimi fillestar në procedurë penale” 20.04.2013

Ferizaj “Fazat e procedurës penale” 30.05.2013

Pejë“Marrja në pyetje e të akuzuarit sipas kodit të ri Penal, si dhe çështjet tjera dhe risit në kodin penal” 18.04.2013

Prizren“Shqyrtimi fillestar dhe i dytë (pranimi i fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar)” 17.04.2013

Gjilan “Parashkrimi i ndjekjes penale” 26.06.2013

Gjakovë“Problemi i mos zbatimit të përfundimeve të dala nga Bench Bar paraprak i mbajtur me 20.03.2013 në Gjakove. 2. Çështjet aktuale ne Gjyqësi, Prokurori dhe Avokati”

28.05.2013

Mitrovicë“Përfaqësimi sipas detyrës zyrtare me theks të veçantë pagesat për shqyrtim të lëndës” 17.05.2013

Prishtinë “Dënimet Alternative” 26.06.2013

Page 11: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 11

3. Faza e tretë e takimeve Bench Bar është mbajtur gjatë muajve Shtator – Tetor 2013

Regjioni Tema Data

Prishtinë“Angazhimi ex-officio dhe komunikimi gjyqtar, prokuror dhe avokatë” 25.10.2013

Ferizaj1.“Dënimet” – puna në dobi të përgjithshme (dënimet alternative). 2. Problemet rreth përfaqësimit zyrtar.

25.10.2013

Pejë1.Sjellja jo etike e gjyqtareve dhe prokuroreve dhe avokateve; 2. Aplikimi i kritereve të sigurimeve në rast të marrjes së vendimeve nga gjykata

18.09.2013

Prizren- Aktakuza- Shqyrtimi i dytë dhe caktimi i shqyrtimit gjyqësor 24.09.2013

Gjilan “Mbajtja dhe udhëheqja e shqyrtimit kryesor në pro-cedurën penale dhe përgatitja e palëve procedurale”

24.10.2013

Gjakovë “Angazhimi për azhurnimin e procedurave për cak-timin e lëndëve dhe efikasiteti i administratës së Gjykatës, Prokurorisë dhe Policisë”

25.09.2013

Mitrovicë“Çështja e procedimit të lëndëve në Gjykatën Themelore në Mitrovicë”

23.10.2013

Page 12: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates12 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

4. Faza e katër e takimeve Bench Bar është mbajtur gjatë muajve Nëntor - Dhjetor 2013

Regjioni Tema Data

Prishtinë“Marrëveshja për pranimin e fajësisë me ne-gocim” 11.12.2013

Ferizaj “Kërkesa pronësore juridike – kompensim dëmi” 20.12.2013

Pejë “Komunikimi në mes të Gjykatës – Policisë - Prokuror-isë dhe avokatëve”

05.12.2013

Prizren1.Ligji për Amnesti; 2. Procedurat gjyqësore ndaj të miturve 19.11.2013

Gjilan “Marrëveshja për pranimin e fajësisë” 11.12.2013

Gjakovë “Raportet gjykatë – prokurori – avokat dhe polici” 26.11.2013

Mitrovicë “Raportet gjykatë – prokurori – avokat dhe polici” 13.12.2013

Page 13: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 13

BENCH BAR NË PRISHTINË - 18.01.2013 TEMA: “Provat e pranueshme dhe pa pranueshme në procedurë”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

Lejimi i konsultimeve avokat-gjyqtar i çështjesKomunikimi i palëve në procedurë

Sipas rregullativës pozitive nuk lejohet komunikimi verbal, por vetëm përmes kërkesës drejtuar krye-tarit të Gjykatës

Kontaktimi i gjyqtarit të çështjes

Të motivohen të pandehurit të cilët kanë lëndë penale në gjykatë, të bëjnë pranimin e fajësisë me negocim dhe se gjykata këtë pranim do ta çmoj dhe vlerësoj konform dispozitave ligjore.

Pranimin e fajësisë me negocim

Sistemi gjyqësor është në reformim e sipër dhe shumë shpejt do të arrihet efikasiteti dhe ekono-mizimi i procedimeve

Njoftimi me ecurinë e procesit gjyqësor

Kryetari i GJTHP ka deklaruar se për çdo shqetësim të avokatëve të paraqitur me shkrim do të ju kthe-het përgjigjja për çështjen kontestuese;

Kjo gjë do të behët në afatin ligjor

Lëshimi i vendimeve për njoftimin me gjend-jen e procedurës/ mos caktimin/ vonesën e caktimit

Lehtësimet në komunikimin avokat (palë) gjykatëForma e pranueshme

Faza e parë e takimëve Bench Bar në Prishtinë

Page 14: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates14 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË PRISHTINË - 20.04.2013 TEMA: “Shqyrtimi fillestar në procedure penale”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• - Roli i gjyqtarit ne seancën e parë të shqyrtim-it në kujdesin se a janë plotësuar parakushtet për mbajtjen e seancës së parë.

Roli i gjyqtarit ne seancën e parë

• Në çështje për të mitur po hasim në problem në angazhimin e avokatëve; Angazhimi i avokatëve në rastet për të mitur

• Marrja në pyetje e dëshmitarit të prokurorit nga avokati duhet të bëhet në mënyrë të tërthortë;

• Roli i prokurorit dhe obligimi i organit të akuzës për përmbushjen e kritereve ligjore-paraprake me qellim të plotësimit të kushteve për mbajtjen e seancës fillestare ( dorëzimi i shkresave të lendes palëve ne proces )

Roli i prokurorit

• Roli i avokatit në procedurë e parë në pajis-jen me të gjitha provat e lejueshme për dis-ponim me qëllim të përgatitjes së mbrojtjes.

Roli i avokatit

• Janë vlerësuar rastet e prokurorëve të cilët nuk japin shkresat e lëndës me kohë, nuk duhet të shtyhet medoemos seanca e parë, por nuk duhet të caktohet seanca e dytë, madje në rastet e caktuar kur vendoset për paraburgim apo për dëgjimin e ndonjë dësh-mitari apo marrjen e ndonjë prove.

Shkresat e lëndës

• Rastet e pranimit të fajësisë nga i akuzuari, pas plotësimit të kushteve ligjore, palët nuk duhet të bëjnë dhënien e fjalës përfundim-tare, mirëpo duhet të japin mendimin e tyre lidhur me pranimin e fajësisë.

Pranimi i fajësisë

• Rastet e krijimit të mekanizmave që do të u mundësoj avokatëve marrjen e shkresave të lëndës;

• Propozime që nga OAK Dega Prishtinës të bëhet pranimi i kërkesave dhe dorëzimi i tyre në prokurori. Pjesëmarrësit janë dakorduar që të angazhohet OAK dhe PTH në ditët në vijim.

Pranimi i fajësisë

Faza e dytë - Prishtinë

Page 15: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 15

BENCH BAR NË PRISHTINË - 26.06.2013 TEMA: “Dënimet alternative”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Akterët nga sistemi i drejtësisë janë zotuar në inkurajimin dhe shiqimin e bazave ligjore dhe faktike në përpjekje të shqiptimit të dënimeve alternative, në rastet kur ekziston mundësia.

• Të kërkohet nga gjykatat që të gjitha rastet kur shqiptohen dënimet alternative të proce-dohen në Shërbimin Sprovues të Kosovës.

• Të shikohen mundësitë e shqiptimit të dëni-meve alternative edhe në rastet e negocimit të pranimit të fajësisë me marrëveshje.

Dënimet alternative

• Dënimi me kusht të shoqërohet me obligime të veçantë për të dënuarit.Dënimet me kusht

• Raporti për gjykatë të merr raport kthyes me përgjigje.Raportet për gjykatë

• Të ketë kërkesa nga avokatët dhe vlerësim real nga organi i akuzës në propozimin e dënimeve alternative.

Kërkesa nga avokatet

• Të bëhet anamneza sociale, për shkak të mungesës së bazës së të dhënave të rritet ko-munikimi me Shërbimi Sprovues të Kosovës.

Anamneza sociale

• Shërbimi Sprovues i Kosovës të raportoj për zbatimin dhe punën në ekzekutimin e dëni-meve alternative të shqiptuar nga gjykatat.

• Mbikëqyrja e ekzekutimit të dënimeve alternative të bëhet nga Shërbimi Sprovues i Kosovës.

Shërbimi Sprovues i Kosovës

Faza e tretë - Prishtinë

Page 16: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates16 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË PRISHTINË - 25.10.2013 TEMA: “Angazhimi Ex-officio dhe raportet gjykatë-prokurori-polici”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Është konstatuar, se listën e angazhimit sipas detyrës zyrtare, nuk respektohet nga disa institucione ( PTHP, ndërsa nga GJTHP kanë filluar por në mënyrë jo të kënaqshme).

• OAK ka njoftuar pjesëmarrësit se sistemi i kujdestarisë vlen për të gjithë njësoj, por për kujdestari gjatë natës, avokatët janë deklaru-ar se janë të gatshëm për angazhim 24:00h.

• Eliminimi i dukurive të shpeshta negative që konsiston në faktin se avokatët e caktuar për rastet e ndjeshme pronësore, pas një faze të procedurës tërhiqen, i cili ka pas tërheqjes ka për obligim ta njoftoj gjykatën.

Angazhimi ex-officio

Raportet gjykatë-avokat

Raporti Prokurori-Avokat:

Shërbimi Sprovues i Kosovës

• Është vendosur që të u jepet prioritet lëndëve të vjetra civile dhe penale.

• Në urgjencat e adresuara institucioneve, avokatët nuk janë të kënaqur në përgjigjet e kërkesave të tyre, e cila për pasojë ka mungesën e informacionit se në cilin stad të procedurës gjendet lënda.

• Pjesëmarrësit u dakorduan që për gjykimet specifike (të mëdha) të përcaktohet mbajtja e Konferencës statusore, e cila ka të bëjë me përcaktimin e dinamikës së zhvillimit të procesit gjyqësor.

• Kryetari i Gjykatës Themelore të Prishtinës të caktoj termin të veçantë për takimin me avokat për të diskutuar për problemet në lidhje më lëndën ( të përshtatshëm për gjykatën dhe avokatët). U vlerësuar që takimi do të jetë i nevojshëm të paktën 2 herë në muaj, në terminin që do të caktoj Kryetari i Gjykatës.

• Sa i përket raporteve avokatë, gjykatë, prokurorë, pjesëmarrësit u pajtuar se është mënyrë e përshtatshme edhe ftesa me telefon, por duke respektuar afatin minimal që do të jetë i domosdoshëm për mundësinë e prezantimit.

• U vërtetuar se nga ana e prokurorisë, sidomos asaj themelore nuk është duke u zbatuar parimi i barazisë së palëve në procedurën pe-nale, sipas nenit 9 dhe 213 të KPPK, sepse avokatit apo të pandehurit nuk iu dorëzohen-fotokopjohen shkresat e lëndës dhe se kjo gjendje aktuale e benë të pamundur njoftimin e avokatit në mënyrë më të saktë se për çka ngarkohet klienti i tij, e që në stadet e mëtejme e pamundëson shqyrtimin e mundësisë së pranimit të fajësisë me negocim.

• Këto dispozita ligjore janë duke u zbatuar në mënyrë të përpiktë nga prokuroria e EULEX.

• Është vërtetuar se zbatimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë me negocim nuk është duke funksionuar, dhe se është kërkuar që proku-roria të jetë më fleksibile në ofertën e ofruar nga pala mbrojtëse.

• Policia të respektoj sistemin e angazhimit të avokatëve sipas detyrës zyrtare, me theks të posaçëm për disa njësitë të cilat nuk janë duke angazhuar avokatët përmes OAK.

Faza e katër - Prishtinë

Page 17: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 17

BENCH BAR NË PRISHTINË - 11.12.2013 TEMA: “Marrëveshja për pranimin e fajësisë me negocim”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Pjesëmarrësit, pas debatimit morën qëndrim se pranimi i fajësisë me negocim ka bazën juridike, dhe se ky institute juridik duhet të avancohet.

• Për këtë iniciativa per hyrje ne negociata me proku-rorin e qështjes, avokati duhet të bëj një Propozim në formë të shkruar, e jo së pari të bisedoj me te e mëpastaj të vendosë ta bëj kerkesen me shkrim apo jo.

Inicimi i procesit të marveshjes

Raportet në mes të Aavokatit me Prokurorin dhe të Pandehurin

Raporti Prokurori-Avokat:

Vetëdisimi i opinionit publik

• Avokati në fazët e hershme te hetimeve penale ndaj ti, duhet që të diskutoj me të pandehurin për rre-thanat e hyrjes ne inisjativë për pranimin apo jo të fajësisë me nogocim.

• Lidhur me zhvillimin e procesit te negocimit, Avokatit me Prokurorin duhet jenë në kontakte te vazhdueshme,deri ne finalizimin apo jo të mar-veshjes.

• Pas ngritjes së Aktakuzës, avokati duhet që ti studjoj dhe realisht ti vlersoj të gjitha shkresat e dosjes së ti penale e mëpastaj t’ia paraqes mendimin e tij pro-fesional të pandehurit, dhe në kordinim dhe bashk-punim të ngusht me te, të vendosin se a pajtohen apo jo për të hyrë në negociata me prokurorin e qështjes për pranimin e fajësisë me negocim.

• Gjykata sipas ligjit ta quajmë në këtë betej do të qendroj si vëzhgues i paanshëm, e cila ka të bëj me ligjshmerinë e zbatimit të kësaj marveshjeje.

• Lidhur me Institutin e pranimt të fajësisë me ne-gocim duhet të njoftuar dhe sqaruar mirë se një mundësi e tillë e pranimit të fajësisë është pjesë e sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovëse.

• Ne ketë frymë duhet ketë takime të formave të ndryshme sikur këto të bench bareve mëpastaj në takime dhe debate televizive, shtypin ditorë sikurse dhe në mënyra dhe forma tjera të përshtatëshme, për tu vetëdisuar publiku.

• U perfundue se këtë institute të cilin e parashef ligji, ai është në pritje të ligjvënsit që këto dispozita lig-jore duhet të zbatohen.

• Prokurorët dhe Avokatet u inkurajuan, që të vazh-dojnë së zbatuari të këtij instituti mjaft të rëndë-sishëm.

• U vlerësua se në këtë mënyrë do ti kontribuojmë sistemit të drejtësisë edhe në aspektin e efikasitetit dhe azhuritrtit të lëndve.

Te priturat nga ky institut juridik

Faza e pestë - Prishtinë

Page 18: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates18 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË PRIZREN - 26.02.2013 TEMA: “Risitë në KPPR Kosovës”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Afati i shkurtër për përgatitje ( vetëm 10 ditë), nga periudha e aprovimit të KPPK deri te hyrja në fuqi.

Aplikimi i dispozitave të Kodeve Penale

Sfidat gjatë zbatimit në praktikë

Risitë në Kodin e Procedurës Penale

• Vështirësitë teknike gjatë zbatimit në praktikë

• Përpjekja për zbatim sa më mirë të dispozitave nga KPPK nga ana e subjekteve ( Gjykatë, Prokurori, Polici, OAK)

Faza e parë e takimëve Bench Bar në Prizren

Page 19: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 19

BENCH BAR NË PRISHTINË - 17.04.2013 TEMA: “Shqyrtimi fillestar dhe i dytë (pranimi i fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar)”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Institutit për pranimin e fajësisëshumë pak i kanë kushtuar vëmendje avokatët.

• Janë të parashikuar në Kodin e Procedurës Penale. • Qëllimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë është përfundimi i proce-

durës sa më shpejtë;• Marrëveshja për pranimin e fajësisë do të na lehtëson punën dhe do të

zvogëlon lëndët në gjykata sepse lënda po përfundon në vetë prokurori;• 254 neni dhe 245 shqyrtimet për pranimin e fajësisë shkojnë mbi pa-

rimin e barazimit të armëve;• Është nevojë emergjente fillimi i punës së institutit për pranimin e fajë-

sisë sepse do të ndikojë në proceset e lëndëve; • Nuk duhet të marrim marrëveshjen si interes të avokatit, prokurori,

gjyqtarit dhe policisë, por interes të qytetarit. • Kodi i ri parasheh që prokurori në çdo fazë mund të fillojë arritjen e

marrëveshjes; • Kodi obligon gjyqtarin shqyrtimin e çdo prove;

Marrëveshja për pranimin e fajësisë sipas Kodit të Procedurës Penale

Nenet që përcaktojnë pranimin e fajësisë

Shqyrtimi i parë dhe i dytë

Zbatimi në Prizren

• Të dy shqyrtimet janë të destinuar në parimin e barazisë së armëve të cilën gjykata ka për obligim të verifikoj se a u është dorëzuar palëve;

• Propozimet e mbrojtjes aproriori nuk duhet të refuzohen; • Në shqyrtimin e parë dhe të dytë të shqyrtohen të gjitha provat; • Ende nuk ka filluar me u zbatuar marrëveshja për pranimin e fajë-

sisë në Prizren;

Faza e dytë - Prizren

Iniciativat dhe stimulimet për zbatim

• Iniciativa duhet të rrjedh nga ana e mbrojtjes bile nga 99 përqind e rasteve;

• Avokatet dhe prokuroret të stimulohen për arritjen e marrëveshjes së fajësisë;

• Pranimi i fajësisë – të mbështetet në prova të pranueshme dhe duke u mbështetur në dispozitat ligjore;

• Gjykata para hyrjes në shqyrtimin fillestar i jepet palëve – mbrojtjes dhe të akuzuarit - Aktakuza duhet të pranohet me përshkrim faktik dhe përshkrim juridik

• Marrëveshja për pranimin e fajësisë i ka disa rreziqe – ka të pan-dehur se i fshehin provat. Duhet të mblidhen provat për arritjen e marrëveshjes.

• Edhe të dënimet marrëveshja është e rrezikshme sepse nuk mund të aplikohen dënimet me kusht.

• Politika ndëshkimore duhet të jetë në proporcion me veprën. • Gjykata mund të jetë në lajthim faktik nëse nuk ka prova;• Për zbatimin e neneve sa me më efikasitet nga Kodi i Procedurës pe-

nale, duhet që të gjitha palët bashkërisht të kontribuojnë (gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe polici);

• Propozohet tryezë lidhur me këtë temë, me pjesëmarrjen e medi-ave;

• Unifikimi i mendimeve, konkluzioneve, dhe interpretimeve i dis-pozitave ligjore përkitazi me shqyrtimin fillestar dhe të dytë, dhe mendimin përkitazi lidhur me negocimin e marrëveshjes për pran-imin e fajësisë;

• Arritja e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, sensibilizimi për ne-gocimin e marrëveshjes, angazhimi i avokatit mbrojtës për të sqaru-ar palës së tij beneficionin përkitazi mbi pranimin e fajësisë;

Iniciativat dhe stimulimet për zbatim

Page 20: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates20 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË PRIZREN - 24.09.2013 TEMA: 1. Aktakuza; 2. Shqyrtimi i dytë dhe caktimi i shqyrtimit gjyqësor

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Shkresat duhet të mbështesin aktakuzën dhe shqyr-timi gjyqësor duhet të verifikojë ato;

• Prokuroria në Prizren nuk ka refuzuar asnjë ankesë në dhënien e provave;

• Gjykata duhet të kërkoj super ekspertizë nga avoka-tet të cilët nuk kanë paraqit provat;

• Çështja e paraqitjes së provave është ekskluzivisht e trupit gjykues;

• Paraqitja e provave është e paraparë me Kodë dhe ka të bëjë me alibi;

• Barra e provave i takon prokurorit;• Gjykata nuk ka të drejtë që ex-officio të sigurojë

prova pa propozimin e prokurorit;• Prokuroret dhe avokatet kanë të drejtë me I propo-

zuar provat;• Gjykata administron, assesi nuk i inicion nxjerrjen e

provës;• Policia është e gatshme për përmirësim nëse vëre-

het se janë bërë lëshime në sigurimin e provave;• Provat jepen nga prokurori varësisht nga faza e pro-

cedurës;• Nga ana e policisë ka pasur gabime në sigurimin e

provave në vitet e kaluara;• Avokati nuk i jep provat në fazën e dytë, ato para-

qiten në shqyrtimin kryesor.

Paraqitja e provave

Hetime në rrjetin social (facebook)

Roli i gjykatave me Kodet e reja

• Propozime që policia dhe prokuroria të kenë qasje në hetime në rrjetin social (Facebook);

• Nga ana e gjykatës shprehet gatishmëri për pran-imin e një zyrtari për pozitën e IT.

• Gjykatat nuk e kanë rolin qysh e ka pasur në Kodet e vjetra, roli I tyre ka rënë me kodet e reja.

• Avokati nuk mundet me paraqit super ekspertizë në shqyrtimin e dytë.

Faza e tretë - Prizren

REKOMANDIMET E TAKIMIT

• Bashkëpunim i palëve është në nivel dhe ka gatish-mëri për tejkalimin e problemeve rreth temës së diskutuar;

• Propozohet marrëveshje mbi pranimin e fajësisë;• Avokatet inkurajohen që në pajtim të palës të ar-

rihet pranimi I fajësisë;• Prokuroria konsideron se avokatëve nuk i konvenon

pranimi i fajësisë;• Prokuroria dhe avokatet të kuptojnë pranimin e fa-

jësisë shërbim në të mirë të sistemit të drejtësisë.

Page 21: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 21

BENCH BAR NË PRIZREN - 19.11.2013

TEMA: 1.Zhvillimi procedurës gjyqësore ndaj të akuzuarve ku janë të implikuar të miturit2.Ligji për Amnestin, aplikimi dhe veshtersit praktike3. Negocimi i marrveshjës për pranimin e fajësisë

Konstatimet, Iniciativat dhe rekomandimet

Zhvillimi procedurës gjyqësore ndaj të akuzuarve ku janë të implikuar dhe të miturit

• Gjatë zhvillimit të procedurës gjyqësore ndaj të aku-zuarve ku janë të implikuar të miturit. Në gjykatën themelore në Prizren zhvillohet procedura gjyqësore e veçant për të miturit ndaras nga madhoret,

• Rekomandohet që i mituri mos të merret në pyetje me shumë se dy herë prej fillimit e deri në përfun-dim të procedurës.

• Rekomandohet që nga momenti i fillimit të he-timeve ndaj të miturve do të duhet të i sigurohet Avokat mbrojtës, të e shoqëroj përfaqësuesi ligjor, të njoftohet sherbimi sprovues, Qendra për punë sociale etj,

• Në kuadër të policisë regjionale në Prizren vepron njësiti i veçant i cili merret me të miturit

• Paraqitet nevoja për profilizimin e avokatëve të Cer-tifikuar për të miturit. sikurse që ekziston profilizimi në gjykata dhe prokurori

Faza e katër - Prizren

Konstatimet, Iniciativat dhe rekomandimet

Ligji për Amnestin, aplikimi dhe veshtirsit praktike

• Prokuroria dhe Gjykata kanë vepruar sipas detyrës zyrtare ashtu që në përputhje me dispozitat e Ligjit mbi amnistin dhe rekomandimet për zbatim kanë ndermarr veprimet e duhura procedurale.

Konstatimet, Iniciativat dhe rekomandimet

• Prokurori dhe avokati të negocojn marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, në rastet ku ka mundësi.Marrëveshja për pranimin e fajësisë

Çështjet/problemet për diskutim

Çështjet/problemet për diskutim

Çështjet/problemet për diskutim

Page 22: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates22 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË PEJË - 19.02.2013 TEMA: “Aplikimi i dënimeve Alternative”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat/zgjidhjet e rekomanduara

• Kosova është mbrapa në krahasim me shtetet e ra-jonit për sa i përket masat alternative;

• Masat alternative ndikojnë dhe lehtësojnë gjykatat dhe prokuroritë;

• Dënimet alternative të mos aplikohen në raste civ-ile;

• Në regjionin e Pejës shumë pak janë aplikuar ma-sat alternative;

• Nuk do të ketë masa alternative për të dyshuarit të cilët kanë përsëritur veprat penale;

• Marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të merren masa alternative;

• Gjyqtarët, prokuroret dhe avokatet pajtohen që dënimet alternative të merren më shpesh dhe sipas ligjit;

• Kërkohet themelimi i policisë gjyqësore.

Bashkëpunimi i Gjykatave, Prokurorive, avokatë dhe polici për aplikimin e masave alternative.

Faza e parë e takimëve Bench Bar në Pejë

Page 23: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 23

BENCH BAR NË PEJË - 18.07.2013 TEMA: “Marrja në pyetje e të akuzuarit sipas kodit të ri Penal, si dhe çështjet tjera dhe risit ne kodin

penal”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Procesverbali duhet të përpilohet i veçantë për identifikim të gjerave në mënyrë që provat të jenë të pranueshme

• Duhet të jepet fjala hyrëse para fillimit të shqyrtimit gjyqësor;

• Shqyrtimi kryesor duhet të fillohet me fjalën hyrëse;• Aplikimi i ligjit po në nxjerr vështirësi në shytimin

kryesor; • Avokati i angazhuar sipas detyrës zyrtare duhet të

jetë që nga fillimi i procedurës në polici e deri në gjykatë;

Shqyrtimi kryesor

Faza e dytë- Pejë

• Avokatët të trajnohen në programin “Nita” lidhur me Kodin e ri Penal;

• Ka nevojë për trajnim për shqyrtim kryesor; Nevoja për trajnime

• Në çështje për të mitur po haset në problem në an-gazhimin e avokatëve;

• Caktohet seanca dhe avokati nuk vjen dhe kjo shkakton situatë jo të mirë në seancat për të mitur;

Angazhimi i avokatëve në çështjet për të mitur

• Marrja në pyetjee dëshmitarit të prokurorit nga avokati duhet të bëhet nëmënyrë tëtërthortë;

• Marrja në pyetje nga gjyqtaret duhet të bëhet nën përcjelljen e ligjeve;

Marrja në pyetje

Page 24: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates24 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË PEJË - 19.09.2013 TEMA: “Sjellja jo etike qofte nga ana e avokatëve,prokurorëve apo gjyqtarëve dhe ap likimi jo me vend i kritereve te Kompanive të Sigurimit gjatë marrjes së vendimeve”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Është propozuar që për çdo gjë avokati t’i drejtohet gjykatës me shkrim;Njoftimi i gjykatës

• Gjyqësori është i pavarur dhe sjellja jo etike e secilit akter në gjyqësor të paraqitet te organet përkatëse;

• Gjyqtarët gjatë seancave nuk duhet të bëjnë dallime tek palët dhe duhet të mbajnë rregull, duke i res-pektuar të drejtat e secilës palë në procedurë dhe duke i aplikuar masat përkatëse;

Dallimet ndaj palëve në procedurë

• Propozim që avokatët të ndahen sipas përvojës pro-fesionale, ngase në lëndët penale palët po dëmto-hen për shkak të përfaqësimit joadekuat;

Profilizimi i avokatëve

• Të ndërpriten vizitat e të burgosurve gjatë orëve të natës nëse nuk është urgjente, nuk është i au-torizuar nga familjaret ose nuk është afati kohor i kufizuar;

• Të koordinohen gjykata, prokuroria dhe policia me qëllim të fshirjes së të kaluarës kriminale nga data baza përkatëse, sepse qytetarët kanë problem të pajisen më këtë dokumente përkatës. Rekomando-het që të bashkohen data bazat dhe të formohet një data bazë e njëjtë;

• Të unifikohet qëndrimi në të gjitha Gjykata e të gjitha instancave, me rastin aplikimit të kritereve të kompensimit të dëmit jo material dhe material gjatë marrje së vendimeve;

• Gjykatat tu japin prioritet në trajtim lëndëve ku objekt i kontestit është kompensimi i dëmit, ngase palët janë të dëmtuara dhe me zvogëlim të aktiv-itetit punues;

• Me rastin e vendimeve të vendoset në bazë të mbulesës siguruese të paraparë me Ligjin përkatës.

Pengesat e paraqitura gjatë procedurave, si nga sjelljet e avokatëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Faza e tretë- Pejë

Page 25: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 25

BENCH BAR NË PEJË - 18.07.2013TEMA: “Marrja në pyetje e të akuzuarit sipas kodit të ri Penal, si dhe çështjet tjera dhe risit ne kodin

penal”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Avokatët kanë problem me marrjen e informacion-eve në gjykatë dhe prokurori.

• Prokuroria dhe Gjykata t’imundësoj avokatët të kenë qasje në lëndë në raste të shqyrtimit gjyqësor.

• Kontaktet gjyqtar – prokurore - avokatë nuk janë të barabarta në procedurë.

• Nuk ka njoftime me kohë dhe të mjaftueshme Gjykatë –Polici, kjo është edhe shkak pagesat e gjobave nuk bëhen pothuajse as një herë.

• Kërkohet nga policia grumbullimi i më shumë fak-teve që të lehtësohet procedura.

• Pse nuk kemi shprehi komunikimi me shkrim ose me e-mail , 90% të rasteve nuk kemi marr përgjigje kur ju kemi drejtuar gjykatave dhe prokurorive me shkrim.

• Të ketë gjykata një dhomë të veçantë që të mbahen të ndaluarit deri në shqyrtim gjyqësor

• Propozim që Prokurori asnjë propozim mos ta dër-gon në gjykatë pa u njoftuar edhe avokati për vazh-dimin e paraburgimit të të akuzuarit.

• Sa më shumë komunikime në mes të Gjykatës-Prokurorisë-Policisë dhe avokatit aq më të mëdha do jenë rezultatet.

Qëllimi i këtij takimi ishte komunikimi i Gjykatave – Prokurorive - Policisë dhe avokatëve

Faza e katër- Pejë

Page 26: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates26 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË GJILAN - 19.03.2013 TEMA: “Rëndësia e Cilësimit Juridik te Veprës Pe-nale në Procedurat e rregullta Gjyqësore”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Mungesa e gjyqtarëve reflekton në rritjen e par-ashkrimeve – rritja e numrit të gjyqtarëve do të eliminon parashkrimin;

• Duhet të ushtrohen mjetet e ndryshme juridike për cilësime juridike;

• Në çdo fazë të procedurës penale duhet të bëhet vlerësimi i cilësimit juridik;

• Cilësimi juridik duhet të jetë në harmoni e për-shkrimin faktik;

• Nga organet kompetente cilësimi juridik është shumë i ngurtë;

• Cilësimi juridik duhet të jetë kontabil me veprën pe-nale;

• Cilësimi juridik assesi nuk duhet të jetë në dëm të palës;

Nuk po bëhet mirë cilësimi juridik i veprës penale.

Faza e parë e takimëve Bench Bar në Gjilan

• Shqyrtimi gjyqësor – gjykata mund ta bëjë një ri cilësim sepse ka mundësi ligjore;

• Gjykata assesi nuk ka të drejtë të bëjë ndryshimin e cilësimit faktik;

• Cilësimi juridik duhet të bëhet që nga policia e deri në gjykatë;

• Rreth cilësimeve juridike gjykata Supreme duhet të nxjerr një vendim që do të ndihmoj rreth proce-durës;

Cilësimi juridik nga Gjykata

• Prokuroria ka për obligim për kualifikim të veprës penale;

• Prokurori duhet të bëjë ndryshimin e gjendjes fak-tike që automatikisht do të ndikoj në ri cilësim;

• Cilësimin juridik duhet të bëjnë edhe policia, prokuroria, avokatet dhe gjykata;

• Për shkak të numrit të madh të lëndëve, prokuro-ria nganjëherë vepron me nguti, por është e drejt e gjykatës që ta ndryshoj cilësimin juridik të veprës Penale;

• Prokuroria - Në disa raste gjykata në seancën e fundit e ndryshon cilësimin Juridik dhe nuk ju jep rast as prokurorisë e as palëve që të përgatiten për cilësimin e ri të veprës penale;

• Që prokuroria të jetë më e vëmendshme në cilësimin e veprës penale, që mos të kemi nevojë ne me ndryshuar;

• Prokuroria kërkoi që në rast të ndryshimit të cilësimit, gjykata ta ndërpres seancën dhe të ju japë kohë palëve në procedurë që të përgatiten për këtë ricilësim të ri.

Cilësimi juridik nga Prokuroria

Page 27: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 27

BENCH BAR NË GJILAN - 19.03.2013 TEMA: “Rëndësia e Cilësimit Juridik te Veprës Pe-nale në Procedurat e rregullta Gjyqësore”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Me Kodet e reja është lehtësuar procedura në poli-ci, pasi vlerësimin e procedurës e bënë Prokuroria;

Kodet e reja Penale

Faza e parë- Gjilan

• Kjo relik dhe praktik ka mbet si pasojë e qëndrimit dhe ndikimit të UNMIK-ut në Kosovë;Ndikimi i UNMIK-ut

• Bashkëpunimi duhet të jetë i ndërsjellët me të gji-tha akteret për cilësimin e drejtë të veprës penale;

Bashkëpunimet

• Që të gjithë u pajtuan se Gjykata Supreme duhet të jetë më Aktive dhe të japë mendim për cilësimin e veprave penale më të komplikuara

Gjykata Supreme të jetë më aktive

• Hapat e ardhshëm për takimet e përbashkëtaHapat e ardhshëm për implementimin e iniciativave

• Takimi i radhës do të mbahet në Qershor të vitit 2013. Vendi: Gjilan

Kryetari i Gjykatës Themelore në Gjilan dhe Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan premtuan se do të marrin hapat e nevojshëm për t’i implementuar iniciativat e identifikuara.

• Tema për takimin e radhës do të caktohet nga Krye-tari i Gjykatës Themelore në Gjilan. Tema është: ....

OAK do të draftoj dhe dërgojë Kryetarit të Gjykatës Themelore dhe kryetarit të Degës Regjionale të OAK-së procesverbalin nga takimi.

Page 28: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates28 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË GJILAN - 26.06.2013 TEMA: “Parashkrimi i ndjekjes penale”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Mungesa e gjyqtarëve reflekton në rritjen e par-ashkrimeve – rritja e numrit të gjyqtarëve do të eliminon parashkrimin;

• Parashkrimet në gjykatë duhet të shqyrtohen rreth parashkrimeve relative;

• Në regjionin e Gjilanit një numër i madh i lëndëve janë të parashkrimuara;

• 7-8 mijë lëndë janë parashkruar në polici gjatë viteve 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2012 dhe të cilat nuk janë tërhequr me urdhëresë;

• Auditori në gjykatë ka gjetur lëndë të parashkruara në lëndë të ndryshme;

• Këshilli Gjyqësor dhe Gjykata Supreme ka dërguar shkresë për shqyrtimin e parashkrimeve;

• Parashkrimi po e lëndon sistemin gjyqësor në disa forma; 1) Liron vrasësin, 2) Rëndon sistemin;

Mungesa e gjyqtarëve7-8 mijë lëndë janë parashkruar në polici

Faza e dytë- Gjilan

• Prokuroria qëndron mirë me parashkrime;Prokuroria

• Gjykata ka përgatitur një strategji për zvogëlimin e lëndëve ato të parashkruara (është duke u zbatu-ar);

• Ndërprerja e parashkrimit me pëlqim sugjerohet të zbatohet;

Strategji për zvogëlimin e lëndëve të par-ashkruara

• I akuzuari ik në shtetet e rajonit dhe lënda kalon në parashkrim;

Parashkrimi

• Gjykata ka lëshuar shumë urdhëresa policisë që kanë qenë të pamundshme të realizohen për shkak të mungesës së kapaciteteve të policëve;

• 30 – 40 urdhëresa lëshon në ditë nga gjykata për policinë;

• Për realizimin e urdhëresave të gjykatës duhet të dyfishohet numri i policëve;

Urdhëresa nga gjykata

• Urdhëresat ndëshkimor në gjykatë kanë ndikuar në pengimin e parashkrimeve relative;

• Tek urdhëresat ndëshkimore duhet të rritet masa ndëshkimore;

• Kohët e fundit ka ngecje në urdhëresat ndëshki-more;

Urdhëresat ndëshkimor në gjykatë

• Gjykata, Prokuroria dhe Policia të jenë më efikas në evigentimin, parashkrimin relativ dhe alternativ;

• Pranimi i lëndës nga policia të njoftohet prokuroria; • Të gjithë pjesëmarrësit të kontribuojnë në parandal-

imin e parashkrimit;• Të shtohet kuadri profesional për zbutjen e par-

ashkrimeve.

REKOMANDIME

Page 29: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 29

BENCH BAR NË GJILAN - 24.10.2013TEMA: “Mbajtja dhe udhëheqja e shqyrtimit krye-sor në procedurën penale dhe përgatitja e palëve procedurale”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Në shqyrtimin kryesor merren kryesore dhe palët në proce-durë duhet të jenë të përgatitur;

• Në shqyrtimin kryesor kryetari i trupit gjykues duhet të për-gatitet mirë, pasi të kundërtën nuk duhet të mbahet seanca;

Palët në procedurë në shqyrtimin kryesor

Faza e tretë- Gjilan

• Ka shumë raste që gjykimet mbahen në të njëjtën kohë dhe avokatet e kanë të pamundur të jenë pjesëmarrës në dy lëndët në të cilat i përfaqëson;

• Propozohet që avokatet të lajmërojnë me kohë lidhur me an-gazhimet e tij në lëndët në mënyrë që mos të caktohen në të njëjtën kohë dy gjykime;

• Avokatet të cilët po kanë marrëdhëniet e mira me gjyqtar po ndikojnë në shtyrjen e seancave. Për shkak të shtyrjeve të se-ancave po vie deri tek caktimi i 2 apo më shumë seancave në të njëjtën kohë;

• Avokatet vijnë në seanca gjyqësore në lëndë të rënda të pa përgatitur;

Caktimi i seancave gjyqësore në të njëjtën kohë

• Prokuroret duhet të paraqiten me kohë në seanca gjyqësore – ka raste që prokurorët vonohen gjatë seancave;

• Palët në procedurë nëse paraqiten të përgatitura ndihmojnë në tejkalimin e problemeve në shqyrtimin kryesor;

• Prokuroret dhe avokatet të paraqiten më të përgatitur në se-anca në mënyrë që trupi gjykues të ketë më të lehtë kuptimin e lëndës;

• Policia të njoftohen me kohë në mënyrë që të akuzuarit të sil-len në gjykatë;

• Sjellja e të burgosurve nga burgu i Dubravës po të njëjtën ditë të mbajtjes së seancës në gjykatë në Gjilan është shkelje e të drejtave për mbrojte efektive;

• Rruga për sjelljen e të burgosurit nga burgu i Dubravës po ndikon në lodhjen e të burgosurit;

• Apelohet që policia të sjell të burgosurit nga burgu i Dubravës të paken një ditë para mbajtjes së seancës gjyqësore;

• Parashihet që në vitin 2014 regjioni i Gjilanit të ketë burgun me kapacitet 300-400 të burgosur – Kërkohet zgjidhja e këtij problemi;

Sjellja e të burgosurve nga burgu i Dubravës

• Të zbatohen urdhëresat për sjelljen e dëshmitarëve në rast të mos përgjigjes nga ana e gjykatës;

• Në gjykatën e Kamenicës dëshmitari policë nuk respektohen thirrjet nga ana e gjykatës;

• Policia shpreh gatishmëri për zgjidhjen e këtij problemi dhe në këtë drejtim, përfaqësuesit e policisë ftojnë të gjithë ata që kanë dëshmi të tilla të ofrojnë informacione përmes së cilave do të merren masa;

• Është kërkuar rritja e mëditjeve për dëshmitarët deri në 10 euro;

REKOMANDIMET E TAKIMIT

• Të ngritët në instanca më të larta sjellja e dëshmitarëve, aku-zuarit në seanca gjyqësore në rast të mos përgjigjeve të ftesave;

• Në rastet e shqyrtimit kryesor prokuroret dhe avokatet të para-qiten me kohë në seanca gjyqësore pasi në të kundërtën të njoftohen instanca më të larta gjyqësore, prokuroriale dhe të OAK-së;

• Të sillen me kohë të burgosurit në seanca gjyqësore dhe kjo të respektohet në mënyrë imediate.

Page 30: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates30 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË GJILAN - 11.12.2013 TEMA: “Pranimi i fajësisë në procedurë penale”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Të informohen palët për përfitimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë;

• Shumë persona e pranojnë veprën pa faj për shkak të presionit nga jashtë;

• Mos informimi i palëve nga avokatet dhe prokuroret për pranimin Marrëveshjes së Pranimit të Fajësisë, i mohohet e drejta për ankesë pas pranimit të fajë-sisë;

Informimi i palëve

Faza e katër- Gjilan

• Ka shumë raste që dënohen dhe burgosen në emër të tjetër kujt dhe kjo është shqetësuese;

Dënimet

• Të sensibilizohen prokuroret dhe avokatet në një takim të veçantë për inicimin e marrëveshjeve për pranimin e fajësisë;

Sensibilizimi i avokatëve dhe prokuroreve

• Gjykata të refuzojë fajësinë deri në sigurimin e provave të mjaftueshme që dëshmojnë fajësinë (Ka pasur raste të shqiptimit të fajësisë pa bazë);

Sigurimi i provave

• Në rastet kur nuk arrihet marrëveshja për pranimin e fajësisë nga pala atëherë gjykata bën presion për pranimin e fajësisë;

Urdhëresat ndëshkimor në gjykatë

Page 31: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 31

BENCH BAR NË FERIZAJ - 15.02.2013TEMA: “Risit e Kodeve Penale-Komunikimi

Gjykatë-Prokurori-Polici dhe avokatë; Problemet me Kuaziavokati (neni 419 i KP)”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Kontaktet gjyqtar – prokuror – avokatë nuk janë të barabarta në procedurë.Palët në Procedurë

Faza e parë e takimëve Bench Bar në Ferizaj

• Dërgimi i shkresave për avokatet nga ana e gjykatave dhe prokurorive të dërgohen me kohë. 3. Avokatet duhet të kenë volumin kohor për thirrje sipas de-tyrës zyrtare.

Shkresat për avokatet

• Kërkohen nga policia grumbullimi i shumë fakteve që të lehtësohen proceduratPolicia të veproj më shpejtë

• Kodi i Procedurës Penale ka rrit angazhimin e proku-rorëve dhe avokatëve. Paraqitet nevoja për trajnime dhe seminare rreth Kodit të Procedurës Penale

Kodi i Procedurës Penale

• Avokatet nga regjionet tjera po kanë probleme në qasje të lëndëve të transferuara në Ferizaj.

• Avokatet kanë probleme në marrjen e informacion-eve në gjykatë dhe prokurori.

• Prokuroria t’i mundësoi qasje në lëndë avokatëve në raste të shqyrtimit gjyqësor.

Qasja në Lëndë dhe marrja e informacioneve

• Përgjimet të shqyrtohen dhe mos të preken në pri-vatësi.Përgjimet

• Kodi i Procedurës Penale ka rrit angazhimin e proku-rorëve dhe avokatëve. Paraqitet nevoja për trajnime dhe seminare rreth Kodit të Procedurës Penale

• Obligim i gjykatës për identifikimin e kuaziavokatëve dhe informimi i prokurorisë

• Policia shprehet e gatshme për bashkëpunim për largimin e kuaziavokatëve në regjionin e Ferizajt.

• Hapat e ardhshëm për takimet e përbashkëta

• Takimi i radhës do të mbahet në muajin maj 2013. • Vendi: Ferizaj• Tema e propozuar nga takimi është: Fazat e

gjykimit

• Tema për takimin e radhës do të caktohet nga Kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj.

“Problemet me Kuaziavokati (neni 419 i KP)”

Kodi i Procedurës Penale

Kuaziavokatia

Hapat e ardhshëm për implementimin e iniciativave

Kryetari i Gjykatës së Qarkut në Gjilan dhe Kryetari i Degës Regjionale të OAK-së do të marrin hapat e nevojshëm për t’i imple-mentuar iniciativat e identifikuara.

OAK do të draftoj dhe dërgojë Kryetarit të Gjykatës Themelore dhe Kryetarit të Degës Regjionale të OAK-së procesverbalin nga takimi.

Tema e takimit - 2

Page 32: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates32 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË FERIZAJ - 30.05.2013 TEMA: “Fazat e procedurës penale”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Kontaktet gjyqtar – prokuror – avokatë nuk janë të barabarta në procedurë.Palët në Procedurë

Faza e dytë - Ferizaj

• Tarifa e avokatëve është shumë e ulët dhe kjo është njëra nga arsyet kryesore që avokatet hezitojnë të marrin pjesë në angazhimet sipas detyrës zyrtare;

• Ekspertiza në të shumtën e rasteve shfrytëzohet për vazhdimin e paraburgimit;

• Informacionet e marra nga policia duhet të informo-het edhe prokuroria ;

• Nevoja për krijimin e policisë gjyqësore sepse do të mbikëqyreshin policia dhe prokuroria;

• Prokuroria në rastet e sekuestrimit të sendeve nga policia duhet t’i lirojë ato brenda 5 ditëve nëse nuk janë objekt i veprave penale (Kodi e parasheh).

Tarifa e avokatëveEkspertiza

Informacionet e marraPolicisë gjyqësoreSekuestrimi i sendeve nga policia

• Kodet e reja kanë ngritur standardet e avokatëve mbrojtës;

• Kërkesë për trajnime lidhur me fazat e procedurës; • Avokatet në regjionin e Ferizajt nuk janë të infor-

muar lidhur me risit e Kodeve;

• Kodet e reja kanë ngritur standardet e avokatëve mbrojtës;

• Kërkesë për trajnime lidhur me fazat e procedurës; • Avokatet në regjionin e Ferizajt nuk janë të infor-

muar lidhur me risit e Kodeve;

• Neni 293 i KPP mbi negocimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë nuk është duke zbatuar në regjionin e Ferizajt,

• Qëllimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë është përfundimi i procedurës sa më shpejtë;

• Marrëveshja për pranimin e fajësisë do të na lehtë-son punën dhe do të zvogëlon lëndët në gjykata.

• - Procesverbalet e seancave gjyqësore përpilohen me gabime dhe i shkaktojnë probleme avokatëve;

• Materialet duhet të jepen në tërësi të pandehurit ose mbrojtësit nga ana e prokurorit (Neni 244 të KPP)

Kodet e rejaTrajnime

Marrëveshja për pranimin e fajësisë

Procesverbalet e seancave gjyqësore

Materialet

Page 33: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 33

BENCH BAR NË FERIZAJ - 25.10.2013TEMA: 1. “Dënimet” – puna ne dobi te përgjithshme (dënimet alternative). 2. Problemet rreth përfaqësimit zyrtar.

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Dënimet alternative duhet të jenë në harmonizim me të drejtën penale;

• Çdoperson që ka kryer vepër penale nuk meriton izolim dhe dënimet alternative janë një mundësi për ndërmarrjen e masave më të lehta;

• Dënimet alternative ulin shpenzimet;• Avokatet mund të kontribuojnë në procesin e vendi-

meve të dënimeve alternative;• Inkurajohen gjyqtaret dhe prokuroret që të ndër-

marrin masa më të shpeshta të dënimeve alterna-tive;

• Veprat me vjedhje të pyjeve – propozohet të shqip-tohen dënimet alternative;

Shqiptimi i dënimeve alternative

Faza e tretë - Ferizaj

• Shërbimi Sprovues në Ferizaj ka filluar të zbatojë dënimet alternative nga 1 marsi 2013;

• Shërbimi Sprovues ka shqiptuar 10 dënime me punë në dobi të përgjithshëm;

• Hapja e zyrës së SHS në GJTH në Ferizaj ka ndikuar në shqiptimin e masave të dënimeve alternative;

• ShS shtron kërkesën për më shumë vendime të masave të dënimeve alternative për persona që nuk kanë përsëritur vepra;

• Në fazën e shqyrtimeve kryesore inkurajohen gjyqtarët që të aplikojnë masa të tilla;

• Dënimet me kusht nuk janë treguar produktiv – në kuadër të kësaj mase të ndërmerren masa ndëshki-mor;

Shërbimi Sprovues në Ferizaj

Shqyrtimi kryesor

Dënimet me kusht

Page 34: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates34 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË FERIZAJ - 12.12.2013 TEMA: “Kërkesa pronësore juridike – kompensim dëmi”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Shumë pak haset në kërkesa me pasoja juridike të vendosura;

• Në çështje penale shumë pak janë vendosur lëndë me pasoja juridike;

• Këto lëndë propozohet të trajtohen në çështje pe-nale, pasi procedura penale është më efikase;

• Shumë vepra me pasoja juridike rrjedhin nga veprat penale;

• Në lëndët me pasoja juridike, pala të mos mbetet pa kompensim, por gjykata duhet t’ia sigurojë nga fondi i garantuar për mbulim të dëmit;

• Mungesa e precizimeve të lëndëve me pasoja ju-ridike nuk po arrihet qëllimi i pasojave juridike tek lëndët;

• Në lëndë Penale dhe Civile të merren vendime për lëndët me pasoja juridike;

• Prokurori të udhëzojë palët për procedurat e paso-jave juridike (sjelljen e fakteve, dokumenteve etj);

Lënda me pasoja juridike

Faza e katër - Ferizaj

• Lëndët rreth kompensimeve të dëmit po presin me nga 3 vite;

• Probleme me adresat e palëve për njoftimin e tyre nga ana e gjykatës, policisë;

• Kompensimi i dëmeve të bëhet drejtpërdrejtë dhe mos të ngarkohen palët në procedura;

• Gjykata po haset në probleme në vërtetim të dëmit;• Gjykata t’i jep prioritet lëndëve të kompensim të

dëmit, sidomos në ato lëndë që kanë të bëjë me aksidentet;

• Nuk mundet të ndërpritet procedura civile deri në përfundim të procedurës penale;

• Gjykata Themelore në lëndë civile është duke i dhë-në prioritet kompensimit të dëmeve;

• Raportet nga policia kanë qenë të mangëta në vitet e kaluara dhe tash kjo gjendje është përmirësuar;

• Në raportet e policisë shpesh nuk paraqiten lëndimet dhe Kompania e Sigurimeve e kontesto-jnë;

Gjykata Themelore në Ferizaj

Raportet e policisë

• Kompanitë e Sigurimeve ndërmarrin ankesa për lëshimet e të akuzuarit dhe për këtë shpesh gjykata cakton ekspertiza tjera;

Kompanitë e Sigurimeve

Page 35: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 35

BENCH BAR NË GJAKOVË - 20.03.2013TEMA: “Shqyrtimi i riorganizimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë dhe bashkëpunimi i OAK-se me Gjykatë, Prokurori dhe Polici”

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Prokurori dhe avokati i palës të jetë çdoherë prezent gjatë marrjes në pyetje

• Të mos keqtrajtohet pala gjatë marrjes në pyetje me qëllim të nxjerrjes së informacionit.

• Të respektohet e drejta në ankesë e palës së pan-dehur.

• Avokati të caktohet nga përfaqësuesi i OAK-së resze-ktivisht nga administrator i degës regjionale.

• Avokati të paguhet me kohë dhe sipas rregullave.• Të mos caktohet çdoherë avokati i njëjtë për të për-

faqësuar palët Ex – Officio• Të identifikohet avokati me ID kartelë

Procedura penale në fazën e hetimeve – marrja në pyetje e të pandehurit pa prezencën e avokatit.

Caktimi I avokatëve sipas detyrës zyrtare

Faza e parë e takimëve Bench Bar në Gjakovë

• Palët e interesuara kanë të drejtë që në ditën e cak-tuar të paraqiten në gjykatë me shkresë apo edhe me kërkesë gojore të kërkojnë shqyrtimin e lëndëve, apo përshpejtimin e procedurave.

• T’u jepet përparësi zgjidhjes së lëndëve me natyrë urgjente si psh.: rastet e veprave të rënda penale, kontestet e punës (raste civile).

• Të kërkohet nga KGJK sa më herët të implementojë një tarifë të re.

• Çështja e tarifave ekzistuese të rregullohet në nivel qendror për tërë Kosovën, jo vetëm në nivel lokal.

• Të ndërpritet shfrytëzimi I listës paraprake të ek-spertëve e caktuar nga Gjykata e Qarkut në Pejë.

• Të përcaktohet një listë e re për rekrutimin e ek-spertëve në Komunën e Gjakovës sipas rregullave (duke u respektuar parimi i territorialitetit).

• 18 vende të lira të punës. Të shqyrtohen sa më herët aplikacionet nga konkursi I mbyllur, dhe të respekto-hen maksimalisht kushtet e përzgjedhjes së stafit.

Ditë e hapur në Gjykatën e Apelit

Grumbullimi i lëndëve të vjetra

Tarifat ekzistuese – ngarkuese për punën e avokatëve

Caktimi i ekspertëve në gjykatë

Plotësimi I stafit në Gjykatë

Page 36: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates36 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË GJAKOVË - 28.05.2013TEMA: “Problemi i mos zbatimit të përfundimeve të dala nga Bench Bar paraprak i mbajtur me 20.03.2013 në Gjakove. 2. Çështjet aktuale ne Gjyqësi, Prokurori dhe Avokati

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Caktimi i avokateve “Ex-officio” në Gjykatë, Proku-rori dhe Polici duhet të bëhet nga administratori në Prishtinë. Kusht duhet të jetë që administratori ta ketë një numër pa pagesë dhe të jetë marrëveshje në nivel qendror.

• Caktimi i lëndëve civile do të bëhet në mënyrë të drejtë duke u bazuar në planin strategjik që kanë Gjykatat me USAID-in, që nga Qershori të menaxho-hen në mënyrë elektronike.

Caktimi i avokateve “Ex-officio”

Caktimi i lëndëve civile

Faza e dytë - Gjakovë

• Avokatët që kanë qenë prezent në polici “ex-officio” të njëjtit do të angazhohen në Prokurori.

• Palët në Polici të mos intervistohen pa prezencën e avokatit.

Angazhimi i avokatëve

Intervistat në polici

Page 37: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 37

BENCH BAR NË GJAKOVË - 25.09.2013

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Kontestet nga marrëdhënia e punës të caktohen me prioritet, ashtu siç edhe parashihet me strategjinë për zvogëlimin e numrit të lëndëve;

• • Kontestet civile të caktohen seancat gjyqësore nga

shkaku se mos zgjidhja e tyre ndikon në rritjen e numrit të kontesteve penale;

Strategjia për zvogëlimin e lëndëve

Faza e tretë - Gjakovë

• Problemi i organizimit të Policisë nga shkaku i përzi-erjes së kompetencave me regjionet e tjera;

• Mungesa e numrit të prokurorëve dhe gjyqtarëve; • • Komunikimi gjykatë-prokurori paraqet problem nga

fakti i numrit të vogël të prokurorëve dhe prezan-timi i tyre ne gjykata në mënyrë më të rregullt dhe të arsyeshme;

• Rekomandohet krijimi i një zyre të prokurorisë në gjykatë.

• • Duhet të bëhet ekspeditimi i padive, ka vlerësime se

është duke u punuar në këtë drejtim; • • Duhet të bëhet rritja e numrit të gjyqtarëve dhe

bashkëpunëtorëve profesional; • • Të avancohet respekti reciprok gjyqtar-avokat;• • Të shpalljet orari i gjykimeve.

Definimi i kompetencave në polici

Paraqitja e prokurorëve në seanca

REKOMANDIMET E TAKIMIT

Page 38: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates38 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË GJAKOVË - 27.11.2013

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka krijuar situatë të vështir në trajtimin e lëndëve – Kërkohet shtimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve;

• Kërkohet nga kryetari zgjedhja e lëndëve manda-tore;

• Takimi i GJTH në Gjakovë me përfaqësuesit e Postës Është shprehur gatishmëri për bashkëpunim me KGJK për dërgimin e shkresave përmes postës;

• Urdhëresat e gjykatave janë shtuar – kërkohet zba-timi më efikas nga ana e policisë;

• Shërbimi Sprovues është duke vepruar në kuadër të Gjykatës Themelore në Gjakovë;

Angazhimi i GJTH

Faza e katër - Gjakovë

• Policia të ia dorëzojë urdhëresën personit për para-qitje në polici ose gjykatë në kohën brenda afatit të kërkuar me ligj;

• Janë ngrit disa procedura penale në vetëgjyqësi dhe në këtë drejtim policia pa vendimin e gjykatës nuk mund të veprojë;

• Dënimet e vogla me gjobë të mos ekzekutohen në kohen pas mesnatës – personi i dënuar të mos mer-ret nga polica në shtëpinë e tij;

• Disa nga Policët në Gjakovë në disa raste kanë keqtrajtuar të dyshuarit – Është inkurajuar që të merren masa disiplinore ndaj atyre policëve;

• Policia shpreh gatishmëri në rastet e evidentimit të ndonjë shkelje të njoftohen inspektorati policore;

• Në stacionet policoren Gjakovë, avokatet ftohen me vonesë;

• Nga ana e Policisë ka raste të kërcënimit të avokatëve;

• Kërkohet nga pjesëmarrësit që në stacionet poli-core në Gjakovë të mos intervistohet i dyshuari pa prezencën e avokatit;

• Avokatet të cilët angazhohen në polici kanë vërejtur se klienti i tij është keqtrajtuar me pyetje nga më të ndryshmet;

Keqtrajtimi i të dyshuarve nga ana e policisë

Intervistimi i të dyshuarit në polici

Page 39: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 39

BENCH BAR NË MITROVICË - 22.03.2013

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Të bëhet presion nga organet ndërkombëtare që të lejohet ushtrimi i punës së pavarur të gjyqësorit në veri.

• Të priten rezultatet e bisedimeve politike Kosovë – Serbi deri në fund të vitit për një zgjidhje eventuale.

• EULEX-i të intervenojë me kohë për të ndihmuar funksionimin e punës në gjykatën e veriut.

TEMA: “Lëndët e pa proceduara në Gjykatën në veri”

5 vite të mosfunksionimit të gjykatës në veri

Faza e parë e takimëve Bench Bar në Mitrovicë

• Me kushtet ekzistuese të gjyqësorit në veri të mos shkelen të drejtat elementare të njeriut (neni 6 i Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut).

• Personi i kualifikuar si shkelës i ligjit/ kriminel/ i dënuar t’i transferohet organeve më të larta përgjegjëse.

• Të respektohen kriteret e transferimit të lëndëve sipas natyrës urgjente (krimet e rënda, vërtetimi i pronësisë në veri të Mitrovicës).

• Lëndëve nga lëmia e njëjtë t’u jepet përparësi e barabartë – të transferohen të gjitha njëkohësisht apo asnjëra.

• Prioritet t’i jepet lëndëve të vjetra që të mos par-ashkruhen.

• Të merren parasysh lëndët që nga viti 2008.• Lëndët e natyrave jo urgjente t’i shpërndahen të

gjithë gjyqtarëve në mënyrë propocionale

• Senzibilizimi i kushteve teknike nga strukturat eprore – sigurimi i një salle gjykimi si nevojë el-ementare e menjëhershme (duke mos e llogaritur pritjen për bartje në objekt të ri).

• Të kërkohet përkrahje nga Ministria përkatëse dhe organet ekzekutive për krijimin dhe plotësimin e kushteve teknike).

Mungesa në qasje të shkresave nga lëndët e veriut dhe mos shqyrtimi i rasteve.

Transferimi i lëndëve nga veriu

Mungesa e kushteve teknike të punës në gjykata (p.sh.: 4 gjyqtarë e më tepër punojnë në një zyrë)

Page 40: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates40 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË MITROVICË - 17.05.2013

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Për shkak të mos funksionimit të gjykatës në anën veriore të Mitrovicës shumë avokatë kanë pësuar dhe sidomos palët e që në fakt është shkelje e të drejtave themelore;

• Avokatet po humbin besimin tek palët për shkak të vonesave rreth lëndëve të tyre në gjykata;

TEMA: “Përfaqësimi sipas detyrës zyrtare me theks të veçantë pagesat për shqyrtim të lëndës ”

Mos funksionimit të gjykatës veri të MitrovicësHumbja e besimit tek palët

Faza e dytë - Mitrovicë

• Udhëzimi i UNMIK-ut i vitit 2000 ndalon pagesën e avokatëve për shikimin e shkresave të lëndës;

• Avokatet shprehen të pa kënaqur me mos pagesat për shikimin e shkresave të lëndës;

• Avokatet të paraqesin shkresat në prokurori për shkresa të lëndëve

• Auditori i KGJK ka rekomanduar për mos pagesa për shikimin e shkresave të lëndës – personat që kanë përpiluar këto rekomandime nuk janë profesional;

• Avokatet nuk janë informuar lidhur me udhëzimin e KGJK për mos pagesa për shikimin e shkresave të lëndës;

• Udhëzimi i KGJK për mos pagesa të shkresave të lëndës është në kundërshtim me Kodin e Proce-durës Penale;

• Klienti i avokatit lirohet nga paraburgimi dhe avokati nuk njoftohet para lirimit të tij;

Udhëzimi i UNMIK-ut i vitit 2000Rekomandimi i auditorit të KGJK

Mos njoftimi i avokatit nga Gjykata

• Gjyqtarët e EULEX-it nuk po ia dorëzojnë procesver-balet avokatëve për ankesë

• Avokatit çdo ditë është duke iu vështirësuar profe-sioni i tij sepse po i humbet dinjiteti për fitime;

Procesverbalet

Po vështirësohet puna e avokatit

Page 41: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 41

BENCH BAR NË MITROVICË - 23.10.2013

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Në departamentin e krimeve të rënda në Gjykatën Themelore në Mitrovicë ka ngecje;

• Në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës në Mitrovicë janë duke u proceduar lëndë të vitit 2010 dhe 2011, ndërsa lëndët e viteve tjera nuk janë duke u shqyrtuar për shkak të Ligjit për Amnesti;

• Lëndët në regjionin e Mitrovicës janë që nga viti 2003 dhe palët së shpejti do i marrin vendimet;

• Lëndët penale nga veriu i Mitrovicës janë duke u pro-ceduar;

• Lëndët civile nga Veriu i Mitrovicës nuk janë proced-uar për shkak të problemeve politike;

• Lëndët denoncuese që kanë të bëjnë rreth parcelave të tokës, të njoftohet gjykata duke iu bashkangjitur lista;

• Prioritet nga gjykata janë çështjet e paraburgimit; • Do të fshihen nga regjistri lëndët të parashkruar të

cilat nuk kanë përsëritur veprat penale; • Në fundit të janarit 2014 do të përfundojnë të gjitha

lendet e vjetra

TEMA: 1. “Dënimet –puna në dobi të përgjithshme (dënimet alternative). 2. Problemet me përfaqësimit zyrtar”

Procedimi i lëndëve në regjionin e Mitrovicës

Faza e tretë - Mitrovicë

• Avokatet konsiderojnë se policia e regjionit të Mitro-vicës nuk i ftojnë avokatet sipas listës për angazhim sipas detyrës zyrtare;

• Avokatet thirren në nenin 7. të KPP e cila obligon avokatet mbrojtën e klientëve. Kërkohet gatishmëri më e madhe nga ana e policisë për respektimin e kujdestarisë;

• Policia konsideron çështje dytësore thirrjen e avokatit sipas detyrës zyrtare;

• Disa avokatë të angazhuar sipas detyrës zyrtare e tejkalojnë kuotën prej 500 euro;

• KGJK ka ndërprerë pagesat e avokatëve sipas de-tyrës zyrtare për ankesa të vazhdimeve të parabur-gimeve.

• Pjesëmarrësit këtë vendim e quajnë shkelje të të pandehurit;

• Gjykata Supreme në një njoftim ka kërkuar vlerësimin e vlefshmërisë nga ana e avokatëve për paraburgime duke sjell informata për mbajtjen e se-ancave;

• Ankesat e avokatëve po vonohen me javë dhe muaj;• Dorëzimi i shkresave për vazhdimin e paraburgi-

meve janë shfaqur probleme; Njoftimi i avokatëve për vazhdimin e paraburgimit duhet të rishikohet pasi po dorëzohen me vonesë;

Dorëzimi i shkresave

Angazhimi i avokatëve sipas detyrës zyrtare

Vendimi i KGJK dhe i Gjykatës Supreme

Page 42: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates42 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR NË MITROVICË - 13.12.2013

Çështjet/problemet për diskutim Iniciativat e rekomanduara

• Mungesa e zyrave për gjyqtarë janë shkak të gabi-meve të lëshuara nga të cilat po pësojnë gjyqtarët dhe administrata e gjykatës;

• Brenda një hapësirë 6 metra katror punojnë 12 gjyqtar dhe administrator – Kërkohet krijimi i kushteve për punë;

• Gjykimet mbahen edhe në baraka të cilat kanë qenë të destinuar për arkivim të dosjeve;

• Regjioni i Mitrovicës është duke mbajtur gjykime edhe në gjykatën e Skenderajt (D.Krimeve të rënda dhe D.të përgjithshme) – Mungesa e hapësirës për gjykime në regjionin e Mitrovicës;

TEMA: “Qasja në drejtësi në Regjionin e Mitrovicës (problemet)”

Mungesa e hapësirës për gjykime

Faza e katër - Mitrovicë

• Avokatet nuk kanë hapësira në gjykata dhe detyro-hen të presin në korridore të gjykatës;

• Avokatet presin me orë të tëra për të hyrë në gjykime;

• Avokatet e kanë të pa mundshme përfaqësimin e një mbrojte profesionale për shkak të kushteve në gjykata;

Shqetësimet e policisë

Avokatet presin me orë të tëra për gjykime

• Shprehet mos kënaqësi me Gjykatën e Apelit lidhur me aktvendimet, vendimet – GJA ka krijuar një sha-bllon të përgjigjeve dhe aktvendimet dhe vendimet nuk po trajtohen substencialisht.

Mos kënaqësi me Gjykatën e Apelit

• Policia ndihet e rrezikuar për shkak të vonesave në gjykimet e rasteve të rënda – Mungesa e hapësirave për gjykim;

• Gjithashtu policia ndihet e shqetësuar për shkak se i akuzuari po mbahet 3-4 muaj në paraburgim dhe po lirohet për shkak të mos gjykimit.

Page 43: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 43

Statistikat për Bench Bar 2013

Page 44: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates44 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

Përmbajtja

Bench Bar Temat ……………………………………………….. 9 -12

BB Fazat – Prishtinë …………………………………………… 13 - 17

BB Fazat – Prizren….…………………………………………… 18 - 21

BB Fazat – Pejë….….……………………………………………. 22 - 25

BB Fazat – Gjilan.….……………………………………………. 26 - 30

BB Fazat – Ferizaj….…………………………………………… 31 - 34

BB Fazat – Gjakovë….…………………………………………. 35 - 38

BB Fazat – Mitrovicë..………………………………………… 39 - 42

Page 45: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 45

BENCH BAR 2013

Pergaditi :Flamur Ramadani

Mbështetur nga:Stafi i Odës së Avokatëve të Kosovës

Dizajni :ITKOSOVA

Shtypi:Shtypshkronja Grafobeni

Prishtinë 2014

Page 46: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates46 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR 2013

Page 47: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 47

Advokatska komora Kosova, kao nezavisna organizacija advokata u Republici Kosovo posebno stremi ka poštovanju i realizaciji zahteva zakonodavaca u pravnom sistemu Republike Kosovo. Dakle, Advokatska ko-mora Kosovo konstantno radi na postizanju konkretnih rezultata. Posebno je intenzivi-rana saradnja sa institucijama pravosudnog sistema u zemlji i inostranstvu. Sa osnovnim ciljem promovisanja vladavine prava na Ko-sovu, podržavajući proces pravnih reformi, misija AKK će ostati poboljšanje pravde. Ad-vokati su i ostaće u centru pažnje, i nastaviće da budu predvodnici aktivnosti Komore. AKK je, kao profesionalna organizacija ad-vokata, osnovana da se zalaže za pružanje pomoći i podrške svojim članovima. Komora štiti vitalne interese članova, unapređuje uslove za nezavisno sprovođenje delat-nosti, vodi računa o ravnopravnom postu-panju prema njima u pravnim postupcima, angažujući se za stvaranje okruženja koje članovima omogućava dostojanstveno sprovođenje svoje profesije. Na kraju, i os-tale aktivnosti Komore koje se tiču drugih segmenata, su između ostalog imale za cilj i poboljšanje beneficija za članove. Sastanci sa predstavnicima relevantnih pra-vosudnih institucija, advokatima, pravnim stručnjacima uopšte i širom javnošću imaju koristi od pravilne organizacije i formacije

advokature. AKK se uporno trudi da utiče na održivost nezavisnosti, nepristrasnosti i pravdu sudova i tužilaštva. Sastanci, okrug-li stolovi, radionice, debate i seminari koji se organizuju zajedno sa predstavnicima institucija, sudova, tužilaštva i druge rele-vantne aktivnosti će proizvesti pozitivne re-zultate u pogledu zabrinutosti o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju advokati, kao i u pogledu lakšeg sprovođenja profesije pred ovim organima.Veliku pomoć u tom smeru je dao naš strateški partner USAID, preko Projekta za pravnike Kosova, koji je sprovodio NCSC (NationalCenterforStateCourt),organizovanjem i podrškom Bench-bar radionica. Ova podrška NCSC-a u pogledu organizacionog i finansijskog plana, je tokom prve godine pokazala da su ove vrste radionica veoma korisne za pravosudni sistem Kosova uopšte, a posebno za advokaturu.

Tako se sada ovaj oblik radionica uspešno organizuje, finansira i nadzire admin-istracija Komore. Sada je to veoma ko-ristan projekt, koji se pokazao održivim. To zbog sveobuhvatnosti, povećan je broj advokata koji učestvuju u debate, pružajući im mogućnost da istaknu svo-je zabrinutosti u direktnim susretima sa sudijama, tužiocima, policijskim

G.Ibrahim Dobruna Predsednik AKK

Saradnja AKK sa strateškim partnerima predstavlja ključ uspeha

Page 48: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates48 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

službenicima, notarima, itd. Advokatska komora Kosova je prilikom ovakvih ak-tivnostima obezbedila sticanje znanja, programe i usluge koje pomažu profe-sionalni razvoj članova iste. Izbegnut je niz prepreka koje su otežavale bolju saradnju advokata sa ostalim delom pravnog sistema. U tom pogledu, ad-vokatima se pomoglo u komunikaciji sa sudijama i administrativnim organima, kao i sa drugim organima zaduženim za vladavinu prava na Kosovu.

Posebna tema na ovim radionicama je bilo usvajanje i sprovođenje zakona, u sklopu sistema reformi pravosuđa na Ko-sovu, poslednjih nekoliko godina, što se povezuje i sa reorganizacijom sudova i tužilaštva.

Ja odajem čast svim učesnicima na njiho-vom angažovanju tokom ovih radionica, uključujući i sudije, tužioce, policijske službenike, a posebno advokate i preds-ednike regionalnih ogranaka, nikako ne zaboravljajući administraciju Komore. Ovde svakako posebno mesto zauzima g. Harold Damper i njegova administracija, koji su zaslužili naše poštovanje i simpati-je za svoj rad. Na osnovu ove činjenice i pozitivne klime koja je stvorena u pogledu sarad-nje između institucija, AKK smatra da ova dostignuća pomažu našim stalnim ciljevima odnosno očuvanju nezavis-nosti pravne profesije i sudske vlasti, kao temeljima slobodnog i demokratskog društva.

Advokatska komora Kosova smatra da proces reformi izgradnje i konsolidacije advokatske profesije u Republici Ko-sovo ne bi bio ovako dinamičan, bez angažovanja advokata i stalne podrške naših domaćih i međunarodnih partnera, kao što su; USAID, ABAROLI, UNDP, OEBS, TwinningProcejt BE, UNDP, UNICEF i NCSC, kojima smo zahvalni.

Page 49: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 49

ProgramUSAID-aza pravnike Kosova, koji sprovodi Nacionalni Centar za državne su-dove (NCSC),je pokrenuo Bench-Barradionice 2012. godine kao forum za rešavanje proble-ma advokata, sudija, tužilaca i policije. Janu-ara 2013. godine,Bench-Barinicijativu je preu-zela Advokatska komora Kosova, koja je sada potpuno odgovorna za organizovanje, objav-ljivanje i monitoring sprovođenja preporuka. Tokom 2012. i 2013. Godine je održano 48 radionica u 7 regiona (Prištini, Mitrovici, Gn-jilanu, Uroševcu, Prizrenu, Đakovici i Peći), a na njima je usvojeno i sprovedeno 270 pre-poruka koje su proizišle sa ovih sastanaka. Više od 325 osoba je prisustvovalo najmanje jednoj Bench-Bar radionici, tokom 2013. go-dine u 7 regiona, uključujući u proseku 50 ak-tera pravnog sektora po regionu. Statistički gledano, nijedna druga inicijativa nije mogla da uključi ovoliki broj aktera pravnog sektora, na ovom nivou – u prosleđivanju informacija, rešavanju problema i donošenju odluka. To je liderstvo kojim se AKK može posebno ponosi-ti. Iako je inicijativa predstavljena uz pomoć Programa za pravnike Kosova, upravljanje Bench-Bar inicijativom je uspešno preneto na Advokatsku komoru Kosova decembra 2012. godine.

AKK i Program za pravnike Kosova su sarađivali kako bi osigurali da dnevni red sastanaka uključi bitna pitanja sa kojima se suočavaju pravnici, uključujući probleme sa restruk-turiranjem sudova, sprovođenje zahteva za obavezno pravno obrazovanje, i borba protiv kvaziadvokata, između ostalih bitnih

pitanja. Cilj ovih sastanaka je bio razgovor o praktičnim pitanjima koja ometaju saradnju i komunikaciju advokata, pravosudnih organa i policije, i najbitnije kako pronaći rešenje za prevazilaženje ovih prepreka. Zajednički cilj Bench-Bar-a je postizanje unapređenja komu-nikacije između aktera pravnog sektora, kako bi služio kao forum za rešavanje problema i razmatranje zajedničkih izazova na transpar-entan i uspešan način. Naravno da su sastanci uticali na rešavanje problema i na osnovnom nivou, služili su kao forum za razmenu in-formacija. Na primer, januara 2013. godine, Bench-Bar sastanci su se u svim regionima koristili kao forum za planiranje i rešavanje problema u vezi sa novom strukturom sudo-va. Ali, inicijativa je bila osmišljena kao forum za orijentisanje ka praktičnim problemima, na kojem će se rešavati zajednički problemi pravnog sektora, i kao sredstvo preko kojeg bi

AKK mogla da prosleđuje informacije koje se povezuju sa profesijom njenih članova – servis od velike pomoći za svakog člana organizacije. AKK sada objavljuje rezultate Bench-Bar sas-tanaka u biltenu i na svojoj veb stranici, i don-ela je cirkulare kojima od svojih članova traži da sprovode preporuke. Održiv i stalan dijalog ostaje glavni problem, uključujući i praćenje promena i problema u čitavoj zemlji, kako na centralnom tako i na regionalnom nivou. Mi znamo da Bench-Bar obezbeđuje korisne usluge članovima AKK. Forum je posebno od koristi kada dođe do promena u zakonu, i onda kada novine pravnih usluga dobiju svoj oblik, onda će to bitno uticati na pravnu profesiju.

Harold D. Dampier, Jr.Šef programa za pravnike Kosova

USAID sklapa partnerstvo sa kosovskim advokatima u pogledupozitivnih promena na Kosovu

Page 50: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates50 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

Pod pokroviteljstvom AK Republike Koso-vo, tokom 2013. godine je održano nekoliko društvenih sastanaka poznatih kao „Bench-Bar“, a kojima su prisustvovale sudije, tužioci i advoka-ti Republike Kosovo. To su bili kratki ali tematski sastanci, od velike vrednosti za svakodnevne ak-tivnosti sudija, tužioca i advokata.

Na ovim sastancima je diskutovano o važnim temama iz svakodnevnog rada u funkciji prava u Republici Kosovo. Diskutovano je o različitim temama.Diskutovalo se o različitim pitanjima, u vezi sa kojim su učesnici imali primedbe ili su se suočili sa problemima, tačnije bilo je nejasnoća u vezi sa primenom zakonskih odredbi. Sa ovih sastanaka je proizišlo dosta jasnih zaključaka, od velikog značaja i u interesu pravde, pa je od izvršilaca dužnosti zahtevana realizacija misije

sprovođenja zakona u Republici Kosovo. Da-tum su objašnjenja i jasna uputstva, u interesu pravde.

Posebnost ovih druženja je bila mogućnost da po pravilu vršioci pravnih funkcija budu i oni koji će odrediti teme o kojima se diskutovalo i za koje su izvedeni zaključci. Svima je Datum jedna-ka mogućnost razmatranja i predlaganja tema, koje su smatrane od interesa. Ova vrsta druženja pravnih aktera se svakako treba nastaviti i nar-edne godine. Uz dužno poštovanje Advokatske komore Kosova, predsednika AKK g. Ibrahim Dobrune i predsednika AKK za region Prištine g. Osman Havolija, želeo bih da im se zahvalim na ličnom zalaganju za realizaciju i održavanje ovih društvenih sastanaka i uspeh istih.

Hamdi IbrahimiPredsednik Osnovnog suda u Prištini

Tematski i veoma korisni sastanci za saradnju

Jetish MalokuŠef osnovnog tužilaštva u Gnjilanu

Zajednički BenchBarsastanci održani u regionu Gnjilane, organizovani od strane Advokatske komore, ogranak u Gnjilanu, su svojim temama probudili interes i učešće svih aktera pravosudnog sistema sudija, tužilaca, advokata,

policije i svih ostalih uključenih u ovaj segment. Institucija tužilaštva je sa svim tužiocima prisustvo-vala ovim radnim sastancima i na svakom od njih je davala i sticala iskustvo i praksu tokom vežbi. Poznato je da pošteno suđenje, kako u krivičnim tako i u građanskim postupcima, zahteva i efikasne branioce što mnogo zavisi i od pristupa, tokom čitavog suđenja koje vodi kompetentan, nezavisan i nepristrasan sud.

BenchBar sastanci su mogućnost jačanja saradnje

Page 51: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 51

Tužioci i advokati, svaki u svojoj nadležnosti, su bez sumnje dve institucije koje unose pravdu u pošteno suđenje, poštujući red i zakon.Uloga tužilaštva i advokature, a i sudstva, je veoma bitna za realizaciju efikasne odbrane, sprovođenje proceduralnih prava, konkretnih minimalnih prava, bez kojih nem ajednakosti i vladavine zakona u demokratskom društvu. Na održanim sastancima su razmatrane različite teme ne samo od interesa tužilaštva i advokature, već i od interesa pravnih stručnjaka. Sve ove teme i praksa uvedena u ovo tužilaštvo su dovele do prednosti pravosudnog sistema, povećavajući saradnju između svih institucija za sprovođenje zakona, a posebno različite aktivnosti koje tiču posredovanja kao nove institucije u sistemu pravosuđa, sporazum o priznanju krivice i brojne teme koje su diskutovane na ovim sastancima. Prema tome, ove vrste sastanaka su dobrodošle i kao učesnik istih predlažem da se održava što više sastanaka ove vrste, budući da su u interesu svih pravosudnih institucija.

Advokatska komora Kosova je imajući za cilj davanje doprinosa pravosudnom sistemu Republike Koso-

vo, nastavila sa organizovanjem i održavanjem zajedničkih Sastanaka sa organima i institucijama pravosud-nog sistema, osnovnim sudovima, osnovnim tužilaštvima, policijom Kosova, advokatima i Službom za uslovni otpust Kosova, i to u re-gionu Prizren. Od početka 2013. Godine, AKK je, uviđajući korisnost ovih sastanaka, iz svog budžeta finansirala ove sastanke i iste će nastav-iti da organizuje i finansira i u budućnosti, i pored ograničenih finansijskih mogućnosti. S obzirom na novi Krivični zakon Republike Kosovo i Zakon o krivičnom postupku koji su stupili na snagu 01.01.2013. godine i novina koje sadrže ova dva zakona, ocenjeno je da se sa brojnim pravnim institutima treba diskutovati o pravil-nom tumačenju i primeni istih u praksi sudova, tužilaštva, policije Kosova, Službe za uslovni ot-pust Kosova, kao i ulozi advokata branilaca, čime

je opravdano to da se projekat organizacije Bench Bar sastanaka treba nastaviti i u budućnosti. Re-gionalni ogranak advokatske komore u Prizrenu je tokom 2013. Godine organizovao četiri Bench Bar sastanka, tako je 26.2.2013. održan sastanak na temu novine Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakona Republike Kosovo sa posebnim akcentom na optužnice, prvo i drugo saslušanje, eventualni sporazum o priznanju krivice, sudske rasprave i primena redovnih i vanrednih pravnih lekova. Vredi istaći da je su i na ovom a i na svim organizovanim sastancima svoje prezentacije izneli predsednik Osnovnog suda g. YmerHox-hazajedno sa sudijama, šef Osnovnog tužilaštva g. SylëHoxhasa tužiocima, predstavnici Policije Kosova, predstavnici Regionalnog centra službe za uslovni otpust Kosova u Prizrenu i predsednik regionalnog ogranka advokatske komore zajed-no sa advokatima. Takođe se treba istaći i to da je na ovim sas-tancima svaki od učesnika doprineo sastanku identifikujući probleme koji se tiču tumačenja odredbi Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog

Ad. Hajrip KrasniqiPotpredsednik AKK i predsednik okruga regionalne ancelarije AKK PrizrenBench Bar sastanci su korisni za pravosudni sistem Kosova

Tematski i veoma korisni sastanci za saradnju

BenchBar sastanci su mogućnost jačanja saradnje

Page 52: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates52 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

Zakona Republike Kosovo, istovremeno iznoseći svoje mišljenje i komentare u vezi sa prevazilaženjem problema tokom praktične primene, sve to u cilju jedinstvenog pristupa. Učesnici Bench Bar sastanaka su uvideli ove zajedničke prepreke i zaključili da se iste mora-ju rešiti, kako ne bi došlo do kršenja zakonskih odredbi što bi u suprotnom uticalo na rad, poboljšanje profesionalnog nivoa ovih organa, institucija i profesionalnih službi.

Na osnovu rečenog zaključujemo da je korisnost organizovanja Bench Bar sastanaka veoma bitna i u opštem interesu društva, i svakako da Advokat-ska komora Republike Kosovo realizuje svoju mis-iju zbog koje je i formirana.

Zajednički takozvani Bench Bar sastanci su tokom 2013. godine sa svojim akterima iz pravosudnog sistema u

regionu Đakovice su rezultirali diskutovanjem brojnih pitanja i eliminisanjem problema na koje se nailazilo tokom zajedničkog rada sudija, tužilaca, advokata i policije.

Glavni izazov sa kojim se suočavala Policijska stanica u Đakovici tokom 2010., 2011. i 2012. godine je bio nedostatak advokata branilaca pozivanih po službenoj dužnosti(Ex-officio).Na kraju se 2013. godine pokazalo da se većim profesionalnim angažovanjem Advokatske ko-more Kosova, ogranak u Đakovici taj problem rešio, i omogućen je dovoljan broj advokata po službenoj dužnosti kad god je za to bilo potrebe.

To je olakšalo rad policije Kosova, odnos-no policijske stanice u Đakovici, u realizaciji službenih zadataka i poštovanju ljudskih prava, angažujući advokate po službenoj dužnosti u svakom krivičnom predmetu. Saradnja sa Ad-vokatskom komorom Kosova i ogrankom u Đakovici je odlična s obzirom da smo više od

četiri puta održavali zajedničke sastanke kojima su prisustvovali i tužioci, sudije, predstavnici policijske komande regiona Đakovica, Kapetan KristëGjokaj,komandant policijske stanice i Ka-petan AvdiBerisha.

Na tim sastancima su donošene preporuke koje su razmatrane na narednim sastancima. Posebno se treba istaći angažovanje na centralnom nivou Advokatske komore Kosova, po pitanju zadužena po službenoj dužnosti koje je u poređenju sa prošlim periodom, veoma zadovoljavajuće, jer sada Policija u bilo koje vreme može da angažuje advokata. Prema tome, svojom moralnom i stručnom odgovornošću zahvaljujem Advokat-skoj komori Kosova, ogranku u Đakovici na bliskoj saradnji sa Policijom Kosova, policijska stanica u Đakovici, na angažovanju zajedno sa policajcima u pogledu zaštite ljudskih prava i sloboda.

Kapetan Avdi BerishaŠef istražne službe – Policijska stanica u Đakovici

Saradnja je rezultat za prevazilaženje problema

Page 53: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 53

1. Teme prve faze Bench Bar sastanaka – januar – mart 2013

Region Tema Datum

Priština„Prihvatljivi i neprihvatljivi dokazi u postupku - Priština)“ 18.01.2013

Uroševac„Novine Krivičnih zakona – komunikacija sudo-vi – tužilaštva – policija – advokati“; „Problemi sa kvaziadvokaturama (br. 419 i KZ)”

15.02.2013

Peć „Primena alternativnih kazni“ 19.02.2013

Prizren

„Novine ZKP Republike Kosovo; Istrage, optužnica i prvo i drugo saslušanje, sporazum o priznanju krivice i druge alternative suđenja, sudsko razmatranje, pravni lekovi“

26.02.2013

Gnjilane„Značaj pravne kvalifikacije krivičnog dela u redovnim sudskim postupcima“ 19.03.2013

Đakovica„Razmatranje reorganizacije osnovnog suda u Đakovici i saradnja AKK sa sudom, tužilaštvom i policijom“ 20.03.2013

Mitrovica„Pitanja neprocesiranih predmeta, kao rezultat ne funkcionisanja pravosudnih organa“ 22.03.2013

Page 54: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates54 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

2. Druga faza Bench Bar sastanaka je održana aprila – juna2013.

Region Tema Datum

Prvo saslušanje u krivičnom postupku“ 20.04.2013

„Faze krivičnog postupka“ 30.05.2013

„Ispitivanje optuženog shodno novom krivičnom za-konu, kao i druga pitanja i novine krivičnog zakona“ 18.04.2013

PrizrenPrvo i drugo saslušanje (priznanje krivice tokom prvogsaslušanja)” 17.04.2013

„Zastarelost krivičnog gonjenja“ 26.06.2013

„Problem ne sprovođenja zaključaka proizišlih sa Bench Bar sastanka održanog 20.03.2013. u Đakovici.2. Trenutni problemi sudova, tužilaštva i advokatura“

28.05.2013

„Zastupanje po službenoj dužnosti sa posebnim Akcentom na razmatranje predmeta“ 17.05.2013

„Alternativne kazne“ 26.06.2013

Priština

Uroševac

Peć

Gnjilane

Đakovica

Mitrovica

Priština

Page 55: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 55

2. Druga faza Bench Bar sastanaka je održana aprila – juna2013.

Region Tema Dat

„Angažovanje po službenoj dužnosti ikomunikacija sudija, tužilaca i advokata“ 25.10.2013

1.“Kazne“ – društveno koristan rad (alternativne kazne)2. Problemi sa službenim zastupanjem.

25.10.2013

1.Etičko ponašanje sudija, tužilaca i advokata; 2. Primena kriterijuma branilaštva u slučaju donošenja odluke od strane suda

18.09.2013

-Optužnica-Drugo saslušanje i zakazivanje sudske rasprave 24.09.2013

„Održavanje i upravljanje glavnog pretresa u krivičnim postupcima i pripremanje proceduralnih strana“

24.10.2013

„Angažovanje za ažuriranje postupaka i zaduživanje predmetima i efikasnost sudske, tužilačke i policijske administracije“

25.09.2013

„Pitanje procesiranja predmeta u Osnovnom sudu Mitrovica“ 23.10.2013

Prizren

Priština

Uroševac

Peć

Gnjilane

Đakovica

Mitrovica

Page 56: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates56 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

4.Četvrta faza Bench Bar sastanaka je održana – novembar – decembar 2013.

Regjioni Tema Data

„Sporazum o priznanju krivice uz pregovaran-je” 11.12.2013

„Imovinsko pravni zahtev – naknada štete“ 20.12.2013

„Komunikacija između sudova – policije – tužilaca i advokata“

05.12.2013

1. Zakon o amnestiji; 2. Sudski postupci protiv maloletnika 19.11.2013

„Sporazum o priznanju krivice“ 11.12.2013

„Odnosi sudija – tužilaca – advokata – policije“ 26.11.2013

„Odnosi sudija – tužilaca – advokata – policije“ 13.12.2013

Prizren

Priština

Uroševac

Peć

Gnjilane

Đakovica

Mitrovica

Page 57: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 57

BENCHBARU PRIŠTINI -18.01.2013 TEMA:„Prihvatljivi i neprihvatljivi dokazi u postupku“”

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

Dozvoljavanje komunikacije advokat – sudija u postupkuKomunikacija strana u postupku

Na osnovu pozitivne regulative verbalna komuni-kacija nije dozvoljena, već samo ona preko zahteva upućenog predsedniku suda

Kontaktiranje sudije u postupku

Motivisanje okrivljenog lica u krivičnim postup-cima pred sudom da prizna krivicu pregovaranjem i da sud to priznanje oceni u skladu sa zakonskim odredbama.

Priznanje krivice pregovaranjem

Sudski sistem je pod reformom i ubrzo će se postići efikasnost i ekonomičnost postupakaUpoznavanje sa tokom sudskog postupka

Predsednik OS Prištine je izjavio da će na svako pitanje advokata podneto u pismenoj formi, biti odgovoreno o spornom postupku;

To će se uraditi u zakonitom roku

Izdavanje odluka o upoznavanju sa stanjem postupka/neodređivanje/kašnjenje sa određivanjem

Olakšice u komunikaciji advokat (stranka) - sudPrihvatljiva forma

Prva faza Bench Bar sastanaka u Prištini

Page 58: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates58 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCHBAR U PRIŠTINI-20.04.2013 TEMA: „Prvo saslušanje u krivičnom postupku“

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Uloga sudije u prvoj raspravi je procena tog da li su ispunjeni preduslovi za održavanje prve rasprave.

Uloga sudije u prvoj raspravi

• U slučajevima maloletnika nailazimo na prob-leme u pogledu angažovanja advokataAngažovanje advokata u slučaju maloletnika

• Ispitivanje svedoka tužilaštva od strane ad-vokata treba biti unakrsno;

• Uloga tužioca i obaveza organa koji podnosi tužbu da ispuni zakonske kriterijume u cilju ispunjavanja uslova za održavanje prve ras-prave ( podnošenje spisa predmeta stranama u postupku)

Uloga tužioca

• Uloga advokata u postupku – prikupljanje svih dozvoljenih raspoloživih dokaza u cilju pripreme odbrane

Uloga advokata

• Procenjeni su slučajevi tužilaca koji ne dostavljaju spise predmeta na vreme, prva rasprava se ne mora svakako odložiti, ali se ne treba zakazati druga, osim u slučajevima kada se izrekne pritvor ili saslušanje nekog svedoka ili uzimanje dokaza.

Spisa predmeta

• Slučajevi priznanja krivice od strane optuženog, posle ispunjavanja zakonskih us-lova, stranke ne treba da daju završnu reč već da iznesu svoje mišljenje u vezi sa priznanjem krivice.

Priznanje krivice

• Slučajevi uspostavljanja mehanizama koji će omogućiti advokatima dobijanje spisa pred-meta;

• Predlog da se od AKK ogranak u Prištini vrši prijem zahteva i uručivanje istih tužilaštvu. Učesnici su se složili da se narednih dana angažuje AKK i ogranak u Prištini.

Priznanje krivice

Druga faza-Priština

Page 59: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 59

BENCHBARU PRIŠTINI-26.06.2013 TEMA:„Alternativne kazne“

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Akteri pravosudnog sistema su obećali zala-ganje za podsticanje i razmatranje pravnog osnova i činjenica u pogledu izricanja alterna-tivnih kazni, onda kada je to moguće.

• Od sudija će se tražiti da sve slučajeve u ko-jima je izrečena alternativna kazna procesira Služba za uslovni otpust Kosova.

• Razmotriće se mogućnosti izricanja alterna-tivnih kazni i u slučajevima pregovaranja o sporazumnom priznanju krivice

Alternativne kazne

• Uslovnim kaznama se treba dodati i posebna obaveza za kažnjene.Uslovne kazne

• Izveštaj za sud treba da dobije povratni izveštaj sa odgovorom.

Izveštaji za sud

• Zahtev od advokata i realna procena od strane tužilaštva u predlogu o alternativnoj meri.

Zahtev od advokata

• Treba se uraditi socijalna anamneza, zbog nedostatka baze podataka se treba povećati komunikacija sa Službom za uslovni otpust Kosova.

Socijalna anamneza

• Služba za uslovni otpust izveštava o sprovođenju i radu u pogledu izvršenja alter-nativnih kazni koje izrekne sud.

• Nadzor sprovođenja alternativnih kazni vrši Služba za uslovni otpust Kosova

Služba za uslovni otpust Kosova

Treća faza -Priština

Page 60: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates60 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCHBARU PRIŠTINI-25.10.2013 TEMA: „Angažovanje po službenoj dužnosti i odnosi sud-tužilaštvo-policija“

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Zaključeno je da se lista angažovanja po službenoj dužnosti ne poštuje od strane nekih institucija (Osnovno tužilaštvo Prištine, dok je Osnovni sud Prištine počeo da je poštuje ali na nezadovoljavajući način).

• AKK je informisala učesnike da sistem dežurstva važi za sve jed-nako, ali su se u pogledu noćnih dežurstva advokati izjasnili da će stajati na raspolaganju 24:00 sata.

• Eliminisanje čestih negativnih pojava, kao što je ta da se advokat imenovan za osetljive imovinske postupke posle proceduralne faze povuče, a koji je dužan da po povlačenju obavesti sud.

Angažovanje po službenoj dužnosti

Odnosi sud-advokati

Odnosi tužilaštvo - advokat:

Služba za uslovni otpust Kosova

• Odlučeno je da se prioritet da starim parničnim i krivičnim postup-cima.

• U hitnim slučajevima uručenim institucijama, advokati nisu zado-voljni odgovorima na njihove zahteve, što dovodi do tog da se zbog nedostatka informacija u vezi sa time u kojoj fazi je postupak.

• Učesnici su se složili da se za posebna suđenja (velika) održavaju konferencije o statusu, koje se tiču informisanja o dinamici odvijanja sudskog postupka.

• Predsednik osnovnog suda Prištine će odrediti poseban termin za sastanak sa advokatima kako bi diskutovali o problemima koji se povezuju sa predmetom (odgovarajući za sud i advokate). Ocenjeno je da se sastanak treba održavati najmanje 2 puta mesečno, u vreme koje bude odredio predsednik suda.

• Što se tiče odnosa advokat – sud- tužilaštvo – učesnici su se složili da je odgovarajući način i telefonski poziv, naravno poštujući minimalni rok koji će biti obavezan za mogućnost prezentacije.

• Utvrđeno je da tužilaštvo, posebno ono osnovnog, ne sprovodi načelo jednakosti stranaka u krivičnom postupku, shodno Članu 9 i 213 ZKPK, zato što se advokatu ili tuženom ne dostavljaju spisa pred-meta pa to onemogućava advokatu da se upozna sa predmetom odnosno tim čime se tereti njegov klijent, a što u narednim fazama onemogućava razmatranje mogućnosti priznanja krivice pregovaran-jem.

• Ove zakonske odredbe se u potpunosti sprovode od strane tužilaštva EULEX-a.

• Primećeno je da sprovođenje sporazumnog priznanja krivice ne funkcioniše, i traženo je da tužilaštvo bude fleksibilnije u pogledu ponude koju daje branilac.

• Policija treba da poštuje sistem angažovanja advokata po službenoj dužnosti, sa posebnim akcentom na neke jedinice koje ne angažuju advokate preko AKK.

Četvrta faza -Priština

Page 61: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 61

BENCHBAR U PRIŠTINI-11.12.2013 TEMA: „Sporazumno priznanje krivice“

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Učesnici su posle debate zauzeli stav da sporazum-no priznanje krivice ima pravnog osnova i da se ova zakonska institucija treba unaprediti.

• Za ovu radnju stupanja u pregovore sa tužiocem u predmetu, advokat treba da podnese predlog u pis-anoj formi, a ne da prvo o tome razgovara a kasnije odluči da li da podnese pismeni zahtev ili ne.

Pokretanje procesa sporazumevanja

Odnosi između advokata – tužioca - okrivlje-nog

Odnos tužilac - advokat:

Podizanje javne svesti

• Advokat u ranoj fazi krivične istrage treba da razgo-vara sa okrivljenim o mogućnostima sporazumnog priznanja krivice ili nepriznanja.

• U pogledu odvijanja postupka sporazumevanja, ad-vokat i tužilac treba da budu u stalnom kontaktu, do završavanja sporazuma.

• Posle podizanja optužnice, advokat treba da ispita i realno oceni sve spise krivičnog predmeta, a potom treba da iznese svoje stručno mišljenje okrivljenom, i u bliskoj saradnji treba da odluče da li će stupiti u pregovore sa tužilaštvom u vezi sa sporazumnim priznanjem krivice.

• Sud u skladu sa zakonom će u ovom slučaju biti nepristrasan posmatrač, i patiće zakonitost sprovođenja ovog sporazuma.

• Što se tiče instituta za sporazumno priznanje kriv-ice, treba se dobro objasniti da je takva mogućnost priznanja krivice deo pravosudnog sistema Repub-like Kosovo.

• Prema tome trebaju se održavati sastanci kao što su ovi Bench Bar, potom trebaju se organizovati TV debate, dnevna štampa i drugi odgovarajući oblici informisanja, u cilju podizanja javne svesti.

• Zaključeno je da ovaj institut koji je predviđen zakonom, čeka na zakonodavstvo odnosno sprovođenje ovih zakonskih odredbi.

• Tužioci i advokati se podstiču da nastave sa sprovođenjem ovog veoma bitnog instituta.

• Ocenjeno je da će se na ovaj način doprineti pra-vosudnom sistemu i aspektu efikasnosti i ažuriranju predmeta.

Šta se očekuje od ovog pravnog instituta

Peta faza-Priština

Page 62: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates62 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U PRIZRENU 26.02.2013 TEMA: „Novine ZKP Republike Kosovo“

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Kratak rok za pripremu (samo 10 dana), od vre-mena usvajanja ZKPK do stupanja na snaguPrimena odredbi Krivičnog zakona

Problemi tokom primene u praksi

Novine Zakona o krivičnom postupku

• Tehničke poteškoće tokom sprovođenja u praksi

• Napori za što bolje sprovođenje odredbi ZKPK od strane subjekata (sudova, tužilaštva, policije AKK)

Prva faza Bench Bar sastanaka u Prizrenu

Page 63: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 63

BENCH BAR U PRIŠTINI-17.04.2013 TEMA: Prvo I drugo saslušanje (priznanje krivice tokom prvog saslušanja)”

Pitanja/problem za diskusiju Preporučene radnje

• Institutu za priznanje krivice nije pridata dovoljna pažnja od strane ad-vokata.

• Predviđene su Zakonom o krivičnom postupku.• Cilj sporazuma o priznanju krivice je brže završavanje postupka;• Sporazum o priznanju krivice će nam olakšati rad i smanjiti predmete u

sudovima zato što predmeti završavaju u tužilaštvima;• Članovi 254 i 245, razmatranja o priznanju krivice se zasnivaju na načelo

jednakosti oružja;• Preko je potreban početak rada instituta za priznanje krivice zato što će

uticati na procesiranje predmeta;• Sporazum ne trebamo smatrati onim od interesa za advokata, tužioca,

sudiju, policiju, već onim od interesa građana.• Novi zakon predviđa da tužilac u bilo koje vreme može pokrenuti sklapa-

nje sporazuma;• Zakon obavezuje sudiju da ispita svaki dokaz;

Sporazum o priznanju krivice shodno Zakonu o krivičnom postupku

Članovi koji definišu priznanje krivice

Prvo i drugo saslušanje

Sprovođenje u Prizrenu

• Oba saslušanja su zasnovana na jednakost oružja, što sud treba da utvrdi da li je pruženo obema stranama;

• Predlozi o a priori odbrani se ne trebaju odbijati;• Tokom prvog i drugog saslušanja se trebaju ispitati svi dokazi;

• U Prizrenu se još nije počelo sa sprovođenjem sporazuma o priznan-ju krivice;

Druga faza Prizren

Inicijative i podsticanje sprovođenja

• Inicijativu treba da preuzme branilac, barem u 99 odsto slučajeva;• Advokati i tužioci se trebaju podstaći za sklapanje sporazuma o

priznanju krivice;• Priznanje krivice – treba se zasnovati na prihvatljive dokaze i zakon-

ske odredbe;• Sud pre početka prvog saslušanja daje reč strankama – branitelju i

optuženom • Optužnica se treba primiti sa činjeničnim i pravnim opisom

• Sporazum o priznanju krivice nosi nekoliko rizika – ima optuženih koji kriju dokaze. Trebaju se skupiti dokazi za postizanje sporazuma.

• Sporazum je rizičan i u pogledu kazni, zato što se ne može primeniti uslovna kazna.

• Politika kažnjavanja treba biti u skladu sa delom.• Sud može pretrpeti posledice ako nema dokaza;• Za efikasno sprovođenje članova Zakona o krivičnom postupku treba

jednak doprinos svih strana (sudija, tužilaca, advokata i policije);• Predlaže se organizovanje okruglog stola na ovu temu, na kojem će

učestvovati i mediji;• Unifikacija mišljenja, zaključaka i interpretacije zakonskih odredbi

upravo tokom prvog i drugog saslušanja, i mišljenja o sporazumnom priznanju krivice;

• Sklapanje sporazuma o priznanju krivice, informisanje o prego-varanju sporazuma, angažovanje branioca koji će stranki objasniti korist koja proizilazi iz priznanja krivice

Iniciativat dhe stimulimet për zbatim

Page 64: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates64 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

ENCH BAR U PRIZRENU-24.09.2013 TEMA:1.Optužnica;2.Drugo saslušanje i zakazivanje sudskog pretresa

Pitanja/problemi za diskusiju Konstatacije, radnje i preporuke

• Spisa treba da podrže optužnicu, a sudski pretres da ih utvrdi;

• Tužilaštvo u Prizrenu nije odbilo nijedan zahtev za izvođenje dokaza;

• Sud treba da zahteva posebno veštačenje od ad-vokata koji nisu podneli dokaze;

• Pitanje izvođenja dokaza je ekskluzivan zadatak sud-skog veća;

• Izvođenje dokaza je predviđeno zakonom I tiče se alibija;

• Teret dokazivanja snosi tužilac;• Sud nema prava da po službenoj dužnosti osigura

dokaze bez predloga tužioca;• Tužioci i advokati imaju pravo predlaganja dokaza;• Sud upravlja i nikako ne pokreće izvođenje dokaza• Policija je spremna za poboljšanja ako je došlo do

propusta u obezbeđivanju dokaza;• Dokaze iznosi tužilac u zavisnosti od faze postupka;• prethodnih godina je bilo greški od strane policije u

slučajevima obezbeđivanja dokaza;• Advokat ne izvodi dokaze u drugom saslušanju, oni

se izvode tokom glavne rasprave.

Izvođenje dokaza

Istraga na društvenoj mreži(facebook)

Uloga sudova shodno novim zakonima

• Propozime që policia dhe prokuroria të kenë qasje në hetime në rrjetin social (Facebook);

• Nga ana e gjykatës shprehet gatishmëri për pran-imin e një zyrtari për pozitën e IT.

• Uloga suda nije ista kao u vreme starih zakona, nji-hova uloga je izmenjena novim zakonima.

• Advokat ne može da predstavi posebno veštačenje u drugom saslušanju

Treća faza Prizren

PREPORUKE SASTANKA

• Saradnja između strana je na nivou i postoji sprem-nost za prevazilaženje problema o diskutovanoj temi;

• Predlaže se sporazum o priznanju krivice;• Advokati se podstiču da uz saglasnost stranke

postignu priznanje krivice;• Tužilaštvo smatra da advokatima ne odgovara

priznanje krivice;• Tužilaštvo i advokati trebaju shvatiti priznanje kriv-

ice kao nešto što je korisno za pravosudni sistem

Page 65: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 65

BENCH BAR U PRIZRENU-19.11.2013

TEMA:1.Vođenje sudskog postupka u koji su uključeni I maloletnici2.Zakon o amnestiji, primena i prepreke u praksi3. Pregovaranje o sporazumu priznanja krivice

Konstatacije, radnje i preporuke

Vođenje sudskog postupka u koji su uključeni maloletnici

• Sudski postupak u koji su uključeni i maloletnici se u Okružnom sudu Prizrena vodi odvojeno od puno-letnika

• Preporučuje se da se maloletnik ne ispituje više od dva puta od početka do kraja postupka.

• Preporučuje se da se u trenutku početka istrage protiv maloletnika obezbedi branilac, da ga prati za-koniti predstavnik, da se informiše služba za uslovni otpust, centar za socijalni rad, itd.

• U sklopu regionalne policijske stanice u Prizrenu de-luje posebna jedinica za maloletnike

• Potrebna je profilizacija advokata sertifikovanih za rad sa maloletnicima, kao što je slučaj i sa profili-zacijom sudija i tužilaca

Četvrta faza - Prizren

Konstatacije, radnje i preporuke

Zakon o amnestiji, primena i prepreke u praksi

• Tužilaštvo i sud su delovali po službenoj dužnosti u skladu sa odredbama zakona o amnestiji, a u pogledu preporuka za sprovođenje su preduzete odgovarajuće proceduralne radnje.

Konstatacije, radnje i preporuke

• Tužilac i advokat pregovaraju o sporazumu za priznanje krivice, onda kada je to moguće.Sporazum o priznanju krivice

Pitanja/problemi za diskusiju

Pitanja/problemi za diskusiju

Pitanja/problemi za diskusiju

Page 66: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates66 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U PEĆI-19.02.2013 TEMA: Primena alternativnih mera

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje i rešenja

• Kosovo zaostaje za zemljama u regionu u pogledu alternativnih mera;

• Alternativne mere utiču i olakšavaju rad sudova i tužilaštva;

• Alternativne kazne se ne trebaju primenjivati u parničnim postupcima;

• Alternativne mere u regionu Peći nisu dovoljno primenjivane;

• Alternativne mere se neće primenjivati u slučaju osumnjičenih koji su ponovili krivično delo;

• U sporazumi o priznanju krivice se trebaju primen-jivati alternativne mere;

• Sudije, tužioci i advokati se slažu sa tim da se al-ternativne kazne primenjuju češće i u skladu sa zakonom;

• Zahteva se osnivanje sudske policije

Saradnja sudova, tužilaštva, advokata i policije u pogledu primene alternativnih mera.

Prva faza BEnch Bar sastanaka u Peći

Page 67: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 67

BENCH BAR U PEĆI-18.07.2013TEMA: „Ispitivanje optuženih prema novom krivičnom

zakonu, kao i druga pitanja u novom zakonu

• Treba se sastaviti poseban zapisnik za identifikaciju stvari, kako bi dokazi bili prihvatljivi

• Pre glavnog pretresa se treba dati uvodna reč;• Glavni pretres počinje uvodnom reči;• Primena zakona izaziva poteškoće tokom glavnog

pretresa;• Advokat angažovan po službenoj dužnosti treba

da bude prisutan od početka postupka u policiji do suda;

Glavni pretres

Druga faza – Peć

• Advokati se trebaju obučiti u programu „Nita“ u vezi sa novim krivičnim zakonom;

• Ima potrebe za obukom u pogledu glavnog pretresa;Potreba za obukama

• U predmetima za maloletnike se nailazi na prob-leme u pogledu angažovanja advokata;

• Zakaže se rasprava a advokat se ne pojavi, što do-vodi do nepoželjnih situacija u raspravama za malo-letnike

Angažovanje advokata u predmetima maloletnika

• Ispitivanje svedoka tužilaštva od strane advokata treba biti unakrsno;

• Ispitivanje od strane sudija treba biti u skladu sa za-konom;

Ispitivanje

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje i rešenja

Page 68: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates68 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U PEĆI -19.09.2013TEMA:“Etičko ponašanje advokata, tužilaca ili sudija i neodgovarajuća primena kriterijuma Kompanija osiguranja tokom donošenja odluka

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Predloženo je da se advokat za sva pitanja obrati sudu pismenim putem;Informisanje suda

• Pravosuđe je nezavisno i neetičko ponašanje svakog aktera se treba prijaviti nadležnim organima;

• Sudije tokom postupka ne treba da prave raz-like između strana i treba da vode računa o redu poštujući prava svake strane u postupku i primenjujući odgovarajuće mere;

Razlike između strana u postupku

• Predlog da se advokati podele u skladu sa profe-sionalnim iskustvom, budući da su strane oštećene zbog neadekvatnog zastupanja;

Profilizacija advokata

• Trebaju se prekinuti posete uhapšenih tokom večernjih sati ako situacija nije hitna, ako nije ovlašćen od strane porodice ili vremenski rok nije ograničen;

• Sud, tužilaštvo i policija se trebaju koordinirati u po-gledu brisanja kriminalne prošlosti iz baze podataka, zato što građani imaju problema sa dobijanjem do-kumenata. Preporučuje se spajanje baza podataka i uspostavljanje jedne baze za sve;

• Jednak stav svih sudova na svim nivoima u pogledu primene kriterijuma o nadoknadi nematerijalne i materijalne štete prilikom donošenja odluka;

• Sudovi treba da daju prioritet slučajevima u kojima je naknada štete predmet slučaja, budući da su stranke oštećene i smanjene su im radne aktivnosti;

• Prilikom donošenja odluka se treba odlučivati na os-novu polise osiguranja predviđene odgovarajućim zakonom.

Prepreke tokom postupaka zbog ponašanja advokata, sudija i tužilaca.

Treća faza - Peć

Page 69: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 69

BENCH BAR U PEĆI-18.07.2013TEMA: „Ispitivanje optuženih u skladu sa novim krivičnim zakonom, kao i druga pitanja i novine

krivičnog zakona“

• Advokati imaju problema sa dobijanjem informacija u sudovima i tužilaštvima.

• Tužilaštva i sudovi omogućavaju advokatima pristup predmetima u slučaju sudskih postupaka.

• Kontakti sudija – tužilac – advokat nisu ravnopravni u postupku.

• Nema blagovremenih i dovoljnih informacija između sudova i policije, to je i razlog što se kazne skoro nikada ne plaćaju.

• Od policije se zahteva prikupljanje više dokaza kako bi se olakšao postupak.

• Zašto nemamo naviku pismene ili komunikacije preko elektronske pošte, u 90% slučajeva nismo dobili odgovor kad smo se sudu i tužilaštvu obratili pismenim putem.

• Sud treba imati posebnu prostoriju u kojoj će se držati pritvoreni do sudskog postupka.

• Predlog da tužilac nijedan predlog ne pošalje sudu a da nije informisao advokata o produžetku pritvora optuženog.

• Što više komunikacije između suda – tužilaštva- policije i advokata to će rezultati biti bolji.

Cilj ovog sastanka je komunikacija sudova – tužilaštva – policije i advokata

Četvrta faza - Peć

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

Page 70: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates70 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U GNJILANU-19.03.2013 TEMA: „Značaj pravne kvalifikacije krivičnog dela u redovnim sudskim postupcima“

• Nedostatak sudija utiče na povećanje zastarelih predmeta – povećanje broja sudija će eliminisati zastarelost;

• Trebaju se primenjivati različita pravna sredstva za pravnu kvalifikaciju;

• U svakoj fazi krivičnog postupka se treba izvršiti pravna kvalifikacija;

• Pravna kvalifikacija treba da bude u skladu sa činjeničnim kvalifikacijama;

• Pravna kvalifikacija od strane nadležnih organa je slaba;

• Pravna kvalifikacija treba da bude kompatibilna sa krivičnim delom;

• Pravna kvalifikacija nikako ne sme biti na štetu stranke;

Pravna kvalifikacija krivičnog dela se ne vrši kako treba.

Prva faza Bench Bar sastanak u Gnjilanu

• Sudsko razmatranje – sud može sprovesti ponovnu pravnu kvalifikaciju zato što ima pravne mogućnosti;

• Sud nikako nema pravo izmene činjeničnih kvalifi-kacija;

• Pravna kvalifikacija se treba vršiti od policije do suda;

• Vrhovni sud treba da donese odluku o pravnoj kvali-fikaciji koja će pomoći postupak;

Pravna kvalifikacija od strane suda

• Tužilaštvo je zaduženo pravnom kvalifikacijom krivičnog dela;

• Tužilaštvo će izvršiti promenu činjeničnog stanja što će odmah uticati na ponovnu kvalifikaciju;

• Pravna kvalifikacija se treba vršiti i od strane polici-je, tužilaštva, advokata i sudova;

• Zbog velikog broja predmeta, tužilaštvo ponekad deluje u žurbi, ali sud ima pravo da promeni pravnu kvalifikaciju krivičnog dela;

• Tužilaštvo a u nekim slučajevima i sud na posled-njoj raspravi izmeni pravnu kvalifikaciju i ne daje priliku ni tužilaštvu ni strankama da se pripreme za novu pravnu kvalifikaciju krivičnog dela;

• Tužilaštvo treba da bude pažljivije u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela, kako ne bi imali potrebe za izmenama;

• Tužilaštvo je tražilo da u slučaju izmena pravne kvalifikacije sud prekine raspravu i da vremena stranama u postupku da se pripreme za novu kvali-fikaciju.

Pravna kvalifikacija od strane tužilaštva

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

Page 71: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 71

BENCH BAR U GNJILANU -19.03.2013 TEMA: „Značaj pravne kvalifikacije krivičnog dela u redovnim sudskim postupcima“

• Novim krivičnim zakonima je olakšan postupak u policiji, budući da pravnu kvalifikaciju vrši tužilaštvo;Novi krivični zakoni

Prva faza - Gnjilane

• Ova praksa je ostala kao posledica stava i uticaja UNMIK-a na Kosovu;Uticaj UNMIK-a

• Saradnja među akterima treba da bude dobra kako bi se izvršila dobra pravna kvalifikacija

Saradnja

• Svi su se složili da Vrhovni sud treba da bude aktivniji i da da mišljenje o pravnoj kvalifikaciji komplikovanijih krivičnih dela

Vrhovni sud treba biti aktivniji

• Budući koraci u vezi sa zajedničkim sastancimaBudući koraci u pogledu sprovođenja inicijativa

• Naredni sastanak će se održati juna 2013. godine. Mesto: Gnjilane

Predsednik okružnog suda u Gnjilanu i šef okružnog tužilaštva u Gnjilanu su obećali da će preduzeti potrebne korake za sprovođenje identifikovanih inicijativa.

• Temu za naredni sastanak će odrediti predsednik Osnovnog suda u Gnjilanu. Tema je:....

AKK će sastaviti i poslati predsedniku Okružnog suda i predsedniku regionalnog ogranka AKK zapisnik sa sastanka.

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

Page 72: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates72 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U GNJILANU - 26.06.2013 TEMA: „Zastarelost krivičnog gonjenja“

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Nedostatak sudija utiče na povećanje broja zastare-lih predmeta – povećanje broja sudija će eliminisati zastarelost;

• Zastareli predmeti u sudovima se trebaju razmotriti shodno relevantnosti;

• U regionu Gnjilane je zastareo veliki broj predmeta;• 7-8 hiljada predmeta je zastareo u policiji tokom

2008. 2009. 2010. 2011. i 2012. Godine, a isti nisu podignuti po nalogu;

• Sudski revizor je naišao na različite zastarele pred-mete;

• Sudski savet i Vrhovni sud su poslali dopis o razma-tranju zastarelih predmeta;

• Zastarelost utiče na sudski sistem na nekoliko načina: 1) oslobađa ubice; 2) ugrožava sistem;

Nedostatak sudija7-8 hiljada predmeta je zastarelo u policiji

Druga faza Gnjilane

• Tužilaštvo dobro stoji u pogledu zastarelosti pred-meta;

Tužilaštvo

• Sud je sastavio strategiju za smanjenje zastarelih predmeta (ista se sprovodi);

• Predlaže se sprovođenje zastarelosti uz saglasnost;Strategija za smanjenje zastarelih predmeta

• Optuženi pobegne u zemlje u regionu a predmet se odlaže kao zastareo;

Zastarelost

• Sud je izdao mnogo naloga za policiju koje je nemoguće sprovesti zbog nedostatka kapaciteta policije;

• Sud dnevno izdaje 30–40 naloga policiji;• Za realizaciju sudskih naloga se treba udvostručiti

broj policajaca;

Sudski nalog

• Kaznene naredbe u sudu su uticale na prekid rela-tivne zastarelosti;

• Kod kaznenih naredbi se treba povećati kaznena mera;

• U poslednje vreme ima problema sa kaznenim nar-edbama;

Kaznene naredbe u sudu

• Sud, tužilaštvo i policija treba da budu efikasniji u pogledu relativne i alternativne zastarelosti;

• Tužilaštvo se treba obavestiti o prijemu predmeta od policije;

• Svi učesnici treba da doprinesu sprečavanju zasta-relosti;

• Treba se povećati stručno osoblje kako bi se sman-jila zastarelost predmeta.

PREPORUKE

Page 73: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 73

BENCH BAR U GNJILANU -24.10.2013TEMA: „Održavanje i vođenje glavnog pretresa u krivičnom postupku i pripremanje strana u postup-ku“

• U glavnom pretresu strane moraju biti pripremljene;• U glavnom pretresu predsednik sudskog veća treba biti dobro

pripremljen, budući da se u suprotnom pretres nećeStrane u postupku u glavnom pretresu

Treća faza Gnjilane

• Ima mnogo slučajeva kada se suđenja održavaju u isto vreme, pa je advokatima nemoguće da prisustvuju u oba predmeta koja zastupaju;

• Predlaže se da advokati blagovremeno informišu sud u vezi sa svojim angažovanjima, kako se dva suđenja ne bi zakazala u isto vreme;

• Advokati koji su u dobrim odnosima sa sudijama utiču na odl-aganje suđenja. Zbog tih odlaganja dolazi do zakazivanja 2 ili više suđenja u isto vreme;

• Advokati dolaze na suđenja u teškim krivičnim delima ne-pripremljeni;

• Tužioci treba da se pojave na suđenje u odgovarajuće vreme

Zakazivanje sudskih rasprava u isto vreme

• Ako su strane u postupku pripremljene one pomažu u prevazilaženju problema tokom glavnog pretresa;

• Tužioci i advokati se trebaju pripremiti za suđenje kako bi sud-sko veće moglo lakše da shvati predmet;

• Policija se treba blagovremeno obavestiti kako bi optuženi bili na vreme dovedeni u sud;

• Dovoženje zatvorenika iz zatvora Dubrava istog dana odnosno na dan suđenja u sudu u Gnjilanu predstavlja kršenje prava na efikasnu odbranu;

• Put od Dubrave do suda utiče na umor zatvorenika;• Zahteva se da policija dovede zatvorenike iz zatvora Dubrava

najmanje dan pre održavanja suđenja;• Predviđa se da će region Gnjilana tokom 2014. godine imati

zatvor kapaciteta 300-400 zatvorenika. Zahteva se rešavanje ovog problema;

• Sprovesti naredbe o dovođenju zatvorenika u slučaju kada sud ne odgovori;

• U sudu u Kamenici svedok policajac ne poštuje sudski poziv;• Policija pokazuje spremnost za rešavanje ovog problema,

predstavnici policije pozivaju sve one koji imaju takve dokaze da daju što više informacija kako bi se preduzele mere;

• Zahtevano je povećanje dnevnice za svedoke do 10 evra;

Dovoženje zatvorenika iz zat-vora Dubrava

PREPORUKE SA SASTANKA

• Dovoženje svedoka i optuženih pred sud u slučaju ne • odazivanja na pozive, se treba proslediti višem nivou;• • U slučaju glavnog pretresa tužioci i advokati trebaju doći na

vreme, u suprotnom se o tome trebaju informisati viši sudski i tužilački organi i AKK;

• • Zatvorenici se trebaju dovesti na suđenje na vreme, što se treba hitno

• sprovesti i poštovati.

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

Page 74: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates74 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U GNJILANU-11.12.2013 TEMA: „Priznanje krivice u krivičnom postupku“

• Strane u postupku se trebaju informisati o korisnos-ti sporazuma o priznanju krivice;

• Mnogo osoba prihvati krivicu a da nije krivo, sve to zbog spoljašnjeg pritiska;

• Neinformisanjem stranaka od strane advokata i tužilaca o sporazumu o priznanju krivice, se uskraćuje pravo na žalbu posle priznanja krivice;

Informisanje strana u postupku

Četvrta faza – Gnjilane

• Postoji mnogo slučajeva kada se ljudi osude i zat-vore u ime nekog drugog i ta činjenica uznemirava;Kazne

• Tužioci i advokati se trebaju informisati na o pokre-tanju sporazuma o priznanju krivice na posebnom sastanku;

Informisanje advokata i tužilaca

• Sud treba odbiti krivicu do obezbeđivanja dovoljnih dokaza koji dokazuju istu (bilo je slučajeva da su ljudi osuđivani bez osnova);

Obezbeđivanje dokaza

• U slučajevima kad se postigne sporazum o priznanju krivice onda sud vrši pritisak o priznanju krivice;Kazneni sudski nalozi

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

Page 75: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 75

BENCH BAR U UROŠEVCU-15.02.2013TEMA: „Novine krivičnih zakona – komunikacija

sud-tužilaštvo-policija-advokati; problemi sa kvaziadvokaturama (Član 419 KZ)”

• Kontakti sudija – tužilac – advokat nisu ravnopravni u postupku.Strane u postupku

Prva faza Bench Bar sastanaka – Uroševac

• Slanje spisa advokatima od strane sudova i tužilaštva treba biti urađeno na vreme 3. Advokati treba da imaju raspored pozivanja po službenoj dužnosti..

Spisa za advokate

• Od policije se zahteva skupljanje više činjenica zbog olakšavanja postupakaPolicija treba da deluje brže

• Zakon o krivičnom postupku je povećao angažovanje tužilaca i advokata. Pojavila se potreba za obukama i seminarima u vezi sa Zakonom o krivičnom postupku

Zakon o krivičnom postupku

• Advokati iz drugih regiona imaju problema sa pristu-pom predmetima koji su preneti u Uroševac.

• Advokati imaju problema sa dobijanjem informacija u sudovima i tužilaštvima.

• Tužilaštvo treba da omogući advokatima pristup predmetima u slučaju sudskih postupaka.

Pristup predmetima i dobijanje informacija

• Prisluškivanja se trebaju razmotriti i ne sme se dirati u privatnost.Prisluškivanja

• Zakon o krivičnom postupku je povećao angažovanje tužilaca i advokata. Pojavila se potreba za obukama i seminarima u vezi sa Zakonom o krivičnom postupku

• Obaveza sudova za identifikaciju kvaziadvokata i in-formisanje tužilaštva

• Policija je pokazala spremnost za udaljenje kvaziad-vokata iz regiona Uroševca.

• Budući koraci za zajedničke sastanke

• Naredni sastanak će se održati maja 2013. godine.• Mesto:Uroševac• Tema predložena na sastanku je: Faze suđenja

• Temu narednog sastanka će odrediti predsednik okružnog suda u Uroševcu.

Problemi sa kvaziadvokaturama (član 419 KZ)“

Zakon o krivičnom postupku

Kvaziadvokature

Budući koraci za sprovođenje inici-jativa

Predsednik okružnog suda u Gnjilanu i predsednik regionalnog ogranka AKK će preduzeti potrebne korake za sprovođenje identifikovanih inicijativa

AKK će sastaviti i poslati zapisnik sastanka predsedniku Okružnog suda i predsedniku regionalnog ogranka AKK.

Tema sastanka -2

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

Page 76: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates76 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U UROŠEVCU-30.05.2013 TEMA: „Faze krivičnog postupka“

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Kontaktet gjyqtar – prokuror – avokatë nuk janë të barabarta në procedurë.Palët në Procedurë

Druga faza - Uroševac

• Tarifa za advokate je jako niska i to je glavni razlog što advokati izbegavaju da budu angažovani po službenoj dužnosti;

• Veštačenje se u većini slučajeva koristi za produžetak pritvora;

• Informacije dobijene od policije se trebaju podeliti sa tužilaštvom;

• Postoji potreba za sudskom policijom zato što će se nadzirati policija i tužilaštvo;

• Tužilaštvo u slučaju zaplene stvari od strane policije treba da oslobodi iste u roku od 5 dana ako nisu predmet krivičnih dela (predviđeno zakonom).

Tarifa advokata Veštačenje

Dobijene informacijeSudska policijaZaplena stvari od strane policije

• Novi zakoni su povećali standarde advokata brani-oca;

• Zahtevi za obuke na temu faza postupka;• Advokati regiona Uroševac nisu informisani o novi-

nama krivičnih zakona;

• Novi zakoni su povećali standarde advokata brani-oca;

• Zahtevi za obuke na temu faza postupka;• Advokati regiona Uroševac nisu informisani o novi-

nama krivičnih zakona;

• Član 293 ZKP o pregovaranju sporazuma o priznanju krivice se ne sprovodi u regionu Uroševca,

• Cilj sporazuma o priznanju krivice znači brže završavanje postupka;

• Sporazum o priznanju krivice će nam olakšati rad i smanjiti predmete u sudovima.

• Zapisnici sudskih rasprava imaju mnogo greški i izazivaju probleme advokatima;

• Tužilaštvo je dužno da dostavi sav materijal optuženom ili braniocu (Član 244 ZKP)

Novi zakoni Obuke

Novi zakoni Obuke

Sporazum o priznanju krivice

Zapisnici sudskih rasprava

Materijal

Page 77: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 77

BENCH BAR U UROŠEVCU-25.10.2013TEMA: 1.“Kazne“ – društveno koristan rad (alterna-tivna kazna).2. Problemi sa službenim zastupanjem

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Alternativne kazne trebaju biti u skladu sa krivičnim pravom;

• Ne zaslužuje svako lice koje je izvršilo krivično delo izolaciju, a alternativne kazne su jedna mogućnost za preduzimanje lakših mera;

• Alternativne mere smanjuju troškove;• Advokati mogu doprineti u procesu odlučivanja o

alternativnim merama;• Sudije i tužioci se podstiču da češće preduzimaju

mere alternativnih kazni;• Dela krađe šuma – predlaže se izricanje alterna-

tivnih kazni;

Izricanje alternativnih kazni

Treća faza – Uroševac

• Služba za uslovni otpust u Uroševcu je počela da sprovodi alternativne mere od 1. marta 2013;

• Služba za uslovni otpust je izrekla 10 kazni društveno korisnog rada;

• Otvaranje službe za uslovni otpust u Uroševcu je uti-calo na izricanje alternativnih kazni;

• Služba za uslovni otpust je podnela zahtev za više alternativnih kazni za ona lica koja nisu ponovila krivično delo;

• Sudije se podstiču da u fazi glavnog pretresa primene ovakve mere;

• Uslovne kazne se nisu pokazale produktivnim – u takvim slučajevima se trebaju primeniti kaznene mere;

Služba za uslovni otpust

Glavni pretres

Uslovne kazne

Page 78: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates78 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U UROŠEVCU-12.12.2013 TEMA: „Imovinsko-pravni zahtevi – naknada štete“

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Jako retko se nailazi na zahteve sa pravnim posledi-cama koji su rešeni;

• Jako malo krivičnih predmeta sa pravnim posledi-cama je odlučeno;

• Predlaže se da se ovi predmeti tretiraju u krivičnim postupcima, budući da su isti efikasniji;

• U mnogim delima pravne posledice proističu iz krivičnog dela;

• U predmetima sa pravnim posledicama, strana ne sme ostati bez naknade, ali sud treba da je obez-bedi iz garantovanog fonda za pokrivanje štete;

• Zbog nedostatka preciziranja predmeta sa pravnim posledicama se ne postiže cilj pravnih posledica predmeta;

• U krivičnim i parničnim postupcima se trebaju doneti odluke o pravnim posledicama;

• Tužilac treba da uputi strane o pravnim posledicama (izvođenje činjenica, dokumenata, itd);

Predmet sa pravnim posledicama

Četvrta faza -Uroševac

• Predmeti o naknadi štete čekaju po 3 godine;• Problemi sa adresama stranaka radi informisanja is-

tih od strane suda, policije;• Naknada štete se treba odmah sprovesti, a time se

ne trebaju obavezivati strane u postupku;• Sud nailazi na probleme u pogledu utvrđivanja

štete;• Sud treba da da prioritet predmetima za naknadu

štete, posebno u slučajevima nesreća;• Parnični postupak se ne može prekinuti do

završavanja krivičnog postupka;• Osnovni sud u parničnim postupcima daje prioritet

predmetima naknade štete;

• Izveštaji policije su prethodnih godina bili jako os-kudni, a sada je to poboljšano;

• U izveštajima policije se često ne pominju ozlede, a osiguravajuća društva to osporavaju;

Osnovni sud u Uroševcu

Izveštaji policije

• Osiguravajuća društva podnose žalbe zbog propusta optuženih i sud iz tog razloga često zahteva ponov-na veštačenja;

Osiguravajuća društva

Page 79: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 79

BENCH BAR U ĐAKOVICI-20.03.2013TEMA:“Razmatranje reorganizacije osnovnog suda u Đakovici i saradnja AKK sa sudom, tužilaštvom i policijom“

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Tužilac i advokat stranke treba da prisustvuju ispi-tivanju

• Strana se tokom ispitivanja ne sme maltretirati u cilju dobijanja informacija.

• Treba se poštovati pravo na žalbu okrivljenog.

• Advokata treba imenovati AKK odnosno administra-tor regionalnog ogranka iste.

• Advokat se treba na vreme isplatiti i u skladu sa pravilima.

• Ne treba se uvek imenovati isti advokat za zastupan-je strana po službenoj dužnosti

• Advokat se treba identifikovati ID karticom

Krivični postupak u istražnoj fazi – ispitivanje okrivljenog bez prisustva advokata

Imenovanje advokata po službenoj dužnosti

Prva faza Bench Bar sastanaka – Đakovica

• Zainteresovane strane imaju pravo da se tokom određenih dana obrate sudu pismenim ili usmenim putem i traže razmatranje predmeta ili ubrzanje postupka.

• Treba se dati prednost rešavanju predmeta hitne prirode kao npr. teški krivični predmeti, radni sporo-vi (parnični postupci).

• Od SSK se treba što pre tražiti primena nove tarife.• Pitanje postojećih tarifa se treba regulisati na cen-

tralnom nivou za čitavo Kosovo, ne samo na loka-lnom nivou.

• Treba se prekinutu sa korišćenjem prethodne liste veštaka koju je sastavio Okružni sud u Peći.

• Treba se sastaviti nova lista za angažovanje veštaka u opštini Đakovica, u skladu sa pravilima (poštujući načelo teritorijalnosti).

• 18 slobodnih radnih mesta. Što pre se trebaju prov-eriti aplikacije, konkurs je zatvoren, i maksimalno se trebaju ispoštovati uslovi za izbor osoblja.

Otvoren dan Apelacionog suda

Gomilanje starih predmeta

Postojeće tarife –za rad advokata

Imenovanje veštaka u sudu

Popunjavanje broja sudskih radnika

Page 80: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates80 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U ĐAKOVICI-28.05.2013TEMA:“Problemi sa ne sprovođenjem zaključaka proizišlih sa prethodnog Bench Bar sastanka održanog 20.03.2013 u Đakovici.2. Aktuelna pitanja u sudstvu, tužilaštvu i advokaturama

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Advokata po službenoj dužnosti u sudu, tužilaštvu i policiji treba da imenuje administrator iz Prištine. Uslov će biti da administrator ima besplatan broj i da to bude sporazum na centralnom nivou

• Zaduženje parničnim postupcima će se vršiti direk-tno na osnovu strateškog plana suda i USAID-a, koji je sastavljen juna, a kojim će se upravljati elektron-skim putem.

Imenovanje advokata po službenoj dužnosti

Zaduženje parničnim postupcima

Druga faza - Đakovica

• Advokati koji su po službenoj dužnosti prisustvovali u policiji će biti angažovani i u tužilaštvu.

• Stranke se ne smeju ispitivati u policiji bez prisustva advokata.

Angažovanje advokata

Intervjui u policiji

Page 81: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 81

BENCH BAR U ĐAKOVICI-25.09.2013

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Sporovima o radnom odnosu se treba dati prior-itet, kao što i predviđa strategija za smanjenje broja predmeta;

• Za parnične postupke će se zakazati sudska rasprava zato što nerešavanje istih utiče na povećanje broja krivičnih predmeta

Strategija za smanjenje predmeta

Treća faza - Đakovica

• Problem organizacije policije zbog preplitanja nadležnosti sa drugim regionima;

• Mali broj tužilaca i sudija;• Komunikacija sud – tužilaštvo predstavlja problem

zbog malog broja tužilaca i redovno i opravdano prisustvo istih sudskim raspravama;

• Preporučuje se otvaranje jedne kancelarije tužilaštva u sudu.

• Trebaju se ubrzati tužbe, ocenjuje se da ima poma-ka u tom smeru;

• Broj sudija i stručnih saradnika se treba povećati;• Unapređenje međusobnog poštovanja sudija-ad-

vokat; • Objaviti raspored suđenja.

Određivanje nadležnosti u policiji

Prisustvo tužioca raspravama

PREPORUKE SASTANKA

Page 82: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates82 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U ĐAKOVICI-27.11.2013

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Mali broj sudija i tužilaca je doveo do veoma teške situacije u pogledu rešavanja predmeta –zahteva se povećanje broja sudija i tužilaca;

• Od predsednika se zahteva rešavanja mandatnih predmeta;

• Sastanak OS u Đakovici sa predstavnicima Pošte. Pokazana je spremnost saradnje sa SSK u pogledu slanja spisa preko pošte;

• Sudski nalozi su se uvećali – zahteva se efikasno sprovođenje istih od strane policije;

• Služba za uslovni otpust deluje u sklopu Osnovnog suda u Đakovici;

Angažovanje Osnovnog suda

Četvrta faza -Đakovica

• Policija će uručiti nalog osobi za pojavljivanje pred policijom ili sudom u zakonitom roku;

• Pokrenuto je nekoliko krivičnih postupaka od strane suda, a policija ne može delovati bez sudske odluke;

• Male novčane kazne se neće izvršavati posle ponoći – osoba se neće privoditi od strane policije u svojoj kući;

• Neki od policajaca u Đakovici su zlostavljali osumnjičene – preporučuje se preduzimanje disci-plinskih mera protiv policajaca;

• Policija pokazuje spremnost da u slučaju evidenti-ranja nekog prekršaja odmah informiše policijski inspektorat;

• Advokati se pozivaju sa zakašnjenjem od strane policijskih stanica u Đakovici;

• Postoje i slučajevi pretnji upućenih advokatima od strane policajaca;

• Od policijskih službenika u Đakovici se traži da ne intervjuišu osumnjičene bez prisustva advokata;

• Advokati koji su angažovani u policiji su primetili da su njihovi klijenti zlostavljani i ispitivanjem i na različite načine;

Zlostavljanje osumnjičenih od strane policije

Intervjuisanje osumnjičenog u policiji

Page 83: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 83

BENCH BAR NË MITROVICË - 22.03.2013

• Vršiti pritisak na međunarodne organe da se omogući sprovođenje nezavisnog rada suda na severu.

• Očekivati rezultate pregovora Kosovo – Srbija do kraja godine, za eventualno rešenje.

• EULEX treba blagovremeno intervenisati kako bi po-mogao rad suda na severu.

TEMA: “Lëndët e pa proceduara në Gjykatën në veri”

5 godina nefunkcionisanja suda na severu

Prva faza Bench Bar sastanaka - Mitrovica

• U postojećim uslovima suda na severu moraju se poštovati osnovna ljudska prva (član 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima).

• Lice kvalifikovano kao prekršilac zakona/kriminalac/kažnjen se treba predati najvišim organima

• Ispoštovati uslove za transfer predmeta u skladu sa prirodom hitnosti (teška krivična dela, utvrđivanje imovine u severnoj Mitrovici).

• Predmetima iste prirode se treba dati jednaka pred-nost – trebaju se transferisati svi predmeti odjed-nom ili nijedan.

• Prioritet se treba dati starim predmetima kako bi se izbegla zastarelost.

• Trebaju se uzeti u obzir predmeti iz 2008. godine.• Predmeti koji nisu hitni se trebaju proporcionalno

raspodeliti svim sudijama

• Nadležni organi moraju biti informisani o tehničkim uslovima, obezbeđivanje jedne sudnice je hitno potrebno (ne obazirući se na čekanje za prelazak u novi objekat).

• Tražiti podršku od nadležnog ministarstva i izvršnih organa za stvaranje tehničkih uslova).

Nemogućnost pristupa spisima predmeta na severu i nerazmatranje predmeta.

Transfer predmeta sa severa

Nedostatak tehničkih uslova za rad u su-dovima (npr. 4 i više sudija radi u jednoj kancelariji)

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

Page 84: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates84 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U MITROVICI-17.05.2013

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Zbog nefunkcionisanja suda u severnom delu Mitro-vice veliki broj advokata je imao posledica a poseb-no stranke, zato što je prekršeno osnovno pravo;

• Advokati gube poverenje stranka zbog kašnjenja u rešavanju njihovih predmeta od strane sudova;

TEMA: „Zastupanje po službenoj dužnosti sa poseb-nim akcentom na isplate za razmatranje predmeta

Ne funkcionisanje suda na severu MitroviceGubitak poverenja kod strana

Faza e dytë - Mitrovicë

• Uputstvo UNMIK-a iz 2000. godine zabranjuje na-knadu advokata za pregled spisa predmeta;

• Advokati su nezadovoljni zbog ne plaćanja naknade za pregled spisa predmeta;

• Advokati podnose zahtev tužilaštvu za pregled spisa predmeta

• Revizor SSK je u vezi sa neplaćanjem naknade za pregled spisa predmeta – rekao da osobe koje su sastavile ove preporuke nisu profesionalne;

• Advokati nisu informisani o uputstvu SSK za neplaćanje naknade za pregled spisa predmeta;

• Uputstvo SSK o neplaćanju pregleda spisa predmeta je u suprotnosti sa Zakonom o krivičnom postupku;

• Klijent advokata se oslobađa pritvora a advokat nije informisan pre oslobađanja istog;

Uputstvo UNMIKA-a iz 2000. godinePreporuka revizora SSK

Neinformisanje advokata od strane suda

• Sudije EULEX-a ne uručuju zapisnik advokatima za žalbe

• Advokatima se svakodnevno otežava profesija zato što dolazi do gubitka dostojanstva;

Zapisnici

Otežava se rad advokata

Page 85: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 85

BENCH BAR U MITROVICI-23.10.2013

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• U odeljenju za teška krivična dela Okružnog suda Mitrovice ima problema;

• U odeljenju za opšta pitanja suda u Mitrovici se pro-cesiraju predmeti iz 2010. i 2011. godine, dok se predmeti iz drugih godina ne razmatraju zbog zakona o amnestiji;

• Predmeti u regionu Mitrovice potiču iz 2003. godine a stranke će ubrzo dobiti odluke;

• Krivični predmeti iz severnog dela Mitrovice se pro-cesiraju;

• Parnični postupci iz severnog dela Mitrovice se ne procesiraju zbog političkih problema;

• Prijave koje se tiču imovinskih parcela se trebaju dostaviti sudu prilažući listu;

• Predmeti u slučajevima pritvora su od prioriteta za sud;

• Iz registra će se izbrisati zastareli predmeti u kojima krivična dela nisu ponovljena;

• Na kraju 2014. godine će se završiti svi stari predmeti

TEMA: 1. “Kazne –društveno koristan rad (alterna-tivne kazne)2. Problemi sa službenim zastupanjem ”

Procesiranje predmeta u regionu Mitrovica

Treća faza -Mitrovica

• Advokati smatraju da ih policija regiona Mitrov-ice ne poziva na osnovu liste za angažovanje po službenoj dužnosti;

• Advokati se pozivaju na Član 7 ZKP koji ih obavezuje odbranom klijenata. Zahteva se veća spremnost policije u pogledu poštovanja dežurstva;

• Policija smatra da pozivanje advokata po službenoj dužnosti nije tako bitno;

• Neki advokati angažovani po službenoj dužnosti prevazilaze kvotu od 500 evra;

• SSK je ukinuo naknadu advokata po službenoj dužnosti u slučajevima žalbi na produženje pritvora.

• Učesnici ovu odluku smatraju kršenjem prava okriv-ljenog;

• Vrhovni sud je u jednom obaveštenju od advokata tražio procenu produženja pritvora donoseći infor-macije za održavanje rasprave;

• Žalbe advokata kasne nedeljama i mesecima;• U pogledu dostava spisa o produžetku pritvora

su se pojavili problemi; informisanje advokata o produžetku pritvora se treba razmotriti budući da se kasno dostavljaju;

Dostava spisa

Angažovanje advokata po službenoj dužnosti

Vendimi i KGJK dhe i Gjykatës Supreme

Page 86: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates86 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

BENCH BAR U MITROCICI-13.12.2013

Pitanja/problemi za diskusiju Preporučene radnje

• Nedostatak prostorija za sudije, zbog propusta koji nanose štetu sudijama i administraciji suda;

• 12 sudija i administrator rade u prostorijama od 6 kvadratnih metara – zahteva se stvaranje uslova za rad;

• Suđenja se održavaju u barakama koje su namen-jene za arhiviranje predmeta;

• Region Mitrovice održava suđenja i u sudu u Srbici (odeljenje za teška krivična dela i odeljenje za opšta pitanja) – nedostatak sudnice u regionu Mitrovica;

TEMA: „Pristup pravdi u regionu Mitrovica (prob-lemi)“

Nedostatak sudnica

Četvrta faza - Mitrovica

• Advokati nemaju prostora u sudovima i obavezuju se da čekaju u hodnicima suda;

• Advokati čekaju satima kako bi ušli u sudnicu;• Advokatima nije moguće zastupanje profesionalne

odbrane zbog sudskih uslova;

Problemi policije

Advokati satima čekaju na suđenje

• Izraženo je nezadovoljstvo Apelacionim sudom u vezi sa rešenjima, odlukama – AS je uspostavio šablon odgovora, a odluke se ne zamaraju substan-cionalno.

Nezadovoljstvo apelacionim sudom

• Policija se oseća ugroženom zbog kašnjenja u suđenjima teških krivičnih dela – nedostatak sud-nica;

• Policija takođe smatra uznemirujućim to što će se optuženi drži u pritvoru 3 – 4 meseca i oslobađa se zbog ne sprovođenja suđenja.

Page 87: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 87

Statistika za Bench Bar 2013

Page 88: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates88 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION

Sadržaj

BenchBar teme……………………………………………….. 53 -56

BB faze - Priština…………………………………………….. 57-61

BB faze - Prizren….………………………………………….. 62-65

BB faze - Peć….….……………………………………………. 66-69

BB faze - Gnjilane.….………………………………………. 70-74

BB faze - Uroševac….……………………………………… 75-78

BB faze - Đakovica….………………………………………. 79-82 BB faze - Mitrovica..………………………………………… 83-86

Page 89: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of AdvocatesODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION 89

BENCHBAR 2013

Sastavio:FlamurRamadani

uz podršku osoblja: Advokatske komore Kosova

Dizajn:IT KOSOVA

Štampao: Grafobeni

Priština2014

Page 90: Bench Bar 2013 - Oda e Avokatëve të Kosovësoak-ks.org/repository/docs/BANCH_BAR_2013-final_195236.pdf · 2015-06-15 · Gjakovë, dhe Pejë), ku janë miratuar dhe im-plementuar

Bench Bar 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - Kovoso Chamber of Advocates90 ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS - AVOKATSKA KOMORA KOSOVA - KOSOVO BAR ASSOCIATION