Barn- och utbildningsn£¤mnden 201 2-03 7 Bj£¤rehovskolan ... Tisdagen den 3 april 2012 kl.17.00 Kristina

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Barn- och utbildningsn£¤mnden 201 2-03 7 Bj£¤rehovskolan ... Tisdagen den...

 • SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (26)

  Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-27

  Plats Bjärehovskolan matsal, Bjärred

  Tid Tisdagen den 27 mars 2012, kl. 19.00 - 21.40 Beslutande Se sid 2

  Övriga deltagande Se sid 2

  Utses att justera Lars Carlén Justeringens plats

  och tid Tisdagen den 3 april 2012 kl.17.00

  Underskrifter Sekreterare __________________________ Paragrafer 16 - 30 Sven Trönne

  Ordförande __________________________

  Kristina Kinnman-Starck

  Justerande __________________________

  Lars Carlén

  ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Organ Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum 2012-03-27

  Datum för anslags

  uppsättande 2012-04-05 Datum för anslags

  nedtagande 2012-04-27

  Förvaringsplats för

  protokollet Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

  Underskrift _____________________________________

 • SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 2 (26)

  Utdragsbestyrkande

  BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-27

  Tjänstgörande ledamöter

  Kristina Kinnman-Starck (M) Ordförande

  Lars Carlén (S) 2:e vice ordförande

  Mozhgan Zackrison (M)

  Tord Hjalt (M)

  Elisabeth Stålesjö (M) Tj.ersättare

  Peter Svensson (M) Tj.ersättare

  Jan Larsson (M) Tj.ersättare

  Anna-Karin Davidsson (KD)

  Anna Lindström Niklewski ( C ) Tj.ersättare

  Fredrik Högberg (S)

  Bengt Everlund (S) Tj.ersättare

  Ersättare .

  Ann-Kristin Leijon (S)

  Övriga deltagare

  Eva Albihn Förvaltningschef

  Kerstin Ferbas Utbildningschef

  Staffan Friberg Utredningschef

  Sven Trönne Nämndsekreterare

  Magnus Lindvall Ekonom §§ 16- 20

  Lisbeth Andersson Personalföreträdare TCO

  Lars Arheden Ledamot i kommunstyrelsen

  Anna Gullberg Lärare Ma/No, enhet Bjärehov § 16

  Anders Ljunggren Lärare Ma/No, enhet Bjärehov § 16

 • SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 3 (26)

  Utdragsbestyrkande

  BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-27

  BUN § 16 Dnr BUN 2012:11.609

  Information om matematikprojekt

  Ärendebeskrivning

  Anna Gullberg och Anders Ljunggren, lärare i Ma/No på enhet Bjärehov, infor-

  merar om ett matematikprojekt som är på enheten med stöd av medel från Skol-

  verket

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

  - Notera informationen och framföra ett tack.

  -------------------------------------------------------------------------------

 • SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 4 (26)

  Utdragsbestyrkande

  BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-27

  ARBETSUTSKOTTET 2012-03-12

  BUN § 17

  BUN AU § 11 Dnr BUN 2012:87.042

  Ekonomisk uppföljning

  Ärendebeskrivning

  Information föreligger avseende ekonomisk uppföljning till och med 2012-02-29.

  Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

  - Uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder så att budgeten kommer i balans..

  Bilaga

  Barn- och utbildningsnämndens handläggning

  Yrkande

  Lars Carlén (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg av en

  mening enligt följande: Åtgärderna får dock inte innebära kvalitetssänkning, som

  till exempel större barngrupper.

  Ordförande Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

  till beslut samt avslag på Lars Carléns yrkande om en tilläggsmening.

  Propositionsordning

  Ordföranden ställer proposition på sitt eget avslagsyrkande kontra Lars Carlén yr-

  kande om tillägg av en mening till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att

  nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

  - Uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder så att budgeten kommer i balans.

  Bilaga

  -------------------------------------------------------------------------------

  Lars Carlén (S) och Fredrik Högberg (S) reserverar sig till förmån för Lars Carléns

  yrkande.

 • SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 5 (26)

  Utdragsbestyrkande

  BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-27

  BUN § 18 Dnr BUN 2012:11.609

  Information om ny befolkningsprognos

  Ärendebeskrivning Utredningschef Staffan Friberg informerar om befolkningsprognos för åren 2011-

  2030.

  Åren 2012-2017 är de år som kommunstyrelsen fastställer i kommunens officiella

  prognos.

  År 2018-2030 är underlag för planeringsarbetet.

  Utav föredragningen framgår att det finns en skillnad i befolkningsprognosen som

  framtogs i fjol jämfört med årets.

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

  - Notera informationen

  ----------------------------------

 • SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 6 (26)

  Utdragsbestyrkande

  BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-27

  BUN § 19 Dnr BUN 2012:94.216

  Lokalbehovsplan 2012

  Ärendebeskrivning

  Barn- och utbildningsnämnden fastställer lokalbehovsplan under första kvartalet

  varje år. Uppföljning av nämndens lokalbehovsplan sker under hösten samma år.

  I aktuell lokalbehovsplan analyserar barn- och utbildningsnämnden befolknings-

  utveckling i olika åldersgrupper. Med utgångspunkt i denna analys förordar barn-

  och utbildningsnämnden inriktning för lokalutveckling i inom kommunens försko-

  lor och skolor. Barn- och utbildningsnämnden anger också önskemål om tidpunkt

  för färdigställande av aktuella åtgärder.

  Kommunstyrelsen har, efter barn- och utbildningsnämndens handläggning av lo-

  kalbehovsplanen, tagit ställning till ett omfattande utbyggnadsprogram för försko-

  lor, skolor och vårdboende mm i kommunen. Programmet har sin tyngdpunkt de

  kommande fem åren, men behandlar också en del mer långsiktiga förändringar –

  Lomma investerar för framtiden. (KS § 60/11)

  Barn- och utbildningsnämnden föreläggs nu förslag till lokalbehovsplan som byg-

  ger på en uppföljning av nämndens tidigare analys och kommunstyrelsens ut-

  byggnadsprogram. Förslaget har också sin utgångspunkt i den befolkningsprognos

  samt det planeringsunderlag avseende befolkningsutvecklingen till och med år

  2030 som kommunstyrelsen planeras fastställa i april 2012. Detta innebär att lo-

  kalbehovsplanen nu kan fastställas under förutsättning av kommunstyrelsens be-

  slut om fastställande av aktuell befolkningsprognos. I uppföljningen belyses aktu-

  ell projektplanering i förhållande till den tidplan barn- och utbildningsnämndens

  analys av befolkningsprognosen givit vid handen och kommenteras arbetet med de

  olika projekt kommunstyrelsens utbyggnadsprogram och barn- och utbildnings-

  nämndens lokalbehovsplan initierat.

  Till följd av att antalet förskolebarn i Lomma kommun under 2011 översteg pro-

  gnosen med 26 barn och torde öka ytterligare med hänsyn till befolkningsprogno-

  sen föreslås ytterligare 2 avdelningar etableras. Det föreslås också att nämnden

  anhåller om tekniska nämndens medverkan att ta fram förslag till lokalisering av

  dessa, gärna i anslutning till befintligt lokalbestånd. Strandpaviljongens förskola

  är ett sådant alternativ, men fler bör naturligtvis undersökas.

 • SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 7 (26)

  Utdragsbestyrkande

  BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-27

  BUN § 19 Dnr BUN 2012:94.216

  Lokalbehovsplan 2012 forts.

  Överväganden

  Förvaltningen bedömer att de lokalbehov som befolkningsprognosen föranleder,

  kan tillgodoses genom de förslag som föreliggande plan presenterar. Denna be-

  dömning bygger på att föreslagna lokalanpassningar/utbyggnad medger att aktu-

  ella lokaler kan tas i bruk vid de tidpunkter som planen pekar på samt att befint-

  liga lokaler kan nyttjas. Förvaltningen vill dock understryka att den utökning av

  antalet barn i förskolan som skett under den senast femårsperioden i både södra

  och norra kommundelen har inneburit utbyggnad med nya avdelningar i försko-

  lan. Förvaltningen kommer därför att särskilt följa denna utveckling.

  Förvaltningen vill också peka på vikten av under planerad ut- och ombyggnad ha

  evakueringslokaler. Sådana evakueringslokaler kan bland annat erhållas genom

  att, så lång det är möjligt, använda sådana skolbyggnader som ska ersättas med

  nya lokaler.

  Förvaltningens förslag till beslut

  - Översänder, med godkännande, lokalbehovsplan 2012, till kommunstyrelsen för

  kännedom.

  - Anhåller om tekniska n

Recommended

View more >