Click here to load reader

Bakit Natin Pag-aaralan Ang Kasaysayang Hebreo

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bakit Natin Pag-aaralan Ang Kasaysayang Hebreo

Kabanata 1
Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 27
Layunin: Upang matutunan bakit ang kasaysayan ng Hebreo ay importanteng maunawaan natin sa ating panahon. “Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon.”
—1 Corinto 10:11 Ang ilang mga kasaysayan ay nasa unang limang aklat ng Biblia, at ang susunod na labingdalawang aklat sa Lumang Tipan lahat ay tungkol sa kasaysayan. Samakatuwid, masasabi natin na unang labing- pitong aklat sa Lumang Tipan lahat ay mga aklat ng kasaysayan. Bakit kailangan nating pag-aralan ng lubos ang kasaysayan nitong napakaliit na bayan ng Israel? Isang dahilan sa pagbabasa sa kasaysayan ng Hebreo ay humanap ng halimbawa. Kapag sinunod ng mga Hebreo ang Salita ng Diyos, pinagpapala sila ng Diyos, at sila’y mga halimbawa sa atin. Noong hindi nila sinunod ang Salita ng Diyos, nabuhay sila sa sumpa ng Diyos, at ang buhay nila ay babala para sa iyo at sa akin. Dahil dito at marami pang ibang kailangan nating pag-aralan sa kasaysayan ng Hebreo dahil sa pamamagitan nila pinili ng Diyos na pagpalain ang buong mundo.
1. Tama o Mali? Napakaliit ng kaugnayan ng kasaysayan ng Hebreo sa atin.
2. Tama o Mali? Mayroon espesyal na lugar ang Israel sa panghinaharap na plano ng Diyos. 3. Tama o Mali? Bilang bayan ng Diyos, ang kasaysayan ng Hebreo ay bahagi ng ating kasaysayang
pang-lipunan.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Ang kasaysayan ng Lumang Tipan ay _______________. a. Alegorya b. Makatotohanang Kasaysayan c. Parehong a at b d. Wala ni isa. Mga kinolektang mga alamat lamang.
5. Bakit mahalaga ang kasaysayan ng Hebreo para sa atin? (piliin lahat ng akma) a. Mayroong halimbawa na dapat nating sundin. b. Mayroong babala na dapat nating iwasan. c. Nagbibigay sa atin ng mga tagubilin sa mga problemang panglipunan ngayon. d. Ito ay susi upang maunawaan natin ang siyensya. e. Sinasabi nito sa atin ang Mesias. f. Nauugnay ito sa mga propesiya tungkol mga huling panahon. g. Bilang bayan ng Diyos, bahagi ito ng ating kasaysayan.
6. Kanino nagsimula ang kasaysayan ng mga Hebreo? a. Adan b. Abraham c. Moses d. Diyos
7. Sa huling bahagi ng aklat ng Josue, sinabi ng mga Hebreo “paglilingkuran namin ang Diyos.” Sa aklat ng Mga Hukom, ano ang matututunan natin kung paano nila tinupad ang kanilang pangako?
a. Tinupad nila ng lubos. b. Medyo natupad nila. c. Nagsikap sila ng husto, ngunit nabigo sila. d. Lagi nilang kinalimutan ang kanilang pangako at lumayo sila sa Diyos.
8. Ano ang naramdaman ng Diyos sa pagnanais ng Israel na magkaroon ng hari? a. Nalungkot Siya dahil ang nais Niya, Siya ang gawin nilang Hari. b. Gusto Niya na magkaroon sila ng hari, ngunit hindi dapat ngayon. c. Sumang-ayon Siya na magandang panukala ito tulad ng mga ibang bansa. d. Natuwa Siya dahil ito rin ang gusto Niya.
9. Ano ang naging resulta ng monarkiya ng Israel? a. Maayos naman, tulad ng nais ng Diyos. b. Mas maganda kaysa sa sinabi ng Diyos na mangyayari. c. Unti-unti itong nawala sa walang kahihinatnan at pagkabigo. d. Hindi ito nagtagal ng mahabang panahon.
10. Kanino kasalanan ang nagdulot ng pagkahati at pagsakop sa kaharian? a. Kay Saul
b. Kay Solomon c. Kay David d. Kay Samuel
11. Ano ang nangyari sa dalawang kaharian pagkatapos ng kanilang pagkabihag? a. Hindi na natin narinig muli isa sa kanila. b. Nawala ang Judah, ngunit bumalik ang Israel. c. Nawala ang Israel, ngunit bumalik ang Judah. d. Ang dalawang kaharian ay bumalik.
12. Anong uri ng pangulo ang nais ng Diyos para sa kanyang bayan? a. Isang propeta-saserdote b. Isang hari c. Isang diktador d. Isang pastor
13. Sa pamamagitan ng anong uri ng pangulo kumilos ang Diyos? a. Mga propeta at saserdote lamang b. Mga hari lamang c. Maga pinuno na mabubuti d. Lahat ng uri, kahit masamang mga hari
14. Ilagay ayon sa pagkasunod-sunod na pangyayari ang mga mahahalagang katotohanan sa kasaysayan ng mga Hebreo.
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pasalamatan ang Diyos sa mayamang kasaysayan ng Kanyang bayan at sa iniwang pamanang pananampalataya na ibinigay sa atin sa pamamagitan nila. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang piniling bayan ipinakilala sa atin ang Mesias, Kanyang Salita, at
kaligtasan. Hingin sa kanya na tulungan na ipagpatuloy mo ang pamanang ibinigay sa pamamagitan ng pagtuturo ng pananampalataya sa ating henerasyon at sa mga susunod pa.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Ipaliwanag ang pangungusap na ito: “Ang susing talata sa lahat ng mga kasaysayang nabanggit sa
Biblia ay matatagpuan sa Bagong Tipan na talatang 1 Corinto 10:11, na lahat ng nangyari sa mga Hebreo, nangyari ang mag ito bilang mga halimbawa at babala.”
2. Base sa talatang ito, bakit natin pinag-aaralan ang kasaysayan ng mga Hebreo at anong dalawang
bagay ang hahanapin natin sa lahat ng kasaysayang nabanggit sa Luma at Bagong Tipan? 3. Isang kilalang-kilala na pinaikling pangungusap sa Biblia ay nagsasabi sa atin na ang mga
halimbawang ito at mga babalang ito ay dumarating sa anyong aralin sa bagay o kakaunting alegorya. Ikumpara/iugnay na ang dalawang talata kung saan sinabi ni Jesus paano pag-aralan ang Salita ng Diyos (Juan 17:17; 7:17),
4. Itinuro ba sa atin ni Jesus paano natin pag-aralan ang Kasulatan sa pagtatanong ng. “Anong anyong
pampanitikan ang Kasulatan?” O itinuro Niya na kailangan nating pag-aralan ang Kasulatan upang makita natin ang katotohanan, na may pangakong gagamitin natin ang katotohanan sa ating buhay? Ipaliwanag.
5. Paano natin maipapaliwanag ang pangakong ipinahayag ng mga anak ni Israel sa huling bahagi ng
Josue at ano ang ating nabasa tungkol sa kanila sa pinaka madilim na pahina ng kasaysayan ng mga Hebreo na makikita sa aklat ng Mga Hukom?
6. Sa paanong paraan ang masasamang pahina sa kasaysayan ng mga Hebreo na nasa aklat ng Mga
Hukom, na humantong sa hangganan ng pornograpiya, na nagpapatunay na ang aklat nga ng Mga Hukom ay tunay?
7. Anong pagkabigo sa bahagi ng Josue na maaring magpaliwanag sa teribleng kawalan ng pinuno sa
susunod na henerasyon?
Kabanata 2
Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 28
Layunin: Upang maunawaan ang paulit-ulit na pagtalikod sa Diyos sa aklat ng Mga Hukom at matuto mula dito. “At sinabi ng bayan kay Josue, Ang Panginoon nating Dios ay aming paglilingkuran, at ang kaniyang tinig ay aming didinggin.”
—1 Corinto 10:11
“Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel: bawa't tao'y gumagawa ng minamatuwid niya sa kaniyang sariling mga mata.”
—Mga Hukom 17:6 Ang nilalaman ng aklat ng Mga Hukom ay ang 400 taon pagkatapos nilang masakop ang Lupang Pangako, 400 taon pagkatapos sabihin ng mga Israelita, “Paglilingkuran namin ang Diyos at susundin Siya.” Walang hari sa mga panahon na ito sa kasaysayan ng mga Hebreo, at “bawa't tao'y gumagawa ng minamatuwid niya sa kaniyang sariling mga mata” (Mga Hukom 17:6). Ang pangunahing problema sa aklat ng Mga Hukom ay ang pagtalikod sa Diyos, ang pagbagsak nila, kung saan ang mga nangako na paglilingkuran ang Diyos ay iniwan ang kanilang pananampalataya. Magsisimula sila sa kanilang pangako pagkatapos ay iiwanan nila ang kanilang ipinangako. Pagkatapos ay naging tiwali at natalo sila ng kanilang mga kalaban. Sa kanilang pighati ay iiyak sila sa Diyos, na magpapadala ng hukom upang palayain sila, at saka mangangako muli sila. Pagkatapos ay magsisimula na naman ang paikot-ikot na buhay nila. Ang paikot-ikot na buhay nila ay nangyari ng maka-pitong beses sa aklat ng Mga Hukom at tinuturo sa atin bilang tao at bayan na maaaring mawala ang pagpapala ng Diyos kapag kinalimutan natin ang ating pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Ang Mga Hukom ay binabalaan tayo sa panganib na pagkalimot sa Diyos at sa mga gantimpala dahil sa pagmamahal, pagsamba, at paglilingkod sa Kanya.
1. Tama o Mali? Ang aklat ng Josue ay tungkol sa pananakop at ang aklat ng Mga Hukom ay tungkol sa pagkatalo pagkatapos ng pananakop.
2. Tama o Mali? Sinasabi ng Biblia na ang giyera ay laging mali. 3. Tama o Mali? Lahat ng mga Kristiyano ay sumasang-ayon sa isyu ng giyera at pasipismo.
4. Tama o Mali? Ang tunay na taga-sunod ni Cristo ay hindi tumatalikod sa Diyos.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
5. Ilang taon ang nasakop ng kasaysayan ng Hebreo sa aklat ng Mga Hukom a. 50 b. 100 c. 400 d. 800
6. Sino ang sinanay ni Josue upang pumalit sa kanya? a. Caleb b. Gideon c. Deborah d. Wala ni isa
7. Ano ang susing pangungusap sa aklat ng Mga Hukom? a. Ginawa ng bawat isa kung ano ang tama sa kaniyang paningin. b. Bawat isa ay sumunod sa Diyos. c. Nasakop ng Israel ang lahat ng kalaban nila. d. Kailangang iwanan ng Israel ang Lupang Pangako.
8. Ano ang pangunahing espirituwal na problema sa Mga Hukom? a. Pagtalikod sa Diyos o paglayo sa Diyos b. Tiwaling mga saserdote c. Mga kaaway na nanlilinlang sa mga tao
d. Pagtatalo kung paano mag-alay ng sakripisyo
9. Ilagay ang mga sumusunod na hakbang sa tamang ayos ayon sa paikot-ikot na pagtalikod sa Diyos.
a. Paglayo sa Diyos 12:00 b. Pagbabanta ng kaaway 1:00 c. Matuwid sa Diyos 2:00 d. Hinirang na hukom upang manguna 3:00 e. Tiwaling moralidad 4:00 f. Natalong kaaway 5:00 g. Espirituwal na muling pagkabuhay (revival) 6:00 h. Iiyak sa Diyos upang mag-makaawa 7:00 i. Malupit na pagpatay at pagkabilanggo 8:00 j. Tiwaling pulitika 9:00 k. Paglaya mula sa kaaway 10:00 l. Pagsisisi 11:00
10. Ilang beses sa aklat ng Mga Hukom dumanas ang Israel sa ganitong paikut-iku na pagtalikod sa Diyos?
a. Minsan b. Makalawa c. Limang-beses d. Pitong-beses
11. Ano ang susing mensahe sa aklat ng Mga Hukom para sa atin ngayon? a. Minsan tayo ay naligtas at masaya sa mga pagpapala ng Diyos, hindi na tayo
dapat magkasala. b. Ang pagkakasala ay posible. Dapat tayong mag-ingat. c. Kapag tayo ay nagkasala, ipinapadala tayo ng Diyos sa Lupang Pangako. d. Hindi natin kayang talunin lahat ang ating mga kaaway.
12. Sino ang maaaring dumanas sa paikot-ikot na pagtalikod sa Diyos? a. Mga tao b. Mga iglesia c. Mga bansa d. Lahat ng nasa itaas
13. Ano ang dulot nang pagtalikod sa Diyos? a. Pagkabilanggo sa kaaway b. Tiwaling moralidad c. Kamatayan d. Paghihirap e. Lahat ng nasa itaas
14. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang totoo tungkol sa pagsisisi? a. Hindi tayo tunay na makaka-pagsisi hanggat hindi natin naranasan ang paghatol. b. Kapag ikinumpisal na natin ang ating kasalanan, hindi na tayo dapat magsisi. c. Hindi na tayo dapat makaranas ng paghatol, puwede tayong magsisi kaagad. d. Kapag dumating ang paghatol, huli na para magsisi. Hindi na tayo ibabalik ng
Diyos.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang pagpapatawad at hingin sa Kanya na tulungan kang manatili sa paniniwala sa Kanya sa lahat ng panahon.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Ilarawan ang paikot-ikot na pagtalikod sa Diyos sa pamamagitan ng anyo ng oras. 2. Ipaliwanang at talakayin kasama ng iba, paano ang katotohanang ito ay magagamit sa mga
iglesia, denaminasyon, universidad at mga bansa ngayon? 3. Gamitin ang paikot-ikot na pagtalikod sa Diyos sa iyong sarili at sa iyong paglakad sa
pananampalataya. Paano ito naiihahayag sa iyong buhay? 4. Paano ang katotohanan tungkol sa pagtalikod sa Diyos nagpapakita sa atin ng
pangangailangan sa pag-asa ng pagsisisi at pagkabuhay-muli (revival). 5. Ano ang masaklap na katotohanan na ang Israel ay dumanas sa ganitong paikot-ikot ng
pitong beses sa loob ng 400 taon, nagpapakita sa atin tungkol sa katangian ng tao at ang katangian ng Diyos?
6. Paano ang kawalan ng liderato sa kasaysayang ito ng mga Hebreo nauugnay sa pagkabigo kay Josue?
7. Nasaan ka sa kasalukuyan dito sa paikut-ikot na pagtalikod sa Diyos? Anong pagbabago ang
nararapat mong gawin?
Mga Hindi Pangkaraniwang Bagay Sa Pamamagitan ng mga Pangkaraniwang Tao
Kabanata 3
Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 29
Layunin: Upang matutunan paano gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao na nagpapasakop at handang magpagamit sa Kanya. “At nang ipagbangon sila ng Panginoon ng mga hukom, ang Panginoon ay suma hukom, at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom: sapagka't nagsisi ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil doon sa mga
pumighati sa kanila at nagpakalupit sa kanila.” —Mga Hukom 2:18
Ang mga personal na buhay ng mga hukom sa Israel ay iilan sa mga tauhang nakakawiling pag- aralan sa Biblia. Sa pangkalahatan, ang mga hukom ay mga ordinaryong tao na mayroon parehong kalakasan at pagkakamali na karamihan sa atin ay mayroon din. Ang aklat ng Mga Hukom ay pinapakita na ang Diyos ay natutuwa na gumagawa ng hindi ordinaryong bagay sa pamamagitan ng ordinaryong mga tao tulad mo at tulad ko. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ang mga ordinaryong tao ay nakakagawa ng dakilang bagay. Kahit na tungkol sa pagtalikod sa Diyos ang aklat ng Mga Hukom at mga naidulot nito, nagpapakita ito sa atin ng kamangha-manghang katotohanan tungkol sa Diyos kung paano Niya pinararangalan ang katapatan at tinutupad ang Kanyang layunin para sa Kanyang bayan.
1. Tama o Mali? Gumagawa ang Diyos ng dakilang bagay sa pamamagitan ng mga dakilang tao dahil sa kanilang kadakilaan.
2. Tama o Mali? Wala tayong paikot-ikot na pagsunod at pagtalikod sa Diyos ngayon tulad ng
ginawa ng Israel. 3. Tama o Mali? Mayroong pitong paikot-ikot na pagtalikod sa Diyos at tatlong digmaang sibil
sa panahon mg Mga Hukom.
4. Tama o Mali? Ang paikot-ikot na pagtalikod sa Diyos ay makikita rin sa mga bansa, mga tao, mga pamilya, at mga iglesia.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
5. Alin sa mga sumusunod ang magagamit mula sa aklat ng Mga Hukom? a. Maaari tayong magsisi at iwasan ang hatol ng Diyos. b. Ang ating mga kaaway karaniwan ay mas malakas kaysa sa Diyos. c. Ang talambuhay ng mga hukom ay mga halimbawa at babala para sa atin. d. Kahit sa ating katapatan, hindi pa rin tayo ililigtas ng Diyos mula sa ating mga
kaaway.
6. Ano ang pagkakapare-pareho ng mga hukom? a. Sila ay kakaiba at pambihirang mga tao. b. Sila ay mga ordinaryong tao ngunit handa silang magpagamit sa Diyos. c. Silang lahat ay sinanay bilang mga sundalo at mga pinuno. d. Silang lahat ay mga tao.
7. Paano inilarawan ni Gideon ang kanyang sarili? a. Isang makapangyarihang mandirigma b. Isang napakamatapat na tao c. Isang pinakamaliit sa pinaka mahinang angkan d. Isang pastol, hindi manlalaban
8. Ano ang susi ni Otniel sa kanyang tagumpay? a. Pamangkin siya ni Caleb at ang unang hukom. b. Siya ay sinanay bilang saserdote. c. Alam niya paano linlangin ang mga kalaban. d. Ang Banal na Espiritu ang may kontrol sa kanya.
9. Anong katangian mayroon si Ehud na ginamit ng Diyos upang mapalaya ang Israel? a. Ang kanyang dakilang kaalaman b. Ang kanyang kakayahan sa pulitiko c. Ang laki ng kanyang pamilya d. Ang kanyang pakikiapid sa hindi niya asawa
10. Sa anong kondisyon kinalaban ni Barak si Sisera? a. Sasama sa kanya si Debora. b. Ang magkaroon siya mismo ng pagkakataon na patayin si Sisera. c. Bigyan siya ng malaking gantimpala. d. Sasama siya sa mga Canineo pag natalo ang Israel.
11. Ano ang naging tugon ng mga tao pagkatapos mapatay ni Jael si Sisera at ang Israel na nailigtas mula sa mga Canineo?
a. Kaagad silang nagrebelde sa Diyos. b. Nagpunyagi sila at si Debora at Barak ay kumanta ng awit ng pagpupunyagi. c. Nagluksa sila sa lahat ng namatay na Israelita. d. Nagdesisyon sila na umalis sa Canaan.
12. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-karaniwan at epektibong paraan sa Biblia nang pagpapahayag ng mga tao sa mga hindi maipahayag?
a. Mga ritwal b. Musika c. Panalangin d. Pangangaral
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Purihin ang Diyos dahil ginagamit Niya ang mga ordinaryong mga tao upang gawin ang Kanyang gawain. Sabihin sa kanya na gamitin ka Niya sa Kanyang kapangyarihan at lakas habang natututo kang maging handa at magtiwala sa
Kanya.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Ano ang pagkakapare-pareho ng mga hukom? 2. Sa paanong paraan ang mga hukom ay nagbibigay ng inspirasyon sa iyo na magagamit ka ng
Diyos upang gumawa ng di pangkaraniwang mga bagay para sa Kanya? 3. Ang ibig bang sabihin nito ay ginagamit lamang ng Diyos ang mga pangkaraniwang tao at
hindi Niya kayang gamitin ang hindi pangkaraniwang matatalinong tao? Ipaliwanag. 4. Ginusto ba ng mga hukom na gawin ang pagkatawag sa kanila ng Diyos at inisip ba nila na
kaya nilang gampanan ito? Ipaliwanag. 5. Likas na matalino o hindi, ano ang mga susi sa kanilang mabungang ministeryo?
6. Bakit ang bayan ng Diyos ay may mga taong pala-awit, katulad nang si Debora at Barak na umawit ng awit ng tagumpay?
7. Tumukoy ng iilang halimbawa at babala sa buhay at ministeryo ng mga paborito mong
hukom?
Kabanata 4
Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 30
Layunin: Upang matutunan ang sikretong espirituwal sa pananampalataya at pagsunod sa buhay ni Gideon. 'Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, “Ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasaiyo.” Sumagot si Gideon, “Kung sumasaamin nga ang Panginoon , bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng mga
himala gaya ng ginawa niya noon nang inilabas niya sa Egipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa mga kwento nila sa amin? At ngayon, pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midianita.” Sinabi ng Panginoon kay Gideon, “Humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo.” “Ang bawat isa ay pumwesto sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo, pero ang mga kalaban nila ay nagsisisigaw na nagsitakas.”
—Mga Hukom 6:12-14; 7:21 Maraming mga taon ang lumipas mula noong tumawid sila sa Pulang Dagat. Nagsilayo ang bayan ng Diyos mula sa Kanya at sila’y nasakop at inapi ng Midianita. Narinig ng Diyos ang pagdaing ng Israel at pinili Niya si Gideon upang palayain sila. Noong kinausap nang anghel si Gideon, nais malaman ni Gideon kung mag-mimilagro pa rin ang Diyos sa kanila tulad ng ginawa Niya sa panahon ni Moses. Tinawag na magiting na mandirigma si Gideon ng anghel, kahit na si Gideon ay nagtatago at natatakot. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Gideon na Siya ay nagagalak kapag nagagamit niya ang pinakamaliit, pinakamahina, pinaka pangkaraniwang tao upang magawa Niya ang hindi pangkaraniwang milagro. Mahalaga kapag tinawag ka ng Diyos na gampanan ang Kanyang gawain na ikaw ay gumagawa na alam mong isinugo ka at nasa iyo ang Diyos. Dapat mo ring matutunan ang mga sikretong espirituwal na natutunan ng mga hukom at nang iba pang taga-pagpalaya tulad ng natutunan ni Moses. Ito ang mga sikretong espirituwal:
• Hindi mahalaga kung sino ka at ano ka; ang mahalaga ay kung Sino at ano ang Diyos. • Hindi mahalaga kung ano ang magagawa mo; ang mahalaga ay ano ang magagawa ng
Diyos. • Hindi mahalaga kung ano ang gusto mo; kung ano ang gusto ng Diyos ang mahalaga. • Kapag ang milagro ay nangyari, ikaw ay tatanaw pabalik at sasabihin, “Hindi kung
ano ang ginawa ko; kundi kung ano ang ginawa ng Diyos dahil sinugo ako ng Diyos, at ang Diyos ay nasa akin.”
1. Tama o Mali? Ang mga Midianita ay isa sa mga kakila-kilabot na mang-aapi ng Israel at ginawa nila ang lahat nang kaya nila upang sirain ang lupain.
2. Tama o Mali? Nakita nang anghel is Gideon bilang mahina at hindi mahalaga. 3. Tama o Mali? Mayroong karapatan ang Diyos na subukan tayo, pero wala tayong karapatang
subukan ang Diyos.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Paano tinugon ng Diyos ang kahilingan ni Gideon tulad noong sinaunang panahon? a. Nagalit Siya b. Sinabi Niya kay Gideon na bahagi siya ng milagro na gagawin ng Diyos. c. Sinabi Niya kay Gideon na walang ng milagrong mangyayari kailan pa man. d. Nalungkot Siya kay Gideon.
5. Paano tayo pinalalakas kung alam natin na sinugo tayo ng Diyos na gawin ang kanyang gawain?
a. Alam natin na tayo ay humahayo sa Kanyang lakas at Kanyang pagpapala. b. Ipinapakita sa atin gaano ang pagtitiwala ng Diyos sa ating abilidad. c. Pinapa-alala sa atin na mahal tayo ng Diyos higit sa ibang tao. d. Naglalagay ng mabigat na responsibilidad na dapat tayong maging matagumpay.
6. Bakit gusto ng Diyos na piliin ang mga mahihinang tao? (piliin lahat ng akma) a. Upang matuto paano lumakas. b. Dahil alam Niya na dapat silang magtiwala sa Kanya. c. Nagpapakita ito nang Kanyang kapangyarihan at lakas. d. Hindi Niya gusto. Pinipili Niya ang mga malalakas.
7. Alin sa mga sumusunod ang/mga layunin ng Diyos kapag binigyan Niya ng pananampalataya ang isang tao? (piliin lahat ng akma)
a. Upang panatiliin tayong ignorante sa Kanyang mga paraan. b. Upang ilayo tayo sa pagsamba sa mga diyos-diyosan. c. Upang subukan at patunayan ang ating pananampalataya
d. Upang patunayan Niya ang Kanyang sarili sa atin.
8. Ano ang tugon ng Diyos sa unang paggamit ni Gideon ng balahibo ng tupa para matiyak ang kalooban ng Diyos?
a. Sinagot Niya ang kahilingan ni Gideom. b. Sinabi kay Gideon na magkaroon ng pagtitiwala kahit walang katiyakan. c. Nagkulang Siya ng pasensiya kay Gideon. d. Pumili na lang siya ng iba.
9. Bakit tumugon ang Diyos sa pangalawang beses na humingi ng katiyakan sa pamamagitan ng
balahibo ng tupa si Gideon? a. Lagi Niyang gusto na humingi ng dalawang beses si Gideon ng direksyon. b. Nais Niya na makumpirma at pagtibayin ang pagtitiwala ni Gideon. c. Upang bigyan ng ibang sagot si Gideon kaysa doon sa nauna. d. Gusto Niyang patunayan na lagi Siyang nagsasabi na may tanda.
10. Ano ang pagkakaiba ng paghingi ng kumpirmasyon sa paglalagay sa Kanya sa pagsubok? a. Walang pagkakaiba b. Ang unang kahilingan ay para sa kumpirmasyon. Pagkatapos ay inilalagay na
natin Siya sa pagsubok. c. Ang paghingi ng kumpirmasyon ay tanda ng di-pagtitiwala, at ang paglalagay sa
Kanya sa pagsubok ay tanda ng pagka-rebelde. d. Ang paghingi ng kumpirmasyon ay nanggagaling sa pagnanais na kumilos sa
pananampalataya, ngunit ang paglalagay sa Diyos sa pagsubok ay galing sa kahilingan na patunayan ng Diyos ang Kanyang Sarili sa atin.
11. Bakit sinabi ng Diyos kay Gideon na sirain ang rebulto ng kanyang ama?
a. Upang patunayan ang pananampalataya at pagsunod ni Gideon. b. Nais ng Diyos na mapatay si Gideon. c. Takot ang Diyos sa rebulto. d. Nais ng Diyos na makita ang kawalan ng kaalaman ni Gideon na saktan ang
kanyang ama.
12. Sino ang nais gamitin ng Diyos? a. Karamihan sa Kanyang bayan. Mas marami mas maganda. b. Nag-iisang tao sapagkat mahirap pagsamahin sa gawain ang mga tao. c. Ang kakaunting matatapat. d. Mas gusto Niyang Siya na lang.
13. Ano ang kinailangan sa mga sundalo ni Gideon upang sila ay magtagumpay laban sa mga Midianita?
a. Malaking bilang ng sundalo b. 100 porsyentong paglahok c. Kasabwat na mga ibang bansa d. Mahabang panahon sa pagpaplano
14. Upang matalo ang mga sundalo ng Midianita kailangan gumamit ang Diyos? a. 32,000 sundalong matapang b. 10,000 matatapang na Israelita c. Maka-Diyos na plano at 300 kalalakihan d. Di-pangkaraniwang apoy mula sa langit
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Pasalamatan ang Diyos sa mga tagumpay at hingin sa Kanya na ipakita sa iyo kung paano mo Siya paglilingkuran ng matapat. Hingin sa kanya na maging katulad ka ng kakaunting matatapat na sundalo ni Gideon na “tumayo, ang bawat
isa sa kanyang posisyon.”
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Habang tinitingnan mo ang pangunahing kahulugan ng balahibo ng tupa na ginamit ni
Gideon, ano ang pagkakaiba nang sinusubok tayo ng Diyos at sa pagsubok natin sa Diyos, at kung inilalagay natin Siya sa pagsubok?
2. Iugnay at gamitin ang walang takot na plano sa paggapi sa mga Midianita at ang pagbawas
na ginawa ni Gideon sa kanyang sundalo mula sa 32,000 na naging 300 na lamang na wala pa sa isang porsyento nang bilang mula sa unang bilang.
3. Gamitin ang kuwento, atin bang pag-aaksayahan ng panahon sa ministeryo ang karamihan na
walang malasakit o yung mga tumototoo na kakaunti lang? Bakit? 4. Paano natin magagamit ang katotohanan na ang 300 ay nagtagumpay “tumayo ang bawat isa
sa kanya-kanyang lugar” sa iglesia o pangkat ng ministeryo sa kasalukuyan? 5. Bakit inutusan ng Diyos si Gideon na wasakin ang ang rebultong idolo ng kanyang ama?
6. Gaano karami ang tagumpay sa labanan sa mga Midianita ang di-pangkaraniwan sa
matapang at walang takot na pananampalataya ni Gideon at nang 300 kalalakihan?
7. Bakit pinili ng Diyos ang isang tao mula sa pinaka mahina at kakaunting angkan upang
pangunahan ang anak ni Israel sa dakilang tagumpay?
Kuwentong-Pag-ibig ng Pagtubos
Kabanata 5 Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 31
Layunin: Upang maunawaan paano minahal at tinubos ng Diyos ang Kanyang bayan mula sa kuwento ni Ruth. “Ngunit sinabi ni Ruth, “Huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan, o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo! Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta; kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan; ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang
iyong Diyos ay aking Diyos.” —Ruth1:16
Ang aklat ni Ruth ay magandang kuwento ng pag-ibig na nangyari sa panahon ng Mga Hukom. Ito ay kuwento ng pag-ibig na sinasalamin ang kaligtasan at ang ating relasyon sa Panginoong Jesu-Cristo. Ang Kasulatan sa Luma at Bagong Tipan ay sinasabi sa atin na tayo ay naging katipan sa Kanya bilang babaeng ikakasal sa kanyang katipan. Ipinapakita ng aklat ng Ruth ang relasyong ito bilang “Kuwento nang Pag-ibig ng Pagtubos.” Si Ruth ay hindi Hebreo, ngunit pagkatapos mamatay ng kanyang Hebreong asawa, pinili niya na maging katulad ng kanyang biyenan na lahing Hebreo. Ang kanyang pangako kay Naomi, sa mga Hebreo, at sa Diyos ay isang pambihirang larawan ng katapatan. Sa kanyang kuwento, makikita natin gaano kamahal ng Diyos ang mga tao na hindi bahagi ng Kanyang pamilya at paano ang Kanyang biyaya ay nagagamit sa mga nagmamahal sa Kanya. Mula sa batas ng “Manunubos na Kamag-anak,” malalaman natin na tinutubos ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya at ibinibilang sa Kanyang walang hanggang pamilya.
1. Tama o Mali? Ang panahon ng mga hukom ay ibinibilang na pinakamababang espirituwal, kultura, intelektuwal, at lipunan ng mga Hebreo sa kanilang kasaysayan.
2. Tama o Mali? Ang kuwento ng pag-ibig ay katanggap-tanggap na isama sa Biblia. 3. Tama o Mali? Ang aklat ng Ruth ay higit pa sa kuwento ng pag-ibig. Ito ay alegorya din na
nagtuturo sa atin ng katotohanang espirituwal.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Paano karaniwang inilalarawan ng Kasulatan ang relasyon ng Diyos sa Kanyang bayan? a. Bilang panginoon ng kanyang mga alipin b. Bilang guro ng kanyang mga estudyante c. Bilang kasintahang lalaki sa kanyang magiging asawa d. Bilang heneral sa kanyang mga sundalo
5. Ano ang inilalarawan ng aklat ng Ruth? a. Pagkabihag b. Pagtubos c. Pagsuway d. Pagkabanal
6. Anong bansa galing si Ruth? a. Moab b. Ehipto c. Midian d. Israel
7. Anong ugali ang ipinakita ni Ruth noong pumunta siya sa Betlehem kasama ni Naomi a. Nag-aatubili siyang pumunta. b. Sinubukan niyang manirahan sa Betlehem nang iilang buwan. c. Nais lamang niyang lumayo sa Moab. d. Nangakong magiging tapat siya sa mga Hebreo at sa kanilang paniniwala.
8. Sino ang sinisi ni Naomi sa lahat nga kanyang problema? a. Ruth b. Sarili c. Diyos d. Boaz
9. Ano ang ginagawa ng Diyos sa mga alibughang anak? (Piliin lahat ng akma)
a. Hinayaan niyang magdusa dulot ng kanilang mga maling desisyon. b. Tinatalikuran sila. c. Ginagawa Niya ang lahat upang maging maayos sila. d. Tinatanggap sila kapag nanumbalik.
10. Paano naapektuhan si Ruth sa mga kautusan ng Diyos? a. Naranasan niya ang paghatol dahil sa mga iyon. b. Naranasan niya ang biyaya dahil sa mga iyon. c. Hindi niya kailangang sundin ang mga iyon dahil hindi naman siya Hebreo. d. Hindi na siya kasama sa kautusan ng Israel.
11. Ano ang magagawa ng manunubos na kamag-anak sa isang nabalong babae? a. Binayaran lahat ng mga utang niya at pinakasalan siya. b. Binayaran lahat ng mga utang niya at pagkatapos pinaalis na siya. c. Pinakasalan siya pagkatapos mabayaran ng balong babae ang kanyan utang. d. Pumayag siya na hahanap siya ng magiging asawa niya.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Pasalamatan ang Diyos sa kanyang biyaya at pagtanggap, at purihin Siya sa kanyang awa. Hingin sa Kanya na tulungan kang maintindihan ng malalim ang Kanyang pagmamahal.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Ang magandang titulo ba sa unang kabanata ng Ruth ay inilalarawan ang alibughang ama,
ang alibughang ina, o ang alibughang pamilya? Bakit? 2. Ang Josue, Mga Hukom, Ruth ay mga libro sa kasaysayan at alegorya. Ano ang alegoryang
tema ng aklat ng Ruth? 3. Sa paanong paraan ang pangakong binitawan ni Ruth kay Naomi (Ruth1:16) ay nagpapakita
na siya ay naging mananampalataya na noong naroon pa siya sa Moab? 4. Anong pag-asa ang dala ni Ruth noong bumalik siya sa Betlehem kasama si Naomi? 5. Paano nalaman ni Ruth kung paano sumunod sa likod ng mga nag-aani sa bukid gayong siya
ay Hentil?
6. Bakit lubos na natuwa si Naomi noong bumalik si Ruth galing sa pamumulot sa bukid ni Boaz?
7. Dahil sa ang anak nitong mag-asawa ay kasama sa linya ng Mesias, ang katotohanang siya ay
namumulot sa bukid ni Boas ay isa bang kapalaran, biglaang kaguluhan, pagkakataon, o ito ay niloob ng Diyos? Ipaliwanag.
Pag-ibig sa Unang Tingin
Kabanata 6 Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 32
Layunin: Upang maunawaan natin ang ating tungkulin sa pagtubos. “Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa, at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon , ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ikaw ay nanganlong.”
—Ruth 2:12 Sapagkat, “Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.”
—Roma 10:13
Ang aklat ng Ruth ay isang malalim na alegorya na naglalarawan ng pagtubos. Ibig sabihin ng tubusin ay “bilhin pabalik sa may-ari” at “dalhin pabalik.” Tinubos ni Boas si Ruth sa dalawang paraan. Una, binili siya pabalik noong binayaran niya lahat ng kanyang utang. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng relasyon kung saan naibalik siyang muli sa pamilya ng Diyos. Ang makikita natin kay Ruth ay “Pagsintang Baligtad.” Karaniwan sa mga kultura, ang lalaki ang pumipili at nagde-desisyon upang pakasalan ang babae. Ang kautusan ng mga Hudyo na ginamit dito sa napakagandang kuwento ng pag-ibig ay nagsasabi na dapat si Ruth ang magpahiwatig kay Boaz at ipaalam kay Boaz na siya ang magiging tagapagtubos. Parehong totoo ito sa ating pagkatubos. Ang dapat lang na gawin ni Boaz ay ipakita kay Ruth na mahal niya si Ruth at handa niyang tubusin si Ruth. Ngunit kailangang magdesisyon si Ruth na gusto niya si Boaz na maging manunubos. Sa gayon ding paraan, kinakailangang magdesisyon tayo na gusto natin si Jesus bilang ating manunubos—upang bilhin tayong pabalik sa pamamagitan ng krus at dalhin pabalik sa pamilya ng Diyos.
1. Tama o Mali? Si Ruth ay ninuno ni Jesus. 2. Tama o Mali? Nag-gaatubili si Boaz na magpakita ng kagandahan loob kay Ruth. 3. Tama o Mali? Sa pagtubos, mayroon tayong dapat paniwalaan at dapat tanggapin.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Ano ang ginawa ni Ruth noong makarating siya sa Betlehen? (piliin lahat ng akma) a. Nagtrabaho siya kaagad upang alagaan ang kanyang biyenan at kanyang sarili. b. Nagsimula siyang magreklamo at sisihin ang Diyos sa lahat ng kanyang mga
problema. c. Nagkaroon siya ng pag-asa sa Diyos at sa Kanyang pagtubos. d. Nagsimula siyang humingi ng limos.
5. Bakit mahalaga sa isang lalaki na pakasalan ang naiwang balong babae ng kanyang kamag- anak?
a. Tinutupad nito ang kautusan sa Deuteronomio upang mapanatili ang lahi ng pamilya.
b. Itatakwil sa lipunan kung mananatili siyang balong babae. c. Dahil wala isa man ang nais magpakasal sa kanya. d. Dahil itinuturing siyang pag-aari ng pamilya.
6. Bakit binigyan in Boaz ng pagkakataon ang isang kamag-anak upang pakasalan si Ruth bago siya?
a. Dahil ayaw naman talaga niyang pakasalan si Ruth. b. Upang mapanatili niya ang kanyang ari-arian sa kanyang sarili. c. Dahil labag sa kautusan ang mag-pakasal sa isang Moabita. d. Dahil pinaka-malapit na kamag-anak ang siyang may karapatang magpakasal sa
kanya kung gusto niya.
7. Bakit ayaw ng isang kamag-anak na lalaki na pakasalan si Ruth? a. Lubha na siyang matanda para sa kanya. b. Mayroon na siyang asawa. c. Ayaw niyang tubusin si Ruth at magkaroon ng kahati sa kanyang ari-arian. d. Hindi siya maganda.
8. Paano tinubos ni Boas pabalik si Ruth at dinala siya pabalik? a. Binayaran ang kanyang ama ng dote at pinatayuan siya ng bahay. b. Binigyan siya ng trabaho at matutuluyan. c. Binayaran lahat ng utang niya at pinakasalan siya. d. Binili siya bilang alipin.
9. Paano tayo binili pabalik ni Jesus at dinala pabalik? a. Binibigyan tayo lahat ng perang kailangan natin at binibigyan tayo ng malaking
bahay. b. Binayaran ang halaga ng ating pagkaka-utang sa kasalanan at naninirahan Siya sa
ating mga puso. c. Ginagawa tayong karapat-dapat sa kaligtasan at dadalhin tayo sa langit kung tayo
ay mabait. d. Ginagawa tayong alipin at inuutusan na mabuhay sa mahirap na lugar.
10. Paano naging larawan si Ruth nang bawat isa sa atin? a. Lahat tayo ay dayuhan sa espirituwal na nangangailangan ng biyaya at pag-ibig
ng Diyos. b. Dapat nating hayaan ang babae na dumiga sa lalaki. c. Tayong lahat ay mabait sa ating mga biyenan. d. Tayong lahat ay dapat iwanan ang bayang sinilangan.
11. Paano naging “pagsintang baligtad” ang kuwento ni Ruth? a. Kailangan pakasalan niya ang isang mas mababa ang katayuan kaysa sa kanya. b. Kung gaano katagal na kilala si Boaz, lalong lumiliit ang pag-ibig niya sa kanya. c. Nangyari bago pa ibinigay ng Diyos ang kautusan tungkol sa kasalan. d. Para sa kanyang katubusan, kailangan siyang magpahayag sa lalaki.
12. Paano naging katulad ni Jesus si Boaz? a. Tutubusin lamang niya tayo kung kailangan. b. Nagtangka siyang kumuha ng iba para iligtas tayo. c. Pinabayaan niya tayo na kainin ang mga natira sa ani. d. Ipinakita Niya na mahal tayo ni Jesus at naghihintay sa atin na tanggapin Siya
bilang manunubos.
13. Paano naging magandang larawan ng iglesia si Naomi? a. Nagpakita siya ng utang na loob at biyaya mula sa umpisa hanggang sa huli. b. Wala siyang ginawa kahit anong trabaho. c. Sinasabi niya kay Ruth paano matubos. d. Lagi siyang inuusig sa kanyang paniniwala.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Pasalamatan ang Diyos sa kanyang pag-ibig, ang kuwentong pag-ibig ng pagtubos, at sa kaalaman na tinubos Ka niya na walang iba kundi sa pag-ibig, biyaya, at awa. Hingin sa Kanya na mas maging malapit ang iyong relasyon sa Kanya at hingin kung kanino mo maaaring ibahagi ang kuwento ng pagtubos.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Dito sa alegoryang “Kuwento ng Pag-ibig ng Pagtubos” ilarawan kung paano kumakatawan
si Boaz bilang Tagapag-tubos, si Ruth bilang tinubos, at si Naomi bilang iglesia? 2. Dito sa “Pagsintang Baligtad,” paano ang katotohanan na si Ruth ang kailangang
magpahayag kay Boaz nagagamit sa alegorya ng ating katubusan? 3. Sa paanong paraan magagamit natin sa ating pag-aasawa ang katotohanang hindi itinuloy ni
Boaz ang kasalan hanggat hindi naging legal ito sa mga matatanda?? 4. Paano ang katotohanan na binili ni Boaz pabalik si Ruth sa pamamagitan ng pagbayad sa
lahat ng mga utang niya at ibinalik muli siya sa pamamagitan ng pagpapakasal na naglalarawan ng Ebanghelyo ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesu-Cristo para sa ating katubusan?
5. Paano inilalarawan ng magandang kuwento nang pag-ibig na ito ang konsepto ng biyaya at
katubusan?
6. Noong makilala ni Ruth si Boaz at nagbigay ng labis-labis na atensiyon si Boaz sa kanya,
tinanong ni Ruth, “Bakit ako nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin?” Ilang pagkakataon siyang tumanggap ng biyaya ng Diyos?
7. Hiningi ni Ruth kay Boaz na maging manunubos siya, hiningi mo na ba kay Cristong
nabuhay muli na maging manunubos mo Siya?
Ang Kaharian ng Diyos
Kabanata 7 Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 33
Layunin: Upang ipakilala at maunawaan ang mga aklat ng kasaysayan na naglalarawan ng kaharian ng Diyos.
“Ngunit hindi minabuti ni Samuel nang kanilang sabihin, “Bigyan mo kami ng isang hari upang mamahala sa amin.” At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon . Sinabi ng Panginoon kay Samuel, “Pakinggan mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang
sinasabi sa iyo; sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako bilang hari nila.”
—1 Samuel 8:6-7 Ang mga sumusunod na anim na libro ay isinasaad ang kasaysayan ng mga hari ng Israel at sinisimulang ilarawan ang kaharian ng Diyos. Tinutulungan tayo ng mga aklat na ito upang maunawaan ang konsepto nang kaharian ng Diyos sa Bagong Tipan, lalo sa mga katuruan ni Jesus. Kung minsan ay nakakalito ang mga Librong Kasaysayang Panitikan ng Kaharian, ngunit mayroong pitong pangunahing katotohanan sa kasaysayan ng Hebreo na makakatulong upang maunawaan natin ang mga ito:
1. Ang nagkakaisang kaharian (sa pamumuno ni Saul, David, at Solomon) 2. Ang nahating kaharian 3. Ang pagkabihag sa Asiria ng Hilagang Kaharian: Israel 4. Ang pagkalipol ng Hilagang Kaharian 5. Ang pagkabihag sa Babilonia ng Timogang Kaharian: Juda 6. Ang pagsakop ng Persia sa Babilonia 7. Ang pagbabalik ng mga Judio mula sa pagkabihag sa Babilonia (Persia)
Sa Lumang Tipan, ang kaharian ng Diyos ay literal. Ito ay makasaysayan at heograpikal na lugar kung saan ang Diyos ang pinaka pinuno, na ang Diyos mismo ang may nais na Siya lamang ang maging pinuno sa iisang bayan, sa iisang lugar, at iisang panahon sa kasaysayan. Gayunpaman, tinanggihan ng bayan ng Diyos na Siya ang kanilang magiging hari manapa’y huminingi ng makataong hari, nakamit nila ang kanilang inaasam. Malagim lamang ang naging dulot nito.
1. Tama o Mali? Ang mga aklat ng Samuel, Mga Hari, Cronica ay kilala bilang mga koleksiyon ng alegorya at mga tula.
2. Tama o Mali? Sa Lumang Tipan ang kaharian ng Diyos ay simbolo lamang, hindi ito totoong
kaharian. 3. Tama o Mali? Ang nakaraan ay hindi mahalaga, at ang pag-aaral sa kasaysayan ng Hebreo ay
nakakainip at walang halaga sa atin ngayon.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Ano ano itinuro ni Jesus na dapat nating gawing una sa ating buhay? a. Ating trabaho b. Ating pamilya c. Ating mga kaibigan d. Ang kaharian ng Diyos
5. Basahin ang Juan 3:3. Ayon kay Jesus, sino ang maaring makakita ng kaharian ng Diyos?
a. Sinumang naghahap dito b. Yun lamang ipinanganak na muli c. Mga saserdote lamang d. Si Jesus lamang
6. Ano ang nais ng Diyos sa gobyerno ng Israel? a. Pamahalahan Niya mismo ang Israel sa pamamagitan ng propeta-saserdote b. Bigyan sila ng hari mula pa sa simula c. Gawin silang unang demokrasya sa mundo d. Gawin silang pinaka mayamang bansa sa mundo
Sumagot sa kanya si Jesus, “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ‘Malibang ang isang tao’y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos”
—Juan 3:3
7. Sino ang huling propeta-saserdote na nanguna sa bansang Israel bago sila nagkaroon ng hari? a. Saul b. Moses c. Samuel d. David
8. Noong tanggihan ng Israel si Samuel, sino talaga ang tinanggihan nila? a. Lahat ng saserdote b. Lahat ng propeta c. Lahat ng hukom d. Ang Diyos Mismo
9. Ano ang naging ugali ni Saul, ang unang hari ng Israel?
a. Mabuti at tapat b. Mahina at takot c. Suwail at di naing matapat d. Pantas at mapagbigay
10. Ano ang naging ugali ni David, ang pangalawang hari ng Israel? a. Galit at hindi matino ang isip b. Tapat at masunurin c. Mapait ang kalooban at seloso d. Mahina at takot
11. Anonga nangyari sa kaharian ng Israel pagkatapos ni David at Solomon? (piliin lahat ng akma)
a. Ito ay nahati.. b. Ito ay lumago at umunlad. c. Ito ay nasakop at dinala sa pagkabihag. d. Ito ay nanatili pareho. e. Ito ay dinala sa pagkabihag at lubhang nagdusa.
12. Paano magiging bahagi ng kaharian ng Diyos ang isang tao? a. Mabuhay ng perpektong buhay b. Magpasakop sa Diyos na bilang Hari ayon sa kanyang mga tuntunin c. Manirahan sa Israel d. Dumalo sa iglesia hanggat maari
13. Ano ang kaugnayan ng mga aklat ng Lumang Tipan sa Bagong Tipan? a. Walang kaugnayan ang bawat isa. b. Pinalitan ng kaharian sa Bagong Tipan ang kaharian sa Lumang Tipan. c. Tinuturuan tayo ng Lumang Tipan tungkol sa kaharian ng Diyos. d. Magkapareho ang kaharian sa dalawang tipan.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pasalamatan ang Diyos sa pagkakataon na maging bahagi ng Kanyang kaharian ng walang hanggan. Hingin sa kanya na alisin ang mga hadlang upang Siya ang mamuno sa iyong buhay. Hingin sa kanya na tulungan ka na hanapin Siya at ang Kanyang kaharian muna.
At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano silang lumalaki; hindi sila gumgawa o humahabi man. Gaunma’y sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan, O kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa, na nagsasabing, ‘ Ano ang aming kakainin? O, ‘Ano ang aming iinumin?’ o, ‘Ano ang aming isusuot?’ Sapagkat hinahanap ng mga Hentil ang lahat ng mga bagay na ito; at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya’t huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para sa ngayon ang kabalisahan sa araw na ito.
—Mateo 6:28-34
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Ano ang plano ng Diyos sa gobyerno at pamumuno sa Kanyang bayan? 2. Paano kumakatawan si Samuel bilang pinuno na pinili ng Diyos para sa gobyernong
Kanyang nais? 3. Sa paanong paraan si David ay naging isang tamang pinuno na nais ng Diyos para sa
Kanyang bayan, at sa paanong paraan naman si Saul at Solomon ay naging pinuno na hindi tama sa harapan ng Diyos para sa kanyang bayan?
4. Bakit binigyan tayo ng Diyos ng anim na libro na Kanyang kinasihan at mga aklat na
nagtuturo sa atin tungkol sa kaharian ng Diyos? 5. Paano ang katuruan na ito ay nauugnay sa Bagong Tipan, lalo na ang katuruan ni Jesus
tungkol sa kaharian ng Diyos? (tingnan ang Marcos 1:14-15; Juan 3:3-5, at Mateo 6:28-34)
6. Anong halaga ang inilagay ni Jesus sa Kaharian ng Diyos noong itinuro niya na ang makita at
ang pagpasok sa Kaharian ng Diyos ay siyang layunin ng bagong kapanganakan, at dapat hanapin muna natin ang Kaharian ng Diyos?
7. Paano nauugnay sa iyo mismo ang lahat ng katuruan sa Kaharian ng Diyos?
Pinakinggan ng Diyos
Kabanata 8 Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 34
Layunin: Upang maunawaan ang mga babala at halimbawa na napapaloob sa 1 at 2 Samuel.
“Kung kayo'y matatakot sa Panginoon , maglilingkod sa kanya, makikinig sa kanyang tinig, at hindi maghihimagsik laban sa utos ng Panginoon , at kung kayo at ang hari na naghahari sa inyo ay magiging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos, ito ay
magiging mabuti. Ngunit kung hindi ninyo papakinggan ang tinig ng Panginoon , kundi maghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon , ay magiging laban sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya ng sa inyong mga ninuno.”
—1 Samuel 12:14-15 Ipinapahayag sa atin ng aklat ng Samuel ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng maikling talambuhay ng tatlong tao. Ang unang walong kabanata sa 1 Samuel ay nagbibigay ng positibong halimbawa na dapat sundin sa buhay at pangunguna ni propeta Samuel. Sa kabanatang 9 hanggang 15 ay patungkol kay Saul, ang unang hari ng Israel, kung saan ang buhay niya ay nagsisilbing babala sa mga maling pagpili sa buhay, pagtalikod sa Panginoon, at buhay na maka-sarili. Sa simula ng 1 Samuel 16 at pasulong hanggang sa katapusan ng 2 Samuel (30 kabanata sa kabubuan), ang pangunahing tauhan ay si David. Si David ang siyang pinaka mabuting Hari sa lahat, at kung huhusgahin ito mula sa dami ng lugar sa Biblia na ibinigay ng Banal na Espiritu sa kanyang kuwento, siya ang isa sa pinaka importanteng tauhan sa Biblia.
1. Tama o Mali? Ang mga kuwento sa mga aklat ng kasaysayan sa Lumang Tipan ay mga paglalarawan lamang at ang mga ito ay hindi tunay.
2. Tama o Mali? Ang mga aklat ng 1 at 2 Samuel, 1 at 2 Mga Hari, at 1 at 2 Cronico ay hindi
dating hinati ang mga ito sa anim. 3. Tama o Mali? Ang tatlong pangunahing tauhan sa mga aklat ng Samuel ay si Samuel, Saul at
David.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Basahin ang 1 Corinto 10:11. Ano ang dapat nating tingnan sa mga panitikan sa Lumang Tipan?
a. Mga Kawili-wiling kuwento
b. Mga siyentipikong prinsipyo
c. Mga halimbawa at babala
d. Mga aral sa Pulitiko
5. Isulat sa blankong linya katapat ng tauhan kung ito ay nagsisilbing halimbawa o babala? a. Samuel ___________ b. Saul ___________ c. David ___________
6. Anong antas ang mailalagay kay David kumpara sa ibang mga hari ng Israel? a. Siya ang pinaka masamang hari sa Israel. b. Siya ang pinaka mabuting hari sa Israel. c. Siya ay nasa gitna lamang. d. Ang kanyang paghahari ay masyadong maikli upang masukat ang kanyang antas.
7. Anong aklat sa Biblia na halos kalahati nito ay naisulat ni David? a. 1 Samuel b. 2 Samuel c. Cronico d. Mga Awit
8. Ano ang ibig sabihin ng pangalang Samuel? a. Minahal ng Diyos b. Pinakinggan ng Diyos c. Bulaang Propeta d. Pinagmamalaki ng Kaharian
9. Ano ang nagawa ni Samuel sa kanyang buhay? (piliin lahat ng akma)
a. Mayroong siyang bahagi sa pag-papaalis ng saserdote sa Israel. b. Nasakop niya ang Filisteo.
Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa, at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon.
—1 Corinto 10:11
c. Pinahiran ng langis ang unang hari ng Israel. d. Inalis niya ang unang hari ng Israel. e. Siya ang unang naging hari ng Israel. f. Gumawa siya ng templo para sa Panginoon. g. Pinahiran ng langis ang pinaka dakilang hari ng Israel.
10. Ano ang ginawa ni Saul noong sinabi ni Samuel sa kanya na siya ang unang magiging hari? (piliiin ang lahat ng akma)
a. Nagmalaki siya. b. Nagpakumbaba siya. c. Hindi niya lubos mapaniwalaan ito. d. Nagpunyagi siya at sinabi sa bawat isa na sumunod sa kanya o sila ay
mapaparusahan.
11. Bakit inisip ng marami na si Saul ay magiging mabuting hari? a. Napakarunong niya. b. Magaling siyang pulitiko. c. Siya ay matangkad at makisig na lalaki. d. Siya ay lubos na matapat at masunurin.
12. Ano ang mga plano ng Diyos kay Saul? a. Upang Mapanatili ang kanyang kaharian magpakailanman b. Upang patunayan sa Israel na ang lahat ng hari ay masama c. Upang mapalitan siya ni David sa lalong madaling panahon d. Upang gawin siyang pinaka dakilang propeta sa sa Israel
13. Ano ang susi upang makatanggap ng katubusan? a. Sumunod b. Maniwala c. Maglingkod d. Sakripisyo
14. Ano ang susi upang makatanggap ng pagpapahid ng langis ng Espiritu? a. Sumunod b. Maniwala c. Maglingkod d. Sakripisyo
15. Inalis ang kaharian kay Saul dahil sa _____________________. a. Nagmalaki siya. b. Hindi siya mabuting pinuno. c. Sinuway niya ang Diyos ng dalawang beses. d. Nagalay siya ng maling sakripisyo.
“At sinabi ni Samuel, “Ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon ? Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki.”
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Pasalamatan ang Diyos sa kanyang katapatan sa iyo kay Jesu-Cristo. Hingin sa Kanya ang tulong na maging lubos kang masunurin sa bawat bahagi ng buhay mo.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Ano ang tatlong paraan na maaaring gamitin sa buhay at ministeryo mula sa kahulugan ng
pangalang Samuel (“pinakinggan ng Diyos”), nang dakilang lider na ito? 2. Sa patuloy nating pag-aaral sa kasaysayan ng Hebreo, magbigay ng dalawang tuntunin na
sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 10:11 na dapat hanapin? 3. Paano nauugnay ang panuntunang ito sa mga tauhan na si Samuel, Saul at David? 4. Bakit naging seryoso ang Diyos sa pamamagitan ni Samuel sa pagsuway ni Saul? 5. Ano ang mga dahilan kung bakit iniisip mo ang nauunang larawang espirituwal ni Saul ay
nagpapakita na posible siyang maging dakilang pinuno?
6. Ang ibig bang sabihin nito ay maaari pa rin tayong magkaroon ng mga dakilang potensyal na nawala at nasayang dahil sa pagsuway sa Diyos? Ipaliwanag.
7. Anong konsepto ang susi sa pagpahid ng langis ng Banal na Espiritu sa buhay ng
mananampalataya? (Tingnan ang Gawa 5:32; Juan 14:15,16; 22-24)
Pagsunod ng Isang Pinahiran
Kabanata 9 Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 35
Layunin: Upang maunawaan ang pangunahing pagkakaiba ng buhay ni Saul at ni David. “Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso.”
—1 Samuel 16:7 Ang pagsuway ni Saul ay nagdulot sa Diyos na alisin siya sa Kanyang presensiya at alisin ang Kanyang Banal na Espiritu sa kanya. Noong nangyari iyon, ang buhay ni Saul ay naging bansag na kahulugang sa ating kultura na matatawag nating paghihiwalay ng personalidad. Ang buhay ni David ay kabaligtaran ng buhay ni Saul. Ang pangunahing katangian ng buhay ni David ay pagsunod—siya ay isang lalaking naayon sa puso ng Panginoon at gagawin ang Kanyang kalooban. Kung saan ang buhay ni Saul ay naghiwalay dahil hiniwalay niya ang kanyang sarili sa Diyos, pinagtagni-tagni naman ng Diyos ang buhay ni David dahil itinuon ni David ang kanyang sarili sa pagsunod sa Diyos ngunit si Saul ay sa pagsuway. Si David ay pastol, musikero, mandirigma, pinuno, at kaibigan. Pinaka mahalaga sa lahat, siya ay inilarawan na lalaking ayon sa puso ng Diyos.
1. Tama o Mali? Mahalaga sa Diyos kung ano ang panlabas nating anyo tulad ng pagbibigay niya ng halaga sa kadalisayan ng ating puso.
2. Tama o Mali? Kaagad naging hari si David pagkatapos siyang pahiran ng langis ni Samuel.
3. Tama o Mali? Gumugol ng taon ang Diyos upang maihanda si David sa pagiging hari.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Alin sa mga sumusunod na mga salita ang naglalarawan kay David? (piliin lahat ng akma) a. Maka-Diyos b. Mahina c. Musikero d. Masunurin e. Malakas at matapang f. Makisig na lalaki g. Nag-aatubili h. Takot i. Makabayani
5. Alin sa mga sumusunod na mga salita ang naglalarawan kay Saul? (piliin lahat ng akma) a. Maka-diyos b. Nag-iisip na may gagawing masama ang ibang tao sa kanya c. Matapat d. Malakas e. Mahina f. Seloso g. Suwail h. Musikero
6. Bakit kinalaban ni David si Goliath? a. Naisip niya na mas malakas siya kay Goliath. b. Inisip niya na susuko si Goliath. c. Nais niyang tumaas ang kanyang ranggo. d. Galit na galit siya pangungutya nila sa Diyos at sa Kanyang bayan.
7. Ano ang kalooban ng mga tao ni David sa kanya? a. Sila ay lubos na matapat. b. Masama ang loob nila sa kanya. c. Mas gusto nila si Saul kaysa sa kanya. d. Takot sila sa kanya.
8. Paano isinalarawan ang relasyon ni David kay Jonathan? a. Imoral b. Magkalaban c. Isang magandang pagkakaibigan d. Bilang ama sa anak
9. Bakit nagsilbing takas si David kay Haring Saul? a. Hiningi ni Jonathan na patayin si David. b. Nagkasala si David kay Saul kaya kailangan siyang tumakas. c. Nais ni Saul na gawing hari si David, ngunit ayaw ni David. d. Naging sobra ang pagka-seloso ni Saul dahil pinili ng Diyos si David.
10. Ano ang isinulat ni David noong naging takas siya? a. Ang aklat ng Ruth b. Ang kanyang talambuhay c. Karamihan sa Mga Awit d. Liham sa mga sumusuporta kay Saul
11. Ano ang ginamit ng Diyos upang ihanda si David sa pagiging hari? (piliin lahat ng akma) a. Siya ang pinaka-bata sa magkakapatid, pinakabunso. b. Mayroon siyang pinaka-nakakainip na trabaho, ang bantayan ang mga tupa. c. Hiningi sa kanya na mamuno ng mga sundalo upang talunin ang higante. d. Nakakuha siya na magtrabaho bilang musikero sa palasyo ng hari.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Hingin sa Diyos na bigyan ka ng puso tulad ni David. Pasalamatan Siya sa paghahanap sa iyo upang makilala at mahalin mo Siya.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Magbigay ng pagkakaiba kung paano nakita ng mga tao si Saul at kung paano nakita ng
Diyos si David sa pamamagitan ni Samuel (1 Samuel 16:7). Ikumpara ito sa tinatawag ni Santiago na pagtatanggi o kumakampi sa paborito (Santiago 2:1-9)
2. Ano ang nakita ng Diyos pagtingin niya sa puso ni David? 3. Binabase mo ba ang pagsusuri sa mga tao sa panlabas na anyo o sa paniniwala mo kung ano
ang nasa loob ng kanilang puso? Ipaliwanag 4. Ilarawan ang katangian at disenyo ng liderato ni David kung bakit angkop siya na maging
pinaka mahusay na hari ng Israel magpakailan man? 5. Noong kinalaban ni David si Goliath, ano ang nag-udyok sa kanya, at saan nanggaling ang
kanyang tapang ng kanyang loob bilang batang binatilyo, na makakapatay ng 9 na talampakang taas na higante?
6. Saan matatagpuan karamihan ang sinulat ni David? Ano ang sinasabi ng mga ito tungkol sa kung sino/ano si David?
7. Kung titingnan mo ang paghihiwalay ng personalidad ni Saul at ang pagkabuo ng
personalidad ni David, bakit nagalit si Saul kay David ng gayon na lamang, at ano ang sinasabi sa atin tungkol sa katangian ni David noong tanggihan niyang patayin si Saul?
Paano Mabigo Nang Matagumpay
Kabanata 10 Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 36
Layunin: Upang matuto sa mga pagkakamali ni David sa pagnanais niya, pag-amin niya, pagtalikod niya, at kapatawaran niya.
Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo, at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan; aking sinabi, “Ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon ;” at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan.
—Mga Awit 32:5 Pagsunod ang kailangan upang maranasan ang kapangyarihan ng Banal na Espritu. Karamihan sa buhay ni David ay halimbawa ng nagniningning na katotohanan. Ngunit alam din ni David na ang pagpapala ng Diyos ay hindi ibinigay dahil sa kanyang mga nagawa. Ibinigay ito dahil sa biyaya ng Diyos. Sa isang panahon ng buhay ni David ay nagkasala siya ng pangangalunya at pagpatay; at sa buong isang taon sinubukan niyang itago ang kanyang kasalanan. Ang kasalanan niya ay nagpapakita sa atin na kahit ang mga maka-diyos na tao ay maaring bumigay sa tukso kung hindi sila maingat. Nagdulot ng pisikal na karamdaman ang pagkakasala ni David. Kalaunan, noong binagabag na siya ng kanyang kasalanan, siya ay nagbalik sa Panginoon. Gayunpaman, may katuturan kung saan ang kadakilaan ni David ay nabigyan ng diin kung paano siya tumugon sa kanyang pagkabigo at naging dulot ng kanyang kasalanan. Kapag tayo ay nabigo, ang mahalagang bagay ay ano ang gagawin natin sa ating kabiguan—paano tayo tutugon dito. Ganunpaman sa puntong ito sa buhay ni David, kahit sa kanyang pagkakasala, naging dakilang halimbawa pa rin Siya sa Biblia para sa atin.
1. Tama o Mali? Si Saul ay magandang halimbawa ng “pinahiran sa pagsaway.” 2. Tama o Mali? Ang “pinahiran sa pagsaway” maaaring magtagal ng di alam, maaring habang
buhay. 3. Tama o Mali? Si David ay magandang halimbawa ng “pinahiran sa pagsunod.”
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Ano ang pinaka nais gawin ni David para sa Diyos? a. Sumakop pa ng maraming teritoryo b. Magtayo ng bahay para sa Diyos (templo) c. Maging saserdote d. Pagandahin ang ekonomiya ng bansa
5. Paano tumugon si David sa pangako ng Diyos sa kanyang magiging mga apo? a. Pinasalamatan ang Diyos dahil ibinigay ang nararapat para kay David. b. Tinanggihan ito. c. Wala siyang pananampalataya na paniwalaan ito. d. Mababang loob niyang kinilala na ito ay regalong biyaya.
6. Paano nangyari na ang isang lubos na nagmamahal sa Diyos ay lubos na magkakasala ng napaka seryosong kasalanan tulad ng ginawa ni David?
a. Akala niya ay ginagawa niya ang nais ipagawa sa kanya ng Diyos. b. Nakalimutan niya ang kautusan ng Diyos. c. Walang sinumang dakila na di puwedeng di magkasala. Lahat tayo ay may
kahinaan. d. Hindi naman niya minahal ang Diyos sa abot ng kanyang sinabi na gagawin niya.
7. Kailan tayo karaniwang nagiging mahina sa tukso? a. Kapag nasa tuktok tayo ng ating espirituwal na buhay at iniisip natin na di na
tayo magkakasala. b. Kapag may kamalayan tayo kung gaano tayo ka-makasalanan. c. Kapag tinukso tayo ng Diyos higit sa ating makakaya. d. Kapag lahat sa buhay natin ay papunta sa kamalian.
8. Ano ang pagkakasalang ginawa ni David? (piliin lahat ng akma) a. Ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan b. Pagnanakaw c. Pangangalunya d. Walang galang sa magulang e. Mamamatay tao f. Paglabag sa araw ng Sabbath
9. Ano ang kondisyong espirituwal ni David noong taong pinagtakpan niya ang kanyang kasalanan?
a. Mabunga pa rin siya at malapit sa Diyos. b. Tuyot ang kanyang espirituwal at malayo ang kaloban niya sa Diyos. c. Hindi niya napansin ang pagkakaiba. d. Lalo siyang napalapit sa Diyos higit sa nauna at lahat ng panalangin niya ay
sinagot.
10. Ano ang naging tugon ni David noong napagtanto niya kung gaano kaseryoso ang kanyang kasalanan?
a. Nagalit siya kay Nathan na propeta. b. Binayaran niya ang lahat ng nakakaalam ng kanyang kasalanan upang
manahimik. c. Nagpanggap na hindi siya nagkasala. d. Ipinahayag niya ang kanyang kasalanan at nagsisi.
11. Ano ang natutunan natin kay David? a. Siya ay magandang halimbawa para sa atin. b. Siya ay malakas na babala sa atin. c. Siya ay nagsisilbing parehong halimbawa at babala. d. Siya ay hindi halimbawa o babala.
12. Alin sa mga sumusunod ang maayos na hinarap ni David? a. Buhay b. Kamatayan c. Tagumpay d. Pagkabigo e. Lahat ng nasa itaas
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Hingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung mayroong mga kasalanan na pumipigil sa pagdaloy ng pagpapala sa buhay mo. Aminin sa Diyos ang mga pagkakasala na iyong naaalala at pasalamatan siya sa lubos na pagpapatawad Niya. Manalangin sa Kanya na tulungan ka na tumayong matatag laban sa tukso.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Ano ang katotohanan kung gaano ka man kabanal at malapit sa Diyos, ang isang taong tulad
ni David ay maaaring magkasala ng lubos, ano ang itinuturo sa atin tungkol sa tukso at kasalanan? (Basahin 1 Corinto 10:12,13)
2. Ayon sa paraan ng pagtingin ng Diyos sa ating mga kasalanan, alin ang pinaka-masama sa
mga kasalanan ni David, ang kanyang pangangalunya o ang pagpatay sa asawa ni Bathsheba? 3. Sa paanong mga paraan nabigong matagumpay si David? 4. Sa paanong mga paraan hindi nabigong matagumpay si David? 5. Sinulat ni Robert Louis Stevenson: “Ngayon o mamaya ang bawat lalaki ay uupo sa piging
ng kahihinatnan.” Sinasabi ng mga Kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Roma 6:23). Ano ang ilan sa mga naging pinaka masamang kinahinatnan o naging resulta ng mga kasalanan ni David at bakit?
6. Kung hindi pinagtakpan ni David ang kanyang mga kasalanan sa loob ng isang taon, maaari ba ang “piging ng kahihinatnan” niya ay hindi ganon kasama? Sa ibang salita, kung lumapit si David kay propeta Nathan imbis na si Nathan ang lumapit sa kanya, magiging iba ba ang kahihinatnan ng kanyang kasalanan? Ipaliwanag.
7. Paano nalaman ng propeta ang kasalanan ni David na kanyang inakusahan na may
katapangan? Ano ang napansin ni Nathan sa buhay ni David sa loob ng isang taon na pinagtakpan niya ito?
Kagalakan ng Kapatawaran
Kabanata 11 Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 37
Layunin: Upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagsisisi at paano tayo pinapatawad ng Diyos.
“Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.”
—1 Juan 1:9
“Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos; at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko.”
—Mga Awit 51:10
Mauunawaan natin sa mga awit na sinulat ni David sa panahon ng kaguluhan pagkatapos niyang magkasala, ang kanyang kadakilaan, sa kabila ng kanyang pagkabigo sa moral at espirituwal. Naging hari si David sa loob ng 40 taon—16 na taon bago siya nagkasala, at 24 na taon pagkatapos ibalik ng Diyos ang kanyang kaluluwa at ang kaharian. Ngunit ibinalik lamang ng Diyos sa kanya ang mga ito pagkatapos niyang lumakad sa landas ng katuwiran sa pamamagitan ng pag-amin ng kanyang kasalanan, pagtalikod dito, at nangako na susundin ang Panginoon. Tulad ni David, lahat tayo ay may problema sa bagabag ng kasalanan. Ang kalutasan sa ating mga kasalanan ay ang kapatawaran ng Diyos, ngunit upang maranasan ang kapatawaran, tulad ni David, kailangan nating ipahayag na tayo ay nagkasala. Ipinapakita natin na nauunawaan natin at naniniwala tayo sa solusyon ng Diyos sa problema ng ating kasalanan kapag umamin tayo at nag-alay ng sakripisyo ng katuwiran—gawin ang tama—na nagpapahayag ng ating pagsisisi at pagtitiwala sa Panginoon. Kapag sinunod natin ang halimbawa ni David ang pag-amin ng kanyang kasalanan sa Mga Awit 51, sinusunod natin ang daan ng Diyos sa kapatawaran at panunumbalik. Sa gayon ay mararanasan natin ang pagpapala ng kapatawaran, at kung magkagayon ay mawawala ang bagabag ng kasalanan sa atin.
1. Tama o Mali? Si David ay isang maliit na tauhan lamang kaya naman ay hindi naglaan ng maraming lugar ang Biblia sa kanyang buhay.
2. Tama o Mali? Ang mga kasaysayan sa 1 at 2 Samuel ay tumutulong sa atin upang
maunawaan natin ang aklat ng Mga Awit. 3. Tama o Mali? Inilalarawan ng mga awit para sa atin kung ano ang buhay kapag lahat ay
maayos.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Ano ang nangyayari kapag tayo mismo ang pastol ng ating sarili? a. Nakokontrol natin ng mabuit ang ating buhay. b. Lagi natin alam anong direksiyon sa buhay ang ating tatahakin. c. Pinagpapala tayo ng Diyos sa ating pagsasarili. d. Hindi magiging maayos ang buhay natin.
5. Paano tumugon si David sa taong nanungayaw sa kanya? a. Hindi niya pinatigil ang panunungayaw sa kanya dahil inisip niya na karapat-
dapat lamang siyang sumpain. b. Pinatay niya ang taong sumumpa sa kanya. c. Natakot siya sa Diyos. d. Isinumpa niya pabalik ang taong sumumpa sa kanya.
6. Ano ang mangyayari kapag nagpasakop tayo sa disiplina ng Diyos? a. Patuloy Niya tayong papaluin hanggang sa mapahiya at masiraan tayo ng loob. b. Pinanunumbalik Niya ang ating kaluluwa. c. Sinasabi Niya na tumigil na tayo sa pagrereklamo. d. Nawawalan tayo ng katayuan sa paningin ng Diyos.
7. Paano natin alam na pinatawad na tayo? a. Kapag tinanggihan natin na tayo ay may sala. b. Kapag pinatawad tayo ng tao katulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. c. Kapag nakalimutan natin ang ating ginawa. d. Ang sabi ng Biblia, tayo ay pinatawad kapag inamin natin ang ating kasalanan at
nagsisi.
8. Noong hiningi ni David sa Diyos na bigyan siya ng bagong puso, ano ang ibig niyang sabihin?
a. Para bumalik siya sa dati niya gawi bago siya nagkasala b. Para tulungang mabago ang isip niya tungkol sa kasalanan c. Para sa Diyos na lumikha ng panibago na hindi pa nakamtan ni David d. Para maging malusog siyang muli.
9. Ano ang paniniwala ni David tungkol sa panunumbalik?
a. Na siguradong panunumbalikin siya ng Diyos b. Na baka sakaling panumbalikin siya ng Diyos kung hindi na siya magkakasala
muli. c. Na nag-aatubili ang Diyos na panumbalikin siya d. Na pinanunumbalik lamang ng Diyos ang maliliit na kasalanan
10. Ano talaga ang nais ng Diyos kung paano tayo tumugon sa pagkakasala? a. Nais Niya na ialay ang tamang hayop sa sakripisyo. b. Nais Niya na magkaroon tayo ng basag at malungkot na puso. c. Nais Niya na itago natin ang ating kasalanan sa ibang tao. d. Nais Niya na maintindihan natin na hindi tayo nagkasala ng masama tulad ng iba.
11. Ano ang kahulugan ng “ipahayag ang ating kasalanan?” a. Lubos tayong nalungkot dahil nahuli tayo. b. Sinasabi natin na nalulungkot tayo. c. Kailangan tayong mapenitensya at magalay ng sakripisyo. d. Sumasang-ayon tayo sa Diyos at inaamin ang ating kasalanan.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Hingin sa Diyos na bigyan ka niya ng pananaw sa kasalanan tulad ng sa Kanya. Hingin sa Kanya na tulungan ka na makita ang kasalanan katulad ng pagtingin Niya dito at ihayag kaagad ito sa Kanya. Pasalamatan Siya dahil sa Kanyang pagmamahal dinidisiplina ka niya kapag ikaw ay nagkakasala.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Ano ang sinasabi ng Mga Awit 51 tungkol sa pag-papahayag ng kasalanan, at ano ang
sinasabi ng Mga Awit 32 tungkol sa magiging dulot ng pag-papahayag ng kasalanan at ang katayuang espirituwal, emosyonal, sikolohiya, at pisikal na kalusugan ni David bago niya pinahayag ang kanyang kasalanan?
2. Ano ang naranasan ni David sa loob ng isang taon na pinagtakpan niya ang kanyang
kasalanan? (Pinapayo ko na gamitin ang Living Bible Paraphrase ng Mga Awit 32 sa pagsagot mo sa tanong na ito.)
3. Ano ang sinasabi sa atin nito tungkol sa pagtatakip ng ating mga kasalanan at mamuhay na di
pinapahayag ang kasalanan? 4. Sa Mga Awit 51 nanalangin ng literal na Hebreo si David ng pawalang-sala ang sala ko.
Ginamit rin niya ang salitang “inaring ganap.” Paano ipinapakita nito na si David ay propeta? Anong mga aklat sa Bagong Tipan ang nagpapakita sa atin kung ano ang kailangang gawin ng Diyos upang maging posible na mapawalang-sala ang ating kasalanan, o ariing ganap tayo?
5. Paano makakatulong ang dalawang aklat ni Samuel para malaman natin paano binigyan ng
kahulugan ang mga awit ni David?
6. Ipaliwanag ang kahulugan ng pangungusap na ito: “Kapag dinala natin ang bagabag ng
kasalanan natin at kasalanan sa Diyos sa pamamagitan ng pag-papahayag, dapat nating alalahanin ang mga naaalala ng Diyos, at kalimutan ang mga nakalimutan ng Diyos.
7. Nanalangin si David nang dakilang kahilingan, “Lumalang ka sa akin ng isang malinis na
puso, O Diyos; at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko.” (Mga Awit 51:10) Ano ang sinasabi niya sa Diyos at sa atin tungkol sa kanyang sarili, at ano ang tiyak na hinihingi niya talaga sa Diyos na gawin?
Tatlong Katotohanan ng Kasalanan at Tatlong Katotohanan ng Kaligtasan
Kabanata 12
Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 38
Layunin: Upang matutunan pareho ang trahedya ng kasalanan at lunas sa kasalanan. “Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon niya inilayo sa atin ang ating mga pagsuway.”
—Mga Awit:103:12
“Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nagmula kay Cristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.”
—Roma 8:1, 2
Sinasabi sa atin ni David na malulutas ang suliranin natin sa bagabag ng kasalanan kapag inaamin natin sa Diyos ang kanyang panuntunan sa tama at mali, at dahil sa panuntunan na iyon tayo ay nakukumbinsi na makasalanan tayo. Kapag ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, pinanunumbalik ng Diyos ang ating kaluluwa. Yan ang pinaka importanteng gamit para sa atin mula sa kuwento ng kasalanan ni David. Maaari nating matutunan ang tatlong katotohanan tungkol sa kasalanan sa buhay ni David. Una, mayroon kakila-kilabot na kahihinatnan ang kasalanan. Laging may kahihinatnan ang kasalanan, ngayon at sa mga darating na panahon. Pangalawa, mayroong dakilang kapangyarihan ang kasalanan. Kung ang isang katulad ni David ay maaaring ibaba ng kapangyarihan ng kasalanan, sino tayo na isiping makakatayo laban dito? Huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng kasalanan. Pangatlo, mayroong malaking presyo ang kasalanan. “Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin” (Roma 6:23). Ito ay nag-iiwan ng pilat at mantsa, at karamihan sa mga pilat at mantsa ay hindi na maibabaligtad at maaalis. Tulad ng itim na pelus (velvet) na sapin ng mga diamante na naka-display, ang maitim na kabayaran ng kasalanan, kapangyarihan, at presyo ay gumagawa sa tatlong katotohanan ng kaligtasan na kumikinang ng maliwanag. Una, inalis na ni Jesus ang kabayaran ng kasalanan. Pangalawa, ang Banal na Espiritu ay makapangyarihan pa kaysa kapangyarihan ng kasalanan ay maiingatan ka mula sa kapangyarihan ng kasalanan na mamuno sa iyong buhay. Pangatlo, ang katotohanan ng kaligtasan na mayroong kakaunting komplikasyon, sapagkat ito ay nakaugnay sa mantsa, pilat, at presyo ng kasalanan. Sa paningin ng Diyos, kahit mantsa ng kasalanan ay hinugasan na ng pagpapatawad, ngunit kung minsan ang mantsa ng kasalanan at pilat ay hindi
mabubura sa makataong antas. Ang mga kinahinatnan o resulta ng ating mga kasalanan ay nananatili dito sa lupa kahit na tayo ay lubos na pinatawad na ng Diyos.
1. Tama o Mali? Itinuturo ng Biblia na di tayo dapat mabagabag sa kasalanan. 2. Tama o Mali? Ang pinakamabuting paraan upang malutasan ang bagabag ng kasalanan ay
babaan ang ating pamantayan at tanggihan na tayo ay hinid umabot dito o tanggihan na nagkasala tayo.
3. Tama o Mali? May kabayaran ang kasalanan.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Ano lamang ang paraan na mawala ang panghinaharap na kabayaran ng kasalanan? a. Bayaran ang Dios sa nagawa nating kasalanan b. Lubos na kalimutan ang ating kasalanan c. Gumawa ng maraming mabubuting gawa d. Tanggapin si Jesu-Cristo sa tinapos Niyang gawain sa krus sa pamamagitan ng
pananampalataya
5. Alin sa mga sumusunod ang kinahinatnan ng kasalan? (piliin lahat ng akma) a. Kalayaan b. Nasayang na bahagi ng ating buhay c. Alipin ng kasalanan d. Masagang buhay espirituwal at materyal e. Kapayapaan sa ating puso
6. Gaano katagal sa pagiging Kristiyano bago natin mapagtagumpayan ang kasalanan? a. Hindi bababa sa tatlong taon b. Karaniwan pagkatapos ng sampung taon c. Hanggat hindi natin natatamo ang karapat-dapat na pananampalataya d. Hindi natin kayang lubos na talunin ang kapangyarihan ng kasalanan dito sa
buhay na ito. Hindi posible na hindi tayo magkakasala.
7. Ayon sa Biblia, ano ang bayad sa kasalanan? a. Pagsasaulo at paulit-ulit na mahabang mga panalangin b. Pag-aalay ng karne at butil bilang sakrispisyo c. Penitensiya sa maraming taon d. Kamatayan
8. Ano ang mangyayari sa kinahinatnan at pilat ng kasalanan kapag napatawad na tayo? a. Kadalasan ang kinahinatnan at pilat ay nananatili. b. Lubos na inalis ng Diyos. c. Malilimutan natin kahit lahat ay naaalala ang mga ito. d. Naaalala natin ngunit ang iba ay hindi nila maalala
9. Ilang solusyon ang ibinigay ng Diyos para sa panghinaharap na kabayaran ng kasalanan?
a. Isa b. Mga tatlo c. Marami d. Wala. Kanya lamang inayos ang pangkasalukuyang kabayaran.
10. Paano natin mako-kontrol ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating sarili? a. Hindi natin kaya. b. Sa pansariling disiplina c. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu d. Sa pagsasaulo ng mga kautusan ng Diyos
11. Paano nakikita ng Diyos ang nagawa nating kasalanan pagkatapos Niya tayong patawarin? a. Pinipili Niya na huwag nang tingnan muli ang ating mga kasalanan. b. Lagi Niyang nakikita ang mga mantsa. c. Nagpapalungkot ito sa Kanya. d. Pinapaalala lagi Niya ang ating mga kasalanan
12. Sa paanong paraan tayo inaaring ganap ng Diyos kapag tayo ay pinapatawad Niya? a. Sa mata ng mga tao b. Sa Kanyang mga mata c. Pareho d. Wala ni isa
13. Ano ang tatlong katotohanan ng kaligtasan? (piliin lahat ng akma) a. Sa mata ng Diyos tayo ay inaring ganap, ngunit mararanasan natin ang
kinahinatnan ng kasalanan. b. Ang Banal na Espiritu ay bibigyan tayo ng kapangyarihan na magupo ang
kasalanan. c. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ang nagbayad sa hinaharap na kabayaran ng
kasalanan. d. Maaari tayong mabuhay sa kasalanan dahil pinapatawad na tayo ng Diyos.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kapatawaran at dakilang biyaya at awa sa iyong buhay. Hingin sa Kanya na tulungan ka na maranasan mo pa ang Kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan. Hingin sa Diyos na bigyan ka ng lakas ng loob upang ibahagi ang magandang balita ng Kanyang kaligtasan sa iba.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Ipaliwanag paano ka makakaugnay, sa personal mong gamit, sa tatlong katotohanan ng
kasalanan. 2. Ipaliwanag paano ka makakaugnay, sa personal mong gamit, sa tatlong katotohanan ng
kaligtasan. 3. Ipaliwanag paano ka makakaugnay, sa personal mong gamit, sa mga paghamon kasama sa
tatlong katotohanan ng kasalanan at kaligtasan? 4. Iugnay ang tatlong tanong at mga sagot sa kasalanan ni David? 5. Ano ang nagagawa ng katotohanang si David ay nagkasala sa ika 16 taon na siya ay hari,
gayunpaman nanatili siya nang 24 na taon pa sa kanyang trono pagkatapos niyang magkasala, ano ang sinasabi sa iyo tungkol sa paraan ng Diyos sa rehabilitasyon Niya sa isang pinuno na nahulog sa kasalanan? Isa alang-alang ang ugat nang salitang rehabilitasyon sa Latin ay mamuhunan ng panibago na may dignidad.”
6. Ang kabuuan ba ng karanasan ni David ay naging karagdagan o kabawasan sa kanyang
kakayahan bilang mabuting hari?
7. Nagkaroon ba si David nang mas marami o kaunting pakikiramay at unawa sa mga tao na
nahulog sa kasalanan (isa alang-alang ang mga awit ni David na nasulat sa panahong ito nang kanyang buhay at pamumuno bilang hari)? Ipaliwanag.
Mga Hari at Mga Propeta
Kabanata 13 Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 39
Layunin: Upang ipakilala ang mga aklat na tungkol sa mga hari at mga propeta ng bansang Hebreo pagkatapos ni David at matuto mula sa mga halimbawa at babala.
“Panginoon , Dios ng Israel, wala pong Dios na katulad ninyo sa langit o sa lupa. Tinutupad nyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ninyo ang inyong pag-ibig sa mga lingkod ninyong buong pusong sumusunod sa inyo.”
—1 Hari 8:23 Ang mga aklat ng 1 at 2 Hari ay nagsasabi tungkol sa kaharian ng tao na nagresulta mula sa pagnanais nang Israel na hindi ang Diyos ang kanilang magiging hari. Sa mga aklat na ito matatagpuan natin ang mga kamangha-manhang babala, lalo na sa buhay ng mga makasalanang hari, at matatagpuan din natin ang mga halimbawa ng mabubuting propeta, tulad ni Elias at Eliseo. Sa 1 Hari natin malalaman ang patungkol sa pagkakahati ng makataong kaharian. Sa 2 Hari malalaman natin ang detalye ng kanilang malungkot na pagkabihag. Maraming mga babala sa aklat ng mga Hari dahil halos lahat ng mga hari ay masasama. Ang kahalagahan ng mga aklat na ito ay kanilang itinala ang pagkakahati sa dalawang kaharian ng bayan ng mga Judio, Israel at Judah, at ang pagkaguho at pagkabihag ng bawat kaharian. Itinala rin nila ang ministeryo ni Elias, Eliseo, at marami pang ibang mga propeta ng Diyos. Maaari nating tawagin ang 1 at 2 Mga Hari nang “Ang Pagtatagumpay at Pagbagsak ng Bansang Hebreo.” Sa 2 Mga Hari, malalaman natin ang tungkol sa pagkabilanggo ng hilagang kaharian ng Asiria. Karaniwang tinatawag ang 10 tribo na “naligaw na tribo ng Israel” dahil hindi na sila nabanggit muli sa Kasulatan o sa kasaysayan. Pagkatapos, ang timogang kaharian ng Judah ay nabilanggo din. Sila ay kinuha ng Babilonia at ibinalik pagkatapos ng 70 taon upang gawin muli ang Jerusalem noon at pinalaya sila nang emperador ng Persia. Dalawang tema ang tumatayo mula sa mga aklat na ito: (1) kung paano hindi sumusuko ang Diyos sa Israel kahit sa gitna ng teribleng pagtalikod at panunumbalik sa kasamaan, at (2) ang pasensiya ng Diyos sa pakikitungo sa iilang tiwaling mga hari.
1. Tama o Mali? Ang aklat ng 1 Mga Hari ay tungkol sa pagkakahati ng Israel sa dalawang kaharian.
2. Tama o Mali? Ang aklat ng 2 Mga Hari ay tungkol sa kung paano ang Israel nanumbalik sa
iisang kaharian muli. 3. Tama o Mali? Karamihan sa mga propeta ay hinuhulaan ang darating na panahon.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Sa kalaunan, ano ang nangyari sa hilagang kaharian ng Israel? a. Sinakop niya ang timogang kaharian. b. Sinakop niya ang mga Asiria at naging dominante sa rehiyon. c. Nasakop siya ng mga Asiria at hindi na muling narinig ito. d. Natutunan niya ang aral at nagbalik sa Diyos.
5. Sa kalaunan, ano ang nagyari sa timogang kaharian ng Judah? a. Nasakop ito ng Persia at hindi na muling narinig ito. b. Nasakop ito ng Babilonia at sa kalaunan bumalik sa Judah. c. Sinakop niya ang mga Griego at mga Persiano. d. Nilayasan siya ng kanyang bayan, na bumalik sa Ehipto.
6. Alin sa mga sumusunod ang kasama sa tungkulin nang isang propeta? (piliin lahat ng akma) a. Pinapangaral ang salita ng Diyos. b. Namumuno sila sa bansa sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga hari. c. Kung minsan sinasabi nila ang mangyayari sa darating na panahon. d. Binibigyang kahulugan ang mga pangyayari mula sa pananaw ng Diyos. e. Pinaparusahan nila ang mga taong sumusuway sa hari.
7. Ano ang ginawa ni Elias na hindi ginawa ng mga mabuting hukom? a. Tinalo ang mga kalaban ng Israel b. Sinanay ang mga sundalo ng Israel c. Iningatan ang mga tao upang di magkasala d. Nagsanay nang papalit sa kanila
8. Pagkatapos mahati ng kaharian, ilang mga mabubuting hari ang namuno sa hilaga? a. Wala b. Lima c. Siyam d. Lahat sila
9. Pagkatapos mahati ng kaharian, ilang mga mabubuting hari ang namuno sa timog?
a. Wala b. Di bababa sa tatlo c. Labingisa d. Lahat sila
10. Paano sasagutin nang tunay na propeta ng Israel ang hari? a. Sasabihin lang ang nais marinig ng hari. b. Sasabihin lagi sa hari ang lahat ng detalye ng hinaharap. c. Pagbobotohan at sasabihin sa hari ang pinaka popular na opinyon. d. Sasabihin lang nila sa hari ang sinabi ng Diyos.
11. Paano tinatrato ang mga propeta ng Dios kapag sinabi nila ang katotohanan? a. Lagi silang binibigyan ng magandang gantimpala. b. Nagiging sikat sila sa mga tao. c. Kadalasan ay napaparusahan sila ng masidhi at inuusig. d. Lagi silang pinapatay.
12. Anong karaniwang kapangyarihan mayroon ang mga propeta? a. Tulad lang sila nang karamihan, walang espesyal na kapangyarihan. b. Binigyan sila ng Diyos ng di pangkaraniwang karunungan at kung minsan di
pangkaraniwang kapangyarihan. c. Kaya nilang i-kontrol ang isip ng mga hari. d. Wala silang pagkatalo
13. Paano tumugon ang Diyos kay Elias sa pakikipagharap niya sa bulaang propeta at saserdote? a. Nagalit siya kay Elias dahil sa pagsubok sa Kanya. b. Hindi Niya pinansin si Elias. c. Sinabihan Niya si Elias na makipagkasundo sa mga bulaang propeta at saserdote. d. Pinarangalan Niya si Elias sa pamamagitan ng pagpapa-apoy sa basang altar.
14. Ano ang tugon ng mga tao sa tagumpay ni Elias? a. Pinagtangkaan siyang patayin. b. Tumanggi silang magsisi. c. Nagsisi sila at naniwala sa Diyos. d. Ni hindi nila napansin kung ano ang ginawa ng Diyos.
15. Bilang “sisidlang lupa” na makapangyarihang magagamit nang Diyos, anong naging katulad ni Elias pagkatapos nang kanyang dakilang tagumpay?
a. Mayroong siyang kahinahan at takot tulad ng mga iba. b. Nagtiwala siya sa Diyos at hindi natakot ni minsan kahit kailan man. c. Naging wala siyang kasalanan. d. Naging mapagmataas siya, at pinarusahan siya ng Diyos.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Pasalamatan ang Diyos at hindi niya pinagkaloob lamang sa mga perpektong tao ang kanyang kapangyarihan. Hingin sa Panginoong Diyos na gumawa Siya ng isang makapangyarihan bagay sa iyong buhay at sa pamamagitan mo sa linggong ito.
Mas Malalim na Pag-aaral 1. Sa dalawang aklat ng Mga Hari, sa paanong paraan natin makikita kung bakit ayaw ng Diyos
ang Israel na magkaroon ng mga hari na hiningi nila kay Samuel, noong sinabi nila sa dakilang lider na si Samuel, ayaw nilang maging hari ang Diyos?
2. Ano ang matututunan natin sa katangian ng Diyos mula sa pakikitungo niya sa mga
masasamang hari sa Hilaga at Timogang Kaharian ng Israel at Judah? 3. Ano ang nangyari sa Hilagang Kaharian pagkatapos nitong masakop at maibilanggo ang mga
Asiria? Ano ang nangyari sa Timogang Kaharian pagkatapos nitong masakop at maibilanggo ang mga Babilonia?
4. Bigyang kahulagan ang tungkulin at katangian ng tunay na propeta. 5. Ilarawan nang apat o limang paraan kung paano ipinakita ni Elias ang tungkulin at katangian
ng tunay na propeta, noong hinamon niya ang mga bulaang propeta ni Ahab at Jezebel sa Bundok ng Carmel at pinangunahan ang pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos (1 Mga Hari 18).
6. Paano natin maipaliliwanag ang sobrang pagka-pagod ni Elias sa susunod na kabanata ng
mga Hari, noong umupo siya sa ilalim ng punong kahoy ng enebro at hingin sa Diyos na kunin ang kanyang buhay?
7. Ilarawan ang halaga ng relasyon ni Elias at Eliseo. Ano ang ginawa ni Elias na di ginawa ni
Josue at ng mga hukom sa Israel? (Iugnay ito sa 2 Timoteo 2:2 at ang relasyon ni Pablo kay Timoteo, at ang paraan ni Jesus sa pagsasanay sa mga apostol)
Ang Pagtatagumpay at
Pagbagsak nang Kaharian
Kabanata 14 Aralin sa Pakikinig: Pagmamasid sa Matandang Tipan Aralin 40
Layunin: Upang maunawaan ang naging sanhi ng pagbagsak at pagkabilanggo ng mga kaharian at kung paano sa pamamagitan nang pasensiya at awa, nakitungo ang Diyos sa
Kaniyang bayan.
“At sana, kayong mga Israelita ay maging tapat sa Panginoon na ating Dios. Tuparin ninyo ang kanyang mga tuntunin at mga utos katulad ng ginagawa ninyo ngayon.”
—1 Hari 8:61 Ang mga aklat ng Mga Hari ay nagbibigay sa atin ng mga halimbawa ng mga mabubuti at masasamang katangian ng mga pinuno. Nag-umpisa sila sa pumumuno ni Solomon, anak ni David, na mababang loob na hiniling sa Diyos ang karunungan upang pangunahan ang Kanyang bayan. Pinagpala ng karunungan, kayamanan, at karangalan si Solomon nang Diyos. Siya ay dakilang halimbawa sa paglalagay sa Diyos ng una sa kanyang buhay kaysa kayamanan at personal na pakinabang. Ngunit sa tuktok ng tagumpay ng Israel, lumayo si Solomon sa Diyos. Nagkaroon siya nang maraming asawa na sumasamba sa mga idolo, at sumama siya sa kanilang pagsamba. Ang naging bunga nito ay ang pagkakahati ng kaharian sa dalawa, at pamumuno ng maraming masamang hari, ang dalawang kaharian ay nasakop at dinala sa pagkabihag. Sa kabila ng pagsamba sa diyos-diyosan ng Israel, malaki pa rin ang pasensiya ng Diyos sa Kanyang bayan. Sa tuwing dadaan ang gawain ng Diyos sa isang hadlang, nagpapadala ng propeta ang Diyos. Isa sa mga tungkulin ng propeta ng Diyos ay ituon ang pangangaral sa mga hadlang sa gawain ng Diyos hanggang sa mawala ito at ang gawain ng Diyos ay maipagpatuloy muli. Ang mga propeta ay instrumento ng Diyos upang alisin ang mga problema at mga hadlang na nagpapatigil sa gawain ng Diyos, ito ang pangunahing tungkulin at trabaho ng mga propeta. Habang binabasa mo ang 1 at 2 Hari, pansinin ang tagumpay at pagbagsak ng kaharian. Habang pinag-aaralan mo ang tungkol sa kaharian, matututunan mo kung ano ang gusto ng Diyos sa Kanyang iglesia ngayon. Pansinin din ang mga buhay ng mga hari, karamihan ay babala sa atin, kakaunti ang magagandang halimbawa. Pagkatapos ay sundin ang mga propeta ng maigi, dahil nagbibigay sila ng maka-Diyos na halimbawa para sundin natin.
1. Tama o Mali? Ang kaharian sa mga aklat ng Mga Hari ay hindi katulad ng kaharian ng Diyos sa Bagon Tipan.
2. Tama o Mali? Ang nagkaisang kaharian ng Israel ay nakarating sa pinaka-pangit na estado sa
pamumuno ni Solomon. 3. Tama o Mali? Ang hilaga at timog na kaharian ay parehong nabihag sa parehong panahon at
sa parehong paraan.
Maliban na nabanggit, pumili ng isang sagot sa bawat tanong.
4. Paano nabihag ang timogang kaharian ng Judah? a. Biglaan at matatag na desisyon b. Tulad ng pagkabihag ng hilagang kaharian ng Israel c. Sa tatlong yugto, para may panahon na magsisi bago dumating ang huling yugto. d. Napakabilis at halos wala na silang panahon upang magsisi.
5. Ano ang pandaigdigang reputasyon ng mga Hebreo sa panahon ng mga hari? a. Sila ay masyadong rebelde. b. Sila ay masyadong masunurin sa Diyos. c. Sila ay masyadong magagaling mag-istratehiya. d. Sila ay masyadong matuwid.
6. Ano ang balanseng mga halimbawa at mga babala na ibinigay sa mga aklat ng Mga Hari? a. Mas maraming mga halimbawa kaysa sa mga babala b. Mas maraming mga babala kaysa mga halimbawa c. Medyo pareho d. Hindi gaano kahit isa
7. Sino ang pinaka-importanteng hari sa mga aklat na ito?
a. Saul b. David c. Nebucadnezar d. Solomon
8. Anong uri ng panalangin ang binanggit ni Solomon sa simula ng kanyang pamumuno? a. Mahina at walang paniniwala b. Mapagkumba