BAHAN AJAR M Ajar Mekatronika...Bahan Ajar Fakultas Teknik diterbitkan dengan berbagai Jurusan, berisi tulisan ... yang mengkombinasikan mekanika dengan elektronik serta teknologi

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • BB AA HH AA NN AA JJ AA RR

  MM EE KKAA TT RROO NN II KKAA

 • BBAAHHAANN AAJJAARR

  Terbit satu kali dalam setahun. Bahan Ajar Fakultas Teknik diterbitkan dengan berbagai Jurusan, berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu teknik

  DDiitteerrbbiittkkaann oolleehh

  FFAAKKUULLTTAASS TTEEKKNNIIKK UUNNIIVVEERRSSIITTAASS MMAALLIIKKUUSSSSAALLEEHH JJUURRUUSSAANN TTEEKKNNIIKK MMEESSIINN

  AAllaammaatt

  Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Jl. Cot Tengku Nie, Reuleut, Muara Batu,

  Aceh Utara, Provinsi Aceh

 • BB AA HH AA NN AA JJ AA RR (( JJUURRUUSSAANN TTEEKKNNIIKK MMEESSIINN))

  MM EE KK AA TT RR OO NN IIKK AA

  Disusun Oleh:

  AABBUUBBAAKKAARR,, SSTT,, MMTT

  FFAAKKUULLTTAASS TTEEKKNNIIKK

  UUNNIIVVEERRSSIITTAASS MMAALLIIKKUUSSSSAALLEEHH

  22001144

 • BAHAN AJAR JJUURRUUSSAANN TTEEKKNNIIKK MMEESSIINN

  TTIIMM PPEENNGGEELLOOLLAA BBAAHHAANN AAJJAARR

  FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

  PPEENNAASSEEHHAATT::

  Ir. T. Hafli,. MT Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh

  PPEENNAANNGGGGUUNNGG JJAAWWAABB::

  Herman Fithra, ST,. MT Pembantu Dekan I Bidang Akademik

  Bustami, S.Si,. M.Si Pembantu Dekan II Bidang Keuangan

  Edzwarsyah, ST,. MT Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan

  Salwin, ST,. MT Pembantu Dekan IV Bidang Kerjasama dan Informasi

  KKEETTUUAA PPEENNYYUUNNTTIINNGG::

  Zulfikar, ST,. MT Ketua Jurusan Teknik Mesin

  Reza Putra, ST,. M.Eng Sekretaris Jurusan Teknik Mesin

  TTAATTAA UUSSAAHHAA DDAANN BBEENNDDAAHHAARRAA::

  Elizar, S . Sos Kepala Tata Usaha

  Ismail, ST Bendahara

 • SSAAMMBBUUTTAANN

  KKEETTUUAA JJUURRUUSSAANN TTEEKKNNIIKK MMEESSIINN

  FFAAKKUULLTTAASS TTEEKKNNIIKK UUNNIIVVEERRSSIITTAASS MMAALLIIKKUUSSSSAALLEEHH

  Dalam upaya peningkatan kualitas mutu pembelajaran sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah

  penyediaan bahan ajar Mekatronika. Bahan ajar Mekatronika in i dibuat sebagai pegangan untuk dosen pengampu dan mahasiswa dalam

  melaksanakan proses pembelajaran. Bahan ajar Mekatronika in i sangat penting sebagai salah satu

  referensi untuk kemudahan dalam proses belajar mengajar untuk mata kuliah pada Jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik Unimal, Bahan

  ajar ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kepada sdr Abubakar, ST,. MT penyusun yang telah membuat

  bahan ajar in i dan juga kepada semua pihak yang telah membantunya, kami ucapkan terimakasih.

  Reuleut, 24 Agustus 2014

  Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Unimal,

  Zulfikar, ST,. MT

  Nip:197809182003121001

 • KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

  Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmatnya penulis diberi kesehatan dan waktu sehingga dapat menyelesaikan penulisan

  bahan ajar tentang Mekatronika yang di fokuskan tenatang teknologi yang mengkombinasikan mekanika dengan elektronik serta teknologi

  informasi untuk membentuk interaksi fungsi dan keterpaduan ruang dalam komponen modul yang kiranya menjadi pengangan terutama

  untuk mata kuliah Mekatronika di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh..

  Dengan buku ini diharapkan akan menambah bahan bacaan dan rujukan mengenai aspek teoritis dan praktis dalam menuntukan bahan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Atas terselesainya buku ini

  penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. T. Hafli, MT selaku Dekan Fakultas Teknik atas dukungan dan arahannya untuk

  meningkatkan mutu penulisan bahan ajar in i.

  Lhokseumawe, 23 September 2014 Penulis.

  Abubakar, ST,. MT NIP. 196808202002121001

 • LLEEMMBBAARR PPEENNGGEESSAAHHAANN

 • This page is intentionallly left Blank

 • Daftar Isi

  ix

  DDAAFFTTAARR IISSII

  Sambutan Ketua Jurusan Teknik Mesin.........................................................................v Kata Pengantar ..............................................................................................................vi Lembar Pengesahan .....................................................................................................vii Daftar Isi ....................................................................................................................... ix Silabus Mata Kuliah.....................................................................................................xii Satuan Acara Pengajaran (SAP) .................................................................................. xv

  BAB 1. PENGANTAR MEKATRONIKA...............................................................1

  1.1. Deskripsi Singkat ....................................................................................1 1.2. Tujuan Intruksional Khusus....................................................................1 1.3. Penyajian.................................................................................................1

  1.3.1. Pengantar......................................................................................1 1.3.2. Gambaran Umum Tentang Mekatronika .....................................3 1.3.3. Aspek Pengendalian Elektrik .......................................................5 1.3.4. Aspek Mekanika ..........................................................................7

  1.4 Penutup.....................................................................................................9 1.4.1. Bahan Diskusi Dan Tugas ...........................................................9

  1.5 Daftar Pustaka........................................................................................10 1.6. Senarai....................................................................................................10

  BAB 2. S E N S O R..................................................................................................11

  2.1. Deskripsi Singkat ..................................................................................11 2.2. Tujuan Instruksional Khusus ................................................................11

  2.3.2. Sensor Cahaya...........................................................................12 2.3.3. Sensor Suhu...............................................................................12 2.3.4. Sensor Proximity.......................................................................13 2.3.5. Pressure Sensors........................................................................16 2.3.6. Displacement Transduser...........................................................17 2.3.7. Sensor Putaran/Velocity (Rpm Sensor) .....................................18

  2.4 Penutup...................................................................................................18 2.4.1 Bahan Diskusi Dan Tugas ..........................................................18

  2.5 Daftar Pustaka........................................................................................19 2.6. Senarai....................................................................................................19

  BAB 3. AKTUATOR ELEKTRIK .........................................................................21

  3.1. Deskripsi Singkat ..................................................................................21 3.2. Tujuan Intruksional Khusus..................................................................21 3.3. Penyajian...............................................................................................21

  3.3.1. Pengantar....................................................................................21 3.3.2. Relay ..........................................................................................22 3.3.3. Solenoida....................................................................................23 3.3.4. Motor Stepper ............................................................................23

 • Bahan Ajar Jurusan Teknik Mesin- Mekatronika

  x

  3.3.5. Servo Motor...............................................................................25 3.3.6. Motor Dc....................................................................................26 3.3.7. Motor Ac....................................................................................27

  3.4. Penutup..................................................................................................30 3.4.1 Bahan Diskusi Dan Tugas ..........................................................30

  3.5 Daftar Pustaka........................................................................................30 3.6. Senarai....................................................................................................30

  BAB 4. SISTEM MEKANIK...................................................................................31

  4.1. Deskripsi Singkat ..................................................................................31 4.2. Tujuan Intruksional Khusus..................................................................31 4.3. Penyajian...............................................................................................31

  4.3.1. Pengantar....................................................................................31 4.3.2. Transmisi Mekanik ....................................................................31 4.3.3. Kinematika .................................................................................34 4.3.4. Pneumatik............................................................................