of 26 /26
Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B DIRECTIVA 92/58/CEE A CONSILIULUI din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 245, 26.8.1992, p. 23) Astfel cum a fost modificată prin: Jurnalul Oficial NR. Pagina Data M1 Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2007 L 165 21 27.6.2007 M2 Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 L 65 1 5.3.2014 1992L0058 — RO — 25.03.2014 — 002.001 — 1

B DIRECTIVA 92/58/CEE A CONSILIULUI din 24 iunie 1992

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of B DIRECTIVA 92/58/CEE A CONSILIULUI din 24 iunie 1992

untitledAcest document reprezint un instrument de documentare, iar instituiile nu îi asum responsabilitatea pentru coninutul su.
B DIRECTIVA 92/58/CEE A CONSILIULUI
din 24 iunie 1992
privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i sntate la locul de munc [a noua directiv special în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
(JO L 245, 26.8.1992, p. 23)
Astfel cum a fost modificat prin:
Jurnalul Oficial
NR. Pagina Data
M1 Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 iunie 2007
L 165 21 27.6.2007
M2 Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014
L 65 1 5.3.2014
DIRECTIVA 92/58/CEE A CONSILIULUI
din 24 iunie 1992
privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i sntate la locul de munc [a noua directiv special în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
CONSILIUL COMUNITILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene i, în special, articolul 118a al acestuia,
având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ), prezentat dup consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igien i protecia sntii la locul de munc,
în cooperare cu Parlamentul European ( 2 ),
având în vedere avizul Comitetului Economic i Social ( 3 ),
întrucât articolul 118a din tratat prevede adoptarea de ctre Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerinelor minime pentru a încuraja îmbuntirea, în special, a mediului de munc, în vederea garantrii unui nivel mai bun de protecie a securitii i sntii lucrtorilor;
întrucât, în conformitate cu articolul menionat, aceste directive trebuie s evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare i juridice care ar îngreuna constituirea i dezvoltarea întreprinderilor mici i mijlocii;
întrucât Comunicarea Comisiei privind programul su în domeniul secu­ ritii, igienei i sntii la locul de munc ( 4 ) prevede revizuirea i extinderea domeniului de aplicare a Directivei 77/576/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 privind apropierea actelor cu putere de lege i a actelor administrative ale statelor membre referitoare la semnalizarea securitii la locul de munc ( 5 );
întrucât Consiliul, în Rezoluia sa din 21 decembrie 1987 privind secu­ ritatea, igiena i sntatea la locul de munc ( 6 ), a luat act de intenia Comisiei de a prezenta Consiliului, în termenul cel mai scurt, o propunere de revizuire i de extindere a directivei menionate;
întrucât prezenta directiv înlocuiete Directiva 77/576/CEE din motive de coeren i de claritate;
B
1992L0058 — RO — 25.03.2014 — 002.001 — 2
( 1 ) JO C 53, 28.2.1991, p. 46 i JO C 279, 26.10.1991, p. 13.
( 2 ) JO C 240, 16.9.1991, p. 102 i JO C 150, 15.6.1992.
( 3 ) JO C 159, 17.6.1991, p. 9. ( 4 ) JO C 28, 3.2.1988, p. 3. ( 5 ) JO L 229, 7.9.1977, p. 12, modificat ultima dat de Directiva 79/640/CEE a
Comisiei (JO L 183, 19.7.1979, p. 11). ( 6 ) JO C 28, 3.2.1989, p. 1.
întrucât prezenta directiv este o directiv special în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de msuri pentru promovarea îmbun­ tirii securitii i sntii lucrtorilor la locul de munc ( 1 ); întrucât, din acest motiv, dispoziiile Directivei 89/391/CEE se aplic în întregime în domeniul semnalizrii de securitate i de protecie a sn­ ttii la locul de munc, fr a aduce atingere dispoziiilor mai restrictive sau speciale incluse în prezenta directiv;
întrucât reglementarea comunitar existent se refer în special la panourile de securitate i la semnalizarea obstacolelor i a locurilor periculoase i, din acest motiv, se limiteaz la un numr restrâns de moduri de semnalizare;
întrucât o astfel de semnalizare limitat are drept consecin faptul c anumite riscuri nu sunt semnalizate în mod corespunztor; întrucât, din acest motiv, este necesar introducerea de noi moduri de semnalizare pentru a permite angajatorilor i lucrtorilor s identifice i s evite riscurile privind securitatea i sntatea la locul de munc;
întrucât trebuie s existe o semnalizare de securitate i de protecie a sntii când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecie colectiv sau prin msuri, metode sau procedee de organizare a muncii;
întrucât numeroasele diferene care exist în prezent în materie de semnalizare de securitate i de sntate între statele membre constituie factori de risc i care se pot extinde datorit liberei circulaii a lucr­ torilor în cadrul pieei interne;
întrucât utilizarea la locul de munc a unei semnalizri armonizate este, în general, de natur s reduc riscurile care pot decurge din diferenele lingvistice i culturale dintre lucrtori;
întrucât prezenta directiv constituie un element concret în cadrul realizrii dimensiunii sociale a pieei interne;
întrucât, în temeiul Deciziei 74/325/CEE ( 2 ), modificat ultima dat de Actul de aderare a Spaniei i Portugaliei, Comitetul consultativ pentru securitate, igien i protecia sntii la locul de munc este consultat de ctre Comisie în vederea elaborrii propunerilor în acest domeniu,
ADOPT PREZENTA DIRECTIV:
Obiectul
(1) Prezenta directiv, care este a noua directiv special în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilete cerinele minime în domeniul semnalizrii de securitate i de protecie a sntii la locul de munc.
B
1992L0058 — RO — 25.03.2014 — 002.001 — 3
( 1 ) JO L 183, 29.6.1989, p. 1. ( 2 ) JO L 185, 9.7.1974, p. 15.
(2) Prezenta directiv nu se aplic semnalizrii pentru introducerea pe pia a substanelor i amestecurilor periculoase, a produselor i/sau a echipamentelor, cu excepia cazului în care alte dispoziii ale Uniunii fac referire în mod expres la aceasta.
B (3) Prezenta directiv nu se aplic semnalizrii utilizate în regle­ mentarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim i aerian.
(4) Dispoziiile Directivei 89/391/CEE se aplic în totalitate întregului domeniului la care se face referire la alineatul (1), fr a aduce atingere dispoziiilor restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directiv.
Articolul 2
În sensul prezentei directive:
(a) prin semnalizare de securitate sau de protecie a sntii se înelege semnalizarea care, raportat la un anumit obiect, activitate sau situaie, furnizeaz informaii sau instruciuni cu privire la secu­ ritatea i sntatea la locul de munc prin intermediul, dac este cazul, al unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau acustic, al unei comunicri verbale sau al unui gest de semnalizare;
(b) prin semnal de interdicie se înelege un semnal care interzice un comportament care poate atrage sau cauza un pericol;
(c) prin semnal de avertizare se înelege un semnal care avertizeaz cu privire la un risc sau un pericol;
(d) prin semnal obligatoriu se înelege un semnal care prescrie un anumit comportament;
(e) prin semnal de salvare sau de prim ajutor se înelege un semnal care avertizeaz cu privire la ieirile de urgen sau la mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
(f) prin semnal indicator se înelege un semnal care furnizeaz alte indicaii decât cele prevzute la literele (b)-(e);
(g) prin panou se înelege un semnal care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori i a unui simbol sau a unei pictograme, furnizeaz o anumit indicaie, vizibilitatea panoului fiind asigurat prin iluminare de o intensitate suficient;
(h) prin panou suplimentar se înelege un panou utilizat împreun cu un panou descris la litera (g) i care furnizeaz informaii supli­ mentare;
(i) prin culoare de securitate se înelege o culoare creia îi este atribuit o anumit semnificaie;
M2
1992L0058 — RO — 25.03.2014 — 002.001 — 4
(j) prin simbol sau pictogram se înelege o imagine care descrie o situaie sau prescrie un anumit comportament i care este utilizat pe un panou sau pe o suprafa luminoas;
(k) prin semnal luminos se înelege un semnal emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior sau din spate, astfel încât s se creeze aparena unei suprafee luminoase;
(l) prin semnal acustic se înelege un semnal sonor codificat emis i difuzat de un dispozitiv realizat ad hoc, fr folosirea vocii umane sau artificiale;
(m) prin comunicare verbal se înelege un mesaj verbal predeterminat, comunicat prin voce uman sau artificial;
(n) prin gest de semnalizare se înelege o micare sau o poziie a braelor sau a mâinilor, ori a ambelor, sub form codificat, cu rol în orientarea persoanelor care efectueaz manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrtori.
SECIUNEA II
OBLIGAIILE ANGAJATORULUI
Articolul 3
Reguli generale
(1) Angajatorul trebuie s prevad sau s asigure existena unei semnalizri de securitate i de protecie a sntii la locul de munc în conformitate cu dispoziiile prezentei directive, în cazul în care riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloacele tehnice de protecie colectiv sau prin msuri, metode sau procedee de orga­ nizare a muncii.
Angajatorul ine seama de orice evaluare a riscurilor realizat în confor­ mitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 89/391/CEE.
(2) Fr a aduce atingere dispoziiilor anexei V, semnalizarea apli­ cabil traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim i aerian trebuie utilizat, dac este cazul, pentru aceste tipuri de trafic, în interiorul întreprinderilor i/sau unitilor.
Articolul 4
Semnalizarea de securitate i/sau de protecie a sntii utilizat pentru prima dat
Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 6, semnalizarea de secu­ ritate i de protecie a sntii la locul de munc utilizat pentru prima dat începând cu data prevzut la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf trebuie s satisfac cerinele minime cuprinse în anexele I–IX.
Articolul 5
Semnalizarea de securitate i/sau de protecie a sntii deja utilizat
Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 6, semnalizarea de secu­ ritate i/sau de protecie a sntii la locul de munc deja utilizat înainte de data prevzut la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf trebuie s respecte cerinele minime cuprinse în anexele I-IX, în termen de cel mult optsprezece luni de la data menionat anterior.
B
Articolul 6
Derogri
(1) Statele membre pot s defineasc, inând seama de natura acti­ vitii sau de mrimea întreprinderilor, categoriile de întreprinderi care pot s înlocuiasc total, parial sau temporar, semnalele luminoase sau acustice prevzute de prezenta directiv prin msuri alternative ce garanteaz acelai nivel de protecie.
(2) Statele membre pot deroga, dup consultarea partenerilor sociali, de la punerea în aplicare a anexei VIII punctul 2 i/sau a anexei IX punctul 3, prevzând msuri alternative care garanteaz acelai nivel de protecie.
(3) Statele membre consult, în conformitate cu legislaiile i prac­ ticile naionale, organizaiile patronale i ale lucrtorilor în vederea punerii în aplicare a alineatului (1).
Articolul 7
Informarea i formarea lucrtorilor
(1) Fr a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrtorii i/sau reprezentanii acestora sunt informai cu privire la toate msurile care trebuie luate cu privire la semnalizarea de securitate i de sntate utilizat la locul de munc.
(2) Fr a aduce atingere articolului 12 din Directiva 89/391/CEE, lucrtorilor trebuie s li se asigure o formare corespunztoare, în special sub forma unor instruciuni precise, în ceea ce privete semnalizarea de securitate i de protecie a sntii la locul de munc.
Formarea la care se face referire la primul paragraf se axeaz în special asupra semnificaiei semnalizrii, mai ales a semnelor care implic folosirea cuvintelor, precum i asupra comportamentului general i specific care trebuie adoptat.
Articolul 8
Consultarea i participarea lucrtorilor i a reprezentanilor acestora se desfoar, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE, cu privire la problemele reglementate de prezenta directiv, inclusiv anexele I-IX.
SECIUNEA III
DISPOZIII DIVERSE
Articolul 9
Adaptarea anexelor
Adaptrile de natur strict tehnic ale anexelor I-IX se adopt în confor­ mitate cu procedura prevzut la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE, în funcie de:
— adoptarea directivelor privind armonizarea tehnic i standardizarea referitoare la proiectarea i fabricarea mijloacelor i/sau a dispozi­ tivelor de semnalizare de securitate i de protecie a sntii la locul de munc;
B
— progresul tehnic, evoluia reglementrilor sau specificaiilor inter­ naionale sau a cunotinelor din domeniul semnalizrii de securitate i de protecie a sntii la locul de munc.
Articolul 10
(1) Directiva 77/576/CEE se abrog la data prevzut la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf.
Cu toate acestea, în cazurile prevzute la articolul 5, directiva menionat anterior rmâne aplicabil pe o perioad de cel mult optsprezece luni dup aceast dat.
(2) Orice trimitere la directiva abrogat se refer la dispoziiile cores­ punztoare din prezenta directiv.
Articolul 11
Dispoziii finale
(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pân la data de 24 iunie 1994.
Statele membre informeaz de îndat Comisia în acest sens.
(2) Atunci când statele membre adopt aceste dispoziii, ele conin o trimitere la prezenta directiv sau sunt însoite de o asemenea trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitile de efectuare a acestei trimiteri.
(3) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispoziiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directiv.
M1 __________
B
B
ANEXA I
CERINE MINIME GENERALE PRIVIND SEMNALIZAREA DE SECURITATE I DE PROTECIE A SNTII LA LOCUL DE
MUNC
1. Observaii preliminare
1.1. În cazul în care, în conformitate cu regula general stabilit la articolul 3 din prezenta directiv, este necesar o semnalizare de securitate i de sntate, aceasta trebuie s fie în conformitate cu cerinele specifice prevzute în anexele II-IX.
1.2. Prezenta anex introduce aceste cerine, descrie diferitele utilizri ale semnalizrilor de securitate i/sau de protecie a sntii i stabilete regulile generale privind alternana i complementaritatea acestora.
1.3. Semnalizrile de securitate i/sau de protecie a sntii trebuie s fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informaia precizate în directiv.
2. Moduri de semnalizare
2.1.1. Trebuie s se foloseasc panouri permanente pentru semnalizarea inter­ diciilor, avertismentelor sau obligaiilor i pentru localizarea i identi­ ficarea mijloacelor de salvare sau de urgen.
Trebuie s se foloseasc panouri sau o culoare de securitate pentru semna­ lizarea permanent destinat localizrii i identificri materialelor i echi­ pamentelor de stingere a incendiilor.
2.1.2. Semnalizarea pe containere i conducte trebuie s se realizeze aa cum este prevzut în anexa III.
2.1.3. Locurile în care exist risc de coliziune i de cdere trebuie s fie semna­ lizate permanent cu o culoare de securitate sau cu panouri.
2.1.4. Marcajul cilor de circulaie trebuie s se fac în mod permanent cu o culoare de securitate.
2.2. Semnalizare ocazional
2.2.1. Când împrejurrile o impun, trebuie s se foloseasc semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbal, inând cont de alternana i combinaiile prevzute la punctul 3, pentru semnalizarea evenimentelor periculoase, mobilizarea persoanelor pentru o aciune specific, precum i pentru evacuarea de urgen a persoanelor.
2.2.2. Orientarea persoanelor care efectueaz manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie s se fac, în funcie de împrejurri, printr-un gest de semnalizare i/sau prin comunicare verbal.
3. Semnale alternative i complementare
3.1. Oricare din semnele de mai jos se poate folosi, dac eficiena este aceeai:
— o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole sau denivelri;
— semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbal;
— gesturi de semnalizare sau comunicare verbal.
B
1992L0058 — RO — 25.03.2014 — 002.001 — 8
3.2. Anumite moduri de semnalizare pot fi utilizate împreun, i anume:
— semnal luminos i semnal acustic;
— semnal luminos i comunicare verbal;
— gest de semnalizare i comunicare verbal.
4. Instruciunile din tabelul de mai jos se aplic tuturor indicatoarelor care conin o culoare de securitate:
Culoare Semnificaie sau scop Instruciuni i informaii
Rou Semnal de interdicie Atitudine periculoas
Alarm în caz de pericol Dispozitive de oprire, de scoatere din funciune i de decuplare în caz de avarie Evacuare
Echipament de stingere a incendiilor
Identificare i localizare
Albastru Semnal obligatoriu Comportament sau aciune specific – purtarea obli­ gatorie a echipamentului individual de protecie
Verde Ieire de urgen, semn de prim ajutor
Ui, ieiri, ci de acces, echi­ pament, posturi de lucru, localuri
Situaie de securitate Revenire la normal
5. Eficiena semnalizrii nu trebuie s fie impietat de:
5.1. prezena unei alte semnalizri sau a unei alte surse de emisie de acelai tip care interfereaz cu vizibilitatea sau cu capacitatea de a auzi, ceea ce implic în special:
5.1.1. amplasarea unui numr excesiv de panouri prea apropiate unul fa de cellalt;
5.1.2. utilizarea a dou semnale luminoase care pot fi confundate, dac sunt utilizate concomitent;
5.1.3. amplasarea unui semnal luminos în apropierea altei emisii luminoase puin distincte;
5.1.4. utilizarea concomitent a dou semnale sonore;
5.1.5. utilizarea unui semnal sonor, dac zgomotul din mediu este prea puternic;
5.2. concepia necorespunztoare, numrul insuficient, amplasarea necorespun­ ztoare, starea necorespunztoare sau funcionarea necorespunztoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
6. Mijloacele i dispozitivele de semnalizare trebuie, dup caz, s fie curate, întreinute, verificate, reparate i, dac este necesar, înlocuite periodic, astfel încât s se asigure meninerea calitilor lor intrinseci i/sau de funcionare.
7. Numrul i amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate depind de gradul de risc sau de pericol sau de zona care trebuie acoperit.
B
1992L0058 — RO — 25.03.2014 — 002.001 — 9
8. Semnalizrile care necesit o surs de energie pentru funcionare trebuie s fie asigurate cu un generator de rezerv în cazul unei pene de curent, cu excepia cazului în care riscul dispare odat cu cderea acestei energii.
9. Un semnal luminos sau sonor indic, prin declanarea sa, începutul aciunii respective; durata semnalului trebuie s fie atât cât o impune aciunea.
Semnalul luminos sau acustic trebuie s fie reconectat imediat dup fiecare utilizare.
10. Semnalele luminoase i acustice trebuie s fac obiectul unei verificri a bunei lor funcionri i a eficienei lor reale. înainte de punerea lor în funciune i, ulterior, prin verificri periodice.
11. În cazul în care auzul sau vederea lucrtorilor în cauz este limitat, inclusiv prin purtarea echipamentelor individuale de protecie, trebuie s fie luate msuri adecvate suplimentare sau de înlocuire.
M2 12. Zonele, slile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanelor sau a
amestecurilor periculoase în cantiti semnificative trebuie s fie semna­ lizate printr-un panou de avertizare corespunztor, ales dintre cele prevzute la seciunea 3.2 din anexa II, sau trebuie marcate în confor­ mitate cu seciunea 1 din anexa III, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.
În cazul în care nu exist niciun panou de avertizare echivalent în seciunea 3.2 din anexa II care s avertizeze persoanele cu privire la substane sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizat pictograma de pericol relevant, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului ( 1 ).
B
1992L0058 — RO — 25.03.2014 — 002.001 — 10
( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a ames­ tecurilor, de modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
ANEXA II
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Forma i culorile panourilor sunt definite la punctul 3, în funcie de obiectul lor specific (panouri de interdicie, avertizare, obligativitate, ieire de salvare, situaie de urgen i echipament de stingere a incen­ diilor).
1.2. Pictogramele trebuie s fie cât mai simple posibil i s includ doar detaliile eseniale.
1.3. Pictogramele utilizate pot fi uor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la punctul 3, cu condiia ca semnificaia lor s rmân neschimbat i nici o diferen sau adaptare s nu provoace confuzie asupra înelesului.
1.4. Panourile trebuie confecionate dintr-un material cât mai rezistent la ocuri, intemperii i agresiuni datorate mediului ambiant.
1.5. Dimensiunile i caracteristicile colorimetrice i fotometrice ale panourilor trebuie s garanteze o bun vizibilitate i înelegere a mesajului acestuia.
2. Condiii de utilizare
2.1. Panourile sunt instalate, în principiu, la o înlime corespunztoare, orientate în funcie de unghiul de vedere, inându-se cont de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zon, pentru un pericol general, fie în imediata apropiere a unui risc anume sau a obiectului ce trebuie semnalat, i într-un loc bine iluminat, uor accesibil i vizibil.
Fr a aduce atingere dispoziiilor Directivei 89/654/CEE, se vor utiliza culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificial, în cazurile în care condiiile de iluminare natural sunt precare.
2.2. Panoul trebuie înlturat când situaia care îl justific nu mai exist.
3. Panouri utilizate
Caracteristici intrinseci:
— form rotund;
— pictogram neagr pe fond alb, margine i band diagonal roii (partea roie trebuie s ocupe cel puin 35 % din suprafaa panoului).
Panouri utilizate
Fumatul interzis Fumatul i focul deschis interzise Interzis accesul pietonilor
B
Interzis stingerea cu ap Ap nepotabil Accesul interzis persoanelor neauto­ rizate
Interzis vehiculelor de manipulare a mrfurilor
A nu se atinge
3.2. Panouri de avertizare
Caracteristici intrinseci:
— form triunghiular;
— pictogram neagr pe fond galben, margine neagr (partea galben trebuie s ocupe cel puin 50 % din suprafaa panoului).
Material inflamabil sau temperaturi ridicate ( 1 )
Material exploziv Material toxic
B
( 1 ) În lipsa unui indicator specific pentru temperaturi ridicate.
Vehicule de manipulare Pericol electricitate Pericol general
(1) M2
Câmp magnetic puternic Pericol de împiedicare Cdere cu denivelare
Risc biologic (*) Temperaturi sczute
M2 _______
(*) Pictogram prevzut în Directiva 90/679/CEE a Consiliului din 26 noiembrie 1990 privind protecia lucrtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la ageni biologici la locul de munc [a aptea directiv special în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 374, 31.12.1990, p. 1).
(***) Acest panou de avertizare nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substane sau amestecuri chimice periculoase, cu excepia cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu seciunea 5 al doilea paragraf din anexa III pentru a indica depozitarea de substane sau amestecuri periculoase.
B
3.3. Panouri de obligativitate
Caracteristici intrinseci:
— form rotund;
— pictogram alb pe fond albastru (partea albastr trebuie s ocupe cel puin 50 % din suprafaa panoului).
Protecie obligatorie a ochilor
Protecie obligatorie a urechilor
Protecie obligatorie a feei Protecie individual împotriva cderii
Drum obligatoriu pentru pietoni Panou general de obligativitate (însoit, dac este cazul, de un alt panou)
B
3.4. Panouri pentru ieirile de salvare i acordarea primului ajutor
Caracteristici intrinseci:
— form dreptunghiular sau ptrat;
— pictogram alb pe fond verde (partea verde trebuie s ocupe cel puin 50 % din suprafaa panoului).
Ieire de urgen
Centru de prim-ajutor Brancard Du igienic Curirea ochilor
Telefon pentru primul-ajutor sau salvare
B
3.5. Panouri privind materialul sau echipamentul necesar pentru stingerea incendiilor
Caracteristici intrinseci:
— form dreptunghiular sau ptrat;
— pictogram alb pe fond rou (partea roie trebuie s ocupe cel puin 50 % din suprafaa panoului).
Furtun de incendiu Scar Extinctor Telefon pentru cazurile
de incendiu
B
ANEXA III
CERINE MINIME PRIVIND SEMNALIZAREA PE CONTAINERE SAU CONDUCTE
M2 1. Containerele utilizate la locul de munc pentru substane sau amestecuri
chimice clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau pentru sntate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, i containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substane sau amestecuri periculoase, precum i conductele situate la vedere i conin sau transport astfel de substane i amestecuri periculoase trebuie s fie etichetate cu pictograme de pericol relevante, în conformitate cu dispoziiile regulamentului respectiv.
Primul paragraf nu se aplic containerelor folosite la locul de munc pentru perioade scurte de timp, nici containerelor al cror coninut se schimb frecvent, cu condiia s se ia msuri alternative adecvate, în special pentru informare i/sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecie.
Etichetele prevzute la primul paragraf pot fi:
— înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa II, preluându-se aceeai pictogram sau simbol. În cazul în care nu exist niciun panou de avertizare echivalent în seciunea 3.2 din anexa II, trebuie utilizat pictograma de pericol relevant stabilit în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008,
— completate cu informaii suplimentare, cum ar fi numele i/sau formula substanei sau amestecului periculos i detalii privind pericolul;
— completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în întreaga Uniune pentru transportul substanelor sau amestecurilor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul unde se lucreaz.
B 2. Aceast semnalizare trebuie amplasat în urmtoarele condiii:
— pe partea sau prile vizibile;
— sub form rigid, autocolant sau pictat.
3. Dac este cazul, caracteristicile intrinseci prevzute în anexa II punctul 1.4 i condiiile de utilizare prevzute în anexa II punctul 2 privind panourile de semnalizare se aplic etichetrii prevzute la punctul 1 din prezenta anex.
4. Fr a aduce atingere dispoziiilor punctelor 1, 2 i 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie plasate vizibil, în vecintatea locurilor coninând cele mai periculoase substane, cum ar fi vanele i punctele de racordare, i la distane aproximativ egale.
5. Suprafeele, slile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanelor sau a M2 amestecuri periculoase în cantiti mari trebuie semnalate printr-un panou de avertizare potrivit, dintre cele enumerate în anexa II punctul 3.2, sau identificate în conformitate cu anexa III punctul 1, exceptând cazurile în care etichetarea diferitelor ambalaje sau containere este suficient în acest scop, inându-se cont de dispoziiile anexei II punctul 1.5 referitoare la dimensiuni.
Unele stocuri de substane sau M2 amestecuri periculoase pot fi indicate printr-un panou de avertizare în cazurile de pericol general.
Panourile sau etichetele menionate anterior trebuie plasate, dup caz, în apropierea suprafeei de depozitare sau pe ua de acces la depozitul respectiv.
B
ANEXA IV
INCENDIULUI
Prezenta anex se aplic echipamentului destinat exclusiv stingerii incendiilor.
2. Echipamentul folosit la stingerea incendiilor trebuie identificat prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament, prin plasarea unui panou de localizare i/sau utilizarea unei culori specifice pentru a marca locul unde se afl echi­ pamentul respectiv sau calea de acces la el.
3. Aceste echipamente se identific prin culoarea roie.
Suprafaa roie trebuie s fie suficient de mare pentru a permite localizarea rapid a echipamentului.
4. Panourile prevzute în anexa II punctul 3.5 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestui echipament.
B
ANEXA V
CIRCULAIE
1. Semnalizarea obstacolelor i a locurilor periculoase
1.1. Semnalizarea riscurilor de lovire de un obstacol i de cdere a obiectelor i persoanelor se efectueaz cu ajutorul culorii galbene alternativ cu negru sau culorii roii alternativ cu alb, în interiorul zonelor construite ale întreprin­ derii, unde au acces lucrtorii în cursul activitii lor.
1.2. Dimensiunile acestei semnalizri trebuie s in cont de dimensiunile obsta­ colului sau ale locului periculos semnalat.
1.3. Benzile galben-negre sau rou-albe trebuie s fie înclinate la circa 45° i s aib dimensiunile aproximativ egale.
1.4. Exemplu:
2. Marcarea cilor de circulaie
2.1. Cile de circulaie ale vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect vizibil, de preferin alb sau galben, inându-se cont de culoarea solului, în cazul în care utilizarea i echipamentul înc­ perilor impun acest lucru, în vederea asigurrii proteciei lucrtorilor.
2.2. Benzile trebuie amplasate astfel încât s se in cont de distanele de secu­ ritate necesare între vehicule i orice obiect aflat în zon, precum i între pietoni i vehicule.
2.3. Cile permanente de circulaie situate înexterior, în zonele construite, trebuie, de asemenea, marcate, dac este necesar, exceptând situaiile în care zonele respective sunt prevzute cu dalele sau barierele corespunz­ toare.
B
ANEXA VI
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Lumina emis de un semnal trebuie s provoace un contrast luminos adecvat mediului, în funcie de condiiile de utilizare prevzute, fr s produc îns lips total de vizibilitate prin intensitatea prea puternic sau vizibilitate redus ca urmare a luminrii insuficiente.
1.2. Suprafaa luminoas care emite un semnal luminos poate avea o culoare uniform sau poate conine o pictogram pe fundal specific.
1.3. Culoarea uniform trebuie s corespund tabelului de culori care figureaz în anexa I punctul 4.
1.4. Când semnalul conine o pictogram, aceasta trebuie s fie realizat, prin analogie, în conformitate cu regulile corespunztoare prevzute în anexa II.
2. Reguli specifice de utilizare
2.1. Dac un dispozitiv poate emite un semnal continuu i intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgen crescut de intervenie sau de aciune impus/solicitat.
Durata fiecrui fascicol luminos i frecvena de iluminare a unui semnal luminos intermitent trebuie concepute astfel încât:
— s asigure o bun percepie a mesajului i
— s evite orice confuzie, fie între diferitele semnale luminoase, fie cu un semnal luminos continuu.
2.2. Dac un semnal luminos intermitent este utilizat în locul sau complementar unui semnal acustic, trebuie folosite coduri identice.
2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie supravegheat în mod special sau prevzut cu o surs auxiliar de iluminare.
B
ANEXA VII
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Un semnal acustic trebuie:
(a) s aib un nivel sonor net superior zgomotului ambiant, astfel încât s poat fi auzit, fr s fie deranjant sau suprtor;
(b) s poat fi recunoscut uor, inând cont în special de durata impulsurilor, de distana dintre impulsuri sau de grupurile de impulsuri, i s poat fi difereniat uor, pe de o parte, de un alt semnal acustic i, pe de alt parte, de zgomotele ambientale.
1.2. Dac un dispozitiv poate emite un semnal acustic cu frecven variabil i fix, frecvena variabil va fi utilizat pentru a indica, în raport cu frecvena stabil, un nivel mai ridicat de pericol, o urgen crescut de intervenie sau o aciune impus/solicitat.
2. Codul care trebuie utilizat
Sunetul semnalului de evacuare trebuie s fie continuu.
B
ANEXA VIII
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Comunicarea verbal se stabilete între un vorbitor sau un emitor i unul sau mai muli auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, din grupuri de cuvinte i/sau cuvinte izolate, eventual codificate.
1.2. Mesajele verbale trebuie s fie cât mai scurte, simple i clare; aptitudinea verbal a vorbitorului i facultile auditive ale auditorului trebuie s fie suficiente pentru a asigura o comunicare verbal sigur.
1.3. Comunicarea verbal este direct (prin intermediul vocii umane) sau indirect (voce uman sau sintetizat, difuzat prin mijloacele disponibile).
2. Reguli specifice de utilizare
2.1. Persoanele implicate trebuie s cunoasc bine limba utilizat, pentru a putea emite i înelege corect mesajul verbal i a adopta, în funcie de mesaj, comportamentul corespunztor, în domeniul securitii i/sau sntii.
2.2. Dac comunicarea verbal este utilizat în locul sau complementar gestului de semnalizare, trebuie folosite coduri formate din cuvinte, ca de exemplu:
- start pentru a indica lansarea comenzii
- stop pentru a întrerupe sau încheia o micare
- oprete pentru a opri operaiunea
- ridic pentru a ridica o greutate
- coboar pentru a coborî o greutate
- înainte - înapoi - stânga - dreapta
9 > > = > > ; sensul micrilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunztoare
- pericol pentru a solicita oprirea de urgen
- repede pentru a accelera o micare, din motive de secu­ ritate
B
ANEXA IX
1. Caracteristici
Gesturile de semnalizare trebuie s fie precise, simple, ample, uor de executat i de îneles i uor de difereniat de alte gesturi de semnalizare.
Utilizarea în acelai timp a ambelor brae trebuie s se fac în mod simetric i pentru executarea unui singur gest de semnalizare.
Gesturile utilizate pot varia uor, cu respectarea caracteristicilor de mai sus, sau pot fi mai detaliate în raport cu prezentrile de la punctul 3, cu condiia ca semnificaia i înelegerea lor s fie cel puin echivalente.
2. Reguli speciale utilizabile
2.1. Persoana care emite semnale, denumit „agent de semnalizare”, d instruciunile utilizând micri ale braelor sau mâinilor ctre persoana care recepioneaz semnale, denumit „operator”.
2.2. Persoana care semnalizeaz trebuie s poat urmri vizual toate manevrele, fr s se afle în pericol din cauza lor.
2.3. Responsabilitile persoanei care semnalizeaz sunt exclusiv direcionarea manevrelor i asigurarea securitii lucrtorilor aflai în imediata sa apro­ piere.
2.4. Dac condiiile prevzute la punctul 2.2 nu sunt îndeplinite, trebuie s se prevad înc una sau mai multe persoane care semnalizeaz.
2.5. Operatorul trebuie s întrerup manevrele în curs pentru a cere noi instruciuni, când nu poate executa ordinele primite cu garaniile de secu­ ritate necesare.
2.6. Accesorii de semnalizare prin gesturi
Persoana care semnalizeaz trebuie s poat fi uor recunoscut de ctre operator.
Persoana care semnalizeaz poart unul sau mai multe elemente de recu­ noatere, de exemplu: vest, casc, manon, banderol sau palet.
Elementele de recunoatere sunt viu colorate i de preferin de o singur culoare, utilizat exclusiv de agentul de semnalizare.
3. Gesturi codificate utilizabile
Observaii preliminare:
Ansamblul gesturilor de semnalizare indicate mai jos nu aduc atingere folosirii altor coduri, în special în anumite sectoare de activitate, aplicabile la nivel comunitar, care vizeaz aceleai manevre.
B
Semnificaie Descriere Ilustrare
A. Semnale generale
Braele întinse orizontal, cu palmele îndreptate în fa
STOP Întrerupere Încheierea micrii
Braul drept orientat în sus, cu palma îndreptat în fa
SFÂRITUL operaiunii
B. Micri verticale
RIDIC Braul dreptul îndreptat în sus, palma orientat în fa i descriind uor un cerc
COBOAR Braul dreptul îndreptat în jos, palma orientat în jos i descriind uor un cerc
B
Semnificaie Descriere Ilustrare
C. Micri orizontale
ÎNAINTE Braele îndoite, cu palmele în sus; antebraele se îndreapt încet spre partea superioar a corpului
ÎNAPOI Braele îndoite, cu palmele în jos; antebraele se îndreapt încet spre partea inferioar a corpului
DREAPTA ctre agentul de semna­ lizare
Braul drept întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptat în jos i se execut uor micri ale braului ctre dreapta
STÂNGA ctre agentul de semna­ lizare
Braul stâng întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptat în jos i se execut uor micri ale braului ctre stânga
DISTAN ORIZONTAL
B
Semnificaie Descriere Ilustrare
Ambele brae orientate în sus, cu palmele îndreptate în fa
REPEDE Toate micrile trebuie executate mai repede
ÎNCET Toate micrile trebuie executate mai încet
B