4
Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) Patchouli Hydrosol 1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA, PROIZVOĐAČA I DISTRIBUTERA Distributer: Avena Lab Farmadria d.o.o. Adresa: Heroja Pinkija 44 26300 Vršac Br. Telefona/ Fax: +381 (0) 13 / 83 34 19 Web: www.avenalab.com 2. RIZICI 3. SASTAV/ INFORMACIJE O INGREDIJENTIMA Moguća opasnost po zdravlje: Zdravlje 0 Zapaljivost 0 Reak vnost 0 Posebni rizik Težina % 1/4 Nije klasifikovano Nije štetna supstanca prema GHS Nema Nema P261: Izbeći udisanje gasova/para/spreja GHS Klasifikacija: GHS Oznaka: GHS Piktogram rizika: Oči: Nije štetno. Udisanje: Nije štetno. Koža: Nije štetno. Voda Ulje pačulija Nema podataka Ime proizvoda: Sinonimi: INCI ime: CAS broj: Formula: Agregatno stanje proizvoda: Namena proizvoda: Patchouli Hydrosol Patchouly, Puchaput, Patchouli Nema podataka T ečno CAS broj Molekulska masa Komponenta 7732-18-5 84238-39-1 > 90,00% < 9,00% Nema podataka Nema podataka Pogostemon Cablin (Patchouli) Disllate Water 84238-39-1 Poreklo sirovine: Indija Proizvođač: Paras Perfumers

Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) fileAvena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) 4. MERE PRVE POMOĆI 5. PROTIVPOŽARNE MERE Preporučena sredstva za gašenje požara:

  • Upload
    hatu

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) fileAvena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) 4. MERE PRVE POMOĆI 5. PROTIVPOŽARNE MERE Preporučena sredstva za gašenje požara:

Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet)

Patchouli Hydrosol

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA, PROIZVOĐAČA I DISTRIBUTERA

Distributer: Avena Lab Farmadria d.o.o.

Adresa: Heroja Pinkija 44 26300 Vršac

Br. Telefona/ Fax: +381 (0) 13 / 83 34 19

Web: www.avenalab.com

2. RIZICI

3. SASTAV/ INFORMACIJE O INGREDIJENTIMA

Moguća opasnost po zdravlje:

Zdravlje 0

Zapaljivost 0

Reak vnost 0

Posebni rizik

Težina %

1/4

Nije klasifikovanoNije štetna supstanca prema GHSNemaNema

P261: Izbeći udisanje gasova/para/spreja

GHS Klasifikacija:GHS Oznaka:GHS Piktogram rizika:

Oči: Nije štetno.Udisanje: Nije štetno.Koža: Nije štetno.

VodaUlje pačulija

Nema podataka

Ime proizvoda:Sinonimi:

INCI ime:CAS broj:Formula:Agregatno stanje proizvoda:Namena proizvoda:

Patchouli Hydrosol Patchouly, Puchaput, Patchouli

Nema podatakaTečno

CAS broj Molekulska masaKomponenta7732-18-584238-39-1

> 90,00%< 9,00%

Nema podatakaNema podataka

Pogostemon Cablin (Patchouli) Distillate Water 84238-39-1

Poreklo sirovine: IndijaProizvođač: Paras Perfumers

Page 2: Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) fileAvena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) 4. MERE PRVE POMOĆI 5. PROTIVPOŽARNE MERE Preporučena sredstva za gašenje požara:

Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet)

4. MERE PRVE POMOĆI

5. PROTIVPOŽARNE MERE

Preporučena sredstva za gašenje požara:gašenje obližnjeg požara.

Specijalni rizici koji nastaju od hemikalija:

Broj telefona za hitne slučajeve: Policija 192, Vatrogasci 193, Hitna pomoć 194

6. MERE U SLUČAJU KONTAMINACIJE

Nema podataka.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

zatvoren kada nije u upotrebi.Uslovi za sigurno skladištenje: -

8. KONTROLA IZLOŽENOSTI/ LIČNA ZAŠTITA

Komponenta Ograničenje izloženos Osnove En tet

2/ 4

Nema podatakaHidrosol pačulija

Broj telefona za hitne slučajeve: Centar za kontrolu trovanja, VMA, Beograd (011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa)

Oči:Udisanje:Telo:Drugo:

Nije potrebno pri normalnim radnim uslovima.

pogorša.

Oči:Udisanje:

Koža:

Gutanje:

Page 3: Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) fileAvena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) 4. MERE PRVE POMOĆI 5. PROTIVPOŽARNE MERE Preporučena sredstva za gašenje požara:

Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet)

9. FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

3/ 4

Hemijska stabilnost:Opasnost od polimerizacija:Stanja za izbegavanje:

Rizični proizvodi razlaganja:Posebne napomene:

Proizvod je stabilanProizvod je stabilan

Jaka oksidaciona sredstva i jake neorganske kiselineUgljen dioksid, ugljen monoksidNema

Akutna toksičnost (Glicerin):Koža:Oči:Udisanje:Gutanje:Karcinogeneza:Teratogeneza:

Embriotoksičnost:Specifična toksičnost ciljnog organa:

Respiratorna/ Kožna osetljivost:

Nema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podataka

Ekotoksičnost:Postojanost i razgradljivost:Potencijal bioakumulacije:Pokretljivost u zemljištu:PBT i vPvB procena:

Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka

pH vrednost:Tačka ključanja:Tačka topljenja:

4.5-7≈ 100°CNije primenljivo

Tačka paljenja:Gornja/donja granica eksplozije:Rastvorljivost:

> 220°C, zatvoren sudNema podatakaRastvorljiv

Agregatno stanje:Miris:Ukus:Boja:Indeks refrakcije:

Čista, vodena tečnost

Nema podatakaBezbojna1.300 - 1.350 @ 20°C

Stopa isparavanja:

Temperatura skladištenja:

Nema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podatakaNema podataka

Karakterističan

Page 4: Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) fileAvena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet) 4. MERE PRVE POMOĆI 5. PROTIVPOŽARNE MERE Preporučena sredstva za gašenje požara:

Avena Lab Bezbednosni list (Safety Data Sheet)

13. ODLAGANJE

14. INFORMACIJE O TRANSPORTU

15. INFORMACIJE O PROPISIMA

16. DRUGE INFORMACIJE

Datum revizije: 04.2018.Saglasnost: Bezbednosni list je urađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS, 100/11)

Informacije koje su date u ovom dokumentu odnose se isključivo na navedenu sirovinu i ne važe za druge sirovine koje se koriste u kombinaciji sa ovom hemikalijom. Navedene informacije predstavljaju aktuelna saznanja koja su bila dostupna u vreme izrade ovog bezbednosnog dokumenta i važe od navedenog datuma. Ne garantu-

za gubitak ili nanetu štetu prilikom neprimenjivanja uputstva. Odgovornost korisnika je da što preciznije primeni navedene informacije.

4/ 4

druge svrhe.

supstanci i njihovoj primeni.

TSCA status o inventaru:

DSCL (EEC):

Otpad: Korisnik bi trebalo da uskladi postupak odlaganja otpada prema važećim zakonskim propisima države i da se

Posude za proizvode: Korisnik bi trebalo da se upozna sa postupcima za odlaganje otpada i poštuje propisanu zakonsku

otpada i metode pravilnog odlaganja.