Automatisk Erhvervsrapportering Konsolideringsrapport KPMG 9 Danmarks Statistik ¢â‚¬â€œ Automatisk Erhvervsrapportering,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Automatisk Erhvervsrapportering Konsolideringsrapport KPMG 9 Danmarks Statistik...

 • 0

  Automatisk

  Erhvervsrapportering

  Konsolideringsrapport

 • 1

  Indhold 1. Indledning ................................................................................................................................................... 2

  Baggrund – Initiativet Automatisk Erhvervsrapportering ................................................................... 2 Formålet med konsolideringsrapporten ............................................................................................. 2 Afgrænsning....................................................................................................................................... 2

  2. Gennemførte analyser og test .................................................................................................................... 4 Automatisk Erhvervsrapportering – Revisors nuværende proces, 2017, Digital Revisor .................. 5 Er automatisk opstilling af årsrapporter muligt, 2017, CrediWire ...................................................... 6 Erhvervsstyrelsen – Administrative lettelser ved AER, 2017, Deloitte .............................................. 7 Elektronisk fakturering – Analyse af udbredelse og anvendelse blandt danske virksomheder, 2017,

  KPMG 9 Danmarks Statistik – Automatisk Erhvervsrapportering, 2017, Digital Revisor ............................... 10 Kortlægning af barrierer og muligheder i årsregnskabsloven med henblik på automatisk

  erhvervsrapportering, 2017, KPMG ............................................................................................................. 12 Foranalyse om automatisk erhvervsrapportering, 2017, Beierholm ................................................ 13 Blockchain og Automatisk Erhvervsrapportering – Koncept og Potentiale, 2017, Deloitte ............. 14 PSD2 og fremtidens automatiserede erhvervsrapportering, 2018, KPMG ..................................... 15

  Virksomhedernes parathed til Automatisk Erhvervsrapportering, 2018, Advice ............................. 16 Automatisk Erhvervsrapportering – Kortlægning af barrierer i skattekontrolloven og

  mindstekravsbekendtgørelsen, 2018, KPMG .............................................................................................. 18 De juridiske rammer for en ny model for automatisk erhvervsrapportering, 2018,

  Kammeradvokaten ....................................................................................................................................... 19 Test af standardkontoplan, 2018, KPMG ......................................................................................... 20 Analyse af mulighederne for automatisk erhvervsrapportering på momsområdet, 2019, KPMG .. 21 Kortlægning af barrierer i bogføringsloven med henblik på at gennemføre automatisk

  erhvervsrapportering, 2019, KPMG ............................................................................................................. 22 Erhvervsstyrelsen – Undersøgelse af brugernes anvendelse og værdi af mikrovirksomhedernes

  årsrapport, 2019, EY ..................................................................................................................................... 23 Afskrivningsanalysen af udvalgte virksomheder i regnskabsklasse B, 2019, KPMG ...................... 24 Undersøgelse af automatisering og nøjagtighed af mindre virksomheders bogføring samt

  udbredelse, barrierer og løsningsforslag for anvendelse af e-fakturering B2B, 2019, Deloitte ................... 25 Analyse af barrierer og muligheder for Automatisk Erhvervsrapportering for små virksomheders

  B2C-fakturering, 2019, PwC ........................................................................................................................ 27 Analyse af Elafgiftsområdet, 2019, KPMG ...................................................................................... 28 Pilottest af standardkontoplaner til brug for momsindberetningsdata, 2019, KPMG ...................... 30 POQ Metode Rapport, 2019, Digital Revisor ................................................................................... 32 Pilotundersøgelse Automatisk Erhvervsrapportering, 2019, BaseOnline IVS ................................. 34 Detailhandlens omsætning – Automatisk Erhvervsrapportering, 2019, Digital Revisor .................. 35

  2.25 Scenarier for målarkitektur, 2019, KPMG ............................................................................................ 36 Analyse af infrastruktur for udveksling af elektroniske forretningsdokumenter B2B, 2020, CGI .... 39

 • 2

  1. Indledning Baggrund – Initiativet Automatisk Erhvervsrapportering

  Automatisk Erhvervsrapportering (AER) er et initiativ under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016- 2020, som projektet formelt skal afrapportere i regi af i 2020. Initiativet er gennemført i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Skatteforvaltningen (i dette initiativ repræsenteret ved Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen) og Danmarks Statistik. Initiativet har haft til formål at undersøge, hvordan digitalisering og automatisering kan skabe grobund for effektivisering og understøttelse af virksomheders digitale omstilling uden at forringe grundlaget for det offentliges myndighedsudøvelse.

  Initiativet Automatisk Erhvervsrapportering omfatter hele værdikæden for de økonomiske og finansielle data – fra transaktionsdata skabes, når virksomheder handler med hinanden, over løbende bogføring og afstemning med banktransaktioner til indberetning af data til myndighederne.

  På baggrund af de gennemførte analyser er der udarbejdet et beslutningsoplæg, der peger på en række forskellige områder, hvor myndighederne kan understøtte automatiseringen i virksomhederne.

  Initiativet er gennemført i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Skatteforvaltningen og Danmarks Statistik, som har nedsat en fælles arbejdsgruppe til at udføre projektet.

  Formålet med konsolideringsrapporten De tre myndigheder har i løbet af initiativets levetid fået foretaget analyser af blandt andet teknologiske muligheder, virksomhedernes digitale parathed og lovgivningsmæssige barrierer i forbindelse med mulighederne for automatisering af specifikke indberetninger samt test af specifikke indberetningsløsninger.

  Konsolideringsrapportens formål er at give et samlet overblik over de analyser og pilotforsøg, der er udført under initiativet Automatiseret Erhvervsrapportering og samle op på de væsentlige analyseresultater fra de enkelte analyser på tværs af de involverede myndigheders ressortområder.

  Alle analyser, der indgår i nærværende konsolideringsrapport, er udarbejdet i perioden 2016-2020 i regi af initiativet Automatisk Erhvervsrapportering.

  For hver analyse er der i denne konsolideringsrapport lavet et resumé, som kort beskriver formålet med analysen, analyseresultaterne og slutteligt opsummerer analysens mest centrale konklusioner/observationer. Endelig rummer hvert resumé et afsnit kaldet "konsolidering", hvori analysen sættes i perspektiv ift. andre analyser og anden viden, der i løbet af perioden 2016-2020 er opbygget under arbejdet med projektet Automatisk Erhvervsrapportering.

  Afgrænsning − AER har en fast defineret målgruppe, der består af virksomheder i regnskabsklasse A og virksomheder,

  der kan benytte mikro B-reglerne. I nogle af de tidlige rapporter i indeværende konsolidering indgår også regnskabsklasse B-virksomheder.

  − Der er i denne rapport ikke fortaget validering af data og beregninger, der indgår i de forskellige analyser.

  − Konsolideringsrapporten indeholder analyser af flere lovgivninger inden for regnskabsområdet og skatteområdet. Myndighederne har senere på baggrund af disse lovgivningsanalyser udvalgt tre indberetningstyper, for hvilke de vurderer, der er det største potentiale for automatisering, og som de vil fokusere på i forbindelse med udbredelsen af automatisk erhvervsrapportering. De tre indberetninger er:

  • Årsrapport (Erhvervsstyrelsen)

  • Momsindberetning (Skatteforvaltningen)

 • 3

  • Regnskabsstatistik (Danmarks Statistik)

  − Når konsolideringsrapporten refererer til bogføringsdata i de forskellige analyser, henvises der til udtræk fra de omfattede virksomheders økonomisystemer på kontoniveau (råbalance/kontoplan) og ikke til den enkelte transaktion, med mindre andet nævnes.

 • 4

  2. Gennemførte analyser og test Siden 2016, hvor initiativet Automatisk Erhvervsrapportering blev lanceret, er der gennemført et omfattende analysearbejde, som udgør et væsentligt videngrundlag for det videre arbejde med automatisk erhvervsrapportering. Af tabellen nedenfor fremgår en oversigt over, hvilke analyser der er udarbejdet, og hvilke led i værdikæden de enkelte analyser vedrører. I de følgende afsnit opsummeres de væsentligste resultater for hver af analyserne. Tabel 1. Gennemførte analyser, som er omfattet af denne rapport

  Titel Aftale Løbende bogføring

  Afstem- ning

  Manuelle input

  Indberet- ning

  AER – Revisors Nuværende Proces, 2017, Digital Revisor x x x x x

  Er automatisk Opstilling af Årsrapporter Muligt?, 2017, CrediWire x x x x x Erhvervsstyrelsen – Administrative lettelser ved AER, 2017, Deloitte x x

  Elektronisk Fakturering, 2017, KPMG x x x

  Danmarks Statistik – AER, 2017, Digital Revis