46
Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 ,,Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/58832 Titlul proiectului: „Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)” ID 58832 APROB, DIRECTOR , Gabriela Liliana CIOBANU DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE Servicii de organizare seminarii si conferinte in perioada februarie – mai 2013, in cadrul proiectului „Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)” ID 58832 Elaborat Florenţa Claudia Dumitru Expert achizitii Manager proiect Tacea Antoaneta Firuta Pagina 1 din 46

atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Investeşte în oameni !

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI

PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013 OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a

Învăţământului Profesional şi Tehnic

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 ,,Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe

cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/58832

Titlul proiectului: „Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)” ID 58832

APROB, DIRECTOR , Gabriela Liliana CIOBANU

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREServicii de organizare seminarii si conferinte

in perioada februarie – mai 2013, in cadrul proiectului

„Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)” ID 58832

Elaborat

Florenţa Claudia Dumitru

Expert achizitii

Manager proiect

Tacea Antoaneta Firuta

Pagina 1 din 35

Page 2: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Sectiuni

Sectiunea I - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEISectiunea II - CAIET DE SARCINISectiunea III – MODEL CONTRACTSectiunea IV - FORMULARE

Calendarul procedurii de atribuire

Nr crt. DATA

1 Data avuta in vedere pentru transmiterea invitaţiei de participare 12.02.2013

2 Data avuta in vedere drept data limita pentru solicitarea de clarificari

privind documentatia de atribuire

14.02.2013

3 Data avuta in vedere drept ultima dată la care Autoritatea

Contractanta va emite clarificări

15.02.2013

4 Data avuta in vedere drept data limita pentru depunerea ofertelor 19.02.2013– ora 10

5 Data avuta in vedere pentru deschiderea ofertelor 19.02.2013– ora 12

6 Data avuta in vedere pentru notificarea atribuirii contractului 19.02.2013*

7 Data avuta in vedere pentru semnarea contractului 26.02.2013*

Nota: *data provizorie

Pagina 2 din 35

Page 3: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială: CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

(CNDIPT)

Adresă: Str. SPIRU HARET, NR. 10-12

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 010176 Ţara: România

Punct(e) de contact: CNDIPT

În atenţia: Florenţa Claudia Dumitru

Telefon: 021/3111162

E-mail: [email protected] Fax: 021/312.54.98

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.tvet.ro

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.tvet.ro

Alte informaţii pot fi obţinute la:

X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare pot fi obţinute la:

Intreaga documentatie de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, este atasata in pe pagina web a CNDIPT si

poate fi accesata utilizand interfata www.tvet.ro, sectiunea “Licitatii”.

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:

X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data 14.02.2013/ora limită 12.00 / adresa: Coordonatele de contact de la punctul I.1)

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 15.02.2013, ora 14.00

Dacă un Ofertant solicită precizări în legătură cu Documentaţia de Atribuire, respectivul Ofertant poate

contacta Autoritatea Contractanta, în scris utilizand coordonatele de contact indicate la punctul I. a, in

zilele lucratoare.

Singurul punct de contact al Autoritatii Contractante pe durata acestei procedurii este prezentat la

punctul I.1), şi în nici un caz nu trebuie făcute alte contacte directe cu alt personal din cadrul Autoritatii

Contractante. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru reclamaţii ulterioare rezultate din

nerespectarea acestei instrucţiuni.

Orice solicitare de clarificari trebuie trimisa in scris (prin posta, fax sau email), cu specificarea denumirii

complete a contractului si a ID-ului proiectului asa cum a fost publicata pe pagina web www.tvet.ro,

catre punctul (punctele) de contact mentionat(e) mai sus.

Autoritatea Contractanta va răspunde în scris oricărei cereri de clarificare, de regula, în termen de 2 zile

Pagina 3 din 35

Page 4: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

lucrătoare, dar nu mai târziu de 2 zile înainte de termenul limită de depunere a Ofertelor, cu condiţia ca

o astfel de solicitare să fie primită de către Autoritatea Contractanta în timp util.

Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari incluzând o descriere a cerinţei de

clarificare, dar fără a identifica sursa. În cazul în care clarificarea a rezultat în modificări ale elementelor

esenţiale ale Documentaţiei de Atribuire, Autoritatea Contractanta va modifica Documentaţia de

Atribuire prin emiterea unui amendament. Orice amendament va fi parte din Documentaţia de Atribuire

şi se comunică tuturor partilor interesate (utilizand pagina web a Autoritatii Contractante www.tvet.ro).

Daca va considera necesar si pentru a oferi potenţialilor ofertanţi o perioadă rezonabilă de timp pentru a

lua in calcul prevederile unui amendament în pregătirea Ofertelor lor, Autoritatea Contractanta poate

prelungi termenul limită de depunere a Ofertelor, dacă modificările din amendament impun acest lucru.

In acest caz toate drepturile si obligaţiile stabilite anterior pentru Autoritatea Contractanta si ofertanţi

vor trebui raportate la noul termen.

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

X Minister sau orice altă autoritate naţională sau

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale

acestora

□ Agenţie/birou naţional sau federal

□ Colectivitate teritorială

□ Agenţie/birou regional sau local

□ Organism de drept public

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie

europeană

□ Altele (precizaţi): -

□ Servicii publice generale

□ Apărare

□ Ordine şi siguranţă publică

□ Mediu

□ Afaceri economice şi financiare

□ Sănătate

□ Construcţii şi amenajări teritoriale

□ Protecţie socială

□ Recreere, cultură şi religie

X Educaţie

□ Altele (precizaţi): -

Autoritatea Contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante Da □ NU X

Sau, după caz

□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi

de energie termică

□ Electricitate

□ Prospectare şi extragere a gazului şi

petrolului

□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a

altor combustibili solizi

□ Apă

□ Servicii poştale

□ Servicii feroviare

□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz

□ Activităţi portuare

□ Activităţi aeroportuare

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dată contractului de Autoritatea Contractantă

Servicii de organizare seminarii si conferinte in perioada februarie – mai 2013, in carul proiectului

Pagina 4 din 35

Page 5: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

„Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)” ID 58832

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a

serviciilor

a) Lucrări □ B) Produse □ c) Servicii X

Executare □

Proiectare şi executare □

Executarea, prin orice □

mijloace, a unei lucrări,

conform cerinţelor

specificate de autoritatea

contractantă

Cumpărare □

Leasing □

Închiriere □

Închiriere cu opţiune de □

cumpărare

O combinaţie între acestea □

Categoria serviciilor: nr. 27,

Anexa II B

Locul principal de executare

........................

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de livrare

........................

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de prestare:

Romania,

Cod NUTS RO Romania

II.1.3) Procedura implică

Un contract de achiziţii publice X

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □

Încheierea unui acord-cadru □

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici □

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim de

participanţi la acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii

acordului cadru Da □ Nu □

Dacă DA,

__________________________________________

(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de

desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui

acord-cadru)

Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:

N/A

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în

cifre):

Valoarea estimată fără TVA: Monedă:

sau intervalul: între _____________ şi _______________ Monedă:

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

Pagina 5 din 35

Page 6: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Servicii de organizare seminarii si conferinte in perioada februarie – mai 2013, in carul proiectului

„Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)” ID 58832

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz)

Obiect principal 55000000-0 Servicii hoteliere,

de restaurant şi de vânzare cu

amănuntul

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

Obiect(e) suplimentar(e) 55120000-7 Servicii de reuniuni

şi conferinţe organizate la hotel

70220000-9 Servicii de închiriere

sau de leasing de proprietăţi

nerezidenţiale proprii

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

PA01-7

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice Da □ NU □

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi Da □ Nu X

anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):

un singur lot □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile □

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) Da □ NU X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 515.578,00

Monedă: LEI

sau intervalul: între _______________ şi _______________ Monedă: __________

Acesta este bugetul maxim alocat si luat in considerare la evaluarea ofertelor.

II.2.2) Opţiuni (după caz) Da □ NU X

Dacă da, descrierea acestor opţiuni:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:

în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul

prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni sau in zile - 5 luni

Pagina 6 din 35

Page 7: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului D a □ NU X

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de

ajustare aplicabilă)

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanţie de participare Da X Nu □

Garanţia pentru participarea la licitaţie va fi emisă în numele Ofertantului (ofertant unic sau în asociere)

care transmite oferta.

Ofertantul va prezenta o Garantie de participare in suma de 10.000,00 lei.

Garanţia de participare la licitaţie se va constitui prin virament bancar în contul

RO78TREZ7015005XXX011696 deschis la Trezoreria Sectorului 1 sau sub formă de instrument de

garantare emis in favoarea Autoritatii Contractante in conditiile legii de o societate bancara ori o

societate de asigurari cu respectarea prevederilor art. 86, alin 1, 2, 3 si 4 din HG 925/2006 si va fi valabilă

3 (trei) zile calendaristice după expirarea termenului de valabilitate al ofertei, adica 93 zile incepand cu

data depunerii ofertelor.

Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate

prevazuta in Fisa de date.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv

la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Orice ofertă care nu este însoţită de o Garanţie de participare la licitaţie în original, in cuantumul,

forma si avand perioada de valabilitate solicitata va fi respinsă de Autoritatea Contractanta in cadrul

şedintei de deschidere a ofertelor.

Garanţia de participare la licitaţie a unei asocieri trebuie să definească ca “ofertant” toţi partenerii

asocierii şi să-i enumere în următorul mod: „asocierea ce constă din “__________”, “____________”, şi

“__________”.

Orice solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei va necesita si prelungirea garantiei de participare in

consecinta.

Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul garantiei de participare va prezenta o

declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004 privind stimularea înfiintarii si

dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.

Pagina 7 din 35

Page 8: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Garanţia pentru participare la licitaţie va fi restituita de Autoritatea Contractanta Ofertantilor in conditiile

art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:

i. Garantia pentru participare, constituită de Ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind

câstigătoare, se restituie de catre Autoritatea Contractanta în cel mult 3 zile lucrătoare de la data

constituirii garantiei de buna executie.

ii. Garantia de participare, constituită de Ofertantii a căror oferta nu a fost stabilită câstigătoare, va

fi returnata de Autoritatea Contractanta după semnarea contractului de achizitie publica cu

Ofertantul a cărui oferta a fost desemnate câstigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de

la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei, sau la cererea acestora imediat dupa

comunicarea rezultatului procedurii.

iii. In cazul in care Autoritatea Contractanta se află, conform prevederilor art. 209 din OUG 34/2006,

in situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de participare se restituie după data

expirării termenului de depunere a unei contestatii cu privire la această decizie, dar nu mai tarziu

de 3 zile lucrătoare de la această dată.

După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din OUG 34/2006, Ofertantii ale căror oferte au fost

declarate necastigătoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte de expirarea

perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit Autoritatii Contractante o

solicitare in acest sens.

Garanţia de participare va fi reţinută de Autoritatea Contractanta in conditiile art. 87 din HG 925/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare, precum si in conditiile art. 2781 din OUG 34/2006, aprobata cu

modificarile si completarile ulterioare.

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie Da □ Nu X

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante

FINANŢARE NERAMBURSABILĂ POSDRU DIN FONDURI STRUCTURALE (FONDUL SOCIAL EUROPEAN)

BUGETUL NATIONAL

BUGETUL AUTORITATII CONTRACTANTE

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul

(după caz)

Această procedura este deschisă în condiţii de egalitate tuturor ofertantilor, persoane fizice şi/sau

juridice sau asocieri de persoane fizice şi / sau persoane juridice, constituite în conformitate cu

prevederile legale şi care au capacitatea de exercitiu necesară îndeplinirii contractului si actioneaza

conform legii.

Asocierile de persoane fizice si/sau juridice pot prezenta o oferta comuna cu conditia ca toate persoanele

participante in aceasta asociere sa indeplineasca cerintele legale din tarile lor de origine si cu conditia ca

toti membrii asociati sa semneze un Acord de asociere odata cu desemnarea unuia dintre ei ca lider al

asocierii.

Asocierile nu sunt obligate să se constituie într-o formă juridică în scopul de a-şi prezenta Ofertele. În

Pagina 8 din 35

Page 9: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

cazul în care Ofertantul devenit Contractor este o Asociere, atunci o astfel de asociere nu este obligată să

autentifice acordul de asociere inainte de semnarea contractului in fata unui notar, cu exceptia situatiei

in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta in mod expres.

Acordul de asociere va prevede ca toti asociatii vor fi solidar si in mod individual raspunzatori pentru

executia contractului in conformitate cu termenii acestuia, iar unul dintre asociati va fi desemnat ca

autorizat sa preia responsabilitatile si sa primeasca instructiunile de la Autoritatea Contractanta pentru si

in numele oricarui si tuturor partenerilor asocierii inclusiv plata.

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) Da □ NU X

III.1.5. Legislaţia aplicabilă

a. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de

servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi

completările ulterioare;

b. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările

ulterioare;

c. Ordinul Presedintelui ANRMAP 313/29.06.2010 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii

privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicat in Monitorul Oficial al

Romaniei nr. 464 din iulie 2010;

d. Ordinul Presedintelui ANRMAP 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de

participare la licitatii cu oferta independenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 701 din

octombrie 2010;

e. Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 302/01.06.2011 privind aprobarea formularelor standard ale

Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial nr. 415 din

14 iunie 2011;

f. Hotărârea Guvernului nr. 801/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 525/2007 privind

organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea

Achizitiilor Publice.

g. Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie,

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 687 din 28 septembrie 2011

h. Legea nr. 279/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al

României nr. 872 din 9 decembrie 2011

Pagina 9 din 35

Page 10: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

i. Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 171/2012 privind clarificările ce vizează conţinutul

Documentaţiei de atribuire, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 382 din 15 mai 2012

j. Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 170/2012 privind interpretarea art.69 indice 1 din OUG nr.

34/2006, publicat în Monitorul Oficial al României nr.382 din 15 mai 2012

k. Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la încheierea

Contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, publicat în Monitorul Oficial al României nr.

250 din 13 aprilie 2012

l. Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

m. Odinul nr. 3.888 din 10 martie 2011, pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind

achiziţia publică de servicii hoteliere, campinguri şi alte tipuri de cazare decât cea hotelieră şi a

serviciilor de restaurant şi de servire a mâncării, pentru activităţile organizate de Ministerul

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

n. Contractul de finantare POSDRU/85/1.1/S/58832

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

Ofertantul va examina cu atentie şi va respecta toate instructiunile, formularele, conditiile, precum şi

specificatiile Documentatiei de Atribuire. Imposibilitatea de a furniza toate informatiile sau documentele

prevazute de Documentatia de Atribuire poate avea ca efect respingerea ofertei.

Ofertantii poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenţia corespunzătoare a Documentaţiei de

Atribuire, inclusiv orice modificare a Documentaţiei de Atribuire emisă în timpul perioadei de pregătire a

ofertei, precum şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare cu privire la orice fel de condiţii şi

obligaţii care pot afecta în vreun fel ofertantul prin depunerea ofertei.

Prin depunerea unei oferte, Ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile prezentei proceduri

de atribuire ca bază unică de desfăşurare a acestei proceduri, indiferent de propriile sale condiţii de

prestare a serviciilor, la care renunţă prin depunerea ofertei. Comisia de evaluare nu va lua in considerare

nici o exprimare a unei rezerve/ comentariu de orice fel/refuz de conformare intocmai la prevederile

prezentei Documentatii de Atribuire. Exprimarea in cadrul Ofertei a unei astfel de rezerve/ comentariu/

refuz de conformare poate duce la respingerea Ofertei.

Autoritatea Contractanta nu este responsabila pentru caracterul incomplet al Documentaţiei de Atribuire

si al amendamentelor aferente, în cazul în care aceasta nu a fost obţinută direct de la o sursa acceptata,

respectiv pagina web www.tvet.ro.

In plus, prin trimiterea unei oferte, se considera ca ofertantul are cunoştinţa de toate legile, actele si

reglementările relevante din Romania, care pot afecta in orice fel operaţiunile sau activităţile ce sunt

subiect al acestei proceduri.

Pagina 10 din 35

Page 11: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în

registrul comerţului sau al profesiei

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

Nivel(uri) specific(e) minim(e)

necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

Operatorul economic participant sa

nu fi fost condamnat prin hotarare

judecatoreasca definitiva pentru:

a) participare la activitati ale

unei organizatii criminale;

b) coruptie;

c) frauda;

d) spalare de bani;

Un operator economic poate fi

exclus din prezenta procedura

daca:

1) a intrat în faliment ca urmare a

hotărârii pronunţate de

judecătorul-sindic;

2) nu si-a indeplinit obligatiile de

plata a impozitelor, taxelor si

contributiilor de asigurari sociale

catre bugetele componente ale

bugetului general consolidat, in

conformitate cu prevederile legale

in vigoare in Romania sau in tara in

care este stabilit;

3) a fost condamnat, in ultimii 3

ani, prin hotararea definitiva a unei

instante judecatoresti, pentru o

fapta care a adus atingere eticii

profesionale sau pentru comiterea

unei greseli in materie

profesionala;

4) in ultimii 2 ani nu si-a

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul trebuie sa prezinte:

1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la

art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

(Formular 3.1)

2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la

art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

(Formular 3.2)

Declaratiile vor fi prezentate in original si trebuie semnate de

reprezentantul imputernicit al operatorului economic, asa cum

este acest reprezentant identificat in documentele prezentate

pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii

profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in

care ofertantul este stabilit.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte

aceste documente.

Autoritatea contractanta îşi rezerva dreptul de a verifica

informaţiile prezentate de Ofertanti.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte

aceste documente.

Pagina 11 din 35

Page 12: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

indeplinit sau si-a indeplinit in mod

defectuos obligatiile contractuale

din motive imputabile ofertantului

in cauza, fapt care a produs sau

este de natura sa produca grave

prejudicii beneficiarilor acestuia.

5) prezinta informatii false sau nu

prezinta informatii solicitate de

Autoritatea Contractanta în scopul

demonstrării îndeplinirii cerintelor

minime de calificare

Cerinta nr. 2

Certificarea participarii la

procedura cu oferta independenta

– conform ordinului presedintelui

ANRMAP nr. 314/2010 privind

punerea in aplicare a certificatului

de participare la licitatii cu oferta

independenta

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul trebuie sa certifice faptul ca participarea la prezenta

procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta,

prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la

procedura cu oferta independenta" (Formular 3.3)

Aceasta declaratie va fi prezentata in original si trebuie semnata

de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului

economic, asa cum este acest reprezentant identificat in

documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de

exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu

prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.

In cazul unei asocieri, declaratia se va prezenta de catre fiecare

membru al asocierii.

Cerinta nr. 3

Certificarea inexistentei conflictului

de interese, asa cum se specifica la

art 69 si 691 din OUG 34/2006,

aprobata cu modificarile si

completarile ulterioare

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantii trebuie sa prezinte declaratia privind conflictul de

interese conform Formularului nr. 3.4 care se regaseste in

sectiunea IV “Formulare de transmitere a ofertei”.

Notiunea de “conflict de interese” in cadrul acestei proceduri se

interpreteaza dupa cum urmeaza: orice operator economic sau

expert care participa in procesul de pregatire a documentatiei de

atribuire si care a furnizat informatii ce au stat la baza intocmirii

Caietului de sarcini si/sau a celorlalte parti ale documentatiei de

atribuire, nu poate participa la procedura cu exceptia cazului in

care poate dovedi Autoritatii Contractante ca implicarea sa in

Pagina 12 din 35

Page 13: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

etapele anterioare nu este de natura sa distorsioneze

concurenta.

In mod similar:

- nicio persoana privata sau persoana juridica, care

participa direct la evaluarea ofertelor, nu poate participa

la aceasta procedura in calitate de ofertant, ofertant

asociat sau subcontractant;

- ofertantul/candidatul/ofertantul asociat

/subcontractantul /tertul sustinator care are drept

membri in cadrul consiliului de administratie/organ de

conducere sau de supervizare şi/sau are actionari ori

asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana

la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii

comerciale (astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69

lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile

ulterioare) cu persoane ce detin functii de decizie in

cadrul autoritatii contractante nu poate fi admis cu

oferta in procedura.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii

Contractante CNDIPT sunt:

1. Ciobanu Gabriela Liliana - Director

2. Vladut Zoica Elena - Director adjunct

3. Tacea Firuta Antoaneta – Manager proiect

Aceasta declaratie va fi prezentata in original si trebuie semnata

de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului

economic, asa cum este acest reprezentant identificat in

documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de

exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu

prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte

aceste documente.

In cazul in care vor exista subcontractanţi, aceasta declaraţie va

fi prezentata de fiecare subcontractant.

In cazul in care vor exista terţi susţinători, aceasta declaraţie va fi

Pagina 13 din 35

Page 14: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

prezentata de fiecare terţ susţinător.

Pentru documentele care nu sunt în limba română se va ataşa traducere autorizata în limba română.

In cazul in care Autoritatea contractanta prin comisia de evaluare considera ca exista anumite

incertitudini in ceea ce priveşte informaţiile prezentate de Ofertant cu privire la situaţia personala a

acestuia, atunci Autoritatea contractanta poate solicita informaţii direct de la autorităţile

competente.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de

documente, sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci acesta va prezenta o declaraţie autentică

dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau a unei asociaţii profesionale

care are competenţe în acest sens.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Nivel(uri) specific(e) minim(e)

necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

Demonstrarea capacitatii de

exercitare a activitatii profesionale

(forma de inregistrare precum si

obiectul de activitate)

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va

prezenta:

1. Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie

lizibila după original („in conformitate cu originalul”), emis

de Oficiul Registrului Comerţului (sau alta instituţie

echivalenta in tara de origine a Operatorului economic

pentru a arata activitatea desfăşurata de Operatorul

economic. Obiectul Acordului Cadru trebuie sa aibă un

corespondent in codul NACE (Nomenclatorul de activitati

din Comunitatea Europeana) înregistrat in certificatul

eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din tara de

origine a Operatorului economic sau orice alt document

echivalent, prin care sa dovedească forma de înregistrare a

Operatorului economic si competenta de a realiza activitati

economice in domeniul contractului.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana

ale documentelor solicitate mai sus.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte

acest document.

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară

Nivel(uri) specific(e) minim(e)

necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1 Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Pagina 14 din 35

Page 15: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Media cifrei de afaceri globala pe

ultimii 3 ani financiari – minim

500.000,00 lei

Ofertantul va prezenta următoarele documente:

1. Declaratie privind cifra de afaceri in ultimii 3 ani

financiari incheiati, original. (Formular 5.1)

2. Bilantul sau extrase din bilanturile contabile (in cazul in

care publicarea acestora este prevazuta de legislatia

tarii in care este stabilit ofertantul) pentru ultimele 3

exercitii financiare incheiate, din care sa reiasa cifra de

afaceri, in copie lizibila certificata pentru conformitate

cu originalul.

Pagina 15 din 35

Page 16: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede se va folosi pentru conversie rata medie anuala

de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http://www.ecb.int.

Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a

prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra economica si financiara si prin

prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea cerintei de mai sus.

Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci situatia economică si financiară

se demonstrează prin luarea în considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor grupului. In

acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documente suport, iar cerinta minima se va considera

indeplinita in mod cumulativ.

Operatorii economici nerezidenti vor prezenta traduceri ale documentelor solicitate mai sus.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Ofertantilor prezentarea si a altor documente

in cazul in care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante.

In cazul în care Ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va

analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod

individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri nu se va

aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM.

Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri va prezenta o declaratie

pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004 privind stimularea înfiintarii si

dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.

În cazul în care Ofertantul îşi demonstrează situatia economică şi financiară invocând şi susţinerea

acordată de către o altă persoana (terta parte), atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de

care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, incheiat in forma

autentica (in fata notarului), prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie Ofertantului

resursele economice şi financiare invocate.

Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să

evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile

care apar pe parcursul îndeplinirii contractului. Prin semnarea angajamentului ferm in forma autentica

susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii contractante ca urmare a nerespectării

obligaţiilor prevăzute în angajament, Autoritatea contractanta având posibilitatea de acţiune directă

împotriva susţinătorului.

Entitatea care asigură susţinerea economică şi financiară trebuie sa-si demonstreze situatia personala.

Pentru a-şi demonstra situaţia personală entitatea care asigura sustinerea trebuie să prezinte:

1) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; (Formular 3.1)

2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; (Formular 3.2)

Pagina 16 din 35

Page 17: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Nivel(uri) specific(e) minim(e)

necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

Confirmarea prestarii de servicii

similare in ultimii 3 ani, pana la data

limita de depunere a ofertelor, in

valoare de cel putin 500.000,00 lei.

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:

1. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, in

original. Ofertantul trebuie sa prezinte detalii despre

valoarea serviciilor, tipul acestora, perioade de prestare,

beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati

contractante sau clienti privati. (Formular 6.1)

2. Prezentarea cel putin a unui document/contract/proces

verbal sau a unui numar de maxim 4

documente/contracte/procese verbale care sa confirme

ca serviciile au fost realizate corespunzator pentru

valoarea solicitata, in copie lizibila certificata pentru

conformitate cu originalul.

Cerinta nr. 2

Demonstrarea accesului la personal

necesar pentru indeplinirea

corespunzatoare a contractului:

i. o persoana cu minim un an

experienta in organizarea de

evenimente, care va fi responsabila

de indeplinirea in bune conditii a

contractului

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

1. Declaraţie privind personalul de

care dispune ofertantul sau al carui angajament de

participare a fost obtinut pentru indeplinirea

corespunzatoare a contractului de servicii, inclusiv

informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala a

acestora. (Formular 6.3)

2. CV-uri si declaratie de

disponibilitate in original.

Pentru fiecare persoana propusa ofertantul trebuie sa prezinte

documente care atesta experienta minima solicitata (contracte,

recomandari, etc)

Pagina 17 din 35

Page 18: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comună, atunci capacitatea tehnică şi

profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In

acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documente suport, iar cerinta minima se va considera

indeplinita in mod cumulativ.

Capacitatea tehnică şi profesională a Ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea contractului, şi

de o altă entitate, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între Ofertant şi entitatea respectivă.

În cazul în care Ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea

acordată de către o altă entitate, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază,

de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, incheiat in forma autentica (in

fata unui notar public), prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie Ofertantului resursele

tehnice şi profesionale invocate.

Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să

evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile

care apar pe parcursul îndeplinirii contractului.

Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie să garanteze Autoritatii Contractante faptul că, în

cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, entitatea

susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin

implicarea sa directă.

Prin semnarea angajamentului ferm in forma autentica susţinătorul răspunde pentru prejudiciile

cauzate Autoritatii Contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament,

Autoritatii Contractante având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

Entitatea care asigură susţinerea tehnica trebuie sa-si demonstreze situatia personala.

Pentru a-si demonstra situatia personala persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte:

1) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; (Formular 3.1)

2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; (Formular 3.2)

III.2.4) Contracte rezervate (după caz) Da □ Nu X

Contractul este rezervat unor ateliere protejate □

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii Da □ NU X

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările Da □ NU X

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

Pagina 18 din 35

Page 19: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII

Licitaţie deschisă □

Licitaţie restrânsă □

Licitaţie restrânsă accelerată (Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate) □

Negociere □

Dialog competitiv □

Cerere de oferta □

Selectie de oferte (procedura interna) X

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)

Număr de operatori economici preconizat □□□

sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□

Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi:

____________________________________________________________________________________

_

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere,

dialog competitiv)

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a Da □ Nu □

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor

care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)

Cel mai mic preţ X

In urma evaluarii ofertelor primite Autoritatea Contractanta va incheia contractul cu ofertantul a cărui

ofertă a fost stabilită în evaluare drept oferta cu cel mai mic pret dintre toate ofertele care indeplinesc

cerinţele din Documentaţia de Atribuire.

In cazul in care, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisbile vor exista mai multe oferte

cu acelasi nivel al propunerii financiare, autoritatea contractanta va invita operatorii economici cu

acelasi nivel al propunerii financiare sa prezinte, in plic inchis, discount-ul pe care il ofera si care se

aplica propunerii financiare initiale.

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte □

□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu

ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza

ponderarea din motive demonstrabile)

Pagina 19 din 35

Page 20: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la

negociere sau în documentul descriptiv

Criterii Pondere

1.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

2.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

3.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

...............................................

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică Da □ Nu X

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)

____________________________________________________________________________________

_____

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de Autoritatea Contractantă (după caz)

.....................................

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract Da □ Nu

X

Dacă da,

Anunţ de intenţie □ Anunţ despre profilul cumpărătorului □

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicări anterioare (după caz) □

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunţ de intenţie

Numărul şi data publicării în SEAP .................

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ X □ □ □ □

Oferta, precum şi toată corespondenţa şi documentele referitoare la Oferta, dintre Ofertant şi

Autoritatea Contractanta, vor fi redactate în limba română. Documente justificative şi literatura

imprimată, care sunt parte a Ofertei pot fi prezentate într-o altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie

însoţite de o traducere exactă a pasajelor relevante în limba română, caz în care, în scopul interpretării

Ofertei, va guverna traducerea in limba română.

Limba care prevaleaza in aceasta procedura este limba romana.

Pagina 20 din 35

Page 21: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta

durata în luni: □□□ sau în zile: 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)

Perioada de valabilitate se calculeaza incepand cu ziua calendaristica a deschiderii ofertelor (adica

luand in calcul inclusiv ziua in care se deschid ofertele). O oferta valabilă pentru o perioadă mai scurtă

poate fi respinsă de către Autoritatea Contractanta.

În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, Autoritatea Contractanta

poate solicita ofertanţilor prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor lor. Cererea şi răspunsurile

vor fi transmise în scris. Ofertantul care va fi de acord cu solicitarea va extinde de asemenea şi durata

de valabilitate a garanţiei pentru participarea la licitaţie (în cazul în care se solicită transmiterea unei

garanţii de participare la licitaţie) pentru întreaga durată de prelungire a valabilităţii ofertei, aşa cum a

fost solicitat de către Autoritatea Contractanta. Un Ofertant poate refuza cererea fără ca garanţia

pentru participarea la licitaţie să-i fie reţinută. Unui Ofertant care a fost de acord cu prelungirea nu i se

va cere sau permite să modifice oferta.

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Pagina 21 din 35

Page 22: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Propunerea Tehnica trebuie sa se refere la intreg obiectul contractului, adica la realizarea tuturor

serviciilor. Nu se accepta propuneri tehnice care se refera numai la o parte din obiectul contractului.

Ofertantul trebuie sa transmita Propunerea Tehnica in forma specificata in Sectiunea IV ”Formulare de

transmitere a ofertei” a documentatiei de atribuire.

Ofertantul va prezenta o propunere tehnică ce va include o prezentare a serviciilor oferite, ce răspund

cerinţelor specificate de Autoritatea Contractanta, după cum este indicat în Sectiunea II ”Caiet de

sarcini” şi orice alte informaţii după cum este indicat în Secţiunea IV ”Formulare de transmitere a

ofertei”, Formularul 7, cu detalii suficiente pentru a demonstra caracterul adecvat al serviciilor, astfel

încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele aferente Caietului de sarcini. Propunerea

tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în

Caietul de sarcini.

In cadrul ofertei depuse, ofertantul trebuie sa prezinte informatii cu privire la modul in care acesta:

- se obliga sa tina cont de prevederile legislative referitoare la conditiile de munca si protectia muncii,

care sunt aplicabile la nivel national. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la

nivel national si care se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in

munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea unei declaratii, in conformitate

cu formularul 7.1 prezentat in sectiunea IV ”Formulare de transmitere a ofertei”, de catre ofertant sau

de catre fiecare membru al asocierii.

Ofertanţii pot utiliza sub-contractori, insa sunt obligaţi să-i numească în Propunerea Tehnica, care

trebuie insotita de o declaratie emisa de ofertant cu privire la partea sau partile din contract pe care

ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze, inclusiv nominalizarea subcontratorilor, menţionând de

asemenea, partea din scopul contractului pe care acesti sub-contractanţi o vor realiza. (Formular 7.2).

Aceasta declaratie trebuie prezentata, indiferent daca ofertantul utilizeaza sau nu subcontractori

Se înţelege ca aceluiaşi sub-contractant nu ii este permis sa participe la mai mult de o (1) Oferta.

Informaţii suplimentare cu privire la taxele aplicabile, protecţia mediului, măsuri de siguranţă şi

sănătate, etc., în conformitate cu prevederile legislaţiei din România şi care trebuie respectate pe

durata contractului, pot fi obţinute de către Ofertanţi de la următoarele instituţii publice:

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, România

E_mail: [email protected]

Tel: 00 40 21 410 34 00/ 00 40 21 410 35 50/ 00 40 21 410 50 24

Fax: 00 40 21 312 25 09

Ministerul Mediului si Pădurilor

Blvd Libertăţii nr. 12. Sector 5, Bucureşti, România

Pagina 22 din 35

Page 23: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

E_mail: [email protected]

Tel: 00 40 21 316 02 15

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Strada Dem. I. Dobrescu nr. 24, Sector 1, Bucureşti, România

E_mail: [email protected]

Tel: 00 40 21 313 62 67/ 00 40 21 315 85 56

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Pagina 23 din 35

Page 24: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Ofertantul trebuie sa transmita Propunerea Financiara (Formular 8) si Formularul de Oferta

(Formular 9) in formele specificate in Sectiunea IV „Formulare de transmitere a ofertei” a

documentatiei de atribuire.

Contractul va fi semnat pentru totalitatea serviciilor ce fac referire la realizarea obiectului contractului

şi va avea la bază graficul valoric al activităţilor prezentate de ofertant.

Preturile cotate de ofertant in Formularul de Oferta si in Propunerea Financiara se vor conforma cu

cerintele specificate mai jos:

a) oferta de pret trebuie sa acopere toate activitatile contractului, asa cum este descris in

documentatia de atribuire;

b) in completarea formularului de Propunere Financiară, Ofertantul trebuie să ţină cont de deducerile

făcute în conformitate cu prevederile legale, dacă este cazul, precum şi de toate celelalte cheltuieli

necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, precum şi a cheltuielilor şi a profitului său.

c) ofertanţii trebuie să completeze tarife şi preţuri pentru toate articolele / activităţile. Elementele

pentru care nu se introduce un tarif sau un preţ de către ofertanţi si care sunt prezentate in

propunerea tehnica se consideră a fi acoperite de tarife şi preţuri pentru alte elemente / activităţi

şi prestatorul nu are dreptul de a solicita o remuneraţie pentru aceste servicii;

d) tariful oferit trebuie să includă taxe şi impozite datorate, precum şi oricare alte contribuţii solicitate

prin lege pentru serviciile prestate, cu exceptia TVA. Preţurile propuse se consideră a fi preţuri

finale şi nu sunt afectate de orice variaţie în impozitele, taxele şi / sau contribuţiile menţionate mai

sus.

e) in cazul unei discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, preţul unitar va prevala;

f) pretul care urmeaza a fi cotat in Formularul de Oferta trebuie sa fie preluat din Propunerea

Financiara si trebuie sa fie pretul total al ofertei,

Preturile unitare si pretul total al ofertei va fi cotat de catre ofertant in LEI. Preturile vor fi cotate fără

TVA.

Moneda pentru realizarea evaluarii este moneda nationala respectiv leul.

In cazul Ofertelor al caror pret va fi cotat in alta moneda decat leul, in vederea conversiei pretului in lei

pentru scopul evaluarii, sursa oficiala pentru cursul de schimb care trebuie luat in calcul este Banca

Nationala a Romaniei www.bnr.ro.

Data cursului de schimb este a 28 -a zi inainte de termenul limita pentru depunerea Ofertelor, inclusiv

data de depunere a acestora.

Oferta va fi respinsă ca inadmisibilă dacă:

(i) Propunerea financiară este prezentată într-un format diferit de cel specificat la sectiunea

„Formulare de transmitere a ofertei” ,

sau

(ii) In cazul în care preţul propus nu rezultă în mod clar din propunerea financiară, sau

(iii) In cazul în care va depasi suma total alocata

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Pagina 24 din 35

Page 25: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Documentele solicitate de la ofertant

a) Formularul de oferta

b) Propunerea Tehnica

c) Propunerea Financiara

d) Garantia de participare la procedura

e) Toate formularele si documentele asociate solicitate pentru dovedirea indeplinirii cerintelor

minime de calificare;

f) Imputernicire scrisa autorizand pe semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura de

semnare a contractului

Oferta va fi insotita de o împuternicire scrisa prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa

angajeze ofertantul in aceasta procedura. Împuternicirea trebuie sa aibă un format juridic, in

conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este inregistrat si trebuie sa poarte atat semnatura

celui care imputerniceste cat si semnatura celui imputernicit; o traducere autorizata in limba romana

va insoti orice document redactat intr-o alta limba.

In cazul unei asocieri:

a) persoana autorizata care a semnat oferta va prezenta o confirmare a autoritatii sale, semnata

de toţi reprezentanţii cu drept de semnătura ai partenerilor asocierii,

b) acordul de asociere intre operatorii economici ce depun o oferta comuna al carui continut este

descris la paragraful III.1.3) „Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici

căruia i se atribuie contractul”.

Fiecare membru al asocierii va prezenta imputernicire scrisa data semnatarului acordului de asociere

pentru a angaja asociatul respectiv..

Toate aceste documente vor fi insotite de un opis al documentelor care se depun, conform

informatiilor furnizate in Sectiunea IV a prezentei documentatii de atribuire.

Pregătirea ofertei

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentaţia de

atribuire. Oferta trebuie sa răspundă la toate cerinţele din aceste documente; in caz contrar, poate fi

considerata neconforma si poate fi exclusa din procedura

Forma propunerilor tehnica si financiara este oferita ca parte a acestui pachet de documente pentru a

facilita depunerea si evaluarea acestora. Propunerea tehnica si financiara a unui ofertant trebuie sa

îndeplinească toate cerinţele acestor documente, in caz contrar, acestea pot fi considerate

necorespunzătoare si ofertantul poate fi exclus mai departe din evaluare.

Pagina 25 din 35

Page 26: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Formularul de oferta si toate celelalte formulare nu vor fi rescrise. Informaţia solicitata trebuie

introdusa unde este cazul. Daca spaţiul este insuficient sau informaţia suplimentara ceruta trebuie

adăugata, se vor ataşa pagini marcate corespunzător. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de

vedere al conţinutului, pe toata perioada de valabilitate a acesteia.

Documentele ce însoţesc oferta vor fi prezentate conform instrucţiunilor furnizate si cu utilizarea

formularelor prezentate in secţiunea IV „Formulare de transmitere a ofertei”. Propunerea Tehnica va fi

transmisa in forma specificata in secţiunea IV „Formulare de transmitere a ofertei”. Propunerea

Financiara va fi transmisa in forma specificata in secţiunea IV „Formulare de transmitere a ofertei” .

Propunerea Tehnica si Financiara trebuie sa se refere la întreg obiectul contractului, adică la realizarea

tuturor serviciilor. Nu se accepta propuneri tehnice si financiare care se refera numai la o parte din

obiectul contractului.

Toate activităţile descrise în Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin Propunerea financiara.

Activităţile descrise în Propunerea Tehnică dar pentru care nu este acoperit preţul, se vor presupune a

fi incluse în preţurile altor activităţi precizate de către Ofertant. Pentru aceste activităţi Autoritatea

Contractanta nu va plăti nimic, chiar dacă vor fi realizate pe parcursul derulării contractului, întrucât se

consideră că sunt acoperite de preţul total al ofertei.

Sub prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate, operatorul economic îşi asumă

răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original

si/sau copie in vederea participării la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de

către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie fata de

acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlătura răspunderea exclusiva a ofertantului sub

acest aspect.

Oferta comuna

Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna,

fara a fi obligate sa îşi prezinte asocierea intr-o forma legalizata.

In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, Autoritatea contractanta are dreptul de a

solicita autentificarea contractului de asociere înainte de semnarea contractului. Oferta comuna,

prezentata de o asociere formata din doi sau mai mulţi operatori economici ca asociaţi, va respecta

cerinţele prezentate in continuare:

i. oferta va include toate informaţiile enumerate la paragraful „Documentele solicitate de la

Ofertant” inclusiv

a. împuternicire scrisa data semnatarului angajamentului de asociere pentru a angaja

asociatul;

ii. oferta va fi semnata astfel incit sa angajeze legal toţi membrii asocierii;

Pagina 26 din 35

Page 27: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

iii. oferta va cuprinde contractul de asociere care demonstrează ca

a. toţi asociaţii vor fi solidar si separat răspunzători pentru execuţia contractului;

b. unul dintre asociaţi va fi desemnat ca autorizat sa preia responsabilităţile si sa

primească instrucţiunile de la Autoritatea Contractanta pentru si in numele oricărui si

tuturor partenerilor asocierii inclusiv plata;

Indeplinirea cerintelor minime referitoare la situatia personala a Ofertantului si a cerintelor minime

referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie demonstrata pentru fiecare

membru al asocierii.

Indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si profesionala / situatia economica si

financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale membrilor asocierii.

O Singura oferta pentru toate cerinţele din caietul de sarcini

Un operator economic trebuie sa prezinte doar o singura Oferta, fie individual, fie ca asociat intr-o

asociere de operatori economici. Un operator economic care prezintă sau participa cu mai mult de o

oferta va fi descalificat. Persoanele fizice sau juridice nominalizate ca subcontractanţi in cadrul unei

oferte nu au dreptul de a depune oferta in nume propriu sau in asociere in cadrul aceleiaşi proceduri.

In cadrul acestei proceduri nu se accepta oferte parţiale care sa facă referire doar la o parte a

obiectului contractului.

Costul pregatirii ofertelor

Toate costurile asociate pregatirii si prezentarii ofertei sunt suportate de catre ofertant.

Costurile aferente pregatirii si prezentarii ofertei nu vor fi rambursate de catre Autoritatea

Contractanta niciunui ofertant.

Autoritatea Contractanta va avea dreptul de proprietate asupra tuturor ofertelor depuse în prezenta

procedură iar ofertantii nu au dreptul de a li se returna ofertele transmise catre Autoritatea

Contractanta.

Forma si semnarea ofertei

Ofertantul va pregati pe suport hartie:

i. un original al documentelor ce cuprind Oferta, asa cum sunt acestea prezentate mai sus si cu

inscrisul in clar “ORIGINAL”

ii. o (una) copie a Ofertei marcata clar “COPIE”

In eventualitatea vreunei discrepante intre documente, originalul va prevala.

Originalul si copia ofertei vor fi tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate de o

Pagina 27 din 35

Page 28: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

persoana sau persoane autorizate de drept sa semneze in numele ofertantului.

Toate paginile ofertei unde au fost facute amendamente inainte de transmiterea acestora vor fi

semnate de persoana sau persoanele ce semneaza oferta.

Ofertele prezentate vor fi indosariate in dosare cu spirala sau se vor folosi alte metode de

indosariere pentru a se evita pierderea sau amestecarea documentelor, iar paginile vor fi

numerotate.

Ofertele vor fi organizate pe diferite sectiuni tinand cont de fiecare categorie de cerinte din

documentatia de atribuire si vor include un opis care va trimite la fiecare sectiune si va avea paginile

numerotate corespunzator, pentru a permite o identificare rapida, conform informatiilor din Sectiunea

IV a documentatiei de atribuire.

Daca ofertantul foloseste prescurtari in textul ofertei pentru a denumi notiuni tehnice sau alte notiuni,

acesta va oferi explicatii intr-o anexa.

O oferta ce va folosi orice alte formate poate fi respinsă ca inadmisibilă.

Ştersăturile sau adăugirile sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt semnate sau parafate de

către persoana care semnează oferta.

Transmiterea si depunerea ofertelor

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora cad in sarcina ofertantului.

Numai ofertele depuse in termen pe suport hartie se iau in considerare.

Ofertele pot fi transmise prin posta sau curier la adresa specificata la paragraful I.1)”Denumire, Adresa

si Punct(e) de Contact” sau pot fi depuse direct de catre un reprezentant al ofertantului la aceeasi

adresa.

Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate in considerare.

Termenul limita de primire a ofertelor:

Data: 19.02.2013, ora 10.00

Adresa: CNDIPT, Str. Spiru Haret, nr.10-12, etaj 1, cam. 52, Bucureşti, sector 1.

Ofertele trebuie transmise cu respectarea instructiunilor prezentate in cadrul acestui document si

trebuie sa fie primite la adresa specificata, inainte de termenul limita de primire a ofertelor.

Daca considera necesar, Autoritatea Contractanta poate prelungi termenul limita de primire a ofertelor

prin emiterea unei erate la anuntul de participare si a unui amendament la documentatia de atribuire.

In cazul in care prelungeste termenul de primire a ofertelor, toate drepturile si obligatiile Autoritatii

Contractante si ale ofertantilor, supuse termenului limita initial, vor fi raportate la noul termen limita

stabilit.

Ofertele primite de Autoritatea Contractanta dupa termenul limita prevazut vor fi declarate intarziate

Pagina 28 din 35

Page 29: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

si vor fi returnate nedeschise ofertantilor, impreuna cu garantia pentru participarea la procedura.

Ofertele depuse la o alta adresa decat cea specificata, nu vor fi luate in considerare si vor fi returnate

nedeschise, impreuna cu garantia pentru participarea la procedura.

Autoritatea contractanta nu va fi tinuta raspunzatoare pentru livrarea cu intarziere a ofertelor.

Confidenţialitate

Ofertanţii pot specifica in cadrul Propunerii Tehnice informaţiile pe care acestea le considera ca fiind

confidenţiale si care nu pot fi divulgate către terţe parţi. In cazul in care ofertantul considera ca situaţia

descrisa ii este aplicabila, acesta trebuie sa specifice, pe lângă faptul ca aceste informaţii sunt

confidenţiale si motivul pentru care acesta considera informaţiile drept confidenţiale si in consecinţa

de ce nu pot fi făcute cunoscute către terţe părţi.

Sigilarea si marcarea ofertelor

a) Ofertantul va sigila originalul si copia ofertei in plicuri separate si marcate corespunzator cu

“ORIGINAL” si “COPIE”. Aceste plicuri interne vor fi introduse intr-un plic exterior/colet.

b) Ofertele trebuie trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau livrate personal

cu primirea unei confirmări semnate de către persoana de contact numită la paragraful I.1)”Denumire,

Adresa si Punct(e) de Contact".

c) Ofertantul va depune originalul şi copia ofertei, inclusiv ofertele alternative, dacă sunt permise, în

plicuri sigilate separate, pe care le va marca în mod corespunzător ”ORIGINAL", şi "COPIE". Aceste

plicuri conţinând originalul şi copia trebuie apoi să fie închise într-un singur pachet/plic exterior.

Plicul exterior/coletul va fi marcat dupa cum urmeaza:

1. adresa de depunere a ofertelor

2. să conţină identificarea precisă a acestei proceduri de cerere de oferte

3. să conţină numele şi adresa ofertantului

4. să fie adresat Autoritatii Contractante, aşa cum a fost indicat la paragraful I.1)”Denumire,

Adresa si Punct(e) de Contact”

5. avertistmentul: A NU SE DESCHIDE DECAT IN PREZENTA COMISIEI DE EVALUARE IN DATA DE

19.02.2013 ORA 12.00

Daca plicul exterior nu este sigilat si marcat conform celor de mai sus, Autoritatea Contractanta nu-si

va asuma nicio responsabilitate pentru pierderea/ deschiderea ofertei inainte de termenul stabilit.

Retragerea, substituirea si modificarea Ofertelor

Ofertantul poate modifica, înlocui sau retrage Oferta sa prin notificare scrisă înainte de termenul

Pagina 29 din 35

Page 30: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

limită de depunere a Ofertelor.

Un Ofertant poate retrage, înlocui sau modifica Oferta după ce aceasta a fost prezentată, prin

trimiterea unei comunicări scrise, semnată de către un reprezentant autorizat, inclusiv o copie a

autorizaţiei (cu excepţia faptului că notificările de retragere nu au nevoie de copii). Notificarea scrisă

trebuie însoţită de Oferta ce înlocuieşte sau modifică Oferta depusă.

Toate notificările scrise trebuie:

i. Să fie pregătite şi prezentate în conformitate cu paragraful "Forma si semnarea fertei " şi

paragraful " Sigilarea si marcarea fertelor " (cu excepţia faptului că notificările de retragere nu au

nevoie de copii), şi în plus, pachetele respective trebuie să fie clar marcate "RETRAGERE",

"ÎNLOCUIRE", "MODIFICARE" şi

ii. Să fie primite de către Autoritatea contractanta înainte de termenul limită prevăzut pentru

depunerea Ofertelor, în conformitate cu paragraful " Transmiterea si depunerea ofertelor".

Ofertele solicitate a fi retrase vor fi returnate nedeschise ofertanţilor.

Nicio oferta nu poate fi substituită sau modificată după termenul limită de depunere a ofertelor.

Retragerea unei oferte, în perioada de după termenul limită pentru depunere duce automat la

reţinerea garanţiei pentru participarea la licitaţie.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) Da □ Nu X

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA X Nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,

Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

societăţii bazate pe cunoaştere”,

Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Contract de finanţare: POSDRU/85/1.1/S/58832

VI.3) ALTE INFORMATII (după caz)

Sedinta de deschidere a ofertelor

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la:

Adresa: CNDIPT, Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 1, cam. 52, Bucureşti, sector 1.

Oras: Bucureşti, sector 1

Data:19.02.2013 Ora: 12.00

Autoritatea Contractanta va deschide ofertele inclusiv retragerile, modificarile sau substituirile de

oferte primite inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in prezenta reprezentantilor

ofertantilor ce doresc sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor.

Pagina 30 din 35

Page 31: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Numele operatorilor economici care au transmis o oferta, modificarile, substituirile si retragerile de

oferte, existenta garantiilor de participare, pretul oferit, orice alte detalii si precizari pe care comisia de

evaluare le considera necesare, vor fi anuntate de comisia de evaluare in cadrul sedintei de deschidere

a ofertelor.

Comisia de evaluare va pregati procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor, care va cuprinde

referiri la informatiile facute publice celor prezenti.

Nici o oferta nu va fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor intarziate precum si a celor care nu

fac dovada constituirii garantiei pentru participare la procedura.

Numai ofertele deschise şi citite la deschiderea ofertelor sunt considerate în continuare pentru

evaluare.

Plicurile marcate "RETRAGERE" sunt deschise si citite, iar plicul cu oferta corespunzătoare nu se

deschide, ci se returnează Ofertantului. Nu va fi permisa retragerea niciunei oferte decât daca plicul

conţine o autorizaţie corespunzătoare valida pentru cererea de retragere si este citita la deschiderea

ofertelor.

Plicurile marcate "INLOCUIRE" sunt deschise si citite si schimbate cu oferta corespunzătoare de

înlocuire, iar oferta înlocuita nu se deschide, ci se returnează Ofertantului. Nu va fi permisa înlocuirea

niciunei oferte decât daca plicul conţine o autorizaţie corespunzătoare valida pentru cererea de

înlocuire si este citita la deschiderea ofertelor.

Plicurile marcate "MODIFICARE" sunt deschise si citite împreuna cu oferta corespondenta. Nu va fi

permisa modificarea niciunei oferte decât daca plicul conţine o autorizaţie corespunzătoare valabila

pentru cererea de modificare si este citita la deschiderea ofertelor.

Numai ofertele deschise şi citite la deschiderea ofertelor sunt considerate în continuare pentru

evaluare.

Plicurile se vor deschide pe rând, citindu-se: numele Ofertantului si daca exista o modificare; preţul

(preturile), inclusiv orice reduceri si oferte alternative; prezenta sau absenta unei garanţii pentru

participarea la licitaţie, daca este solicitata; si orice alte detalii, pe care Autoritatea Contractanta le

poate considera adecvate. Numai reducerile citite la deschidere vor fi luate in considerare pentru

evaluare.

Confidentialitatea procesului de evaluare

Toate informatiile cu privire la examinarea, evaluarea si compararea ofertelor, inclusiv cele referitoare

la clarificarile solicitate de la ofertanti, precum si recomandarile pentru semnarea contractului, nu vor fi

facute publice ofertantilor si nici altor persoane care nu sunt implicate oficial in acest proces pana cand

nu se notifica participantii la procedura cu privire la rezultatul aplicarii procedurii.

Pagina 31 din 35

Page 32: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Din momentul deschiderii ofertelor si pana in momentul semnarii contractului ofertantii care au depus

oferta nu trebuie sa contacteze reprezentantii Autoritatii Contractante si comisia de evaluare cu privire

la orice aspect legat de procesul de evaluare a ofertelor.

Ofertantii trebuie sa raspunda in scris, la solicitarile de clarificari transmise in scris de catre comisia de

evaluare.

De la data de deschidere a ofertei până la data semnarii contractului, în cazul în care un ofertant

doreşte să contacteze Autoritatea Contractanta cu privire la orice aspect legat de această procedură de

atribuire, o poate face în scris.

În cazul în care, după notificarea privind semnarea contractului, un ofertant doreşte să afle în detaliu

motivele pentru care oferta sa nu a fost selectată, trebuie să-şi adreseze cererea în scris, la Autoritatea

Contractanta, care va asigura o explicaţie în scris. Orice cerere de explicaţii transmisă de un Ofertant

trebuie să se refere numai la propria oferta şi nu la informaţii cu privire la oferta concurenţilor.

Intentia unui ofertant de a influenta activitatea comisiei de evaluare determina respingerea ofertei sale.

Clarificari asupra continutului ofertelor

Comisia de evaluare poate solicita oricărui ofertant:

1) acceptul privind corectarea viciilor de formă

2) clarificări privind propunerea tehnică

3) acceptul privind corectarea erorilor aritmetice

4) clarificări privind omisiuni sau neconcordanţe în cadrul ofertei

Orice clarificare prezentată de către un Ofertant şi care nu este primită ca răspuns la o cerere emisă de

către Autoritatea Contractanta nu va fi luată în considerare. Cererile de clarificare emise de Autoritatea

Contractanta şi răspunsurile aferente se vor face în scris. Nu se vor încerca, oferi sau permite,

modificări de substanţă ale ofertei sau ale preţurilor, cu excepţia confirmării corecţiei erorilor

aritmetice constatate pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor.

În cazul în care un ofertant nu oferă clarificările la oferta la data şi ora stabilită de Autoritatea

Contractanta în cererea de clarificare, oferta sa poate fi respinsă.

În evaluarea ofertelor, se aplică următoarele definiţii:

(i). "Abaterea" este o deviere de la cerinţele specificate în documentatia de

atribuire

(ii). “Neconformitatea" este stabilirea unor condiţii limitative sau

neacceptarea cerinţelor specificate în documentatia de atribuire; şi

(iii). “Omiterea" este neprezentarea unei părţi sau a tuturor informaţiilor şi

documentelor solicitate în documentatia de atribuire.

Determinarea de către Autoritatea Contractanta a gradului în care o oferta răspunde cerinţelor se

bazeză pe conţinutul ofertei în sine. O oferta admisibilă este aceea care îndeplineşte cerinţele

Pagina 32 din 35

Page 33: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

prevăzute de documentatia de atribuire, fără Abateri, Neconformităţi sau Omisiuni materiale. O

Abatere, Neconformitate, sau Omisiune materială este aceea care dacă este acceptată:

(i). ar afecta în mod substanţial scopul, calitatea, sau execuţia contractului,

sau

(ii). ar limita, într-un mod substanţial, inconsistent cu documentatia de

atribuire, drepturile Autoritatii Contractante sau obligaţiile ofertanţilor prevăzute de contractul propus;

sau

(iii). dacă este rectificată, ar afecta în mod injust poziţia competitivă a altor

ofertanţi care au prezentat oferte substanţial corespunzatoare.

În cazul în care o oferta nu este substanţial corespunzătoare cerinţelor din documentatia de atribuire,

aceasta va fi respinsă de către Autoritatea Contractanta şi nu poate fi făcută ulterior corespunzătoare

prin corectarea Abaterii, a Neconformităţii, sau a Omisiunii materiale.

Corectia erorilor de calcul

În cazul în care oferta este substanţial corespunzătoare, Autoritatea Contractanta va corecta erorile

aritmetice în baza următoarelor:

a) dacă există o discrepanţă între tariful unitar şi preţul total care este obţinut prin înmulţirea tarifului

unitar cu cantitatea serviciilor, tariful unitar trebuie să prevaleze, iar preţul total va fi corectat, cu

excepţia cazului în care, în opinia Autoritatii Contractante, există o plasare greşită evidentă a punctului

zecimal în preţul unitar, caz în care preţul total cotat va guverna şi preţul unitar trebuie să fie corectat;

b) dacă există o eroare într-un total care să corespundă adunării sau scăderii din subtotaluri,

subtotalurile vor prevala şi suma totală trebuie să fie corectată; şi

c) dacă există o discrepanţă între cuvinte şi cifre, suma descrisă în cuvinte va prevala, cu excepţia

cazului în care suma exprimată în cuvinte este legată de o eroare aritmetică, caz în care suma în cifre va

prevala, după aplicarea punctelor (a) şi (b) de mai sus.

Notificarea privind rezultatul procedurii

Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei si imediat dupa finalizarea evaluarii, Autoritatea

Contractanta va notifica ofertantul castigator, in scris, ca oferta sa a fost acceptata. In acelasi timp,

Autoritatea Contractanta va notifica toti ceilalti ofertanti cu privire la rezultatele procedurii.

Până la pregătirea şi semnarea contractului, notificarea privind semnarea contractului, împreună cu

Formularul de Oferta şi garanţia pentru participarea la procedura, constituie un document cu caracter

obligatoriu pentru ofertant.

Notificarea ofertantului castigator poate fi insotita de o invitatie la clarificarea anumitor aspecte

contractuale. Aceasta clarificare se va limita la rezolvarea aspectelor care nu au avut legatura directa cu

stabilirea ofertei castigatoare.

Pagina 33 din 35

Page 34: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

Rezultatul unor astfel de clarificari va fi stabilit intr-un memorandum de clarificari, care urmeaza sa fie

semnat de ambele parti si incorporat in contract sau ca prevederi specifice ale contractului, dupa caz.

In funcţie de nevoile Autoritatii Contractante şi în legătură cu conţinutul Propunerilor Tehnice şi

Financiare prezentate de către ofertantul câştigător, Autoritatea Contractanta şi ofertantul câştigător

pot decide asupra unor prevederi suplimentare şi/sau modificări ale prevederilor contractului în scopul

de a reflecta condiţiile actuale şi execuţia contractului.

Dreptul autoritatii contractante de a accepta orice Oferta si de a respinge oricare sau toate Ofertele

Se consideră că prin depunerea de Oferte, ofertanţii accepta în mod explicit limitarea răspunderii

autoritatii contractante, în cea mai largă măsură permisă de lege.

In conditiile stabilite prin legislatia in vigoare, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul:

i. de a accepta sau respinge orice oferta,

ii. de a anula procedura de atribuire a contractului

iii. de a respinge toate ofertele

oricand inainte de comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, fara ca prin aceasta sa atraga

asupra sa vreo obligatie fata de ofertantul sau ofertantii afectati (cu exceptia returnarii garantiei pentru

participare la licitatie).

In cazul anularii procedurii, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a initia o noua procedura de

atribuire.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a semna contractul cu Ofertantul castigator in limitele

prestabilite.

În cazul anulării procedurii de atribuire, ofertanţii vor fi anunţaţi de către autoritatea contractanta cu

privire la deciza de anulare a procedurii în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării şi garanţiile de

participare la licitaţie, vor fi returnate imediat ofertanţilor.

Practici de afaceri

Autoritatea contractanta doreşte să îşi facă clare intenţiile sale şi anume că relaţiile de afaceri sunt

caracterizate de onestitate şi lipsa înşelăciunilor şi a intenţiei de fraudă şi consideră orice

comportament lipsit de etică drept inacceptabil.

Ofertanţii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu aduce atingeri procedurii de atribuire şi

pentru a o menţine liberă de orice formă de practici ilegale sau corupte.

Dacă ofertanţilor le sunt oferite sau intră în posesia unor informaţii ce sugerează că procedura de

atribuire ar putea fi coruptă, nu vor face uz de astfel de informaţii şi vor informa imediat directorul

Autoritatii contractante: D-na Gabriela Liliana Ciobanu.

În cazul unor astfel de circumstanţe, autoritatea contractanta va trata aceste informaţii cu

confidentialitate, dar îşi rezervă dreptul de a folosi aceste informaţii pentru a reduce pericolul traficului

Pagina 34 din 35

Page 35: atribuire... · Web viewOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa

de informaţii.

Semnarea contractului

Autoritatea contractantă are dreptul de a semna contractul numai după împlinirea termenului de 6 zile

de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii.

VI.4) CĂI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)

Adresă: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţară: Romania

E-mail: Telefon: 021/3104641

Adresă Internet (URL) :

www.cnsc.ro

Fax: 021/3104642

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poştal: Ţară:

E-mail: Telefon:

Adresă Internet (URL): Fax:

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:

Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al

Autoritatii Contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, are dreptul de a

contesta actul pe cale administrativ-jurisdictionala, la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

(CNSC), adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, 030084 – Bucuresti, Romania Tel: 021/3104641, Fax:

021/3104642, www.cnsc.ro; Decizia CNSC poate fi atacata la Curtea de Apel Bucureşti, Sectia

Contencios Administrativ şi Fiscal;

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

(CNDIPT)

Adresă: Str. SPIRU HARET, NR. 10-12

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 010176 Ţara: România

E-mail: [email protected] Telefon: 0724 589 888

Adresă Internet (URL) : www.tvet.ro Fax: : 021/312.54.98

Pagina 35 din 35