Astrologija Maja.doc

Embed Size (px)

Text of Astrologija Maja.doc

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  1/22

  Astrologija drevnih naroda: Maje

  Čitali su zvijezdeNijedan narod u povijesti nije bio toliko zainteresiran zaprotjecanje vremena kao Maje. Oni su bile istinski robovi vremena,a njihova astrologija i horoskop bili su precizni kao i njihovkalendar!

  Ako je vjerovati povjesničarima, kultura Maja dostigla je svoj vrhunac oko 900. godine.Španjolci su nakon osvajanja Meksika oko 1521. godine, spalili sve pisane dokumente starihsrednjeameričkih kultura i iskorijenili sve one koji su ih mogli raumjeti. !d tisu"a pisanihdokumenata sačuvana su samo tri. #odeksi su pohranjeni u Madridu, $ariu i %redenu. &akodo dana'njega dana nisu u potpunosti odgonetnuti, proučavanje kulture Maja, otkriva nam(ascinantne podatke.

  Robovi vremena )ijedan narod u povijesti čovječanstva nije *io ainteresiran a protjecanje vremena kaoMaje. Mnogo*rojni kameni stupovi i oltari podignuti su samo da *i se o*ilje+io hod vremenaili da *i se dokumentirali povijesni dogaaji, a podaci o Mjesecu i -eneri, kalendarskim

   preračunima i opisima *ogova i rituala igrali su veoma va+nu ulogu u svakodnevnom +ivotu. +ivotu Maja dani su u se*i imali nečega *o+anskog. -jerovali su da je vrijeme reultatdjelovanja *ogova i da su ljudi du+ni da ga slijede. !snovni kalendar Maja sličan je kalendarudrugih srednjeameričkih naroda. -rijeme su iračunavali mno+e"i ga sa 20, to jest 20 / 1dana 1 tun, 30 dana / 20 1 katun, 4.200 dana / 20 1 *aktun itd. $ri svakom računanjumorao se dodavati jedan dopunski inos, jer jedan tun inosi samo 30 dana, a sunčeva godina35 dana i 16. 7očnost takvih korektivnih iračunavanja *ila je apanjuju"a.&nače, svaki dan je *io pod a'titom nekog od *ogova koji je tim danom vladao od alaska do

  ilaska 8unca i nekog drugog *o+anstva čija je vladavina trajala od jednog do drugog alaska8unca. Analiom njihovih meuso*nih polo+aja sve"enici Maja mogli su proricati dogaaje u

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  2/22

  sljede"em danu. Maje su veliku pa+nju o*ra"ali i na polo+aje Mjeseca, -enere i drugih planeta.$rvi kalendar Maja imao je godine sa 230 dana podijeljene na 1 mjeseci u kojima je *ilo po20 dana. %rugi kalendar i*rojao je 1 takvih mjeseci i pet *eimenih ekstradana, 'to jeinosilo 35 dana kojima su pri*rojavani meu dani. o*adva ova sistema svaki je dan

  do*ivao dopunsko ime koje se ponavljalo tek nakon 52 godine.#ao i Ateci kasnije, Maje su iskreno vjerovali da *i do propasti svijeta moglo do"i ako *ineki vremenski period avr'io presna+nom kom*inacijom lih utjecaja. 8trah od avr'etkavremena odreivao je njihovu povijesnu perspektivu, pa su u kritičnim godinama najve"umogu"u pa+nju posve"ivali ivoenju kultnih i +rtvenih o*reda kojima se nastojala ste"inaklonost *ogova.

  Tajne svemiraAstronomi Maja ponavali su mnoge tajne svemira. $recino su iračunali putanju -enere, au pomo" sistema multiplikacijskih ploča rje'avali su pro*leme korekcije u skladu s

   postoje"im kalendarima. !dstupanja u toku 61 godine inosila su 0, dana, 'to se svakako

  mora smatrati nevjerojatnim reultatom.Maje su vjerovali da je jutarnja vijeda u trenutku svog ila+enja veoma opasna, pa su njeno

   pojavljivanje precino iračunavali kako *i sve"enstvo moglo podueti djelotvorne o*rede.Astronomija je *ila u slu+*i astrologije. :eultati tih vi'e vjekovnih promatranja prikaani suna 'est stranica ;%redenskog kodeksa; koji se čuva u tamo'njoj *i*lioteci. !vaj kodeks jelijep primjer crtačke vje'tine naroda Maja, a nastao je oko 1.200 godine i o*rauje teme iastronomije, pomračenje 8unca, proročanstava i -enerinih ploča.$o jednom od vjerovanja Maja a vrijeme pomračenja 8unca na

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  3/22

  istra+ivači skloni su tvrditi da su Maje vi'e nego i jedan narod pro'losti ponavali vijede i injihovog rasporeda nali da čitaju sud*ine novoroenih *e*a. )jihov horoskop je *io veoma

   precian i ista toliko tečan.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  4/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: (OAko ste ro"eni u periodu izme"u )*. sije$nja i +. velja$e, &a -ivot

  'e biti ispunjen prijateljstvima i dru-enjima. ako ste sklonikompromisima, rijetko odustajete od -ivotnih ciljeva...

  KARAKTER: 8im*ol i smisao +ivota oso*a roenih u ovom naku je slo*oda i dru+enje. )evole se veivati ni a koga i slo*oda je a njih cilj i smisao postojanja. &pak, rijetko ostvarujuto adovoljstvo. Ako adr+e svoj entuijaam u raumnim granicama, oni naju *iti sjajniljudi, koje mnogi vole čak do o*o+avanja. -rlo su pravedni i nemaju dlake na jeiku. &skrenisu i po'teni. Caje veliku naklonost prema svojim *li+njim i uvijek su spremni da ih a'tite i daim pomognu. )o, tokom +ivota sve se vi'e udaljuju i uvlače u se*e ali ostaju vjerni svojimmoralnim načelima.

  ŽIVOT I DOGAĐAJI: !so*e roene u horoskopskom naku Do u +ivotu "e posti"i solidnomaterijalno stanje, a u *raku "e cijeniti svog partnera ili partnerku i *it "e mu odani.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  5/22

  Maje i zvijezdeoroskop Maja: /Ako ste ro"eni u periodu izme"u 0. velja$e i )1. velja$e, &a -ivot

  bit 'e dinami$an, sadr-ajan i pun preokreta. Osobe s kojim sebudete dru-ili veli$at 'e &ae moralne kvalitete2

  KARAKTER:  :oenim u ovom periodu vijede su odredile da *udu tihe, plemenite i do*reoso*e. !ne ne rami'ljaju o se*i i svojim interesima nego o kolektivu i oso*ama koje su im

   *liske i s kojim dijele svakodnevnost. )jihova solidarnost i spremnost na svakovrsnu pomo"odu'evljavat "e njihovu rod*inu i prijatelje. )edovoljno jedu ali vode računa o svom igledu i

  rijetko se ila+u riicima. %o*ri su i vjerni prijatelji, ali ne mogu predvidjeti *udu"e dogaaje, pa ih oni često atiču nespremnim.

  ŽIVOT i DOGAĐAJI: koliko u +ivotu naiu na oso*u koja ih do*ro raumije, oso*eroene u horoskopskom naku 8ip vjerni su i iskreni *račni drugovi. 7okom mladosti isrednjih godina naju da *udu dosta poti'teni i pesimistični, a u starosti nerijetko pokaujuo*ilje+ja se*ičnosti. periodu od 2. do 5. godine posti+u iuetne reultate u poslu i

   pro(esionalnoj karijeri. )e te+e natprosječnom *lagostanju, a u du'i su skromni i pravedni. )ikada ne pose+u a tuim interesima.

  SAVJET: Eudu"i da ste otvoreni prema novim ponanstvima, do*ro *i *ilo da *udete

  opreniji kada su u pitanju neponate oso*e. )eka nova ponanstva mogla *i da -as učinenesretnim

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  6/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: /O345Ako ste ro"eni u periodu izme"u )+. velja$e i #+. o-ujka, &a -ivot

  bit 'e ispunjen romanti$nim susretima. 6edan od takvih susretamogao bi &as odvesti u bra$ne vode i odrediti &am budu'nost...

  KARAKTER: !so*e roene u ovom vremenskom periodu o*ično su skloni svakovrsnom pretjerivanju. :omantične su i imaju *ujnu ma'tu, umjetničke su du'e, ali su nerijetkoumi'ljene i egoistične. #re"u se u odreenom dru'tvu i ni u koga nemaju stopostotno

   povjerenje. Eudu"i da su sitničave i oprene, okolina na njih te'ko utiče, a savjete čak i akodolae od najodanijih prijatelja uvijek primaju s reervom i nepovjerenjem.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  7/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: /78Ako ste ro"eni u periodu izme"u #0. o-ujka i 9. travnja, &a -ivot

  bit 'e dinami$an i obilje-en krajnostima. pak, kako budetestarjeli, -ivot 'e &am postajati smireniji i skladniji2

  KARAKTER: !so*e roene u ovom vremenskom periodu pune su kontraveri i krajnosti.Mogu u svemu da *udu iuetni po'teni, humani, plemeniti, iskreni, odani i do*ri, ali naju

   *iti i nepo'teni, nehumani, pakosni i li. Moglo *i se s toga o njima govoriti kao o oso*amakoje gotovo nikada nemaju mjere.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  8/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: ;<Ako ste ro"eni u periodu izme"u =. travnja i )>. travmja, &a -ivot

  bit 'e ispunjen zanimljivim pustolovinama, a svoje zvjezdanetrenutke do-ivjet 'ete izme"u #0 i >). godine2

  KARAKTER: @ilost i *e*ri+nost djetinjstva oso*a roenih u horoskopskom naku Gul,nastavit "e se tokom +ivota. )emiran duh, +eljan neponatih sponaja i iskustava, do*it "erelost i o*ilje+it "e pro(esionalnu karijeru roenih u ovom naku. 8klonost ka avanturi iratnim vje'tinama mo+e ih odvesti u nepotre*ne opasnosti, ali oni su roeni pod sretnomvijedom i u*uenja koja "e o*ilje+iti njihov +ivotni put, ne"e *iti na njihovu 'tetu. !*ičnosu hra*ri i cijenjeni *orci. !dani i uporni. %isciplinirani i istrajni.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  9/22

  Maje i zvijezdeoroskop Maja: 6A8?NAko ste ro"eni u periodu izme"u )9. travnja i #). svibnja, &a -ivot

  'e biti miran i plodonosan. 8ora$anje malim koracima, odvest ce&as do -ivotnih zadovoljstava i sretne starosti2

  KARAKTER: 7iho djetinjstvo. $oslu'nost i +elja a neisticanjem. 8na+na volja, pokretnost iidr+ljivost. 8poso*nost a svaki posao, do*ri trgovci, organiatori i rukovodioci.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  10/22

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: MO<Ako ste ro"eni u periodu izme"u #>. svibnja i >#. svibnja, &a -ivot'e te'i tokovima koji vode daleko od bilo kakvih opasnosti i rizika.4elja za isticanjem, odvest ce &as do materijalnog blagostanja2

  KARAKTER: %jetinjstvo puno nati+elja ostavit "e tragove u du'i a čitav +ivot. &ako ihinteresira sve 'to ih okru+uju, oso*e roene u horoskopskom naku Mol, čvrsto stoje naemlji i veoma su realne. )jihove oso*ine su pronicljivost, opre, dono'enje *rih iispravnih odluka, povlačenje i riskantnih situacija, plemenitost. -ole umjetnost i mogu *itido*ri muičari, slikari ili knji+evnici. Felja a a(irmacijom i isticanjem, uticat "e na njihov

   javni status i donosit im ugled i slavu. njihovom +ivotu veoma va+nu ulogu ima potre*a amaterijalnom sigurnosti, 'to govori da te'ko prihva"aju nove trendove. &stra+ivački pohodi

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  11/22

  čine im +ivot osmi'ljenim, a pro(esionalni uspjesi sigurnost onima koji su s njima veali svojusud*inu.

  ŽIVOT I DOGAĐAJI: &ako su radonale i sklone istra+ivačkim pothvatima, oso*e roene uovom naku u stalnom su traganju a mirnim >harmoničnim? +ivotom i iskrenim

   prijateljstvom. Erak je a njih luka spasa u kojoj se najljep'e osje"aju. Eudu"i da suinteligentni i racionalni, o*ično koračaju putovima a koje misle da su najkra"i inajjednostavniji u ostvarivanju +ivotnih ciljeva.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  12/22

  ŽIVOT I DOGAĐAJI: &ako su roeni osvajači, putnici, moreplovci, pro(esionalni ratnici,novinari, veletrgovci i istra+ivači uvijek se vra"aju u krug svojih najdra+ih. 8kloni sumaterijalnom *lagostanju i aradama na *rinu, a u svakoj inovaciji vide mogu"nost do*rearade i oso*ne a(irmacije. #ritičan period od 14. do 2. godine +ivota, a puni uspjehdo+ivljavaju imeu 65. i 55. godine +ivota. Eo+ji su miljenici iako su, *og nemirnog duha,

  skloni dramatičnim odlukama. Five od svojih kreativnih ideja, ali nisu (anatačni u njihovojrealiaciji. @esto rade na realiaciji vi'e projekata i u takvim uvjetima se odlično snalae.Mogu istovremeno da se *ave s vi'e aktivnosti i da u svemu postignu avidan uspjeh.

  SAVJET: &ako uvijek ne dr+e do svoje riječi, ali ne *og toga 'to nisu iskreni i dosljedni, ve"'to lako mijenjaju poglede na svijet, *ilo *i potre*no da *udu iskreni prema oso*ama roenimu naku D!B

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: AAko ste ro"eni u periodu izme"u )#. lipnja i %. srpnja, &a -ivot bit'e ispunjen zanimljivim sadr-ajima. pak, &aa plemenitost i -elja

  da poma-ete, u$init 'e da 'e &as svi voljeti2

  KARAKTER: !so*e roene u ovom naku imaju du'u 'iroku poput ne*a. 8vakoga raumijui nikog ne osuuju. 8premne su na svekoliku pomo". 8klonosti ka učenjima tajnih magičnihvje'tina i okultnih nanja. &vanredni učitelji i sve"enici. @uvari tajnih nanja. !preni su urukovanjem novcem, a ako se *ave trgovinom naju *iti veoma dovitljivi i lukavi. #rajnji im

   je cilj materijalno *lagostanje, *og toga cijeli +ivot valjano rade. %ru'tveni su i vole javni+ivot, ali i*jegavaju javne skandale. -eoma im je stalo da sredina u kojoj +ive o njima imalijepo mi'ljenje. -jerni su i iskreni *e ikakvih uslovljavanja i ograničavanja.

  ŽIVOT i DOGAĐAJI: !so*e roene u ovom naku su omiljene i po'tovane u sredini ukojoj +ive. 7akav status proilai i njihovog pona'anja i spremnosti da uvijek pomognu *e

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  13/22

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  14/22

  koje cijene provjerene vrijednosti i uvijek ličnim primjerom dokauju nepomu"enedragocjenosti o*iteljskog +ivota. )jih krase uvi'ene oso*ine I plemenitost, solidarnost,vjerodostojnost, istinolju*ivost... !*ično i*jegavaju kon(liktne situacije i oko se*e račetoplinom, harmonijom i povjerenjem. )jihovi domovi podsje"aju na mueje vrijednihantikviteta.

  ŽIVOT i DOGAĐAJI: !so*e roene u ovom naku imaju istančan osje"aj a procjenuvrijednosti pojedinih stvari i +ivotnih prilika. Ako u *raku nau raumijevanje, njihova

   pro(esionalna karijera *i"e sjajna, a ugled u javnosti nepomu"en. )ikada se ne +ale nadravlje, a energija im je, reklo *i se, neiscrpna. !no 'to mnogi rade mjesecima pa igodinama, oni o*ično avr'avaju u nekoliko dana. Eudu"i da u kratkom vremenu posti+uugled i uspjeh u djelatnostima kojim se *ave, često imaju dosta neprijatelja. )o, oni nisu odonih koji tro'e vrijeme na prepirke i svae. !ni naju način da od svojih protivnika ineprijatelja načine do*re i odane suradnike.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  15/22

  dugim prijateljstvima. )ikada ne napu'taju one koje vole. !*dareni su velikim smislom a praktično, a u svojim pothvatima uvijek idu do kraja. $repreke na putu a njih ne postoje.

  ŽIVOT I DOGAĐAJI: !so*e roene u ovom naku +ive dugo i sretno. $orodica je a njihoaa sre"e, ali vole i dru'tvo, pogotovo ako su postigli a(irmaciju i ugled. Široke su ruke i

  uvijek spremni da dijele korisne i prijateljske savjete i da iskreno poma+u onima kojima je pomo" neophodna. 8a osmjehom na licu prikrivaju svoje neuspjehe i lju*avne pro*leme.%o*ri su savjetnici i temeljiti istra+ivači. :ado su prihva"eni u svim sredinama i *ro stječuugled. $eriod načajan a njihov +ivot imeu 0. i . godine. Ako nau pravog *račnogsuputnika, ostvarit "e du*oku i sretnu starost.

  SAVJET: !so*e roene u ovom naku naju da *udu *ropleta i pre*re u dono'enju odluka.7o *i im moglo donijeti nenadane pro*leme.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  16/22

  okolinom, ali slijede isključivo svoje instinkte, koji ih vode kro +ivot. !*ično nisu kon(liktneoso*e ukoliko se ne osjete ugro+enim u *ilo kojem o*liku. 7ada naju *iti opasni protivnici.

   )ikada ne uspijevaju svoje ham*are napuniti +itom, ali to im i nije krajnji cilj. !ni umjestoham*ara ispunjavaju svoju du'u adovoljstvima koje drugi ponekad ne mogu ni da shvate.8retni su i ne čenu a nerealnim ciljevima, +ivot im teče sigurnim tokom i porodica u njima

  ima siguran oslonac.

  SAVJET: Fivotni tokovi o*ično su nepredvidivi.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  17/22

  ŽIVOT I DOGAĐAJI: !so*e roene u ovom naku +ive seriono i*jegavaju"i javneskandale. !d svojih suradnika tra+e disciplinu i temeljitost. )e podnose la+i i 'pekulacije ii*jegavaju riike. %o svojih +ivotnih ciljeva nerijetko dolae ose*ujan i originalan načini.&*jegavaju kli'eje i tua iskustva, 'to im ponekad ote+ava +ivot. *raku je s njimaanimljivo +ivjeti. %o*ri su lju*avnici i voljeni roditelji, iako čitav +ivot eksperimentiraju,

  najva+nije godine su im imeu 2. i 1. ljeta +ivota. +ivaju u mirnim putovanjima i ponekad nekontrolirano tro'e.

  SAVJET: Eudu"i da se naj*olje osje"ate na ponatim staama i u ponatom dru'tvu,i*jegavajte am*ijente koji su -am strani, jer *i ste mogli do+ivjeti nepredvieneneugodnostiB

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: M;ANAko ste ro"eni u periodu izme"u )1. rujnaa i #9. listopada, &i

  pripadate onim osobama koje $vrsto stoje na zemlji. &a se -ivotniuspjeh temelji na $injenici da uvijek znate sta -elite2

  KARAKTER: !so*e roene u horoskopskom naku Muan o*ično su natprosječnointeligentne, kreativne, duhovite, korektnog vladanja i veoma strogi realisti. to vole

  neovisnost i usamljenost. $onekad pokauju sklonost i*jegavanja dru'tvenih o*avea i svega'to diktira vremenska ograničenja. -ole mir i harmoniju, a rade strpljivo, uporno i temeljito.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  18/22

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  19/22

  vole proturječiti i dokauju kako njihovi roditelji imaju potpuno pogre'ne predstave omladim generacijama. -ole dru'tvo i u dru'tvu su omiljeni. $o prirodi su veseljaci,temperamentni, a svakoga imaju lijepu riječ, *og čega su omiljeni i cijenjeni. $osjedujutalent a muiku i pjevanje .!*ično vide dalje od o*ičnih ljudi i uvijek imaju neki cilj kojemte+e.

  ŽIVOT I DOGAĐAJI: !so*e roene u ovom horoskopskom naku, iako imaju umjetničkudu'u, mogu *iti do*re, hra*re i umje'ne vojskovoe, te strogi i disciplinirani gospodari.!*ično se nikada ne prepu'taju da ih nose hirovi +ivota i uvijek na vrijeme naju preponatisvoje interese i ciljeve. $ri tome nikada nisu *ropleti. )aprotivB 7e'ki su u *raku jer su

   posesivni i lju*omorni , nepoudani , povr'ni a svoju djecu, pogotovo sinove, odgajaju strogoi disciplinirano I jednom riječju spartanski. )emaju velik *roj prijatelja . )ajnačajnije suim godine imeu 1. i 2. Ako do tada ne postignu ono a čim +ude i čemu streme, postaju

   *untovni i neadovoljni. Mogu astraniti i oti"i u krajnost. starosti su usamljeni.

  SAVJET: Mladost roenih u naku $a/a predstavlja naj*olje i najkreativnije do*a. -rlo *ro

  dospijevaju na vrh ali da *i imali skladan +ivot ne *i tre*ali da te+e ka nemogu"emB

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: 85AABAko ste ro"eni u periodu izme"u >. studenog i )). studenog, &a-ivot bit 'e ispunjenim sna-nim prijateljstvima . Cobro bi bilo da

  ste Dleksibilniji...

  KARAKTER: !so*e roene u ovom majanskom astrolo'kom naku svoju sre"u nose u se*i.-eoma su diskretni, iskreni, ali i lju*omorni. Jijene odanost i prijateljstvo i po tim kriterijima

   *iraju svoje prijatelje i suradnike.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  20/22

  drugim pro(esijama mogu dosti"i visok ugled. @enu a neo*ičnim u+icima, te dugotrajnim iiskrenim lju*avima. 8kloni su eksploivnim reakcijama i kada su *ijesni tre*a ih se kloniti.

  ŽIVOT i DOGAĐAJI: $oput istinskih a'titnika, uvijek su na uslui svojim porodicama iodanim prijateljima.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  21/22

  su i plemeniti, samilosni i puni raumijevanja a tuu nesre"u i muku. Fivahni su i veseli, a uradu kreativni i uporni. Mogu s lako"om o*na'ati visoke rukovode"e (unkcije ili *iti voesindikata. +ivotu im se otvaraju i ona vrata do kojih mnogi nikada ne uspiju da dou.

  ŽIVOT i DOGAĐAJI: !so*e roene u ovom naku o*ično u+ivaju velik ugled u sredinama

  u kojima +ive i djeluju. 7o su nerijetko humanisti, *orci a ljudska prava, misionari isve"enici. @esto ne *iraju misije, ali ih o*avljaju uspje'no i *e pote'ko"a. !ve oso*e akratko vrijeme osvajaju srca ljudi sa kojima +ive i koje uponaju. ako stječu naklonostsuprotnog pola i svoje lju*avi nikad ne okončavaju svaom i neprijateljstvima. )jihovineprijatelji nikada ih ne uspijevaju poraiti i o*ično ostaju postieni. Miljenici su sre"e.

   *rak te'ko ulae. -ole duga putovanja, sport i sve 'to se tiče (iičkih aktivnosti.

  SAVJET: :oeni u ovom naku a svakog imaju vi'e vremena, nego a se*e. 7o nije do*ro itre*alo *i da nau vi'e vremena a se*e i svoja mala adovoljstva.

  Maje i zvijezde

  oroskop Maja: (A7BAko ste ro"eni u periodu izme"u #). prosinca i >#. prosinca, &a

  -ivot 'e bit okrunjen mnogi radostima. 8ao u -ivotu ne tra-iprevie, na'i ce mnogo vie -ivotne radosti od drugih2

  KARAKTER: :oeni u ovom horoskopskom naku +ivot o*ično do+ivljavaju kaomogu"nost da se u male napore dosegne harmonija i sre"a.

 • 8/19/2019 Astrologija Maja.doc

  22/22

  skromni su i lako se mire sa postoje"im okolnostima u kojima +ive. &maju ira+en osje"aj a pravednost i u porodici nalae puna adovoljstva. )ajuspje'niji su kada djeluju u kolektivu. )emaju mnogo hra*rosti i nikada se ne slu+e niskim udarcima i podlostima. :aumiju poni+ene i pora+ene i spremni su da ih utje'e. )jima se mo+e vjerovati i na njih se mo+eosloniti.

  ŽIVOT i DOGAĐAJI: &ako su daleko od re(lektora javnih i dru'tvenih *ivanja, samonaigled njihovi +ivoti teku neanimljivo i ustaljenim +ivotnim putovima. !*ično su do*riroditelji i *ri+ni *račni drugovi. -eoma cijene porodične vrijednosti i u njima nalae sre"u iadovoljstvo. :ijetko riikuju i svaku nepromi'ljenost nerijetko te'ko pla"aju. #ritičan period imeu 2. i 5. godine +ivota. )e umiju sakriti svoja neadovoljstva i po*ornici suotvorenosti i pravde. miču pred arogancijom i i*jegavaju +učne rasprave. starosti se svevi'e uvlače u se*e i osamljuju, ali ne *og toga 'to su skloni usamljeničkom +ivotu, ve" ato'to sve manje imaju povjerenja u ljude koji ih okru+uju.

  SAVJET: Larmonija +ivota se krije u svakom čovjeku.