Click here to load reader

Årsrapport fremmedstoffer i villfisk 2011. Delrapport 1: Undersøkelser av miljøgifter i taskekrabbe

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Årsrapport fremmedstoffer i villfisk 2011. Delrapport 1: Undersøkelser av...

 • Innledning 1

  rsrapport 2011 Mattilsynets program: Fremmedstoffer i villfisk med vekt p kystnre farvann:

  Delrapport I:

  Underskelser av

  miljgifter i

  taskekrabbe

  Kre Julshamn, Bente Nilsen, Stig

  Valdersnes og Sylvia Frantzen

  September 2012

  Nasjonalt institutt for ernrings- og sjmatforskning

  Adresse: Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen, Norway

  Telefon: +47 55 90 51 00 Faks: +47 55 90 52 99 E-post: [email protected]

 • Innledning 2

  Forord

  I 2011 har Mattilsynets overvkningsprogram Fremmedstoffer i villfisk med vekt p kystnre farvann hatt fokus p to s ulike organismer som krabbe og hval. Dette viser at i dette overvkningsprogrammet blir fisk ikke definert snevert, men som sjmat i og med at ingen av de to

  underskte artene er fisk som sdan. Disse to prosjektene rapporteres hver for seg, som Delrapport I

  og II. I Delrapport I beskrives resultatene for taskekrabbe. Sylvia Frantzen koordinerte innsamlingen

  av krabbeprvene og startet arbeidet med rapporten inntil hun gikk ut i svangerskapspermisjon. Kre

  Julshamn ferdigstilte rapporten med god hjelp av Bente Nilsen og Stig Valdersnes.

  NIFES har koordinert prvetakingen av krabbe ved hjelp av Havforskningsinstituttet. Det har vrt en

  utfordring f fisket krabbe langs hele den lange kyststrekningen fra Hvaler til Vesterlen, og dette er

  det svrt mange mennesker som har hjulpet oss med. Mange av disse tilhrer

  Havforskningsinstituttets kystreferanseflte: Takk til mannskapene p Eggumsvring, Fanyvg,

  Haldorson, Haavrbuen, Repsy, Snarsetvring, Stording, Skogsyjenta, Tramsegg, Vesleper og

  Vgybuen! I omrder som ikke var dekket av referanseflten var det andre som stilte opp. I Frya-

  omrdet fikk vi god hjelp av Frya videregende skole ved Asgeir Johansen til koordinere

  prvetakingen, som ble gjort av ulike fiskere. Andre som skal ha takk for hjelpen med prvetaking er

  Bly fisk AS, Desire Trovg, Magne Hitsy, Jan I. Andersen, ge Terning og Joacim S. Ingolfsen.

  Fra Havforskningsinstituttet skal Asbjrn Borge, Jarle Vedholm og Stian Kleven ha takk for innsatsen.

  Ved NIFES prvemottak ledet av Anne-Margrethe Aase har Manfred Torsvik vrt teknisk ansvarlig, og koking, plukking, frysetrking og homogenisering av prvene har vrt gjort av han, Vidar

  Fauskanger, Kjersti Pisani, Kari Pettersen og Robin Hbet.

  Bestemmelse av fremmedstoffer ble gjennomfrt ved laboratorium for fremmedstoffer, under ledelse

  av Annette Bjordal. Fra 1. november 2011 ble ansvaret delt mellom dette og det nyopprettede

  laboratoriet for grunnstoff ledet av Marita E. Kristoffersen. Bestemmelse av metaller og metallspecier

  ble gjennomfrt av Siri Bargrd, Tonja Lill Eidsvik, Edel Erdal, Jorun Haugsnes, Berit Solli og Laila

  Sedal. De organiske fremmedstoffene ble bestemt av Karstein Heggstad, Tadesse T. Negash, Vivian

  W.L. Mui, Jannicke A. Berntsen og Pablo Cortez (analyse og resultatberegning knyttet til dioksiner

  ,PCB og PBDE), Kari B. Sle, Kjersti Pisani og Per-Ola Rasmussen (prveopparbeidelse knyttet til

  dioksiner, PCB og PBDE) og Joar F. Breivik (prveopparbeidelse og analyse av PFAS).

  Fettbestemmelsene ble gjennomfrt ved laboratorium for nringsstoffer under ledelse av Annbjrg

  Bkevoll, og senere ved laboratoriet for grunnstoff. Disse analysene ble gjennomfrt av Torill Berg,

  Georg Olsen, Kari Pettersen, Katrine L. Andersen og Robin Hbet.

  Vi har i dette prosjektet ogs hatt tilknyttet to masterstudenter, Ann-Kristine Vange og Ingvild Foldy

  Tverdal som har studert tilknyttede problemstillinger til dette arbeidet. Masteroppgavene deres er

  tilgjengelige og gitt i refereanselisten (Vange, 2011 & Tverdal, 2012).

  Forskningssjef Amund Mge har gjennomgtt og kvalitetssikret rapporten.

  En stor takk til alle som har deltatt i gjennomfringen av prosjektet!

 • Innledning 3

  Innhold Forord ................................................................................................. 2

  Innholdsfortegnelse .............................................................................. 3

  Oppsummering ..................................................................................... 4

  Summary ............................................................................................. 5

  1 Innledning ........................................................................................... 6

  1.1 Taskekrabbe (Cancer pagurus) ................................................................................... 7

  2 Materiale og metoder ............................................................................ 9

  2.1 Prvetaking og opparbeidelse av prver ................................................................. 9

  2.1.1 Krabbe ........................................................................................................................... 9

  2.2 Analysemetoder ............................................................................................................... 11

  2.2.1 Multielementanalyse med ICP-MS etter vtoppslutning i mikroblgeovn (NIFES metode 197) ............................................................................... 12

  2.2.2 Dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende-PCB (PCB6) og PBDE med felles opparbeidingsmetode (NIFES metode 292) ......................... 13

  2.2.3 Polybromerte difenyletere (PBDE) med egen opparbeidingsmetode(NIFES metode 238) .................................................................. 13

  2.2.4 Uorganisk arsen (NIFES metode 261) ............................................................ 14

  2.2.5 Perfluorerte alkylstoffer (PFAS) (NIFES metode 349) .............................. 14

  2.2.6 Fettbestemmelse (NIFES metode 083) .......................................................... 14

  3 Resultater og diskusjon ....................................................................... 15

  3.1 Krabbe ................................................................................................................................. 15

  3.1.1 Fysiske data og geografisk variasjon .............................................................. 15

  3.1.2 Metaller i klokjtt og brunmat av krabbe ...................................................... 18

  3.1.3 Organiske miljgifter i krabbe ........................................................................... 31

  4 Konklusjon ......................................................................................... 45

  5 Litteraturliste ..................................................................................... 45

  6 Vedlegg ............................................................................................. 47

 • Innledning 4

  Sammendrag

  I denne underskelsen ble taskekrabbe (Cancer pagurus) grundig underskt. Det ble samlet inn

  krabbeprver fra 47 posisjoner, til sammen 475 krabber langs kysten av Norge fra Hvaler i srst til

  B i Vesterlen i nord i perioden fra 20. juli 2011 til 19. januar 2012. Krabbeprvene ble tatt

  hovedsakelig med teiner. Krabbeprvene ble sendt frosne til NIFES. Her ble vekt, skallbredde og

  kjnn bestemt. Det ble tatt ut prver av klokjtt og brunmat. Klokjtt ble analysert for kadmium,

  kvikkslv, bly, totalarsen og noen f prver ble ogs analysert for uorganisk arsen, PBDE og

  perfluorerte forbindelser. Brunmat av krabbe ble analysert for kadmium, kvikkslv, bly, totalarsen,

  dioksiner, furaner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, PBDE og noen prver ble ogs

  analysert for uorganisk arsen og perfluorerte forbindelser (PFAS) samt fettinnhold.

  Ut fra en risikobasert matsikkerhetsvurdering har kadmiuminnholdet i klokjtt og brunmat strst

  interesse. Resultatene viste at konsentrasjonene bde i klokjtt og brunmat var betydelig hyere i

  Nord-Norge nord for Saltfjorden enn lenger sr i landet. Nord for Saltfjorden varierte gjennomsnittlig

  konsentrasjon for lokalitetene fra 0,29 til 1,3 mg/kg vtvekt i klokjtt og fra 6,7 til 25 mg/kg vtvekt i

  brunmat. Sr for Saltfjorden varierte gjennomsnittskonsentrasjonene fra 0,027 til 0,28 mg/kg vtvekt i

  klokjtt og fra 0,55 til 4,8 mg/kg vtvekt i brunmat. Nord for Saltfjorden var det kun to av lokalitetene,

  Veryflaget (B i Vesterlen) og Nesjeyan st av Eggum (Vestvgy) som ikke viste en

  gjennomsnittlig kadmiumkonsentrasjon i klokjtt over 0,5 mg/kg vtvekt som er EU og Norges vre

  grenseverdi for klokjtt av krabbe.

  Ingen prver viste niver av kvikkslv eller bly som oversteg EU og Norges vre grenseverdi p 0,5

  mg/kg vtvekt for disse to metallene i krabbeklr.

  EU og Norge har forelpig ikke satt en vre grenseverdi for sum dioksiner og dioksinlignende PCB i

  brunmat, bare i klokjtt av krabbe. Konsentrasjonen i klokjtt ble imidlertid ikke bestemt da klokjtt

  har et lavt fettinnhold og resultater gitt i Sjmatdata fra 2004 viste konsentrasjoner av sum dioksiner

  og dl-PCB mindre enn 1 ngTE/kg vtvekt (www.Sjmatdata.no). EU og Norge har forelpig ikke satt

  vre grenseverdier for PBDE eller perfluorerte forbindelser i noen matvarer. Resultatene som ble

  funnet av disse to gruppene av forbindelser var imidlertid lave bde i klokjtt og brunmat.

 • Innledning 5

  Summary

  In this survey, crabs (Cancer pagurus) were thoroughly investigated for the content of contaminants.

  The crabs were collected from 47 positions, a total of 475 individual crabs, along the coast of Norway

  from Hvaler in the southeast to B i Vesterlen in the north, between 20. o

Search related