APROB, MANAGER PROIECT Prof. DOCUMENTAإ¢IA DE 2013-08-08آ  Investeإںte أ®n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of APROB, MANAGER PROIECT Prof. DOCUMENTAإ¢IA DE 2013-08-08آ  Investeإںte أ®n oameni ! FONDUL...

 • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI

  PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU

  Fondul Social European

  POSDRU 2007-2013

  Instrumente Structurale

  2007-2013

  OIPOSDRU

  Inspectoratul Şcolar Judeţean

  Dâmboviţa

  1

  Investeşte în oameni !

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

  Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesionalaîn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate pe

  cunoaştere”

  Domeniul major de intervenţie 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţiată de calitate

  Titlul proiectului: „Optim E - Manager”

  Numărul de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/63876

  Nr. 287/04.01.2013

  APROB,

  MANAGER PROIECT

  Prof. Luminiţa Preda

  DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

  pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia de

  „SERVICII JURIDICE ”

  pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovita, în cadrul proiectului

  Optim E - Manager”

  ID 63876

  Procedura aplicată: Norme procedurale interne

  I : Fişa de date a achiziţiei;

  II: Caietul de sarcini;

  III: Secţiunea formulare;

  IV: Clauze contractuale.

 • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI

  PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU

  Fondul Social European

  POSDRU 2007-2013

  Instrumente Structurale

  2007-2013

  OIPOSDRU

  Inspectoratul Şcolar Judeţean

  Dâmboviţa

  2

  FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

  I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

  I.1 DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT

  Denumire oficială: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

  Adresa: Calea Domnească nr. 127, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa

  Localitatea: Târgovişte Ţara: România

  Persoana de contact:

  Prof. Mihaela Anton

  Telefon: 0245 211891

  Fax: 0245 613723

  Alte informaţii pot fi obţinute la:

  X Punctul de contact menţionat anterior

  □ Altele: completaţi anexa A.I

  Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul

  competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:

  X Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.II

  Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:

  X Punctul de contact menţionat anterior

  □ Altele: completaţi anexa A.III

  Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:

  09.01.2013 ora limită 12,00, adresa: Calea Domnească nr. 127, municipiul Târgovişte,

  jud. Dâmboviţa, fax: 0245/613723

  Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări:

  10.01.2013 Pentru solicitare de clarificari se va utiliza Formular 14

  I.2 TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

  (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

  □ ministere ori alte autorităţi publice

  centrale

  inclusiv cele subordonate la nivel regional

  sau local

  □ agenţii naţionale

  □ autorităţi locale

  □ servicii publice centrale

  □ apărare

  □ ordine publică/siguranţă naţională

  □ mediu

  □ economico-financiare

  □ sănătate

 • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI

  PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU

  Fondul Social European

  POSDRU 2007-2013

  Instrumente Structurale

  2007-2013

  OIPOSDRU

  Inspectoratul Şcolar Judeţean

  Dâmboviţa

  3

  □ alte instituţii guvernate de legea publică

  □ instituţie europeană/organizaţie

  internaţională

  ■ altele (specificaţii)

  □ construcţii şi amenajarea teritoriului

  □ protecţie socială

  □ cultură, religie şi act. recreative

  ■ educaţie

  □ activităţi relevante

  □ energie

  □ apă

  □ poştă

  □ transport

  □ altele (specificaţi)________________

  Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante:

  DA □ NU ■

  SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

  II.1) DESCRIERE

  II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă

  Asigurarea serviciilor externalizate de consultaţă juridică în cadrul proiectului Optim E –

  Manager POSDRU/8.5/1.1/S/63876

  II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de

  prestare a serviciilor

  a) Lucrări □ B) Produse □ c) Servicii X

  Executare □

  Proiectare şi executare □

  Executarea, prin orice □

  mijloace, a unei lucrări,

  conform cerinţelor

  specificate de autoritatea

  contractantă

  Cumpărare □

  Leasing □

  Închiriere □

  Închiriere cu opţiune

  de □ cumpărare

  O combinaţie

  între acestea □

  Categoria serviciilor:

  2A □

  2B X

  Locul principal de executare

  Cod NUTS □□□□□□

  Locul principal de livrare

  Cod NUTS □□□□□□

  Locul principal de prestare:

  sediul Inspectoratului Şcolar

  Judeţean Dâmboviţa

  II.1.3) Procedura implică

  Un contract de achiziţii publice X

  Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □

  Încheierea unui acord-cadru □

  II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

  Asigurarea serviciilor externalizate - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica in

  cadrul proiectului „Optim E - Manager” (contract POSDRU/85/1.1/S/63876)

  - DDeessccrriieerreeaa sseerrvviicciiiilloorr :: ccoonnffoorrmm ccaaiieettuulluuii ddee ssaarrcciinnii

 • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI

  PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU

  Fondul Social European

  POSDRU 2007-2013

  Instrumente Structurale

  2007-2013

  OIPOSDRU

  Inspectoratul Şcolar Judeţean

  Dâmboviţa

  4

  II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

  Vocabular principal Vocabular suplimentar

  (după caz)

  Obiect principal CPV 79110000-8 Servicii

  de consultanţă şi de

  reprezentare juridică

  □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

  Obiect(e) suplimentar(e) □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

  II.1.6) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice

  da □ nu X

  II.1.7) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da □ nu X

  anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

  Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):

  un singur lot □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile □

  II.1.8) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu X

  II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

  II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul

  Conform caietului de sarcini

  Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 15600 Monedă: RON

  II.2.2) Opţiuni (după caz) da □ nu X

  Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□

  Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite,

  calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data

  atribuirii contractului)

  II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

  Durata în luni: 6 sau în zile

  II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

  II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu X

  Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum,

  formula de ajustare aplicabilă)

  SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI

  TEHNICE

 • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI

  MINISTERUL MUNCII, FAM