Click here to load reader

Antibiotici u Opstoj Praksi

 • View
  28

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

n

Text of Antibiotici u Opstoj Praksi

 • Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi

  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

  I Z B O R I U P O T R E B AA N T I B I O T I K A U O P [ T O J P R A K S I

  Nacionalni vodi~ za lekare u primarnoj zdravstvenoj za{titi

  Novembar, 2004.

  Projekat izrade Vodi~a za klini~ku praksu

  Finansira Evropska unija i rukovodi

  Evropska agencija za rekonstrukciju

 • IIZZBBOORR II UUPPOOTTRREEBBAA AANNTTIIBBIIOOTTIIKKAA UU OOPP[[TTOOJJ PPRRAAKKSSII

  Nacionalni vodi~ za lekare op{te prakseRepubli~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a uklini~koj praksi

  Medicinski fakultet Univerziteta u BeograduMinistarstvo zdravlja Republike Srbije

  Izdava~: Medicinski fakultet Univerziteta u BeograduCIBID - Centar za izdava~ku, bibliote~ku i informacionu delatnost

  Za izdava~a: Dragan Panteli}, Direktor CIBID-a

  Tehni~ka priprema: Aleksandar Mandi}

  [tampa: Valjevo print

  Tira`: 3500, I izdanje

  Copyright Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  ISBN 86-7117-122-1

  (ii)

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd615.33. 03 (083.1)IZBOR i upotreba antibiotika u op{toj praksi / (priredila) Radna grupa za izraduvodi~a, rukovodilac Slobodan Jankovi}). - 1. izd. - Beograd: Medicinski fakultetUniverziteta, CIBID, 2004 (Valjevo: Valjevo print). - VII, 39 str.; tabele; 21 cm. -(Nacionalni vodi~ za lekare u primarnoj zdravstvenoj praksi / Ministarstvo zdravljaRepublike Srbije, Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a uklini~koj praksi)

  Tira` 3.000. - Bibliografija: str. 19-39.

  ISBN 86-7117-122-11. Srbija. Ministarstvo zdravlja.Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju a) Antibiotici- Primena - UputstvaCOBISS. SR-ID 118975244

 • UVODNA RE^

  "Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najboljedokaze koji su nam na raspolaganju, u zdravstvenoj za{titi celokupnogstanovnistva ili pojedinih njegovih grupa."

  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je, u `elji da stvori jedan mod-eran sistem zdravstvene za{tite u kome bi pacijenti bili le~eni na jednaki za sada najbolji dokazani na~in, pokrenuo pisanje vodi~a sa ciljem dastandardizuje dijagnosti~ko-terapijske procedure.

  Tim povodom je imenovana Republi~ka stru~na komisija za razvoj iimplementaciju vodi~a klini~ke prakse. U njenom sastavu su profesoriMedicinskog i Farmaceutskog fakulteta, predstavnici zdravstvenih ustano-va (Domova zdravlja, bolnica i Klini~kih centara), medicinskih udru`enjai drugih institucija sistema zdravstvene za{tite u Srbiji.

  Da bi definisala na~in svog rada ova komisija je izradila dokument -Poslovnik o radu RSK za vodi~e.

  Teme su birane u skladu sa rezultatima studije "Optere}enje boles-tima u Srbiji" i iz oblasti u kojima postoje velike varijacije u le~enju, sveu cilju smanjenja stope morbiditeta i mortaliteta.

  Rukovodioci radnih grupa za izradu vodi~a su eksperti za odre|enuoblast, poznati {iroj stru~noj javnosti i predlo`eni od strane RSK. Oni subili u obavezi da formiraju multidisciplinarni tim.

  Svaki vodi~ je u svojoj radnoj verziji bio testiran u DZ Vo`dovac iDZ Zemun, a zatim u zavr{noj formi prezentovan ispred odgovaraju}esekcije SLD ili Udru`enja, koji su zatim dali svoje stru~no mi{ljenje u pis-menoj formi. Tek nakon ovoga RSK je bila u mogu}nosti da ozvani~iNacionalni vodi~.

  Za tehni~ku pomo} u realizaciji ovog projekta, Evropska unija jepreko Evropske agencije za rekonstrukciju, anga`ovala Crown Agents.

  @elim da se zahvalim svima koji su u~estvovali u ovom procesu, naentuzijazmu i velikom trudu, i da sve korisnike ohrabrim u primenivodi~a.

  (iii)

  Beograd, Novembar 2004.

  Predsednik RSK za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi

  Prof. dr Vera Popovi}Profesor Medicinskog fakulteta

  Univerziteta u Beogradu

 • RRaaddnnaa ggrruuppaa zzaa iizzrraadduu vvooddii~~aa

  RRuukkoovvooddiillaacc::Prof. dr Slobodan Jankovi}, Klini~ki bolni~ki centar Kragujevac, Medicinski fakultet, Kragujevace-mail: [email protected] Eunet.yu

  SSeekkrreettaarr::Prof. dr Milorad Pavlovi}, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Klini~ki centar Srbije,Medicinski fakultet, Beograd

  ^^llaannoovvii::Prof. dr Mijomir Pelemi{, KKlinika za infektivne i tropske bolesti, Klini~ki centar Srbije,Medicinski fakultet, BeogradMr Ph Tim Dodd, Crown Agents, Beograd

  (iv)

 • (v)

  KLASIFIKACIJA PREPORUKA

  Ovaj vodi~ je zasnovan na dokazima sa ciljem da pomogne lekarima udono{enju odluke o odgovarajucoj zdravstvenoj za{titi. Svaka preporuka, data u vodi~u, je stepenovana rimskim brojevima (I, IIa,IIb, III) u zavisnosti od toga koji nivo dokaza je poslu`io za klasifikaciju:

  NNiivvoo ddookkaazzaa

  Dokazi iz meta analiza multicentri~nih, dobro dizajniranih kon-trolisanih studija. Randomizirane studije sa niskim la`no pozitivnim iniskim la`no negativnim gre{kama (visoka pouzdanost studija)

  Dokazi iz, najmanje jedne, dobro dizajnirane eksperimentalne studi-je. Randomizirane studije sa visoko la`no pozitivnim i/ili negativnimgre{kama (niska pouzdanost studije)

  Konsenzus eksperata

  SStteeppeenn pprreeppoorruukkee

  Postoje dokazi da je odre|ena procedura ili terapija upotrebljiva ilikorisna

  Stanja gde su mi{ljenja i dokazi suprotstavljeni

  Procena stavova/dokaza je u korist upotrebljivosti

  Primenljivost je manje dokumentovana na osnovu dokaza

  Stanja za koje postoje dokazi ili generalno slaganje da proceduranije primenljiva i u nekim slu~ajevima mo`e biti {tetna

  Preporuka zasnovana na klini~kom iskustvu grupe koja je sa~inilavodi~

  A

  B

  I

  II

  III

  ;

  IIaIIb

  C

 • (vi)

 • [email protected]

  I. PRINCIPI RACIONALNE UPOTREBE ANTIBIOTIKA 1

  II. DIJAGNOZA, UZRO^NIK, TERAPIJA 4- INFEKCIJE RESPIRATORNOG TRAKTA 4

  - ORL INFEKCIJE 6

  - INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA 8

  - INFEKCIJE GENITALNOG TRAKTA 9

  - INFEKCIJE GASTROINTESTINALNOG TRAKTA 11

  - INFEKCIJE MEKIH TKIVA 12

  - INFEKCIJE OKA 14

  III. INTERAKCIJE 15

  Literatura 19

  (vii)

 • Nivodokaza Op{te napomene

  Stepenpreporuke

  Antibiotike treba upotrebljavati jedino kada jemogu}e nau~no dokazati zna~ajnu dobrobit

  Doza bi trebalo da bude dovoljno velika da obezbe-di efikasnost i svede na minimum rizik od rezisten-cije a dovoljno mala da svede na minimumtoksi~nost vezanu za dozu.

  Op{te govore}i, antimikrobni spektar odabranog lekabi trebalo da bude naju`i koji pokriva poznatog iliverovatnog patogena ili patogene.

  Trebalo bi upotrebljavati pojedina~ne agense, sem uslu~aju gde je dokazano da je neophodna kombi-novana terapija, da bi se obezbedila efikasnost ilismanjilo stvaranje klini~ki zna~ajne rezistencije.

  Monoterapija je ve}inom efikasna koliko i kombino-vana terapija, ali su tro{kovi zna~ajno ni`i.

  (1)

  I. PRINCIPI RACIONALNE UPOTREBE ANTIBIOTIKA

  Nivodokaza Terapija

  Stepenpreporuke

  Izbor terapije treba da bude zasnovan ili na kulturii rezultatima testa osetljivosti (usmerena terapija) ilina poznatim ~estim patogenima u tom stanju i nji-hovim sada{njim oblicima rezistencije (empirijskaterapija).

  Trajanje antibiotske terapije bi trebalo da bude {toje kra}e mogu}e; 3-5 dana mo`e biti dovoljno umnogim slu~ajevima, i ne bi trebalo da prelazi 7dana, sem ukoliko ima dokaza da je kra}i periodneadekvatan.

  ;

  ;

  ;

  B

  B

  C

  IIb

  IIb

  IIb

 • (2)

  Nivodokaza Profilaksa

  Stepenpreporuke

  Izbor treba da bude zasnovan na poznatom iliverovatnom ciljnom patogenu ili patogenima.

  Trajanje bi trebalo da bude {to je mogu}e kra}e.Jedna doza antibiotika se preporu~uje za hirur{kuprofilaksu. Produ`ena profilaksa treba da se dajejedino kada se poka`e da dobrobiti prema{ujurizike rezistencije.

  Nivodokaza Procena delotvornosti antibiotika

  Stepenpreporuke

  Kada se zapo~ne uzimanje antibiotika, posle 48-72 sata treba utvrditi da li postoji povoljan klini~kiefekat ili ne. Ako efekat postoji, terapija se nas-tavlja, a ako efekta nema, antibiotik se morapromeniti.

  Nivodokaza Politika upotrebe antibiotika

  Stepenpreporuke

  ^vrsta kontrola kako izbora lekova tako i doziran-ja i du`ine terapije je va`na da bi se izbeglorazvijanje rezistencije bakterija. Va`no je da usvakoj instituciji postoji zajedni~ki stav u vezi satime koji }e se koristiti antimikrobni lekovi i kako.

  Da bi se obezbedilo da u slu~ajevima gde postojirezistentnost na standardnu terapiju ipak raspo-la`emo efikasnim lekovima, potrebno je da nekiantimirobni lekovi budu rezervisani za suzbijanjeinfekcija koje su otporne na standardne re`ime.Zato svaka institucija treba da formira "Politikuupotrebe antibiotika".

  B

  A

  C

  B

  I

  IIa

  IIa

  IIa

 • (3)

  Nivodokaza

  Izbor oralne ili parenteralne terapije

  Stepenpreporuke

  Oralna treapija treba da se koristi radije nego par-enteralna terapija sem ukoliko: Za oralno davanje nema tolerancije ili ono nije

  mogu}e, npr. te{ko}e pri gutanju. Gastroitestinalna apsorpcija je o~it problem

  (npr. povra}anje, akutna dijareja, gastrointesti-nalna patologija) ili mogu}i problem koji mo`enaglasiti lo{u bioiskoristljivost oralnogantimikrobnog leka.

  Nije dostupan oralni antimikrobni lek odgovar-ju}eg spektra.

  Presudni su visoki nivoi koncentracije leka utkivu a nije ih mogu}e ostvariti oralnim uzi-manjem, npr. endokarditis, meningitis, osteomi-jelitis, septi~ki artritis.

  Potrebno je urgentno le~enje zbog ozbiljnebolesti koja brzo napreduje.

  Bolesnik se verovatno ne}e pridr`avati terapije.Ako je upotrebljen par