Anna Klimowicz Krystyna Brz … - .Jak wiadomo, dzieci nie przychodz … na ›wiat z wrodzon … umiej

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Anna Klimowicz Krystyna Brz … - .Jak wiadomo, dzieci nie przychodz … na ›wiat z...

Anna Klimowicz Krystyna Brzkalik

TERAZ POLSKI!

PROGRAM NAUCZANIA OGLNEGO J ZYKA POLSKIEGO

W KLASACH IVVI SZKOY PODSTAWOWEJ

Copyright by Nowa Era Spka z o.o.

2

SPIS TRECI

Wprowadzenie ....................................................................................................................... 4

1. Oglna charakterystyka programu nauczania oraz serii Teraz polski! ................ 4

- Budowa podrcznika ........................................................................................................... 4

- Jakie cele spenia podrcznik Teraz polski!? .................................................................. 7

- Zadania nauczyciela jzyka polskiego ................................................................................ 8

- Jak wybierano teksty do podrcznika Teraz polski!? ...................................................... 9

2. Treci przedmiotu j zyk polski zawarte w podstawie programowej ksztacenia

oglnego ................................................................................................................................ 10

3. Materia nauczania do podrcznikw z serii Teraz polski! wraz z odniesieniami

do treci nauczania zapisanymi w podstawie programowej ksztacenia oglnego ........ 18

- Propozycje lektur do omwienia w klasach IVVI ............................................................ 59

4. Szczegowe cele ksztacenia i wychowania .................................................................. 61

5. Procedury osigania celw edukacyjnych wskazwki dotyczce efektywnego

i atrakcyjnego dla uczniw nauczania jzyka polskiego wraz z opisem metod

dydaktycznych ..................................................................................................................... 62

- Dlaczego uczy inaczej? ..................................................................................................... 62

- Opis metod i technik uczenia .............................................................................................. 65

- Najwaniejsze metody i techniki aktywizujce prac ucznia ............................................. 67

- Indywidualizacja nauczania ................................................................................................ 76

- Przyswajanie wiedzy a funkcjonowanie mzgu ................................................................. 78

- Rne style nauczania i uczenia si .................................................................................... 79

- Style nauczania a podrczniki Teraz polski! ................................................................... 87

6. Zakadane osignicia ucznia, czyli to, co powinien wiedzie, umie i rozumie ucze

po zrealizowaniu poszczeglnych zagadnie z ksztacenia literackiego, jzykowego

i kulturowego z podrcznikw Teraz polski! ................................................................ 89

7. Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania osigni uczniw ....................... 93

- Formy sprawdzania osigni uczniw .............................................................................. 94

- Szczegowe kryteria ocen ................................................................................................. 95

- Zasady informowania uczniw i rodzicw o postpach w uczeniu si .............................. 97

8. Ocenianie ksztatujce i ocenianie podsumowujce ..................................................... 98

- Czym jest ocenianie ksztatujce?....................................................................................... 99

- Jak to zrobi w praktyce? .................................................................................................... 102

3

- Wpyw assessment for learning na postawy uczniw ..................................................... 104

- Przykadowe tabele kryteriw oceny .................................................................................. 105

Podsumowanie ...................................................................................................................... 110

9. Bibliografia wykaz przydatnej literatury pomocniczej ............................................ 111

4

WPROWADZENIE

Program nauczania Teraz polski! jest przeznaczony do nauczania przedmiotu jzyk

polski na II etapie ksztacenia oglnego (klasy IVVI szkoy podstawowej). Zosta

opracowany zgodnie z Rozporzdzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21

czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do uytku w szkole programw wychowania

przedszkolnego i programw nauczania oraz dopuszczania do uytku szkolnego

podrcznikw (DzU z 2012, poz. 752). Publikacj przygotowano zgodnie z wytycznymi

podstawy programowej do nauczania jzyka polskiego w klasach IVVI, a take

z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie

ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia si przez cae ycie (2008/C111/01).

Program nauczania jest zgodny z zaoeniami podstawy programowej opracowanej przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawartymi w rozporzdzeniu Ministra Edukacji

Narodowej z 27 sierpnia 2012 r.

1. Oglna charakterystyka programu nauczania oraz serii Teraz polski!

Program nauczania Teraz polski! zosta przygotowany dla nauczycieli korzystajcych

z podrcznikw pod tym samym tytuem oraz pozostaych publikacji wchodzcych w skad

serii. Wszystkie elementy serii s zgodne z obowizujc podstaw programow. Podrczniki

zostay dostosowane do wymogw znowelizowanej ustawy o systemie owiaty (Ustawa

z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektrych innych ustaw).

Zestaw publikacji tworzcych seri Teraz polski! jest propozycj dla nauczycieli,

ktrzy opowiadaj si za deniem do integracji treci z ksztacenia literackiego,

kulturowego i jzykowego. W jednym podrczniku zamieszczamy bowiem teksty literackie,

popularnonaukowe i prasowe, wprowadzamy podstawy pisania rnych form wypowiedzi

oraz proponujemy wiczenia jzykowe, ortograficzne i interpunkcyjne.

Budowa podrcznika

Kady podrcznik z serii Teraz polski! zarwno dla klasy IV, V, jak i VI skada si

z dziesiciu rozdziaw. Liczba ta odpowiada liczbie miesicy, w ktrych odbywa si nauka

w danym w roku szkolnym. W trakcie roku nauczyciel moe swobodnie i samodzielnie

dobiera materia oraz planowa prac, rnie rozkada akcenty wanoci w obrbie

proponowanej tematyki i dostosowywa tempo procesu nauczania do indywidualnych potrzeb

zespou klasowego. Powinien jednak uwzgldni, e teksty z nastpujcych po sobie

5

rozdziaw koncentruj uwag dziecka wok spraw zwizanych z konkretn por roku czy

uroczystociami obchodzonymi w naszym krgu kulturowym zgodnie z ukadem

kalendarzowym. Warto zauway rwnie, e rozdziay zostay uoone w taki sposb,

by w kadej kolejnej klasie pojawiaa si analogiczna tematyka i nauczyciel mg omawia

podobne zagadnienia, dostosowujc je do poziomu rozwoju psychofizycznego uczniw.

Oto tematy przewodnie, wok ktrych pogrupowano utwory w poszczeglnych

podrcznikach obejmujcych cay etap ksztacenia:

1. Poznawanie i ksztatowanie siebie, decyzje i wybory.

2. Relacje midzy rwienikami w szkole i poza ni.

3. Media (ksiki, teatr, telewizja).

4. Marzenia i ich realizowanie.

5. Wdrwki po literackich wiatach (banie, mity, literatura fantasy).

6. Media (komiks, kino, radio).

7. Rodzina, doroli i dzieci, wychowanie, trudne sprawy.

8. Kultura i tradycja polska oraz europejska, inne kultury, elementy historii.

9. Media (prasa, internet, korespondencje sztuk).

10. Przyroda, zwierzta, ekologia.

W poszczeglnych rozdziaach podrcznika znajduj si interesujce fragmenty

utworw literackich poezji i prozy komiksw oraz tekstw popularnonaukowych lub

publicystycznych. Wszystkie zamieszczone utwory koncentruj si wok spraw bliskich

uczniom (dom, rodzina, szkoa, przyja, mio) oraz wymaganych przez podstaw

programow na tym etapie nauczania (patriotyzm, poczucie wasnej tosamoci, dziedzictwo

kulturowe, banie i legendy, mity). Teksty pochodz nie tylko z listy lektur, ktra podana jest

w nowej podstawie, lecz take z innych, wartociowych i lubianych przykadw literatury

dziecicej i modzieowej. S to pozycje nalece zarwno do kanonu literatury, jak i utwory

bardzo wspczesne.

Pod kadym z tekstw kultury znajduj si pytania lub polecenia opatrzone hasem

Porozmawiajmy, w oparciu o ktre mona swobodnie poprowadzi zajcia. Su one

gwnie ksztaceniu umiejtnoci czytania ze zrozumieniem, waciwego rozrniania treci

wanych od mniej istotnych, analizie i interpretacji przedstawionych problemw. Skaniaj

one dzieci nie tylko do mylenia, lecz take do rozmawiania o literaturze, o wiecie

i o wasnych przeyciach, zachcaj do dzielenia si emocjami z rwienikami (w parach

i grupach), z nauczycielem, z najbliszymi. Dziki temu podrczniki w prosty sposb

6

uatwiaj uczniom poruszanie si po wiecie wartoci, sprawiaj, e dzieci w kontakcie

z dzieami literackimi i malarskimi ksztatuj swoj wraliwo, hierarchi wartoci oraz gust

estetyczny. Wrd polece przewidzianych do samodzielnego wykonania przez ucznia

znajduj si zadania prostsze oraz bardziej ambitne, oznaczone gwiazdk. Pod tekstami

zamies