of 8 /8
ANG SIGAW NG MGA PROPETA Liksyon 5 para sa ika - 3 ng Agusto , 2019

ANG SIGAW NG MGA PROPETAibalik ang hustisya, alisin ang pang-aapi at pahupain ang sakit ng mga tao sa ating palibot. “Ganito ang sabi ng Panginoon, Dahil sa tatlong pagsalangsang

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANG SIGAW NG MGA PROPETAibalik ang hustisya, alisin ang pang-aapi at pahupain ang sakit ng mga tao...

 • ANG SIGAW NG MGA PROPETA

  Liksyon 5 para sa ika-3 ng Agusto, 2019

 • Nagdurusa ang Dios dahil sa kawalan ng hustisya

  Nananawagan ang Dios tungo sa pagsisisi

  Humihiling ang Dios ng hustisya at nagpapatawadng kasalanan

  Nagbibigay ang Dios ng ikalawang pagkakataon

  Ibinabalik ng Dios ang hustisya

  Ang mga propeta sa Lumang Tipan ay tagapagsalita ng Dios, nakumukundina sa malungkot na kalagayan ng Israel.

  Inaapi ng Israel ang mahihirap sa halip na gumawa ng matuwid. May kaguluhan sa halip na kapayapaan. Pinagmamalaki nila angkanilang krimen sa halip na lunukin ang kayabangan at huminging kapatawaran.

  Ipinahayag din ng mga propeta at lungkotng Dios dahil sa kawalan nila ng hustisya. Ipinaliwanag nila ang mungkahi ng Dios upang maibalik ang hustisya.

 • Pinili ng Israel na palitan ang pamumunong Dios ng pamumuno ng tao gaya ng ibang bansa. Nagpadala ang Dios ng propeta upang balaan sila tungkol sakahahantungan ng kanilang desisyon.

  Kung gusto nilang maging kagaya ng ibangbansa, hindi tatagal ay kikilos na rin silanggaya nila. Magiging madaya na sila, samantalahin ang mga mahihirap, at mawawalan na sila ng konsensya. Nalungkot ang Dios dahil sa dinanas ng

  mga Israelita mataposna iwan nila Siya. Ang mensahe ng mga propeta ay naghahayag ng kalungkutang ito.

  Nagpapakita rin ang kanilang mgamensahe ng panawagan ng Dios upangibalik ang hustisya, alisin ang pang-aapiat pahupain ang sakit ng mga tao sa atingpalibot.

 • “Ganito ang sabi ng Panginoon, Dahil sa tatlongpagsalangsang ng Israel, oo, dahil sa apat, hindi koihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya; sapagka'tkanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak, at angmapagkailangan sa dalawang paang panyapak.”(Amos 2:6)

  Nagsimula ang mensahe ni Amos sa paghayag ng parusa ng Dios sa mga bansa dahil sa kanilangmga kasamaan (1:3-2:3).

  Tinanggap ng mga Israelita ang kanyang balita, kahit ito’y kumokondina sa Juda sa pagtanggi saDios at pagsuway sa Kanyang mga Utos (2:4-5).

  Gayunman, ang Israel ang may pinakamahabang talaanng kasalanan at may pinakamatindingkaparusahan: pagkamakasarili, kasakiman, pananamantala samahihina, imoralidad, pang-aapi (2:6-16).

  Tinatawagan ng Dios ang Kanyang bayan na magsisi at tuluyang baguhin ang kanilang ugali: “kapootan angmasama, at ibigin ang mabuti, at kayo'y mangagtatatagng kahatulan sa pintuang-bayan.” (Amos 5:15)

 • Pagharang sa hustisya,karahasan, panunuhol, pagpapalayas sa mga balo, pang-aabuso samga bata. Binabalatan ng mga Prinsipe angmga tao. Matakaw na mga pari. Mgapropetang naghuhula para sa pera. Ganito angkalagayan ng Juda sa paghahari ni Ahaz.

  Handa siyang magpatawad kung tapat tayongnagsisisi sa ating mga kasalanan.

  Umaasa din Siya ng malinaw na pagbabago saating ugali: “gumawa na may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Dios.” (Micas 6:8)

  Gayunman, hindi iniwan ng Dios ang Kanyang bayan sa kabila ng kanilang kasalanan. Hindi rin Niyatayo iniiwan.

  “Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin; kaniyangyayapakan ang ating kasamaan: at kaniyang ihahagis ang lahatnilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat.”(Micas 7:19)

 • “Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyomang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo manghinanap ang nawala; kundi inyong pinagpunuang may karahasan at may

  kahigpitan.” (Ezekiel 34:4)

  Ipinakita ni Ezekiel ang ugat ng kasalanan ng Sodoma: yabang, komportablengekonomiya at katamaran. Nagdulot ito sa pagpapabaya sa mga nahihirapan at nangangailangan (Ezekiel 16:49).

  Nangako ang Dios napaparusahan angugaling ito. NagbigaySiya ng halimbawakung paano mamuhayang tunay ng pastor (Ezekiel 34:22-31; John 10:1-16).

  Sinundan ng Juda ang mga hakbang ng Sodoma. Kumalat ang pag-aapi sa buong lupain, dahil bawatisa ay naghahanap para sa sarili (Ezekiel 34:2-21).

  Gayunpman, lagi Siyang nagbibigay ng ikalawang pagkakataon (Ezekiel 16:55).

 • Sa mga unang taon ng paglilingkod ni Isaias, nakaharap agad siya ng mahihirap na problema sakanyang palibot: karahasan, kasamaan, panunuhol, paghamak sa mga ulila at balo, pagkamkam ng lupa…

  Handang magpatawad ang Dios, at umaasa Siya ng pagbabago ng ugali (1:6-8).

  Gayunpaman, ang huling pagsasauli ng hustisya ay daratingsa pamamagitan ng direktang pakikilahok ng Dios sapamamagitan ng Mesias, si Jesus ng Nazaret (42:1-7; 53:4-6).

  Ibabalik niya sa huli ang Kaharian ng Dios sa Lupa. Magdadala Siya ng hustisya, awa, kagalingan, at pagpapanumbalik.

 • “Habang ang mga nagkakaisa sa Kristianong

  kapulungan ay nananalangin sa Dios, at

  magtalaga ng kanilang sarili na gumawa na

  may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at

  lumakad na may kababaan na kasama ng

  Dios, dakilang pagpapala ang darating sa

  kanila. Kung nagkasala sila sa iba,

  nagpapatuloy sila sa pagsisisi,

  pagkukumpisal, at pagsasauli, naka-

  handang gawin ang mabuti sa isa’t-isa. Ito

  ang pagtupad sa kautusan ni Kristo.”

  EGW (Gospel Workers, section 11, p. 500)