ANG SIGAW NG MGA PROPETA ibalik ang hustisya, alisin ang pang-aapi at pahupain ang sakit ng mga tao

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANG SIGAW NG MGA PROPETA ibalik ang hustisya, alisin ang pang-aapi at pahupain ang sakit ng mga tao

 • ANG SIGAW NG MGA PROPETA

  Liksyon 5 para sa ika-3 ng Agusto, 2019

 • Nagdurusa ang Dios dahil sa kawalan ng hustisya

  Nananawagan ang Dios tungo sa pagsisisi

  Humihiling ang Dios ng hustisya at nagpapatawad ng kasalanan

  Nagbibigay ang Dios ng ikalawang pagkakataon

  Ibinabalik ng Dios ang hustisya

  Ang mga propeta sa Lumang Tipan ay tagapagsalita ng Dios, na kumukundina sa malungkot na kalagayan ng Israel.

  Inaapi ng Israel ang mahihirap sa halip na gumawa ng matuwid. May kaguluhan sa halip na kapayapaan. Pinagmamalaki nila ang kanilang krimen sa halip na lunukin ang kayabangan at humingi ng kapatawaran.

  Ipinahayag din ng mga propeta at lungkot ng Dios dahil sa kawalan nila ng hustisya. Ipinaliwanag nila ang mungkahi ng Dios upang maibalik ang hustisya.

 • Pinili ng Israel na palitan ang pamumuno ng Dios ng pamumuno ng tao gaya ng ibang bansa. Nagpadala ang Dios ng propeta upang balaan sila tungkol sa kahahantungan ng kanilang desisyon.

  Kung gusto nilang maging kagaya ng ibang bansa, hindi tatagal ay kikilos na rin silang gaya nila. Magiging madaya na sila, samantalahin ang mga mahihirap, at mawawalan na sila ng konsensya. Nalungkot ang Dios dahil sa dinanas ng

  mga Israelita mataposna iwan nila Siya. Ang mensahe ng mga propeta ay naghahayag ng kalungkutang ito.

  Nagpapakita rin ang kanilang mga mensahe ng panawagan ng Dios upang ibalik ang hustisya, alisin ang pang-aapi at pahupain ang sakit ng mga tao sa ating palibot.

 • “Ganito ang sabi ng Panginoon, Dahil sa tatlong pagsalangsang ng Israel, oo, dahil sa apat, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya; sapagka't kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak, at ang mapagkailangan sa dalawang paang panyapak.”(Amos 2:6)

  Nagsimula ang mensahe ni Amos sa paghayag ng parusa ng Dios sa mga bansa dahil sa kanilang mga kasamaan (1:3-2:3).

  Tinanggap ng mga Israelita ang kanyang balita, kahit ito’y kumokondina sa Juda sa pagtanggi sa Dios at pagsuway sa Kanyang mga Utos (2:4-5).

  Gayunman, ang Israel ang may pinakamahabang talaan ng kasalanan at may pinakamatindingkaparusahan: pagkamakasarili, kasakiman, pananamantala sa mahihina, imoralidad, pang-aapi (2:6-16).

  Tinatawagan ng Dios ang Kanyang bayan na magsisi at tuluyang baguhin ang kanilang ugali: “kapootan ang masama, at ibigin ang mabuti, at kayo'y mangagtatatag ng kahatulan sa pintuang-bayan.” (Amos 5:15)

 • Pagharang sa hustisya,karahasan, panunuhol, pagpapalayas sa mga balo, pang-aabuso sa mga bata. Binabalatan ng mga Prinsipe ang mga tao. Matakaw na mga pari. Mga propetang naghuhula para sa pera. Ganito ang kalagayan ng Juda sa paghahari ni Ahaz.

  Handa siyang magpatawad kung tapat tayong nagsisisi sa ating mga kasalanan.

  Umaasa din Siya ng malinaw na pagbabago sa ating ugali: “gumawa na may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Dios.” (Micas 6:8)

  Gayunman, hindi iniwan ng Dios ang Kanyang bayan sa kabila ng kanilang kasalanan. Hindi rin Niya tayo iniiwan.

  “Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin; kaniyang yayapakan ang ating kasamaan: at kaniyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat.”(Micas 7:19)

 • “Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala; kundi inyong pinagpunuang may karahasan at may

  kahigpitan.” (Ezekiel 34:4)

  Ipinakita ni Ezekiel ang ugat ng kasalanan ng Sodoma: yabang, komportableng ekonomiya at katamaran. Nagdulot ito sa pagpapabaya sa mga nahihirapan at nangangailangan (Ezekiel 16:49).

  Nangako ang Dios na paparusahan ang ugaling ito. Nagbigay Siya ng halimbawa kung paano mamuhay ang tunay ng pastor (Ezekiel 34:22-31; John 10:1-16).

  Sinundan ng Juda ang mga hakbang ng Sodoma. Kumalat ang pag-aapi sa buong lupain, dahil bawat isa ay naghahanap para sa sarili (Ezekiel 34:2-21).

  Gayunpman, lagi Siyang nagbibigay ng ikalawang pagkakataon (Ezekiel 16:55).

 • Sa mga unang taon ng paglilingkod ni Isaias, nakaharap agad siya ng mahihirap na problema sa kanyang palibot: karahasan, kasamaan, panunuhol, paghamak sa mga ulila at balo, pagkamkam ng lupa…

  Handang magpatawad ang Dios, at umaasa Siya ng pagbabago ng ugali (1:6-8).

  Gayunpaman, ang huling pagsasauli ng hustisya ay darating sa pamamagitan ng direktang pakikilahok ng Dios sa pamamagitan ng Mesias, si Jesus ng Nazaret (42:1-7; 53:4-6).

  Ibabalik niya sa huli ang Kaharian ng Dios sa Lupa. Magdadala Siya ng hustisya, awa, kagalingan, at pagpapanumbalik.

 • “Habang ang mga nagkakaisa sa Kristianong

  kapulungan ay nananalangin sa Dios, at

  magtalaga ng kanilang sarili na gumawa na

  may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at

  lumakad na may kababaan na kasama ng

  Dios, dakilang pagpapala ang darating sa

  kanila. Kung nagkasala sila sa iba,

  nagpapatuloy sila sa pagsisisi,

  pagkukumpisal, at pagsasauli, naka-

  handang gawin ang mabuti sa isa’t-isa. Ito

  ang pagtupad sa kautusan ni Kristo.”

  EGW (Gospel Workers, section 11, p. 500)

Recommended

View more >