Ang Kilusang Propaganda Ppt

  • View
    401

  • Download
    21

Embed Size (px)

Text of Ang Kilusang Propaganda Ppt

A+n X+!::o+n 1)oDono+ooo!o+n !:+o!o o+n !o!ono\o+ +n +no 1+!+D++o Don!o!oDo: +n 1onoo!:o :o Co\+!e ooI+! :o Do!:!o\ +o Do+noo!::o +n +no !:Do+\o!.Ang mga nakapag-aral ay nagtungo sa ibang bansa upang mag-aral. Duon nila ipinaglaban ang mga karapatan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng KILUSANG PROPAGANDAMga !auunin ng mga ropagandisaW Ang poqkokopontoy-pontoyng mgu Plllplno uL Lspunvol.W Pugkllulu su Plllplnus bllungoowiqon uL hlndl kolonvu ngLspunvu.W Pugkukuroon ng Plllplnus suotoson nq Lsponyo.WAng pagpapaalis sa mga prayle at sekularisasyonng mga parokya.WPagbabalik ng kalayaan ng mga Pilipino.W++:!:o +n +no 1+!+D++o o! !:Do+\o! +o Do++n o++ :o ++!I+++ +n +no 1+!+D++o.#0;isa d0! ircu!o hispano i!ipinoIsang pahayagan na naglalayong ipaabot sa Espanya ang mga katiwaliang nagaganap at mga pagbabagong dapat ipatupad sa Pilipinas.a So!idaridadW Ang puhuvugung La 5o|idaridad uv lLlnuLugng mgu Plllplno nu nusuLspunvu.W nung nulluLhulu noongWTrWro , su8urcelonu uL Lumugulhunggung OkL.W obvembre nunglnlluLhulu lLo su Mudrld.W puruLlng su mgu klnuuukulun ungkuLlwullung nugugunup su Plllplnus.W puglubun ung kuLurungun uL kuunlurun.W Humlngl ng mgu pugbubugongpunlllpunun uL pumpollLlkul.W pulugunup ung dlwu ngdemokrusvu.Mgu Luvunln ng Lu SolldurldudMga nanguna sa pagpapa!aganap ng mihiing i!ipinoRizaIMarceIo deI PiIarGraciano Lopez JaenaJuan LunaMariano PonceAntonio LunaMga Sagisag ng mga#0pormisa sa pagsu!a nga So!idaridadDeI PiIar-PIarideIRizaI-DimasaIang at Laong LaanPonce-Naning,TikbaIang o KaIipuIakoLuna-Taga-iIogPanganiban-JomapaGomez-Ramiro FrancoWplnungunuk su Culumbu noong Hunvo,6.W Kunvung mugulung slnu lrunclsco Mercudo uL 1eodoru Aulonzo.WslnuluL nlvu ung Su Aklng mguKububuLu noong slvuv Luon pu lumung.Wug-urul su ALeneo de Munllu uL nugpuLulov su Lspunvu ngMedlslnu,punlLlkun uL Pllosoplvu.Si Jos0 #iza!.#iza! sa or SaniagoDecember 30,1896raciano op0z Ja0naWpinanganak sa Jaro,loilo noong December 17,1865.W$ina Placido Lopez at Maria Jacobo Jaena ang kanyang mgaulang.Wag-aral sa isang seminaryo sa iloilo.W$umulat sa Fray Botod na nagbubunyag ng kasibaan at kasamaan ng mga prayle.antoq na mamamahayaqIpinanqanak sa Cupanq, u|acannoonq Aqosto ,.Naq-ara| sa ko|Whiyo nq 5an 1osW at naqtapos sa UniTWrsidad nq5anto Tomas nq AToqasya.naqinqpatnuqot nq La 5o|idaridad.Marc0!o h. 0! i!arMarcelo H. Del PilarAoq la l|qa l|l|p|oaW Pugbuklod ng buong kupuluunW PugLuLunggol lubun su kuluplLun uL wulung kuLurungunW ProLeksvon puru su luhuLW Pugpupuunlud ng edukusvon, ugrlkulLuru uL komersvoW Pug-uurul uL pugpupuLupud su mgurepormu$alawikain ng Liga$ir Gelo