51
41 ANEKS 1 [FORMA] ĈINIDBENE GARANCIJE [Memorandum [●] banke] ĈINIDBENA GARANCIJA Korisnik: Vlada Republike Crne Gore …………….. 2005 ĈINIDBENA GARANCIJA Broj: a) Budući da je 17. oktobra zakljuĉen Kupoprodajni ugovor (“KPU”) izmeĊu Fonda za razvoj Republike Crne Gore, sa sjedištem u Bulevaru revolucije br. 9, Podgorica, Republiĉkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa sjedištem u Bulevaru Ivana Crnojevića br. 64, Podgorica i Zavoda za zapošljavanje Republike Crne Gore, sa sjedištem u Bulevaru Revolucije br. 3, Podgorica, (zajedno oznaĉeni kao “ Prodavci” ili “Fondovi”), Vlade Republike Crne Gore («VRCG»), Salamon Enterprises Limited (Kupca) i EN + Group Limiteda («Korporativni garant») radi prodaje 32,0455% akcija Rudnika Boksita A.D Nikšić (“Kompanija”); b) Ĉlanom 7.4 KPU, Kupac je preuzeo da preda Ĉinidbenu garanciju kao garanciju za ispunjenje obaveza Kupca iz Investicionog programa ukoliko Korporativni garant ne ispuni svoje obaveze po osnovu Korporativne garancije zakljuĉene izmedju VRCG, Kupca i Korporativnog garanta. c) Ĉinidbena garancija će takoĊe biti garancija za ispunjenje obaveza Kupca iz Socijalnog programa kao i obaveza da plati ugovorene kazne u skladu sa Ĉlanom 7.3. KPU. d) Ĉlanom 7.4.5 i 8 KPU VRCG je preuzela obavezu da upotrijebi novac dobijen od banke po osnovu ove Ĉinidbene garancije zbog nepoštovanja Investicionog Programa samo za finansiranje Investicionog programa; e) Termini pisani velikim slovom u ovoj Ĉinidbenoj garanciji imaju isto znaĉenje koje im je dato u KPU ukoliko drugaĉije nije definisano u ovoj Ĉinidbenoj garanciji.

ANEKS 1 [FORMA] ĈINIDBENE GARANCIJE ĈINIDBENA …

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

41

ANEKS 1 [FORMA] ĈINIDBENE GARANCIJE

[Memorandum [●] banke]

ĈINIDBENA GARANCIJA

Korisnik: Vlada Republike Crne Gore

…………….. 2005

ĈINIDBENA GARANCIJA Broj:

a) Budući da je 17. oktobra zakljuĉen Kupoprodajni ugovor (“KPU”) izmeĊu Fonda za razvoj

Republike Crne Gore, sa sjedištem u Bulevaru revolucije br. 9, Podgorica, Republiĉkog

Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa sjedištem u Bulevaru Ivana Crnojevića br. 64,

Podgorica i Zavoda za zapošljavanje Republike Crne Gore, sa sjedištem u Bulevaru

Revolucije br. 3, Podgorica, (zajedno oznaĉeni kao “Prodavci” ili “Fondovi”), Vlade

Republike Crne Gore («VRCG»), Salamon Enterprises Limited (Kupca) i EN + Group

Limiteda («Korporativni garant») radi prodaje 32,0455% akcija Rudnika Boksita A.D Nikšić

(“Kompanija”);

b) Ĉlanom 7.4 KPU, Kupac je preuzeo da preda Ĉinidbenu garanciju kao garanciju za

ispunjenje obaveza Kupca iz Investicionog programa ukoliko Korporativni garant ne ispuni

svoje obaveze po osnovu Korporativne garancije zakljuĉene izmedju VRCG, Kupca i

Korporativnog garanta.

c) Ĉinidbena garancija će takoĊe biti garancija za ispunjenje obaveza Kupca iz Socijalnog

programa kao i obaveza da plati ugovorene kazne u skladu sa Ĉlanom 7.3. KPU.

d) Ĉlanom 7.4.5 i 8 KPU VRCG je preuzela obavezu da upotrijebi novac dobijen od banke po

osnovu ove Ĉinidbene garancije zbog nepoštovanja Investicionog Programa samo za

finansiranje Investicionog programa;

e) Termini pisani velikim slovom u ovoj Ĉinidbenoj garanciji imaju isto znaĉenje koje im je dato

u KPU ukoliko drugaĉije nije definisano u ovoj Ĉinidbenoj garanciji.

42

1. Na osnovu navedenog, mi, _________________ (upisati ime i druge podatke o

banci), neopozivo i bezuslovno se obavezujemo da platimo Vladi Crne Gore iznos

ne veći od:

EUR 1.000.0000

(jedan milion Eura)

po prijemu:

a) U sluĉaju povrede obaveze Kupca vezane za Investicioni program, prvog pismenog

zahtjeva VRCG za isplatu i njene pismene potvrde da Kupac nije ispunio svoju

obavezu iz Investicionog programa u skladu sa ĉlanom 7.4 KPU i da Korporativni

garant nije ispunio svoju obaveze iz Korporativne garancije ili da preostali iznos

Korporativne garancije nije dovoljan da se ispune obaveze Kupca prema

Investicionom programu;

b) U sluĉaju kršenja obaveze Kupca da izvrši Socijalni program prvog pismenog

zahtjeva VRCG za isplatu i njene pismene potvrde da Kupac nije ispunio svoje

obaveze iz Socijalnog Programa u skladu sa ĉlanom 7.4 KPU i koji je dospeli a

neplaćeni iznos;

c) U sluĉaju povrede Kupĉeve obaveze da plati ugovorene kazne za docnju u skladu sa

ĉlanom 7.3 KPU, prvog pismenog zahjteva VRCG za isplatu i njene pismene potvrde

da Kupac nije ispunio svoje obaveze iz ĉlana 7.3;

d) Kopiju pismene opomene Prodavaca Kupcu, datirane prije zahtjeva po ovoj Garanciji u

kojoj se precizira povreda obaveza Kupca prema KPU i zahtijeva otklanjanje ovakve

povrede u roku od trideset (30) radnih dana.

e) U sluĉaju kršenja obaveza Kupca prema Investicionom programu, kopiju pismene

opomene VRCG Korporativnom garantu, poslate nakon isteka roka za otklanjanje

kršenja predviĊenog u KPU ali prije zahtjeva za isplatu po ovoj Ĉinidbenoj garanciji,

koja precizira o kojoj povredi KPU se radi i zahtijeva od Korporativnog garanta da

izvrši traţeno plaćanje VRCG shodno Ugovoru o korporativnoj garanciji u roku od

petnaest (15) radnih dana ukoliko je primjenjivo;

f) Pismenu potvrdu banke, osnovane u Republici Crnoj Gori, da su potpisnici zahteva

ovlašćeni da potpisuju u ime VRCG. Radi identifikacije zatjeva za isplatu VRCG i

ove potvrde, sva gore navedena dokumenta će nam, kao posrednik, dostaviti ova

banka, potvrĊujući da su potpisi pravno obavezujući za VRCG.

2. Neće biti potrebno dostaviti ni jedan drugi dokument ili izvršiti ni jednu drugu radnju osim

dokumenata i radnji navedenih u ovoj garanciji, izuzev onoga što zahtijeva Mjerodavno

pravo ili propis.

43

3. Naša obaveza po ovoj garanciji će biti da platimo VRCG, po prijemu gore navedenih

dokumenata, iznos tako traţen ili iznos ovim garantovan, koji god je manji, bez prava da

istraţujemo da li je takva isplata zakonito traţena.

4. Ni jedna izjmena KPU, ili promjena u veliĉini ili prirodi obaveze Kupca kao ni dodatni rok

koji Prodavci mogu dati ili odustajanje ili opraštanje koje se odnosi na bilo koji dio KPU

od strane Fondova, Savjeta za privatizaciju ili VRCG nas neće ni na koji naĉin osloboditi

od obaveze po ovoj garanciji.

5. Ĉinidbena garancija ostaje na snazi od Zakljuĉenja ugovora u skladu sa KPU do

nastupanja sljedećeg:

a) VRCG dostavi pismeno obavještenje Banci da je Kupac u potpunosti platio

Investicini program i da ne postoji nikakvo neplaćeno potraţivanje po Socijalnom

programu i po ĉlanu 7.3 KPU ili

b) Nova Ĉinidbena garancija je izdata od strane ove Banke ili druge Banke

prihvatljive za VRCG u jednakom iznosu i pod istim uslovima kao ova Ĉinidbena

garancija; ili

c) Datuma isteka.

6. Ĉinidbena garancija istiĉe na dan koji pada šest mjeseci nakon isteka petogodišnjeg

Investicionog perioda („Datum isteka“). Svaki zahtjev po ovoj garanciji mora biti predat

do tog datuma, i po proteku tog datuma ova garancija će automatski biti nevaţeća i bez

ikakvog dejstva (osim u vezi sa zahtjevima koji su predati prije ili na ovaj datum) bez

obzira da li nam je vraćena ili ne.

7. Ova Ĉinidbena garancija se ne moţe prenositi.

8. Ova garancija će se analizirati i tumaĉiti u skladu sa pravom i jurisdikcijom sudova

Savezne Republike Njemaĉke .

9. Svi sporovi koji eventualno nastanu u vezi sa ovom Ĉinidbenom garancijom biće

riješeni pred ad hoc arbitraţom u skladu sa Pravilima o arbitraţi UNCITRAL bez

obraćanja redovnim sudovima.

Mjesto arbitraţe biće Frankfurt, jezik arbitraţe biće engleski, arbitraţno vijeće sastojaće

se od tri arbitra koji će biti imenovani u skladu sa navedenim Pravilima o arbitraţi a

arbitraţno pravo koje će se primjenjivati biće pravo Savezne Republike Njemaĉke.

Strane su saglasne da će Strana imati pravo da zahtijeva sudski nalog ili drugu

privremenu mjeru od bilo kojeg nadleţnog suda bez odricanja od prava nastalih na

osnovu ovog ĉlana Svaka odluka arbitraţnog vijeća donesena u skladu sa ovim ĉlanom

biće konaĉna i obavezujuća za obije strane. Svaki proceduralni nalog vijeća takoĊe će

biti obavezujući za strane i svaka strana preuzima obavezu da postupi bez odlaganja u

skladu sa svim nalozima, uputstvima i odlukama vijeća.

44

Presuda na osnovu bilo koje takve odluke moze biti sprovedena u svakoj jurisdikciji,

ilizahtjev za potvrdu ili priznanje moţe biti podnesen bilo kojoj nadleţnoj jurisdikciji za

takvu odluku ili za bilo koji nalog za izvršenje ili drugo pravno sredstvo, u zavisnosti od

sluĉaja.

45

ANEKS 2 INVESTICIONI PROGRAM

Program Realizacije Investicije

Sledeća tabela prikazuje investicione planove za razvoj kompanije ( u hiljadama Eura):

Tip Investicije

U periodu 1-8 mjeseci nakon

Datuma zakljuĉenja

000. €

Tokom perioda od 9-20 mjeseci nakon Datuma

zakljuĉenja 000.€

Tokom perioda od 21-39

mjeseci nakon Datuma

zakljuĉenja 000.€

Tokom perioda od 40-60

mjeseci nakon Datuma

zakljuĉenja 000. €

Ukupno 000. €

Opravka Opreme 133 193 327 347 1000

Kupovina nove opreme 667 581 599 653 2500

OSTALO 200 226 74 - 500

Ukupna Investiciona obaveza 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

46

ANEKS 3 KORPORATIVNA GARANCIJA

(1) Vlada Republike Crne Gore

(VRCG)

(2) Salamon Enterprise Limited

(Kupac)

i

(3) EN + Group Limited

(Korporativni garant)

KORPORATIVNA GARANCIJA

KOJA SE ODNOSI NA

KUPOPRODAJU AKCIJA FONDOVA U

RUDNICIMA BOKSITA A.D. NIKŠIĆ

47

KORPORATIVNA GARANCIJA

Ova korporativna garancija (“Korporativna Garancija”) je zakljuĉena izmeĊu:

1. VLADE REPUBLIKE CRNE GORE, koju ovdje zastupa [●], kao ovlašćeni zastupnik u

skladu sa ovlašćenjem datiranim [●], (VRCG), i

2. SALAMON ENTERPRISES LIMITED (Kupac) kompanija koja je organizovana i postoji u

skladu sa zakonima Kipra, ĉije je registrovano sjedište u ul. Annis Komninis 29 A, P.C. 1061

Nicosia,Cyprus, registrovana u Registru kompanija Kipra, pod brojem HE 149991, koju ovdje

zastupa Dan K. Marian, u svojstvu ovlašćenog zastupnika u skladu sa na odgovarajući naĉin

izdatim Punomoćjem br. [ ] i

3. EN + GROUP LIMITED (Korporativni Garant) kompanija koja je prvobitno osnovana po

zakonima Britanskih Djeviĉanskih Ostrva pod imenom Eagle Capital Group Limited, koja je 25.

avgusta 2005. godine registrovana po zakonoma drţave Dţersi, ĉije je registrovano sejdište u

Equity House, 28-30 The Parade, St Helier, Jersey, JE4 8XY, koju za svrhe ovog ugovora

zastupa ( ) u svojstvu ( ) shodno ( ) .

(pojedinaĉno “Strana”, zajedno “Strane”).

BUDUĆI DA:

a) Dana 17.oktobra 2005. Kupoprodajni ugovor (“KPU”) je zakljucen izmedju Fonda za

razvoj Republike Crne Gore, sa registrovanim sjedištem u Bulevaru Revolucije br. 64,

Podgorica, Republiĉkim fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, sa registrovanim

sjedištem u Bulevaru Ivana Crnojevića br. 2, Podgorica, Zavodom za zapošljavanje

Republike Crne Gore, sa registrovanim sjedištem u Bulevaru Revolucije br. 3,

Podgorica (zajedno «Prodavci» ili «Fondovi»), Vladom Crne Gore, Kupcem i EN +

Group Limited za prodaju trideset dva zarez ĉetiri nula pete pet procenata (32,0455 %)

akcija Rudnika Boksita A.D Nikšić («Kompanija»);

b) Kao garanciju za ispunjenje obaveza po Investicionom Programu u iznosu od ĉetiri

miliona Eura (4.000.000 €), Korporativni garant je preuzeo obavezu da izda

Korporativnu garanciju u korist VRCG . U skladu sa ĉlanom 7.5. KPU, Korprorativni

garant je obavezan da obezbijedi Prodavcima revolving Korporativnu garanciju u iznosu

od jedan milion Eura (1.000.000€), koja obezbjeĊuje obaveze Kupca u pogledu

Investicionih perioda broj 1 do 4, onako kako su ti Investicioni periodi opisani u Aneksu

2 KPU, koji Aneks 2 je sastavni dio ovog putem pozivanjem na njega;

c) U ĉlanu 7.5.4 i ĉlanu 8.3 KPU VRCG preuzima obavezu da upotrijebi novac dobijen od

Korporativnog Garanta po Korporativnoj Garanciji radi finansiranja Investicionog

Programa;

48

d) Termini koji poĉinju velikim slovima u ovoj Korporativnoj garanciji imaće isto znaĉenje

koje im je dato u KPU izuzev ako su na drugi nacin definisani u Korporativnoj garanciji.

DOGOVORENO JE KAKO SLIJEDI:

1. Korporativni garant ovim nepovratno i bezuslovno preuzima da plati VRCG do Datuma

Isteka iznos do:

EUR 1.000.000 (milion Eura)

kao garanciju za obaveze Kupca za Investicione periode broj 1 do 4 Investicionog

programa, onako kako je taj Investicioni program opisan u Anexu 2 KPU.

2. VRCG moţe podnijeti zahtjev za isplatu iznosa na osnovu ove Korporativne garancije,

koji ce biti plativ VRCG po njenom pismenom zahtjevu nakon zavrsetka Investicionog

perioda (“Investicioni pregled”), a koji će naznaĉiti da Kupac nije ispunio svoje obaveze

u skladu sa Investicionim programom za taj Investicioni period pod uslovom iz ĉlana 7.5

KPU.

Obaveza Korporativnog garanta će biti da nakon prijema gore pomenutog dokumenta

plati VRCG zahtijevani iznos u skladu sa Investicionim programom bez ovlašćenja da

ispituje da li je ili nije takvo plaćanje zakonski zahtijevano. Nakon uplate, ukupan iznos

ove Korporativne garancije će biti smanjen za plaćeni iznos.

3. Ova Korporativna garancija ce ostati na snazi od datuma zakljuĉenja u skladu sa KPU

do nastupanja neke od sledećih okolnosti:

a) VRCG dostavi pisano obavještenje Korporativnom garantu da je Kupac platio

Investicioni program dospio u tom Investicionom periodu;

b) Nova garancija je izdata od strane drugog garanta a prihvatljiva je za VRCG u

istom iznosu i pod istim uslovima kao ova Korporativna garancija;

c) Isteka vaţnosti ove Garancije

d) Prodaje Akcija za prodaju ili akcija na berzi Kupca trećem licu, koje nije ĉlan EN

+ Grupe, pod uslovom da takva prodaja bude izvršena u skladu sa

odgovarajućim odredbama KPU.

4. Kao odvojeni i nezavisni sporazum, Korporativni garant se slaze da ukoliko ijedna

sadrţana obaveza ili duţnost Kupca koja bi mogla biti predmet ove Korporativne

garancije ukoliko je bila validna i na snazi a više nije ili prestane biti validna prema

Kupcu ili iz bilo kog osnova poznatog ili ne VRCG (ukljuĉujući bez ograniĉenja, bilo koje

nepravilno izvršenje ili odsustvo bilo koje korporativnog ovlašćenja, ili nedostatak

autoriteta, ili kršenje duţnosti od strane bilo koje osobe koja bi reagovala u ime Kupca

ili bilo kog pravnog ili drugog ograniĉenja, bilo pod bilo kojom ograniĉavajućom

odredbom ili na neki drugi naĉin, ili bilo koja nemogućnost ili nesposobnost ili billo koja

promjena u sastavu Kupca) Korporativni garant će pored toga biti odgovoran V RCG u

49

odnosu na sadrţane obaveze ili duţnosti, kao da su iste bile u potpunosti validne i na

snazi i da je Korporativni garant glavni duţnik u pogledu gore navedenog . Korporativni

garant se ovim putem slaţe da će VRCG u potpunosti nadoknaditi štetu na zahtjev

prema svim oštećenjima, gubicima, izdacima i troškovima koji proisteknu ukoliko Kupac

ne uspije da ispuni ili izvrši bilo koju sadrţanu obavezu ili duţnost.

5. Ova Korporativna garancija će:

i. Obezbijediti obaveze Kupca pod Investicionim Programom u skladu sa

uslovima KPU; i

ii. Biti dopuna bilo kojeg postojećeg ili budućeg obezbjedjenja, bankarske

garancije, prava ili pomoćnog sredstva dostupnog VRCG. Medjutim, VRCG će

imati pravo da upotrijebi Ĉinidbenu garanciju ukoliko neplaćeni iznos

Korporativnih garancija nije dovoljan da zadovolji zahtjeve, ili Korporativni

Garant ne ispunjava svoje obaveze regulisane ovim ugovorom.

6. Ni jedna dopuna KPU, po pitanju produţenja ili prirode obaveza Kupca, niti odlaganje

od strane Prodavaca, kao ni bilo koje izbjegavanje ili praštanje za ili u vezi sa bilo kojim

pitanjem ili stvari koja se odnosi na KPU na strani Fondova ili Savjeta za privatizaciju ili

VRCG, neće u bilo kom pogledu osloboditi Korporativnog Ggaranta odgovornosti pod

ovom Korporativnom Garancijom.

7. Na obavezu Korporativnog garanta nćce uticati niti će ova Korporativna garancija biti

ukinuta ili smanjena zbog sljedećih razloga:

i. Nesposobnosti ili bilo koje promjene u imenu, karakteristikama ili strukturi

Kupca ili bilo koje odgovorne osobe; ili

ii. bilo koja radnja ili propuštanje da se izvrši neka radnja koja ne bi ukinula ili

uticala na obavezu Korporativnog garanta da je on bio glavni duţnik a ne

garant, ili bilo koja radnja izvršena ili izostavljena, koja bi, da nije predviĊena

ova odredba mogla prouzrkovati osloboĊenje Korporativnog garanta obaveza.

8. VRCG neće biti obavezna da uloţi bilo koju ţalbu ili zahtjev Kupcu ili da pribjegne bilo

kakvom drugom obezbjedjenju koje ce joj sada i nadalje biti dostupno prije koriscenja

ove Korporativne garancije i nijedna aktivnost preuzeta ili propustena od strane VRCG

u vezi sa takvim obezbjedjenjem ili drugim sredstvom plaćanja neće osloboditi, smanjiti,

naškoditi ili uticati na obavezu Korporativnog garanta pod ovom Korporativnom

garancijom, niti ce VRCG biti obavezna da iskoristi bilo koji novac ili drugu imovinu

primljenu ili dobijenu kao posljedica prinudnog izvršenja ili realizacije bilo kojeg od tih

obezbjedjenja ili sredstava plaćanja za smanjivanje Garantovanih obaveza.

9. Dok se Garantovane obaveze ne isplate, ukinu ili zadovolje u punom iznosu (i uprkos

plaćanju dividendi u bilo kojoj isplati ili pod bilo kojim kompromisom ili dogovorom)

Korporativni garant se slaţe da, bez prethodne pisane saglasnosti VRCG neće:

i. vršiti bilo koje od svojih prava na zamjenu nadoknadu i odštetu prema Kupcu;

50

ii. Zahtijevati ili prihvatiti otplatu ĉitavog iznosa ili dijela bilo kojeg zaduţenja sada

ili nadalje, prema Korporativnom garantu od Kupca ili zahtijevati ili prihvatiti bilo

koje obezbjedjenje u pogledu istog ili raspolaganja istim

iii Da neće zahtijevati pokretanje protivpotraţivanja prema Kupcu, ili zahtijevati, ili

se nadmetati sa VRCG u procesu likvidacije Kupca, ili ostvarivati korist, ili udio

u bilo kom plaćanju, od ili zajedno sa Kupcem, ili bilo kom drugom odgovornom

subjektu, ili bilo kakvo obezbjedjenje sada ili odsada kojim raspolaţe VRCG za

bilo koje Garantovane obaveze ili za obaveze ili zaduţenja bilo kog drugogo

odgovornog subjekta.

10. Korporativni Garant predstavlja i garantuje da:

i. Po osnovu osnivanja

Korporativni Garant je propisno osnovan i validno postoji u skladu sa zakonima

Ostrva Dţersi kao privatna kompanija i ima snagu da obavlja svoje poslovanje

koje je I do sada obavljao i posjeduje svoju imovinu i ostala sredstva;

ii. Korporativna moc da garantuje

Korporativni garant ima moć da izvrši, dostavi i ispuni svoje obaveze pod ovom

Korporativnom garancijom; sve neophodne aktivnosti su preuzete da bi se

ovlastilo potpisivanje, dostava i izvršenje istog i nikakvo prekoraĉenje moći

Korporativnog garanta da pozajmi ili da pruţi garancije neće biti prekoraĉeno

kao rezultat ove Korporativne garancije;

iii. Obavezujuće obaveze

Ova Korporativna garancija je validna i pravno obavezujuća obaveza

Korporativnog garanta koja se sprovodi u skladu sa njenim uslovima;

iv. Bez konflikta sa ostalim obavezama

Zakljuĉivanje i dostava, izvršenje obaveza u skladu i u saglasnosti sa

odredbama ove Korporativne garancije, od strane Korporativnog garanta neće

(i) biti protivno bilo kojem vaţecem zakonu, statutu, pravilu, propisu ili presudi,

uredbi ili odobrenju kojima Korporativni garant podlijeţe, (ii) biti u konfliktu sa, ili

rezultat bilo kojeg krsenja bilo kojih uslova, ili predstavljati povredu bilo kojeg

ugovora ili drugog instumenta u kojem je Garant strana ili kojem podlijeţe ili

kojim je on ili dio njegov imovine vezan, (iii) biti protivno ili biti u konflitu sa bilo

kojom odredbom Statuta Korporativnog garanta ili (iv) rezultirati stvaranjem ili

nametanjem ili obavezivanjem Korporativnog garanta da stvori bilo kakav teret

na bilo kakvim pravima ili prihodima Korporativnog garanta.

51

v. Nepostojanje sudskih postupaka

Nijedan sudski, arbitraţni ili administrativni postupak nisu u toku, niti se oĉekuju

niti, prema saznanju sluţbenika Korporativnog garanta prijete Korporativnom

garantu, a koji bi mogli imati znaĉajan negativan uticaj na poslovanje, imovinu ili

finansijsko stanje Korporativnog garanta drugaĉije nego što je vec naznaĉeno

od strane Korporativnog garanta ili Kupca V RCG;

vi. Taĉni i kompletni Finansijski Izvještaji

Revidirani finansijski izvještaji za finansijsku godinu koja se zavšsava 31.

Decembra 2004, su pripremljeni u skladu sa opšteprihvaćenim

raĉunovodstvenim principima i praksom u sjedištu Korporativnog garanta koja

se dosledno primjenjuje Iipredstavlja taĉno i precizno finansijsku poziciju i

rezultate poslovanja na taj datum Korporativnog garanta za finansijsku godinu

koja se završava tim datumom, i na taj datum nema nikakvih znaĉajnih obaveza

(uslovnih ili drugih) ili nerealizovanih ili oĉekivanih gubitaka koji nisu

objelodanjeni, ili za koje nisu obezbijedjene rezerve u tim finansijskim

izvještajima

11. Korporativni Garant dalje garantuje da:

i. Ne postoje znaĉajne negativne promjene

Nije bilo materijalnih negativnih promjena u finansijskoj poziciji Korporativnog

garanta prikazanoj u finansijskim izvještajima koje se odnose na podĉlan 10 (vi) );

ii. Nema neizvršavanja novĉanih obaveza u ostalim zaduţenostima

Korporativni garant nije (niti će davanjem otkaza ili istekom vremena ili

ispunjenjem drugog uslova ili kombinacije predvidjenih uslova) prekršio ili

propustio da izvrši obavezu pod bilo koji ugovorom koji se odnosi na zaduţenje u

kojem je isti strana ili kojim je obavezan.

12. Poznavanje KPU

Korporativni garant izjavljuje da je u potpunosti upoznat i razumije sadrţaj KPU.

13. Ponavljanje izjava i garancija

Na kraju svakog dana od datuma ove Korporativne garancije sve dok sav novac koji

Kupac duguje pod KPU ili Korporativni garant u okviru ove Korporativne garancije ne

bude u potpunosti plaćen, smatraće se da će Korporativni garant (a) ponoviti izjave i

garancije u ĉlanu 10 kao da su saĉinjene da se odnose na ĉinjenice i posledice koje

postoje svakog takvog dana i (b) i da ce dalje izjavljivati i garantovati da su poslednji

revidirani finansijski izvještaji dostavljeni VRCG (ukoliko ih ima) po ĉlanu 10 bili

pripremljeni u skladu sa osnovnim prihvaćenim raĉunovodstvenim principima i praksom

u sjedištu Korporativnog garanta koji su konzistentno primjenjeni i predstavljaju

ispravno i precizno finansijsku poziciju Korporativnog garanta za finansijski period na

koji se isti odnosi, i na kraju tog perioda Korporativni garant nije imao znaĉajnih

52

obaveza (uslovnih ili drugaĉijih) niti nerealizovanih ili oĉekivanih gubitaka koji nisu

objelodanjeni ili za koje nisu izdvojene rezerve ili nisu obezbijedjene u tim finansijskim

izvještajima.

14. Korporativni garant preuzima da će, od datuma ove Korporativne garancije i na dalje

bilo koji novac duţan pod ovom Korporativnom garancijom:

i. Obavještenje o neizvršavanju obaveza

odmah obavijestiti VRCG o bilo kom problemu kojeg postane svjestan a koje

moţe negativno uticati na njegovu sposobnost da izvrši svoje obaveze po ovoj

Korporativnoj garanciji odmah po saznanju o istoj.

ii. Finansijski izvještaji

pripremiti finansijske izvještaje Korporativnog garanta u skladu sa osnovnim

prihvaćenim raĉunovodstvenim principima u sjedištu Korporativnog garanta u

odnosu na svaku finansijsku godinu i izdejstvovaće da isto bude potvrdjeno od

strane revizora što prije ali ne kasnije od 150 dana (u sluĉaju revidiranih

finansijskih izvještaja) ili 60 dana (u sluĉaju nerevidiranih finansijskih izvještaja)

po završetku finansijskog perioda na koji se isti odnose;

iii. Pruţanje ostalih informacija

dostaviti VRCG takve finansijske i druge informacije koje se odnose na

Korporativnog garanta i njegove poslove, što VRCG s vrrmena na vrijeme

moţr zahtijevati

15. Negativne obaveze

Korporativni garant preuzima obavezu da se od datuma ove Korporativne granacije pa

na dalje dok bilo koji iznos novaca bude dugovan pod ovom Korporativnom garancijom,

neće, prije pismenog pristanka od strane VRCG, spojiti ili konsolidovati sa bilo kojom

drugom kompanijom ili licem.

16. Korporativni garant neće dodijeliti ili prenijeti bilo koje od svojih prava ili obaveza pod

ovom Korporativnom garancijom bez pristanka VRCG. Korporativna garancija će biti na

snazi u korist VRCG u sluĉaju bilo kog prenosa Akcija za prodaju Kompanije u okviru

EN + Grupe.

17. Korporativni garant se slaţe da će obeštetiti VRCG na zahtjev za sve razumne pravne i

ostale troškove, opterećenja i rashode, koji mogu nastati VlRCG u vezi sa aktiviranjem

ove Korporativne garancije protiv Korporativnog garanta.

18. Vaţenje Korporativne garancije će isteći na dan koji pada šest mjeseci od završetka

Investicionog perioda broj 4 (Datum prestranka vaţenja) ili na datum izvrsenja prodaje

Akcija za prodaju ili akcija na berzi Kupca trećem licu, koje nije ĉlan EN + Group, pod

uslovom da ta prodaja bude u skladu sa odnosnim odredbama KPU. Svaki zahtjev po

ovoj Korporativnoj garanciji mora biti istaknut na ili prije Datuma prestanka vaţenja,

53

nakon kojeg će ova Korporativna garancija odmah postati ništavna i pravno nevaţeća

(izuzev u sluĉaju bilo koje tuţbe na ili prije takvog datuma).

19. Ova Korporativna garancija će biti analizirana i tumaĉena u skladu sa zakonima i

jurisdikcijom sudova Savezne Republike Njemaĉke. Ukoliko bilo koje odredbe ove

Korporativne garancije jesu ili postanu protivzakonite, nevaţeće ili nesprovodive, to

neće uticati na validnost ili vaţenje bilo koje druge odredbe u ovoj Korporativnoj

garanciji i preostale odredbe ove Korporativne garancije će biti tumaĉene u skladu sa

ekonomskim ciljevima ove Korporativne garancije..

20. Bilo koji spor koji proistekne iz ove Korporativne garancije biće razriješen od strane ad

hok arbitraţe u skladu sa Pravilima o arbitraţi UNCITRAL bez pribjegavanja redovnim

sudovima.

Mjesto arbitraţe bice Frankfurt, jezik arbitraţe bice engleski, arbitraţno vijeće ce se

sastojati od tri arbitra, imenovana u skladu sa navedenim pravilima o arbitraţi a

arbitrazţo pravo bice pravo Savezne Republike Njemaĉke.

Strane su saglasne da ce Strana imati pravo da zahtijeva sudski nalog ili drugu

privremenu mjeru u bilo kojoj sudskoj jurisdikciji bez odricanja od bilo kog prava koje

proistice iz ovog ĉlana 20.

Svaka odluka arbitraţnog vijeća donesena u skladu sa ovim ĉlanom bice konaĉna i

obavezujuća za strane. Svaki proceduralni nalog vijeća bice takodje obavezujući za

strane, a svaka strana se obavezuje da se bez odlaganja usaglasi sa svim nalozima,

uputstvima i odlukama vijeća.

Presuda na osnovu bilo koje takve odluke moţe biti sprovedena u svakoj jurisdikciji, ili

zahtjev za potvrdu ili priznanje moţe biti podnesen bilo kojoj nadleţnoj jurisdikciji za

takvu odluku ili za bilo koji nalog za izvršenje ili drugo pravno sredstvo, u zavisnosti od

sluĉaja.

21. VRCG je saglasna da neće zahtijevati i ovim putem se neopozivo odriĉ od prava na bilo

kakav imunitet u pogledu obaveze po ovoj Korporativnoj garanciji od tuţbe, presude,

izvršenja, zaplene ili zakonskog postupka.

54

Radi dokazivanja svega navedenog strane u ovoj Korporativnoj garanciji na zakonit

nacin potpisuju istu na dolje navedeni datum.

(1) Salamon Enterprises Limited

Od strane: _________________________________

Ime:

Funkcija:

Datum:

(2) EN + Group Limited

Od strane: _________________________________

Ime:

Funkcija:

Datum:

(6) Vlada Republike Crne Gore

Od strane: _________________________________

Ime:

Funkcija:

Datum:

55

ANEKS 4 SOCIJALNI PROGRAM

1. Zaštita Kompanije

1.1 Ograniĉenje restrukturiranja, raspolaganja imovinom i trgovanja akcijama

Bilo kakva podjela Kompanije nije dopuštena u periodu od pet godina od Datuma zakljuĉenja, osim ukoliko to odobri Savjet za privatizaciju po podnošenju povoljnog biznis plana. U sluĉaju bilo kakve podjele ili osnivanja nove Kompanije ili preduzimanja bilo kakve sliĉne korporativne reorganizacije Kompanije, svi trenutno zaposleni će zadrţati svoj status zaposlenja, i bilo koja prava data Socijalnim programom i Pojedinaĉnim kolektivnim ugovorom Kompanije će ostati netaknuta, bez obzira na prirodu reorganizacije ili druge takve promjene. MeĊutim, investitoru je dozvoljeno razmještanje u druge kompanije odreĊenih sporednih djelatnosti, kao što su, ali ne ograniĉavajući se samo na njih, ugostiteljske usluge, odrţavanje imovine, ĉišćenje prostorija, obezbjeĊenje itd.

1.2 Zaštita identiteta i tradicije Kompanije

Predloţeno je Kupcu da zadrţi ţig Kompanije, u sadašnjem obliku, u periodu od pet godina, i da ga inkorporira u svoj novi ţig.

2. Zaštita zaposlenih

2.1 Zaposlenost (zadržavanje statusa radnog odnosa zaposlenih)

i) VRCG će obezbijediti da Kompanija neće imati više od 1.250 ukupno

zaposlenih na Datum zakljuĉenja, pod uslovom da ti zaposleni budu u potpunosti sposobni da obavljaju svoje radne obaveze i funkcije. VRCG će biti odgovoran za sve tuţbe i plaćanja u korist invalida Kompanije ĉiji je radni odnos prekinut prije Zakljuĉenja. Ugovorne strane su saglasne da će Kompanija zadrţati najmanje 1.250 zaposlenih u periodu od tri (3) godine od zakljuĉenja KPU dok će ostalima do ukupnog broja zaposlenih biti pruţena mogućnost da pohaĊaju programe prekvalifikacije koji će biti organizovani i finansirani od strane Vlade RCG u dogovoru sa Kompanijom, koji će dati prednost zapošljavnju ovih bivših zaposlenih koji su se uspešno prekvalifikovali pod uslovom da Kompaniji bude potrebna dodatna radna snaga.

ii) U toku prve tri godine poslije Dana potpisivanja moţe biti dogovoren

samo dobrovoljni prekid zaposlenja i Kompanija će platiti sve poreze i doprinose socijalnog osiguranja kao i ugovorenu otpremninu. Prijevremena penzija takoĊe moţe biti ugovorena izmeĊu Kompanije i zaposlenih, u skladu sa Crnogorskim zakonom.

iii) Tri godine poslije Dana potpisivanja, Kompaniji će biti dozvoljeno da

okonĉa ugovore o radu na osnovu postupka tehnološkog viška u skladu sa zakonom i propisima. Trošak bilo kog plana redukcije zaposlenih će snositi Kompanija.

iv) Kupac će prihvatiti pravno vaţeći kolektivni ugovor Kompanije koji je na

snazi u vrijeme zakljuĉenja, a koji treba da bude integralni dio ovog Socijalnog programa. Sva prava definisana opštim aktima Kompanije koji su trenutno na snazi, i koja su usklaĊena sa Crnogorskim pravom će biti u potpunosti poštovana.

56

vi) Saradnja sa zakonskim predstavnicima zaposlenih (sindikati) i posao

sindikata će biti nastavljen prema sadašnjim primjenjivim standardima i uslovima u Kompaniji.

vii) Kupac će dati posebnu naknadu za odrţavanje potencijala kadrova i

planiranje karijera za zaposlene. vii) U sluĉaju da se otvore nova radna mjesta u Kompaniji, prednost će biti

data sadašnjim zaposlenima (unapreĊenje, premještaj) ukoliko su ostali uslovi jednaki.

2.2 Program obuke

Posebna paţnja će biti posvećena programima obuke za:

i) kurseve stranih jezika za zaposlene ĉija radna mjesta i zadaci zahtjevaju poznavanje stranih jezika,

ii) kursevi za poznavanje rada na raĉunaru i kompjuterski kursevi za

specijalizovane softvere, uz skladu sa potrebama posebnih radnih mjesta i zadataka,

iii) u sluĉaju proširenja aktivnosti implementiranja novih tehniĉkih i

tehnoloških postupaka, odgovarajući programi obuke će biti organizovani za zaposlene koji su angaţovani na tim aktivnostima, radi svrhe uspješnog i sigurnog izvršenja.

3. Zaštita na radu

Kupac će odrţavati i unapreĊivati postojeće postupke i opremu za zaštitu na radu, i poštovaće sva pravila zaštite na radu u svakom trenutku. Zaposleni u Kompaniji biće blagovremeno i potpuno obavješteni o postupcima i opremi za zaštitu na radu.

57

ANEKS 5 NACRT ESKROU UGOVORA

Saĉinjen dana_________2004, izmeĊu:

Ovaj Ugovor o kupoprodaji (u daljem tekstu “Ugovor”) zakljuĉen je izmeĊu:

1. Fonda za razvoj Republike Crne Gore, sa sjedištem u Bulevaru revolucije br. 9, Podgorica,

koji zastupa [*], u skladu sa [*]od [*],

2. Republiĉki Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa sjedištem u Bulevaru Ivana

Crnojevića br. 64, Podgorica, koji zastupa [*], u skladu sa [*]od [*], i

3. Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore, sa sjedištem u Bulevaru Revolucije br. 3,

Podgorica, koji zastupa [*], u skladu sa [*]od [*],

(zajedno oznaĉeni kao “Prodavci” ili “Fondovi”), i

4. Salamon Enterprises Limited („Kupac“), kompanija koja je organizovana i postoji po

zakonima Kipra, ĉije je registrovano sjedište na adresi Annis Komninis, 29 A, P.C. 1061,

Nikozija, Kipar, registrovana kod Registra kompanija Kipar, pod brojem HE 149991, koji

zastupa [*], u skladu sa [*]od [*],.

5. [*], kao Eskrou agenta

Strane izjavljuju:

S obzirom da su Prodavci, VRCG, Kupac i Korporativni garant 17. oktobra 2005. zakljuĉili

Ugovor o kupoprodaji akcija (KPU) u skladu sa kojim će Prodavci prodati Kupcu, a Kupac kupiti

32,0455% akcijskog kapitala Kompanije; i s obzirom na to da su se u skladu sa uslovima Ĉlana

2 KPU, Prodavci i Kupac dogovorili da otvore Eksrou raĉun (u daljem tekstu Eskrou raĉun), radi

deponovanja odreĊenih fondova, koji će biti plaćeni od strane Kupca u skladu sa KPU;

I s obzirom na to da Prodavci i Kupac ţele da imenuju Eskrou agenta za svog agenta za drţanje

sredstava koja će biti deponovana na Eskrou raĉunu, i da Eskrou agent ţeli da prihvati tu

obavezu u skladu sa uslovima i odredbama predviĊenim ovim Ugovorom.

Uzimajući u obzir navedene pretpostavke i uzajamnu saglasnost strana ovog Ugovora, strane

su se dogovorile kako slijedi:

1. Definisani termini. Termini koji se navode sa velikim poĉetnim slovom u ovom

Ugovoru, a koji nisu drugaĉije definisani imaće znaĉenje koje im je dato u KPU.

«Eskrou iznos» oznaĉava Kupoprodajnu cijenu, kako je definisana u Ugovoru o

kuporprodaji akcija, naknadu Eksrou agenta i sve kamate koje budu obraĉunate

na taj iznos.

2. Imenovanje Eskrou agenta. Prodavci i kupac ovim imenuju Eskrou agenta, koji

će upravljati eskrou raĉunom u skladu sa uslovima i odredbama ovog Ugovora,

a Eskrou agent prihvata ovu obavezu.

3. Eskrou računt i Eskrou depozit. Nakon potpisivanja KPU, Prodavci i Kupac će

otvoriti Eskrou raĉun, bankovni raĉun u Eurima kod Eskrou agenta. Kupac će

58

doznaĉiti Eskrou agentu kupoprodajnu cijenu uvećanu za naknadu Eskrou

agenta, najkasnije tri (3) poslovna dana prije Datuma zakljucenja i na isti dan

obezbijediti dokaz Prodavci (zadovoljavajuci za Prodavce) o tom depozitu.

Eskrou agent ce deponovati Eskrou iznos na Eskrou racun.

4. Isplate fondova sa Eskrou računa. Prodavci i Kupac ovim neopozivo ovlašćuju i

nalaţu Eksrou agentu da povlaĉi i isplaćuje fondove sa Eskrou raĉuna na

sljedeći naĉin:

(a) Odmah po prijemu od strane Eskrou agenta pismenog naloga

potpisanog od strane Prodavaca, kojim se potvrĊuje da su Prethodni

uslovi zakljuĉenja ispunjeni ili otklonjeni („Eskrou obavještenje o

zakljuĉenju“), i prilaţu Potvrdu o zakljuĉenju potpisanu od strane

Prodavaca i Kupca, Eskrou agent će povući i isplatiti Eskrou

iznos sa Eksrou raĉuna u skladu sa takvim nalogom, po odbitku iznosa

naknade Eskrou agentu,

(b) Ukoliko Eskrou agent ne primi Eskrou obavještenje o zakljuĉenju kako

je predviĊeno u ovom clanu u roku od tri (3) mjeseca po

potpisivanju ovog ugovora, Eskrou iznos će biti automatski vraćen

Kupcu od strane Eskrou agenta.

(c) Svaki iznos kamate koji se obraĉuna na Eskrou iznos izmeĊu

deponovanja i isplate ili povraćaja Eskrou iznosa u skladu sa ovim

Ĉlanom 4 biće u korist Kupca.

5. Plaćanje troškova i kompenzacija. Naknada Eskrou agenta biće (____) Eura

koje će platiti kupac I to kao jedino potraţivanje Eskou agenta po osnovu

troškova, naknade I provizije za usluge otvaranja, odrţavanja i troškova

Eskrou raĉuna (Provizija).

6. Obaveze Eskrou agenta. Prodavci i Kupac su saglasni da je jedina obaveza

Eskrou agenta u pogledu Eskrou raĉuna i Eskrou iznosa da sa razumnom

paţnjom postupa u drţanju i upravljanju njima, u skladu sa uslovima i

odredbama ovog ugovora. Eskrou agent neće prouzrokovati nikakve obaveze

za bilo koju stranu ovog ugovora, izuzev za štetu koja proizaĊe

neposredno kao posljedica namjerne ili grube nepaţnje u pogledu

njegovih obaveza po ovom ugovoru Prodavci i Kupac saglasni su da

obeštete i otklone svaku opasnost od Eskrou agenta od nastupanja bilo

koje i svih šteta ili potraţivanja, izuzev onih koje proizaĊu iz pomenute

namjerne ili grube nepaţnje.

7. Mjerodavno pravo. Na ovaj ugovor primjenjivaće se i isti će se tumaĉiti u skladu

sa zakonima Savezne Republike Njemaĉke bez obzira na konflikt zakona.

8. Rješavanje sporova i arbitraža. Svi sporovi koji nastanu po osnovu ili u vezi sa

ovim ugovorom biće konaĉno riješeni od ad hoc arbitraţe u skiladu sa pravilima

o arbitraţi UNCITRAL od jednog ili više arbitara imenovanih u skladu sa

navedenim pravilima.

Mjesto arbitraţe biće Frankfurt, jezik arbitraţe biće engleski, arbitraţno vijeće

će se sastojati od tri arbitra, imenovana u skladu sa navedenim pravilima o

arbitraţi a arbitraţno pravo biće pravo Savezne Republike Njemaĉke.

59

Strane su saglasne da će Strana imati pravo da zahtijeva sudski nalog ili drugu

privremenu mjeru u bilo kojoj sudskoj jurisdikciji bez odricanja od bilo kog prava

koje proistiĉe iz ovog ĉlana 8.

Svaka odluka arbitraţnog vijeća donesena u skladu sa ovim ĉlanom bice

konaĉna i obavezujuća za Strane. Svaki proceduralni nalog vijeća bice takodje

obavezujući za strane, a svaka strana se obavezuje da se bez odlaganja

usaglasi sa svim nalozima, uputstvima i odlukama vijeća.

Presuda na osnovu bilo koje takve odluke moţe biti sprovedena u svakoj

jurisdikciji, ili zahtjev za potvrdu ili priznanje moze biti podnesen bilo kojoj

nadleţnoj jurisdikciji za takvu odluku ili za bilo koji nalog za izvršenje ili drugo

pravno sredstvo, u zavisnosti od sluĉaja.

9. Svaki od Prodavaca saglasan je da neće zahtijevati i ovim putem se neopozivo

odriĉe svakog imuniteta u pogledu obaveza po ovom ugovoru od tuţbe,

presude, izvršenja, zaplene ili zakonskog postupka.

60

OVAJ UGOVOR POTPISAN JE OD STRANAKA

(1) Salamon Enterprises Limited

Od strane: _________________________________

Ime:

Funkcija:

Datum:

(2) ESCROU AGENT

Od strane: _________________________________

Ime:

Funkcija:

Datum:

(3) Fond za Razvoj Republike Crne Gore

Od strane _________________________________

Ime :

Funkcija

Datum :

(4) Republiĉki Fond Penzijskog i Invalidskog Osiguranja

Od strane : _________________________________

Ime :

Funkcija :

Datum:

(5) Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore

Od strane : _________________________________

Ime :

Funkcija :

Datum :

61

Dodatak 5 A Certifikat o Zakljuĉenju

(1) Fond za razvoj Republike Crne Gore

(2) Republiĉki fond za penzijskog i invalidskog osiguranja

(3) Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore

(zajedno nazvani “Prodavci”)

i

(4) Salamon Enterprises Limited

(“Kupac”)

CERTIFIKAT O ZAKLJUĈENJU

KOJI SE ODNOSI NA

KUPOPRODAJU AKCIJA FONDOVA

U KOMBINATU ALUMINIJUMA PODGORICA A.D.

62

CERTIFIKAT O ZAKLJUĈENJU

Ovaj Certifikat o zakljuĉenju potpisan na dan 2005 od strane:

1. Fond za razvoj Republike Crne Gore sa sjedištem u Bulevaru Revolucije br. 9, Podgorica,

kojeg ovdje zastupa [●], njegov ovlašćeni zastupnik u skladu sa ovlašćenjem datiranim [●],

2. Republiĉki fond penzijskog i invalidskog osiguranja, sa sjedištem u Bulevaru Ivana

Crnojevića br. 64, Podgorica, kojeg ovdje zastupa [●], njegov ovlašćeni zastupnik u skladu

sa ovlašćenjem datiranim[●], i

3. Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore, sa sjedištem u Bulevaru revolucije br.3,

Podgorica, kojeg ovdje zastupa [●], njegov ovlašćeni zastupnik u skladu sa ovlašćenjem

datiranim [●],

(zajedno nazvani “Prodavci” ili “Fondovi”), i

4. SALAMON ENTERPRISES LIMITED kompanija organizovana i koja postoji po zakonima

Kipra, ĉije je registrovano sjedište u Ul. Annis Komninis 29 A, P.C. 1061 Nicosia, Cyprus,

registrovana od strane Registra kompanija Kipra pod brojem HE 149991, koju ovdje

zastupa Dan K. Marian, u svojstvu ovlašćenog zastupnika u skladu sa na odgovarajući

naĉin izdatim Punomoćjem br. [ ]

(pojedinaĉno nazvani “Strana”, zajedno “Strane”

BUDUĆI DA JE:

a) Na dan 17. oktobra 2005 zakljuĉen Ugovor o kupoprodaji (“KPU”) izmeĊu

Fondova, VCG, Kupca i Korporativnog Garanta za prodaju 32,0455% akcija

Rudnika Boksita A.D. Niksic (“Kompanija”)

b) U skladu sa ĉlanom 3.2. KPU, Kupac je deponovao iznos od € 6,000,000 (šest

miliona eura) na ime kupoprodajne cijene i na ime Poĉetne Koncesione

Naknade 4.000.000 (ĉetiri miliona Euro) u skladu sa ĉlanom * KPU uvećan za

dogovorenu naknadu Eskrou agenta na Eskrou raĉun koji drţi Eskrou agent do

ispunjenja uslova koji prethode zakljuĉenju u skladu sa ĉlanom 3.3 KPU;

c) U sluĉaju ispunjenja svih uslova koji prethode zakljuĉenju ili po odricanju prava

na iste, strane će saĉiniti i potpisati ovaj Certifikat o zakljuĉenju u skladu sa

stavom 3.4.1. KPU.

d) Termini koji pocinju velikim slovima u ovom dokumentu imaće isto znaĉenje

koje im se pripisuje u KPU ukoliko ovdje nisu na drugi naĉin definisani.

OVIM SE JE DOGOVORENO KAKO SLIJEDI;

1. Prodavci su predali Kupcu pismeni certifikat sa potvrdom ispunjenja uslova koji

prethode zakljuĉenju navedeni u stavu 3.3.1. ĉija je kopija priloţena uz ovaj

dokument.

2. Strane ovim potvrĊuju da su ostali uslovi za zakljuĉenje predviĊeni u ĉlanu 3.4.

KPU ispunjeni na zadovoljstvo obije Strane.

3. Strane stoga zajedniĉki nalaţu Eskrou agentu da je došlo do zakljuĉenja i da po

tom osnovu prenese Kupoprodajnu cijenu na Prodavce i Poĉetnu koncesuionu

nadoknadu na VRCG u skladu sa njihovim instrukcijama.

63

4. Po isplaćivanju Kupoprodajne cijene Prodavcima, Eskrou agentu će biti

isplaćen puni iznos naknade Eksrou agenta.

5. Svaki preostali iznos na Eskrou raĉunu, kao i obraĉunata kamata na Eskrou

iznos od trenutka uplate na eksrou raĉun i plaćanja Kupoprodajne cijene

Prodavcima i Poĉetne koncesione nadoknade VRCG biće isplaćena Kupcu u

skladu sa njegovim instukcijama.

6. Sva plaćanja, transferi i konverzije predviĊeni u ovom Eskrou obavještenju o

zakljuĉenju biće izvršena bez odbitaka, poravnanja ili obustava od strane

Eskrou agenta.

(1) Salamon Enterprises Limited

Od strane: _________________________________

Ime:

Funkcija:

Datum:

(2) Fond za Razvoj Republike Crne Gore

Od strane _________________________________

Ime :

Funkcija :

Datum :

(3) Republiĉki Fond Penzijskog i Invalidskog Osiguranja

Od strane : _________________________________

Ime :

Funkcija :

Datum:

(4) Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore

Od strane : _________________________________

Ime :

Funkcija :

Datum :

64

Dodatak 5 B Obrazac Eskrou obavještenja o zakljuĉenju

Datum: [●]

PRIMALAC: [●] Banka

Na paţnju: [●]

Fax transmisija

Fax: [●]

Predmet: Eskrou Ugovor datiran [●] 2005

Poštovani,

Ovo Eskrou obavještenje o zakljuĉenju Vam upućujemo u skladu sa Ĉlanom 4 (Isplate fondova

sa Eskrou računa) Eskrou ugovora datiranog [●] 2005 izmeĊu Eskrou agenta, Prodavaca i

Kupca (“Eskrou ugovor”) . Svi termini koji poĉinju velikim slovima, a nisu na drugi naĉin

definisani u ovom Eskrou obavještenju o zakljuĉenju imaju znaĉenje koje je predviĊeno Eksrou

ugovorom.

U skladu sa Ĉlanom 4 (Isplate fondova sa Eskrou računa ) Eskrou ugovora i ĉlanom 3.4.

Ugovora o kupoprodaji, ovim putem Vas obavještavamo da je došlo do zakljuĉenja. Sva

plaćanja, transferi i konverzije predviĊeni ovim Eskrou obavještenjem o zakljuĉenju biće izvršeni

bez odbitaka, poravnanja ili obustava od strane Eksrou agenta, ili na drugi naĉin.

Ovim putem nalaţe Vam se da odmah izvršite prenos sljedećih iznosa sa Eskrou raĉuna u

sljedećem hronološkom redosljedu:

(i) u korist racuna Fonda za razvoj Republike Crne Gore kod banke[●], broj raĉuna

[●], swift [●], iznos od 2.222.748 € (dva miliona dvjesta dvadeset dvijee hiljade

sedamsto ĉetrdeset osam Eura) ;

(ii) u korist racuna Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kod

banke [●], raĉun broj [●], swift [●] iznos od 2.788.236 € (dva miliona sedamsto

osamdeset osam hiljada dvjesta trideset šest Eura);

(iii) u korist raĉuna Zavoda za zapošljavanje Republike Crne Gore kod banke [●],

raĉun broj [●], swift [●] iznos od 929.016 € (devetsto dvadeset devet hiljada

šestnaest Eura);

(iv) u korist raĉuna Vlade Crne Gore kod banke [●], raĉun broj [●], swift [●] iznos os

4,000,000 € (ĉetiri miliona Eura);

(v) u korist raĉuna Savjeta za privatizacijukod banke [●], raĉun broj [●], swift [●]

iznos od 60.000 € (šezdeset hiljada Eura);

(vi) u korist raĉuna Kupca kod banke [●], raĉun broj [●], swift [●], iznos koji

predstavlja preostali saldo izmeĊu Eksrou iznosa i svakog iznosa kamate

obraĉunatog na Eksrou iznos tokom odnosnog eskrou perioda

65

OVO ESKROU OBAVJESTENJE O ZAKLJUCENJU JE PRAVNO VALJANO SAMO AKO JE

PROPRACENO CERTIFIKATOM O ZAKLJUCENJU POTPISANIM OD STRANE

PRODAVACA I KUPCA.

(1) Fond za Razvoj Republike Crne Gore

Od strane _________________________________

Ime :

Funkcija :

Datum :

(2) Republiĉki Fond Penzijskog i Invalidskog Osiguranja

Od strane : _________________________________

Ime :

Funkcija :

Datum:

(3) Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore

Od strane : _________________________________

Ime :

Funkcija :

Datum :

Potvrda o prijemu i izvršenju instrukcija o prenosu

Prijem ovog potpisanog Eksrou obavještenja o zakljuĉenju i instrukcija sadrţanih u istom

potvrĊen je na primjeren naĉin i isto je u potpunosti izvršeno na dan____:____(Podgoriĉko

vrijeme) na datum koji je prvi naveden u gornjem tekstu.

Eksrou agent Eskrou agent

Od: _____________________

Ime:

Funkcija:

Od: _____________________

Ime:

Funkcija:

66

ANEKS 6 INDEX SOBE SA PODACIMA

1. Statut Rudnika boksita AD Nikšić – maj 2002. godina

2. Rješenja i potvrde o registraciji preduzeća

2.1. Odluka o transformaciji DP Rudnika boksita – Nikšić u AD Rudnici boksita – Nikšić na osnovu odluka br. 01-2491 od 10.08.1995. godine, Odluke o emisiji akcija pod povlašćenim uslovima br. 01-2491 od 10.08.1995. godine, Odluke o besplatnoj podjeli akcija br. 01-2491 od 10.08.1995. godine i Odluke o raspodjeli akcija po osnovu ranijih ulaganja radnika br. 01-2491 od 10.08.1995. godine

2.2. Potvrda o registraciji Društva – CRPS u Podgorici – jul 2002., 2003. i 2004. godina

3. PDV prijave za 2004. godinu

4. Liste nepokretnosti – izvodi iz katastra

5. Ugovori sa članovima menadţmenta

6. Ugovor sa Izvršnim direktorom – jun 2002. godina

7. Podaci – polise o osiguranju imovine i lica

8. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

9. Pravilnik o rešavanju stambenih potreba zaposlenih

10. Pravilnik o zaštiti na radu

11. Kolektivni ugovor Rudnika boksita AD – Nikšić, decembar 2004.

12. Program obuke zaposlenih za 2005. godinu

13. Analiza zaposlenih po godištu, iskustvu i fukcijama

14. Registar zaposlenih invalida rada

15. Starosna struktura zaposlenih

16. Kvalifikaciona struktura zaposlenih

17. Standardni ugovori o radu

18. Sertifikat ISO-2001

19. Pregled sporova Rudnika boksita pred Sudovima i drugim organima

20. Dokumentacija za deset najvećih sporova

21. Informativni memorandum Rudnika boksita AD – Nikšić

22. Dokumenti o zaštiti ţivotne sredine, preuzetim obavezama i monitoringu zaštite ţivotne sredine

23. Biznis plan AD za 2004. godinu

24. Izvještaj o poslovanju AD – 2003. godina

25. Izvještaj o poslovanju AD – I – VI 2004. godine

26. Izvještaj o reviziji računovodstvenih iskaza za 2002. godinu – NRK „Finodit“ Beograd

27. Izvještaj o reviziji računovodstvenih iskaza za 2003. godinu – „Deloitte“

28. Zaključni list – Bruto bilans

29. Listing potraţivanja i obaveza po partnerima na 31.12.2004. godine

30. Obračun amortizacije

31. Listing osnovnih sredstava

32. PDV za 2004. godinu

33. Ugovor o prodaji rude boksita

34. Ugovori o kreditu

35. Ugovori o građenju

36. Ugovori sa dobavljačima

37. Ugovori o uslugama

38. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

39. Rješenje br. 07-730/1 i ostala odobrenja za eksploataciju

40. Izvještaji rudarske geološke inspekcije za 2003. i 2004. godinu

41. Izvještaj o proizvodnji rude za 2004. godinu

42. Plan proizvodnje rude boksita za 2005. godinu

43. Ukupne rezerve crvenog boksita ovjerene sa stanjem na dan 31.12.2001. godine – Sektor razvoja

44. Stanje eksploatacionih rezervi po leţištima i ukupno na dan 31.12.2004. godine (Izvod iz koncesione dokumentacije)

45. Izvještaj o prodaji i otpremi rude boksita za 2004. godinu

46. Plan rada Sektora za građevinarstvo za 2005. godinu

47. Plan raspoloţive opreme za površinsku eksploataciju sa detaljnim podacima

67

48. Podaci o opremi za Sektor za rudarstvo i geologiju i Sektor za građevinarstvo

49. Odluka o kupovini stanova pod povoljnijim uslovima br. 01-164/2 od 20.05.2004. godine

50. Odluka o oslobađanju zaposlenih od otplate kredita za stambenu izgradnju dobijenih prije konkursa od 04.02.2002. godine, br. 01-1058/4.3. od 25.02.2005. godine

20.1. Dokumentacija za deset najvećih sporova pred privrednim sudovima

Tužilac Tuženi Osnov –

vrijednost spora

God. Tok postupka

20.1.1. JP Ţeljeznica CG Podgorica

Rudnici boksita Naknada

štete 806.599,86 €

1995 Presuda od 15.10.04. odbijen tuţ.zahtjev. Postupak u toku po ţalbi Tuţioca od 09.11.2004.

20.1.2. LVA Niederbayern Landshut

Rudnici boksita Naknada

štete 84.771,17 €

1988

Postupak u toku pred Opšt.sudom u Zagrebu radi nak.štete na ime isplaćene penzije sa kamatom porodici pok. Huremović Alage

20.1.3. „Zemljokop-inţinjering Srpska Ilidţa

Rudnici boksita Dug

2.179,00 € 2003

Postupak u toku po ţalbi Tuţioca od 29.06.2005. na troškove postupka

20.1.4. Rudnici boksita 1. Fabrika „Birač“ Zvornik 2. Kristal banka

Dug USD 433.935,24

2001 Postupak u toku za preostali dio duga u odnosu na I tuţenog

20.1.5. Ading AD Skoplje Rudnici boksita Dug

55.867,50 € 2004 Postupak u toku

20.1.6. MIG COMERC D.O.O. Nikšić

Rudnici boksita Dug

97.897,00 € 2005

Postupak u toku po prigovoru tuţenog od 25.03.05.

20.1.7. Martex d.o.o. Cetinje

Rudnici boksita Dug

12.650,00 € 2004

Postupak izvršenja u toku po sporazumu br. 01-11346/5 od 01.02.2005.

20.1.8. Transpetrol Podgorica

Rudnici boksita - - Postupak okončan – izmireno potraţivanje

20.1.9. Rudnici boksita KAP Dug USD

32.398,00 2003

Postupak u toku po ţalbi od 28.10.2004.

20.1.10 Euro color Podgorica

Rudnici boksita - - Povučena tuţba

20.2. Sporovi pred organima uprave

Stranke u postupku Osnov God. Tok postupka

20.2.1. Rudnici boksita Kođţulović Radinko Eksproprijacija 1989 Postupak za određivanje pravične naknade u toku

20.2.2. Rudnici boksita Dačević Ratko Eksp.po čl. 9 ZOE 1999 Postupak u toku

20.2.3. Rudnici boksita

Dubljanić Anđelija i dr.

Zahtjev za ispravku greške u upisu prava svojine

2001 Postupak u toku

20.2.4. Rudnici boksita Đurović Zorka Eksp.po čl. 9 ZOE 1988 Postupak u toku

20.2.5. Rudnici boksita Kođţulović Dragomir Eksp.po čl. 9 ZOE 1988 Postupak u toku

68

33. Ugovor o prodaji rude boksita 33.1.0. Ugovor o prodaji rude boksita KAP-u, br 01-1452 od 13.11.1998. godine između

Rudnika boksita AD – NIkšić i KAP-a, 33.2.0. Ugovor o prodaji rude boksita MAL Mađarska za 2005. godinu, br. 01-10454 od

08.11.2004. godine,

33.2.1. Anex br. 01-3685/2 od 23.05.2005. godine na Ugovor o prodaji rude boksita za 2005. godinu MAL Mađarska,

33.3.0. Ugovor o prodaji rude boksita MAL Mađarska za 2004. godinu, br. 01-5078 od

25.05.2004. godine. 34. Ugovori o kreditu 34.1. Kratkoročni krediti

Banka Broj Ugovora Datum Ostatak

duga

34.1.1. CKB a.d. Podgorica Ugovor br. 950-88-244 25.02.2005. € 200.579,89

34.1.2. Podgorička banka a.d. Podgorica Ugovor br. 130-93-3730-6 13.08.2004. € 30.000,00

34.1.3. Nikšićka banka a.d. Nikšić Ugovor br. 4007 28.10.2004. € 87.000,00

34.1.4. Nikšićka banka a.d. Nikšić Ugovor br. 2004000304 06.02.2004. € 32.000,00

34.1.5. Nikšićka banka a.d. Nikšić Ugovor br. 2003004905 31.12.2003. € 168.000,00

34.1.6. Samostalni sindikat Rudnika boksita AD Nikšić

02.06.2004. € 50.000,00

34.2. Dugoročni krediti - robni

Kreditor Broj Ugovora Datum Ostatak duga

34.2.1. Volvo YU154 22.07.2003. € 165.440,00

34.2.2. Atlas Corco AV306YU15 23.06.2003. € 221.756,00

34.2.3. Volvo YU163 25.12.2003. € 437.446,00

34.2.4. Teknoxgroup TG 001/2004 25.03.2004. € 181.034,59

35. Ugovori o graĎenju 35.1. Ugovor o građenju Tunela „Sozina“, br. 01-3206 od 20.04.2001. godine, zaključen

između Vlade RCG – Direkcija za izgradnju autoputeva u RCG i Rudnika boksita – autor: Direkcija,

35.2. Ugovor o građenju stambenog objekta Po+P+4, br. 01-7407 od 28.06.1999. godine,

zaključen između MIG COMERC Nikšić i Rudnika boksita – autor: MIG COMERC, 35.3. Ugovor o građenju istraţne štolne (Donje polje, Cetinje), br. 01-3467/4 od 26.04.2002.

godine, zaključen između Opštine Cetinje i Rudnika boksita, 35.4. Ugovor o građenju Tunela „Velika Pliješ“, br. 01-8932 od 10.11.2003. godine, zaključen

između Rudnika uglja Pljevlja i Rudnika boksita – Autor: Rudnik uglja Pljevlja, 35.5. Ugovor o građenju sa podizvođačem o rekonstrukciji puta Podgorica – Kolašin, br. 01-

8659 od 20.10.2003. godine, zaključen između Rudnika boksita i „Građevinsko Crna Gora“ AD Nikšić,

69

35.6. Ugovor o građenju magistralnog puta Vilusi – Risan, br. 04-1060/1 od 23.05.1994.

godine, zaključen između Direkcije javnih radova RCG i Rudnika boksita- autor: Direkcija,

35.7. Ugovor o građenju Tunela „Duga“ i „Vezište“, br. 01-9616 od 11.10.2004. godine, sa

podizvođačem Rudnici boksita i „Mehanizacija i programat“ AD Nikšić,

35.7.1. Anex Ugovora o građenju Tunela „Duga“ i „Vezište“, br. 01-10768 od 18.11.2004. godine sa „Mehanizacija i programat“ AD Nikšić,

35.8. Ugovor o građenju – izgradnja puta „Risan – Ţabljak“, br. 01-928 od 19.05.1994. godine,

zaključen između Rudnika boksita i Direkcije javnih radova RCG, 35.8.1. Anex I Ugovora o izgradnji puta „Risan – Ţabljak“, br. 01-1060/1 od 23.05.2004.

godine sa Direkcijom javnih radova RCG, 35.8.2. Anex II Ugovora o izgradnji Tunela „Sopot“, br. 01-175/1 od 01.02.2004. godine

sa Direkcijom javnih radova RCG, 35.8.3. Anex III Ugovora za izgradnju Tunela „Ivica“, br. 01-1045/1 od 31.05.2004.

godine sa Direkcijom javnih radova RCG, 35.8.4. Anex IV Ugovora o izgradnji Tunela „Ivica“, br. 01-5326/2 od 14.06.2004. sa

Direkcijom javnih radova RCG.

36. Ugovori sa dobavljačima 36.1. Domaća nabavka

DOBAVLJAČ UGOVOR br. I DATUM VRSTA ISPORUKE

36.1.1. Jugopetrol – Kotor 01-2750, od 26.03.2004. gorivo, D2, loţ ulje, mazut

36.1.2. Jugobicikl-promet – Podgorica 03-1123, od 12.02.2003. eksplozivi Ø28 i Ø38

36.1.3. Jugoimport-mont – Podgorica 636, od 25.03.2003. eksploziv: amonal Ø28, Ø38, beranit Ø60 i Ø70

36.1.4. Jugoimport-mont – Podgorica 01-8126, od 27.08.2002. detonirajući štapin C12

36.1.5. Pobjeda rudet – Goraţde 01-821, od 14.02.2005. električni detonatori, usporivači, kapisle, det. i sporogor. štapin

36.1.6. Nicom-steel – Nikšić 01-904, od 04.02.2004. gume 12.00x20, gume 11.00x20

36.1.7. Goranović – Nikšić 11/NK, od 13.02.2003. hrana: meso i mesne prerađevine

36.1.8. Dalidej – Nikšić 01-1669, od 01.01.2005. hrana i potrošni materijal

36.1.9. Dalmacijacement-montenegro – Podgorica

01-2292/3, od 03.01.2004.

cement

36.1.10. Cijevna komerc – Nikšić 01-9774, od 14.01.2004. beton MB15, MB20,MB30,MB40

36.1.11. Beton – Prijepolje 01-7024, od 23.07.2004. beton MB30 i torket beton

36.1.12. Kontić - Nikšić 01-1668, od 01.01.2005. hleb

36.2. Nabavka iz uvoza

NAZIV FIRME UGOVOR BROJ PREDMET UGOVORA

36.2.1. MLK 01/2582/6 Hidroizolacija

36.2.2. ATLAS COPCO 01-6046 Rezervni djelovi

36.2.3. CUMMINS DIZEL MOTORI 01-2835/4, od 29.04.2004.

Filteri

36.2.4. TEKNOX 01-2746, od 29.04.2004. Caterpilar rezervni djelovi

36.2.5. GLOSADOR TRADING LTD 01-971, od 29.04.2004. Gume

70

36.2.6. VOLVO 01-6044 Volvo bager, hidraulični čekić, menjač tip HTE 305

36.2.7. VOLVO 01-11198/3 Zglobni damper, utovarivač

36.2.8. ADING 01-501 Repromaterijal – aditivi

36.2.9. ADRIANO CORSI 01-10911 Oprema

37. Ugovori o uslugama

VRŠILAC USLUGE UGOVOR br. I DATUM VRSTA USLUGE

37.1. Volan – Nikšić 01-10150/4, od 28.10.2004. prevoz rude sa kopova do istovarne rampe i sa rampe do KAP-a

37.2. Auto servis i auto prevoz – Nikšić

01-8095/4, od 26.08.2002. prevoz gotovog betona na Sozini

37.3. Auto servis i auto prevoz – Nikšić

01-1170/4, od 13.02.2002. prevoz cimenta u rasutom stanju na Sozini

37.4. A.D. Šavnik – Šavnik 01-7103/5, od 03.08.2004. zakup valjka i rovokopača na radilištu Ivica

37.5. Jugoimport-mont – Podgorica

01-8091, od 02.10.2001. skladištenje štapina u skladištu Seoca

38. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji 38.1. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 01-5878 od 23.07.2003. godine, zaključen

između Rudnika boksita AD - Nikšić i Građevinskog „Crna Gora“ AD – Nikšić.

71

ANEKS 6A LISTA SPOROVA

I SPOROVI PRED PRIVREDNIM SUDOVIMA

Red.

broj

T U Ž I L A C

T U Ž E N I

Osnov –

Vrijednost

spora

God.

Tok postupka

1.

LVA Niederbayern

Landshut

1.Croatia Osiguranje Zagreb

2.Rudnici boksita Nikšić

3.«Tehnogradnj« Tuzla

4. »Geosonda« Beograd

Radi

isplate

84.771,17

EUR

88.

Pred Opštinskim sudom u Zagrebu postupak u toku, radi

naknade štete na ime isplaćenih penzija sa kamatama

poro-dici pok. Huremović Alage

2.

JP Ţeljeznice CG

Podgorica

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.štete

806.599,86

EUR

95.

Presudom od 15.10.2004.g. odbijen tuţbeni zahtjev.

Postupak je u toku po ţalbi tuţioca od 09.11.2004.g.

3.

Rudnici boksita AD Nikšić

»Contex-Prom«

Nikšić

Dug

242.553 din.

96.

Pravosnaţna rješenja o izvršenju nijesu sprovedena zbog

blokade ţ.r. duţnika.

Potraţ. prijavljeno steĉajnom vijeću na ukupan iznos

70.375,16 DEM sa kamatama od 11.11.2000. do isplate.

4. »Prevoz«

Pljevlja

Rudnici boksita AD

Nikšić

Dug

1.406,40 din.

96.

Prigovor tuţenog 16.7.96.Postupak po prigovoru nije

voĊen.

5. D.O.O.«Infopres«

Novi Sad

»

Dug

22.572 din.

96.

U toku je postupak po ţalbi tuţioca protiv odbijajuće

prvostepene odluke.

6. HK Ţeljezara A.D.

Nikšić

»

Dug

1.597,58 din.

97.

Presuda u korist tuţioca od 18.11.98.

nije izvršena.

7.

»Trayal« Korporacija

Kruševac

»

Dug

5.061,05 din.

97.

Presudom od 5.10.98. tuţeni obavezan da plati

3.396.din.Izvrš. nije sprovedeno.

8. Opština

Nikšić

» Dug

37.642,50din

97. Prigovor R.boksita od 26.5.97.Dalji postupak nije

sprovoĊen.

9. DP »Staklopan«

Beograd Rudnici boksita AD

Nikšić

Dug

962,76 din.

98.

Potraţivanje osnovano.Izvršenje nije sprovedeno.

72

10. Rudnici boksita AD

Nikšić

1.D.O.O.«IBA-ADA« - Ada

2. »PROFESIONAL«-Nikšić

Nakn.štete

44.999 din.

99.

Prekid postupka 01.06.99.godine.

11.

Drţava SRJ- VP 9225

Nikšić Rudnici boksita AD

Nikšić

Predaja-povr.

30.000 m det.

štap. i 30.000

el.kapisli br.8

99.

Izvrš. sprovedeno u dijelu troškova post., a u dijelu

obaveze povraćaja stvari postupak izvršenja u toku.

Prigovor na sprovedeno izvrš. 11.7.02.

12. »Pres-Medij« D.O.O.

Novi Sad » Dug

6.500 din.

99.

Potraţivanje osnovano.Izvršenje nije sprovedeno.

13. NIŠITP «Novina«

Novi Sad » Dug

5.878,80 din.

99.

Presuda od 19.6.2002.g. Izvršenje nije sprovedeno.

14.

“Staklopan”

Beograd

Rudnici boksita AD

Nikšić

Dug :

3.154,05din.

2000.

Potraţivanje osnovano.Izvršenje nije sprovedeno.

15. Drţava SRJ-VP 2721

Podgorica

Rudnici boksita AD

Nikšić

Povraćaj

57.000 l goriva

2000.

Sudsko poravnanje od 11.10.2000. djelimiĉno izvršeno.

Ostalo za povraćaj 57.000 litara goriva.

16. ZZ “Grahovo”

Grahovo

“ Nakn mat. štete

45.000.DEM

2001. Postupak je u toku.

17. Rudnici boksita AD

Nikšić

1.Fabrika”Biraĉ” Zvornik

2. Kristal banka Banja Luka

Dug: USD

433.935,24

Za preostali iznos duga od 433.935,24 USD

postupak u toku u odnosu na I-tuţenog.

18. JP Ţeljeznica Crne Gore

Podgorica

Rudnici boksita AD

Nikšić

Dug: USD

44.709,70

2001. Postupak u toku po ţalbi tuţenog od 28.05.2005.godine

19. FAP Transport

Priboj

Rudnici boksita AD

Nikšić

13.272,74 din.

Potraţ. osnovano, izvrš.nije sprovoĊeno

20. “SANDVIK “

Beograd

Rudnici boksita AD

Nikšić

Dug:

36.058,77DM

2002. Postupak u toku po ţalbi tuţenog od 30.06.2004.g.

21. Javno stambeno pred.

Nikšić

Dug:

338,17 E

“ Postupak u toku po prigovoru tuţenog od 14.06.2002.g.

za dio potraţivanja u iznosu od 110,56 EUR.

22. Rudnici boksita AD

Nikšić

AD “POLIEKS”

Berane

Dug:

24,00 E

“ Izvršenje nije sprovedeno.

23. Institut za zdravlje CG

Podgorica

Rudnici boksita AD

Nikšić

Dug:

756,15 DM

2002. Presudom od 7.4.03. usvojen t.zahtjev. Izvršenje nije

sprovedeno.

24. Rudnici boksita AD-Nikšić

Kombinat aluminijuma AD

Podgorica

Dug:

32.398,17 USD

2003. Postupak u toku po ţalbi tuţioca od 28.10.2004. god.

25. Ţeljezara-MMK Standard - Nikšić Rudnici boksita AD

Nikšić

Dug:

33.368,39 E

2003.

Postupak u toku po prigovoru tuţenog od 14.02.2003.g.

73

26. “Zemljokop-Inţenjering”

Srpska Ilidţa

Dug: EUR

2.179,00

Postupak u toku po ţalbi tuţioca od 29.06.2005.g. na

troškove postupka.

27.

Klub akcionara Rudnici boksita

Nikšić

Rudnici boksita AD –Nikšić

Odbor Direktora

Sekretar Društva

Poništaj Odluke

Skupšt. Akcionara

od 08.05.2003. god.

“ Postupak u toku po ţalbi Tuţioca od 01.04.2004. god.

28. Rudnici boksita AD-Nikšić ODSP “Autotransport” Zvornik

“ Energoinvest” Biraĉ –Zvornik

Dug:

48.656,60 E

“ Postupak u toku

29.

DAKIĆ TRGOVINA

Podgorica

Rudnici boksita AD

Nikšić

Dug:

1.957,00 E

2004. Rj. o izvrš. od 04.03.2004.g. stavljeno van snage za

iznos od 1.957,00 E i postupak je u toku, a pravosnaţno

za iznos od 1.397,00 E. Izvršeno za pravos. dio

23.03.2004.g. na iznos 1.591,62 E.

30. “ DESANT “ D.O.O.

Podgorica

1.099,49 E

Postupak u toku po prigovoru tuţenog od 07.06.2004.g.

31. Rudnici boksita AD

Nikšić

“ PALETA ” D.O.O.

Beograd

Dug:

15.654,82 DEM

2004. Postupak u toku po Rješenju o izvršenju od 11.10.2004.

32. “ TEMKO “ D.O.O.

N ikšić

Rudnici boksita AD

Nikišić

Dug:

10.979,00 E

2004. Postupak u toku po ţalbi tuţenog od 11.02.2005.g., na

iznos od 3.939,16 E.

33. K.D. “ SPARK “

Nikšić

“ “

30.000,00 E

Postupak izvršenja u toku po Sporazumu br. 01-10123/2

od 27.05.2005 godine.

34.

Akcionar V. Đurović i dr.

akcionari Kluba akcionara Rudnici

boksita AD-Nikšiĉ

Rudnici boksita AD –Nikšić

Odbor Direktora

Sekretar društva

Poništaj Odluka

Skup. akcionara

Rudnika boksita

AD –Nikšić od

24.06.2004.

Postupak u toku po ţalbi Tuţioca od 04.02.2005. god.

35. Institut “ Dr Simo Milošević “ a.d.

Igalo

Rudnici boksita AD

Nikišić

Dug:

2.150,00 E

2004. Postupak u toku po prigovoru tuţenog od 26.11.2004.g.

36. ADING –AD-SKOPLJE “ Dug:

55.867,50 E

“ Postupak u toku.

37. JU Republiĉki zavod za geol.

istraţ. - Podgorica

“ “

5.000,00 E

“ Postupak u toku po ţalbi tuţioca od 11.02.2005.g.

38. “ MARTEX “ D.O.O.

Cetinje

12.650,00 E

“ Postupak izvršenja u toku po Sporazumu br. 01-11346/5

od 01.02.2005.g.

39. “ INGO CONSULTING “

d.o.o. - Ljubljana

“ “

30.128,64 E

“ Postupak u toku po prigovoru tuţenog od 27.12.2004.g.

74

40.

Fabrika glinice Biraĉ –Zvornik

Rudnici boksita AD-Nikšić

Proglašenje izvrš.

nedopušt i odreĊ.

sud. mjere obezbj.

sa obust. izvršenja.

2.000.000,00 USD

Postupak u toku.

Napomena: S obzirom da je u toku ovog postupka

predmetno izvršenje sprovedeno na iznos od

2.000.000,00 USD sa spp, ovaj postupak se pokazuje

bespredmetnim.

41. “ ANBORA “ d.o.o.

Podgorica

Rudnici boksita AD

Nikšić

Dug:

170,82 E

2004. Potraţivanje osnovano. Izvršenje nije sprovoĊeno.

42. “ ANBORA “

Podgorica

“ Dug:

225,57 E

2005. Postupak u toku.

43. “ MIG COMERC “ D O O

Nikšić

“ “

58.738,05 E

“ Postupak u toku po prigovoru tuţenog od

08.03.2005.god.

44. Ţeljeznica Crne Gore AD

Podgorica

“ “

26.538,12 E

“ Postupak u toku po prigovoru tuţenog od

21.03.2005.god.

45. “ MIG COMERC “ D O O

Nikšić

“ “

97.897,00 E

“ Postupak u toku po prigovoru tuţenog od

25.03.2005.god

46. “ MATKOM “

Nikšić

“ “

12.124,43 E

“ Postupak u toku po prigovoru tuţenog od

22.04.2005.god

47. Vodovod i kanalizacija Nikšić “ “

38.380,13 E

“ Postupak u toku po prigovoru tuţenog od 29.07.2005.g.

48. Ţeljezara Nikšić AD-Nikšić Rudnici boksita AD-Nikšić Dug:

1.052,67 E

2005. Postupak u toku po prigovoru tuţenog od 04.08.2005.

god.

49. TRAYAL Korporacija –Kruševac “ Dug:

2.849.562,10 DIN

“ Postupak u toku po Prigovoru tuţenog od 26.08.2005.

god.

50. BZB Alumina Company LLC

Delavare, USA

“ Naknada štete:

630.000,00 USD

“ Postupak u toku pred MeĊunarod.arbitraţnim sudom pri

MeĊ. Trgovinskoj komori u Parizu

51. VGI RIVIR D.O.O. –Nikšić “ Naknada štete

40.000,00 E

“ Postupak u toku.

NAPOMENA : Pored navedenih predmeta, kod Pravne sluţbe je evidentiran i odreĊeni broj predmeta

vezanih za poslovanje Rudnika boksita AD– Nikšić sa privrednim subjektima iz

bivših republika SFRJ , koji su za sada prekinuti.

75

II SPOROVI PRED REDOVNIM SUDOVIMA

Red.

br.

T U Ž I L A C

T U Ž E N I

Osnov –

Vrijednost

spora

God.

Tok postupka

1.

Peković Ognjen

Liverovići

Rudnici boksita A.D.

Nikšić

Naknada mat.

štete- ţ. sred.

Vr. 1.112,60 E

91. Postupak u toku po predlogu za povraćaj u

preĊašnje stanje od 20.01.2005.god.

2.

Bezmarević Dragan

Nikšić

“ Naknada mat. štete

Vr. 14.400,00

EUR

92.

U ponovnom postupku, Presudom od 1.12.2004.g.

odbijen tuţbeni zahtjev. Postupak je u toku. po

ţalbi tuţioca od 11.01.2005.g.

3.

Šundić Jelena

Seoca

Rudnici boksita AD

Nikšić

Naknada mat.štete

Vr. 5.926,21

DEM

94. Presudom Višeg suda od 12.12.2003.g.

preinaĉena presuda Io suda u usvajajućem dijelu

odbijanjem tuţbenog zahtjeva. U toku je postupak

po Reviziji tuţioca od 02.03.2004.g.

4. Lazović Smiljka

Kotor

Rudnici boksita AD

Nikšić

Vr. Eur 4.692,00

95.

Postupak u toku.

5.

Lazović Risto

Kotor

“ Nakn. štete

17.519,50din

95.

Po reviziji tuţenog, Presudom od 12.5.98. ukinute

prvost. i drugost. presuda i predmet vraćen na

pon. postupak. Rasprava do danas nije zakazana.

6. Lazović Ljubomir

Kotor

Rudnici boksita AD

Nikšić

Vr. 10.705,00 E

96. Postupak u toku

7.

Polić Radojko

Kruškonja Velimir

Priboj

Rudnici boksita AD – Nikšić

“Velimir Jakić”-Pljevlja

Lovćen Osiguranje-Podgorica

Nakn.štete

140.000.din.

97.

Rješenje o prekidu postupka 14.6.99.

8. Perović Slobodan

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.nem.št.

3.076,00 Eur

97. Postupak u toku .

9. Rudnici boksita AD

Nikšić

Lazović Risto

Kotor

St.bez osnova

19.035,44din.

98. Prekid postupka do pravosnaţnog okonĉanja

postupka za naknadu štete.

10.

Velimirović Ratko

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Ispl. naknade

za ekspr. zemlj

Vr. 119.081,00 Eur

“ Postupak u toku.

76

11.

Batrićević Miodrag

Nikšić

“ Nakn.nem.št.

Vr. 3.200,00 E

99.

Izvršeno na iznos od 5.967,09 EUR. Postupak u

toku po Rješenju o protivizvršenju I br. 3394/04

od 09.09.2005.g. (Vr.5.967,09 Eur) i ţalbi

tuţenog od 13.04.2004.g.

12. Nikolić Puniša

Nikšić

Rudnici boksita AD-Nikšić

Tadić Zoran iz Nikšića

Nakn.nem.št.

400.000 din.

99. Prekid postupka od 14.06.2002.godine

13.

Ćipranić Staniša

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Izmjena odl. o renti

i nakn. mat.štete

Vr. 2.432,78 E

“ Presudom Višeg suda od 30.04.2004.g. odbijena

ţalba tuţioca. U toku je post.. po reviziji tuţioca

od 08.07.2004.g.

14. Perović Slobodan

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nem.št.i renta

“ Prekid post. 6.3.00.,do okonĉanja post. u drugom

predm. koji teĉe iz istog osnova

15.

Kneţević Milojica

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.štete

20.000 din.-

ţiv.sredina

2000.

Prekid postupka od 20.11.2001.g.

16. Mijanović Stana i dr.

Nikšić

Nakn. mat. i

nemat.štete

“ Prekid postupka od 18.09.2002.g.

17.

Kodţulović Radinko

Nikšić

Radi isplate

naknade za

ekspr.zem.

Postupak u toku.

18. Đurović Slavko

Zagrad

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.štete -

ţiv.sredina

2001. Prekid postupka od 12.12.2001.

19. Krulanović NeĊeljko

Nikšić

“ “

Vr. 70,00 Eur

“ U toku. je postupak po ţalbi tuţioca od

12.08.2004.g.

20.

Đurović Miodrag i dr.

Zagrad

1.Direkcija za nekretnine

2. Opština Nikšić

3. Rudnici boksita AD - Nikšić

UtvrĊivanje

prava svojine

“ Postupak je u toku.

21.

Tomić Miroje

Kuta

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.mat.štete

-ţiv. sredina

Vr neodreĊena

“ Postupak u toku

22.

Radojević Milić i dr.

Andrijevica

1. Rudnici boksita AD - Nikšić

2. Ministarstvo saobraćaja RC

RCG - Podgorica

Nakn.mat,štete

Vr. 5.403,00 E

“ Postupak u toku po ţalbi tuţenog od

13.09.2004.g.

23.

Đilas Milutin

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.nemat.štete

12.200,00 Eur

2001. Izvršeno na iznos od 15.533,72 Eur.

Postupak u toku po reviziji Tuţenog od

12.11.2004. god.

77

24.

Tomić Radoman

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn. mat. št.

- ţiv. sredina

Vr.neodreĊena

“ Postupak u toku.

25. Plakalo Nusret

Nikšić

“ Nakn. mater. štete

Vr. neodreĊena

“ Prekid postupka od 04.10.2001.godine.

26.

Šundić Mijat

Kuta

“ Nakn.mat.št.ţ

- ţiv. sredina

Vr. 1.648,56 E

“ Postupak u toku po ţalbi tuţenog od

08.04.2005.god.

27.

Peković Svetozar

Nikšić

Rudnici boksita AD- Nikšić Nakn.mat.št.

- ţiv. sredina

Vr. 20.384,25 E

2001. Postupak u toku.

28.

Krulanović Slavica i dr.

Nikšić

Elektroprivreda CG-Nikšić

Rudnici boksita AD- Nikšić

HK Ţeljezara AD – Nikšić

Nakn.mat.štete

- ţiv. sredina

3.624,00 Eur

2001.

Postupak u toku.

29.

Gogić Milivoje

Nikšić

Elektroprivreda CG-Nikšić

Rudnici boksita- Nikšić

HK Ţeljezara AD – Nikšić

Nakn. nem. št.

2.000 DM

2001. Postupak u toku.

30.

Guzina Ljubo-Nikšić

Pavićević Stojanka

Guzina Marinko

Opština Nikšić

Rudnici boksita-Nikšić

UtvrĊivanje

prava

svojine

“ Prekid postupka od 08.10.2002.g.

31. Dubljanić AnĊelija i dr.

Nikšić

“ Nakn.mat.štete

Vr.neodreĊena

“ Postupak u toku.

32. Gardašević Ţarko

Nikšić

“ Nakn.mat.štete

Vr. 1.981,73 E

“ Postupak u toku po Reviziji tuţioca od 10.07.03.

33. Bilafer Miodrag

Kotor

1.Direkc. javnih radova-Podg.

2.R.boksita AD-Nikšić

Nakn.štete

16.312 DM

“ Postupak u toku.

34. Lazović Bosiljka

Kotor

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.mat.štete

6.000 DM

“ “

35. Rašković Miodrag

Nikšić

1.”Lovćen osiguranje”-Nikšić

2. R.boksita AD-Nikšić

Nakn.mat.štete

396,87 Eur

“ “

36.

Đilas Veselin i dr.

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.mater.štete

- ţiv. sredina

20.000 DM

“ “

37. Milenković Dragan Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.mat.štete

Vr. neodreĊena

2002. Postupak u toku.

78

38. Ilić Stevan

Nikšić

“ Nakn.mat.štete

Vr. 1.000,00 E

“ Postupak u toku.

39. Gorašević Zoran i dr.

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn. mat.štet.- ţiv.

sredina - 11.000 E

2002. Postupak u toku.

40.

Ĉvorović Mojaš

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.mat.štete

- ţiv. sredina

6.000 E

2002. Postupak u toku

41.

Marojević Stanka i dr.

Nikšić

“ Nakn.mat. i nem.

štete

Vr. 60.000,00 E

2003. “

42. Tadić Milojka

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Ispunj.ugovora

5.000 E

2003. Postupak u toku po ţalbi tuţenog od

07.12.2004.g.

43. Drašković Milan

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.nem.štete

Vr. 2.800,00 E

2003. Postupak u toku.

44.

Glušica Ratko

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.mat.štete

Vr. 4.480,00 E i

renta od 60,00 E

2003. Tuţba za naknadu nematerijalne štete povuĉena

29.10.2003.g., a postupak je u toku po zahtjevu za

naknadu mater. štete.

45.

Kodţulović Radinko

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.mat.štete

- ţiv. sredina

Vr. neodreĊena

2003. Postupak u toku.

46.

Kneţević Radojica

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.mat. i

nemat.štete

Vr. 3.700,00 E

“ Postupak u toku po ţalbi tuţioca od

16.03.2005.god.

47. Mićković Bogić

Nikšić

“ Nakn.nem.št.

Vr. 18.000,00 E

“ Postupak u toku po ţalbi tuţenog od

26.01.2005.god.

48. Šipĉić Predrag

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn.mat.št.

Vl. 1.086,38 E

“ Postupak u toku.

49. Krulanović Zdravko

Nikšić

“ Nakn. nem. štete

3.800,00 EUR

“ Postupak u toku.

50. Beĉanović Velisav

Bar

“ Nakn.mat.št.

3.000 EUR

“ Postupak u toku po ţalbi tuţenog od

02.11.2004g.

51. Rudnici boksita AD

Nikšić

Jovović Ţ. Svetozar

Nikšić

Dug:

2.621,90 EUR

“ Sudsko poravnanje od 15.04.2004.g.

79

52.

Ivanović Milosav

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn. nem. št.

Vr. 2.200,00 E

2004. Postupak u toku po ţalbi tuţioca od 30.12.04.g. i

ţalbi tuţenog od 18.01.05.g.

53.

Opština Pljevlja

Organ Lokalne uprave za

prekršaje Pljevlja

Rudnici boksita AD-Nikšić

Krivokapić Branko

Prekršaj iz ĉl. 5.

Zakona o prev. u

drum. saobraćaju

Postupak u toku.

54.

Rudnici boksita AD

Nikšić

Direkcija za nekretnine

Podgorica

Poništaj Rješ. o

ekspropr. Dir. za

nekr. br.465-599/01

“ Tuţba 24.03.2004.g.

55.

Tufegdţić Veselin

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn. mater. i

nemat. štete

Vr. 6.500,00 E

2004. Postupak u toku po ţalbi tuţenog od

08.04.2005.g. i ţalbi tuţioca od 14.04.2005.g.

56. Miljević Risto

Danilovgrad

Rudnici boksita AD

Nikšić

Naknada štete

Vr. 3.000,00 E

2004. Postupak u toku.

57. Rašković Vukota i dr.

Kuta-Nikšić

Nakn. mat. štete

Vr. 12.000,00 E

“ Postupak u toku.

58.

Rašković Dragoljub i Ţivojin

Kuta-Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Naknada štete

- ţiv. sredina

Vr. 6.000,00 E

2004. Prekid postupka od 23.06.2005.g. za tuţ. zahtjev

Rašković Dragoljuba. Sudsko poravnanje

zakljuĉeno sa Rašković Ţivojinom na ukup. iznos

od 1.700,00 E i izvršeno.

59. Nikolić Bajo

Nikšić

Nakn. nem. štete

Vr. 1.058,00 E

“ Postupak u toku po ţalbi Tuţenog od 22.07.2005.

god.

60. Nikolić Igor

Liverovići-Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn. štete

Vr.5.000,00 E

2004. Postupak u toku.

61.

Kovaĉević Isailo

Nikšić

Ĉinidba ili

naknada štete

Vr. 10.000,00 E

“ Postupak u toku.

62.

Drţavna zajednica SCG

Ministarstvo odbrane

Podgorica

Rudnici boksita AD

Nikšić

Povraćaj sredstava

(oruţje i munic.)

2004. Prekid postupka od 24.03.2005.godine

63.

Rudnici boksita AD

Nikšić

Uprava za nekretnine

Podgorica

Poništaj Rješenja

Uprave za nekret.

Br. 954-189/03

Tuţba od 29.12.2004.godine

64. Miletić Slavko

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn. nem. štete

Vr. 6.000,00 E

2005. Postupak u toku.

80

65. Samardţić Boţo

Nikšić

“ “

Vr .45.000,00 E

“ “

66. Ĉvorović Dragomir

Zagrad – Nikšić

“ “

Vr. 1.550,00 E

“ “

67. Šipĉić Predrag

Nikšić

Rudnici bo0ksita AD

Nikšić

Nakn. mat. štete

Vr. 1.000,00 E

“ Postupak u toku.

68. Korać Siniša

Nikšić

“ Nakn. nem. štete

Vr. 6.000,00 E

“ “

69. Mijušković Branislav

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn. nem. štete

Vr. 6.000,00 E

2005. Postupak u toku.

70. ADGIK “ Hidrogradnja “

Istoĉno Sarajevo - Pale

“ Dug:

Vr. 2.019,05 E

“ “

71.

Rašković Nikola

Kuta – Nikšić

JP Komunalno – Nikšić

Rudnici boksita AD – Nikšić

Opština Nikšić

Crnagoraput Podgorica–Sek. za put.

Nakn. nem. i mat.

štete

Vr. 2.000,00 E

2005. Postupak u toku.

72. Ĉolović Miomir

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

Nakn. nem. štete

Vr. 6.000,00 E

2005. Postupak u toku.

73.

Rudnici boksita ad –Nikšić Uprava za nekretnine RCG –

Podgorica

Ponuištaj rešenja

Uprave za nekretn.

Br. 954-288/05

“ Tuţba od 06.07.2005.godine

74. Bulajić Golub

Nikšić

Rudnici boksita AD-Nikšić Nakn. nem. štete.

Vr. 2.000,00 Eur

2005. Postupak u toku.

75. Đurović Nikola

Nikšić

Rudnici boksita AD-Nikšić Nakn.nem.štete

Vr. 6.000,00 Eur

2005. Postupak u toku.

76.

Sarić Milosav

Nikšić

Rudnici boksita AD-Nikšić

GraĊevinsko Crna Gora AD-Nikšić

Otklanjanje nedost.

na stanu i nakn. štet

Vr. 11.000,00 Eur

“ Postupak u toku.

77. Dţoganović Milorad

Zagrad –Nikšić

Rudnici boksita AD-Nikšić Nakn.mat. štete

Vr. 6.000,00 Eur

2005. Postupak u toku.

78. Baranin Predrag

Nikšić

“ Nakn.nemat. štete

Vr. 5.000,00 Eur

“ “

79. Kilibarda Kosta

Nikšić

“ Nakn. nemat. štete

Vr.14.500,00 Eur

“ “

81

80.

Dabanović Nikola

Bar

Direk. za izgrad. puteva –Podgorica

Rudnici boksita AD-Nikšić

Slovenija ceste –Ljubljana

Naknada mat. štete

Vr. 13.150,00 Eur

“ Postupak u toku.

81. Lekić Slavka

Beograd

“ Naknada mat. štete

Vr. 27.700,00 Eur

“ “

III SPOROVI IZ STAMBENE OBLASTI

Red.

br. T U Ž I L A C T U Ž E N I

Osnov –

Vr.spora God. Tok postupka

1.

Lipovac Boţana Rudnici boksita AD

Nikšić

Otkup stana 1997. Postupak u toku po reviziji tuţioca.

2. Kodţulović Anka “ Radi utvrdjivanja 2001. Postupak u toku.

3.

Rudnici boksita AD -

Nikšić

Boţović Milivoje Bespravno

useljenje

1996. Postupak u toku.

4.

Rudnici boksita AD -

Nikšić

Filipović Svetomir i dr. Bespravno

useljenje

1993. Postupak u toku za Filipovića, u odnosu na druge

završen postupak

5.

Krejić Nebojša

Nikšić

Poništaj odl.

o dodjeli stana

U toku postupak po reviziji tuţenog i izvršni

postupak.

6.

Kostić NeĊeljko

Nikšić

Poništaj odl. o

dodjeli kredita

U toku postupak po reviziji Tuţenog.

7.

Glušica Boro

Nikšić

Poništaj odl. o

dodjeli stana

“ U toku postupak po reviziji tuţenog i izvršni

postupak .

8.

Milašinović Mijuško

Nikšić

“ “ “ U toku postupak po reviziji tuţioca

9.

Krcunović Boţana i dr.

Nikšić

Rudnici boksita AD

Nikšić

“ 2005. Postupak u toku.

10. Vujović Milorad “ “ 2003. Postupak po reviziji Tuţenog.

82

IV SPOROVI IZ RADNIH ODNOSA

Red

Br.

T U Ž I L A C

T U Ž E N I

Osnov -

vrijednost

spora

God.

T O K

P O S T U P K A

1.

Marojević

Radoš

Rudnici boksita

AD - Nikšić

Radi naknade štete isplaćen mu je iznos od

10.869,00 din.(2334,60 DEM) 1999.g.

1996. Postupak u toku.

2.

Drašković

Radomir

Radi ocjene zakonitosti rješenja o prestanku

radnog odnosa. Vrijednost spora neodreĊena.

1998. Postupak u toku po reviziji tuţioca.

3.

Ćiraković

Nenad

Rudnici boksita

AD - Nikšić

Radi naknade štete..Vrijednost spora 712,07

DEM

1999. Postupak u toku po reviziji tuţioca.

4.

Kostić

Dragutin

Radi naknade štete..Vrijednost spora 497,02

DEM

1999. “

5.

Đoković

Rodoljub

Radi naknade štete..Vrijednost spora 1445,75

DEM

1999. Postupak u toku .

6.

Vojinović

Puniša

Radi poništenja Odluke o prestanku radnog

odnosa.

Vr. spora 200.000,00 DEM

2001. Prekid postupka od 04.04.2001.god.

7. Matijašević

Novak

Rudnici boksita

AD - Nikšić

Radi naknade štete.

Vrij. spora 2000,00 DEM

2000. Postupak u toku .

8. Kostić B.

Dragan

“ Radi naknade štete.

Vrijednost spora 968,00 €

2000. Postupak u toku po reviziji tuţioca

9. Kneţević

Miroje

“ Radi isplate.

Vr. spora 3.067,75 €

2001. “

10. Vuĉić

Slavko

“ Radi isplate.

Vr. spora 11.613,32 €

2001. Postupak u toku po reviziji tuţioca.

11. Stojković

Radosav

“ Radi isplate.

Vr. spora 7.565,70 €

2001. Postupak u toku.

83

12. Mašnić

Lazar

“ Radi isplate naknade .

Vr. spora 1083,00 DEM

2001. Postupak u toku.

13. Vuleta

Dragoljub

Rudnici boksita

AD –Nikšić

Radi isplate naknade .

Vr. spora 3.000,00 €

2001. Prekid postupka.

14. Babović

Miloš

Rudnici boksita

AD-Nikšić

Radi isplate naknade .

Vr. spora 3.000,00 €

2001. Prekid postupka

15. Drašković

Duško

“ “ 2001. “

16. Mićanović

Vuksan

Radi isplate naknade .

Vr. spora 5.000,00 €

2001. Postupak u toku.

17. Kisić

Vidoje

Rudnici boksita

AD – Nikšić

Radi poništenja disc. odl.

Vr. spora 2.000,00 DEM

2001. Postupak u toku .

18. Đurović

Vuk

“ Radi poništenja Odluke.

Vr. spora 4000,00 €

2003. Postupak u toku po ţalbi tuţenog.

19. Ĉizmović

Boţidar

Rudnici boksita

AD - Nikšić

Radi poništenja Odluke.

Vr. spora neodreĊena

2003. Postupak u toku po reviziji tuţioca.

20. Đurović

Sneţana

Radi utvrĊenja i ĉinidbe

Vr. spora 6000,00 €

2004. Postupak u toku.

21. Janjušević Zdravko

“ Radi poništenja disciplinske odluke 2004. Postupak u toku po ţalbi tuţenog.

22. Matijašević Milodarka

“ Radi isplate

Vr. spora 3000,00 €

2004. “

23. Bogdanović Vladimir i

drugi

Radi isplate zimnice

1.650,00 E.

2004. Postupak u toku po reviziji tuţilaca.

24. Jaredić Radisav “ Radi poništenja disc. Odluke

Vr. Spora neodreĊena

2004. Postupak u toku .

25. Krivokapić M.

Veselin

“ Radi isplate zimnice

Vr. Spora 150,00 E

2005. Postupak u toku po ţalbi tuţioca.

26. Bošković Milan i dr. “ Radi naknade štete.

Vr. spora 30.000,00 Eur.

2005. Postupak u toku.

84

V POSTUPCI PRED ORGANIMA UPRAVE

Redni

broj STRANKE U POSTUPKU Osnov God. TOK POSTUPKA

1. Rudnici boksita AD

Nikšić

Đurović Zorka

Zagrad

Ekspropr. po ĉl.9. ZOE 1988. Postupak u toku.

2.

“ Kodţulović Radinko

Zagrad

Eksproprijacija 1989. Postupak za odreĊ. praviĉne

naknade u toku pred Osn. sudom u

Nikšiću.

3. “ Kodţulović Dragomir

Zagrad

Ekspropr. po ĉl.9. ZOE 1998. Postupak u toku.

4.

Daĉević Ratko

Oblatno

“ 1999. Pokrenut upravni spor.

5. Rudnici boksita AD

Nikšić

Dubljanić AnĊelija i dr.

Zagrad

Zahtjev za ispr. greške u

upisu prava svojine.

2001. Postupak u toku.

6.

Uprava za nekretnine RCG

Upis prava svojine

2005.

Rj. Uprave za nekretn. od

12.05.05.g. odbijena ţalba R.

Boksita . Pokrenut upravni spor.

7.

Republika Crna Gora

Rudnici boksita AD

Nikšić

Musić Vesna i drugi

Herceg Novi

Povraćaj

nacionalizovanog zemlj.

ili obeštećenje.

“ Postupak u toku.

8.

Rudnici boksita AD

Nikšić

Sekretarijat za privredu i finansije

Opštine Nikšić

Porez na nepokret.

Vr. 5.264,66 E

“ Postupak u toku po ţalbi R.

Boksita od 05.08.2005.god.

85

ANEKS 6B IZJAVA PRODAVACA O OGRANIĈENJU NJIHOVIH TVRDNJI I GARANCIJA

1. Sljedeće obaveze kompanije su predmetom zaloge -hipoteke:

OBAVEZE UGOVOR PREDMET HIPOTEKE HIPOTEKARNI POVJERILAC

1.

Ugovor o davanju akreditiva br.3744/1 od 08.08.2005. u iznosu od 233.221,67 Eur, sa krajnjim rokom vaţenja akreditiva do 30.08.2008.god.

Ugovor o hipoteci br. 01-8627/4 od 28.09.2005.

Sve nekretnine, zemljište i objekti upisani u listu nepokretnosti br.135, koji se vodi pri KO Mokra Njiva, koji su svojina preduzeća Rudnici boksita AD –Nikšić. Nekretnina upisana u listu nepokretnosti br.2755 koji se vodi pri KO Nikšić, na katastarskoj parceli br.1049, broj zgrade 13, PD 3-P, po kulturi poslovni prostor površine 80m

2, svojina preduzeća Rudnici boksita AD –Nikšić.

Crnogorska–komercijalna banka AD –Podgorica

2.

Ugovor o davanju garancije br. 1.2.732 od 13.04.2005., na iznos od 962.862,77 Eur zakljuĉen izmeĊu Rudnika boksita AD Nikšić i Strabag AG Vienna Austria.

Ugovor o hipoteci 01-10086/4 od 10.10.2005.

Sve nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti (zemljište i objekti) br. 782 KO Nikšić, i to: katastarska parcela br. 4335 i katastarska parcela br.4349, koje su vlasništvo Rudnika boksita AD-Nikšić.

Nikšićka banka AD-Nikšić

3.

Ugovor o davanju garancije br. 1.2.732/2/2 od 15.04.2005. na iznos od 899.871,75 Eur zakljuĉen izmeĊu Rudnika boksita AD Nikšić i Strabag AG Vienna Austria.

Ugovor o hipoteci br.01-10087/4 od 10.10.2005.

Sve nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti (zemljište i objekti) br. 782 KO Nikšić, i to: katastarska parcela br. 4335 i katastarska parcela br.4349, koje su vlasništvo Rudnika boksita AD-Nikšić.

Nikšićka banka AD-Nikšić

86

4.

Ugovor o davanju garancije br.1.2.1599/2 od 21.09.2005. na iznos od 200.000,00 Eur, zakljuĉen izmeĊu Rudnika boksita AD-Nikšić i DO W&R DYNAMIC COMPANY-Kotor.

Ugovor o hipoteci br. 01-10088/4 od 10.10.2005.

Sve nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti (zemljište i objekti) br. 782 KO Nikšić, i to: katastarska parcela br. 4335 i katastarska parcela br.4349, koje su vlasništvo Rudnika boksita AD-Nikšić.

Nikšićka banka AD-Nikšić

Ugovor o davanju garancije br.1.2.1598/2 od 21.09.2005.na iznos od 100.000,00 Eur, zakljuĉen izmeĊu Rudnika boksita AD-Nikšić I MLK d.o.o. Ljubljana.

Ugovor o davanju garancije br.1.2.1600/2 od 21.09.2005. na iznos od 50.000,00 Eur, zakljuĉen izmeĊu Rudnika boksita AD-Nikšić i Euro Color d.o.o. Podgorica.

5.

Ugovor o davanju garancije br.1.2.1685/2 od 5.10.2005.g. na iznos od 300.000,00 Eur zakljuĉen izmeĊu Rudnika boksita AD-Nikšić i Svjetlost Elmont d.o.o. –Nikšić.

Ugovor o hipoteci br. 01-10089/4 od 11.10.2005. god.

Sve nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti br. 782 KO Nikšić, i to: katastarska parcela br. 4335 i katastarska parcela br.4349, koje su vlasništvo Rudnika boksita AD-Nikšić

Nikšićka banka AD-Nikšić

Ugovor o davanju garancije br.1.2.1685/1od 6.10.2005. na iznos od 140.000,00 Eur, zakljuĉen izmeĊu Rudnika boksita AD-Nikšić i Control matic commerce d.o.o. Herceg Novi.

2. Kompanija je otpisala potraţivanje prema zaposlenima na osnovu Odluke o oslobaĊanju od obaveze otplate kredita za stambenu izgradnju dobijenih prije konkursa od 04.02.2002. godine br. 01- 1058/4.3. od 25.02.2005. godine i Odluke o kupovini stanova pod povoljnijim uslovima br. 01-164/2 od 20.05.2004. godine. Kompanija nije riješila pitanje uplate poreza i doprinosa za zimnicu zaposlenima za 2004. godinu, isplaćenu dana 15.02.2005. godine u iznosu od Eur 198.172,50.

87

ANEKS 7 RADNI KAPITAL (TRAJNA OBRTNA SREDSTVA)

r/b

Elementi

Godišnji promet Dani

vezivanja Koeficijent

obrta Potrebna sredstva

1 OBRTNA SREDSTVA 10.318.908,98

1 Zalihe materijala 2.067.678,60 45 8 258.459,83

2 Zalihe rezervnih djelova 720.042,00 60 6 120.007,00

3 Zalihe auto guma 179.139,30 30 12 14.928,28

4 Zalihe goriva 2.882.445,44 30 12 240.203,79

5 Ostali materijal 131.166,00 30 12 10.930,50

6 Elektriĉna energija 367.632,60 30 12 30.636,05

7 Zalihe nedovršene proizvodnje 4.932.690,00 180 2 2.466.345,00

8 Zalihe poluproizvoda 9.487.455,00 75 5 1.976.553,13

9 Zalihe gotovih proizvoda 10.015.839,38 30 12 834.653,28

10 Potraţivanja od kupaca 24.853.277,00 60 6 4.142.212,83

11 Ţiro raĉun 26.877.516,00 3 120 223.979,30

2 ODBITNE STAVKE 4.936.058,17

1 Dobavljaĉi 17.993.504,00 60 6 2.998.917,33

2 Amortizacija 1.645.690,00 30 12 137.140,83

3 Bruto zarade 14.400.000,00 45 8 1.800.000,00

3 POTREBNA OBRTNA SREDSTVA (1-2) 5.382.850,81

88

ANEKS 8 SPISAK DUGOVA PREMA DRŽAVI

Kompanija duguje Ministarstvu finansija u VRCG sljedeće iznose:

1. EUR 1.882.570,69 – Obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca

2. EUR 5.862.825, 42 – Obaveze prema Londonskom klubu povjerilaca i to:

- EUR 1.648.423,79 - dug preuzet od Montenegrobanke (Kuvajt)

- EUR 4.214.401,63 – dug preuzet od Jugobanke AD Podgorica

Na osnovu Ugovora, ukupan iznos prikazanih dugova Kompanije od 7.745.396,11 € (sedam

miliona sedamsto ĉetrdeset pet hiljada trista devedeset šest zarez jedanaest Eura) otpisaće

VRCG u skladu sa Ĉlanom 8.1. Ugovora.

89

ANEKS 9 IMOVINA KOMPANIJE

Pregled imovine, postrojenja i opreme na dan Decembar 31.t, 2004 u EUR 000

Opis

2004 EUR 000

Zemljište

Cijena ili vrijednost 1 364

1 364

Zgrade

Cijena ili vrijednost 8 104

Akumulirana amortizacija (4 703)

3 401

Rudarski sadržaji

Cijena ili vrijednost 12 145

Akumulirana amortizacija (7 183)

4 962

Oprema

Cijena ili vrijednost 27 445

Akumulirana amortizacija (23 687)

3 860

Ukupna cijena ili vrijednost 49.160 Ukupna akumulirana amortizacija (35 573)

Ukupna neto knjgovodstvena vrijednost 13 587

Pregled zemljišta po organizacionim jedinicama na dan Decembar 31. 2004 u EUR 000

Opis m2 EUR/m2 Vrijednost EUR 000

Stara utovar rampa 69 510 7 519

Stara mehaniĉka radionica 22 597 7 158 Grebice – postrojenje za palstiĉne mase 12 593 7 89

Klicevo - rampa 83 550 7 589

Herceg Novi - ljetnjikovac 1 249 7 9

Ukupno zemljište 189 499 1 364

90

Pregled gradjevinskih objekata po organizacionim jedinicama i neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31. decembar 2004 u EUR 000

Organizaciona jedinica Cijena Akumulirana amortizacija

Neto knjigovodstvena vrijednost EUR 000|

Menadţment 1 410 581 829

Upravna zgrada 1 007 459 548

Metalurg Hotel - Igalo 242 40 202

Ostale upravne zgrade 161 82 79

Stara mehaniĉka radionica 932 815 117

Rampa za utovar i istovar 2 591 965 1 626

Radionica za održavanje 1 966 626 1 340

Ostali gradjevinski objekti rampe 625 339 286

Biocki Stan - trafo 60 60 0

Prerada 656 382 274

Seoca – rudarski objekti 943 747 196

Djurakov Do - rudarski objekti 269 235 34

Zagrad - rudarski objekti 282 148 134

Borova Brda rudarski objekti 94 49 45

Liverovici - rudarski objekti 447 389 58

Istraţivanje 14 12 2

Snadbijevanje vodom 406 320 86

UKUPNI GRADJEVINSKI OBJEKTI 8 104 4 703 3 401

Pregled rudarskih sadržaja po neto knjigovodstvenoj vrijednosti na dan 31 decembar 2004 u EUR 000

Rudarski sadrţaji Cijena Akumulirana amortizacija

Neto knjigovodstvena

vrijednost EUR 000|

Biocki stan - iskopavanje 6 913 4 555 2 358

Djurakov Do - iskopavanje 2 267 1 073 1 194

Zagrad – površinska eksploatacija 2 072 1 038 1 034

Djurakov Do - površinska eksploatacija 788 412 376

Borova Brda - površinska eksploatacija 105 105 0

UKUPNO RUDARSKI SADRŢAJI 12 145 7 183 4 962

Stope amortizacije za Rudarske sadržaje u 2004

Rudarski sadrţaji

Bogatstvo mineralima

(t)

Proizvodnja u toku

godine (t)

Period eksploatacije

(godine)

Stopa amortizacije,

%

Zagrad - površinska eksploatacija 2 942 154 305.610 9,63 10,39 Djurakov Do - površinska eksploatacija 48 148 46.480 10,36 9,65 Borova Brda - površinska eksploatacija 394 237 167 943 2,35 42,60

Biocki Stan – iskopavanje 4 955 749 89 967 55,08 1,82

91

Oprema po organizacionim jedinicama, u 2004 u EUR 000

Organizaciona jedinica Cijena Akumulirana amortizacija

opreme

Neto knjigovodstvena

vrijednost EUR 000

Biocki Stan 2 671 2 567 104

Djurakov Do - iskopavanje 805 792 13 Djurakov Do - površinska eksploatacija 1 582 1 560 22

Liverovici 0 0 0

Borova Brda 714 692 22

Utovar boksita 499 499 0

Zagrad 4 525 4 512 13

Bušenje i kopanje 1 085 983 102

Istraţivaĉko bušenje 762 751 12 Ekspertsko odjeljenje za kopanje i geologiju 320 298 22

Radionica za transport alate 21 13 8

Transport tereta 3 029 2 328 701

Ostali transport tereta 243 163 81

Autobusi 302 297 5

Transport minerala 961 956 5

Odrţavanje transporta 49 48 0

Centralna radionica 786 780 6

Prerada 1 402 1 377 26 Transport za ekspertsko odjeljenje 69 65 4

Osnovno odjeljenje 350 268 82

Mobilni telefoni 11 5 6 Ekonomsko-finansijsko odjeljenje 164 153 10

Odjeljenje za nabavku 96 87 9

Komercijalno odjeljenje 42 31 11

Razvoj 65 53 11

Izgradnja 6 991 4 406 2 585

Ukupna oprema 27 547 23 687 3 860