of 21 /21
SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I Studij Primijenjena kemija

ANALITIČKA KEMIJA 1 SEMINAR - fkit.unizg.hr · REDOKS REAKCIJE 2. Izračunajte potencijal sistema u: a) 0,01 M NaOH b) 0,01 M NH 4 OH u trenutku kada su koncentracije oksidiranog

Embed Size (px)

Text of ANALITIČKA KEMIJA 1 SEMINAR - fkit.unizg.hr · REDOKS REAKCIJE 2. Izračunajte potencijal sistema...

 • SEMINAR IZ KOLEGIJA

  ANALITIČKA KEMIJA I

  Studij Primijenjena kemija

 • REDOKS REAKCIJE

 • REDOKS REAKCIJE

  2 4 2 4

  2 4 2 3

  0

  H AsO H AsO

  OKSIDIRANIOBLIK0

  RE

  1. Izračunajte potencijale sistema H AsO H AsO pri pH 1 i pH 6

  u trenutku kada su koncentracije oksidiranog i reduciranog oblika

  izjednačene!

  0,560 V

  0,059log

  E

  c

  E En c

  DUCIRANI

  OBLIK

  Nernstov izraz

 • 2 4 2 4 2 4 2 4

  (+5) (+3)+

  2 4 2 3 2

  0 oks

  red

  2

  2 40

  H AsO H AsO (H AsO H A

  +

  sO )

  2

  izjednačavamo preko H iona jer se nalazimo u kH AsO 2e 2H H AsO H O iselom područ

  0,059log

  H AsO H

  j

  0,059log

  2 H As

  u

  cE E

  n c

  c cE E

  c

  2 4 2 4 2 4 2 4

  3

  2 4 2 4

  2 40

  H AsO H AsO H AsO H AsO

  O

  H AsO H AsO

  H AsO0,059log

  2

  c c

  cE E

  2

  2 3

  H

  H AsO

  c

  c

  2 4 2 4 2 4 2 4

  2 4 2 4 2 4 2 4

  2 4 2 4 2 4 2 4

  2 4 2 4

  2 4 2 4

  0 2

  H AsO H AsO H AsO H AsO

  0

  H AsO H AsO H AsO H AsO

  0

  H AsO H AsO H AsO H AsO

  H AsO H AsO

  H AsO H AsO

  0,059log H

  2

  0,0592log H

  2

  0,059pH

  0,560 V 0,059pH

  Pri pH=1:

  0,560 V 0,0

  E E c

  E E c

  E E

  E

  E

  2 4 2 4H AsO H AsO

  59 0,50V 1

  Pri pH=6:

  0,560 V 0,

  1

  0,0 V 6 206V59E

  V

 • REDOKS REAKCIJE

  2. Izračunajte potencijal sistema u:

  a) 0,01 M NaOH

  b) 0,01 M NH4OH

  u trenutku kada su koncentracije oksidiranog i reduciranog

  oblika izjednačene!

  - -

  3BrO /BrO

  3

  0

  BrO /BrO

  5

  4

  = 1,51 V

  NH OH = 1,85 10 M

  E

  K

 • 3 3

  3 3

  ( 5) (+1)

  3 2

  30

  BrO /BrO BrO /BrO 4

  3

  0

  BrO /BrO BrO /BrO

  -

  4

  izjednačavamo preko OH iona jer se nalazimo u lužnatom područBr O 4e 2H O Br O 4OH

  BrO0,059log

  4 BrO OH

  c BrO =c BrO

  0,059 1log

  4 OH

  ju

  cE E

  c c

  E Ec

  3 3

  3 3

  3 3

  3 3

  3

  3

  0 4

  BrO /BrO BrO /BrO

  0

  BrO /BrO BrO /BrO

  0

  BrO /BrO BrO /BrO

  0

  BrO /BrO BrO /BrO

  BrO /BrO

  BrO /BrO

  0,059log OH

  4

  0,0594 log OH

  4

  0,059log OH

  0,059 pOH

  1,510 V 0,059 V pOH

  1,510

  E E c

  E E c

  E E c

  E E

  E

  E

  3

  3

  3

  w

  BrO /BrO

  BrO /BrO

  BrO /BrO

  V 0,059 V p pH

  1,510 V 0,059 V 14 pH

  1,510 V

  2,336 V 0,059

  0,826 V 0,059 H

  V p

  V

  H

  p

  K

  E

  E

  E

 • 3

  3

  +

  +

  4 4

  BrO /BrO

  BrO /BrO

  4

  K baze

  a) 0,01 M NaOH

  OH NaOH 0,01M

  pOH= log OH 2 pH=12

  2,336 V 0,059 V pH

  2,336 V 0,059 V 12 1,628 V

  b

  NaOH Na +OH

  NH OH N

  ) 0,01 M NH OH

  1 1pH=7+ p log

  2 2

  NH

  H +OH

  c c

  c

  E

  E

  K c

  K

  3

  3

  5

  4 B K

  BrO /BrO

  BrO /BrO

  OH = 1,85 10 M p 4,73 p 9,27

  1 1pH 7+ 9,27 log 0,01 10,64

  2 2

  2,336 V 0,059 V pH

  2,336 V 0,059 V 10,64 1,708 V

  K K

  E

  E

 • REDOKS REAKCIJE

  3. Otopina K2WO4 je 0,05 % -tna i 95 % ionizirana. Izračunajte

  potencijal sistema kod pH= 8! 2- 04WO /W

  2 0

  2 04

  4

  0

  WO /W

  2 4 2 4

  2 4

  WO /W

  3 3

  2 4

  2 4

  1,04 V

  pH 8

  95 % 0,95

  K WO 0,05 % K WO 0,5 g/L

  K WO 0,5 g/LK WO 1,53 10 mol dm

  K WO (2 39,10 183,84 4 16,00) g/mol

  ?

  E

  w

  cM

  E

  + 2

  2 4 4

  1 0,9

  početno stanje: c 0

  K WO 2K

  0

  ravnotežno stanje:

  (1

  WO

  )

  c

  3 3 3 3

  3 5 2 0,95 1,5310 M 2,9110 M 0,95 1,5310 M 1,45 10 M5 1,5310 M 7,65 10 M

  2 c c

 • REDOKS REAKCIJE

  2 0 2 04 4

  2 0 2 04 4

  (+6) (0)2

  4 2

  2

  40

  WO /W WO /W 0 8

  0

  0

  WO /W WO W

  -

  /

  W O 6e 4H O W +8OH

  WO0,059log

  izjednačavamo preko OH ion

  6 W O

  a jer se nalazim

  H

  W 1

  o u lužnatom području

  Dogovorom se

  0,

  u

  0

  zima!!!

  cE E

  c c

  c

  E E

  2 0 2 04 4

  2 0 2 04 4

  2 0 2 04 4

  2 0 2 04 4

  2

  4

  8

  0 2 8

  4WO /W WO /W

  0 2

  4WO /W WO /W

  0 2

  4WO /W WO /W

  0

  WO /W WO /W

  WO59log

  6 OH

  0,059 0,059log WO log OH

  6 6

  0,059 0,059log WO 8 log OH

  6 6

  0,059log WO 0,079log OH

  6

  0,059log

  6

  c

  c

  E E c c

  E E c c

  E E c c

  E E

  2 0 2 04 4

  2 04

  2

  4

  0 3

  WO /W WO /W

  WO /W

  WO 0,079 pOH

  0,059log 1,45 10 0,079 14 pH

  6

  1,04V 0,028 0,079V 14 8 0,594V

  c

  E E

  E

 • REDOKS REAKCIJE

  4. Izračunajte optimalnu pH vrijednost za selektivnu oksidaciju

  klorida i bromida s KMnO4!

  Neka su koncentracije oksidiranih i reduciranih oblika svih triju

  navedenih sustava jednake 1 M.

  2

  2

  2+4

  0

  Br /Br

  0

  Cl /Cl

  0

  MnO /Mn

  1,087 V

  1,359 V

  1,510 V

  E

  E

  E

 • 1 V

  2 V

  1,5 V2+

  4

  0

  MnO /Mn1,510 VE

  2

  0

  Br /Br1,087 VE

  2

  0

  Cl /Cl1,359 VE

  REDOKS REAKCIJE

 • REDOKS REAKCIJE

  2+ 2+4 4

  2+ 2+4 4

  2+ 2

  2+4

  +4 4

  8

  40

  MnO /Mn MnO /Mn 2+

  2+

  4

  0 8

  MnO /Mn MnO /Mn

  0

  MnO /Mn MnO

  +2 72+

  4 2

  MnO /M

  /Mn

  n

  MnO H0,059 Vlog

  5 Mn

  MnO Mn

  0,059 V

  Mn O 5e 8H Mn 4H O

  1,510 V 0,0

  log H5

  0,059 V8 log H

  94

  5

  c c

  E

  E Ec

  c c

  E E c

  E E c

  2 2

  2 2

  0

  Br /Br Br /Br

  0

  Cl /Cl Cl /Cl

  Zbog toga što konc. oksidiranih i reduciranih oblika iznose 1 M vrijedi:

  1,087 V

  1,359

  V pH

  V

  E E

  E E

 • 2+

  4 2

  2

  2+

  4 2 2

  2

  a) Za reakciju:

  MnO 5e 8H Mn 4H O 2

  2Cl Cl 2e 5

  2MnO 10Cl 16H 2Mn +5Cl 8H O

  Da ne bi oksidirao sustav Cl /Cl mora biti:

  2+4 2MnO /Mn Cl /Cl

  - 2

  4

  +

  4 2

  2+

  2 Pri ovim pH vrijednostima sustav MnO / Mn nije oksidans za sustav Cl /Cl !!

  1,510 V 0,094 V pH 1,359 V

  b) Za reakciju:

  MnO 5e

  pH

  8H Mn 4H O

  !1,61

  E E

  2+4 2

  2

  - 2+

  4 2 2

  2

  MnO /Mn Br /Br

  2

  2Br Br 2e 5

  2MnO 10Br 16H 2Mn +5Br 8H O

  Da bi oksidirao sustav Br /Br mora biti:

  1,510 V 0,094 V pH 1,087 V

  p

  E E

  2+

  4 2 Pri ovim pH vrijednostima sustav MnO / Mn je oksidans za sH 4 us tav Br /Br !!!,50

 • 2+

  4

  Dakle za selektivnu oksidaciju potreban je pH iz intervala 1,61 4,50 !

  Naravno da je poželjno da pokretačka sila tj. razlika potencijala bude što veća, odnosno da

  potencijal sustava MnO /Mn bude tik i 2spod potencijala sustava Cl /Cl .

 • REDOKS REAKCIJE

  5. Izračunajte potencijal pri pH=2 i pH=8 za reakcije kromovih soli!

  Koncentracije oksidiranih i reduciranih oblika kroma iznose 1 M.

  2 3+2 7

  24 3

  0

  Cr O / Cr

  0

  CrO / Cr(OH)

  = 1,33 V

  = 0,13 V

  E

  E

  2 3+

  2 7 2

  2

  4 2 3 s

  U KISELOM PODRUČJU:

  U LUŽNATOM PODRUČJU

  Cr O 6e 14H 2Cr 7H O

  CrO 3e 4H O Cr(OH)

  OH

  :

  5

 • 2 3+ 2 3+2 7 2 7

  2 3+ 2 3+2 7 2 7

  2 3+

  2 7 2

  2 2- 14

  2 70

  Cr O / Cr Cr O / Cr 3+

  0

  Cr O / Cr Cr O / Cr

  Cr O 6e 14H 2Cr 7H O

  Cr O H0,059log

  6 Cr

  Koncentracija oksidiranog i reduciranog oblika iznose 1

  U KISELOM PODRUČJ

  M!

  0,059

  U:

  c cE E

  c

  E E

  2 3+ 2 3+2 7 2 7

  2 3+ 2 3+2 7 2 7

  2 3+2 7

  14

  0

  Cr O / Cr Cr O / Cr

  0

  Cr O / Cr Cr O / Cr

  Cr O / Cr

  log H6

  0,05914 log H

  6

  0,138 pH

  1,33 V 0,138 V 2 1,05 V

  c

  E E c

  E E

  E

 • 2 24 3 4 3

  2 24 3 4 3

  2

  4 2 3 s

  3 s

  2

  40

  CrO / Cr(OH) CrO / Cr(OH) 5

  0

  CrO / Cr(OH) CrO / Cr(OH)

  CrO 3e 4H O Cr(OH) 5OH

  Cr(OH) 1 M

  CrO0,059log

  3 c OH

  Koncentracija oksidiranog oblika

  U

  iznosi 1

  LUŽNATOM PO

  M!

  DRUČ

  0

  U

  ,

  J :

  c

  cE E

  E E

  2 24 3 4 3

  2 24 3 4 3

  2 24 3 4 3

  24 3

  5

  0

  CrO / Cr(OH) CrO / Cr(OH)

  0

  CrO / Cr(OH) CrO / Cr(OH)

  0

  CrO / Cr(OH) CrO / Cr(OH)

  CrO / Cr(OH)

  059 1log

  3 OH

  0,059( 5) log OH

  3

  0,098 pOH

  0,098 14 pH

  0,13 0,098 14 pH 0,13 0,0

  c

  E E c

  E E

  E E

  E

  98 14 8 0,46 V

 • REDOKS REAKCIJE

  6. Napišite redoks reakciju i izračunajte KRO na temelju vrijednosti

  standardnih potencijala!

  3 2

  2

  0

  IO / I

  0

  Cl / Cl

  1,19 V

  1,36 V

  E

  E

  0 0

  oksidans reducens RO

  izmijenjenih elektrona u stanju ravnoteže

  0,059= logE E K

  n

  2

  +

  2 2 3

  REDUKCIJA: Cl 2e 2Cl

  OKSIDACIJA: I 6H O 2IO 12H 10e

 • 2

  +

  2 2 3

  +

  2 2 2 3

  REDUKCIJA: Cl 2e 2Cl 5

  OKSIDACIJA: I 6H O 2IO 10e 12H

  5Cl I 6H O 10Cl 2IO 12H

  2 3 2

  10 2 12 +

  3

  RO 5

  2 2

  0 0

  oksidans reducens RO

  0 0

  ROCl / Cl IO / I

  RO

  RO

  28,81 28 18

  RO

  Cl IO H =

  Cl I

  0,059log

  0,059 log

  10

  0,0591,36 1,19 log

  10

  1,36 1,19 10log 28,81

  0,059

  10 6,51 10 M

  c c cK

  c c

  E E Kn

  E E K

  K

  K

  K

 • REDOKS REAKCIJE

  7. Zadani su standardni potencijali redukcije različitih formi

  mangana. Izračunajte standardni potencijal redukcije

  permanganata u mangan(IV) oksid.

  24 4

  2 34 4

  34 2

  32

  3 2

  2

  0

  MnO MnO

  0

  MnO MnO

  0

  MnO MnO

  0

  MnO Mn

  0

  Mn Mn

  0

  Mn Mn

  0,564 V

  0,274 V

  4,270 V

  0,950 V

  1,542 V

  1,185 V

  E

  E

  E

  E

  E

  E

 • 0 0

  oksidans reducens RO

  izmijenjenih elektrona u stanju ravnoteže

  0,059= logE E K

  n

  4

  0,564 V 0,274 V 4,270 V 0,950 V2 3

  4 4 4 21e 1e 1e 1e

  1,542 V 1,185 V3 2

  1e 2e

  0

  0

  MnO

  Najjednostavnije, izraditi tzv. Latimerov dijagram:

  MnO MnO MnO MnO ...

  ...Mn Mn Mn

  i i

  i

  i

  i

  n E

  En

  E

  2 2 2 3 2 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2

  22 2 3 3

  4 4 4 4 4 2

  4 2

  0 0 0

  MnO MnO MnO MnO MnO MnO MnO MnO MnO MnO MnO MnO0

  MnO

  MnO MnO MnO MnO MnO MnO

  0

  MnO MnO

  1 0,564 V 1 0,274 V 1 4,270 V

  1 1 11,703 V

  n E n E n E

  n n n

  E