Click here to load reader

Als OCMW-raadslid aan de slag Drie introductiesessies Februari –maart 2007

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Als OCMW-raadslid aan de slag Drie introductiesessies Februari –maart 2007

 • Dia 1
 • Als OCMW-raadslid aan de slag Drie introductiesessies Februari maart 2007
 • Dia 2
 • startersavond 1 ocmw raadsleden2 Partners in het initiatief
 • Dia 3
 • Als OCMW-raadslid aan de slag Avond 1 : Hoe werkt het OCMW ?
 • Dia 4
 • startersavond 1 ocmw raadsleden4 Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMWs Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht
 • Dia 5
 • startersavond 1 ocmw raadsleden5 Een goed sociaal beleid We hebben het toch allemaal zo goed, meneer. Enkele cijfers (bron : jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2006)
 • Dia 6
 • startersavond 1 ocmw raadsleden6 In 2004 leefde in Vlaanderen 11,3 % van de bevolking onder de armoedegrens. Dit betekent dat hun netto-inkomen lager is dan 60 % van het nationaal mediaan netto- inkomen. Bijna 28 % van de Vlaamse alleenstaande ouders valt onder de armoedegrens. Laag inkomen
 • Dia 7
 • startersavond 1 ocmw raadsleden7 Geen werk En op twee Vlaamse werkzoekenden is langer dan een jaar werkloos. Bij de werkloze 50-plussers loopt dit op tot twee op drie. Bijna zes op tien van de laaggeschoolde werklozen is langdurig werkloos.
 • Dia 8
 • startersavond 1 ocmw raadsleden8 Onvoldoende opleiding 35 % van de Vlamingen tussen de 25 en de 64 jaar beschikt slechts over een diploma van lager secundair onderwijs of lager.
 • Dia 9
 • startersavond 1 ocmw raadsleden9 Gezondheidsklachten Vier op tien laaggeschoolden zijn ontevreden over hun gezondheid.
 • Dia 10
 • startersavond 1 ocmw raadsleden10 Onbehoorlijk wonen De huurmarkt wordt gedomineerd door noudergezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Wie in 2005 een sociale woning kreeg toegewezen, stond 2 jaar en 2 maanden op de wachtlijst
 • Dia 11
 • startersavond 1 ocmw raadsleden11 Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMWs Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht
 • Dia 12
 • startersavond 1 ocmw raadsleden12 Missie van de OCMWs Iedere persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening die erop gericht is hem in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. OCMWs hebben de opdracht deze dienstverlening te verzekeren.
 • Dia 13
 • startersavond 1 ocmw raadsleden13 Profiel van de OCMWs (1) In de eerste plaats een sociale dienst die een eerstelijnsdienst is met een ruime opdracht en veelheid aan vormen van dienstverlening : preventief en curatief financile hulp materile hulp sociale, administratieve, juridische dienstverlening psychosociale begeleiding
 • Dia 14
 • startersavond 1 ocmw raadsleden14 Profiel van de OCMWs (2) Vaak aangevuld met een breed aanbod aan voorzieningen (zie verder) Integrale hulpverlening : rekening houden met een veelheid aan problemen en domeinen (wonen, werken, onderwijs, gezondheid,) Draaischijf : overleg met andere diensten, doorverwijsfunctie, cordinatie op niveau van de clinten en de voorzieningen (zie verder onder sociaal huis)
 • Dia 15
 • startersavond 1 ocmw raadsleden15 Doelpubliek Gericht op het brede publiek Met prioritaire aandacht voor kansarme groepen, groepen die met uitsluiting bedreigd zijn en zorgbehoevende bejaarden
 • Dia 16
 • startersavond 1 ocmw raadsleden16 Extra troeven Laagdrempelig : in elke gemeente, goed toegankelijk Lokale autonomie maakt het mogelijk om in te spelen op de lokale behoeften OCMW-maatschappelijke dienstverlening is een subjectief en wettelijk afdwingbaar recht
 • Dia 17
 • startersavond 1 ocmw raadsleden17 Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMWs Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht
 • Dia 18
 • startersavond 1 ocmw raadsleden18 Situering van het OCMW in het welzijnsveld Ambulante en residentile voorzieningen Categoriale (ouderenzorg, bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg,) en niet-categoriale voorzieningen (sociale dienst OCMW, algemeen welzijnswerk) Echelonnering : nulde lijn : natuurlijk milieu, mantelzorg eerste lijn : niet-gespecialiseerd, laagdrempelig, breed aanbod, onthaal (sociale dienst OCMW, CAW) tweede lijn : hogere drempel, meer gespecialiseerd, op doorverwijzing (b.v. CGGZ) derde lijn : residentieel, ruim aanbod (b.v. algemeen ziekenhuis) vierde lijn : residentieel, zeer gespecialiseerd (b.v. drugvrije therapeutische gemeenschap) Publieke en private voorzieningen OCMW kan initiatieven nemen op de vier lijnen
 • Dia 19
 • startersavond 1 ocmw raadsleden19 Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMWs Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht
 • Dia 20
 • startersavond 1 ocmw raadsleden20 Lokaal sociaal beleid (1) Decreet van 3 maart 2004 Uitgangspunt : vaststelling dat de sociale dienst- en hulpverlening ondoorzichtig is voor de burger en in het bijzonder voor de zwakke burger die er het meeste nood aan heeft Doelstelling : ervoor zorgen dat iedereen een gelijke toegang krijgt tot het recht op een menswaardig leven
 • Dia 21
 • startersavond 1 ocmw raadsleden21 Lokaal sociaal beleid (2) Art. 23 en 24 van de Grondwet : recht op menswaardig bestaan vertaald in een aantal grondrechten : recht op arbeid recht op sociale zekerheid recht op bescherming van de gezondheid en sociaal- geneeskundige en juridische bijstand recht op behoorlijke huisvesting recht op bescherming van een gezond leefmilieu recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing recht op onderwijs Lokaal sociaal beleid vergt acties op beleids-, voorzieningen- en clintniveau
 • Dia 22
 • startersavond 1 ocmw raadsleden22 LSB - beleidsniveau Gemeente en OCMW maken samen lokaal sociaal beleidsplan Samenwerking en afstemming tussen gemeente en OCMW nodig Brede scoop : de sociale grondrechten Betrokkenheid van OCMW en verschillende gemeentelijke diensten (werk, wonen, leefbaarheid, veiligheid, ) Participatie van de burgers en de lokale actoren Basis voor cordinerende rol en regierol van het lokaal bestuur
 • Dia 23
 • startersavond 1 ocmw raadsleden23 LSB - voorzieningenniveau Samenwerking tussen alle sociale voorzieningen op het grondgebied van de gemeente : Een efficinte organisatie van het aanbod Betere afstemming van aanbod op de behoeften Betere toegankelijkheid
 • Dia 24
 • startersavond 1 ocmw raadsleden24 LSB - clintniveau Informatie-, loket- en doorverwijsfunctie Clintoverleg Sociaal huis Minimaal de verwezenlijking van een gemeenschappelijke front-office van gemeente en OCMW Kan ook meer zijn : fysiek huis samenwerkingsconcept tussen verschillende diensten en voorzieningen
 • Dia 25
 • startersavond 1 ocmw raadsleden25 Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMWs Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht
 • Dia 26
 • startersavond 1 ocmw raadsleden26 Taken Wettelijk opgelegde taken elk OCMW moet ze doen, onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet Wettelijk voorziene taken het OCMW bepaalt zelf of het deze taak opneemt, eventueel samen met partners; de uitoefening gebeurt onder de voorwaarden en op de wijze door de wet bepaald Lokaal gekozen taken het OCMW bepaalt zelf of en hoe het deze taak opneemt
 • Dia 27
 • startersavond 1 ocmw raadsleden27 Overzicht wettelijk opgelegde taken (1) Maatschappelijke integratie door aangepaste opleiding en tewerkstelling Financile hulpverlening Leefloon Verlenen van informatie en begeleiding zodat hulpvrager zijn wettelijke rechten en voordelen kan doen gelden Aansluiten bij ziekenfonds Zorgverzekering Psychosociale begeleiding
 • Dia 28
 • startersavond 1 ocmw raadsleden28 Overzicht wettelijk opgelegde taken (2) Maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen asielzoekers illegale vreemdelingen materile opvang (LOIs) en financile hulpverlening Hulpverlening inzake energiekosten LACs gas electriciteit en water begeleiding en financieel steunen van mensen met energieschulden Stookoliepremies
 • Dia 29
 • startersavond 1 ocmw raadsleden29 Dienstverlening m.b.t. wonen financieel/administratieve hulpverlening aan daklozen (referentieadres, installatiepremie, dringende steun) bemiddeling bij uithuiszettingen herhuisvesting campingbewoners Voogdij en materile bewaring over kinderen Noodplan voor winterhulp Bevorderen van sociale, culturele en sportieve participatie Cordinatie, overleg over individuele en collectieve behoeften Signaalfunctie Overzicht wettelijk opgelegde taken (3)
 • Dia 30
 • startersavond 1 ocmw raadsleden30 Overzicht wettelijk voorziene taken (1) Beheer van een rusthuis en RVT Beheer van een ziekenhuis Centrum voor kortverblijf Dagverzorgingscentrum Serviceflats of woningcomplexen met dienstverlening Lokale dienstencentra
 • Dia 31