331
KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ALFA 159

Alfa Romeo 159 kézikönyv

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alfa Romeo 159 kézikönyv

Citation preview

Page 1: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ALFA159

SERVICE

MAGYAR

Alfa 159 cop. LUM HU:Alfa 159 cop. LUM ITA 9-04-2009 13:50 Pagina 1

Page 2: Alfa Romeo 159 kézikönyv
Page 3: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Ez a Kezelési és karbantartási útmutató az Alfa 159 valamennyi változatának leírását tartal-mazza, ezért kérjük, hogy csak az Ön által megvásárolt felszereltség!, motorváltozatú és vál-tozatú gépkocsira vonatkozó információkat vegye figyelembe.

Kedves Ügyfelünk!

Köszönjük Önnek, hogy az Alfa Romeo márkát választotta.

Az Ön Alfa 159 gépkocsija garantálja a hagyományos Alfa Romeo tulajdonságokat, a biztonságot, a kényelmet és a vezetési élményt.

Ezzel a kis könyvvel szeretnénk segíteni abban, hogy gyorsan megismerje gépkocsijának jellemz!it és m"ködését.

A következ! lapokon megtalálja mindazokat a tudnivalókat, amelyek az Alfa 159 kit"n! menetteljesítményei-nek, min!ségének, biztonsági és környezetvédelmi jellemz!inek fenntartásához elengedhetetlenül szükségesek.

A gépkocsihoz kapott Garancia és szervizfüzet ismerteti az Alfa Romeo által az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat.

Alapvet! és értékes szolgáltatások. Hiszen aki egy Alfa Romeo gépkocsi tulajdonosa lesz, nemcsak egy gépkocsit vá-sárol, hanem azt a nyugalmat is megszerzi, amelyet a hatékony, készséges és kiterjedt javítóhálózat szolgáltatásaibiztosítanak.

Tehát kellemes olvasást És kellemes utazást.

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 1

Page 4: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FELTÉTLENÜL OLVASSA EL!

ÜZEMANYAG-FELTÖLTÉSBenzinmotorok: kizárólag ólommentes, legalább 95 (RON) oktánszámú, benzin használható.

Diesel-motorok: kizárólag gépjárm!vekhez el"írt, az EN 590 európai szabványnak megfelel" min"ség!gázolaj (dízelolaj) használható. Más termékek vagy keverékek használata végzetesen károsíthatja a motort,és a garancia megsz!nését eredményezi.

KA MOTOR INDÍTÁSA

Benzinmotorok: gy"z"djünk meg a kézifékkar felhúzott állapotáról; nyomjuk le teljesen a tengelykapcsolópedált a gázpedál lenyomása nélkül, állítsuk üres pozícióba a sebességváltó kart, azután helyezzük be ütközésig azelektronikus kulcsot a gyújtáskapcsolóba, majd röviden nyomjuk meg a START/STOP gombot.

Diesel-motorok: gy"z"djünk meg a kézifékkar felhúzott állapotáról; nyomjuk le teljesen a tengelykapcsolópedált a gázpedál lenyomása nélkül, állítsuk üres pozícióba a sebességváltó kart, azután helyezzük be ütközésig azelektronikus kulcsot a gyújtáskapcsolóba. A m!szercsoportban felgyullad az m lámpa; várjuk meg, amíg az mlámpa kialszik, ami annál hamarabb megtörténik, minél melegebb a motor, majd rögtön a lámpa kialvása utánnyomjuk meg röviden a START/STOP gombot.

PARKOLÁS GYÚLÉKONY ANYAGOK FELETTNormális m!ködése során a katalizátor er"sen felmelegszik. Ezért ne állítsuk le a gépkocsit száraz f!,

avar, t!levél vagy egyéb gyúlékony anyag felett: t!zveszély.!A KÖRNYEZET VÉDELME

A természeti környezet fokozott megóvása érdekében a gépkocsi a károsanyag kibocsátáshoz kapcsolódóberendezések állandó felügyeletét és ellen"rzését megvalósító rendszerrel van ellátva.

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 2

Page 5: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS TARTOZÉKOKHa a járm! megvásárlása után elektromos áramot fogyasztó berendezéseket kívánunk beszereltetni (ami az

akkumulátor fokozatos lemerülését okozza), el"ször forduljunk egy Alfa Romeo márkaszervizhez, ahol a teljesáramfelvétel meghatározása után választ adnak arra, hogy a gépkocsi elektromos berendezése képes-e biztosí-tani a fogyasztási igénynek megfelel" energiát.

"

CODE KÁRTYA (egyes változatoknál/piacokon)

A kártyát tartsuk biztonságos helyen, soha ne a gépkocsiban.

TERVSZERÙ KARBANTARTÁSA tervszer! karbantartás m!veleteinek pontos végrehajtása hosszú id"n át biztosítja a gépkocsi teljesítményé-

nek, biztonsági jellemz"inek, környezetkímél" tulajdonságainak meg"rzését és az alacsony üzemeltetési költsé-gek fenntartását.

A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ...…fontos információkat, tanácsokat és figyelmeztetéseket tartalmaz a gépkocsi helyes használatára, a vezeté-

si biztonságra és a karbantartásra vonatkozóan, a gépkocsi teljes élettartama során. Fordítsunk különös figyel-met a" (személyi biztonság) # (környezetvédelem) ésâ (a járm! épsége) szimbólumokkal megjelölt figyel-meztetésekre).

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 3

Page 6: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Garancia- és szervizfüzetA Garancia- és szervizfüzetet minden új gépkocsi tulajdonosa megkapja; ez részletesen tartalmazza a garancia fel-tételeit és mindazokat a szabályokat, amelyek az Alfa Romeo márkaszervizek által nyújtott szolgáltatásokra vo-natkoznak.

Az el!írt ellen!rzési és karbantartási m"veletek pontos végrehajtása a járm" menetteljesítményei, biztonsági jel-lemz!i és alacsony üzemeltetési költségei fenntartásának legjobb módja, és feltétele a garancia érvényességénekis.

“Service” (javítóm!hely) útmutatóTartalmazza az Alfa Romeo márkaszervizek listáját. A szervizek az emblémákról és a márkajelzésekr!l ismerhe-t!k fel.

Olaszországban az Alfa Romeo szervizhálózat egységei a telefonkönyvben az “A” bet"nél is megtalálhatók.

Az ebben az útmutatóban ismertetett modellválaszték nem minden országban kapható. Az ebben a könyvben leírttartozékok nem mindegyike képezi a szériafelszereltség részét. A választható tartozékok részletes listája a márka-kereskedésekben áll rendelkezésre.

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 4

Page 7: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A KÖNYVBEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK

Az ezen az oldalon bemutatott szimbólumokkal megjelölt figyelmeztetéseket különös figyelemmel olvassuk el, és jól jegyezzük meg.

Figyelem! Az ezen el!írások teljes vagy részbeni be nem tartása komolysérülés veszélyét jelentheti a vezet!re vagy az utasokra.

Figyelem! Az ezen el!írások teljes vagyrészbeni figyelmen kívül hagyása komolykárosodás veszélyét jelentheti agépkocsira, és a garancia elvesztésével is járhat.

A kiadványban található szövegek, illusztrációk és m"szaki adatok a kiadás id!pontjában érvényes, legújabb gyártási információkra vonatkoznak.

A gyártmányok folyamatos fejlesztése érdekében az Alfa Romeo gyár fenntartja a jogot a m"szaki jellemz!k, valamint a felszereltség el!zetes értesítés nélküli megváltoztatására.

További információkért forduljon az Alfa Romeo márkakeresked!i hálózatához.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG KÖRNYEZETVÉDELEM A GÉPKOCSI ÉPSÉGE

Azon helyes eljárásmódokat adja meg,amelyek követésével a gépkocsihasználata nem károsítja a környezetet.

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 5

Page 8: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MMÙÙSSZZEERRFFAALL ÉÉSS KKEEZZEELLÃÃSSZZEERRVVEEKKSEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA (CRUISE CONTROL) 76BELS# VILÁGÍTÁS LÁMPATESTEK ......................... 78KEZEL#SZERVEK ............................................... 81BELS# BERENDEZÉSEK ...................................... 83NAPFÉNYTET# .................................................. 93AJTÓK ............................................................ 96ELEKTROMOS ABLAKEMEL#K ............................. 99CSOMAGTÉR .................................................... 101MOTORHÁZTET# .............................................. 105TET#CSOMAGTARTÓ/SÍLÉCTARTÓ ....................... 106FÉNYSZÓRÓK .................................................. 106ABS RENDSZER ................................................ 108RENDSZER: VDC ............................................... 110EOBD RENDSZER .............................................. 115AUTÓRÁDIÓHOZ EL#KÉSZÍTETT BERENDEZÉS ......... 116AZ ÜGYFÉL ÁLTAL VÁSÁROLT TARTOZÉKOK ............. 116ELEKTROMOS/ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BEÉPÍTÉSE ................................ 117PARKOLÁS-ÉRZÉKEL#K........................................ 118T.P.M.S. GUMIABRONCS LÉGNYOMÁS ELLEN#RZ# RENDSZER....................................... 122A GÉPKOCSI FELTÖLTÉSE ÜZEMANYAGGAL ............ 125KÖRNYEZETVÉDELEM ........................................ 127

M$SZERFAL ..................................................... 7M$SZERCSOPORT ............................................. 8SZIMBÓLUMOK................................................. 9ALFA ROMEO CODE RENDSZER ............................ 9ELEKTRONIKUS KULCS ...................................... 11RIASZTÓ .......................................................... 17GYÚJTÁSKAPCSOLÓ ........................................... 19M$SZEREK....................................................... 21MULTIFUNKCIÓS KIJELZ#.................................... 25KONFIGURÁLHATÓ MULTIFUNKCIÓS KIJELZ# .......... 30ÜLÉSEK .......................................................... 45FEJTÁMLÁK ...................................................... 48KORMÁNYKERÉK .............................................. 49VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK .................................. 50LÉGKONDICIONÁLÁS ......................................... 53MANUÁLIS LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER ............ 55KÉT-/HÁROM ZÓNÁS AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER ........................... 58KIEGÉSZÍT# F$T#BERENDEZÉS ........................... 69KÜLS# VILÁGÍTÁS ............................................. 70SZÉLVÉD# TISZTÍTÁSA ....................................... 73

6

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 6

Page 9: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MÙSZERFAL

A0E0056m1. ábra

1. Irányítható és szabályozható oldalsó leveg"nyílások - 2. Leveg"nyílások az elüls" oldalablakok pára- és jégmentesítésé-hez - 3. Küls" világítás kapcsolókar - 4. M!szercsoport - 5. Vezet" oldali légzsák és kürt nyomógomb - 6. Szélvéd"törl"kapcsolókar - 7. Fels", középs" leveg"nyílás - 8. Állítható és irányítható középs" leveg"kilép" nyílások - 9. Üzemanyag-szint/motor h!t"folyadék h"mérsékletet/motorolaj h"mérsékletet mér" m!szer (benzinmotoros változatok) vagy a turbófeltöltési nyomását mér" m!szer (Diesel változatok) - 10. Utas oldali légzsák - 11. Utas oldali elüls" térdlégzsák (egyesváltozatoknál) - 12. Keszty!tartó - 13. Autórádió (egyes változatoknál) - 14. Légkondicionálás kezel"szervei - 15. Mo-tor indítás/leállítás START/STOP nyomógomb - 16. Gyújtáskapcsoló - 17. Vezet" oldali elüls" térdlégzsák - 18. Autó-rádió kezel"szervek a kormánykeréken (egyes változatoknál) - 19. Sebességtartó automatika kapcsolókar (egyes válto-zatoknál) - 20. Motorháztet" nyitókar - 21. M!szerfali biztosítéktábla fedél - 22. Kapcsolócsoport a küls" világításhoz, anapi kilométer-számláló nullázásához és a fényszórómagasság beállításához.

7

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 7

Page 10: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MÙSZERCSOPORT

A. Sebességmér" - B. Figyelmeztet"lámpák - C. Fordulatszámmér"D. Multifunkciós kijelz"

hcm Csak a Diesel-motorosváltozatoknál meglév" figyelmeztet" lámpák

A Diesel változatoknál a fordulatszámmér" maximális értéke 6000 fordulat/perc.

2. ábra - Változatok multifunkciós kijelz"vel A0E0312m

A. Sebességmér" - B. Figyelmeztet"lámpák - C. Fordulatszámmér"D. Konfigurálható multifunkciós kijelz"

cm Csak a Diesel-motoros válto-zatoknál meglév" figyelmeztet" lámpák

A Diesel változatoknál a fordulatszámmér" maximális értéke 6000 fordulat/perc.

A0E0422m3. ábra - Változatok konfigurálható multifunkciós kijelz"vel

8

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 8

Page 11: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A.Sebességmér" B. Figyelmeztet"lámpák - C. Fordulatszámmér" D. Multifunkciós kijelz"

3/a ábra - Multifunkciós kijelz"vel rendelkez" 1750 TURBO BENZINA változatok A0E0870m

A. Sebességmér" - B. Figyelmeztet"lámpák - C. Fordulatszámmér"D. Konfigurálható multifunkciós kijelz"

A0E0871m3/b ábra - Konfigurálható multifunkciós kijelz"vel rendelkez" 1750 TURBO BENZINA változat 9

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 9

Page 12: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ALFA ROMEO CODERENDSZER

A lopás elleni fokozott védelem érde-kében a gépkocsit elektronikus indítás-gátló rendszerrel látták el. Az elektro-nikus kulcs gyújtáskapcsolóból történ"kihúzásakor automatikusan aktiválódik.

Minden elektronikus kulcsban megta-lálható egy elektronikus szerkezet,amelynek feladata, hogy a m!szerfaligyújtáskapcsoló antennája által az in-dításkor kibocsátott jeleket modulálja.Ez a minden motorindításkor változó jel-sorozat a kódolt “jelszó”, amelynek se-gítségével a vezérl"egység felismeri azelektronikus kulcsot, és engedélyezi amotor indítását.

SZIMBÓLUMOK

Az Ön gépkocsijának egyes alkatrésze-in vagy azok közelében speciális, színescímkék vannak elhelyezve. A címkékenjelképes ábrák láthatók, amelyek a kér-déses alkatrésszel kapcsolatos, fontosóvintézkedésekre hívják fel a figyelmet.

Az alkalmazott szimbólumokat és azokmagyarázatát a motorháztet" bels" ol-dalán található táblázat 4. ábra fog-lalja össze.

A0E0138m4. ábra

10

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 10

Page 13: Alfa Romeo 159 kézikönyv

kapcsolatba egy Alfa Romeo márka-szervizzel.

Menet közben a Yfigyelmeztet# lámpa kigyulladA Y figyelmeztet" lámpa kigyulladásaazt jelenti, hogy a rendszer éppen ön-diagnózist folytat (pl. feszültségesés mi-att).

Ha a Y figyelmeztet" lámpa égve ma-rad, forduljunk egy Alfa Romeo márka-szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS Mindegyik elekt-ronikus kulcsnak saját kódja van, ame-lyet a rendszer vezérl"egységében kelltárolni. További új kulcsok (összesenmaximum 8 db) kódjának betáplálásá-hoz kizárólag Alfa Romeo márkaszer-vizt keressünk fel, vigyük magunkkala birtokunkban lev" összes kulcsot, aCODE kártyát, továbbá a személyazo-nosságot és a gépkocsi tulajdonjogátigazoló okiratokat. Ha nem mutatjuk bea kulcsok kódjait a betáplálási eljárás fo-lyamán, akkor azok törlésre kerülnek,így garantálható, hogy a kulcsok el-vesztése vagy eltulajdonítása eseténazokkal a motort ne tudják illetéktele-nül beindítani.

MÙKÖDÉSAz elektronikus kulcsnak a gyújtáskap-csolóba való minden egyes behelyezé-sekor és minden motorindításkor az Al-fa Romeo CODE rendszer vezérl"egy-sége a funkciók blokkolásának feloldá-sára elküldi az indítást engedélyez" kó-dot a motor vezérl"egységének.

Ennek a kódnak a továbbítása csak ak-kor történik meg, ha az Alfa Romeo CO-DE rendszer vezérl"egysége felismerteaz elektronikus kulcs által kibocsátottkódolt jelet.

Ha az elektronikus kulcsnak a gyújtás-kapcsolóba való behelyezésekor, vagya motor indításakor a kód felismerésenem történt meg, a m!szercsoport Yfigyelmeztet" lámpája (egyes változat-oknál a kijelz"n megjelen" megfelel"üzenet kíséretében) égve marad (ld. a“Figyelmeztet" jelzések és üzenetek”cím! fejezetben).

Ilyen esetben tanácsos kihúzni az el-ektronikus kulcsot a gyújtáskapcsolóból,majd ismét visszahelyezni azt; ha a mo-tor továbbra sem indul, ismételjük megaz indítást a gépkocsihoz kapott másikkulcsokkal. Ha ezen m!veletek utánsem sikerül a motor elindítása, lépjünk

Az er"s ütések károsít-hatják az elektronikuskulcsot.

Ha az elektronikus kulcsgyújtáskapcsolóba hely-ezése után, 2 másodperc

elteltével az Y figyelmeztet"lámpa villogni kezd (egyes vál-tozatoknál a kijelz"n megjelen"üzenettel együtt), az azt jelen-ti, hogy a kulcsok kódjainak be-táplálása még nem történt meg,ezért az Alfa Romeo CODE rend-szer nem védi a gépkocsit azesetleges lopási kísérletek ellen.Ilyenkor keressünk fel egy AlfaRomeo márkaszervizt, és vé-geztessük el a kulcsok beprog-ramozását.

11

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 11

Page 14: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A Ë gomb m!ködteti az ajtók és azüzemanyagtölt"csonk-fedél központinyitását, a riasztóberendezés egyidej!kikapcsolásával (egyes változatoknál/piacoknál).

A ` gomb m!ködteti a csomagtér-fedél nyitását.

Ha a Ë gomb megnyomásával kirete-szeltük az ajtókat, és 2,5 percig nemtörténik meg valamelyik ajtó vagy a cso-magtértet" kinyitása, a rendszer auto-matikusan ismét bezárja a gépkocsit.

ELEKTRONIKUS KULCS 6. ábraAz új gépkocsit két, távvezérl"s elekt-ronikus kulccsal szállítják.

Az elektronikus kulcs a gyújtáskapcsolóm!ködtetésére szolgál.

A Á gomb szolgál az ajtók, a csomag-térfedél és az üzemanyagtölt"csonk-fe-dél központi zárására a riasztóberen-dezés egyidej! élesítésével (egyes vál-tozatoknál/piacoknál).

ELEKTRONIKUSKULCS

CODE KÁRTYA (egyes változatoknál/piacokon)

A kulcsokkal együtt a CODE kártya 5. ábra is átadásra kerül, amelyen azA mechanikus és a B elektronikus kódtalálható.

A kódokat tartsuk biztonságos helyen,soha ne a gépkocsiban.

A0E0023m5. ábra A0E0021m6. ábra

A gépkocsi tulajdonos-váltása esetén az elekt-ronikus kulcsot és a CO-

DE kártyát feltétlenül át kell ad-nunk az új tulajdonosnak.

12

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 12

Page 15: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Elektronikus kulcs elemcseréje Ha a Ë, a Á, vagy a ` gomb meg-nyomására a m!ködés nem, vagy hi-básan megy végbe, szükségessé válhataz elem azonos típusú, a keresked-elemben kapható elemre való kicseré-lése.

Hogy megbizonyosodjunk arról, hogyvalóban az elem merült ki, próbáljukmeg ismét a másik elektronikus kulcsË, Á, vagy ` gombjának megnyo-másával a zárakat m!ködtetni.

A csomagtérfedél visszazárásakor azellen"rzési funkciók visszakapcsolnak,és az irányjelz"k egyszer felvillannak.

FIGYELMEZTETÉS Az elektronikuskulcsot ne tegyük ki közvetlen napsu-gárzás hatásának: károsodhat.

FIGYELMEZTETÉS A távvezérl" frek-venciáját zavarhatják a járm!vön kívü-li, rádióhullámú jeleket kibocsátó ké-szülékek (pl. mobiltelefonok, rádióa-mat"rök adói stb.). Ilyen esetben a táv-vezérl" m!ködésében hibák jelentkez-hetnek.

Az elektronikus kulcs 7. ábra A fémtollát a B gomb megnyomásával lehetkihúzni a fogantyúból.

A kulcs fém tolla az alábbiakat m!köd-teti:

! központi ajtózárás/nyitás a vezet"oldali ajtózárba helyezett kulccsal(lemerült akkumulátor esetén csaka vezet"ajtó zár nyílik);

! ablakok nyitása/zárása;

! átkapcsoló (egyes változatok/piacokesetén) az utas oldali els" és térd-légzsák kikapcsolásához (egyes vál-tozatok/piacok esetében);

! a safe-lock berendezés (egyes vál-tozatoknál/piacoknál);

! az elektronikus kulcs kihúzása agyújtáskapcsolóból, szükséghely-zetben.

A0E0022m7. ábra

Ne hagyjuk az elektro-nikus kulcsot felügye-

let nélkül, nehogy valaki, kül-önösen gyermekek véletlenülmegnyomják a B gombot -7.ábra.

FIGYELEM

A0E0021m8. ábra

13

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 13

Page 16: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A SAFE-LOCK BERENDEZÉS(egyes változatoknál/piacoknál)

Ez a biztonsági berendezés megakad-ályozza az ajtók belülr"l való nyitását.

A safe lock berendezés garantálja a leg-nagyobb biztonságot a gépkocsi feltö-résével történ" lopás ellen. Ezért feltét-lenül ajánlatos a berendezést bekap-csolni, ha a járm!vet "rizetlenül ha-gyjuk.

A safe lock berendezésbekapcsolása esetén a

járm! ajtajait belülr"l semmi-képpen nem lehet kinyitni,ezért kiszállás el"tt gy"z"djönmeg arról, hogy nem maradtsenki a kocsiban.

FIGYELEM

Az elem cseréjét 9. ábra a követke-z"képpen végezzük:

! húzzuk ki a kulcs A fém tollát, köz-ben nyomjuk meg a B gombot ;

! az elektronikus kulcs A fém tollátemel"ként használva húzzuk ki anyomásra rögzül" (piros szín!) to-kot B-10. ábra az ábrán bemu-tatott helyen;

! vegyük ki az elemet D-9. ábra atokból, és jegyezzük meg a polari-tását (az ábrázolt helyzetben pozi-tív pólus lefelé néz);

! a polaritásra ügyelve helyezzük atokba az új elemet;

! nyomjuk vissza a tokot a kulcsba,és illesszük a helyére a fém tollat.

FIGYELMEZTETÉS Ne érintsük megkézzel a bels" elektromos érintkez"ket,és ügyeljünk arra, hogy por vagy ned-vesség ne kerüljön a kulcs belsejébe.

A0E0035m9. ábra A0E0242m10. ábra

A kimerült elemek szen-nyezik a környezetet,ezért azokat a törvény-

ben el"írt módon, speciális tá-rolóedényben kell gy!jteni,vagy le kell adni egy Alfa Ro-meo márkaszervizben, aholgondoskodnak a megfelel" ke-zelésükr"l.

14

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 14

Page 17: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Amennyiben az elekt-ronikus kulcs eleme le-

merül, a berendezést csak ak-kor lehet kikapcsolni, ha az aj-tók reteszelését az elektroni-kus kulcs fém tollának vezet"oldali ajtózárában történ" el-fordításával feloldjuk, illetve,ha az elektronikus kulcsot agyújtáskapcsolóba helyezzük.

FIGYELEM

Amennyiben a járm!akkumulátora lemerült,

a berendezést kizárólag úgylehet kikapcsolni, ha az elekt-ronikus kulcs fém tollát a ve-zet" oldali ajtó zárbetétjébebehelyezzük: ilyen esetben aberendezés az utas oldali elül-s" ajtón és a hátsó ajtókon be-kapcsolva marad.

FIGYELEM

A0E0021m11. ábra

A funkció aktiválását a vezet" oldali aj-tó bels" burkolatán elhelyezett led há-romszori felvillanása, továbbá, ha a be-kapcsolás az elektronikus kulcs Á gom-bjának megnyomásával történt, az irá-nyjelz"k felvillanása jelzi.

A berendezés nem lép m!ködésbe, haegy vagy több ajtó nincs megfelel"enbecsukva: ilyen módon elkerülhet" az,hogy ha egy személy a nyitott ajtón átbeszáll a gépkocsiba, az ajtó becsuká-sakor az utastérbe zártan maradjon.

A berendezés kikapcsolásaA berendezés mindegyik ajtónál auto-matikusan kikapcsol az alábbi esetekben:

! az ajtózárak kireteszelésekor;

! csak a vezet" oldali ajtózár kirete-szelésekor (amennyiben ez lehet-séges);

! raz elektronikus kulcs gyújtáskap-csolóba helyezésekor.

A berendezés bekapcsolásaA berendezés mindegyik ajtónál auto-matikusan bekapcsol az alábbi esetek-ben:

! a vezet" oldali ajtó zárjába illesztettelektronikus kulcs fém tollának a zá-rási pozícióba történ", kétszer egy-más utáni elfordítására;

! az elektronikus kulcs Á gombjánakkétszer egymás utáni megnyomá-sára.

15

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 15

Page 18: Alfa Romeo 159 kézikönyv

(*) Egyes változatoknál beállítható a “Sblocco della sola porta lato guida indipendente” [Csak a vezet"ajtó nyitása] opció a Setup menü segítségével (ld. a“Konfigurálható multifunkciós kijelz"” cím! részt a jelen fejezetben). Ebben az esetben a Á gomb megnyomására és az elektronikus kulcs fém tollánakaz óramutató járásával ellenkez" elfordítására csak a vezet" oldali ajtózár nyitása történik meg. Az összes ajtó kireteszeléséhez nyomjuk meg 1 másod-percen belül kétszer a Ë gombot, vagy fordítsuk el kétszer az elektronikus kulcs fém tollát az óramutató járásával ellenkez"en.

FIGYELMEZTETÉS Az ablakok és a napfénytet" nyitása az ajtózárak nyitási parancsának következménye. Az ablakok és a napfénytet" zárása az ajtókzárási parancsának következménye.

Elektronikus kulcs

Szükség-helyzetben a kulcs fém tolla

Irányjelz" lámpák villogása

Vezet" oldali ajtó led

Az alábbi táblázat összefoglalja az elektronikus kulccsal vagy szükséghelyzetben a kulcs fém tollával m!ködtethet" f"bbfunkciókat:

Ajtók, csomagtértet# ésüzemanyagtölt#-

csonk-fedél zárjának

reteszeléseA Ë gomb rövid

megnyomása (*)

Az elektronikuskulcs forgatása az óramutató

járásával megegyez"en (*)

2 villanás

Figyelmeztet" led kikapcsolása

Ajtók, csomagtértet# ésüzemanyagtölt#-

csonk-fedél zárjának

reteszeléseA Á gomb rövid megnyomása

Az elektronikuskulcs forgatása az óramutató

járásával ellentétesen

1 villogás

3 másodpercig folyamatosan világít, majd figyelmeztet" villogást végez

Ablakok leereszkednek,

és kinyílik a tet#ablak

(egyes változatok-nál/piacokon)A Ë gomb

hosszú(2 másodpercnél

hosszabb) megnyomása

Az elektronikuskulcs elfordítva

tartása 2 másod-percig az óramuta-

tó járásával megegyez"en

2 villanás

Figyelmeztet" led kikapcsolása

Ablakok felemelkednek,

és bezárul a tet#ablak

(egyes változatok-nál/piacokon)

Az elektronikuskulcs elfordítása 2 másodpercig az óramutató

járásával ellentétesen

1 villogás

3 másodpercig folyamatosan világít, majd figyelmeztet" villogást végez

Safe lock berendezés

(egyes változatok-nál/piacoknál)

A Á gomb kétszeri

megnyomása (1 mp-en belül)

Az elektronikuskulcs kétszeri elfordítása 1 másodpercen

belül az óramutatójárásával

ellentétesen3 villanás

A led kétszer felvillan, azután

folyamatos figyelmeztet"

villogás

Csomagtér nyitása

A Á gomb rövidmegnyomása

2 villanás

16

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 16

Page 19: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az adott országtól függ"en a riasztásbekapcsolása megszólaltatja a szirén-át és bekapcsolja az irányjelz"ket (kb.26 másodpercig). A m!ködés és az is-métl"d" ciklusok száma függhet azadott országban érvényes el"írásoktól.

Az akusztikus/vizuális jelzési ciklusokmaximális száma el"re beállított. A ri-asztási ciklus lejárta után a rendszervisszatér a normál ellen"rzési funkció-hoz.

FIGYELMEZTETÉS Ha a központinyitás az elektronikus kulcsnak a zár-betétben való elfordításával történik, ariasztó nem kapcsol ki, tehát bekapcsoltriasztó esetén egy ajtó vagy csomag-térajtó nyitásakor a sziréna megszólal.A sziréna kikapcsolását lásd “A riasztó-berendezés kikapcsolása” cím! feje-zetben.

FIGYELMEZTETÉS A motor indítás-gátló funkció m!ködését az Alfa Romeo CODE rendszer biztosítja, amelyautomatikusan aktiválódik, amikor azelektronikus kulcsot a gyújtáskapcsoló-ból kihúzzuk.

A RIASZTÓBERENDEZÉSBEKAPCSOLÁSAAz ajtók, a csomagtérajtó és a motorh-áztet" becsukott állapotában, kihúzottelektronikus kulcs esetén irányítsuk atávvezérl"s kulcsot a gépkocsi felé, majdnyomjuk meg és engedjük el a Á gom-bot.

Egyes piacok kivételével, a riasztórend-szer a bekapcsoláskor hangjelzés(“BIP”) bocsát ki, és bezárja az ajtó-kat.

A riasztóberendezés bekapcsolását meg-el"zi egy öndiagnosztikai teszt, amelyeta vezet" oldali ajtó nyitó/záró gombjaközelében elhelyezett led eltér" frekven-ciájú villogása jelez (lásd 12. ábra):rendellenesség esetén a rendszer egy to-vábbi hangjelzést (“BIP”) bocsát ki.

RIASZTÓ (egyes változatoknál/piacokon)

A RIASZTÁS KIVÁLTÁSAA riasztó az alábbi esetekben lép m!-ködésbe:

! az ajtók, a motorháztet" és a cso-magtértet" illetéktelen nyitása (kül-s" védelem);

! motorindítási kísérlet a memóriábannem tárolt kódú elektronikus kulc-csal;

! az akkumulátor vezetékeinek átvá-gása;

! mozgó tárgyak jelenléte az utasté-ren belül (bels"téri védelem);

! a gépkocsi rendellenes megemelé-se/megd"lése (egyes változatok-nál/piacokon);

A küls" védelem és az emelésvédelemaz elüls" tet"téri világításon elhelyezettvezérlés segítségével kiiktatható (lásda “Bels" tér-védelem/emelésérzékelés”cím! szakaszt a következ" oldalakon).

A0E0025m12. ábra

17

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 17

Page 20: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A RIASZTÓBERENDEZÉSKIKAPCSOLÁSANyomjuk meg a Ë gombot. A kikap-csoláskor a következ"k történnek (egy-es piacok kivételével):

! az irányjelz"k két rövid villanása;

! két rövid hangjelzés (“BIP”);

! a kocsiajtók zárása megsz!nik.

A riasztóberendezés kikapcsolható az el-ektronikus kulcs gyújtáskapcsolóba hely-ezésével is.

FIGYELMEZTETÉS Egyes változat-oknál az elektronikus kulcs gyújtáskap-csolóba helyezésekor a rendszer a m!-szercsoportban lev" kijelz"n megjelen"figyelmeztet" üzenettel jelzi a felügye-leti fázisban esetlegesen észlelt feltö-rési kísérleteket.

BELSÃ TÉR VÉDELEM/EMELÉS-ÉRZÉKELÉS A védelem megfelel" m!ködésének ga-rantálása érdekében javasoljuk az ol-dalablakok és (egyes változatoknál) anapfénytet" teljes becsukását (egyesváltozatoknál/piacokon).

Ez a funkció kiiktatható (pl. ha állatokmaradnak a gépkocsiban) az utastér el-üls" világítótestén található gombnakA-13. ábra a gyújtás kikapcsolásátólszámított 1 percen belüli megnyomá-sával.

A funkció kikapcsolt állapotát a gombonlév" led kigyulladása jelzi. Ha szüksé-ges a bels"tér-védelem és emelés-érzé-kelés kiiktatása, azt a m!szerfal min-den egyes kikapcsolása után el kell vé-gezni.

FelügyeletBekapcsolás után a figyelmeztet" ledA-12. ábra villogása jelzi a rendszerfelügyeleti állapotát. A led a rendszer te-ljes felügyeleti ideje alatt villog.FIGYELMEZTETÉS A riasztóberen-dezés m!ködése a különböz" országokel"írásaitól függ"en változhat.

Az ajtók, a motorház- és acsomagtértet#öndiagnosztikai és ellen#rz#funkcióiHa a riasztóberendezés bekapcsolása-kor egy második hangjelzés is hallható,kapcsoljuk ki a rendszert a Ë gombmegnyomásával, ellen"rizzük az ajtók,a csomagtér- és motorháztet" megfel-el"en becsukott állapotát, azután a Ágomb megnyomásával kapcsoljuk be is-mét a rendszert. Ellenkez" esetben, a nem megfelel"enbecsukott ajtót, a csomagtérajtót és amotorháztet"t a riasztórendszer kizárjaa felügyelet alól. Ha az ajtók, a mo-torháztet" és a csomagtérajtó megfel-el"en be vannak csukva, és az ellen"r-z" jel megismétl"dik, az a rendszer m!-ködési hibáját jelzi. Ebben az esetben lé-pjünk kapcsolatba egy Alfa Romeo már-kaszervizzel.

A0E0480m13. ábra

18

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 18

Page 21: Alfa Romeo 159 kézikönyv

GYÚJTÁSKAPCSOLÓ

A gyújtáskapcsoló a m!szerfalon ta-lálható, és a következ" elemekb"l áll:

! elektronikus kulcs olvasó A-14. ábra (a kormánykerék köz-elében elhelyezve);

! START/STOP nyomógomb (azelektronikus kulcs leolvasója alattelhelyezve).

FIGYELMEZTETÉS Az akkumulátorlemerülésének elkerülése érdekében nehagyjuk az elektronikus kulcsot a gyúj-táskapcsolóban a motor leállított álla-potában.

A RIASZTÓBERENDEZÉSTELJES KIKAPCSOLÁSAA riasztóberendezés teljes kiiktatásához(pl. a gépkocsi hosszabb idej! leállítá-sakor) egyszer!en zárjuk be a gépko-csit az elektronikus kulcs elsejében lév"fém kulcstollnak a vezet" oldali ajtó-zárban való elfordításával.

HATÓSÁGIHOMOLOGIZÁCIÓAz egyes országokban érvényes rádióf-rekvenciás jelátvitelre vonatkozó törvé-nyi szabályozás követelményeinek meg-felel"en, a távirányító honosítási számaaz egységen van feltüntetve. Az egyesváltozatoknál/piacokon a kódszám fel-tüntetésre kerülhet az adó- és/vagy ve-v"készüléken is.

A0E0219m14. ábra

Ha a gyújtáskapcsolómegrongálódott (pl. lo-

pási kísérlet miatt), az utunkfolytatása el"tt ellen"riztes-sük a m!ködését egy Alfa Ro-meo márkaszervizben.

FIGYELEM

Mindig húzzuk ki az el-ektronikus kulcsot,

amikor kiszállunk a gépkocsi-ból, hogy megel"zzük a kez-el"szervek véletlen m!ködés-be hozását. Ne feledjük el be-húzni a kéziféket. Ha a gép-kocsi emelked"n parkol, kap-csoljunk 1. fokozatba, míg lej-t"n parkolás esetén hátrame-netbe. Soha ne hagyjunk gyer-mekeket a gépkocsiban fel-ügyelet nélkül.

FIGYELEM

19

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 19

Page 22: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A GYÚJTÁS BEKAPCSOLÁSAAz alábbiak szerint járjunk el:

! az elektronikus kulcsot helyezzüka gyújtáskapcsolóba;

! ha az elektronikus kulcs be van hely-ezve, nyomjuk meg a START/STOP gombot a tengelykapcsolóvagy a fékpedál benyomása nélkül.

Ha véletlenül a gyújtás bekapcsolt álla-potában magára hagyjuk a gépkocsit,az akkumulátor kímélése érdekében azelektromos és elektronikus berendezé-sek kb. 1 óra múlva automatikusan ki-kapcsolnak.

FIGYELMEZTETÉS Az elektronikuskulcsot teljesen, ütközésig toljuk be agyújtáskapcsolóba.

FIGYELMEZTETÉS Ha a gyújtás be-kapcsolása nem sikerül, forduljunk egyAlfa Romeo márkaszervizhez.

A0E0028m15. ábra

A MOTOR INDÍTÁSALásd az “Indítás és vezetés” fejezetben“A motor indítása” cím! részben leírta-kat.

START/STOP GOMB 15. ábraA m!szerfalon elhelyezett START/STOP gomb vezérli a gépkocsi elekt-romos rendszereit és a motor indítás-át/leállítását.

A START/STOP gomb egy megvilá-gított gy!r!vel van ellátva. Ez akkor vi-lágít a m!szercsoporttal együtt, amikora motor indítható.

FIGYELMEZTETÉS Ha az elektroni-kus kulcs gyújtáskapcsolóba helyezése-kor a m!szercsoportban lev" Y figyel-meztet" lámpa kigyullad (egyes válto-zatoknál a kijelz"n megjelen" üzenet-tel együtt), ellen"rizzük, hogy a meg-felel" kulcsot használjuk-e, és próbáljukismét a gyújtáskapcsolóba helyezni. Haa probléma nem sz!nik meg, vegyük fela kapcsolatot egy Alfa Romeo márka-szervizzel.

A GYÚJTÁS KIKAPCSOLÁSALeállított motornál és a tengelykapcso-ló és a fékpedál lenyomása nélkül nyo-mjuk meg a START/STOP gombot,vagy húzzuk ki az elektronikus kulcsota gyújtáskapcsolóból.

Néhány másodperc múlva a m!szer-csoportban lev" kijelz" világítása foko-zatosan kialszik.

FIGYELMEZTETÉS Ha a gyújtás ki-kapcsolása nem sikerül, lépjünk kap-csolatba egy Alfa Romeo márkaszer-vizzel.

20

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 20

Page 23: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Szigorúan tilos mindenutólagos, a kormány-

szerkezetet vagy a kormá-nyoszlopot érint" beavatkozás,átalakítás (pl. lopásgátló beren-dezés beszerelése), mert ezsúlyosan veszélyezteti a gép-kocsi menetbiztonságát és a ho-nosítási követelményeknek va-ló megfelelést, ezen túlmen"ena garancia elvesztését is ered-ményezi.

FIGYELEM

se) jelzi. Ebben az esetben lépjünk kap-csolatba egy Alfa Romeo márkaszer-vizzel.

FIGYELMEZTETÉS Ha a gyújtás be-kapcsolása és/vagy a motor indítása azels" próbálkozásra sikertelen, (egyesváltozatoknál) a m!szercsoportban le-v" > figyelmeztet" fény kigyullad(vagy egyes változatoknál a “Sistemaprotezione veicolo non disponibile” [Ajárm! védelmi rendszere nem m!ködik]szöveg! üzenet megjelenik a kijelz"n.Ilyenkor ismételjük meg a m!veletet akormánykerék könnyed mozgatásával,hogy megkönnyítsük a kormányzár ki-oldását. Az üzenet megjelenése nembefolyásolja a kormányzár m!ködését.

MÙSZEREK FORDULATSZÁMMÉRÃA fordulatszámmér" a motor percen-kénti fordulatszámát mutatja. A skálapirossal jelzett szektora a motor túlsá-gosan magas fordulatszámát jelenti,ami veszélyes a mechanikus alkatré-szekre: ne közlekedjünk a gépkocsivalebben a fordulatszám-tartományban.FIGYELMEZTETÉS A motor túlzottanmagas fordulatszámánál (a fordulat-számmér" pirossal jelzett szektorában)az elektronikus vezérlés korlátozza azüzemanyag-ellátást, ami a motor telje-sítményének csökkenésében is érzé-kelhet"; ez biztosítja a motorfordulat-szám lecsökkenését a biztonságos ér-tékre.A motor alapjáratánál a fordulatszám-mér" fokozatos vagy hirtelen fordulat-szám-változásokat jelezhet. Ez normá-lis jelenség és nem utal üzemzavarra,mert el"fordulhat például a légkondici-onálás vagy a h!t"ventilátor bekapcso-lásakor. Alapjáraton a fordulatszám kis-mérték! változása egyébként az akku-mulátor töltése miatt is jelentkezhet.

KORMÁNYZÁRZárásAz elektronikus kulcs kihúzása után 5másodperccel, továbbá azután, hogy arendszer ellen"rizte az alábbi feltételekmeglétét, a kormányzár reteszeli a kor-mánykereket:! a motor áll;! a gyújtás kikapcsolása a gépkocsi ál-

ló helyzetében történt;! a gyújtáskapcsolóból ki van húzva

az elektronikus kulcs.KikapcsolásA kormányzár kikapcsolása az elektro-nikus kulcs gyújtáskapcsolóba hely-ezésével történik.FIGYELMEZTETÉS A motor menetközbeni leállításakor a kormányzár nemreteszeli a kormánykereket, amíg mégegyszer, álló gépkocsinál le nem állítjuk amotort. Ebben az esetben (egyes válto-zatoknál) a m!szercsoportban lev" >figyelmeztet" fény kigyullad (vagy egy-es változatoknál egy szimbólum és amegfelel" üzenet megjelenik a kijelz"n).FIGYELMEZTETÉS A kormányzárm!ködési zavarát (egyes változatoknál)a m!szercsoportban lev" > figyelmez-tet" fény kigyulladása (vagy egyes vál-tozatoknál egy szimbólum és a meg-felel" üzenet kijelz"n való megjelené-

21

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 21

Page 24: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS Bizonyos körül-mények között (pl. a kocsiszekrény er"smegd"lésénél), a m!szer által jelzettmennyiség eltérhet a tartályban tényle-gesen lev" üzemanyag mennyiségt"l, ésa változások késleltetéssel jelentkezhet-nek. Ez a jelenség a m!szer normál m!-ködési logikájából fakad.

FIGYELMEZTETÉS Az üzemanyagfeltöltését biztonsági okokból leállítottmotornál kell végezni. Ezt figyelmen kí-vül hagyva az üzemanyagszint-jelz" m!-szer folyamatosan helytelen értéket mu-tathat. Ha ez el"fordul, a normális m!-ködés visszaállításához a következ"üzemanyagtöltést álló motor mellett vé-gezzük. Ha a helyes jelzés nem áll hely-re, forduljunk egy Alfa Romeo márka-szervizhez.

MOTOR HÙTÃFOLYADÉKHÃMÉRSÉKLETMÉRÃMÙSZER 18. ábraA m!szer a motor h!t"folyadék h"-mérsékletét jelzi, és annak kb. 50 °C-os h"mérsékleténél kezd m!ködni.

Normális üzemeltetési körülményekközött a mutatónak a skála középs" ré-sze körül kell lennie. Ha a mutató eléria piros szektort, a motortól igényelt te-ljesítményt csökkenteni kell.

A u figyelmeztet" lámpa kigyulladása(egyes változatoknál a kijelz"n meg-jelen" üzenettel együtt) jelzi, hogy a h!-t"folyadék h"mérséklete túl magas;ilyen esetben állítsuk le a motort, és lé-pjünk kapcsolatba egy Alfa Romeo már-kaszervizzel.

FIGYELMEZTETÉS A mutató elérhe-ti a piros tartományt egy sor kedvez"t-len körülmény fennállása esetén is, pl.lassú haladás, hegymenet, teljes terhe-lés vagy utánfutó vontatása magas kör-nyezeti h"mérséklet mellett.

ÜZEMANYAGSZINT-JELZÃMÙSZER 17. ábraA mutató a tartályban lev" üzemanyagmennyiségét mutatja.0 - üres üzemanyagtartály.1 - tele üzemanyagtartály (lásd a jel-en fejezet “A gépkocsi feltöltése üzem-anyaggal” cím! részében foglaltakat).Az üzemanyagszint-jelz" m!szeren le-v" figyelmeztet" lámpa kigyullad, haa tartályban kb. 10 liter üzemanyag ma-radt. Ha a hatótávolság kb. 50 km-nél(vagy 31 mérföldnél) kisebb, egyes vál-tozatoknál a kijelz"n megjelenik egy er-re figyelmeztet" üzenet.

Ha menet közben a Klámpa villog, forduljunkegy Alfa Romeo márka-

szervizhez.

A0E00177m17. ábra A0E0178m18. ábra

22

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 22

Page 25: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A `figyelmeztet" lámpa menet köz-beni kigyulladása (egyes változatoknála kijelz"n megjelen" üzenettel együtt)jelzi, hogy a motorolaj h"mérséklete túlmagas; ilyen esetben állítsuk le a mo-tort, és lépjünk kapcsolatba egy Alfa Ro-meo márkaszervizzel.

FIGYELMEZTETÉS A mutató elérhe-ti a piros tartományt egy sor kedvez"t-len körülmény fennállása esetén is, pl.lassú haladás, hegymenet, teljes terhe-lés vagy utánfutó vontatása magas kör-nyezeti h"mérséklet mellett.

TURBÓFELTÖLTÉSINYOMÁST JELZÃ MÙSZER(1750 TURBO BENZINA és diesel változatok) 20. ábraA m!szer a turbófeltöltési nyomás ér-tékét mutatja.

MOTOROLAJHÃMÉRSÉKLETMÉRÃMÙSZER(benzinmotoros változatokaz 1750 TURBO BENZINAkivételével) 19. ábraA m!szer a motorolaj h"mérsékletét jel-zi, és annak kb. 70 °C-os h"mérsékle-ténél kezd m!ködni.

Ha a mutató eléri a piros szektort, a mo-tortól igényelt teljesítményt csökkente-ni kell.

A0E0179m19. ábra A0E0180m20. ábra

23

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 23

Page 26: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KEZELÃSZERVEKMEGVILÁGÍTÁSÁNAKAUTOMATIKUSSZABÁLYOZÁSAAnnak érdekében, hogy bármilyen köz-lekedési körülmények között (pl. fény-szóró használata nappal, alagútban stb.),a maximális legyen a láthatóság és akényelem, a sebességmér" egy fényér-zékel"vel van ellátva, amely az elektro-nikus kulcs gyújtáskapcsolóba helyezéseés a START/STOP gomb megnyo-mása után automatikusan beállítja a m!-szercsoport kijelz", az autórádió kijelz"(egyes változatoknál/piacokon), a lég-kondicionáló rendszer kijelz", a rádióna-vigációs rendszer kijelz" (egyes válto-zatoknál/piacokon) és a m!szerek(üzemanyagszint, h!t"folyadék h"mér-séklet, motorolaj h"mérséklet (benzin-motoros változatoknál), turbófeltöltésinyomás (Diesel változatoknál) grafikaikijelzésének fényer"sségét.

KEZELÃSZERVEKMEGVILÁGÍTÁSÁNAK MANUÁLIS SZABÁLYOZÁSAEzzel a funkcióval lehet"ség van a m!-szercsoportban lev" m!szerek/kijelz", azautórádió kijelz" (egyes változatok-nál/piacokon), a légkondicionáló rend-szer kijelz", a rádiónavigációs rendszerkijelz" (egyes változatoknál/piacokon)és a m!szerek (üzemanyagszint, h!t"f-olyadék h"mérséklet, motorolaj h"mér-séklet (benzinmotoros változatoknál),vagy turbófeltöltési nyomás (Diesel vál-tozatoknál) és a motor h!t"folyadék-h"-mérséklet kijelz" fényer"sségének 8 kül-önböz" szintre való beállítására.

A fényer"sség növeléséhez nyomjukmeg röviden a bal oldali kormánykap-csolón lev" + gombot, a csökkentéshezpedig nyomjuk meg a – gombot: a kij-elz"n egy felirat és a kiválasztott fény-er"sséget jelz" szám jelenik meg. A kij-elzés néhány másodpercig látható ma-rad, majd elt!nik.

NAPI KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓ NULLÁZÁSA21. ábraA napi kilométer-számláló nullázásáhoztartsuk lenyomva az A gombot néhánymásodpercig.

A0E0072m21. ábra

24

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 24

Page 27: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A napi km (vagy mérföld) értékének kij-elzése közben, a nullázásához tartsukmegnyomva hosszabban a gombot A-23. ábra.

A GÉPKOCSI ÁLLAPOTÁRAVONATKOZÓINFORMÁCIÓK (az eseménybekövetkeztekor)! Tervszer! karbantartás esedékesség

(a õ szimbólum D-22. ábra meg-jelenítése).

! Kezel"szervek megvilágítási fénye-rejének szabályozása.

! Jegesedés veszélye az úton (a !Eszimbólum -22. ábra megjelení-tése).

! Sebességhatár-túllépés jelzése.

! Motorolajszint kijelzése

MULTIFUNKCIÓSKIJELZÃ(egyes változatoknál/piacokon)

A multifunkciós kijelz" a vezetés köz-ben szükséges és hasznos információ-kat közli a vezet"vel, így a következ"-ket:

INFORMÁCIÓK ASTANDARD KÉPERNYÃN! Óra A-22. ábra;

! Küls" h"mérséklet B;

! Összes kilométer vagy napi kilomé-ter (vagy mérföld) C (az összes kmmegjelenítésekor a kijelz" a TOTfeliratot is mutatja).

Az elektronikus kulcs gyújtáskapcsoló-ba helyezésekor a kijelz" az összes km(vagy mérföld) értékét, a gomb A-23. ábra megnyomására a napi km(vagy mérföld) értékét mutatja.

A0E0060m22. ábra

A0E0072m23. ábra

25

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 25

Page 28: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Sebességhatár (SPEED BEEP)Ezzel a funkcióval lehet"ség van a gép-kocsi sebességhatárának (km/h) (vagymérföld/ó) beállítására, aminek túllé-pésekor hang- és fényjelzés, valamint akijelz"n megjelen" üzenet figyelmeztetia vezet"t (lásd a “Figyelmeztet" lám-pák és üzenetek” cím! fejezetben). Afigyelmeztetési ciklus lejárta után a rend-szer visszatér a standard képerny"höz.Az üzenet csak akkor t!nik el a kijel-z"r"l, ha a gépkocsi sebessége a beál-lított határértéknél legalább 5 km/h (5mérföld/ó) alacsonyabb értékre csök-ken, vagy ha röviden megnyomjuk aMENU gombot. Ezt az eljárást mindenalkalommal meg kell ismételni, amikora gépkocsi sebessége a beállított ha-tárértéknél legalább 5 km/h-val (5 mér-föld/ó) alacsonyabb értékre csökken,majd ezután ismét meghaladja azt.

A0E0074m24. ábra

“SETUP MENÜ”Megtalálható továbbá a “Setup menü”,amely a MENU és a +/– gombok(lásd 24. ábra) megnyomásával a kö-vetkez" oldalakon olvasható beállítás-ok és/vagy módosítások végrehajtásátteszi lehet"vé. A Setup menü megjel-enítéséhez nyomjuk meg röviden aMENU gombot.

Álló gépkocsinál az alábbibeállítások lehetségesek:! Sebességhatár be-/kikapcsolása és

a sebességhatár értékének beállítá-sa.

! Óra beállítása

! Hibajelzések és figyelmeztet" jel-zések hangerejének beállítása.

! Távolság mértékegységének beállí-tása.

Mozgásban lev# gépkocsinálaz alábbi beállításoklehetségesek:! Sebességhatár be-/kikapcsolása és

a sebességhatár értékének beállítá-sa.

VEZÉRLÃGOMBOK (a bal oldalikormánykapcsolón) 24. ábra

MENÜGomb rövid megnyomása: a kí-vánt opció meger"sítése és/vagy ugrása következ" képerny"re;

Gomb hosszú megnyomása: a kí-vánt opció meger"sítése és visszatérésa standard képerny"re;

+/– a “Setup menü” görgetése felfe-lé/lefelé vagy a kijelzett érték növelé-se/csökkentése.

A standard képerny" megjelenítésekora +/– gombok a m!szercsoport vilá-gítás fényerejének növelésére/ csök-kentésére szolgálnak.

26

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 26

Page 29: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A sebességhatár beállításához az aláb-biak szerint járjunk el:! nyomjuk meg a MENU gombot,

amíg a SEED BEEP menüpontmegjelenik: a kijelz"n megjelenika SPEED BEEP felirat és a beállí-tott állapot (ON = sebességhatárbekapcsolva/OFF= sebességhatárkikapcsolva);

! nyomjuk meg ismét a MENU gom-bot: az ON (vagy az OFF) feliratvillog;

! nyomjuk meg a +/– gombokat azON vagy az OFF kiválasztásához;

! az ON választása esetén az utoljá-ra beállított sebességhatár értéke vil-logni kezd a kijelz"n.

! az érték beállításához nyomjuk mega +/– gombokat.

Figyelmeztet# hangjelzés(BUZZ) hangerejénekbeállításaEzzel a funkcióval lehetséges a hibajel-zések és a figyelmeztet" jelzések meg-jelenését kísér" hangjelzés (buzzer)hangerejének beállítása (4 különböz"szintre). A hangjelzés teljesen el is né-mítható.

A hangjelzés beállítását az alábbiak sze-rint végezzük:! nyomjuk meg a MENU gombot,

amíg a BUZZ menüpont megjel-enik: a kijelz" a BUZZ feliratot ésa hangjelzés er"sségének számér-tékét mutatja;

! nyomjuk meg ismét a MENU gom-bot: a számjegy kijelzés villognikezd;

! a hangjelzés hangerejének beállítá-sához nyomjuk meg a +/– gomb-okat.

A hangjelzés elnémításához a hanger"ta +/– gombokkal állítsuk be “0“ ér-tékre .

FIGYELMEZTETÉS A beállítható se-bességérték 30 és 250 km/h (vagy 20és 150 mérföld/ó) közötti lehet az el-"z"leg beállított mértékegységnek meg-felel"en (lásd a “Távolság mértékegysé-gének beállítása” leírást kés"bb). A +/–gomb minden egyes megnyomása 5 egy-séggel növeli/csökkenti az értéket. A+/– gomb megnyomva tartásával az ér-ték automatikusan, gyorsan n"/csökken.Amikor a kívánt érték közelébe érünk, agomb egyenkénti megnyomásaival fej-ezzük be a beállítást.

Óra beállítása (TIME REG)Ez a funkció lehet"vé teszi az óra be-állítását.Az óra beállításához az alábbiak szerintjárjunk el:! nyomjuk meg a MENU gombot,

amíg a TIME REG menüpont meg-jelenik:

! nyomjuk meg ismét a MENU gom-bot: a TIME felirat megjelenik, ésaz id"kijelzés villogni kezd;

! az óra beállításához nyomjuk mega +/– gombokat.

Az óra kijelzése csak 24 órás lehet(24h).

27

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 27

Page 30: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MOTOROLAJSZINTKIJELZÉSEAz elektronikus kulcs gyújtáskapcsoló-ba helyezésekor a kijelz" néhány má-sodpercig a motorban lev" olaj szintjétmutatja. Ennél a kijelzési fázisnál a kö-vetkez" képerny"re a MENU gombmegnyomásával ugorhatunk.

A nem megfelel" olajszintre a kijelz"nmegjelen" üzenet figyelmeztet.

FIGYELMEZTETÉS Az olajszint pon-tos megállapításához mindenesetre amér"pálcát használjuk (lásd a “Folya-dékszintek ellen"rzése” cím! részt a“Karbantartás és gondozás” cím! feje-zetben).

FIGYELMEZTETÉS A motorolajszintellen"rzését leállított motor esetén, víz-szintes helyzet! gépkocsinál végezzük.

Tervszer$ karbantartásesedékessége

FIGYELMEZTETÉS A Karbantartásiterv a gépkocsi karbantartását 35 000km-enként (vagy 18 000 mérfölden-ként) írja el"; ez az elektronikus kulcsgyújtáskapcsolóba helyezésekor, az ese-dékes karbantartásig hátralev" 2 000kilométert"l (vagy 1 240 mérföldt"l)automatikusan megjelenik a kijelz"n. Akijelzés kilométerben vagy mérföldbentörténik, a mértékegység el"zetes be-állításának megfelel"en. Ha az esedé-kes karbantartás (“garanciális szerviz”)ideje közeledik, az elektronikus kulcsgyújtáskapcsolóba helyezésekor a kij-elz"n a megfelel" figyelmeztet" üzenetés a hátralév" kilométerek/mérföldekszáma jelenik meg. A Karbantartási terv-ben és az Éves átvizsgálási tervben el-"írt m!veleteket egy Alfa Romeo már-kaszervizben végeztessük el, ahol ezu-tán elvégzik a kijelz" nullázását is (re-set).

Távolság mértékegységénekbeállítása (UNIT)Ezzel a funkcióval a távolság mérték-egységét (km vagy mérföld) lehet be-állítani.

A kívánt távolság-mértékegység beállí-tásához az alábbiak szerint járjunk el:! nyomjuk meg a MENU gombot,

amíg a UNIT menüpont megjel-enik: a kijelz" az UNIT és a “km“vagy a “mi“ feliratot mutatja;

! nyomjuk meg ismét a MENU gom-bot: a “km“ (vagy a “mi“) feliratvillog;

! nyomjuk meg a +/– gombokat akívánt távolság-mértékegység kivá-lasztásához.

28

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 28

Page 31: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS Az olajszint pon-tos méréséhez az elektronikus kulcsgyújtáskapcsolóba helyezése után vá-rjunk kb. 2 másodpercig, és csak azu-tán indítsuk a motort.

FIGYELMEZTETÉS A motorolajszinthosszabb leállítás után növekedhet.

A GÉPKOCSI INDÍTÁSAKORMEGJELENÃ ÜZENETEKA motorolajszint kijelzése után a kijel-z" néhány másodpercig a motor indítá-sához követend" utasítást mutatja(PRESS PEDAL AND START: nyo-mjuk le a fék vagy a tengelykapcsoló pe-dált, majd a motor indításához nyomjukmeg a START/ STOP gombot).

A bekapcsolt NIGHT PAN funkciót azalábbiak szerint lehet kikapcsolni:! a + gomb hosszabb ideig tartó meg-

nyomásával (kikapcsolt küls" vilá-gításnál is);

! az elektronikus kulcs gyújtáskap-csolóból való kihúzásával.

A funkció kikapcsolását a kijelz"“NIGHT PAN OFF“ felirata mutatja.

A “NIGHT PAN ON“ vagy a“NIGHT PAN OFF“ üzenetek né-hány másodpercig láthatók a kijelz"n,azután elt!nnek. A kijelzés id" el"ttmegszakításához nyomjuk meg rövidena MENU gombot.

FORDULATSZÁMMÉRÃ/MÙSZEREK VILÁGÍTÁSA(NIGHT PAN)Ezzel a funkcióval lehet"ség van a for-dulatszámmér" és a m!szerek világí-tásának be- vagy kikapcsolására (ON/OFF).

Ezt a funkciót (csak a gyújtáskapcsoló-ba helyezett elektronikus kulcs esetén,a küls" világítás bekapcsolt állapotábanés a sebességmér"be épített fényér-zékel" gyenge küls" fényviszonyokhozalkalmazott beállításával) a – gombhosszabb ideig tartó megnyomásával le-het aktiválni. A funkció bekapcsolt álla-potát a kijelz" “NIGHT PAN ON“ fel-irata mutatja.

29

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 29

Page 32: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A C dátum a képerny" közepén maradegy másik funkció aktiválásáig vagy agépkocsi állapotára vonatkozó egyéb in-formáció kijelzéséig (pl. “Fényer"sségszabályozása”).

Kihúzott kulcs esetén (valamelyik elül-s" ajtó kinyitásakor) a kijelz" bekap-csol, és néhány másodpercig a pontosid"t, a megtett kilométert (vagy mér-földet) és a küls" h"mérséklet értékétmutatja.

A GÉPKOCSI ÁLLAPOTÁRAVONATKOZÓINFORMÁCIÓK (az eseménybekövetkeztekor)! Tervszer! karbantartás esedékessé-

ge

! Fedélzeti számítógép (Trip compu-ter) információk;

! Kezel"szervek megvilágítási fénye-rejének szabályozása.

! Motorolajszint megjelenítése

FIGYELMEZTETÉS Valamelyik elül-s" ajtó kinyitásakor a kijelz" bekapcsol,és néhány másodpercig a pontos id"t,a megtett kilométert és a küls" h"mér-séklet értékét mutatja.

KONFIGURÁLHATÓMULTIFUNKCIÓSKIJELZÃ(egyes változatoknál/piacokon)

A “Konfigurálható multifunkciós kijelz"”a vezetés közben szükséges és hasznosinformációkat közli a vezet"vel, így akövetkez"ket:

INFORMÁCIÓK ASTANDARD KÉPERNYÃN! Óra A-24/a ábra;! Küls" h"mérséklet B;! Dátum C;! Megtett napi kilométer (vagy mér-

föld) D;! Összes kilométer (vagy mérföld) E;! A gépkocsi állapotára vonatkozó in-

formációk F (pl. nyitott ajtók, jege-sedés veszélye az úton stb.).

A0E0015m24/a. ábra

30

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 30

Page 33: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A0E0074m25. ábra

“SETUP MENÜ”A “Setup menü” segítségével, a ME-NU és a +/– gombok (lásd 25. áb-ra) megnyomásával szintén lehetségesa következ" oldalakon olvasható beál-lítások és/vagy módosítások végrehaj-tása. A Setup menü megjelenítéséheznyomjuk meg röviden a MENU gom-bot.

A menü a választható funkciók sorozatát“ciklusba rendezve” tartalmazza 26. ábra

Egy opció kiválasztása almenütnem tartalmazó f"menüb"l:! a MENU gomb rövid idej! meg-

nyomásával kiválasztható a módo-sítani kívánt f"menü pont;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombot(egyenkénti nyomással) az új beál-lítás kiválasztásához;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával tárolhatjuk a beállítást,és egyidej!leg visszatérhetünk az el-"z"leg választott f"menü ponthoz.

VEZÉRLÃGOMBOK

MENÜGomb rövid megnyomása: a kí-vánt opció meger"sítése és/vagy ugrása következ" képerny"re;

Gomb hosszú megnyomása: a kí-vánt opció meger"sítése és visszatérésaz el"z" képerny"re;

+/– a “Setup menü” görgetése felfe-lé/lefelé vagy a kijelzett érték növelé-se/csökkentése.

A standard képerny" megjelenítésekora +/– gombok a m!szercsoport vilá-gítás fényerejének növelésé-re/csökkentésére szolgálnak.

31

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 31

Page 34: Alfa Romeo 159 kézikönyv

“Data” [dátum] és “Orologio” [óra] beállítás kiválasztása:! a MENU gomb rövid idej! meg-

nyomásával kiválasztható a módo-sítani kívánt érték (pl.: óra / percvagy év / hónap / nap);

! nyomjuk meg a + vagy a – gombot(egyenkénti nyomással) az új beál-lítás kiválasztásához;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával tárolhatjuk a beállítást,és egyidej!leg beléphetünk a beál-lítási menü következ" pontjára, haez az utolsó, akkor visszatérhetünkaz el"z"leg kiválasztott f"menübe.

MOTOROLAJSZINT MEGJELENÍTÉSEAz elektronikus kulcs gyújtáskapcsolóbahelyezésekor a kijelz" néhány másod-percig a motorban lev" olaj szintjét mu-tatja. Ennél a kijelzési fázisnál a követ-kez" képerny"re a MENU gomb meg-nyomásával ugorhatunk.

A nem megfelel" olajszintre a kijelz"nmegjelen" üzenet figyelmeztet.

FIGYELMEZTETÉS Az olajszint pon-tos megállapításához mindenesetre amér"pálcát használjuk (lásd a “Folya-dékszintek ellen"rzése” cím! részt a“Karbantartás és gondozás” cím! feje-zetben).

FIGYELMEZTETÉS A motorolajszintellen"rzését leállított motor esetén, víz-szintes helyzet! gépkocsinál végezzük.

FIGYELMEZTETÉS Az olajszint pon-tos méréséhez az elektronikus kulcsgyújtáskapcsolóba helyezése után vá-rjunk kb. 2 másodpercig, és csak azu-tán indítsuk a motort.

FIGYELMEZTETÉS A motorolajszinthosszabb leállítás után növekedhet.

Egy pont kiválasztása almenüttartalmazó f"menüb"l:! a MENU gomb rövid idej! meg-

nyomásával megjeleníthetjük az al-menü els" pontját;

! a + vagy a – gomb (egyenkénti)megnyomásával lehetséges az al-menü összes pontjának végiggör-getése;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával kiválaszthatjuk a meg-jelenített almenü pontot, és belép-hetünk a megfelel" beállítási me-nübe;

! a + vagy a – gomb (egyenkénti)megnyomásával válasszuk ki az al-menü pont új beállítását;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával tárolhatjuk a beállítást,és egyidej!leg visszatérhetünk az el-"z"leg választott almenü ponthoz.

32

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 32

Page 35: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A standard képerny"r"l a menühöz hozzáférés érdekében nyomjuk meg röviden a MENU gombot. A menüben való mozgáshoznyomjuk meg a + vagy a – gombot. Biztonsági okokból a gépkocsi mozgása közben csak a sz!kített menühöz való hozzáférés le-hetséges (a “Lim. velocita” funkció beállítása). Álló járm! esetében a teljes menü hozzáférhet". Beépített rádiónavigációs rendszeresetén csak a következ" funkciók szabályozása/beállítása lehetséges: “Limite Velocita” [Sebességhatár], “Regolazione sensibilitasensore crepuscolare” [Fényérzékel" érzékenysége] (egyes változatoknál/piacokon) és “Riattivazione buzzer per segnalazioneS.B.R.” [Biztonsági öv bekapcsolására emlékeztet" hangjelzés visszaállítása] (egyes változatoknál). Az egyéb funkciók megjelení-tése a rádiónavigációs berendezés kijelz"jén történik, amelyen elvégezhet"k a funkciók szabályozásai/beállításai.

26. ábra

VOL. BEEP

SERVICE

USCITA MENUAUTOMAT.ANABB.

RESET TRIP B

OROLOGIO

MODO 12/24

DATA

RIPET. RADIO

BAULE IND.

SBLOC P. GUIDABLOC. PORTE UNITÁ MISURA

VOL. TASTI

LINGUA

LIM. VELOCITÁ

A0E0218g

33

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 33

Page 36: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az Alkony-érzékel# (Autom. lámpavez.)(egyes változatoknál/piacokon)

Ezzel a funkcióval a fényszórók auto-matikus bekapcsolását vezérl" szürkü-let-érzékel" érzékenységét (3 fokozat-ban) lehet beállítani.

A beállítást az alábbiak szerint végez-zük:

! nyomjuk meg röviden a MENU gom-bot: a kijelz"n az el"z"leg beállítottszint számértéke villogni kezd;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota beállításhoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

Trip B nullázási mód (Reset Trip B)Ezzel a funkcióval a Trip B (automatikusvagy manuális) nullázási módját lehetkiválasztani.

További információkat a “Trip computer”cím! rész tartalmaz.

Sebességhatár (Lim. Velocit%)Ezzel a funkcióval lehet"ség van a gép-kocsi sebességhatárának (km/h) (vagymérföld/ó) beállítására, aminek túllé-pésekor hang- és fényjelzés, valamint akijelz"n megjelen" üzenet figyelmeztetia vezet"t (lásd a “Figyelmeztet" lám-pák és üzenetek” cím! fejezetben).

A sebességhatár beállításához az aláb-biak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: A kijelz"n megjelenik azOFF felirat;

! nyomjuk meg a + gombot: A kijel-z"n megjelenik az ON felirat;

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot, azután a +/– gombokmegnyomásával állítsuk be a kívántsebességet (a beállítás közben azérték kijelzése villog).

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot a menü képerny"re valóvisszatéréshez, vagy nyomjuk meghosszabban a standard képerny"revaló visszatéréshez.

FIGYELMEZTETÉS A beállítható se-bességérték 30 és 250 km/h (vagy 20és 150 mérföld/ó) közötti lehet (a“Mértékegységek” beállításának leí-rását lásd kés"bb). A +/– gomb min-den egyes megnyomása 5 egységgelnöveli/csökkenti az értéket. A +/–gomb megnyomva tartásával az értékautomatikusan, gyorsan n"/csökken.Amikor a kívánt érték közelébe érünk,a gomb egyenkénti megnyomásaivalfejezzük be a beállítást.

A beállítás törlése:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: A kijelz"n megjelenik azON felirat;

! nyomjuk meg a – gombot: A kijel-z"n megjelenik az OFF felirat;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

34

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 34

Page 37: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS A +/– gombminden egyes megnyomása 1 egység-gel növeli/csökkenti az értéket. A +/–gomb megnyomva tartásával az értékautomatikusan, gyorsan n"/csökken.Amikor a kívánt érték közelébe érünk,a gomb egyenkénti megnyomásaivalfejezzük be a beállítást.

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

Óra beállítása (Orologio)Ez a funkció teszi lehet"vé az óra be-állítását.

Az óra beállításához az alábbiak szerintjárjunk el:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n megjelenik az“ore” [órák] felirat;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota beállításhoz;

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n megjelenik a“minuti” [percek] felirat;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota beállításhoz;

Id# kijelzési mód (Modo 12/24)Ezt a funkció a 12 vagy 24 órás id"kij-elzési mód beállítását teszi lehet"vé.

A beállítást az alábbiak szerint végez-zük:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n megjelenik a 12hvagy a 24h (az el"z" beállítástólfügg"en);

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota kiválasztáshoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

35

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 35

Page 38: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Dátum beállítása (Data)Ezzel a funkcióval lehet a dátumot (év- hónap - nap) beállítani.

A beállítást az alábbiak szerint végez-zük:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n villogni kezd az“anno” [év] felirat;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota beállításhoz;

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n villogni kezd a“mese” [hónap] felirat;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota beállításhoz;

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n villogni kezd a“giorno” [nap] felirat;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota beállításhoz;

FIGYELMEZTETÉS A +/– gombminden egyes megnyomása 1 egység-gel növeli/csökkenti az értéket. A +/–gomb megnyomva tartásával az értékautomatikusan, gyorsan n"/csökken.Amikor a kívánt érték közelébe érünk,a gomb egyenkénti megnyomásaivalfejezzük be a beállítást.

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

Audió információkmegismétlése (Ripet. Radio)(egyes változatoknál/piacokon)

Ez a funkció lehet"vé teszi az autórá-dióra vonatkozó információk megjel-enítését a kijelz"n.

! Rádió: a választott rádióállomás frek-venciája vagy RDS üzenete, auto-matikus hangolás bekapcsolásavagy AutoSTore funkció;

! audió CD, MP3 CD: a kiválasztottm!sorszám sorszáma;

! CD-váltó: a CD és a m!sorrész sor-száma;

Az információk megjelenítésének be-vagy kikapcsolásához (ON/OFF) azalábbiak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n megjelenik azON vagy az OFF felirat (az el"z"beállítástól függ"en);

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota kiválasztáshoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

A kiválasztott hangforrásnak megfel-el"en, az id" kijelzése alatt megjelenikaz aktuális hangforrás szimbóluma.

36

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 36

Page 39: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Vezet# oldali ajtó nyitása(Sbloc. P. Guida)Ez a funkció teszi lehet"vé azt, hogycsak a vezet"ajtó nyíljon ki az elektro-nikus kulcs Ë gombjának megnyomá-sakor.

A funkció bekapcsolt (ON) állapotábanemellett lehet"ség van a többi ajtózárkireteszelésére is a középs" konzolonlev" ajtókireteszel" gomb megnyomá-sával.

A funkció be-/kikapcsolásához (ON/OFF) az alábbiak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n megjelenik azON vagy az OFF felirat (az el"z"beállítástól függ"en);

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota kiválasztáshoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

Automatikus központi ajtózárásmenet közben (Bloc. Porte)A funkció bekapcsolt (ON) állapotábanaz ajtózárak automatikusan retesz-el"dnek, ha a gépkocsi sebessége meg-haladja a 20 km/h értéket.

A funkció be-/kikapcsolásához (ON/OFF) az alábbiak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n megjelenik azON vagy az OFF felirat (az el"z"beállítástól függ"en);

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota kiválasztáshoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

A funkció bekapcsolt állapotát a qnyomógomb körüli led kigyulladása jel-zi.

Csomagtértet# függetlennyitása (Baule Ind.)Ezzel a funkcióval lehetséges a cso-magtértet" nyitásának függetlenítése azajtóktól. A funkció bekapcsolt állapotá-ban a csomagtértet" nyitásához nyo-mjuk meg az elektronikus kulcs `gombját, vagy használjuk a bal hátsóülés alatt található kioldó kart (ld. a“Csomagtér” cím! részt ebben fejezet-ben).A független csomagtér nyitás funkció be-kapcsolásához (ON) vagy kikapcsolá-sához (OFF) az alábbiak szerint járjunkel:! nyomjuk meg röviden a MENU

gombot: a kijelz"n megjelenik azON vagy az OFF felirat (az el"z"beállítástól függ"en);

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota kiválasztáshoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

37

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 37

Page 40: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Fogyasztás

Ha a távolság beállított mértékegysé-ge km, (lásd az el"z" bekezdést) azüzemanyag-fogyasztás kijelzését km/liter vagy liter/100 km mértékegység-re állíthatjuk be.

Ha a távolság beállított mértékegysé-ge “mi” (mérföld) (lásd az el"z" be-kezdést), az üzemanyag-fogyasztásmértékegysége “mpg” (mérföld per gal-lon) lesz.

Ebben az esetben a “Setup Menü” “UnitaMisura consumo” (fogyasztás mérték-egysége) opciója választható, de az “mpg”mértékegység rögzül.

A kívánt mértékegység beállításához azalábbiak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n megjelenik a“km/l” vagy a “l/100 km” (az el-"z" funkció beállítástól függ"en);

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota kiválasztáshoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

H!mérséklet

Ezzel a funkcióval a h"mérséklet mér-tékegységét (°C vagy °F) tudjuk beál-lítani.

A kívánt mértékegység beállításához azalábbiak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n megjelenik a °Cvagy a °F (az el"z" funkció beállí-tástól függ"en);

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota kiválasztáshoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re

Mértékegységek (Unita Misura)Ezzel a funkcióval állíthatjuk be a tá-volság (kilométer vagy mérföld), azüzemanyag-fogyasztás (liter/100 kmvagy km/liter vagy mérföld/gallon) ésa h"mérséklet (°C vagy °F) mérték-egységét.

Távolság

A kívánt mértékegység beállításához azalábbiak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n megjelenik a“km” vagy a “mi” (az el"z" beál-lítástól függ"en);

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota kiválasztáshoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re

38

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 38

Page 41: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Nyelv kiválasztása (Lingua)El"zetes beállítás után az üzenetek akövetkez" nyelveken jelenhetnek mega kijelz"n: olasz, angol, német, portu-gál, spanyol, francia, holland és brazil.

A kívánt nyelv beállításához az alábbi-ak szerint járjunk el:

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomására a kijelz"n megjelenik azel"z"leg beállított “nyelv”;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota kiválasztáshoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

Nyomógombok hangerejénekbeállítása (Vol. Tasti)Ezzel a funkcióval lehetséges a gépko-csi egyes kezel"gombjainak megnyo-mását kísér" hangjelzés hangerejénekbeállítása 8 különböz" szintre.

A kívánt hanger" beállításához az aláb-biak szerint járjunk el:

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomására a kijelz"n megjelenik azel"z"leg beállított “hanger"”;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota beállításhoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

Hibajelzések/figyelmeztet# jel-zések hangerejének beállítása(Vol. Beep)Ezzel a funkcióval lehetséges a hibajel-zések és a figyelmeztet" jelzések meg-jelenését kísér" hangjelzés (buzzer)hangerejének beállítása 8 különböz"szintre.

A kívánt hanger" beállításához az aláb-biak szerint járjunk el:

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomására a kijelz"n megjelenik azel"z"leg beállított “hanger"”;

! nyomjuk meg a + vagy a – gombota beállításhoz;

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

39

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 39

Page 42: Alfa Romeo 159 kézikönyv

állításának megfelel"en. Ha az esedé-kes karbantartás (“garanciális szerviz”)ideje közeledik, az elektronikus kulcsgyújtáskapcsolóba helyezésekor a kij-elz"n a megfelel" figyelmeztet" üzenetés a hátralév" kilométerek/mérföldekszáma jelenik meg. A Karbantartási terv-ben és az Éves átvizsgálási tervben el-"írt m!veleteket egy Alfa Romeo már-kaszervizben végeztessük el, ahol ezu-tán végrehajtják a kijelz" nullázását is(reset).

S.B.R biztonsági öv hangjelzés visszakapcsolása (Seat Belt Reminder) (Beep Cint.) (egyes változatoknál/piacokon)

Ez a funkció csak akkor jelenik meg akijelz"n, ha elvégeztettük a rendszer ki-kapcsolását egy Alfa Romeo márka-szervizben.

Kilépés a menüb#l (Uscita Menu)Az opció választásakor visszajutunk astandard képerny"re.

FORDULATSZÁMMÉRÃ/MÙSZEREK VILÁGÍTÁSA(NIGHT PANEL)Ezzel a funkcióval lehet"ség van a for-dulatszámmér" és a m!szerek világítá-sának be- vagy kikapcsolására (ON/OFF). Ezt a funkciót (csak a gyújtás-kapcsolóba helyezett elektronikus kulcsesetén, a küls" világítás bekapcsolt álla-potában és a sebességmér"be építettfényérzékel" gyenge küls" fényviszony-okhoz alkalmazott beállításával) a –gomb hosszabb ideig tartó megnyomá-sával lehet aktiválni. A funkció bekap-csolását a kijelz" megfelel" figyelmezte-t" üzenete jelzi. A bekapcsolt NIGHTPANEL funkciót az alábbiak szerint le-het kikapcsolni:! a + gomb hosszabb ideig tartó meg-

nyomásával (kikapcsolt küls" vilá-gításnál is);

! az elektronikus kulcs gyújtáskap-csolóból való kihúzásával.

A funkció kikapcsolását a kijelz" megfel-el" figyelmeztet" üzenete jelzi.

Az üzenetek néhány másodpercig lát-hatóak maradnak a kijelz"n, majd el-t!nnek. A kijelzés id" el"tt megszak-ításához nyomjuk meg röviden a ME-NU gombot.

Tervszer$ karbantartás (Service)Ezzel a funkcióval lehet"ség van a gép-kocsi el"írt karbantartásával kapcsola-tos információk kijelzésére.

Az információk megjelenítéséhez azalábbiak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg röviden a MENUgombot: a kijelz"n az el"z" beállí-tásnak megfelel"en megjelenik akarbantartásig még hátralév" kilo-méterek vagy mérföldek száma (lda “Mértékegységek” cím! részt);

! a MENU gomb rövid idej! meg-nyomásával visszatérhetünk a me-nü képerny"re, vagy a gombhosszabb ideig tartó megnyomásá-val tudunk visszatérni a standard ké-perny"re.

FIGYELMEZTETÉS A Karbantartásiterv a gépkocsi karbantartását 35 000km-enként (vagy 18 000 mérfölden-ként) írja el"; ez az elektronikus kulcsgyújtáskapcsolóba helyezésekor, az ese-dékes karbantartásig hátralev" 2 000kilométert"l (vagy 1 240 mérföldt"l)automatikusan megjelenik a kijelz"n. Akijelzés kilométerben vagy mérföldbentörténik, a mértékegység el"zetes be-

40

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 40

Page 43: Alfa Romeo 159 kézikönyv

TRIP B nullázásaÚtszakasz befejezése

Új útszakasz megkezdése Útszakasz befejezéseÚj útszakasz megkezdése TRIP B nullázása

Útszakasz befejezéseÚj útszakasz megkezdése

TRIP A nullázásaUtazás befejezése

Új utazás megkezdése

TRIP A nullázásaTeljes utazás befejezéseÚj utazás megkezdése

Útszakasz befejezéseÚj útszakasz megkezdése

Reset TRIP B

Reset TRIP BTRIP B

TRIP B

TRIP B

TRIP A

˙

˙˙

˙ ˙

˙

˙ ˙

27. ábra

TRIP COMPUTER

Általános ismertetésA “Trip computer” funkció a gyújtáskapcsolóba helyezett elektronikus kulcs esetén a gépkocsi m!ködési körülményeire vo-natkozó információkat jeleníti meg a kijelz"n. Ez a funkció magában foglalja a járm! által megtett teljes útra (“Trip A”), va-lamint az út kiválasztott részére (“Trip B”) vonatkozó információkat; ez utóbbit (a 27. ábra szemléltetése szerint) a te-ljes út tartalmazza.

Mindkét funkció nullázható (reset - új utazás vagy útszakasz megkezdése).

41

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 41

Page 44: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A kijelzett értékek

Consumo medio (Átlagos üzemanyag-fogyasztás)

Ez az új utazás megkezdését"l számí-tott átlagos üzemanyag-fogyasztás ér-tékét jelenti.

Consumo istantaneo [Pillanatnyi üzem-anyag-fogyasztás]

Ez a folyamatosan frissített aktuálisüzemanyag-fogyasztás értékének vál-tozását jelenti. Ha a gépkocsi járó mo-torral várakozik, a kijelz"n a “- - - -”felirat jelenik meg.

Velocita media [Átlagsebesség]

Ez az érték az új utazás megkezdésé-t"l eltelt teljes id" alatti átlagos járm!-sebesség értékét jelenti.

Tempo viaggio [Utazási id!]

Ez az érték az új utazás megkezdésé-t"l eltelt id"t (az út id"tartamát) jelen-ti.

Autonomia [Hatótávolság]

Ez az érték azt a távolságot mutatja,amelyet a gépkocsi a tartályban lév"üzemanyag-készlettel még megtehet,

feltéve, hogy a vezetési körülményekváltozatlanok maradnak.

A kijelz" a “- - - -” feliratot mutatja a kö-vetkez" esetekben:

! a távolság kisebb mint 50 km (vagy30 mérföld);

! ha a gépkocsi járó motor mellett,hosszabb ideig várakozik.

FIGYELMEZTETÉS A hatótávolság ér-téke különböz" tényez"k hatására vál-tozhat: vezetési stílus (lásd az “Indításés vezetés” fejezet “Vezetési stílus” cí-m! részét), az út típusa (autópálya, vá-rosi út, hegyvidéki stb.), a gépkocsihasználati körülményei (terhelés, gu-miabroncsok nyomása stb.). Az utazástervezése folyamán tehát vegyük figy-elembe az el"bb leírtakat.

Distanza percorsa [Megtett távolság]

Ez az érték az új utazás megkezdésé-t"l kezdve megtett utat jelenti.

Az akkumulátor minden visszakapcso-lása és új utazás kezdése esetén (re-set), a kijelzett érték “0.0”.

A “Trip A” funkció a következ" adatokatjeleníti meg:

! Consumo medio [Átlagos üzem-anyag-fogyasztás]

! Consumo istantaneo [Pillanatnyiüzemanyag-fogyasztás]

! Velocita media [Átlagsebesség]

! Tempo viaggio [Utazási id"]

! Autonomia (Hatótávolság)

! Distanza percorsa [Megtett távol-ság]

A “Trip B” (útszakasz) funkció a kö-vetkez" adatokat jeleníti meg:

! Distanza percorsa B [Megtett B tá-volság]

! Consumo medio B (Átlagos B üzem-anyag-fogyasztás)

! Velocit media B [Átlagsebesség B]

! Tempo viaggio B [Utazási id" B].

42

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 42

Page 45: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A TRIP gomb használható az új utazásmegkezdésekor a “Trip A” vagy a “TripB” kijelzés nullázására is:

! Rövid megnyomás: a különfé-le értékek megjelenítése;

! hosszú megnyomás: nullázás(reset) és így egy új utazás meg-kezdése.

A Trip computer egyik opciójáról a kö-vetkez"re lépéshez röviden nyomjuk mega - és a . gombokat.

Új utazás

Azután kezd"dik, miután nullázás tör-tént:

! a “manuálisan” a felhasználó által,a TRIP gomb hosszabb id"tartamúmegnyomásával;

! “automatikusan”, amikor a “meg-tett távolság” eléri a 9999,9 km(vagy mérföld) értéket, vagy ami-kor az “utazási id"” eléri a 99,59(99 óra 59 perc) értéket, vagy ami-kor az akkumulátort lekötés után is-mét visszakötjük a gépkocsi elekt-romos hálózatára.

TRIP GOMB A jobb oldali kormánykapcsolón elhe-lyezett TRIP gomb 28. ábra a gyúj-táskapcsolóba helyezett elektronikuskulcs esetén lehet"vé teszi a “Trip A”vagy a “Trip B” funkciók elérését. Mind-két funkcióban a kijelzett értékek kivá-lasztását azok görgetésével, a kor-mánykapcsoló végén lev" gombokkalvégezhetjük.

A0E0076m28. ábra

FIGYELMEZTETÉS A “Trip A” kijel-zéshez tartozó adatok törlése egyidej-!leg törli a “Trip B” funkcióval kapcso-latos információkat is, míg a “Trip B” kij-elzéshez tartozó adatok törlése csak azezzel a funkcióval kapcsolatos infor-mációkat törli.

Minden Trip computer képerny" a pilla-natnyilag aktív Trip (Trip A vagy Trip B)két opcióját jeleníti meg; az egyik opcióa képerny" fels" részén, a másik az al-só részén látható (lásd 29. ábra).

Ugyanazon a képerny"n nem lehetsé-ges ugyanazt az opciót a képerny" fel-s" és alsó részén egyidej!leg megjel-eníteni.

A0E0052m29. ábra

43

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 43

Page 46: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Trip B nullázása

A Trip B-re vonatkozó értékek esetén anullázási mód (manuális vagy automa-tikus) kiválasztása a “Setup Menü”útján is lehetséges (ld. a “Setup Menü”cím! részt az el"z"ekben):

! kézi nullázás: tartsuk megnyomvaa TRIP gombot legalább 2 másod-percig.

! automatikus nullázás: az elektroni-kus kulcs gyújtáskapcsolóba hely-ezésekor mindig megtörténik.

A Trip B nullázásakor egy figyelmeztet"üzenet jelenik meg a kijelz"n.

FIGYELMEZTETÉS A Trip B nullázá-sa nem törli az “Autonomia” [hatótá-volság] és a “Consumo Istantaneo” [pil-lanatnyi üzemanyag-fogyasztás] érté-keket.

A TRIP gomb rövid megnyomásával vá-laszthatjuk ki a két Trip computer módegyikét; a - gombbal a képerny" fel-s" részén, a . gombbal a képerny"alsó részén megjelenített opciók gör-gethet"k.

A Trip A-ból a Trip B-be való átlépésheznyomjuk meg röviden a TRIP gombot.

Eljárás új utazásmegkezdésekor (reset)A Trip A és a Trip B nullázása egymás-tól független.

Trip A nullázása

A gyújtáskapcsolóba helyezett elektro-nikus kulcs esetén a “Trip A” nullázá-sához tartsuk megnyomva legalább 2másodpercig a TRIP gombot

FIGYELMEZTETÉS Az automatikusnullázás az alábbi esetekben megy vég-be:

! amikor a “megtett távolság” eléria 9999,9 km értéket, vagy amikoraz “utazási id"” eléri a 99.59 (99óra 59 perc) értéket;

! vagy amikor az akkumulátort lekö-tés után ismét visszakötjük a gép-kocsi elektromos hálózatára.

A Trip A nullázásakor egy figyelmezte-t" üzenet jelenik meg a kijelz"n.

FIGYELMEZTETÉS A Trip A nullázá-sa nem törli az “Autonomia” [hatótá-volság] és a “Consumo Istantaneo” [pil-lanatnyi üzemanyag-fogyasztás] érté-keket.

44

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉSVE

ZETÉ

S

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 44

Page 47: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A T.P.M.S. (gumiabroncs légnyomásellen"rz") rendszerrel ellátott változat-ok esetében (lásd a “T.P.M.S. rendszer”cím! részt a jelen fejezetben) a Trip Aés a Trip B információk kijelzése után agumiabroncsok légnyomására vonatko-zó információk is megjelennek (lásd30. ábra).

MEGJEGYZÉS A gépkocsival való el-indulás után rövid ideig el"fordulhat,hogy olyan esetekben, amikor a TRIPgomb megnyomásával a felülnézetetakarjuk jeleníteni, az “OK/NO” felirat-ok helyén vonalak jelennek meg. Ez ajelenség normál m!ködési módnak te-kinthet", mivel ilyenkor a rendszer a gu-miabroncsok légnyomásának értékeitellen"rzi.

A0E0053m30. ábra

ÜLÉSEK

MANUÁLISAN BEÁLLÍTHATÓELÜLSÃ ÜLÉSEK 31. ábra

A beállításokat csakis agépkocsi álló helyzeté-

ben szabad elvégezni.

FIGYELEM

A járm! bels" kárpito-zása normális használatesetén hosszú ideig

ellenáll az igénybevételnek.Mindenesetre ajánlatos elke-rülni az er"s és/vagy folyama-tos karcoló és koptató hatást,mint amilyet pl. a ruházaton le-v" fémcsatok, szegecsek, tép"-zárak és hasonló tárgyak okoz-hatnak, mivel ezek olyan helyiigénybevételt eredményeznek,amely a szövet szálainak szak-adását, ezzel a kárpitok és hu-zatok károsodását idézheti el".

A0E0020m31. ábra

Hosszirányú állításEmeljük meg az A kart (az ülés bels"oldalán), és toljuk az ülést el"re vagyhátra: helyes vezetési testhelyzetbena karunkat a kormánykerék kerületéntartjuk.

45

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VEZE

TÉS

001-045 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:29 Pagina 45

Page 48: Alfa Romeo 159 kézikönyv

293

AUTO

RADI

O

FADER szabályozás ................................................... 305LOUDNESS funkció..................................................... 305Lopás elleni védelem ................................................. 305

RÁDIÓ (Tuner) .......................................................... 306Bevezetés ............................................................... 306Hullámsáv kiválasztása .............................................. 306Tároló gombok ......................................................... 306Az utolsóként hallgatott állomás tárolása ...................... 306Automatikus hangolás ............................................... 307Manuális hangolás .................................................... 307AUTOSTORE funkció .................................................. 307Vészhelyzeti riasztások vétele ..................................... 308EON funkció ............................................................. 308Sztereó adóállomások ............................................... 308Menü ...................................................................... 308- A MENU gomb funkciói ............................................ 308- AF SWITCHING funkció ............................................. 309- TRAFFIC INFO funkció .............................................. 309- REGIONAL MODE funkció .......................................... 310- MP3 KIJELZ# funkció ............................................... 310- SPEED VOLUME funkció ............................................ 311- EXTERNAL AUDIO VOL funkció ................................... 311- RADIO OFF funkció .................................................. 311- RESTORE DEFAULT funkció (alapértelmezés visszaállítása) .................................. 311

AAUUTTÓÓRRÁÁDDIIÓÓ

BEVEZETÉS .............................................................. 295Tanácsok ................................................................. 295- Közlekedésbiztonság ............................................... 295- Vételi lehet"ségek ................................................... 295- Gondozás és karbantartás ........................................ 295- CD ........................................................................ 296M!szaki adatok ........................................................ 297Bose HI-FI audiórendszer ............................................ 298

GYORS ÚTMUTATÓ .................................................... 299Kezel"szervek a kormánykeréken ............................... 301Általános ismertetés .................................................. 302- Rádió .................................................................... 302- CD-lejátszó ............................................................. 302- MP3 CD-lejátszó ..................................................... 302- Audió rész .............................................................. 302

FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK ........................................ 303Rádió bekapcsolása ................................................... 303Rádió kikapcsolása .................................................... 303Rádió/CD/CD-váltó funkciók kiválasztása ..................... 303Hangforrás-memória funkció ...................................... 303Hanger" szabályozás ................................................ 303SPEED VOLUME funkció ............................................. 303MUTE/PAUSA (szünet) funkció.................................... 304Audio settings (Audiobeállítások) ................................. 304Hangszín-szabályozás ................................................ 304Balansz-szabályozás .................................................. 304

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 293

Page 49: Alfa Romeo 159 kézikönyv

294

AUTO

RADI

OCD-LEJÁTSZÓ ............................................................ 312Bevezetés ............................................................... 312CD-lejátszó kiválasztása ............................................. 312CD-lemez behelyezése/kivétele .................................. 312Lehetséges hibaüzenetek ........................................... 313Információk a kijelz"n ............................................... 313Felvétel kiválasztása ................................................. 313M!sorszámok gyors keresése el"re/hátra .................... 313Pause (szünet) funkció .............................................. 313Lopás elleni védelem ................................................. 314- A titkos kód beírása ................................................. 314- Code Card (kódkártya) ............................................ 314

MP3 CD-LEJÁTSZÓ ..................................................... 315Bevezetés ............................................................... 315MP3 üzemmód ........................................................ 315Információk a kijelz"n ............................................... 316Következ"/el"z" mappa kiválasztása .......................... 316Lopás elleni védelem ................................................. 316

CD-VÁLTÓ (CDC) ....................................................... 317Bevezetés ............................................................... 317CD-váltó kiválasztása ................................................. 317Lehetséges hibaüzenetek ........................................... 317CD kiválasztása ........................................................ 317

HIBAELHÁRÍTÁS ........................................................ 318

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 294

Page 50: Alfa Romeo 159 kézikönyv

295

AUTO

RADI

O

TANÁCSOK

KözlekedésbiztonságTanácsos vezetés el"tt megtanulni és begya-korolni az egyes funkciók kezelését (pl. azadók beprogramozását stb.).

Vételi lehet#ségekA vételi lehet"ségek vezetés közben folya-matosan változnak. A vételt zavarhatják he-gyek, épületek vagy hidak, különösen olyan-kor, ha messze vagyunk a hallgatott adó-állomástól.

FIGYELMEZTETÉS A közlekedési informáci-ók vétele közben el"fordulhat, hogy a hang-er" a normálishoz képest megemelkedik.

BBEEVVEEZZEETTÉÉSS

A CD-lejátszóval vagy MP3 CD-lejátszóval el-látott autórádió tervezésekor figyelembe vet-ték az utastér egyedi jellemz"it, és kialakí-tása speciálisan a m!szerfal stílusához il-leszkedik. Az autórádió méretei a járm!velkompatibilisek, így nem alkalmazható sem-milyen más járm!ben, és fixen beépített ki-vitel!.

Az autórádió elhelyezése ergonómiailag minda vezet"nek, mind az utasnak megfelel",és az el"lapjának grafikája alapján a kez-el"szervek gyorsan azonosíthatók, ezért akészülék kezelése igen könny!.

A Lineaccessori Alfa Romeo tartozékok köz-ül rendelhet" CD-váltó.

Az alábbiak tartalmazzák azokat a haszná-lati útmutatásokat, amelyeket ajánlatos fi-gyelmesen elolvasni. Az útmutatások tartal-mazzák a CD-váltó (ha van) rádión keresztültörtén" vezérlésére vonatkozó kezelési mód-okat. A CD-váltó használati útmutatásait azerre vonatkozó kézikönyv tartalmazza.

Nagy hanger" mellett ve-zetni igen kockázatos

mind a vezet"re, mind a közle-kedés többi résztvev"jére nézve.A hanger"t mindig úgy kell beál-lítani, hogy a küls" környezetizajokat (pl. ment"k, t!zoltók szi-rénája, rend"rség hangjelzéseistb.) hallani lehessen.

FIGYELEM

Gondozás és karbantartás

Az autórádió konstrukciós felépítéséb"l adó-dóan hosszú ideig m!köd"képes külön-ösebb karbantartási igény nélkül. Hiba ese-tén forduljunk egy Alfa Romeo márkaszer-vizhez.

Az el"lapot csak puha és antisztatikus ru-hával tisztítsuk. Tisztító- és fényesít"szerekkárosíthatják a felületét.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 295

Page 51: Alfa Romeo 159 kézikönyv

296

AUTO

RADI

O! a port, szennyez"déseket, ujjlenyomat-

okat óvatosan, puha ruhával tisztítsuk lea lemez felületér"l. A CD-lemezt a szélé-nél megfogva, a közepét"l kifelé halad-va töröljük;

! soha ne használjunk a lemezek tisztítá-sához vegyi tisztítószereket (pl. tisztí-tóspray-t, antisztatizáló szereket, oldó-szereket), mert ezek károsíthatják a le-mez felületét;

! használat után tegyük vissza a CD-lemezta tokjába, hogy a sérülésekt"l megvédjük;

! a CD-lemezeket ne tegyük ki hosszabb ide-ig közvetlen napsugárzás, er"s h" vagynedvesség hatásának, így megel"zhet"az elgörbülésük;

! ne ragasszunk címkét a CD-lemez felüle-tére, és ne írjunk ceruzával vagy tollal azadatrögzít" felületre.

A CD-t a tokjából úgy vegyük ki, hogy a to-kot középen nyomjuk meg, és a lemezt aküls" széle mentén fogva emeljük felfelé.

A CD-t mindig a küls" kerületénél fogjukmeg. Soha ne érintsük meg a felületét.

Az ujjlenyomatokat és a port puha ruhával,a CD közepét"l kifelé haladva töröljük le.

Ne használjunk nagyon karcos, repedt, meg-görbült stb. lemezt. Ezek használata a lej-átszó berendezés rendellenes m!ködésétokozhatja, vagy azt károsíthatja.

A legjobb hangvisszaadás érdekében csakeredeti, nyomott CD-lemezeket használjunk.A nem megfelel"en másolt CD-R/RWés/vagy 650 MB-nál nagyobb kapacitásúlemezek lejátszása esetén a készülék hely-es m!ködése nem garantált.

FIGYELMEZTETÉS Ne használjunk a keres-kedelemben kapható CD-véd"lapokat vagyrögzít"vel ellátott lemezeket stb., mivelezek beszorulhatnak a szerkezetbe, és ká-rosíthatják a lemezt.

CD

Ne feledjük, hogy a lemezen lév" szennye-z"dések, karcolások vagy esetleges defor-mációk el"idézhetik, hogy a lejátszó ezeketa részeket átugorja, és a hangvisszaadás mi-n"sége romlik. Az optimális hangvisszaadásérdekében az alábbiakat tanácsoljuk:

! csak az alábbi jelzéssel ellátott CD-le-mezeket használjunk:

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 296

Page 52: Alfa Romeo 159 kézikönyv

297

AUTO

RADI

O

FIGYELMEZTETÉS A CD-lejátszó képes a leg-több, jelenleg kereskedelemben kaphatórendszerrel (pl. LAME, BLADE, XING, FRA-UNHOFER) tömörített lemezek lejátszásá-ra, de ezeknek a rendszereknek a fejlesz-tései miatt nem garantált, hogy az összestömörített formátumot képes a készülék lej-átszani.

FIGYELMEZTETÉS Többmenetben felvett(multisession) CD-lemezek használata ese-tén a készülék csak az els" sávot játssza le.

FIGYELMEZTETÉS másolásvédett CD-leme-zek használata esetén néhány másodperc-re is szükség lehet lejátszásuk megkezdé-séhez. Továbbá el"fordulhat, hogy az egy-re szaporodó, mindig újabb és eltér" védel-mi eljárások miatt a készülék nem játszikle minden, másolás elleni védelemmel el-látott lemezt. A másolás elleni védelemgyakran nagyon apró, nehezen olvashatóbet!kkel van feltüntetve a CD borítóján, ésaz alábbi feliratok jelzik, például, “COPYCONTROL”, “COPY PROTECTED”, “THIS CDCANNOT BE PLAYED ON A PC/MAC”, vagyaz alábbi jelzések, például:

MÙSZAKI ADATOK

Autórádió

Legnagyobb teljesítmény: 4x40W

Hangszórók

A rendszer felépítése:

– 2 db, egyenként max. 30 W teljesít-mény!, a m!szerfal két végén elhelyezettmagashang-sugárzó;

– 2 db, 165 mm átmér"j!, egyenkéntmax. 30 W teljesítmény!, az elüls" ajtók-ban elhelyezett közepes-mélyhang sugárzó;

– n2 db, egyenként max. 30 W teljesít-mény!, a hátsó ajtókban elhelyezett ma-gashang-sugárzó;

– 2 db, 165 mm átmér"j!, egyenkéntmax. 30 W teljesítmény!, a hátsó ajtókbanelhelyezett közepes-mélyhang sugárzó.

A másolás elleni védelemmel ellátott CD-ken(vagy azok tokján) nagyon gyakran nem ta-lálható meg az audió CD-ket azonosító szim-bólum:

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 297

Page 53: Alfa Romeo 159 kézikönyv

298

AUTO

RADI

OBOSE HI-FI AUDIÓ RENDSZER(egyes változatoknál/piacokon)A BOSE HI-FI rendszert a legjobb akusztikaiélmény, és az él" koncertek zenei élményéttökéletesen visszaadó, az összes ülésen él-vezhet" hangmin"ség létrehozására ter-vezték.

A rendszer kivételes h!séggel adja visszaa kristálytiszta magas hangokat és a telt,gazdag mély hangokat, ami szükségtelen-né teszi a Loudness funkciót. Továbbá a te-ljes hangtartomány valóságh! visszaadásaaz utastér bármely pontján az él"zene él-vezetének természetes térérzését nyújtja.

A rendszer szabadalmi oltalom alatt állórészegységei a legkorszer!bb technológiaimegoldások igénybevételével készültek,ugyanakkor azonban még a kevésbé gya-korlott használók számára is könnyen ke-zelhet"k.

M$szaki adatokA rendszer az alábbiakból épül fel:

– 2 db, egyenként max. 50 W teljesít-mény!, a m!szerfal két végén elhelyezettmagashang-sugárzó;

– 2 db, 165 mm átmér"j!, egyenkéntmax. 90 W teljesítmény! közepes-mély-hang sugárzó, az els" ajtókban elhelyez-ve, a közepes-mély frekvenciák legjobb mi-n"ség! visszaadására tervezve;

– 2 db, egyenként max. 50 W teljesít-mény!, a hátsó ajtókban elhelyezett ma-gashang-sugárzó;

– 2 db, 165 mm átmér"j!, egyenkéntmax. 90 W teljesítmény! közepes-mély-hang sugárzó, a hátsó ajtókban elhelyezve,a közepes-mély frekvenciák legjobb min"-ség! visszaadására tervezve.

– 1 db, 80 mm átmér"j!, max. 50 W te-ljesítmény!, a m!szerfal középs" részén el-helyezett közepes-magashang sugárzó(Center-fill);

– 1 db, 250 mm átmér"j!, max. 200 Wteljesítmény!, a hátsó ablak alatti kalap-tartón elhelyezett mélyhang sugárzó (Li-muzin változatoknál);

– 1 db, 130 mm átmér"j!, max. 200 Wteljesítmény!, a csomagtérben elhelyezettbass-reflex doboz (Sportwagon változatok-nál);

– A hátsó ablak alatti kalaptartón elhe-lyezett, 6 egymástól független csatornávalrendelkez", az összes hangszórót táplálóteljesítmény-er"sít".

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 298

Page 54: Alfa Romeo 159 kézikönyv

299

AUTO

RADI

O

GGYYOORRSS ÚÚTTMMUUTTAATTÓÓ AUDIÓ EGYSÉG! Loudness funkció (kivéve a Bose HI-FI

rendszerrel szerelt változatokat)! Kalibrált hangszín kiegyenlítés (kivéve a

Bose HI-FI rendszerrel szerelt változat-okat)

! Személyre szabottan beállítható hang-szín kiegyenlítés (kivéve a Bose HI-FIrendszerrel szerelt változatokat)

! A járm! sebességét"l függ" automatikushanger" szabályozás (SPEED VOLUME)(kivéve a Bose HI-FI rendszerrel szereltváltozatokat)

! MUTE [elnémítás] funkció

RÁDIÓ! Közlekedési információk vétele (TA)! 6 FM állomás automatikus tárolása az

erre szolgáló FM sávban - FMA (AS –Autostore)

CD / MP3-LEJÁTSZÓ! Play / Pausa (lejátszás / szünet)! El"z"/következ" felvétel kiválasztása! FF / FR! El"z"/következ" mappa kiválasztása

A0F0531m

Gomb

ON/OFF

Üzemmód

A gomb rövid megnyomása

A gomb hosszú megnyomása

A gomb elforgatása balra/jobbra

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Hanger" szabályozás

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 299

Page 55: Alfa Romeo 159 kézikönyv

300

AUTO

RADI

OTasto

FM AS

AMCDMUTEAUDIO

MENU

Tasto

÷N˜

O

1 2 3 4 5 6

Tasto

ı

÷ ˜

NO

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

Rádió hullámsáv kiválasztása FM1, FM2, FM Autostore

Rádió hullámsáv kiválasztása MW, LW

CD / CD-váltó hangforrás kiválasztásaHanger" elnémítás be/ki (MUTE/PAUSE)

Audió beállítások: mély hangok (BASS), magas hangok (TREBLE), bal / jobb balansz (BALANCE), els" / hátsó hangarány (FADER)

Összetett funkciók beállítása

ÜzemmódA gomb ismétl"d", rövid megnyomása

A gomb ismétl"d", rövid megnyomása

A gomb ismétl"d", rövid megnyomása

A gomb rövid megnyomása

Menü aktiválása: a gomb rövid megnyomásaA beállítás típusának kiválasztása: a N vagy aO gomb megnyomásaAz értékek beállítása: a ÷ vagy a˜ gomb megnyomása

Menü aktiválása: a gomb rövid megnyomásaA beállítás típusának kiválasztása: a N vagy aO gomb megnyomásaAz értékek beállítása: a ÷ vagy a˜

RÁDIÓ FUNKCIÓK

Rádió adóállomások hangolása:• Automatikus keresés• Kézi keresés

Éppen hallgatott adóállomás tárolása

Tárolt adóállomás el"hívása

Üzemmód

Automatikus keresés: a÷ vagy a˜gomb megnyomása (hosszú megnyomással gyorskeresés)Kézi keresés: a N vagy aO gomb megnyomása (hosszú megnyomással gyorskeresés)

Az 1-t"l 6-ig terjed" gombok hosszú megnyomása a memóriába tároláshoz

Az 1-t"l 6-ig terjed" gombok rövid megnyomása a memóriába tároláshoz

CD-FUNKCIÓK

CD kivétele

El"z"/következ" m!sorszám lejátszása

CD m!sorszám gyors vissza- vagy el"reforgatása

El"z"/következ" lemez lejátszása (CD-váltó esetén)

El"z"/következ" mappa lejátszása (CD-MP3)

Üzemmód

A gomb rövid megnyomása

A ÷ vagy a˜ gomb rövid megnyomása

A ÷ vagy a˜ gomb hosszú megnyomása

A N vagy aO gomb rövid megnyomása

A N vagy aO gomb rövid megnyomása

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 300

Page 56: Alfa Romeo 159 kézikönyv

301

AUTO

RADI

O

KORMÁNYKERÉKEN LÉVÃKEZELÃSZERVEK (egyes változatoknál)

Gomb

^+–

SRC

N

O

÷

˜

FUNKCIÓ

AudioMute be-/kikapcsolása (bekapcsolt rádiónál)

Hanger" növelése

Hanger" csökkentése

Rádió hullámsáv (FM1, FM2, FMT, MW, LW) és hangforrás (rádió - CD - MP3 - CD-váltó) kiválasztó gomb

Rádió: tárolt adóállomások el"hívása (1-t"l 6-ig)MP3: következ" mappa kiválasztásaCD-váltó: a CD-váltóban lév" következ" CD kiválasztása

Rádió: tárolt adóállomások el"hívása (6-tól 1-ig)MP3: el"z" mappa kiválasztásaCD-váltó: a CD-váltóban lév" el"z" CD kiválasztása

Rádió: el"z" adóállomás automatikus kereséséreCD-lejátszó: el"z" m!sorszám kiválasztásaCD-váltó: el"z" m!sorszám kiválasztása

Rádió: következ" adóállomás automatikus kereséséreCD-lejátszó: következ" m!sorszám kiválasztásaCD-váltó: következ" m!sorszám kiválasztása

Üzemmód

A gomb rövid megnyomása

A gomb megnyomása

A gomb megnyomása

A gomb megnyomása

A gomb megnyomása

A gomb megnyomása

A gomb megnyomása

A gomb megnyomása

A0E0532m

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 301

Page 57: Alfa Romeo 159 kézikönyv

302

AUTO

RADI

O

A multimédia CD-lemezeka hangfelvételek mellettadatsávokat is tartalmaz-

nak. Az ilyen lemez lejátszásaolyan mérték! háttérzörejt okoz-hat, ami károsan befolyásolja aközlekedés biztonságát, ezen fel-ül károsítja a végkimenetet és ahangszórókat.

MP3 CD-lejátszó

! MP3-Info funkció (ID3-TAG);

! Mappa kiválasztása (el"z"/következ");

! M!sorszám kiválasztása (el"re/hátra);

! M!sorszámok gyors keresése (el-"re/hátra);

! MP3 kijelz" funkció: mappa név, ID3-TAGinformációk, m!sorszám kezdete óta el-telt id", fájlnév megjelenítése);

! Hang- és adathordozó CD, CD-R és CD-RWolvasása.

Audió egység

! Mute/Pause (szünet) funkció;

! Soft Mute funkció;

! Loudness funkció (kivéve a Bose HI-FIrendszerrel szerelt változatokat);

! Hétsávos grafikus equalizer (kivéve a Bo-se HI-FI rendszerrel szerelt változatokat);

! Magas és mély hangok kiemelésénekfüggetlen szabályozása;

! Jobb/bal csatornák kiegyenlítése.

CD-lejátszó

! Lemez közvetlen kiválasztása;

! M!sorszám kiválasztása (el"re/hátra);

! M!sorszámok gyors keresése (el-"re/hátra);

! CD kijelz" funkció: a CD-lemez címé-nek/a m!sorszám kezdete óta eltelt id"-nek a megjelenítése;

! Audio CD, CD-R és CD-RW olvasása.

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS A készülék az alábbi funkciókkal rendelke-zik:

Rádió! PLL hangolás az FM/AM/MW/LW hul-

lámsávokon;! RDS (Radio Data System) a következ"

funkciókkal: TA (közlekedési informáci-ók) - TP (közlekedési programok) - EON(Enhanced Other Network) - REG (helyiadók vétele);

! AF: alternatív frekvenciák keresése RDSüzemmódban;

! vészhelyzeti riasztások el"készítése;! kézi/automatikus állomáskeresés;! FM Multipath detector;! 36 állomás kézi tárolása: 18 az FM (6

FM1, 6 FM2, 6 FMT), 6 az MW, és 6 azLW sávokban;

! 6 FM állomás automatikus tárolása (AU-TOSTORE funkció) az erre szolgáló FMsávban;

! SPEED VOLUME funkció (kivéve a BoseHI-FI rendszerrel szerelt változatokat):a járm! sebességét"l függ" automatikushanger" szabályozás;

! automatikus sztereó/monó kiválasztás.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 302

Page 58: Alfa Romeo 159 kézikönyv

303

AUTO

RADI

O

CD/CD-VÁLTÓ FUNKCIÓKKIVÁLASZTÁSAA CD gomb rövid és ismételt lenyomásávalaz alábbi hangforrásokat tudjuk ciklikusankiválasztani:

! CD (csak behelyezett CD esetén);

! CHANGER (CD-váltó - csak csatlakoztatottCD-váltó esetén).

HANGFORRÁS MEMÓRIAFUNKCIÓHa a CD hallgatása közben egy másik funk-ciót választunk (pl. rádió), a CD lejátszásamegszakad, és a CD-lejátszó funkció újbólibekapcsolásakor a lejátszás ott folytatódik,ahol a megszakítás pillanatában volt.

Ha a rádió hallgatása közben választunkegy másik funkciót, a rádió funkcióra valóvisszatéréskor a legutóbb hallgatott állomásm!sora folytatódik.

HANGERÃ SZABÁLYOZÁSA hanger" szabályozása az ON/OFF gombforgatásával lehetséges.

Ha a hanger"t egy közlekedési információközben változtatjuk meg, akkor az új be-állítás csak a híradás végéig marad meg.

SPEED VOLUME FUNKCIÓ(kivéve a Bose HI-FI rendszerrel szerelt változatokat)

Ez a funkció az utastérben lev" zajszint ésa hanger" arányának fenntartása érdeké-ben automatikusan szabályozza a készülékhangerejét a járm! sebességének függvé-nyében.

A funkció be- és kikapcsolásának leírását aMENÜ cím! részben tanulmányozhatjuk.

RÁDIÓ BEKAPCSOLÁSAA rádió az ON/OFF gomb/forgatógomb rö-vid idej! megnyomásával kapcsolható be.Ha a kikapcsoláskor a hanger" 20-as foko-zatnál magasabb volt, az ismételt bekap-csoláskor 20-as fokozatú lesz.Ha a készüléket kihúzott gyújtáskulccsal be-kapcsoljuk, akkor körülbelül 20 perc múl-va automatikusan kikapcsol. Az automati-kus kikapcsolás után az ON/OFFgomb/forgatógomb megnyomásával a rá-diót újabb 20 perces m!ködési id"tartam-ra lehet bekapcsolni.

RÁDIÓ KIKAPCSOLÁSATartsuk benyomva az ON/OFF gom-bot/forgatógombot.

RÁDIÓ FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSAAz FM-AS gomb rövid és ismételt lenyomá-sával az alábbi hangforrásokat tudjuk cikli-kusan kiválasztani:! TUNER (“FM1”, “FM2”, “FMT”);Az AM gomb rövid és ismételt lenyomásá-val az alábbi hangforrásokat tudjuk cikliku-san kiválasztani:! TUNER (“MW”, “LW”).

FFUUNNKKCCIIÓÓKK ÉÉSS BBEEÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSOOKK

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 303

Page 59: Alfa Romeo 159 kézikönyv

304

AUTO

RADI

OAUDIÓ BEÁLLÍTÁSOKAz audió menü funkciói a bekapcsolt üzem-mód szerint változhatnak: AM/FM/CD/CDC.

Az audió funkciók módosításához rövidennyomjuk meg az AUDIO gombot. A kijelz"nmegjelenik a “BASS” felirat.

A menü funkciók végiggörgetéséhez hasz-náljuk a N vagy a O gombot. A kiválasz-tott funkció be- illet"leg kikapcsoláshozhasználjuk a÷ vagy ˜ gombokat.

A kijelz"n megjelenik a kiválasztott funkcióaktuális állapota.

A menüben szerepl" funkciók az alábbiak:! BASS (mély hangok kiemelése);! TREBLE (magas hangok kiemelése);! BALANCE (jobb/bal balansz szabályo-

zás);! FADER (els"/hátsó hangarány szab-

ályozása);! LOUDNESS (kivéve a Bose HI-FI rend-

szerrel szerelt változatokat) (LOUDNESSfunkció be-/kikapcsolása);

! EQUALIZER (kivéve a Bose HI-FI rend-szerrel szerelt változatokat) (equalizergyári beállításának aktiválása és kivá-lasztása);

! USER EQUALISER (kivéve a Bose HI-FIrendszerrel szerelt változatokat) (equa-lizer egyéni beállítása).

HANGSZÍN SZABÁLYOZÁS(mély/magas)

Az alábbiak szerint járjunk el:! Az AUDIO menüb"l válasszuk ki a N

vagy a O gomb segítségével a “BASS”vagy “TREBLE” beállítást;

! nyomjuk meg a ÷ vagy ˜ gomb-okat a mély hangok vagy a magas hang-ok kiemelésének növeléséhez/ csök-kentéséhez.

A gombok rövid idej! megnyomásával a be-állítás lépésenként változtatható. A gombokhosszabb ideig tartó megnyomásával a be-állítás gyorsabban változik.

BALANSZ SZABÁLYOZÁSAz alábbiak szerint járjunk el:! Az AUDIO menüb"l válasszuk ki a N

vagy a O gomb segítségével a “BA-LANCE” beállítást;

! nyomjuk meg a ÷ gombot a jobb ol-dali hangszórók hangerejének növelésé-hez, vagy a ˜ gombot a bal oldalihangszórók hangerejének növeléséhez.

A gombok rövid idej! megnyomásával a be-állítás lépésenként változtatható. A gombokhosszabb ideig tartó megnyomásával a be-állítás gyorsabban változik.

Válasszuk a “÷ 0 ̃ ” állást a jobb ésbal oldali hangszórók azonos hanger"re tör-tén" beállítása érdekében.

MUTE/PAUSE FUNKCIÓ (hanger# elnémítás)

A Mute funkció aktiválásához röviden nyo-mjuk meg a MUTE gombot. A hanger" fo-kozatosan csökken, és a kijelz"n megjel-enik a „MUTE” (rádió üzemmódban) vagya „PAUSE” felirat (CD vagy CD-váltó üzem-módban).

A Mute funkció kikapcsolásához rövidennyomjuk meg ismét a MUTE gombot. Ahanger" fokozatosan emelkedik és vissza-tér a korábban beállított értékre.

A hanger" megfelel" kezel"szervekkel tör-tén" változtatása kikapcsolja a Mute funk-ciót, és a készülék a beállított új hanger"-vel szólal meg.

Bekapcsolt Mute funkcióval:

! ha közlekedési információ (bekapcsolt TAfunkcióval) vagy vészhelyzeti riasztás ér-kezik, az üzenetek figyelmen kívül ha-gyják a Mute funkciót. Az üzenet végéna funkció ismét bekapcsol.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 304

Page 60: Alfa Romeo 159 kézikönyv

305

AUTO

RADI

O

PRESET/USER*/ CLASSIC/ROCK/JAZZ funkciók (equalizerbe- és kikapcsolása) (kivéve aBose HI-FI rendszerrel szereltváltozatokat)A beépített equalizer be- és kikapcsolható.Amikor a funkció nem aktív, az audió beál-lításai csak a mély („BASS”) és a magas(„TREBLE”) hangok szabályozásával vál-toztathatók, míg a bekapcsolt funkcióval ahang jelleggörbéi is változtathatók.Az equalizer kikapcsolásához válasszuk kiaz “PRESET” funkciót a÷vagy a ˜gomb segítségével.Az equalizer bekapcsolásához válasszunk kiegy beállítást a÷vagy ̃ gombok se-gítségével:! “USER” (az equalizer felhasználó által

módosítható 7 csatornájának beállítása);! “CLASSIC (el"re meghatározott, a

klasszikus zenéhez legmegfelel"bb equ-alizer beállítás);

! “ROCK” (el"re meghatározott, a rock- éspopzenéhez legmegfelel"bb equalizer be-állítás);

! “JAZZ” (el"re meghatározott, a jazz-ze-néhez legmegfelel"bb equalizer beállí-tás).

Amikor az equalizer egyik beállítása aktív,a kijelz"n megjelenik az “EQ” felirat.

*USER EQ SETTINGS funkció(equalizer beállításai, csakkiválasztott USER funkciónál)(kivéve a Bose HI-FI rendszerrelszerelt változatokat)

Az equalizer személyre szóló beállításáhozválasszuk ki a N vagy a O gombbal aUSER funkciót, és nyomjuk meg hosszan aO gombot.

A kijelz"n megjelenik egy 7 hasábos ábra,amelyen minden hasáb egy-egy frekvenci-át képvisel. Válasszuk ki a szabályozandóhasábot a ÷ vagy ˜ gombokkal; akiválasztott hasáb villogni kezd, és ekkorbeszabályozható a N vagy O gombok se-gítségével.

Az új beállítások tárolásához ismételten nyo-mjuk meg az AUDIO gombot. A kijelz"nmegjelenik még a “USER EQ SETTINGS” fel-irat.

LOPÁS ELLENI VÉDELEMLásd a “CD-LEJÁTSZÓ” fejezet vonatkozó ré-szét.

FADER SZABÁLYOZÁSAz alábbiak szerint járjunk el:

! Az AUDIO menüb"l válasszuk ki a Nvagy a O gomb segítségével a “FADER”beállítást;

!nyomjuk meg a ÷ gombot a hátsóhangszórók hangerejének növeléséhez,vagy a ˜ gombot az els" hangszórókhangerejének növeléséhez.

A gombok rövid idej! megnyomásával a be-állítás lépésenként változtatható. A gombokhosszabb ideig tartó megnyomásával a be-állítás gyorsabban változik.

Válasszuk a “÷ 0 ˜“ állást az els"és hátsó hangszórók azonos audio-kimenetértékre történ" beállítása érdekében.

LOUDNESS FUNKCIÓ (kivéve aBose HI-FI rendszerrel szereltváltozatokat)

A Loudness funkció alacsony hanger"nél au-tomatikusan kiemeli a mély és magas hang-okat, javítva így a hang min"ségét.

A funkció ki- vagy bekapcsolásához az AU-DIO menüb"l válasszuk ki az N vagy Ogombok segítségével a “LOUDNESS” beál-lítást. A funkció be- vagy kikapcsolt állapotáta kijelz"n néhány másodpercre megjelen"“LOUDNESS ON” vagy “LOUDNESS OFF”felirat jelzi.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 305

Page 61: Alfa Romeo 159 kézikönyv

306

AUTO

RADI

O

HULLÁMSÁV KIVÁLASZTÁSA

Rádió üzemmódban a kívánt hullámsáv ki-választásához nyomjuk le röviden és is-mételten az FM vagy az AM gombot.

A gomb minden benyomásakor ciklikusanváltakoznak a hullámsávok:

! Az FM gomb megnyomásakor: “FM1”,“FM2”, “FMT”;

! Az AM gomb megnyomásakor: , “MW”és “LW”.

Az egyes hullámsávokra vonatkozó feliratmegjelenik a kijelz"n.

Az adott hullámsávon utolsóként kiválasz-tott adóállomás tárolódik a készülékben.

Az FM sáv alsávokra oszlik: FM1, FM2 ésFMT; az FMT sáv az AutoSTore funkcióval au-tomatikusan tárolt adóállomások vételére szol-gál.

TÁROLÓ GOMBOKAz 1-t"l 6-ig számozott gombokkal az aláb-bi tárolás lehetséges:

! 18 állomás az FM sávban (6 az FM1,6 az FM2, 6 az FMT sávban);

! 6 az MW sávban;

! 6 az LW sávban;

A tárolt állomások el"hívásához válasszukki a kívánt hullámsávot, és utána rövidennyomjuk le az állomásválasztó gomb vala-melyikét (1-t"l 6-ig).

Ha a választógombot 2 másodpercnélhosszabb ideig nyomjuk meg, a hangolt ál-lomás tárolásra kerül. A tárolás megtörtén-tét hangjelzés er"síti meg.

AZ UTOLSÓKÉNT HALLGATOTTÁLLOMÁS TÁROLÁSAAz utolsóként hallgatott állomás frekvenci-ája automatikusan tárolásra kerül a me-móriában minden hullámsáv esetében, te-hát ha hullámsávot váltunk, vagy a készü-léket ismét bekapcsoljuk, az automatikusana tárolt állomásra fog hangolódni.

BEVEZETÉSHa a készüléket bekapcsoljuk, a kikapcso-lás el"tti utolsó m!ködtetett funkció (Rádió,CD-lejátszó vagy CD-váltó) szerint kezd m!-ködni.

Ha a rádió funkciót akarjuk választani máshangforrás hallgatása közben, röviden nyo-mjuk meg az FM vagy az AM gombot a kí-vánt hullámsáv kiválasztásához.

Bekapcsolt rádió üzemmódban a kijelz"nmegjelenik a kiválasztott adóállomás neve(csak RDS állomásoknál) és frekvenciája, aválasztott hullámsáv (pl. FM1); és annak aválasztógombnak a száma, amelyre az adó-állomást tároltuk (pl. P1).

RRÁÁDDIIÓÓ ((TTUUNNEERR))

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 306

Page 62: Alfa Romeo 159 kézikönyv

307

AUTO

RADI

O

AUTOSTORE FUNKCIÓ(adóállomások automatikustárolása)

Az AutoSTore funkció aktiválásához tartsuklenyomva az FM-AS gombot a visszaigazo-ló hangjelzésig. Ezzel a funkcióval a ké-szülék a 6 leger"sebb jel! adóállomást tá-rolja az FMT sávban, a jeler"sség csökke-n" sorrendjében.

FIGYELMEZTETÉS Az AutoSTore funkció ak-tiválásakor az FMT sávban korábban tároltállomások törl"dnek.

Bekapcsolt TA (közlekedési információk)funkció esetén csak olyan állomások kerül-nek tárolásra, amelyek közlekedési híreketsugároznak.

Az automatikus tárolás során a kijelz"n vil-log az “FM AST” felirat.

Az AutoSTore funkció megszakításához is-mételten nyomjuk be az FM-AS gombot: akészülék a funkció aktiválását megel"z"-en hallgatott állomásra fog visszatérni.

Az AutoSTore funkció végeztével a rádió au-tomatikusan az FMT sávon els"ként, az 1.tárológombra memorizált állomásra hang-olódik.

Az 1-t"l 6-ig számozott gombok tárolják au-tomatikusan azokat az állomásokat, ame-lyek abban az id"pontban az adott hullám-sávon megfelel" er"sséggel sugároznak.

Az AutoSTore funkció MW vagy LW hul-lámsávban történ" aktiválásakor a készü-lék automatikusan az FMT sávba vált, aholaz automatikus keresés megkezd"dik.

FIGYELMEZTETÉS El"fordulhat, hogy az Au-toSTore funkció nem talál 6 megfelel" er"s-ség! jellel sugárzó adóállomást. Ilyen eset-ben a szabad állomásválasztó gombokra azel"z", leger"sebb adóállomások ismételt tá-rolása történik.

AUTOMATIKUS KERESÉSRöviden nyomjuk le a ÷ vagy a ˜gombot, és ezzel kezdetét veszi a választottirányban vehet" következ" állomás keresé-se.

Ha hosszabb ideig nyomjuk le a ÷ vagya ˜gombot, elindul a gyorskeresés. Agomb felengedésekor a keresés a követke-z" fogható állomásnál leáll.

Bekapcsolt TA (közlekedési információk) funk-ció esetén a keresés csak olyan állomásoknáláll meg, amelyek közlekedési híreket sugá-roznak.

KÉZI KERESÉSEzzel a funkcióval kézi állomáskeresést vé-gezhetünk a kiválasztott hullámsávban.

Válasszunk hullámsávot, majd röviden és is-mételve nyomjuk meg a N vagy a O gom-bot a kívánt irányban történ" keresés elindí-tásához. A N vagy a O gomb hosszabb le-nyomásával a frekvencia gyorsabban válto-zik, és a gomb felengedésekor megáll.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 307

Page 63: Alfa Romeo 159 kézikönyv

308

AUTO

RADI

OVÉSZHELYZETI RIASZTÁS VÉTELEAz autórádió képes az RDS üzemmódban,különleges körülmények vagy természeti ka-tasztrófák (földrengés, árvíz stb.) esetén le-hetséges vészhelyzeti közlemények véte-lére, ha a behangolt állomás ilyen adást su-gároz.

Ez a funkció automatikusan aktiválódik, ésnem kapcsolható ki.

Vészhelyzeti közlemény vétele során a kij-elz"n megjelenik az “ALARM” felirat. Ilyenjelzés vételekor a rádió hangereje megvál-tozik, ugyanúgy, mint amikor közlekedésihírek érkeznek (lásd a “TA FUNKCIÓ” feje-zetet).

EON FUNKCIÓ (Enhanced Other Network)

Egyes országokban vannak olyan hálózat-ok, amelyek különböz", közlekedési infor-mációkat sugárzó adóállomásokat kötnekössze. Ilyen esetekben a készülék az éppenhallgatott adóállomás vételét ideiglenesenmegszakítja az alábbiak biztosítása érde-kében:

! közlekedési információk vétele (csak be-kapcsolt TA funkcióval);

! körzeti programok meghallgatása, ha aztaz ugyanabba a hálózatba bekapcsoltadók bármelyike sugározza.

SZTEREÓ ADÓÁLLOMÁSOKHa a sztereó adás jele túl gyenge, a készü-lék automatikusan átkapcsol sztereó vételimódról monó üzemmódra.

MENÜ

A MENU gomb funkciói

A menü funkció aktiválásához röviden nyo-mjuk meg a MENU gombot. A kijelz"n meg-jelenik a “MENU” felirat. A menü funkciókvégiggörgetéséhez használjuk a N vagy aO gombot. A kiválasztott funkció be- ille-t"leg kikapcsoláshoz használjuk a ÷vagy ̃ gombokat. A kijelz"n megjelenika kiválasztott funkció aktuális állapota.

A menüben szerepl" funkciók az alábbiak:! AF SWITCHING (alternatív frekvenciák ke-

resése) (ON/OFF)! TRAFFIC INFO (közlekedési információk)

(ON/OFF)! REGIONAL MODE (körzeti adások véte-

le) (ON/OFF);! MP3 DISPLAY (CD MP3 kijelz" funkció

beállítása);! SPEED VOLUME (kivéve a Bose HI-FI

rendszerrel szerelt változatokat) (a jár-m! sebességét"l függ" automatikushanger" szabályozás);

! EXTERNAL AUDIO VOL (a küls" hangfor-rások kezelési módja)

! RADIO OFF (kikapcsolási mód);! RESTORE DEFAULT (alapértelmezés

visszaállítása)

A menü funkcióból való kilépéshez ismét-elten nyomjuk meg a MENU gombot.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 308

Page 64: Alfa Romeo 159 kézikönyv

309

AUTO

RADI

O

TRAFFIC INFO funkció (közlekedési információk)

Számos, az FM sávban (FM1, FM2 ésFMT) sugárzó adóállomás közlekedési in-formációs m!sorokat is közvetít. Ilyen ese-tekben megjelenik a „TP” felirat a kijelz"n.

Az TA funkció be-/kikapcsolásához rövidennyomjuk meg a MENU gombot, és vá-lasszuk ki az “TRAFFIC INFO” pontot, majdaz ON/OFF opciót.

FIGYELMEZTETÉS Ha a TA (közlekedési in-formációk) funkciót CD, CD-váltó (ha csat-lakoztatott), telefon vagy aktív Mute/Pauseüzemmódban bekapcsoljuk: automatikusanmegkezd"dik egy ilyen m!sort sugárzó adókeresése.

A TA funkció lehet"vé teszi:

! a közlekedési információs m!sorokat su-gárzó RDS adóállomások megkeresésétaz FM sávban;

! a közlekedési információs m!sorok vé-telét akkor is, amikor a CD-lejátszó vagya CD-váltó be van kapcsolva;

! a közlekedési információs m!sorok vé-telét egy el"re beállított minimum hang-er"vel akkor is, ha a rádió egyébként nul-la hanger"re van beállítva.

FIGYELMEZTETÉS Egyes országokban, bi-zonyos rádióállomások rendelkeznek ugyanTP funkcióval (a kijelz"n megjelenik a “TP”felirat), de nem sugároznak közlekedési in-formációkat.

Ha a TA funkció aktiválásakor a készülék AMhullámsávon m!ködik, automatikusan áttéraz utolsó FM1 sávon hallgatott állomásra.

A közlekedési hírm!sor hangereje az éppenbeállított hanger" függvényében változik:

! a beállított hanger" értéke kisebb 20-nál:a közlekedési hírm!sor hangereje 20 (fixérték);

! a beállított hanger" értéke nagyobb 20-nál: a közlekedési hírm!sor hangerejemegegyezik a beállított értékkel +1.

Ha közlekedési információk sugárzása sor-án a hanger"t megváltoztatjuk, az értéknem jelenik meg a kijelz"n, és az új értékcsak a folyamatban lév" információs adásalatt marad fenn.

A közlekedési információk vétele során a kij-elz"n megjelenik a “TRAFFIC INFORMATION”felirat.

A rádió bármely gombjának megnyomása-kor a TA funkció megszakad.

AF SWITCHING funkció(alternatív frekvenciák keresése)

Az RDS rendszerben a rádiókészülék két kül-önböz" üzemmódban m!ködhet:

! “AF ON”: alternatív frekvenciák keresé-se aktív (a kijelz"n az “AF” felirat jelenikmeg);

! “AF OFF”: alternatív frekvenciák kere-sése nem aktív.

Ha a funkció aktív (“AF ON” mód ), a ké-szülék automatikusan megkeresi az ugyan-azt a m!sort sugárzó leger"sebb jel! adó-állomást. Így a kiválasztott adóállomás m!-sora folyamatosan, a gépkocsi mozgása mi-att egyéb esetekben szükséges frekvencia-keresés nélkül hallgatható.

Természetesen csak az adott területen fog-ható állomások vétele lehetséges.

Az AF funkció be-/kikapcsolásához nyomjukmeg a MENU gombot, és válasszuk ki az“AF SWITCHING” pontot, majd az ON/OFFopciót. Ha az AF funkció aktív, a kijelz"nmegjelenik az „AF” felirat.

Ha a AF funkció aktiválásakor a készülékAM hullámsávon m!ködik, automatikusanáttér az utolsó FM1 sávon kiválasztott ál-lomásra.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 309

Page 65: Alfa Romeo 159 kézikönyv

310

AUTO

RADI

OA kijelz"n megjelenik a funkció aktuális ál-lapota:

! “REGIONAL MODE: ON”: a funkció ak-tív.

! “REGIONAL MODE: OFF”: a funkció nemaktív.

Ha kikapcsolt funkcióval egy meghatározottkörzetben egy helyi adót hallgatunk, és egymásik körzetbe lépünk be, az új körzetbensugárzott helyi adást fogjuk venni.

FIGYELMEZTETÉS Ha az AF és REG funkciókegyidej!leg aktívak, egy újabb körzetbe lép-ve el"fordulhat, hogy a készülék nem váltmegfelel"en érvényes alternatív frekvenciá-ra.

MP3 DISPLAY FUNKCIÓ (MP3CD adatainak megjelenítése)

Ez a funkció lehet"vé teszi, hogy MP3 ze-neszámokat tartalmazó CD hallgatása sor-án kiválasszuk a kijelz"n megjelenített in-formációt.

A funkció csak behelyezett MP3 CD eseténválasztható: ebben az esetben az “MP3DISPLAY” felirat jelenik meg a kijelz"n.

A funkció megváltoztatásához használjuk a÷ vagy a ˜ gombot.

Hat beállítás lehetséges:

! TITLE (a m!sorszám címe, ha az ID3-TAGrendelkezésre áll)

! AUTHOR (a m!sorszám el"adója, ha azID3-TAG rendelkezésre áll)

! ALBUM (a m!sorszámot tartalmazó al-bum, ha az ID3-TAG rendelkezésre áll)

! DIR (a mappához rendelt név);

! FILENAME (az MP3 fájl neve);

! TIME (a m!sorszám kezdete óta elteltid").

REGIONAL MODE funkció(körzeti adások vétele)

Néhány országos sugárzású adó meghatár-ozott id"szakokban, (körzetenként külön-böz") körzeti adásokat sugároz. Ezzel afunkcióval lehet"ségünk van helyi (körzeti)adások automatikus vételére (lásd az “EONfunkció” fejezetet).

Ha egy helyi adót hallgatunk, és erre kívá-nunk hangolva maradni, aktiválni kell ezt afunkciót.

A funkció be- illet"leg kikapcsolásához hasz-náljuk a÷ vagy a ˜ gombot.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 310

Page 66: Alfa Romeo 159 kézikönyv

311

AUTO

RADI

O

EXTERNAL AUDIO VOL funkció (küls# hangforráshanger# szabályozás)

Ezzel a funkcióval lehet beállítani (beállítás0-tól 40-ig) vagy kikapcsolni (OFF beállítás)a küls" hangforrásokat.

A funkció be- illet"leg kikapcsolásához hasz-náljuk a÷ vagy a ˜ gombot.

A kijelz"n megjelenik a funkció aktuális ál-lapota:! “EXTERN FUNCTION OFF”: a funkció nem

aktív.! “EXTERN VOLUME: 23”: a funkció 23-as

hanger"re beállítva aktív.

RADIO OFF funkció (bekapcsolásiés kikapcsolási üzemmód)

Ez a funkció a rádió két, különböz" kikap-csolási módjának beállítását teszi lehet"vé.A funkció aktiválásához használjuk a ÷vagy a ˜ gombokat.

A kijelz"n megjelenik a választott üzem-mód:! “00 MIN”: gyújtástól függ" kikapcsolás;

a kulcs gyújtáskapcsolóból való kihúzá-sakor a rádió azonnal automatikusan ki-kapcsol;

! “20 MIN”: a gyújtáskulcstól független ki-kapcsolás; a készülék a kulcs gyújtás-kapcsolóból való kihúzása után maxi-málisan 20 percig bekapcsolva marad.

FIGYELMEZTETÉS Ha a készülék a kulcsgyújtáskapcsolóból való kihúzása után(azonnal vagy 20 perc késleltetéssel) au-tomatikusan kikapcsol, a kulcs gyújtáskap-csolóba való következ" behelyezésekor au-tomatikusan bekapcsol. Azonban, ha a ké-szüléket az ON/OFF gomb használatávalkapcsoljuk ki, a készülék a kulcs gyújtás-kapcsolóba való következ" behelyezésekorkikapcsolva marad.

RESTORE DEFAULT funkció(alapértelmezés visszaállítása)

Ez a funkció lehet"vé teszi az összes beál-lítás gyárilag el"re meghatározott értékretörtén" visszaállítását. Az alábbi választás-ok lehetségesek:

! NO: nincs semmilyen visszaállítás;

! YES: gyári alapbeállítások visszaállítása.A m!velet közben a “RESTORING” feliratjelenik meg a kijelz"n. A m!velet végéna hangforrás nem változik meg, és amegel"z" helyzet jelenik meg a kijelz"n.

SPEED VOLUME funkció(sebességt#l függ# hanger#szabályozás) (kivéve a Bose HI-FI rendszerrel szereltváltozatokat)

Ez a funkció az utastérben lev" zajszint ésa hanger" arányának fenntartása érdeké-ben automatikusan szabályozza a készülékhangerejét a járm! sebességének függvé-nyében.

A funkció be- illet"leg kikapcsolásához hasz-náljuk a ÷ vagy a ˜ gombot. A kij-elz"n megjelenik a funkció aktuális állapo-ta:

! OFF: a funkció nem aktív

! LOW: a funkció aktív (alacsony érzékenység)

! HIGH: a funkció aktív (magas érzékenység).

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 311

Page 67: Alfa Romeo 159 kézikönyv

312

AUTO

RADI

O

CD-LEJÁTSZÓ KIVÁLASZTÁSAA készülékbe beépített CD-lejátszó bekap-csolásához az alábbiak szerint járjunk el:

! helyezzünk egy CD-lemezt a bekapcsoltkészülékbe: az els" m!sorszám leját-szása megkezd"dik;

vagy

! már behelyezett CD-lemez esetén kap-csoljuk be a készüléket, majd rövidennyomjuk meg a CD gombot a “CD”üzemmód kiválasztásához. az utoljárahallgatott m!sorszám lejátszása meg-kezd"dik.

Az optimális hangvisszaadás érdekében ere-deti CD-lemezek használata javasolt. CD-R/RW lemezek használata esetén csak jómin"ség! lemezre, a lehet" legalacsonyabbsebességgel másolt felvételt készítsünk.

CD-LEMEZBEHELYEZÉSE/KIVÉTELEA CD-lemezt a behelyezéshez nyomjuk beenyhén a nyílásba, hogy m!ködésbe hoz-zuk a motoros betölt" szerkezetet, amelya lemezt a megfelel" pozícióba igazítja.

Bekapcsolt készüléknél nyomjuk meg a ıgombot, amely m!ködésbe hozza a moto-ros CD-kiadó szerkezetet. A lemez kiadásaután a CD-lejátszását megel"z"en m!köd"hangforrást hallhatjuk ismét.

Ha a CD-lemezt nem vesszük ki, a készülékkörülbelül 20 másodperc múlva automati-kusan visszatölti a készülékbe, és Tuner (rá-dió) üzemmódra kapcsol.

Kikapcsolt rádiókészüléknél a CD-lemez nememelhet" ki.

A kiadott, de a nyílásból teljesen ki nem vettCD-lemez visszatöltése esetén a készüléknem vált CD üzemmódra.

BEVEZETÉSEz a fejezet kizárólag a CD-lejátszó m!kö-dési leírását tartalmazza: az autórádió m!-ködésével kapcsolatosan olvassuk el a“FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK“ fejezetben le-írtakat.

CCDD--LLEEJJÁÁTTSSZZÓÓ

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 312

Page 68: Alfa Romeo 159 kézikönyv

313

AUTO

RADI

O

LEHETSÉGES HIBAÜZENETEKHa a lejátszandó CD nem olvasható (pl. haCD-ROM-ot helyezünk a készülékbe, a le-mezt fordítva helyezzük be, vagy olvasásihiba történt), a kijelz"n körülbelül 2 má-sodperc id"tartamra a “CD ERROR” üzenetjelenik meg.

Ezután a készülék kiadja a lemezt, és vissza-tér a CD üzemmód kiválasztása el"tti aktívhangforráshoz.

INFORMÁCIÓK A KIJELZÃNM!ködésben lév" CD-lejátszó esetén a kij-elz"n különféle üzenetek láthatók, ame-lyeknek jelentése a következ":

“T05”: a CD-n lév" m!sorszám sorszáma;

“03:42”: a m!sorszám kezdete óta elteltid" (ha a vonatkozó funkció a menüben ak-tiválva van);

MÙSORSZÁM KIVÁLASZTÁSA(el#re/hátra)

Nyomjuk meg röviden a ÷ gombot a CD-lemez el"z" m!sorszámának meghallga-tásához, a ˜ gombot pedig a követke-z" m!sorszámhoz. A m!sorszámok kivá-lasztása ciklikusan, sorrendben történik: azutolsó m!sorszám után az els" kerül leját-szásra, és fordítva.

Ha az éppen lejátszott m!sorszám kezde-tét"l 3 másodpercnél több id" telt el, a ÷gomb lenyomásakor a m!sorszám leját-szása elölr"l újrakezd"dik. Ilyen esetben, haaz el"z" m!sorszámot akarjuk meghall-gatni, nyomjuk meg a gombot kétszer egy-más után.

MÙSORSZÁMOK GYORSELÃRE-/HÁTRAFORGATÁSATartsuk lenyomva a ˜ gombot a gyorsel"re-, a ÷ gombot pedig a gyors vissza-forgatáshoz. A gomb elengedésekor a gyorsel"re- vagy visszaforgatás funkció kikapcsol.

PAUSE (SZÜNET) FUNKCIÓA CD-lejátszó m!ködésének szünetelteté-séhez nyomjuk meg a MUTE gombot. A kij-elz"n megjelenik a “PAUSE” felirat.

A m!sorszám hallgatásának folytatásáhozismételten nyomjuk meg a MUTE gombot.

A hangforrás megváltoztatásakor a szünetfunkció kikapcsol.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 313

Page 69: Alfa Romeo 159 kézikönyv

314

AUTO

RADI

OA titkos kód beírása

A rádió bekapcsolásakor, kód kérés esetén,a kijelz"n kb. 2 másodpercre megjelenik a“CODE” felirat, majd négy szaggatott vonal“- - - -”.

A titkos kód egy 1 és 6 közötti számokbólálló négyjegy! szám, amelyek mindegyikemegfelel egy-egy szaggatott vonalnak.

A kód els" számjegyének beírásához nyo-mjuk meg az állomás el"választó gombok(1-t"l 6-ig) közül a számjegynek megfel-el"t. A kód további számjegyeit hasonló mó-don írhatjuk be.

Ha a négy számjegy beírása nem történikmeg 20 másodpercen belül, a kijelz"n 2másodpercre újra megjelenik a “CODE” fel-irat, majd a négy szaggatott vonal “- - - -”.Ezt a készülék nem tekinti helytelen kód-szám beírásnak.

A negyedik számjegy beírása után (ha 20másodpercen belül megtörténik) a készü-lék m!ködni kezd.

Ha helytelen kódszámot írunk be, az autó-rádió figyelmeztet" hangjelzést ad ki, és akijelz"n megjelenik a “CODE” felirat 2 má-sodpercre, majd a négy szaggatott vonal“- - - -”, figyelmeztetve a kezel"t a helyeskódszám beírására.

Minden helytelen kódszám beírás után pro-gresszíven növekszik a várakozási id" (1perc, 2 perc, 4 perc, 8 perc, 16 perc, 30perc, 1h, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h) a maxi-mális 24 órás várakozási id" eléréséig. Akijelz"n megjelen" “WAIT” felirat jelzi a vá-rakozási id"t. Amikor a felirat elt!nik, új-ból megkezdhetjük a kód beírási eljárást.

Code Card (kódkártya)

Ez a dokumentum igazolja a készülék tu-lajdonjogát. A Code Card tartalmazza a ké-szülék típuskódját, gyártási sorszámát ésa titkos kódot.

FIGYELMEZTETÉS A kódkártyát (Code Card)gondosan "rizzük meg, hogy a rádió ello-pása esetén a vonatkozó adatokat az eljá-ró hatóságnak meg tudjuk adni.

LOPÁS ELLENI VÉDELEMAz autórádió egy olyan lopás elleni véd"-rendszerrel rendelkezik, amely a rádióké-szülék és a járm! elektronikus vezérl"egy-sége (Body Computer) közötti információ-cserén alapszik.

Ez a rendszer maximális biztonságot ga-rantál, és nem szükséges a biztonsági kódbevitele minden esetben, ha a készülékáramellátása megszakad.

Ha az ellen"rzés eredménye pozitív, a rádiómegkezdi m!ködést, de ha az ellen"rz"kódok nem azonosak, vagy az elektronikusvezérl"egység (Body Computer) kicserélésrekerül, a készülék tájékoztatja a használótarról, hogy a következ" fejezetrészben le-írtak szerint szükséges a titkos kód beírása.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 314

Page 70: Alfa Romeo 159 kézikönyv

315

AUTO

RADI

O

MP3 ÜZEMMÓDA normál audió CD-lemezek lejátszása mel-lett a készülék képes az MP3 formátumútömörített audió fájlokat tartalmazó CD-ROM-ok lejátszására is. A készülék hagyo-mányos CD-lemez behelyezése esetén azel"z" (“Autórádió CD-lejátszóval”) fejezet-ben leírtak szerint m!ködik.

Az optimális hangvisszaadás érdekében csakjó min"ség! lemezre, a lehet" legalacso-nyabb sebességgel rögzített felvételekethasználjunk.

Az MP3 CD-n található fájlok mappákba ren-dezettek, az összes mappából szekvenciá-lis listák készülnek, amelyek tartalmazzákaz MP3 m!sorszámokat (a mappák és al-mappák azonos szinten jelennek meg), azMP3 m!sorszámokat nem tartalmazó map-pák nem választhatók ki.

Az MP3 fájlok lejátszásának jellemz"i ésm!ködési feltételei az alábbiak:

! az alkalmazott CD-ROM-nak meg kell fel-elnie az ISO9660 szabványnak;

! a zenei fájloknak “.mp3” kiterjesztés!-nek kell lenniük: más kiterjesztés! fájl-okat a készülék nem tud lejátszani;

! a lejátszható lehetséges mintavételezésifrekvenciák: 44,1 kHz, sztereó (96 -320 kbit/s) - 22,05 kHz, monó vagysztereó (32 - 80 kbit/s);

! változó bitrátával rendelkez" fájlok lej-átszása is lehetséges.

FIGYELMEZTETÉS A m!sorszámok neve nemtartalmazhatja az alábbi karaktereket: szó-köz, ‘ (aposztróf), és ( ) (nyitott és zárt zá-rójel). Az MP3 CD készítésekor ügyeljünkarra, hogy a fájlok nevei ne tartalmazzákezeket a karaktereket, mert ellenkez" eset-ben a készülék nem tudja lejátszani azokatm!sorszámokat.

BEVEZETÉSEz a fejezet kizárólag az MP3 CD-lejátszóm!ködési leírását tartalmazza: az autórá-dió m!ködésével kapcsolatosan olvassuk ela “FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK“ fejezetbenleírtakat.

MEGJEGYZÉS A Layer-3 audió dekódolótechnológiát a Fraunhofer IIS and Thomsonmultimedia fejlesztette ki.

MMPP33 CCDD--LLEEJJÁÁTTSSZZÓÓ

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 315

Page 71: Alfa Romeo 159 kézikönyv

316

AUTO

RADI

OLOPÁS ELLENI VÉDELEMLásd a “CD-LEJÁTSZÓ” fejezet vonatkozó ré-szét.

INFORMÁCIÓK A KIJELZÃN

ID3-TAG információk MEGJELENÍTÉSE

A készülék az eltelt id"re, a mappa és a fájlnevére vonatkozó információkon túl képesa m!sorszám címére, az el"adóra és a szer-z"re vonatkozó ID3-TAG információk keze-lésére is (lásd az “MP3 DISPLAY FUNKCIÓ”cím! részben foglaltakat).

Az MP3 mappa kijelz"n megjelen" nevemegegyezik a mappa CD-n elmentett nev-ével, amelyet a végén egy csillag követ.

Például, egy teljes MP3 mappa neve: BESTOF *.

Ha az ID3-TAG információ (cím, el"adó, al-bum) megjelenítése kiválasztásra került, ésa lejátszott m!sorszám nem rendelkezik ilyenadatokkal, a megjelenített információ helyetta fájl nevére vonatkozó információ jelenikmeg.

KÖVETKEZÃ/ELÃZÃ MAPPAKIVÁLASZTÁSANyomjuk meg a N gombot a következ",vagy a O gombot az el"z" mappa kivá-lasztásához. A kijelz"n megjelenik a kivá-lasztott új mappa neve.

A mappák kiválasztása ciklikusan, sorrend-ben történik: az utolsó mappa után az els"kerül kiválasztásra, és fordítva.

Ha a következ" 2 másodpercben nem tör-ténik másik mappa/m!sorszám kiválasz-tása, az új mappában található els" m!sor-szám lejátszása kezd"dik meg.

Ha a kiválasztott mappa utolsó m!sorszá-ma is lejátszásra került, a következ" map-pa lejátszásával folytatja a készülék.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 316

Page 72: Alfa Romeo 159 kézikönyv

317

AUTO

RADI

O

BEVEZETÉSEz a fejezet kizárólag a CD-váltó (egyes vál-tozatoknál/piacokon), m!ködési leírásáttartalmazza: az autórádió m!ködésével kap-csolatosan olvassuk el a “FUNKCIÓK ÉS BE-ÁLLÍTÁSOK“ fejezetben leírtakat.

CD-VÁLTÓ KIVÁLASZTÁSAKapcsoljuk be a rádiót, majd nyomjuk megröviden és ismételten a CD gombot a“CHANGER” funkció kiválasztásáig.

LEHETSÉGES HIBAÜZENETEKA kijelz"n az alábbi esetekben hibaüzene-tek jelennek meg:

! a CD-váltóban nincs CD: a kijelz"n a hang-forrás megváltoztatásáig a “NO CD” fel-irat jelenik meg;

! a kiválasztott CD nem olvasható (nincsCD a választott pozícióban vagy a CD el-helyezkedése nem megfelel"): a kijelz"na kiválasztott CD száma után a “CD ER-ROR” felirat olvasható. A készülék ilyen-kor a következ" CD-t választja ki; hanincs több CD vagy azok is olvashatat-lanok, a hangforrás megváltoztatásáig akijelz"n a “NO CD” felirat látható;

! hiba a CD olvasásában: a kijelz"n meg-jelenik a “CD ERROR” felirat. A készü-lék ilyenkor a következ" CD-t választjaki; ha nincs több CD a CD-váltóban (azutolsó CD után a készülék ismét az els"lemezt kezdi el olvasni), vagy azok is ol-vashatatlanok, a hangforrás megváltoz-tatásáig a kijelz"n a “NO CD” felirat lát-ható;

! CD-ROM behelyezése esetén: a készüléka következ" CD-t választja.

CCDD--VVÁÁLLTTÓÓ ((CCDDCC))

A Lineaccessori választékbólrendelt CD-váltó beszerelé-sét és csatlakoztatását ki-

zárólag Alfa Romeo márkaszervizbenvégeztessük el.

CD KIVÁLASZTÁSANyomjuk meg a N gombot a következ",vagy a O gombot az el"z" CD kiválasztá-sához.

Ha a CD-váltóban a kiválasztott helyen nincslemez, a kijelz"n rövid id"re megjelenik a“NO CD” felirat, majd automatikusan a kö-vetkez" CD kerül lejátszásra.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 317

Page 73: Alfa Romeo 159 kézikönyv

318

AUTO

RADI

O

ÁLTALÁNOS ISMERTETÃ

Hanger# alacsony A Fader funkciót kizárólag az “F” (els")értékekre kell állítani az autórádió kimene-ti teljesítmény csökkenésének és a Fader= R+9 értékre állítása esetén a hanger" te-ljes elhalkításának elkerülése érdekében.

Nem választható hangforrásNincs behelyezve adathordozó. Helyezzükbe a lejátszandó CD-t vagy MP3 CD-t.

HHIIBBAAEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS

CD-LEJÁTSZÓ

A CD-t nem lehet lejátszaniA CD szennyezett. Tisztítsuk meg a CD-t.A CD karcos. Próbáljunk ki egy másik CD-t.

Nem lehet a CD-t behelyezniMár van behelyezve egy CD. Nyomjuk mega ı gombot, és vegyük ki a CD-t.

MP3 FÁJL OLVASÁSA

M$sorszám átugrása az mp3fájlok olvasása közbenA CD karcos vagy szennyezett. Tisztítsukmeg az adathordozót, a “BEVEZETÉS“ fej-ezet “CD” részében leírtakat követve.

Az mp3 m$sorszámok lejátszásiideje nem megfelel#en kerülkijelzésreEgyes esetekben el"fordul, hogy (a rögzí-tési mód miatt) az MP3 m!sorszámok lej-átszási ideje hibásan kerül kijelzésre.

293-318 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:29 Pagina 318

Page 74: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Magasság beállítás Mozdítsuk felfelé vagy lefelé a B kart akívánt magasság eléréséig.

FIGYELMEZTETÉS A beállítást kizá-rólag az ülésben ülve végezzük el.

A háttámla d#lésszögénekbeállításaForgassuk a C gombot a kívánt pozícióeléréséig.

Háttámla beállítás(egyes változatoknál/piacokon)

Forgassuk a D gombot a kívánt pozí-ció eléréséig.

A kar elengedése utánmindig gy"z"djünk meg

az ülés biztos reteszel"désé-r"l úgy, hogy megpróbáljukkissé el"re-hátra mozgatni.Nem megfelel" reteszel"désesetén az ülés menet közbenhirtelen elmozdulhat, és a ve-zet" elveszítheti a gépkocsifeletti uralmát.

FIGYELEM

ELEKTROMOSANBEÁLLÍTHATÓ ELÜLSÃÜLÉSEK 33. ábra

Háttámla d#lésszög beállítás(egyes változatoknál/piacokon)

Mozgassuk az E kart. A kar felfelé hú-zásával az ülés egy pozícióval hátrafe-lé d"l. A kar lefelé mozgatásával az ülésel"refelé d"l.

Háttámla f$tés(egyes változatoknál/piacokon)

A gyújtáskapcsolóba helyezett elektro-nikus kulcs mellett forgassuk el a kap-csológy!r!t A-32. ábra a funkció be-vagy kikapcsolásához. Az ülésf!tés 3különböz" er"sségi fokozatra állítható(0 = az ülésf!tés kikapcsolva).

A0E0024m32. ábra

A beállításokat csakis agépkocsi álló helyzeté-

ben szabad elvégezni.

FIGYELEM

A0E0189m33. ábra

46

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 46

Page 75: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az elektromos ülésállításkezel#szervei:Az A multifunkciós kapcsoló:

– az ül"lap elüls" részének magassá-gi beállítása;

– az ül"lap hátsó részének magasságibeállítása;

– az ülés függ"leges irányú elmozdí-tása;

– az ülés hosszirányú elmozdítása;

B: A háttámla d"lésszögének beállítása;

C: A vezet" oldali ülés pozícióját me-morizáló gombok.

D: Deréktámasz beállítása

FIGYELMEZTETÉS Az ülésállítás csakaz elektronikus kulcs gyújtáskapcsoló-ba helyezett állapotában, és kb. 1 per-cig a gyújtáskapcsolóból való kihúzásután vagy a START/STOP gombmegnyomása után lehetséges. Az ajtónyitásakor kb. 3 percig vagy az ajtó be-zárásáig lehet mozgatni az ülést.

A vezet#ülés/küls#visszapillantó tükörpozíciójának tárolásaA C gombok lehet"vé teszik a vezet"ü-lés és a küls" visszapillantó tükör háromkülönböz" pozíciójának tárolását és a tá-rolt pozíció el"hívását. A tárolás és azel"hívás csak a gyújtáskapcsolóba hely-ezett elektronikus kulcs mellett lehetsé-ges.

Egy tárolt pozíció el"hívása kb. 3 percigaz ajtók nyitása után és kb. 1 percigaz elektronikus kulcs gyújtáskapcsoló-ból való kihúzása után is lehetséges.

Egy üléspozíció tárolásához állítsuk aztbe a különféle kezel"gombokkal a kí-vánt helyzetbe, majd tartsuk meg-nyomva néhány másodpercig azt agombot, amelyre a pozíciót tárolni kí-vánjuk.

Egy tárolt pozíció el"hívásához nyomjukmeg röviden a megfelel" gombot.

Az ülés egy új pozíciójának tárolása egyadott gombon automatikusan törli azugyanazon gombon korábban tárolt po-zíció adatait.

A0E0421m33/a. ábra

ELÜLSÃ SPORTÜLÉSEK33/a. ábra(egyes változatoknál/piacokon)

Egyes változatokhoz kézi vagy elekt-romos állítású els" sport ülések is ren-delhet"k.

Az ülések beállításához kövessük az el-"z" részekben leírtakat.

47

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 47

Page 76: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FEJTÁMLÁK

ELSÃMagasságuk állítható, és automatiku-san a kívánt helyzetben reteszel"dnek.

A magassági beállítást az alábbiak sze-rint végezzük:

! Fejtámlák emelése: húzzuk felfeléa fejtámlát a rögzülést jelz" katta-násig.

! Fejtámlák süllyesztése: nyomjukmeg az A gombot, és toljuk lefeléa fejtámlát.

Szükség esetén a fejtámlák a követke-z" módon távolíthatók el:

! emeljük fel a fejtámlát a maximálismagasságig;

! nyomjuk meg a (két tartórúd olda-lánál lev") gombokat A és B - 34. ábra, majd felfelé húzzuk kia fejtámlákat.

HÁTSÓA hátsó üléssor két fejtámlával van el-látva.

Egyes változatoknál a középs" üléshezis tartozik egy magasságban állítható fej-támla (a magassági beállítást lásd az el-"z" részben).

Szükség esetén a fejtámlák a követke-z" módon távolíthatók el:

! emeljük fel a fejtámlát a maximálismagasságig;

! nyomjuk meg a (két tartórúd olda-lánál lev") gombokat A és B - 34. ábra, majd felfelé húzzuk kia fejtámlákat.

A0E0473m34. ábra

A fejtámlákat úgy állít-suk be, hogy azok ne a

nyakat, hanem a fej hátsó ré-szét támasszák. Csak ilyenesetben tölthetik be védelmifunkciójukat. A fejtámla véd"hatásának optimalizálása érde-kében úgy állítsuk be a hát-támlát, hogy a fels"test egyen-es legyen, és a fej a fejtámlá-hoz a lehet" legközelebb kerü-ljön.

FIGYELEM

A0E0479m35. ábra

48

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 48

Page 77: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KORMÁNYKERÉK

A kormánykerék helyzete mind ten-gelyirányban, mind magassági iránybanbeállítható.

A kar A-36. ábra lefelé nyomásávaloldjuk a reteszelést, majd állítsuk a kí-vánt pozícióba a kormánykereket. Eztkövet"en a kormánykerék rögzítéséhezhúzzuk az A kart felfelé.

Szigorúan tilos mindenutólagos, a kormány-

szerkezetet vagy a kormá-nyoszlopot érint" beavatko-zás, átalakítás (pl. lopásgátlóberendezés beszerelése), mertez súlyosan veszélyezteti agépkocsi menetbiztonságát ésa honosítási követelmények-nek való megfelelést, ezen túl-men"en a garancia elvesztésétis eredményezi.

FIGYELEM

A0E0136m36. ábra

A beállítási m!velete-ket a gépkocsi álló

helyzetében, leállított motor-nál kell elvégezni.

FIGYELEM

49

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 49

Page 78: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A0E0135m37. ábra

A0E0032m38. ábra

A tükör beállításaVálasszuk ki a kapcsolóval A- 39. ábraa beállítani kívánt tükröt:! fordítsuk az A választókapcsolót 1.

pozícióba: a bal oldali tükör kivá-lasztásához;

! fordítsuk az A választókapcsolót 2.pozícióba: a jobb oldali tükör kivá-lasztásához.

A kiválasztott tükör mozgatásához nyo-mjuk meg a B nyomógombot a nyilakáltal jelzett négy irányban.

FIGYELMEZTETÉS A beállítás befeje-zése után, a véletlen elállítás elkerüléseérdekében állítsuk az A választókapcso-lót 0 állásba.

A0E0036m39. ábra

VISSZAPILLANTÓTÜKRÖK

BELSÃ TÜKÖR A beépített biztonsági szerkezet az utas-sal való er"s ütközés esetén leválasztjaa tükröt az alapzatáról.

A tükör az átváltó karral A-37. ábrakét különböz" helyzetbe állítható: nor-mál (nappali) vagy vakításmentes (éj-szakai).

Egyes változatok elektrokromatikusansötéted" bels" tükörrel vannak felszer-elve 38. ábra. Az elektrokromatikusfunkció be- vagy kikapcsolása a tüköralsó részén lév" ON/OFF gombbal le-hetséges. A hátrameneti fokozat kap-csolásakor a tükör mindig a nappalihasználat szerinti színezetet veszi fel.

KÜLSÃ VISSZAPILLANTÓTÜKRÖKA tükrök elektromos beállítása csak agyújtáskapcsolóba helyezett elektroni-kus kulcs mellett m!ködtethet".

50

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 50

Page 79: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A tükör kézi behajtásaSzükség esetén (pl. amikor a sz!k hely-en való áthaladást akadályoznák) a tü-körházakat befordíthatjuk a nyitott po-zícióból A-40. ábra a behajtott B po-zícióba.

A0E0081m40. ábra

Mivel a vezet" oldalivisszapillantó tükör fel-ülete domború, a benne

látható tárgyak távolabbinaklátszanak, mint ahogy a való-ságban vannak.

Menet közben a tükrö-ket mindig kihajtott

helyzetben kell tartani.

FIGYELEM

A tükörházak elektromosbehajtása (csak a 4 elektromos ablakkal szereltváltozatoknál) (egyes változatoknál/ piacokon)

Szükség esetén (pl. amikor a sz!k hely-en való áthaladást akadályoznák) a tü-körházakat a gomb C-39. ábra meg-nyomásával befordíthatjuk.

A vezetési pozícióba való visszaállítás-hoz nyomjuk meg ismét a gombot C-39. ábra.

Az utas oldali küls#visszapillantó tükör“parkolási” pozíciójánaktárolásaAz elektromos ülésállítással ellátott vál-tozatoknál a parkolási man"verek köz-beni kilátás javítására, a sebességváltóhátrameneti fokozatának kapcsolásakora vezet" beállíthatja (és tárolhatja) azutas oldali visszapillantó tükör egy olyanpozícióját, amely eltér a vezetés közbenszokásos beállítástól.

A tároláshoz az alábbiak szerint járjunkel:

! a gépkocsi álló helyzetében és agyújtáskapcsolóba helyezett elekt-ronikus kulcs mellett kapcsoljuk ahátrameneti fokozatot;

! fordítsuk az A - 39. ábra - vá-lasztókapcsolót a 2. pozícióba (azutas oldali tükör kiválasztása);

51

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 51

Page 80: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az utas oldali küls#visszapillantó tükör“parkolási” pozíciójánakel#hívásaAz alábbiak szerint járjunk el: helyezzükaz elektronikus kulcsot a gyújtáskapcso-lóba, kapcsoljuk a hátrameneti fokozatot;fordítsuk a választókapcsolót A-39. ábra a 2. pozícióba (az utas olda-li tükör kiválasztása).

A tükör automatikusan felveszi az el-"z"leg tárolt pozíciót.

Ha el"z"leg nem történt meg a tükörparkolási pozíciójának memorizálása, aparkolási man"ver megkönnyítése ér-dekében a hátrameneti fokozat kap-csolásakor a tükör kissé lejjebb fordul.

Az utas oldali visszapillantó tükör a se-bességváltó kar hátrameneti fokozatbólvaló elmozdítása után kb. 10 másod-perccel, 10 km/h-nál nagyobb el"re-meneti sebességnél vagy a választó-kapcsoló A-39. ábra 0 pozícióba for-dításakor pedig azonnal visszaáll az ere-deti pozíciójába.

Küls# visszapillantó tükrökautomatikus visszaállításaMinden alkalommal, amikor az elekt-ronikus kulcsot a gyújtáskapcsolóbahelyezzük, a küls" visszapillantó tükrökautomatikusan visszaállnak az elektro-nikus kulcs kihúzása el"tti, utolsókéntbeállított és/vagy el"hívott pozícióba.

Ez a beállítás lehet"vé teszi ezek vissza-állítását, ha parkoló gépkocsinál a kül-s" visszapillantó tükrök manuálisés/vagy véletlen mozgatás következ-tében elmozdultak.

Jég- és páramentesítés A küls" tükrök pára- és jégmentesít" el-ektromos f!téssel is fel vannak szerelve,amely a hátsó ablak f!tés bekapcsolása-kor (a ( gomb megnyomásakor) lépm!ködésbe.

FIGYELMEZTETÉS A funkció m!-ködtetése id"zített, és néhány percesm!ködés után automatikusan kikapcsol.

! állítsuk be az utas oldali küls" vissza-pillantó tükröt a parkolási man"ve-rekhez legkedvez"bb pozícióba;

! tartsuk lenyomva a C - 33. ábra- tároló gombok egyikét legalább 3másodpercig (lásd az “Ülések” cí-m! részt a jelen fejezetben).

Az utas oldali visszapillantó tükör “par-kolási” pozíciójával együtt a vezet"ülésés a vezet" oldali visszapillantó tükörpozíciója is tárolódik a memóriában. Atükör pozíciójának memorizálásáról egyhangjelzés tájékoztatja a vezet"t.

52

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 52

Page 81: Alfa Romeo 159 kézikönyv

LÉGKONDICIONÁLÁS

1 Fels" leveg"nyílás - 2 Irányítható és szabályozható, középs" leveg"nyílások - 3 Irányítható és szabályozható, oldalsó le-veg"nyílások - 4 Alsó leveg"nyílások a hátsó ülésekhez - 5 Irányítható és szabályozható leveg"nyílások a hátsó ülésekhez(egyes változatoknál/piacokon) - 6 Alsó leveg"nyílások az elüls" ülésekhez - 7 Leveg"nyílások a szélvéd" és az els" oldal-ablakok pára- és jégmentesítéséhez.

A0E0220m

41. ábra

53

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 53

Page 82: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KÖZÉPSÃ ÉS OLDALSÓ LEVEGÃNYÍLÁSOK 42-43. ábraEzek a leveg"nyílások a m!szerfalonhelyezkednek el. Az A leveg"nyílásokmindegyikén egy B állítókerék találha-tó a leveg"mennyiség módosítására ésegy C kar a leveg"áramlás függ"legesés vízszintes irányának beállítására.O = Teljesen zártI = Teljesen nyitott

A0E0014m42. ábra A0E0057m44. ábra

FELSÃ LEVEGÃNYÍLÁS 44. ábraA leveg"nyílás egy-egy nyitó/záró el-emmel rendelkezik.

O = Teljesen zárt

I = Teljesen nyitott

LEVEGÃNYÍLÁSOK ASZÉLVÉDÃ ÉS AZ ELSÃOLDALABLAKOK PÁRA- ÉS JÉGMENTESÍTÉSÉHEZ Ezek a leveg"nyílások a m!szerfal kétszélén (A-45. ábra) és a m!szerfalfels" részén B helyezkednek el.

HÁTSÓ LEVEGÃNYÍLÁSOK46. ábra (egyes változatoknál/piacokon)

Az A leveg"nyílások mindegyikén egyB állítókerék található a leveg"men-nyiség módosítására és egy C kar a le-veg"áramlás irányának beállítására.O = Teljesen zártI = Teljesen nyitott

A0E0012m43. ábra

OFF

O

I

AUTO

AUTO

A0E0088m46. ábra

A0E0067m45. ábra

54

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 54

Page 83: Alfa Romeo 159 kézikönyv

LEVEGÃELOSZTÁSMEGVÁLASZTÁSAO: leveg"áramlás a vezet"/utas fel-s"teste felé irányítva;

M: leveg"áramlás a vezet"/utas fel-s"teste és a lábtér felé irányítva;

N: leveg"áramlás az els" és hátsó láb-tér felé irányítva;

Q: leveg"áramlás a lábtér és a szél-véd" felé irányítva;

ü: leveg"áramlás a szélvéd" felé irá-nyítva

MANUÁLISLÉGKONDICIONÁLÓRENDSZER (egyes változatoknál/piacokon)

KEZELÃSZERVEK 47. ábra

A - leveg"h"mérséklet beállító gomb(meleg/hideg leveg" keverése);

B - leveg"elosztás forgatógomb;

C - ventilátor sebességfokozat kapcsoló;

D - hátsó ablak/küls" visszapillantó tük-rök elektromos f!tését be-/kikapcsológomb;

E - a szélvéd" és az els" oldalablakokgyors pára- és jégmentesítését, a hát-só ablak és a küls" visszapillantó tükörf!tését be- és kikapcsoló nyomógomb;

F - bels" leveg" keringtetést be- és ki-kapcsoló nyomógomb;

G - légkondicionáló kompresszort be- éskikapcsoló nyomógomb.

47. ábra A0E0011m

55

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 55

Page 84: Alfa Romeo 159 kézikönyv

AZ ELÜLSÃ ABLAKOK GYORS PÁRA- ÉSJÉGMENTESÍTÉSE(MAX-DEF funkció)Nyomjuk meg a - gombot: a funkcióbekapcsolt állapotát a -, ! és a (gombon lev" ledek kigyulladása jelzi. Afunkció kikapcsolásához nyomjuk megismét a - gombot, és a gombon lev"led kialszik. A páramentesítés megtör-ténte után az optimális kényelmi felté-telek fenntartása érdekében kapcsoljukki a funkciót.

Ablaküvegek páramentesítéseA légkondicionáló ! nagyon jól hasz-nálható az ablaküvegek páramentesí-tésének meggyorsítására: ezért célsze-r! bekapcsolni, ha magas a leveg" ned-vességtartalma. Mindenesetre a párá-sodás megel"zésére nagyon ajánlatosa következ" beállítások alkalmazása:

! kapcsoljuk ki a bels" leveg" kering-tetést (ha be van kapcsolva);

! forgassuk 2a. sebességfokozatra aC gombot;

! forgassuk el a B gombot a Q állásra.

A HÁTSÓ ABLAK ÉS A KÜLSÃ VISSZAPILLANTÓTÜKRÖK PÁRA- ÉSJÉGMENTESÍTÉSENyomjuk meg a ( gombot a funkcióbekapcsolásához: a funkció bekapcsoltállapotát a gombon lév" led kigyulla-dása jelzi.

Egyes változatoknál ennek a funkciónaka bekapcsolása aktiválja a szélvéd" jég-mentesít" f!tését is a szélvéd"törl" lap-átok területén.

A funkció m!ködtetése id"zített, és né-hány percnyi m!ködés után automati-kusan, vagy a gomb ismételt megnyo-másakor kikapcsol; a funkció kikapcso-lásához nyomjuk meg ismét a gombot,vagy állítsuk le a motort. A motor újra-indításakor a funkció nem kapcsol be.

FIGYELMEZTETÉS Ne ragasszunkcímkét, matricát a hátsó ablak bels" fel-ületén lév" f!t"szálakra, mert ezzel ve-szélyeztetjük azok megfelel" m!ködé-sét.

AZ UTASTÉR FÙTÉSEAz alábbiak szerint járjunk el:

! forgassuk az A gombot a kívánt h"-mérséklet eléréséig;

! a C gombbal állítsuk be a kívánt se-bességfokozatot;

! a B gombbal állítsuk be a kívántirányt:

N: az els" és a hátsó ülések lábteré-nek f!tése;

M: a lábtérbe melegebb, a fels"testreh!vösebb leveg" áramlik (“kétszint!”funkció);

Q: a lábtér f!tése és egyidej!leg a szél-véd" páramentesítése;

! kapcsoljuk ki a bels" leveg" kering-tetést (ha be van kapcsolva);

56

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 56

Page 85: Alfa Romeo 159 kézikönyv

LÉGKONDICIONÁLÁS (gyors hıtés)FIGYELMEZTETÉS A kompresszor !bekapcsolása csak bekapcsolt ventilátoresetén következik be.

Az alábbiak szerint járjunk el:

! forgassuk az A gombot teljesen bal-ra;

! a C gombbal állítsuk be a legna-gyobb sebességfokozatot;

! forgassuk a B gombot a O hely-zetbe;

! nyomjuk meg a ! és a v gom-bot (a gombokon lev" ledek ki-gyulladnak).

H$tés fenntartásaAz alábbiak szerint járjunk el:

! kapcsoljuk ki a bels" leveg" kering-tetést (ha be van kapcsolva);

! forgassuk az A gombot a kívánt h"-mérséklet eléréséig;

! forgassuk a C gy!r!t a ventilátor kí-vánt sebességfokozatára.

A BERENDEZÉSKARBANTARTÁSAA légkondicionáló berendezést ! a té-li id"szakban is havonta legalább egy-szer, kb. 10 perces id"tartamra be kellkapcsolni.

A nyári évszak beállta el"tt ellen"riz-tessük a berendezés m!köd"képessé-gét egy Alfa Romeo márkaszervizben.

BELSÃ LEVEGÃKERINGTETÉSBEKAPCSOLÁSANyomjuk meg a v gombot: a funk-ció bekapcsolt állapotát a gombon lé-v" led kigyulladása jelzi.

A szennyezett küls" leveg" bejutásánakmegakadályozása érdekében alagútbanvagy forgalmi dugóban tanácsos a bel-s" leveg" keringtetés funkciót bekap-csolni. Mindazonáltal kerüljük a funk-ció hosszabb ideig tartó használatát, kül-önösen, ha többen utaznak a gépko-csiban, mert jelent"sen fokozza az ab-lakok párásodási hajlamát.

Azonban nem ajánlatos bekapcsolnies"s, hideg id"ben, mert ilyenkor jel-ent"sen növeli az ablakok párásodásihajlamát, különösen akkor, ha a lég-kondicionálás nincs bekapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS A bels" leveg" ke-ringtetés funkció használata lehet"vé te-szi a rendszer m!ködésének (az utas-tér felf!tésének vagy leh!tésének) meg-gyorsítását.

Az akkumulátor mindenegyes lekötése/ vissza-kötése után várjunk le-

galább 3 percet, miel"tt behe-lyezzük az elektronikus kulcsota gyújtáskapcsolóba, ezzel le-het"vé tesszük, hogy a légkon-dicionáló vezérl"egység nulláz-za a h"mérsékletet és a leve-g"elosztást szabályozó elekt-romos terel"lapok helyzetét.

57

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 57

Page 86: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az érzékel" megfelel"m!ködése érdekében neragasszunk címkét,

matricát a szélvéd" üveg bels"felületére az érzékel" általellen"rzött területre. Tartsuktisztán a szélvéd"t, és kerüljüka por és egyéb szennyez"dések lerakódását.

KÉT-/HÁROMZÓNÁSAUTOMATALÉGKONDICIONÁLÓRENDSZER (egyes változatoknál/piacokon)

ISMERTETÉSA gépkocsi két-/háromzónás légkondi-cionáló rendszerrel rendelkezik, amelya kívánt komfort elérése érdekében le-het"vé teszi a leveg" h"mérsékleténekés elosztásának az utastér két/háromzónájában elkülönítetten történ" szab-ályozását.Az utastér két/három zónájának opti-mális h"mérséklet szabályozásához arendszer rendelkezik küls" h"mérsékletérzékel"vel, utastér h"mérséklet érzék-el"vel és kétoldali napsugárzás érzék-el"vel.A légkondicionáló az alábbi paraméte-rek és funkciók automatikus szabályo-zását végzi:! leveg"h"mérséklet a vezet"/utas

oldali leveg"nyílásoknál;! a szell"z"ventilátor sebessége;! a vezet"/utas oldali leveg"elosztás;

! a kompresszor bekapcsolása;! leveg"keringtetés Manuálisan a következ" paraméterek/funkciók állíthatók/módosíthatók:! igényelt h"mérséklet;! a szell"z"ventilátor sebessége;! leveg"elosztás 7 különböz" állás-

ban;! légkondicionáló kompresszor be- és

kikapcsolása;! ablaküvegek gyors pára/ jégmen-

tesítése;! leveg"keringtetés A rendszer (egyes változatoknál) leve-g"min"ség érzékel"vel AQS (Air QualitySystem) van ellátva, amely automati-kusan bekapcsolja a bels" leveg" ke-ringtetést, amikor a küls" leveg" szen-nyezettségét érzékeli (pl. forgalmi du-góban és alagútban).Egyes változatoknál a rendszer a bels"visszapillantó tükör mögött elhelyezett pá-rásodás érzékel"t A - 48. ábra is tart-almaz, amely a szélvéd" bels" felületénkezd"d" párásodás megel"zése vagycsökkentése érdekében automatikusanbekapcsolja a megfelel" páramentesít"stratégiát. Ez az érzékel" bármelyik kez-el"szerv manuális m!ködtetésével ha-tástalanítható.

A0E0091m48. ábra

Az érzékel" minden motorindításkor be-kapcsol, továbbá akkor is, amikor a fel-használó megnyomja valamelyik AUTOgombot

58

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 58

Page 87: Alfa Romeo 159 kézikönyv

I - OFF nyomógomb a légkondicionáló berendezés kikapcsolására;

L - bels" leveg" keringtetést be- és kikapcsoló nyomógomb;

M - légkondicionáló kompresszort be- és kikapcsoló nyomógomb;

N - bels" leveg"h"mérséklet-érzékel"

KÉTZÓNÁS kezel#szervek 49. ábraA - leveg"elosztás beállító nyomó-gombok (jobb és bal oldal);

B - bal oldali h"mérsékletet beállító for-gatógomb;

C - automatikus m!ködést bekapcsolónyomógomb (AUTO);

D - légkondicionáló berendezés infor-mációit megjelenít" kijelz";

E - jobb oldali h"mérsékletet beállító for-gatógomb;

F - hátsó ablak/küls" visszapillantó tük-rök elektromos f!tését be-/kikapcsológomb;

G - MAX-DEF funkciót bekapcsoló gomb(els" ablakok gyors pára- és jégmente-sítésének, hátsó ablak és küls" vissza-pillantó tükrök f!tésének be- és kikap-csolása);

H - ventilátor sebességét növel"/ csök-kent" nyomógombok;

49. ábra - KÉTZÓNÁS elrendezés A0E0453m

59

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 59

Page 88: Alfa Romeo 159 kézikönyv

HÁROMZÓNÁSkezel#szervek 50. ábraEls"A - leveg"elosztás beállító nyomógombok (jobbés bal oldal);B - bal oldali h"mérsékletet beállító forgató-gomb;C - automatikus m!ködést bekapcsoló nyomó-gomb (AUTO);D - légkondicionáló berendezés információitmegjelenít" kijelz";E - jobb oldali h"mérsékletet beállító forgató-gomb;F - hátsó ablak/küls" visszapillantó tükrök el-ektromos f!tését be-/kikapcsoló gomb (ha f!-téssel ellátottak);G - MAX-DEF funkciót bekapcsoló gomb (els"ablakok gyors pára- és jégmentesítésének, hát-só ablak és küls" visszapillantó tükrök f!tésé-nek be- és kikapcsolása, ha f!téssel ellátottak);H - ventilátor sebességét növel"/csökkent"nyomógombok;I - OFF nyomógomb a légkondicionáló beren-dezés kikapcsolására;L - bels" leveg" keringtetést be- és kikapcsolónyomógomb;M - légkondicionáló kompresszort be- és ki-kapcsoló nyomógomb;N - bels" leveg"h"mérséklet-érzékel"

HátsóP - hátsó h"mérsékletet beállító forgatógomb;Q - nyomógomb az automatikus m!ködés be-kapcsolására (AUTO) és a leveg"áramlás leál-lítására a hátsó ülések felé (OFF); R - leveg"elosztást beállító nyomógombok;S - hátsó h"mérsékletet megjelenít" kijelz".

50. ábra – HÁROMZÓNÁS elrendezés - Els" és hátsó kezel"szervek A0E0454m

60

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 60

Page 89: Alfa Romeo 159 kézikönyv

LEVEGÃHÃMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÁSA A forgatható gy!r!k (B/E/P) óramu-tató járásával megegyez" vagy azzalellentétes elforgatásával növelhetjükvagy csökkenthetjük a beállítandó h"-mérséklet értékét az utastér bal oldalán(B gomb), jobb oldalán (E gomb), vagya hátsó zónában (P gomb). A beállítotth"mérsékletek értéke a D/S kijelz"njelenik meg.

A gy!r!knek az óramutató járásávalmegegyez" vagy azzal ellentétes teljeselforgatásával elérhetjük a h"mérsékletHI vagy LO széls" értékeit, amelyek amaximális f!tési vagy h!tési funkciók-nak felelnek meg.

HI (HIGH) funkció (maximális f$tés)Ez a funkció akkor m!ködik, amikor akijelz"n beállított h"mérséklet 32 °C-nál magasabb, és egymástól függetle-nül beállítható a vezet" vagy az utas ol-dalon, illetve mindkét oldalon; ez utób-bi beállítás “egyzónás” üzemmódba ál-lítja a rendszert, ami mindkét kijelz"nmegjelenik.

Ezt a funkciót akkor használjuk, ha arendszer teljesít"képességét teljesen ki-használva, a lehet" leggyorsabban elakarjuk érni az utastér felf!tését.

A rendszer ilyenkor a legnagyobb h!-t"folyadék-h"mérséklet kihasználással,valamint a rendszer beállításainak meg-felel"en automatikusan szabályozott le-veg"elosztás és ventilátorsebesség ér-tékekkel m!ködik.

A LÉGKONDICIONÁLÓRENDSZER BEKAPCSOLÁSAA klímarendszert bármelyik gomb (kiv-éve a (, a v és az OFF) megnyo-másával bekapcsolhatjuk; azonban aj-ánlatos a kijelz"n a kívánt h"mérsék-letet beállítani, majd megnyomni az AUTO gombot.

A légkondicionáló rendszer (a vezet" ésaz utasok) egyéni igényeit"l függ"en te-szi lehet"vé a kívánt h"mérséklet beállí-tását.

61

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 61

Page 90: Alfa Romeo 159 kézikönyv

LO (LOW) funkció (maximális h$tés)Ez a funkció akkor m!ködik, amikor akijelz"n beállított h"mérséklet 16 °C-nál alacsonyabb. Ezt a funkciót akkorhasználjuk, ha a rendszer teljesít"ké-pességét teljesen kihasználva, a lehe-t" leggyorsabban el akarjuk érni az utas-tér leh!tését.

Ez a funkció kikapcsolja a f!tést, be-kapcsolja a bels" leveg" keringtetését(hogy megakadályozza a küls" melegleveg" belépését az utastérbe) és a lég-kondicionáló kompresszort, a leveg"el-osztást a ¯/˙ funkcióra állítja, és aventilátorsebesség szabályozását a rend-szer automatikusan végzi.

A funkció bekapcsolt állapotában min-den manuális beállítás lehetséges. Afunkció kikapcsolásához a B/E/P h"f-okszabályzó gy!r!k forgatásával 16 °C-nál magasabb h"mérsékletet kell beál-lítani; a másik oldali és (egyes válto-zatoknál) a hátsó kijelz" ekkor 16 °Cértéket mutat.

Az AUTO gomb megnyomására a kijel-z" 16 °C h"mérsékletet mutat, ésvisszaáll az automatikus h"mérséklet-szabályozási üzemmódba.

Nem tanácsos ezt a funkciót be-kapcsolni, amikor a motor hi-deg, mert így elkerülhetjük amég nem eléggé felmelegedettleveg# belépését az utastérbe.A funkció bekapcsolt állapotában min-den manuális beállítás lehetséges. Afunkció kikapcsolásához a (B vagyE/P) h"fokszabályzó gy!r!k forgatá-sával 32 °C-nál alacsonyabb h"mér-sékletet kell beállítani; a másik oldali és(egyes változatoknál/piacokon) a hát-só kijelz" ekkor 32 °C értéket mutat.

Az AUTO gomb megnyomására a kijel-z" 32 °C h"mérsékletet mutat, ésvisszaáll az automatikus h"mérséklet-szabályozási üzemmódba.

62

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 62

Page 91: Alfa Romeo 159 kézikönyv

VENTILÁTOR SEBESSÉGBEÁLLÍTÁSANyomjuk meg a +/– gombot a ventil-átor sebesség növeléséhez/ csökken-téséhez.

A ventilátor sebességének megjelenítésea kijelz"n kivilágított oszlopokkal törté-nik:

! minimális sebesség = egy oszlop vi-lágít;

! maximális sebesség = 6 oszlop vi-lágít;

Indításkor, ha a légkondicionáló rend-szer automatikus üzemmódban m!kö-dik, a ventilátorsebesség a motor elin-dításáig a minimumon marad.

Bekapcsolt kompresszor és járó motoresetén a ventilátor sebessége nem csök-kenhet a minimális érték alá.

A ventilátor m!ködése csak akkor kap-csolható ki (mindegyik oszlop elt!nik),ha korábban a légkondicionáló komp-resszort kikapcsoltuk a ! gomb meg-nyomásával.

Egy manuális beállítást követ"en az au-tomatikus ventilátorsebesség-szabályo-zás visszaállításához nyomjuk meg azAUTO gombot.

Ez az üzemmód akkor is kikapcsol, haa rendszer nem tudja elérni vagy fenn-tartani a beállított h"mérsékletet (kül-önösen pl. ha a kompresszort manuáli-san kikapcsoltuk).

Alacsony küls" h"mér-sékletnél nem tanácsos

a bels" leveg" keringtetésfunkció használata, mivel ilyenesetben az ablakok hamar be-párásodhatnak.

FIGYELEM

A LÉGKONDICIONÁLÓAUTOMATIKUSÜZEMMÓDJA Az (els" és hátsó) AUTO gomb meg-nyomására a kijelz"n az AUTO felirat jel-enik meg, és ezzel a rendszer automa-tikusan szabályozza az alábbiakat:

! a szell"z"ventilátor sebességét;

! a leveg"elosztást az utastérben;

! a bels" leveg" keringtetést;

! a légkondicionáló kompresszort;

és törli az összes el"zetes manuális be-állítást.

Az AUTO felirat akkor t!nik el az érin-tett zóna (vezet" vagy utas oldal vagya hátsó zóna) kijelz"jér"l, amikor a be-állításokon a h"mérséklet módosításátkivéve valamilyen manuális változtatástörténik.

63

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 63

Page 92: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A MAX-DEF funkció az alábbi beállítás-okat hajtja végre:

! a hátsó kezel"panel kikapcsolása(egyes változatoknál/piacokon);

! belép" leveg"mennyiség növelése;

! leveg"elosztás DEF pozícióba állítá-sa;

! küls" leveg" belépés bekapcsolása;

! légkondicionáló kompresszor be-kapcsolása;

! AQS funkció kikapcsolása (ha van)

! hátsó ablak f!tés bekapcsolása.

A MAX-DEF funkció bekapcsolt állapo-tában csak a ventilátorsebesség manu-ális módosítása és a hátsó ablak f!téskikapcsolása lehetséges.

FIGYELMEZTETÉS Még nem telje-sen bemelegedett motornál a funkciónem kapcsolja azonnal a beállított ven-tilátor sebességet, hogy így korlátozzaa páramentesítéshez még nem elég me-leg leveg" belépését az utastérbe.

A következ" gombok újbóli megnyo-mására: v, !, AUTO vagy - arendszer kikapcsolja a MAX-DEF funk-ciót, visszatérve a rendszer el"z" beál-lításaihoz, emellett új funkció választá-sa esetén azt is bekapcsolja.

FIGYELMEZTETÉS Ne kapcsoljuk bea MAX-DEF funkciót álló motornál, hogyelkerüljük az akkumulátor lemerülését.

AZ ELÜLSÃ ABLAKOK GYORS PÁRA- ÉSJÉGMENTESÍTÉSE (MAX-DEF funkció)A - gomb megnyomására a légkon-dicionáló rendszer automatikusan be-kapcsolja a szélvéd" és az els" oldal-ablakok gyors pára- és jégmentesítésé-hez szükséges összes funkciót, és egy-es változatokon a szélvéd" jégmente-sít" f!tését a szélvéd"törl" lapátok te-rületén.

A MAX-DEF funkció álló motor eseténis bekapcsolható. A bekapcsolt állapo-tot a nyomógomb körüli fénydióda ki-gyulladása jelzi.

64

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 64

Page 93: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A LÉGKONDICIONÁLÓ KOMPRESSZOR BE- ÉSKIKAPCSOLÁSANyomjuk meg a ! gombot a légkondi-cionáló kompresszor bekapcsolásához:a funkció bekapcsolt állapotát a gombkörüli led kigyulladása jelzi.

A kompresszor kikapcsolásához nyo-mjuk meg ismét a ! gombot.

A kompresszor kikapcsolt állapotában arendszer ellen"rzi, hogy a küls" h"-mérséklet a magasabb vagy alacso-nyabb/azonos, mint a beállított érték:

! ha a küls" h"mérséklet alacsonyabba beállítottnál, a rendszer szabályo-san m!ködik, és kikapcsolt komp-resszorral is képes kielégíteni az igé-nyeket;

! ha a küls" h"mérséklet magasabb abeállítottnál, a rendszer nem képesa kívánt feltételeket teljesíteni: ilyenesetben a kijelz"n beállított h"mér-séklet értékek villogni kezdenek.

A HÁTSÓ ABLAK ÉS A KÜLSÃ VISSZAPILLANTÓTÜKRÖK PÁRA- ÉSJÉGMENTESÍTÉSE Nyomjuk meg a ( gombot a funkcióbekapcsolásához: a funkció bekapcsoltállapotát a gomb körüli led kigyulladá-sa jelzi.

Egyes változatoknál ennek a funkciónaka bekapcsolása aktiválja a szélvéd" jég-mentesít" f!tését is a szélvéd"törl" lap-átok területén.

A funkció m!ködtetése id"zített, és né-hány percnyi m!ködés után automati-kusan, vagy a gomb ismételt megnyo-másakor kikapcsol; a funkció kikapcso-lásához nyomjuk meg ismét a gombot,vagy állítsuk le a motort. A motor újra-indításakor a funkció nem kapcsol be.

FIGYELMEZTETÉS Ne ragasszunkcímkét, matricát a hátsó ablak bels" fel-ületén lév" f!t"szálakra, mert ezzel ve-szélyeztetjük azok megfelel" m!ködé-sét.

Ez a figyelmeztetés (kompresszor ki-kapcsolva és a küls" h"mérséklet ma-gasabb a beállítottnál) minden alka-lommal megjelenik, amikor az elektro-nikus kulcsot a gyújtáskapcsolóba hely-ezzük.

A légkondicionáló komp-resszor m!ködése szük-

séges a leveg" h!téséhez éspárátlanításához, ezért ajánla-tos ezt a funkciót bekapcsolvatartani, hogy megel"zzük azablakok párásodását.

FIGYELEM

65

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 65

Page 94: Alfa Romeo 159 kézikönyv

LEVEGÃELOSZTÁSMEGVÁLASZTÁSA

Elüls# ülések, két- ésháromzónás elrendezésAz els" kezel"panelen a A/S/Dgombok megnyomásával manuálisanválaszthatunk az utastér 7 különféle le-veg"elosztási módja között:

D A leveg"áramlás irányítása a m!-szerfali középs"/oldalsó leveg"nyí-lásokon át (az utasok teste felé).

SD A leveg"áramlás megosztása a

lábtérbe irányuló (melegebb leve-g") és a m!szerfali közép-s"/oldalsó, továbbá a hátsó (h!-vösebb leveg") leveg"nyílásokközött.

S A leveg"áramlás irányítása az el-s"/hátsó lábtér felé. Ez a leveg"el-osztási mód biztosítja az utastérgyors felf!tését a kívánt h"mérsék-letre.

A A leveg"áramlás megosztása S a lábtérbe irányuló és a szélvéd", va-

lamint az els" oldalablakok pára- ésjégmentesítésére szolgáló leveg"-nyílások között. Ez a leveg"elosztá-si mód az utastér megfelel" f!tésemellett az ablakok párásodásánakmegel"zését is biztosítja.

A A leveg"áramlás irányítása a szélvé-d" és els" oldalablakok pára- és jég-mentesítésére szolgáló leveg"nyílás-okon irányába.

AD A leveg"áramlás megosztása am!szerfali középs"/oldalsó leve-g"nyílások, a hátsó leveg"nyílásokés a szélvéd" és elüls" oldalablak-ok pára- és jégmentesítésére szol-gáló leveg"nyílások között. Ez a le-veg"elosztási mód az utastér meg-felel" szell"zését és az ablakok pá-rásodásának megel"zését is bizto-sítja.

AD A leveg"áramlás megosztása azösszes leveg"nyílás között.S

Hátsó ülések, háromzónás elrendezésA hátsó kezel"panelen a A/S gomb-ok megnyomásával manuálisan vá-laszthatunk a hátsó utastér 3 különfé-le leveg"elosztási módja között:

A A leveg"áramlás irányítása a közép-s" alagút leveg"nyílásain át (az utas-ok teste felé).

S A leveg"áramlás irányítása a hátsólábtér felé: megfelel"en beállított h"-mérséklet esetén ez biztosítja azutastér gyors felf!tését.

A A leveg"áramlás megosztásaS az utastér alsó része (melegebb le-

veg") és a hátsó leveg"nyílások (h!-vösebb leveg") között.

A manuális beállítás után az automati-kus leveg"elosztás visszaállításáhoznyomjuk meg az els" vagy a hátsó kez-el"panel AUTO gombját.

66

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 66

Page 95: Alfa Romeo 159 kézikönyv

BELSÃ LEVEGÃKERINGTETÉS BE- ÉSKIKAPCSOLÁSA ÉS AQS(Air Quality System) FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA (egyes változatoknál/piacokon)

A bels" leveg" keringtetés vezérlése azalábbi m!ködési logika szerint történik:

! automatikus vezérlés, amelyet az“A” gomb ledjének kigyulladása jel-ez;

! kényszerített bekapcsolás (a bels"leveg" keringtetés állandóan be-kapcsolva), amelyet a nyomógombkörüli led kigyulladása jelez;

! kényszerített kikapcsolás (a bels" le-veg" keringtetés állandóan kikap-csolva a küls" leveg" beléptetés-ével), ilyenkor a nyomógomb körü-li led nem világít.

A v gomb megnyomásával bekap-csolható bels" leveg" keringtetés m!-ködési logikáját az AQS (leveg"min"-ség érzékel" - egyes változatoknál) m!-ködése is befolyásolja.

FIGYELMEZTETÉS A bels" leveg" ke-ringtetés funkció használata lehet"vé te-szi a rendszer m!ködésének (az utas-tér “felf!tésének” vagy “leh!tésének”)meggyorsítását. Es"s, hideg id"ben,nem ajánlatos a bels" keringtetést be-kapcsolni, mert ilyenkor jelent"sen nö-veli az ablakok párásodási hajlamát, kül-önösen akkor, ha a légkondicionálásnincs bekapcsolva. A szennyezett küls"leveg" bejutásának megakadályozásaérdekében alagútban vagy forgalmi du-góban tanácsos a bels" leveg" kering-tetés funkciót bekapcsolni. Nem tan-ácsos ezt a funkciót hosszabb ideighasználni, különösen, ha többen utaz-nak a gépkocsiban, mivel így megel"z-het" az ablakok párásodása, és bizto-sítható a szükséges légcsere.

Bizonyos id"járási kö-rülmények között (pl. 0°C körüli küls" h"mér-

sékletnél) és a bels" leveg" ke-ringtetés automatikus szab-ályozása esetén el"fordulhat azablakok párásodása. Ilyen eset-ben a v gomb megnyomá-sával kapcsoljuk ki a bels" le-veg" keringtetést, és ha szük-séges, a + gombbal növeljük aszélvéd" felé áramló leveg"mennyiségét.

Ha a küls" h"mérséklet -1 °C alatt van, a légkon-dicionáló kompresszor

nem képes m!ködni. Ezért tehátnem ajánlatos a bels" leveg" ke-ringtetés használata alacsonyküls" h"mérséklet esetén, mertaz az ablakok gyors párásodás-át okozhatja.

67

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 67

Page 96: Alfa Romeo 159 kézikönyv

POLLENSZÙRÃ/AKTÍVSZENESPOLLENSZÙRÃ A gépkocsi a változattól függ"en pol-lensz!r"vel vagy (egyes változatoknál)aktívszenes pollensz!r"vel is el lehet lát-va. A speciális tulajdonságú sz!r" azutastérbe való belépés el"tt megtisztí-tja a por- és pollenrészecskékkel stb.szennyezett leveg"t. A sz!rési folyamatmindenféle leveg"belépési mód eseténvégbemegy, és zárt ablakok esetén aleghatásosabb.

Tanácsos a sz!r" állapotát legalábbévenként, lehet"leg a meleg évszak be-állta el"tt ellen"riztetni egy Alfa Romeomárkaszervizben.

Ha a gépkocsit gyakran használjuk er"-sen szennyezett leveg"j!, poros vidé-ken, ellen"riztessük és szükség eseténcseréltessük a sz!r"t a Karbantartásitervben el"írtaknál gyakrabban (ld. a“Karbantartás és gondozás” cím! feje-zetben).

AQS funkció (Air Quality System) bekapcsolása (egyes változatoknál/piacokon)

Az AQS (leveg"min"ség érzékel") funk-ció automatikusan bekapcsolja a bels"leveg" keringtetést, amikor a küls" le-veg" szennyezettségét érzékeli (pl. for-galmi dugóban, alagútban).

FIGYELMEZTETÉS Az AQS funkcióbekapcsolt állapotában, a bels" leveg"keringtetés meghatározott idej! m!kö-dése után a rendszer (kb. 1 percig)megengedi a küls" leveg" belépését azutastér átszell"ztetése céljából, függet-lenül a küls" leveg" szennyezettségé-t"l.

FIGYELMEZTETÉS Az AQS funkciótkikapcsolja a rendszer, amikor a küls"h"mérséklet nagyon alacsony, hogymegel"zze az ablakok párásodását. Afunkció visszakapcsolásához nyomjukmeg a v gombot. A funkció be-kapcsolt állapotát a v gomb “A”fénydiódájának kigyulladása jelzi.

A sz!r" cseréjének el-mulasztása jelent"sencsökkentheti a légkon-

dicionáló rendszer hatékony-ságát, egészen a leveg"belépésteljes megakadályozásáig.

68

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 68

Page 97: Alfa Romeo 159 kézikönyv

LÉGKONDICIONÁLÓKIKAPCSOLÁSANyomjuk meg az OFF gombot. A ki-kapcsolt állapotot a gomb körüli led fel-gyulladása jelzi.

Kikapcsolt légkondicionálóval:

! a rendszer tárolja a végrehajtott m!-veleteket;

! a kijelz" kikapcsol;

! a bels" leveg" keringtetés bekapcsol(a nyomógomb ledje világít);

! a légkondicionáló kompresszor ki-kapcsol;

! a ventilátor kikapcsol.

A légkondicionálás újbóli bekapcsolásá-hoz nyomjuk meg ismét az AUTO vagybármelyik másik gombot (kivéve a (és a v). A légkondicionáló rendszerbekapcsolásakor a bels" leveg" kering-tetés automatikus vezérléssel kezd m!-ködni.

A hátsó kezel"panel OFF gombjánakmegnyomására a hátsó kijelz"n meg-jelenik az OFF felirat, és a leveg"á-ramlás megsz!nik a hátsó ülések felé.

KIEGÉSZÍTÃFÙTÃBERENDEZÉS(csak Dieselváltozatoknál) (egyes változatoknál/piacokon)

A gépkocsi rendelkezik egy kiegészít"f!t"berendezéssel, amely hideg, téliid"járás esetén a motort segítve lehe-t"vé teszi az utastér gyorsabb felf!téséta komfortos h"mérsékletre.

A kiegészít" f!t"berendezés járó mo-tor és 20 °C alatti küls" h"mérsékletesetén m!ködik, amikor a motor mégnem érte el a normál üzemi h"mérsék-letét.

Az akkumulátor mindenegyes lekötése/ vissza-kötése után várjunk le-

galább 3 percet, miel"tt behe-lyezzük az elektronikus kulcsota gyújtáskapcsolóba, ezzel le-het"vé tesszük, hogy a légkon-dicionáló vezérl"egység nulláz-za a h"mérsékletet és a leve-g"elosztást szabályozó elekt-romos terel"lapok helyzetét.

69

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 69

Page 98: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KÜLSÃ VILÁGÍTÁS

BAL OLDALI KAPCSOLÓKAR51. ábraA bal oldali kapcsolóval vezérelhetjüka küls" világítás lámpáinak többségét.

A küls" világítás csak az elektronikuskulcs gyújtáskapcsolóba helyezett álla-potában kapcsolható be.

Világítás kikapcsolvaA rovátkolt, forgatható kapcsológy!r!O állásban.

Helyzetjelz#kForgassuk az A kapcsológy!r!t 6 ál-lásba. Kigyullad a m!szercsoport 3visszajelz" lámpája.

Tompított fényszórókForgassuk az A kapcsológy!r!t 2 ál-lásba. Kigyullad a m!szercsoport 2visszajelz" lámpája.

Távolsági fényszórókAz A kapcsológy!r! 2 állásában húz-zuk a kapcsolókart a kormánykerék felé(2.a instabil pozíció). Kigyullad a m!-szercsoport 1 visszajelz" lámpája.

A távolsági fényszórók kikapcsolásáhozismét húzzuk hátra, a kormánykerékfelé a kapcsolókart (2. instabil pozíció).

A távolsági fényszórókfelvillantása (fénykürt)Az A kapcsológy!r! bármely állásábanhúzzuk hátra, a kormánykerék felé akapcsolókart (1.a instabil pozíció). Ki-gyullad a m!szercsoport 1 visszajel-z" lámpája.

Irányjelz#kMozgassuk a kapcsolókart a középs"(stabil) helyzetéb"l:

! felfelé: a jobb oldali irányjelz" be-kapcsolása;

! lefelé: a bal oldali irányjelz" be-kapcsolása.

A m!szercsoport Î vagy ¥ visszajelz"fényei az irányjelz"kkel egyidej!leg vil-lognak.

A kormánykerék visszaforgatásakor akapcsolókar automatikusan visszaáll azalaphelyzetébe.

Ha menet közben sávváltoztatást sze-retnénk jelezni, mozdítsuk a bal oldalikapcsolókart az instabil pozícióba. A ki-választott oldalon az irányjelz" három-szor villan, majd automatikusan kikap-csol.

A0E0064m51. ábra

70

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 70

Page 99: Alfa Romeo 159 kézikönyv

“FOLLOW ME HOME” FUNKCIÓEz a funkció lehet"vé teszi a gépkocsiel"tti tér megvilágítását egy beállítha-tó id"tartamra.

BekapcsolásA motor leállítása utáni 2 percen belülhúzzuk hátra, a kormánykerék felé akapcsolókart.

A kar minden egyes hátrahúzása 30másodperccel, maximum 3,5 perces id"-tartamra meghosszabbítja a tompítottfényszórók bekapcsolási idejét, amely-nek végén automatikusan kikapcsolnaka fényszórók.

A kapcsolókar minden m!ködtetésekora m!szercsoport 3 visszajelz" lám-pája kigyullad, együtt a kijelz"n meg-jelen" üzenettel (ld. a “Figyelmeztet"lámpák és üzenetek” cím! fejezetben).

KikapcsolásLegalább 2 másodpercig tartsuk a kor-mánykerék felé hátrahúzva a kapcso-lókart.

AUTOMATA FÉNYSZÓRÓÉRZÉKELà (szürkület-érzékelŒ) (egyes változatoknál/piacokon)

Az érzékel" a beállított érzékenységfüggvényében észleli a fényer"sség vál-tozását a gépkocsi környezetében: mi-nél nagyobb az érzékenység, annál ki-sebb fényer"sség szükséges a küls" vi-lágítás automatikus bekapcsolásához.

Egyes változatoknál a szürkület-érzék-el" érzékenysége a kijelz" “Setup Me-nü” segítségével állítható be (lásd a jel-en fejezet “Konfigurálható multifunkci-ós kijelz"” cím! részét).

BekapcsolásForgassuk a kapcsológy!r!t A - 51.ábra a 2A állásba: ilyen módon a hely-zetjelz" fények és a tompított fényszó-rók a megvilágítás er"sségét"l függ"en,egyidej!leg felgyulladnak.

Automatikusan bekapcsolt fényszórókesetén, és amikor az érzékel" a világí-tást kikapcsolja, el"ször a tompítottfényszórók, majd néhány másodpercmúlva a helyzetjelz" fények alszanakki.

KikapcsolásAz érzékel"t"l származó kikapcsolásiutasításkor el"ször a tompított fény-szórók, majd néhány másodperccel ké-s"bb a helyzetjelz" lámpák alszanak ki.Az érzékel" nem képes érzékelni a ködjelenlétét, ezért ilyen esetben manuáli-san kell a fényszórókat bekapcsolni.

Üzemzavarok jelzéseEgyes változatokon a szürkület-érzék-el" meghibásodását a m!szercsoport-ban lev" 1 figyelmeztet" lámpa ki-gyulladása, más változatokon a kijelz"nmegjelen" megfelel" üzenet jelzi (lásda “Figyelmeztet" lámpák és üzenetek”cím! fejezetben).

71

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:54 Pagina 71

Page 100: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ParkolófényekA m!szerfal kikapcsolt állapotában aparkolófények bekapcsolásához nyo-mjuk meg a C gombot. A gomb meg-nyomásakor egy hangjelzés hallható, éskigyullad a m!szercsoport 3 visszaj-elz" lámpája.

A kikapcsolás a gomb ismételt meg-nyomásával történik.

A parkolófények bekapcsolt állapotábanmozdítsuk a bal oldali kapcsolókart fel-felé vagy lefelé aszerint, hogy melyik(jobb vagy bal) oldali parkolófényeketakarjuk bekapcsolni. Ebben az esetbena m!szercsoport 3 visszajelz" lám-pája elalszik.

A bal oldali kapcsolókar középs" állá-sában mind a négy parkolófény és arendszámtábla világítás m!ködik.

MÙSZERFALIKEZELÃSZERVEK 52. ábra

Ködfényszórók (egyes változatoknál)A ködfényszórók az A gomb megnyo-másával kapcsolhatók be, amennyibena helyzetjelz" világítás is be van kap-csolva. A m!szercsoportban világít a 5visszajelz" lámpa. A kikapcsoláshoz nyo-mjuk meg ismét a gombot.

Hátsó ködlámpákA hátsó ködlámpák a B gomb megnyo-másával kapcsolhatók be, amennyibena tompított fényszórók vagy az els" köd-fényszórók is be vannak kapcsolva. Ki-gyullad a m!szercsoport 4 visszajelz"lámpája. A kikapcsoláshoz nyomjuk megismét a gombot, kapcsoljuk ki a tompí-tott fényszórókat vagy a ködfényszóró-kat, vagy állítsuk le a motort.

A0E0061m52. ábra

VészvillogóBekapcsoláshoz nyomjuk meg a gom-bot A-53. ábra.

A vészvillogó bekapcsolt állapotában anyomógomb világítása és ezzel egy-idej!leg a m!szercsoport Î és ¥ visszaj-elz" lámpái is villognak.

A kikapcsolásához nyomjuk meg ismétaz A kapcsolót.

A vészvillogó haszná-latát az adott ország

KRESZ el"írásai szabályozzák.Tartsuk be a vonatkozó el"í-rásokat.

FIGYELEM

A0E0100m53. ábra

72

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 72

Page 101: Alfa Romeo 159 kézikönyv

SZÉLVÉDÃTISZTÍTÁSA

JOBB OLDALIKAPCSOLÓKARA jobb oldali kapcsolókarral 54. ábravezérelhetjük a szélvéd"törl" és -mosóm!ködtetését.Bekapcsolt küls" világítás esetén a szél-véd"mosó bekapcsolásakor egyes vál-tozatoknál a fényszórómosók is m!-ködni kezdenek.

Szélvéd#törl# és mosóA jobb oldali kapcsolókar öt különböz"pozícióba állítható:0: szélvéd"törl" kikapcsolva;1: szakaszos törlés.A kapcsolókar 1 pozíciójában az A kap-csológy!r! forgatásával négy különbö-z" sebesség! szakaszos törlés választ-ható:" = szakaszos lassú" = szakaszos közepes" = szakaszos közepes-gyors" = szakaszos gyors

2: folyamatos lassú törlés

3: folyamatos gyors törlés

4: gyors, id"szakos törlés (instabil po-zíció)

A 4-es pozícióban a m!ködés csak an-nyi ideig tart, ameddig a kart manuáli-san ebben a pozícióban tartjuk. Elen-gedésekor a kar visszatér a 0 pozíció-ba, és automatikusan leállítja a szélvé-d" törlését.

A0E0066m54. ábra

Soha ne használjuk azablaktörl"t az üvegre ra-kódott hó vagy jég eltá-

volítására. Ilyen esetben, ha aszélvéd"törl"nek nagy er"t kel-lene kifejtenie, a túlterhelés ellenivédelem néhány másodpercre le-állítja a törl" m!ködését. Ha am!ködés ezután nem áll helyre,keressünk fel egy Alfa Romeomárkaszervizt.

73

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 73

Page 102: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A gy!r! A - 54. ábra forgatásával fo-kozhatjuk az es"érzékel" érzékenysé-gét, így gyorsabbá válik az átmenet azálló törl"t"l, amikor a szélvéd" száraz,az els" sebességfokozatú (folyamatos,lassú) törlésig. A m!veletet a berende-zés egy törlési ciklussal nyugtázza.

Ha bekapcsolt es"érzékel" mellett (akapcsolókar az 54. ábra 1. pozíciój-ában) a szélvéd"mosót m!ködtetjük,egy normál mosási ciklus történik,amelynek végén az es"érzékel" vissza-áll a normál automatikus üzemmódba.

Az elektronikus kulcs gyújtáskapcsoló-ból történ" kihúzásakor az es"érzékel"kikapcsol, és a következ" motorindí-táskor nem aktiválódik még akkor sem,ha a kapcsolókar az 54. ábra 1. po-zíciójában maradt. Ilyenkor az es"ér-zékel" aktiválásához egyszer!en moz-dítsuk a kapcsolókart a 0. vagy a 2. po-zícióba, majd vissza az 1. pozícióba.

Az es"érzékel" aktiválását ilyenkor arendszer egy törlési ciklus végrehajtá-sával nyugtázza, még száraz szélvéd"esetén is.

“Intelligens mosás” funkcióAmikor a kapcsolókart a kormánykerékfelé húzzuk (instabil pozíció), m!kö-désbe lép a szélvéd"mosó.

A kapcsolókart hátrahúzva tartva, egymozdulattal kapcsolható be a szélvé-d"mosó és -a törl"; a szélvéd"törl" a karlegalább fél másodpercig tartó hátrahú-zása után kezd m!ködni.

A kar elengedése után a szélvéd"törl"még 3 törlési ciklust végez, ezután kö-rülbelül 6 másodperc múlva még egy to-vábbi törlési ciklus elvégzésével fejez"-dik be a m!velet.

ESÃÉRZÉKELÃ(egyes változatoknál/piacokon)

A bels" visszapillantó tükör mögött elhe-lyezett es"érzékel" A-55. ábra egy,a szélvéd"törl"vel kombinált elektronikusberendezés, amely az es" intenzitásánakmegfelel"en, automatikusan szabályoz-za a törlés ütemét. A jobb oldali kapcso-lókar által vezérelt összes többi funkcióváltozatlan marad.

Az es"érzékel" bekapcsol, amikor a jobboldali kormánykapcsolót az 54. ábra1. pozíciójába mozdítjuk, és szabályozásitartomány az álló törl"t"l, amikor a szél-véd" száraz, a második sebességfokozatú(folyamatos, közepes) törlésig terjed, ami-kor az es" intenzív.

A0E0227m55. ábra

74

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 74

Page 103: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FÉNYSZÓRÓMOSÓ(egyes változatoknál) 56. ábraA fényszórómosó mindegyik fényszóróegység el"tt egy küls" fúvókával ren-delkezik. Ezek a szélvéd"mosó m!-ködtetésekor automatikusan lépnek m!-ködésbe, amikor a küls" világítás m!-ködik.

FIGYELMEZTETÉS Rendszeresenellen"rizzük a fúvókák épségét és tisz-taságát.

FIGYELMEZTETÉS Az es"érzékel"meghibásodása esetén a kapcsolókar54. ábra 1. pozíciójában a törlésszakaszos lesz. Ha az üzemzavar az au-tomatikus m!ködés közben lép fel, arendszer fenntartja az ablaktörl" leg-utóbbi m!ködési beállítását. A m!ködésazonban a kapcsolókar többi pozíciójá-ban is biztosított.

Az es"érzékel" képes felismerni és au-tomatikusan alkalmazkodni az alábbikörülmények fennállásához is:

! szennyez"dések (só, por stb.) az ér-zékelési felületen;

! a nappali és éjszakai fények közöt-ti különbség.

Üzemzavarok jelzéseEgyes változatokon az es"érzékel"meghibásodását a m!szercsoportban le-v" u figyelmeztet" lámpa kigyulla-dása, más változatokon a kijelz"n meg-jelen" megfelel" üzenet jelzi (lásd a “Fi-gyelmeztet" lámpák és üzenetek” cím!fejezetben).

Ne kapcsoljuk be azes"érzékel"t, amikorautomatikus berende-

zéssel mossuk a gépkocsit.

Ha jégréteg rakódott aszélvéd"re, ügyeljünkarra, hogy az es"érzék-

el" ki legyen kapcsolva.

A szélvéd" mosásakormindig kapcsoljuk ki az

es"érzékel"t.

FIGYELEM

A0E0046m56. ábra

Vízcsíkok a szélvéd" fel-ületén váratlan törlésimozgásokat eredmé-

nyezhetnek.

75

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 75

Page 104: Alfa Romeo 159 kézikönyv

CRUISE CONTROL(sebességtartóautomatika)(egyes változatoknál/piacokon)

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSA sebességtartó automatika (CRUISECONTROL) egy elektronikus beren-dezés, amely lehet"vé teszi a gépko-csi kívánt sebességgel történ" vezeté-sét a gázpedál használata nélkül. Ígymérsékeli a vezet" elfáradását autópá-lyán, különösen hosszú utakon azzal,hogy automatikusan biztosítja a járm!beállított sebességének állandó értékentartását.

FIGYELMEZTETÉS A Cruise Controlcsak kb. 45 és 180 km/h közötti jár-m!sebesség esetén, negyedik, ötödikvagy hatodik sebességfokozatban kap-csolható be.

A0E0095m57. ábra

A BERENDEZÉSBEKAPCSOLÁSAForgassuk a kapcsológy!r!t A-57. áb-ra a Ü állásba.

A berendezés nem kapcsolható be 1.vagy hátrameneti fokozatban, de a funk-ció használata a 4. vagy annál magasabbsebességfokozatban ajánlott. Bekapcsoltberendezéssel lejt"n lefelé haladva a gép-kocsi sebessége meghaladhatja a beállí-tott értéket.

A berendezés aktivált állapotát a m!-szercsoport Ü figyelmeztet" lámpájá-nak kigyulladása jelzi (egyes változat-oknál a kijelz"n megjelen" üzenettelegyütt) (lásd a “Figyelmeztet" lámpákés üzenetek” cím! fejezetben).

A JÁRMÙSEBESSÉGMEMORIZÁLÁSAAz alábbiak szerint járjunk el:! fordítsuk a kapcsológy!r!t A -

57. ábra az Ü állásba, és a gáz-pedál lenyomásával gyorsítsuk fela gépkocsit a kívánt sebességre;

! nyomjuk a kapcsolókart felfelé (a +állásba) vagy lefelé (a – állásba),majd engedjük el: a gépkocsi aktu-ális sebessége tárolódik a memóriá-ban, így most már felengedhetjük agázpedált.

Szükség esetén (pl. el"zésnél) a se-besség a gázpedál lenyomásával meg-növelhet": a pedál felengedésekor a se-besség az el"z"leg memorizált értékreáll vissza.

A MEMORIZÁLT SEBESSÉGVISSZAÁLLÍTÁSAHa a berendezés pl. a fékpedál vagy atengelykapcsoló pedál lenyomása miattautomatikusan kikapcsolt, a memorizáltsebesség a következ"képpen állíthatóvissza:! a gázpedál fokozatos lenyomásával

gyorsítsuk fel a gépkocsit a memó-riába írt sebesség értékének köz-elébe;

76

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 76

Page 105: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! a gázpedál megnyomásakor: ebbenaz esetben a berendezés csak ide-iglenesen kapcsol ki; a gázpedál fel-engedésekor a berendezés m!kö-dése automatikusan folytatódik;

! ha a gépkocsi a beállított sebesség-nél kisebb sebességgel halad (ilyenesetben a legutóbb tárolt sebességmemorizálva marad, az el"híváshoznyomjuk meg a RES gombot);

A Cruise Control automatikuskikapcsolásaA Cruise control ideiglenesen kikapcsolaz ABS vagy a VDC rendszer (egy meg-engedett maximálisnál hosszabb id"-tartamú) m!ködésbe lépésekor: ilyenesetben az utolsó sebesség tárolásra ke-rül, és a RES gomb megnyomásával el-"hívható.

A Cruise Control vagy a motorvezérl"rendszer hibája esetén a berendezés azelektronikus kulcs kihúzásáig kikapcsoltállapotba kerül. Ebben az esetben lé-pjünk kapcsolatba egy Alfa Romeo már-kaszervizzel.

! kapcsoljuk azt a sebességfokozatot(4. vagy 5.), amely a sebesség el-"z" tárolásakor volt bekapcsolva;

! nyomjuk meg a RES gombot (akapcsolókar végén).

A MEMORIZÁLT SEBESSÉGNÖVELÉSEKétféleképpen járhatunk el:! nyomjuk le a gázpedált, és írjuk a

memóriába az újonnan elért sebes-séget;

vagy! mozgassuk a kapcsolókart felfelé (a

+ állásba).

A kapcsolókar minden egyes megnyo-mása kb. 1,5 km/h sebességnöveke-dést eredményez, míg ha a kapcsoló-kart folyamatosan felfelé nyomva tar-tjuk, a sebesség folyamatosan növek-szik.

A MEMORIZÁLT SEBESSÉGCSÖKKENTÉSEKétféleképpen járhatunk el:! kapcsoljuk ki a berendezést, és azu-

tán memorizáljuk az új sebességet;

vagy

! mozdítsuk a kapcsolókart lefelé (a– állásba), amíg el nem érjük az újsebességet, amelyet a kar elenge-désekor a berendezés automatiku-san memorizál.

A kapcsolókar minden egyes megnyo-mása kb. 1,5 km/h sebességcsökke-nést eredményez, míg ha a kapcsoló-kart folyamatosan lefelé nyomva tar-tjuk, a sebesség folyamatosan csökken.

A BERENDEZÉSKIKAPCSOLÁSAA berendezés az alábbi esetekben ki-kapcsol:

! a gy!r! A-57. ábra O pozícióbaforgatásakor;

! a motor leállításakor vagy az elekt-ronikus kulcs gyújtáskapcsolóból va-ló kihúzásakor;

! a tengelykapcsoló vagy a fékpedálm!ködtetésekor (ezekben az ese-tekben az utolsó haladási sebességtovábbra is tárolt marad, és a RESgomb használatával újra el"hívha-tó);

77

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 77

Page 106: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A berendezés a kapcsolókar, az A kap-csológy!r! vagy a RES gomb véletlenvagy helytelen m!ködtetése esetén isautomatikusan kikapcsol: ilyen esetek-ben a berendezés bekapcsolásához hal-adjunk a gépkocsival a kívánt sebes-séggel, majd mozdítsuk a kapcsolókartfelfelé (+) vagy lefelé (–).

BELSÃ VILÁGÍTÁSLÁMPATESTEK

ELÜLSÃMENNYEZETVILÁGÍTÁS 58. ábraNyomjuk meg a gombot:

A: a vezet" oldali olvasólámpa be- éskikapcsolásához;

B: a középs" lámpa be- és kikapcso-lásához;

C: az utas oldali olvasólámpa be- és ki-kapcsolásához.

A B gomb hosszú benyomva tartásávalkikapcsolhatjuk az elüls" és hátsó men-nyezetvilágítás összes lámpáját. A ki-kapcsolást egy hangjelzés nyugtázza. Alámpák újbóli bekapcsolásához nyomjukmeg röviden a B gombot.

A berendezés hibásm!ködése vagy üzem-

képtelensége esetén forgassukaz A - 57. ábra kapcsológy!-r!t az O állásba, és a biztosí-ték épségének ellen"rzéseután forduljunk egy Alfa Ro-meo márkaszervizhez.

FIGYELEM

Bekapcsolt berendezésesetén menet közben

soha ne állítsuk a sebesség-váltó kart üres állásba.

FIGYELEM

A0E0481m58. ábra

FIGYELMEZTETÉS Ha egy ajtót vé-letlenül nyitva hagyunk, az elüls" men-nyezetvilágítás és az ajtóküszöb-világí-tás néhány perc elteltével automatiku-san kikapcsol. A bekapcsoláshoz csukjukbe és nyissuk ki ismét az ajtót, vagynyissunk ki egy másik ajtót.

78

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 78

Page 107: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az alábbi táblázat összefoglalja azokat az eseményeket, amikor az elüls"/hátsó mennyezetvilágítás kigyullad vagy kialszik,valamint a be-/kikapcsolás módját:

Esemény

Egy elüls"/hátsó ajtó kinyitása

Az összes ajtó becsukása

Az elektronikus kulcs kihúzása a gyújtáskapcsolóból

Ajtózár

Ajtózárak nyitása

Az üzemanyag-elzáró kapcsoló m!ködésbe lép

Az els# és hátsó mennyezetvilágítás be/kikapcsolási módjai

Az elüls" középs" és a hátsó világítás néhány percnyi id"tartamra felgyullad. Ez az id"zített m!ködés minden ajtónyitásakor újraindul

A gyújtáskapcsolóból kihúzott elektronikus kulcsnál: a lámpák még 10 másodpercig m!ködnek. Ez az id"zített m!ködés megszakad, amikor az elektronikus kulcsot a gyúj-táskapcsolóba visszahelyezzük.A motor indítása: az elüls" középs" és a hátsó világítás kialszik

Az elüls" középs" és a hátsó világítás körülbelül 10 másodperc id"tartamra felgyullad.

Az elüls" középs" és a hátsó világítás kialszik

Az elüls" középs" és a hátsó világítás körülbelül 10 másodperc id"tartamra felgyullad.

Az elüls" középs" és a hátsó világítás néhány percnyi id"tartamra felgyullad. Az üzemanyag-elzáró kapcsoló visszaállításakor a világítás kialszik.

A fenti esetekben az elüls" és hátsó mennyezetvilágítás lámpáinak felgyulladása és kialvása fokozatosan, kb. 2 másodperc alatt törté-nik meg.

79

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 79

Page 108: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS Ha egy ajtót vé-letlenül nyitva hagyunk, a lámpák né-hány perc elteltével automatikusan ki-kapcsolnak. A visszakapcsoláshoz nyis-sunk ki egy másik ajtót, vagy csukjukbe és nyissuk ki ismét ugyanazt az aj-tót.

Napfénytet#vel ellátott változatoknál(egyes változatoknál/piacokon)60. ábraA napfénytet"vel ellátott változatoknála hátsó mennyezeti világítótestek két-oldalt, a hátsó ajtók fölött helyezked-nek el.

Ezek be- vagy kikapcsolásához nyomjukmeg a burát A-60. ábra.

HÁTSÓ MENNYEZETILÁMPATEST

Napfénytet# nélküliváltozatoknál 59. ábraNyomjuk meg a gombot:

A: a vezet" oldali olvasólámpa be- éskikapcsolásához;

B: az utas oldali olvasólámpa be- és ki-kapcsolásához.

A mennyezetvilágítás az ajtók becs-ukása után még néhány másodpercigm!ködik, azután automatikusan kial-szik. A mennyezetvilágítás kialszik ak-kor is, amikor az elektronikus kulcsota gyújtáskapcsolóba helyezzük.

A0E0094m59. ábra A0E0037m60. ábra

AJTÓKÜSZÖB VILÁGÍTÁSAz ajtók bels" burkolatán elhelyezettlámpák az ajtó nyitásakor felgyulladnak,függetlenül az elektronikus kulcs hely-zetét"l. Nyitva hagyott ajtó esetébenkb. 3 percig égve maradnak, azután au-tomatikusan kialszanak.

80

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 80

Page 109: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KEZELÃSZERVEK

ÜZEMANYAG-ELZÁRÓKAPCSOLÓ ÉSÁRAMELLÁTÁSA gépkocsi el van látva egy biztonságikapcsolóval, amely ütközéses balesetesetén m!ködésbe lépve megszüntetiaz üzemanyag-ellátást, ezzel leállítja amotort.

Egyes változatok ezen túlmen"en egytovábbi biztonsági kapcsolóval is ren-delkeznek, amely ütközéses balesetesetén megszakítja az elektromos áram-ellátást.

Ilyen módon megel"zhet" az üzem-anyag-ellátó vezeték törése miatti szi-várgás és az elektromos berendezésekmegsérülése miatti kisüléseket kísér"szikraképz"dés.

FIGYELMEZTETÉS Baleset után nefelejtsük el kihúzni az elektronikus kul-csot, hogy elkerüljük az akkumulátor le-merülését.

Ha ütközéses balesetután üzemanyagfolyást

vagy szivárgásra utaló szagotészlelünk, a t!zveszély elke-rülése érdekében ne állítsukvissza a kapcsolóval az üzem-anyag-ellátást.

FIGYELEMHa az utastérb"l a köz-ponti zárral bezártuk

az ajtókat, és az ütközés utánaz üzemanyag-elzáró kapcso-ló nem volt képes kireteszel-ni az ajtózárakat, nem lehetkívülr"l a gépkocsi belsejébejutni. A baleset után az ajtókkívülr"l való nyithatóságamindenesetre függ azok álla-potától: amennyiben egy ajtómegsérült, el"fordulhat, hogynem lehet kinyitni. Ebben azesetben próbálkozzunk egymásik ajtó kinyitásával.

FIGYELEM

Az ajtók nyitása baleset eseténOlyan ütközés esetén, amikor az üzem-anyag-elzáró kapcsoló m!ködésbe lép,az ajtózárak automatikusan kiretesz-el"dnek, hogy lehet"vé tegyék a gép-kocsiba való bejutást, és ezzel egyidej-!leg az utastér világítás lámpái felgyul-ladnak. Mindenesetre mindig lehetsé-ges az ajtók kinyitása az utastérb"l, abels" kilincsek segítségével. Ha az üt-közés után nem tapasztalunk üzem-anyag-szivárgást, az elektromos beren-dezések (pl. fényszórók) m!köd"ké-pesek, és a járm! állapota megengediaz út folytatását, állítsuk vissza azüzemanyag-ellátást és (egyes változat-okon/piacokon) az áramellátást a kö-vetkez"kben ismertetett útmutatásokszerint.

81

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 81

Page 110: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az áramellátást megszakítókapcsoló visszaállítása (egyes változatoknál/piacokon)

A kapcsoló az akkumulátor pozitív ki-vezetésénél, a biztosítéktáblában talál-ható.

Az áramellátás helyreállításához vé-gezzük el az alábbiakat:

! nyomjuk meg az A - 61. ábragombot az üzemanyag-ellátásvisszaállításához;

! nyissuk ki a motorháztet"t;

! akasszuk ki a rögzít"füleket A -62. ábra és vegyük le a B véd"-fedelet;

! nyomjuk meg a gombot C - 63. ábra az áramellátás visszaál-lításához.

A0E0126m62. ábra

Az áramellátást meg-szakító kapcsoló

visszaállítása el"tt gondosanvizsgáljuk meg, nincs-e üzem-anyag-szivárgás, nem sérül-tek-e meg az elektromos be-rendezések (pl. fényszórók).

FIGYELEM

A0E0071m63. ábra

Az üzemanyag-ellátásvisszakapcsolása

A kapcsoló visszaállí-tása el"tt gondosan

vizsgáljuk meg, nincs-e üzem-anyag-szivárgás, nem sérül-tek-e meg az elektromos be-rendezések (pl. fényszórók).

FIGYELEM

Az üzemanyag-ellátás visszakapcsolá-sához nyomjuk meg a gombot A - 61. ábra.

A0E0221m61. ábra

82

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

046-082 Alfa 159 HU 9-04-2009 9:55 Pagina 82

Page 111: Alfa Romeo 159 kézikönyv

83

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

BELSÃBERENDEZÉSEK

KÖZÉPSÃ KARTÁMASZAz els" ülések között található. A kar-támasz belsejébe egy tárolórekesz és(egyes változatoknál/piacokon) egylégkondicionált ételtartó van beépítve(lásd a következ" részekben).

Egyes változatoknál a kartámasz a fedél B - 64. ábra mozgatásávalhosszanti irányban beállítható.

TárolórekeszA kinyitásához nyomjuk meg a gombotA-64. ábra, és emeljük fel a B fe-delet.

A0E0141m65. ábra

Ne öntsünk folyadékota doboz belsejébe: min-denesetre a doboz alján

lev" lyuk elvezeti az esetlegkifolyt italt.

KÁTSÓ KARTÁMASZ(Egyes változatoknál/piacokon)

A használathoz az ábrán szemléltetettmódon, a nyíllal jelölt helyen kihúzvahajtsuk le az középs" kartámaszt A-66. ábra.

A0E0139m66. ábra

A0E0039m64. ábra

Légkondicionált ételtartódoboz(egyes változatoknál/piacokon)

A rakodórekeszb"l férhet" hozzá anyelv A-65. ábra felemelésével. A Bgomb forgatásával szabályozhatjuk a le-veg"áramlást a doboz belsejében.

FIGYELMEZTETÉS Az ételtartó do-boz funkciója a benne elhelyezett élel-miszer h"mérsékletének fenntartása;ezért az ételeket, italokat h!tsük levagy melegítsük fel a dobozban való el-helyezés el"tt.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:32 Pagina 83

Page 112: Alfa Romeo 159 kézikönyv

84

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

PALU

BNÁ

DOSK

A A

OVLÁ

DA&E

KÁTSÓ KARTÁMASZRAKODÓREKESSZEL(egyes változatoknál/piacokon)

A középs" kartámaszt B-69. ábra ahasználathoz az A fülnél megfogva hajt-suk le. A kartámasz belsejében egy ra-kodóhely van kialakítva 71. ábra. Akinyitásához nyomjuk meg a gombotB-70. ábra, és emeljük fel a fedeletC-70. ábra.

A0E0146m69. ábra

A0E0200m71. ábra

A0E0199m70. ábra

Síléctartó alagút(egyes változatoknál/piacokon)

Ez a nyílás hosszú tárgyak szállításárahasználható. A hozzáféréshez hajtsukle a kartámaszt, nyomjuk meg a gom-bot A- 72. ábra a B fedélen, és fek-tessük azt a kartámaszra

Síléctartó alagút(egyes változatoknál/piacokon)

A síléctartó alagutat hosszú tárgyak szál-lítására használhatjuk.

A hozzáféréshez hajtsuk le a kartá-maszt, húzzuk meg a fogantyút A-67. ábra, és fektessük a fedelet 68. ábra a kartámaszra.

A0E0142m67. ábra

A0E0143m68. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:32 Pagina 84

Page 113: Alfa Romeo 159 kézikönyv

85

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

A B fedél nyitásához fordítsuk a (cso-magtérb"l hozzáférhet") kapcsolót A-73. ábra függ"leges állásba (az Á víz-szintes állás a zárt helyzetnek felelmeg).

A0E0148m73. ábra

A0E0147m72. ábra

KESZTYÙTARTÓA keszty!tartó nyitásához húzzuk mega fogantyút A-74. ábra. A fedél ki-nyitásakor felgyullad a keszty!tartó bel-s" világítása. Nyitva felejtett keszty!-tartó esetén a bels" világítás néhányperc múlva automatikusan kialszik. A le-hajtott fedél bels" részén kialakított mé-lyedésben egy ceruzát vagy tollat hely-ezhetünk el.

A0E0149m74. ábra

Ne utazzunk nyitott fe-del! keszty!tartóval: ezbaleset esetén az utas

sérülését okozhatja.

SZIVARGYÚJTÓ

Elüls#(egyes változatoknál/piacokon)

A kardánalagút konzolon, a kézifékkarközelében található. A szivargyújtó hasz-nálatához a nyíl irányában húzzuk el a fe-delet A-75. ábra.

A0E0031m75. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:32 Pagina 85

Page 114: Alfa Romeo 159 kézikönyv

86

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

PALU

BNÁ

DOSK

A A

OVLÁ

DA&E

A szivargyújtó m!ködtetéséhez az el-ektronikus kulcs gyújtáskapcsolóba hely-ezett állapotában nyomjuk be a gom-bot B-76. ábra.

FIGYELMEZTETÉS Mindig ügyeljünkarra, hogy a szivargyújtó valóban kikap-csolt.

FIGYELMEZTETÉS A szivargyújtóer"sen felmelegszik. Ezért kezeljük óva-tosan, és ügyeljünk arra, hogy ne ke-rüljön gyermekek kezébe: t!zveszélyés/vagy égési sérülés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS Az els" szivar-gyújtó aljzatába ne csatlakoztassunk100 W-nál nagyobb teljesítmény! el-ektromos berendezést.

A0E0152m76. ábra

Hátsó(egyes változatoknál/piacokon)

Ez a középs" konzol hátsó részén, azülések között található (lásd 77. áb-ra).

FIGYELMEZTETÉS A hátsó szivar-gyújtó aljzatába ne csatlakoztassunk140 W-nál nagyobb teljesítmény! el-ektromos berendezést.

FIGYELMEZTETÉS Nem szabványosméret! csatlakozódugó használata a szi-vargyújtó aljzat károsodását okozhatja.

Ne csatlakoztassunk amegadott maximálisnálnagyobb áramer"sséget

felvev" berendezéseket. Az el-ektromos berendezések hosszúideig tartó használata az akku-mulátor lemerülését okozhatja,ami megakadályozza a motor kö-vetkez" indítását.

OFF

O

I

AUTO

AUTO

A0E0068m77. ábra

FIGYELMEZTETÉS Egyes bels" be-rendezések (pl. a szivargyújtók és ha-mutartók gy!r!je) megvilágításánakfenntartása érdekében ezek megvilágí-tása a küls" világítás bekapcsolásakoraz utastér-világítással együtt bekapcsol:megfelel" nappali világításnál ezen be-rendezések megvilágítása nem kapcsolbe. Ezzel ellentétesen, nem megfelel"nappali világításnál a berendezésekmegvilágítása bekapcsol.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:32 Pagina 86

Page 115: Alfa Romeo 159 kézikönyv

87

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

87

POHÁRTARTÓ/ITALOSDOBOZ TARTÓ 80. ábraA kardánalagút-konzolon, a kézifékkarközelében található. A használathozemeljük fel a fedelet A-75. ábra.

SZEMÜVEGTARTÓ REKESZ(egyes változatoknál/piacokon)Ez az elüls" mennyezeti lámpa közelé-ben található. A használathoz nyomjukmeg a fedelet A-81. ábra.

HAMUTARTÓ(egyes változatoknál/piacokon)

Els# A kardánalagút konzolon, a kézifékkarközelében található.

A hamutartó használatához emeljük fela fedelet A-78. ábra , majd nyissukki a B fedelet.

A hamutartó kiemelhet": a kiemeléshezhúzzuk felfelé.

FIGYELMEZTETÉS A hamutartót nehasználjuk papírhulladék elhelyezésére:a papírhulladék a cigarettacsikkt"l meg-gyulladhat.

A0E0153m79. ábra A0E0101m80. ábra

A0E0156m81. ábra

A0E0140m78. ábra

HátulEz a középs" konzolon, az els" ülésekközött található. A használathoz a nyílirányában húzzuk el a fedelet A-79. ábra.

A hamutartó kiemelhet": a kiemelésheznyomjuk meg a középs" részen, és húz-zuk felfelé.

FIGYELMEZTETÉS A hamutartót nehasználjuk papírhulladék elhelyezésére:a papírhulladék a cigarettacsikkt"l meg-gyulladhat.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:32 Pagina 87

Page 116: Alfa Romeo 159 kézikönyv

88

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

RAKODÓREKESZEK84. ábra (egyes változatoknál/piacokon)

Ezek a középs" konzolon, az els" ülé-sek között találhatók.

NAPELLENZÃKA napellenz"k a bels" visszapillantó tü-kör két oldalán találhatók. Fel- és le-hajthatók, továbbá oldalra kifordíthatók.

Egyes változatokon a napellenz"k hát-oldalán megvilágított tükör található,amely lehet"vé teszi a tükör használatátgyenge fényviszonyok között is.

A0E0154m84. ábra A0E0102m85. ábra

A tükör használatához nyissuk fel a fe-delet A-85. ábra.

A tükör világítása a fedél felemelésekorautomatikusan felgyullad, és a fedél le-csukásakor vagy az elektronikus kulcskihúzása után néhány perccel kialszik.

NAPVÉDÃ FÜGGÖNY(egyes változatoknál/piacokon)

Egyes változatokon a hátsó ülések mö-gött napvéd" árnyékoló roló van fel-szerelve.

A használathoz a fülnél A-82. ábramegfogva húzzuk el"re, és akasszuk azutastér mennyezetén található horgokra(lásd 83. ábra).

A0E0197m82. ábra

A0E0198m83. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:32 Pagina 88

Page 117: Alfa Romeo 159 kézikönyv

89

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

PROGRAMOZÁSFIGYELMEZTETÉS A rendszer pro-gramozásakor gy"z"djünk meg arról,hogy emberek vagy tárgyak nem tar-tózkodnak a garázsajtó vagy a kapuközelében: ezek mozgása sérüléseketokozhat.

FIGYELMEZTETÉS Húzzuk be a ké-ziféket, helyezzük a kulcsot a gyújtás-kapcsolóba, és ne indítsuk be a motort.

Az alábbiak szerint járjunk el:

1) nyomjuk meg és tartsuk lenyomvaa két küls" (A és C) gombot: amikorkb. 20 másodperc múlva a D led elkezdvillogni, engedjük el a gombokat;

MEGJEGYZÉS Ez a m!velet a gyár-tó által beprogramozott standard kódoktörlésére szolgál. A gombok további pro-gramozása során ezt a m!veletet márnem kell elvégezni.

2) nyomjuk meg és tartsuk lenyomvaa HomeLink használni kívánt, A vagy Bvagy C gombját. Ne engedjük el a gom-bot, amíg el nem végeztük a 4. pont-ban leírt m!veletet;

3) amikor a HomeLink rendszer D led-je (körülbelül 20 másodperc múlva) las-san villogni kezd, tartsuk a hordozhatótávvezérl"t a lehet" legközelebb a Ho-meLinkhez (eközben tartsuk benyom-va a programozni kívánt gombot).

HOMELINK(egyes változatoknál/piacokon)

ISMERTETÉSA gépkocsiba beépített HomeLink rend-szer három különböz" berendezés m!-ködtetésére, például az otthoni vagy iro-dai garázsajtók vagy kapuk nyitására,a világítás be- és kikapcsolására, vala-mint a riasztóberendezés be- és kikap-csolására használható.

A0E0311m86. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:32 Pagina 89

Page 118: Alfa Romeo 159 kézikönyv

90

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

A HOMELINK RENDSZERHASZNÁLATAA HomeLink távvezérl" a garázsajtóvagy a kapu mozgatómotorját a sajáthordozható távvezérl"jéhez hasonlóanm!ködteti. A gépkocsinak a motor ér-zékel"jének hatótávolságán belül, akulcsnak pedig a gyújtáskapcsolóbankell lennie.

Nyomjuk meg a programozott (A vagyB vagy C) gombot. A jeltovábbítás köz-ben a D led világít, és a programozottrendszer (garázsajtó, kapu stb.) enge-delmeskedik.

Ha a fentiekben ismertetettek szerintbeállított HomeLink nem m!ködik, an-nak az lehet az oka, hogy az eredetihordozható távvezérl" ugrókódos rend-szer! (lásd az “Ugrókódok szinkron-izálása” cím! részben foglaltakat).

Szükség esetén az eredeti hordozhatótávvezérl" továbbra is használható arendszer m!ködtetéséhez.

UGRÓKÓDOK SZINKRONIZÁLÁSAAnnak ellen"rzésére, hogy a garázsajtóvagy a kapu motorja ugrókódos kiala-kítású-e, az alábbiak szerint járjunk el:

! tanulmányozzuk a garázsajtó vagya kapu motor gyártója által biztosí-tott kezelési útmutatót;

! úgy t!nik, hogy a hordozható táv-vezérl" programozása megtörtént aHomeLink rendszerbe, de az nemnyitja vagy zárja a garázsajtót vagya kaput;

! nyomjuk meg és tartsuk lenyomvaa programozott (A vagy B vagy C)gombot.

Ugrókódos rendszernél a D led rövid ide-ig gyorsan villog, majd két másodpercigfolyamatosan világít. Ez a sorrend 20másodpercen keresztül ismétl"dik.

A hordozható távvezérl" és a HomeLinkrendszer közötti távolság a programoz-ni kívánt rendszert"l (a kapu, a ga-rázsajtó vagy más rendszer frekvenci-ájának típusától) függ.

Ha a D led nem kezd el gyorsan villog-ni, ismételjük meg az eljárást a Home-Link és a hordozható távvezérl" távol-ságának megváltoztatásával (kissé nö-veljük meg a távolságot). Ha további20 másodperc múlva a led folytatja alassú villogást, ismételjük meg az eljá-rást úgy, hogy ismét megváltoztatjuka HomeLink - távvezérl" közötti távol-ságot.

4) A HomeLink D led-je el"bb lassan,majd gyorsan villog. A gyors villogásmegkezdésekor engedjük el a mindkétgombot (a HomeLinken és a hordozhatótávvezérl"n).

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:32 Pagina 90

Page 119: Alfa Romeo 159 kézikönyv

91

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

Az alábbiak szerint járjunk el:

! keressük meg a garázsajtó vagy akapu motorjának fels" részén lev"beállító gombot. Ennek színe és el-helyezése a gyártótól függ"en vál-tozhat (tanulmányozzuk a motor ke-zelési útmutatóját);

! nyomjuk meg a motor beállításáraszolgáló gombot (ilyenkor a “beál-lítás” jelz"lámpa rendszerint fel-gyullad). Végezzük el a 2. m!vele-tet, és kezdjük el a 3. pontban leírtm!veletet 30 másodpercen belül;

! nyomjuk meg a programozott (Avagy B vagy C) gombot, majd en-gedjük el. Nyomjuk meg ismét a pro-gramozott gombot, majd engedjükel a m!velet befejezéséhez. El"for-dulhat, hogy egyes motoroknál har-madik alkalommal is meg kell is-mételni a m!veletet a beállítás be-fejezéséhez.

Ezt követ"en a motornak fel kell is-mernie a HomeLink rendszer által kia-dott jelet, és nyitnia/zárnia kell a ga-rázsajtót vagy a kaput.

EGY MÙKÖDTETÃ GOMBÚJRAPROGRAMOZÁSA A HomeLink bármelyik gombjára egymásik eredeti hordozható távvezérl" isprogramozható, ilyenkor azonban az el-"z"leg programozott frekvencia törl"-dik.

FIGYELMEZTETÉS A rendszer pro-gramozásakor a sérülések vagy károkelkerülése érdekében gy"z"djünk megarról, hogy emberek vagy tárgyak nemtartózkodnak a garázsajtó vagy a ka-pu közelében.

FIGYELMEZTETÉS Húzzuk be a ké-ziféket, helyezzük a kulcsot a gyújtás-kapcsolóba, de ne indítsuk be a motort.

Az alábbiak szerint járjunk el:

1) Nyomjuk meg és tartsuk lenyomvaa HomeLink használni kívánt, A vagy Bvagy C gombját. Ne engedjük el a gom-bot, amíg el nem végeztük a 3. pont-ban leírt m!veletet;

2) amikor a HomeLink rendszer D led-je (körülbelül 20 másodperc múlva) las-san villogni kezd, tartsuk a hordozhatótávvezérl"t a lehet" legközelebb a Ho-meLinkhez (eközben tartsuk benyom-va a programozni kívánt gombot).

Azért, hogy a HomeLink megfelel"enm!ködjön, szinkronizálni kell a m!-ködtetni kívánt eszközzel (garázsajtó,kapu vagy egyéb) a programozott ug-rókódot.

FIGYELMEZTETÉS A rendszer szink-ronizálásakor a sérülések vagy károk el-kerülése érdekében gy"z"djünk meg ar-ról, hogy emberek vagy tárgyak nemtartózkodnak a garázsajtó vagy a ka-pu közelében.

FIGYELMEZTETÉS A gépkocsinak amozgatómotort m!ködtet" rendszer ha-tósugarában kell lennie. Húzzuk be akéziféket, helyezzük a kulcsot a gyúj-táskapcsolóba, de ne indítsuk be a mo-tort.

91

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 91

Page 120: Alfa Romeo 159 kézikönyv

92

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

A MÙKÖDTETÃ GOMBOKPROGRAMOZÁSÁNAKTÖRLÉSEA gépkocsi eladása el"tt célszer! elvé-gezni a HomeLink rendszer programo-zásának törlését.

Mindhárom gomb programozása egy-idej!leg törölhet".

Az alábbiak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg és tartsuk lenyomvaa két küls" (A és C) gombot; kb.20 másodperc elteltével a D led vil-logni kezd.

! ekkor engedjük fel a gombokat.

INFORMÁCIÓK AHOMELINKVEVÃSZOLGÁLATÁRÓLHa az el"z"ekben megadott m!veletekelvégzése ellenére nem sikerült a Ho-meLink rendszert beállítani, forduljunka vev"szolgálathoz (a HomeLink díjta-lanul hívható 00800046635465 te-lefonszámán), és adjuk meg az alábbiadatokat:

! a gépkocsi gyártmánya és típusa,beleértve a gyártási évet, és az or-szágot, ahol a gépkocsit vásároltuk;

! az eredeti hordozható távvezérl"gyártmánya, gyártási id"pontja ésm!ködési frekvenciája (ha ismert).

FIGYELMEZTETÉS Egyes telefon-szolgáltatók nem engedélyezik díjmen-tes telefonszámok hívását; ilyen eset-ben tárcsázzuk az alternatív, díjköteles+49 6838 907-277 számot (ennek aszámnak a hívása esetén nemzetközihívást folytatunk).

A hordozható távvezérl" és a HomeLinkrendszer közötti távolság a programoz-ni kívánt rendszert"l (a kapu, a ga-rázsajtó vagy más rendszer frekvenci-ájának típusától) függ.

Ha a D led nem kezd el gyorsan villog-ni, ismételjük meg az eljárást a Home-Link és a hordozható távvezérl" távol-ságának megváltoztatásával (kissé nö-veljük meg a távolságot). Ha további20 másodperc múlva a led folytatja alassú villogást, ismételjük meg az eljá-rást úgy, hogy ismét megváltoztatjuka HomeLink - távvezérl" közötti távol-ságot.

3) A HomeLink D led-je el"bb lassan,majd gyorsan villog. A gyors villogásmegkezdésekor engedjük el a mindkétgombot (a HomeLinken és a hordozhatótávvezérl"n).

Az eljárás eredményeképpen a Home-Link rendszer el"z" programozása tör-l"dik, és a rendszer a használatra kész.Ez a m!velet nem érinti a másik két Ho-meLink gomb programozását.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 92

Page 121: Alfa Romeo 159 kézikönyv

93

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

NAPFÉNYTETÃ(egyes változatoknál/piacokon)

A napfénytet" egy vízszintesen csú-sztatható és a tet"n belül futó üveg-táblából áll.

Az üveg zárt helyzetében lehet"vé teszia küls" fény bejutását és a járm! utas-teréb"l való kilátást, míg kinyitva sza-baddá teszi a teljes felületet.

A napfénytet"höz tartozik egy kézzel,fogantyú segítségével mozgatható, szel-l"z"nyílásokkal ellátott napvéd" roló is.

A napfénytet" mozgatása csak az el-ektronikus kulcs gyújtáskapcsolóba hely-ezett állapotában lehetséges.

Ne nyissuk ki a nap-fénytet"t, ha hó- vagyjégréteg borítja: káro-

sodhat a m!ködtet" szerkeze-te.

FIGYELMEZTETÉS Nyitott napfény-tet" esetén a maximális komfortot a vá-lasztókapcsoló A - 87. ábra “C“ jel-zés! pozícióba forgatásával érhetjük el.A választókapcsoló segítségével a nap-fénytet" nyitása/zárása a következ" ese-tek valamelyikében lehetséges:! az elektronikus kulcs gyújtáskap-

csolóba helyezésekor.! az elektronikus kulcs kihúzása utá-

ni 2 percen belül vagy egy ajtó ki-nyitásáig.

Nyitás kívülr#lNyomjuk meg legalább 2 másodpercigaz elektronikus kulcs Ë gombját.

TETÃ ZÁRÁSAForgassuk a választókapcsolót A -87. ábra az óramutató járásával ellen-tétes irányba.

Mindig húzzuk ki az el-ektronikus kulcsot, ami-

kor kiszállunk a gépkocsiból,hogy megel"zzük a kezel"-szervek véletlen m!ködtetését,mert a tet" figyelmetlen moz-gatása a gépkocsiban maradóutasok sérülését okozhatja. anapfénytet" nem rendelte-tésszer! használata veszélyeslehet. A m!ködtetés el"tt ésközben is mindig ügyeljünk ar-ra, hogy az utasok testi épsé-gét ne veszélyeztesse sem köz-vetlenül a mozgó tet", sem azolyan tárgyak, amelyeket ma-gával húz, vagy amelyekneknekiütközik.

FIGYELEM

C

A0E0238m87. ábra

TETÃ NYITÁSANyitás a járm$ belsejéb#lForgassuk a választókapcsolót A - 87. ábra a nyíllal jelzett irányba. A te-t" mozgása a választókapcsoló elenge-désének pillanatában megáll.A napfénytet" mozgásának megállításaés újraindítása az A választókapcsolórövid id"tartamú megnyomásával le-hetséges.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 93

Page 122: Alfa Romeo 159 kézikönyv

94

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

NAPVÉDÃ ROLÓ 88. ábraAz árnyékoló rolót az utastérbe jutó nap-sugárzás mérséklésére használhatjuk.A roló fogantyúval és szell"z"nyílások-kal van ellátva.

Ha a napfénytet" mozgatásának elindí-tása az elektronikus kulcs Ë gombjánakmegnyomásával történt, a mozgást a vá-lasztókapcsolóval A - 87. ábra (elfor-gatással vagy megnyomással) állíthatjukmeg.

A választókapcsoló pozíciójának meg-változtatását a napfénytet" új pozíciójaköveti, vagyis a Ë gombbal adott uta-sítás figyelmen kívül marad.

A napfénytet" nyitásátés zárását csak a gép-

kocsi álló helyzetében végez-zük.

FIGYELEM

A0E0070m88. ábra

A napfénytet" mozgásának megállításaés újraindítása az A választókapcsolórövid id"tartamú megnyomásával le-hetséges.

Az A választókapcsolóval végrehajtottzárás közben (a választókapcsoló meg-nyomásával) lehetséges az “Inhibit” (le-tiltás) funkció használata, amikor abecsípésgátló biztonsági rendszer nemm!ködik.

Ha a gyújtáskapcsolóból kihúzott elekt-ronikus kulcs Ë gombjának megnyo-másával beavatkozunk, miközben a te-t" manuális m!ködtetés által (a vá-lasztókapcsoló megnyomásával) moz-gásban van, az utóbbi kerül befejezés-re. A tet" automatikus mozgatásáhozvaló visszatérés érdekében nyomjukmeg ismét a Ë gombot.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 94

Page 123: Alfa Romeo 159 kézikönyv

95

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

BECSÍPÃDÉSGÁTLÓBIZTONSÁGI RENDSZERA becsíp"désgátló biztonsági rendszerérzékel"i a napfénytet" vízszintes zá-rása (az elüls" szélen) és a függ"legeszárása (a hátsó szélen) során megállí-tják és egy rövid szakaszon visszafor-dítják a mozgást, ha valamilyen akadály(pl. kéz, ujj stb.) kerül a napfénytet"útjába.

Ha a tet" mozgásának útjába valami-lyen akadály kerül, a vezérlés azonnalmegállítja, és egy rövid szakaszonvisszafelé mozgatja a napfénytet"t:

! a vízszintes zárás során a biztonsá-gi rendszer az egész zárási ütembenaktív, és a tet" elüls" része el"ttiakadály észlelése esetén 10 cm-esellenkez" irányú mozgást garantál;

! a függ"leges záródás során a biz-tonsági rendszer az egész zárásiütemben aktív, és az üveg hátsó élé-nél lev" akadály észlelése eseténvisszafelé mozgatja a tet"t.

A NAPFÉNYTETÃ ALAPBEÁLLÍTÁSI ELJÁRÁSAAz akkumulátor lekapcsolása vagy a ki-olvadt biztosíték pótlása után az aláb-bi módon el kell végezni a napfényte-t" biztonsági rendszerének alapbeállí-tását (inicializálását):

! forgassuk a választókapcsolót telje-sen balra (az óramutató járásávalellenkez"en);

! tartsuk megnyomva a választókap-csolót a tet" mechanikus záródásá-ig;

! engedjük fel a választókapcsolót.

! 3 másodpercen belül ismét nyomjukmeg, és tartsuk lenyomva a válasz-tókapcsolót;

! néhány másodperc múlva a nap-fénytet" automatikusan mozognikezd (ennek során végig tartsuk le-nyomva a választókapcsolót);

! miután a napfénytet" megállt, azalapbeállítás befejez"dött. Engedjükel a választókapcsolót.

A0E0187m89. ábra

MÙKÖDTETÉSSZÜKSÉGHELYZETBENSzükséghelyzetben vagy az elektromosáramellátás lekapcsolásával végzett kar-bantartás során a napfénytet" mozga-tása manuálisan végezhet" az alábbiakszerint:

! A réseknél megnyomva, a rögzít"-rugókat kiakasztva vegyük le az el-üls" mennyezeti világító egységet A- 89. ábra;

! az imbuszkulcsot illesszük a B hat-szöglet! fészekbe;

! forgassuk a kulcsot a napfénytet"nyitásához vagy zárásához a meg-felel" irányba.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 95

Page 124: Alfa Romeo 159 kézikönyv

96

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

Ajtók zárása/nyitása belülr#lAz összes ajtó zárásához/nyitásáhoznyomjuk meg a q gombot (90. áb-ra).

A gomb körüli, gy!r! alakú leddel ren-delkezik, amely jelzi a gépkocsi álla-potát (lezárt vagy nyitott ajtók). Az aj-tók zárt állapotában a led világít: ilyenesetben a gomb ismételt megnyomá-sával m!ködésbe lép az ajtók közpon-ti nyitása, és a led kialszik. Kihúzottkulcsnál a led kb. 2 perc múlva kialszik.

Az ajtók nyitott állapotában a fénydió-da nem világít, és ilyen esetben a gombmegnyomásával reteszelhetjük az ös-szes ajtózárat. Az ajtózár csak akkorm!ködik, ha az összes ajtó megfelel"-en be van csukva.

AJTÓK

AJTÓK KÖZPONTIZÁRÁSA/NYITÁSA

Ajtók lezárása kívülr#lAz ajtók becsukott állapotában nyomjukmeg a Á gombot az elektronikus kul-cson, vagy helyezzük a vezet" oldali aj-tózárba, és fordítsuk el (a kulcsban ta-lálható) fém tollat. Az ajtózár csak ak-kor m!ködik, ha az összes ajtó be vancsukva. Ha egy vagy több ajtó nyitvavan, az elektronikus kulcs Á gombjánakmegnyomása után, az irányjelz"k és avezet" oldali ajtón lév" led gyorsan vil-log kb. 3 másodpercig.Ha egy vagy több ajtó nyitva van az el-ektronikus kulcs fém tollának elfordításátkövet"en, csak a vezet" oldali ajtón ta-lálható led villog gyorsan, kb. 3 másod-percig.

A0E0025m90. ábra

Ha az ajtók csukva vannak, de a cso-magtér nyitva van, a központi zár az aj-tókat bezárja: az irányjelz"k (csak a Ágomb megnyomásával történ" zárásesetén), és a vezet" oldali ajtón talál-ható led kb. 3 másodpercig gyorsan vil-lognak.A “Setup menüb"l” (vagy egyes válto-zatokon a rádiónavigációs rendszer me-nüjéb"l) is lehetséges a funkció aktivá-lása, ami lehet"vé teszi, hogy csak a ve-zet" oldali ajtózár nyitása történjék megaz elektronikus kulcs Ë gombjának meg-nyomására (lásd a jelen fejezet “Kon-figurálható multifunkciós kijelz"” cím!részében). A funkció bekapcsolt (ON) állapotábanemellett lehet"ség van a többi ajtózárkireteszelésére is, a középs" konzolonlev" q ajtókireteszel" gomb (90. áb-ra) megnyomásával.

Ajtók nyitása kívülr#lNyomjuk meg a Á gombot az elektro-nikus kulcson, vagy helyezzük a veze-t" oldali ajtózárba, és fordítsuk el (akulcsban lev") fém tollat.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 96

Page 125: Alfa Romeo 159 kézikönyv

97

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

BIZTONSÁGI GYEREKZÁRA hátsó ajtók olyan biztonsági zárral91. ábra vannak felszerelve, amelymegakadályozza az ajtók belülr"l tör-tén" nyitását.

A berendezés be- vagy kikapcsolása (akulcs fém tollának segítségével) csak azajtó kinyitott állapotában történhet:

! 1. pozíció: a berendezés bekap-csolva (az ajtó nem nyitható);

! 2. pozíció: a berendezés kikap-csolva (az ajtó belülr"l nyitható).

FIGYELMEZTETÉS Mindegyik zárcsak az illet" ajtó nyitását akadályoz-za meg.

FIGYELMEZTETÉS Mindig kapcso-ljuk be ezt a berendezést, amikor gyer-meket szállítunk a gépkocsiban.

FIGYELMEZTETÉS A bekapcsolásután mindig gy"z"djünk meg a beren-dezés m!ködésér"l úgy, hogy a bels"kilinccsel megpróbáljuk nyitni az ajtót.

A “Setup menüb"l” (vagy egyes válto-zatokon a rádiónavigációs rendszer me-nüjéb"l) lehetséges az ajtók 20 km/h-nál nagyobb sebességnél bekövetkez"automatikus zárási funkciójának akti-válása (lásd a jelen fejezet “Konfigu-rálható multifunkciós kijelz"” cím! ré-szében).

Ha a távvezérl"vel, vagy a vezet" oldaliajtózárba helyezett kulcs elfordításávalbezártuk az ajtókat, illetve automatikusajtózárás után kb. 2,5 másodperc el-teltével a középs" konzol q gombja ha-tástalanná válik. A gomb újból aktivá-lása az elektronikus kulcson lev" Ëgomb megnyomásával vagy a vezet"-oldali ajtó zárba helyezett kulcs elfor-dításával, illetve az elektronikus kulcsgyújtáskapcsolóba helyezésével történ-het.

FIGYELMEZTETÉS A központi zárbezárt állapotában az egyik ajtó bels"kilincsének meghúzásával az összes aj-tózár kinyílik. Az áramellátás kimara-dása esetén (kiolvadt biztosíték, lekö-tött akkumulátor stb.) az ajtók zárásamanuálisan lehetséges.

A0E0155m91. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 97

Page 126: Alfa Romeo 159 kézikönyv

98

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

Az ajtók reteszel" gombjának ismételtösszehangolásához (a lemerült akku-mulátor feltöltése után) az alábbiak sze-rint járjunk el:

! nyomjuk meg az elektronikus kulcsË gombját;

! nyomjuk meg az ajtók be- és kire-teszel" q gombját;

! a kulcs zárbetétben elfordításávalnyissuk ki az egyik elüls" ajtózárat;

! húzzuk meg az ajtó bels" kilincsét.

FIGYELMEZTETÉS A hátsó ajtók ese-tében, bekapcsolt gyermekbiztonságizárnál az el"bbiekben leírt eljárás utána bels" kilinccsel nem nyitható az ajtó,de az ajtózáró gombok összehangolá-sa megtörténik; az ajtó nyitásához a kül-s" kilincset kell használni. Az ajtók köz-ponti zárás/nyitás q gombját a szük-séghelyzetben m!ködtetett zár bekap-csolása nem hatástalanítja.

FIGYELMEZTETÉS Az ajtók közpon-ti nyitó/záró rendszerének alapbeállí-tását az akkumulátor újracsatlakozta-tása vagy biztosítékcsere után az aláb-biak szerint kell elvégezni:

! csukjuk be az összes ajtót;

! nyomjuk meg a távvezérl" Á gom-bját vagy a középs" konzolon lev"q gombot;

! nyomjuk meg a távvezérl" Ë gom-bját vagy a középs" konzolon lev"q gombot;

AZ AJTÓK ZÁRÁSALEMERÜLTAKKUMULÁTORNÁLHa a gépkocsi akkumulátora lemerült,az ajtók zárásához a következ"kben le-írtak szerint kell eljárni.

Jobb oldali elüls# ajtó Az alábbiak szerint járjunk el:

! távolítsuk el az ajtón lév" záródugót;

! helyezzük az elektronikus kulcs fémtollát a zárhengerbe A - 92. áb-ra;

! fordítsuk el a kulcsot az óramutatójárásával megegyez"en (a jobbkor-mányos változatoknál az óramuta-tó járásával ellentétesen);

! húzzuk ki a kulcsot a zárhengerb"lA - 92. ábra, és helyezzük visszaa záródugót.

A0E0237m92. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 98

Page 127: Alfa Romeo 159 kézikönyv

99

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

FIGYELMEZTETÉS Ha a becsíp"dés-gátló rendszer egy percen belül 5 alka-lommal aktiválódott, vagy üzemzavar lé-pett fel, a rendszer automatikusan a “re-covery” (önvédelmi) üzemmódba lép.Ezt az állapotot az jelzi, hogy az ablakmozgása a záródás közben szakaszos.Ilyen esetben szükséges a rendszer hely-reállítása, ami a következ"k szerint tör-ténik:! nyissuk ki az ablakokat;vagy! húzzuk ki és helyezzük vissza az el-

ektronikus kulcsot a gyújtáskapcsoló-ba.

Ha nincsenek rendellenességek, az ab-lak automatikusan visszatér a normál m!-ködési módba. rendellenesség eseténlásd a “Figyelmeztet" lámpák és üze-netek” cím! fejezetet.

Az ablakok és a napfénytet#egyidej$ nyitása/zárása(egyes változatoknál/piacokon)A kulcstoll használatávalValamennyi változatnál:! fordítsuk el az óramutató járásával

egyez"en a vezet"ajtó zárhengeré-be helyezett kulcsot az egyidej! nyi-táshoz: az összes ablak (és egyesváltozatoknál/piacokon) a nap-fénytet" egyidej!leg kinyílik.

! fordítsuk el az óramutató járásávalellenkez"en a vezet"ajtó zárhenge-rébe helyezett kulcsot az egyidej!záráshoz: az összes ablak (és egy-es változatoknál/piacokon) a nap-fénytet" egyidej!leg bezárul.

Távvezérl!velAz egyidej! nyitáshoz valamennyi vál-tozatnál nyomjuk meg legalább 2 má-sodpercig az elektronikus kulcs Ë gom-bját: az összes ablak (és egyes válto-zatoknál/piacokon) a napfénytet" egy-idej!leg kinyílik.

ELEKTROMOSABLAKEMELÃK

A két elüls" ablaknál elektromos ab-lakmozgatással felszerelt változatoknálaz automatikus ablaknyitás/zárás csaka vezet" oldalon m!ködik.

A mind a négy ablaknál elektromos ab-lakmozgatással felszerelt változatoknálaz automatikus ablaknyitás/zárás azösszes ablaknál m!ködik. Egyes válto-zatoknál és piacokon az utas oldali el-üls", és a hátsó ablaküvegek olyan, azablakszigetel" gumitömítésbe építettbecsíp"désgátló biztonsági rendszerrelvannak felszerelve, amely érzékeli, haa záródás során valamilyen akadály ke-rül az üveg útjába, és ilyen esetben azérzékel" azonnal megállítja a mozgást,és visszafelé mozgatja az üveget.

Ez a rendszer különösen hasznos, ami-kor pl. gyermekek véletlenül m!ködte-tik az ablakmozgatást, ezen kívül (egy-es változatoknál/piacokon) lehet"vé te-szi az ablakok nyitását/zárását a táv-irányítóval, a gépkocsi elhagyásakor.

A rendszer kielégíti azutastérb"l kihajoló utas-ok védelmére vonatkozó

2000/4/EU irányelv követel-ményeit.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 99

Page 128: Alfa Romeo 159 kézikönyv

100

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

C (egyes változatoknál/piacokon) balhátsó ablaküveg nyitása/zárása; “fo-lyamatos, automatikus” m!ködés azablaküveg nyitása/zárása során;

D (egyes változatoknál/piacokon)ajobb hátsó ablaküveg nyitása/zárása;“folzamatos, automatikus” m!ködés azablaküveg nyitása/zárása során.

E (egyes változatoknál/piacokon) ahátsó ablakmozgatás m!ködtetésénekengedélyezése/letiltása (a hátsó ajtókablakmozgató kezel"szerveinek letil-tása esetén az E gombon kigyullad egyled, és a hatástalanított kapcsolók meg-világítása kialszik)

A kívánt ablaküveg nyitásához/ zárá-sához nyomjuk meg az A, a B, a Cvagy a D gombot.

A gombok egyikét röviden megnyomvaaz ablaküveg elmozdulása “szak-aszos”, míg hosszú megnyomás hatá-sára bekapcsol a “folyamatos, auto-matikus” m!ködtetés mind nyitás, mindzárás irányban.

Az ablaküveg a kívánt helyzetben az A,a B, a C vagy a D mozgatógomb is-mételt megnyomására áll meg.

Utas oldali els# ajtó/hátsó ajtókAz utas oldali ajtó és egyes változatok-nál a hátsó ajtók kartámaszán találhatógombokkal csak az ahhoz tartozó ablakmozgatása vezérelhet".

KEZELÃSZERVEK

Vezet# oldali ajtóA vezet" oldali ajtó bels" burkolatán el-helyezett gombok 93. ábra a gyúj-táskapcsolóba helyezett elektronikuskulcs esetén az alábbiakat m!ködtetik:

A - a bal els" ablaküveg nyitása/ zá-rása; “folyamatos, automatikus” m!-ködés az ablaküveg nyitása/zárása sor-án;

B - a jobb els" ablaküveg nyitása/ zá-rása; “folyamatos, automatikus” m!-ködés az ablaküveg nyitása/zárása sor-án (csak a 4 elektromos mozgatású ab-lakkal szerelt változatoknál);

A0E0051m93. ábra

Az elektromos ablak-emel"k helytelen hasz-nálata veszélyes lehet.

A m!ködtetés el"tt és közben ismindig ügyeljünk arra, hogy azutasok testi épségét ne veszé-lyeztessék sem közvetlenül amozgó üvegek, sem az olyantárgyak, amelyeket magávalhúz, vagy amelyeknek nekiüt-közik. Mindig húzzuk ki a gyúj-táskulcsot, amikor kiszállunk ajárm!b"l, hogy megel"zzük azelektromos ablakemel"k fel-ügyelet nélküli m!ködtetését,ami a gépkocsiban maradó utas-okra veszélyt jelenthet.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 100

Page 129: Alfa Romeo 159 kézikönyv

101

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

Egyes változatoknál a csomagtértet"nem megfelel" zárását a m!szercso-portban lev" ́ figyelmeztet" lámpa ki-gyulladása, a többi változatnál a Rszimbólum és a megfelel" üzenet meg-jelenése jelzi (lásd a “Figyelmeztet"lámpák és üzenetek” cím! fejezetet).

Ha nincs bezárva, a csomagtértet" kí-vülr"l az elektromos logónak 94. áb-ra a kinyílást jelz" kattanásig történ"megnyomásával nyitható.

CSOMAGTÉR

A csomagtér zárszerkezete elektromos,és mozgó járm!nél letiltásra kerül.

A “Setup menüb"l” (vagy egyes válto-zatokon a rádiónavigációs rendszer me-nüjéb"l) lehet"ség van a “Baule indi-pendente” (a csomagtér független nyi-tása) funkció választására (ld. a jelenfejezet “Konfigurálható multifunkciós kij-elz"” cím! részében): amikor ez a funk-ció be van kapcsolva, a csomagtértet"csak az elektronikus kulcs ` gom-bjának megnyomásával nyitható.

A0E0498m94. ábra

A csomagtértet" felemelését a két ol-dalt elhelyezett, gáztöltés! rugós te-leszkópok könnyítik meg.

A csomagtértet" nyitásakor a bels" vi-lágítás felgyullad: a lámpa a csomag-tér lezárásakor automatikusan kialszik.Ha a csomagteret nyitva felejtjük, a lám-pa a néhány perc múlva automatikusankialszik.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 101

Page 130: Alfa Romeo 159 kézikönyv

102

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

NYITÁS A TÁVVEZÉRLÃVELNyomjuk meg az elektronikus kulcsonlev" ` gombot. A csomagtértet"nyitását az irányjelz"k kétszeri felvilla-nása jelzi.

Bekapcsolt riasztóberendezés esetén(egyes változatoknál/piacokon) a cso-magtér nyitása a következ" funkciók le-tiltását eredményezi:

! a bels"tér-védelem;

! az emelésérzékel";

! a csomagtérnyitás-érzékelés .

A csomagtérfedél visszazárása vissza-állítja a fenti funkciókat, és az irányjel-z"k kb. egy másodpercnyi id"tartamrafelvillannak.

FIGYELMEZTETÉS A csomagtértet"zár központi nyitó/záró rendszerénekalapbeállítását az akkumulátor újra-csatlakoztatása vagy biztosítékcsereután az alábbiak szerint kell elvégez-ni:

! csukjuk be az összes ajtót és a cso-magtértet"t;

! nyomjuk meg a távvezérl" Á gom-bját vagy a középs" konzolon lev"q gombot;

! nyomjuk meg a távvezérl" Ë gom-bját vagy a középs" konzolon lev"q gombot;

A CSOMAGTÉR NYITÁSASZÜKSÉGHELYZETBENBELÜLRÃL (csak a limuzinváltozatoknál)Az akkumulátor lekapcsolása esetén acsomagtér nyitása az utastérb"l, a baloldali hátsó ülés alatti fogantyú A-95. ábra meghúzásával lehetséges.

A használat után a fogantyút helyezzükvissza az ülés alá.

A0E0228m95. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 102

Page 131: Alfa Romeo 159 kézikönyv

103

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

CSOMAGTÉR ZÁRÁSAEngedjük le a csomagtérfedelet, és nyo-mjuk le a zárnál a reteszel"dést jelz"kattanásig.

FIGYELMEZTETÉS Amennyiben ak-tiváltuk a “Baule indipendente” [Cso-magtértet" független nyitása] opciót, acsomagtértet" lecsukása el"tt gy"z"-djünk meg arról, hogy a kulcs a birt-okunkban van, mivel a csomagtér au-tomatikusan reteszel"dni fog.

A csomagtérfedél vagya hátsó kalaptartó polcmegterhelése nem jóvá-

hagyott tartozékokkal (hang-szórók, spoiler stb.) el"idézhe-ti, hogy a gáztöltés! rugós te-leszkópok nem tudják a cso-magtértet"t megtartani.

Rakodáskor mindigügyeljünk arra, hogy ne

lépjük túl a megengedett ter-helési értékeket (lásd a “M!-szaki adatok” cím! fejezetet).Gondosan rendezzük el és rög-zítsük a csomagokat, mertazok el"recsúszása egy eset-leges hirtelen fékezéskor azutasok sérülését okozhatja.

FIGYELEM

Ne helyezzünk tárgya-kat a hátsó kalaptartó

polcra: ezek baleset vagy er"sfékezés esetén az utasok sé-rülését okozhatják.

FIGYELEM

! emeljük fel az üléstámlán lev" kartA - 96. ábra, és hajtsuk el"re aháttámlát. A kar felemelt helyzetét a B “piros csík” megjelenése mu-tatja.

FIGYELMEZTETÉS Az üléstámla el-"rehajtása el"tt az érintkezés elkerülé-se érdekében gy"z"djünk meg arról,hogy a biztonsági övek az üléspárnábanlev" ülékekben helyezkednek el.

A0E0085m96. ábra

A CSOMAGTÉRMEGNÖVELÉSE (egyes változatoknál/piacokon)

A csomagtér b"vítéséhez az alábbiakszerint járjunk el:

! vegyük ki a hátsó ülések fejtámlá-it;

! húzzuk oldalra és igazítsuk el a biz-tonsági övet, és ügyeljünk arra, hogyne legyen megcsavarodva;

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 103

Page 132: Alfa Romeo 159 kézikönyv

104

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

A RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSEA szállított rakomány biztos rögzítéseérdekében a csomagtérben négy, spe-ciálisan erre szolgáló gy!r! A-97. áb-ra található.

A0E0131m97. ábra

A nem megfelel"enrögzített, nehéz cso-

magok baleset vagy hirtelenfékezés esetén komoly sérü-lést okozhatnak.

FIGYELEM

Ha olyan területen uta-zunk, ahol az üzem-

anyag-feltöltés nehézségekbeütközik, és kannában tartaléküzemanyagot viszünk ma-gunkkal, szigorúan tartsuk bea törvényi el"írásokat, csakjóváhagyott típusú kannáthasználjunk, és rögzítsük azta rakományrögzít" horgokhoz.Még így is megn" a t!zveszélyegy esetleges baleset bekö-vetkezésekor.

FIGYELEM

Ügyeljünk a háttámlamegfelel" rögzítésére

mindkét oldalon (a “piros csík-ok” nem láthatók B-96. ábra ),mert egy hirtelen fékezés vagyütközés esetén el"relendülve azutasok sérülését okozhatja.

FIGYELEM

A HÁTSÓ ÜLÉSVISSZAÁLLÍTÁSAHúzzuk oldalra és igazítsuk el a biz-tonsági öveket, és ügyeljünk arra, hogyne legyenek megcsavarodva.

Emeljük fel a háttámlákat, és nyomjukhátra a mindkét oldalon elhelyezett re-teszel" szerkezet kattanásáig; szemre-vételezéssel ellen"rizzük, hogy az A ka-ron lév" B “piros csík” elt!nt-e. Ha aB “piros csík” látható, a háttámla re-teszel"dése nem megfelel".

FIGYELMEZTETÉS Mindig ügyeljünka fejtámlák megfelel" visszahelyezésé-re.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 104

Page 133: Alfa Romeo 159 kézikönyv

105

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

A motorháztet" nem megfelel" zárását(egyes változatoknál) a m!szercsoport-ban lev" ´ figyelmeztet" fény (egyesváltozatoknál/piacokon) kigyulladása,vagy a kijelz"n megjelen"S szimbó-lum és a megfelel" üzenet jelzi (lásd a“Figyelmeztet" lámpák és üzenetek” cí-m! fejezetet).

FIGYELMEZTETÉS Mindig ellen"riz-zük a motorháztet" megfelel" retesz-el"dését, így elkerülhetjük, hogy menetközben kinyíljon.

MOTORHÁZTETÃ

NYITÁSAz alábbiak szerint járjunk el:

! húzzuk meg kattanásig a m!szerfalalatti kireteszel" kart A-98. ábra;

! emeljük meg a biztosító szerkezetkarját B-99. ábra, és emeljük fela motorháztet"t.

FIGYELMEZTETÉS A motorháztet"felemelését a két oldalt elhelyezett, gáz-töltés! rugós teleszkópok könnyítikmeg. Ne próbáljuk ezeket a teleszkóp-okat módosítani vagy megjavítani, ésfelemelkedés közben kísérjük kézzel amotorháztet"t.

FIGYELMEZTETÉS A motorháztet"kinyitása el"tt gy"z"djünk meg arról,hogy a szélvéd"törl" karok nincsenekfelemelve a szélvéd"r"l, és az ablaktörl"nem m!ködik.

A0E0122m98. ábra

A0E0470m99. ábra

ZÁRÁSEngedjük le a motorháztet"t a motortérfölé, kb. 20 cm magasságra, azután ha-gyjuk szabadon leesni. A motorházte-t" megemelésével gy"z"djünk meg ar-ról, hogy teljesen reteszel"dött, és nemcsak a biztosító horog rögzíti. Ez utób-bi esetben ne nyomjuk lefelé a mo-torháztet"t, hanem emeljük fel, és is-mételjük meg az el"bbi m!veletet.

A motorháztet" nyitás-át csakis álló gépkocsi-

nál végezzük.

FIGYELEM

A biztonság érdekébenmenet közben feltétle-

nül szükséges a motorháztet"megfelel" reteszel"dése. Ezértmindig ellen"rizzük a motorh-áztet" megfelel" reteszel"dé-sét. Ha menet közben észre-vesszük, hogy a záródás nemmegfelel", azonnal álljunk meg,és végezzük el a motorházte-t" megfelel" zárását.

FIGYELEM

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 105

Page 134: Alfa Romeo 159 kézikönyv

106

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

TETÃCSOMAGTARTÓ/SÍLÉCTARTÓ

A gépkocsi el" van készítve tet"cso-magtartó/síléctartó felszerelésére.

A tet"csomagtartó els" el"készített rög-zítései az A-100. ábra pontokban ta-lálhatók.

A tet"csomagtartó hátsó el"készítettrögzítései a B pontokban találhatók.

A0E0097m100. ábra

FÉNYSZÓRÓK

A FÉNYSUGÁR BEÁLLÍTÁSAA helyes fényszóró-beállítás alapvet"fontosságú a vezetési kényelem, to-vábbá a gépkocsivezet" és a közleke-dés többi résztvev"jének biztonságaszempontjából. Mivel az el"írás szerintbeállított fényszórókkal biztosíthatók alegjobb látási és láthatósági feltételek,a járm! fényszóróit helyesen be kell ál-lítani. Az ellen"rzés és az esetleges be-állítás érdekében forduljunk egy Alfa Ro-meo márkaszervizhez.

FÉNYSZÓRÓMAGASSÁGÁLLÍTÁSA berendezés a gyújtáskapcsolóba hely-ezett kulcs és bekapcsolt tompított fény-szórók esetén m!ködik.

Megterhelt járm!nél a hátsó rész lesül-lyedése a fényszórókból kilép" fénysu-gár irányának megemelkedését ered-ményezi. Ilyen esetben szükséges afényszóróbeállítás helyesbítése.

Rendezzük el egyenlete-sen a csomagokat, és nefelejtsük el, hogy megra-

kott tet"csomagtartóval a gép-kocsi oldalszél-érzékenységemegn".

FIGYELMEZTETÉS Néhány kilomé-ter megtétele után ellen"rizzük ismét,hogy a rögzít"csavarok meghúzásamegfelel"-e.

FIGYELMEZTETÉS Soha ne lépjüktúl a “M!szaki adatok” cím! részbenmegadott megengedett terhelési érté-keket.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 106

Page 135: Alfa Romeo 159 kézikönyv

107

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

A fényszóróbeállítás helyesbítését a kor-mánykerék melletti kapcsolópanelen ta-lálható szabályozóval A-101. ábravégezhetjük el.

Ha a gépkocsi bixenon fényszórókkalvan felszerelve, a fényszóróbeállítás au-tomatikusan történik, ezért az A szab-ályozó hiányzik.

A szabályozó négy pozíciója az alábbiterhelési körülmények esetén alkalma-zandó:

! 0. pozíció egy vagy két személy azels" üléseken, teli üzemanyagtar-tály, szerszámkészlet (“menetkészállapot”)

! 1. pozíció: öt személy;

! 2. pozíció: öt személy teli csomag-tartóval (kb. 50 kg);

! 3. pozíció: vezet" és 300 kg ter-helés a csomagtérben.

FIGYELMEZTETÉS A szállított súlyelosztásának változása esetén mindigellen"rizzük a fényszórókból kilép"fénysugár irányát.

KÖDFÉNYSZÓRÓKBEÁLLÍTÁSAAz ellen"rzés és az esetleges beállításérdekében forduljunk egy Alfa Romeomárkaszervizhez.

A0E0226m101. ábra

A FÉNYSZÓRÓKBEÁLLÍTÁSA KÜLFÖLDÖNA tompított fényszórók azon ország for-galmi rendje szerint vannak beállítva,ahol a gépkocsit forgalmazták. Az olyanországokban, ahol ellentétes a forgalmirend, a szembejöv"k vakításának elke-rülése érdekében végezzük el az aláb-biakat:

! vegyük le a fényszóróház hátsó fe-delét (lásd a “Tompított fényszórók”cím! részt a “Szükség esetén” cím!fejezetben);

! toljuk oldalra a kart A-102. áb-ra;

A0E0050m102. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 107

Page 136: Alfa Romeo 159 kézikönyv

108

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

ABS RENDSZER

A fékberendezés szerves részét képeziez a rendszer, amely bármilyen útfelü-let és fékezési intenzitás esetén meg-akadályozza, hogy egy vagy több ke-rék blokkoljon és ebb"l következ"legmegcsússzon, garantálva a gépkocsi fel-etti uralom meg"rzését még vészféke-zés során is.

A berendezést kiegészíti az EBD (Elect-ronic Braking Force Distribution - elekt-ronikus féker"elosztó) rendszer, amelymegosztja a fékhatást az els" és a hát-só kerekek között.

FIGYELMEZTETÉS A fékrendszermaximális hatékonyságának elérése ér-dekében szükséges egy kb. 500 km-esbejáratási periódus: ilyenkor nem aján-lottak a hirtelen, ismétl"d" és hosszan-tartó fékezések.

A RENDSZERBEAVATKOZÁSA

Az ABS m!ködésbe lépése fékezés köz-ben a fékpedál enyhe lüktetéséb"l és azezt kísér" zajból észlelhet": ez azt jel-zi, hogy csökkenteni kell a sebességetaz útfelület tapadási jellemz"ihez alk-almazkodás érdekében.

Ha az ABS m!ködésbelép, az annak a jele,

hogy a gumiabroncsok és azútfelület közötti tapadás elér-te a határértéket: ezért csök-kentsük a sebességet, hogyalkalmazkodjunk a rendelke-zésre álló tapadáshoz.

FIGYELEM

Az ABS lehet"vé teszia rendelkezésre álló ta-

padás lehet" legjobb kihasz-nálását, de nem tudja megnö-velni azt, ezért mindenképpenszükséges az el"vigyázatos-ság és a fölösleges kockázat-ok elkerülése csúszós útfelü-leten.

FIGYELEM

Amikor az ABS m!kö-désbe lép, és a fékpe-

dál pulzálását érezzük, necsökkentsük a pedálra kifej-tett nyomóer"t, hanem fél-elem nélkül, er"sen tartsuk le-nyomva azt. Így érhet" el alegrövidebb, az útfelület ta-padási jellemz"inek megfelel"fékút.

FIGYELEM

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 108

Page 137: Alfa Romeo 159 kézikönyv

109

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

109

EBD üzemzavarA m!szercsoport > + x figyelmez-tet" lámpájának kigyulladása (egyesváltozatoknál a kijelz"n megjelen" üze-nettel együtt) (lásd a “Figyelmeztet"lámpák és üzenetek” cím! fejezetet)jelzi.

Ebben az esetben az er"s fékezés a hát-só kerekek korai blokkolásához és a jár-m! megfarolásához vezethet. Ezért ma-ximálisan óvatos vezetéssel, haladék-talanul vigyük a gépkocsit a rendszerellen"rzésére a legközelebbi Alfa Romeomárkaszervizbe.

BRAKE ASSIST (vészfékezés eseténmıködŒ rásegítés) A kikapcsolhatatlan rendszer felismeri avészfékezést (a fékpedál benyomási se-bessége alapján), és lehet"vé teszi afékberendezés gyorsabb beavatkozás-át.

A Brake Assist a VDC rendszerrel fel-szerelt változatokon, a VDC rendszerüzemzavara esetén kapcsol ki, amit am!szercsoportban lev" á figyelmez-tet" lámpa kigyulladása jelez (egyes vál-tozatokon együtt a kijelz"n megjelen"üzenettel együtt).

ÜZEMZAVAROK JELZÉSE

ABS üzemzavarA m!szercsoport > figyelmeztet" lám-pájának kigyulladása (egyes változat-oknál a kijelz"n megjelen" üzenettelegyütt) (lásd a “Figyelmeztet" lámpákés üzenetek” cím! fejezetet) jelzi. Eb-ben az esetben a fékrendszer eredetihatásossága megmarad, de nélkülöz-nünk kell az ABS által biztosított el-"nyöket.

Óvatosan folytassuk az utat, és keres-sük fel a legközelebbi Alfa Romeo már-kaszervizt a rendszer ellen"rzése céljá-ból.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 109

Page 138: Alfa Romeo 159 kézikönyv

110

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

VDC RENDSZER(Vehicle DynamicsControl) (egyes változatoknál/piacokon)

Ez egy olyan rendszer, amely ellen"rzia gépkocsi menetstabilitását, és segít aziránytartás meg"rzésében a gumiab-roncsok tapadásának elvesztése eseténis.

A VDC rendszer különösen hasznosnakbizonyul akkor, amikor az útfelület ta-padási viszonyai megváltoznak.

A RENDSZERBEAVATKOZÁSAA m!szercsoport á figyelmeztet" lám-pájának villogása jelzi, ami informálja avezet"t, hogy a gépkocsi kritikus stabi-litási és tapadási állapotba került.

A RENDSZER BE- ÉS KIKAPCSOLÁSAA VDC rendszer a motor minden egyesindításakor automatikusan bekapcsol.Menet közben a VDC rendszer kikap-csolásához tartsuk 2 másodpercig meg-nyomva a középs" konzolon találhatóASR/VDC gombot 103. ábra. A VDCrendszer kikapcsolásakor az ASR rend-szert is kikapcsoljuk. Mindkét funkcióvisszakapcsolásához nyomjuk meg azASR/VDC gombot.

A rendszer kikapcsolt állapotát a m!-szercsoportban lev" á figyelmeztet"lámpa és az ASR/VDC gombon lev"led kigyulladása jelzi (egyes változat-oknál a konfigurálható multifunkcióskijelz"n megjelen" üzenettel együtt).

Ha menet közben a VDC funkciót ki-kapcsoltuk, az a következ" motorindí-táskor automatikusan ismét bekapcsol.

ÜZEMZAVAROK JELZÉSEEsetleges m!ködési rendellenességeksorán a VDC rendszer automatikusan ki-kapcsol, amit a m!szercsoport á fi-gyelmeztet" lámpájának folyamatos vi-lágítása (egyes változatoknál a kijelz"nmegjelen" üzenettel együtt) jelez (lásda “Figyelmeztet" lámpák és üzenetek”cím! fejezetet). Ilyen esetben a lehet"leghamarabb keressünk fel egy Alfa Ro-meo márkaszervizt.

A0E0026m103. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 110

Page 139: Alfa Romeo 159 kézikönyv

111

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

A VDC rendszer általnyújtott teljesítmény

nem késztetheti a vezet"tszükségtelen és helytelen koc-kázatok vállalására. A veze-tési magatartásnak mindigmeg kell felelnie az útvi-szonyoknak, a látási feltéte-leknek és a forgalmi körülmé-nyeknek. A közlekedésbizton-ság fenntartásának felel"ssé-ge mindig a gépkocsivezet"tterheli.

FIGYELEMAz (egyes változatok-nál/piacokon alkalma-

zott) szükségpótkerék esetle-ges használata során a VDCrendszer változatlanul m!kö-dik. Mindenesetre ne feled-kezzünk meg arról, hogy aszükségpótkerék kisebb mé-ret! a normál gumiabroncsok-nál, ezért alacsonyabb tapa-dású, mint a járm! többi gu-miabroncsa.

FIGYELEM

A VDC rendszer meg-felel" m!ködése érde-

kében feltétlenül szükséges,hogy mindegyik keréken azon-os gyártmányú, típusú, tök-életes állapotú és mindeneke-l"tt az el"írt típusú, gyártmá-nyú és méret! gumiabroncs le-gyen.

FIGYELEM

HILL HOLDER RENDSZER(egyes változatoknál/piacokon)

Ez a VDC rendszer integráns része, ésaz emelked"n történ" elindulást segíti.Automatikusan bekapcsol az alábbi fel-tételek esetén:

! emelked"n: ha a gépkocsi 6%-osnálmeredekebb emelked"n áll, a mo-tor jár, a tengelykapcsoló és a fék-pedál benyomva, a sebességváltó ür-esben vagy a hátramenetit"l eltér"fokozatban van;

! lefelé: ha a gépkocsi 6%-osnál me-redekebb lejt"n áll, a motor jár, atengelykapcsoló és a fékpedál be-nyomva, a sebességváltó hátrame-neti fokozatban van;

Elinduláskor a VDC rendszer vezérl"-egysége fenntartja a féker"t a kereke-ken, amíg az induláshoz elegend" nyo-maték nem jön létre, vagy mindenesetremaximum 1 másodpercig, lehet"vé té-ve a jobb láb kényelmes áthelyezését afékpedálról a gázpedálra.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 111

Page 140: Alfa Romeo 159 kézikönyv

112

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

ASR RENDSZER (Antislip Regulation)Ez a VDC rendszerbe integrált rendszera járm! vonóerejét szabályozza, és au-tomatikusan beavatkozik, amikor egy-ik vagy mindkét hajtott kerék kipörög.

A kipörgés körülményeit"l függ"en kétkülönböz" szabályozó rendszer aktivá-lódik:

! ha a kipörgés mindkét kereket érin-ti, az ASR berendezés csökkenti amotor nyomatékát;

! ha a kipörgés csak egy kereket érint,az ASR a kipörg" kereket automa-tikusan lefékezve avatkozik be;

Ha ez az id" elindulás nélkül telik el, arendszer automatikusan kikapcsol, ésfokozatosan megszünteti a féker"t.

Ebben a féker" elengedési fázisban afékek jellegzetes, mechanikus kioldásizaja hallható, ami a gépkocsi hamaro-san bekövetkez" elindulását jelzi.

Üzemzavarok jelzéseA rendszer esetleges üzemzavarát (egy-es változatoknál/piacokon) a m!szer-csoport * figyelmeztet" lámpájának ki-gyulladása (egyes változatoknál a kij-elz"n megjelen" üzenettel együtt) jel-zi (lásd a “Figyelmeztet" lámpák ésüzenetek” cím! fejezetet).

FIGYELMEZTETÉS A Hill Holder rend-szer nem rögzít"fék, ezért soha ne szál-ljunk ki a gépkocsiból a kézifékkar be-húzása, a motor leállítása és az els" se-bességfokozatba kapcsolás nélkül.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 112

Page 141: Alfa Romeo 159 kézikönyv

113

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

Az ASR rendszer beavatkozása külön-ösen az alábbi körülmények között bi-zonyul hasznosnak:

! a kanyar bels" ívén gördül" keréka dinamikus terhelésváltás vagy atúlzott gyorsítás miatt kipörög;

! a kerekekhez az útviszonyokhoz ké-pest túl nagy nyomaték jut;

! csúszós, havas vagy jeges útfelüle-ten gyorsításkor;

! a tapadás “aquaplaning” jelenségmiatti megsz!nésekor, vizes útfelü-leten.

A rendszer által nyúj-tott teljesítmény nem

késztetheti a vezet"t szük-ségtelen és helytelen kocká-zatok vállalására. A vezetésimagatartásnak mindig megkell felelnie az útviszonyok-nak, a látási feltételeknek ésa forgalmi körülményeknek. Aközlekedésbiztonság fenntar-tásának felel"ssége mindig agépkocsivezet"t terheli.

FIGYELEM A rendszer be- éskikapcsolásaAz ASR rendszer a gyújtás bekapcsolá-sakor automatikusan aktiválódik.

Menet közben az ASR funkció a köz-éps" konzolon lev" ASR/VDC gomb rö-vid megnyomásával kikapcsolható.

A rendszer kikapcsolt állapotát azASR/VDC gombon lev" led kigyulladá-sa (és a konfigurálható multifunkciós kij-elz"vel ellátott változatoknál a V szim-bólum megjelenése) jelzi.

Ha menet közben az ASR funkciót ki-kapcsoltuk, az a következ" motorindí-táskor automatikusan ismét bekapcsol.

Havas útfelületen, felszerelt hóláncok-kal való közlekedés során hasznos le-het az ASR funkció kikapcsolása: ugyan-is ilyen körülmények közötti indulási fá-zisában a meghajtott kerekek kipörgé-se nagyobb vonóer"t biztosít.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 113

Page 142: Alfa Romeo 159 kézikönyv

114

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

MSR rendszer (motorfék nyo-maték szabályozása)Ez az ASR rendszerbe épített funkció a nagyon hirtelen visszakapcsoláskoravatkozik be, utasítva a motor vezér-l"egységet a fékez"nyomaték csök-kentésére úgy, hogy megnöveli a motornyomatékát, megakadályozva ezzel akerekek megcsúszását, ami különösencsúszós útfelületen a gépkocsi stabili-tásának elvesztéséhez vezethet.

Az ASR rendszer meg-felel" m!ködése érde-

kében feltétlenül szükséges,hogy a gépkocsin alkalmazottgumiabroncsok minden keré-ken jó állapotúak, azonosgyártmányúak, típusúak ésméret!ek legyenek (lásd a“Kerekek” cím! részt a “M!-szaki adatok” cím! fejezet-ben).

FIGYELEMÜzemzavarok jelzéseA rendszer esetleges üzemzavara ese-tén az ASR rendszer automatikusan ki-kapcsol, és a konfigurálható multifunk-ciós kijelz"vel ellátott változatoknálmegjelenik a V szimbólum. Ebben azesetben a lehet" leghamarabb fordu-ljunk egy Alfa Romeo márkaszervizhez.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 114

Page 143: Alfa Romeo 159 kézikönyv

115

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

EOBD RENDSZER (egyes változatoknál/piacokon)

Az EOBD (European On Board Diagno-sis) diagnosztikai rendszer folyamatosellen"rzés alatt tartja járm! a káros-anyag-kibocsátással kapcsolatban állóalkatrészeit.

A rendszer továbbá a m!szercsoportbanlev" U figyelmeztet" lámpa kigyulla-dásával (és egyes változatoknál a mul-tifunkciós kijelz"n megjelen" üzenet-tel együtt) jelzi is azokat a körülmé-nyeket, amelyek ezeket az alkatrésze-ket károsíthatják (lásd a “Figyelmez-tet" lámpák és üzenetek” cím! fejeze-tet).

Ha a kulcs gyújtáskap-csolóba helyezésekor aU figyelmeztet" lámpa

nem gyullad ki, illetve menetközben kigyullad, és folyama-tosan vagy villogó fénnyel vi-lágít, a lehet" legrövidebb id"nbelül forduljunk egy Alfa Romeomárkaszervizhez. A U figyel-meztet" lámpa m!ködését köz-úti ellen"rzések alkalmával ahatóságok is ellen"rizhetikmegfelel" készülék segítség-ével. Mindig tartsuk be az adottországban érvényes törvényiel"írásokat.

A rendszer célja a következ":

! állandó ellen"rzés alatt tartani a be-rendezés hatékonyságát;

! jelezni azokat a m!ködési zavar-okat, amelyek a károsanyag-kibo-csátás megnövekedését eredmé-nyezik;

! jelezni a károsodott egységek cse-réjének szükségességét.

A rendszer továbbá el van látva egy di-agnosztikai csatlakozóval, amelyre amegfelel" m!szert csatlakoztatva le-hetséges a memorizált hibakódok kiol-vasása, több más speciális diagnoszti-kai és a motor m!ködésével összefüg-g" paraméterrel együtt. Ezt a vizsgála-tot az erre feljogosított szervek közútiellen"rzés során is elvégezhetik.

FIGYELMEZTETÉS Az üzemzavarokkijavítása után az Alfa Romeo márka-szervizek a rendszer hibátlan m!ködé-sének ellen"rzése céljából elvégezhetika berendezés tesztelését próbapadon,vagy ha szükséges, akár hosszabb távúpróbaút során is.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 115

Page 144: Alfa Romeo 159 kézikönyv

116

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

AZ ÜGYFÉL ÁLTALVÁSÁROLTTARTOZÉKOK Ha a gépkocsi megvásárlása után olyan, ki-egészít" elektromos berendezéseket kívá-nunk beépíteni, amelyek nagy fogyasztá-súak vagy állandó elektromos áramellátástigényelnek (riasztó, m!holdas lopásgátlóstb.), forduljunk egy Alfa Romeo márka-szervizhez, ahol segítenek a legmegfelel"bbtípus kiválasztásában az Alfa Romeo Line-accessori tartozékok választékából, és azösszes energiafogyasztás meghatározásaután tanácsot adnak az esetleg szükséges,nagyobb kapacitású akkumulátor beépíté-sére vonatkozóan.

AUTÓRÁDIÓELÃKÉSZÍTÉS(egyes változatoknál/piacokon)

Az autórádió nélkül rendelt gépkocsinála m!szerfalon dupla tárolórekesz talál-ható.

Az autórádió el"készítés a következ"k-b"l áll:

! a rádiókészülék áramellátó vezeté-kei;

! az els" és hátsó hangszórók áram-ellátó vezetékei;

! az antenna tápvezetéke;

! az autórádió beépítési helye;

! tet"antenna.

Az autórádiót a m!szerfali rakodórekeszfelhasználásával kell beépíteni; a rako-dórekesz bels" dobozát a két rögzí-t"nyelv megnyomásával kell eltávolíta-ni: itt találjuk meg az áramellátó és egy-éb kábeleket.

Ha a gépkocsi megvásár-lása után kívánunk autó-rádiót beépíteni, el"ször

forduljunk egy Alfa Romeo már-kaszervizhez, ahol készségesenadnak tanácsokat az akkumul-átor élettartamának megóvá-sa érdekében. A túlzott mérté-k! terhelés nélküli áramfelvételkárosítja az akkumulátort, ésaz akkumulátorra vonatkozógarancia megsz!nését eredmé-nyezheti.

Ügyeljünk arra, hogyaz utólag felszerelt

légterel"k, könny!fém kerék-tárcsák és nem gyári dísztár-csák: ronthatják a fékek h!té-sét, ezért azok hatásosságakülönösen hirtelen és ismétl"-d", tartós fékezések soránvagy hosszú lejt"kön gyen-gülhet. Gy"z"djünk meg arról,hogy semmi ne legyen a pe-dálok útjában (sz"nyeg stb.).

FIGYELEM

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 116

Page 145: Alfa Romeo 159 kézikönyv

117

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

ELEKTROMOS/ELEKTRONIKUSBERENDEZÉSEKBEÉPÍTÉSEA gépkocsi megvásárlása után csak olyanelektromos/elektronikus berendezéseketszabad beépíteni, amelyeken az alábbijelzések fel vannak tüntetve:

A Fiat Group Automobiles S.p.A. abbanaz esetben engedélyezi rádió adó-vev"készülék beépítését, ha azt képzettszakember, a gyártó és a törvény el"í-rásait betartva, speciális szakm!helybenvégzi el.

RÁDIÓ ADÓ-VEVÃKÉSZÜLÉKÉS MOBILTELEFON Rádió adó-vev" készülékek (mobiltele-fonok, CB-rádió és hasonlók) küls" an-tenna felszerelése nélkül nem használ-hatók a gépkocsi belsejében.

FIGYELMEZTETÉS Az ilyen készülé-kek használata a gépkocsi belsejében(küls" antenna nélkül) m!ködési za-varokat okozhat a gépkocsi elektronikusvezérlési rendszerében, ami veszélyez-teti a járm! üzem- és menetbiztonság-át, emellett potenciális veszélyt jelent agépkocsi utasainak egészségére is.

Továbbá az ilyen hírközl" eszközök su-gárzási és vételi lehet"ségeit jelent"senbefolyásolhatja a karosszérialemezek ár-nyékoló hatása is.

A hivatalos jóváhagyással rendelkez"mobiltelefonok (GSM, GPRS, UMTS)használata során szigorúan tartsuk ma-gunkat a telefonkészülék gyártója általel"írt utasításokhoz.

FIGYELMEZTETÉS A gépkocsi m!-szaki jellemz"it megváltoztató beren-dezések beépítése és egyéb módosí-tások következményeként a hatóságokbevonhatják a gépjárm! forgalmi en-gedélyét, a gyártó pedig érvénytelenít-heti a garanciát, ha a meghibásodásközvetlen vagy közvetett kapcsolatbanvan a nem megengedett átalakítással.

A Fiat Group Automobiles S.p.A. semmi-lyen garanciát nem vállal az olyan tarto-zékok beépítésére vonatkozóan, ame-lyeket nem a Fiat Group AutomobilesS.p.A. szállított vagy ajánlott, és amelyekbeszerelését nem az el"írásoknak meg-felel"en végezték el.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 117

Page 146: Alfa Romeo 159 kézikönyv

118

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

PARKOLÓÉRZÉKELÃK(egyes változatoknál/piacokon)

A parkolás érzékel"k a közeledési szak-aszban tájékoztatják a gépkocsi veze-t"jét a járm! mögött (4 hátsó érzék-el"vel felszerelt változatok), vagy a jár-m! mögött és el"tt lev" (4 hátsó és 4els" érzékel"vel felszerelt változatok)akadályok távolságáról.

A rendszer így segítséget jelent a par-kolási man"vernél, mert lehet"vé teszia vezet" látómez"jén kívül es" aka-dályok azonosítását.

Az akadály jelenlétét és a járm!t"l va-ló távolságát a vezet"vel egy változóhangjelzés közli, amelynek gyakorisá-ga az akadály távolságától függ (azakadálytól való távolság csökkenésévela hangjelzés gyakorisága n"). Egyes vál-tozatoknál a tájékoztatás a képerny"nmegjelen" ábrával történik (lásd a “Jel-zések a képerny"n” cím! részt).

A0E0482m104. ábra

BEKAPCSOLÁS

4 érzékel#s változatokA hátsó érzékel"k a gyújtáskapcsolóbahelyezett elektronikus kulcs esetén, a hát-rameneti sebességfokozat kapcsolásakorautomatikusan aktiválódnak, vagy be-kapcsolhatók az elüls" mennyezeti vilá-gítóegység gombjának A-104. ábramegnyomásával, amennyiben a gépko-csi sebessége kisebb mint 15 km/h.

Az érzékel"k kikapcsolnak 18 km/h-nál nagyobb sebesség esetén, vagy egy-es változatoknál a gomb A-104. áb-ra újbóli megnyomásakor, 15 km/h-nál kisebb sebességnél. A kikapcsológombbal rendelkez" rendszerrel szereltváltozatoknál kikapcsolt rendszernél agombon lev" led kialszik.

8 érzékel#s változatokAz elüls" és a hátsó érzékel"k a gyúj-táskapcsolóba helyezett elektronikuskulcs esetén, a hátrameneti sebesség-fokozat kapcsolásakor automatikusanaktiválódnak, vagy az elüls" mennye-zeti világítóegység gombjának A-104. ábra megnyomásával bekap-csolhatók, amennyiben a gépkocsi se-bessége kisebb mint 15 km/h.Az érzékel"k a gomb A-104. ábraújbóli megnyomásakor (ha a sebességkisebb mint 15 km/h) vagy 18 km/h-nál nagyobb sebesség esetén kikap-csolnak; kikapcsolt rendszernél a gom-bon lev" led kialszik.Bekapcsolt érzékel"knél, akadály ész-lelése esetén a rendszer által kiadott fi-gyelmeztet" hangjelzések gyakoriságaegyre növekszik, ahogy a gépkocsi tá-volsága az akadályokhoz képest csök-ken.Amikor a járm! és az akadály közöttitávolság kb. 30 cm-nél kisebbre csök-ken, a hangjelzés folyamatossá válik.Az akadály helyét"l függ"en (a járm!el"tt vagy mögött) az akusztikus jelzé-seket az elüls" vagy a hátsó hangjelz"kbocsátják ki. A rendszer minden esetbena gépkocsihoz legközelebbi akadályróltájékoztatja a vezet"t

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 118

Page 147: Alfa Romeo 159 kézikönyv

119

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

A hangjelzés megsz!nik, amint a járm!távolsága az akadálytól növekednikezd. A hangjelzés változatlan marad,ha a középs" érzékel"k által mért tá-volság változatlan; amennyiben az ol-dalsó érzékel"knél fordul el" hasonlóhelyzet, 3 másodperc után a hangjelzésabbamarad (azért, hogy pl. fal mellet-ti man"verek esetén ne jelezzen).

ÉRZÉKELÃKA járm! el"tti akadályokat észlel" 4 ér-zékel" (egyes változatoknál/piacokon)az elüls" lökhárítóba 105. ábra, ahátsó 4 érzékel" a hátsó lökhárítóba106. ábra van beépítve.

A parkolási és egyébveszélyes man"verek

esetén a felel"sség mindig agépkocsivezet"t terheli. Azilyen man"verek végrehajtásasorán mindig gy"z"djünk megarról, hogy személyek (f"leggyermekek) vagy állatok nin-csenek a man"ver területén. Aparkolás-érzékel"k a vezet"számára csupán hasznos se-gítségnek tekintend"k, ezértmég kis sebesség mellett is,mindig a legnagyobb körül-tekintéssel kell az ilyen ve-szélyes man"vereket végezni.

FIGYELEM

A0E0231m105. ábra

A0E0232m106. ábra

HANGJELZÃA vezet" számára az akadályok jelen-létét és távolságát érzékeltet" hangjel-z" berendezések az utastérben az aláb-bi módon vannak elhelyezve:

! a 4 érzékel"s változatoknál a hátsóhangjelz" tájékoztat a járm! mö-götti akadályokról;

! a 8 (4 elüls" és 4 hátsó) érzékel"sváltozatoknál a hátsó hangjelz"n túlegy els" hangjelz" is figyelmeztetaz akadályokra. A vezet" így megtudja különböztetni a járm! el"tti ésmögötti akadályok irányát.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 119

Page 148: Alfa Romeo 159 kézikönyv

120

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

ÉRZÉKELÉSI TARTOMÁNYAz érzékel"k a gépkocsi el"tti (8 ér-zékel"s változatok) és mögötti területfigyelését teszik lehet"vé.

Az érzékelési tartomány így a gépko-csi el"tti és mögötti tér középs" és ol-dalsó részeit fedi le.

A középs" részen lev" akadály észlelé-se akkor kezd"dik, ha annak távolsá-ga kisebb mint 0,9 m (elöl) és 1,40m (hátul).

Az oldalsó részen lev" akadály észlelé-se akkor kezd"dik, ha annak távolsá-ga kisebb mint 0,6 m.

A parkolást segít" rend-szer megfelel" m!ködé-se érdekében nagyon

fontos, hogy a lökhárítókban el-helyezett érzékel"k mindig tisz-ták, sártól, portól, hótól, jégt"lmentesek legyenek. Az érzék-el"k tisztításakor feltétlenülügyeljünk arra, hogy meg nesértsük vagy karcoljuk meg azo-kat; ennek érdekében tehát nehasználjunk száraz, kemény,durva textildarabot. Az érzék-el"ket mindig tiszta, esetleg au-tósamponos vízzel mossuk le.Autómosóban a nagynyomásúvízzel vagy g"zzel való tisztí-táskor a fúvókát csak rövid ide-ig és legalább 10 cm távolság-ban tartsuk az érzékel"kt"l.

A lökhárítók esetlegesújrafestését vagy az ér-zékel"k közelében vég-

zend" javításokat kizárólag Al-fa Romeo márkaszervizben vé-geztessük el. A nem szakszer!fényezés veszélyeztetheti aparkolás-érzékel"k megfelel"m!ködését.

JELZÉSEK A KIJELZÃN(egyes változatoknál/piacokon)

A 8 érzékel"s változatoknál az érzékel"aktiválása (egyes változatoknál/ piac-okon) a konfigurálható multifunkciós kij-elz"n is megjelenik 107. ábra; így azakadályok jelenléte és távolságának vál-tozása a hangjelzés mellett a m!szer-csoport kijelz"jén is követhet".

Több akadály esetén a jelzések a leg-közelebbi tárgy távolságáról tájékoztat-nak.

A0E0239m107. ábra

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 120

Page 149: Alfa Romeo 159 kézikönyv

121

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

Hibajelzés esetén állítsuk meg a gép-kocsit, állítsuk le a motort, és tisztítsukmeg az érzékel"ket, és ügyeljünk ar-ra, hogy ne legyenek a közelben ultra-hangot is kibocsátó hangforrások (pl. te-hergépkocsi légfék, légkalapács). Ha azüzemzavar okát sikerült elhárítani, arendszer visszaáll a normális üzem-módba, és a t figyelmeztet" lámpaa vonatkozó figyelmeztet" üzenet el-t!nésével együtt kialszik.

Ha a figyelmeztet" lámpa égve marad,keressünk fel egy Alfa Romeo márka-szervizt akkor is, ha a rendszer m!kö-dik. Ha a hiba nem veszélyezteti a rend-szer m!ködését, a rendszer tovább m!-ködik, de az üzemzavar ténye tárolvamarad a memóriában, hogy egy követ-kez" átvizsgálás során az Alfa Romeomárkaszervizben megtehessék a szük-séges intézkedéseket.

ÁLTALÁNOSFIGYELMEZTETÉSEKA gépkocsival való parkoláskor fordít-sunk különös figyelmet az olyan aka-dályokra, amelyek az érzékel"k felettvagy alatt helyezkednek el. Bizonyoskörülmények között el"fordulhat, hogyegyes tárgyak olyan közel vannak a jár-m! els" vagy hátsó részéhez, hogy azérzékel"k nem érzékelik azokat, így sé-rülést okozhatunk a járm!vön vagy atárgyakon.

A sérült, sárral, hóval, jéggel borított ér-zékel"k által küldött jelek megváltoz-hatnak, és hasonló hatása lehet annakis, ha a közelben ultrahangot is kibo-csátó hangforrások (pl. tehergépkocsilégfék, légkalapács) vannak.

UTÁNFUTÓ VONTATÁSAA hátsó parkolás-érzékel"k automati-kusan bekapcsolnak, amikor lekötjük azutánfutó elektromos csatlakozását.

MEGHIBÁSODÁS JELZÉSEKA vezérl"egység minden alkalommal el-végzi a rendszer ellen"rzését, amikora kulcsot a gyújtáskapcsolóba helyez-zük. Az érzékel"k és a csatlakozásokellen"rzése a rendszer m!ködése soránfolyamatosan történik.

Az érzékel"k meghibásodását (egyesváltozatoknál/piacokon) a m!szercso-portban lev" t figyelmeztet" lámpakigyulladása (egyes változatoknál a kij-elz"n megjelen" üzenettel együtt) jel-zi (lásd a “Figyelmeztet" lámpák ésüzenetek” cím! fejezetben).

A hátsó parkolás-érzék-el"k automatikusan ki-kapcsolnak, amikor az

utánfutó áramellátó kábel el-ektromos csatlakozóját a vonó-horog csatlakozóaljzatába il-lesztjük.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 121

Page 150: Alfa Romeo 159 kézikönyv

122

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

A gépkocsi felszerelhet" a gumiab-roncsok légnyomását ellen"rz" T.P.M.S.(Tyre Pressure Monitoring System) rend-szerrel, amely két különböz" módon jel-zi a vezet"nek a gumiabroncsok lég-nyomásának állapotát az “Ellen"rizzea gumiabroncsok nyomását” és a “Gu-miabroncsok nyomása alacsony” jelzé-sekkel. A két jelzés részletes leírását a“Figyelmeztet" lámpák és üzenetek”cím! fejezet tartalmazza. Ebben a rend-szerben a gépkocsi mindegyik kerekén,a gumiabroncson belül, a keréktárcsánegy rádiófrekvenciás érzékel" van,amely a vezérl"egység számára küldiaz egyes gumiabroncsok leveg"nyo-mására vonatkozó információkat.

FIGYELMEZTETÉSEKAz egy vagy több érzékel"re vonatkozóhibajelzéseket a rendszer nem tárolja,ezért azok nem jelennek meg a motorleállítását követ" újbóli indításakor. Haa rendellenes állapot nem sz!nik meg,a vezérl"egység csak csak rövid id" múl-va, mozgásban lév" gépkocsi eseténküld hibajelzést a m!szercsoporthoz.

GUMINYOMÁS ELLENÃRZÃ RENDSZERT.P.M.S. (Tyre Pressure MonitoringSystem) (egyes változatoknál/piacokon)

A T.P.M.S. rendszer jel-enléte nem menti fel a

vezet"t a gumiabroncsok és(egyes változatoknál/ piac-okon) a pótkerék légnyomá-sának rendszeres ellen"rzésealól.

FIGYELEM

A gumiabroncsok légnyomásának ellen-"rzését hideg állapotban kell elvégezni;ha az ellen"rzést bármilyen okból csakmeleg gumiabroncsoknál lehet elvé-gezni, ne csökkentsük a nyomást, mégha az magasabb is az el"írtnál, hanemismételjük meg a mérést hideg állapot-ban (lásd a “Kerekek” cím! részt a“M!szaki adatok” cím! fejezetben).

A T.P.M.S. rendszer nem képes a gumi-abroncsok hirtelen nyomásvesztésénekjelzésére (pl. “durrdefekt” esetén). Eb-ben az esetben óvatosan, a hirtelen kor-mánymozdulatokat kerülve fékezzük lea gépkocsit.

Er"s rádiófrekvenciás zavarok gátolha-tják a T.P.M.S rendszer megfelel" m!-ködését. Ezt a körülményt a kijelz"nmegfelel" üzenet megjelenése jelzi avezet"nek. A figyelmeztet" üzenet au-tomatikusan elt!nik, amint a rádiófrek-venciás zavarás megsz!nik.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 122

Page 151: Alfa Romeo 159 kézikönyv

123

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

Ha a defektes gumiabroncs Fix&Go au-tomatic készlettel való megjavítása ésaz eredeti állapot helyreállítása után agumiabroncs nyomásvesztésére figyel-meztet" fényjelzés továbbra is világít,keressünk fel egy Alfa Romeo márka-szervizt.

A gumiabroncs légnyomása a környe-zeti h"mérséklet hatására is változik. El-"fordulhat, hogy a T.P.M.S. rendszer át-menetileg alacsony guminyomást jelez.Ilyen esetben ellen"rizzük a nyomást hi-deg állapotban, és szükség esetén ál-lítsuk be az el"írt értékre.

A T.P.M.S. rendszer speciális felszerelé-sek használatát igényli. Kérjünk tanácsotegy Alfa Romeo márkaszervizben arendszerrel kompatibilis tartozékok fel-szerelhet"ségét illet"en (kerekek, dísz-tárcsák stb.). Nem megfelel" alkatré-szek vagy felszerelések használata ese-tén a rendszer hibásan m!ködhet. A ke-rékszelep speciális kialakítása miatt csakaz Alfa Romeo által jóváhagyott tömí-t"folyadékokat használjunk a gumik ja-vításakor; egyéb folyadékok használa-ta akadályozhatja a rendszer megfelel"m!ködését.

Ha a gépkocsi T.P.M.S. rendszerrel vanellátva, a gumiabroncs cseréjekor ki kellcserélni a kerékszelep gumitömítését ésaz érzékel" rögzít"gy!r!jét is. Enneka m!veletnek az elvégzését bízzuk egyAlfa Romeo márkaszervizre.

Ha a gépkocsi T.P.M.S. rendszerrel vanellátva, a gumiabroncsok és/vagy a ke-réktárcsák le- és felszerelése speciális el-"vigyázatossági intézkedéseket igényel;az érzékel"k károsodásának vagy nemmegfelel" felszerelésének elkerülése ér-dekében a gumiabroncsok és/vagy akeréktárcsák cseréjét bízzuk szakem-berre. Forduljunk Alfa Romeo márka-szervizhez.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 123

Page 152: Alfa Romeo 159 kézikönyv

124

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

A rendszer megfelel" használata érdekében a kerekek vagy gumiabroncsok cseréjekor az alábbi táblázat szerint járjunk el:

Érzékel# megléte

NINCS

NINCS

VAN

VAN

VAN

Meghibásodás jelzése

VAN

VAN

VAN

NINCS

NINCS

NINCS

(*) A használható méretek a Kezelési és karbantartási útmutatóban és a Lineaccessori Alfa Romeo választékában találhatók.(**) Keresztirányban ne cseréljük a kerekeket (maradjanak ugyanazon az oldalon).

M$velet

Kerékcsere pótkerékkel

Kerékcsere téli gumiabroncsokkal

Kerékcsere téli gumiabroncsokkal

Kerékcsere eltér" méret! gumiabroncsokkal (*)

Kerekek felcserélése(els"/hátsó) (**)

Márkaszerviz beavatkozása

Forduljunk Alfa Romeomárkaszervizhez

Javíttassuk meg a hibás gumiabroncsot

Forduljunk Alfa Romeomárkaszervizhez

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 124

Page 153: Alfa Romeo 159 kézikönyv

125

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

BENZINMOTOROSVÁLTOZATOKKizárólag ólommentes benzint haszná-ljunk. A tévedések elkerülése érdekébenaz üzemanyagtartály betölt"csonk nyí-lása kis átmér"j!, így nem alkalmas azólomtartalmú benzin tölt"pisztoly befo-gadására. Legalább 95 (RON) oktán-számú benzint használjunk.

FIGYELMEZTETÉS A károsodott ka-talizátor hatástalanná válik, és aka-dálytalanul átengedi a környezetre ká-ros kipufogógázokat.

FIGYELMEZTETÉS Soha ne töltsünkólomtartalmú benzint az üzemanyag-tartályba, még szükséghelyzetben ésa legkisebb mennyiségben sem, mertaz javíthatatlanul károsítja a kataliz-átort.

A GÉPKOCSIFELTÖLTÉSEÜZEMANYAGGAL

FIGYELMEZTETÉS Az üzemanyagfeltöltését biztonsági okokból leállítottmotornál kell végezni. Ezt figyelmen kí-vül hagyva az üzemanyagszint-jelz" m!-szer folyamatosan helytelen értéket mu-tathat. Ha ez el"fordul, a normális m!-ködés visszaállításához a következ"üzemanyagtöltést álló motor mellett vé-gezzük. Ha a helyes jelzés nem áll hely-re, forduljunk egy Alfa Romeo márka-szervizhez.

DIESEL-MOTOROSVÁLTOZATOKAlacsony h"mérséklet esetén a gázolaj fo-lyékonysága a paraffinkiválás miatt csök-kenhet, s!r!bbé válhat, így eltömheti azüzemanyagsz!r"t, ami az üzemanyag-el-látó rendszer rendellenes m!ködésétokozhatja.A probléma elkerülésére a keresked-elemben általában az évszaknak meg-felel"en, háromféle típusú gázolaj kap-ható: nyári típusú, téli típusú és arktikustípusú (hideg/magashegységi haszná-lathoz).Ha a kapható üzemanyag nem az aktu-ális h"mérsékletnek megfelel", töltsünka tartályba még az üzemanyagtöltés el-"tt TUTELA DIESEL ART gázolajada-lékot a csomagoláson feltüntetett keve-rési arány szerint.Ha a gépkocsival hosszabb ideig közle-kedünk vagy parkolunk hegyvidéki/ hi-deg területen, helyi üzemanyagtölt" ál-lomásokon kapható üzemanyagot tan-koljunk. Továbbá ilyen helyzetben aj-ánlatos az üzemanyagtartályt mindig le-galább félig töltve tartani.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 125

Page 154: Alfa Romeo 159 kézikönyv

126

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS A

BC

A0E0159m109. ábra

ÜZEMANYAG TÖLTÃCSONKSAPKAAz üzemanyag-tölt"csonk fedél rete-szelése megsz!nik a központi ajtózárnyitásakor, és automatikusan záródikaz ajtók központi zárásakor.

NYITÁSNyissuk ki az ajtót A - 109. ábra azelüls" oldal megnyomásával (lásd azábrát), fordítsuk el a B tanksapkát azóra járásával ellentétesen, és vegyük ki.A tanksapka az elvesztés megel"zésé-re a fedélhez rögzített, és az erre szol-gáló C biztosító zsinórral van ellátva.Üzemanyagtöltés közben akasszuk atanksapkát a fedélre az ábrán láthatómódon.

ZárásHelyezzük a B tanksapkát a menetre ésforgassa el az óra járásának megfelel"irányban, amíg egy vagy több kattanástnem érzékelünk, ezután csukjuk be az Aajtót.

Üzemanyagtöltés közben akasszuk atanksapkát az ajtó belsején kialakítotthelyre, ahogyan az ábra mutatja.

FIGYELMEZTETÉS Az üzemanyag-tartály légmentesen zárt, ezért a bel-sejében enyhe túlnyomás kialakulhat. Atanksapka lecsavarásakor emiatt jel-entkez" sziszeg" hang tehát teljesennormális jelenség.

A Diesel-motorokhozüzemanyagként kizáró-lag gépjárm!motorokhoz

el"írt, az EN 590 európai szab-vány szerinti min"ség! gázolajhasználható. Más termékekvagy keverékek használatavégzetesen károsíthatja a mo-tort, és a garancia megsz!néséteredményezi. Ha véletlenülmásfajta üzemanyag került atankba, a motort nem szabadbeindítani, és le kell üríteni azüzemanyagtartályt. Ha a mo-tort bármilyen rövid ideig is be-indítottuk, a tartályon túl a te-ljes üzemanyag-ellátó kört is lekell üríteni.

FELTÖLTHETÃSÉGAz üzemanyagtartály teljes feltöltésétúgy érhetjük el, hogy a tölt"pisztoly au-tomatikus zárása után még kétszer rá-töltünk, a második automatikus lezá-rásig. További rátöltést ne alkalmaz-zunk, mert az zavart okozhat az üzem-anyag-ellátó rendszerben.

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 126

Page 155: Alfa Romeo 159 kézikönyv

127

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM!

SZER

FAL É

SKE

ZEL"

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

A FEDÉL NYITÁSASZÜKSÉGHELYZETBENAz elektromos szerkezet hibája eseténaz üzemanyag-tölt"csonk fedél a cso-magtér belsejéb"l, a jobb oldalon talál-ható zsinórral 110. ábra kinyitható.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A benzinmotoroknál alkalmazott káros-anyag-kibocsátás csökkent" berende-zések:

! háromfunkciós katalitikus átalakító(katalizátor);

! Lambda-szonda;

! benzing"z párolgásgátló rendszer.

Továbbá még próba céljából se járassuka motort egy vagy több lehúzott gyer-tyakábellel.

A diesel-motoroknál alkalmazott káros-anyag-kibocsátás csökkent" berende-zések:

! oxidációs katalizátor;

! kipufogógáz visszavezet" (EGR)rendszer;

! részecskesz!r" (DPF)(egyes válto-zatoknál/piacokon).

A0E0130m110. ábra

Nyílt lánggal vagy ég"cigarettával ne közelít-

sük meg az üzemanyagtartálybetölt"nyílását: t!zveszély.Ne hajoljunk túl közel a tölt"-nyíláshoz, így elkerülhetjük amérgez" g"zök belélegzését.

FIGYELEM

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 127

Page 156: Alfa Romeo 159 kézikönyv

128

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M!SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L"SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

DPF RÉSZECSKESZÙRÃ (Diesel Particulate Filter) (egyes változatoknál/piacokon)

Ez egy, a kipufogórendszerben elhelye-zett mechanikus sz!r", amely fizikailagválasztja ki a Diesel-motorok kipufogó-gázában lév" koromrészecskéket.

A részecskesz!r" feladata, hogy a jel-enleg érvényes és a jöv"ben hatálybalép" törvényi el"írásoknak megfelel"en,majdnem teljesen megszüntesse a ko-romrészecskék kibocsátását.

A gépkocsi normál használata során a mo-tor vezérl"egysége egy sor adatot tárol(pl. utazási id", az út típusa, elért h"-mérsékletek stb.), amelyekb"l kiszámítjaa sz!r"ben felhalmozódott részecskékmennyiségét.

Miután a sz!r" fizikailag választja ki arészecskéket, ezért id"közönként a ko-romrészecskék kiégetésével tisztítani (re-generálni) kell. A regenerálás automati-kusan, a sz!r" állapotának és a járm!használati körülményeinek megfelel"en,a motor vezérl"egysége által kiadott uta-sításra megy végbe. A regenerálás fo-lyamán a következ" jelenségek észlel-het"k: az alapjárati fordulatszám kis-mérték! megemelkedése, h!t"ventilátorm!ködésbe lépése, a füstölés kismérté-k! növekedése, magas kipufogógáz h"-mérséklet. Ezek a jelenségek nem te-kintend"k hibának, és nem okoznak ká-rosodást sem a motorban, sem a kör-nyezetben.

Normális m!ködésesorán a katalizátor és

(az egyes változatoknál/ pi-acokon alkalmazott) részecs-kesz!r" (DPF) er"sen felme-legszik. Ezért ne állítsuk le agépkocsit száraz f!, avar, t!-levél vagy egyéb gyúlékonyanyag felett: t!zveszély.

FIGYELEM

083-128 Alfa 159 HU 9-04-2009 13:33 Pagina 128

Page 157: Alfa Romeo 159 kézikönyv

BBIIZZTTOONNSSÁÁGGBIZTONSÁGI ÖVEK ............................................ 130

S.B.R. RENDSZER ............................................. 131

ÖVFESZÍT#K..................................................... 132

GYERMEKEK BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁSA ............... 135

EL#KÉSZÍTÉS AZ UNIVERSAL ISOFIX GYERMEKÜLÉSEK BESZERELÉSÉHEZ ..................... 140

ELÜLS# LÉGZSÁKOK .......................................... 142

OLDALLÉGZSÁKOK (oldallégzsák - függönylégzsák) 145

129

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 129

Page 158: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Menet közben soha nenyomjuk meg a C kiol-

dó gombot.

A beépített visszacsévél" szerkezet ré-vén a biztonsági öv hevederének hosszaautomatikusan alkalmazkodik az utazótestméreteihez, és közben mozgássza-badságot is biztosít.

Er"sen lejt"s felületen álló gépkocsinál acsévél" szerkezet blokkolhatja a biz-tonsági övet, ami teljesen normális jel-enség. A feltekercsel" mechanika nem-csak ütközés esetén, hanem az öv meg-rántásakor, hirtelen fékezéskor, gyors ka-nyarvételnél is blokkolhatja a hevedert.

BIZTONSÁGI ÖVEK

A BIZTONSÁGI ÖVEK HASZNÁLATAA biztonsági öveket egyenes fels"testtel,a háttámlának d"lve kell viselni.

A biztonsági övek becsatolásakor az A-1. ábra rögzít"nyelvet a reteszel"déstjelz" kattanásig toljuk a B csat nyílá-sába.

A hevedert óvatosan húzzuk; ha eköz-ben megakad, engedjük kissé vissza,majd megrántás nélkül, lassan isméthúzzuk ki.

Az övek kikapcsolásához nyomjuk mega C gombot. Visszacsévél"déskor ve-zessük kézzel a hevedert, hogy elke-rüljük annak megcsavarodását.

FIGYELEM

A0E0083m1. ábra A0E0055m2. ábra

A középs" és a széls" hátsó ülések ishárompontos, inerciális rendszer!, au-tomatikus visszacsévélés! biztonságiövekkel vannak ellátva.

A hátsó ülések biztonsági öveinek hely-es becsatolását és viselési módját a 2. ábra mutatja.

130

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 130

Page 159: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS Egyes változat-oknál a háttámlák megfelel" rögzített-ségét a B karokon lév" “piros csík” A-3. ábra elt!nése jelzi. Ha látható a “pi-ros csík”, az azt jelzi, hogy a háttámlanem akadt be, rögzítése nem megfel-el".

FIGYELMEZTETÉS A háttámlák el-"redöntése utáni normál pozícióba valóvisszaállítását követ"en mindig rendez-zük el a biztonsági öveket a használat-ra kész pozícióba.

Ügyeljünk a háttámlamegfelel" rögzítésére

mindkét oldalon (“piros csík”nem látható A-3. ábra), mert azhirtelen fékezés esetén el"re-lendülve az utasok sérülésétokozhatja.

FIGYELEM

Gondoljunk arra is,hogy er"s ütközés ese-

tén a hátsó utasok el"reesése,ha nem viselnek becsatolt biz-tonsági övet, komoly veszélytjelenthet nem csak saját ma-guk, hanem az els" ülésekenutazókra is.

FIGYELEM

A0E0085m3. ábra

S.B.R. RENDSZER (Seat Belt Reminder)A gépkocsi S.B.R. (Seat Belt Reminder- biztonsági öv emlékeztet") rendszer-rel is el van látva, amely egy hangjel-zéssel és a m!szercsoportban lev" < jel-z"fény villogásával figyelmezteti a ve-zet"t és az els" ülésen tartózkodó utasta biztonsági öv megfelel" becsatolásá-ra.

A figyelmeztet" hangjelzés az alábbi eljá-rással elnémítható:! kapcsoljuk be az els" biztonsági öve-

ket;! az elektronikus kulcsot helyezzük

a gyújtáskapcsolóba;! várjunk legalább 20 másodpercig,

de legfeljebb 1 percig, azután kap-csoljunk ki az egyik biztonsági övet.

Ezzel az eljárással az elnémítás a kö-vetkez" motorleállításig lesz érvényes.A figyelmeztetés végleges kikapcsolásá-hoz forduljunk egy Alfa Romeo márka-szervizhez. Az S.B.R. rendszer m!ködé-sének visszaállítása kizárólag a kijelz"set-up menüjén keresztül lehetséges (lásda “Konfigurálható multifunkciós kijelz"”részt a “M!szerfal és kezel"szervek” fej-ezetben).

131

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 131

Page 160: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az övfeszít" nem igényel semmilyenkarbantartást vagy kenést. Bármilyenbeavatkozás vagy módosítás az övfe-szít" szerkezeten annak m!ködéskép-telenségét okozhatja. Ha víz vagy sárkerült a szerkezet belsejébe (pl. árvíz,tengeri hullámverés stb. esetén), a be-rendezést haladéktalanul ki kell cserél-tetni.

ÖVFESZÍTÃK

A biztonsági övek által nyújtott védel-met még hatásosabbá teszik az övfe-szít" berendezések, amelyek er"s fron-tális ütközés esetén azonnal, néhánycentiméterrel visszahúzzák az elüls" biz-tonsági öveket. A heveder így er"seb-ben szorul a vezet" vagy az utas tes-tére, ezáltal korlátozza annak el"ree-sését.

Az els" övfeszít"k m!ködésbe lépésea csat lefelé való visszamozdulásáról is-merhet" fel.

FIGYELMEZTETÉS Az övfeszít" ak-kor biztosítja a leghatékonyabb védel-met, ha a heveder szorosan simul vis-el"jének mellkasára és medencéjére.

Az elüls" övfeszít"k csak megfelel"enbecsatolt biztonsági övek esetén lépnekm!ködésbe.

Aktiválódáskor az övfeszít" egy kevés,füstszer! port is kibocsát, ez a füst azon-ban nem ártalmas az egészségre, és nemutal t!z keletkezésére.

Az övfeszít" csakegyetlen alkalommal

használható. Ha az övfeszít"aktiválódott, a csere elvégzé-se érdekében forduljunk egyAlfa Romeo márkaszervizhez.A berendezés hatásos élettar-tama a keszty!tartó belsejé-ben található címkén van fel-tüntetve: a lejárat el"tt ke-ressünk fel egy Alfa Romeomárkaszervizt a berendezéskicserélése céljából.

FIGYELEM

Er"s ütésekkel, rázkó-dással vagy hevítéssel(100 °C felett, max. 6

óráig) járó m!veletek az övfe-szít" környékén károsíthatjákazt, vagy kiválthatják a szer-kezet aktiválódását. A rosszutaktól, úthibáktól származóvibráció vagy a járdaszélhezstb. való véletlen ütközés nemhat az övfeszít" kioldó szerke-zetére. Mindenesetre bármilyenprobléma esetén forduljunk egyAlfa Romeo márkaszervizhez.

BIZTONSÁGI ÖVERÃHATÁROLÓKBaleset esetén az utasok passzív biz-tonságának további növelésére az elül-s" biztonsági övek visszacsévél" szer-kezete er"határolóval van ellátva, amelyberendezés frontális ütközés eseténmegfelel"en adagolja a biztonsági övekáltal a mellkasra és a vállakra kifejtetter"hatást.

132

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 132

Page 161: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS Mindig ügyeljünkarra, hogy a heveder ne legyen meg-csavarodva. Az öv fels" ágának a vál-lon és a mellkason, átlósan kell elhe-lyezkednie. Az alsó rész szorosan il-leszkedjen a medencére 6. ábra, és neaz utas hasán fusson. A ruházaton ne vi-seljünk olyan tárgyakat (csipeszek, csat-ok stb.), amelyek akadályozzák az övilleszkedését a testre.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGI ÖVEKHASZNÁLATÁRÓLA vezet" kötelessége betartani (és be-tartatni a gépkocsiban utazókkal is) ahelyi törvényeknek a biztonsági övekmegfelel" használatára vonatkozó el-"írásait.

Elindulás el"tt mindig csatoljuk be a biz-tonsági öveket.

A biztonsági övet a kismamáknak is kö-telez" viselni: ugyanis baleset eseténa sérülés kockázata számukra és a szü-letend" gyermek számára is lényegesenkisebb, ha becsatolják az övet. A kis-mamáknak az öv alsó ágát egészenlent, a medence fölött és a has alatt kellvezetni 5. ábra szerint).

A0E0104m5. ábra A0E0103m6. ábra

Az övfeszít" akkor biz-tosítja a leghatéko-

nyabb védelmet, ha egyen-esen, hátunkat a háttámlánaktámasztva ülünk, és a hevederszorosan simul a mellkasra ésa medencére. Mindig csatoljukbe a biztonsági öveket, az el-s" és a hátsó üléseknél egy-aránt! Becsatolatlan biztonsá-gi övvel való közlekedés ese-tén nagymértékben n" a súly-os és halálos baleseti sérülé-sek kockázata.

FIGYELEM

133

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 133

Page 162: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A BIZTONSÁGI ÖVEKKARBANTARTÁSA

! Az övek használatakor mindig ügye-ljünk arra, hogy a heveder ne legyenmegcsavarodva, hanem simán fekü-djön, és akadálytalanul kell le- és fel-csévél"dnie;

! komolyabb baleset után cseréljük kiaz akkor használt öveket még ak-kor is, ha nem látszanak sérültnek.Mindig cseréljük ki az öveket, haazok övfeszít"je aktiválódott;

! az övek semleges mosószeres vagyszappanos vízzel kimoshatók, majdárnyékos helyen szárítandók. A tisz-tításhoz er"s mosószert, fehérít"vagy színez" anyagokat, vegyi ol-dószereket nem szabad használni,mert ezek a heveder szálait gyen-gíthetik;

! ügyeljünk arra, hogy víz ne kerüljöna feltekercsel" dobok belsejébe:mert megfelel" m!ködésük nem ga-rantálható vízbeszivárgás esetén;

! cseréljük ki az öveket akkor is, halátható kopásnyomokat, vágásokatészlelünk a hevedereken.

FIGYELMEZTETÉS Mindegyik övetegyszerre csak egy személy használ-hatja: tehát az utas soha nem szállíthatgyermeket ölben úgy, hogy egy, közösbiztonsági övet használnak 7. ábra.Általában semmilyen tárgyat ne vegy-ünk ölbe az ülésen, az öv alá f!zve.

A0E0105m7. ábra

Szigorúan tilos a biz-tonsági öv és az övfe-

szít" szerkezetébe való bea-vatkozás, megbontás vagy azalkatrészek ki- és szétszere-lése. Bárminem! beavatkozástcsak a szakszervizek arra ki-képzett személyzete végez-het. Forduljunk egy Alfa Ro-meo márkaszervizhez.

FIGYELEM

Ha a biztonsági öveker"s igénybevételnek

voltak kitéve, pl. egy ütközé-ses baleset következtében, kikell cserélni a teljes biztonsá-gi öveket, a feler"sít" eleme-ket és a csavarokat is, továb-bá az övfeszít"ket, még akkoris, ha nincs látható károsodá-suk, mert a heveder elveszít-hette a megfelel" szilárdság-át.

FIGYELEM

134

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 134

Page 163: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A legjobb véd"eszközök kifejlesztésé-re irányuló kutatások eredményeit hasz-nosító, ECE-R44 jel! Európai Szabványel"írása a gyermeküléseket öt csoport-ba osztja:

0. csoport - 10 kg testsúlyig

0+. csoport - 13 kg testsúlyig

1. csoport 9 - 18 kg testsúlyig

2. csoport 15 - 25 kg testsúlyig

3. csoport 22 - 36 kg testsúlyig

A csoportok részleges átfedése azértszükséges, mert kereskedelemben kap-ható egyes gyermekülések több súly-csoportot is átfoghatnak.

Minden visszatartó eszközön fel kell tün-tetni a homologizációs adatokat és azellen"rzési jelzést; ezt egy, a gyerme-küléshez szilárdan rögzített táblánakkell tartalmaznia, amelyet szigorúan ti-los eltávolítani.

1,50 m-nél magasabb gyermekek a vé-d"felszerelések szempontjából feln"tt-nek számítanak, így a normál bizton-sági övet kell viselniük.

A Lineaccessori Alfa Romeo tartozékokválasztékából mindegyik súlycsoportszámára megfelel" gyermekülések áll-nak rendelkezésre. Ajánlatos ezek köz-ül választani, mivel speciálisan az AlfaRomeo gyártmányú gépkocsik számáravannak kialakítva.

GYERMEKEKBIZTONSÁGOSSZÁLLÍTÁSA

A baleseti sérülések elleni optimális véd-elem érdekében a gépkocsiban mindenszemélynek ülve és a megfelel" véd"-berendezést használva kell utaznia. Ezfokozottan érvényes a gyermekek szál-lítására.

A 2003/20/EU számú irányelv szerintezek az el"írások az Európai Unió min-den országában kötelez" jelleggel ér-vényesek.

Testükhöz képest a gyermekek fejenagyobb és súlyosabb, mint a feln"tte-ké, emellett a gyermekek izom- éscsontrendszere sem fejl"dött még ki te-ljesen. Mindez szükségessé teszi, hogya gyermekeket olyan véd"felszerelésalkalmazásával szállítsuk, amely kül-önbözik a feln"ttek biztonsági övét"l.

Bekapcsolt utas oldalilégzsák esetén az elül-

s" ülésen nem szabad menet-iránynak háttal fordított gyer-mekülést elhelyezni. Ütközésesetén a légzsák m!ködésbelépése a szállított gyermek ha-lálos sérülését is okozhatja, azütközés súlyosságától függet-lenül. Ajánlatos a gyermekü-léseket mindig a hátsó ülése-ken elhelyezni, mert ezek ahelyek bizonyultak legbizton-ságosabbnak ütközés esetén.

FIGYELEM

135

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 135

Page 164: Alfa Romeo 159 kézikönyv

0. ÉS 0+ CSOPORTA 13 kg-nál kisebb testsúlyú gyerme-keket a menetiránynak háttal 8. áb-ra, hordozó (bölcs") típusú gyermekü-lésben kell szállítani, mert az kell"enmegtartja a gyermek fejét, így védi anyakat a hirtelen lassuláskor fellép"igénybevétellel szemben.

A gyermekülést a gépkocsi biztonságiövével, az ábra szerint kell a gépkocsiüléséhez rögzíteni, míg a gyermeket agyermekülés saját hevedereivel kell be-kötni az ülésbe.

ÉLETVESZÉLY Ha min-denképpen elkerülhe-tetlen az els" utasülé-sen menetiránynakháttal fordított hordo-

zóban gyermek szállítása, elkell végezni az utas oldali (el-üls", a térd és az ülésekbe be-épített oldalsó) légzsákok m!-ködésének hatástalanítását akulccsal m!ködtethet" kap-csolóval, és a hatástalanításmegtörténtér"l közvetlenülmeg kell gy"z"dni a mennye-zeti lámpatestbe épített F fi-gyelmeztet" fény kigyulladá-sának ellen"rzésével (lásd az“Utas oldali légzsák” cím!részt). Az utasülést ilyenkora lehetséges leghátsó pozíci-óba kell állítani, hogy elkerü-ljük az érintkezést a gyerme-külés és a m!szerfal között.

FIGYELEM

A0E0106m8. ábra

Az ábrák csupán tájé-koztató jelleggel szem-

léltetik a beszerelést. A besze-relés során mindig az éppenhasznált gyermekülés haszná-lati utasítását kell követni.

FIGYELEM

A0E0106m9. ábra

1. CSOPORTA 9 - 18 kg közötti testsúlyú gyerme-keket elüls" véd" párnázattal ellátottgyermekülésben 9. ábra, a menet-iránynak megfelel"en kell elhelyezni. Agépkocsi normál biztonsági öve az üléstés a gyermeket egyszerre rögzíti.

136

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 136

Page 165: Alfa Romeo 159 kézikönyv

2. CSOPORTA 15 - 25 kg közötti testsúlyú gyerme-keket a gyermekülésbe a gépkocsi biz-tonsági öveivel, közvetlenül kell becs-atolni. A gyermekülés célja az, hogy abiztonsági öv pozíciójának megfelel"testhelyzetet biztosítson a gyermek szá-mára, azaz hogy az öv fels" része át-lósan a mellkason (és ne a nyakon), azalsó, vízszintes része a medencén (ésne a hason) helyezkedjen el 10. áb-ra.

3. CSOPORTA 22 - 36 kg közötti testsúlyú gyerme-kek mellkasa már elég nagy ahhoz,hogy külön háttámlára ne legyen szük-ség a gyermek háta és az üléstámlaközött. A 11. ábra a gyermek meg-felel" elhelyezkedését mutatja a hátsóülésen.

1,50 m-nél magasabb gyermekekugyanúgy viselhetik a biztonsági övet,mint a feln"ttek.

A 0. és 1. csoportbatartozó gyermekülések

egyes típusain a gépkocsi biz-tonsági öveivel való rögzítéstszolgáló, hátsó csatlakozó el-emek és a gyermek beszíjazá-sához saját hevederek találha-tók. Nem megfelel" beszerelésesetén a viszonylag súlyosgyermekülések veszélyesek le-hetnek (pl. ha párnát helyezünkaz ülés és a járm! biztonságiöve közé). Szigorúan tartsukbe az éppen használt gyerme-külés szerelési útmutatásait.

FIGYELEM

A0E0108m10. ábra A0E0109m11. ábra

Az ábrák csupán tájé-koztató jelleggel szem-

léltetik a beszerelést. A be-szerelés során mindig az ép-pen használt gyermeküléshasználati utasítását kell kö-vetni.

FIGYELEM

137

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 137

Page 166: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ÜLÉS

Csoport Súlykategória Els# Hátsó

6 pozíciós 8 pozíciós Hátsó Hátsóülés ülés széls# hátsó

ülés ülés

0, 0+ csoport 13 kg-ig U (*) U (*) U U

1. csoport 9-18 kg U (*) U (*) U U

2. csoport 15-25 kg U (*) U (*) U U

3. csoport 22-36 kg U (*) U (*) U U

Jelmagyarázat:

U = megfelel a jelzett csoportba tartozó “Univerzális” kategóriájú gyermekülésekhez az európai ECE-R44 szabvány szerint.

(*) = ha az utasülés magassága nem állítható, a háttámlát teljesen függ"leges pozícióba kell állítani. Ha az utasülés magassága állít-ható, az ülést a lehetséges legmagasabb helyzetbe kell emelni.

AZ UTASÜLÉSEK ALKALMASSÁGA A GYERMEKÜLÉSEK HASZNÁLATÁHOZA gépkocsi megfelel az Európai Unió legújabb, 2000/3/EU számú, a gépkocsikba szerelhet" gyermekülésekre vonatkozóirányelvének az alábbi táblázat szerint:

Elüls# és hátsó ülések (fix és osztott ülések)

138

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 138

Page 167: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! A rögzít" hevederek meghúzásávalminden esetben ellen"rizzük, hogya gyermekülés hevederei beakadtak-e.

! minden gyermekülés szigorúan egy-személyes; soha ne ültessünk egy-szerre két gyermeket az ülésbe;

! mindig ellen"rizzük, hogy a bizton-sági öv hevedere ne feküdjön a gyer-mek nyakára;

! menet közben ne engedjük, hogya gyermek helytelenül viselje vagykikapcsolja az övet;

! soha ne szállítsunk gyermeket, mégújszülöttet sem, feln"tt ölében. Üt-közés esetén senki nem képes egygyermeket megtartani;

! ütközéses baleset után cseréljük kia gyermekülést egy újra.

A gyermekek szállításakor be-tartandó biztonsági szabályokösszefoglalása:! ajánlatos a gyermeküléseket mind-

ig a hátsó üléseken elhelyezni, mertezek a helyek bizonyultak legbiz-tonságosabbnak ütközés esetén;

! az utas oldali els" légzsák m!köd-tetésének kikapcsolása eseténmindig ellen"rizzük a légzsák ha-tástalanítását, amit az els" utastérlámpán lev" folyamatosan világítóF figyelmeztet" fény jelez;

! A gyermekülés beszerelésekor mind-ig a gyártó által megadott utasítás-ok szerint járjunk el, amelyeket agyártó köteles mellékelni a gyer-meküléshez. #rizzük ezeket a gép-kocsi dokumentumaival és a jelenkézikönyvvel együtt. Ne használjunkkezelési útmutató nélküli, használtgyermekülést;

Bekapcsolt utas oldalilégzsák esetén az elül-

s" ülésen nem szabad menet-iránynak háttal fordított gyer-mekülést elhelyezni. Ütközésesetén a légzsák m!ködésbelépése a szállított gyermek ha-lálos sérülését is okozhatja, azütközés súlyosságától függet-lenül. A megfelel" gyermekü-lésben elhelyezett gyermeketajánlatos mindig a hátsó ülé-seken szállítani, mert ezek ahelyek bizonyultak legbizton-ságosabbnak ütközés esetén.

FIGYELEM

139

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 139

Page 168: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A gyermekülést csak agépkocsi álló helyzetében

szabad beszerelni. A gyermekü-lés akkor van jól rögzítve, ha azel"készített tartóelemekhez va-ló megfelel" kapcsolódást a kat-tanások jelzik. Minden esetbenkövessük a be- és kiszerelési, el-helyezési útmutatásokat, ame-lyeket a gyermekülés gyártójaköteles mellékelni az üléshez.

FIGYELEM

ELÃKÉSZÍTÉS AZUNIVERSAL ISOFIXGYERMEKÜLÉSEKBESZERELÉSÉHEZ

A gépkocsi gyárilag el" van készítve azUniversal Isofix rendszer! gyermekülé-sek rögzítésére. Az “Isofix” egy szab-ványosított európai rendszer a gyerme-külések rögzítésére. A 11/a ábránpéldaként látható egy gyermekülés. AzUniversal Isofix gyermekülés kialakítá-sa az 1. súlycsoportnak felel meg.A rögzítési helyek kialakításának elté-rései miatt a gyermekülések beszere-lése csak a gépkocsi hátsó üléstámlájaés az üléspárna közötti résben speciáli-san kialakított alsó fém rögzít"fülekhezA-12. ábra lehetséges. Rögzítsük agyermekülés fels" hevederét (amely agyermeküléssel együtt kapható) a fej-támlák mögötti rögzít"gy!r!höz B-13. ábra.Lehet"ség van a hagyományos típusúés az “Universal Isofix” gyermekülésekegyidej! használatára is. Mindig tartsukszem el"tt, hogy Universal Isofix gyer-mekülések esetében az összes olyan jó-váhagyott típus használható, amely ECER44/03 “Universal Isofix” felirattal ren-delkezik.

A Lineaccessori Alfa Romeo választéká-ban kapható a “Duo Plus” “UniversalIsofix” gyermekülés.

A beszereléshez és/vagy a használat-hoz szükséges további információkértolvassuk el a gyermekülés gyártója ál-tal mellékelt használati utasítást.

A0E0174m12. ábra

11/a. ábra A0E0241m A0E0190m13. ábra

140

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 140

Page 169: Alfa Romeo 159 kézikönyv

E

E

D

C

D

C

B

BI

A

IL

IL

IL

IL

IL

IL

IUF

IUF

IUF

IUF: alkalmas az adott súlycsoporthoz jóváhagyott, menetirányban elhelyezett, univerzális Isofix gyermekülésekhez (fels", harmadikrögzítéssel).

IL: alkalmas az adott gépkocsi típushoz jóváhagyott Isofix típusú gyermekülésekhez. A gyermekülés beszereléséhez toljuk el"re az el-s" ülést.

AZ UTASÜLÉSEK ALKALMASSÁGA AZ UNIVERSAL ISOFIX GYERMEKÜLÉSEK HASZNÁLATÁHOZAz alábbi táblázat az ECE 16 európai irányelv szerint mutatja az Isofix gyermekülések lehetséges beszerelési módjait azUniversal Isofix tartóelemekkel felszerelt hátsó ülésekhez.

Súlycsoport Gyermekülés Isofix Isofix gyermekülés Isofix méret oldalsó hátsó

0. csoport 10 kg testsúlyig

0+ csoport 13 kg testsúlyig

I csoport 9 -

18 kg-ig

Menetiránynak háttal

Menetiránynak háttal

Menetiránynak háttal

Menetiránynak háttal

Menetiránynak háttal

Menetiránynak háttal

Menetirányban

Menetirányban

Menetirányban

141

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 141

Page 170: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Ne ragasszunk semmi-lyen matricát vagy

egyéb tárgyat a kormányke-rékre, az utas oldali légzsákborítójára vagy a légzsák m!-szerfali rekeszének fedelére.Soha ne helyezzünk tárgyakat(pl. mobiltelefont) a m!szerfalutas oldali részére, mert érint-kezésükkel akadályozhatjákaz utas oldali légzsák megfel-el" felfúvódását, továbbá sé-rülést okozhatnak a járm!benül"knek.

FIGYELEM

ELÜLSÃ LÉGZSÁKOK

A gépkocsi az els", vezet" és utas oldaliülésekhez többfokozatú (“smart bag”)légzsákokkal és (egyes változatok-nál/piacokon) a vezet" és az utas ol-dalon térdlégzsákkal van felszerelve.

“SMART BAG” RENDSZER (TÖBBFOKOZATÚ ELÜLSÃLÉGZSÁKOK)Az elüls" (vezet" és utas oldali) lég-zsákok és a térdlégzsákok (vezet" ésutas oldali) olyan berendezések, ame-lyek közepes vagy nagy erej! frontálisütközés során nyújtanak védelmet úgy,hogy felfúvódva kitöltik a vezet" vagyaz utas és a kormánykerék, illetve a m!-szerfal közötti teret.

Ütközés esetén a rendszer elektronikusvezérl"egysége, ha szükséges, kiváltjaa légzsákok felfúvódását, amelyekazonnal felfúvódnak, védelmet bizto-sítva az els" ülések utasainak a sérüléstokozó szerkezeti elemekkel szemben.A felfúvódás után a légzsákok azonnalleeresztenek.

! mert ilyenkor a biztonsági övek általnyújtott védelem is elegend" lehet,és a légzsákok aktiválása feleslegeslenne. Ezekben az esetekben tehát afelfúvódás elmaradása nem jelenti arendszer m!ködési hibáját.

Az elüls" (vezet" és utas oldali) lég-zsákok és a (vezet" és utas oldali) térd-légzsákok nem helyettesítik a bizton-sági öveket, hanem kiegészítik azok ha-tásosságát, ezért azokat a törvények el-"írásai szerint is, menet közben mind-ig becsatolva kell hordani egész Euró-pában és az Európán kívüli országoktöbbségében.

Ütközés esetén a biztonsági övet nemvisel" személy el"relendül" teste a mégnem teljesen felfúvódott légzsákkal ke-rül érintkezésbe. Ilyen esetben a párnavéd"hatása nem lehet teljes érték!.

Az elüls" légzsákok felfúvódása elma-radhat az alábbi esetekben:

! könnyen deformálható tárgyaknakvaló ütközés, ami nem érinti a gép-kocsi homlokfelületét (pl. a sárvéd"ütközése az út melletti véd"korlát-nak);

! más járm!vek közé beékel"dés,más járm!vek vagy véd"korlát (pl.tehergépkocsi vagy útmenti korlát)alá csúszás;

142

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 142

Page 171: Alfa Romeo 159 kézikönyv

VEZETÃ OLDALI FRONTÁLISLÉGZSÁKEgy azonnal felfúvódó párnából áll,amely a kormánykerék közepében ki-alakított speciális rekeszben van elhe-lyezve 14. ábra.

A0E0077m14. ábra A0E0078m15. ábra

UTAS OLDALI FRONTÁLISLÉGZSÁKEgy azonnal felfúvódó, a vezet" oldali-nál nagyobb térfogatú párnából áll,amely a m!szerfalban kialakított speci-ális rekeszben van elhelyezve 15. áb-ra.

Bekapcsolt utas oldaliels" légzsák esetén

nem szabad menetiránynakháttal fordított gyermeküléstaz elüls" ülésen elhelyezni. Üt-közés esetén a légzsák m!kö-désbe lépése a szállított gyer-mek halálos sérülését is okoz-hatja.

FIGYELEM

Amennyiben a járm!-ben az utas oldali(frontális, térd (egyesváltozatoknál/ piac-okon) és az ülésekbe

beépített oldalsó) légzsák ki-kapcsolható, mindig hatásta-lanítsuk azt, amikor a gyer-mekülést az els" utasülésrerögzítjük. Az utasülést ilyen-kor a lehetséges leghátsó po-zícióba kell állítani, hogy elke-rüljük az érintkezést a gyer-mekülés és a m!szerfal köz-ött. Bár ezt a törvény nem írjael", a feln"tt utasok védelmeérdekében feltétlenül ajánla-tos a légzsák azonnali aktivá-lása, amikor a gyermekülésteltávolítjuk az els" utasülés-r"l.

FIGYELEM

143

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 143

Page 172: Alfa Romeo 159 kézikönyv

AZ UTAS OLDALI ELÜLS ÉS TÉRDLÉGZSÁK ÉS UTAS OLDALIELS OLDALSÓ LÉGZSÁK KÉZI HATÁSTALANÍTÁSA (egyes változatoknál/piacokon)

VEZETÃ ÉS UTAS OLDALITÉRDLÉGZSÁK (egyes változatoknál/piacokon)

A térdlégzsák egy azonnal felfúvódó pár-nából áll, amely a vezet" oldalon a kor-mánykerék alatt 16. ábra, az utas ol-dalon a m!szerfal alsó részén 17. áb-ra kialakított speciális rekeszben van el-helyezve. Frontális ütközés esetén to-vábbi védelmet biztosít.

A0E0092m17. ábraA0E0079m16. ábra

Ha mindenképpen elkerülhetetlen az el-s" utasülésen gyermek szállítása, el le-het végezni az utas oldali front- és (egy-es változatoknál/piacokon) a térdlég-zsák, valamint az oldallégzsák (SideBag) m!ködésének hatástalanítását. Ahatástalanítás/m!ködtetés beállításá-hoz a gyújtáskapcsolóból kihúzott el-ektronikus kulcsot a m!szerfal jobb ol-dali szélén található kulcsos kapcsolóba(egyes változatoknál/piacokon) hely-ezve használjuk 18. ábra. A kapcso-lóhoz csak az ajtó kinyitása után lehethozzáférni. Nyitott ajtónál a kulcs fémtolla a kapcsolóba illeszthet", és mind-két pozícióban kihúzható.

FIGYELMEZTETÉS A kapcsolót csakálló motor és kihúzott indítókulcs ese-tén használhatjuk.A kulcsos kapcsolónak két pozíciója van:! az utas oldali front, (egyes válto-

zatoknál/piacokon) térd- és oldalsólégzsákok m!ködtetése aktiválva(ON P pozíció): az utastér els"lámpatesten lev" F figyelmeztet"lámpa nem világít; az els" ülésengyermeket szállítani szigorúan tilos;

A0E0062m18. ábra

144

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 144

Page 173: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! az utas oldali front, (egyes változat-oknál/piacokon) térd- és oldalsó lég-zsákok m!ködtetése kiiktatva (OFFF pozíció): az utastér els" világí-tótesten lev" F figyelmeztet" lám-pa világít; gyermek az els" ülésenmegfelel" biztonsági ülésben szállít-ható.

A m!szercsoportban a F figyelmez-tet" lámpa mindaddig folyamatosan vi-lágít, amíg az utas oldali els" légzsákm!ködtetését ismét nem aktiváljuk.

Az utas oldali légzsákok hatástalanítá-sa nem érinti a fej védelmét szolgálófüggönylégzsák (Window Bag) m!kö-dését.

OLDALLÉGZSÁKOK(oldallégzsák -függönylégzsák)

A gépkocsi az elüls", vezet" és utas oldaliülésekhez mellkast/medencét véd" ol-dalsó légzsákokkal, és els" és hátsó fej-véd" légzsákokkal (függönylégzsák) vanfelszerelve.Az oldalsó légzsákok biztosítják a gép-kocsiban utazó személyek védelmét aközepes és er"s, oldalról bekövetkez"ütközésekkel szemben azzal, hogy pár-naként elhelyezkedve csillapítják az utasés a bels" szerkezeti elemek ütközé-sének erejét.Egyéb ütközés esetén (elölr"l vagy há-tulról bekövetkez", vagy a járm! fel-borulása stb.) a felfúvódás elmaradásatehát nem jelenti a rendszer m!ködésihibáját.Oldalról bekövetkez" ütközés esetén arendszer elektronikus vezérl" egysége,ha szükséges, kiváltja a légzsákok fel-fúvódását. A párnák azonnal felfúvód-nak, védelmet biztosítva így az utasok-nak a sérülést okozó szerkezeti el-emekkel szemben; felfúvódás után alégzsákok azonnal leeresztenek.

Az oldalsó légzsákok nem helyettesítika biztonsági öveket, hanem kiegészí-tik azok hatásosságát, ezért azokat atörvények el"írásai szerint is, menetközben mindig becsatolva kell hordaniegész Európában és az Európán kívüliországok többségében.

ELÜLSÃ OLDALLÉGZSÁKOKA MELLKAS ÉS A MEDENCEVÉDELMÉRE (SIDE BAG) Ezek kétféle típusú, azonnal felfúvódópárnából állnak, amelyek az elüls" ülé-sek háttámláiba vannak beépítve 19. ábra, és az a feladatuk, hogy fo-kozzák a gépkocsiban utazó szemé-lyek mellkas- és medencetájékánakvédelmét a közepes és er"s, oldalrólbekövetkez" ütközéssel szemben.

A0E0093m19. ábra

145

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 145

Page 174: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS Oldalról bekövet-kez" ütközés esetén a légzsák rendszervéd" hatása akkor a legnagyobb, ha azülésen felvett testhelyzetünk olyan, amilehet"vé teszi a függönylégzsákok ki-bomlását.

FIGYELMEZTETÉS Az elüls" és/vagy az elüls" oldallégzsákok olyan ese-tekben is felfúvódhatnak, amikor a gép-kocsi karosszériájának alsó részét er"sütés éri, mint pl. járdaszegélynek, lép-cs"nek, útpadkának, a földb"l kiállótárgynak vagy más merev tereptárgy-nak való ütközés, útfelbontás miatti gö-dörbe hajtás vagy árokba csúszás ese-tén.

FIGYELMEZTETÉS A légzsák felfú-vódáskor egy kevés, füstszer! port is ki-bocsát. Ez a por nem ártalmas, és nemutal t!z keletkezésére, továbbá a fel-fúvódott légzsák és az utastér felülete-in vékony porréteg maradhat vissza: eza por irritálhatja a b"rt és a szemet. Haérintkezésbe léptünk ilyen porral, mos-suk meg az érintett testrészt semlegesszappannal és vízzel.

A pirotechnikai töltet és a tekercs érint-kez"k hatásos élettartamának lejárataa keszty!tartó belsejében lev" címkénvan feltüntetve. A lejárat id"pontja el"ttkeressünk fel egy Alfa Romeo márka-szervizt a berendezés kicserélése céljá-ból.

FIGYELMEZTETÉS Olyan balesetután, amelyben egy légzsák m!ködés-be lépett, egy Alfa Romeo márkaszer-vizben ki kell cseréltetni az aktiválódottlégzsákokat és ellen"riztetni kell a rend-szer épségét.

Bármilyen ellen"rzési, javítási m!vele-tet vagy cserét a légzsák rendszerencsak Alfa Romeo márkaszervizek vé-gezhetnek. Ha a gépkocsit a forgalom-ból való kivonás után szétbontják, be-zúzzák, el"tte egy Alfa Romeo márka-szervizben el kell végeztetni a légzsákrendszer hatástalanítását. A gépkocsi tu-lajdonosváltásakor az új tulajdonos figy-elmét fel kell hívni a használati módraés a fenti tudnivalókra, továbbá a “Ke-zelési és karbantartási útmutatót” át kelladni az új tulajdonosnak.

FEJVÉDÃFÜGGÖNYLÉGZSÁKOK(WINDOW BAG) Két függönyszer! párnából állnak, ame-lyek a tet" oldalsó kárpitozása mögött20. ábra, megfelel" burkolat alatthelyezkednek el. A függönylégzsákokfeladata, hogy a nagy felületre kite-rjeszked" párnáknak köszönhet"enmegvédjék a gépkocsiban elöl és hátulül"k fejét az oldalról bekövetkez" üt-közés esetén. Kisebb er"sség!, oldal-ról bekövetkez" ütközés esetén (ami-kor a biztonsági övek által nyújtott véd-elem elegend"), a légzsákok nem fú-vódnak fel.Mindig kapcsoljuk tehát be a biztonsá-gi öveket, mert oldalsó ütközés eseténazok biztosítják a vezet" vagy az utasmegfelel" pozícióját, és er"sebb ütkö-zés esetén megvédenek a járm!b"l va-ló kiesést"l.

A0E0185m20. ábra

146

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 146

Page 175: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS Az övfeszít"k, azelüls" légzsákok és az oldallégzsákokm!ködésének kiváltása egymástól füg-getlenül, az ütközés jellegét"l függ"entörténik. Ha tehát a fenti berendezésekvalamelyike nem lép m!ködésbe a bal-eset során, az nem jelenti a rendszermeghibásodását.

Ne nyugtassuk a fejet,a kart és a könyököt

az ajtón, az ablakokon, és afejet véd" függönylégzsákokkibomlási területén, hogy afelfúvódáskor bekövetkez",esetleges sérüléseket elkerü-ljük.

FIGYELEM

Soha ne nyújtsuk ki afejünket, karunkat és

könyökünket az ablakon.

FIGYELEM

ÁLTALÁNOSFIGYELMEZTETÉSEK

Ha a kulcs gyújtáskap-csolóba helyezésekor a

¬ figyelmeztet" lámpa nemgyullad ki, vagy menet közbenégve marad, (egyes változat-oknál a kijelz"n megjelen"üzenettel együtt), az a vissza-tartó biztonsági rendszer le-hetséges hibáját jelzi; ilyenesetben el"fordulhat, hogy alégzsákok vagy az övfeszít"kütközés esetén nem m!köd-nek, vagy - itka esetben - té-vesen m!ködésbe léphetnek.Ilyenkor a továbbhaladás el-"tt feltétlenül lépjünk kapcso-latba egy Alfa Romeo márka-szervizzel a rendszer azonna-li ellen"rzése céljából.

FIGYELEM

Ne alkalmazzunk az el-s" üléstámlákon véd"-

huzatot vagy más dekorációt,kivéve ha azok speciálisan azoldallégzsákokkal felszereltülésekhez készültek.

FIGYELEM

Ne utazzunk a gépko-csiban ölünkbe vett,

mellkasunk el"tt tartott tár-gyakkal, a szájunkban pipával,ceruzával stb. Ezek veszélyessérülést okozhatnak ütközésesetén, ha a légzsák felfúvó-dik.

FIGYELEM

Vezetés közben mindigtartsuk mindkét kezün-

ket a kormánykerék kerületén,hogy a légzsák m!ködésekora felfúvódást ne akadályoz-zuk. Ne el"rehajolva vezes-sünk, hanem üljünk egyen-esen, a hátunkkal az üléstám-lának támaszkodva.

FIGYELEM

Ha a gépkocsit elloptákvagy erre kísérletet

tettek, ha rongálásnak voltkitéve, esetleg áradáskor vízöntötte el, ellen"riztessük alégzsák rendszert egy Alfa Ro-meo márkaszervizben.

FIGYELEM

147

BIZT

ONSÁ

GFIG

YELM

EZTE

T#LÁ

MPÁK

ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 147

Page 176: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Álló gépkocsiban, járómotornál, vagy álló

motornál, de a gyújtáskapcso-lóba helyezett kulcs eseténegy másik járm! nekiütközésekiválthatja a légzsákok felfú-vódását. Ezért soha nem sza-bad gyermeket az els" ülésreültetni, még álló gépkocsibansem. Másrészt jegyezzük meg,hogy álló gépkocsinál, a gyúj-táskapcsolóból kihúzott indí-tókulcs esetén, egy esetlegesütközéskor a légzsákok felfú-vódásának vagy az övfeszít"kkioldásának elmaradása nemjelenti a rendszer m!ködési hi-báját.

FIGYELEM

Nem szabad vízsugár-ral mosni vagy nagy-

nyomású g"zzel tisztítani azels" üléseket (kézi vagy gépimosóberendezés esetén egy-aránt).

FIGYELEM

A kulcs gyújtáskapcso-lóba helyezésekor (az

utas oldali légzsák hatástalaní-tó kapcsoló ON állásában) a Ffigyelmeztet" lámpa kigyullad,majd néhány másodpercig vil-log, jelezve, hogy az utas olda-li frontális, térd- és oldallégzsákütközés esetén felfúvódhat,majd a figyelmeztet" lámpa ki-alszik.

FIGYELEMA frontális légzsákokúgy vannak beállítva,

hogy nagyobb erej! ütközés-nél lépjenek m!ködésbe, mintaz övfeszít"k. Ezért a két be-állított érték közötti er"sség!ütközés esetén normális eset-ben csak az övfeszít"k lépnekm!ködésbe.

FIGYELEM

Ne akasszunk merevtárgyakat az ablakok

feletti ruhaakasztókra és a ka-paszkodókra.

FIGYELEM

A légzsák nem helyet-tesíti a biztonsági öve-

ket, hanem fokozza azok ha-tásosságát. Mivel kis sebes-ség! frontális ütközés, oldal-ról vagy hátulról bekövetkez"ütközés, vagy a járm! felbo-rulása esetén az elüls" lég-zsákok felfúvódása elmarad-hat, az utasokat csak a biz-tonsági övek védik, ezért azo-kat menet közben mindig becs-atolva kell hordani.

FIGYELEM

148

BIZT

ONSÁ

G

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

129-148 Alfa 159 HU:129-150 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:08 Pagina 148

Page 177: Alfa Romeo 159 kézikönyv

IINNDDÍÍTTÁÁSS ÉÉSS VVEEZZEETTÉÉSSA MOTOR INDÍTÁSA .......................................... 150

PARKOLÁS ....................................................... 155

A SEBESSÉGVÁLTÓ HASZNÁLATA .......................... 156

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS ÜZEMELTETÉS ............... 157

UTÁNFUTÓ VONTATÁSA ...................................... 159

TÉLI GUMIABRONCSOK ...................................... 162

HÓLÁNC ......................................................... 163

A GÉPKOCSI LEÁLLÍTÁSA HOSSZABB ID#RE ........... 164

149

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 149

Page 178: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A gépkocsi használatá-nak els", bejáratási per-iódusában nem ajánla-

tos a motor teljes teljesítmény!igénybevétele (pl. intenzívgyorsítások, hosszú utazásoknagy sebességgel, hirtelen fé-kezések stb.).

A motort zárt térbenjáratni nagyon veszé-

lyes. A motor elfogyasztja azoxigént, emellett szén-dioxi-dot, szén-monoxidot és másmérgez" gázokat bocsát ki.

FIGYELEM

Álló motor esetén soha nehagyjuk az elektronikuskulcsot a gyújtáskapcso-

lóban, hogy megel"zzük az ak-kumulátornak az esetleg bekap-csolva maradt fogyasztók miattilemerülését.

A MOTOR INDÍTÁSA

A gépkocsi elektronikus indításgátló rend-szerrel van ellátva: ha a motor nem in-dul, olvassuk el az “Alfa Romeo CODErendszer” cím! részt a “M!szerfal éskezel"szervek” fejezetben.

FIGYELMEZTETÉS A gyújtáskapcso-ló megbontása, átalakítása a kormány-zár váratlan reteszel"dését idézheti el".

FIGYELMEZTETÉS Az elektronikuskulcsot teljesen, ütközésig toljuk be agyújtáskapcsolóba.

FIGYELMEZTETÉS Menet közben so-ha ne húzzuk ki az elektronikus kulcsota gyújtáskapcsolóból, kivéve ha a szük-séghelyzetben történ" leállítást alkal-mazzuk (az eljárás leírását lásd “Az el-ektronikus kulcs kihúzása szükséghely-zetben” cím! fejezetrészben), ez biz-tosítja, hogy a kormányzár ne retesz-el"djön a gépkocsi mozgása közben (pl.vontatáskor).

150

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 150

Page 179: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az indítómotor automatikusan m!ködik,amíg a motor beindul.

Álló motornál, a gyújtáskapcsolóba hely-ezett elektronikus kulcs esetén, a ten-gelykapcsoló pedál benyomott állapotá-ban a START/STOP gomb rövid meg-nyomásával lehet az automatikus indí-tást aktiválni.

FIGYELMEZTETÉS A motor indításaa tengelykapcsoló pedál benyomásahelyett a fékpedál benyomásával is le-hetséges. Ebben az esetben az auto-matikus indítás nem kapcsol be. Ilyen-kor nyomjuk meg a START/ STOPgombot és azonnal engedjük el, aminta motor beindult.

A DIESEL-MOTOROS VÁLTOZATOK INDÍTÁSAAz alábbiak szerint járjunk el:

! húzzuk be a kéziféket;

! a gázpedál lenyomása nélkül, nyo-mjuk le a padlóig a tengelykapcsolópedált;

! kapcsoljuk a sebességváltó kart üres állásba;

! helyezzük be teljesen, ütközésig azelektronikus kulcsot a gyújtáskap-csolóba; Kigyullad a m!szercsoportm visszajelz" lámpája;

! várjuk meg, amíg a m figyelmez-tet" lámpa kialszik, ez annál hama-rabb bekövetkezik, minél melegebba motor;

! röviden nyomjuk meg a START/STOP gombot azonnal, mihelyt am visszajelz" lámpa kialszik. Haaz indítással túl sokáig várunk, az iz-zítógyertyák által végzett el"mele-gítés hatástalanná válik.

A BENZINMOTOROS VÁLTOZATOK INDÍTÁSAAz alábbiak szerint járjunk el:

! húzzuk be a kéziféket;

! a gázpedál lenyomása nélkül, nyo-mjuk le a padlóig a tengelykapcsolópedált;

! kapcsoljuk a sebességváltó kart üres állásba;

! helyezzük be teljesen, ütközésig azelektronikus kulcsot a gyújtáskapcso-lóba;

! röviden nyomjuk meg a START/STOP gombot.

151

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 151

Page 180: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉSEKHa a motor az els" kísérletre nem indul,ismételjük meg az indítást a tengely-kapcsoló vagy a fékpedál lenyomásá-val, és a START/STOP gomb ezt kö-vet" megnyomásával.

Ha a motor többszöri próbálkozásra semindul, ne kísérletezzünk tovább az in-dítással, hanem vegyük fel a kapcsola-tot egy Alfa Romeo márkaszervizzel.

A motor beindulása után az elektroni-kus kulcs reteszel"dik a gyújtáskapcso-lóban, és csak a motor leállítása utánhúzható ki. Járó motornál a reteszel"-dött elektronikus kulcs er"szakkal tör-tén" kihúzása a gyújtáskapcsoló káro-sodását eredményezi.

Az indítórendszer esetleges üzemzavar-át a m!szercsoport Y figyelmeztet"lámpájának kigyulladása (egyes válto-zatoknál a kijelz"n megjelen" üzenet)jelzi. Ebben az esetben lépjünk kapcso-latba egy Alfa Romeo márkaszervizzel.

Ha a motor a START/STOP gombmegnyomására nem indul be, ismét-eljük meg az indítási eljárást a másik (afék vagy a tengelykapcsoló) pedál le-nyomásával.

Az indítómotor automatikusan m!ködik,amíg a motor beindul.

Álló motornál, a gyújtáskapcsolóba hely-ezett elektronikus kulcs esetén, a ten-gelykapcsoló pedál benyomott állapo-tában a START/STOP gomb rövidmegnyomásával lehet az automatikusindítást aktiválni.

Hideg id"ben az indítómotor m!ködte-tése el"tt tanácsos mindig megvárni,amíg a m visszajelz" lámpa kialszik.

FIGYELMEZTETÉS A motor indításacsak a fékpedál benyomva tartásával islehetséges. Ebben az esetben az auto-matikus indítás nem kapcsol be. Ilyenkornyomjuk meg a START/STOP gom-bot és azonnal engedjük el, amint a mo-tor beindult.

152

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 152

Page 181: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Motorindítási üzemzavarokA rendszer képes felismerni az indításiüzemzavarokat.

Ilyen esetben az elektronikus kulcs kihúz-ható a gyújtáskapcsolóból, így a vezet" szá-mára lehet"ség van a következ" m!vele-tek elvégzésére:

! a gyújtás kikapcsolása a START/STOP gomb megnyomásával vagyaz elektronikus kulcsnak a gyújtás-kapcsolóból való kihúzásával;

! a motor újraindítása a tengelykap-csoló/fékpedál lenyomásával és aSTART/STOP gomb megnyomá-sával.

FIGYELMEZTETÉS Ha menet közbena gépkocsi motorja leáll, biztonságiokokból az elektronikus kulcsot nem le-het kihúzni a gyújtáskapcsolóból. A kulcskihúzásához a gépkocsi álló helyzeté-ben meg kell nyomni a START/STOP gombot, a fékpedál (vagy a ten-gelykapcsoló pedál) felengedett állapo-tában.

A MOTOR BEMELEGÍTÉSEINDÍTÁS UTÁN(benzinmotoros és Dieselváltozatok)Az alábbiak szerint járjunk el:

! induljunk el lassan, közepes értékentartva a motor fordulatszámát, ke-rülve a hirtelen, er"s gázadást;

! az els" néhány kilométer megtéte-le során ne kívánjunk a motortól ma-ximális teljesítményt. Ajánlatos meg-várni, amíg a motor h!t"folyadékh"mérsékletkijelz" mutatója meg-mozdul.

Menet közben, bizton-sági okokból vagy szük-

séghelyzetben a motor leállít-ható a START/STOP gombtöbbszöri, ismételt (két másod-percen belül háromszori) meg-nyomásával vagy néhány má-sodpercig tartó folyamatosnyomva tartásával. Ebben azesetben a szervokormány nemm!ködik.

FIGYELEM

A MOTOR LEÁLLÍTÁSAA gépkocsi álló helyzetében nyomjukmeg a START/STOP gombot. A mo-tor leállítása után az elektronikus kulcskihúzható a gyújtáskapcsolóból.

FIGYELMEZTETÉS Hosszú, a motortmeger"ltet" útszakasz utáni megállás-kor ne állítsuk le azonnal a motort, ha-nem járassuk néhány percig alapjáraton,amíg a motortérben a h"mérséklet csök-kenni kezd.

153

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 153

Page 182: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS A gépkocsi leállí-tása az elektronikus biztonsági rend-szerek és a küls" világítás kikapcsolás-át eredményezi.

FIGYELMEZTETÉS Ha biztonságiokok miatt menet közben a gépkocsimotorját leállítjuk, az elektronikus kul-csot nem lehet kihúzni a gyújtáskap-csolóból. A kulcs kihúzásához és a gyúj-tás kikapcsolásához a gépkocsi álló hely-zetében meg kell nyomni a START/STOP gombot, a fékpedál (vagy a ten-gelykapcsoló pedál) felengedett állapo-tában.

AZ ELEKTRONIKUS KULCSKIHÚZÁSASZÜKSÉGHELYZETBENA gépkocsi leállító vagy az elektronikuskulcs kioldó rendszerének üzemzavaraesetén az alábbiak szerint járjunk el:

! nyomjuk meg a kulcs fém nyelvénekkireteszel" gombját (lásd az “El-ektronikus kulcs” részt a “M!szer-fal és kezel"szervek” fejezetben);

! helyezzük az elektronikus kulcs fémtollát B -1. ábra az A nyílásba;

! az elektronikus kulcs gyújtáskap-csolóból való kihúzásával.

A motor leállítása el"t-ti hirtelen, rövid gáza-dás (“gázfröccs”) telje-

sen értelmetlen és célszer!tlen:szükségtelenül fogyasztja azüzemanyagot, a turbófeltölté-ses motorokra pedig kifejezet-ten ártalmas.

FIGYELMEZTETÉS Ne helyezzünk anyílásba A-1. ábra az elektronikuskulcs B fém tollától eltér" tárgyakat.

FIGYELMEZTETÉS A kulcs szükség-helyzetbeni kihúzása el"tt álljunk mega gépkocsival, ha ezt járó motornál haj-tjuk végre, a motor leáll, a gyújtás ki-kapcsol, de a kormányzár nem retesz-el"dik.

A0E0043m1. ábra

154

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 154

Page 183: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A kézifék kiengedéséhez az alábbiakszerint járjunk el:

! emeljük meg kissé az A fékkart, ésnyomjuk be a B kioldó gombot;

! tartsuk benyomva a B gombot, ésengedjük le a fékkart. A m!szer-csoporton a x figyelmeztet" lám-pa kialszik.

A gépkocsi esetleges elmozdulásánakmegakadályozására a kézifék kienge-dése közben tartsuk lenyomva a fék-pedált.

KÉZIFÉK A kézifékkar A-2. ábra a két elüls"ülés között van elhelyezve. A kéziféketaz A fékkar felhúzásával m!ködtessük,amíg az elmozdíthatatlanul nem rögzí-ti a gépkocsit.

A gyújtáskapcsolóba helyezett elektro-nikus kulcsnál a kézifék behúzott álla-potát a m!szercsoport x lámpájánakkigyulladása jelzi.

FIGYELMEZTETÉS A gépkocsit a karnéhány kattanásig való felhúzásánakrögzítenie kell. Ha a kézifék nem ígym!ködik, állíttassuk be egy Alfa Romeomárkaszervizben.

A0E0030m2. ábra

PARKOLÁS

Az alábbiak szerint járjunk el:

! állítsuk le a motort, és húzzuk be akéziféket;

! a sebességváltót kapcsoljuk foko-zatba (1. fokozatba emelked"n,hátramenetbe lejt"n), és a kereke-ket kormányozzuk be.

Ha meredek lejt"n állítottuk le a gépko-csit, alkalmazzunk éket vagy követ a ke-rekek kitámasztására. Álló motor eseténsoha ne hagyjuk az elektronikus kulcsota gyújtáskapcsolóban, hogy megel"zzükaz akkumulátor lemerülését.

Gyermekeket soha nehagyjunk felügyelet nél-

kül a gépkocsiban; kiszálláskormindig húzzuk ki és vigyük ma-gunkkal az elektronikus kul-csot.

FIGYELEM

155

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 155

Page 184: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS A hátrameneti fo-kozat kapcsolása csak teljesen álló gép-kocsi esetében lehetséges. Járó motor-nál a hátramenet kapcsolása el"tt le-nyomott tengelykapcsoló pedállal vá-rjunk legalább 3 másodpercig, hogy el-kerüljük a fogaskerekek károsodását.

A0E0151m4. ábra

A helyes sebességvál-táshoz nyomjuk le te-

ljesen a tengelykapcsoló pe-dált. Ezért ügyeljünk arra,hogy a pedálok alatt ne legyensemmilyen akadály: a padló-sz"nyeg simán feküdjön, és neakadályozza a pedálok moz-gását.

FIGYELEM

Vezetés közben nenyugtassuk a kezünketa sebességváltó kar

fogantyúján, mert az így el"i-dézett nyomás, akármilyengyenge is, okozhat id" el"tti ko-pást a sebességváltóm! szer-kezetében. A tengelykapcsolópedál használatát csak sebes-ségfokozat váltásra korlátoz-zuk. Vezetés közben ne nyug-tassuk a lábunkat, még enyhenyomással sem, a tengelykap-csoló pedálon. Egyes változat-oknál/piacokon a tengelykap-csoló pedál elektronikus vezér-lése ezt a nem megfelel" veze-tési stílust hibaként értelmezi,és beavatkozik.

A SEBESSÉGVÁLTÓHASZNÁLATA

A gépkocsi hatfokozatú, vagy (az 1.8140 CV változatnál) ötfokozatú kézikapcsolású sebességváltóval szerelt. Azegyes sebességfokozatok helye a se-bességváltó kar fogantyúján lev" kap-csolási sémán van feltüntetve.

A sebességfokozatok kapcsolásához nyo-mjuk le teljesen a tengelykapcsoló pe-dált. A 6. sebességfokozat kapcsolásá-hoz a 4. fokozat véletlen kapcsolásánakelkerülésére, jobbra nyomással mozdít-suk el a kart.

A hátrameneti fokozat R kapcsolásáhozüres állásban húzzuk fel a sebességváltókar gombja alatti gy!r!t A-3. ábravagy A-4. ábra, és egyidej!leg moz-gassuk a kart balra, majd el"re. Miutánhátrameneti fokozatba kapcsoltunk, en-gedjük el a gy!r!t. A hátrameneti fo-kozatból más fokozatba kapcsoláshoznem szükséges felemelni a gy!r!t.

A0E0397m3. ábra

156

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 156

Page 185: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Légkondicionáló berendezésA légkondicionáló m!ködtetése azüzemanyag-fogyasztás növekedéséteredményezi: ezért, ha a küls" h"mér-séklet lehet"vé teszi, az utastér h"-mérsékletét a küls" leveg" beengedés-ével szabályozzuk.

AerodinamikuskarosszériaelemekA célra nem jóváhagyott típusú aerodi-namikus karosszériaelemek növelik alégellenállást és ezáltal az üzemanyag-fogyasztást is.

Felesleges terhelésekNe közlekedjünk feleslegesen megter-helt vagy túlterhelt járm!vel. A gépko-csi össztömege (különösen városi köz-lekedés esetén) hatással van az üzem-anyag-fogyasztásra és a stabilitásra.

Tet#csomagtartó/síléctartóHa a tet"csomagtartót vagy síléctartótnem használjuk, szereljük le a tet"r"l.Ezek a tartozékok növelik a járm! lég-ellenállását, így az üzemanyag-fog-yasztást is negatívan befolyásolják. Te-rjedelmes tárgyak szállításához el"nyö-sebb utánfutót használni.

Elektromos fogyasztókAz elektromos berendezéseket csak aszükséges ideig használjuk. A hátsó ab-lak f!tése, a kiegészít" lámpák, a szél-véd"törl", a f!tés/szell"zés ventilátorajelent"s áramot vesznek fel, aminek kö-vetkeztében n" az üzemanyag-fog-yasztás is (városi közlekedésben elér-heti a +25%-ot).

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSÜZEMELTETÉSA következ"kben olvasható hasznostanácsok betartásával csökkenthetjük agépjárm! üzemanyag-költségeit, ésmérsékelhetjük a károsanyagok kibo-csátását.

ÁLTALÁNOSMEGJEGYZÉSEK

A járm$ karbantartásaA gépkocsi karbantartásához a “Kar-bantartási terv”-ben el"írt ellen"rzési ésbeállítási m!veleteket id"ben végez-tessük el.

GumiabroncsokA gumiabroncsok légnyomását ellen-"rizzük négyhetenként vagy gyakrab-ban: az alacsony légnyomás a gördülé-si ellenállás megnövekedése miatt nö-veli az üzemanyag-fogyasztást.

157

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 157

Page 186: Alfa Romeo 159 kézikönyv

SebességfokozatokmegválasztásaMihelyt a forgalmi és útviszonyok le-het"vé teszik, kapcsoljunk magasabbsebességfokozatba. Ha alacsonyabb se-bességfokozat választunk a kiváló gyor-sulás érdekében, az nagyobb üzem-anyag-fogyasztást eredményez. A ma-gasabb sebességfokozat célszer!tlenhasználata is növeli az üzemanyag-fog-yasztást, a károsanyag-kibocsátást és amotor kopását.

Maximális sebességA sebesség növelésével az üzemanyag-fogyasztás jelent"sen megn". Haladjunklehet"leg egyenletes sebességgel, a fel-esleges fékezéseket és gyorsításokat ke-rülve, mert azok is növelik az üzem-anyag-fogyasztást és a károsanyag-ki-bocsátást.

GyorsításAz er"s gyorsítás hátrányosan befolyáso-lja az üzemanyag-fogyasztást és a ká-rosanyag-kibocsátást: ezért fokozatosangyorsítsunk, és ne lépjük túl a maximálisnyomatékhoz tartozó fordulatszámot.

HASZNÁLATIKÖRÜLMÉNYEK

HidegindításNagyon rövid útszakaszok megtétele ésismételt hidegindítások esetén a motornem éri el az optimális üzemi h"mér-sékletet. Ez a körülmény jelent"s több-letfogyasztást (városi közlekedésben15 – 30%) és károsanyag kibocsátástokoz.

Forgalmi körülmények,útviszonyokKülönösen magas üzemanyag-fogyasz-tás értékek adódhatnak s!r!, városi for-galomban való közlekedéskor, forgalmidugóban, túlnyomórészt alacsony se-bességfokozatban haladáskor vagy vá-rosban a nagyszámú közlekedési lám-pa miatt. Er"sen kanyargó útszakasz-okon, hegyvidéki utakon, rossz állapo-tú útburkolaton való közlekedés is jel-ent"sen növeli az üzemanyag-fogyasz-tást.

Forgalmi okból történ#megállásHa forgalmi okból hosszabb idej! vára-kozásra kényszerülünk (pl. vasúti átjá-rónál), ajánlatos leállítani a motort.

VEZETÉSI STÍLUS

A motor indításaA motor bemelegítését ne a gépkocsi ál-ló helyzetében, alapjárati vagy meg-emelt fordulatszámon végezzük: ígysokkal lassabban melegszik fel, emel-lett megn" az üzemanyag-fogyasztásés a károsanyag-kibocsátás. Ajánlatosazonnal és lassan elindulni, és a magasfordulatszámot kerülni: így gyorsabbanmegtörténik a motor felmelegedése.

Felesleges man#verekA közlekedési lámpáknál való várako-zás közben, vagy a motor leállítása el-"tt a rövid “gázfröccsök” mindenkép-pen kerülend"k. Ez utóbbi man"verugyanúgy, mint a “kett"s kuplungozás”teljesen felesleges, emellett növeli azüzemanyag-fogyasztást és a környe-zetszennyezést.

158

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 158

Page 187: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Lejt"n haladáskor kapcsoljunk alacso-nyabb sebességfokozatba az állandó fé-kezés helyett.

A gépkocsi megengedett hasznos ter-helése annyival csökken, amekkora ter-helés a vonószerkezet gömbfejére hat.Ügyeljünk arra, hogy a gépkocsira meg-engedett (a forgalmi engedélyben meg-jelölt), maximális vontatható össztö-meget ne haladja meg a vontatmányegyüttes tömege, amibe beleszámíta-nak az utánfutó vagy lakókocsi tarto-zékai és a személyes poggyászok tö-mege is.

Soha ne lépjük túl az adott országbanérvényes, az utánfutó vontatása eseténmegengedett maximális sebességet.Semmi esetre se lépjük túl a 100 km/hsebességet.

UTÁNFUTÓVONTATÁSA

FIGYELMEZTETÉSEKUtánfutót vagy lakókocsit vontatni csakengedélyezett típusú vonószerkezettelés megfelel" elektromos csatlakozóvalfelszerelt gépkocsival szabad. A felsze-relést a megfelel" igazoló dokumen-tumok kiadására is feljogosított szak-m!helyben kell elvégeztetni.

Ha az érvényben lév" KRESZ-szabályokmegkövetelik, speciális, küls" vissza-pillantó tükrök felszerelése is szükségeslehet.

Vegyük figyelembe, hogy utánfutó von-tatásakor a megnövekedett össztömegmiatt a gépkocsi hegymászóképessé-ge csökken, a fékút és az el"zéshezszükséges id" és távolság megn".

A gépkocsi blokkolás-gátló fékrendszerrel

van felszerelve (ABS), ami azutánfutó fékkörét nem vezér-li. Ezért utánfutó vontatása-kor, síkos útfelületen fokozottóvatossággal vezessünk.

FIGYELEM

Semmilyen esetbensem szabad átalakíta-

ni a gépkocsi fékrendszerét azutánfutó fék vezérlésének cé-ljából. Az utánfutó fékrend-szerének teljesen függetlennekkell lennie a vontató gépkocsihidraulikus rendszerét"l.

FIGYELEM

159

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 159

Page 188: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A szabványoknak megfelel", egysége-sített elektromos csatlakozóaljzatot ál-talában a vonószerkezetre er"sített tar-tólemezen kell elhelyezni.

Az elektromos csatlakoztatáshoz 7 pó-lusú, 12 V DC feszültség! csatlakozóa-ljzatot használjunk (a CUNA/UNI ésISO/DIN szabvány szerint), a vontatójárm! és/vagy az utánfutó konstrukci-ós kialakításától függ"en.

Az utánfutó esetleges elektromos fékjét(vagy elektromos csörl"t stb.) legalább2,5 mm2 keresztmetszet! kábellel kellközvetlenül a vontató gépkocsi akku-mulátorára csatlakoztatni. A vontatógépkocsi elektromos hálózatára az el-"írt leágazásokon kívül csak az utánf-utó bels" világítására szolgáló, max. 15W teljesítmény! lámpát és az utánfutóesetleges elektromos fékjét szabad csat-lakoztatni.

Felszerelési vázlat 4. ábraA vonószerkezetet a vázlaton megjel-öltØpontokban, összesen 2 db M10 és4 db M12 méret! csavar felhasználá-sával kell feler"síteni.

Az 1. pontokban egy-egy O 25x6 mmméret! távtartót kell elhelyezni.

A 2. pontoknál minimálisan 4 mm vas-tagságú er"sít" lemezeket kell hasz-nálni.

A 3. pontoknál minimálisan 6 mm vas-tagságú er"sít" lemezeket kell hasz-nálni.

FIGYELMEZTETÉS A vonóhorog fel-szerel"jének a vonószerkezeten, agömbfej magasságában jól látható,megfelel" méret! és anyagú táblát kellelhelyeznie, a következ" felirattal:

MAXIMÁLIS TERHELÉS A VONÓFEJEN:75 kg

A felszerelés után a feler"sít" csavarokfuratait a kipufogógázok behatolásaellen megfelel"en tömíteni kell.

FIGYELMEZTETÉS A vonóhorog fel-szerelését úgy kell elvégezni, hogy agépkocsi hátsó lökhárítóján semmilyenfúrásra ne legyen szükség.

A VONÓSZERKEZET FELSZERELÉSEAz utánfutó vontatására szolgáló vonó-horgot arra feljogosított szakm!helybenfelszereltetni a kocsiszekrényre, figy-elembe véve a szerkezet gyártója általkiadott információkat és a következ" el-"írásokat.

A vonószerkezetet a hatályos szab-ványoknak megfelel"en kell felszerelni,különös tekintettel a 94/20/EU szá-mú irányelvre és annak aktuális módo-sításaira.

A gépkocsi mindegyik változatánál a jár-m! által vontatható, megengedett ma-ximális tömegnek megfelel" kialakítá-sú vonószerkezetet kell felszerelni.

160

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 160

Page 189: Alfa Romeo 159 kézikönyv

4. ábra A0E0428m

HÁTS

Ó TE

NGEL

Y

terh

elte

n

szab

vány

os g

ömbf

ej161

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 161

Page 190: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Speciális kialakításuk következtében atéli gumiabroncsok normális üzemelte-tési körülmények között, hosszú távúutakon, autópályán való, nagy sebes-ség! közlekedés során a normál gumi-abroncsokhoz képest gyengébb teljesít-ményt nyújtanak. Ezért az ilyen gumi-abroncsok használatát korlátozzuk azolyan id"járási és útviszonyokra, ame-lyekre azok készültek.

FIGYELMEZTETÉS Ha a gépkocsirafelszerelt téli gumiabroncsok sebessé-gindexe a gépkocsi (5%-kal megnövelt)maximális sebességénél kisebb érték!,az utastérben, a vezet" látóterében egymegfelel" címkét kell elhelyezni, amelyerre figyelmezteti a vezet"t (az EUirányelv alapján).

Mind a négy kerékre csak azonos típu-sú (gyártmányú és profilú) gumiabron-csot szabad felszerelni, hogy biztosítsuka gépkocsi lehet" legnagyobb bizton-ságát haladás közben és a fékezés sor-án.

Ügyeljünk arra, hogy a gumiabroncsokforgási irányát ne változtassuk meg.

TÉLI GUMIABRONCSOK

Mindig a gépkocsira gyárilag felszereltnormál gumiabronccsal azonos méret!téli gumiabroncsot használjunk.

Az Alfa Romeo márkaszervizek kés-zséggel adnak felvilágosítást a gépko-csi és a vezet" igényeinek legjobbanmegfelel" gumiabroncs kiválasztásához.

A használható gumiabroncsok válasz-tékát, a leveg"nyomás értékeket és a té-li gumiabroncsok adatait a “M!szakiadatok” fejezet “Kerekek” cím! részetartalmazza, amelyhez szigorúan tartsukmagunkat.

A téli gumiabroncsok menetteljesítmé-nyei jelent"sen romlanak, ha a mintá-zatuk profilmélysége 4 mm alá csök-ken. Ilyen esetben ajánlatos a gumiab-roncsokat kicserélni.

A “Q” jelzés! téli gu-miabroncsokra 160

km/h, a “T” jelzés!ekre 190km/h, a “H” jelzés!ekre 210km/h a megengedett maxi-mális sebesség. Emellett ter-mészetesen mindig szigorúanbe kell tartani az érvénybenlév" közlekedési szabályokat.

FIGYELEM

162

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 162

Page 191: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS A szükségpótke-rékre (egyes változatoknál/piacokon)nem lehet hóláncot szerelni. Ha az els"(hajtott) kerekek valamelyike defektes-sé válik, és hólánc használata szükséges,szereljük le az azonos oldali hátsó kere-ket (amint lehetséges, állítsuk be a gu-miabroncs légnyomását az el"írt értékre),és szereljük ennek a helyére a szükség-pótkereket. Ilyen módon két, normál mé-ret! hajtott kereket kapunk, amelyekrelehet hóláncot szerelni, így megoldhatjuka szükséghelyzetet.

HÓLÁNCA hóláncokat mindig az adott ország er-re vonatkozó el"írásai szerint kell hasz-nálni.

A hóláncokat csak az els" (meghajtott)kerekekre kell felszerelni.

Ellen"rizzük a felszerelt hóláncok fe-szességét néhány méter megtételeután.

Csökkentett méret! hóláncok haszná-ljunk: a 205/55 R16” és 215/55R16” méret! gumiabroncsokkal szereltváltozatoknál a gumiabroncs futófelü-letét"l megengedett legnagyobb profil-magasság 9 mm.

A hóláncok használata az összkerék-haj-tású gépkocsiknál is kötelez" lehet.

A 225/50 R17” mére-t! gumiabroncsokra ki-zárólag “pók” típusú

hólánc szerelhet". A 235/45R18” és 235/40 ZR19” mé-ret! gumiabroncsokra a sárvé-d"vel való érintkezés miatt hó-lánc nem szerelhet".

A felszerelt hóláncok-kal csak mérsékelt se-bességgel közleke-djünk: ne lépjük túl a40 km/h-t. Kerüljük ki

a gödröket, ne hajtsunk fel ajárdaszélre, és ne közleke-djünk tartósan hómentes uta-kon, hogy kíméljük a járm!vetés az útburkolatot.

FIGYELEM

Felszerelt hóláncok ese-tén tanácsos az ASRrendszert kikapcsolni.

Nyomjuk meg az ASR/VDC gom-bot (lásd az “ASR rendszer” cí-m! részt a “M!szerfal és kez-el"szervek” fejezetben).

A 3.2 JTS változatnál ahóláncot szintén a jár-m! ELS# kerekeire kell

felszerelni.

163

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZEN

ETEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 163

Page 192: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A GÉPKOCSILEÁLLÍTÁSAHOSSZABB IDÃRE

Ha egy hónapnál hosszabb id"tartamrale kívánjuk állítani gépkocsinkat, kö-vessük az alábbiakat:

! állítsuk a gépkocsit fedett, száraz,lehet"leg jól szell"z" helyre;

! a sebességváltót kapcsoljuk vala-melyik fokozatba;

! ellen"rizzük, hogy a kézifék kien-gedett állapotban legyen;

! kapcsoljuk le az akkumulátor nega-tív pólusáról a sarut, és ellen"rizzükaz akkumulátor feltöltöttségét. Eztaz ellen"rzést tárolás közben is vé-gezzük el háromhavonként. Az ak-kumulátort fel kell tölteni, ha (egy-es változatoknál) az optikai indik-átor közepén a zöld szín sötétre vál-tozik (lásd a “Karbantartás és gon-dozás” fejezet “Akkumulátor” cím!részét);

! tisztítsuk meg és vonjuk be a fé-nyezett karosszériafelületeket vé-d"viasszal;

! a fényes fémrészeket tisztítsuk megés vonjuk be kereskedelemben kap-ható készítménnyel;

! a szélvéd"törl" és a hátsó ablaktör-l" gumilapátjait emeljük fel az üveg-r"l, és szórjuk be hint"porral;

! résnyire nyissuk ki a gépkocsi ab-lakait;

! takarjuk le a gépkocsit szövet vagyperforált m!anyag ponyvával. Per-forálatlan m!anyag fóliát ne hasz-náljunk, mert az megakadályozza agépkocsi felületén jelen lév" ned-vesség elpárolgását;

! állítsuk be a gumiabroncsok lég-nyomását kb. 0,5 bar értékkel nagy-obbra az el"írtnál, és id"nként ellen-"rizzük;

! amennyiben nem kapcsoljuk le azelektromos hálózatról, legalább ha-vonta egyszer ellen"rizzük az ak-kumulátor feltöltöttségét; ha az op-tikai indikátor közepén a zöld színsötétre változik, az akkumulátort felkell tölteni;

! ne engedjük le a h!t"folyadékot amotor h!t"rendszeréb"l.

FIGYELMEZTETÉS Elektronikus ri-asztóberendezés esetén kapcsoljuk aztki a távvezérl"vel.

164

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EKSZ

ÜKSÉ

G ES

ETÉN

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

149-164 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:00 Pagina 164

Page 193: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FFIIGGYYEELLMMEEZZTTEETTÃÃ LLÁÁMMPPÁÁKK ÉÉSS ÜÜZZEENNEETTEEKKALACSONY FÉKFOLYADÉKSZINT/BEHÚZOTT KÉZIFÉK........................................................... 166ELKOPOTT FÉKBETÉTEK....................................... 167BIZTONSÁGI ÖV NINCS BECSATOLVA..................... 167LÉGZSÁK ÜZEMZAVAR ........................................ 168UTAS OLDALI FRONTÁLIS LÉGZSÁK KIKAPCSOLVA...... 168MOTOR H$T#FOLYADÉK TÚLMELEGEDETT.............. 169MOTOROLAJ TÚLMELEGEDETT.............................. 169ALACSONY MOTOROLAJSZINT ............................ 170ALACSONY MOTOROLAJ-NYOMÁS/ MOTOROLAJ ELHASZNÁLÓDOTT ........................... 170AKKUMULÁTOR TÖLTÉS NEM MEGFELEL# .............. 170NEM MEGFELEL# AJTÓZÁRÓDÁS.......................... 171MOTORHÁZTET# NYITVA..................................... 171CSOMAGTÉRTET# NYITVA ................................... 171BEFECSKENDEZ# RENDSZER/EOBD RENDSZER ÜZEMZAVARA............................ 171GÉPKOCSI VÉDELMI RENDSZER ÜZEMZAVARA/KORMÁNYZÁR HATÁSTALANÍTÁSA ......................... 172RIASZTÓ ÜZEMZAVARA/GÉPKOCSI-FELTÖRÉSI KÍSÉRLET/ELEKTRONIKUS KULCS FELISMERÉSE NEM TÖRTÉNT MEG ........................................... 172JEGESEDÉS VESZÉLYE AZ ÚTFELÜLETEN................. 173IZZÍTÓGYERTYÁK/IZZÍTÓGYERTYÁK ÜZEMZAVARA.... 173VÍZ A GÁZOLAJSZ$R#BEN .................................. 174ÜZEMANYAG-ELZÁRÓ KAPCSOLÓ M$KÖDÉSBE LÉPÉSE ........................................................... 174ABS RENDSZER ÜZEMZAVAR ............................... 175EBD ÜZEMZAVAR............................................... 175

RENDSZER: VDC................................................ 175HILL HOLDER ÜZEMZAVARA................................. 176ASR (KERÉK KIPÖRGÉSGÁTLÓ) RENDSZER ............. 176KÜLS# VILÁGÍTÁS ÜZEMZAVAR ............................ 176FÉKLÁMPA ÜZEMZAVARA .................................... 177HÁTSÓ KÖDLÁMPÁK........................................... 177KÖDFÉNYSZÓRÓK ............................................. 177HELYZETJELZ#K/FOLLOW ME HOME .................... 177TOMPÍTOTT FÉNYSZÓRÓK................................... 177TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓK ................................... 177BAL OLDALI IRÁNYJELZ# .................................... 177JOBB OLDALI IRÁNYJELZ#................................... 177SZÜRKÜLET-ÉRZÉKEL# ÜZEMZAVARA....................... 178ES#ÉRZÉKEL# ÜZEMZAVARA................................. 178PARKOLÁS-ÉRZÉKEL#K ÜZEMZAVARA .................... 178TARTALÉK ÜZEMANYAG - KORLÁTOZOTT HATÓTÁVOLSÁG................................................. 178SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA (CRUISE CONTROL) 178RÉSZECSKESZ$R# ELTÖM#DÖTT ........................ 178ABLAK BECSÍP#DÉSGÁTLÓ RENDSZER ÜZEMZAVARA.. 179SZÉLVÉD#MOSÓ FOLYADÉKSZINT ALACSONY ......... 179SEBESSÉGHATÁR TÚLLÉPÉSE ............................... 179T.P.M.S. RENDSZER ÜZEMZAVARA ........................ 179GUMIABRONCS-NYOMÁS ELLEN#RIZEND# ............ 179GUMIABRONCSNYOMÁS ALACSONY..................... 180GUMIABRONCSNYOMÁS NEM A SEBESSÉGNEK MEGFELEL#...................................................... 180

165

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS ÜZ

ENETE

K

V NÚD

ZIKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 165

Page 194: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Hibajelzések és üzenetek esetén mind-ig olvassuk el a jelen fejezetben talál-ható információkat.

Nagyon komoly hibákA nagyon komoly hibák jelzései korlátlanid"re jelennek meg a kijelz"n, és mindenkorábbi kijelzést felülírnak. A kijelzés azelektronikus indítókulcsnak a gyújtás-kapcsolóba helyezésekor, minden alka-lommal újra ismétl"dik, és a hiba okánakmegszüntetéséig tart. A kijelzési ciklusta MENU gomb megnyomásával meg-szakíthatjuk: ilyen esetben a hiba szim-bóluma a kijelz" jobb alsó részén ma-rad a hiba okának megszüntetéséig.

Komoly hibákKb. 20 másodpercre jelennek meg a kij-elz"n, azután megsz!nnek, de a gyúj-táskulcs m!szerfalon lev" gyújtáskap-csolóba helyezésekor minden alkalom-mal ismét megjelennek. A kb. 20 má-sodperces kijelzési ciklus végén vagy aMENU gomb megnyomásakor a hibaszimbóluma a kijelz" jobb alsó részénmarad a hiba okának megszüntetéséig.

FIGYELMEZTETÃLÁMPÁK ÉSÜZENETEK ÁLTALÁNOSFIGYELMEZTETÉSEKA m!szercsoport kijelz"jén megjelen"üzemzavar jelzések két csoportba oszt-hatók: nagyon komoly hibákra és kom-oly hibákra.

Az összes hibajelzés a m!szercsoport-ban megjelen" figyelmeztet" fényjel-zéssel (egyes változatoknál) és a meg-felel" figyelmeztet" üzenettel együtt jel-enik meg.

Bizonyos esetekben a hibajelzéseketegy (beállítható er"sség!) figyelmez-tet" hangjelzés is kísérheti.

Ezek a jelzések tömörek és figyelem-felhívóak, és azt a célt szolgálják, hogyegy azonnali cselekvést ajánljanak a ve-zet"nek, amikor a gépkocsi rendelle-nessége jelentkezik. A jelzések nem te-kintend"k olyan kimerít"nek és/vagyteljesnek, mint a jelen Kezelési és kar-bantartási útmutatóban lev" informáci-ók, amelyek gondos és alapos áttanul-mányozása mindig ajánlott.

ALACSONYFÉKFOLYADÉKSZINT(piros)

BEHÚZOTT KÉZIFÉK(piros)

A kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekora figyelmeztet" lámpa kigyullad, de né-hány másodperc múlva ki kell aludnia.

Alacsony fékfolyadékszintA figyelmeztet" lámpa kigyullad (egyesváltozatoknál a kijelz"n megjelen" üze-nettel együtt), amikor a tartályban a fék-folyadék szintje valószín! szivárgás kö-vetkeztében a minimum alá csökken.

Behúzott kézifékA figyelmeztet" lámpa kigyullad, ami-kor a kézifék behúzott állapotban van.

Ha menet közben a fi-gyelmeztet" fény ki-

gyullad, ellen"rizzük, hogynincs-e behúzva a kézifék. Haa lámpa kiengedett kézifékesetén égve marad, azonnalállítsuk meg a gépkocsit, és lé-pjünk kapcsolatba egy AlfaRomeo márkaszervizzel.

FIGYELEM

x

166

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 166

Page 195: Alfa Romeo 159 kézikönyv

BIZTONSÁGI ÖV NINCS BECSATOLVA(piros)

Álló járm!nél a figyelmeztet" lámpa fo-lyamatosan világít, amikor:

! a vezet" biztonsági öve nincs meg-felel"en becsatolva;

! az utas biztonsági öve nincs megfel-el"en becsatolva; vagy nehéz tárgyakvannak az utasülésen;

! ha a vezet" vagy az utas oldali biz-tonsági övet kicsatolják.

Hasonlóan, mozgó gépkocsinál a figyel-meztet" lámpa rövid id"re, villogó fén-nyel gyullad ki, a figyelmeztet" hangjel-zéssel (buzzer) együtt.

A figyelmeztet" lámpa ezután folyama-tosan világít.

ELKOPOTTFÉKBETÉTEK (borostyánsárga)

A figyelmeztet" lámpa (egyes válto-zatoknál) kigyullad (egyes változatok-nál a kijelz"n megjelen" üzenettel egy-ütt), amikor az elüls" tárcsafék-betétekelkoptak; ilyen esetben minél el"bb cse-réltessük ki azokat.

FIGYELMEZTETÉS A kopásjelz" azelüls" fékbetétek kopását érzékeli, ezértazok cseréjekor ellen"riztessük a hát-só fékbetétek állapotát is.

d < A figyelmeztet" hangjelzés az alábbi el-járással átmenetileg elnémítható:

! kapcsoljuk be az els" biztonsági öve-ket;

! az elektronikus kulcsot helyezzük agyújtáskapcsolóba;

! várjunk legalább 20 másodpercig, delegfeljebb 1 percig, azután kapcso-ljunk ki az egyik biztonsági övet.

Ezzel az eljárással az elnémítás a kö-vetkez" motorleállításig lesz érvényes.

A figyelmeztetés végleges kikapcsolásá-hoz forduljunk egy Alfa Romeo márka-szervizhez. A “biztonsági öv nincs becs-atolva” rendszer m!ködésének vissza-állítása kizárólag a kijelz" “Set-up me-nüjén” keresztül lehetséges (lásd a “Kon-figurálható multifunkciós kijelz"” részta “M!szerfal és kezel"szervek” fejezet-ben).

167

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS ÜZ

ENETE

K

V NÚD

ZIKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 167

Page 196: Alfa Romeo 159 kézikönyv

LÉGZSÁKÜZEMZAVAR (piros)

A kulcs gyújtáskapcsolóbahelyezésekor a figyelmeztet" lámpa ki-gyullad, de néhány másodperc múlva kikell aludnia.

A figyelmeztet" lámpa villog (egyes vál-tozatoknál a kijelz"n megjelen" üze-nettel együtt), amikor üzemzavar ke-letkezett a légzsák rendszerben.

¬

Ha a ¬ figyelmeztet"lámpa nem gyullad ki a

kulcs gyújtáskapcsolóba hely-ezése után, vagy menet köz-ben kigyullad (egyes válto-zatoknál a kijelz"n megjelen"üzenettel együtt), az a rend-szer lehetséges hibáját jelzi;ilyen esetben a légzsákokvagy az övfeszít"k ütközésesetén nem m!ködnek, vagyritka esetben el"fordulhat,hogy tévesen m!ködésbe lép-nek. Ilyenkor a továbbhaladásel"tt lépjünk kapcsolatba egyAlfa Romeo márkaszervizzel arendszer azonnali ellen"rzésecéljából.

FIGYELEM

UTAS OLDALIELÜLSÃLÉGZSÁKOKKIKAPCSOLVA(borostyánsárga)

Az (elüls" utastér világító egységen elhe-lyezett) figyelmeztet" lámpa kigyullad,amikor az utas oldali elüls" légzsák, azutas oldali térdlégzsák (egyes változat-oknál) és az utas oldali elüls" oldallégzsákm!ködtetése az erre szolgáló kapcsolóvalki van kapcsolva (egyes változatok-nál/piacokon). Az utas oldali légzsákoküzemkész állapotában az elektronikuskulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekor a fi-gyelmeztet" lámpa kb. 4 másodpercre ki-gyullad, majd a következ" 4 másodperc-ben villog, végül kialszik.

F

A F figyelmeztet"lámpa üzemképtelensé-

gét a ¬ figyelmeztet" lámpa ki-gyulladása jelzi. Emellett a lég-zsák rendszer automatikusankikapcsolja az utas oldali (elül-s" és oldalsó) légzsákok m!-ködtetését. A továbbhaladás el-"tt lépjünk kapcsolatba egy Al-fa Romeo márkaszervizzel arendszer azonnali ellen"rzésecéljából.

FIGYELEM

A ¬figyelmeztet" lám-pa meghibásodását az

utas oldali légzsák kikapcsoltállapotára figyelmeztet" Flámpának a normális 4 má-sodpercnél hosszabb idej! vil-logása jelzi. Emellett a légzsákrendszer automatikusan ki-kapcsolja az utas oldali (egy-es változatoknál/ piacokon el-üls" és oldalsó) légzsákok m!-ködtetését. Ilyen esetben el-"fordulhat, hogy a ¬ figyel-meztet" lámpa nem jelzi avisszatartó biztonsági rend-szer esetleges hibáit. A to-vábbhaladás el"tt lépjünk kap-csolatba egy Alfa Romeo már-kaszervizzel a rendszer azon-nali ellen"rzése céljából.

FIGYELEM

168

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 168

Page 197: Alfa Romeo 159 kézikönyv

– Nehéz üzemi körülményekesetén (pl. emelked"n haladás utánf-utóval vagy teljes terheléssel): csök-kentsük a sebességet, és ha a figyel-meztet" lámpa égve marad, állítsuk mega gépkocsit. Járassuk a motort 2 - 3 per-cig alapjárati fordulatszámon, közben kisgázadással segítsük el" a h!t"folyadékáramlását, azután állítsuk le a motort.

FIGYELMEZTETÉS Er"s igénybevé-tellel történ" üzemeltetés után a motortleállítás el"tt ajánlatos néhány percig kisgázadással járatni.

MOTOR HÙTÃFOLYADÉK TÚLMELEGEDETT (piros)

A kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekora (motor h!t"folyadék h"mérséklet-mér" m!szeren elhelyezett) figyel-meztet" lámpa kigyullad, de néhánymásodperc múlva ki kell aludnia.

A figyelmeztet" lámpa kigyullad (egy-es változatoknál a kijelz"n megjelen"üzenettel együtt), amikor a motor túl-melegedett.

Ha a figyelmeztet" lámpa felgyullad, azalábbiakat hajtsuk végre:

– normális üzemeltetési felté-telek között: álljunk meg a gépko-csival, állítsuk le a motort, és ellen"riz-zük, hogy a h!t"folyadék szintje nemsüllyedt-e a MIN jelzés alá. Ebben azesetben várjunk néhány percig a motorleh!lésére, azután óvatosan és lassanvegyük le a tartály kupakját, töltsük felh!t"folyadékkal, hogy annak szintje atartályon lév" MIN és MAX jelzésközött legyen. Szemrevételezésselellen"rizzük az esetleges folyadékszi-várgást. Ha a motor újraindításakor alámpa ismét kigyullad, lépjünk kapcso-latba egy Alfa Romeo márkaszervizzel.

u

Nagyon meleg motor-nál ne vegyük le a kie-

gyenlít" tartály zárókupakját:égési sérülések veszélye állfenn.

FIGYELEM

MOTOROLAJTÚLMELEGEDETT

A kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekora (motorolaj h"mérsékletmér" m!sze-ren elhelyezett) figyelmeztet" lámpa ki-gyullad, de néhány másodperc múlva kikell aludnia. A figyelmeztet" lámpa ki-gyulladása (egyes változatoknál a kij-elz"n megjelen" üzenettel együtt) jel-zi, hogy a motorolaj h"mérséklete túlmagas; ilyen esetben állítsuk le a mo-tort, és lépjünk kapcsolatba egy Alfa Ro-meo márkaszervizzel.

`

Ha menet közben a `lámpa villog, forduljunkegy Alfa Romeo márka-

szervizhez.

169

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS ÜZ

ENETE

K

V NÚD

ZIKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 169

Page 198: Alfa Romeo 159 kézikönyv

AKKUMULÁTORTÖLTÉS NEMMEGFELELÃ (piros)

A figyelmeztet" lámpa (egyes válto-zatoknál) kigyullad, de azonnal ki kellaludnia, mihelyt a motor beindult (a mo-tor alapjárati fordulatszámán rövid idej!késedelem megengedett).Ha a figyelmeztet" lámpa folyamatosanvilágít vagy villog (vagy egyes változat-oknál a szimbólum a vonatkozó üzenet-tel együtt megjelenik a kijelz"n), azon-nal lépjünk kapcsolatba egy Alfa Romeomárkaszervizzel.

w

Ha a figyelmeztet"lámpa menet közben

kigyullad (vagy egyes válto-zatoknál egy szimbólum a vo-natkozó üzenettel együtt meg-jelenik a kijelz"n), azonnal ál-lítsuk le a motort és vegyükfel a kapcsolatot egy Alfa Ro-meo márkaszervizzel.

FIGYELEM

Ha a v figyelmeztet"lámpa villog, azonnalvegyük fel a kapcsolatot

egy Alfa Romeo márkaszervizzelaz olajcsere elvégeztetése és am!szercsoportban megjelen" fi-gyelmeztet" lámpa (vagy a kij-elz"n megjelen" vonatkozó vszimbólum) kikapcsolása céljából.

ALACSONYMOTOROLAJ-NYOMÁSMOTOROLAJELHASZNÁLÓDOTT(Diesel változatok)

Alacsony motorolaj-nyomásEgyes változatoknál a kulcs gyújtáskap-csolóba helyezésekor a figyelmeztet"lámpa kigyullad, de azonnal ki kell alud-nia, mihelyt a motor beindult.

Motorolaj elhasználódott (Diesel változatok)A figyelmeztet" lámpa (egyes válto-zatoknál) villogó üzemmódban kigyul-lad (egyes változatoknál egy üzenet jel-enik meg a kijelz"n), ha a rendszer amotorolaj fáradását észleli.

Az els" figyelmeztetés után minden mo-torindításkor a v figyelmeztet" lám-pa kb. 1 percig villog, majd minden má-sodik órában ismét folytatja a villogást,egészen a motorolaj cseréjéig.

vALACSONYMOTOROLAJSZINT(piros)

Az elektronikus kulcs gyújtáskapcsolóbahelyezésekor a kijelz" néhány másod-percig a motorban lev" olaj szintjét mu-tatja.

Egyes változatoknál a kijelz"n megjelenikegy üzenet + szimbólum a nem megfel-el" motorolajszint esetén. Ilyen esetbenutántöltéssel állítsuk helyre a megfelel"olajszintet (lásd a “Folyadékszintek ellen-"rzése” részt a “Karbantartás és gondo-zás” fejezetben).

k

170

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 170

Page 199: Alfa Romeo 159 kézikönyv

CSOMAGTÉRTETÃNYITVA

Egyes változatoknál a kijelz"nmegjelen" üzenet és a (piros szín!)R szimbólum jelzi, hogy a csomag-tértet" nincs tökéletesen lecsukva.

MOTORHÁZTETÃNYITVA(egyes változatoknál/piacokon)

Egyes változatoknál a kijelz"n megjel-en" üzenet és a (piros szín!) S szim-bólum jelzi, hogy a motorháztet" nincstökéletesen lecsukva.

BEFECSKENDEZÃ RENDSZERÜZEMZAVARA (Diesel változatok -borostyánsárga)

ÜZEMZAVAR EOBDRENDSZER ÜZEMZAVAR (benzinmotoros változatok- borostyánsárga)(egyes változatoknál/piacokon)

Befecskendez# rendszerüzemzavaraAz elektronikus kulcs gyújtáskapcsoló-ba helyezésekor a figyelmeztet" lámpakigyullad, de ki kell aludnia, mihelyt amotor beindult.

Ha a figyelmeztet" lámpa égve maradvagy menet közben kigyullad, az a mo-tor befecskendez" rendszerének nemmegfelel" m!ködését jelenti; ami gyen-gébb menetteljesítményt és üzemanyag-fogyasztás növekedést okozhat.

Ilyen esetben folytathatjuk az utat, dene terheljük er"sen a motort, és hajt-sunk mérsékelt sebességgel. A lehet"leghamarabb keressünk fel egy Alfa Ro-meo márkaszervizt.

EOBD RENDSZER (egyes változatoknál/piacokon)

Normális körülmények között az elekt-ronikus kulcs gyújtáskapcsolóba hely-ezésekor a figyelmeztet" lámpa ki-gyullad, de ki kell aludnia, mihelyt a mo-tor beindult. A fény felgyulladása a fi-gyelmeztet" lámpa megfelel" m!kö-dését jelzi.

Ha a figyelmeztet" lámpa folyamatosanvilágít vagy menet közben felgyullad:

- folyamatos fény(egyes változat-oknál a kijelz"n megjelen" üzenettel egy-ütt): jelzi az üzemanyag-ellátó/ gyúj-tó/befecskendez" rendszerben keletke-zett rendellenességeket, amelyek nagy-obb károsanyag-kibocsátást, gyengébbmotorteljesítményt és magasabb üzem-anyag-fogyasztást okozhatnak. Ilyenesetben folytathatjuk az utat, de ne ter-heljük er"sen a motort, és hajtsunk mér-sékelt sebességgel. Ha a figyelmeztet"lámpa folyamatos világítása mellett tar-tósan üzemeltetjük a gépkocsit, a mo-tor komoly károsodást szenvedhet. A le-het" leghamarabb keressünk fel egy Al-fa Romeo márkaszervizt.

A m!ködési rendellenesség megsz!né-sekor a fény kialszik, de a rendszer me-móriája tárolja az üzemzavar tényét.

NEM MEGFELELÃAJTÓZÁRÓDÁS(piros)

A figyelmeztet" lámpa (egyes válto-zatoknál) kigyullad (vagy a szimbólummegjelenik a kijelz"n), ha egy vagytöbb ajtó, a csomagtér- vagy a motorh-áztet" nincs megfelel"en becsukva.

S

R

171

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS ÜZ

ENETE

K

V NÚD

ZIKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 171

Page 200: Alfa Romeo 159 kézikönyv

JÁRMÙ VÉDELMIRENDSZERÜZEMZAVARA (borostyánsárga)

KORMÁNYZÁRHATÁSTALANÍTÁSA(borostyánsárga)

Járm$ védelmi rendszermeghibásodása A figyelmeztet" lámpa (egyes válto-zatoknál) kigyulladása (egyes válto-zatoknál a kijelz"n megjelen" üzenet)jelzi a gépkocsi védelmi rendszeréneküzemzavarát: ebben az esetben a le-het" leghamarabb forduljunk egy AlfaRomeo márkaszervizhez.

Kormányzár hatástalanításaA figyelmeztet" lámpa (egyes válto-zatoknál) kigyulladása (egyes válto-zatoknál a kijelz"n megjelen" üzenet)jelzi azt, hogy a gépkocsi mozgása köz-ben, az elektronikus kulcs kihúzásakora kormányzár nem reteszel"dött.

RIASZTÓÜZEMZAVARA (borostyánsárga)(egyes változatoknál/piacokon)

BETÖRÉSI KÍSÉRLET (borostyánsárga)ELEKTRONIKUS KULCSFELISMERÉSE NEM TÖRTÉNTMEG (borostyánsárga)

Riasztó üzemzavaraA figyelmeztet" lámpa (egyes változat-oknál) kigyulladása (egyes változatoknála kijelz"n megjelen" üzenet) jelzi a gép-kocsi védelmi rendszerének üzemzavar-át. A lehet" leghamarabb keressünk felegy Alfa Romeo márkaszervizt.

Betörési kísérletA figyelmeztet" lámpa (egyes változat-oknál) kigyulladása (egyes változatoknála kijelz"n megjelen" üzenet) jelzi, hogya gépkocsi betörési kísérletnek volt kitéve.A lehet" leghamarabb keressünk fel egyAlfa Romeo márkaszervizt.

- villogó fény: a jelzés a katalizátorlehetséges meghibásodására utal (lásda “M!szerfal és kezel"szervek” fejezet“EOBD rendszer” cím! részében foglal-takat). A figyelmeztet" lámpa villogásaesetén a gázpedál felengedésével tart-suk a motor fordulatszámát alacsony ér-téken mindaddig, amíg a lámpa villo-gása meg nem sz!nik; ezután óvatos,lassú vezetéssel, a lámpa felvillanásaiteredményez" man"vereket kerülve foly-tassuk az utat, és a lehet" leghamarabbkeressünk fel egy Alfa Romeo márka-szervizt.

Ha a kulcs gyújtáskap-csolóba helyezésekor aU figyelmeztet" lámpa

nem gyullad ki, illetve menetközben kigyullad, és folyamato-san vagy villogó fénnyel világít,a lehet" legrövidebb id"n belülforduljunk egy Alfa Romeo már-kaszervizhez. A U figyelmezte-t" lámpa m!ködését közúti ellen-"rzések alkalmával a hatóság-ok is ellen"rizhetik megfelel" ké-szülék segítségével. Mindig tart-suk be az adott országban érvé-nyes törvényi el"írásokat.

> Y

172

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 172

Page 201: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A fenti ciklus csak egyszer játszódik le,amikor a küls" h"mérséklet 3°C-ra vagyaz alá csökken, és csak akkor ismétl"-dik meg, amikor a küls" h"mérsékletmeghaladja a 6°C-ot, és azután ismét 3°C-ra vagy az alá csökken.

FIGYELMEZTETÉS A küls" h"mér-séklet-érzékel" meghibásodása eseténa kijelz"n az érték helyett szaggatottvonalak jelennek meg.

IZZÍTÓGYERTYÁK(Diesel változatok - borostyánsárga)

IZZÍTÓGYERTYÁKÜZEMZAVARA(Diesel változatok - borostyánsárga)

IZZÍTÓGYERTYÁKA kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekora figyelmeztet" lámpa kigyullad; majdkialszik, amikor az izzítógyertyák elér-ték a meghatározott h"mérsékletet. In-dítsuk a motort azonnal, amint a fi-gyelmeztet" lámpa kialszik.

FIGYELMEZTETÉS Enyhe vagy ma-gas küls" h"mérséklet esetén lehetsé-ges, hogy a figyelmeztet" lámpa szin-te észrevehetetlenül rövid ideig világít.

mElektronikus kulcs felismerésenem történt megA figyelmeztet" lámpa (egyes változat-oknál) kigyulladása (egyes változatoknála kijelz"n megjelen" üzenet) jelzi, hogya használatban lev" elektronikus kulcs fel-ismerése nem történt meg.

JEGESEDÉS VESZÉLYE AZÚTFELÜLETENHa a küls" h"mérséklet 3°C-ra vagy azalá csökken, a kijelz"n megjelenik a fi-gyelmeztet" üzenet és a ! szimbólum,és egy hangjelzéssel együtt figyelmez-teti a vezet"t az útfelület lehetséges je-gesedésére.Egyes változatoknál, a fenti figyelmez-tet" ciklus végén, vagy a MENU gombrövid megnyomására:– a kijelzett üzenet elt!nik és az el-"z"leg aktív kijelz" ismét megjelenik;– a h"mérséklet kijelzés villogása be-fejez"dik;– a ! szimbólum a kijelz" jobb alsó ré-szén marad (addig, amíg a küls" h"-mérséklet 6°C vagy annál alacso-nyabb).

173

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS ÜZ

ENETE

K

V NÚD

ZIKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 173

Page 202: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ÜZEMANYAGELZÁRÓ KAPCSOLÓMÙKÖDÉSBE LÉPÉSE

Egyes változatoknál az inerciális üzem-anyag elzáró kapcsoló aktivált állapot-át a vonatkozó üzenet és egy (boros-tyánsárga szín!) szimbólum megjel-enése jelzi.

Izzítógyertyákmeghibásodása A figyelmeztet" lámpa villog (egyes vál-tozatoknál a kijelz"n megjelen" üze-nettel együtt), amikor üzemzavar kelet-kezett az izzítógyertyák vezérl" rend-szerében. A lehet" leghamarabb keres-sünk fel egy Alfa Romeo márkaszervizta hiba megszüntetéséhez.

VÍZ A GÁZOLAJ-SZÙRÃBEN(Diesel változatok -borostyánsárga)

A figyelmeztet" lámpa menet közbenfolyamatosan világít (a kijelz"n meg-jelen" üzenettel együtt), amikor vízgy!lt össze a gázolajsz!r"ben.

c

A víz jelenléte az üzem-anyag-ellátó rendszer-ben súlyosan károsítha-

tja a befecskendez" berende-zést, és zavarokat okozhat amotor m!ködésében. Ha a m!-szercsoport c figyelmeztet"lámpája kigyullad (egyes válto-zatoknál a kijelz"n megjelen"üzenettel együtt), minél el"bblépjünk kapcsolatba egy AlfaRomeo márkaszervizzel a rend-szer víztelenítése céljából. Ha afenti figyelmeztet" jelzés köz-vetlenül egy üzemanyagtöltésután jelenik meg, valószín!legvíz került a tartályba: ilyenesetben állítsuk le azonnal amotort, és forduljunk egy AlfaRomeo márkaszervizhez.

Ha ütközéses balesetután üzemanyagfolyást

vagy szivárgásra utaló szagotészlelünk, a t!zveszély elke-rülése érdekében ne állítsukvissza az üzemanyag-ellátást.

FIGYELEM

s

174

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 174

Page 203: Alfa Romeo 159 kézikönyv

EBD ÜZEMZAVARA (piros) (borostyánsárga)

Járó motor esetén a > ésa x figyelmeztet" lámpák

egyidej! kigyulladása (egyesváltozatoknál a kijelz"n megjelen" üze-nettel együtt) az EBD rendszer üzem-zavarát jelzi; ilyen esetben a hirtelen fé-kezés a kerekek id" el"tti blokkolásátés a járm! megcsúszását eredményez-heti.

A lehet" legnagyobb óvatossággal,azonnal keressük fel a legközelebbi Al-fa Romeo márkaszervizt a rendszerellen"rzése céljából.

VDC ÜZEMZAVARA (borostyánsárga)(egyes változatoknál/piacokon)

A kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekora figyelmeztet" lámpa kigyullad, de né-hány másodperc múlva ki kell aludnia.A lámpa villog, amikor a VDC bekapcsol,így figyelmezteti a vezet"t arra, hogy arendszer alkalmazkodik az útfelület ta-padási körülményeihez.

VDC kikapcsolásaHa a VDC rendszert manuálisan (azASR/VDC gomb 2 másodperces nyom-va tartásával) kikapcsoljuk (lásd a “VDCrendszer” részt a “M!szerfal és kez-el"szervek” fejezetben), a m!szercso-port figyelmeztet" lámpája kigyullad(egyes változatoknál a kijelz"n meg-jelenik a vonatkozó üzenet).

VDC üzemzavaraÜzemzavar esetén a VDC rendszer au-tomatikusan kikapcsol és a m!szercso-port á figyelmeztet" lámpája kigyullad(egyes változatoknál a kijelz"n meg-jelen" üzenettel együtt). Ilyen esetbena lehet" leghamarabb keressünk fel egyAlfa Romeo márkaszervizt.

ABS RENDSZERÜZEMZAVARA(borostyánsárga)

A kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekora figyelmeztet" lámpa kigyullad, de né-hány másodperc múlva ki kell aludnia.

A figyelmeztet" lámpa kigyullad (egy-es változatoknál a kijelz"n megjelen"üzenettel együtt), amikor a rendszerüzemképtelen. Ebben az esetben a fék-rendszer eredeti hatásossága változat-lanul megmarad, de nélkülöznünk kellaz ABS által biztosított el"nyöket. Óva-tosan vezessünk tovább, és minél ha-marabb keressünk fel egy Alfa Romeomárkaszervizt.

>>x á

175

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS ÜZ

ENETE

K

V NÚD

ZIKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 175

Page 204: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ASR (KERÉKKIPÖRGÉSGÁTLÓ)RENDSZER(borostyánsárga)

A kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekora figyelmeztet" lámpa kigyullad, de né-hány másodperc múlva ki kell aludnia.A lámpa villog, amikor az ASR bekap-csol, így figyelmezteti a vezet"t arra,hogy a rendszer alkalmazkodik az út-felület tapadási körülményeihez.

ASR kikapcsolásaHa az ASR rendszert manuálisan (azASR/VDC gomb megnyomásával) ki-kapcsoljuk (lásd az “ASR rendszer”részt a “M!szerfal és kezel"szervek”fejezetben), az ASR/VDC gombon lev"led kigyullad (egyes változatoknál a Vszimbólum is megjelenik a kijelz"n).

ASR üzemzavaraA rendszer esetleges üzemzavara ese-tén az ASR rendszer automatikusan ki-kapcsol, és a konfigurálható multifunk-ciós kijelz"vel ellátott változatoknálmegjelenik a V szimbólum. Ebben azesetben a lehet" leghamarabb fordu-ljunk egy Alfa Romeo márkaszervizhez.

á KÜLSÃ VILÁGÍTÁSÜZEMZAVARA (borostyánsárga)

A figyelmeztet" lámpa (egyes válto-zatoknál) kigyulladása (egyes válto-zatoknál a kijelz"n megjelen" üzenet)jelzi, hogy az alábbi világítóberendezé-sek közül egy vagy több meghibásodott:

– helyzetjelz"k– irányjelz"k– hátsó ködlámpák– rendszámtábla világítás.

A világításra vonatkozó üzemzavar okalehet: egy vagy több izzó kiégése, biz-tosíték kiolvadása vagy áramköri szak-adás.

WHILL HOLDERÜZEMZAVARA (borostyánsárga)(egyes változatoknál/piacokon)

A kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekor(egyes változatoknál) a figyelmeztet"lámpa kigyullad, de néhány másodpercmúlva ki kell aludnia.

A figyelmeztet" lámpa égve maradása(egyes változatoknál a kijelz"n meg-jelen" üzenet) jelzi a Hill Holder beren-dezés üzemzavarát. Ebben az esetbenlépjünk kapcsolatba egy Alfa Romeomárkaszervizzel.

*

176

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 176

Page 205: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FÉKLÁMPA ÜZEMZAVARA (borostyánsárga)

A figyelmeztet" lámpa (egyes változat-oknál) kigyulladása (egyes változatoknála kijelz"n megjelen" üzenet) jelzi, hogya féklámpa m!ködésében zavar keletke-zett. Az üzemzavar oka lehet az izzó ki-égése, a hozzá tartozó biztosíték kiolva-dása, vagy áramköri szakadás.

T

HÁTSÓ KÖDLÁMPÁK(borostyánsárga)

A visszajelz" lámpa kigyullada hátsó ködlámpák bekapcsolásakor.

KÖDFÉNYSZÓRÓK (zöld)

A visszajelz" lámpa kigyulladaz els" ködfényszórók bekapcsolásakor.

4

5

HELYZETJELZÃK(zöld)

FOLLOW ME HOME(zöld)

Helyzetjelz#k A visszajelz" lámpa kigyullad a helyze-tjelz"k bekapcsolásakor.

Follow me homeA visszajelz" lámpa kigyulladása (egyesváltozatoknál a kijelz"n megjelen" üze-nettel együtt) jelzi a Follow me homefunkció bekapcsolt állapotát (lásd a “Fol-low me home funkció” részt a “M!szer-fal és kezel"szervek” fejezetben).

3

2 TOMPÍTOTTFÉNYSZÓRÓK (zöld)

A visszajelz" lámpa kigyullada tompított fényszórók bekapcsolása-kor.

TÁVOLSÁGIFÉNYSZÓRÓK (kék)

A visszajelz" lámpa kigyullada távolsági fényszórók bekapcsolásakor.

1

BAL OLDALI IRÁNYJELZÃ (zöld)

A visszajelz" lámpa kigyullad, amikoraz irányjelz" kormánykapcsoló kart le-felé mozdítjuk, vagy amikor a vészvil-logót bekapcsoljuk.

JOBB OLDALIIRÁNYJELZÃ (zöld)

A visszajelz" lámpa kigyullad,amikor az irányjelz" kormánykapcsolókart felfelé mozdítjuk, vagy amikor avészvillogót bekapcsoljuk.

R

E

177

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS ÜZ

ENETE

K

V NÚD

ZIKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 177

Page 206: Alfa Romeo 159 kézikönyv

TARTALÉK ÜZEMANYAG – KORLÁTOZOTTHATÓTÁVOLSÁG(borostyánsárga)

Az üzemanyagszint-jelz" m!szeren le-v" figyelmeztet" lámpa kigyullad, haa tartályban kb. 10 liter üzemanyag ma-radt. Ha a hatótávolság kb. 50 km-nél(vagy 31 mérföldnél) kisebb, egyes vál-tozatoknál a kijelz"n megjelenik egy er-re figyelmeztet" üzenet.

CRUISE CONTROL (zöld) (egyes változatoknál/piacokon)

A figyelmeztet" lámpa kigyullad (egy-es változatoknál a kijelz"n megjelen"üzenettel együtt), amikor az állandó se-bességet szabályozó kapcsológy!r!t Üállásba fordítjuk.

ALKONY-ÉRZÉKELÃ (borostyánsárga)(egyes változatoknál/piacokon)

A figyelmeztet" lámpa kigyulladása(vagy egyes változatoknál a kijelz"nmegjelen" szimbólum a vonatkozó üze-nettel együtt), azt jelzi, hogy a szürkü-let-érzékel" meghibásodott.

PARKOLÁS-ÉRZÉKELÃKÜZEMZAVARA (borostyánsárga)(egyes változatoknál/piacokon)

A figyelmeztet" lámpa kigyulladása(vagy egyes változatoknál a kijelz"nmegjelen" szimbólum a vonatkozó üze-nettel együtt), azt jelzi, hogy a parko-lás-érzékel"k meghibásodtak.

ESÃ-ÉRZÉKELÃ (borostyánsárga)(egyes változatoknál/piacokon)

A figyelmeztet" lámpa (egyes változat-oknál) kigyulladása (egyes változatok-nál a kijelz"n megjelen" üzenet) jelzi,hogy az es"érzékel" m!ködésében za-var keletkezett.

1

u

t

K

Ü

RÉSZECSKESZÙRÃ ELTÖMÃDÖTT(Diesel változatok)(borostyánsárga)

A figyelmeztet" lámpa kigyulladása(vagy egyes változatoknál a kijelz"nmegjelen" szimbólum a vonatkozó üze-nettel együtt) azt jelzi, hogy a kipufo-gógáz részecskesz!r" eltöm"dött, és avezetési körülmények nem teszik lehe-t"vé az automatikus regenerálási fo-lyamat megkezdését.

A regenerálási eljárás megkezdése ésazt követ"en a sz!r" tisztítása érdeké-ben hajtsunk a gépkocsival addig, amíga figyelmeztet" lámpa kialszik (vagyegyes változatoknál a h szimbó-lum elt!nik a kijelz"r"l).

h

Ha menet közben a Klámpa villog, forduljunkegy Alfa Romeo márka-

szervizhez.178

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:13 Pagina 178

Page 207: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ABLAKBECSÍPÃDÉSGÁTLÓÜZEMZAVARA(borostyánsárga)

A figyelmeztet" lámpa kigyulladása(vagy egyes változatoknál a kijelz"nmegjelen" szimbólum a vonatkozó üze-nettel együtt) azt jelzi, hogy az ablakbecsíp"désgátló rendszer meghibásodott.Ebben az esetben lépjünk kapcsolatbaegy Alfa Romeo márkaszervizzel.Az Alfa Romeo márkaszervizzel valókapcsolatfelvétel el"tt végezzük el azablakok alapbeállítási eljárását (lásd az“Elektromos ablakemel"k” részt a “M!-szerfal és kezel"szervek” fejezetben).Ha a probléma nem sz!nik meg, vegy-ük fel a kapcsolatot egy Alfa Romeomárkaszervizzel.

SZÉLVÉDÃMOSÓFOLYADÉKSZINTALACSONY(borostyánsárga)

A figyelmeztet" lámpa kigyullad (egy-es változatoknál a kijelz"n megjelenikegy üzenet), amikor az ablakmosó fo-lyadék szintje a tartályban a minimálisalá csökken.

5

)

SEBESSÉGHATÁRTÚLLÉPÉSE

Amikor a gépkocsi sebességemeghaladja a Setup menüben beállítottértéket (például 120 km/h) (lásd a“Multifunkciós kijelz"” vagy Konfigu-rálható multifunkciós kijelz"” részt a“M!szerfal és kezel"szervek” fejezet-ben) a kijelz"n figyelmeztet" üzenet+ egy (piros szín!) szimbólum jelenikmeg, és egy figyelmeztet" hangjelzésis hallható.

T.P.M.S. RENDSZERÜZEMZAVARA(egyes változatoknál/piacokon)

Egyes változatoknál a kijelz"n figyel-meztet" üzenet + (borostyánsárga szí-n!) szimbólum jelenik meg, amikor aT.P.M.S. guminyomás ellen"rz" rend-szerben meghibásodás lépett fel: ebbenaz esetben a lehet" leghamarabb fordu-ljunk egy Alfa Romeo márkaszervizhez.

Ha egy vagy több olyan kerék van agépkocsira szerelve, amelyeken nincsnyomásérzékel", a kijelz"n figyelmez-tet" üzenet jelenik meg, és ott maradaz eredeti állapot visszaállításáig.

ELLENÃRIZZÜK AGUMIABRONCSOKNYOMÁSÁT(egyes változatoknál/piacokon)

Egyes változatoknál a kijelz"n figyel-meztet" üzenet + (borostyánsárga szí-n!) szimbólum jelenik meg, ha a gu-miabroncs légnyomása a javasolt értékalá csökken, így garantálva a gumiab-roncs hosszú élettartamát, az optimá-lis üzemanyag-fogyasztást, és/vagy jel-ezheti a lassú nyomásveszteséget.

Ha kett" vagy több gumiabroncsnál a fentfelsorolt körülmények egyike áll fenn, akijelz"n egymást követ"en jelennek megaz egyes gumiabroncsokra vonatkozó jel-zések. Ebben az esetben a lehet" legha-marabb állítsuk helyre a gumiabroncs nyo-másának el"írt értékét (lásd a “M!szakiadatok” fejezetet).

X

n

n

179

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS ÜZ

ENETE

K

V NÚD

ZIKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:14 Pagina 179

Page 208: Alfa Romeo 159 kézikönyv

GUMIABRONCSNYOMÁS ALACSONY (egyes változatoknál/piacokon)

Egyes változatoknál a kijelz"n figyel-meztet" üzenet + (vörös szín!) szim-bólum jelenik meg (egy hangjelzésselegyütt), amikor egy vagy több gumiab-roncs légnyomása a meghatározott kü-szöbérték alá csökken. Ilyen módon aT.P.M.S. rendszer figyelmezteti a veze-t"t, hogy a gumiabroncs(ok) veszélye-sen leeresztett(ek), valószín!leg gumi-defekt történt.

FIGYELMEZTETÉS Ne vezessünk to-vább egy vagy több leeresztett gumiab-ronccsal, mert az jelent"sen rontja a gép-kocsi vezethet"ségét. Állítsuk meg a gép-kocsit, kerülve a hirtelen fékezést és ka-nyarodást. A defektes kereket cseréljükki azonnal a szükség-pótkerékkel (egy-es változatoknál/piacokon), vagy javít-suk meg a gumiabroncsot a javítókészlethasználatával (lásd a “Kerékcsere” részta “Szükség esetén” cím! fejezetben),azután minél el"bb vegyük fel a kap-csolatot egy Alfa Romeo márkaszerviz-zel.

AGUMIABRONCSOKNYOMÁSA NEMFELEL MEG ASEBESSÉGNEK(egyes változatoknál/piacokon)

Ha el"reláthatólag 160 km/h-nál nagy-obb sebességgel fogunk közlekedni, agumiabroncsok légnyomását a teljes ter-helésnek megfelel" értékre kell beállíta-ni (lásd a “M!szaki adatok” fejezet “Gu-miabroncs légnyomások hideg állapot-ban” cím! részét).

Egyes változatoknál, ha a T.P.M.S. rend-szer azt érzékeli, hogy egy vagy több gu-miabroncs nyomása a haladási sebes-ségnek nem megfelel", a kijelz"n fi-gyelmeztet" üzenet + (borostyánsárgaszín!) szimbólum jelenik meg, amely lát-ható marad mindaddig, amíg a gépko-csi sebessége a megfelel" értékre nemcsökken.

FIGYELMEZTETÉS Ebben az esetbenazonnal csökkentsük a sebességet, merta túlmelegedés lerontja a gumiabroncsteljesítményét, és javíthatatlanul károsí-tja azt, s"t széls"séges esetben annakfelrobbanásához is vezethet.

FIGYELMEZTETÉS Ha tehát nagy(160 km/h-nál magasabb) sebességgelközlekedünk, a szimbólum kijelz"n va-ló megjelenésekor a gumiabroncsok lég-nyomásának beállítása érdekében állít-suk meg a gépkocsit (lásd a “Gumiab-roncs légnyomások hideg állapotban”részt a “M!szaki adatok” fejezetben).

n n

180

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET"

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

165-180 Alfa 159 HU:165-180 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:14 Pagina 180

Page 209: Alfa Romeo 159 kézikönyv

SSZZÜÜKKSSÉÉGG EESSEETTÉÉNNAzt javasoljuk, hogy szükséghelyzetben hívja a Garancia- és szervizfüzetben

megtalálható zöld számot. Továbbá a www.alfaromeo.com honlaphoz csatlakozva megkereshet#k a legközelebbi márkaszervizek.

INDÍTÁS SEGÉDAKKUMULÁTORRAL ....................... 182

KERÉKCSERE ................................................... 183

FIX&GO automatic GUMIABRONCS GYORSJAVÍTÓ KÉSZLET....................................... 190

IZZÓCSERE ...................................................... 196

KÜLS# VILÁGÍTÁS IZZÓCSERE ............................. 199

BELS# VILÁGÍTÁS IZZÓCSERE ............................. 205

BIZTOSÍTÉKCSERE ............................................ 209

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE ................................ 219

A GÉPKOCSI FELEMELÉSE .................................. 220

A GÉPKOCSI VONTATÁSA .................................... 221

181

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 181

Page 210: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS Ne kössük összeközvetlenül a két akkumulátor negatívpólusát: az esetleges szikraképz"dést"llángra lobbanhat az akkumulátorból ki-szabaduló robbanásveszélyes gáz. Haa segédakkumulátor egy másik gépko-csiban van, ügyeljünk arra, hogy a kétjárm! fémes részei ne érintkezzenekegymással.

INDÍTÁS SEGÉDAKKUMULÁTORRAL

Ha a gépkocsi akkumulátora lemerült,a motor indításához segédakkumulátortkell használni, amelynek kapacitása azeredetivel azonos, vagy annál valami-vel nagyobb.

Az indítást az alábbiak szerint végezzük1. ábra:

! a megfelel" indítókábellel kössük ös-sze a két akkumulátor pozitív pó-lusát (+ jel a pólus közelben);

! a másik indítókábellel kössük összea segédakkumulátor negatív (–) pó-lusát az elindítandó gépkocsi moto-rján vagy a sebességváltó házon ta-lálható E testelési ponttal;

! indítsuk be a motort;

! amikor a motor beindult, fordítottsorrendben bontsuk szét az indító-kábeleket.

Ha a motor többszöri próbálkozás utánsem indul, ne kísérletezzünk tovább azindítással, hanem vizsgáltassuk meg agépkocsit egy Alfa Romeo márkaszer-vizben.

Semmiképp se haszná-ljunk a motor indításáhozakkumulátor gyorstölt"t:

ez károsíthatja az elektronikusrendszereket, valamint a gyújtásés üzemanyag-befecskendezésvezérl"egységeit.

A leírt indítási eljárástcsak szakember végez-

heti, ugyanis a helytelenül ös-szekapcsolt indítókábelek mi-att rendkívül er"s elektromoskisülés keletkezhet. Továbbáaz akkumulátor elektrolitjamérgez" és korrozív, ezértóvakodjunk a szembe vagy ab"rre kerülését"l. Ne haszná-ljunk az akkumulátor közelé-ben nyílt lángot, ég" cigarett-át, és ne keltsünk szikrát.

FIGYELEM

A0E0201m1. ábra

182

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 182

Page 211: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KERÉKCSERE

Egyes változatoknál/piacokon a gép-kocsi “Fix&Go automatic gumiabroncsgyorsjavító készlettel” van ellátva. A ke-rékcsere végrehajtásához szükséges m!-veletek leírása a következ"kben olvas-ható.

A gépkocsi (kívánságra) ellátható hely-takarékos szükségpótkerékkel vagy te-ljes méret! pótkerékkel; a kerékcseré-hez és a kocsiemel" megfelel" hasz-nálatához feltétlenül szükséges a kö-vetkez"kben olvasható el"vigyázatos-sági el"írások figyelembevétele.

INDÍTÁS VONTATÁSSALVAGY BEGURÍTÁSSALMindenképpen kerüljük el a tolással,vontatással vagy lejt"n legurulással tör-tén" motorindítást. Ekkor ugyanis nagymennyiség!, el nem égett üzemanyagkerülhet a katalizátorba, ami javítha-tatlan károsodást okoz annak szerke-zetében.

Álló motor esetén afékrendszer és a kor-

mányszerkezet rásegítésenem m!ködik, ezért a féke-zéshez és a kormányzáshoz amegszokottnál lényegesennagyobb er"t kell kifejteni.

FIGYELEM

Figyelmeztessük a for-galom többi résztve-

v"jét a leállított gépkocsi jel-enlétére az el"írt módon:vészvillogó, elakadásjelz" há-romszög stb. Az utasok szál-ljanak ki a gépkocsiból, külön-ösen akkor, ha a gépkocsi er"-sen meg van terhelve, és a ke-rékcsere ideje alatt a veszé-lyes forgalomtól távolabb vá-rakozzanak. Lejt"s vagyegyenetlen útfelület eseténalkalmazzunk ékeket vagy kö-veket stb. a kerekek kitá-masztására. Soha ne indítsukbe az emel"n álló gépkocsi mo-torját. Utánfutó vontatásaesetén a gépkocsi felemeléseel"tt kapcsoljuk le az utánf-utót.

FIGYELEM

183

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 183

Page 212: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A szükségpótkerék(egyes változatok-

nál/piacokon) mérete speciá-lisan a gépkocsihoz van meg-választva, ezért ne szereljükát azt egy másik, eltér" típu-sú gépkocsira, és más típusúgépkocsik pótkerekét se hasz-náljuk. A szükségpótkerékcsak szükséghelyzetben hasz-nálható. Csak a legszüksége-sebb távolságot tegyük megígy, és ne lépjük túl a 80 km/hsebességet. A szükségpótke-réken egy címke van elhelyez-ve, amely röviden összefog-lalva tartalmazza a pótkerékhasználatára vonatkozó kor-látozásokat és figyelmezteté-seket. Ezt az öntapadó címkéttilos eltávolítani vagy leta-karni! Semmiképpen nem sza-bad a szükségpótkerékre dísz-tárcsát szerelni.

FIGYELEMA szükségpótkerékkelszerelt gépkocsik me-

nettulajdonságai megváltoz-nak. Kerüljük az er"s gáza-dásokat és fékezéseket, a hir-telen kormánymozdulatokatés a gyors kanyarodásokat. Aszükségpótkerék maximálisélettartama kb. 3000 km,amelynek elérésekor azonostípusúra kell kicserélni. Aszükségpótkerék keréktár-csájára ne szereljünk normálgumiabroncsot. A defektes gu-miabroncsot minél el"bb javít-tassuk meg, és szereljükvissza a pótkerék helyére. So-ha ne használjunk egyidej!legkett" vagy több szükségpót-kereket. Ne alkalmazzunksemmilyen ken"anyagot a ke-rékcsavarok menetes részén,mert azok ett"l kilazulhatnak.

FIGYELEMA kocsiemel" kizárólagkerékcseréhez használ-

ható, a gépkocsi saját, vagy egyugyanolyan típusú gépkocsiemel"jét használjuk. Más célra,például más típusú gépkocsikemelésére soha ne használjukaz emel"t. Semmiképpen nehasználjuk az emel"t a gépko-csi alatt végzend" javítási mun-kákhoz. Az emel" pontatlan el-helyezése esetén a felemeltgépkocsi lezuhanhat. Ne hasz-náljuk a kocsiemel"t a rára-gasztott címkén feltüntetettterhelésnél nagyobb súly eme-lésére. A szükségpótkerékrenem lehet hóláncot szerelni;ezért ha az els" (hajtott) kere-kek valamelyike defektessé vá-lik, szereljük le az azonos ol-dali hátsó kereket, és tegyükennek helyére a szükségpótke-reket. Ilyen módon két, normálméret! hajtott els" kereket ka-punk, amelyekre lehet hóláncotszerelni, így megoldhatjuk aszükséghelyzetet.

FIGYELEM

184

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 184

Page 213: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Jegyezzük meg a következ"ket:

! a kocsiemel" tömege 1,76 kg;

! a kocsiemel" nem igényel beállítást;

! a kocsiemel" nem javítható: meghi-básodás esetén másik eredetire kellcserélni;

! a meghajtókar kivételével semmilyenszerszám nem használható a kocsi-emel"höz.

A kerékcserét az alábbiak szerint vé-gezzük el:

! állítsuk meg a gépkocsit olyan hely-en, ahol a kerékcserét biztonságosanés a forgalom zavarása nélkül végrelehet hajtani. A talaj lehet"leg sík éskell"en szilárd legyen;

! állítsuk le a motort, húzzuk be a ké-ziféket, és kapcsoljuk az els" vagya hátrameneti sebességfokozatot;

! a fogantyúval A-2. ábra emeljükfel a csomagtér padlóját képez" B merev fedelet és rögzítsük azt a3. ábrán illusztrált módon;

Semmiképpen ne pró-báljuk szétszerelni

vagy módosítani a keréksze-lepet. Ne helyezzünk semmi-lyen szerszámot a keréktárcsapereme és a gumiabroncsközé. Rendszeres id"közön-ként ellen"rizzük a gumiab-roncsok és a pótkerék légnyo-mását a “M!szaki adatok“ cí-m! fejezetben el"írt értékekalapján.

FIGYELEM

A0E0132m2. ábra A0E0133m3. ábra

185

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 185

Page 214: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! vegyük le a dísztárcsát A - 6. áb-ra (csak acéllemez keréktárcsákkalszerelt változatoknál);

! az emel"t a 7. ábrán bemutatotttávolságra kell elhelyezni kü-szöbspoilerrel szerelt változatoknálaz emel" elhelyezése el"tt le kellszerelni a küszöbspoileren lév" bo-rítást A - 9. ábra, az ábrán láthatómódon);

! emeljük ki a szerszámtartót 4. áb-ra;

! a gépkocsihoz kapott kulccsal A -5. ábra körülbelül egy fordulatnyi-val lazítsuk meg a rögzít" csavar-okat; könny!fém keréktárcsákkalszerelt gépkocsik esetén rázzuk mega járm!vet, hogy megkönnyítsük akeréktárcsa elválását a kerékagytól;

A0E0134m4. ábra A0E0206m5. ábra

A0E0207m6. ábra

A0E0195m7. ábra

186

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 186

Page 215: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! hajtsuk ki teljesen a kerékcsavar-okat, majd vegyük le a kereket.

! ügyeljünk arra, hogy a pótkerék ésa kerékagy érintkez" felületei köz-ött szennyez"dés, idegen anyag nelegyen, mert ezek a kerékcsavarokmeglazulását okozhatják;

! az emel"orsó F - 8. ábra végénekforgatásával nyissuk ki annyira a ko-csiemel"t, hogy az emel"fej G il-leszkedjen az oldalsó hossztartón aH emelési ponthoz;

A0E0208m8. ábra

! figyelmeztessük a közelben tartóz-kodó személyeket, hogy húzódjanaktávolabb a felemelend" járm! köz-vetlen közeléb"l, és egyáltalán neérintsék azt a talajra történ" vissza-engedésig;

! az emel"orsó L - 8. ábra forga-tásával emeljük fel a gépkocsit an-nyira, hogy a cserélend" kerék ésa talaj között néhány centiméternyitávolság adódjon.

A0E0049m9. ábra

187

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 187

Page 216: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! helyezzük fel a pótkereket úgy,hogy a keréktárcsa egyik furata A-10. ábra a B központosító csap-ra illeszkedjen;

! a szerszámkészletben található kulc-csal hajtsuk be az öt kerékcsavart.

! engedjük le a gépkocsit a talajra ésvegyük ki alóla az emel"t;

! a gépkocsihoz kapott kulccsal húz-zuk meg teljesen a kerékcsavarokatátlósan, a 11. ábrán megjelölt sor-rendben.

A0E0210m11. ábraA0E0209m10. ábra

NORMÁL MÉRETÙ KERÉK VISSZASZERELÉSEAz el"bbiekben leírt eljárás szerint eme-ljük fel a gépkocsit, és szereljük le aszükségpótkereket.

Acéllemez keréktárcsákkalszerelt változatokAz alábbiak szerint járjunk el:! ügyeljünk arra, hogy a keréktárcsa

és a kerékagy érintkez" felületeiközött szennyez"dés, idegen anyagne legyen, mert ezek a kerékcsa-varok meglazulását okozhatják;

! helyezzük fel a normál méret! ke-reket úgy, hogy a keréktárcsa egy-ik A;

188

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 188

Page 217: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A0E0211m13. ábra

Könny$fém keréktárcsákkalszerelt változatokAz alábbiak szerint járjunk el:

! hajtsuk be a kerékagy egyik mene-tes furatába a központosító csapotA-13. ábra;

! helyezzük fel a kereket a közpon-tosító csapra, és a szabadon maradtfuratokba hajtsuk be a négy kerék-csavart;

! hajtsuk ki a központosító csapot A-13. ábra, és hajtsuk be a helyéreaz utolsó kerékcsavart;

! engedjük le a gépkocsit, és vegyükki alóla az emel"t, majd a szer-számkészletben található kulccsalhúzzuk meg teljesen a kerékcsa-varokat a szükségpótkeréknél a 11. ábrán bemutatott sorrendben.

A m!velet végén:! helyezzük vissza a szükségpótke-

reket a csomagtér megfelel" mé-lyedésébe;

! részlegesen kinyitva és kissé meg-feszítve helyezzük el a tartójábana kocsiemel"t, hogy elkerüljük a me-net közbeni vibrációt;

! a kerékcseréhez használt szer-számokat a számukra kialakítottmélyedésekbe rendezzük el a szer-számtartóban;

! helyezzük el a szerszámtartót aszerszámokkal együtt a pótkeréken;

! pontosan illesszük a helyére a cso-magtér merev padlóburkolatát.

A0E0236m12. ábra

! furata illeszkedjen a központosítócsapra B-10. ábra; illesszük a ke-rékre a dísztárcsát úgy, hogy a dísz-tárcsa bels" felületén megjelölt Cszimbólum a kerékszeleppel szem-ben legyen. 12. ábra;

! a szerszámkészletben található kulc-csal hajtsuk be a kerékcsavarokat;

! engedjük le a talajra a gépkocsit, ésvegyük ki alóla az emel"t;

! a szerszámkészletben található kulc-csal húzzuk meg teljesen a kerék-csavarokat az ábrázolt sorrendben11. ábra;

189

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 189

Page 218: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A javítókészlet tartalma:! a tömít"folyadékot tartalmazó A-

3. ábra tartály, amelynek tartozé-kai:- B tölt"cs" - egy C öntapadó, “max. 80 km/h”figyelmeztet" feliratú címke, ame-lyet a vezet" látóterében, a m!-szerfalra kell ragasztani a gumiab-roncs megjavítása után;

! a D elektromos kompresszor nyo-másmér"vel és a szükséges csatla-kozókkal;

FIX&GO automaticGUMIABRONCS GYORSJAVÍTÓKÉSZLET

A gépkocsi a szerszámkészlet és szük-ségpótkerék helyett a “FIX&GO auto-matic” elnevezés! gumiabroncs gyor-sjavító készlettel rendelkezik.

A készlet 14. ábra a csomagtérben ta-lálható. A gyorsjavító készletben egycsavarhúzó és a vontatószem is el vanhelyezve.

A0E0114m14. ábra A0E0048m15. ábra

! útmutató 15. ábra a gyorsjavítókészlet gyors és szakszer! haszná-latához, amelyet a gumijavító szak-m!helybe való megérkezéskor bekell mutatnunk, hogy tájékoztassuka m!helyt, mi alapján végeztük elaz ideiglenes javítást;

! egy pár véd"keszty! a kompresszoroldalán lév" rekeszben elhelyezve;

! adapterek különféle eszközök leve-g"vel való felfújásához.

190

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 190

Page 219: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A tartály etilénglikolttartalmaz. Latexet tart-

almaz: allergiás reakciót vált-hat ki. Lenyelés esetén károsaz egészségre. Irritálja a sze-met. Belélegzése és b"rrel va-ló érintkezése irritáló lehet.Ügyeljünk arra, hogy ne érint-kezzen szemmel, b"rrel és a ru-házattal. A szemmel vagy b"r-rel való érintkezés esetén mos-suk le azonnal b" vízzel, és tá-volítsuk el a szennyezett ruhát.Véletlen lenyelés esetén ne alk-almazzunk hánytatást, hanemmossuk ki a szájat, itassunksok vizet, és forduljunk azon-nal orvoshoz. Ügyeljünk arra,hogy a szer ne kerüljön gyer-mekek kezébe. A terméketasztmatikus betegségben szen-ved"k nem használhatják. Óva-kodjunk a folyadék g"zénekbelégzését"l a betöltés és lee-resztés során. Allergiás reakcióesetén azonnal forduljunk or-voshoz. A tartályt mindig aszámára kialakított tartóbanhelyezzük el, és tartsuk a h"-forrásoktól távol. A tömít"f-olyadék eltarthatósági idejekorlátozott.

FIGYELEMJegyezzük meg akövetkez#ket:A gyorsjavító készlet tömít"folyadéka-20°C és +50°C küls" h"mérsékletekközött hatásos. A tömít"folyadék el-tarthatósági ideje korlátozott.

A gumijavító szakm!-helybe való megérke-

zéskor mutassuk be a haszná-lati útmutatót, amely szerintaz ideiglenes javítást elvégez-tük

FIGYELEM

Ha a gumidefektet ide-gen test behatolásaokozta, a javítókészlet

a gumiabroncs futófelületénmaximálisan 4 mm átmér"j!károsodás javítására használ-ható.

A gumiabroncs oldalfe-lületén keletkezett lyu-

kak és sérülések nem javítha-tók. Ne használjuk a gyorsja-vító készletet, ha a gumiab-roncs leengedett állapotbantörtén" közlekedés következ-tében károsodott.

FIGYELEM

A gumiabroncs javításanem lehetséges, ha a

leveg"vesztést a keréktárcsaelgörbülése, deformációjaokozta. A gumiabroncs futófe-lületébe behatolt idegen tes-teket (csavarokat vagy szö-geket) ne távolítsuk el.

FIGYELEM

191

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 191

Page 220: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Az alábbiak szerint járjunk el:

! a kereket a szeleppel A-16. ábraaz ábrán látható módon állítsuk be,húzzuk be a kéziféket, fogjukmeg a készletet, és helyezzük a ke-rék közelében a földre;

a javítandó keréken csavarjuk le aszelepsapkát, vegyük ki a tölt"csö-vet A-17. ábra, és a gy!r!s anyátB-18. ábra csavarjuk fel a kerék-szelepre;

A0E0116m17. ábra

A0E0214m18. ábra

A KERÉK FELFÚJÁSA

A0E0212m16. ábra

A munka során viseljüka gyorsjavító készlet-

ben található véd"keszty!ket.

FIGYELEM

A kompresszor 20perc üzemid"nél to-

vább nem m!ködtethet" fo-lyamatosan. Fennáll a túlme-legedés veszélye. A javító-készlet végleges javításhoznem használható, ezért akészlettel javított gumiab-roncsok csak ideiglenes hasz-nálatra alkalmasak.

FIGYELEM

A tömít"folyadék sza-vatossági idejének lejár-takor cseréljük ki a tar-

tályt. A folyadékot ne öntsük ki,és ne dobjuk el a tartályt a kör-nyezetet szennyezve. Az ürestartály vagy a folyadék elhe-lyezését mindenkor az országosés helyi környezetvédelmi el"í-rások szerint végezzük.

192

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 192

Page 221: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! ra “M!szaki adatok” fejezet “Ke-rekek” cím! részében el"írt nyo-másérték elérése után folytathatjukutunkat;

! ha 5 perc alatt nem sikerül elérni le-galább 1,5 bar nyomást, kössük lea kompresszort a szelepr"l és a csat-lakozóaljzatból, és mozgassuk agépkocsit kb. 10 méternyire el"re,a tömít"folyadéknak a gumiabroncsbelsejében történ" egyenletes el-osztása érdekében, azután ismét-eljük meg a felfújási eljárást;

! ha ezután sem sikerül 5 percen bel-ül legalább 1,8 bar nyomást elérni,ne folytassuk az utat, mert a gumi-abroncs súlyosan károsodott, és a ja-vítókészlettel nem biztosítható megfelel" tömítés; vegyük fel a kap-csolatot egy Alfa Romeo márka-szervizzel;

! ügyeljünk arra, hogy a kompresszorkapcsolója A-19. ábra a 0 (ki-kapcsolt) állásban legyen, indítsukel a motort, helyezzük a csatlako-zódugót A-20. ábra a kardána-lagúton lév" csatlakozóaljzat-ba/szivargyújtóba, és indítsuk el akompresszort a kapcsoló A-19.ábra I (bekapcsolt) pozícióba ál-lításával;

! fújjuk fel a gumiabroncsot a “M!-szaki adatok” fejezet “Kerekek” cí-m! részében el"írt nyomásértékre.A pontos leolvasás érdekében akompresszor kikapcsolt állapotábanellen"rizzük az értéket a nyomás-mér" m!szeren B-19. ábra;

A0E0213m19. ábra A0E0217m20. ábra

Helyezzük el az öntap-adó címkét a vezet" lá-

tóterében, figyelmeztetve ar-ra, hogy a gumiabroncs meg-javítása a gyorsjavító kész-lettel történt. Vezessünknagyon óvatosan, különösenkanyarokban. Ne lépjük túl a80 km/h sebességet, kerüljüka hirtelen gyorsítást és féke-zést.

FIGYELEM

! kb. 10 perc múlva álljunk meg, ésellen"rizzük a gumiabroncs légnyo-mását; ne felejtsük el behúz-ni a kéziféket;

193

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 193

Page 222: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A gumijavító m!hely-ben feltétlenül köz-

öljük, hogy a gumiabroncs ja-vítása a gyorsjavító készletsegítségével történt. A gumij-avító szakm!helybe való meg-érkezéskor mutassuk be ahasználati útmutatót, amelyszerint az ideiglenes javítástelvégeztük.

FIGYELEM

A0E0215m21. ábra A0E0216m22. ábra

CSAK A NYOMÁSELLENÃRZÉSE ÉSBEÁLLÍTÁSAA kompresszor használható csak a gumi-abroncsok légnyomásának beállítására is.

Húzzuk ki a gyorscsatlakozót A-21. áb-ra, és csatlakoztassuk közvetlenül a ke-rékszelephez 22. ábra; ilyen módon atartály nem csatlakozik a kompresszor-hoz, és a tömít"folyadék nem kerül a gu-miabroncs belsejébe.

Ha a megjavított gumi-abroncs légnyomása

1,8 bar érték alá csökken, nefolytassuk tovább az utat: aFix & Go automatic gyorsjaví-tó készlet segítségével nem le-het megbízható tömítést elér-ni, mert a gumiabroncs súly-osan károsodott. Forduljunkegy Alfa Romeo márkaszer-vizhez.

FIGYELEM

! ha a m!szer legalább 1,8 bar nyo-mást mutat, folytassuk a felfújást azel"írt értékig (járó motor és behú-zott kézifék mellett), majd folytat-hatjuk az utat;

! a lehet" legnagyobb óvatossággalhajtsunk a legközelebbi Alfa Romeo márkaszervizbe.

194

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 194

Page 223: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A TARTÁLY CSERÉJEA tömít"folyadék tartály cseréjét az aláb-biak szerint végezzük:

! húzzuk ki a csatlakozót A-23. áb-ra, és kössük le a B csövet;

! az óramutató járásával ellentétesenforgatva emeljük le a cserélend" tar-tályt;

! helyezzük fel az új tartályt, és for-gassuk az óramutató járásával meg-egyez"en;

! kössük vissza az A csatlakozót,vagy csatlakoztassuk a B csövet ahelyére.

A0E0047m23. ábra

Ha más személyre bíz-zuk a gépkocsi vezeté-

sét, feltétlenül tájékoztassukarról, hogy a gumiabroncs ja-vítása a gyorsjavító készlet-tel történt. Adjuk át az ön-tapadó címkét a gumiabroncsjavítását végz" szakember-eknek.

FIGYELEM

195

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 195

Page 224: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK! Ha valamelyik izzó nem m!ködik,

el"ször mindig ellen"rizzük az áram-körét véd" biztosítékot, miel"tt azizzócseréhez hozzákezdenénk: abiztosítékok elhelyezkedését a jelenfejezet “Biztosítékcsere” cím! ré-szében találjuk meg;

! csere el"tt vizsgáljuk meg az izzó ésa foglalat érintkez"it is, hogy nemoxidálódtak-e;

! csak az eredetivel azonos típusú ésteljesítmény! izzót használjunk acseréhez;

! a fényszóróizzó cseréje után, a biz-tonság érdekében mindig ellen"riz-zük a fényszóró beállítását is;

FIGYELMEZTETÉS A fényszórók bel-s" felülete enyhén bepárásodhat: eznem hiba, hanem természetes jelenség;oka az alacsony h"mérséklet és a le-veg" páratartalma. A párásodás a fény-szórók bekapcsolásakor gyorsan elt!nik.Látható vízcseppek a fényszóró belsej-ében vízbeszivárgásra utalnak: ez eset-ben keressünk fel egy Alfa Romeo már-kaszervizt.

IZZÓCSERE

Az elektromos beren-dezések (elektronikus

vezérl"egységek) szakszer!t-len javítása, módosítása, agyári el"írástól eltér" módon,a berendezés jellemz"inek fi-gyelmen kívül hagyásávalvégzett beavatkozások üzem-zavarokat és t!zveszélyt idéz-hetnek el".

FIGYELEM

A gázkisüléses (Bixe-non) izzók nagyfe-

szültséggel m!ködnek, ezértezek cseréjét csak szakembervégezheti: életveszély! Fordu-ljunk egy Alfa Romeo márka-szervizhez.

FIGYELEM

A halogén izzók nagy-nyomású gázt tartal-

maznak, így az üvegtest eset-leges törésekor szétrepül" ap-ró üvegdarabok sérülést okoz-hatnak.

FIGYELEM

A halogén izzókat csa-kis a fém foglalatuknál

fogjuk meg. Ha az üvegtestetujjunkkal megérintjük, csökkena kibocsátott fényer"sség ésaz izzó élettartama. Ha azüveget véletlenül mégis meg-érintettük, alkoholos ruhávaltöröljük le, és hagyjuk meg-száradni.

FIGYELEM

196

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 196

Page 225: Alfa Romeo 159 kézikönyv

B Bajonett-foglalatú izzók: afoglalatból való eltávolításhoz azizzót kissé nyomjuk be, forgassukaz óramutató járásával ellenkez"-en, majd húzzuk ki.

C Szoffita izzók: ezek cseréjéhezfeszítsük kissé szét az érintkez"-ket.

D-E Halogén izzók: ezek a rögzít"huzalrugó kiakasztása után a hely-ükr"l kiemelhet"k.

F Gázkisüléses (Bixenon) iz-zók.

AZ IZZÓK TÍPUSAI 24. ábraA gépkocsihoz alkalmazott izzók kül-önféle típusúak:

A Teljesen üveg izzók: nyo-mással lehet a helyükre tenni. Ki-húzással távolíthatók el.

A0E0117m24. ábra

197

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 197

Page 226: Alfa Romeo 159 kézikönyv

IZZÓK 24. ÁBRA TÍPUS TELJESÍTMÉNY

Távolsági fényszórók D H7 55 W

Tompított fényszórók D H7 55 W

Tompított/távolsági fényszórók (Bixenon fényszórókkal szerelt változatok)(egyes változatoknál) F D1S 55 W

Kiegészít" fényszórók (egyes változatoknál) D H1 55 W

Elüls" helyzetjelz"k (fényszórónként 1 db) A W5WB 5 W

Hátsó helyzetjelz"k (1 db a fix - 1 db a mozgó lámpatestben) B P21/5W 5 W

Ködfényszóró E H1 55 W

Els" irányjelz"k B PY21W 21 W

Oldalsó irányjelz"k A W5W 5 W

Hátsó irányjelz"k B P21W 21 W

Féklámpák B P21/5W 21 W

Harmadik féklámpa A W2,3W 2,3W

Tolatólámpák B P21W 21 W

Hátsó ködlámpák B P21W 21 W

Rendszámtábla világítás A W5W 5 W

Elüls" mennyezeti lámpa 2xA+1C 2xW5+10W 5+5+10W

Csomagtér világítás C 10 W 10 W

Hátsó mennyezeti lámpa A 2xW5W 5+5W

Piperetükör világítás A 1,5W 1,5W

Keszty!tartó-megvilágítás A W5W 5 W

Ajtóküszöb világítás A W5W 5 W

198

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:23 Pagina 198

Page 227: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Távolsági fényszórók (halogén izzók)Egyes változatoknál a bal oldali tompí-tott fényszóró halogén izzójának cse-réjéhez el kell távolítani a fékszervo spe-ciális vákuumszivattyúját. A vákuum-szivattyú az akkumulátor tálca melletttalálható (25. ábra).

KÜLSÃ VILÁGÍTÁSIZZÓCSERE

Az egyes izzók típusára és teljesítmé-nyére vonatkozó információkat az “Iz-zócsere” cím! rész tartalmazza.

ELSÃ FÉNYSZÓRÓCSOPORTAz elüls" fényszórócsoport a távolságifényszóró, a helyzetjelz", az irányjel-z" és a tompított fényszóró izzókat fog-lalja magában.

Az izzók cseréjéhez az óramutató járá-sával ellenkez"en forgatva vegyük lea vonatkozó véd" fedeleket.

A lámpaegységben 25/a ábra elhe-lyezett izzók elrendezése az alábbi:

A Távolsági fényszórók

B Helyzetjelz"k/irányjelz"k

C Tompított fényszórók

A0E0191m25/a. ábra

Az izzók cseréje utánhelyezzük vissza a fe-

deleket, ügyelve azok biztosilleszkedésére.

FIGYELEM

A fékszervo vákuumszivattyúval ellátottváltozatoknál a m!velet leírása szigo-rúan tájékoztató jelleg!, mivel ezt a be-avatkozást kizárólag Alfa Romeo már-kaszervizek végezhetik el.Az izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:! az óramutató járásával ellentétesen

forgassuk el a fedelet A-25/a áb-ra;

! kössük le az elektromos csatlakozótA-22. ábra;

! akasszuk ki a foglalatot rögzít" Brugót;

Jegyezzük meg, hogy avákuumszivattyú ma-

gas h"mérsékleten m!ködik:az égési sérülés veszélye mi-att ne érintsük meg kézzel! Aszakszer!tlen beavatkozáscsökkentheti a fékberendezéshatásosságát, így a gépkocsimenetbiztonságát.

FIGYELEM

A0E0540m25. ábra

199

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 199

Page 228: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Helyzetjelz#kAz izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! az óramutató járásával ellentétesenforgassuk el a fedelet B-25. áb-ra;

! nyomjuk meg a nyelvet A-27. áb-ra, majd húzzuk ki és cseréljük kiaz izzót;

! nyomjuk vissza a foglalatot a rög-zülést jelz" kattanásig; vizsgáljukmeg kívülr"l a fényszórót, és ellen-"rizzük az izzó megfelel" helyzetét;

! megfelel"en helyezzük vissza a vé-d"fedelet.

A0E0193m27. ábra A0E0194m28. ábra

Els# irányjelz#kAz izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! az óramutató járásával ellentétesenforgassuk el a fedelet B-25. ábra;

! a foglalatot A-28. ábra az óramu-tató járásával ellentétesen forgatvavegyük ki, és cseréljük ki az izzót;

! nyomjuk vissza a foglalatot a rögzü-lést jelz" kattanásig; vizsgáljuk megkívülr"l a fényszórót, és ellen"rizzükaz izzó megfelel" helyzetét;

! megfelel"en helyezzük vissza a vé-d"fedelet.

A0E0223m26. ábra

! vegyük ki és cseréljük ki az izzót;! helyezzük be az új izzót, és

akasszuk vissza a rögzít" rugót B-26. ábra;

! kössük vissza az A elektromos csat-lakozót;

! megfelel"en helyezzük vissza a vé-d"fedelet.

200

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 200

Page 229: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A0E0192m29. ábra

Tompított fényszórók (halogén izzók)Az izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! az óramutató járásával ellentétesenforgassuk el a fedelet C-25. ábra;

! kössük le az elektromos csatlakozótA-29. ábra;

! akasszuk ki a foglalatot rögzít" B ru-gót;

! vegyük ki és cseréljük ki az izzót;

! helyezzük be az új izzót, és akasszukvissza a rögzít" rugót B-29. ábra;

Oldalsó irányjelz#kAz izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:! kézzel nyomjuk a menetiránnyal

ellentétesen a lámpatestet, hogy arögzít" rugót A-30. ábra össze-nyomjuk. Szabadítsuk ki az elüls"részt, és vegyük ki a lámpatestet;

! az óramutató járásával ellentétesenforgatva húzzuk ki a C lámpatestb"la foglalatot B- 31. ábra.

! vegyük ki és cseréljük ki a D izzót;! helyezzük vissza a foglalatot B-31.

ábra a C lámpatestbe, végül il-lesszük a helyére a lámpatestet a ru-gós rögzít" nyelv A-30. ábra kat-tanásáig.

A0E0163m30. ábra A0E0164m31. ábra

A m!veletek végzéseközben ügyeljünk a lám-patest és a karosszéria

épségére.

A gázkisüléses (Bixe-non) izzók nagyfe-

szültséggel m!ködnek, ezértezek cseréjét csak szakembervégezheti: életveszély! Fordu-ljunk egy Alfa Romeo márka-szervizhez.

FIGYELEM

Gázkisüléses (Bixenon) tompított/távolsági fényszórók (egyes változatoknál)

201

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 201

Page 230: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Tolatólámpák/hátsóködlámpákAz izzók cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk fel a csomagtértet"t;

! a retesz A-33. ábra elfordításá-val nyissuk ki a B fedelet;

! hajtsuk le a fedelet, és a rögzít"nyelvek C-34. ábra megnyomá-sával vegyük ki az izzótartó egysé-get;

HÁTSÓ LÁMPATESTEKA hátsó lámpatestek a hátrameneti lám-pák, a hátsó ködlámpák, az irányjelz"k,a helyzetjelz"k, a rendszámtábla vilá-gítás, a féklámpák és a kiegészít" (3.)féklámpa izzóit foglalják magukban.

A0E0165m33. ábra A0E0166m34. ábra

Ködfényszórók 32. ábra(egyes változatoknál)FIGYELMEZTETÉS Az elüls" ködfény-szórók izzóinak cseréjét és beállítását bíz-zuk egy Alfa Romeo márkaszervizre.

A0E0196m32. ábra

202

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 202

Page 231: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! kissé benyomva és az óramutató já-rásával ellentétesen forgatva vegy-ük ki és cseréljük ki a kiégett izzót35. ábra:

D: a hátrameneti lámpa izzója az utasfel"li vagy a jobb oldalon;

D: a hátsó ködlámpa izzója a vezet"fel"li (vagy bal) oldalon

! illesszük vissza az izzótartó egysé-get, ügyelve a nyelvek C-34. áb-ra biztos rögzülésére;

! csukjuk le a fedelet B-33. ábra.

A0E0167m35. ábra A0E0170m37. ábra

Helyzetjelz# lámpák acsomagtértet#nAz izzók cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk fel a csomagtértet"t;

! a retesz A-33. ábra elfordításá-val nyissuk ki a B fedelet;

! hajtsuk le a fedelet, és a rögzít"nyelvek C-34. ábra megnyomá-sával vegyük ki az izzótartót;

A0E0229m36. ábra

! kissé benyomva és az óramutató já-rásával ellentétesen forgatva vegy-ük ki és cseréljük ki a kiégett izzót36. ábra:

D: helyzetjelz" lámpa izzója a bal/jobboldalon

! illesszük vissza az izzótartó egysé-get, ügyelve a nyelvek C-34. áb-ra biztos rögzülésére;

! csukjuk le a fedelet B-33. ábra.

203

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 203

Page 232: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! kissé benyomva és az óramutató já-rásával ellentétesen forgatva vegy-ük ki és cseréljük ki a kiégett izzót39. ábra:

E helyzetjelz"/féklámpa izzó;

F irányjelz" lámpa izzó.

! illesszük vissza az izzótartó egysé-get, ügyelve a nyelvek D-38. áb-ra biztos rögzülésére;

! helyezzük vissza a véd"fedelet B-37. ábra, és hajtsuk be az A csa-vart.

Rendszámtábla világításAz izzók cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! egy puha rongyba burkolt él! csa-varhúzóval a rögzít" nyelv A-40. ábra ellenében emeljük ki aB világító egységet;

! kissé elforgatva vegyük ki a fogla-latot C-41. ábra, és cseréljük ki abenyomással rögzül" D izzót.

A0E0041m39. ábra A0E0168m40. ábra

Irányjelz#k/Helyzetjelz#k/FéklámpákAz izzók cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk fel a csomagtértet"t;

! hajtsuk ki a csavart A-37. ábra ésvegyük le a B véd"fedelet;

! aa D rögzít" nyelvek megnyomá-sával vegyük ki az izzótartó egy-séget C-38. ábra.

A0E0040m38. ábra

204

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 204

Page 233: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Kiegészít# (3.) féklámpaA 3. féklámpa kiégett izzójának cseréj-éhez keressünk fel egy Alfa Romeo már-kaszervizt.

A0E0169m41. ábra

BELSÃ VILÁGÍTÁSIZZÓCSERE

Az egyes izzók típusára és teljesítmé-nyére vonatkozó információkat az “Iz-zócsere” cím! rész tartalmazza.

ELÜLSÃ MENNYEZETILÁMPAAz izzó cseréjének elvégzését bízzukegy Alfa Romeo márkaszervizre.

HÁTSÓ MENNYEZETILÁMPATEST

Napfénytet# nélküliváltozatoknálAz izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:! a nyilakkal jelzett pontokban feszít-

ve emeljük ki az elüls" mennyezetilámpatestet (lásd 42. ábra);

A0E0183m42. ábra

A0E0084m43. ábra

! az óramutató járásával ellentétesenforgassuk el a két foglalatot A-43. ábra, majd vegyük ki és cse-réljük ki az izzókat.

205

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 205

Page 234: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Napfénytet#vel ellátottváltozatoknálAz izzók cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! a nyilakkal jelzett pontoknál óvato-san feszítve vegyük le a mennyeze-ti világító egységet A-44. ábra;

! cseréljük ki az izzót B-45. ábraügyelve arra, hogy az új izzó bizto-san illeszkedjen az oldalsó érintke-z"k között.

A0E0098m44. ábra A0E0099m45. ábra

PIPERETÜKÖRMEGVILÁGÍTÁS (egyes változatoknál)Az izzók cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk fel a tükör fedelét A-45.ábra ;

! a nyilakkal jelzett pontoknál óvato-san feszítve vegyük le a B világítóegységet;

A0E0118m46. ábra

206

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 206

Page 235: Alfa Romeo 159 kézikönyv

! zárjuk le a világító egység A-48. ábra véd"burkolatát B-49. ábra;

! illesszük vissza a megfelel" helyre alámpatestet, el"ször az egyik, majda másik oldalon nyomva a helyérea megfelel" rögzülést jelz" katta-násig.

KESZTYÙTARTÓ VILÁGÍTÁSAz izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk ki a keszty!tartót;

! a nyíllal jelzett pontban feszítveemeljük ki a lámpatestet A-42. ábra;

! emeljük fel a véd"burkolatot B-49. ábra, és cseréljük ki a benyo-mással rögzül" izzót;

A0E0172m48. ábra A0E0173m49. ábra

! cseréljük ki az izzót C-47. ábraügyelve arra, hogy az új izzó bizto-san illeszkedjen az oldalsó érintke-z"k között.

A0E0171m47. ábra

207

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 207

Page 236: Alfa Romeo 159 kézikönyv

CSOMAGTÉR VILÁGÍTÁSAz izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:! nyissuk fel a csomagtértet"t;! a nyíllal jelzett pontban feszítve

emeljük ki a lámpatestet A-50. ábra;

! nyissuk fel a véd"fedelet B-51. ábra, és cseréljük ki az izzót,ügyelve arra, hogy az új izzó bizto-san illeszkedjen az oldalsó érintke-z"k között;

! zárjuk vissza a B véd"fedelet;! illesszük vissza a megfelel" helyre a

lámpatestet, el"ször az egyik, majda másik oldalon nyomva a helyérea megfelel" rögzülést jelz" katta-násig.

! zárjuk le a világító egység B - 53. ábra véd"burkolatát A -52. ábra;

! illesszük vissza a megfelel" helyre alámpatestet, el"ször az egyik, majd amásik oldalon nyomva a helyére amegfelel" rögzülést jelz" kattanásig.

A0E0205m50. ábra A0E0075m52. ábraA0E0204m51. ábra

AJTÓKÜSZÖB VILÁGÍTÁS Az izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk ki az ajtót, és a nyíllal jelzettpontban emelve vegyük ki a világí-tó egységet A-52. ábra;

! emeljük fel a véd"burkolatot B-53. ábra, és cseréljük ki a benyo-mással rögzül" izzót;

A0E0235m53. ábra

208

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 208

Page 237: Alfa Romeo 159 kézikönyv

BIZTOSÍTÉKCSERE

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSA biztosítékok az elektromos berende-zések védelmét biztosítják azáltal, hogya berendezés meghibásodása vagy hely-telen kezelése esetén beavatkozvamegszakítják az áramkört.

Ha valamelyik elektromos berendezésnem m!ködik, el"ször mindig az áram-körét véd" biztosítékot vizsgáljuk meg.a vezet"szál nem lehet szakadt, épnekkell lennie. A kiolvadt biztosítékot mind-ig ugyanakkora terhelhet"ség! (ugyan-olyan szín!) biztosítékra cseréljük ki.

A: ép biztosíték

B: megszakadt vezet"szálú biztosíték.

A biztosíték cseréjét a m!szerfali bizto-sítéktáblán elhelyezett C csipesszel vé-gezzük.

A0E0119m54. ábra

Soha nem szabad a ki-olvadt biztosítékot másvezet"darabbal, fémhu-

zallal pótolni.

A kiolvadt biztosítékotsoha nem szabad nagy-

obb terhelhet"ség! biztosí-tékkal pótolni; t!zveszélyes.

FIGYELEM

Ha egy általános vé-delmi biztosíték

(MEGA-FUSE, MAXI-FUSE) ki-olvadt, vizsgáltassuk meg agépkocsit egy Alfa Romeomárkaszervizben. A biztosítékcseréje el"tt ügyeljünk arra,hogy a gyújtáskulcs ki legyenhúzva, és minden elektromosberendezés ki legyen kapcsol-va.

FIGYELEM

Ha valamelyik biztosí-ték kiolvadása ismétel-

ten jelentkezik, vizsgáltassukmeg a gépkocsit egy Alfa Ro-meo márkaszervizben.

FIGYELEM

209

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 209

Page 238: Alfa Romeo 159 kézikönyv

HOZZÁFÉRÉS ABIZTOSÍTÉKOKHOZA gépkocsi biztosítékai négy biztosíték-táblában vannak csoportosítva, amelyeka m!szerfal alatt, az akkumulátor po-zitív pólusánál, az akkumulátor mellettés a csomagtérben (a bal oldalon) ta-lálhatók.

M$szerfal biztosítéktáblaA biztosítékokhoz való hozzáféréshezhajtsuk ki a csavart A-55. ábra, ésvegyük le a B véd"fedelet.

A0E0157m55. ábra

A0E0124m56. ábra

210

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 210

Page 239: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Biztosítéktábla azakkumulátor pozitív pólusánálA biztosítékokhoz való hozzáférésheznyomjuk meg a rögzít" füleket A-57. ábra, és vegyük le a B véd"fe-delet.

A0E0126m57. ábra

A0E0125m58. ábra

211

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 211

Page 240: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Biztosítéktábla az akkumulátor mellettA biztosítékokhoz való hozzáféréshezhajtsuk ki a két csavart A-59. ábra,és vegyük le a B véd"fedelet.

A0E0128m59. ábra

A0E0123m60. ábra

212

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 212

Page 241: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Biztosítéktábla acsomagtérben (a bal oldalon)A biztosítékokhoz való hozzáféréshez anyíllal jelölt helyen A-61. ábra nyis-suk ki a csomagtér bal oldali bels" fa-lán lev" fedelet.

A0E0129m61. ábra

A0E0224m62. ábra

213

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 213

Page 242: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

VILÁGÍTÁS BIZTOSÍTÉK AMPER ÁBRA

Jobb oldali távolsági fényszóró F14 7,5 60

Bal oldali távolsági fényszóró F15 7,5 60

Jobb oldali tompított fényszóró F12 15 56

Bal oldali tompított fényszóró F13 15 56

Ködfényszóró F30 15 60

Hátrameneti/féklámpák F35 7,5 56

Harmadik féklámpa F37 7,5 56

Els"/hátsó mennyezeti lámpa F39 10 56

Elüls" mennyezeti lámpa F49 7,5 56

Irányjelz"k F53 10 56

Vészvillogó F53 10 56

FOGYASZTÓK BIZTOSÍTÉK AMPER ÁBRA

Motortér biztosítéktábla F70 (MEGA-FUSE) 150 58

M!szerfal biztosítéktábla F71 70 58

Kiegészít" f!t"berendezés (h!t"folyadék el"melegít" 600 W)(csak Diesel változatoknál) F72 50 58

Izzítógyertyák vezérl" egysége (Diesel változatok) F73 60 58

M!szerfal biztosítéktábla F01 (MAXI-FUSE) 60 60

214

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 214

Page 243: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FOGYASZTÓK BIZTOSÍTÉK AMPER ÁBRA

Légkondícionáló ventilátor (1.8 140 CV változat) F02 (MAXI-FUSE) 40 60

Légkondicionáló ventilátor (2.2 JTS Selespeed változat) F02 (MAXI-FUSE) 50 60

Elektromos kormányzár F03 (MAXI-FUSE) 20 60

Fék csomópont (szivattyú) F04 (MAXI-FUSE) 40 60

Fék csomópont (mágnesszelep) ABS-szel szerelt változatok) F05 (MAXI-FUSE) 40 60

Fék csomópont (mágnesszelep) VDC-vel szerelt változatok) F05 (MAXI-FUSE) 20 60

Elektromos h!t"ventilátor (alacsony sebességfokozat) (1.8, 140 CV, 2.2 JTS Selespeed változatok) F06 (MAXI-FUSE) 40 60

Elektromos h!t"ventilátor (magas sebességfokozat) F07 (MAXI-FUSE) 50 60

Kiegészít" f!t"berendezés(h!t"folyadék el"melegít" 300 W)(csak Diesel változatoknál) F08 30 60

Fényszórómosó F09 20 60

Figyelmeztet" hangjelzések F10 15 60

Elektronikus befecskendezés másodlagos fogyasztók F11 15 60

+ INT az elektronikus befecskendezés számára F16 7,5 60

Elektronikus befecskendezés másodlagos fogyasztók F17 10 60

Motor és automata sebességváltó vezérl"egység áramellátás az akkumulátor pozitív sarujától F18 10 60

Kompresszor F19 7,5 60

Szélvéd" f!tés F20 20 60

215

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 215

Page 244: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FOGYASZTÓK BIZTOSÍTÉK AMPER ÁBRA

Elektromos üzemanyag-szivattyú áramellátása F21 20 60

Elektronikus befecskendezés fogyasztók F22 20 60

Autórádió/Rádiónavigációs/Blue&Me rendszer áramellátás F23 15 60

Áramellátás + kulcs a motortér biztosítéktábla relékhez/m!szerfali biztosítéktábla, Body Computer F31 7,5 56

Vezet"/utas oldali ajtó csomópont/gyújtáskapcsoló F32 15 56

Bal oldali hátsó ablakmozgatás/Csomagtér csomópont F33 20 56

Jobbal oldali hátsó ablakmozgatás/Csomagtér csomópont F34 20 56

Víz a gázolajsz!r"ben érzékel"/légmennyiség-mér"/Féklámpa kapcsoló/kezel"szerv panel a középs" konzolon/Cruise Control/AQS érzékel"6 F35 7,5 56

Csomagtér csomópont/ajtózár mozgatómotorok F36 20 56

Féklámpák, harmadik féklámpa, m!szercsoport, fényszóró magasságállítás pozitív áramellátás a gyújtáskapcsolótól F37 7,5 56

Csomagtér nyitása F38 15 56

Légkondicionáló, utastér világítás, riasztó mozgásérzékel", EOBD rendszer diagnosztikai csatlakozó + áramellátás az akkumulátortól F39 10 56

216

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 216

Page 245: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FOGYASZTÓK BIZTOSÍTÉK AMPER ÁBRA

Hátsó ablak f!tés F40 30 56

Küls" tükrök páramentesít" f!tése/szélvéd" f!tés relé tekercs F41 7,5 56

Fék csomópont áramellátás (ABS/VDC) – Kormányelfordulás csomópont – Megpördülés érzékel" F42 7,5 56

Szélvéd"törl" és mosó F43 30 56

Szivargyújtó az elüls" középs" konzolon F44 10 56

Csomagtér elektromos csatlakozóaljzat áramellátás F45 15 56

Napfénytet" F46 20 56

Vezet" oldali ajtó csomópont áramellátása F47 20 56

Utas oldali ajtó csomópont áramellátása F48 30 56

+ Kormány csomópont/Napfénytet" vezérl"egység/Elüls" és hátsó utastér világító egység/Cvs/Blue&Me csomópont/Mozgásérzékel"k/Bal és jobb oldali ülés F49 7,5 56

Légzsák-rendszer F50 7,5 56

Infotelematikus csomópont áramellátás a gyújtáskapcsolótól/Automatikus sebességváltó csomópont/Kiegészít" f!t"berendezés/Bal oldali kezel"panel/START/STOP motorindító gomb, Parkolás érzékel"k vezérl"egység/Elektrokromatikus tükör/Blue&Me csomópont/Autórádió el"készítés/AQS/Cruise Control F51 7,5 56

217

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 217

Page 246: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FOGYASZTÓK BIZTOSÍTÉK AMPER ÁBRA

Hátsó ablak f!tés/Hátsó szivargyújtó F52 15 56

M!szercsoport csomópont F53 10 56

Bose audió er"sít" F54 30 62

Bal els" ülésállítás F56 25 62

Bal els" ülésf!tés F57 7,5 62

Jobb els" ülésállítás F60 25 62

Bose audió er"sít" a kalaptartón F61 15 62

Jobb els" ülésf!tés F67 7,5 62

Szabad F58 – 62

Szabad F59 – 62

Szabad F62 – 62

Szabad F63 – 62

Szabad F64 – 62

Szabad F66 – 62

Szabad F68 – 62

Szabad F69 – 62

Szabad F77 – 62

Szabad F78 – 62

Szabad F79 – 62

Szabad F80 – 62218

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 218

Page 247: Alfa Romeo 159 kézikönyv

AZ AKKUMULÁTORTÖLTÉSE

FIGYELMEZTETÉS Az akkumulátorfeltöltésének alábbi leírása csupán táj-ékoztatásul szolgál. Ezt a m!veletet tan-ácsos egy Alfa Romeo márkaszervizzelelvégeztetni.

Az akkumulátor feltöltését ajánlatos las-san, alacsony áramer"sséggel, kb. 24órán át végezni. A túl hosszú ideig tar-tó töltés az akkumulátor károsodásáhozvezethet.

A töltéskor az alábbiak szerint járjunkel:

! kapcsoljuk le az akkumulátor nega-tív (-) pólusáról a sarut;

! csatlakoztassuk a tölt"berendezéstölt"kábeleit az akkumulátor kive-zetéseihez, ügyelve a helyes pola-ritásra;

! kapcsoljuk be az akkumulátortölt"t;

! a töltés befejezésekor el"ször a töl-t"berendezést kapcsoljuk ki, és csakazután vegyük le a tölt"kábeleketaz akkumulátorról;

! csatlakoztassuk ismét az akkumul-átor negatív (-) pólusára a sarut.

Az akkumulátor elekt-rolitja mérgez" és kor-

rozív, ezért óvakodjunk aszembe vagy a b"rre kerülé-sét"l. Az akkumulátor töltésétmindig jól szell"zött helyiség-ben, nyílt lángtól, szikrafor-rásoktól távol végezzük, hogyelkerüljük a t!z- és robbanás-veszélyt.

FIGYELEM

Befagyott akkumul-átort semmiképpen ne

próbáljunk tölteni: el"ször kikell olvasztani az elektrolitot,különben felrobbanhat. Ha azakkumulátor befagyott, hoz-záért" személlyel ellen"riztet-ni kell, hogy a m!anyag háznem repedt-e meg (a kifolyósav mérgez" és korróziótokoz), és hogy a bels" szer-kezeti elemek nem sérültek-emeg.

FIGYELEM

219

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 219

Page 248: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A KOCSIEMELÃVELLásd a “Kerékcsere” cím! részben leír-takat ebben a fejezetben.

A GÉPKOCSIFELEMELÉSE

CSÁPOS EMELÃHÍDDALVAGY KROKODILEMELÃVELNe emeljük fel a gépkocsit elölr"l, azemel"karok felfekv" felületét, illetve akrokodilemel"t oldalról kell a gépkocsialá helyezni, a 63. ábrán megjelöltpontokban. Ha a gépkocsit fel kell emel-ni, mindig forduljunk egy Alfa Romeomárkaszervizhez.

A0E0195m63. ábra

220

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 220

Page 249: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A GÉPKOCSIVONTATÁSA

A gépkocsihoz tartozó vontatószem aFix&Go automatic javító készletben vanelhelyezve.

ÓVINTÉZKEDÉSEK AGÉPKOCSI VONTATÁSAKORAz er"átvitel szerkezeti károsodásánakelkerülése érdekében a gépkocsi csakaz alábbi módok egyike szerint vontat-ható:

! az els" kerekek felemelve és a hát-só kerekek egy-egy alkalmas görg"szsámolyra helyezve;

! a hátsó kerekek felemelve és az el-s" kerekek egy-egy alkalmas görg"szsámolyra helyezve;

! az összes kerékkel a szállító eszközrakfelületén elhelyezve.

A0E0111m64. ábra

! vegyük ki a bepattanó rögzítés! fe-delet A - 65. ábra az elüls" lök-hárító felületéb"l. Ha ehhez a szer-számkészletben mellékelt csavarhú-zót B-64. ábra használjuk, borítsukbe annak élét egy puha rongydarab-bal, hogy elkerüljük a gépkocsi sérü-lését.

! csavarjuk be teljesen a vontatósze-met a helyére.

HátsóA hátsó lökhárítóhoz tartozó vontató-szem A-66. ábra fix típusú.

A VONTATÓSZEM FELSZERELÉSE

Els#Az alábbiak szerint járjunk el:

! vegyük el" az A - 64. ábra von-tatószemet a Fix&Go automatickészletb"l

A0E0230m65. ábra

A0E0176m66. ábra

221

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

KARB

ANTA

RTÁS

ÉS G

ONDO

ZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

SZÜK

SÉG

ESET

ÉN

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 221

Page 250: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Ne indítsuk be a von-tatott gépkocsi moto-

rját a vontatás során.

FIGYELEMA vontatószem felcsa-varása el"tt gondosan

tisztítsuk meg a menetes ré-szeket. A vontatás el"tt gy"-z"djünk meg arról, hogy avontatószem teljesen fel van csavarva a helyére.

FIGYELEMA vontatás megkezdéseel"tt oldjuk a kormány-

zár reteszelését (lásd a “Gyúj-táskapcsoló” részt a “M!szer-fal és kezel"szervek” fejezet-ben). Vegyük figyelembe, hogya vontatott gépkocsiban, állómotor esetén a fékrendszer és akormánym! rásegítése nem m!-ködik, ezért a fékezés és a kor-mányzás során a megszokottnálnagyobb er"t kell kifejteni. Nehasználjunk rugalmas kötelet avontatáshoz, kerüljük a ránga-tást. Ügyeljünk arra, hogy a von-tatás során a vontatószem neokozzon sérülést a járm! érint-kez" elemeiben. Vontatás soránszigorúan tartsuk be a vonó-szerkezetre és a vontatásra vo-natkozó közlekedési szabály-okat.

FIGYELEM

222

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

181-222 Alfa 159 HU:181-222 Alfa 159 1ed 9-04-2009 10:24 Pagina 222

Page 251: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KKAARRBBAANNTTAARRTTÁÁSS ÉÉSS GGOONNDDOOZZÁÁSSTERVSZER$ KARBANTARTÁS ............................... 224

TERVSZER$ KARBANTARTÁS M$VELETEI ............... 225

ID#SZAKOS ELLEN#RZÉSEK ............................... 227

A JÁRM$ NEHÉZ ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI HASZNÁLATA ....................................... 227

FOLYADÉKSZINTEK ELLEN#RZÉSE ........................ 228

LEVEG#SZ$R#/POLLENSZ$R# ........................... 237

AKKUMULÁTOR ................................................ 237

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK ........................... 241

GUMITÖML#K ................................................. 243

SZÉLVÉD#TÖRL# .............................................. 243

KAROSSZÉRIA .................................................. 245

UTASTÉR ......................................................... 247

223

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 223

Page 252: Alfa Romeo 159 kézikönyv

TERVSZERÙKARBANTARTÁS

A megfelel" karbantartás biztosítja, hogya gépkocsi éveken keresztül megbízha-tó és kit!n" m!szaki állapotban mara-djon.

Ennek érdekében az Alfa Romeo 35 000kilométerenként (vagy 21 000 mérföl-denként) elvégzend" ellen"rzési és kar-bantartási m!veleteket ír el".

FIGYELMEZTETÉS A motorolaj és azolajsz!r" cseréjének tényleges id"köze ajárm! használati feltételeit"l függ, és afigyelmeztet" lámpa kigyulladása, vala-mint a kijelz"n (felszereltségt"l függ"en)megjelen" vonatkozó üzenet esetén kella cserét elvégezni.

FIGYELMEZTETÉS 2000 km-rel atervszer! karbantartás esedékessége el-"tt a kijelz"n megjelenik egy üzenet.

A tervszer! karbantartás végrehajtásanem elégíti ki a gépkocsi teljes karban-tartási igényét: tehát a járm! nem nél-külözheti sem az els" 35 000 kilomé-teres (illetve 21 000 mérföldes) kar-bantartás el"tti periódusban, sem a ké-s"bbiek során, az el"írt karbantartásokközött a rutinszer! ellen"rzéseket és arendszeres figyelmet, mint pl. a külön-féle folyadékszintek ellen"rzését és szük-ség szerinti feltöltését, a gumiabroncs-ok légnyomásának rendszeres ellen"r-zését stb.

FIGYELMEZTETÉS A Gyártó el"írja aKarbantartási terv szerinti átvizsgálási éskarbantartási m!veletek elvégeztetését.Ezek elmulasztása a garancia megsz!-nését eredményezheti.

A Tervszer! karbantartás m!veleteit azösszes Alfa Romeo márkaszerviz meg-határozott id"normák szerint végzi el.

Ha az átvizsgálás során, a karbantartás-ra el"írt m!veleteken túl esetleges to-vábbi hibák kerülnek megállapításra,ezek kijavítására csak a gépkocsi tulaj-donosának beleegyezése esetén kerülsor.

FIGYELMEZTETÉS Ajánlatos, hogy ahasználat közben esetleg jelentkez", ki-sebb hibák kijavíttatásával ne várjunk akövetkez" átvizsgálásig, hanem hala-déktalanul lépjünk kapcsolatba a legkö-zelebbi Alfa Romeo márkaszervizzel.

Ha a gépkocsit gyakran használjuk utánf-utó vontatására, a karbantartási tervbenel"írt ellen"rzési és karbantartási m!ve-letek közötti intervallumokat csökken-teni kell.

224

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 224

Page 253: Alfa Romeo 159 kézikönyv

35 70 105 140 175# # # # #

# # # # #

# # # # #

# # # # #

# # # # #

# # # # #

# # # # #

# # # # #

# # # # #

# # #

# #

#

#

# # # # #

TERVSZERÙ KARBANTARTÁS MÙVELETEI

Ezer kilométer

Gumiabroncsok állapotának/kopásának ellen"rzése és légnyomás beállításaVilágítóberendezés (fényszórók, helyzetjelz" világítás, irányjelz"k, vészvillogó, csomagtér, utastér, keszty!tartó világítás, m!szercsoport figyelmeztet" lámpák stb.) m!ködésének ellen"rzéseSzélvéd"mosó és -törl" berendezés m!ködésének ellen"rzése, fúvókák beállításaSzélvéd"törl" és hátsó ablaktörl" lapátok állapotának és helyzetének ellen"rzéseEls" tárcsafék-betétek állapotának, kopásának és a kopásjelz" berendezés m!ködésének ellen"rzéseHátsó tárcsafék-betétek állapotának és kopásának ellen"rzéseA következ"k állapotának és épségének szemrevételezéssel történ" ellen"rzése:kocsiszekrény küls" része, fenéklemez véd"rétegek, merev és flexibilis cs"vezetékek (kipufogó, üzemanyag-ellátó és fék), gumi alkatrészek (véd"harmonikák, töml"k, perselyek stb.)Motorháztet" és csomagtérajtó zárak tisztaságának ellen"rzése, tisztítása, zsírzásaFolyadékszintek ellen"rzése és szükség szerinti feltöltése (fék-/tengelykapcsolófolyadék, szervokormány, ablakmosó folyadék, akkumulátor elektrolit, motor h!t"folyadék stb.)Kézifékkar munkaútjának ellen"rzése és szükség szerinti beállításaKiegészít" berendezéseket meghajtó szíj(ak) állapotának szemrevételezéses ellen"rzése (kivéve az 1.8 140 CV változatot)Kiegészít" berendezéseket meghajtó szíj állapotának szemrevételezéses ellen"rzése (1.8 140 CV változat)Kiegészít" berendezéseket meghajtó szíj állapotának szemrevételezéses ellen"rzése (1.8 140 CV változat)Szelephézagok ellen"rzése és szükség szerinti beállítása (1.9 JTDM 8v változat)

225

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 225

Page 254: Alfa Romeo 159 kézikönyv

35 70 105 140 175#

# # # # ## # # # #

# # # # ##

##

##

## ## #

# # # # ##

# # # # #

# # # # #

# # # # ## #

# # # # #

Ezer kilométerSzelephézagok ellen"rzése és szükség szerinti beállítása (1.8140 CV változat)Kipufogógáz károsanyag tartalmának ellen"rzése (benzinmotoros változatok)Károsanyag kibocsátás/füstkibocsátás ellen"rzése (Diesel-motoros változatok)Motorvezérl" rendszerek m!ködésének ellen"rzése (diagnosztikai csatlakozón keresztül)Kiegészít" berendezéseket meghajtó szíj(ak) cseréje (kivéve 1.8 140 CV változat)Kiegészít" berendezéseket meghajtó szíj(ak) cseréje ( 1.8 140 CV változat)Vezérm!szíj cseréje (1.8 140 CV változat) (*)Vezérm!szíj cseréje (1750 TURBO BENZINA változat) (*)Vezérm!szíj cseréje (Diesel-motoros változatok) (*)Gyújtógyertyák cseréje (3.2 JTS és 2.2 JTS Selespeed változat)Gyújtógyertyák cseréje (1.8 140 CV és 1750 TURBO BENZINA változatoknál)Üzemanyagsz!r" cseréje (Diesel-motoros változatok)Leveg"sz!r" betét cseréjeEls" áthajtóm! olaj cseréje (3.2 JTS 4x4 változatok)Motorolaj és olajsz!r" cseréje (1.8 140 CVbenzinmotoros változatok)(vagy 12 hónaponként)Motorolaj és olajsz!r" cseréje (1750 TURBO BENZINA) változatok) (***) (vagy 12 hónaponként)Motorolaj és olajsz!r" cseréje (3.2 JTS e 2.2 JTS Selespeed változatok) (vagy 24 hónaponként)(***)Motorolaj és olajsz!r" cseréje (DPF-fel szerelt Diesel változatok) (**) (vagy 24 hónaponként)Motorolaj és olajsz!r" cseréje (DPF nélküli Diesel változatok)(vagy 24 hónaponként)Fékfolyadék cseréje (vagy 24 hónaponként)Pollensz!r" cseréje (vagy 24 hónaponként)(*) Nehéz üzemi körülmények esetén (hideg éghajlat, városi közlekedés, gyakori alapjárat) a vezérm!szíjat négyévenként ki kell cserélni, vagy öté-

venként mindenképpen ki kell cserélni.(**) A motorolaj és az olajsz!r" cseréjének tényleges id"köze a járm! használati feltételeit"l függ, és a figyelmeztet" lámpa kigyulladása, valamint

a kijelz"n (felszereltségt"l függ"en) megjelen" vonatkozó üzenet esetén kell a cserét elvégezni.(***) A f"ként városi forgalomban, vagy különösen zord id"járási viszonyok között használt vagy alacsony éves futásteljesítmény! gépkocsiknál a

motorolajat és az olajsz!r"t 12 havonta kell cserélni.226

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 226

Page 255: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A JÁRMÙ NEHÉZÜZEMIKÖRÜLMÉNYEKKÖZÖTTIHASZNÁLATA

Abban az esetben, ha a gépkocsit túl-nyomórészt az alábbi, különösen nehézüzemi körülmények között használjuk:

! utánfutó vagy lakókocsi vontatása;

! poros utakon;

! gyakran ismétl"d", 7 - 8 kilométer-nél rövidebb utakon, 0 °C alatti h"-mérséklet esetén;

! gyakori várakozások üresjáratiüzemben, vagy tartós üzemeltetéskis sebességgel (pl. háztól házigáruszállítás), vagy hosszabb idej!üzemszünetek esetén;

! városi forgalom;

az alábbi m!veleteket a karbantartásitervben megadott intervallumoknálgyakrabban kell elvégezni:

! els" tárcsafék-betétek állapotánakés kopásának ellen"rzése;

! motorháztet" és csomagtérajtó zá-rak tisztaságának ellen"rzése, tisz-títása, zsírzása;

! a következ"k állapotának szemre-vételezéssel történ" ellen"rzése: ko-csiszekrény és fenéklemez véd"ré-tegek, merev és flexibilis cs"veze-tékek (kipufogó, üzemanyag-ellátóés fék), gumi alkatrészek (véd"-harmonikák, töml"k, perselyekstb.);

! akkumulátor töltöttségi állapotánakés az elektrolit szintjének ellen"r-zése;

! különféle meghajtószíjak állapotá-nak szemrevételezéses ellen"rzése;

! motorolaj és olajsz!r" ellen"rzése ésszükség szerinti cseréje;

! pollensz!r" ellen"rzése és szükségszerinti cseréje;

! leveg"sz!r" ellen"rzése és szükségszerinti cseréje.

IDÃSZAKOSELLENÃRZÉSEK

1000 kilométerenként vagy mindenhosszabb út el"tt végezzük el az ellen-"rzését és szükség szerint a feltöltését:

! motor h!t"folyadék szint;

! fékfolyadék szint;

! ablakmosó folyadék szint;

! a gumiabroncsok légnyomása és ál-lapota;

! világítóberendezések m!ködése(fényszórók, irányjelz"k, elakadá-sjelz" stb.);

! szélvéd"törl" és -mosó/hátsó ab-laktörl" és -mosó berendezés m!-ködése és a lapátok elhelyezkedé-se/ elhasználódása;

3000 kilométerenként végezzük el azellen"rzését és szükség szerint a feltöl-tését: motorolaj szint.

FL Selenia termékek használata aj-ánlott, amelyeket kifejezetten Alfa Ro-meo gépkocsikhoz terveztek és gyár-tottak (lásd a “M!szaki adatok” feje-zet “Feltöltési adatok” táblázatát).

227

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 227

Page 256: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FOLYADÉKSZINTEK ELLENÃRZÉSEA feltöltési mennyiségeket lásd a “M!-szaki adatok” cím! fejezetben.

1. Motorolaj - 2. Akkumulátor 3. Fékfolyadék 4. Szélvéd"mosó folyadék5. Motor h!t"folyadék 6. Szervokormány folyadék 2. ábra - 1750 TURBO BENZINA változat

2

4

1

6 53

A0E0854m

A motortérben végzettmunkák közben ne do-

hányozzunk: gyúlékony gázokés g"zök lehetnek jelen, amit!zveszélyt okoz.

FIGYELEM

Figyelem, a feltöltéseksorán ne keverjük összea különféle folyadék-

okat: ezek egymással nemkompatibilisek, és súlyosan ká-rosíthatják a gépkocsit.

A0E0374m1. ábra 1.8 140 CV változat

228

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 228

Page 257: Alfa Romeo 159 kézikönyv

3/a. ábra - 3.2 JTS változat A0E0038m

1. Motorolaj - 2. Akkumulátor 3. Fékfolyadék 4. Szélvéd"mosó folyadék5. Motor h!t"folyadék 6. Szervokormány folyadék

3. ábra - 2.2 JTS Selespeed változatA0E0161m

1. Motorolaj - 2. Akkumulátor 3. Fékfolyadék 4. Szélvéd"mosó folyadék5. Motor h!t"folyadék 6. Szervokormány folyadék

229

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 229

Page 258: Alfa Romeo 159 kézikönyv

4. ábra - 1.9 JTDM 8v - 1.9 JTDM 16v változatokA0E0162m

1. Motorolaj - 2. Akkumulátor 3. Fékfolyadék 4. Szélvéd"mosó folyadék5. Motor h!t"folyadék 6. Szervokormány folyadék

1. Motorolaj - 2. Akkumulátor 3. Fékfolyadék 4. Szélvéd"mosó folyadék5. Motor h!t"folyadék 6. Szervokormány folyadék

5. ábra - 2.0 JTDM változat

6 5 3

2 4

1

A0E0853m

230

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 230

Page 259: Alfa Romeo 159 kézikönyv

6. ábra - 2.4 JTDM változatA0E0203m

1. Motorolaj - 2. Akkumulátor 3. Fékfolyadék 4. Szélvéd"mosó folyadék5. Motor h!t"folyadék 6. Szervokormány folyadék

231

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 231

Page 260: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MOTOROLAJ7. ábra: 1.8 140 CV8. ábra: 1750 TURBO BENZINA változat8/a. ábra: 2.2 JTS Selespeed változat9. ábra: 3.2 JTS változat 10. ábra: 1.9 JTDM 8V -

1.9 JTDM 16V változatok11. ábra: 2.0 JTDM változat12. ábra: 2.4 JTDM változat

A motorolajszint ellen#rzéseA motorolaj szintjét a gépkocsi vízszin-tesen álló helyzetében, meleg motornál,a motor leállítása után kb. öt perccelellen"rizzük.Húzzuk ki az Amér"pálcát, tisztítsuk meg,majd nyomjuk be teljesen, húzzuk ki ésellen"rizzük, hogy az olajszint a pálcán bej-elölt MIN és MAX jelzések között le-gyen. A mér"pálca MIN és MAX jelzé-sei közötti olajmennyiség kb. egy liter.

A0E0856m8. ábra A0E0069m9. ábra

A0E0233m10. ábra

A0E0855m11. ábraA0E0400m7. ábra

A0E0202m12. ábra

A0E0018m8/a. ábra

232

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 232

Page 261: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Motorolaj-fogyasztásTájékoztató jelleggel a motor maximá-lis olajfogyasztása 1000 kilométeren-ként 400 gramm.

A gépkocsi használatának els" id"sza-kában a motor bejáratási periódusbanvan, ezért olajfogyasztása csak kb.5000 – 6000 km megtétele után sta-bilizálódik.

FIGYELMEZTETÉS A tényleges olaj-fogyasztás függ a vezetési stílustól és agépkocsi használati körülményeit"l.

FIGYELMEZTETÉS Soha ne végez-zünk utántöltést a motorba a már ben-ne lev"t"l eltér" specifikációjú olajjal.

A motorolaj utántöltéseHa az olajszint a mér"pálca MIN jel-zése közelébe vagy az alá süllyed, a Bbetölt" nyíláson át töltsük fel az olajata MAX szintig. Az olajszint soha nemhaladhatja meg a MAX jelzést.

FIGYELMEZTETÉS Ha a szokásos ru-tinellen"rzések során azt tapasztaljuk,hogy az olajszint meghaladja a MAXjelzést, keressünk fel egy Alfa Romeomárkaszervizt az el"írt olajszint beállí-tása céljából.

FIGYELMEZTETÉS Az utántöltéstvagy az olajcserét követ"en, miel"ttellen"riznénk az olajszintet, indítsuk bea motort néhány másodpercre, majd aleállítás után várjunk néhány percig.

Meleg motornál le-gyünk különösen óva-

tosak, amikor a motortérbenyúlunk: égési sérülések ve-szélye áll fenn. Ne felejtsük el,hogy meleg motor esetén azelektromos h!t"ventilátor bár-mikor elindulhat, és sérüléstokozhat. Ügyeljünk arra, hogya sálat, nyakkend"t, lazán ló-gó ruhadarabokat a forgószerkezeti részek elkaphatják.

FIGYELEM

Az elhasznált olaj ésolajsz!r" környezetreveszélyes anyagokat

tartalmaz. A motorolaj és olaj-sz!r" cseréje érdekében lépjünkkapcsolatba egy Alfa Romeomárkaszervizzel.

233

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 233

Page 262: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MOTOR HÙTÃFOLYADÉK 13. ábraHa a h!t"folyadék szintje alacsony, atartály A tölt"nyílásán át óvatosan tölt-sük fel a rendszert víz és PARAFLUUP fagyálló folyadék 50 - 50 %-os ke-verékével.

A PARAFLU UP fagyálló folyadék ésvíz 50 - 50%-os keveréke - 35°C-ig biz-tosítja a h!t"rendszer fagyállóságát.

Különösen zord éghajlati viszonyok köz-ött 60% PARAFLU UP folyadék és40% ioncserélt víz keveréke javasolt.

A0E0017m13. ábra

A h!t"rendszer PARAFLUUP fagyálló h!t"folya-dékkal van feltöltve, az

esetleges utántöltéshez is ezthasználjuk; más típusú folya-dékkal nem keverhet". Ha té-vedésb"l más folyadék került ah!t"rendszerbe, ne indítsuk bea motort, és azonnal lépjünkkapcsolatba egy Alfa Romeomárkaszervizzel.

Nagyon meleg motor-nál ne vegyük le a kie-

gyenlít" tartály zárókupakját:égési sérülések veszélye állfenn.

FIGYELEM

A h!t"rendszer nyo-más alatt van. A záró-

kupak cseréjekor csak eredetialkatrészt használjunk, mertmás típusú kupak alkalmazá-sa ronthatja a h!t"rendszerhatékonyságát.

FIGYELEM

SZÉLVÉDÃ-/FÉNYSZÓRÓMOSÓFOLYADÉK 14. ábraA folyadék utántöltéséhez vegyük le azA kupakot, és töltsük fel a tartályt vízés TUTELA PROFESSIONAL SC35jel! folyadék keverékével, az alábbiarányok szerint:

! 30% TUTELA PROFESSIONALSC 35 és 70% víz nyáron;

! 50% TUTELA PROFESSIONALSC 35 és 50% víz télen.

Ha a h"mérséklet -20 °C alatt van, aTUTELA PROFESSIONA SC 35 fo-lyadékot hígítás nélkül kell használni.

A0E0029m14. ábra

234

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 234

Page 263: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Ne közlekedjünk üresablakmosó tartállyal: a

szélvéd"mosó használhatósá-ga alapvet" fontosságú a köz-lekedésbiztonság szempontjá-ból.

FIGYELEM

Az ablakmosó folya-dékhoz a keresked-

elemben kapható egyes ada-lékok gyúlékonyak. A motorforró részeivel érintkezveezek lángra lobbanhatnak.

FIGYELEM

SZERVOKORMÁNYFOLYADÉK 15. -16. ábraEllen"rizzük, hogy az olajszint a maxi-mumon van-e: ezt a m!veletet sík fel-ületen álló járm!nél, és hideg, álló mo-tornál végezzük.

Ellen"rizzük, hogy a folyadék a tart-ályon látható MAX szintig vagy a zá-rókupakkal egybeépített mér"pálca fel-s" megjelöléséig (maximális szint) ér-e.

A0E0027m15. ábra 1.8 140 CV - 1750 TURBO BENZINA - 2.2 JTS Selespeed - 2.4 JTDM

A0E0234m16. ábra 3.2 JTS - 1.9 JTDM 8V -1.9 JTDM 16V - 2.0 JTDM változatok

Ha a tartályban lév" folyadék szintje ala-csonyabb, mint az el"írt mérték, töltsükfel a következ"k szerint:

! indítsuk be a motort, és várjuk meg,amíg a tartályban a folyadékszintmegállapodik;

! járó motor mellett forgassuk né-hányszor a kormánykereket ütkö-zésig jobbra és balra;

! töltsük fel a tartályt a MAX szintig,azután csavarjuk vissza a záróku-pakot.

Ügyeljünk arra, hogy aszervokormány folya-

dék a motor forró részeivel nekerüljön érintkezésbe: t!zve-szélyes.

FIGYELEM

FIGYELMEZTETÉS Mindenesetre afenti m!veletet mindig ajánlatos egy Alfa Romeo márkaszervizben elvégez-tetni.

235

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 235

Page 264: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FÉKFOLYADÉK 17. ábraEllen"rizzük, hogy a folyadékszint a tar-tályban eléri-e a maximális jelzést. Haszükséges az utántöltés, ajánlatos a“Ken"anyagok és folyadékok” táblá-zatban (lásd a “M!szaki adatok” cím!fejezetet) el"írt fékfolyadékot használ-ni.

MEGJEGYZÉS Gondosan tisztítsukmeg a tartály A kupakját és a környe-z" területet. A zárókupak levételekorfordítsunk különös gondot arra, hogyszennyez"dés ne kerüljön a tartály bel-sejébe. A fékfolyadék tartály feltöltése-kor mindig sz!r"vel ellátott tölcsért hasz-náljunk; a sz!r" lyukmérete legfeljebb0,12 mm legyen.

A0E0016m17. ábra

FIGYELMEZTETÉS Mindenesetre afenti m!veletet mindig ajánlatos egy Al-fa Romeo márkaszervizben elvégeztet-ni.

Id"nként ellen"rizzük a m!szercsoportx figyelmeztet" lámpájának m!ködé-sét: az A kupak megnyomására (a gyúj-táskapcsolóba helyezett indítókulcs ese-tén) a figyelmeztet" lámpának ki kellgyulladnia.

FIGYELMEZTETÉS A fékfolyadék hig-roszkopikus, vagyis hajlamos a leveg"nedvességének felvételére, ezért aján-latos a Karbantartási tervben el"írtnálgyakrabban cserélni, ha a gépkocsit kül-önösen párás éghajlati viszonyok köz-ött üzemeltetjük.

Ügyeljünk arra, hogy azer"sen korrozív hatásúfékfolyadék ne kerüljön

érintkezésbe a festett, fényezettfelületekkel. Ha ez mégis meg-történik, azonnal mossuk le víz-zel.

A fékfolyadék mérgez"és rendkívül korrozív

hatású. Amennyiben véletlenülérintkezésbe kerül valamivel,az érintett részeket vízzel éssemleges hatású szappannalmossuk le, majd b" vízzel öb-lítsük le. Lenyelés eseténazonnal forduljunk orvoshoz.

FIGYELEM

A fékfolyadék-tart-ályon látható " szim-

bólum arra utal, hogy a fék-rendszer csakis szintetikusalapú fékfolyadékkal üzemel-tethet", ásványolaj alapúvalnem. Az ásványolaj alapú fék-folyadék javíthatatlanul káro-sítja a fékrendszer speciálisgumiból készült alkatrészeit.

FIGYELEM

236

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 236

Page 265: Alfa Romeo 159 kézikönyv

LEVEGÃSZÙRÃ/POLLENSZÙRÃ

A leveg"sz!r" és pollensz!r" cseréjét Al-fa Romeo márkaszervizben végeztes-sük el.

AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor-folyadékot nem szük-séges desztillált vízzel utántölteni. Azakkumulátor állapotának id"szakosellen"rzése, amelyet Alfa Romeo már-kaszervizben végeznek, fontos a haté-konyság ellen"rzése szempontjából.

FIGYELMEZTETÉS Az akkumulátorfeltöltöttségének ellen"rzését tanácsosévenként, az elektrolit befagyásának el-kerülése érdekében célszer!en a hidegévszak beállta el"tt elvégezni. Az ellen-"rzést gyakrabban kell elvégezni, ha agépkocsit f"leg rövid utazásokon hasz-náljuk, vagy ha olyan, utólag vásároltelektromos berendezések vannak beé-pítve, amelyek álló helyzetben, kihúzottindítókulcs esetén is fogyasztják az ak-kumulátor energiáját.

Az akkumulátorban le-v" elektrolit mérgez"

és korrozív hatású. Ügyeljünkarra, hogy b"rre vagy szembene kerüljön. Az akkumulátorközelében ne használjunk nyíltlángot vagy szikrát kelt" esz-közöket: t!z- és robbanásve-szély.

FIGYELEM

Az akkumulátor mindenegyes lekötése/ vissza-kötése után várjunk le-

galább 3 percet, miel"tt behe-lyezzük az elektronikus kulcsota gyújtáskapcsolóba, ezzel le-het"vé tesszük, hogy a légkon-dicionáló vezérl"egység nulláz-za a h"mérsékletet és a leve-g"elosztást szabályozó elekt-romos terel"lapok helyzetét.

Alacsony elektrolitszintmelletti üzemeltetése

az akkumulátor helyrehozha-tatlan károsodásához, s"t fel-robbanásához is vezethet.

FIGYELEM

237

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 237

Page 266: Alfa Romeo 159 kézikönyv

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJECsere esetén mindig az eredetivel azon-os m!szaki jellemz"kkel rendelkez" ak-kumulátort válasszunk.

Ha az eredetit"l eltér" tulajdonságú ak-kumulátort kell beszerelnünk, a Kar-bantartási tervben el"írt ellen"rzési in-tervallumok módosulnak.

Tehát az akkumulátor karbantartását azakkumulátor gyártója által megadott el-"írások szerint kell elvégezni.

Az elektromos és elekt-ronikus tartozékok szak-szer!tlen beépítése kom-

oly kárt okozhat a gépkocsi el-ektromos rendszerében. Utólagvásárolt, kiegészít" elektromosberendezések (riasztó, rádióte-lefon stb.) beépítése el"tt fordu-ljunk egy Alfa Romeo márka-szervizhez, ahol készségesen se-gítenek a legmegfelel"bb típuskiválasztásában, és tanácsot ad-nak az esetleg szükséges, nagy-obb kapacitású akkumulátor be-építéséhez.

Ha a gépkocsit hidegid"ben, hosszabb id"re

le akarjuk állítani, vegyük kiaz akkumulátort, és tároljukmeleg helyen, hogy elkerüljükaz elektrolit megfagyását.

FIGYELEM

Az akkumulátoron vagyannak közelében vég-

zett munkák során viseljünkmegfelel" véd"szemüveget.

FIGYELEM

Az akkumulátorok akörnyezetre rendkívülkáros anyagokat tartal-

maznak. Ezért az elhasznált ak-kumulátor cseréjét is egy AlfaRomeo márkaszervizben vé-geztessük el, ahol rendelkezés-re állnak a törvényileg el"írt ésa környezetvédelmi követelmé-nyeknek megfelel" berendezé-sek.

238

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 238

Page 267: Alfa Romeo 159 kézikönyv

HASZNOS TANÁCSOK AZAKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAKMEGHOSSZABBÍTÁSÁRAAz akkumulátor jó m!ködésének fenn-tartása és a gyors lemerülés elkerüléseérdekében jegyezzük meg az alábbia-kat:! a gépkocsi leparkolásakor ügyeljünk

arra, hogy az ajtók, a motorházte-t", a csomagtérajtó és fedelek te-ljesen be legyenek csukva, így el-kerülhetjük, hogy az utastér-világí-tás égve maradjon;

! kapcsoljuk ki a bels" világítást: min-denesetre a gépkocsi olyan rend-szerrel van ellátva, amely automa-tikusan lekapcsolja a bels" világítást;

! álló motor esetén ne használjukhosszú ideig az elektromos beren-dezéseket (pl. autórádió, vészvillo-gó stb.);

! az elektromos hálózaton végzend"bármilyen beavatkozás el"tt kap-csoljuk le az akkumulátor negatívpólusáról a kábelt;

! ügyeljünk a kábelsaruk szoros rög-zítésére a pólusokon.

FIGYELMEZTETÉS Hosszabb idej!tárolás során az 50%-nál kisebb feltöl-töttség! akkumulátor a lemezek szulf-átosodása miatt károsodik, kapacitásacsökken, ami megnehezíti a motor in-dítását.Továbbá az akkumulátor elektrolitjamég inkább megfagyhat (már -10°Ch"mérsékleten is). A gépkocsi hosszabbidej! üzemen kívül helyezésének ese-tére hasznos tanácsokat találunk az “In-dítás és vezetés” fejezet “A járm! le-állítása hosszabb id"re” cím! részében.

Ha a gépkocsi megvásárlása után olyankiegészít" elektromos berendezéseketkívánunk beépíteni, amelyek nagy fog-yasztásúak vagy állandó elektromosáramellátást igényelnek (riasztó stb.),forduljunk egy Alfa Romeo márkaszer-vizhez, ahol képzett szakemberek se-gítenek a legmegfelel"bb típus kivá-lasztásában az Alfa Romeo Lineacces-sori tartozékok választékából, és az ös-szes energiafogyasztás meghatározásaután tanácsot adnak az esetleg szük-séges, nagyobb kapacitású akkumulátorbeépítésére vonatkozóan.

Ezen berendezések közül egyesek fo-lyamatosan fogyasztják az elektromosenergiát álló gépkocsi és kihúzott gyúj-táskulcs esetén is, így fokozatosan le-merítik az akkumulátort.

Az ilyen (gyárilag beépített és utólag vá-sárolt) berendezések együttes fogyasz-tása nem lehet nagyobb, mint az ak-kumulátor amperóra-kapacitása x 0,6mA, az alábbi táblázat szerint:

Akkumulátor

60 Ah

70 Ah

90 Ah

Megengedett maximális

áramfelvétel

36 mA

42 mA

54 mA

239

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 239

Page 268: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A helytelen légnyomás rendellenes ab-roncskopást eredményez 18. ábra:

A el"írt légnyomás: egyenletes profil-kopás a futófelületen.

B alacsony légnyomás: er"s kopás a fu-tófelület szélein.

C magas légnyomás: er"s profilkopása futófelület közepén.

A gumiabroncsot ki kell cserélni, ha fu-tófelület mintázatának profilmélysége1,6 mm alá csökken. Minden esetbenaz illet" ország hatályos el"írásaihozkell alkalmazkodni.

FIGYELMEZTETÉSEKLehet"leg kerüljük a hirtelen fékezése-ket, a kipörg" kerekekkel indulást és ajárdaszélnek, kátyúk peremének vagyegyéb akadályoknak ütközést.Hosszabb, egyenetlen útszakaszon va-ló közlekedés is károsíthatja a gumiab-roncsokat.

Rendszeresen ellen"rizzük a gumiab-roncsokat a futófelület rendellenes ko-pása és az oldalfelületen esetleg meg-jelen" repedések, vágások, dudorokszempontjából. Szükség esetén lépjünkkapcsolatba egy Alfa Romeo márka-szervizzel.

Ne közlekedjünk túlterhelt gépkocsival:ez jelent"sen károsítja a kerekeket és agumiabroncsokat; gumidefekt eseténazonnal álljunk meg, és cseréljünk ke-reket, hogy elkerüljük a gumiabroncs, akeréktárcsa, a kerékfelfüggesztés és akormányszerkezet károsodását.

KEREKEK ÉSGUMIABRONCSOK

Általában négyhetenként, valamint min-den hosszabb út el"tt ellen"rizzük a gu-miabroncsok légnyomását, beleértve aszükségpótkerékét is: Az ellen"rzést fel-szerelt kerekeknél, hideg állapotban kellvégezni.

A gépkocsi használatakor normális, haa légnyomás megn"; a gumiabroncsnyomásának el"írt értékét a “M!szakiadatok” fejezet “Kerekek” cím! részetartalmazza.

A0E0120m18. ábra

240

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 240

Page 269: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Tartsuk szem el"tt,hogy a járm! úttartása

a gumiabroncsok helyesen be-állított légnyomástól is függ.

FIGYELEM

A túl alacsony légnyo-más a gumiabroncs túl-

melegedéséhez vezethet, amijavíthatatlan károsodást okozannak szerkezetében.

FIGYELEMA könny!fém-ötvözetkeréktárcsákat az újra-

festést követ" szárítás soránnem szabad 150 °C- ot meg-haladó h"mérsékletnek kiten-ni, mert az megváltoztatja akerék anyagának mechanikaitulajdonságait.

FIGYELEM

Ne cseréljük a kereke-ket keresztirányban,

vagyis ne használjuk a jobb ol-dali kereket a bal oldalon, il-letve fordítva.

FIGYELEMA gumiabroncsok akkor is öregednek,ha keveset használjuk azokat. A min-tázat és az oldalfelület repedezettségeaz öregedés biztos jele. A hat évesnélid"sebb gumiabroncsokat mindeneset-re vizsgáltassuk meg szakemberrel. Nefeledjük el különös gonddal ellen"riznia szükségpótkereket is.

Csere esetén mindig új gumiabroncsokatkell felszerelni, és kerüljük a bizonyta-lan származású gumiabroncsokat.

A gumiabroncs cseréjekor lehet"leg cse-réltessük ki a szelepet is; az egyenletesgumikopás biztosítása érdekében aján-latos minden 10-15 ezer kilométermegtétele után felcserélni az els" és ahátsó kerekeket a kocsioldal megtartá-sával, úgy, hogy a forgásirányuk ne vál-tozzon.

241

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 241

Page 270: Alfa Romeo 159 kézikönyv

SZÉLVÉDÃTÖRLÃ

TÖRLÃLAPÁTOKId"közönként tisztítsuk meg a gumi-lapátokat ablaktisztító folyadékkal; azajánlott készítmény a TUTELA PRO-FESSIONAL SC 35.

Cseréljük ki a törl"lapátokat, ha a gu-miprofilok deformálódtak vagy elkop-tak. Mindenesetre legcélszer!bb ezeketkb. évente egyszer cserélni.

Néhány egyszer! szabály betartásávalcsökkenthetjük a törl"lapátok károso-dásának veszélyét:

! fagypont alatti h"mérséklet eseténellen"rizzük, hogy az ablaktörl" lap-átok nem fagytak-e az üvegfelület-re. Ha szükséges, jégmentesít" fo-lyadékkal olvasszuk meg a jeget;

! az üvegfelületre rakódott hórétegettávolítsuk el; ezzel amellett, hogyóvjuk a törl"lapátokat, megvédjük ahajtómotort is a nagy terhelés miattitúlmelegedést"l;

! a szélvéd"törl"t ne m!ködtessükszáraz üvegfelületen.

GUMITÖMLÃK

A fejezetben található Karbantartási tervel"írásai szerint, gondosan ellen"rizzüka fékrendszer és az üzemanyag-ellátásgumitöml"it is.

Az ózon, a magas h"mérséklet és ahosszú idej! folyadékhiány a gumicsö-vek megrepedezését, esetleg folyadék-szivárgást okozhat. Ezért lényeges azalapos ellen"rzés.

Kopott, sérült törl"lap-átokkal közlekedni ve-

szélyes, mert kedvez"tlenid"járás esetén ez tovább ron-tja a látási viszonyokat.

FIGYELEM

242

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 242

Page 271: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ABLAKMOSÓ-FOLYADÉKFÚVÓKÁKHa a bekapcsoláskor nem jelenik meg afolyadéksugár, el"ször vizsgáljuk meg,hogy nem üres-e a folyadéktartály (lásda jelen fejezet “Folyadékszintek ellen-"rzése” cím! részét).

Ezután ellen"rizzük, hogy a fúvókák fu-ratai nincsenek-e eldugulva, ha szüksé-ges, vékony t!vel tisztítsuk ki a fúvó-kákat.

A fúvókákat úgy kell irányítani, hogy afolyadéksugár a szélvéd"t annak fels"élét"l számított kb. 1/3 magasságábanérje el.

FÉNYSZÓRÓMOSÓRendszeresen ellen"rizzük a fúvókáképségét és tisztaságát.

A fényszórómosók a szélvéd"mosó m!-ködtetésekor automatikusan bekapcso-lódnak, amennyiben a fényszórók be-kapcsolt állapotban vannak.

A szélvéd#törl# lapátokcseréje 19. ábra

A törl"lapát leszerelése:

– emeljüm fel az A törl"kart a szélvé-d"r"l;

– a B lapátot fordítsuk a kar végén ta-lálható C csap körül a karral 90°-ot be-záró helyzetbe;

– vegyük le a lapátot a C csapról.

A törl"lapát felszerelése:

– illesszük a C csapszeget a B törl"-lapát közepén lev" nyílásba;

– helyezzük vissza a kart a lapáttal egy-ütt a szélvéd"re.

A0E0080m19. ábra

243

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 243

Page 272: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Ezek közül a legfontosabbak:! olyan fényez"anyagok és rendsze-

rek alkalmazása, amelyek a gép-kocsit a korrózióval és kopássalszemben nagymértékben ellenálló-vá teszik;

! nagymértékben korrózióálló, galva-nikus cinkbevonattal ellátott (vagyel"kezelt) acéllemez karosszériae-lemek használata;

! szórt, m!anyag véd"rétegek felhor-dása a korróziónak leginkább kitetthelyeken: a küszöbökön, a sárvéd"kbels" felületén, a lemezszélekenstb.;

! nyitott üregek alkalmazása a ka-rosszéria kialakításában, amelyek-kel elkerülhet" a kondenzvíz és afelcsapódó víz felgyülemlése és arozsdaképz"dés a bels" felületeken.

! speciális, kopás elleni véd"fóliák alk-almazása a koptatásnak leginkábbkitett helyeken (pl. hátsó sárvéd",hátsó ajtó stb.).

KAROSSZÉRIA

AZ ATMOSZFÉRIKUS HATÁSOK ELLENI VÉDELEMA korrózió által a gépkocsikban el"idé-zett károsodások f"bb okai:

! a leveg" szennyezettsége;

! a leveg" só- és magas nedvesség-tartalma (tengerparti területekenvagy párás, meleg éghajlaton);

! az évszakra jellemz" környezeti ha-tások.

Mindezek mellett a leveg"ben lev" por,a szél által hordott homok koptató ha-tását csakúgy, mint a sár és a más jár-m!vek által felvert kövek hatását semszabad lebecsülni.

Az Alfa Romeo a legkiválóbb technoló-giai megoldásokat alkalmazza a ka-rosszéria hatásos korrózió elleni védel-me érdekében.

KAROSSZÉRIA ÉSFENÉKLEMEZ KÜLSÃGARANCIAA gépkocsira a gyártó garanciát vállal bár-mely, eredeti szerkezeti vagy karosszé-riaelem átrozsdásodására vonatkozóan.A garancia általános és részletes feltéte-leit a Garancia és szervizfüzet tartal-mazza.

244

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 244

Page 273: Alfa Romeo 159 kézikönyv

TANÁCSOK A KAROSSZÉRIA ÁPOLÁSÁHOZ

FényezésA fényezés nemcsak esztétikai célokatszolgál, hanem a kocsiszekrény acélle-mezeinek védelmét is ellátja.

Ha a gépkocsi fényezése mélyen meg-sérül, a sérülést a rozsdásodás kialaku-lásának megel"zése érdekében azon-nal javíttassuk ki. A fényezés javításá-hoz csak eredeti anyagokat használjunk(lásd a “Karosszéria festék azonosítótábla” részt a “M!szaki adatok” feje-zetben).

A karosszéria szokásos karbantartásamindenekel"tt az id"nkénti lemosásbóláll, ennek gyakorisága az üzemelteté-si és környezeti körülményekt"l függ.Így például, ha er"sen szennyezett le-veg"j! területeken, vagy sózott utakonközlekedünk, ajánlatos a gépkocsitgyakrabban mosni.

A gépkocsi mosásának helyes módja akövetkez":

! automata mosóberendezés igény-bevétele esetén a sérülés elkerüléseérdekében szereljük le a tet"an-tennát;

! kisnyomású vízsugárral nedvesítsükmeg a karosszériát;

! kis mennyiség! sampon vizes olda-tába mártott szivaccsal töröljük vé-gig a karosszéria felületét, közbengyakran öblítsük b" vízben a sziva-csot;

! b" vízzel öblítsük le a gépkocsit,majd leveg"sugárral vagy szarvas-b"rrel szárítsuk meg.

A szárítás során legyen gondunk a ke-vésbé látható helyekre is (ajtókeret, mo-torház és fényszórók, lámpák körüli ür-egek), ahol a víz tartósan megmarad-hat. A mosás után ne állítsuk be rög-tön a gépkocsit zárt térbe, hanem ha-gyjuk egy ideig jól szell"zött helyen,hogy az összes nedvesség elpárolog-hasson.

Ne mossuk a járm!vet, ha a karosszé-ria a t!z" naptól felforrósodott, vagy haa motorháztet" forró: a fényezés elve-szítheti csillogását.

A tisztítószerek szen-nyezik a környezetet. Agépkocsit csak olyan

helyen szabad mosni, ahol a ke-letkezett szennyvíz elvezetéseés tisztítása megoldott.

A karosszéria küls", m!anyagból készültszerelvényeit a gépkocsimosás során kö-vetett eljárással kell tisztítani.

Lehet"leg kerüljük el a fák alatti par-kolást; a fákról gyakran hulló gyantásnedvekt"l mattá válhat a fényezés, ésn" a korrózió lehet"sége.

FIGYELMEZTETÉS A madárürüléketazonnal, gondosan mossuk le, mert an-nak savtartalma különösen káros a fé-nyezett felületekre.

245

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 245

Page 274: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MotortérMinden tél végen végezzük el a motor-tér alapos mosását, ennek során ügye-ljünk arra, hogy az elektronikus vezérl"-egységeket ne érje közvetlen vízsugár.Ezt a m!veletet szakm!helyben kell el-végeztetni.

FIGYELMEZTETÉS A mosást akkorvégezzük, amikor a motor hideg, és azindítókulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.A mosás után mindig ellen"rizzük, hogya különféle gumi véd"elemek, kupak-ok, tömítések sérülésmentesen, a hely-ükön vannak.

AblakokAz ablakok tisztításához speciális üveg-tisztító folyadékot használjunk. Mindigtiszta törl"ruhát használjunk, hogy azüvegek karcosodását és átlátszóságá-nak megváltozását elkerülhessük.

FIGYELMEZTETÉS A f!t"szálakonokozott sérülések elkerülése érdekébena hátsó ablak bels" felületét nagyonóvatosan, a f!t"szálakkal párhuzamo-san töröljük.

Els# fényszórók Az els" fényszórók tisztításához puha,nem száraz, vízzel és autómosó sam-ponnal átitatott törl"ruhát használjunk.

FIGYELMEZTETÉS A száraz textil-darabbal való tisztítás a fényszórókhomályosodását, ezzel a teljesítményükcsökkenését eredményezi. Az oldósze-rekkel való tisztítás az átlátszó felüle-tek mattulását okozza, így a fényszó-rók teljesítménye csökken.

FIGYELMEZTETÉS Nagynyomásúmosó használata esetén tartsuk a víz-sugarat legalább 2 cm-es távolságra afényszóróktól.

246

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 246

Page 275: Alfa Romeo 159 kézikönyv

BÃRÜLÉSEK(egyes változatoknál/piacokon)

Szarvasb"rrel vagy enyhén benedvesí-tett ruhával, nagy nyomás kifejtése nél-kül távolítsuk el a száraz port.

A folyadék- vagy zsírfoltokat száraz,nedvszívó törl"kend"vel, dörzsölés nél-kül távolítsuk el. Ezután semleges szap-panos vízbe mártott puha törl"kend"velvagy szarvasb"rrel töröljük át az ülést.

Ha a folt továbbra is látható, eltávolítá-sára a használati utasítás gondos be-tartásával használjunk a keresked-elemben kapható folttisztító készít-ményt.

FIGYELMEZTETÉS Soha ne haszná-ljunk alkoholt. Gy"z"djünk meg arról,hogy a tisztításhoz használt termékekmég kis koncentrációban sem tartal-maznak alkoholt és annak származé-kait.

UTASTÉR

Id"nként ellen"rizzük, hogy a (vizes ci-p"kr"l, eserny"kr"l lecsepeg") víz nemgy!lt-e össze az utastér sz"nyegei alatt,ami a padlólemez korrózióját okozha-tja.

AZ ÜLÉSEK ÉS ASZÖVETKÁRPIT TISZTÍTÁSAA port száraz, puha szálú kefével vagyporszívóval távolítsuk el. A plüss kárpi-tozás és burkolatok tisztításához meg-nedvesített kefe használata javasolt.

Az ülések tisztításához dörzsöljük átazok felületét semleges mosószer vizesoldatával megnedvesített szivaccsal.

A járm! bels" kárpito-zása normális használatesetén hosszú ideig

ellenáll az igénybevételnek.Mindenesetre ajánlatos elke-rülni az er"s és/vagy folyama-tos karcoló és koptató hatást,mint amilyet pl. a ruházaton le-v" fémcsatok, szegecsek, tép"-zárak és hasonló tárgyak okoz-hatnak, mivel ezek olyan helyiigénybevételt eredményeznek,amely a szövet szálainak szak-adását, ezzel a kárpitok és hu-zatok károsodását idézheti el".

247

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 247

Page 276: Alfa Romeo 159 kézikönyv

BELSÃ MÙANYAGALKATRÉSZEK Az utastérben lev" m!anyag alkatrészekszokásos tisztításához nem súroló ha-tású, semleges mosószer vizes oldatá-val megnedvesített törl"kend"t hasz-náljunk. A zsírfoltok és a makacs szen-nyez"dések eltávolításához speciális,m!anyag tisztítására szolgáló, oldó-szermentes készítményeket haszná-ljunk, amelyek nem változtatják meg afelületek eredeti megjelenését.

FIGYELMEZTETÉS Soha ne haszná-ljunk benzin- vagy alkoholtartalmú ké-szítményeket a m!szercsoport üvegfe-lületének vagy egyéb m!anyag alkat-részek tisztításához.

Gyúlékony oldószerek-kel (benzin, petróleum,

alkohol, éter) soha ne tisztít-suk az utastér bels" felülete-it. A dörzsölés hatására az el-ektrosztatikus feltölt"déskoresetleg keletkez" szikra tüzetokozhat.

FIGYELEM

Aeroszolos palackokatne tartsunk a gépko-

csiban: robbanásveszély. Eze-ket legfeljebb 50 °C h"mér-sékleten szabad tárolni. Forró,nyári napokon a gépkocsi bel-sejében a h"mérséklet jóvalmeghaladhatja ezt az értéket.

FIGYELEM

VALÓDI BÃRKÁRPITOZÁSÚ KORMÁNYKERÉK/SEBESSÉGVÁLTÓ GOMB(külön rendelhet" egyesváltozatoknál/piacokon)

Ezeket az elemeket kizárólag víz és ter-mészetes szappan felhasználásával sza-bad tisztítani. Soha ne használjunk al-koholt vagy alkoholtartalmú terméke-ket.

A bels" részek tisztítására szolgáló ké-szítmények használata el"tt mindig ol-vassuk el a vonatkozó használati uta-sítást és gy"z"djünk meg arról, hogyazok nem tartalmaznak alkoholtés/vagy egyéb alkohol alapú anyagot.

Ha a szélvéd" bels" felületének tisztí-tásához használt folyadék a kormány-kerék/sebességváltó gomb b"rborítá-sára cseppen, azonnal mossuk le azérintett területet semleges mosószeresvízzel.

FIGYELMEZTETÉS Fordítsuk a leg-nagyobb figyelmet a kormányzár be-kapcsolásakor is arra, hogy a kulccsalne sértsük meg a b"rborítást.

248

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GOND

OZÁS

M$SZ

AKI

ADAT

OKBE

T$RE

NDES

TÁRG

YMUT

ATÓ

M$SZ

ERFA

L ÉS

KEZE

L#SZ

ERVE

KIN

DÍTÁS

ÉS

VEZE

TÉS

223-248 Alfa 159 HU:223-248 Alfa 159 1ed 9-04-2009 13:35 Pagina 248

Page 277: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MMÙÙSSZZAAKKII AADDAATTOOKKAZONOSÍTÓ ADATOK ......................................... 250

MOTOR- ÉS KAROSSZÉRIA VÁLTOZATKÓDOK .......... 252

MOTOR .......................................................... 253

ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS ........................................ 255

ER#ÁTVITEL ..................................................... 255

FÉKRENDSZER ................................................. 256

KORMÁNYM$ .................................................. 256

KERÉKFELFÜGGESZTÉS ...................................... 256

KEREKEK ......................................................... 257

MÉRETEK ........................................................ 261

MENETTELJESÍTMÉNYEK .................................... 263

TÖMEGADATOK ................................................ 264

FELTÖLTÉSI ADATOK .......................................... 266

FOLYADÉKOK ÉS KEN#ANYAGOK ......................... 267

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ................................. 269

CO2KIBOCSÁTÁS .............................................. 270

RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVVEZÉRL#:HATÓSÁGI HONOSÍTÁSOK .................................. 271

249

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:03 Pagina 249

Page 278: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A JÁRMÙ ADATAITÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA A motortérben, a jobb oldali lengéscsil-lapító fels" rögzítése mellett található,és a következ" adatokat tartalmazza:

A. Nemzeti homologizációs adatok szá-mára fenntartott terület

B. Az alváz sorszámának beütéséreszolgáló terület

C. A nemzeti hatóságok által maximá-lisan engedélyezett tömegek megadá-sára rendelkezésre álló terület

AZONOSÍTÓ ADATOK

Ajánlatos a járm! azonosító adataitfeljegyezni. A besajtolt azonosítóadatokat tartalmazó táblák és azokelhelyezkedése a gépkocsiban azalábbiak 1. ábra:

1 - A járm! adatait összefoglaló tábla

2 - Karosszéria jelölése (alvázszám)

3 - Karosszéria festék azonosító tábla

4 - Motorszám.

D. A változat és az el"írásokat kiegé-szít" információk jelzésének fenntartottterület

E. gombot 2 másodpercnél hosszabbideig. A füstölési index részére fenntar-tott terület (csak Diesel-motoroknál)

F. A gyártó nevének beütésére szolgá-ló terület.

A0A0045m1. ábra A0E0013m2. ábra

250

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:03 Pagina 250

Page 279: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KAROSSZÉRIA FESTÉK AZONOSÍTÓ TÁBLAA csomagtértet" bels" felületén talál-ható 4. ábra, és az alábbi adatokattartalmazza:

A. A festék gyártója.

B. A szín megnevezése.

C. A szín kódja.

D. A szín javítási vagy utánfényezési kó-dja.

MOTORSZÁMA motorszám a bal oldalon, hátul, a se-bességváltó fel"li oldalon található.

KAROSSZÉRIA JELÖLÉSEKAz alvázszám az utastér padlólemezé-be van sajtolva, az utas oldali els" ülésközelében.

A fedél A-3. ábra felemelésével vá-lik láthatóvá, és a következ" adatokattartalmazza:

! járm! típuskód (ZAR 939000);

! a gépkocsi gyártási sorszáma (al-vázszám).

A0A0222m4. ábraA0A0175m3. ábra

251

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 251

Page 280: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MOTOR- ÉS KAROSSZÉRIA VÁLTOZATKÓDOKVáltozatok Motorkód Karosszéria kód

1.8 140 CV 939A4000 939AXL1A 21C / 939BXL1A 22C (!)1750 TURBO BENZINA (***) 939B1000 939AXN1B 52 (**) / 939BXN1B 53 (!) (**)3.2 JTS 4x2 939A000 939AXG1B 44 / 939BXG1B 45 (!)3.2 JTS 4x4 939A000 939AXG2B 09B / 939BXG2B 16B (!)1.9 JTDM 8v 939A1000 939AXE1B 04C

939A7000 (*) 939AXH1B 06D (*)939BXE1B 14C (!)

939BXH1B 17D (!)(*)939AXE1B 04D (")

939BXE1B 14D (!) (")1.9 JTDM 16v 939A2000 939AXC1B 01C

939A8000 (*) 939AXC1B 01D (*)939AXF1B 05C (*)939BXC1B 12E (!)939BXC1B 12F (*)

939BXC1B 12C (!) (*)939BXC1B 12D (!) (*)939BXF1B 15 (!) (*)939BXF1B 15C (!) (*)939BXF1B 15E (!) (*)

2.0 JTDM (***) 939B3000 939AXP1B 54 (**)939AXP1B 54B

939BXP1B 55 (!) (**)939BXP1B 55B (!)

2.0 JTDM (***) (Õ) 844A2000 939AXQ1B 62 (") / 939BXQ1B 63 (!) (")2.4 JTDM 4x2 939A9000 939AXM1B 39B / 939BXM1B 40B (!)2.4 JTDM 4x4 939A9000 939AXM2B 35B / 939BXM2B 36B (!)

(!) Sportwagon változatok (*) Egyes piacokra gyártott változatok (**) Pack TI (***) Euro 5 változatok(") ECO változatok252

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 252

Page 281: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MOTOR

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Típuskód

Benzin-

Hengerek száma és elrendezése

Hengerenkénti szelepszám

Hengerfurat és dugattyúlöket mm

Lökettérfogat cm3

Legnagyobb teljesítmény (CEE) kWLE

hozzá tartozó fordulatszám ford/perc

Legnagyobb nyomaték (CEE) Nmkgm

hozzá tartozó fordulatszám ford/perc

Gyújtógyertyák

Üzemanyag

1750 TURBO BENZINA

939B1000

motor

4, soros

4

83,0 x 80,5

1742

1472005000

32032,61400

NGKILKAR7D6G

Ólommentes benzin 95 RON

(EN 228szabvány)

2.2 JTS (*)

939A5000

motor

4, soros

4

86 X 94,6

2198

1361856500

23023,44500

NGKFR5CP

Ólommentes benzin 95 RON

(EN 228szabvány)

1.8 140 CV

939A4000

motor

4, soros

4

80,5 x 88,2

1796

1031406500

17517,83800

BOSCH FQR8 LEU2

Ólommentes benzin 95 RON

(EN 228szabvány)

3.2 JTS

939A000

motor

6, 60°-os V

4

89 X 85,6

3195

1912606200

32232,84500

BOSCHHR7MPP152

Ólommentes benzin 95 RON

(EN 228szabvány)

A gyújtógyertyák cseréje érdekében lépjünk kapcsolatba egy Alfa Romeo márkaszervizzel.

(*) Selespeed sebességváltóval szerelt változatok

253

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 253

Page 282: Alfa Romeo 159 kézikönyv

(*) Egyes piacokra gyártott változatok(**) QTronic sebességváltóval szerelt változatok

1.9 JTDM 8v

939A1000

Diesel

4, soros

2

82 x 90,4

1910

881204000

28028,62000

Gázolaj gé-pjárm!vek számára (EN 590

szabvány)

2.4 JTDM200 CV (**)

939A3000

Diesel

5, soros

4

82 x 90,4

2387

1472004000

40040,82000

Gázolaj gé-pjárm!vek számára (EN 590

szabvány)

1.9 JTDM 8v (*)

939A7000

Diesel

4, soros

2

82 x 90,4

1910

851154000

28028,62000

Gázolaj gé-pjárm!vek számára (EN 590

szabvány)

1.9 JTDM 16v

939A2000

Diesel

4, soros

4

82 x 90,4

1910

1101504000

32032,62000

Gázolaj gé-pjárm!vek számára (EN 590

szabvány)

1.9 JTDM 16v (*)

939A8000

Diesel

4, soros

4

82 x 90,4

1910

1001364000

30531

2000

Gázolaj gé-pjárm!vek számára (EN 590

szabvány)

2.0 JTDM

939B3000844A2000 (*)

Diesel

4, soros

4

83,0 x 90,4

1956

120 (*)/125163 (*)/170

4000

36036,71750

Gázolaj gé-pjárm!vek számára (EN 590

szabvány)

2.4 JTDM210 CV

939A9000

Diesel

5, soros

4

82 x 90,4

2387

1542104000

40040,81500

Gázolaj gé-pjárm!vek számára (EN 590

szabvány)

254

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

SÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Típuskód

Benzin-

Hengerek száma és elrendezése

Hengerenkénti szelepszám

Hengerfurat és dugattyúlöket mm

Lökettérfogat cm3

Legnagyobb teljesítmény (CEE) kWLE

hozzá tartozó fordulatszámford/perc

Legnagyobb nyomaték (CEE) Nmkgm

hozzá tartozó fordulatszám ford/perc

Gyújtógyertyák

Üzemanyag

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 254

Page 283: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS1.8 140 CV 1750 TURBO BENZINA 1.9 JTDM 8V 1.9 JTDM 16v - 2.0 JTDM

2.2 JTS - 3.2 JTS 2.4 JTDM

Üzemanyag-ellátás Hengerenkénti Közvetlen befecskendezés Common Rail” közvetlen befecskendezésüzemanyag-befecskendezés

Az üzemanyag-ellátó és gyújtási rendszer szakszer!tlen javítása, módosítása, a gyári el"í-rástól eltér" módon, a berendezés jellemz"inek figyelmen kívül hagyásával végzett bea-vatkozások üzemzavarokat és t!zveszélyt idézhetnek el".

ERÃÁTVITEL

Sebességváltó

Tengelykapcsoló

Meghajtás

FIGYELMEZTETÉS Az els" és a hátsó tengely tapadásának jelent"s eltérése miatti elindulási nehézség esetén ne próbál-kozzunk intenzív gyorsítással: hatásosabb az alacsony vagy közepes motorfordulatszámmal végzett kísérlet, néhány má-sodperces szünetet tartava, ha több elindulási kísérlet lenne szükséges.

1750 TURBO BENZINA3.2 JTS 4x2 - 1.9 JTDM 8V

1.9 JTDM 16v 2.4 JTDM 200 CV2.0 JTDM - 2.4 JTDM 210 CV

Hat el"remeneti sebességfokozat és

hátramenet, valamennyi fokozat szinkronizálva

Egytárcsás száraz, hidraulikus m!ködtetéssel

Els"

2.4 JTDM 210 CV 4x43.2 JTS 4x4

Hat el"remeneti sebességfokozat és

hátramenet, valamennyi fokozat szinkronizálva

Egytárcsás száraz, hidraulikus m!ködtetéssel

Négykerék meghajtás

1.8 140 CV

Öt el"remeneti sebességfokozat és hátramenet, az el"remeneti

fokozatok szinkronizálva

Egytárcsás száraz, hidraulikus m!ködtetéssel

Els"

255

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 255

Page 284: Alfa Romeo 159 kézikönyv

1.8 140 CV - 1750 TURBO BENZINA - 2.2 JTS 3.2 JTS - 2.4 JTDM1.9 JTDM 8v - 1.9 JTDM 16v - 2.0 JTDM

Üzemi fékek:– elöl H!tött tárcsafék H!tött tárcsafék– hátul A tárcsafék H!tött tárcsafék

Rögzít"fék mechanikus m!ködtetés! fékkarral, a hátsó kerékfékekre hat

FIGYELMEZTETÉS A víz, a jég és az úttestre szórt só rárakódhat a féktárcsákra, ami csökkenti a fék hatásosságát az el-indulás utáni els" fékezés során.

1.8 140 CV - 1750 TURBO BENZINA - 2.2 JTS - 3.2 JTS1.9 JTDM 8V - 1.9 JTDM 16v - 2.0 JTDM - 2.4 JTDM

Típus Fogasléces kormánym! hidraulikus rásegítéssel

Fordulási kör átmér" (járdák között) 11,1

FÉKRENDSZER

KORMÁNYMÙ

1.8 140 CV - 1750 TURBO BENZINA - 2.2 JTS - 3.2 JTS - 1.9 JTDM 8V1.9 JTDM 16v - 2.0 JTDM - 2.4 JTDM

Els" Magasan támasztott, négy leng"karos rendszer

Hátsó Multi-link felépítés! rendszer

KERÉKFELFÜGGESZTÉS

256

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 256

Page 285: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A GUMIABRONCSOK JELÖLÉSI RENDSZERE5. ábra

Példa: 205/55 R 16 91 V205 = Névleges szélesség (S, távol-

ság az oldalfalak között, mm-ben).

55 = A magasság/szélesség aránya(H/S) százalékban.

R = Radiál szerkezet! gumiab-roncs.

16 = Keréktárcsa átmér" hüvelykben(Ø).

91 = A teherbírásra jellemz" szám(terhelési index).

V = Maximális sebesség mutató.

KEREKEK

KERÉKTÁRCSÁK ÉSGUMIABRONCSOKSajtolt acéllemez vagy könny!fém ke-réktárcsák. Töml" nélküli, radiál szer-kezet! gumiabroncsok. A jóváhagyotttípusú és méret! gumiabroncsok felso-rolása a gépjárm! típusbizonyítványá-ban található.

FIGYELMEZTETÉS A Kezelési és kar-bantartási útmutató és a típusbizonyít-vány esetleges eltérése esetén kizáró-lag az utóbbi dokumentum adatai amértékadók.

A0E0186mobr. 5

A négykerék-hajtású gépkocsiknál anégykerék-hajtás rendszer károsodásá-nak elkerülése érdekében valamennyikeréken azonos gyártmányú, azonos tí-pusú és azonos mintázatú gumiabron-csot kell használni. A négykerék-hajtáshatékonyságát mindazonáltal nem ron-tja az eltér" mértékben használt gumi-abroncsok alkalmazása.

A menetbiztonság érdekében elenged-hetetlen fontosságú, hogy a gépkocsimind a négy kerekén azonos méret!,gyártmányú és típusú gumiabronccsallegyen felszerelve.

FIGYELMEZTETÉS A töml" nélküligumiabroncsokba soha nem szabadtöml"t szerelni.

SZÜKSÉGPÓTKERÉKSajtolt acéllemez keréktárcsa. Töml"nélküli gumiabroncs.

257

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 257

Page 286: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A KERÉKTÁRCSÁK JELÖLÉSIRENDSZERE

Példa: 7 J x 16 H2 ET 437 = A keréktárcsa szélessége hü-

velykben (1-es méret ).

J = a keréktárcsa mélyedésénekprofilja (a gumiabroncs per-emének megtámasztására) (2- es méret).

16 = a keréktárcsa hengeres felüle-tének névleges átmér"je hü-velykben (megegyezik a gumi-abroncs bels" átmér"jével) (3-as méret = Ø).

H2 = A domborulatok alakja és szá-ma (amelyek a töml" nélküligumiabroncs peremét támasz-tják).

43 = a kerék “kiállása” (a keréktár-csa domborúságából adódó tá-volság a középvonal és a keré-kagyon felfekv" felület síkjaközött).

Maximális sebesség jelöléseQ = 160 km/h-ig.R = 170 km/h-ig.S = 180 km/h-ig.T = 190 km/h-ig.U = 200 km/h-ig.H = 210 km/h-ig.V = 240 km/h-ig.W= 270 km/h-ig.Y = 300 km/h-ig.

A megengedett maximálissebesség jelölése téligumiabroncsoknálQ M + S = 160 km/h-ig.T M + S = 190 km/h-ig.H M + S = 210 km/h-ig.

A teherbírásra jellemz# szám(terhelési index)60 = 250 kg 84 = 500 kg61 = 257 kg 85 = 515 kg62 = 265 kg 86 = 530 kg63 = 272 kg 87 = 545 kg64 = 280 kg 88 = 560 kg65 = 290 kg 89 = 580 kg66 = 300 kg 90 = 600 kg67 = 307 kg 91 = 615 kg68 = 315 kg 92 = 630 kg69 = 325 kg 93 = 650 kg70 = 335 kg 94 = 670 kg71 = 345 kg 95 = 690 kg72 = 355 kg 96 = 710 kg73 = 365 kg 97 = 730 kg74 = 375 kg 98 = 750 kg75 = 387 kg 99 = 775 kg76 = 400 kg 100 = 800 kg77 = 412 kg 101 = 825 kg78 = 425 kg 102 = 850 kg79 = 437 kg 103 = 875 kg80 = 450 kg 104 = 900 kg81 = 462 kg 105 = 925 kg82 = 475 kg 106 = 950 kg83 = 487 kg

258

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 258

Page 287: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A 225/50 R17” méret! gumiabroncsokra kizárólag “pók” típusú hólánc szerelhet". A235/45 R18” és 235/40 ZR19 méret! gumiabroncsokra a sárvéd"vel való érintkezésmiatt hólánc nem szerelhet".

A hóláncot a 3.2 JTS és a 2.4 JTDM 210 LE 4x4 változatoknál is a gépkocsi ELS# kere-keire kell felszerelni.

4,00B x17"T125/80 R17

GUMIABRONCSOKTI

változatok

8Jx19” könny!fém

235/40 ZR19 96Y ($)

keréktárcsagumiabroncs

keréktárcsagumiabroncs

keréktárcsagumiabroncs

keréktárcsagumiabroncs

keréktárcsagumiabroncs

keréktárcsagumiabroncs

Alapfelszereltség

Egyes változatoknál/piacokon, egyes változatoknál

Rendelhet# felszerelések

Szükség-pótkerék(egyes változatoknál/piacokon)

1.9 JTDM 8V ECO1.9 JTDM 8V (**)

2.0 JTDM ECO2.0 JTDM (**)

7Jx16” acél205/55 R16 91V

7Jx16” acél215/55 R16 93V

7Jx16” könny!fém215/55 R16 93V

7,5Jx17” (*) könny!fém225/50 R17 98W

1.8 140 CV1.9 JTDM 8V

1.9 JTDM 16V2.0 JTDM

7Jx16” acél205/55 R16 91V

7Jx16” acél215/55 R16 93V

7Jx16” könny!fém215/55 R16 93V

7,5Jx17” (*) könny!fém225/50 R17 98W

8Jx18” könny!fém235/45 R18 98W ($)

(*) A gumiabroncsokra hagyományos hólánc nem szerelhet". Kizárólag “pók” típusú hólánc használható.(**) Egyes piacokra gyártott változatokFIGYELMEZTETÉS Téli közlekedésnél H vagy annál magasabb sebességindex! gumiabroncsok felszerelése ajánlott.($) A gumiabroncsokra hólánc nem szerelhet". Téli gumiabroncsoknál használjunk 225/50 R17 98 vagy 235/45 R18 98 gumiab-roncsokat. TI felszereltség! járm!vekre 16”-os keréktárcsák nem szerelhet"k.

1750 TURBO BENZINA3.2 JTS - 2.4 JTDM 200 CV

2.4 JTDM 210 CV

7,5Jx17” (*) könny!fém225/50 R17 98W

8Jx18” könny!fém235/45 R18 98W ($)

259

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 259

Page 288: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Figyelem: az alacsony futóm!v! gépkocsikat óvatosan használjuk a járdaszegélyek között,forgalomlassító közúti akadály el"tt vagy különösen egyenetlen útfelületen való közleke-dés során.

GUMIABRONCSOK LÉGNYOMÁSA HIDEG ÁLLAPOTBAN

($) A gumiabroncsokra hólánc nem szerelhet". Téli gumiabroncsoknál használjunk 225/50 R17 98 vagy 235/45 R18 98 gumiabroncsokat. TI felszereltsé-g! járm!vekre 16”-os keréktárcsák nem szerelhet"k.Felmelegedett gumiabroncsok esetén a légnyomás 0,3 bar értékkel nagyobb lehet az el"írt értéknél. A pontos beállítása érdekében hideg abroncsoknál ismét-eljük meg a mérést. A téli gumiabroncsok légnyomás értékének +0,2 bar-ral nagyobbnak kell lennie a standard gumiabroncsokra el"írt értéknél.Folyamatos 160 km/h feletti haladásnál a gumiabroncs légnyomásokat a teljes terhelésre megadott értékekre kell be-állítani.FUTÓMÙ GEOMETRIAI ADATOK

közepes terhelésnél barteljes terhelésnél bar

– kerékd"lés

– utánfutás

– kerékösszetartás (kerekenként)

– kerékd"lés

– kerékösszetartás (kerekenként)

GÉPKOCSI BEÁLLÍTÁS A TI felszereltség! gépkocsik futóm!ve 20 mm-rel alacsonyabb a többi változathoz képest.

Gumiabroncsok205/55 R16 91V

els" hátsó

2,3 2,3

2,6 2,6

Gumiabroncsok215/55 R16 93V

els" hátsó

2,3 2,3

2,5 2,5

Gumiabroncsok225/50 R17 98W

els" hátsó

2,5 2,5

2,9 2,7

Gumiabroncsok235/40 ZR19 96Y ($)

els" hátsó

2,7 2,5

3,0 2,8

Minden típus

–35’ ± 18’maximális különbség

a jobb/bal oldal között: 24’4° 15’ ± 18’

maximális különbség a jobb/bal oldal között: 18’

–8’ ± 4’maximális különbség

a jobb/bal oldal között: 4’–40’ ± 18’

maximális különbség a jobb/bal oldal között: 24’

13’ ± 7’ teljes kerékösszetartás: 26’ ± 7’)

Gumiabroncsok235/45 R18 98W ($)

els" hátsó

2,7 2,5

2,9 2,7

– Els"kerekek

Hátsókerekek

4x2 változatok

–1° 1’± 18’maximális különbség

a jobb/bal oldal között: 24’4° 15’± 18’

maximális különbség a jobb/bal oldal között: 18’

–7’± 4’maximális különbség

a jobb/bal oldal között: 4’–1° 3’± 18’

maximális különbség a jobb/bal oldal között: 24’

11’± 7’teljes kerékösszetartás: 22’± 7’)

4x4 változatok

–38’±18’maximális különbség

a jobb/bal oldal között: 24’4° 15’ ± 18’

maximális különbség a jobb/bal oldal között: 18’

–7’ ± 4’maximális különbség

a jobb/bal oldal között: 4’–1° 3’ ± 18’

maximális különbség a jobb/bal oldal között: 24’

11’ ± 7’teljes kerékösszetartás: 22’ ± 7’)

TI felszereltség

Szükség pótkerék

T125/80 R17

4,2

260

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 260

Page 289: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MÉRETEKA méretek mm-ben vannak megadva, és a standard gumiabroncsokkalszerelt járm!re vonatkoznak.

A választható gumiabroncsok esetén kisebb méreteltérésekadódhatnak.

A magassági méret terheletlen járm!re vonatkozik.

CSOMAGTÉR TÉRFOGATA

Térfogat .................... 405 dm3

(") 215/55 R16” gumiabroncsokkal

A0E0044m

A B C D E F G H

4660 1000 2700 960 1422 1578 1828 15551417 (") 1593 (") 1573 (")

261

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 261

Page 290: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A méretek mm-ben vannakmegadva, és a standard gumiabroncsokkal szerelt járm!re vonatkoznak.

A választható gumiabroncsok esetén kisebb méreteltérések adódhatnak.

A magassági méret terheletlen járm!re vonatkozik.

CSOMAGTÉR TÉRFOGATA

Térfogat .................... 445 dm3

A0E0307m

A B C D E F G H

4660 1000 2700 960 1422 1578 1828 15551417 (") 1593 (") 1573 (")

(") 215/55 R16” gumiabroncsokkal(*) Csomagtartó/síléctartó rudakkal (egyes változatoknál): 1452/1447 (215/55 R16” gumiabroncsokkal)

262

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 262

Page 291: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MENETTELJESÍTMÉNYEKLIMUZIN VÁLTOZATOK Maximális sebesség Gyorsulás 0-100 km/h 1 km-es gyorsulás álló

km/h sebességre másodperc helyzetb"l másodperc1.8 140 CV 208 10,2 31,11750 TURBO BENZINA 235 7,7 28,93.2 JTS 4x2 250 7,1 27,03.2 JTS 4x4 244 7,0 27,31.9 JTDM 8v 193 10,7 32,61.9 JTDM 8v ECO 197 10,7 32,81.9 JTDM 8v ECO (*) 194 11,0 33,21.9 JTDM 16v 212 9,2 30,62.0 JTDM/2.0 JTDM ECO 218 8,8 30,22.0 JTDM ECO (*) 215 9,0 30,52.4 JTDM 4x2 231 8,1 28,72.4 JTDM 4x4 227 8,3 29,0

(*) Egyes piacokra gyártott változatok

SPORTWAGON VÁLTOZATOK Maximális sebesség Gyorsulás 0-100 km/h 1 km-es gyorsulás álló km/h sebességre másodperc helyzetb"l másodperc

1.8 140 CV 206 10,4 31,31750 TURBO BENZINA 233 7,9 29,23.2 JTS 4x2 248 7,2 27,43.2 JTS 4X4 242 7,2 27,71.9 JTDM 8v 192 10,9 32,91.9 JTDM 8v ECO 196 10,9 33,31.9 JTDM 8v ECO (*) 193 11,2 33,71.9 JTDM 16v 210 9,4 30,92.0 JTDM/2.0 JTDM ECO 216 9,0 30,52.0 JTDM ECO (*) 213 9,2 30,82.4 JTDM 4x2 229 8,3 29,02.4 JTDM 4x4 225 8,5 29,3

(*) Egyes piacokra gyártott változatok 263

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 263

Page 292: Alfa Romeo 159 kézikönyv

3.2 JTS 4x2

1540

122010502090

550

1700

70

50

1.9 JTDM 8v

1480

115010502030

550

1500

60

50

1.9 JTDM 16v2.0 JTDM

1490

1130 (Õ)/115010502040

550

1500

60

50

2.4 JTDM4x2

1585

122010502135

550

1500

60

50

1750TURBO

BENZINA

1430

110010501980

550

1500

60

50

TÖMEGADATOK1.8

140 CV

1385

110010501935

550

1400

60

50

2.4 JTDM4x4

1645

122010502195

550

1500

60

50

3.2 JTS4x4

1610

122010502160

550

1700

70

50

TÖMEGADATOK (kg)Limuzin változatok

Menetkész tömeg (feltöltve az összes folyadékkal, üzemanyaggal 90%-ig, extra tartozékok nélkül)

Megengedett maximális terhelés (*)- els" tengely- hátsó tengely- össztömeg

Hasznos terhelés a vezet"vel együtt (**)

Megengedett vontatható tömeg

Vonóhorog megengedett függ"leges terhelése:

Megengedett maximális tet"terhelés

(*) Ezeket az értékeket nem szabad túllépni. A vezet" felel"ssége, hogy a csomagtérben és/vagy raktérben a terhelést amegengedett értékek figyelembe vételével helyezze el.

(**) Extra tartozékokkal (napfénytet", vonóhorog stb.) a menetkész tömeg megn", ami ennek megfelel"en csökkenti amegengedett terheléshez viszonyított hasznos teherbírást.

(Õ) 2.0 JTDMváltozat

264

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 264

Page 293: Alfa Romeo 159 kézikönyv

3.2 JTS 4x2

1590

122010502140

550

1800

75

80

1.9 JTDM 8v

1530

115010502080

550

1500

60

80

1.9 JTDM 16v2.0 JTDM

1540

1130 (Õ)/115010502090

550

1500

60

80

2.4 JTDM4x2

1635

122010502185

550

1500

60

80

1.8140 CV

1435

110010501985

550

1400

60

80

2.4 JTDM4x4

1695

122011002245

550

1500

60

80

3.2 JTS 4x4

1660

122011002210

550

1800

75

80

TÖMEGADATOK (kg)Sportwagon változatok

Menetkész tömeg (feltöltve az összes folyadékkal, üzemanyaggal 90%-ig, extra tartozékok nélkül)

Megengedett maximális terhelés (*)- els" tengely- hátsó tengely- össztömeg

Hasznos terhelés a vezet"vel együtt (**)

Megengedett vontatható tömeg

Vonóhorog megengedett függ"leges terhelése:

Megengedett maximális tet"terhelés (***)

(*) Ezeket az értékeket nem szabad túllépni. A vezet" felel"ssége, hogy a csomagtérben és/vagy raktérben a terhelést amegengedett értékek figyelembe vételével helyezze el.

(**) Extra tartozékokkal (napfénytet", vonóhorog stb.) a menetkész tömeg megn", ami ennek megfelel"en csökkenti amegengedett terheléshez viszonyított hasznos teherbírást.

(***) Lineaccessori Alfa Romeo tet"csomagtartó rudak, max. terhelés: 50 kg.(Õ) 2.0 JTDM változat

1750TURBO

BENZINA

1480

110010502030

550

1500

60

80

265

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 265

Page 294: Alfa Romeo 159 kézikönyv

1.9 JTDM8v

70 %

10 %

7,5

4,6 #

2,3

6,0

1.9 JTDM16v

70 %

10 %

7,5

4,6 #

2,3

6,0

2.4 JTDM

70 %

10 %

7,35

6,4 &

2,8

6,0

3.2 JTS 2.4 JTDM210 CV

4x4

70 #

10 #

10,3

5,4 "

2,8 (Õ)

6,0

FELTÖLTÉSI ADATOK1.8

140 CV

70 #

10 #

8,0

4,5 "

1,6

6,0

(') Különösen zord éghajlati viszonyok között 60% PARAFLU UP folyadék és 40% ioncserélt víz keveréke javasolt.

1750TURBOBENZINA

70 #

10 #

6,6

4,25 $

2,0

6,0

2.0 JTDM

70 %

10 %

6,1

4,9 #

2,8

6,0

Üzemanyagtartály:liter

- ebb"l - tartalék liter

Motor h!t"rendszer

liter

Motor ken"rendszer liter

Mechanikus sebességváltó/differenciálm! liter

Szélvéd"-mosó, fényszórómosó folyadék liter

El#írt üzemanyagok és eredeti ken#anyagok

# Ólommentes benzin,legalább 95 RON oktánszámú (EN 228 szabvány)% Gázolaj gépjárm!vek számára(EN 590 szabvány)

Loncserélt víz és PARAFLU UPfolyadék 50%-os keveréke (')

" SELENIA StAR$ SELENIA StAR P.E. (versioni 1750 TURBO BENZINA)& SELENIA WR# SELENIA WR P.E.

TUTELA CAR MATRYX(Õ) TUTELA MULTIAXLE

Víz és TUTELAPROFESSIONAL SC 35folyadék keveréke

266

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 266

Page 295: Alfa Romeo 159 kézikönyv

FOLYADÉKOK ÉS KENÃANYAGOK

JELLEMZÃK ÉS AJÁNLOTT TERMÉKEK

Felhasználás A folyadékok és ken#anyagok Eredeti Cserea járm$ helyes min#ségi jellemz#i folyadékok és

üzemeltetéséhez ken#anyagok intervalluma

ken"olajok benzinmotorokhoz (1.8 140 CV, 2.2 JTS e 3.2 JTS változat)

Ken"olajokbenzinmotorokhoz(1750 TURBO BENZINA változat)

Ken"olajok gázolajüzem!motorokhoz(2.4 JTD változatM)

Ken"olajok gázolajüzem!motorokhoz (1.9JTDM 8V változat, 1.9 JTDM 16V, 2.0 JTDM)

SELENIA StARContractual Technical Reference N° F216.D05

SELENIA StAR P.E.Contractual Technical Reference N° F603.D08

SELENIA WRContractual Technical Reference N° F515.D06

SELENIA WR P.E.Contractual Technical Reference N° F515.D07

A Karbantartási terv szerint

A Karbantartási terv szerint

A Karbantartási terv szerint

A Karbantartási terv szerint

A Diesel-motoroknál szükség esetén, amennyiben nem állnak rendelkezésre eredeti termékek, elfogadhatók minimum ACEA B4 vagy ACEA C2 telje-sítményszint! ken"anyagok; ebben az esetben nem garantált a motor optimális teljesítménye, és amint lehet"ség nyílik rá, ajánlott ezt lecserélniaz Alfa Romeo márkaszervizek által forgalmazott eredeti termékre.ACEA A3 és ACEA B4 specifikációknál gyengébb min"ség! olajok használata károsíthatja a motort, és az okozott károkra nem terjed ki a garancia.

Szintetikus alapú ken"olaj, specifikációja SAE 5W-40 FIAT 9.55535-H2 min"sítés.

Szintetikus alapú ken"olaj, specifikációja SAE 5W-40,ACEA C3. FIAT 9.55535-S2 min"sítés.

Szintetikus alapú ken"olaj, specifikációja SAE 5W-40 FIAT 9.55535-N2 min"sítés.

Szintetikus alapú ken"olaj, specifikációja SAE 5W-30. FIAT 9.55535-S1 min"sítés.

267

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 267

Page 296: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Szélvéd"-/fényszórómosó folyadék

Fékfolyadék

Szintetikus, SAE 75W-85 fokozatú ken"anyag.Meghaladja az API GL4 specifikációkat.Min"sítés: FIAT 9.55550-MZ1Szintetikus, SAE 75W-85 fokozatú ken"anyag. Meghaladja az API GL-5, ZF-TE ML 18 specifikációkat.FIAT 9.55550-DA3 min"sítés

Szintetikus folyadék hidraulikus és elektrohidraulikus rendszerekhez Fiat 9.55550-AG3 min"sítés

Molibdén-diszulfid tartalmú zsír magas üzemi h"mérséklethez.Konzisztencia NLGI 1-2. FIAT 9.55580 min"sítés.

Specifikus, alacsony súrlódási tényez"j! zsír homokinetikuscsuklókhoz. Konzisztencia NLGI 0-1. FIAT 9.55580 min"sítés.Szintetikus tengelykapcsoló és fékfolyadék. Meghaladja a specifikációkat: FMVSS n° 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J 1704. FIAT 9.55597 min"sítés

Monoetilénglikol inhibitor bázisú, szerves összetétel!, piros szín! fagyálló h!t"folyadék. Meghaladja a CUNA NC 956-16,ASTM D 3306 specifikációkat.FIAT 9.55523 min"sítés.

Véd"hatású, dermedést gátló gázolaj adalék Diesel-motorokhoz

Alkoholok és felületaktív anyagok keveréke CUNA NC 956-11.FIAT 9.55522 min"sítés

TUTELA CAR MATRYXContractual Technical Reference N° F108.F02TUTELA MULTIAXLEContractual Technical Reference N° F426.E06

TUTELA GI/RContractual Technical Reference N° F428.H04TUTELA ALL STARContractual Technical Reference N° F702.G07TUTELA STAR 700Contractual Technical Reference N° F701.C07TUTELA TOP 4Contractual Technical Reference N° F001.A93PARAFLU UP (#)Contractual Technical Reference N° F101.M01

TUTELA DIESEL ARTContractual Technical Reference N° F601.L06TUTELA PROFESSIONALSC 35Contractual Technical Reference N° F201.D02

Ken"anyagokaz er"átvitelhez

Gázolaj adalék

Motor h!t"folyadék

(#) FIGYELMEZTETÉS Soha ne végezzünk utántöltést vagy keverjük a folyadékokat az el"írttól eltér" jellemz"j! termékekkel.(() Különösen zord éghajlati viszonyok között 60% PARAFLU UP folyadék és 40% ioncserélt víz keveréke javasolt.

Mechanikus sebesség-váltókhoz és differenci-álm!vekhezHátsó differenciálm!hözés közl"m!vekhez (3.2 JTS 4x4 és 2.4 JTDM 4x4 változatok)Hidraulikus szervokor-mányhoz

Homokinetikus csuklókhoz a kerék fel"li oldalonHomokinetikus csuklók-hoz a differenciálm! fel"li oldalon Hidraulikus fék és tengelykapcsolóm!ködtetéshezH!t"rendszerhez keverési arány:50% ioncserélt víz 50% PARAFLU UP (()

Gázolajhoz keverend"(25 cl/10 liter)

Töményen vagy vízzel hígítva alkalmazandó ablakmosókhoz

Felhasználás A folyadékok és ken#anyagok min#ségi jellemz#i Eredeti folyadékok Alkalmazásoka járm$ helyes üzemeltetéséhez ken#anyagok

és folyadékok

268

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 268

Page 297: Alfa Romeo 159 kézikönyv

– országúti ciklus: gyakori gyorsí-tásokat tartalmaz minden sebességfo-kozatban, hasonlóan a járm! szokásosországúti használatához; a sebesség 0és 120 km/h között váltakozik;– vegyes fogyasztás: meghatár-ozásakor a városi ciklus fogyasztásátkb. 37%-os, az országúti fogyasztástkb. 63%-os súllyal veszik számításba.

FIGYELMEZTETÉS Az út min#sé-ge, a forgalmi viszonyok, az id#j-árás, a vezetési stílus, a járm$általános állapota, felszereltségiszintje, a légkondicionáló hasz-nálata, a járm$ megterhelése, atet#csomagtartó használata,egyéb körülmények légellenállástvagy gördülési ellenállást bef-olyásoló hatása a táblázatbanmegadott értékekt#l eltér#üzemanyag-fogyasztást ered-ményez.

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁSAz alábbi táblázatban megadott üzem-anyag-fogyasztás értékeket az erre vo-natkozó európai el"írások alapján, a ho-nosítási eljárás során mért értékekb"lhatározták meg. A fogyasztás megha-tározására szolgáló eljárást az alábbiakszerint végzik el:– városi: hidegindítással kezd"dik,majd egy szokásos városi út szimuláci-ójával folytatódik;

Üzemanyag-fogyasztás a 2004/3/EK Városi Országúti Vegyesirányelv alapján (liter x 100 km)1.8 140 CV 10,3 (%) 6,0 (%) 7,6 (%)

10,7 (!) 6,1 (!) 7,8 (!)1750 TURBO BENZINA 11,8 (%) 6,0 (%) 8,1 (%)

12,0 (!) 6,2 (!) 8,3 (!)3.2 JTS 4x2 16,4 (%) 7,9 (%) 11,0 (%)

16,5 (!) 7,9 (!) 11,0 (!)3.2 JTS 4x4 16,7 (%) 8,3 (%) 11,4 (%)

17,0 (!) 8,3 (!) 11,5 (!)1.9 JTDM 8v 7,8 (%)/6,6 (%) (&) 4,8 (%)/4,4 (%) (&) 5,9 (%)/5,2 (%) (&)

7,9 (!)/6,7 (!) (&) 4,9 (!)/4,5 (!) (&) 6,0 (!)/5,3 (!) (&)1.9 JTDM 16v 7,9 (%) 4,8 (%) 5,9 (%)

8,0 (!) 4,8 (!) 6,0 (!)2.0 JTDM 7,1 (%)/6,6 (%)(&) 4,4 (%)/4,3 (%)(&) 5,4 (%)/5,1 (%)(&)

7,2 (!)/6,7 (!)(&) 4,5 (!)/4,4 (!)(&) 5,5 (!)/5,2 (!)(&)2.4 JTDM 4x2 9,2 (%) 5,4 (%) 6,8 (%)

9,2 (!) 5,5 (!) 6,9 (!)2.4 JTDM 4x4 9,7 (%) 5,8 (%) 7,2 (%)

9,9 (!) 5,9 (!) 7,4 (!)

(%) Limuzin változatok (!) Sportwagon változatok (") ECO változatok 269

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 269

Page 298: Alfa Romeo 159 kézikönyv

CO2 KIBOCSÁTÁS

A CO2, kibocsátás értékei az alábbi táblázatban a vegyes fogyasztásra vonatkoznak.

CO2 KIBOCSÁTÁS A 2004/3/EU IRÁNYELV ALAPJÁN (g/km)

Limuzin változatok

Sportwagon változatok

1.8 1750 3.2 JTS 3.2 JTS 1.9 JTDM 1.9 JTDM 2.0 JTDM 2.4 JTDM 2.4 JTDM140 CV TURBO BENZINA 4X2 4X4 8v 16v 4X2 4X4

183 194 262 272 159/140 (*) 159 145/139 (*) 181 194

(*) ECO változatok

1.8 1750 3.2 JTS 3.2 JTS 1.9 JTDM 1.9 JTDM 2.0 JTDM 2.4 JTDM 2.4 JTDM140 CV TURBO BENZINA 4X2 4X4 8v 16v 4X2 4X4

179 189 260 270 157/138 (*) 157 142/136 (*) 179 192

(*) ECO változatok

270

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

249-270 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:04 Pagina 270

Page 299: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Honosítási jel

T939 NTR939

Európai Unió és az irányelvet alkalmazó országok

Argentína

Ausztrália

Brazília

Bulgária

Kína

! A nyomtatás id"pontjában adatok nem álltak rendelkezésre.

N15278

HHHH-AA-FFFFHHHH-AA-FFFF

CMII ID : 2006DJ0352 CMII ID : 2006DJ0351

RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVVEZÉRLÃ: hatósági honosítások

0523 0523

! !

! !

271

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 271

Page 300: Alfa Romeo 159 kézikönyv

AGREE PAR L’ANRT MAROCNuméro d’agrément : MR 2395 ANRT 2006

Date d’agrément : 13/01/2006

AGREE PAR L’ANRT MAROCNuméro d’agrément : MR 2394 ANRT 2006

Date d’agrément : 13/01/2006

Complies with IDA StandardsDA 104022

Complies with IDA StandardsDA 104022

TA-2005/701APPROVED

TA-2005/702APPROVED

YYYYXXXX-XXX YYYYXXXX-XXX

AA 000000 E AA 000000 E

! !

! !

Honosítási jel

T939 NTR939

Malajzia

Mexikó

Marokkó

Szingapúr

Dél-Afrika

Tajvan

! A nyomtatás id"pontjában adatok nem álltak rendelkezésre.

272

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 272

Page 301: Alfa Romeo 159 kézikönyv

273

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 273

Page 302: Alfa Romeo 159 kézikönyv

274

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM

!SZA

KIAD

ATOK

BET$

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 274

Page 303: Alfa Romeo 159 kézikönyv

AALLFFAA 115599 SSPPOORRTTWWAAGGOONNHÁTSÓ ABLAKTÖRL# ......................................... 276CSOMAGTÉR .................................................... 277TET#CSOMAGTARTÓ/SÍLÉCTARTÓ ....................... 284EL#KÉSZÍTÉS AZ UNIVERSAL ISOFIX GYERMEKÜLÉSEK BESZERELÉSÉHEZ .................... 285KÜLS# VILÁGÍTÁS IZZÓCSERE ............................. 288BELS# VILÁGÍTÁS IZZÓCSERE ............................. 290BIZTOSÍTÉKCSERE ............................................ 292

275

ALFA

159 S

PORT

WAGO

N

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 275

Page 304: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Ne használjuk az ablak-törl"t az üvegre rakó-dott hó vagy jég eltá-

volítására. Ilyen esetben, ha azablaktörl"nek nagy er"t kelle-ne kifejtenie, a túlterhelés ellenivédelem néhány másodpercreleállítja a törl" m!ködését. Haa m!ködés ezután nem áll hely-re, keressünk fel egy Alfa Ro-meo márkaszervizt.

AZ ABLAKTÖRLÃ KARCSERÉJEAz alábbiak szerint járjunk el:

! emeljük fel a véd"fedelet A-2. áb-ra, majd a B rögzít"anya lecsava-rása után vegyük le a C törl"kart;

! pontosan beállítva helyezzük fel azúj törl"kart, húzzuk meg teljesen aB rögzít"anyát, majd hajtsuk visszaaz A véd"fedelet.

HÁTSÓABLAKTÖRLÃ

MÙKÖDÉSA hátsó ablaktörl# be- éskikapcsolása Fordítsuk az instabil helyzet! kapcso-lógy!r!t A-1. ábra az ' ON/OFFhelyzetbe a hátsó ablaktörl" szakaszosm!ködtetéséhez. A kikapcsoláshoz for-dítsuk a kapcsológy!r!t ismét az 'ON/OFF helyzetbe.

A hátsó ablaktörl" a szélvéd"törl" be-kapcsolt állapotában a hátrameneti se-bességfokozat kapcsolásakor is bekap-csol.

Intelligens hátsóablak mosás funkcióAz instabil helyzet! kapcsológy!r! A-1. ábra & helyzetbe fordításakor ahátsóablak-mosó m!ködésbe lép. Az ins-tabil helyzet! kapcsológy!r! & hely-zetben tartásával egy mozdulattal kap-csolható be a hátsó ablak mosó és tör-l"; a hátsó ablaktörl" a kapcsológy!r!legalább fél másodperc id"tartamú &instabil pozícióban tartása után kezdm!ködni. 276

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0264m1. ábra A0E0267m2. ábra

A kapcsológy!r! elengedése után a hát-só ablaktörl" még néhány törlési ciklustvégez; ezután körülbelül 6 másodpercmúlva még egy további törlési ciklus el-végzésével fejez"dik be a m!velet.

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 276

Page 305: Alfa Romeo 159 kézikönyv

ABLAKMOSÓ-FOLYADÉKFÚVÓKAHa a bekapcsoláskor nem jelenik mega folyadéksugár, el"ször vizsgáljuk meg,hogy nem üres-e az ablakmosó folya-déktartály (lásd a “Folyadékszintekellen"rzése” részt a “Karbantartás ésgondozás” fejezetben).

Ezután ellen"rizzük, hogy a fúvókán le-v" furatok A-3. ábra nincsenek-e el-dugulva, ha szükséges, vékony t!veltisztítsuk ki a fúvókákat.

277

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0269m4. ábra

A0E0263m5. ábra

A0E0268m3. ábra

CSOMAGTÉR

A CSOMAGTÉR NYITÁSABELÜLRÃLSZÜKSÉGHELYZETBENAz akkumulátor lemerülése vagy a cso-magtértet" elektromos zárjának üzem-zavara esetén a csomagtértet" utastér-b"l való nyitásához az alábbiak szerintjárjunk el:

! hajtsuk teljesen el"re a hátsó ülé-seket (lásd “A csomagtér megnö-velése” cím! részt a “M!szerfal éskezel"szervek” fejezetben);

! vegyük ki a hátsó fejtámlákat;

! vegyük ki a csavarhúzót a szer-számkészletb"l, és a csomagtér bel-sejében dolgozva (a hátsó falnál) il-lesszük azt a nyílásba A-4. ábra,majd húzzuk meg a kart B-5. áb-ra.

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 277

Page 306: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A jobb oldali ülésrész lehajtásával a baloldali ülésrészen két személy szállítá-sa lehetséges. A bal oldali ülésrész le-hajtásával a jobb oldali ülésrészen csakegy személy szállítása lehetséges.

FIGYELMEZTETÉSEK! Az üléstámla el"rehajtása el"tt gy"-

z"djünk meg arról, hogy a hátsó fej-támla “nyugalmi” (teljesen lesül-lyesztett) helyzetben legyen. A cso-magtér megnövelése érdekében afejtámlák eltávolíthatók;

! a háttámla el"rehajtása el"tt gy"-z"djünk meg arról, hogy a hátsó kar-támasz nincs el"rehajtva. Ellenkez"esetben helyezzük vissza a tartójá-ba (lásd a “Bels" berendezések” cí-m! részt a “M!szerfal és kezel"-szervek” fejezetben).

A CSOMAGTÉR MEGNÖVELÉSEAz osztott hátsó ülés lehet"vé teszi acsomagtér részleges (1/3 vagy 2/3részben) vagy teljes b"vítését.

Az alábbiak szerint járjunk el:

! süllyesszük le teljesen a hátsó ülésekfejtámláit;

! ellen"rizzük, hogy a biztonsági öv si-ma legyen és ne legyen megcsava-rodva;

! emeljük fel az üléstámlán lev" kartA-6. ábra az üléstámla bal vagyjobb oldali részének kioldásáho, éshajtsuk el"re a háttámlát. A támla-rögzítés kioldását a B “piros csík”megjelenése mutatja.

278

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0085m6. ábra

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 278

Page 307: Alfa Romeo 159 kézikönyv

A hátsó ülés visszaállításaEmeljük fel a háttámlákat, és nyomjukhátra mindkét rögzít"elem hallható kat-tanásáig.

Helyezzük el a biztonsági öv csatokatfelfelé.

FIGYELMEZTETÉS A háttámla meg-felel" beakadását az üléstámla el"re-hajtására szolgáló A karokon lév" “pi-ros csík” B-6. ábra elt!nése jelzi. Halátható a “piros csík”, az azt jelzi, hogya háttámla nem akadt be, rögzítésenem megfelel". A háttámlák visszaállí-tásakor mindig gy"z"djünk meg azokbiztonságos reteszel"désér"l, amit arögzít"szerkezet kattanása jelez.

Ügyeljünk a háttámla megfelel" rögzí-tésére mindkét oldalon, mert az hirte-len fékezés esetén el"relendülve azutasok sérülését okozhatja.

279

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0270m8. ábra

A RAKOMÁNY RÖGZÍTÉSEA csomagtérben 4 db, a szállított rako-mányt rögzít" hevederek beakasztásá-ra szolgáló gy!r! (lásd 8. ábra és9. ábra) található.Ezek a gy!r!k szolgálnak (az Alfa Ro-meo márkaszervizekben egyes válto-zatokhoz/piacokon opcióként rendel-het") csomagrögzít" háló rögzítésére is.

A0E0271m9. ábra

Ha olyan területen uta-zunk, ahol az üzem-

anyag-feltöltés nehézségekbe üt-közik, és kannában tartaléküzemanyagot viszünk magunkkal,szigorúan tartsuk be a törvényiel"írásokat, csak jóváhagyott tí-pusú kannát használjunk, és rög-zítsük azt megfelel"en. Még ígyis megn" a t!zveszély egy eset-leges baleset bekövetkezésekor.

FIGYELEM

A nem megfelel"en rög-zített, nehéz csomagok

baleset vagy hirtelen fékezésesetén komoly sérülést okozhat-nak.

FIGYELEM

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 279

Page 308: Alfa Romeo 159 kézikönyv

RAKODÓREKESZEK 10. - 11. ábraA csomagtér két oldalán fedéllel zárha-tó rakodórekeszek találhatók.

A nyitáshoz nyomjuk meg az A gom-bot, és fordítsuk lefelé a fedelet.

280

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0273m10. ábra A0E0274m12. ábraA0E0272m11. ábra

Ne csatlakoztassunk amegadott maximálisnálnagyobb áramer"sséget

felvev" berendezéseket. Az elekt-romos berendezések hosszú ideigtartó használata az akkumulátorlemerülését okozhatja, ami meg-akadályozza a motor következ"indítását.

CSATLAKOZÓALJZAT(egyes változatoknál/piacokon)

A csomagtér bal oldalán helyezkedik el.

A csatlakozóaljzat használatához nyis-suk ki a kupakot A-12. ábra. A csat-lakozóaljzat a gyújtáskapcsolóba hely-ezett kulcs esetén áll feszültség alatt,és csak maximálisan 15 A áramfelvé-tel! (180 W teljesítmény!) tartozék-okhoz használható.

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 280

Page 309: Alfa Romeo 159 kézikönyv

281

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0281m13. ábra A0E0282m14. ábra

CSOMAGTARTÓ HÁLÓ(egyes változatoknál/piacokon)

A csomagtér jobb és bal oldalán egy-egycsomagrögzít" háló helyezkedik el.

– 13. ábra - oldalsó ajtóval ellátott vál-tozat (egyes változatok-nál/piacokon)

– 14. ábra - oldalsó ajtó nélküli vál-tozat

– 15. ábra - rugalmas rögzít"szalag

Külön rendelhet" egyes változatoknálés piacokon egy további csomagrögzít"háló is.

A csomagtér elüls" részén lev" nyílásokA-16. ábra használatával akasszuka hálót a 19. ábrán szemléltetett po-zícióba.

A hátsó nyílások B-17. ábra haszná-latával a hálót a csomagtér hátsó ré-széhez akaszthatjuk.

A háló rögzítéséhez helyezzük a horg-okat A-18. ábra a B nyílásokba ésnyomjuk lefelé.

A kiakasztáshoz tartsuk benyomva a Cgombot, és húzzuk felfelé a hálót. A0E0275m16. ábra

A0E0476m15. ábra

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 281

Page 310: Alfa Romeo 159 kézikönyv

CSOMAGTAKARÓ ROLÓA csomagtakaró roló A 20. ábra fel-tekerhet" és kiemelhet".

A feltekeréshez vegyük ki a két hátsócsapot B-21. ábra az ülékükb"l.

FIGYELMEZTETÉS A feltekeréskorvezessük kézzel a rolót a fogantyúnálC-20. ábra fogva.

FIGYELMEZTETÉS A feltekert roló ki-emeléséhez (egyes változatoknál/ pi-acokon) ellen"rizzük az utastér elvá-lasztó háló feltekercselt állapotát (lásda következ" részt), majd emeljük fel akart D-22. ábra. Emeljük fel és vegy-ük ki a rolót a csomagtérb"l.

A0E0278m20. ábra A0E0279m21. ábra

A0E0280m22. ábra

282

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A roló visszahelyezését az alábbiak sze-rint végezzük:

! illesszük a rolót a bal oldalon lev"fészkébe (a kar nélküli oldalon);

! tartsuk a kart D-22. ábra felhú-zott állapotban, és helyezzük a ro-lót a jobb oldalon lev" fészekbe;

! engedjük el a D kart.

A0E0308m17. ábra

A0E0276m18. ábra

A0E0277m19. ábra

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 282

Page 311: Alfa Romeo 159 kézikönyv

283

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

ROLÓ UTASTÉR-ELVÁLASZTÓ FELSÃHÁLÓVAL (egyes változatoknál/piacokon)

Egyes változatoknál a csomagtakaró ro-ló mellett egy utastér elválasztó fels"háló 23. ábra is található.

Az utastér és a csomagtér közötti elvá-lasztó háló egy speciális rúdban van el-helyezve.

A0E0283m23. ábra A0E0287m24. ábra

A0E0288m25. ábra

A háló feltekercsel" szerkezetb"l valókihúzásához fogjuk meg a nyelvet A-24. ábra és akasszuk a két végétB-25. ábra a gépkocsi tetején lev"két (oldalanként egy-egy) fészekbe C-26. ábra.

A károsodások elkerülé-se érdekében ne helyez-zünk tárgyakat rolóra.

Baleset vagy er"s féke-zés esetén a csomagta-

karó rolóra helyezett tárgyak azutastérbe repülhetnek és sérüléstokozhatnak az utasoknak; aján-latos az utastér-elválasztó hálóhasználata.

FIGYELEM

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 283

Page 312: Alfa Romeo 159 kézikönyv

AUTÓRÁDIÓ

CD-váltó(egyes változatoknál/piacokon)

Egyes változatoknál a csomagtér jobboldalánál lev" fedél mögött egy 10 le-mez befogadására alkalmas CD-váltó ta-lálható (lásd 28. ábra).

Er#sít#(egyes változatoknál/piacokon)

A Bose Hi-Fi audió rendszerrel ellátottváltozatoknál az er"sít" a csomagtér baloldalánál lev" fedél mögött található.

A háló feltekeréséhez vegyük ki a kétvéget B-25. ábra a fészkekb"l C-26. ábra és kézzel kísérve vezessüka feltekercsel"be.

A0E0291m27. ábraA0E0284m26. ábra

284

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0305m28. ábra

Utastér elválasztó háló be- éskiszereléseA háló kiszereléséhez nyomjuk meg agombot D-27. ábra az ábrán szem-léltetett módon, és emeljük ki az elvá-lasztó hálót a bal és a jobb oldalon le-v" fészekb"l. Csúsztassuk el a hálót azábra szerint a csapoknak a fészkekb"lvaló kiemeléséhez.

A háló visszahelyezéséhez a fent leírtm!veleteket fordított sorrendben hajt-suk végre.

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 284

Page 313: Alfa Romeo 159 kézikönyv

285

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0286m30. ábra

TETÃCSOMAGTARTÓ/SÍLÉCTARTÓ(egyes változatoknál/piacokon)

A gépkocsit gyárilag két hosszanti te-t"csomagtartó rúddal 30. ábra sze-relik, amelyek a megfelel" speciális ki-egészítésekkel alkalmasak különféle tár-gyak (sílécek, szörfdeszka stb.) szállí-tására.

FIGYELMEZTETÉS Soha ne lépjüktúl a “M!szaki adatok” cím! részbenmegadott maximális terhelési értékeket.

AZ ÜZEMANYAGTÖLTÃCSONK FEDÉLNYITÁSASZÜKSÉGHELYZETBENÜzemzavar esetén az üzemanyag töl-t"csonk fedél nyitását az alábbiak sze-rint végezzük:

! a nyíllal jelölt pontnál nyissuk ki acsomagtér jobb oldalán lev" bizto-sítéktábla fedelét A-29. ábra;

! húzzuk meg a biztosítéktábla mel-lett lev" B zsinórt.

A0E0285m29. ábra

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 285

Page 314: Alfa Romeo 159 kézikönyv

286

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

ELÃKÉSZÍTÉS AZUNIVERSAL ISOFIXGYERMEKÜLÉSEKBESZERELÉSÉHEZ

A gépkocsi gyárilag el" van készítve azUniversal Isofix rendszer! gyermekülé-sek rögzítésére. Az “Isofix” egy szab-ványosított európai rendszer a gyerme-külések rögzítésére. A 31. ábrán pél-daként látható egy gyermekülés. Az Uni-versal Isofix gyermekülés kialakítása az1. súlycsoportnak felel meg.

A rögzítési helyek kialakításának elté-rései miatt a gyermekülések beszerelé-se csak a gépkocsi hátsó üléstámlája ésaz üléspárna közötti résben speciálisankialakított, isofix logóval jelölt (a csuk-lópántok huzatának megnyitásával hoz-záférhet") alsó fém rögzít"fülekhez A-32. ábra és a hátsó ülés támlája mö-gött elhelyezett, a gyermekülés heve-derének rögzítésére szolgáló gy!r!hözA-33. ábra lehetséges.

A0E0174m32. ábra

A0E0477m33. ábra31. ábra A0E0241m

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 286

Page 315: Alfa Romeo 159 kézikönyv

287

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

Lehet"ség van a hagyományos típusúés Universal Isofix gyermekülések egy-idej! használatára is. Mindig tartsukszem el"tt, hogy Universal Isofix gyer-mekülések esetében az összes olyan jó-váhagyott típus használható, amely ECER44/03 “Universal Isofix” felirattal ren-delkezik.

A Lineaccessori Alfa Romeo választéká-ban kapható a “Duo Plus” Universal Iso-fix gyermekülés.

A beszereléshez és/vagy a használat-hoz szükséges további információkértolvassuk el a gyermekülés gyártója ál-tal mellékelt használati utasítást.

A gy!r!höz A-33. ábra való hozzá-féréshez végezzük el az alábbiakat:

! döntsük el"re a hátsó üléstámlát(lásd “A csomagtér megnövelése”cím! részt);

! húzzuk felfelé az A kart, majd rög-zítsük a hevedert a gy!r!höz.

A gyermekülést csak agépkocsi álló helyzeté-

ben szabad beszerelni. A gyer-mekülés akkor van jól rögzít-ve, ha az el"készített tartóe-lemekhez való megfelel" kap-csolódást a kattanások jelzik.Minden esetben kövessük abe- és kiszerelési, elhelyezésiútmutatásokat, amelyeket agyermekülés gyártója kötelesmellékelni az üléshez.

FIGYELEM

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 287

Page 316: Alfa Romeo 159 kézikönyv

288

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

KÜLSÃ VILÁGÍTÁSIZZÓCSERE

Az egyes izzók típusára és teljesítmé-nyére vonatkozó információkat a “Szük-ség esetén” fejezet “Izzócsere” cím!része tartalmazza.

FIGYELMEZTETÉS Az izzócsere el-végzése el"tt olvassuk el a “Szükségesetén” cím! fejezetben található fi-gyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.

HÁTSÓ LÁMPATESTEK

Tolatólámpák/hátsóködlámpákAz izzók cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk fel a csomagtérajtót;

! egy csavarhúzóval a nyíllal jelzettpontban emelve vegyük ki a fedeletA-35. ábra;

A0E0292m35. ábra

A0E0293m36. ábra

FIGYELMEZTETÉS Az ellen"rz" fe-dél kiakasztásakor az esetleges karco-lódás elkerülése érdekében burkoljukegy puha rongyba a csavarhúzó élét.

! a rögzít" nyelvek B-36. ábramegnyomásával vegyük ki az izz-ótartó egységet;

! kissé benyomva és az óramutató já-rásával ellentétesen forgatva vegy-ük ki és cseréljük ki a kiégett izzót 37. ábra:

C: a hátrameneti lámpa izzója az utasfel"li vagy a jobb oldalon;

C: a hátsó ködlámpa izzója a vezet" fel-"li vagy a bal oldalon;

! illesszük vissza az izzótartó egysé-get, ügyelve a tartófülek B-36.ábra biztos rögzülésére;

! csukjuk be a fedelet A-35. ábra.

A0E0294m37. ábra

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 288

Page 317: Alfa Romeo 159 kézikönyv

289

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

Helyzetjelz# lámpák acsomagtértet#nAz izzók cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk fel a csomagtérajtót;

! a nyíllal jelzett pontnál nyissuk ki afedelet A-35. ábra;

! a rögzít" nyelvek B-36. ábramegnyomásával vegyük ki az izz-ótartó egységet;

! kissé benyomva és az óramutató já-rásával ellentétesen forgatva vegy-ük ki és cseréljük ki a kiégett izzót 37. ábra:

D: helyzetjelz" lámpa izzója a bal/jobboldalon

! illesszük vissza az izzótartó egysé-get, ügyelve a tartófülek B-36.ábra biztos rögzülésére;

! csukjuk be a fedelet A-35. ábra.

Irányjelz#k/Helyzetjelz#k/FéklámpákAz izzók cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk fel a csomagtérajtót;

! egyes változatoknál nyissuk ki az ol-dalsó fedelet;

! a rögzít"szerkezet A-38. ábra ki-oldásával vegyük le a véd"fedelet;

! a rögzít" fülek B-36. ábra meg-nyomásával vegyük ki az izzótartóegységet;

! kissé benyomva és az óramutató já-rásával ellentétesen forgatva vegy-ük ki és cseréljük ki a kiégett izzót 40. ábra:

A0E0295m38. ábra A0E0296m39. ábra

E: helyzetjelz"/féklámpa izzó;

F: irányjelz" lámpa izzó.

! illesszük vissza az izzótartó egysé-get, ügyelve a tartófülek B-39.ábra biztos rögzülésére;

! szereljük vissza a véd"fedelet.

A0E0297m40. ábra

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 289

Page 318: Alfa Romeo 159 kézikönyv

290

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0298m41. ábra

KIEGÉSZÍTÃ (3.) FÉKLÁMPAA fénykibocsátó diódákat (LED) tartal-mazó kiegészít" féklámpa a hátsó spo-ilerbe van beépítve 41. ábra.

A féklámpa izzóinak részleges vagy te-ljes meghibásodása esetén keressünkfel egy Alfa Romeo márkaszervizt.

BELSÃ VILÁGÍTÁSIZZÓCSERE

Az egyes izzók típusára és teljesítmé-nyére vonatkozó információkat a “Szük-ség esetén” fejezet “Izzócsere” cím!része tartalmazza.

FIGYELMEZTETÉS Az izzócsere el-végzése el"tt olvassuk el a “Szükségesetén” cím! fejezetben található fi-gyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.

A0E0487m42. ábra

CSOMAGTÉR BELSÃVILÁGÍTÁSAz izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk fel a csomagtérajtót;

! a nyíllal jelzett pontban feszítveemeljük ki a lámpatestet A-45. ábra;

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 290

Page 319: Alfa Romeo 159 kézikönyv

291

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

A0E0488m43. ábra

! húzzuk ki a B - 43. ábra izzót azoldalsó érintkez"k közül, és hely-ezzük be az új izzót, ügyelve arra,hogy pontosan az érintkez"k közékerüljön és rögzüljön;

! illesszük vissza a helyére a lámpa-testet, el"ször az egyik, majd a má-sik oldalon nyomva a helyére a meg-felel" rögzülést jelz" kattanásig.

A0E0301m44. ábra A0E0302m45. ábra

CSOMAGTÉR BELSÃVILÁGÍTÁS ACSOMAGTÉRTETÃNAz izzó cseréjét az alábbiak szerint vé-gezzük:

! nyissuk fel a csomagtérajtót;

! a nyíllal jelzett pontban feszítveemeljük ki a lámpatestet A-44. ábra;

! húzzuk ki a B - 45. ábra izzót azoldalsó érintkez"k közül, és hely-ezzük be az új izzót, ügyelve arra,hogy pontosan az érintkez"k közékerüljön és rögzüljön;

! illesszük vissza a helyére a lámpa-testet, el"ször az egyik, majd a má-sik oldalon nyomva a helyére a meg-felel" rögzülést jelz" kattanásig.

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 291

Page 320: Alfa Romeo 159 kézikönyv

292

ALFA

159

SPO

RTW

AGON

BIZTOSÍTÉKCSERE

A Sportwagon változat specifikus biz-tosítékai a csomagtér jobb oldalán el-helyezett biztosítéktáblán találhatók(lásd a “Szükség esetén” cím! fejeze-tet).

FIGYELMEZTETÉS A biztosítékcsereelvégzése el"tt olvassuk el a “Szükségesetén” cím! fejezetben található fi-gyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.

A0E0303m46. ábra A0E0304m47. ábra

A biztosítéktáblához való hozzáféréshezvégezzük el az alábbiakat:

! a B fogantyú segítségével nyissuk kia jobb oldali fedelet A - 46. áb-ra (egyes változatoknál/piacokon);

! a biztosítéktáblához való hozzáfé-réshez a nyíllal jelölt helyen nyissukki a fedelet C - 47. ábra.

FOGYASZTÓK BIZTOSÍTÉK AMPERElektromos csatlakozóaljzat F55 15

271-292 Alfa 159 HU 9-04-2009 11:23 Pagina 292

Page 321: Alfa Romeo 159 kézikönyv

319

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET!

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

Alfa Romeo CODE ..................... 10ASR (rendszer).........................112Automata fényszórók érzékel"je .. 71Autórádió ................................293Autórádió el"készítés ................116Az ügyfél által vásárolt tartozékok.............................116

Azonosító adatok .....................250

Bels" felszerelések .................. 83Bels" világítás izzócsere .... 205-290Bels" világítás lámpatestek – els" ................................. 78– hátsó ............................... 80

Biztonság ...............................129Biztonsági övek .......................130Biztosítékcsere ................ 209-292Biztosítékok (cseréje) ....... 209-291

CO2 kibocsátás .......................270

CODE kártya ........................... 12

Csomagtakaró roló ...................282

Csomagtér .......................101-277

Csomagtér világítás

– izzócsere ..........................208

Elektromos ablakemel"k............ 99

Elektromos/elektronikus berendezések beépítése ..........117

Elektronikus kulcs .................... 12

Elüls" utastér világítás

– izzócsere ..........................205

– kapcsoló ........................... 78

EOBD (rendszer) .....................115

Eredeti folyadékok ...................267

Er"átvitel ................................255

Es"érzékel" ............................ 74

Fejtámlák............................ 48-49

Fékek ....................................256

Feltöltések .......................125 -266

Fényezés ................................246

Fényszórók ............................. 65

– a fénysugár beállítása .........106

A fényszórók felvillantása (fénykürt) ............................ 70

A gépkocsi felemelése ..............220A gépkocsi leállítása hosszabb id"re ......................164

A gépkocsi vontatása ................221A motor indítása .......................150Ablakok (tisztítása) ..................246ABS (rendszer).........................108Adattáblák– azonosító adatok ...............250– karosszéria festék ..............251

Ajtók ..................................... 96Ajtóküszöb világítás– izzócsere ..........................208

Akkumulátor– cseréje ..............................238– feltöltés ............................219– indítás segédakkumulátorral ..182– tanácsok az élettartam

meghosszabbítására ............239Alfa 159 Sportwagon ...............275

BBEETTÙÙRREENNDDEESS TTÁÁRRGGYYMMUUTTAATTÓÓ

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 319

Page 322: Alfa Romeo 159 kézikönyv

320

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET!

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S– el"készítés az "Isofix" gyer-

mekülések beszereléséhez ..140– ülések gyermekek

szállításához .....................138Gyermekek biztonságos szállítása ..............................135

Gyermekülésekhez való alkalmasság ..........................138

Gyújtáskapcsoló ....................... 19

Hamutartó ............................. 87Harmadik féklámpa ..................204Hátsó ablaktörl" ......................276Hátsó ködlámpák– izzócsere ..........................202– kapcsoló ........................... 72

Hátsó utastér világítás– izzócsere ..........................205– kapcsoló ........................... 80

Helyzetjelz"k– izzócsere .................... 200-203– kapcsoló ........................... 70

Hill Holder (rendszer) ...............101Hólánc ...................................163Homelink ............................... 89

Indítás és vezetés ....................149 Intelligens mosás funkció .......... 74Irányjelz"k– izzócsere .............200-201-203– kapcsoló .......................... 70

Izzó (cseréje) ......................... 196– általános tudnivalók ............ 196– izzó típusok ...................... 197

Karbantartás és gondozás .........223– id"szakos ellen"rzések .......227– Karbantartási terv ...............225– nehéz üzemi körülmények

közötti használat ...............227– tervszer! karbantartás .........224

Karosszéria (tisztítása) .............244Kartámasz– hátsó ............................ 83-84– középs" ............................ 83

Kerékcsere ..............................183Kerekek és gumiabroncsok ........240Kerekek– intervallum ........................183– m!szaki adatok .................257

– a fényszórók beállítása külföldön ..........................107

– fényszóró magasságállítás ...106– ködfényszórók beállítása .....107

Fényszórómosó– folyadékszint .....................232– kapcsoló ........................... 75

Figyelmeztet" lámpák és üzenetek ..............................165

Fix&Go automatic (készlet) .......190Follow me home (funkció) ........ 71Folyadékszintek ellen"rzése ......228Fordulatszámmér" ................... 21Futóm! beállítás .......................260

Gumiabroncsok– intervallum .......................183– jelölési rendszere ................257– légnyomása .......................260– standard (széria) ...............259– téli ..................................162

Gumitöml"k ............................242Gyermekbiztonsági zár ............. 97Gyermekek (biztonságos szállítása)

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 320

Page 323: Alfa Romeo 159 kézikönyv

321

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK ÉS

ÜZ

ENET

EK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET!

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

S

Légkondicionálás ..................... 53 Légzsákok ........................141-145Leveg"sz!r"/pollensz!r" ..........237

Manuális légkondicionáló ......... 55Maximális sebesség .................263Menetteljesítmények ................263Méretek .................................261Motor– alvázszám ........................251– járm! típuskód ..................252– m!szaki adatok .................253

Motorháztet" ..........................105Motorolaj – fogyasztás ........................232– m!szaki adatok .................266– szint ellen"rzése ................231

Motortér (tisztítás) ...................246MSR (rendszer) .......................114Multifunkciós kijelz" ................. 25M!szaki adatok .......................249M!szercsoport ......................... 8M!szerek ............................... 21M!szerfal ............................... 7

M!szerfal és kezel"szervek ....... 6M!szerfali kezel"szervek .......... 72

Napellenz" piperetükör megvilágítás – izzócsere ..........................206

Napellenz"k............................. 88Napfénytet" ............................ 93Napvéd" árnyékoló erny" .......... 88

Övfeszít"k ..................... 132

Parkolás .................................155Parkolás-érzékel"k ...................118Parkolófények– kapcsoló ........................... 72

Pohártartó .............................. 87

Rádió adó-vev" készülék és mobiltelefon ..........................117

Rádiófrekvenciás távvezérl": hatósági honosítások ..............271

Rendszámtábla-világítás ............204

Rendszer: ABS .........................108

Rendszer: Alfa Romeo CODE ...... 10

Rendszer: ASR .........................112

Kerékfelfüggesztés ...................256

Keréktárcsák

– jelölési rendszere ................258

Keszty!tartó ........................... 85

Keszty!tartó-megvilágítás

– izzócsere ..........................207

Két/háromzónás automatikus légkondicionáló rendszer ......... 58

Kezel"szervek ......................... 81

Kézifék ..................................155

Kiegészít" f!t"berendezés ......... 69

Konfigurálható multifunkciós kijelz" .................................. 30

Kormánykerék (beállítás) .......... 49

Kormánym! ............................256

Kormányzár ............................ 21

Ködfényszóró

– izzócsere ..........................201

– kapcsoló ........................... 72

Környezetvédelem ...................127

Küls" világítás ......................... 70

Küls" világítás izzócsere .....196-288

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 321

Page 324: Alfa Romeo 159 kézikönyv

322

BIZTO

NSÁG

FIGYE

LMEZ

TET#

LÁMP

ÁK

ÉS Ü

ZENE

TEK

SZÜK

SÉG

ESET

ÉNKA

RBAN

TART

ÁSÉS

GON

DOZÁ

SM$

SZAK

I AD

ATOK

BET!

REND

ESTÁ

RGYM

UTAT

ÓM$

SZER

FAL É

SKE

ZEL#

SZER

VEK

INDÍT

ÁS ÉS

VE

ZETÉ

SSzükség esetén .......................181

T.P.M.S. (rendszer) ..................122Tárolórekesz ...................... 88-274Távolsági fényszórók– izzócsere ..........................199– kapcsoló ........................... 70

Tet"csomagtartó/síléctartó .106-285Tolatólámpa – izzócsere ..........................202

Tompított fényszórók– izzócsere ..........................200– kapcsoló ........................... 70

Tömegadatok ..........................264

Universal Isofix (típusú gyermekülés) .......140-286

Utánfutó vontatása – a vonószerkezet

felszerelése ................ 159Utastér ........................... 247Utastér leveg"nyílások ....... 54Ülések ............................ 45Üzemanyag elzáró kapcsoló és áramellátás ................ 81

Üzemanyag takarékosság .......... 157Üzemanyag tölt"csonk sapka .... 126Üzemanyag– fogyasztás ....................... 269– üzemanyag-elzáró kapcsoló . 81– üzemanyagszint-jelz"

m!szer ............................ 22Üzemanyag-ellátás ................... 255Üzemanyagszint-jelz" .............. 22

VDC (rendszer) .......................110Vészvillogó ............................. 72Visszapillantó tükrök ................ 50

Rendszer: EOBD ......................115Rendszer: Hill Holder ................111Rendszer: MSR ........................114Rendszer: S.B.R. ......................131Rendszer: T.P.M.S. ...................122Rendszer: VDC ........................110Riasztóberendezés .................... 17

Safe-lock (berendezés).............. 14Sebességtartó automatika (Cruise Control) ..................... 76

Sebességváltó (használata) .......156Síléctartó alagút ...................... 84Szélvéd" tisztítása ................... 73Szélvéd"mosó– folyadékszint .....................232– kapcsoló ........................... 73

Szélvéd"törl"– kapcsoló ........................... 73– mosófolyadék fúvókák ........243– törl"lapátok ......................242

Szemüvegtartó ........................ 87Szimbólumok .......................... 10Szivargyújtó............................. 85

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 322

Page 325: Alfa Romeo 159 kézikönyv

RENDELKEZÉSEK A JÁRMÙVEK ÉLETTARTAMUK VÉGÉN TÖRTÉNÃKEZELÉSÉREAz Alfa Romeo évek óta a környezet megóvására irányuló globális elkötelezettséget gyakorol azzal, hogy a gyártási eljárá-sok folyamatos tökéletesítésével egyre inkább “környezetbarát” termékeket állít el". Tekintettel az ügyfelek számára a lehet-séges legjobb szolgáltatás biztosításának kötelezettségét és a környezetvédelmi szabályok betartását el"író 2000/53/EUEurópai irányelvre, az Alfa Romeo a felhasználói számára felajánlja a gépkocsi (*) életútja végén a külön költség nélküliátvételt az újrahasznosításra irányuló feldolgozásra.

A fenti Európai irányelv ténylegesen ajánlásokat tartalmaz a gépjárm!vek begy!jtésének megszervezésére anélkül, hogyaz utolsó tulajdonos vagy üzemeltet" számára ez külön költséggel járjon, tekintettel arra, hogy a járm! piaci értéke nullavagy negatív. Részletesebben, 2007. január 1-t"l az Európai Unió szinte minden országában a díjmentes begy!jtés a for-galomba helyezés id"pontjától függetlenül, minden gépjárm!re vonatkozik, feltéve, hogy az minden lényeges f"darabot(különösen a motort és a kocsiszekrényt) tartalmaz és utólagosan beépített, környezetre káros hulladék anyagtól mentes.

A forgalomból kivonandó gépjárm! költségmentes leadása céljából lépjünk kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedésselvagy az Alfa Romeo által megbízott begy!jt" és szétbontó központtal. Ezek a gondosan kiválasztott központok garantáljáka gépjárm!-begy!jtés, a szétbontás és az újrahasznosítás szakszer! és hatékony végrehajtását a környezet kímélése mel-lett.

A begy!jt"- és szétbontóközpontokkal kapcsolatos információk az Alfa Romeo márkakeresked"i hálózatában, a 00800526242 0000 zöld számon vagy az Alfa Romeo honlapján állnak rendelkezésre.

(*) Személygépkocsik, azaz maximálisan kilenc személy szállítására szolgáló, legfeljebb 3,5 tonna össztömeg! gépjárm!vek esetén

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 323

Page 326: Alfa Romeo 159 kézikönyv

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 324

Page 327: Alfa Romeo 159 kézikönyv

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 325

Page 328: Alfa Romeo 159 kézikönyv

MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSSEEKK

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 326

Page 329: Alfa Romeo 159 kézikönyv

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 327

Page 330: Alfa Romeo 159 kézikönyv

Szükség pótkerék

T125/80 R17

4,2

Gumiabroncsok215/55 R16 93V

elöl hátsó

2,3 2,3

2,5 2,5

Gumiabroncsok225/50 R17 98W

elöl hátsó

2,5 2,5

2,9 2,7

Gumiabroncsok235/45 R18 98W ($)

elöl hátsó

2,7 2,5

2,9 2,7

Gumiabroncsok235/40 ZR19 96Y ($)

elöl hátsó

2,7 2,5

3,0 2,8

MOTOROLAJCSERE (liter)

ÜZEMANYAG-FELTÖLTÉS (liter)

CUSTOMER SERVICESTECHNICAL SERVICES - SERVICE ENGINEERINGLargo Senatore G. Agnelli, 5 - -10040 Volvera - Torino (Italia)Fiat Group Automobiles S.p.A.Kiadványszám: 530.05.006 - 2 kiadás - 05/2009Minden jog fenntartva. Tilos a kiadvány egész vagy részleges másolásaa Fiat Group Automobiles S.p.A. írásos hozzájárulása nélkül.

S E R V I C E

GUMIABRONCSOK LÉGNYOMÁSA HIDEG ÁLLAPOTBAN

($) A gumiabroncsokra hólánc nem szerelhet". Téli gumiabroncsok használata esetén használjunk 225/50 R17 98 vagy 235/45 R18 98 gumiabroncsokat.TI felszereltség! járm!vekre 16”-os keréktárcsák nem szerelhet"k.Felmelegedett gumiabroncsok esetén a légnyomás 0,3 bar értékkel nagyobb lehet az el"írt értéknél. A pontos beállítás érdekében hideg abroncsoknál ismé-teljük meg a mérést. A téli gumiabroncsok légnyomás értékének +0,2 bar-ral nagyobbnak kell lennie a standard gumiabroncsokra el"írt értéknél.Folyamatos 160 km/h feletti haladásnál a gumiabroncs légnyomásokat a teljes terhelésre megadott értékekre kellbeállítani.

1.8 140 CV - 1750 TURBO BENZINA - 1.9 JTDM 8v - 1.9 JTDM 16v - 2.0 JTDM - 2.4 JTDM - 3.2 JTS

Üzemanyagtartály térfogata 70

Tartalék 10

A benzinmotorok kizárólag ólommentes, legalább 95 (RON) oktánszámú benzinnel üzemeltethet"k.Kizárólag gépjárm!vekhez el"írt, megfelel" min"ség! gázolaj használható (EN 590 szabvány szerint).

közepes terhelésnél barteljes terhelésnél bar

1.8 140 CV 1750 3.2 JTS 1.9 JTDM 8v 2.0 JTDM 2.4 JTDMTURBO BENZINA 1.9 JTDM 16v

Motor ken"rendszer 4,5 4,25 5,4 4,6 4,9 6,4

A fáradt olaj kiöntésével ne szennyezzük a környezetet.

Gumiabroncsok205/55 R16 91V

elöl hátsó

2,3 2,3

2,6 2,6

319-328 Alfa 159 HU 17-06-2009 15:06 Pagina 328

Page 331: Alfa Romeo 159 kézikönyv

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ALFA159

SERVICE

MAGYAR

Alfa 159 cop. LUM HU:Alfa 159 cop. LUM ITA 9-04-2009 13:50 Pagina 1