Aleksandar Bojović, Novak Velović PROJEKT SANACIJE ČELIČNE ...Velovic-Projekt sanacije celicne... · Bojović,A., Velović,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela 2 Projekt sanacije

Embed Size (px)

Text of Aleksandar Bojović, Novak Velović PROJEKT SANACIJE ČELIČNE ...Velovic-Projekt sanacije...

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  1

  Aleksandar

  Bojovi

  Delfin Inenjering d.o.o.,Beograd

  Novak Velovi

  Mostprojekt a.d.,Beograd

  PROJEKT SANACIJE ELINE KONSTRUKCIJE MOSTA GAZELA U BEOGRADU

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  2

  Projekt sanacije eline konstrukcije

  mosta GazelaSadraj

  1 Uvod

  2

  Projekat sanacije

  3

  Proraun konstrukcije u stanju pre sanacije

  4

  Neophodne mere sanacije

  5

  Proraun konstrukcije u stanju posle sanacije

  6

  Zakljuak

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  3

  1962-1966 Projekt : Direkcija za izgradnju mostova, Beograd.

  1966-1970 Izgradnja : MIN, Ni; Goa, Sm. Palanka; Mostogradnja, Beograd

  1970, decembar: Putanje u saobraaj.

  1987: Zamena zatitne

  ograde

  u razdelnom pojasu

  i leita u 0 i 0.

  1987: Popravka sistema za odvodnjavanje.

  1992: Montirane dve cevi toplovoda.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  4

  Drumski most, elina konstrukcija.

  Most preko reke (0-0): L=332 m, max l

  = 254 m.

  Prilazni mostovi: L = 70,350 m, l = 68,800 m.

  Ukupna irina = 28,150 m.

  Statiki sistem mosta preko reke: Ukljeteni ram sa dva kosa tapa

  podupirala.

  Statiki sistem prilaznih mostova: Proste grede.

  Kolovozna konstrukcija: Oprtoropna ploa.

  Glavni nosai: Dva paralelna sanduasta nosaa.

  Masa mosta preko reke = 4949 t.

  Masa prilaznih mostova = 2 x 600 = 1200 t.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  5

  Pregledi mosta, sanacija mosta

  Pregledi Mosta:Periodino 1985-2006, izvetaji sa pregleda sa crteima, fotografijama pregledom mera popravki.

  Jedine intervencije 1985-2007:1987 -

  Zamena zatitne

  ograde

  u razdelnom pojasu

  leita u 0 i 0

  +

  Popravka sistema za odvodnjavanja.

  Poetak projekta

  sanacije: septembar 2006.

  ponovni pregled konstrukcije i poetak rada na Glavnom i izvoakom projektu sanacije.Projekt zavren: septembar 2007.Glavni i izvoaki projekt sanacije eline konstrukcije mosta:

  1. faza: Provera optereenja, nosivosti i upotrebljivosti konstrukcije u aktuelnom stanju Mosta;2. faza: Prema zakljucima 1. faze projektovanje potrebnih mera sanacije.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  6

  Tema Opis Norma

  Metod globalnog prorauna Proraun elastino-elastino.Proraun po doputenim naponima.

  JUS U.E7.150:1987JUS U.E7.145:1987DIN 18809:1987

  Materijal Postojea konstrukcija: St 37, St 52Nova konstrukcija: S235, S355

  DIN 17100:1957JUS EN 10025:2003

  Optereenja Optereenja mosta

  Vetar

  Pravilnik 1/1991DIN 1072:1985JUS U.C1.110:1991JUS U.C1.111:1991JUS U.C1.113:1991

  Pojedinosti prorauna Doputeni naponi

  Sadejstvujue irine

  Stabilnosti

  JUS U.E7.150:1987DIN 18809:1987DIN 18800-1:1981DIN 18809:1987JUS U.E7.081:1986JUS U.E7.121:1986DIN 4114-1:1952xxDIN 4114-2:1953xDASt-Richtlinie 012:1978

  Upotrebljivost Krutost kolovozne konstrukcijeUdobnost korisnikaOdvajanje vrtloga pri delovanju vetra

  DIN 18809:1987EN 1993-2:2006EN 1991-4:2005

  Pregled osnovnih postavki statikog prorauna

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  7

  Stalni tereti

  (g2

  ):1963

  = Projektovano: g2,1963

  = 81 kN/m

  2006

  =

  Stanje pre sanacije: g2,2006

  = 104

  kN/m

  2007

  =

  Projekt sanacije: g2,2007

  = 100

  kN/m

  Odnosi:

  g2,2006

  /g2,1963

  = 1,28

  g2,2007

  /g2,1963

  = 1,24

  Saobraajna optereenja:1963

  E DIN 1072:1962: p1

  =5,00 kN/m2, p2

  = 3,00 kN/m2, V600.2007

  DIN 1072:1985: p1

  =5,00 kN/m2, p2

  = 3,00 kN/m2, V600, V300.

  Optereenja

  stanje pre i posle sanacije

  Teina asfalta:

  1963: t = 60 mm, gasf

  = 33 kN/m

  2006: t = 70 mm, gasf

  = 36 kN/m

  2007: t = 80

  mm, gasf

  = 40 kN/m

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  8

  Proraun konstrukcije uopte

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  9

  Statiki modeli ortotropne ploe za proraun konstrukcije

  7 rotiljnih sistema, izmeu poprenih dijafragmi na 2037m.

  Rotilji poprenih i podunih nosaa (rebara) orto-ploe.

  Sile od saobraajnih optereenja pokretne:

  u zoni greda i u zoni izmeu greda.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  10

  Statiki modeli glavnog noseeg sistema mosta preko reke

  Sy01:

  Informativan, zbog poreenja sa proraunom 1963.

  Sy02:

  vorovi na 3,750 (2x1,875 m).

  Karakteristike preseka iz AUTOCAD-a.

  Optereenja preko poprenih nosaa, raspored prema uticaj-

  nim linijama.

  Ekstremi: N, V, M.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  11

  Proraun ortotropne ploe. Stanje pre sanacije.

  Deformacije:

  Ugib poprenog nosaa: max v = 22

  mm

  .

  Popreni nagibi: X

  = +0,005; -0,003

  rad.

  Rebra OP Poloaj

  3

  Poloaj

  1

  R2 R1 R1

  min M = -21 -13 -11 kNm

  max M = +22 +31 +42 kNm

  Poloaji saobraajnih optereenja:

  1

  2

  3

  Rebra OP

  1963: max/min M = (1520) kNm

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  12

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  M(g1

  )

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  13

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  g2

  = Stalan teret: M(g2

  ) ; (g2,2006

  /g2,1963

  = 1,28)

  2006.

  1963.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  14

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke.

  Stanje pre sanacije.

  max M(p)

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  15

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  min M(p)

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  16

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  max M(g+p)

  2006.

  1963.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  17

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  min M(g+p)

  2006.

  1963.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  18

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  max/min MH,HZ

  ; max/min M(g

  +

  p=1,00kN/m2)

  p = 1,00 kN/m2po celoj duini mosta

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  19

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.Uee M(g) u M(g+p). Uee M(g1

  ) i M(g2

  ) u M(g).

  M(g)/extM(g+p) M(g2

  )/extM(g+p)

  M(g1

  )/extM(g+p)

  U oblasti ext M:

  M(g1

  )

  0,31 ext M

  M(g2

  )

  0,34 ext M

  M(g)

  0,65 ext M

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  20

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke.Raspodela momenata savijanja na glavne nosae

  posledica prostornog rada konstrukcije.

  [(GN1+GN2)/2]/GN1

  0,90-0,95

  GN2/GN1

  0,80

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  21

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  Uporedni naponi: V

  /V,dop

  Duina prekoraenja

  68 m.V

  nisu raunati 1963!

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  22

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  Zbir napona GN+OP, rebra R1: /dop

  Rebra R1: /dop

  1,61.Prekoraenje na oko 295 m

  (od 332m).

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  23

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  Zbir napona GN+OP, rebra R2: /dop

  Rebra R2: /dop

  1,28.Prekoraenje na oko 207

  m

  (od 332m).

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  24

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  Nedovoljna nosivost rebara ortotropne ploe.

  Sadejstvujua irina kolov. lima:bm

  = a

  0,6 a

  .Projekt 1963: bm

  = a

  .

  Sadejstvujue irine nisu bile definisane DIN-om 1963. Prvi predlog: E DIN 1073:1969.

  U SRPS nisu definisane ni danas!

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  25

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Stanje pre sanacije.

  Proraun sigurnosti na izboavanje.

  Vertikalni limovi:

  pojedinano polje 1;

  pojedinano polje 2;

  delimino polje.

  Donji pojas:

  ukruenje;

  pojedinano polje;

  ukupno polje.

  Polje 2Polje 1Polje 1

  Gornji pojas: ukruenja; delimina polja (izmeu poprenih nosaa).

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  26

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije.Sigurnost na izboavanje gornjeg pojasa: Vitkost rebara OP h/t.

  Projekt 1963.h/t

  = 16-28

  !

  Doputeno 1963:DIN 4114-1:1952.

  h/t

  = 12-17.

  Doputeno 2006:SRPS

  U.E7.081:1986.h/t

  = 11.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  27

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije.Sigurnost na izboavanje gornjeg pojasa.

  Rebra R1,R2:Izboavanje.

  Delimina polja 1 i 2:Pritisak.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  28

  Gornji pojas mosta

  ortotropna ploa. Mere sanacije

  Ojaanja 1.

  RB = Most preko reke. AB = Prilazni mostovi.

  a = kolovozni lim, b = rebro OP, c = popreni nosa

  (PN),

  1 = ojaanje rebara, dodata flana 80x25

  2 = podmeta

  3 = ojaanje PN, dodata flana 200x14

  4 = ojaanje PN, ojaanje vertikalnog lima 370x8-2400

  5 = ojaanje PN, poduna ukruenja vertikalnog lima 2 x 100x10

  6 = ojaanje PN, vertikalna ukruenja vertikalnog lima 2 x 120x10

  Rebra OP sa flanom:poveanje nosivosti;reeno izboavanje.

  Popreni nosai:poveanje nosivosti;reeno izboavanje.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  29

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije.

  Sigurnost na izboavanje donjeg pojasa. Duina prekoraenja

  260 m (od 332 m).

  Izboavanje deliminog

  polja:7500x3900 mm

  Rebro izloeno izboavanju.

  Vitkost rebara R4:

  = 80-119

  .

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  30

  Ojaanja 2, 4, 5 (RB,AB) = Dodatni popreni ramovi u gredi.

  a = popreni nosa

  1 do 7 = delovi dodatnog poprenog rama

  V = sueoni

  av

  Ojaanja 2.Umetnuti popreni ramovi na a/2

  = 7500/2

  = 3750

  mm.

  Ojaanja 4.Na donjem pojasu delom i

  na a/4

  = 1875

  mm .

  Ojaanja 5.Dodate flane ukruenjima

  donjeg pojasa.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  31

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije.Sigurnost na izboavanje vertikalnih limova.

  Koeficijenti sigurnosti, ostvareni i potrebni.

  Postojei

  koeficijent sigurnosti

  Potrebni

  koeficijent sigurnosti

  Proraun po DASt-Ri 012:1978.

  Postojei koef. sigurnosti u zoni kosnika

  < 1 !

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  32

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije.Sigurnost na izboavanje vertikalnih limova.

  Potrebni/Ostvareni koeficijenti sigurnosti.

  Izboavanje vertikalnih limova.Prekoraenje na oko 218 m

  (od 332m).g+p: potr./postojee = 1,45 > 1g: potr./postoj. = 0,67x1,45

  1

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  33

  Sanacija 1970. Sanacija -

  Projekt 2007: Ojaanja 2.

  Umetnuti popreni ramovi

  na a/2

  = 7500/2

  = 3750

  mm.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  34

  Ojaanja 8 (RB,AB) = Nove konstrukcije peakih staza.

  1 = nova konstrukcija peake staze

  2 = novi ivini nosa

  3 = nova ograda

  4 = nova zatitna ograda

  Dodatkom orto-ploe peake staze poveava se moment inercije grede u celini.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  35

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije.

  Nedovoljna sigurnosti na izboavanje. Rezime potreba ojaanja

  glavni uzroci.

  Prostorni rad konstrukcije

  vea optereenost jednog glavnog nosaa:

  [(GN1+GN2)/2]/GN1

  0,93 .

  2006/1963 = 1,08

  .

  Promenjeni koeficijenti sigurnosti u normama:

  1963. DIN 4114-2:1953:

  = 1,35

  2006. DASt-Ri 012:1978:

  1,50

  SRPS U.E7.121:1986:

  = 1,50

  2006

  /1963

  = 1,11

  .

  Povean stalni teret (g2

  ):

  g2,2006

  /g2,1963

  =

  1,28 .

  Poveanje u ukupnom momentu savijanja:

  0,28 x 0,34 = 0,10

  M(g+p)2006

  /M(g+p)1963

  1,10

  .

  Rezime smanjenja sigurnosti: Koef. sig. x Prostorni rad x Poveanje g2

  1,11 x 1,08 x 1,10 = 1,32

  .

  Ostatak

  do 1,5-2

  sama konstrukcija.

  Proseno, sigurnost se svela na

  max 1/1,32 = 0,76 potrebne.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  36

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije.Momenti savijanja stubova od saobraajnih optereenja (p) i promene temperature (t).

  min M(p)

  M(t=35o)

  Ukljetenje stuba: max M)p = +50

  MNm, min M(p) = -58

  MNm ; M(t=35) = 78

  MNm

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  37

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije.Naponi stubova.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  38

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije. Stubovi i kosnici.

  Stubovi:

  Stabilnost na izboavanje nezadovoljavajua.

  Ojaanja 6:

  Dodate dijafragme, izmeu postojeih.

  Kosnici:

  Stabilnost na izboavanje nezadovoljavajua.

  Ojaanja 7:

  Dodate dijafragme, izmeu postojeih.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  39

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Uslovi upotrebljivosti.

  Krutost kolovozne kontrukcije.

  (Izbegavanje prslina asfaltnog zastora).

  Udobnost korisnika.

  (Frekvencije oscilacija, ubrzanja).

  Stabilnost pri odvajanju vazdunih vrtloga.

  (Vertikalna ubrzanja).

  3

  3

  3

  3

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  40

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Uslovi upotrebljivosti.

  Krutost kolovozne kontrukcije

  prsline asflata.

  Zone sa nedovoljnim IR

  .

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  41

  Zone sa kolov. limom t = 10 mm .

  L = 80 m .

  Zone sa kolov. limom t = 12

  mm .L = 60 m .

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Most preko reke. Uslovi upotrebljivosti.

  Debljine

  kolovoznog lima.

  Min kolov. lim t [mm]:

  DIN 1073:1970, 12;

  DIN 18809:1987:

  12;

  EN 1993-2:2005:

  14.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  42

  Prilazni mostovi. Uslovi upotrebljivosti.

  Debljine

  kolovoznog lima.

  Zone sa kolov. limom t = 10 mm .

  L = 18 m . Zone sa kolov. limom t = 12

  mm .L = 50 m .

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  43

  Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke. Most preko reke. Uslovi upotrebljivosti.

  Udobnost korisnika.

  Optereenje g1

  +g2Mode ni Ti Ravan

  Ton Hz s oscilac.

  1 0,561 1,783 V12 0,621 1,609 H13 0,702 1,424 V2

  4 1,108 0,903 T1

  nT,1

  /nV,1

  = 1,98 > 1,50

  povoljan odnos za pobude odvajanjem vrtloga.

  nV,1

  , nV,2

  < 0,8 Hz

  povoljan opseg frekvencija za komfor peaka.

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  Most nije namenjen za peaki sadraj.

  Za sluaj namene, potrebni su projektni zadatak i detaljni prorauni prema EN 1990:2002, Annex A2.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  44

  Proraun prilaznih mostova: Stanje pre sanacije.Statiki model.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  45

  Proraun prilaznih mostova: Stanje pre sanacije.Presene sile i deformacije.

  Optereenja: g + (p1

  , p2

  , V600, V300)

  Jedan glavni nosa:

  1963: maxV = 4,47 MNm, maxM = 75,35 MNm

  2007: maxV = 5,48 MNm, maxM = 91,09 MNm

  V2007

  /V1963

  =

  1,23, M2007

  /M1963

  =

  1,21.

  Deformacije 2007:

  max v(g+p) = 256

  mm ; 218

  mm

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  46

  Proraun prilaznih mostova: Stanje pre sanacije.Normalni naponi.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  47

  Proraun prilaznih mostova: Stanje pre sanacije.Uporedni naponi. Prekoraenje na 56 m

  (od 69 m)!

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  48

  Proraun prilaznih mostova: Stanje pre sanacije.

  Zbirni naponi GN+OP.

  Prekoraenje na 55 m

  (od 69 m)!

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  49

  Proraun prilaznih mostova: Stanje pre sanacije.Kontrola sigurnosti na izboavanje: Vertikalni limovi.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  50

  Proraun prilaznih mostova: Stanje pre sanacije.Nosivost montanih nastavaka

  donjih pojaseva: Zakivci, podvezice.

  Prekoraenja na 3 i 4

  (od 4) MN.

  Zakivci Podvezice

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  51

  Rezime potrebnih mera sanacije.

  Mere sanacije:

  Ojaanja konstrukcije.

  Popravke konstrukcije.

  Nove sekundarne kon.

  Popravka sekund. kon.

  Zamena leita.

  Zamena dilat. sprava.

  Obnova zatite od kor.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  52

  Rezime potrebnih mera ojaanja mosta preko reke.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  53

  Ojaanja prilaznih mostova.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  54

  Popravke mostovskih konstrukcija i masivnih stubova.

  Popravke mostovskih konstrukcija:1) Zatvaranje svih rupa na kolovoznom limu.2) Obezbeivanje otvora na donjem pojasu od ulaza ptica.3) Zamena zavrtnjeva prednapregnutim zavrtnjima u montanim nastavcima donjeg pojasa i ukruenja vertikalnih limova

  grede.4) Merenje i eventualno ojaanje ugaonih avova veza pojaseva i vertikalnih limova grede.Popravke masivnih (betonskih) stubova.Novi asfaltni kolovozni zastor.Obnova sistema zatite od korozije.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  55

  Nove i popravljene sekundarne konstrukcije.

  PS

  = nova peaka staza, OP

  = nova ograda peake staze, ZO

  = nova zatitna ograda, RT

  = nova razdelna traka (pojas), IN

  = novi ivini nosa, NO

  = novo odvodnjavanje, NK

  = nova staza za reviziona kolica, SK

  = popravljena spoljna reviziona kolica, UK

  = popravljena unutranja reviziona kolica, novi stubovi javne rasvete u razdelnom pojasu, novi asfaltni kolovozni zastor

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  56

  Novi

  sistem odvodnjavanja.

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  57

  Izvod iz koliina sanacije Mosta.

  Ojaanja mostovskih konstrukcija:

  ojaanja mosta preko reke = 1036 t

  , (masa konstrukcije 1970 = 4949 t ; masa ojaanja = 20,9%);

  ojaanja prilaznih mostova = 567 t

  , (masa konstrukcije 1970 = 1200 t ; masa ojaanja = 47,3%).

  Ukupno ojaanja konstrukcije = 1603 t

  .

  Nove sekundarne konstrukcije

  = 436 t

  .

  Zatita od korozije:

  unutranjih povrina konstrukcije = 46500 m2

  ;

  spoljnih povrina konstrukcije = 69000 m2

  .

  Kolovozni zastori:

  asfalt kolovoza = 9750 m2

  ;

  anti-skid sistem peakih staza = 3500 m2

  .

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  58

  Zakljuak.

  Sanacija mosta je neizostavna i hitna zbog:

  nedovoljne nosivosti glavnog noseeg sistema, koja je samo oko 70% potrebne;

  nedovoljne sigurnosti saobraaja

  na mostu;

  nefunkcionalnog sistema odvodnjavanja mosta;

  dotrajale zatite od korozije.

  Ojaanje mostovskih konstrukcija bilo bi neophodno ak i u sluaju da je nosea konstrukcija potpuno nova i bez ikakvih oteenja!

 • Bojovi,A., Velovi,N.: Projekt sanacije Mosta Gazela

  59

  Investitor, projektanti sanacije, tehnika kontrola.

  Investitor: Republika Srbija. Javno preduzee Putevi Srbije, Beograd.Generalni projektant: Mostprojekt, a.d., Beograd.Podizvoa

  za elinu konstrukciju: Delfin Inenjering,d.o.o., Beograd.Tehnika kontrola: Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

  Tim projekta sanacije elinih mostovskih konstrukcija:

  Odgovorni projektant: Aleksandar Bojovi, dipl.ing.gra.

  Projektant: Novak Velovi, dipl.ing.gra.

  Globalni statiki i dinamiki proraun mosta preko reke: Prof.Dr. erif Dunica, dipl.ing.gra.

  Globalni statiki i dinamiki proraun prilaznih mostova: Boria Kova, dipl.ing.gra.

  Crtei konstrukcija: Milan Radenkovi, gra.teh., Sran Ili, gra.teh.

  Izvestioci Tehnike kontrole:

  Prof.Dr. Dragan Buevac, dipl.ing.gra.

  Dr. Zlatko Markovi, dipl.ing.gra.

  Mr. Boris Gligi, dipl.ing.gra.

  Aleksandar BojoviDelfin Inenjering d.o.o.,BeogradNovak Velovi Mostprojekt a.d.,BeogradPROJEKT SANACIJE ELINE KONSTRUKCIJE MOSTA GAZELA U BEOGRADU Projekt sanacijeeline konstrukcijemosta GazelaSlide Number 3Slide Number 4Pregledi mosta, sanacija mostaSlide Number 6Slide Number 7Proraun konstrukcije uopteSlide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke: Stanje pre sanacije.Stubovi i kosnici.Proraun glavnog noseeg sistema mosta preko reke.Uslovi upotrebljivosti.Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Slide Number 46Slide Number 47Slide Number 48Slide Number 49Slide Number 50Slide Number 51Slide Number 52Slide Number 53Slide Number 54Slide Number 55Slide Number 56Slide Number 57Slide Number 58Slide Number 59