AKTUALNO U SANITARNOJ INSPEKCIJI - hgk.hr .– 1 uzorak ¾itarica i proizvoda na bazi ¾itarica –

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AKTUALNO U SANITARNOJ INSPEKCIJI - hgk.hr .– 1 uzorak ¾itarica i proizvoda...

 • AKTUALNO U SANITARNOJ

  INSPEKCIJI

  Ana Marija Crni, dipl. ing.

 • Sanitarna inspekcija nadlena je za uspostavu i provoenje politike sigurnosti hrane u

  podruju:

  proizvodnje, uvoza i maloprodaje hrane neivotinjskog podrijetla,

  zdravstvene ispravnosti predmeta i materijala koji dolaze u neposredan dodir s

  hranom,

  kontaminanata u hrani,

  prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima, pomonih tvari u procesu

  proizvodnje (ukljuujui i otapala),

  dodataka prehrani, prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji i hrane obogaene

  nutrijentima (dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani),

  hrane za posebne prehrambene potrebe,

  brzo smrznute hrane,

  hrane podvrgnute ionizirajuem zraenju,

  provedba hitnih mjera za hranu neivotinjskog podrijetla,

  nove hrane

  predmeta i materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom

  GM hrane

  Uloga sanitarne inspekcije u podruju sigurnosti hrane I

 • Uloga sanitarne inspekcije u podruju sigurnosti hrane II

  Inspekcijski nadzori iz navedenoga podruja obuhvaaju:

  proizvodne i maloprodajne objekte,

  ugostiteljske objekte,

  institucionalne kuhinje (bolnike kuhinje, djeji vrtii, kole, kuhinje u

  socijalnim ustanovama i sl.).

  Slubene kontrole hrane se provode sukladno Viegodinjem nacionalnom

  planu slubenih kontrola koji se izrauje u suradnji s Ministarstvom

  poljoprivrede, te Godinjem planu slubenih kontrola hrane i Godinjem

  planu uzorkovanja hrane koji izrauje Ministarstvo zdravstva

 • Broj objekata pod nadzorom sanitarne inspekcije

  Sektor Vrsta objekata Broj

  Ugostiteljstvo

  Skupine restorani 7689

  Kantine i pripremnice obroka 4018

  Skupine barovi 13279

  Objekti jednostavnih usluga 1107

  Ostalo Institucionalne kuhinje (bolnice, kole, vrtii, ustanove

  socijalne skrbi) 2419

  Trgovina

  Maloprodaja 20721

  Objekti za trgovinu na malo izvan prodavaonica 2028

  Veleprodaja i skladitenje hrane 1697

  Proizvodnja Proizvodnja i/ili prerada hrane neivotinjskog podrijetla 5191

  UKUPAN BROJ OBJEKATA 58149

 • Udio nadzora u pojedinim sektorima

  13,22%

  6,9%

  22,83%

  1,9%4,16%

  35,63%

  3,48%

  2,92% 8,93%

  restorani

  kantine i pripremnice obroka

  barovi

  objekti jednostavnih usluga

  institucionalne kuhinje

  maloprodaja

  objekti za trgovinu na malo izvan

  prodavaonica

  veleprodaja i skladitenje hrane

  proizvodnja i/ili prerada hraneneivotinjskog podrijetla

 • Provedeni nadzori na unutarnjem tritu u 2016. godini

  nadzore na unutarnjem tritu provode sanitarni inspektori Sektora

  upanijske sanitarne inspekcije (SI) te dravni sanitarni inspektori Sektora

  dravne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju

  Planom za 2016. godinu planirano je 8.560 nadzora u podruju sigurnosti

  hrane, no provedeni su i dodatni nadzori

  Ukupno provedeno 13.532 nadzora, donesene 1.894 upravne mjere (14%)

  uglavnom uklanjanje nedostataka koji su utvreni prilikom provedbe

  inspekcijskog nadzora

  Sanitarna inspekcija je u 2016. u cjelokupnom podruju nadlenosti provela

  ukupno 32.712 nadzora

  Izreeno 3.264 mandatnih kazni, naplaeno 1.751.000,00 kn, podnijeto 113

  obveznih prekrajnih naloga u iznosu 252.500,00 kn

  podnijeto 175 optunih prijedloga, oekivani iznos kazni cca 3 mil kn

 • 43,6%

  34,41%

  7,83%

  4,81%

  7,41%

  0,34%

  0,09%

  1,51%ugostiteljstvo

  maloprodaja

  proizvodnja

  institucionalne kuhinje

  pekarnice i sl.

  ljekarne

  Internet trgovina

  skladita i veleprodaja

 • Slubene kontrole hrane pri uvozu u 2016. godini

  Slubene kontrole hrane pri uvozu provodi granina sanitarna inspekcija u

  okviru svoje nadlenosti.

  Kontrola se provodi na odgovarajuim mjestima, a koja mogu biti: granini

  prijelazi, mjesto putanja robe u slobodni promet, carinska skladita te

  slobodne zone.

  Slubena kontrola obuhvaa najmanje dokumentacijski pregled, nasumini

  identifikacijski pregled te fiziki pregled poiljke u skladu sa zadanom

  frekvencijom uestalosti ili prema procjeni inspektora (nacionalnom planu).

  Tijekom 2016.g. ukupan broj inspekcijskih nadzora iznosio je 19.336

  528 poiljaka podvrgnuto fizikom nadzoru (laboratorijska analiza), 7

  neispravnih uzoraka:

  1 uzorak dodatka prehrani sildenafil (od ukupno 15 uzoraka)

  1 uzorak mahunarki, oraastih plodova i uljarica pesticidi (od ukupno 82

  uzorka)

  2 uzorka povra i proizvoda od povra pesticidi (od ukupno 122 uzorka)

  2 uzorka voa i proizvoda od voa pesticidi (od ukupno 65 uzoraka)

  1 uzorak itarica i proizvoda na bazi itarica mikotoksini (od ukupno 41

  uzoraka)

 • Rezultati uzorkovanja na unutarnjem tritu u 2016. godini

  Sukladno Godinjem planu slubenih kontrola hrane u 2016. provedeno:

  monitoring mikrobiolokih ispitivanja (sirevi, sladoledi i kolai,

  fermentirane kobasice, dimljena riba)

  monitoring kontaminanata (mikotoksini, PAH spojevi, tropanski alkaloidi,

  akrilamid, nitrati, teki metali Hg, As, Cd, Ni)

  monitoring rezidua pesticida i perklorata u hrani biljnog porijekla

  monitoring vitamina, minerala i kofeina u dodacima prehrani

  monitoring dodataka prehrani koji sadre ive mikroorganizme

  monitoring ostataka pesticida u i na hrani (Plan Ministarstva

  poljoprivrede koji provodi sanitarna inspekcija)

  Navedenim monitorinzima uzeto je ukupno 2.800 uzoraka:

  Mikrobiologija - 1499 uzoraka

  Kontaminanti - 545 uzoraka

  Aditivi - 141 uzorak

  Dodaci prehrani - 86 uzoraka

  Pesticidi - 529 uzoraka

 • Udio pojedinih monitoringa u ukupnom broju uzoraka

  53,54%

  19,46%

  5,03%

  3,07%

  18,9%

  mikrobiologija

  kontaminanti

  aditivi

  dodaci prehrani

  pesticidi

 • Mikrobiologija rezultati

  dimljena riba fermentirane

  kobasice sirevi

  gotova jela,

  salate,

  sladoledi i

  kolai

  ukupan broj

  parametara

  broj

  nesukladnih

  parametara

  prema Vodiu

  UDIO

  NEISPRAVNIH

  Aerobne mezofilne bakterije 1072 1072 155 14%

  Enterobacteriaceae 1161 1161 195 17%

  Koagulaza pozitivni

  stafilokoki 100 1236 1336 30 2%

  Listeria monocytogenes 150 100 100 1243 1593 0%

  Salmonella spp. 1172 1172 0%

  Kvasci i pljesni 444 444 10 2%

  E.coli 28 28 0%

  Sulfidoreducirajue klostridije 523 523 0%

  6879 7329 0%

  UKUPAN BROJ UZORAKA 30 100 100 1269 7329 390 5%

 • 0,37% 2,58%2,58% 4,43%

  90,04%

  Udio neispravnih uzoraka u ukupnom broju neispravnih uzoraka

  pesticidi 0,37%

  dodaci prehrani 2,58%

  aditivi 2,58%

  kontaminanti 4,43%

  mikrobiologija 90,04%

 • Monitoring materijala i predmeta koji dolaze u neposredan

  dodir s hranom

  sustavno laboratorijsko ispitivanje radi praenja zdravstvene ispravnosti

  materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom provedeno u

  studenom 2016. godine

  uzeto je ukupno 163 uzorka

  154 uzorka zdravstveno ispravna (97.1%)

  9 zdravstveno neispravna: 6 noeva (pojava korozije), 2 metalne

  posude (sadraj Li i Co nakon ekstrakcije) i 1 emajlirana posuda

  (promjene emajlirane povrine)

  neispravni uzorci su povueni s trita RH, uniteni ili vraeni

  proizvoau.

  dodatno, SI prilikom nadzora trita, podnijela 2 prijave zdravstveno

  neispravnih uzorka u RASFF sustav (set emajliranih zdjela s poklopcem i

  cjedilo)

  za 3 poiljke odbijen uvoz na granici (plastina boca za ketchup i majonezu

  te set lonaca od nehrajueg elika) - prijava u RASFF sustav

 • Sudjelovanje u radu EU institucija I

  Stalni Odbor za biljke, ivotinje, hranu i hranu za ivotinje

  Sekcija nove hrane i toksikoloke sigurnosti (8x)

  Sekcija Zakona o hrani (5x)

  Radne skupine

  o aromama (5x) - rasprave o uvrtavanju novih i brisanju aromatinih tvari s Liste

  aromatinih tvari koje su evaluacijom ocijenjene kao genotoksine, izmjena

  uvjeta koritenja aromatinih tvari, oznaavanje aroma, revizija procedure u

  sluajevima kad je pojedina tvar ocijenjena kao genotoksina

  prehrambenim enzimima (3x) rasprava i priprema registra enzima

  za aditive (6x) aditivi u dodacima prehrani namijenjeni za dojenad i malu

  djecu, revizija kategorije 17. (dodaci prehrani) zbog donoenja nove Uredbe

  609/2013 o hrani za dojenad i malu djecu, hrani za posebne medicinske

  potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, izrada vodia za

  carry over

  za prehrambene i zdravstvene tvrdnje (6x) rasprava o prijedlozima za

  odobravanje i odbijanje odreenih zdravstvenih tvrdnji, evaluacija Uredbe (EZ)

  br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijea od 20. prosinca 2006. o

  prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani u dijelu koji se

  odnosi na prehrambene profile i zdravstvene tvrdnje koje se odnose na biljke i

  njihove pripravke

  ,

 • Sudjelovanje u radu EU institucija II

  Odbor za adaptaciju tehnikog zakonodavstva i znanstvenog napretka Direktive o

  kvaliteti vode za ljudsku potronju (1x) rasprava o implementaciji i provedbi

  Direktive Euroatoma

  Ekspertne grupe

  o vodi za ljudsku potronju (2x) - implementacija i