Abdus shakur jugantor

 • View
  249

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Av e `y k kv Kz iAvgvi gvqi gZvKgb niwlZ ii klUv nq Mj Kgb welvw`Z!KvwZeyvgvbi bvgi A_ Kvji jLK| Ze jLK wZwbnqZv AZxZKvji, bqZv fwelrKvji eZgvbKvji-h bb, mUv meZvfveB cgvwYZ| GZ wKQy myweaI wZwb`Lb| wbRi weei co _vKZ cvib wbic `e, hv LywkcoZ cvib, wjLZ cvib, hZ Lywk kvaivZ cvib,e`jvZ cvib| ZuvZ Ges Zuvi jLvZ Kviv ZgbcqvRb bB ejB wZwb mgqkvwmZ bb| Ze B`vbxs ZuviAvZevm wewNZ nQ y`qvi UvKv coQ y`-GKUv, ZjenQ gvS-ga| evcvi Kx? evcvi gRviB| Kjg ZuvKjLK evbvZ bv cvijI eqm ZuvK cexY jLKevwbqQ| dj Kvji mvx wnmve WvK coQ GLvb-mLvb| wZwbI wbeviK ee v wbq djQb ewo LqNygvQb, RvMvbv wbla Wvvii evZvUv QyU wMq w`qAvmQ ejeq, Wviej evRZB| cwZiv ee vUviKvfviRi nvi kZKiv GKk fvM|Ze nvi AfiUv KvwZei KLbvB myiwZ wQj bv gyLiwQj cZxi weev`x ^ii myev`| eQi nZ PjQ wZwbAwfevmx-Qjgq`i evwoZ eovQb| djcvwlZcZxK jLKwU nq coQb kvwK A_B wbtm|ezeMI e_ nqQb ZuvK Nii ei KiZ| Ze ZuvicvVKezgnjwU fewQj h, jvMvZvi wbtmZv KvwZeKGeviKvi eBgjv- y`wUZ ^vfvweKfveB wbq hve hw`Im GmeZ KvbvKvjB hvq bv| wK ZvI NUQ bv `LmvwnZvgv`x ezMvxwU Zv`i bvixgnji mePqKwiZKgv Ges jLKcZxi NwbZgv y`B cZxK wbqvM `vbKiQ| KvhfviwU nj : h-Kvbv Qj gywbeii avb fKi PviKjv Kgci eKzjZjv ch Ub Gb mLvbZuvK AcgvY AiRb`i nvZ mvc ` Ki `Iqv|Aewk givgZKgwU ZLb Zviv mKj wgjB Kie| A_vrmLvb _K nB nB KiZ KiZ mvwnZcvMj `jwUeBgjvq hve Ges iB iB KiZ KiZ hvi hvi Niwdie|eMg evinvb Avi wgmm gywbii mPbvUvI wQj AcZvwkZiKg f| gvb, Wviej evRvZ nqwb ej ewoi eqvbbZ nqwb| KviY fvMeZx y`B igYx, Pvii mvZw`bicii w`b gvb Mi i w`bB Gm cuQQb jLKiy`qvigyL (cKvk _vK h, KvwZe Pvii gZvB, mKjiAMvPi, Zuvi covi Ni Lvevi Ni emvi Ni cwiq ewn `yqviLyj y`cvjv y`nvZ gj ai, KvwQgi gZv gv_v ei Ki,ewnwekUv YK `L bb gvS-ga)| AvPgKv cvkiGwjfUi _K ewiq y`B wgmm KvwZei gj-aiv cvjvy`wUi y`cvk Gm u`vovjb Ges y`Rb GKB m wVK hbZ msMxZi wgvwK awbZ ejjb :GB weij `kwUZ AvcbvK wK AvbKviv `LvQ y`qviLyj u`vwoq!KvwZe ^fveZB bwZagx : y`qvi Lyj u`vwoq wVKB| Ze y`qvi u`vovq ej bv bvbv| AvgivI cii cO&wwU I h gvb bv gvbv| ek jvMQwK| gyLiv gybxi-fvexi cZz i| Zuvi m hvM Kib, mvaviYZmshZevK&, wPi inmgqx eMg evinvb :mwVK mvRI AvQb, evmx cvvexZ| ewiq Pjyb, Qwoqco~b, hy nvb|G hb fvjv gnjv-Kiv muvovwk Awfhvb| wKw gvZ nqhvevi gyL cm fvjvbvi Lqvj `vevi NvUKi PvjUvBw`jb KvwZe :

  G cvmv` Avcbviv eovZ Gjb Kvi gnj?Avcbvi gnj, m`n Kb?Avgvi cZx Zv dibwb|m RbB Zv GmwQ Avcbvi wbtmZv `i KiZ, Niiei Ki wbq AvcbvK Avb` w`Z|Gu`i cwZ- y`wU msjvc AvR y`Rbi jvdvjywd-Kiv GesAwZkq `Z jq euvav| A_P y`B gwnjvi A ^vfvweK PUcUK_vq KvwZeK K_v ejZ nQ AvR fewP : Avb`-m w`Z Gj y`Rb Kb? bvixezi evcvi njcyilezi wecixZ GKRb Gj Avb` nq y`bv, y`Rb GjAvb` nq Ebv| y`Rb GmwQ, cqvRb y`Rb y`nvZ ai AvcbvK Niiei Ki wbq hvevi Rb| y`qvi u`vwoq K_v evwoq jvfbB KvwZe fvB| AvR Avgiv y`qvi _K we`vq bevi RbAvwmwb|y`B ezcZx eVKLvbvq emZB, cvk-cibv cuwPk-`wkbxK KvwZe mivmwi ck Kijb :Lyj ejyb Zv fvex, gvU evcviUv Kx?evcvi nj, evinvb-fvexi evmvq C`-wgjZ-AvmvAvcbv`i ez`i GKUv Zjex mfv emwQj Avcbvi Ici Avgvi Ici? Kb?ew`b hveZB Avcwb cvwlZfvh| Qjgqi evwoevwowKw Ki eovQb cZx Awjqvq Qgvmi ciKvbvWvq Qgvm bv Ki wdiZ cvieb bv| Gw`K nvevmxAvcwb Kzjx cvwKq em AvQb Avcb weei| AvcbvK MZ_K ei Kivi evcvi cyilmgvR e_ nq bvix gnjK`vwqZ w`qQ|ZvB hw` nq, Zv GKRb AvmZb| y`Rb wgj eiZvg,NyiZvg GLvb-mLvb GKUv mcZxK fvei mw nZcvwlZcZxKi| y`Rbi Avmv, Wej kw cqvM AvcbvK Ggb GKRvqMvq wbq hvevi MiR, hLvb hvevi wei Avcwb kcwZiva Mo ZzjZ cvib| AvcbvK wbq hve AvRGKzki eBgjvq|IUv Zv LBgjv eB hLvb LBqi gZv wQUvZ _vKbevwYwRK Ges gmygx cKvkKMYKx iKg? gyL LB dvUvi gZv nvZ LB dvU AvRKvj, gvbKjg| wgwWqvq huv`i Pnviv fvjv, wdMvi fvjv, Kfvjv wKsev Ab wKQy fvjv `Lv hvq Agwb Zuv`icZKi Kve-Dcbvm AvcKvk Ki IB LBgjvq| KDgZvq AvQb ej Zuvi Dbqb-DcvLvb, KD AemiMQb ej Zuvi Rxeb-DcvLvb gjnxb njI, gjvq wbqAvm wKQy av`vevR cKvkK|Gme nvmKi eU, Ze weiwKi Kx?ZviI ewk wZKi, AwbKi| Gu`iB KviY RbyBbAvgPvi GgbwK ckv`viMYI DcwZ nb Gme cKvkKKZK| deqvwiZ dvkbej j `b Guiv evwK GMvivgvm gmyg eyS `jxq wcPzwU-cyixl cKvk Ki miKvix-AmiKvix wekl Li`i KvQ jvL jvL UvKvi eemv Kiviwfw mw Kivi Dk|GRbB wK Avcwb eBgjv eRb Kib?GI GK KviY Zv eUB| Ze Avmj KviY Ab Ges AZgg kx| m-KviYUvI wK ejeb? bnvZ ewMZ bv nj| ewMZB| Ze bv-ejvi gZv bq| e AvM GKeviwMqwQjvg Avwg GKzki eBgjvq, gjvUv hw`I eBqi gbnqwb Av`| KvRb nji MUi wfZi cwg cvki wMjAvi wcjvii KvYwUZ PvL coj Amy Acy wKb`nwKwP ^embv welv`-gwjb AmvaviY GK wfLvwibxu`vwoq AvQ, A `kcvq| _gK u`vovjvg| Kx GK AevaAvKlY KvQ hZ eva njvg| wMqB `Ljvg cvq Akixix

  Agi GKzk 2003 evi 21 deqvwi 2003

 • njI welv`i cwZgwZwU e Avgvi gvqi gZv!Pnviv?Av`iv?me wKQy| weklZ gyLi fvlv, PvLi fvlv, `ni fvlv,gbi fvlv, y`tLi fvlv, Ki fvlv e Avgvi gvqi| gvAvgvi wQjb ^fve y`Lx| myLi KYvgv QvcI Kvbv w`b`wLwb Zuvi gyL, `wLwb mvgvb ^w -kvw| ewk Avb`dzwZmBZ cviZb bv| Kewj mU, mskq, nZvkv, wbivkvKewj ewZeva ` nIqv| GK K_vq y`tLB wQj ZuviRxebMi gwjbKiY cQ`wU| gvqi gZz i ciciB Avgvie`wjm gd^j KvU y`eQi, DPZi cwkYm we`kKvU Aviv y`eQi| weklZ Di Mvjvai Zzlvi AviKzqvkvq Avgvi y`twLbx gvqi e_vZzi gyLLvwb wKQyUv Avovjnq hvq| `k wdiB mevii GKzki gjvq c_i cvkhb Avevi Avgvi gvK `Ljvg Zuvi kl RxebicvNvZM Ae vq| Zvici Avi GKzki gjvq hvevi mvnmAvgvi nqwb|Ke NUwQj NUbvUv? y`B hyM ce|KZ eQi eqm cqvZ nqwQjb Avcbvi gv?wQqvi eQi|Ze Zv m-wfLvwibx KeB gi wMqQ| kZvqy nevi gZvkixi-^v Zvi wbq wQj bv|Zv Aek wQj bv| ZvK `LwQ Avwg hveZxq AvwaevwaiAvKi, mev Rivi Qvc, Afve-AbUb KvZi| Avwg wfv`evi Rb nvZ evovZB KuyKo- y`go hb gvwUZ wgkMj| ZvK cybivq weMZ `L AbyZvc ` Avwg gjviw`K cv evovZB hb di gvwU duyoB DV u`vovj mBwelvw`bx gv wgqgvY `wZ Avgvi cwZ hb Zvi KvQAviKUz _vKvi AvwKb, hb wKQy AbyhvMI G-gg h ZviKvQ KD u`vovq bv, Zvi w`K KD Pvq bvZeB eySzb, m- y`twLbx ZviciI PwekwU eQi euP _vKZcviB bv| myZivs Pjyb Avcwb AZ PviKjv ch|mLvb Avgv`i y`B AKgY KZvmn Avcbvi Aviv y`B ezAvmeb m xK AvcbvK Avgv`i ei KiZ bv-cvivie_Zv D &`hvcb KiZ| ZvB AvR Avgv`i mvdj PvB-BPvB|Ze Zv lohKvix`i nxb Dk evvj Ki `eviRb njI hZ AvgvK neB AvR| Pjyb|MvwoZ DVZ wMq jLKK PvjKi Avmbi cvkiAvmbwU `wLq w`q y`B gwnjv-cywjkK y`cvk _KcQbi Avmb Avqk DVZ `L y`Uv K_v kvbveviGKUv myhvM cjb KvwZe : y`Rb y`nvZ ai Ub wbq hZ nj bv eU, y`cvk emwNi Zv wbq hZ cviZb Kv GB IgvbwUKAvcwb nZ cvib Kv, Avgiv Zv bgvj| AZGeAZGe mvnivIqv`x D`vbi KvY gvo NyiZ v njBmvgbi y`qvi Lyj Avwg wK cvjve cnixi MvdjwZZAv`vjZ bxqgvb Avmvgx hgb cvjvq| cvki cyweZvbwUAvgvi ewk wcq, mvgbi eBLjv _K| cyweZvb Qvwoq mvgb GMvj Zv eBgjv| eBLjvcjb Kv_vq Avcwb?Avcbv`i IB eBgjvB e Z eBLjv| ILvb ewkifvMBnq eB-eB Ljv| hv Lywk, hgb Lywk, eB GKUv QvwcqwbqB cKvkK mR j GKUv LyjZ cvi h-KD|mLvb eBLjv LjZ mevi Avwg evsjv GKvWgxKB`LwQ cvewjKi A_ AcPq Ki| cwZw`b wbavwiZwelq KzwbevwPZ ev`i Ac Z eZvi Amvi kvkwZgjvcgx RbZvi Kvb Lvivc Kivi Lei bwQ cKvjhveZ| mB me e`v eKvqvm Avevi GKzk deqvwiZMvKvi cKvwkZ nZ ^PB `LwQ GKvWgx KZK,Avv Zvgvkvi gZv|KvwZei NvwlZ cvjvbvi cqU bg coZ nj

  mevBKB| ILvb _KB UvwdK wd Ki ivLv nqQ, mg GjvKv Ryo gjvcgx`i Aeva Pjvdivi ^v_| mLvb_K PviKjv Kvvmi eKzjZjv ch y`B fvex y`cvkwNi KvwZeK ixwZgZ GmKU Ki wbq Mjb| eKzjZjvqAcgvY RUjv Af_bv vcb Kij ZzgyjKiZvwjmnKvi| weeievmxK gyvb Dc vcb mvdjiRb y`B gnxqmxK cUxqmx DcvwaZ fwlZ Kiv nj| m xKnvib Avi evmvimn Pvi bvix Avi cuvP bi wgj hb GKUvbeiZmfviB mw nj|mfvwU gjvMvgx Avb`wgwQj kvwgj nq PUzj Q` PjZjvMj| wekwe`vjq-gmwR`i cvk Kwe bRiji Keieivei nZB mx`i u`vovevi BwZ Ki KvwZe ejj :Avgvi eva GB Zx_K `wU nj GKzki eBgjvi Dicv| gjvi Avv GB chB cmvwiZZvnj gjvi `wY cv KvbUv?AvRKi cvMvgi wfAvBwc, bc_Pvix mvwnwZKKvwZeyvgvbi ^NvwlZ cUvKj Awdmvi wgmm gybxiick| `wY cv nj KvRb nj, hnZz KvRbB c_g cvY`vbKiwQjb ceei RvwZmvq| GB cvwK we y`Z y`wgwbUu`vwoq bxieZv cvjb fvjv| mB duvK Avwg GKUz `LAvme cvUv AvR cwe AvQ wKbv| cwKvq cowQ,eBgjvi e wnZi ga GKwU wecixZ nj : gjv PjvKvjKwei gvRvi-cvZ MuvRvi AvmiI Pj Rei|wcQb ch hZ cvij bv KvwZe| cvY XzK gvRvii cvkKvwUq hZB m `LZ cj mLvb u`vwoq AvQ y`B hyMce `Lv mB wfLvwibx Zvi nZvk `w kb gj w`q,GKB fwZ, welY gyL AvnZ Awfew dzwUq| mev Zviwbt ^Zvi fveB ay Aviv cej, y` Zvi QvcB ay AvivcKU G hb GKvB Awg `kv| KvwZeK `L mzwPZnq mi hZ PvBQ `L m ej DVj Afq w`q :fq cqv bv gv| y`B hyM cei fzjwU Avwg y`evi Kie bvwfv `evi aZv Avi `Lve bv| mevi evKv eb gvPvBZI fzjwQjvg| mvbi m-fzj kvaivbvi myhvMw`ZB eywS Zzwg GZv K Keyj KiI PwekwU eQi euPiqQ| G bv-nj wK gv? gvZf ivgcmv` wVKB ejQb :Kzcy AbK Zv nq gv / KzgvZv bq KLbv Zv //| KgbAvQ gv Zzwg?wbii gv ay wbRi mev KiY PvL y`wU eywjq wbj|A_ev evKkw Avi bB ej GfveB Zvi Ae vUv `Lvj|AZtci mvgb Avi bv-wMq, wcQb wdi Gm KvwZe eMgevinvbK m^vab Ki ejj :Avcbvi Abygvb fzj m-wfLvwibx AvRv giwb| eis Avgvigvqi gZv nqQ Aviv Avgvi we`vq ejvi gv, AvgvicvNvZM gv, Avgvi RxebZv gv|Zvnj AvgivI `Le ZuvK|`LZ nj `j hveb bv weeZeva Ki mi hve eisA `kB nq hZ cvi|evinvbK wbqB Mjb eMg evinvb| Abiv im KiZQvoj bv :Awfmvi hvQb bvwK G-eqm?Awfmvii Avevi eqm AvQ bvwK?cmb `wZwU wdij wK welY nq| G`i weqKifvevi KZnjx nq GK GK `ji mKjB Pj MjmvwnwZK ezi gvZ` kb| KvwZe RvbZ PvBj : Pj Mj? bv `LZ cjb?eMg evinvb ejjb, hb e `ivMZ ^i :`Ljvg| Avgvi gvqi gZv|evinvb?Avwg `Ljvg Avgvi gvqi gZv|BwZga wdi Gj gywbi-`wZ, Mxi gyL| KvwZei ck :Kx fvex?Avgvi gvqi gZv|

 • gybxi?Avgvi gvqi gZv|wdi Gj nvib-`wZ, mY wbf wMq| wRvwmZ njnvibI ejj :Avgvi gvqi gZv|fvexI ejjb :Avgvi gvqi gZv|evmvi-`wZI wdi Gj Avcv`wki gwjb nq| G`iweeiYI Awfb :Avgvi gvqi gZv|Avgvi gvqi gZv|AKvr KvwZe`i DQj gjvhvx `jwU mY kxZj nqMj| bZgyL axi nuU Pvicvk _K kevgvi gZv Do-Avmv WvwW-gvwg-AvsKj-AvwU bZ bZ, wdkdvB-wPKbdvB-nUWM-wPwjwed wMjZ wMjZ GK mgq ZvivwekgvZfvlvw`emi gjvcvY cuQ Mj| wKQyY Qu`veBqi gvoK DbvPb Avi Ljv eBqi Dby eAUvMvd `vbi Lvv Zvgvkv `Lj| AZtci y`wU eb`xcKvkbvi wKQy wPivqZ M q Ki A mgqB hvi hvi Niwdij eBcvMj `jwU wbtk, bZgyL|m g i k g Ry g `v iLivi ci eweZji GB evwowUi gwnjv m`miv wmv wbjb, cwZev`KiZ ne| hviv GKUz ewk Mjv Zzjeb, I`i d vU QoPj hZ ejv ne| bv Mj hvZ hvq Zvi ee vi K_vfveZ ne|GUv AekB DRbvi K_v| d vU Qo Pj hZ ejjBKD h myomyo Ki Pj hve bv Zv mevB Rvb| agK LqPj hvIqvi Rb KD GZ cqmv LiP Ki d vU Kbwb!wVK nj, gwnjv m`m`i cwZwbwa nq y`Rb I`i m K_vejeb| mevB wgj n n Ki hvIqv kvfb bq| ZvB hvebmshyv Avi KjvYx|KjvYx zj covb, Qj Ky Uvi Bwwbqvi| ek `vcUK_v ejZ cvib| mshyv weq Kibwb| AavwcKv|Qvejvwg GK`g cQ` Kib bv| wZwb h ek my`ix, GK_vI KviI gyL _K kvbv cQ` Kib bv|`kZjvq wjdU _K bg G