A school outing around Valga II

  • Published on
    10-Mar-2016

  • View
    221

  • Download
    4

DESCRIPTION

Ficha de traballo para sadas polo concello de Valga

Transcript

A SCHOOL OUTING AROUND VALGA II

A SCHOOL OUTING AROUND VALGA II

Worksheet by:____________________________________________________

No itinerario a realizar aparecern aspectos da xeografa fsica (vexetacin, hidrografa, relevo), da xeografa humana (poboamento, vivendas) e da xeografa econmica (agricultura, industria, comercio, transporte) do Concello nas parroquias de Campaa e Cordeiro. Aproveitarase este itinerario para comparar o realizado polas parroquias de San Miguel e Xanza no primeiro trimestre de curso. Axdate do mapa topogrfico, da observacin directa e dos coecementos de todos para a realizacin das cuestins desta actividade.

Posteriormente a sada realizarase un mapa topogrfico sinalando o itinerario

( lugares e paradas, as como os aspectos mis relevantes do percorrido).

I. Na primeira parada a realizar tras sar do Instituto, sinala:

1.1 Name of the village/area:_____________________________________

1.2 Describe the area briefly: (the origin of the place-name; roads, railways and other commmunication channels; vegetation; relief; housing; farmland)____________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3 Que modificacins paisaxe natural observas?____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4 The environment:

Cres que est suficientemente cuidado o contorno desta zona?_____Si ____Non

Tick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics_____Bins for paper or glass.

The stretch of river in this area is:____very clean____clean______not at all clean.

De non estar limpo, que substancias, obxectos aprecias que o contaminan:

___________________________________________________________________

II Na segunda parada a realizar chegamos a:______________________________

2.1 What is the origin of this place-name?__________________________________

__________________________________________________________________

2.2 A que sector econmico pertence a actividade relacionada con este lugar?

__________________________________________________________________

2.3 Qu modificacins paisaxe natural podes observar?____________________

__________________________________________________________________

2.4 O medio ambiente:

Cres que est suficientemente cuidado o contorno desta zona?_____Si ____Non

Sinala se aprecias: ______Contedores de lixo _____de plstico_____de papel ou vidro.

In this area the water is:____very clean____clean______not at all clean.

If it is not clean, what substances or objects can you see that are causing pollution?:

___________________________________________________________________

Qu especies animais e vexetais aparecen nesta zona?. No caso de fauna, cales son migratorias?____________________________________________________________________________________________________________________________

Observa as infraestructuras do lugar sinala o que se acondicionou para estar aqu:

_____pista _____zonas asfaltadas ___zonas de madeira___alumeado pblico

____rea recreativa ou de xogos ____rede de sumidoiros ____contedores do lixo ____carteis indicativos da zona _____outros (citar)

III A terceira parada: MIRADOIRO BEIRO-3.1 What places or villages have you been through on your way here?:

_________________________________________________________________

3.2 Name of this place/village___________________________________________

3.3 Observa todo o que rodea e contesta:a.- Type of relief in this area:____________________________________________

b.- Vegetation (types of trees, bushes and shrubs)_____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

c.- What water features are there? (Lakes, rivers, etc.?)_________________

___________________________________________________________________

d.- Contorno ben cuidado________Contorno descuidado______(indicar como)

e.- Zonas verdes______Zonas con efectos dos incendios______(indicar onde)

f.- Poboamento:

_____Poboamento rural ______Poboamento urbano

_____ Hbitat disperso _____ Hbitat concentrado

_____Alta densidade de poblacin______Densidade media _____Baixa densidade

______Individual houses ________Flats

g.-Aspectos socioeconmicos:

AGRICULTURE:

Tipos de parcelas:

Segn tamao: ____Minifundios ____Latifundios

Segn propietario:-_____Explotacin directa ______Parzara

Segn tipo de colleita: _______intensiva______extensiva

Typos of crops: __Cereals___Vegetables__Vineyards___Fodder crops__Others (specify)

Segn aproveitamento do solo: ___agricultura______gandera

Sistema de cultivo:_____Secao____Regado ____Monocultivos___Policultivos

Organizacin das terras:_____ Irregulares_____Xeomtricas

Segn desenvolvemento:_____tradicionais____tecnificadas

INDUSTRY:

a.- ____Industrias esparcidas_____Polgonos industriais

b.- Tipos de industrias:_______Bsicas______Bens de equipo_______Bens de consumo

Cita os nomes das que podes observar desde o miradorio:____________________

___________________________________________________________________

______New technologies (Write the name of the industry)

______Traditional industries (Write the name of the industry)

______Small businesses ______Medium businesses ___Large businessesSita citando onde se instalan estas empresas no mapa de Valga:________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

TERTIARY SECTOR:

a.- Cita os lugares onde existan actividades do sector servizos desde o comezo do itinerario, dicindo que tipo de actividade (comercio, hostalera, alimentacin.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

b.- What roads, railways or other communication channels can you see?

Estradas (citar tipo de va):___________________________________________

_________________________________________________________________

Railway (say what type)___________________________________________

__________________________________________________________________

______Zonas educativas______Zonas recreativas_____Zonas culturais

______reas da natureza_______Zonas deportivas

3.4 The environment:

Do you think this area is clean enough?_____Yes ____No

Tick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics _____Bins for paper or glass.

Observas algn material que contamina ou ensucia a zona?:____Si_____Non

De ser afirmativo, Que obxectos, materiais que contaminan ou ensucian o medio natural?___________________________________________________________

__________________________________________________________________

IV Na cuarta parada a realizar tras sar do Instituto, sinala:

4.1 Nome of the village/place:_____________________________________

4.2 Describe the area briefly: (the origin of the place-name; roads, railways and other commmunication channels; vegetation; relief; housing; farmland)________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3 Que modificacins paisaxe natural observas?_________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4 The environment:

Do you think this area is clean enough?_____Yes ____No

Tick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics _____Bins for paper or glass.

The stretch of river in this area is:____very clean____clean______not at all clean.If its not clean, state what type of substances or objects are the cause of the pollution:

___________________________________________________________________

Valoracin final da sada:

Do itinerario:___Interesante___Nada interesante____demasiado longo___longo

Da sada:___Aproveitable___Pouco aproveitable___Nada aproveitable

Dos coecementos da zona:___Xa coecidos___Coecidos en parte___Descoecidos ata esta sada.

Valoracin da ficha: ___Difcil___Fcil___Outros (comentario libre)

Volveras facer este percorrido?:___Si___No