Click here to load reader

A k o nenalet ieť finančn ý m upír o m

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A k o nenalet ieť finančn ý m upír o m. N a jčast e jš ie triky v predaji finančných služieb. 1. Ako nenaletieť finančným upírom. Práv e držíte v ru ke návod, který Vám m ôže pom ôcť u sporiť p en ia ze. - PowerPoint PPT Presentation

Text of A k o nenalet ieť finančn ý m upír o m

 • Ako nenaletie finannm uprom

  Najastejie triky v predaji finannch sluieb1

 • 2

  Prve drte v ruke nvod, kter Vm me pomc uspori peniaze.

  Manie peaz me by aj prjemn, ale to len v prpade, e si kupujete nieo pre rados. Ostatn platby vea radosti neprinaj, a prve tu asto zbyton o peniaze prichdzame.

  Ako?

  Tm, e platme za nieo, o nepotrebujeme alebo o nm neprina itok. Prpadne platme viac,ako je potrebn.

 • Vek voda v HandlovejTento prbeh sa odohral sinmi menami. Stal sa na inom mieste. Ale Handlov je znma zniujcou povodou vroku 2010, a preto si toto miesto poiiam pre prbeh dvoch kamartov. Budeme ich vola Joo a Karol.

  Joo sKarolom sa poznali u dlho. Obidvaja sa hrali u jako chlapci na ihrisku vnealekej Prievidzi. Bvali vbytovkch. A ke sa im vHandlovej naskytla prleitos postavi nov domy pre svoje rodiny, stali sa znova susedmi. Ako to bva, chlapi sa obas schdzaj v krme na pivo a rieia vemi dleit veci ako politika, poasie, globlne otepovanie, riadenie planty, vesmru a podobne. 3

 • Vek voda v HandlovejStalo se jednho jesennho podveera, e Joo sKarolom se zili vkrme pri pive a Joo hovor:- Kari, mm pre teba skvel sprvu. U dva mesiace robm finannho poradcu apomham uom uspori na poistkch. M poisten bark? - Jasn, - vrav Karol. - No a koko za t poistku plat?- Osemtisc rone. (To sme ete mali koruny.)Joo navrhol, e zjdu ku Karolovi domov a prezr si poistky, i by sa nedalo nieo uetri. Ako sa dohodli, tak sa aj stalo. Po rchlej kontrole Joo hovor Karolovi: - Je to jasn, urobme zmenu, naiel som poisovu, u ktorej bude namiesto osemtisc plati len tri tiscky rone. Karol je rd, pretoe uspori ptisc rone je skvel.4

 • Vek voda v Handlovej

  Netrvalo to dlho a stalo sa: Do Handlovej vtrhla vek voda a podomlela nosn mr Kariho domu. Polovica domu spadla azvyok bol uren na demolciu.Postihnut majitelia domov mali pln ruky prce, a zrove zaali zisova, e sa tvoria dve skupiny majiteov nehnutenost. Jedni, ktor mali domy poisten, a druh, ktor poistky nemali. T druh skupina prevala miestnu katastrofu ovea aie. 5

 • Vek voda v Handlovej

  Ete neopadla voda, u zaal Karol zjednva demolan atu a dohovral sa so stavebnou firmou, aby mohol zaa stava zklady novho domu. A pretoe stavebn firma chcela zaplati zlohu, Karol nelenil a vytiehol poistku, aby si mohol poiada o plnenie za kodu. Schdzka slikvidtorom sa zaala dobre.

  - Tak som tu. Voda mi vzala dom, poistku mm sosebou a potrebujem vyplati peniaze na stavbu novho domu. Stavebn firma u je pripraven, tak prosm o o najrchlejiu platbu. Chc odo ma zlohu.6

 • Vek voda v Handlovej

  Likvidtor to ale videl inak ako Karol. - Z Vaej poistky Vm bohuia nememe vyplati sumu na stavbu celho domu, ale len polovicu. Mali ste toti dom podpoisten. Karol neveril svojim uiam. - Ve mi poistku robil kamart! To mus by nejak omyl, ten by mi urite neporadil zle! Likvidtor pozeral do potaa a znova do zmluvy azdalo sa, e se mu nieo nepi. Stle nieo skmal. alia sprva bola ete horia. - Vy tam ale vbec nemte poisten povode, tak to Vm ia nememe vyplati vbec ni!To bola pre Karola zdrvujca sprva. Nikdo nevie, ako to dopadlo, ale ke Karol odchzal odlikvidtora, hovoril vraj nieo o Joovi a rozbit huby.7

 • Vek voda v Handlovej

  Tip pre Vs: Urobte si revziu toho, ako mte poisten majetok. o sa vlastne Karolovi stalo? Jeden zobbench trikov nepoctivch sprostredkovateov poistiek je ten, e Vm ponknu sporu na platbe poistnho. Pozr se na Vau zmluvu a ponknu Vm lacnejie rieenie. Veobecne sa d poveda, e pojisovne sa sce cenovo lia, ale pritom s ceny podobn. Take ak Vm niekto ponka ovea niiu cenu, ako bola t pvodn, bude V majetok s najvou pravdepodobnosou podpoisten. Pri poisten nehnutenosti domu alebo bytu -- je dleit vnma tri hodnoty Vaej nehnutenosti. Prv je trhov hodnota. To je cena, za ktor by byla schopn realitn kancelria Vau nehnutenos preda. Druh je nov hodnota. To je suma, za ktor by ste na pvodnom pozemku postavili nov nehnutenos nov dom alebo si kpili rovnak byt. Najm pokia ide o dom, tto suma me by ovea vyia ako je trhov cena.8

 • Vek voda v Handlovej

  Tretia je poistn hodnota, presnejie poistn suma. Tto suma by mala by rovnak ako nov hodnota. Pri poisten nehnutenost je dleit, aby poisova vprpade kody nenamietala podpoistenie. Ktomu me djs prve vprpade, ke prde Joo a vysvetl Karolovi, e sta ma dom poisten na trhov cenu. Karol tomu uver, plat niie poistn a je spokojn. Joo je tie rd, pretoe zruil star poistku a za nov poistku inkasoval svoju provziu. Problm nastane vsitucii, ak postihla Karola. V takchto prpadoch mu by straty milinov.9

 • Vek voda v Handlovej

  Keby dolo len kpodpoisteniu, mohol Karol vyinkasova aspo polovin sumu na stavbu novho domu. Situcia bola vak ovea horia. Joo mu platbu poistnho neznil len napolovicu, teda na tyri tiscky. Znil mu platbu ete viac. A ako to dosiahol? Prosto nezahrnul dozmluvy vetky pvodn rizik.Ako zistil likvidtor, nebola tam povode. Karol a Joo boli kamarti, tak mu Karol veril a zmluvu si ani poriadne nepretal.- Predsa by mi kamart neurobil zl poistku!Tak to bol ale drah omyl. Pri uzatvran zmluvy na poistenie nehnutenosti je dleit vedie, e existuj tyri zkladn rizik, ktor sa oznauj skratkou FLEXA. S to prv psmen anglickch nzvovm tyroch rizk. Fire, lightning, explosion, aircraft. Ohe, der blesku, vbuch, pd lietadla. Ke sa pozorne pozriete, je na prv pohad jasn, e po vode tam nie je ani stopy.10

 • Vek voda v HandlovejKtmto zkladnm rizikm sa alie rizik dojednvaj samostatne. Okrem toho je dobr vedie, e nie je voda ako voda.Mete ma poisten povode alebo zplavu. A mezi tm je rozdiel. Povode je zaplavenie zemnch celkov vodou, ktor sa vyliala z brehov alebo hrdz vodnch tokov alebo vodnch ndr, alebo ktor tieto brehy alebo hrdze pretrhla, alebo zaplavenie zemia vodou bolo spsoben zmenenm prietoku koryta vodnho toku. Za povode sa nepovauje tak zaplavenie zemia, ktor bolo spsoben regulovanm vypanm vd z vodnch tokov. Zplava je vytvorenie svislej vodnej plochy, ktor urit dobu v mieste poistenia stoj alebo prdi a spsob na poistenom majetku kodu.Dleit teda je, aby ste vo svojej poistke mali medzi rizikami aj vodu najlepie povode aj zplavu.A dvajte si pozor na Joov!11

 • Poistenie nehnutenosti

  U jste urite pouli vo svojom okol, e poistenie ehokovek je zbyton, pretoe vprpade, e sa nieo stane, poisova Vm ni ned. A vetci, o sa venuj poisovaniu s lumpi a zlodeji.

  Pretoe na kadom prochu je pravdy trochu, pome si vysvetli, kedy je poistenie skutone zbyton a rovn sa vyhadzovaniu peaz.12

 • Poistenie nehnutenosti

  o treba urobi , aby platenie poistenia nehnutenosti malo zmysel?Pozrite sa do svojej poistnej zmluvy, ak mte dohodnut poistn sumu, a porovnajte ju so skutonou hodnotou Vaej nehnutenosti. Ak by ste za poistn sumu postavili tak dom, alebo kpili tak byt, ak mte teraz, je vetko v poriadku. Ak nie, je najvy as kona. A nezabudnite, e ani nadpoistenie (vyia poistn suma, ne je hodnota domu alebo bytu) nie je v poriadku. Pri nadpoisten by ste platli za poistenie vysok cenu, ale v prpade poistnej udalosti by poisova vyplatila len toko, koko bola skuton hodnota nehnutenosti. 13

 • Poistenie nehnutenosti

  Pripoistenia s samostatnou kapitolou poistenia nehnutenosti.

  Nezabudnite si dohodn pripoistenie proti vandalizmu, povodni, zplave a alm rizikm, ktor ohrozuj V majetok. 14

 • Poistenie automobilu

  Aj pri tomto poisten mete plati zbytone vysok sumu. Pri uzatvran havarijnej poistky myslite na to, e pri tomto type poistenia treba bra do vahy sasn hodnotu vozidla. Pri poisten novho automobilu bude teda poistn suma vrazne vyia ako pri poisovan rovnakho typu auta po piatich rokoch. Odtoho sa samozrejme odvja vka poistnho, teda suma, ktor budete plati.Oplat sa zmluvu pravidelne aktualizova a zniovat poistn sumu. Kad rok tak mete plati menej.15

 • Rezervotvorn ivotn poistenie

  Dalm poistenm, kde mete plati zbytone, je rezervotvorn ivotn poistenie. Pokia sa Vm niekto pokal nahovori, e ivotn poistenie je zrove skvel sporenie, verte mi, e to nebolo pravdiv tvrdenie.Pome si vysvetli, o to vlastne rezervotvorn ivotn poistenie je.Je to kad ivotn poistenie, ktor obsahuje sporiacu zloku. To znamen, e Vaa platba je delen na hradu rizika a na sporenie. hrada rizika je v poriadku, na to predsa poistenie sli. Ale sporenie? Na to s uren plne in nstroje. 16

 • Rezervotvorn ivotn poistenie

  V sporiacej zloke poskytnete poisovni sumu, ktor poisova za Vs investuje do niektorho zotvorench podielovch fondov. Podielov fond samozrejme iada od poisovne poplatok zasprvu financi. Tento poplatok je platen z Vaich peaz, ale je vy, ne keby ste sami investovali priamo dopodielovho fondu. Proto je obvykle vhodnejie oddeli poistnie a sporenie. Je vak potrebn pozna vetky za a proti a vetko dobre prepota, aby sme zmenou poistenia neprili zbytone o peniaze. 17

 • Rezervotvorn ivotn pojitn

  Ak ste v tejto chvli dospeli k rozhodnutiu, e zmluvu o rezervotvornom ivotnom poisten zrute, pokajte a tajte alej. Mohli by ste toti prs o alie peniaze.Ak ste si uplatovali daov odpoty a poistenie by ste teraz zruili, ste povinn dodatone zdani sumu, oktor ste si poas celej doby poistenia znili daov zklad. To by Vs mohlo prs vemi draho. Ako teda tak situciu riei?S dva spsoby. Bu mete poistenie zachova, len sporiacu zloku zni na minimum, alebo mete poistenie previes do splatenho stavu.Vsplatenom stave poistenie vrtane pripoisten zostva vplatnosti a dln poistn sa uhrdza prostrednctvom znenia potu podielovch jednotiek vo finannch fondoch. To je aksi zmrazenie poisky, u neplatte poistn, poistn suma je znen na minimum, ale nemete nasporen peniaze vybra. 18

 • Rezervotvorn ivotn poistnie

  Potom je vhodn uzatvori rizikov ivotn poistenie a usporen sumu investova

Search related