A GENCIJA Z A O DGOJ I O BRAZOVANJE

 • View
  74

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A GENCIJA Z A O DGOJ I O BRAZOVANJE Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipovi, prof. www.azoo.hr. Novim Zakonom od 26. srpnja 2006. Zavod za kolstvo Republike Hrvatske mijenja ime i postaje Agencija za odgoj i obrazovanje. www.azoo.hr. USTROJ ODJELI I ODSJECI - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

  Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipovi, prof.www.azoo.hr

 • Novim Zakonom od 26. srpnja 2006. Zavod za kolstvo Republike Hrvatske mijenja ime i postajeAgencija za odgoj i obrazovanjewww.azoo.hr

 • USTROJ ODJELI I ODSJECI

  Odjel pravnih, raunovodstvenih i pomonih poslova

  Odsjek pravnih, kadrovskih i pomonih poslovaOdsjek raunovodstvenih poslova

  Odjel za ope poslove

  Odsjek zajednikih poslovaOdsjek za meunarodnu suradnjuOdsjek za usavravanje i osposobljavanje ravnatelja

  Odjel za predkolski odgoj i osnovno kolstvo

  Odsjek za predkolski odgojOdsjek za razrednu nastavuOdsjek za predmetnu nastavu

  Odjel za srednje kolstvo www.azoo.hr

 • ORGANIZACIJSKI USTROJ

  Sredinji ured u ZagrebuGrad Zagreb, Zagrebaka, Krapinsko-zagorska, Meimurska, Varadinska, Karlovaka, Sisako-moslavaka, Koprivniko-krievaka i Bjelovarsko-bilogorska upanija

  Podrunica OsijekVirovitiko-podravska, Poeko-slavonska, Brodsko-posavska, Osjeko-baranjska i Vukovarsko-srijemska upanija

  Podrunica RijekaPrimorsko-goranska, Liko-senjska i Istarska upanija

  Podrunica SplitZadarska, ibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovako-neretvanska upanijawww.azoo.hr

 • ORGANIZACIJSKI USTROJ

  145 zaposlenika

  111 savjetnika

  34 administrativno-tehniki i pomoni posloviwww.azoo.hr

 • STRUNO USAVRAVANJE

  Dokument: Strategija razvoja strunog usavravanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje 2009.2013.

  Cilj unapreivanje profesionalnih kompetencija

  Predkolske ustanove odgojitelji, struni suradnici, ravnatelji

  Osnovne kole uitelji, struni suradnici, ravnatelji

  Srednje kole/gimnazije nastavnici, struni suradnici, ravnatelji

  Ueniki domovi odgojitelji, struni suradnici, ravnatelji

  www.azoo.hr

 • STRUNO USAVRAVANJE

  Dravna razina

  Regionalna razina meuupanijska i upanijska

  Lokalna razina u suradnji s voditeljima SV-a (upanijska struna vijea)

  940 osnovnih kola (redovnih i posebnih odgojno-obrazovnih ustanova)

  457 srednjih kola i uenikih domova www.azoo.hr

 • STRUNO USAVRAVANJE

  Katalog strunog usavravanja

  dostupan na www.azoo.hr

  redovite najave i izvjea sa strunih skupova

  mogunost preuzimanja radnih materijala (PowerPoint prezentacije; struni lanci; prirunici)

  www.azoo.hr

 • STRUNO USAVRAVANJE

  853 struna skupa u okviru i izvan Kataloga strunih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

  47 873 sudionika

  Lokalna razina u suradnji s voditeljima SV-a (upanijska struna vijea)

  ukupno organizirano 3 052 struna skupa na lokalnoj razini

  77 519 sudionikawww.azoo.hr

 • STRUNO USAVRAVANJE

  Voditelji upanijskih strunih vijea

  928 iz osnovnih kola

  502 iz srednjih kola

  ukupno 1 430 voditelja

  www.azoo.hr

 • STRUNO USAVRAVANJE

  Priprema odgojno-obrazovnih radnika predkolskih ustanova, osnovnih i srednjih kola za primjenu kurikularnog pristupa

  Okvir za nacionalni kurikulum

  kolski kurikulum

  Priprema za dravnu maturu 2009./2010.www.azoo.hr

 • STRUNO USAVRAVANJE

  Partneri

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta i ostala ministarstva RH-a

  Fakulteti

  Agencija za strukovno obrazovanje; Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  Agencija za obrazovanje odraslih

  Civilni sektor i strukovne udruge

  Meunarodne institucije (Vijee Europe; Europska komisija; veleposlanstva akreditirana u RH; UNICEF;)

  www.azoo.hr

 • TEME

  zajedniki okvir provedbe i transformacije sustava primarnog i sekundarnog obrazovanja

  akademske discipline/metodika nastave pojedinog predmeta

  unapreivanje kompetencija iz podruja edukacijskih znanosti (didaktike, psihologije obrazovanja, socijalne pedagogije, sociologije obrazovanja...)

  organizacija, upravljanje, voenje u obrazovanju

  unapreenje profesionalne podrke struni suradnici i mentori pripravnicimawww.azoo.hr

 • PODRUJA STRUNOG USAVRAVANJA PRIMJERI

  unapreivanje kompetencija vezanih za specifina odgojna podruja (umjetniko izraavanje, vjerski i tjelesni odgoj, rano uenje jezika...)

  unapreivanje kompetencija vezanih za specifine aspekte djejega razvoja (senzomotoriki razvoj, emocionalni razvoj, razvojne tekoe...)

  ope profesionalne kompetencije (timski rad, interaktivna komunikacija, partnerstvo s roditeljima...)

  djeji afektivni razvoj (emocionalna inteligencija, preventivni programi...)www.azoo.hr

 • PODRUJA STRUNOG USAVRAVANJA PRIMJERI

  ope kompetencije (pisanje projekata...)

  unapreenje mentorskih vjetina

  koncepti profesionalnoga razvoja i cjeloivotnoga uenja

  priprema za polaganje strunih ispita pripravnici

  praktina pitanja vezana uz kolsku praksuwww.azoo.hr

 • PODRUJA STRUNOG USAVRAVANJA PRIMJERI

  II. simpozij uitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Jezik, knjievnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika; odran u Poreu od 6. do 10. studenoga 2008. godine u Poreu

  u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i porta, Ministarstvom kulture, Javnom ustanovom Spomen-podrujem Jasenovac, Meunarodnom radnom skupinom za prouavanje, obrazovanje i sjeanje na holokaustu, Vijeem Europe, Kuom Anne Frank iz Amsterdama i Yad Vashemom iz Izraela, struni skup od 28. do 30. sijenja 2008. godine - struni skup Uenje i pouavanje o holokaustu u Republici Hrvatskoj

  I. seminar u okviru kojeg su obraeni glavni uzroci koji su doveli do rata i uloga ene u Domovinskom ratu odran je 23. i 24.lipnja 2008. u Zadru. www.azoo.hr

 • NACIONALNI PROGRAMI

  spreavanje nasilja nad djecom i meu djecom

  prevencija zlouporaba droga

  promocija prava djece

  sigurnost u kolama

  suzbijanje obiteljskog nasilja

  prevencija HIV infekcija (AIDS)

  prevencija poremeaja u ponaanju

  prevencija trgovanja djecom

  odgoj i obrazovanje za ljudska prava

  nacionalne manjine

  odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko graanstvo www.azoo.hr

 • NATJECANJA I SMOTRE

  www.azoo.hr

 • NATJECANJA I SMOTRE

  33 natjecanja i smotri

  163 525 uenika kolska razina

  38 503 uenika upanijska razina

  6 821 uenika dravna razina

  6. lipnja 2009. dodjela priznanja za 199 dravnih prvaka i 160 mentora

  23 uenika koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na meunarodnim natjecanjima www.azoo.hr

 • NAPREDOVANJA

  2005. 302 odgojno-obrazovna radnika promovirana u zvanje mentor/savjetnik

  2006. 1020 odgojno-obrazovnih radnika promovirano u zvanje mentor/savjetnik

  2007. 856 odgojno-obrazovnih radnika promovirano u zvanje mentora i savjetnika

  2008. 818 odgojno-obrazovnih radnika promovirano u zvanje mentora i savjetnika

  2009. 868 odgojno-obrazovnih radnika promovirano u zvanje mentora i savjetnika

  bit e promovirano jo 380 odgojno-obrazovnih radnika 5. listopada 2009.

  www.azoo.hr

 • STRUNI ISPITI

  868 odgojno-obrazovnih radnika iz predkolskih ustanova

  1 811 odgojno-obrazovnih radnika iz osnovnih kola

  439 odgojno-obrazovnih radnika iz srednjih kola

  UKUPNO 3 118 odgojno-obrazovnih radnika

  PRIPRAVNICIODGOJITELJI 834OSNOVNE KOLE 2 016SREDNJE KOLE 550UKUPNO 3 400 odgojno-obrazovnih radnikawww.azoo.hr

 • STRUNI ISPITI

  www.azoo.hr

 • OSTALI POSLOVI

  1 248 izvjea vezanih za struno-pedagoke uvide i prijedloge za napredovanja

  3 091 pripremljeno autorskih ugovora i ugovora o djelu

  10 662 raznih predmeta (javna nabava; ulazni rauni; informacije o strunom usavravanju) www.azoo.hr

 • PROJEKTI

  u suradnji s nadlenim ministarstvima i uredima Vlade Republike Hrvatske

  u suradnji s Fakultetima s hrvatskih Sveuilita

  u suradnji s meunarodnim institucijama

  u suradnji s nevladinim i strukovnim udrugama

  u suradnji s lokalnom samoupravom

  www.azoo.hr

 • PROJEKTI - PRIMJERI

  Festival znanja u suradnji sa Sveuilitima iz Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba, Drutvo matematiara i fiziara Rijeka, Britanski savjet i Tehniki muzej

  suradnja s Hrvatskom akademskom i istraivakom mreom CARNet na projektima CARNetov portaL za kole, Net u koli i Obrazovanje za novo doba

  suradnja s Hrvatskom akademskom i istraivakom mreom CARNet u okviru programa E-learning akademija program je financijski podrao Microsoft Hrvatska

  suradnja s Institutom za jezino obrazovanje iz Norwicha, Suvremeni pristup strunom usvravanju: dr. sc. Alan Rodney Bolitho

  suradnja s KulturKontaktom iz Austrije (3 projekta: 0dgoj i obrazovanje za odrivi razvoj, Profesionalni razvoj voditelja SV-a, kolski menadment) www.azoo.hr

 • PROJEKTI - PRIMJERI

  GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment

  SEMEP South Eastern Mediterranean Sea Project

  suradnja s Nizozemskom kole za obrazovni menadment bila je ukljuena u struno usavravanje kolski menadment 10 modula

  Strateko upravljanje kolomRukovoenje kolomOrganizacija kole Kultura koleFinancijsko upravljanjeUpravljanje ljudskim potencijalomUpravljanje promjenamaPoboljanje kvaliteteTehnika komunikacijeRad s trenerima trenerawww.azoo.hr

 • IZDAVAKA DJELATNOST

  Znanstvena monografija Jezik, knjievnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika,suvremeni pristupi pouavanju u osnovnim i srednjim kolama, objavljena je uokviru 2. simpozija uitelja i nastavnika hrvatskoga jezika

  www.azoo.hr

 • IZDAVAKA DJELATNOST

  Igrajmo Dria - knjiicom Igrajmo Dria Agencija za odgoj i obrazovanjepridruuje se obiljeavanju Godine Marina Dria, petstote godinjice roenja naega najveeg komediografa