A GENCIJA Z A O DGOJ I O BRAZOVANJE

  • Published on
    21-Jan-2016

  • View
    74

  • Download
    0

DESCRIPTION

A GENCIJA Z A O DGOJ I O BRAZOVANJE Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipovi, prof. www.azoo.hr. Novim Zakonom od 26. srpnja 2006. Zavod za kolstvo Republike Hrvatske mijenja ime i postaje Agencija za odgoj i obrazovanje. www.azoo.hr. USTROJ ODJELI I ODSJECI - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJERavnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipovi, prof.www.azoo.hrNovim Zakonom od 26. srpnja 2006. Zavod za kolstvo Republike Hrvatske mijenja ime i postajeAgencija za odgoj i obrazovanjewww.azoo.hrUSTROJ ODJELI I ODSJECIOdjel pravnih, raunovodstvenih i pomonih poslovaOdsjek pravnih, kadrovskih i pomonih poslovaOdsjek raunovodstvenih poslovaOdjel za ope posloveOdsjek zajednikih poslovaOdsjek za meunarodnu suradnjuOdsjek za usavravanje i osposobljavanje ravnateljaOdjel za predkolski odgoj i osnovno kolstvoOdsjek za predkolski odgojOdsjek za razrednu nastavuOdsjek za predmetnu nastavuOdjel za srednje kolstvo www.azoo.hrORGANIZACIJSKI USTROJ Sredinji ured u ZagrebuGrad Zagreb, Zagrebaka, Krapinsko-zagorska, Meimurska, Varadinska, Karlovaka, Sisako-moslavaka, Koprivniko-krievaka i Bjelovarsko-bilogorska upanijaPodrunica OsijekVirovitiko-podravska, Poeko-slavonska, Brodsko-posavska, Osjeko-baranjska i Vukovarsko-srijemska upanijaPodrunica RijekaPrimorsko-goranska, Liko-senjska i Istarska upanijaPodrunica SplitZadarska, ibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovako-neretvanska upanijawww.azoo.hrORGANIZACIJSKI USTROJ 145 zaposlenika111 savjetnika34 administrativno-tehniki i pomoni posloviwww.azoo.hrSTRUNO USAVRAVANJEDokument: Strategija razvoja strunog usavravanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje 2009.2013. Cilj unapreivanje profesionalnih kompetencijaPredkolske ustanove odgojitelji, struni suradnici, ravnateljiOsnovne kole uitelji, struni suradnici, ravnateljiSrednje kole/gimnazije nastavnici, struni suradnici, ravnateljiUeniki domovi odgojitelji, struni suradnici, ravnateljiwww.azoo.hrSTRUNO USAVRAVANJEDravna razinaRegionalna razina meuupanijska i upanijska Lokalna razina u suradnji s voditeljima SV-a (upanijska struna vijea)940 osnovnih kola (redovnih i posebnih odgojno-obrazovnih ustanova)457 srednjih kola i uenikih domova www.azoo.hrSTRUNO USAVRAVANJEKatalog strunog usavravanjadostupan na www.azoo.hrredovite najave i izvjea sa strunih skupovamogunost preuzimanja radnih materijala (PowerPoint prezentacije; struni lanci; prirunici) www.azoo.hrSTRUNO USAVRAVANJE853 struna skupa u okviru i izvan Kataloga strunih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje 47 873 sudionikaLokalna razina u suradnji s voditeljima SV-a (upanijska struna vijea)ukupno organizirano 3 052 struna skupa na lokalnoj razini77 519 sudionikawww.azoo.hrSTRUNO USAVRAVANJEVoditelji upanijskih strunih vijea928 iz osnovnih kola502 iz srednjih kolaukupno 1 430 voditelja www.azoo.hrSTRUNO USAVRAVANJEPriprema odgojno-obrazovnih radnika predkolskih ustanova, osnovnih i srednjih kola za primjenu kurikularnog pristupaOkvir za nacionalni kurikulumkolski kurikulumPriprema za dravnu maturu 2009./2010.www.azoo.hrSTRUNO USAVRAVANJEPartneriMinistarstvo znanosti, obrazovanja i porta i ostala ministarstva RH-aFakultetiAgencija za strukovno obrazovanje; Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Agencija za obrazovanje odraslihCivilni sektor i strukovne udrugeMeunarodne institucije (Vijee Europe; Europska komisija; veleposlanstva akreditirana u RH; UNICEF;)www.azoo.hrTEME zajedniki okvir provedbe i transformacije sustava primarnog i sekundarnog obrazovanjaakademske discipline/metodika nastave pojedinog predmeta unapreivanje kompetencija iz podruja edukacijskih znanosti (didaktike, psihologije obrazovanja, socijalne pedagogije, sociologije obrazovanja...)organizacija, upravljanje, voenje u obrazovanjuunapreenje profesionalne podrke struni suradnici i mentori pripravnicimawww.azoo.hrPODRUJA STRUNOG USAVRAVANJA PRIMJERIunapreivanje kompetencija vezanih za specifina odgojna podruja (umjetniko izraavanje, vjerski i tjelesni odgoj, rano uenje jezika...)unapreivanje kompetencija vezanih za specifine aspekte djejega razvoja (senzomotoriki razvoj, emocionalni razvoj, razvojne tekoe...)ope profesionalne kompetencije (timski rad, interaktivna komunikacija, partnerstvo s roditeljima...)djeji afektivni razvoj (emocionalna inteligencija, preventivni programi...)www.azoo.hrPODRUJA STRUNOG USAVRAVANJA PRIMJERIope kompetencije (pisanje projekata...)unapreenje mentorskih vjetina koncepti profesionalnoga razvoja i cjeloivotnoga uenjapriprema za polaganje strunih ispita pripravnicipraktina pitanja vezana uz kolsku praksuwww.azoo.hrPODRUJA STRUNOG USAVRAVANJA PRIMJERIII. simpozij uitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Jezik, knjievnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika; odran u Poreu od 6. do 10. studenoga 2008. godine u Poreuu suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i porta, Ministarstvom kulture, Javnom ustanovom Spomen-podrujem Jasenovac, Meunarodnom radnom skupinom za prouavanje, obrazovanje i sjeanje na holokaustu, Vijeem Europe, Kuom Anne Frank iz Amsterdama i Yad Vashemom iz Izraela, struni skup od 28. do 30. sijenja 2008. godine - struni skup Uenje i pouavanje o holokaustu u Republici HrvatskojI. seminar u okviru kojeg su obraeni glavni uzroci koji su doveli do rata i uloga ene u Domovinskom ratu odran je 23. i 24.lipnja 2008. u Zadru. www.azoo.hrNACIONALNI PROGRAMIspreavanje nasilja nad djecom i meu djecom prevencija zlouporaba drogapromocija prava djecesigurnost u kolama suzbijanje obiteljskog nasiljaprevencija HIV infekcija (AIDS)prevencija poremeaja u ponaanjuprevencija trgovanja djecomodgoj i obrazovanje za ljudska pravanacionalne manjine odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko graanstvo www.azoo.hrNATJECANJA I SMOTREwww.azoo.hrNATJECANJA I SMOTRE33 natjecanja i smotri 163 525 uenika kolska razina38 503 uenika upanijska razina 6 821 uenika dravna razina6. lipnja 2009. dodjela priznanja za 199 dravnih prvaka i 160 mentora 23 uenika koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na meunarodnim natjecanjima www.azoo.hrNAPREDOVANJA2005. 302 odgojno-obrazovna radnika promovirana u zvanje mentor/savjetnik2006. 1020 odgojno-obrazovnih radnika promovirano u zvanje mentor/savjetnik2007. 856 odgojno-obrazovnih radnika promovirano u zvanje mentora i savjetnika2008. 818 odgojno-obrazovnih radnika promovirano u zvanje mentora i savjetnika2009. 868 odgojno-obrazovnih radnika promovirano u zvanje mentora i savjetnikabit e promovirano jo 380 odgojno-obrazovnih radnika 5. listopada 2009. www.azoo.hrSTRUNI ISPITI868 odgojno-obrazovnih radnika iz predkolskih ustanova1 811 odgojno-obrazovnih radnika iz osnovnih kola439 odgojno-obrazovnih radnika iz srednjih kolaUKUPNO 3 118 odgojno-obrazovnih radnikaPRIPRAVNICIODGOJITELJI 834OSNOVNE KOLE 2 016SREDNJE KOLE 550UKUPNO 3 400 odgojno-obrazovnih radnikawww.azoo.hrSTRUNI ISPITIwww.azoo.hrOSTALI POSLOVI1 248 izvjea vezanih za struno-pedagoke uvide i prijedloge za napredovanja 3 091 pripremljeno autorskih ugovora i ugovora o djelu10 662 raznih predmeta (javna nabava; ulazni rauni; informacije o strunom usavravanju) www.azoo.hrPROJEKTIu suradnji s nadlenim ministarstvima i uredima Vlade Republike Hrvatskeu suradnji s Fakultetima s hrvatskih Sveuilitau suradnji s meunarodnim institucijamau suradnji s nevladinim i strukovnim udrugamau suradnji s lokalnom samoupravomwww.azoo.hrPROJEKTI - PRIMJERIFestival znanja u suradnji sa Sveuilitima iz Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba, Drutvo matematiara i fiziara Rijeka, Britanski savjet i Tehniki muzejsuradnja s Hrvatskom akademskom i istraivakom mreom CARNet na projektima CARNetov portaL za kole, Net u koli i Obrazovanje za novo dobasuradnja s Hrvatskom akademskom i istraivakom mreom CARNet u okviru programa E-learning akademija program je financijski podrao Microsoft Hrvatskasuradnja s Institutom za jezino obrazovanje iz Norwicha, Suvremeni pristup strunom usvravanju: dr. sc. Alan Rodney Bolithosuradnja s KulturKontaktom iz Austrije (3 projekta: 0dgoj i obrazovanje za odrivi razvoj, Profesionalni razvoj voditelja SV-a, kolski menadment) www.azoo.hrPROJEKTI - PRIMJERIGLOBE Global Learning and Observations to Benefit the EnvironmentSEMEP South Eastern Mediterranean Sea Projectsuradnja s Nizozemskom kole za obrazovni menadment bila je ukljuena u struno usavravanje kolski menadment 10 modulaStrateko upravljanje kolomRukovoenje kolomOrganizacija kole Kultura koleFinancijsko upravljanjeUpravljanje ljudskim potencijalomUpravljanje promjenamaPoboljanje kvaliteteTehnika komunikacijeRad s trenerima trenerawww.azoo.hrIZDAVAKA DJELATNOSTZnanstvena monografija Jezik, knjievnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika,suvremeni pristupi pouavanju u osnovnim i srednjim kolama, objavljena je uokviru 2. simpozija uitelja i nastavnika hrvatskoga jezikawww.azoo.hrIZDAVAKA DJELATNOSTIgrajmo Dria - knjiicom Igrajmo Dria Agencija za odgoj i obrazovanjepridruuje se obiljeavanju Godine Marina Dria, petstote godinjice roenja naega najveeg komediografawww.azoo.hrIZDAVAKA DJELATNOSTProjekt Graanin prirunik za nastavnike Projekt Graanin (I. razina) objavljen je uz potporu Centra za graanski odgoj i trebao bi pridonijeti znanju uenika, unaprijediti njihove vjetine i produbiti njihovo razumijevanje nainana koje moemo suraivati da bismo unaprijedili svoje zajednice.www.azoo.hrIZDAVAKA DJELATNOSTPouavanje uenika s autizmom koja koja odgovara na izazov planiranja i provoenja djelotvornih obrazovnih programa za sve uenike, to ukljuuje i uenike s autizmomwww.azoo.hrIZDAVAKA DJELATNOSTkolski programi prevencije ovisnosti knjiga kojom se sugerira da od svih institucija drutvene zajednice kolski sustav ima najvie mogunosti da primarnom prevencijom unaprijedi nacionalni standard zatite djece i mladeiod svih oblika rizinog ponaanja.www.azoo.hrIZDAVAKA DJELATNOSTNacionalni pokret u Hrvatskoj u 19. stoljeu - Zbornik nastao na osnovitekstova s II. hrvatskog simpozija o nastavi povijesti s temom: Nacionalni pokret u Hrvatskoj u 19. stoljeu, ime se nastavlja niz struno-znanstvenih skupova za uitelje i nastavnike povijesti pod zajednikim nazivom Povijesno naslijee i formiranje nacionalnog identitetaZbornik LiDraNo 2009 zbornik literarnih i novinarskih radova uenika osnovnih i srednjih kola sudionika Smotre LiDraNo 2009. odrane u Puli.Zbornik Smotra projekata iz podruja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko graanstvo 2009.www.azoo.hrIZDAVAKA DJELATNOSTRavnatelj kole upravljanje voenje, zbornik radova sudionika zbornik radova nastao na osnovi dvogodinjeg seminara za ravnatelje, koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s nizozemskom kolom za kolski menadment Nederlandse School voor Onderwijsmanagement.Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju prirunik namijenjenodgojiteljima, uiteljima i nastavnicima, strunim suradnicima, ravnateljima i svim slubama potpore (agencijama).Zbornik Proljetna kola kolskih knjiniara Republike Hrvatske izdan u povodu20. Proljetne kola kolskih knjiniara Republike Hrvatske, tema: Suradnja uinformacijskom drutvu s obzirom na potrebe kolskoga knjiniarstvawww.azoo.hrPARTNERSKI PROJEKTIVijee Europe Nacionalno vijee za posebno obrazovanje www.azoo.hrPARTNERSKI PROJEKTIFrancusko veleposlanstvowww.azoo.hr

Recommended

View more >