of 77 /77
PROGRAMIRANJE WEB  APLI KACIJ A dr.sc. Alen Šimec [email protected] MYSQL

8 Baze Podataka

Embed Size (px)

Text of 8 Baze Podataka

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  1/77

  PROGRAMIRANJE WEB

  APLIKACIJA

  dr.sc. Alen [email protected]

  MYSQL

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  2/77

  Baze podataka Bazapodatakajeskupmedusobnopovezanih

  podataka,pohranjenihuvanjskojmemorijiraunala

  Podaci

  su

  istovremeno

  dostupni

  raznim

  korisnicimaiaplikacijskimprogramima

  Ubazipodatakamoguejepohranjivati,

  mjenjati,brisatiiitatipodatke

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  3/77

  Baze podataka Korisnik(administratorbazepodataka)moe

  pristupitiprekosoftvera(programa)zaradsabazamapodataka

  Sustavza

  upravljanje

  bazom

  podataka

  (engl.

  DataBaseManagementSystem DBMS)jeposluitelj(server)bazepodataka

  Podaciubazisulogikiorganiziraniuskladusnekimmodelompodataka

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  4/77

  Baze podatakaModelpodatakajeskuppravilakojaodreujukako

  moeizgledatilogikastrukturabazeDBMSpodravaslijedeemodele:

  Relacijskimodel.Zasnovannamatematikompojmurelacije.

  Mrenimodel.Bazajeprikazanausmjerenimgrafom Hijerarhijskimodel.Bazajeprikazanajednimstablomili

  skupomstabala.

  Objektnimodel.Bazajeskuptrajnopohranjenihobjekatakojisesastojeodsvojihinternihpodatakaimetoda(operacija)zarukovanjestimpodacima.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  5/77

  Baze podataka Hijerarhijskiimrenimodelbilisuuupotrebiu

  60imi70imgodinama20.stoljea Od80tihgodinadodanaskoristeserelacijski

  modeli

  baza

  podataka,

  a

  sve

  vie

  i

  objektni

  modelbazapodataka

  Bazepodatakapredstavljajuviurazinuradas

  podacimauodnosunaklasineprogramskejezike

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  6/77

  Ciljevi baza podataka Ciljevikojiseelepostiibazamapodataka:

  Fizikanezavisnostpodataka.Razdvajaselogikadefinicijabazeodnjenestvarnefizikegrae.Akosefizikagraapromijeni,toneezahtijevatipromjene

  upostojeimaplikacijama(npr.podaciseprepiuudrugedatotekenadrugimdiskovima)

  Logikanezavisnostpodataka.Razdvajaseglobalna

  logikadefinicijacijelebazepodatakaodlokalnelogikedefinicijezajednuaplikaciju.akoselogikadefinicijapromijeni,toneezahtijevatipromjeneu

  postojeimaplikacijama(uvedesenovizapisiliveza)

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  7/77

  Ciljevi baza podataka Ciljevikojiseelepostiibazamapodataka:

  Fleksibilnostpristupapodacima.Ustarijimmrenimihijerarhijskimbazama,stazepristupanjapodacimabilesuunaprijeddefinirane.Korisnikjemogao

  pristupatipodacimaredoslijedomkojijebiopredvienkodprojektiranjaiimplementiranjabaze

  Istovremenipristupdopodataka.Bazamora

  omoguitidaveibrojkorisnikaistovremenokoristiistepodatke.Pritomtikorisnicinesmijuometatijedandrugoga.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  8/77

  Ciljevi baza podataka Ciljevikojiseelepostiibazamapodataka:

  uvanjeintegriteta.Nastojisesauvatikorektnostikonzistencijapodataka.

  Mogunostoporavkanakonkvara.Morapostojati

  pouzdanazatitabazeusluajukvarahardverailigreakauradusistemskogsoftvera.

  Zatitaodneovlatenogkoritenja.Mogunostdasekorisnicimaograniepravakoritenjabaze.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  9/77

  Ciljevi baza podataka Ciljevikojiseelepostiibazamapodataka:

  Zadovoljavajuabrzinapristupa.Operacijespodacimamorajuseodvijatidovoljnobrzo,uskladuspotrebamaodreeneaplikacije.

  Mogunostpodeavanjaikontrole.Velikabazazahtijevastalnubrigu:praenjeperformansi,mijenjanjeparametaraufizikojgrai,rutinsko

  pohranjivanjerezervnihkopijapodataka,reguliranjeovlatenjakorisnika.Odgovornaosobazoveseadministrator

  baze

  podataka.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  10/77

  Arhitektura baze podataka Arhitekturabazepodatakasastojiseodtri

  slojaisueljameuslojevima:Fizikarazinaodnosisenafizikiprikaziraspored

  podatakanajedinicamavanjskememorije.Toje

  aspektkojegvidesamosistemskiprogrameri

  Globalnalogikarazinaodnosisenalogikustrukturucijelebaze.Tojeaspektkojegvidi

  projektantbazeodnosnonjenadministrator.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  11/77

  Arhitektura baze podataka Arhitekturabazepodatakasastojiseodtri

  slojaisueljameuslojevima:Lokalnalogikarazinaodnosisenalogiku

  predodbuodijelubazekojegkoristipojedina

  aplikacija.Tojeaspektkojegvidikorisnikiliaplikacijskiprogramer.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  12/77

  Arhitektura baze podataka

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  13/77

  Jezici za rad s bazama podataka KomunikacijakorisnikaiDBMSaodvijase

  pomou: Jezikzaopispodataka(DataDescriptionLanguage DDL).

  Sluiprojektantubazeiliadministratoruusvrhuzapisivanja

  shemeilipogleda.Timjezikomdefiniramopodatkeivezemeupodacima

  Jezikzamanipuliranjepodacima(DataManipulationLanguage DML).Sluiprogrameruzauspostavljanjevezeizmeduaplikacijskogprogramaibaze

  Jezikzapostavljanjeupita(QueryLanguage QL).Sluikorisnikuzainteraktivnopretraivanjebaze

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  14/77

  Modeliranje baze podataka - entitetiPodentitetompodrazumijevamosvetosemoe

  jednozna

  no

  odrediti,

  identificirati

  i

  razlikovati. Entitetjenetooemuelimosprematipodatke.Entitetmoebitiobjektilibie(kua,student,auto),odnosnodogaajilipojava(nogometnautakmica,praznik,servisiranje

  auta)Entitetjeopisanatributima(atributikuesu:adresa,broj

  katova,bojafasade).

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  15/77

  Modeliranje baze podataka - entitetiEntitetodnosnoobjekt"premasrodstvu"moebiti:

  jakipostojineovisnooddrugihobjekata slabiegzistencijalnoi/iliidentifikacijskizavisiojakom

  objektu

  JakientitetjeprimjericeentitetKOLA,jermoepostojatisamzasebe.

  SlabientitetjeprimjericeRAZREDjerovisioentitetu

  KOLAiakoseizbazepodatakaobriupodaciokolibriusepodaciiorazredutekole.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  16/77

  Modeliranje baze podataka - entitetiEntitetisuopisanisvojstvima(atributima).Atributi

  mogubiti: identifikacijskijednoznanoinedvosmislenoidentificirajednu

  pojavuentitetameusvimostalima,trajnojepridruenentitetuiestosezovekljuniatributiliifra

  opisni opisujekvalitativnailikvantitativnasvojstvaentiteta,mijenjajusesvremenomjersemijenjajuistanjaisvojstvaentiteta

  izvedeniizvodeselogikimiliaritmetikimoperacijamaizdefiniranihvrijednostinekihdrugihatributa,ukljuenesuformule,algoritmiilogikiizrazi

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  17/77

  Modeliranje baze podataka - klju Kljujeatribut,iliskupatributa,ijevrijednostijednoznano

  odredujuprimjerakentitetazadanogtipa.

  Nemogupostojatidvarazliitaprimjerkaentitetaistogtipasistimvrijednostimakandidatazaklju

  TipentitetaAUTO,kandidatzakljujeatributREGBROJ

  TipentitetaSTUDENT,kandidatzakljujeatributJMBAG

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  18/77

  Modeliranje baze podatakaVezomsepovezujuentiteti.Vezaseimenujeanaziv

  vezeopisujeuloguentitetauvezi.Nazivvezejenajeeglagoliliimenica.

  K O L A R A Z R E D

  i m a

  p r i p a d a

  D i j a g r a m e n t i t e t i - v e z e ( M a r t i n o v a n o t a c i j a )

  K O L A R A Z R E D

  D i j a g r a m e n t i t e t i - v e z e ( C h e n o v a n o t a c i j a )

  i m a

  1 M

  1 M

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  19/77

  Modeliranje baze podatakaPremareduveze(ilistupnjuvezepriemujestupanj

  vezejednakbrojuentitetakojisudjelujuuvezi)razlikujuse:

  unarna,gdjeseradioveziizmeudvijepojaveistogtipa

  entiteta

  (

  esto

  se

  koristi

  naziv

  rekurzivna

  veza), binarna,gdjeseradioveziizmeudvaentiteta,i

  ternarna,gdjeseradiotrimeusobnopovezanaentiteta.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  20/77

  Modeliranje baze podatakaPrematipupovezanosti(pridruivanja)odreujese

  kardinalnostvezakojamoebiti:jednostavnoilipotpunopridruivanje(1:1),

  uvjetnopridruivanje(1:M),

  sloenoilivieznanopridruivanje(M:N).

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  21/77

  Modeliranje baze podatakaJednostavnoilipotpunopridruivanje(1:1)

  Svakilanizskupapojavajednogentitetapovezanjesjednimisamojednimlanomizskupapojavadrugogentiteta.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  22/77

  Modeliranje baze podatakaUvjetnopridruivanje(1:M)

  Svakilanizskupapojavajednogentitetapovezansjednimilinitijednimilisvielanovaizskupapojavadrugogentiteta,priemujesvakilanizskupapojava

  drugogentitetapovezansamosjednimlanomizskupapojavaprvogentiteta.

  O S O B AI N D E K S

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 0

  im a

  im a

  1 2 4 5 7im a

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  23/77

  Modeliranje baze podatakaSloenoilivieznanopridruivanje(M:N)

  Svakilanizskupapojavajednogentitetapovezanjesjednim,nitijednimilisvielanovaizskupapojavadrugogentiteta(nepostojeogranienjaupovezanosti

  lanovaskupapojavaobaentiteta).

  O S O B AK L U B

  K o a r k a k i k lu b

  B r i d g e k l u b

  je la n

  je la n

  N o g o m e t n i k lu bje la nje la nje la n

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  24/77

  Modeliranje baze podatakaKardinalnostvezemoemijenjatiovisnootomukojise

  entitetpromatra.Takojemogueda:1 osoba posjeduje0,1ilivieautomobila

  1automobilpripada1osobi

  Trgovacjednomdobavljaumoeposlativienarudbi,alisejednanarudbaodnosisamonajednogdobavljaa.Tippridruivanjaje1:M.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  25/77

  Modeliranje baze podatakaSamosevezetipapridruivanja1:1i1:Mmogu

  implementiratiurelacijskojbazipodataka.StogasesvakavezatipaM:Ntrebapretvoritiudvijevezetipa1:MiN:1

  R A U N P R O I Z V O D

  MN

  R A U N P R O I Z V O D

  MNS T A V K A

  R A

  U N A

  11

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  26/77

  Uvod u relacijski modelSvakabazapodatakausebiimajednuilivietablicasa

  podacimanpr.tablicaukojojsupohranjeni podaciozaposlenicimaTVZa.

  Usvakutablicusespremajupodaciojedinkinpr.

  zaposlenikuitosezovezapis(eng.record)Tablicasesastojiodzapisakojipohranjujepodatke

  zaposlenika

  Tablicaimastupcekojisenazivajuatributi

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  27/77

  Uvod u relacijski modelNormalizacijajepristupizradibazepodatakaijie

  dizajnbitioptimiziranzaizvravanjeupitanadbazompodataka.

  Smanjiti mogunostdobivanjaanomalijaupodacima

  baze.Viestrukozapisivanjeistogpodatkaoteava

  mijenjanjesadrajabazepodataka.

  Normalizacijajepristupizradibazepodatakaijiedizajnbitioptimiziranzaizvravanjegeneralnih upitanabazu.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  28/77

  Uvod u relacijski modelTablicasapodacimaozaposlenicima

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  29/77

  Uvod u relacijski modelPodaciutablicitvz_employee

  Podaciustupcuemployee_departmentmoramostavitiuodnossadrugomtablicom.Tosenazivarelacijapodataka

  Dabimoglistavitizapiseuodnosmoramuvestipojamkljua

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  30/77

  Uvod u relacijski modelKlju kojisemoekoristitizajedinstveno

  identificiranjeredautablicinazivasejedinstvenimkljuem.

  Kadaseklju sastojiodpodatakakojiimajuvanjsko,

  realnoznaenje(OIBosobe,JMBAGstudenta,ISBNknjige)tadasetajklju naziva"prirodni"klju.

  Akoprirodanklju nijeprikladan,moesedodijeliti

  arbitraraniligeneriranklju.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  31/77

  Uvod u relacijski modelAkouvedemojojednutablicusapodacima

  Tablicasapodacimaoodjelu

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  32/77

  Uvod u relacijski modelPrikazsadrajatablicetvz_department

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  33/77

  Uvod u relacijski modelPrimjerrelacijetablicatvz_department i

  tvz_employee

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  34/77

  Uvod u relacijski modelUprimjeru1bilobigotovonemogueproirititablicu

  sapodacima

  oadresi

  odjela

  ilinekom

  drugom

  podatkubezdadoedopogrekekodunosapodataka

  Zasvakogdjelatnikaadresaodjelamoralabiseunositi

  runoipojedinano

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  35/77

  Uvod u relacijski modelPrikazrunogunosapodatakazatablicutvz_employee

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  36/77

  Uvod u relacijski modelAkosmonapravilirelaciju,proirenjesapodacimanije

  problem.

  Svipodaciveuseinemaponavljanjaunosapodataka.

  Podatakseunosiusamojednojtablici

  tvz_department

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  37/77

  Uvod u relacijski modelPrikazrunogunosapodatakazatablicu

  tvz_department

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  38/77

  Uvod u relacijski modelPrikazanabazapodatkakojafunkcioniranaopisani

  na

  in

  jerelacijska

  baza

  podataka

  Imenatablice,samebazepodatakaiatributasepiumalimslovimaengleskeabecedebezznakovarazmaka

  Svakomatribututj.poljutrebaodredititippodatkakojieseunjegaspremati

  MySQL tipovipodatkasedijelena:

  a. Numeriketipoveb. Tekstualnitipoviilistring

  c. vremenske

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  39/77

  Uvod u relacijski modelNumerikitipovi

  Mogubitisailibezpredznaka.Akosusapredznakommoguimatinegativnevrijednosti. BIT(x) moebitiizmeu1i64,akosenenavedeondaje1.

  TINYINT od128do127ilibezpredznakaod0do255

  BOOL,BOOLEAN

  SMALLINTod32.768do32.767ilibezpredznakaod0do65.535

  MEDIUMINT od 8.388.608do8.388.607ilibezpredznakaod0do16.777.215

  INT od2.147.483.648do2.147.483.647ilibezpredznakaod0do4.294.967.295

  BIGINT od 9.223.372.036.854.775.808do9.223.372.036.854.775.807ilibezpredznakaod0od18.446.744.073.709.551.615

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  40/77

  Uvod u relacijski modelNumerikitipovi

  Mogubitisailibezpredznaka.Akosusapredznakommoguimatinegativnevrijednosti. FLOAT(x,y) sekoristizapohranurealnihbrojevasamanjom

  preciznou.xjeukupanbrojznakova,aybrojdecimalnihznakova

  DOUBLE(x,y) istokaoiFLOAT alisaduplompreciznou FLOAT(x) gdjejexpreciznostubrojbitovima

  DECIMAL(x,y) slinodoubleu

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  41/77

  Uvod u relacijski modelTekstualnitipovi

  Tekstualnapolja

  se

  dijele

  na

  fiksne

  ivarijabilne.

  Fiksna

  polja

  e

  zauzimatiuvijekistukoliinumemorijezasvojupohranu.Varijabilnapoljaezauzimationolikukoliinumemorijekolikojeunjimapohranjenopodataka

  CHAR(x) Tekstodxznakova.Gdjexmoebitiizmeu1i255.Charjefiksantippolja.

  VARCHAR(x)Tekstodmaksimalnoxznakova.Gdjexmoebitiizmeu1i255,akosenenavede iznosi1.Varcharjevarijabilantippolja.

  BINARY(x) Zapohranubinarnihvrijednosti.Xjebrojduljinapoljaubytovima,maksimalno255.Fiksantippolja.

  VARBINARY(x) Ekvivalentvarchar tipualizapohranubinarnihvrijednosti

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  42/77

  Uvod u relacijski modelTekstualnitipovi

  Tekstualnapolja

  se

  dijele

  na

  fiksne

  ivarijabilne.

  Fiksna

  polja

  e

  zauzimatiuvijekistukoliinumemorijezasvojupohranu.Varijabilnapoljaezauzimationolikukoliinumemorijekolikojeunjimapohranjenopodataka

  TINYBLOB poljesamaksimalno255bytova.Varijabilnitip. TINYTEXT poljesamaksimalno255znakova.Varijabilnitip.

  BLOB(x) poljeodmaksimalno65535bajtova.Varijabilnitip.

  TEXT(x) poljesamaksimalno65535znakova.Varijabilnitip.

  MEDIUMBLOB maksimalno16777215 bytova.Varijabilnitip.

  MEDIUMTEXTmaksimalno16777215 znakova.Varijabilnitip.

  LONGBLOB maksimalno4G bytova.Varijabilnitip.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  43/77

  Uvod u relacijski modelTekstualnitipovi

  Tekstualnapolja

  se

  dijele

  na

  fiksne

  ivarijabilne.

  Fiksna

  polja

  e

  zauzimatiuvijekistukoliinumemorijezasvojupohranu.Varijabilnapoljaezauzimationolikukoliinumemorijekolikojeunjimapohranjenopodataka

  LONGTEXTmaksimalno4Gznakova.Varijabilnitip. ENUM('1','2','3',..)poljekojemoesadravatijednuodpredefiniranih

  vrijednosti('vrijednost1','vrijednost2','vrijednost3'itd.)

  SET('1','2','3',..)poljekojemoeimatijednuiliviepredefiniranih

  vrijednosti.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  44/77

  Uvod u relacijski modelVremenskitipovi

  Postoje

  sljede

  i

  tipovi

  vremenskih

  polja DATE datumuobliku'YYYYMMDD'.Opsegvrijednostiideod'10000101'do'99991231'.

  DATETIME datumivrijemeuobliku'YYYYMMDDHH:MM:SS'.Opseg

  vrijednostiideod'10000101 00:00:00'do'99991231 23:59:59'. TIMESTAMP datumivrijemeuobliku'YYYYMMDDHH:MM:SS'.

  InternosepohranjujekaobrojsekundiprotekaoodUnix epohe(1.1.1970.).Opsegvrijednostijeod'19700101 00:00:01'UTC (

  Coordinated

  Universal

  Time:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinated_Universal_Time)do'2038011903:14:07'UTC

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  45/77

  Uvod u relacijski modelVremenskitipovi

  Postoje

  sljede

  i

  tipovi

  vremenskih

  polja TIMEVrijemeuformatu'HH:MM:SS'.Opsegvrijednostijeod'838:59:59'do'838:59:59'.

  YEAR(2|4) Godinauoblikudvijeili4znamenke.Akosenenavede

  pretpostavljase4.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  46/77

  SQL SQL jezik mogue je podijeliti na dvije vee

  skupine: DDL (engl. Data Definition Language) je dio SQL jezika za

  definiranje struktura baze podataka.

  DML

  (engl. Data Manipulation Language) je dio SQLjezika za manipulaciju podacima koji se nalaze u strukturikreiranoj od strane DDL-a. DML omoguava umetanjepodataka u tablice, ispravak podataka, brisanje podataka

  te projekcije podataka.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  47/77

  SQLNaredbe SQLsedijele po svrsi postojanja na:

  DDLnaredbe:

  1. CREATE omoguava kreiranje novih struktura (baze podataka,tablica, funkcija...)

  2. ALTER omoguava promjenu prethodno kreiranih struktura

  3. RENAME mijenja naziv entitetu ili bazi podataka

  4. DROP brie strukturu i sve podatke unutar iste

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  48/77

  SQL DML naredbe

  1.INSERT Unosi podatke u tablicu

  2. UPDATE Mijenja postojee podatke u tablici

  3. SELECT Prikazuje podatke

  4. DELETE Brie podatke

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  49/77

  SQLKontrolapravakorisnikabazepodataka:

  1. GRANT2. REVOKE

  Kontrolatransakcija:

  1. STARTTRANSACTION2. COMMIT

  3. ROLLBACK

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  50/77

  SQLSQLnaredbesedijeleposvrsipostojanjana:

  Pomonenaredbe:1. USE

  2. SET

  3. DESCRIBE4. EXPLAIN

  5. SHOW

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  51/77

  SQLCREATE stvaratablicusapoljimaipripadajuimatributima

  CREATE TABLEusers (idint(11)UNSIGNEDNOTNULLAUTO_INCREMENT,name varchar(50),

  lastname varchar(50),username varchar(100)NOT NULL,password varchar(100)NOT NULL,about text,createdtinyint(1)UNSIGNEDNOTNULL,

  modifiedtinyint(1)UNSIGNEDNOTNULL,PRIMARY KEY (id),UNIQUE KEY username_key (username))ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2 COLLATE=latin2_croatian_ci;

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  52/77

  SQLIzlaz

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  53/77

  SQLDropjenaredbaobavljasuprotnuzadauodnaredbecreate,odnosnobriebazu,tablicu,korisnikasasvimpoljimaisadrajem

  DROPDATABASE briebazupodatakaisvetabliceunjoj.

  DROPTABLE brietablicu

  DROPUSER briekorisnikabazepodataka

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  54/77

  SQLAlter SQLnaredbasluizaizmjenuve stvorenihobjekatakaotosubazapodatakailitablicaunutarbaze.

  ALTER DATABASEmoepromijenitipostavljenicharacter setiliporedakabecede

  bazepodataka

  moedodati,oduzetiilipromijenitibilokojidiotablice.Npr.dodatipolje,maknutipolje,dodatiklju itd.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  55/77

  SQLSelect jesql naredbazadohvattj.pretraivanjepodatakaizbazepodataka

  Primjer:

  SELECTnameFROMtvz_users WHEREname='Pero'ORDER BY lastname ASC

  Izlaz:Pero

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  56/77

  SQLFROMsadripopistablicaizkojihsepodaciuzimaju

  Npr."SELECT firstname,lastname FROM tvz_users;"edohvatitiimenaiprezimenasvihosobaiztablice

  poimenu"tvz_users".

  WHEREsadriuvjetepokojimasepodacipretrauju.Npr."SELECT firstname,lastname FROM tvz_users WHEREcity='Zagreb';"dohvatitieimenaiprezimenasvihosobakojeiveuZagrebu,analazeseutablicitvz_osobe.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  57/77

  SQLPHP:

  IZLAZ:Svipodaciizbazekojisenalazeutablicitvz_users

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  58/77

  SQLPHP:

  IZLAZ:Svipodaciizbazekojisenalazeutablicitvz_usersi

  sadrepodatakZagrebupoljucity

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  59/77

  SQLORDERBYodreujekakoesedohvaenipodaciposloiti.Kljunarije nakrajuodreujeda lijeporedakrastui(ASC)ilipadajui(DESC)

  "SELECT firstname,lastname FROM tvz_users ORDER BYlastname ASC,firstname ASC;"dohvatitiesvaimenai

  prezimenaljudiiztablicetvz_users poredanihpoprezimenu,azatimpoimenu(dvijeosobesaistimprezimenomebitiporedanepoimenu).

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  60/77

  SQLLIMITodreujekolikoeseredovamaksimalnodohvatiti.

  "SELECTfirstname,lastname FROMtvz_users ORDERBYlastname ASCLIMIT10;"

  dohvatitieprvih10imenaiprezimenaiztablicetvz_users poredanihpoprezimenu.

  "SELECTfirstname,lastname FROMtvz_users ORDER

  BY lastname ASCLIMIT10,5;"dohvatitie5imenaiprezimenaporedanihpoprezimenuodmaknutihodpoetkarezultataza10redaka,redoveod10do15.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  61/77

  SQLPHP:

  IZLAZ:Dohvatprvih10 podatakaizbazekojisenalazeutablici

  tvz_usersporedanihpoprezimenuuzlazno

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  62/77

  SQLInsertjenaredbazaupisnovihsadrajautablicu

  INSERTINTOtvz_users(firstname,lastname,city)VALUES('Iva','Ivi','Zagreb'), ('Joa','Horvat','Osijek');

  INSERTINTOtvz_users(firstname,lastname,city)VALUES($firstname,$lastname,$city);

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  63/77

  SQLPHP:

  IZLAZ:Unospodatakaubazu

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  64/77

  SQLUpdatejenaredbazamijenjanjeve postojeihpodatakautablicama

  Naredbaepromijenitiimeosobeutablicigdjeje

  vrijednostatributaid=3

  UPDATEtvz_users SETfirstname='Vedran'WHEREid=3;

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  65/77

  SQLPHP:

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  66/77

  SQLDeletejenaredbazabrisanjepodatakaiztablica

  Delete

  naredba

  e

  izbrisati

  sve

  zapise

  (retke)

  koji

  zadovoljavajuWHEREuvjet.AkoWHEREnije

  prisutanizbrisatesesvizapisi

  Naredbaeobrisatisveatributeuredkugdjejevrijednostatributaid=3

  DELETEFROMtvz_users WHEREid=3;

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  67/77

  SQLPHP:

  IZLAZ:Brisanjepodatakaubazigdjejeid=3.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  68/77

  SQLTruncatejenaredbazabrisanjesvihpodatakautablici

  Grantjenaredbazakreiranjeidavanjedozvola

  korisnicimabazepodatakaPravakojesemogudodijelitina:

  bazamapodataka,

  tablicama,

  pojedinimkolonamaupojedinojtablici

  TRUNCATEtvz_users;

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  69/77

  SQLrootkorisnikjeglavniadministratorMySQLserveraionimasvaprava.

  Rootkorisnikasekoristidabisestvorilonovekorisnikeili dabisenetopopraviloakodoedogrekeuraduservera

  SanovominstalacijomMySQLserveradolazi rootkorisnikkojinemapostavljenuzaporku.Akoseradi o

  serveru

  koji

  e

  biti

  javno

  dostupan

  na

  web

  u,

  obavezno

  postavitizaporku

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  70/77

  SQLGrantnaredbakreirakorisnikaproba_korisnikkojiimapravaizvravatinaredbeselect,insert,updateideletenadsvimtablicamabazepodatakatest,temujezaporkazaulaznaMySQL serverzaporka123.

  GRANTSELECT,INSERT,UPDATE,DELETEONtest.*TO'proba_korisnik'@'localhost'IDENTIFIEDBY'zaporka123';

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  71/77

  SQLRevokenaredbajesuprotnanaredbaodnaredbegrant.Briepravakorisnika.

  Revoke naredbaemaknutipravonaizvravanjenaredbeinsertnadtablicamatestbazekorisnikuproba_korisnik

  REVOKEINSERTONtest.*FROM'proba_korisnik'@'localhost';

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  72/77

  SQLUsejenaredbakojadefinirasakojombazompodatakaemoraditi.

  MySQLserversadrijednuilivie baza podataka. Dabiodredilisakojomemobazomraditiprvosesanjommoramopovezati

  USEdb_name;

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  73/77

  SQLSetjenaredbazamijenjanjeserverskihiklijentskihpostavki.

  Koristisezanpr.postavljanjecharacter setvezeklijentaizPHP aplikacijesaMySQL serverom

  SETNAMES'utf8';

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  74/77

  SQLDescribejenaredbazaopisivanjetablice.Ovomnaredbommoemodobitiprikaztablice.

  DESCRIBEproducts;

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  75/77

  SQLPHP:

  $res=mysql_query('DESCRIBEproducts');

  while($row=mysql_fetch_array($res)){echo"{$row['Field']} {$row['Type']}\n";

  }

  IZLAZ:

  product_idint(10)unsignedurlvarchar(100)

  namevarchar(50)descriptionvarchar(255)pricedecimal(10,2)visibletinyint(1)unsigned

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  76/77

  SQLExplainjenaredbazaoptimizacijuizvravanjaupitanabazu.Omoguavauviduinternoizvravanjepojedinog

  upitanadbazom.

  Showjegeneralnanaredbazaprikaz.Showmoeprikazatikojesvebazepostojenaserveru,kojesvetablicepostojeupojedinojbazipodataka,korisnikeitd.

 • 7/25/2019 8 Baze Podataka

  77/77

  Pitanja