5.10 D¤â€jepis Prav¤â€k £›vod do studia d¤â€jepisu (pam¤â€¥¥ lidstva, periodizace d¤â€jin) z£­sk£Œv£Œn£­

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 5.10 D¤â€jepis Prav¤â€k £›vod do studia...

 • 145

  5.10 Dějepis

  5.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

  Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

  Obsahové vymezení předmětu:

  Předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti. Důraz je kladen na poznání kořenů současných společenských jevů, uplatňuje se zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Zahrnuje vybranou problematiku všech průřezových témat.

  Časové vymezení předmětu:

  1. ročník: 2 hodiny/týden

  2. ročník: 2 hodiny /týden

  3. ročník: 2 hodiny /týden

  4. ročník: 2 hodiny /týden

  Organizační vymezení předmětu:

  Ve výuce budou využívány následující formy: výkladové hodiny, samostudium, práce ve skupině, prezentace vlastních názorů v referátech a v diskusi, exkurze, projekty, přednášky, výstavy v muzeu, spolupráce s pracovníky archívu .

  Výchovné a vzdělávací strategie:

  1. Kompetence k učení

  » Žák je motivován k zájmu o současnost a minulost vlastního národa, k utváření pozitivního hodnotového systému.

  » Je schopen samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů (literatura, časopisy, internet) a třídit je.

  » Je schopen zpracovat informace a formou referátu, ve vyšších ročnících formou prezentace na dataprojektoru, s nimi seznámit ostatní.

  » Žák rozumí základním termínům z oblasti historie a umí je správně používat.

  » Žák se účastní soutěží a olympiád, konfrontuje své vědomosti s jinými žáky, učí se sebehodnocení.

  » Žák se učí poznávat paralely mezi minulými a současnými událostmi v evropském měřítku.

  » Je veden k samostatnému domácímu zpracovávání zajímavých úkolů.

 • 146

  2. Kompetence k řešení problémů

  » Žák vyhledává společné a rozdílné znaky historických, etických, politických, právních a ekonomických faktorů.

  » Řeší problémová historická témata předkládaná vyučujícím v podobě úkolů nebo formou dlouhodobých projektů či miniprojektů.

  » Žák je schopen sdělit své stanovisko ostatním žákům a v diskusi ho obhájit.

  3. Kompetence komunikativní

  » Žák rozvíjí a upevňuje schopnost komunikace během ústního zkoušení, referátů a diskuse.

  » Žák umí používat moderní informační technologie k vyhledávání , zpracování a prezentaci historických událostí.

  4. Kompetence sociální a personální

  » Žák se učí pracovat ve skupině.

  » Učí se tolerovat odlišný názor.

  » Má radost ze svého úspěchu i úspěchů ostatních.

  5. Kompetence občanské

  » Žák chápe základní historické události a jejich souvislosti.

  » Odmítá rasistické názory a respektuje různorodost lidské populace.

  6. Kompetence pracovní

  » Žák je veden k pečlivé systematické práci.

 • 147

  5.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

  Dějepis

  Ročník: 1. (prima)

  Týdenní hodinová dotace: 2 hod.

  Rozpracované výstupy

  v předmětu Učivo

  Přesahy a vazby:

  mezipředmětové vztahy,

  průřezová témata

  Poznámky

  Doporuč.

  počet

  hodin

  Termín

  Žák

   aplikuje dějepisné poznatky na  konkrétních historických událostech  osvojuje si práci s časovou přímkou,

  historickou mapou  orientuje se v periodizaci dějin  rozlišuje pojmy prostor a čas a

  pracuje s nimi  jmenuje a charakterizuje instituce, kde

  jsou prameny shromažďovány

  Pravěk

   úvod do studia dějepisu (paměť lidstva, periodizace dějin)

   získávání základních informací o dějinách

   historické prameny

  Seznámení s archivem,

  muzeem, knihovnami v

  regionu

  4 

  Žák

   charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

  Starší doba kamenná

   způsob života jednotlivých vývojových typů

  Z – světadíly, světové strany

  VV– pravěké malby

  Osobnostní a sociální výchova

  Osobnostní rozvoj

  Multikulturní výchova princip sociálního smíru a solidarity

  Obrazový materiál » 8

  Žák Mladší doba kamenná  – způsob života a obživy

  Z – zemědělské oblasti Archeologické kultury v regionu – použití

  8

 • 148

   chápe význam zemědělské výroby pro lidskou společnost, podmínky přechodu k usedlému způsobu života, důsledky

   zdůvodňuje význam zpracování kovů a podmínky vzniku řemesel

  pravěkých zemědělců – počátky řemesel – situace v našich zemích

  dějepisných atlasů,

  nástěnných tabulí

  Archeologické nálezy – obrazový materiál

  Žák

   pochopí důsledky oddělení řemeslné výroby od zemědělské jako podmínku pro vznik a rozvoj jednoduchého obchodu

  Doba kovů

   rozvoj řemesel a obchodu  zánik rodové společnosti

  Z – orientace na mapě Projekt

  Výroba replik pravěkých

  artefaktů

  3

  Žák

   uvědomuje si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa

   chápe k  kulturní rozmanitost civilizací

  Naše země v období pravěku Dějepisné atlasy, tabule –

  archeologické nálezy

  Žák

   rozlišuje souvislosti mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých států, prvních velkých zemědělských civilizací

   orientuje se v otázkách společenského uspořádání

   seznámí se s náboženskými představami

  Starověk

   oblasti starověkého východu (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Fénicie, Palestina)

   charakteristika jednotlivých oblastí  vývoj společnosti

   náboženské představy

   nejdůležitější objevy a vynálezy

  Výchova demokratického

  občana

  Formy participace občanů

  v politickém životě

  Mediální výchova

  Kritické čtení a vnímání

  mediálních sdělen

  použití obrazového

  materiálu nástěnné tabule

  videodokumenty

  encyklopedie (Kronika

  lidstva, Dějiny od počátků

  lidstva)

  12

  Žák

   demonstruje na konkrétních příkladech přínos antická kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislosti s judaismem

   uvede příklady památek starověkého Řecka

   připraví vyprávění o vybraném

  Antické státy

  Řecko

   příchod řeckých kmenů, doba mykénská, homérská, archaická

   velká řecká kolonizace  Athény a Sparta  peloponéská válka  řecká vzdělanost a kultura  Makedonie- Alexandr Veliký

  Výchova demokratického občana

  Principy demokracie

  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Kořeny a zdroje evropské

  použití nástěnné mapy,

  obrazových materiálů,

  encyklopedie,

  videonahrávky

  kresba antických sloupů

  návrh rodokmene

  olympských bohů

  28

 • 149

  hrdinovi z dějin starověkého Řecka  vyhledá rozdíly mezi Spartou a

  Athénami  na příkladech popíše druhy antických

  sloupů  porovná formy vlády a postavení

  společenských skupin v jednotlivých státech

   vysvětlí podstatu antické demokracie  rozhodne, které události vedly

  k oslabení starověkého Řecka  uvede příklady o vyspělosti Etrusků  vyjmenuje postupně změny způsobu

  vlády a státního zřízení v Římě a porovná je

   zdůvodní, proč nacházíme římské stavební památky nejen v Itálii ale i v jiných zemích Evropy

   uvede významné osobnosti a důležité kulturní památky Římské říše

   helénismus

  Řím  Etruskové  Řím republikou, boj o Apeninský

  poloostrov  puncké války  správa římské říše  triumvirát, císařství  římská vzdělanost a kultura

  civilizace dějepisné atlasy

  obrazové materiály

  PROJEKT

  významná osobnost

  starověkého Říma –

  myšlenky a činy

 • 150

  Dějepis

  Ročník: 2. (sekunda)

  Týdenní hodinová dotace: 2 hod.

  Rozpracované výstupy

  v předmětu Učivo

  Přesahy a vazby:

  mezipředmětové vztahy,

  průřezová témata

  Poznámky

  Doporuč.

  počet

  hodin

  Termín

  Žák

   popíše příčiny zániku římské říše

  Opakování

   krize a rozpad římské říše

   počátky křesťanství

  dějepisné mapy a atlasy 6

  Žák

Related documents